Република Србија
РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ИНФОРМАТОР О РАДУ
РЕПУБЛИЧКЕ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ЗА 2013. ГОДИНУ
2013. година
-----------------Београд
САДРЖАЈ
1. Основни подаци о државном органу и информатору ..........................................................
3
2. Организациона структура Дирекције .....................................................................................
4
3. Опис функција старешина ........................................................................................................
19
4. Правила у вези са јавношћу рада ...........................................................................................
19
5. Најчешће тражене информације од јавног значаја .............................................................
20
6. Надлежности, овлашћења и обавезе ......................................................................................
20
7. Поступања у оквиру надлежности, овлашћења и обавеза .................................................
23
8. Прописи које Дирекција примењује у свом раду .................................................................
24
9. Услуге које Дирекција пружа заинтересованим лицима ...................................................
26
10. Поступак ради давања услуга ................................................................................................
26
11. Преглед података о пруженим услугама .............................................................................
26
12. Подаци о приходима и расходима .........................................................................................
102
13. Подаци о јавним набавкама ...................................................................................................
110
14. Подаци о државној помоћи ....................................................................................................
163
15. Подаци о исплаћеним платама, зарадама и другим примањима ...................................
163
16. Средства за рад Дирекције ....................................................................................................
164
17. Чување носача информација ................................................................................................
164
18. Врсте информација у поседу Дирекције .............................................................................
164
19. Врсте информација које Дирекција ставља на увид ........................................................
164
20. Информације о подношењу захтева за приступ информацијама ..................................
165
2
1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ И ИНФОРМАТОРУ
Назив:
РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Адреса:
Грачаничка 8, 11000 Београд
Матични број:
17114450
ПИБ:
102199586
Адр. електр. поште: [email protected]
Веб адреса: www.rdi.gov.rs
Веб сајт Републичке дирекције за имовину Републике Србије је у функцији.
Датум првог објављивања информатора: децембар 2008. године.
Особа одговорна за тачност података: Дуња Даниловић, начелник Одељења за опште послове.
Информатор сачињен у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног
значаја („Службени гласник РС“ бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и Упутством за израду и објављивање
информатора о раду државног органа ("Службени гласник РС" бр. 68/10).
3
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ДИРЕКЦИЈЕ
2.1. Графички приказ структуре Дирекције
2.2. Приказ организационе структуре Дирекције
Директор
Директор Републичке дирекције за имовину Републике Србије је Јован Воркапић.
Контакт:
Адреса: Грачаничка 8, 11000 Београд
Телефон: 3287 087
Заменик директора
Заменик директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије је Милован Ивановић.
Контакт:
Адреса: Грачаничка 8, 11000 Београд
Телефон: 3287 087
Основне унутрашње јединице:
Сектор за евиденцију и послове укњижбе обавља послове који се односе на: вођење јединствене
евиденције непокретности (по кориснику, врсти и вредности), збирне евиденције покретних
ствари (по корисницима, врсти и вредности) и евиденције поклона у државној својини; вођење
евиденције о стању и кретању средстава у државној својини кроз ажурирање података из
евиденција добијених од стране корисника средстава у државној својини и података о средствима
у државној својини стeчених по сили закона; припрему и достављање извештаја о структури и
вредности имовине корисника средстава у својини Републике Србије, ради састављања завршног
рачуна буџета Републике Србије за претходну годину; укњижбу државне својине на
непокретности у одговарајућу јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на њима;
праћење и разраду пројеката информационог система и аутоматске обраде података као и
организација вршења аутоматске обраде података и прикупљање и сређивање података
неопходних за ажурно вођење евиденције; вођење прописаних евиденција и издавање уверења из
тих евиденција; праћење, анализу и унапређење коришћења рачунарске опреме неопходне за
функционисање регистра државне имовине; припрему планова и програма развоја система из
делокруга рада Дирекције; прикупљање и сређивање одређених података за вршење појединих
информационо-документационих послова као и обављање техничких операција у вези са тим, и
друге послове из делокруга Сектора.
Помоћник директора Сектора за евиденцију и послове укњижбе је Милица Ђорђевић
Контакт:
Адреса: Грачаничка 8, 11000 Београд
Телефон: 3346 706
У Сектору за евиденцију и послове укњижбе образују се следеће уже унутрашње јединице:
1. Одељење за припрему података и послове укњижбе,
1.1. Група за укњижбу државне имовине,
1.2. Група за припрему података за евиденцију,
2. Одељење за евидентирање средстава у државној својини и
аутоматску обраду података
1.1. Група за контролу података евидентиране имовине у државној својини.
5
Одељење за припрему података и послове укњижбе обавља послове који се односе на:
прикупљање, попис и обраду података о свим непокретностима, покретним стварима и
поклонима у државној својини који су предмет евиденције; прикупљање и припрема података о
стању и кретању средстава у државној својини кроз ажурирање података из евиденција
добијених од стране корисника средстава у државној својини и података о средставима у
државној својини које су стечене по сили закона; прикупљање података за припрему извештаја о
структури и вредности имовине корисника средстава у својини РС, ради састављања завршног
рачуна буџета Републике Србије за преходну годину; укњижбу државне својине на
непокретности у одговарајућу јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на њима;
прикупљање и сређивање одређених података везаних за укњижбу; прибављање исправа и
осталих доказа о праву коришћења и праву својине; попис средстава у државној својини која су
на коришћењу код корисника тих средстава; анализа и контрола добијених података од стране
корисника, отклањање уочених неправилности, класификација и селекција података подобних за
унос; одржавање јединствене евиденције непокретности и збирне евиденције покетних ствари
кроз праћење и утврђивање насталих промена; пружање стручне помоћи корисницима у погледу
вођења евиденције и провођења утврђених промена кроз евиденцију; начин и рокове предаје,
чувања и коришћења поклона у државној својини; припрему планова и програма развоја система
из делокруга рада Дирекције; прикупљање и сређивање одређених података и селекција
документационог материјала; обезбеђивање документационе основе за израду анализа,
елабората, извештаја; прикупљање, контролу и сређивање података за вршење појединих
информационо-документационих послова, као и друге послове из делокруга Одељења.
