ИНФОРМАТОР О ДОБИЈАЊУ
ГРАЂЕВИНСКИХ ДОЗВОЛА
ОСНОВНИ КОРАЦИ ЗА ДОБИЈАЊЕ
ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ
КАПИТАЛНЕ
ИНВЕСТИЦИЈЕ
ИЗДАВАЊЕ
ЛОКАЦИЈСКЕ
ДОЗВОЛЕ
РЕШЕЊЕ О
ГРАЂЕВИНСКОЈ
ДОЗВОЛИ
ПРИЈАВА РАДОВА
РЕШЕЊЕ О
ОБРАЗОВАЊУ
КОМИСИЈЕ ЗА
ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД
ОБЈЕКТА
ИЗДАВАЊЕ
ЛОКАЦИЈСКЕ
ДОЗВОЛЕ
ЕКОНОМСКИ
ОБЈЕКТИ/ ПОМОЋНИ
ОБЈЕКТИ И ДР.
ИЗДАВАЊЕ
ИНФОРМАЦИЈЕ О
ЛОКАЦИЈИ
РЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ
ОДОБРАВА
ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА
РЕКОНСТРУКЦИЈА/
АДАПТАЦИЈА/
САНАЦИЈА
РЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ
ОДОБРАВА
ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА
ИЗДАВАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ЛОКАЦИЈИ
Информација о локацији
Издаје се на основу претходно поднетог захтева са потпуном документацијом у:
Одељењу за урбанизам, инспекцијске послове, грађевинарство и извршења – служба за урбанизам
Детаљније информације: 030 / 463 – 657
Потребно време: максимум 8 дана
Захтев за издавање информације о локацији
Добија се заједно са висином уплате на датим жиро рачунима општинске и републичке таксе у одељењу за
урбанизам, инспекцијске послове, грађевинарство и извршења општине Бољевац, сваког радног дана од 7- 15 h.
Потребно време: максимум 5 минута
Уз захтев је потребно приложити следеће:
1.Доказ о праву својине на грађевинском земљишту, односно праву закупа на грађевинском земљишту не старије
од 6 месеци.
2.Копију плана са бројем парцеле не старији од 6 месеци.
Надлежни: Републички геодетски завод - Служба за катастар непокретности
Потребно време: максимум 1 дан
3. Ситуационо решење са снимљеним свим објектима.
4. Доказ о уплати административне таксе и осталих накнада.
-
За подношење захтева износ од 88,00 дин.
Општинска административна такса за издавање информације о локацији у износу од 605,00 дин јавних прихода
општине Бољевац.
Жиро рачун: 840-742351843-94
Позив на број: 97 20-026
Републичка административна такса:
за подношење захтева 240,00 дин.
за информацију 420,00 дин.
Жиро рачун 840-742221843-57
Позив на број 97-20-026
Сврха уплате: Републичка административна такса
Корисник: Приходи за буџет Републике Србије
Потребно време: максимум 5 минута
Таксе на жалбу на решење се не наплаћују приликом предаје захтева, већ ако дође до покретања ових радњи.
ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКЕ ДОЗВОЛЕ
Локацијска дозвола издаје се на основу претходног захтева са потпуном документацијом у:
Одељењу за урбанизам, инспекцијске послове, грађевинарство и извршења – служба за урбанизам
Детаљније информације: 030 /463 – 657
Потребно време: максимум 15 дана
Захтев за издавање локацијске дозволе:
Добија се заједно са висином уплате на датим жиро рачунима општинске и републичке таксе у одељењу за
урбанизам, инспекцијске послове, грађевинарство и извршења општине Бољевац, сваког радног дана од 7- 15 h.
Потребно време: максимум 5 минута
Уз захтев је потребно приложити следеће:
1.Копија плана парцеле са снимљеним свим објектима ( не старија од 6 месеци ) из катастра непокретности.
Потребно време: максимум 1 дан
2. Извод из катастра подземних инсталација
3. Доказ о праву својине на грађевинском земљишту, односно праву закупа на грађевинском земљишту
катастра непокретности ( не старији од 6 месеци)
из
Потребно време: максимум 1 дан
4. Подаци о објекту који ће се градити, а нарочито о планираној диспозицији, врсти и намени објекта, техничким
карактеристикама и сл.
