УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Лоле Рибара 29
КЊИГА ПРЕДМЕТА
ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ПРАВА
КЊИГА ПРЕДМЕТА
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ ПРИШТИНА
Косовска Митровица
Косовска Митровица
2009.
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Лоле Рибара 29
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Садржај
Методологија научно-истраживачког рада
Теорија државе и права
Студијски истраживачки рад (израда и одбрана првог семинарског рада)
03
04
05
Управно право
Грађанско процесно право – ОДАБРАНЕ ТЕМЕ
Meђународно приватно право– ОДАБРАНЕ ТЕМЕ
Јавне финансије и финансијско право – ОДАБРАНЕ ТЕМЕ
Студијски истраживачки рад - Израда и одбрана другог семинарског рада
Уставно право ОДАБРАНЕ ТЕМЕ
Радно право - ОДАБРАНЕ ТЕМЕ
Увод у грађанско право - ОДАБРАНЕ ТЕМЕ
Стварно право – ОДАБРАНЕ ТЕМЕ
Mеђународно приватно право EУ – ОДАБРАНЕ ТЕМЕ
Право међународне куповине и продаје – ОДАБРАНЕ ТЕМЕ
Порески ситеми савремених држава – ОДАБРАНЕ ТЕМЕ
Пореско процесно право – ОДАБРАНЕ ТЕМЕ
Студијски истраживачки рад Израда и одбрана трећег семинарског рада
Уставно судство – ОДАБРАНЕ ТЕМЕ
Радно процесно право – ОДАБРАНЕ ТЕМЕ
Арбитражно право – ОДАБРАНЕ ТЕМЕ
Облигационо право – ОДАБРАНЕ ТЕМЕ
Међународна трговачка арбитража и алтернативно решавање спорова
– ОДАБРАНЕ ТЕМЕ
Међународно инвестиционо право – ОДАБРАНЕ ТЕМЕ
Међународно финансијско право – ОДАБРАНЕ ТЕМЕ
Буџетско право – ОДАБРАНЕ ТЕМЕ
Студијски истраживачки рад у функцији израде рада за
објављивање у научном часопису
Студијски истраживачки рад (израда скице докторске дисертације)
Студијски истраживачки рад из предмета који су у функцији
непосредне израде докторске дисертације
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
2 Страна
24
25
26
27
28
29
29
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Лоле Рибара 29
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Студијски програм : Докторске академске студије ПРАВА
Назив предмета: Методологија научно истраживачког рада
Наставник или наставници: Доц. др Урош Шуваковић
Статус предмета: Обавезни предмет
Број ЕСПБ: 10
Услов: Нема услова
Циљ предмета
је да студент докторских студија савлада методологију научно-истраживачког рада у мери која му омогућује да спроводи и учествује у
научним истраживањима како у обасти правних и друштвених наука, тако и оних мултидисциплинарног карактера.
Исход предмета
Студент докторских студија је овладао методологијом научног истраживања и у стању је да самостално или у оквиру научних тимова
спроводи научна истраживања у области правних и друштвених наука и мултидисциплинарна истраживања.
Садржај предмета
Теоријска настава
Појам и предмет методологије научноистраживачког рада. Саставни делови методологије. Извори методолошког сазнања. Логичке основе
методологије. Посебност методологије научно-истраживачког рада у области правних и друштвених наука. Научни метод: појам, саставни
длеови и класификација. Појам, битна својства и класификација научних истраживања. Основни облици научног мишљења у правној науци.
Појам: дефиниција, улога и класификација. Процедура и улога дефинисања. Исказ, став и суд. Појам хипотезе. Закључивање и закључак.
Научно мишљење и научна теорија. Наука: појам, структура, класификација. Аксиоми, постулати и научни закони. Научна теорија. Научно
објашњење. Научно доказивање и оповргавање. Основне методе научног мишљења и истраживања у правној науци. Аналитичке основне
методе: анализа, апстракција, специјализација, класификација, дихотомија, дедукција. Специфичност примене аналитичких метода у
области истраживања правних наука. Синтетичке основне методе: синтеза, конкретизација, генерализација, индукција. Специфичност
примене синтетичких метода у истраживањима из области правних наука. Опште-научне методе у правни истраживањима. Хипотетичкодедуктива метода. Статистичка метода. Метода моделовања. Аксиоматска метода. Компаративна метода.
Пројектовање научног истраживања. Концептуализација истраживања. Израда нацрта научне замисли. Појам организовања и реализације
научног истраживања. Реализација истраживања. Прикупљање података: извори, основни критеријуми класификације извора података о
правним и друштвеним појавама, документи као извор података, неки од проблема у коришћењу извора података. Методе прикупљања
података. Испитивање. Посматрање. Експеримент. Студије случаја – case study. Анализа документа. Биографска метода. Општа правила
израде инструмената истраживања. Мерење у истраживањима правних и друштвених наука. Сређивање и обрада података. Оцена и анализа
података. Провера хипотеза. Научно закључивање. Израда извештаја о истраживању и резултатима истраживања.Методика израде научног и
стручног рада. Коришћење литературе. Класични начини прибављања литературе. Стратегија налажења и избора извора. Примарне и
секундарне публикације. HeinOnline и SSRN. Три круга истраживања лиутературе. Белешка о библиографским податцима. Састављање,
класификовање и коришћење фиша. Електронске фише. Начини обраде књига, чланака и извора. Критички однос према литератури.
Састављање избора коришћене литературе. Цитирање. Различити системи цитирања. Harvard System of Referencing. Разлике у навођењу
литературе, законодавства, судских одлука. Типови фуснота. Скраћенице у фуснотама. Однос према општепознатим чињеницама. Индекс
цитираности. Презентација радова. Усмено и писмено презентовање. презентација на научним скуповима. Наслови радова, поглавља и
делова. Важност увода увода и закључка Сагласност излагања и логичке структуре рада. Истицање nuovum-а. Језик и стил. Употреба
илустрација и табела. Обим рада. Abstract и Summary. Научни и стручни рад. Особине научног рада. Израда плана дисертације. Структура
научног рада.
Практична настава
Обавеза студента докторских студија је да у консултацијама са предметним наставником изради нацрт научне замисли једног научноистраживачког пројекта.
Препоручена литература
Морис Коен и Ернест Нејгел: Увод у логику и научни метод, Јасен, Београд, 2004
Радомир Лукић: Методологија права, више издања
Војин Милић: Социолошки метод, III издање, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1996
Богдан Шешић: Основи методологије друштвених наука, Научна књига, Београд, 1982
Мирослав Печујлић, Владимир Милић: Методологија друштвених наука, „Службени лист СФРЈ“, Београд 1991.
Славомир Милосављевић, Иван Радосављевић: Основи методологије политичких наука, IV издање, Службени гласник, Београд, 2008
Марија Богдановић: Методолошке студије, Институт за политичке студије, Београд, 1994
Ли Куба и Џон Кокинг: Методологија израде научног текста, ЦИД, Романов, Подгорица-Бања Лука, 2004
Џевад Термиз, Славомир Милосављевић: Аналитика, I том, НИК Графит, Лукавац, 2008.
Урош Шуваковић: Испитивање политичких ставова, Завод за уџбенике, Београд, 2000
Број часова активне наставе (недељно) 6
Теоријска настава:
Практична настава:
Методе извођења наставе
Предавања и индивидуалне консултације
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
Посећеност предавањима
10
Активност у групним дискусијама
10
Припрема и израда истраживачког пројекта
25
3 Страна
Завршни испит
Усмени испит
Поена
55
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Лоле Рибара 29
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Студијски програм : Докторске академске студије ПРАВА
Назив предмета: Теорија државе и права
Наставник или наставници: Милорад Жижић
Статус предмета: Обавезан предмет
Број ЕСПБ: 10
Услов: Нема услова
Циљ предмета је
Циљ предмета је усвајање сазнања о држави и праву, разумевање генезе и развоја државе и права, усвајање сазнања о
теоријским моделима и обележјима државе, стицање продубљених сазнања о функционисању државе, схватање основних
тенденција савремене државе.
Исход предмета
Очекује се да савладавањем програма студент може успешно да:
1. схвати и разуме генезу, настанак, развој и трансформацију државе кроз историју;
2. схвати и разуме савремени појам и типове држава;
3. упоређује различите облике државе:
4. схвати суштину правне теорије државе;
5. стицање способности аргументованог, систематизованог и критичког приступа у проучавању савремене државе;
6. овлада методама и поступцима у истраживању емпиријских облика држава.
Садржај предмета
Теоријска настава
Држава и друштво.Правна,социјална и политичка теорија државе.Настанак,назив и појам државе.Елементи државе.
Легитимност државе.Правна теорија државе: држава као правна личност. Социолошка теорија државе. Границе и функције
државне власти. Неутрална и интервенционистичка држава. Конститутивни елементи државе: територија, народ,
сувереност. Држава као моћ, власт и сила. Легитимна власт. Држава, интереси, вредности. Држава као однос, субјект и
инструмент власти. Држава као функција, структура и институција. Држава као идеја и држава као појава. Суштина идеје
државе. Идејно - политичко обликовање државе. Држава као објект права, правни однос и правна личност. Правна
конструкција државе као правне личности. Појам функција државе. Класичне функције државе. Државна функција између
регулације и доминације. Јединство регулативне и интересне функције.Појам државне организације. Политички,
бирократски и инокосни органи. Одлучујући и извршни органи. Централни и нецентрални органи. Оружани и цивилни
органи. Инокосни и зборни органи. Појам правне државе и владавине права. Уставност законодавства. Законитост управе.
Судска контрола управе. Независност судства. Самообавезивање државе правом. Појам и историјски типови монархије и
положај монарха. Теорије и облици републиканизма. Појам и врсте апсолутистичке државе. Појам врсте демократских
држава. Питање најбољег државног поретка. Порекло и одлучујућа својства демократије. Елитистичка и формална
демократија. Стварне могућности владавине народа. Институционализовани федерализам. Компромисан и прагматски
карактер федерализма. Конфедерална и федерална држава. Сецесија у федерацији.