Начелник Одељења за припрему подака и послове укњижбе је Кармела Мирковић,
контакт телефон: 3346 706
Група за укњижбу државне имовине обавља послове везане за укњижбу државне својине на
непокретности у одговарајућу јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на њима;
прикупљање документације и обезбеђивање правноваљаних исправа и законских услова за упис
својинских права у јавне књиге; контрола и анализа одређених података везаних за укњижбу;
отклањање неправилности у поступку укњижбе државне својине; обезбеђивање документационе
основе за израду анализа, елабората, извештаја; прикупљање, контролу и сређивање података за
вршење појединих информационо-документационих послова, као и друге послове из делокруга
Групе.
Руководилац Групе за укњижбу државне имовине није постављен,
контакт телефон: 3346 706
Група за припрему података за евиденцију обавља послове који се односе на: прикупљање, попис
и обраду података о свим непокретностима, покретним стварима и поклонима у државној
својини који су предмет евиденције; прибављање исправа и осталих доказа о праву коришћења и
праву својине; попис средстава у државној својини која су на коришћењу код корисника
средстава у државној својини; прикупљање и припрема података о стању и кретању средстава у
државној својини кроз ажурирање података из евиденција добијених од стране корисника
средстава у државној својини и података о средставима у државној својини које су стечене по
сили закона; прикупљање података за припрему извештаја о структури и вредности имовине
корисника средстава у својини РС, ради састављања завршног рачуна буџета Републике Србије
за преходну годину; анализа и контрола благовремености и поузданости добијених података;
обавештавање корисника о уоченим неправилностима и достављање прецизног упутства о
6
отклањању истих; начин и рокове предаје, чувања и коришћења поклона у државној својини;
припрему планова и програма развоја система из делокруга рада Дирекције; прикупљање и
сређивање одређених података и селекција документационог материјала, као и друге послове из
делокруга Групе.
Руководилац Групе за припрему података за евиденцију је Синиша Огњановић,
контакт телефон: 3346 706
Одељење за евидентирање средстава у државној својини и аутоматску обраду података обавља
послове који се односе на: аутоматску обраду података; организацију и вршење аутоматске
обраде података, прикупљање и сређивање одређених података за вршење појединих
информационо-документационих послова; вођење књиге евиденције за сваког корисника и
вођење досијеа за сваку непокретност; вођење јединствене евиденције непокретности разврстане
по корисницима и збирне евиденције покретних ствари по врстама и извору финансирања;
вођење прописаних евиденција и издавање уверења из тих евиденција; прикупљање, контролу и
ажурирање података за све евиденције средстава у државној својини које води Дирекција;
контрола правилности и тачности аутоматске обраде података; разрада пројеката
информационих система и аутоматске обраде података; развој апликативне основе за аутоматску
обраду података; обраду и чување документационог материјала; информисање и услуживање
корисника, као и друге послове из делокруга Одељења.
Начелник Одељења за евидентирање средстава у државној својини и аутоматску обраду података
је Мирјана Ристић-Величковић,
контак телефон: 3346 706
Група за контролу података евидентиране имовине у државној својини обавља послове који се
односе на: контролу унетих података о непокретним и покретним стварима у јединственој и
збирној евиденцији средстава у државној својини, анализирање и ажурирање података за све
евиденције средстава у државној својини које води Дирекција; контрола правилности и тачности
аутоматске обраде података; предлагање развоја апликативне основе за аутоматску обраду
података, припремање извештаја о подацима који се аутоматски обрађују, као и друге послове из
делокруга Групе.
Руководилац Групе за контролу података евидентиране имовине у државној својини је Драгана
Ранђеловић,
контакт телефон: 3346 706
Сектор за имовински поступак обавља послове који се односе на: прибављање, отуђење, давање
на коришћење, односно у закуп непокретности у државној својини, као и стављање хипотеке на
непокретности у својини Републике Србије; распоређивање на коришћење пословних зграда и
пословних просторија; спровођење поступка прикупљања документације и израде уговора;
припремање предлога аката које доноси Влада из делокруга Сектора; вршење појединачних
радњи у управном поступку; припрему одговарајућег акта о давању сагласности Дирекције у
областима за које је Дирекција надлежна; иницирање поступка утврђивања законитости
располагања средствима у својини Републике Србије; послове везане за закуп станова, гаража и
гаражних места у државној својини; откуп и стицање сусвојине на становима у државној својини;
7
припрему предлога аката које доноси Влада у поступку располагање службеним становима и
друге послове из делокруга Сектора.
Помоћник директора Сектора за имовински поступак је Александра Гавриловић
Контакт:
Адреса: Грачаничка 8, 11000 Београд
Телефон: 3346 607
У Сектору за имовински поступак послови се обављају у оквиру следећих ужих унутрашњих
јединица:
1. Одељење за имовинске послове,
1.1. Одсек за располагање државном имовином,
1.2. Одсек за уговарање,
2. Одељење за располагање становима, гаражама и управљање државном
имовином,
1.1. Група за спровођење поступка располагања становима и гаражама,
1.2. Група за расподелу на коришћење и управљање непокретностима у
државној својини.
Одељење за имовинске послове обавља послове који се односе на: прибављање, отуђење, давање
на коришћење, односно у закуп непокретности у државној својини по захтевима државних органа
и организација дипломатско-конзуларних представништава, територијалних јединица и локалне
самоуправе и јавних служби и спровођење поступка располагања имовином бивше СРЈ;
спровођењe поступка припреме располагања државном имовином којим се унапређује начин
располагања државном имовином, посебно кад је у питању имовина бивше СРЈ и имовина
Војске Србије; спровођење поступка у којем се регулишу међусобни имовинско-правни односи
код различитих видова располагања државном имовином, а посебно када је у питању
прибављање у државну својину непокретности путем заједничке изградње са трећим лицима;
припрему предлога аката и предузимање мера и радњи којима се регулишу имовинска права и
обавезе Републике Србије, као и Комисије за израду стратегије за интегрисано управљање
границама и Комисије за граничне прелазе у поступку управљања, давања на коришћење или
прибављања путем изградње објеката на граничним прелазима; припрема материјала у вези
изјашњења о испуњености услова за признавање и враћање права по Споразуму о питањима
Сукцесије: припремање предлога аката које доноси Влада из делокруга Одељења; припрему
аката о давању сагласности Дирекције за видове располагања за које је Дирекција надлежна;
поступак уговарања у случајевима прибављања, отуђења и давања на коришћење, односно у
закуп непокретности у државној својини; као и друге послове из делокруга Одељења.