5. Ситуационо решење са снимљеним свим објектима.
Надлежни: Овлашћени геометар, овлашћени пројектант.
Потребно време: максимум 10 дана
6. Услови прикључења на инфраструктуру:
- услови за снабдевање водом
- услови за прикључак на канализацију
- услови за прикључак на електричну мрежу
- услови прикључка на телефонску мрежу
Надлежни:
- Служба за катастар непокретности Бољевац
- Вода од – ЈКП „Услуга“ Бољевац
- Канализација ЈКП „Услуга“ Бољевац
- Електроинсталације од електродистрибуције „Зајечар“ – пословница Бољевац
- Телефон од ПТТ Бољевац
- Услови од Телекома
7. Промена намене пољопривредног земљишта:
НАПОМЕНА
- За изградњу објекта на грађевинском земљишту, које је у власништву више лица, доставити сагласност
сувласника.
- Анализа утицаја на животну средину по захтеву надлежне службе.
- За објекте који могу утицати на водни режим доставити:
мишљење PXM3-а и водне услове које издаје ЈВП Србија воде.
- За изградњу објекта близу путног земљишта доставити сагласност и услове које издаје ЈП Путеви Србије.
- За изградњу линијског објекта доставити оверену сагласност свих власника парцела преко којих исти пролази.
8. Доказ о уплати
Уплатнице са уплаћеним трошковима поступка
Републичка административна такса:
за подношење захтева 240,00 дин
за решење – за економски 210,00 дин
за све остале грађевинске објекте 640,00 дин
за жалбу 370,00 дин
жиро рачун: 840-742221843-57
позив на број: 97 20-026
сврха уплате: републичка админстративна такса
корисник: приходи за буџет Републике Србије
за подношење захтева 88,00 дин
за издавање решења o локацијској дозволи за:
индивидуално стамбене објекте.................... 5.170,00
пословне објекте........................................... 13.790,00
стамбено-пословни објекти.......................... 8.635,00
стамбени и стамбено пословни вишеспратни објекти........................................................... 17.300,00
магацини и складишта...............................
8.635,00
гараже..........................................................
1.760,00
економски објекти......................................
1.760,00
мањи монтажни објекти............................... 2.596,00
комунални линијски објекти по м дужном....... 19,00
трафо станице (сем ТС 10/0,4 KV)................. 8.635,00
резервоари.................................................... 2.660,00
спортски терени............................................ 5.324,00
паркинг простор............................................. 2.000,00
мостови.......................................................... 6.050,00
производни објекти....................................... 7.990,00
регулација речног корита по м дужном............. 21,00
рибњаци......................................................... 6.650,00
мини хидроцентрале...................................... 6.650,00
ветрењаче........................................................ 5.320,00
базени............................................................. 5.320,00
жиро рачун: 840-742351843-94
позив на број: 97 20-026
сврха уплате: општинска административна такса
корисник: приходи за ОУ Бољевац
Такса на жалбу на решење се не наплаћује приликом предаје захтева, већ уколико дође до покретања ових радњи.
РЕШЕЊЕ О ГРАЂЕВИНСКОЈ ДОЗВОЛИ
Издаје се за објекте за које није надлежно Министарство животне средине, рударства и просторног планирања.
Потребно је доставити:
-Локацијску дозволу
-Оверен препис, лист непокретности (доказ о праву својине)
-Идејни или главни пројекат у 3 примерка усклађен са локацијском дозволом, урађен од стране привредног
друштва, односно друго правно лице, односно предузетника, који су уписани у одговарајући регистар за израду
техничке документације са извештајем о -извршеној техничкој контроли.
-Доказ о уплати накнаде за уређење грађевинског земљишта, накнаде за решење и административне таксе
-За стамбене и пословне објекте обавеза инвеститора је да регулише накнаду за склониште
НАПОМЕНА
За изградњу или извођење радова на грађевинском земљишту или објекту који је у власништву више лица,
подноси се сагласност сувласника.
Ако се подноси главни пројекат, обавезно доставити и извештај о техничкој контроли главног пројекта.