Практична настава
Препоручена литература
Литература:
Радомир Лукић, Теорија државе и права, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд,1995.
Милорад Жижић, Увод у право, Пергамент, Приштина, 1996. год.
Број часова активне наставе (недељно) 6
Теоријска настава:
Практична настава:
Методе извођења наставе
Предавања, индивидуалне консултације, групе за дискусију.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
Посећеност предавањима
0-10
Активност у групним дискусијама
0-15
Припрема и израда истраживачког
пројекта
0-25
Завршни испит
Усмени испит
4 Страна
Поена
50
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Лоле Рибара 29
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Студијски програм : Докторске академске студије ПРАВА
Наставници: Зоран Исаиловић, Љубица Мандић, Марија Крвавац, Миладин Костић, Владан Михајловић,
Мијал Стојановић, Ђорђе Николић, Братислав Милановић
Назив предмета: Студијски истраживачки рад (израда и одбрана првог семинарског рада)
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 10
Циљ студијско истраживачког рада
Студент на основу извршеног прикупљања, класификације и обраде литературе, као и избора теме и
хипотетички утврђеног плана рада, приступа изради првог семинарског рада из области истраживања коју је
изабрао.
Исход студијско истраживачког рада
Очекује се да студент кроз процес израде и одбране првог семинарског рада у оквиру студијског
истраживачког рада, на основу спроведеног истраживања, провери и утврди унапред постављене хипотезе,
као и презентује закључке до којих је приликом истраживања дошао.
Садржај студијско истраживачког рада
Предмет и садржај истраживања. Циљ истраживања. Анализа нормативних аката, правних решења и правне
праксе. Излагање добијених резултата и њихово објашњење уз адекватну аргументацију.
Методе студијско истраживачког рада
Примена општенаучних метода и посебних метода у правној науци;
Емпиријска истраживања у правној науци;
Оперативне методе прикупљања података, као и оцена и анализа података.
Број часова (недељно): 8
5 Страна
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Лоле Рибара 29
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Студијски програм : Докторске академске студије ПРАВА
Назив предмета: Управно право
Наставник или наставници: Проф. др Миладин Костић
Статус предмета: Обавезни предмет
Број ЕСПБ: 10
Услов: Нема услова
Циљ предмета је:
Унапређење научних сазнања и теоријских схватања, овладавање научним методама у изучавању релевантне
литературе и правних извора, развијање способности аналитичког и критичког размишљања упоређивањем
теоријских ставовова и управно-правне и управно-судске праксе за даља истраживања у области управног
права, као и стицање потребних вештина за решавање најсложенијих практичних проблема из области
управног права.
Исход предмета:
Савладавањем студијског прогарама из управног права на докторским студијама студент стиче: продубљено
знање из области управног права; способност за решавање проблема применом научних метода;
компетентоност за бављење научно-образовним радом; вештину и спретност у примени управноправних знања;
могућност повезивања знања из других правних области и њихову примену на управно право; способност
праћења савремених достигнућа управног права и њихову примену у пракси.
Садржај предмета
Теоријска настава
Теоријске основе управног права. Организација и субјекти управе. Делатност државне управе. Положај и
контрола управе.
Општи управни поступак. Управни спор.
Практична настава
Препоручена литература
1. Р. Марковић, Управно право, „Слово АД“, Краљево, 2002
2. З. Томић, Управно право – систем, „Службени лист СРЈ“, Београд, 2002,
3. Д. Милков, Управно право I-III, „Правни факултет у Новом Саду“, Нови Сад, 2001-2003,
4. С. Поповић, М. Петровић и Б. Марковић; Управно право – општи део, „Савремена администрација“,
Београд 2002,
5. С. Поповић, Организација и функционисање управе у самоуправном систему са посебним освртом на
упоредна проучавања, НИП „Књижевне новине“ и „Центар за правна истраживања“, Београд, 1978,
6. М. Илић, Административно право и други радови, „Службени лист СРЈ“, Београд, 1998,
7. П. Димитријевић, Организација и методи рада јавне управе, „Савремена администрација“, Београд,
1959,
8. С. Поповић, Управни спор у теорији и пракси, „Завод за издавање уџбеника СР Србије“, Београд, 1968,
9. P. Foillard, Droit administrative, Paradigme publication universitaries, Paris, 2004,
10. H. W. R. Wade, C. F. Forsyth, Administrative Law, Oxford Universiti Press, Oxford, 2004,
Број часова активне наставе (недељно) 6
Теоријска настава:
Практична настава:
Методе извођења наставе
Предавања, индивидуалне консултације, групе за дискусију
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
Посећеност предавањима
0-10
Активност у групама за дискусију
0-20
Есеј
0-20
6 Страна
Завршни испит
Усмени испит
Поена
50
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Лоле Рибара 29
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Студијски програм : Докторске академске студије ПРАВА
Назив предмета: Грађанско процесно право – ОДАБРАНЕ ТЕМЕ
Наставник или наставници: Љубица О. Мандић
Статус предмета: Изборни предмет
Број ЕСПБ: 10
Услов: Нема услова
Циљ предмета је
Упознавање студената са савременим достигнућима теорије Грађанског процесног права и принципима
и стандардима грађанског судског поступка, стицање теоријских и практичних знања о институтима
Грађанског процесног права, оспособљавање студената за критичко сагледавање метода грађанско
правне заштите и самостално теоријско и емпиријско истраживање у области Грађанског процесног
права.
Исход предмета
Очекује се да студенти стекну знања о процесним институтима парничног, ванпарничног и извршног
процесног права, да познају владајуће ставове и трендове у теорији Грађанског процесног права, да
стекну вештину анализирања и критичког сагледавања института и актуелног режима домаћег
Грађанског процесног права, да умеју да компетентно и аргументовано дискутују о теоријским и
практичним проблемима цивилне процедуре као и да прате развој теорије и праксе у домену Грађанског
процесног права.
Садржај предмета
Теоријска настава
Процесни субјекти. Делатност суда и странака у парничном поступку. Тужба. Пресуде у
парничном поступку. Правни лекови у парничном поступку. Посебни ванпарнични поступци.
Поступак извршења.
Практична настава
Препоручена литература
Станковић, Г. - Грађанско процесно право, прва свеска, Парнично процесно право, Ниш, 2007. г;
Станковић, Г. - Грађанско процесно право, друга свеска, Ванпарнично и извршно процесно право, Ниш,
2007. г; Познић, Б. – Ракић-Водинелић, В. – Грађанско процесно право, Београд, 1999. г; Кеча, Р. –
Старовић, Б. – Грађанско процесно право, Нови Сад, 2004. г; Трива, С. – Дика, М. – Грађанско парнично
процесно право, Загреб, 2004. г; Палачковић, Д. – Парнично процесно право, Крагујевац, 2004. г.
Број часова активне наставе (недељно)
6
Методе извођења наставе
Теоријска настава:
Практична настава:
Предавања уз визуелне презентације, индивидуалне консултације, групе за дискусију,
радионица за анализу судских одлука, презентације студентских радова и резултата извршених
истраживања.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
Посећеност предавањима
0-10
Активност у групама за дискусију
0-20
Есеј
0-20
7 Страна
Завршни испит
Усмени испит
Поена
50
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Лоле Рибара 29
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Студијски програм : Докторске академске студије ПРАВА
Назив предмета: Meђународно приватно право– ОДАБРАНЕ ТЕМЕ
Наставник или наставници: проф. др Марија Крвавац
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 10
Услов:
Циљ предмета је стицање продубљеног знања о појединим областима међународног приватног права ,тенденцијама
развоја овог права и неким отвореним питањима у области приватноправних односа са елемeнтом
иностраности,као и стицање одређених способности и разумевања за самостални рад у оквиру докторских студија.
Исход предмета
Студенти стичу продубљена општа и посебна знања о најважнијим проблемима међународног приватног права.
Имајући у виду да је ова проблематика уско повезана са многим другим правним дисциплинама систематско
изучавање ове материје знатно доприноси свеобухватношћу правног образовања те знања стечена у оквиру овог
предмета омогућују у оквиру докторских студија одабир изборних предмета у којима се продубљено проучавају
посебна питања.Студент је оспособљен за самосталан научно-истраживачки ,практични рад у овој области.
Садржај предмета
Теоријска настава
Унификација колизионог права. Опште установе МПП (колизионе норме, правна квалификација, јавни поредак,
узвраћање и упућивање, изигравање закона, мобилни сукоб закона, реципроцитет, прописи непосредне примене,
нејединствени правни поредак). Одређивање меродавног права (брачни односи, породични односи, наследно правни
односи, стварно правни односи, уговори, деликтна одговорност). Међународна надлежност. Правни положај
странаца у грађанском судском поступку. Признање и извршење страних судских одлука.
Анализа судске и арбитражне праксе,решавање хипотетичких случајева.
Практична настава
Препоручена литература
1.Варади Т.,Бордаш Б.,Кнажевић Г.,Павић В.,Међународно приватно право,Београд,2007.
2.Станивуковић М.,Живковић М.,Међународно приватно право(општи део),Београд.2006.
3.Дика М.,Кнежевић Г.,Стојановић,Коментар закона о међународном приватном и процесном праву,Београд,1991.
4.Kropholler,J.Internationalis Privatrecht,5.Aufl.Tübingen,2004.
5. Крвавац М., Ристић С., Практикум за Међународно приватно право, Краљево, 2007.
6.Batiffol H.,Lagarde P.,Droit international privé,Tome I.8.éd.Paris,1993;Tome II,7 éd.,Paris,1983.
7.Collins et al.(Eds.)Dicey and Morris on The Conflict of Laws,13.ed.Vol.I7II,London,2000.
8.Cheshire and North,Private international Law(12th ed)London 1996.
9.von Bar ,C/Mankowski ,P.Internationales Privatrecht ,I Band,Allgemeine Lehren,München,2003.