Начелник Одељења за имовинске послове је Љиљана Матовић,
Контакт телефон: 3346 607
Одсек за располагање државном имовином обавља послове који се односе на: прибављање,
отуђење, давање на коришћење, располагање и управљање државном имовином по захтевима
државних органа и организација дипломатско-конзуларних представништава, територијалних
јединица и локалне самоуправе и јавних служби и спровођење поступка располагања имовином
бивше СРЈ; спровођењe поступка располагања државном имовином којим се унапређује начин
располагања државном имовином, посебно кад је у питању имовина бивше СРЈ и имовина
Војске Србије; припрему предлога аката и предузимање мера и радњи којима се регулишу
имовинска права и обавезе Републике Србије, као и Комисије за израду стратегије за интегрисано
8
управљање границама и Комисије за граничне прелазе у поступку управљања, давања на
коришћење или прибављања путем изградње објеката на граничним прелазима; спровођење
поступка у којем се регулишу међусобни имовинско-правни односи код различитих видова
располагања државном имовином, а посебно када је у питању прибављање у државну својину
непокретности путем заједничке изградње са трећим лицима; поступак уговарања у случајевима
прибављања, отуђења и давања на коришћење, као и друге послове из делокруга Одсека.
Шеф Одсека за располагање државном имовином је Александра Соколовић,
контакт телефон: 3346 607
Одсек за уговарање обавља послове који се односе на: спровођење поступка управљања (давања
у закуп) непокретностима у државној својини, који поразумева припрему одговарајућег акта које
доноси Влада, расписивање огласа, избор понуђача, уговарање, старање о наплати закупнине;
припрему предлога Дирекције у вези давања у закуп непокретности у државној својини;
дефинисање потреба за пословним простором; прецизирање елемената закуподавног односа и
усаглашавање са ставовима и мишљењима надлежног министарства као и друге послове из
делокруга Одсека.
Шеф Одсека за уговарање није постављен,
контакт телефон: 3346 607
Одељење за располагање становима, гаражама и управљање државном имовином обавља послове
који се односе на: закуп станова, гаража и гаражних места у државној својини; куповину и
стицање сусвојине на становима у државној својини; припрему предлога аката које доноси Влада
у поступку располагања становима и гаражама; послове укњижбе државне својине на становима
и гаражама; распоређивање на коришћење пословних зграда и пословних просторија; припрему
акта о давању сагласности Дирекције у областима за које је Дирекција надлежна, као и друге
послове из делокруга Одељења.
Начелник Одељења за располагање становима, гаражама и управљање државном имовином је
Гордана Стијовић
контакт телефон: 3346 607
Група за спровођење поступка располагања становима и гаражама обавља послове који се односе
на: закуп станова у државној својини; куповину и стицање сусвојине на становима у државној
својини; закуп гаража и гаражних места у државној својини; припрему предлога аката које
доноси Влада у поступку располагања становима и гаражама; послове укњижбе државне својине
на становима и гаражама; припрему акта о давању сагласности Дирекције у областима за које је
Дирекција надлежна, као и друге послове из делокруга Групе.
Руководилац Групе за спровођење поступка располагања становима и гаражама је Марина
Станковић,
контакт телефон: 3346 706
Група за расподелу на коришћење и управљање непокретностима у државној својини обавља
послове који се односе на: распоређивање на коришћење и управљање службеним зградама и
пословним просторијама; припрему аката које доноси Влада у поступку расподеле на коришћење
службених зграда и пословних просторија, управљања службеним зградама, пословним
9
просторијама и осталим непокретностима у државној својини; припрему акта о давању
сагласности Дирекције у областима за које је Дирекција надлежна, као и друге послове из
делокруга Групе.
Руководилац Групе за расподелу на коришћење и управљање непокретностима у државној
својини није постављен
контакт телефон: 3346 706.
Сектор за заштиту и контролу коришћења државне имовине и располагање грађевинским
земљиштем обавља послове који се односе на: надзор над применом прописа којима се регулише
поступак и начин располагања непокретностима и покретним стварима која су у својини
Републике Србије; вођење управног поступка ради утврђивања постојања и важења правног
основа за коришћење државне имовине; давање мишљења и објашњења у погледу примењивања
закона и других прописа у областима у којима се врши надзор; припрему и закључивање
споразума са правним лицима о уделу државне својине на средствима које користи то правно
лице; стављање хипотеке на непокретности у својини Републике Србије; спровођење мера
заштите државне имовине кроз контролу коришћења; иницирање поступка утврђивања
законитости располагања средствима у својини Републике Србије; давање у закуп или отуђење
грађевинског земљишта; спровођење поступка прикупљања документације, јавног надметања
или расписивања огласа и прикупљања понуда, израде уговора; припрему одговарајућег акта
Дирекције, у складу са прописима везано за управљање и располагање грађевинским земљиштем;
припремање предлога аката које доноси Влада из делокруга Сектора, као и друге послове из
делокруга Сектора.