Регулисана промена намене земљишта
Анализа утицаја на животну средину по захтеву надлежне службе.
За објекте које могу утицати на водни режим достављају се:
-Водно мишљење које издаје ЈВП Србија воде
-Водни услови и водна сагласност коју издаје Републичка дирекција за воде
За објекте са одређеним степеном ризика од пожара потребно је доставити:
-Главни пројекат заштите од пожара урађен од стране регистрованог предузећа за ту делатност
-Пројекат електричних инсталација система дојаве пожара за јавне објекте, стационаре и објекте са привременим
становањем
-Сагласност противпожарне заштите коју издаје Сектор за ванредне ситуације, МУП Србије.
НАПОМЕН
НАПОМЕНА
Сва потребна документација не може бити старија од шест месеци.
Таксе зависе од врсте објекта, површине, локације
За детаљније информације обратити се:
Одељењу за урбанизам, инспекцијске послове, грађевинарство и извршења – служба за урбанизам
Контакт телефон: 030 / 463 – 657
ПРИЈАВА РАДОВА
Радови на изградњи/доградњи објеката се пријављују осам дана пре планираног почетка извођења, а после
ступања на снагу правоснaжног Решења о грађевинској дозволи.
Потребно је доставити:
-Решење о грађевинској дозволи
-Уговор са регистрованим друштвом за обављање грађевинских радова
-Решење које издаје извођач радова о одговорном руководиоцу градилишта са одговарајућом важећом лиценцом
-Доказ о уплати накнаде и административне таксе
Пријава радова садржи датум почетка и рок завршетка грађења, а ако је грађевинска дозвола издата на основу
Идејног пројекта, обавезно се доставља копија извештаја о извршеној техничкој контроли главног пројекта.
Након завршетка израде темеља објекта, извођач радова подноси изјаву о завршетку израде темеља са обавезним
геодетским снимком изграђених темеља. Орган надлежан за издавање грађевинске дозволе издаје Потврду о
усаглашености темеља са главним пројектом.
НАПОМЕНА
Сва потребна документација не може бити старија од шест месеци.
Општинска административна такса за издавање локацијске дозволе за објекте.
Таксе зависе од врсте објекта, површине, локације.
За детаљније информације обратити се:
Одељењу за урбанизам, инспекцијске послове, грађевинарство и извршења – служба за урбанизам
Контакт телефон: 030 / 463 – 657
ЖИРО РАЧУНИ
ЖР бр. 840-742351843-94
Позив на бр. 97 20-026
Сврха: Захтев
Прималац-приходи општинске управе Бољевац
Динара______88,00 ______________
ЖР бр. 840-742351843-94
Позив на бр. 97 20-026
Сврха _ Пријава радова__________
Прималац-приходи општинске управе Бољевац
Динара_____1210,00______________
ЖР бр. 840-742221843-57
Позив на бр. 97 20-026
Сврха: Административна такса
Прималац-Буџет РС
Динара______480,00_______________
РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ТЕХНИЧКИ
ПРЕГЛЕД ОБЈЕКТА
Доставља се:
-Решење о грађевинској дозволи
-Копија плана парцеле на којој је објекат
-Важеће одговарајуће лиценце чланова комисије
НАПОМЕНА
Чланове комисије за технички преглед објекта предлаже инвеститор или надлежни орган по захтеву инвеститора.
Трошкове техничког прегледа сноси инвеститор.
ЖИРО РАЧУНИ:
ЖР бр. 840-742351843-94
Позив на бр. 97 20-026
Сврха: Захтев
Прималац-приходи општинске управе Бољевац
Динара_______88,00_______________
ЖР бр. 840-742351843-94
Позив на бр. 97 20-026
Сврха: Технички преглед објектa
Прималац-приходи општинске управе Бољевац
Динара_______485,00______________
ЖР бр. 840-742221843-57
Позив на бр. 97 20-026
Сврха: Административна такса
Прималац-Буџет РС
Динара_______880,00______________
РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБНОЈ ДОЗВОЛИ
Потребно је доставити:
-Решење о грађевинској дозволи
-Главни пројекат или инвестициону вредност објекта ако се ради о објекту старијег датума ради рачунања
потребних такси
-Извештај Комисије за технички преглед објекта која ДАЈЕ ПРЕДЛОГ о издавању употребне дозволе
-Потврда о извршеном геодетском снимању објекта
-Доказ о уплати накнаде и адм. таксе
-Водна дозвола за објекте којима је била потребна водна сагласност за издавање грађевинске дозволе
НАПОМЕНА
За објекте код којих је у току грађења дошло до одступања од главног пројекта, обавезно се доставља Пројекат
изведеног објекта.