10.Pocar , F. Il nuovo diritto internazionale private italiano,2.ed.,Milano,2002.
Број часова активне наставе (недељно) 6
Теоријска настава:
Практична настава:
Методе извођења наставе Интерактивни облик наставе кроз предавања и индивидуалне консултације.Студенти се у
сваком тренутку могу обратити наставнику лично или путем електронске поште.На самим предавањима могу се
организовати групе за дискусију између којих ће се расправљати проблематика међународног приватног права и
вршити поређење са сличним програмима са других факултета.Студенти кроз оригинално научно истраживање
треба да доведе до оригиналног научног рада.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
Посећеност предавањима
0-10
Активност у групама за дискусију
0-20
Есеј
0-20
8 Страна
Завршни испит
Усмени испит
Поена
50
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Лоле Рибара 29
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Студијски програм : Докторске академске студије ПРАВА
Назив предмета: Јавне финансије и финансијско право – ОДАБРАНЕ ТЕМЕ
Наставник или наставници:Проф. др Зоран Исаиловић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 10
Услов: Нема услова
Циљ предмета
Да се прошири и продуби знање студента у материји Јавних финансија и финансијског права.
Конкретно, предмет има циљ да омогући студентима да суштински овладају институцијама (јавним
приходима) којима новац доспева у државну благајну (буџету и др.) и осветли којим токовима и у коме
облику та средства се одливају у друштвени организам (изучавање јавних расхода). Истовремено,
изучиће се и службе (Пореска управа и др.), које учествују у процесима везаним за јавна средства.
Исход предмета
Оспособљавање студента за самостално обављање научно истрачивачког рада, које ће му омогућти да
изради квалитетну докторску дисертацију као самосталну монографску обраду одређене теме.
Доминантни нагласак биће усмерен на оспособљавање студената за самостално истраживање у области
пореског права, као једне од грана јавног права, које законом уређује правне односе између државе и
других јавноправнх тела, с једне, и физичких и правних лица, с друге стране, односе у којима су права и
обавезе ових других утврђени когентним нормама.
Садржај предмета - Теоријска настава
Операционалзација садржаја
Јавне финансије и њихов однос према држави; Финансијско право; Дезинтеграција финансијског права
и настанак пореског права; Јавни приходи; Начела пореског права изведена из уставног начела
владавине права; Пореско управни однос (пореско имовински однос и пореско управни однос);
Законски опис пореског чињеничног стања; Сукоб пореских закона; Карактеристике савремених
пореских система; Порески систем у Србији; Фискално изравнање; Јавни зајам (кредит); Јавни расходи;
Буџет као инструмент финансирања јавних потреба.
Практична настава
Препоручена литература
- Зоран Исаиловић, Јавне финансије и финансијско право, 2009., "Свен", Ниш;
- Дејан Поповић, Наука о порезима и пореско право, 1997., Colpi, Budapest и "Савремена
администрација", Београд;
- Дејан Поповић, Пореско право, 2008., Правни факултет у Београду;
- Божидар Раичевић, Јавне финансије, Центар за издавачку делатност Економског факултета у Београду,
2008.
Број часова активне наставе (недељно)
Теоријска настава:
Практична настава:
6
Методе извођења наставе
Предавања, студијска група, вежбе, консултације, семинарски радови и есеји, презентације и др.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
Посећеност предавањима
0-10
Активност у групама за дискусију
0-20
Есеј
0-20
9 Страна
Завршни испит
Усмени испит
Поена
50
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Лоле Рибара 29
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Студијски програм : Докторске академске студије ПРАВА
Наставници: Зоран Исаиловић, Љубица Мандић, Марија Крвавац, Миладин Костић, Владан
Михајловић, Мијал Стојановић, Ђорђе Николић, Братислав Милановић
Назив предмета: Студијски истраживачки рад - Израда и одбрана другог семинарског рада
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 20
Циљ студијско истраживачког рада
Циљ израде и одбране другог семинарског рада је унапређење способности студента за научна,
теоријска и емпиријска истраживања применом научних метода, као и усавршавање способности
студента за аналитичко, критичко и научно аргументовано представљање резултата у области
истраживања.
Исход студијско истраживачког рада
Очекује се да студент кроз процес израде и одбране другог семинарског рада у оквиру студијског
истраживачког рада, може да презентује методе и поступак истраживања, провери постављене
хипотезе и понуди закључке, да систематично приступа решавању правних проблема и да понуди
креативне предлоге критичким и аналитичким сагледавањем.
Садржај студијско истраживачког рада
Предмет и садржај истраживања. Циљ истраживања. Научно објашњење и разумевање. Опште
посебне и појединачне хипотезе. Анализа нормативних аката, правних решења и правне праксе.
Излагање добијених резултата и њихово објашњење уз адекватну аргументацију. Тематски одређени
закључци.
Методе студијско истраживачког рада
Примена општенаучних метода и посебних метода у правној науци;
Емпиријска истраживања у правној науци;
Оперативне методе прикупљања података, као и оцена и анализа података.
Број часова (недељно): 14
10 Страна
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Лоле Рибара 29
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Студијски програм : Докторске академске студије ПРАВА
Назив предмета: Уставно право – ОДАБРАНЕ ТЕМЕ
Наставник или наставници: Владан Михајловић
Статус предмета: Изборни предмет
Број ЕСПБ: 10
Услов: Положен испит из предмета Управно право
Циљ предмета је
Продубљивање и развијање научних сазнања о појединим питањима и проблемима Уставног права и овладавање научним
методама у изучавању релевантне литературе и правних извора, а све у складу са савременим правцима развоја ове научне
дисциплине.
Исход предмета
Савладавањем студијског програма очекује се да студент: 1) стекне продубљена знања о појединим областима Уставног
права; 2) оспособи се за тумачења уставних норми и примену најбољих Уставно правних решења у оној уставно правној
области у којој је стекао продубљена знања.; 3) развије способност упоредне уставно правне анализе и истраживања
актуелних уставних питања за које постоји потреба изналажења најцелисходнијих практичних (правних) решења.
Садржај предмета
Теоријска настава
Извори уставног права са посебним освртом на Устав, његово одређење и развитак уставности. Обележја државне власти и
(сувереност, легитимност) и облици њеног организовања. Представничка демократија, избори и главне институције
представничке власти. Локална самоуправа каоо облик територијалне децентрализације – њен настанак, развитак, упоредна
политичка пракса (системи локалне самоуправе) и развитак локалне самоуправе у Србији. Развитак људских и грађанских
права, њихова класификација, укључујући механизам њихове заштите и остваривања. Судство и његов развитак, организација
и судски систем Републике Србије.
Практична настава
Препоручена литература
1. Проф. др Јован Ђорђевић, Уставо право, Савремена адмииистрација, Београд, 1978.
2. Павле Николић, Уставно право, Свремена администрација, Београд 1995.
3. др Љубица Кандић, Одабрани извори из опште историје државе и права, Савремена администрација, Београд, 1992.
4. Душан Мрђеновић, Устави и владе Кнежевине Србије, Краљевине СХС и Краљевине Југославије, Нова књига,
Београд 1988.
5. Слободан Јовановић, О суверености, уводна предавање из државног права, штампарија Светозар Николић, Београд,
1897.
6. Вучин Васовић, Парламентаризам, енциклопедија политичке културе, Савремена администрација, Београд, 1993.
7. Павле Николић, Супштински систем, Савремена администрација, Београд 1973.
8. Лукић Радомир, Политичке странке, БИГЗ, Београд, 1995.
9. Лазар Марковић, Парламентарно право, Зрењанин, 1991.
10. Коста Чавошки, Увод у право Ι – основни појмови и државни облици, ИА “Драганић“, Београд, 1977.
11. Коста Чавошки, Уставност и федерализам, Институт за упоредно право, Савремена администрација, Београд, 1977.
12. Коста Чавошки, Устав као јемство слободе, Институт за филизофију и друштвену теорију “Филип Вишњић“,
Београд, 1995.
13. Јован Ђорђевић, Уставно право, Савремена администрација, Београд, 1978.
14. Јован Ђорђевић, Уставно право и политички систем Југославије, Савремена администрација, Београд, 1961.
15. Фира Александар, Уставно право Савезне Републике Југославије, Енциклопедија уставног права бивших
југословенских земаља, Том Ι, Агенција "Мир и Цветник", Нови Сад, 1993.
16. Слободан Јовановић, О држави, основи једне правне теорије, Сабрана дела, Том 8, БИГЗ, СКЗ и ЈУГОСЛАВИЈА
ПУБЛИК, Београд, 1990.
17. Слободан Јовановић, Политичке и правне расправе Ι, Геца Кон, Београд, 1932
18. Миодраг Јовичић, О уставу, теоријско и компаративна студија, Савремена администрација, Београд, 1977.
19. Миодраг Јовичић, Закон и законитост, Радничка штампа, Београд, 1977.
20. Миодраг Јовичић, Велики уставни системи, елементи за једно упоредно уставно право, "Светозар Марковић",
Београд, 1984.
21. Рајко Кузмановић, Уставно право, Бања Лука, 1999.
22. Лукић Радомир, Увод у право, пето издање, Научна књига, Београд, 1968.
23. Лукић Радомир, Теорија државе и права, ΙΙ књига, Теорија права, "Научна књига", Београд, 1958.
24. Лукић Радомир, Уставност и законитост, Београд, 1966.
25. Маријана Пајванчић, Уставно право, Универзитетски уџбеник, Нови Сад, 1998.
