ГРАЂАНСКО И СТВАРНО ПРАВО
(информације о предмету и испитна питања)
Уџбеници за припремање испита:
1. Станковић О., Водинелић В., Увод у грађанско право, Номос, Београд,
1996. и,
2. Станковић О., Орлић М., Стварно право, Номос, Београд, 2004., 2007.
За припрему испита користе се оба уџбеника под наведеним бројем 1. и 2.
Књиге се могу купити у скриптарници Правног факултета Универзитета у
Београду.
*Станковић Сања, Увод у грађанско и стварно право, (уџбеник у припреми)
План рада:
1. Предмет и метод Грађанског права; Развој Грађанског права (развој
Грађанског права у бившој Југославији); Разграничење Грађанског
права од осталих грана права; Извори Грађанског права; Велике
грађанске кодификације.
2. Грађанско право и колизионо право; Временско и просторно важење
правних норми; Примена и тумачење правних норми; Физичка лица,
као субјекти права; Правна лица као субјекти права.
3. Објективно и субјективно право; Правно стање, правна моћ и правни
статус; Апсолутна и релативна права; Лична и ауторска права.
4. Преклузивни рокови; Застарелост (појам, врсте, прекид, застој);
Заштита права.
5. Стицање права; Појам и елементи правног посла; Врсте правних
послова.
6. Неважећи правни послови; Последице неважности правних послова;
Модификација правних послова.
7. Заступништво (појам и врсте); Грађанскоправни деликти (одговорност,
врсте одговорности, накнада штете).
- КОЛОКВИЈУМ И (обухвата градиво Увода у грађанско право: 1.-7.)
8. Стварно право у објективном и субјективном смислу; Ствари (појам и
врсте); Хартије од вредности; Државина (појам, врсте); Појам права
својине.
9. Стицање својине (уговор са претходним власником, стицање од
невласника, одржај); Прираштај.
10.Престанак права својине; Заштита својине, Сусвојина (И).
11.Сусвојина (ИИ); Заједничка својина; Етажна својина.
12.Стварне службености; Личне службености; Појам заложног права.
13.Ручна залога; Право ретенције; Хипотека.
14.Право прече куповине; Закуп; Земљишне књиге.
15.ПРИПРЕМА ЗА ИСПИТ
- КОЛОКВИЈУМ ИИ (обухвата градиво Стварног права: 8.-14.)
Оцењивање и испит:
Сагласно прописима највеци могуци број поена износи 100 и то тако да:
- оцена 10 или одлицан-изузетан = 95-100
- оцена 9 или одлицан = 85-94
- оцена 8 или врло добар = 75-84
- оцена 7 или добар = 65-74
- оцена 6 или довољан = 55-64
- оцена 5 или није полозио = до 54
У току наставе, а пре заврсног испита, се мозе остварити максималних 100
поена (оцена 10) и то:
- присуством = 5-10
- израдом колоквијума = до 80 (два колоквијума)
- израдом семинарског рада = 5-10
На писменом испиту се добијају три питања.
Теме за семинарске радове:
Студенти бирају теме у оквиру наведеног плана рада у складу са испитним
питањима.
О литератури за израду семинарских радова, као и о евентуалним другим
темама договара се са професором и асистентом.
Колоквијуми:
- КОЛОКВИЈУМ И (обухвата градиво Увода у грађанско право: 1.-7.,
односно испитна питања од 1. до 41), 19.11. у 11х
- КОЛОКВИЈУМ ИИ (обухвата градиво Стварног права: 8.-14.,
односно испитна питања од 1 до 26), 17.12. у 11х
Колоквијум садржи два испитна питања.
УСЛОВ ПОЛАГАЊА ДРУГОГ КОЛОКВИЈУМА ЈЕ ПОЛОЖЕН ПРВИ
КОЛОКВИЈУМ.
О литератури за израду семинарских радова, као и о евентуалним другим
темама договара се са професором и асистентом.