Сва потребна документација не може бити старија од шест месеци.
Таксе зависе од врсте објекта, површине, локације
За детаљније информације обратити се:
Одељењу за урбанизам, инспекцијске послове, грађевинарство и извршења – служба за урбанизам
Контакт телефон: 030 / 463 – 657
РЕШЕЊ РЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ ОДОБРАВА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА
РЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ ОДОБРАВА ИЗВОЂЕЊЕ
Е КОЈИМ СЕ ОДОБРАВА
ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА
РАДОВА
Ово Решење се издаје за реконструкцију, адаптацију, санацију објеката, за изградњу помоћних, економских
објеката, гаража, зиданих ограда, трафо-станица, антенских стубова, дистрибутивне електромреже, инвестиционо
одржавање, промену намене објеката-са или без извођења радова и др. по чл. 145. Закона о планирању и
изградњи.
Потребно је доставити:
-Доказ о праву својине
-Идејни пројекат, односно одговарајућу техничку документацију у зависности од врсте радова или објеката
-Доказ о уплати такси
-Информацију о локацији за изградњу помоћних, економских објеката, гаража, зиданих ограда, трафо станица,
антенских стубова, дистрибутивне електро мреже
НАПОМЕНА
За изградњу водова и прикључака на изграђене мреже комуналне инфраструктуре прибавља се и сагласност
јавног комуналног предузећа.
За објекте са одређеним степеном ризика од пожара потребно је доставити:
-Главни пројекат заштите од пожара урађен од стране регистрованог предузећа за ту делатност
-Сагласност противпожарне заштите коју издаје Сектор за ванредне ситуације, МУП Србије.
Након ступања на снагу правоснажности решења може се приступити извођењу радова.
По завршетку изградње објеката, односно извођењу радова, надлежни орган по захтеву инвеститора може издати
употребну дозволу.
НАПОМЕНА
Сва потребна документација не може бити старија од шест месеци.
Таксе зависе од врсте објекта, површине, локације.
За детаљније информације обратити се:
Одељењу за урбанизам, инспекцијске послове, грађевинарство и извршења – служба за урбанизам
Контакт телефон: 030 / 463 – 657
Све информације о статусу вашег
предмета можете добити на
контакт телефон: 030 463 - 657
ЖИРО РАЧУНИ
ЖР бр. 840-742351843-94
Позив на бр. 97 20-026
Сврха : Захтев
Прималац-приходи општинске управе Бољевац
Динара_________________________
ЖР бр. 840-742351843-94
Позив на бр. 97 20-026
Сврха __________________________
Прималац-приходи општинске управе Бољевац
Динара_________________________
ЖР бр. 840-742221843-57
Позив на бр. 97 20-026
Сврха: Административна такса
Прималац-Буџет РС
Динара_________________________
ЖР бр. 840-742253843-87
Позив на бр. 97 20-026
Сврха: Накнада за комунално уређење
Прималац-приходи општинске управе Бољевац
Динара_________________________
ВОДИЧ ЗА ДОБИЈАЊЕ ОДРЕЂЕНИХ АКАТА
ИЗ ОБЛАСТИ ГРАЂЕВИНЕ ЈЕ ЗБИР
ОСНОВНИХ ИНФОРМАЦИЈА.
ПОЈЕДИНОСТИ И ДЕТАЉНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
МОЖЕТЕ ДОБИТИ У ОДЕЉЕЊУ ЗА
УРБАНИЗАМ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
КАНЦЕЛАРИЈЕ БР. 3 И 5.
Download

Opština Boljevac