Помоћник директора у Сектору за заштиту и контролу коришћења државне имовине и
располагање грађевинским земљиштем је Србољуб Панић
Контакт:
Адреса: Грачаничка 8, 11000 Београд
Телефон: 3346 488
У Сектору за заштиту и контролу коришћења државне имовине и располагање грађевинским
земљиштем послови се обављају у оквиру следећих ужих унутрашњих јединица:
1. Одељење за заштиту државне имовине,
1.1. Група за утврђивање удела државне својине
1.2. Група за надзор
2. Одељење за контролу коришћења државне имовине
1.1. Група за грађевинско-техничке послове,
3. Одељење за располагање грађевинским земљиштем
1.1. Одсек за располагање грађевинским земљиштем
1.2. Група за техничке послове.
Одељење за заштиту државне имовине обавља послове који се односе на: надзор у вези
располагања, управљања и коришћења имовине Републике Србије; предузимање и предлагање
управних мера и радњи за које је Дирекција овлашћена у циљу утврђивања постојања и важења
правног основа за коришћење државне имовине; давање иницијативе за покретање поступка
одузимања непокретности која није у функцији остваривања надлежности органа државне
10
управе, органа и организација јединица територијалне аутономије и локалне самоуправе, односно
делатности јавног предузећа, установе или друге организације; давање мишљења и објашњења о
примени закона и других прописа у областима у којима се врши надзор; припрему и
закључивање споразума са правним лицима о уделу државне својине на средствима које користи
то правно лице; вођење поступка и припремање предлога решења Дирекције о давању
сагласности на одлуку надлежног органа корисника о стављању хипотеке на непокретности у
својини Републике Србије, као и друге послове из делокруга Одељења.
Начелник Одељења за заштиту државне имовине је Невенка Зељковић
контакт телефон: 3346 488
Група за утврђивање удела државне својине обавља послове који се односе на: вођење поступка
ради припреме, израде и закључивања споразума са правним лицем које користи ствари
изграђење, односно прибављене средствима у својини Републике Србије, о утврђивању удела
државне својине; вођење поступка и припремање предлога решења Дирекције о давању
сагласности на одлуку надлежног органа корисника о стављању хипотеке на непокретности у
својини Републике Србије; иницирање поступка за предузимање правних мера и радњи у циљу
заштите имовинских права и интереса Републике Србије као и друге послове из делокруга Групе.
Руководилац Групе за утврђивање удела државне својине је Гордана Јововић,
контакт телефон: 3346 488
Група за надзор обавља послове који се односе на: надзор у вези располагања, управљања и
коришћења имовине Републике Србије; предузимање и предлагање управних мера и радњи за
које је Дирекција овлашћена у циљу утврђивања постојања и важења правног основа за
коришћење државне имовине; давање иницијативе за покретање поступка одузимања
непокретности која није у функцији остваривања надлежности органа државне управе, органа и
организација јединица територијалне аутономије и локалне самоуправе, односно делатности
јавног предузећа, установе или друге организације; давање мишљења и објашњења о примени
закона и других прописа у областима у којима се врши надзор; као и друге послове из делокруга
рада Групе.
Руководилац Групе за надзор је Милица Козлина,
контакт телефон: 3346 488
Одељење за контролу коришћења државне имовине обавља послове који се односе на:
непосредну контролу коришћења непокретности и покретних ствари у својини Републике
Србије; припрему документације ради иницирања поступка утврђивања законитости коришћења
средстава у својини Републике Србије; спровођење поступка утврђивања чињеничног стања у
циљу адаптације, реконструкције, ревитализације, одржавања и заштите средстава у државној
својини ради њиховог довођења у функцију; примопредају имовине; као и друге послове из
делокруга Одељења.
Начелник Одељења за контролу коришћења државне имовине је Небојша Негић,
контакт телефон: 3346 488
Група за грађевинско-техничке послове обавља послове који се односе на: утврђивање фактичког
стања непокретности у својини Републике Србије које су предмет имовинско-правног поступка;
11
израда извештаја о фактичком стању и начину коришћења непокретности ради спровођења
поступка јавног тендера за избор најповољнијег извођача радова на зградама у државној својини;
израда планова пословних зграда и службених просторија ради спровођења поступка
распоређивања на коришћење по захтевима државних органа и организација; прикупљање
потребне документације за снимање објеката; примопредају имовине; присуствовање у поступку
принудног исељења са представницима надлежних органа; као и друге послове из делокруга рада
Групе.
Руководилац Групе за грађевинско-техничке послове није постављен,
контакт телефон: 3346 488
Одељење за располагање грађевинским земљиштем обавља послове који се односе на: давање у
закуп или отуђење грађевинског земљишта; спровођење поступка прикупљања документације,
јавног надметања или расписивања огласа и прикупљања понуда, израде уговора; припрему
одговарајућег акта Дирекције, у складу са прописима везано за управљање и располагање
грађевинским земљиштем; подношење иницијативе за преузимање правних мера и радњи у циљу
заштите имовинских права и интереса Републике Србије; припремање предлога аката које доноси
Влада из делокруга Одељења, као и друге послове из делокруга Одељења.
Начелник Одељења за располагање грађевинским земљиштем није постављен.
контакт телефон: 3346 488
Одсек за располагање грађевинским земљиштем обавља послове који се односе на: спровођење
поступка давања у закуп грађевинског земљишта који подразумева припрему предлога
Дирекције у вези давања у закуп грађевинског земљишта, спровођење поступка јавног надметања
или расписивања огласа и прикупљања понуда, избор понуђача, прецизирање елемената
закуподавног односа; спровођењe поступка отуђења грађевинског земљишта који подразумева
припрему предлога одговарајућег акта које доноси Влада, спровођење поступка јавног
надметања или расписивање огласа и прикупљања понуда, избор понуђача; као и друге послове
из делокруга Одсека.
Шеф Одсека за располагање грађевинским земљиштем није постављен,
контакт телефон: 3346 488
Група за техничке послове обавља послове који се односе на: спровођење поступка прикупљања
документације; утврђивање фактичког стања земљишта и припремање извештаја о истом;
припрему документације за јавно надметање или расписивање огласа; учествовање у поступку
јавног надметања и спровођења огласа; подношење иницијативе за преузимање правних мера и
радњи у циљу заштите имовинских права и интереса Републике Србије; као и друге послове из
делокруга Групе.