Број часова активне наставе (недељно) 6
Теоријска настава:
Практична настава:
Методе извођења наставе
Предавања, индивидуалне консултације, групе за дискусију.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
Завршни испит
Усмени испит
Посећеност предавањима
0-10
Активност у групама за дискусију
Есеј
0-20
0-20
11 Страна
Поена
50
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Лоле Рибара 29
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Студијски програм : Докторске академске студије ПРАВА
Назив предмета: Радно право – ОДАБРАНЕ ТЕМЕ
Наставник или наставници: Мијал Стојановић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 10
Услов: Положен испит из предмета Управно право
Циљ предмета је
Усавршавање и продубљивање знања полазника докторских студија са предметом, садржином, институтима,значајем и
филозофијом Радног права као самосталне правне гране. Усавршавањем и продибљивањем знања из Радног права полазници
докторских студија се оспособљавају за научно тумачење, научно- истраживачки рад и креативну примену института ове
гране права у пракси. Полазници се детаљно упознају са теоријом и науком Радног права, радних односа(индивидуалних и
колективних) и свим правима и обавезама из тих односа .
Исход предмета
Потпуна теоријско-научна овладаност знањима из области радноправне теорије и праксе радних односа и оспособљеност за
научно- истраживачки рад . Научно изграђено и развијено правно мишљење о радним односима. Обједињено теоријсконаучно, научно-истраживачко и практично знање о институтима и правима из радних односа. Развијен активан, научноистраживачки приступ у области радних(индустријских) односа.Целовита теоријско-научна знања и изграђене способности за
научно-истраживачки рад и примену института и права из радних (индустријских) односа.
Садржај предмета
Теоријска настава
Методологија научног истраживања у Радном праву. Колективни уговори ( филозофија преговарања, стратегије субјеката
преговарања и могући исходи у међународном и упоредном радном законодавству и пракси, врсте, елементи, правна природа
и техника израде). Индивидуални радни однос у теорији, упоредном и позитивном законодавству и пракси. Престанак радног
односа у међународној, упоредноправној и домаћој регулативи и пракси . Колективни радни односи (појам, теорија, субјекти,
садржина, однос између субјеката)у упоредно правној и позитивно правној регулативи и пракси. Израда научноистраживачких пројеката, стручних и научних радова из индивидуалних и колективних радних односа. Научно-истраживачка
пракса и судска пракса у области индивидуалних и колективних радниих односа.
Практична настава
Препоручена литература
Литература:
Др Антон Равнић, Основе радног права – домаћег, успоредног и међународног-,Правни факултет, Загреб, 2004.
Blanpain,R.,Hendrickx,F., eds., European Labour Law and Social Security Law, Codex, Kluwer, 2002.
Др Боривоје Шундерић, Право Међународне организације рада, Правни факултет, Београд, 2001. год
Др Борис Буклијаш,Колективно радно право,Правни факултет,Сплит,2006.год.
Др Влајко Брајић, Радно право, Савремена администрација, Београд, 2001.год.
Др Бранко Лубарда, Европско радно право, ЦИД, Подгорица, 2004.год
Др Јанез Новак, Деловни спори ,ГВ Заложба,Љубљана,2004.год.
Конвенције Меднародне организације дела, уредници Др Митја Новак, Др Полонца Кончар и Др Анјута Бубнов
Шкоберне, ГВ Заложба, Љубљана, 2006.год.
Др Мијал Стојановић, Радни спорови, Крагујевац, 2007.год.
Labordoc, http://labordoc.ilo.org
Часопис Радно и социјално право ,Удружење за Радно правo и социјално осигурање, Београд ( од 1997. год. надање ).
Број часова активне наставе (недељно) 6
Теоријска настава:
Практична настава:
Методе извођења наставе
Предавања, индивидуалне консултације, групе за дискусију.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
Посећеност предавањима
0-10
Активност у групама за дискусију
0-20
Есеј
0-20
12 Страна
Завршни испит
Усмени испит
Поена
50
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Лоле Рибара 29
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Студијски програм : Докторске академске студије ПРАВА
Назив предмета: Увод у грађанско право - ОДАБРАНЕ ТЕМЕ
Наставник или наставници: Проф. др Ђорђе Николић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 10
Услов: Положен испит из предмета Грађанско процесно право
Циљ предмета је:
Развијање научних сазнања, способности и академских вештина у процесу истраживања у области увода у грађанско право;
развој креативних способности у тумачењу и примени правних принципа и правних правила увода у грађанско право;
овладавање специфичним истраживачким вештинама у заштити субјективних грађанских права пред националним и
међународним институцијама, у складу са савременим правцима развоја ове научне дисциплине.
Исход предмета:
Да савладавањем програма може да: (1) компетентно и научно аргументовано дискутује, истражује и презентује резултате
свог научног рада који доприносе развоју научне мисли у области увода у грађанско право; (2) критички и аналитички
упоређује теоријске ставове и одговара на актуелна питања увода у грађанско право; (3) схвати структуру и процес настанка
правних норми и међународних стандарда у области увода у грађанско право; (4) уочава и даје научни допринос
истраживању друштвених и грађанскоправних појава и нуди сопствена креативна решења; (5) стечена знања примењује у
правној пракси.
Садржај предмета
Теоријска настава:
Систем грађанског права, Предмет и метод грађанског права, Грађанско право у систему права и Извори грађанског права;
- Правни субјекти (имаоници), Физичка лица и Правна лица; - Појам и врсте субјективних грађанских права; - Правни
промет, Правни послови и њихова модификација и Заступништво; - Протек времена као правна чињеница, Социјализација
(морализација) грађанског права и Повреда и заштита права.
Практична настава:
Дискусија у оквиру одабраних тема, припрема и израда семинарског рада (есеја).
Препоручена литература:
1. Обрен Станковић-Владимир Водинелић, Увод у грађанско право, Номос, Београд, 1996.
2. Радмила Ковачевић-Куштримовић-Мирослав Лазић, Увод у грађанско право, Пунта, Ниш, 2009.
3. Душан Николић, Увод у систем грађанског права, Универзитет у Новом Саду Правни факултет, Центар за издавачку
делатност, Нови Сад, 2005.
4. Душан Ж. Николић, Грађанскоправна санкција, Правни факултет у Новом Саду - Центар за издавачку делатност, Нови
Сад, 1995.
5. Владимир Водинелић, Грађанско право - Уводне теме, Номос, Београд, 1991.
6. Владимир Водинелић, Такозвана злоупотреба права, Номос, Београд, 1997.
Број часова активне наставе (недељно)
6
Теоријска настава:
Практична
настава:
Методе извођења наставе: Предавања, индивидуалне консултације, групе за дискусију, истраживачки пројекти.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
Посећеност предавањима
0-10
Активност у групама за дискусију
0-20
Есеј
0-20
13 Страна
Завршни
испит
Усмени испит
Поена
50
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Лоле Рибара 29
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Студијски програм : Докторске академске студије ПРАВА
Назив предмета: Стварно право – ОДАБРАНЕ ТЕМЕ
Наставник или наставници: Проф. др Ђорђе Николић
Статус предмета:Изборни
Број ЕСПБ: 10
Услов: Положен испит из предмета Грађанско процесно право
Циљ предмета је:
Развијање научних сазнања, способности и академских вештина у процесу истраживања у области
стварног права; развој креативних способности у тумачењу и примени правних принципа и правних
правила стварног права; овладавање специфичним истраживачким вештинама у заштити
субјективних стварних права пред националним и међународним институцијама, у складу са
савременим правцима развоја ове научне дисциплине.
Исход предмета:
Да савладавањем програма може да: (1) компетентно и научно аргументовано дискутује, истражује и
презентује резултате свог научног рада који доприносе развоју научне мисли у области стварног
права; (2) критички и аналитички упоређује теоријске ставове и одговара на актуелна питања
стварног права; (3) схвати структуру и процес настанка правних норми и међународних стандарда у
области стварног права; (4) уочава и даје научни допринос истраживању друштвених и
стварноправних појава и нуди сопствена креативна решења; (5) стечена знања примењује у правној
пракси.
Садржај предмета
Теоријска наставa
Државина. Појам и карактеристике својине – деривативно стицање. Стварне службености. Залога.
Заложно право на покретним стварима. Заложно право на непокретним стварима (хипотека).
Практична настава:
Дискусија у оквиру одабраних тема, припрема и израда семинарског рада (есеја).
Препоручена литература:
1. Обрен Станковић-Миодраг Орлић, Стварно право, Номос, Београд, 2004.
2. Радмила Ковачевић Куштримовић-Мирослав Лазић, Стварно право, Зограф, Нош, 2004.
3. Зоран П. Рашовић, Стварно право, Службени лист Републике Црне Горе, Подгорица, 2002.
4. Рајко Јелић, Посебни облици права својине у СРЈ, Номос, Београд, 1999.
5. Нина Планојевић, Етажна својина, Правни факултет у Крагујевцу, Крагујевац, 1997.
6. Мирослав Лазић, Личне Службености, Универзитет у Нишу Правни факултет, Центар за
публикације, Ниш, 2000.
7. Снежана Миладиновић, Задужбине, Службени гласник, Београд, 2002.
Број часова активне наставе (недељно)
6
Теоријска настава:
Практична
настава:
Методе извођења наставе
Предавања, студијска група, вежбе, семинарски радови и есеји и др.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
Посећеност предавањима
0-10
Активност у групама за дискусију
0-20
Есеј
0-20
14 Страна
Завршни испит
Усмени испит
Поена
50
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Лоле Рибара 29
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Студијски програм : Докторске академске студије ПРАВА
Назив предмета: Mеђународно приватно право EУ – ОДАБРАНЕ ТЕМЕ
Наставник или наставници: проф. др Марија Крвавац
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 10
Услов: Положен испит из предмета Међународно приватно право
Циљ предмета је стицање продубљеног знања у области међународног приватног права ЕУ у процесу
хрмонизације домаћег права са комунитарним правом; оспособљавање студента за самосталан научноистраживачки рад који подразумева самостално истраживање извора комунитарног међународног
приватног права од значаја за правни положај појединца грађана ЕУ и трећих земаља,познавање правних
решења која настају у правној и животној интеракцији европског права и МПП.
Исход предмета По завршетку овог предмета стичу се општа знања о уређивању међународних
приватноправних односа у оквиру Европске уније и посебна знања у односу на уговорне и вануговорне
односе.Студент стиче знања о значају и институтима савременог европског међународног приватног права
и тиме способност свестранијег и бољег разумевања ове специфичние проблематике у односу на решавање
приватноправних односа са елементом иностраности.Стичу се и посебна знања о односу општих института
европског права као што су темељне слободе и људска права или начела државе порекла и међународног
приватног права у решавању приватноправних спорова са страним елементом.
