____________________________________________________
(име и презиме – назив пореског обвезника)
____________________________________________________
(адреса – седиште)
Матични број ЈМБГ/ПИБ:____________________________
Контакт телефон:____________________________________
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА
ПРЕДМЕТ: Захтев за рекламацију више уплаћеног износа или погрешно усмерене уплате (прекњижавање-повраћај)
Молим да се изврши (заокружити 1 или 2):
1.
прекњижавање
2.
повраћај
више уплаћеног износа - погрешно усмерене уплате, износа од_________________ динара, уплаћен дана _________2014.год.
На уплатни рачун број:_______________________________________________________________________________________
Са позивом на број одобрења :_________________________________________________________________________________
Прекњижавање – повраћај извршити:
На уплатни рачун број:_______________________________________________________________________________________
Са позивом на број одобрења :_________________________________________________________________________________
Разлог захтева за прекњижавање/повраћај
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Као доказ прилажем доказ о уплати (фотокопију извода) и податак за рекламацију из извода банке-носиоца платног промета,
Решење о наслеђивању или други правни основ.
Нови Сад,___________________2014. године
ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА:
_______________________________
ПОТВРДА
На основу увида у досије пореског обвезника и прегледа стања његове аналитичке картице
ОДОБРАВА СЕ – НЕ ОДОБРАВА СЕ повраћај – прекњижавање у износу од __________________динара.
У Новом Саду __________________2014.г.
М.П. ________________________________
(порески инспектор)
Напомена: ТАКСА СЕ ПЛАЋА ЗА захтев за повраћај више или погрешно наплаћених изворних јавних прихода
Града Новог Сада у износу од 290,00 динара на рачун број 840-742241843-03 са позивом на број 97 20-511, у складу са
Одлуком о градским административним таксама ("Службени лист града Новог Сад", број 54/09, 23/11, 56/12, 13/13решење о усклађивању дин. изн и 21/14-решење о усклађивању дин. изн).
ТАКСА СЕ НЕ ПЛАЋА ЗА списе и радње у поступку за повраћај више или погрешно наплаћених јавних прихода у
поступку за прекњижавање са једног уплатног рачуна на други уплатни рачун који се односи на изворне јавне
приходе.
Download

Захтев за рекламацију више уплаћеног износа или погрешно