Руководилац Групе за техничке послове није постављен,
контакт телефон: 3346 488
Сектор за управљање и располагање имовином у државној својини стеченом по сили закона
обавља послове који се односе на: преузимање непокретних и покретних ствари стечених по
пореском поступку, у поступку стечаја и по другом законском основу, спровођење поступка
12
утврђивање статуса и стања преузетих непокретних и покретних ствари, спровођење поступка
прикупљања документације и израде уговора, вршење послова управљања и располагања тим
стварима, спровођење поступка располагања стеченом имовином по захтевима државних органа
и организација, органа и организација територијалне аутономије и локалне самоуправе и јавних
служби, спровођење поступка отуђења, давања на коришћење, односно у закуп непокретности у
државној својини, припрему одговарајућег акта Дирекције, у складу са прописима везано за
управљање и располагање тим стварима; подношење иницијативе за преузимање правних мера и
радњи у циљу заштите имовинских права и интереса Републике Србије, припремање предлога
аката за давање на коришћење или отуђење ствари стечених у државну својину по сили закона,
припремање предлога аката које доноси Влада из делокруга Сектора, као и друге послове из
делокруга Сектора.
Помоћник директора у Сектору за управљање и располагање имовином у државној својини
стеченом по сили закона је Нада Вуковић - Ракић
Контакт:
Адреса: Грачаничка 8, 11000 Београд
Телефон: 3346 706
У Сектору за управљање и располагање имовином у државној својини стеченој по сили закона
послови се обављају у оквиру следећих ужих унутрашњих јединица:
1. Одељење за управљање и располагање имовином у државној својини
стеченом по пореском поступку и другом законском основу
1.1. Одсек за управљање имовином у државној својини стеченом по
пореском поступку и другом законском основу
(1.1.) Група за утврђивање имовине у државној својини стечене по
пореском поступку и другом законском основу
1.2. Одсек за располагање имовином у државној својини стеченом по
пореском поступку и другом законском основу.
2. Одељење за управљање и располагање имовином у државној својини
стеченом у поступку стечаја
1.1. Одсек за управљање имовином у државној својини стеченом у поступку
стечаја
(1.1.) Група за утврђивање имовине у државној својини стечене у
поступку стечаја
1.2. Одсек за располагање имовином у државној својини стеченом у
поступку стечаја
Одељење за управљање и располагање имовином у државној својини стеченом по пореском
поступку и другом законском основу обавља послове који се односе на: преузимање непокретних
и покретних ствари, спровођење поступка утврђивање статуса и стања непокретних и покретних
ствари, спровођење поступка прикупљања документације и израде уговора са органима којима је
имовина поверена на чување до одређивања коначног корисника, спровођење поступка
управљања стеченом имовином по захтевима државних органа и организација, органа и
организација територијалне аутономије и локалне самоуправе и јавних служби, спровођење
поступка давања на коришћење, односно одређивања корисника на стеченој имовини,
спровођење поступка давања у закуп стечене имовине и израда уговора, спровођење поступка
располагања стеченом имовином у поступку јавне лицитације или поступку прикупљања
13
писмених понуда, припрему одговарајућих аката у складу са прописима везано за управљање и
располагање тим стварима; припремање аката о подношењу иницијативе за преузимање правних
мера и радњи у циљу заштите имовинских права и интереса Републике Србије, припремање
предлога аката које доноси Влада из делокруга Одељења, као и друге послове из делокруга
Одељења.
Начелник Одељења за управљање и располагање имовином у државној својини стеченом по
пореском поступку и другом законском основу није постављен,
контакт телефон: 3346 706
Одсек за управљање имовином у државној својини стеченом по пореском поступку и другом
законском основу обавља послове који се односе на: спровођење поступка управљања стеченом
имовином по захтевима државних органа и организација, органа и организација територијалне
аутономије и локалне самоуправе и јавних служби, спровођење поступка давања на коришћење,
односно одређивања корисника на стеченој имовини, спровођење поступка давања у закуп
стечене имовине и израда уговора, припремање аката о подношењу иницијативе за преузимање
правних мера и радњи у циљу заштите имовинских права и интереса Републике Србије,
припремање предлога аката које доноси Влада из делокруга Одсека, као и друге послове из
делокруга Одсека.
Шеф Одсека за управљање имовином у државној својини стеченом по пореском поступку и
другом законском основу је Мирјана Пантелић,
контакт телефон: 3346 706
Група за утврђивање имовине у државној својини стечене по пореском поступку и другом
законском основу обавља послове који се односе на: утврђивања статуса и стања преузетих
непокретних и покретних ствари, спровођење поступка прикупљања документације, спровођење
поступка преузимања непокретних и покретних ствари, односно поступак примопредаје ствари
након одређивања коначног корисника, као и друге послове из делокруга Групе.
Руководилац Групе за утврђивање имовине у државној својини стечене по пореском поступку и
другом законском основу је Владан Николић,
контакт телефон: 3346 706
Одсек за располагање имовином у државној својини стеченом по пореском поступку и другом
законском основу обавља послове који се односе на: спровођење поступка располагања стеченом
имовином у поступку јавне лицитације или поступку прикупљања писмених понуда, припрему
одговарајућих аката у складу са прописима везано за располагање тим стварима, израда уговора,
припремање аката о подношењу иницијативе за преузимање правних мера и радњи у циљу
заштите имовинских права и интереса Републике Србије, припремање предлога аката које доноси
Влада из делокруга Одсека, као и друге послове из делокруга Одсека.