Садржај предмета
Теоријска настава
Европеизација МПП.Правни основ комунитаризованог МПП у ЕУ.Легислативна надлежност ЕЗ за
решавање приватноправних ситуација са елементом иностраности.Секундарни извори европског МПП и
улога суда Европских заједница.Утицај темељних слобода из Уговора о оснивању на МПП.Уговорни
статут у оквиру европског МПП.Уговорни статут de lege ferenda.Деликтни статут уМПП ЕУ. Утицај
комунитаризације МПП на унификацију и хармонизацију правила међународног приватног права на
међународном нивоу:Сарадња са државама нечланицама.
Анализа судске праксе Европског суда правде
Практична настава
Препоручена литература
1.Варади Т.,Бордаш Б.,Кнежевић Г.,Павић В.,Међународно приватно право,Београд,2007-одабрана поглавља.
2.Бордаш Б.,Основи међународног приватног права ЕУ,Нови Сад.
3.Ph-E Partsch,Le droit international privé europeen,Brussels 2003.
4.Сајко К.,Међународно приватно право,4.издање.Загреб,2005.
5.Крвавац М.,Унификација МПП у оквиру ЕУ,Право и привреда ''Пословно право ЕУ и право
конкуренције,бр.5-8/2007,466-479.
6.Von Hoffman,B.(ur.)European Private Law,Nijmegen,1998.
7.Kropholler,J.Internationales Privatrecht,Mohr Siebeck Tübingen,5.izd.2004,поглавље 10.
Број часова активне наставе (недељно) 6
Теоријска настава:
Практична настава:
Методе извођења наставе
Интерактивна настава која обухвата предавања и индивидуалне и колективне консултације .Студенти се
припремају за наставу и активно учествују у дискусији индивидуално и у групама;израђују и јавно бране
писмене радове ради продубљавања појединих специјалистичких правних питања.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
Посећеност предавањима
0-10
Активност у групама за дискусију
0-20
Есеј
0-20
15 Страна
Завршни испит
Усмени испит
Поена
50
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Лоле Рибара 29
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Студијски програм : Докторске академске студије ПРАВА
Назив предмета: Право међународне куповине и продаје – ОДАБРАНЕ ТЕМЕ
Наставник или наставници: Проф. др Братислав Милановић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 10
Услов: Положен испит из предмета Међународно приватно право
Циљ предмета је продубљивање сазнања о међународној куповини и продаји робе; разматрање генезе и
развоја права међународне куповине и продаје; схватање основних функција и тенденција права међународне
куповине и продаје; усвајање сазнања о теоријским и практичним моделима реализовања међународне
куповине и продаје.
Исход предмета је да савладавањем програма студент може успешно да схвати настанак и генезу међународне
куповине и продаје и њену теоријско-правну и практичну примену; упоређује решења из домаће и међународне
реглементарне и пословне праксе; овлада методама и поступцима у истраживању и практичној примени
механизама међународне куповине и продаје.
Садржај предмета
Теоријска настава
Извори права међународне продаје. Област примене. Конвенције Уједињених нација о уговоима о
међународној продаји. Искључење примене Конвенције.Резерве. Тумачење Конвенције и настанак уговора о
међународној продаји. Правно дејство уговора о међународној продаји робе: Обавеза продавца да испоручи
робу и преда документе и пренесе својину, обавезе купца да плати цену и прими роби. Повреда уговора и
правна средства: право на испуњење, раскид уговора, накнаду штете и снижење цене.
Практична настава
Препоручена литература
Ђуровић, Р. - Ћирић, А.: Међународно трговинско право - део II, Ниш, 2005,
Царић, Шогоров, Вилус, Ђурђев: Међународно привредно право, Нови Сад, 2000,
Васиљевић, М.: Трговинско право, Београд, 2008,
Варади, Бордаш, Кнежевић: Међународно приватно право, Нови Сад, 2005.
Број часова активне наставе (недељно)
6
Теоријска настава:
Практична настава:
Методе извођења наставе
Предавања, вежбе, индивидуалне консултације и групе за дискусију.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
Посећеност предавањима
0-10
Активност у групама за дискусију
0-20
Есеј
0-20
16 Страна
Завршни испит
Усмени испит
Поена
50
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Лоле Рибара 29
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Студијски програм : Докторске академске студије ПРАВА
Назив предмета: Порески ситеми савремених држава – ОДАБРАНЕ ТЕМЕ
Наставник или наставници: Проф. др Зоран Исаиловић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 10
Услов: положен испит из предмета Јавне финансије и финансијско право
Циљ предмета је
Продубљено изучавање посебних пореских облика који обележавају структуру савремених пореских система,
као и наш порески систем. У контексту изложеног, презентираће се најновија сазнања и истраживачка
искуства теорије и праксе, везана за директне порезе (порез на доходак грађана, порез на добит предузећа и
порез на имовину). Код индиректних пореза пажња ће бити фокусирана на порез на промет и акцизе. Научна
истраживања о наведеним темама, су од битног значаја за изградњу нашег пореског система, јер се путем на
ведених пореских облика готово у целини финансирају наше јавне потребе.
Исход предмета
Оспособљавање студента за релевантан критички и компаративни приступ анализи савремених пореских
решења из обласи пореских система и њихове примене у реалном окружењу. То ће му омогућити компетентан
приступ истраживању литературе и примени научне методе приликом обраде изабране теме докторске
дисертације.
Садржај предмета - Теоријска настава
Операционализација садржаја
1.Обележја пореских система савремених држава; Пореске структуре савремених држава; Порески системи
развијених држава; Порески системи земаља у развоју; Порески системи земаља у транзицији; Пореске
реформе; Врсте пореза - Порез на доходак грађана. Мешовити порез на доходак; Порез на добит корпорација;
Порез на промет; Акцизе; Порези на имовину; Опште карактеристике и реформе пореског система Републике
Србије; Усклађеност пореског система Републике Србије са пореским системима земаља чланица ОЕЦД и
Европске Уније.
Практична настава
Препоручена литература
- Зоран Исаиловић, Јавне финансије и финансијско право, 2009., "Свен", Ниш;
- Дејан Поповић, Наука о порезима и пореско право, 1997., Colpi, Budapest и "Савремена администрација",
Београд;
- Дејан Поповић, Пореско право, 2008., Правни факултет у Београду;
- Victor Thuronyi Comparative Tax Law, Kluwer, The Hague, 2003.
Број часова активне наставе (недељно) 6
Теоријска настава:
Практична настава:
Методе извођења наставе
Предавања, студијска група, вежбе, консултације, семинарски радови и есеји, презентације и др.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
Посећеност предавањима
0-10
Активност у групама за дискусију
0-20
Есеј
0-20
17 Страна
Завршни испит
Усмени испит
Поена
50
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Лоле Рибара 29
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Студијски програм : Докторске академске студије ПРАВА
Назив предмета: Пореско процесно право –
ОДАБРАНЕ ТЕМЕ
Наставник или наставници: Зоран Исаиловић, Миладин Костић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 10
Услов: Положен испит из предмета Јавне финансије и финансијско право
Циљ предмета је
Унапређење научних сазнања и теоријских схватања, овладавање научним методама у изучавању релевантне
литературе и правних извора, развијање способности аналитичког и критичког размишљања упоређивањем
теоријских ставовова за даља истраживања у области пореског процесног права, као и стицање потребних
знања о порескоправном односу, пореском поступку и улози субјеката у пореском поступку неопходних за
решавање најсложенијих практичних проблема из области пореског процесног права.
Исход предмета
Савладавањем студијског прогарама из пореског процесног права на докторским студијама студент стиче:
продубљено знање из области пореског процесног права; способност за решавање проблема применом
научних метода; вештину и спретност за ефикасну примену пореских процесних норми; могућност
повезивања знања из других правних области и њихову примену на порески поступак; способност праћења
савремених достигнућа пореског процесног права и њихову примену у пракси.
Садржај предмета
Теоријска настава
Предмет и задатак пореског процесног права;Врсте пореског поступка;Однос општег управног поступка и
пореског поступка;Правни извори пореског процесног права;Начела и ток пореског поступка;Царински
поступак;Откривање и решавање пореских деликата.
Практична настава
Препоручена литература
- Проф. др Дејан Поповић, Пореско право, «Правни факаултет у Београду», Београд, 2008.
- Проф. др Зоран Г. Исаиловић, Наука о порезима и пореско право, Свен, Ниш, 2005
- Проф. Др Мирко Кулић, Пореско процесно право – порески поступак, «Мегатренд – Универзитет у
Београду», 2007
- Проф. др Дејан Поповић, Коментар Закона о пореском поступку и пореској администрацији, «Цекос ин»,
Београд,, 2003.
Број часова активне наставе
Теоријска настава: Практична настава:
(недељно) 6
Методе извођења наставе
Предавања, индивидуалне консултације, групе за дискусију.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
Посећеност предавањима
0-10
Активност у групама за дискусију
0-20
Есеј
0-20
Завршни испит
Усмени испит
18 Страна
Поена
50
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Лоле Рибара 29
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Студијски програм : Докторске академске студије ПРАВА
Наставници: Зоран Исаиловић, Љубица Мандић, Марија Крвавац, Миладин Костић, Владан
Михајловић, Мијал Стојановић, Ђорђе Николић, Братислав Милановић
Назив предмета: Студијски истраживачки рад Израда и одбрана трећег семинарског рада
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 20
Циљ студијско истраживачког рада
Циљ израде и одбране трећег семинарског рада је унапређење способности студента за научна,
теоријска и емпиријска истраживања применом научних метода, као и усавршавање способности
студента за аналитичко, критичко и научно аргументовано представљање резултата у области
истраживања.
