УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
СА ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ
У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА ЗА ГРАЂАНСКОПРАВНЕ НАУКЕ
ПРЕДМЕТ: НАСЛЕДНО ПРАВО
ШКОЛСКА ГОДИНА: 2014 /2015
НАСТАВНИК: Проф. др. ЉУБИЦА МАНДИЋ
САРАДНИК:
Асс. мр БРАНКО А. МИЛЕТИЋ
ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКЕ РАДОВЕ ИЗ НАСЛЕДНОГ ПРАВА
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
Начела наследног права
Смрт оставиоца као претпоставка за наслеђивање
Постојање наследника
Недостојност за наслеђивање
Постојање заоставштине – претпоставка за наслеђивање
Предмет наслеђивања
Одрицање од наслеђа
Основи наслеђивања
Крвно сродство као чињеница за одређивање законског наследног реда
Круг законских наследника
Односи између потенцијалних наследника у наследним редовима
Право представљања и право прираштаја
Редовни законски наследни редови
Наследна права адаптивних сродника
Република Србија као последњи законски наследник
Повећање наследног дела потомака оставиоца у првом наследном реду
Повећање и смањење наследног дела супружника у другом наследном реду
Повећање наследног дела родитеља у другом наследном реду
Појам и природа прва на нужни део
Круг нужних наследника
Израчунавање и величине нужног деа
Смањење завештајних располагања и враћање поклона због повреде нужног дела
Искључивање нужних наследника
Лишење нужних наследника
Урачунавање поклона и легата у законски наследи део – colllatio bonorum
Појам и обележја завештања
Способност за сачињавање завештања
Својеручно завештање
Писано завештање пред сведоцима
Судско завештање
Међународно завештање
Конзуларно завештање
Бродско завештање
Војно завештање
Усмено завештање
Испорука (легат)
Налог
Постављање услова и рокова – као садржина завештања
Располагање у дозвољене сврхе и оснивање задужбине
Тумачење завештања
Рушљивост завештања
Ништавост завештања
Опозив завештања
Чување завештања
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
Отварање наслеђа
Стицање заоставштине
Урачунавање поклона и испоруке у наследни део
Одговорност наследника за оставиочеве дугове
Деоба наследства
Уговори у наследном праву – наследни уговори
Уговор о доживотном издржавању
Уговор о уступању и расподели имовине за живота
Циљеви и начела оставинског поступка
Надлежност суда за оставински поступак
Учешће органа управе у оставинском поступку
Наслеђивање партнера из истополних партнерских заједница у савременом праву
Литература:
ОСНОВНА ЛИТЕРАТУРА
01. Сворцан Слободан, Наследно право, VI издање, Правни факултет, Институт за
правне и друштвене науке, Крагујевац, 2009. год,
02. Антић Оливер, Наследно право, Службени гласник, Београд, 2011. год;
03. Стојановић Наташа, Наследно право, Правни факултет у Нишу, Ниш, 2011. године.;
04. Ђурђевић Дејан, Институције наследног права, Службени гласник Србије,Београд, 2011. године;
05. Ђорђевић Владислав, Наследно право, Ниш, 1997. године;
06 Марковић Славко, Наследно право, Ниш, 1981
07. Бабић Илија, Наследно право, Службени гласник, 2008. год;
08. Стојановић Наташа, Практикум за наследно право, Правни факултет у Нишу, Ниш, 2012. године;
ДОПУНСКА ЛИТЕРАТУРА
09.
10..
11..
12..
13.
14..
15.
16.
17.
18.
19.
Антић Оливер – Балиновац Зоран, Коментар закона о наслеђивању, Номос, 1996. године;
Сворцан Слободан, Коментар Закона о наслеђивању са судском праксом, Крагујевац, 2004. год;
Креч,М. – Павић, Ђ. Коментар Закона о насљеђивању са судском праксом, Загреб, 1964.
Бабић, И.: Коментар Закона о наслеђивању Републике Србије, Београд, 2005;
Закон о наслеђивању Републике Србије, („Сл. гласник РС“, бр. 46/95 и 101/2003 – Одлука УС РС);
Закон о ванпарничном поступку („Сл. гласник СРС“, бр. 25/82, 48/88 и „Сл. гласник РС“,бр. 46/95 – други закон
и 18/2005 – др. закон, 85/2012., 45/2013 – др. закон и 55/2014
Породични закон („Сл. гласник РС“, бр. 18/2005 и 72/2011 – др. закон)
Тодоровић, Р. – Кулић, Р.: Наследно право и ванпарнични поступак у пракси, Београд, 1996.
Станковић Г.- Мандић Љ. – Ванпарнично процесно право, прво издање, Ниш, 2013. године
Закон о јавном бележништву („Сл. гласник РС“ бр. 31/2011, 85/2012, 19/2013 и 55/2014 – др. закон)
Збирка грађанско процесних закона, са коментаром измена објављених у „Сл. гласни РС“, бр. 55/2014,
Правни инструктор, Београд – Нови Сад – Ниш, јун 2014.
НАПОМЕНЕ:
На основу члана 65. ст.1. алинеја 6. Статута Правог факултета, Наставно-научно веће Правног факултета
Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, на седници одржаној дана 26.02.2013. године, донело је
Правилник о поступку, начину и стандардима за израду и одбрану семинарских радова на основу академских студијама права и
мастер академским студијама права.
Правилник о поступку, начину и стандардима за израду и одбрану семинарских радова на основу академских студијама
права и мастер академским студијама права,. налази се у прилогу датих тема за семинарске радове из Наследног права школске
2014/2015 године
Download

Teme za seminarske radove iz predmeta NASLEDNO PRAVO.pdf