Шеф Одсека за располагање имовином у државној својини стеченом по пореском поступку и
другом законском основу је Снежана Фицко,
контакт телефон: 3346 706
Одељење за управљање и располагање имовином у државној својини стеченом у поступку
стечаја обавља послове који се односе на: спровођење поступка утврђивање статуса и стања
14
преузете имовине, спровођење поступка прикупљања документације и израде уговора;
спровођење поступка располагања стеченом имовином по захтевима државних органа и
организација, органа и организација територијалне аутономије и локалне самоуправе и јавних
служби, спровођење поступка отуђења, давања на коришћење, односно у закуп непокретности у
државној својини, као и стављање хипотеке на непокретности у својини Републике Србије,
припрему одговарајућег акта о давању сагласности Дирекције у областима за које је Дирекција
надлежна, припремање аката о подношењу иницијативе за преузимање правних мера и радњи у
циљу заштите имовинских права и интереса Републике Србије, припремање предлога аката за
давање на коришћење или отуђење ствари стечених у државну својину у поступку стечаја,
припремање предлога аката које доноси Влада из делокруга Одељења, као и друге послове из
делокруга Одељења.
Начелник Одељења за управљање и располагање имовином у државној својини стеченом у
поступку стечаја је Коста Мирковић,
контакт телефон: 3346 706
Одсек за управљање имовином у државној својини стеченом у поступку стечаја обавља послове
који се односе на: спровођење поступка управљања стеченом имовином по захтевима државних
органа и организација, органа и организација територијалне аутономије и локалне самоуправе и
јавних служби, спровођење поступка давања на коришћење, односно одређивања корисника на
стеченој имовини, спровођење поступка давања у закуп стечене имовине и израда уговора,
припремање аката о подношењу иницијативе за преузимање правних мера и радњи у циљу
заштите имовинских права и интереса Републике Србије, припремање предлога аката које доноси
Влада из делокруга Одсека, као и друге послове из делокруга Одсека.
Шеф Одсека за управљање имовином у државној својини стеченом у поступку стечаја није
постављен,
контакт телефон: 3346 706
Група за утврђивање имовине у државној својини стечене у поступку стечаја обавља послове
који се односе на: утврђивања статуса и стања преузетих непокретних и покретних ствари,
спровођење поступка прикупљања документације, спровођење поступка преузимања
непокретних и покретних ствари, односно поступак примопредаје ствари након одређивања
коначног корисника, као и друге послове из делокруга Групе.
Руководилац Групе за утврђивање имовине у државној својини стечене у поступку стечаја није
постављен,
контакт телефон: 3346 706
Одсек за располагање имовином у државној својини стеченом у поступку стечаја обавља послове
који се односе на: спровођење поступка располагања стеченом имовином у поступку јавне
лицитације или поступку прикупљања писмених понуда, припрему одговарајућих аката у складу
са прописима везано за располагање тим стварима, израда уговора, припремање аката о
подношењу иницијативе за преузимање правних мера и радњи у циљу заштите имовинских права
и интереса Републике Србије, припремање предлога аката које доноси Влада из делокруга
Одсека, као и друге послове из делокруга Одсека.
15
Шеф Одсека за располагање имовином у државној својини стеченом у поступку стечаја је
Оливера Јејинић,
контакт телефон: 3346 706
Сектор за финансијско-материјалне и опште послове обавља послове који се односе на: припрему и
израду предлога за утврђивање приоритетних области финансирања; предлога финанијског плана
Дирекције у поступку израде буџета, израду планова за извршење буџета; праћење прописа из области
рачуноводства и финансија; извршење буџета и контролу исплата у складу са уговореним обавезама;
праћење јавних набавки; праћење динамике прилива и утрошка средстава и анализу кретања
трошкова; вођење помоћних књига и евиденција Дирекције; припрему и израду финансијских
извештаја о извршењу буџета и други рачуноводствено-књиговодствени послови; финансијски
послови везани за реализацију донација у случају када је корисник донације Дирекција; послови
финансијског праћења и извршавања обавеза у поступку управљања и располагања средствима у
државној својини; улагање у средства у својини Републике Србије у земљи и иностранству;
финансијску анализу и обраду документације за потребе вођења спорова пред надлежним органима;
припремање предлога општих аката Дирекције; стручну оцену и обраду предмета у споровима који
се воде у вези новчаног потраживања пред Трговинским судом, Вишим трговинским судом и поступку
по жалби који се води у управном поступку пред пореским и општинским органима управе; израду
годишњег извештаја плана рада; израду и припрему нацрта кадровског плана; обезбеђење
усклађености рада свих унутрашњих јединица у оквиру Дирекције; остваривање права, дужности и
одговорности државних службеника из радног односа; послове аналитичара радних места; послове
везане за поступак оцењивања државних службеника; послове којима се обезбеђује доступност
информација од јавног значаја; спровођење дисциплинског поступка и поступка накнаде материјалне
штете; послове на реформи државне управе; евиденцију и развој кадрова; рад стамбене комисије;
припрему правних аката у поступку јавних набавки; интеграцију, модернизацију, израду и разраду
пројеката информационих система и аутоматских обрада података који се користе у Дирекцији;
праћења, анализе и унапређења коришћења апликативних софтвера који се користе у Дирекцији;
праћења и контроле коришћења и одржавања рачунарске опреме; заштите података у информационом
систему у координацији са надлежним службама; послове писарнице; као и друге послове из делокруга
Сектора.
Помоћник директора Сектора за финансијско-материјалне и опште послове је Радомир Тешић.
Контакт:
Адреса: Грачаничка 8, 11000 Београд
Телефон: 3286 322
У Сектору за финансијско-материјалне и опште послове послови се обављају у оквиру следећих
ужих унутрашњих јединица:
1. Одељење за финансијско-материјалне послове
1.1. Одсек за планирање и извршење буџета и буџетско рачуноводство,
1.2. Група за финансијско праћење поступка управљања и располагања
средствима у државној својини
2. Одељење за опште послове.