Исход студијско истраживачког рада
Очекује се да студент кроз процес израде и одбране трећег семинарског рада у оквиру студијског
истраживачког рада, може да презентује методе и поступак истраживања, провери постављене
хипотезе и понуди закључке, да систематично приступа решавању правних проблема, понуди
креативне предлоге критичким и аналитичким сагледавањем те да промовише стандарде правног
професионализма.
Садржај студијско истраживачког рада
Предмет и садржај истраживања. Циљ истраживања. Научно објашњење и разумевање. Опште
посебне и појединачне хипотезе. Анализа нормативних аката, правних решења и правне праксе.
Излагање добијених резултата и њихово објашњење уз адекватну аргументацију. Тематски одређени
закључци.
Методе студијско истраживачког рада
Примена општенаучних метода и посебних метода у правној науци;
Емпиријска истраживања у правној науци;
Оперативне методе прикупљања података, као и оцена и анализа података.
Број часова (недељно): 14
19 Страна
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Лоле Рибара 29
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Студијски програм : Докторске академске студије ПРАВА
Назив предмета: Уставно судство – ОДАБРАНЕ ТЕМЕ
Наставник или наставници: Владан Михајловић
Статус предмета: Изборни предмет
Број ЕСПБ: 10
Услов: Положен испит из предмета Управно право
Циљ предмета је
Циљ предмета је развијање продубљених научних сазнања, способности и академских вештина у процесу
истраживања у области уставносудске контроле и система заштите уставности и законитости, развијање
способности аналитичког и критичког размишљања упоређивањем теоријских ставова и уставносудскох одлука у
систему уставне демократије, овладавање научним методама у изучавању релевантне литературе и правних
извора, а све у складу са савременим правцима развоја ове научне дисциплине.
Исход предмета
Савладавањем студијског програма очекује се да студент:
1) систематично анализира устав и уставносудске одлуке у систему заштите уставности и законитости, 2)
критички и аналитички упоређује теоријске ставове о систему уставносудске контроле и функционисање
уставног суда у уставном систему, 3) компетентно, научно и аргументовано дискутује, истаржује и презентује
резултате свог научног рада, који ће допринети развоју научне мисли и развоју системе уставносудске контроле
4) примени научне методе кроз истраживање у оквиру одабраних тема у области уставног судства.
Садржај предмета
Теоријска настава
Системи контроле уставности. Судска контрола уставности. Настанак и развој уставног судства. Нормативна
контрола уставности. Посебне надлежности уставног суда. Поступак пред уставним судом.
Практична настава
Препоручена литература
Михајловић Владан, Уставно право (уџбеник), Правни факултет у Косовској Митровици, 2008
Ратко Марковић, Уставно право и политичке институције, "Службени гласник" РС, Београд, 1995
Драган М. Стојановић, Уставно право, књига ΙΙ (уџбеник), "Свен", Ниш, 2003
Димитрије Кулић, Уставно судство у свету, Београд, 1982
Вида Чок, Врсте и дејство одлука уставних судова, Институт за упоредно право, Београд,1972
Оливера Вучић, Аустријско уставно судство, чувар федерације и устава, Правни факултет, Универзитета
у Београду, Београд,1995
Закон о Уставном суду "Службени гласник"РС, бр.109/2007
Љ. Славинић, Од државе која одумире ка правној држави: уставносудска контрола контрола закона у
Југославији и Србији са компаративним освртом, Београд, 2000
Т. Вељковић, Поступак пред уставним судовима, Београд, 1990
М. Стојановић, Судска контрола уставности, Београд, 1960
D.P.Kommers, American Constitutional Law, Belmont, 1998
G.Burdeu, Droit constitutionnelet institutionis politiques, Paris, 1969
R.Machacek, Austrian Contributions to the Rule of Law: Тhe Contitutional Court, the Administrative Cort:European
Perspectives, 1994.
Број часова активне наставе (недељно) 6
Теоријска настава:
Практична настава:
Методе извођења наставе
Предавања, вежбе, семинарски радови, колоквијуми, тестови, индивидуалне консултације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
Посећеност предавањима
0-10
Активност у групним дискусијама
0-15
Припрема и израда истраживачког пројекта
0-25
20 Страна
Завршни испит
Усмени испит
Поена
50
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Лоле Рибара 29
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Студијски програм : Докторске академске студије ПРАВА
Назив предмета: Радно процесно право –
ОДАБРАНЕ ТЕМЕ
Наставник или наставници:Проф. др Мијал Стојановић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 10
Услов: Положен испит из предмета Управно право
Циљ предмета
Продубљено истраживање института и значаја Радног процесног права као самосталне правне гране новијег
датума. Продубљеним истраживањем и упознавањем са институтима Радног процесног права студенти се
оспособљавају за научно тумачење и креативну примену истих у пракси. Студенти се детаљно и целовито
упознају са теоријом радног процесног права, начелима, методама и поступцима остваривања права из радних
односа (индивидуалних и колективних) и правима из социјалног осигурања.
Исход предмета
Овладаност продубљеним знањима о остваривању индивидуалних и колективних права из радног односа
мирним (алтернативним ,вансудским) методама , принудним методама и у судском поступку. Обједињено
продубљено теоријско и практично знање о институтима , методама, органима и поступцима решавања
индивидуалних и колективних радних спорова. Развијен активан, истраживачки приступ у решавању
индивидуалних и колективних радних спорова.Знања (декларативна и процедурална) и способности за примену
института , метода и поступака заштите индивидуалних и колективних права из радног односа и социјалног
осигурања.
Садржај предмета
Теоријска настава
Начела Радног процесног права. Радни спорови. Мирно (алтернативно,вансудско) решавање индивидуалних
радних спорова. Судско решавање индивидуалних радних спорова. Мирно (алтернативно,вансудско) решавање
колективних радних спорова. Методе директне индустријске акције. Судско решавање колективних радних
спорова Решавање социјалних спорова.
Практична настава
Препоручена литература
Др Бранко Лубарда, Решавање колективних радних спорова, Правни факултет у Београду, Београд,
1999.год
Др Мијал Стојановић, Радни спорови, Крагујевац, 2007.год.
Др Сенад Јашаревић, Решавање радних спорова мирним путем у теорији и пракси, докторска дисертација,
Правни факултет, Нови Сад, 2000.
Др Јанез Новак, Радни спорови, ГВ Заложба, Љубљана, 2004
Чланци и научни радови о решавању радних и социјалних спорова
Позитивни прописи којима се уређује решавање радних спорова
Број часова активне наставе (недељно) Теоријска настава:
Практична настава:
6
Методе извођења наставе
Предавања, вежбе, индивидуалне консултације и групе за дискусију.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
Посећеност предавањима
0-10
Активност у групама за дискусију
0-20
Есеј
0-20
Завршни испит
Усмени испит
21 Страна
Поена
50
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Лоле Рибара 29
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Студијски програм : Докторске академске студије ПРАВА
Назив предмета: Арбитражно право – ОДАБРАНЕ ТЕМЕ
Наставник или наставници: Марија Крвавац
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 10
Услов: Положен испит из предмета Грађанско процесно право
Циљ предмета је
Стицање продубљених теоријских и практичних знања о институтима Арбитражног процесног права и
правилима по којима се поступа у арбитражном поступку, као грађанском судском поступку у коме се пружа
правна заштита и решава арбитражни спор.
Исход предмета
Стeчена теоријска и практична знања о арбитражном поступку, као грађанском судском поступку у коме се
пружа правна заштита и решава арбитражни спор, стечена знања и савладане вештине неопходне за тумачење и
практичну примену арбитражних правила.
Садржај предмета
Теоријска настава
Арбитражно процесно право. Извори арбитражног процесног права. Арбитражно судство. Врсте арбитражних
судова. Арбитражни суд. Образовање и промене у саставу арбитражног суда. Арбитражни споразум.
Арбитрабилност. Закључење арбитражног споразума. Дејства арбитражног споразума. Границе арбитражног
споразума. Престанак арбитражног споразума. Арбитражни поступак. Начела арбитражног споразума.
Субјекти арбитражног споразума. Странке у арбитражном поступку. Заступници и умешачи. Поступак
посредовања (мирења). Покретање арбитражног поступка. Ток арбитражног поступка одлучивањем. Процесна
делатност у арбитражном поступку. Расправа у арбитражном поступку. Окончање арбитражног поступка.
Трошкови арбитражног поступка. Правни лекови у арбитражном поступку. Признање и извршење стране
арбитражне одлуке.
Практична настава
Препоручена литература
Станковић, Г. - Старовић, Б. – Кеча, Р. – Петрушић, Н. – Арбитражно процесно право, Удружење за грађанско
процесно и арбитражно право, Ниш, 2002. г.
Станковић, Г. – Арбитражно право, Ниш, 2008. г.
Кнежевић, Г. – Павић, В. – Арбитража и АДР, Београд, 2009.
Закон о арбитражи, 2006. г.
Модел – закон УНЦИТРАЛ о међународној трговачкој арбитражи, 1985.
Carbonneau, T. F. – The Law and Practice of Arbitration, 2004.
Број часова активне наставе (недељно) 6
Теоријска настава:
Практична настава:
Методе извођења наставе
Предавања, вежбе, семинарски радови, колоквијуми, тестови, индивидуалне консултације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
Посећеност предавањима
0-10
Активност у групама за дискусију
0-20
Есеј
0-20
22 Страна
Завршни испит
Усмени испит
Поена
50
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Лоле Рибара 29
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Студијски програм : Докторске академске студије ПРАВА
Назив предмета: Облигационо право – ОДАБРАНЕ ТЕМЕ
Наставник или наставници: Проф. др Ђорђе Николић
Статус предмета:Изборни
Број ЕСПБ: 10
Услов: Положен испит из предмета Грађанско процесно право
Циљ предмета је: Развијање научних сазнања, способности и академских вештина у процесу истраживања у
области облигационог права; развој креативних способности у тумачењу и примени правних принципа и
правних правила облигационог права; овладавање специфичним истраживачким вештинама у заштити
облигационих права пред националним и међународним институцијама, у складу са савременим правцима
развоја ове научне дисциплине.