ИСПИТНА ПИТАЊА ИЗ ГРАЂАНСКОГ И СТВАРНОГ ПРАВА
Увод у грађанско право
Предмет и метод грађанског права
Појам и врсте извора права
Временско, просторно и персонално важење грађанскоправних норми
Обичаји и узансе као извор права
Појам и врсте тумачења правних норми и аналогија
Правна и пословна способност физичких лица и атрибути физичких
лица (држављанство, пребивалиште и боравиште)
7. Проглашење несталог лица за умрло и коморијенти
8. Лишавање пословне способности
9. Парнична способност
10.Деликтна способност
11.Правно лице и удружења и установе
12.Деликтна способност правних лица
13.Индивидуализација правних лица
14.Појам грађанскоправног односа
15.Појам и садржина субјективног права
16.Апсолутна и релативна права
17.Лична права и права ауторства
18.Преклузивни рокови
19.Застарелост (уопште); Временски рок за наступање застарелости и
застарелост самог права
20.Једногодишњи рок застарелости ; Застој застаревања; Прекид
застаревања
21.Заштита права
22.Правни промет и врсте правног промета
23.Престанак и промена права
24.Појам и елементи правног посла
25.Правне радње
26.Изјава воље и тумачење изјаве воље
27.Предмет и кауза правног посла
28.Једнострани, двострани и вишестрани правни послови
29.Теретни и доброчини правни послови
30.Каузални и апстрактни правни послови
31.Формални и неформални правни послови
32.Правни послови међу живима и за случај смрти
33.Непостојећи, ништави и рушљиви правни послови
34.Конвалидација и конверзија
35.Побијање правних послова
36.Услов
37.Налог и рок
1.
2.
3.
4.
5.
6.
38.Појам заступништва и уговорно, законско и судско заступништво
39.Грађанскоправни деликти (вануговорна одговорност)
40.Објективна одговорност и одговорност за опасне ствари и делатности
41.Накнада штете (материјална и нематеријална штета)
Стварно право
1. Појам ствари;Проста и сложена ствар, припадак; Плодови и производи
ствари; Збирна ствар;
2. Бестелесне ствари; Индивидуално одређене ствари и ствари одређене
по роду; Покретне и непокретне ствари
3. Појам и врсте државине; Стицање, пренос и губитак државине
4. Законита и незаконита, савесна и несавесна и права и манљива
државина
5. Појам права својине; Стицање права својине на основу уговора са
претходним власником
6. Уговорно стицање права својине на непокретностима; Стицање од
невласника
7. Одржај; Прираштај; Грађење на туђем земљишту
8. Деривативно и оригинарно стицање својине
9. Престанак права својине
10.Појам сусвојине и правни положај сувласника
11.Стицање сусвојине; Раскидање сувласничке заједнице
12.Заједничка својина; Заједничка својина брачних другова; Етажна
својина
13.Стварне службености (појам и карактеристике, врсте, стицање и
престанак, заштита стварних службености)
14.Плодоуживање и права и обавезе плодоуживаоца
15.Појам, врсте и начела заложног права
16.Врсте заложног права
17.Начела заложног права
18.Ручна залога; Права и обавезе залогопримца
19.Пренос заложног права и подзалога; Престанак заложног права на
покретним стварима
20.Право ретенције
21.Појам хипотеке и права сопственика хипотековане непокретности
22.Пренос хипотеке, натхипотека и престанак хипотеке
23.Право прече куповине (право првенства и право прекупа)
24.Однос закупца према закуподавцу и према трећим лицима
25.Појам и значај земљишних књига; Катастар земљишта; Састав
земљишних књига
26.Права која се могу уписати у земљишне књиге; Укњижба и
предбележба; Забележба; Фикција апсолутне тачности
Download

ГРАЂАНСКО И СТВАРНО ПРАВО (информације о предмету и