Одељење за финансијско-материјалне послове обавља послове који се односе на: припрему и
израду предлога за утврђивање приоритетних области финансирања; предлога финансијског
плана Дирекције у поступку израде буџета, израду планова за извршење буџета; праћење јавних
16
набавки; праћење прописа из области рачуноводства и финансија; састављање рачуноводствених
исправа и контролу њихове исправности, тачности и законитости, извршавање расхода и
издатака кроз припрему решења о распореду средстава, захтева за преузимање обавеза и захтева
за плаћање, захтева за промену апропријација и квота, контролу исплата у складу са уговореним
обавезама; праћење динамике прилива и утрошка средстава и анализу кретања трошкова;
рачуноводствене и књиговодствене послове који се односе на вођење помоћних књига и
евиденција Дирекције; закључивање пословних књига и припрему финансијских извештаја о
извршењу буџета (периодични и годишњи); контролу обрачуна зарада и накнада зарада
запослених, као и обрачун других примања запослених у Дирекцији и лица ангажованих ван
радног односа; финансијски послови везани за реализацију донација у случају када је корисник
донације Дирекција; послови финансијског праћења поступка управљања и располагања
(прибављање, отуђење, давање у закуп, односно на коришћење) средствима у државној својини;
улагање у средства у својини Републике Србије у земљи и иностранству, извршавање
финансијских обавеза у поступку располагања и управљања средствима у државној својини;
послови у вези финансијске реализације стамбених зајмова; финансијску анализу и обраду
документације за потребе вођења спорова пред надлежним органима, а везано за новачана
потраживања и обавезе Републике Србије; као и друге послове из делокруга Одељења.
Начелник Одељења за финансијско-материјалне послове је Јасмина Ивановић,
контакт телефон: 3346 397
Одсек за планирање и извршење буџета и буџетско рачуноводство обавља послове који се односе
на: припрему и израду предлога за утврђивање приоритетних области финансирања, предлога
финансијског плана Дирекције у поступку израде буџета, израду планова за извршење буџета;
праћење прописа из области рачуноводства и финансија; састављање рачуноводствених исправа
и контролу њихове исправности, тачности и законитости; извршавање расхода и издатака кроз
припрему решења о распореду средстава, захтева за преузимање обавеза и захтева за плаћање,
захтева за промену апропријација и квота; контролу исплата у складу са уговореним обавезама;
праћење јавних набавки; праћење динамике прилива и утрошка средстава и анализу кретања
трошкова; рачуноводствене и књиговодствене послове који се односе на вођење помоћних књига
и евиденција Дирекције; закључивање пословних књига и припрему и израду финансијских
извештаја о извршењу буџета (периодични и годишњи); контролу обрачуна зарада и накнада
зарада запослених, као и обрачун других примања запослених у Дирекцији и лица ангажованих
ван радног односа; послове у вези финансијске реализације стамбених зајмова и реализацију
донација у случају када је корисник донације Дирекција; као и друге послове из делокруга
Одсека.
Шеф Одсека за планирање и извршење буџета и буџетско рачуноводство је Биљана Костић,
контакт телефон: 3346 397
Група за финансијско праћење поступка управљања и располагања средствима у државној
својини обавља послове који се односе на: финансијско праћење поступка управљања и
располагања (прибављање, отуђење, давање у закуп, односно на коришћење) средствима у
државној својини; улагање у средства у својини Републике Србије у земљи и иностранству;
извршавања финансијских обавеза у поступку располагања и управљања средствима у државној
својини; финансијске анализе и обраде документације за потребе вођења спорова пред
надлежним органима, а везано за новчана потраживања и обавезе Републике Србије; као и друге
послове из делокруга Групе.
17
Руководилац Групе за финансијско праћење поступка управљања и располагања средствима у
државној својини је Љубица Спасић,
контакт телефон: 3346 397
Одељење за опште послове обавља послове који се односе на: припремање предлога општих
аката Дирекције; стручну оцену и обраду предмета у споровима који се воде у вези новчаног
потраживања пред Трговинским судом, Вишим трговинским судом и поступку по жалби који се води
у управном поступку пред пореским и општинским органима управе; израду годишњег извештаја и
плана рада и периодичних извештаја; израду и припрему нацрта кадровског плана; израду решења и
састављање статистичких и других извештаја из области рада и радних односа; радно правни
статус државних службеника и намештеника; послове реформе државне управе; евиденцију и
развој кадрова; послове аналитичара радних места; поступак оцењивања државних службеника;
послове којима се обезбеђује доступност информација од јавног значаја; рад стамбене комисије;
припремање правних аката у поступку јавних набавки; интеграцију, модернизацију, израду и
разраду пројеката информационих система и аутоматских обрада података који се користе у
Дирекцији; праћења, анализе и унапређења коришћења системских и апликативних софтвера који се
користе у Дирекцији; праћења, анализе и унапређења коришћења база података које се користе у
Дирекцији; праћења и контрола коришћења и одржавања рачунарске опреме; праћење, анализе и
унапређење коришћења интернета и интернет сервиса; праћење, анализе и унапређење коришћења
рачунарских мрежа; заштите података у информационом систему у координацији са надлежним
службама; документационе, канцеларијске и манипулативне послове; као и друге послове из
делокруга Одељења.
Начелник Одељења за опште послове је Дуња Даниловић,
контакт телефон: 3346 397
Радна места и број запослених у Дирекцији:
систематизовано
попуњено
слободна
радна места
Сектор за евиденцију
20
16
4
Сектор за имовински поступак
20
14
6
25
14
11
22
6
16
26
18
8
113
68
45
7
7
0
120
75
45
Сектор за заштиту и контролу коришћења
државне имовине и располагање грађевинским
земљиштем
Сектор за управљање и располагање имовином
у државној својини стеченом по сили закона
Сектор за финансијско-материјалне и опште
послове
Укупно - на неодређено време
Број постављених лица
Укупно
18
У Дирекцији је по основу повећаног обима послова запослено је на одређено време 11 државних
службеника.
У Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије усвојен је Правилник о унутрашњем
уређењу и систематизацији радних места, 08 број 110-2/2011 од 12.07.2011. године, на који је
Влада Републике Србије Закључком 05 број 110-7578/2011 дала сагласност на седници одржаној
13. октобра 2011. године, а којим је предвиђено 85 радних места са 120 државних службеника и
намештеника.