Исход предмета:
Да савладавањем програма може да: (1) компетентно и научно аргументовано дискутује, истражује и
презентује резултате свог научног рада који доприносе развоју научне мисли у области облигационог права; (2)
критички и аналитички упоређује теоријске ставове и одговара на актуелна питања облигационог права; (3)
схвати структуру и процес настанка правних норми и међународних стандарда у области облигационог права;
(4) уочава и даје научни допринос истраживању друштвених и облигационоправних појава и нуди сопствена
креативна решења; (5) стечена знања примењује у правној пракси.
Садржај предмета
Теоријска настава: Појам, карактеристике и извори облигационог права; Закључење уговора. Престанак
уговора. Проузроковање штете као извор облигација- субјективна одговорност. Уговор о продаји. Престанак
облигација- Исплата.
Практична настава:
Дискусија у оквиру одабраних тема, припрема и израда семинарског рада (есеја).
Препоручена литература:
1. Јаков Радишић, Облигационо право, Општи део, Номос, Београд, 2004. и каснија издања.
2. Слободан Перовић, Облигационо право, Књига прва, Привредна штампа, Београд, 1980. и каснија издања
3. Богдан Лоза, Облигационо право, Општи дио, Службени гласник, Београд, 2000.
4. Оливер Антић, Облигационо право, Правни факултет универзитета у Београду, Службени гласник, Београд,
2007.
5. Мирса Мијачић, Облигациони уговори, Савремена администрација, Београд, 1990. и каснија издања.
6. Богдан Лоза, Облигационо право II, Српско Сарајево, 2000.
7. Миодраг Орлић, Закључење уговора, Институт за упоредно право, Београд, 1993.
8. Обрен Станковић, Накнада штете, Номос, Београд, 1998.
9. Ивица Јанковец, Уговорна одговорност, Пословна политика, Београд, 1993.
10. Драгољуб Стојановић, Савесност и поштење у промету, Савремена администрација, Београд, 1973.
11. Јелена Вилус, Коментар Конвенције УН о међународној продаји робе, Информатор, Загреб, 1981.
12. Начела еврропског уговорног права, Увропски центар за мир и развој Универзитета за мир Уједињених
нација, Београд, 2003.
13. Коментар Закона о облигационим односима, редактори: Борислав Благојевић-Врлета Круљ, Савремена
администрација, Београд, 1980.
14. Коментар Закона о облигационим односима, главни редактор: Слободан Перовић, Савремена
администрација, Београд, 1995.
Број часова активне наставе (недељно) 6
Теоријска настава:
Практична
настава:
Методе извођења наставе: Предавања, индивидуалне консултације, групе за дискусију, истраживачки
пројекти.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
Посећеност предавањима
0-10
Активност у групама за дискусију
0-20
Есеј
0-20
23 Страна
Завршни испит
Усмени испит
Поена
50
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Лоле Рибара 29
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Студијски програм : Докторске академске студије ПРАВА
Назив предмета: Међународна трговачка арбитража и алтернативно решавање спорова – ОДАБРАНЕ
ТЕМЕ
Наставник или наставници: проф. др Марија Крвавац
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 10
Услов: Положен испит из предмета Међународно приватно право
Циљ предмета је стицање продубљеног теоријског знања у области међународне трговачке арбитраже и
посебних облика алтернативног решавања спорова.Упоредноправно изучавање националних и међународних
извора о арбитражи и алтернативног решавања спорова као и изучавање посебне правне технике на којој они се
заснивају .
Исход предмета
Студент стиче продубљена знања о питањима специфичне области међународне трговачке арбитраже и
алетрнативног решавања спорова; упознат је са упоредним законским и конвенцијским решењима која
представљају надоградњу целокупног приватног
права;спреман
је да се самостално бави
практичним,истраживачким и теоријским радом у области арбитраже и АДР.Специфична знања која студент
стиче продубљују познавање начина мирног решавања приватноправних спорова и омогућава да препознају
ситуације у којима је прикладно применити један од њих. Стечена знања и способности дају могућност
овладавања темељним вештинама, преговарања, мирења и других алтернативних метода и техника решавања
спорова.
Садржај предмета
Теоријска настава
Суђење-арбитража-мирење,разграничење појма,Међународни арбитражни документи у систему међународног
арбитражног права.Карактеристике и врсте МТА.Правна природа и правни оквир МТА.Арбитражни споразум и
његова пуноважност.Надлежност МТА.Арбитри.Поступак пред МТА.Меродавно процесно право пред
МТА.Страно јавно и приватно право пред МТА, принцип територијалитета.Арбитражна одлука.Меродавно
материјално право.Контрола арбитражне одлуке.АДР као алтернатива државном судовању.Сукоб и
спор.Класификације алтернативног решавања спорова.Синдром силе-право једнога.Синдром компромиса-праводвојице.Директни преговори,медијација,хибрид мед-арб,концилијација,мини парница,евалуација,одбор за
решавање спорова,вештачење.
Практична настава
Анализа судске и арбитражне праксе;постављање и решавање хипотетичких случајева
Препоручена литература
1.Кнежевић Г.Павић В.,Арбитража и АДР,Београд,2009.
2Карамарковић Л.,Поравнање и медијација,Београд,2004.
3.Варади Т.,Бордаш Б.,Кнежевић Г.,Павић В.,Међународно приватно право,Београд,2007,с.581-615.
4.Перовић Ј.Уговор о међународној трговачкој арбитражи ,Београд,199
6.Крвавац М.,Контрола арбитражне одлуке према вишестраним међународним споразумима,Крагујевац,2005.
7.Redfern A./Hunter M.,Law and Practice of international Commercial Arbitration,4.izd.London,2004.
8.Fouchard P.,Gaillard E.,Goldman B.,International Commercial Arbitration Kluwer Law,Deventer,1999.
9.Varadi T./Barcelo J.T./von Mehren A.,International Commercial Arbitration,2.izd.St.Paul,Minn,2002.
Закон о арбитражи РС;Закон о посредовању-медијацији РС
Број часова активне наставе (недељно) 6
Теоријска настава:
Практична настава:
Методе извођења наставе
Интерактивна настава кроз предавања и консултације са студентима.Студенти учествују у оригиналном
научном истраживању на темељу кога треба да настане научни рад; у раду,писању и јавној одбрани
писаног рада на изабрану тему
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
Посећеност предавањима
0-10
Активност у групама за дискусију
0-20
Есеј
0-20
24 Страна
Завршни испит
Усмени испит
Поена
50
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Лоле Рибара 29
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Студијски програм : Докторске академске студије ПРАВА
Назив предмета: Међународно инвестиционо право – ОДАБРАНЕ ТЕМЕ
Наставник или наставници: Проф. др Братислав Милановић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 10
Услов: Положен испит из предмета Међународно приватно право
Циљ предмета је усвајање продубљених сазнања о међународним инвестицијама; разумевање генезе и развоја
међународних инвестиција; схватање основних функција и тенденција међународног инвестирања; усвајање
сазнања о теоретским и практичним моделима пласирања инвестиција у међународним оквирима.
Исход предмета је да савладавањем програма студент може успешно да схвати настанак и генезу међународних
инвестиција и њихову теоријско-правну и практичну трансформацију; упоређује решења из домаће и
међународне реглементарне и пословне праксе; овлада методама и поступцима у истраживању и практичној
примени међународно-правних инвестиционих механизама.
Садржај предмета
Теоријска настава
Страни јавни капитал (трансфери, кредити, међународни државни кредити) и страни приватни капитал
(портфолио и директне инвестиције). Специфичне форме инвестирања приватног капитала (концесије, Б.О.Т.
модел, рок трајања и процесдура уступања концесија, услови остваривања концесионарових права и обавеза ,
прекид и престанак концесионог односа). Заштита страних инвестиција од држава порекла инвестицијја.
Мтеријално правна заштита страних инвестиција у споразумима инвеститора и државе домаћина. Међународно
правна заштита страних инвестиција. Модалитети решавања спорова из области страних инвестиција. Правни
системи инвестирања домаћег капитала у иностранству.
Практична настава
Препоручена литература
Милановић, Б.: Страна улагања и развој домаће привреде, Краљево, 2004,
Ђуровић, Р. - Ћирић, А.: Међународно трговинско право - део II, Ниш, 2005,
Bradlew, Daniel, Escher, Alfred: Legal Aspects of Foreign Direct Investment, Hague, 1999.
Број часова активне наставе (недељно)
6
Теоријска настава:
Практична настава:
Методе извођења наставе
Предавања, вежбе, индивидуалне консултације и групе за дискусију.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Посећеност предавањима
Активност у групама за дискусију
Есеј
Поени
0-10
0-20
0-20
25 Страна
Завршни испит
Усмени испит
Поена
50
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Лоле Рибара 29
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Назив предмета: Међународно финансијско право – ОДАБРАНЕ ТЕМЕ
Наставник или наставници: Проф. др Зоран Исаиловић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 10
Услов: Положен испит из предмета Јавне финансије и финансијско право
Циљ предмета је
Продубљено изучавање институција Међународног финансијског права, извора Међународног финансијског
права, система опорезивања страних физичких лица, хармонизације у домену пореза и избегавања двоструког
опорезивања. Наиме, данас је немогуће изградити прихватљив финансијски систем државе независно од одвијања
међународних економских односа. У савременом свету истовремено егзистирају национални порезни системи и
порезне политике и свака земља љубоморно чува свој фискални суверенитет. И управо из конфликта интереса
глобализираног капитала и национално одређених порезних политика, произилазе сви најважнији проблеми
опорезивања на међународном плану. Због тога је нужно продубљено изучити институције међународног
финансијског права. Та сазнања, ће нам поред осталог омогућити успешнији рад на конципирању, хармонизацији
и примени нашег пореског система у међународним оквирима.
Исход предмета
Оспособљавање студента за квалификовани приступ истраживању литературе и примени научних метода у
материји међународног финансијског права, приликом обраде изабране теме докторске дисертације.
Садржај предмета - Теоријска настава
Операционализација садржаја:
Извори међународног финансијског права; Реципроцитет на подручју пореза; Сукоб пореских закона; Двоструко
опорезивање; Одлучујуће чињенице на основу којих се одређује пореска јурисдикција; Колизионе норме у
међународном пореском праву; Методе за спречавање, односно за елиминацију двоструког опорезивања; Мере
за спречавање, односно за елиминацију двоструког опорезивања; Однос између међународних конвенција и
националног права; Функционисање међународних конвенција; Однос између конвенција о избегавању
двоструког опорезивања и унутрашњег материјалног права; Врсте међународних конвенција; Билатералне
конвенције; Концепти Модел - конвенције ОЕЦД; Мрежа уговора о избегавању двоструког опорезивања Србије;
Мултилатералне конвенције; Пореске хармонизације; Изворишта пореске хармонизације у оквирима Европске
уније; Пракса Европског суда правде у директној примени четири основне слободе; Хармонизација у домену
посредних пореза; Хармонизација пореза на додату вредност; Директива ЕУ о приближавању стопа Пореза на
додату вредност; Директива ЕУ о укидању пореских баријера; Хармонизација закона о акцизама земаља чланица ЕУ. Хармонизација закона о непосредним порезима земаља - чланица ЕУ; Хармонизација у домену
пореске сарадње земаља - чланица ЕУ.
Практична настава
Литература:
- Дејан Поповић, Пореско право, Правни факултет, Београд, 2008.
- Јуре Шимовић и Хрвоје Шимовић, Фискални систем и фискална политика Европске уније, Правни факултет,
Загреб, 2006.
- Гордана Илић - Попов, Пореско право европске уније, Службени гласник, Београд, 2004.
Број часова активне наставе
Теоријска настава:
Практична настава:
(недељно) 6
Методе извођења наставе
Предавања, студијска група, вежбе, консултације, семинарски радови и есеји, презентације и др.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
Посећеност предавањима
0-10
Активност у групама за дискусију
0-20
Есеј
0-20
26 Страна
Завршни испит
Усмени испит
Поена
50
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Лоле Рибара 29
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Студијски програм : Докторске академске студије ПРАВА
Назив предмета: Буџетско право – ОДАБРАНЕ ТЕМЕ
Наставник или наставници: Проф. др Зоран Исаиловић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 10
Услов: Положен испит из предмета Јавне финансије и финансијско право
Циљ предмета је Продубљено изучавање буџета као рачунско правног акта, којим се планирају
приходи и расходи. Посебна пажња посвећена је правном аспектту буџетског поступка, кроз стадијуме
припреме, доношења, извршења и контроле. У оквиру излагања о извршењу буџета посебно место се
даје институцији трезора.
Исход предмета Оспособљавање студента за самостално обављање научно истраживачког рада у
материји Буџетског права. То ће му омогућити да изради квалитетну докторску дисертацију као
самосталну монографску обраду одређене теме.
Садржај предмета
Теоријска настава, Буџет и његове карактеристике, Буџетски систем, Буџетски поступак ( Припрема
буџета, Доношење буџета, Извршење буџета и систем трезора, Ребаланс буџета), Јавни дуг и
гаранције, Буџетска контрола и ревизија (Интерна контрола, Интерна ревизија и Екстерна ревизија).
Практична настава
Препоручена литература
- Зоран Исаиловић, Јавне финансије и финансијско право, 2009., "Свен", Ниш;
- Дејан Поповић, Милан Дабовић, Миодраг Павловић и др., Буџетски поступак и контрола буџета.
Књига 1: Припрема и извршење буџета, Буџетски систем Србије, Јавни дуг и гаранције, Правни
факултет, Београд 2004.
- Божидар Раичевић, Јавне финансије, Економски факултет, Београд, 2008.
Број часова активне наставе (недељно) 6
Теоријска настава: Практична настава:
Методе извођења наставе
Предавања, студијска група, вежбе, консултације, семинарски радови и есеји, презентације и др.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
Посећеност предавањима
0-10
Активност у групама за дискусију
0-20
Есеј
0-20
27 Страна
Завршни испит
Усмени испит
Поена
50
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Лоле Рибара 29
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Студијски програм : Докторске академске студије ПРАВА
Наставници: Урош Шуваковић, Милорад Жижић, Костић Миладин, Љубица Мандић, Марија
Крвавац, Зоран Исаиловић, Владан Михајловић, Мијал Стојановић, Ђорђе Николић, Братислав
Милановић
Назив предмета: Студијски истраживачки рад у функцији израде рада за објављивање у
научном часопису
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 20
Циљ студијско истраживачког рада
Циљ студијско истраживачког рада је да студент спроведе истраживање у ужој научној области,
применом стечених научних сазнања, способности и академских вештина, а у циљу израде и
објављивања два научна рада. Најмање један од радова мора бити објављен у часопису са листе
ресорног министарства.
Исход студијско истраживачког рада
Очекује се да кроз студијски истраживачки рад студент:
1. буде оспособљен да самостално проналази, анализира и синтетизује релевантне научне
информације,
2. презентује методе и поступак истраживања;
3. критички и аналитички упоређује теоријске ставове и могућност њихове примене у реалном
правном и политичком окружењу;
4. компетентно, научно и аргументовано истражује и презентује резултате свог рада кроз два
објављена рада.
Садржај студијско истраживачког рада
Предмет и садржај истраживања. Циљ истраживања. Научно објашњење и разумевање. Извори
сазнања у области истраживања. Опште, посебне и појединачне хипотезе. Анализа нормативних аката
и правних решења. Тематски одређени закључци.
Методе студијско истраживачког рада
Примена општенаучних метода и посебних метода у правној науци;
Емпиријска истраживања у правној науци;
Оперативне методе прикупљања података, као и оцена и анализа података.
Број часова (недељно): 14
28 Страна
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Лоле Рибара 29
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Студијски програм : Докторске академске студије ПРАВА
Наставници: Миладин Костић, Љубица Мандић, Марија Крвавац, Зоран Исаиловић
Назив предмета: Студијски истраживачки рад (израда скице докторске дисертације)
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 30
Циљ студијско истраживачког рада
Циљ студијског истраживачког рада је истраживање студента у ужој научној области. Студент
применом стечених научних сазнања, способности и академских вештина спроводи истраживање у
ужој научној области коју је изабрао. У ужој научној области коју је изабрао студент израђује скицу
докторске дисертације.
Исход студијско истраживачког рада
Од студента се очекује да кроз студијско истраживачки рад аналитички и критички упоређује
теоријске ставове, испита могућност њихове примене у реалном правном и друштвеном окружењу,
испита и утврди могућности примене законских решења у пракси, и на тај начин у оквиру изабране
уже научне области изабере тему и изради скицу докторске дисертације.
Садржај студијско истраживачког рада
Израда нацрта научне замисли, формулација проблема, одређивање предмета истраживања. Избор и
формулација теме. Хипотетички оквир истраживања. Временско и просторно димензионирање теме.
Одређивање упоредноправног и историјскоправног оквира истраживања. Опште, посебне и
појединачне хипотезе. Планирање и организација истраживања. Прикупљање и обрада литературе и
података. Извори података и класификовањe извора података. Сређивање и обрада података. Анализа
докумената.
Методе студијско истраживачког рада
- Примена општих научних метода и метода правне науке.
- Емпиријско истраживање у правној науци.
- Оперативне методе прикупљања података као и оцена и анализа података.
Број часова (недељно): 20
29 Страна
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Лоле Рибара 29
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Студијски програм : Докторске академске студије ПРАВА
Назив предмета: Студијски истраживачки рад из предмета који су у функцији непосредне израде
докторске дисертације
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 30
Циљ студијско истраживачког рада
Докторант применом основних, теоријско методолошких, научно-стручних и стручно-апликативних
знања, метода и најновијих знања из релевантне научне и стручне литературе (монографије и
периодика) приступа решавању конкретних проблема у оквиру изабраног предмета, изабране теме и
израђене скице докторске дисертације, чији је циљ писање и одбрана завршног рада.
Исход студијско истраживачког рада
Очекује се да докторант потврди способност да, применом одговарајуће методологије, самосталним
повезивањем и применом стечених знања из предмета докторских студија и усвајањем нових из
области из које је пријавио тему и израдио скицу докторске дисертације, као и коришћењем
релевентне литературе, системском анализом и извођењем релевантних закључака, саопшти резултате
својих истраживања у оквиру задате теме докторске дисертације, образложи њихов значај за даља
научна и стручна истраживања у одређеној области и допринос науци.
Садржај студијско истраживачког рада
Докторант је израдио скицу докторске дисертације и формирао садржај односно структуру рада
појединачно у складу са изабраним предметом и изабраном темом. Како је проучио стручну и
теоријску литературу и анализирао предмет своје докторске дисертације, кандидат приступа
проналажењу решења конкретног задатка који му је поставио ментор. Докторант се служи
релевантном литературом коју му је предложио ментор односно литературом коју је сам предложио и
коју је у сарадњи са ментором проучио и анализирао. Ментор континуирано прати рад кандидата.
Ментор у сталним консултацијама са кандидатом може да да додатна упутства, може да упућује
кандидата на додатну и нову литературу, као и да га усмерава са циљем израде квалитетне докторске
дисертације. Ментор путем консултација упућује кандидата на који начин да разради почетне идеје,
како да започета истраживања продуби и на који начин да отклони евентуалне недостатке у раду.
Докторант има право да се приликом писања докторске дисертације консултује и са другим
наставницима из уже области теме саме дисертације.
Методе студијско истраживачког рада
- Примена општих научних метода и метода правне науке.
- Емпиријско истраживање у правној науци.
- Оперативне методе прикупљања података као и оцена и анализа података.
Број часова (недељно): 20
30 Страна
Download

Kniiga predmeta Doktorske akademske studije prava.pdf