3. ОПИС ФУНКЦИЈА СТАРЕШИНА
Директор Републичке дирекције за имовину Републике Србије је Јован Воркапић, који према
Закону о државној управи ("Службени гласник РС", бр. 79/2005, 101/2007) руководи Дирекцијом,
који за свој рад одговара Влади. Директор руководи, организује, обједињује и усмерава рад
Дирекције, распоређује послове руководиоцима унутрашњих јединица, обавља и друге послове
из делокруга Дирекције.
Заменик директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије је Милован Ивановић,
који према Закону о државној управи ("Службени гласник РС", бр. 79/2005, 101/2007) за свој рад
одговара директору. Заменик директора помаже директору у оквиру овлашћења која му он
одреди и замењује га док је одсутан или спречен. Поред тога, заменик директора координира рад
сектора у Дирекцији, обавља и друге послове које одреди директор.
Помоћник директора, према Закону о државној управи ("Службени гласник РС", бр. 79/2005,
101/2007), за свој рад одговарају директору, руководи заокруженом облашћу рада посебне
организације за коју се образује сектор. Поред тога, помоћник директора који руководи
Сектором, планира, усмерава и надзире рад државних службеника и намештеника, остварује
сарадњу из делокруга Сектора са другим органима, врши најсложеније послове из делокруга
Сектора, организује и координира рад Сектора, обавља и друге послове по налогу директора.
4. ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА
Дирекција у свом раду остварује јавност рада применом одредаба члана 11. и члана 76. до члана
83. Закона о државној управи („Сл. Гласник РС“, бр. 79/05 и 101/07), као и применом одредаба
чланова 1, 2, 5. и 6. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. Гласник
РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10).
Према Закону о државној управи државни орган је дужан да јавности омогући увид у свој рад
према закону којим се уређује слободан приступ информацијама од јавног значаја, и то преко
средстава јавног информисања и на други прикладан начин.
На згради у којој је смештена Републичка дирекција за имовину Републике Србије истакнут је
назив органа, грб и застава Републике Србије.
Законом о слободном присрупу информацијама од јавног значаја се уређују права на приступ
информацијама од јавног значаја којима располажу органи јавне власти, ради остварења и
19
заштите интереса јавности да зна и остварења слободног демократског поретка и отвореног
друштва.
Информација од јавног значаја јесте информација којом располаже орган јавне власти, настала у
раду или у вези са радом органа јавне власти, садржана у одређеном документу, а односи се на
све оно о чему јавност има оправдан интерес да зна.
Да би се нека информација сматрала информацијом од јавног значаја није битно да ли је извор
информације орган јавне власти или које друго лице, није битан носач информација (папир,
трака, филм, електронски медији и сл.) на коме се налази документ који садржи информацију,
датум настанка информације, начин сазнавања информације, нити су битна друга слична својства
информације.
Свако има право да му буде саопштено да ли орган власти поседује одређену информацију од
јавног значаја, односно да ли му је она иначе доступна.
Свако има право да му се информација од јавног значаја учини доступном тако што ће му се
омогућити увид у документ који садржи информацију од јавног значаја, право на копију тог
документа, као и право да му се, на захтев, копија документа упути поштом, факсом,
електронском поштом или на други начин.
Правила о искључење јавности рада Дирекција остварују применом одредаба чланова 9, 10, 13. и
14. горе наведеног Закона о слободном присрупу информацијама од јавног значаја.
Остали подаци од значаја за јавност рада Дирекције:
1. Порески идентификациони број је наведен у тачки 1. овог Информатора;
2. Радно време је од 08,30 часова до 16,30 часова;
3. Физичка и електронска адреса и контакт телефони Дирекције, наведени су у тачки 1. и 2. овог
Информатора;
4. Лице за сарадњу са новинарима и јавним гласилима је директор Дирекције Јован Воркапић.
5. За лица са инвалидитетом не постоји прилагођен улаз у зграду у којој се налази Дирекција.
5. НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
Најчешће тражене информације од јавног значаја од Дирекције су информације које се односе на
податке везане за евиденцију одузете имовине, податке везане за располагање имовином у
смислу прибављања, отуђења, односно давања у закуп државне имовине.
6. НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗЕ
Републичка дирекција за имовину Републике Србије води јединствену евиденцију о
непокретностима и збирну евиденцију покретних ствари (по врсти и вредности) у државној
својини и обавља стручне послове и послове државне управе који се односе на: прибављање,
отуђење, давање на коришћење, односно у закуп непокретности у државној својини; спровођење
мера заштите државне имовине путем инспекцијског надзора; вођење управног поступка ради
20
утврђивања постојања и важења правног основа за коришћење државне имовине; управљање
средствима у државној својини (одржавање, осигурање); распоређивање на коришћење
стамбених зграда, односно станова и пословних просторија; чување и евиденцију поклона у
државној својини; укњижбу државне својине на непокретностима; старање о наплати закупнине,
као и друге послове одређене законом.
Делокруг рада Републичке дирекције за имовину Републике Србије утврђен је чланом 29. Закона
о министарствима ("Службени гласник РС",број 72/12).
Законом о јавној својини („Службени гласник РС”, број 72/11), прописано је да Дирекција,
између осталог, обавља стручне послове и послове државне управе који се односе на
прибављање, отуђење, давање на коришћење, односно у закуп непокретности у јавној својини
Републике Србије, у складу са Законом, Уредбом о условима прибављања и отуђења
непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима
јавног надметања и прикупљања писмених понуда ("Службени гласник РС", бр. 24/12) и
Уредбом о одређивању опреме веће вредности и утврђивању случајева и услова под којима се
покретне ствари из јавне својине могу отуђивати непосредном погодбом ("Службени гласник
РС", број 53/12).
Законом о враћању одузете имовине и обештећењу („Службени гласник РС“, број 72/11),
прописано је да пријаве са пратећом документацијом које су поднете Републичкој дирекцији за
имовину Републике Србије на основу Закона о пријављивању и евидентирању одузете имовине
("Службени гласник РС", број 45/05), Дирекција има доставити подносиоцима пријава
препорученом пошиљком на адресу наведену у пријави.
Законом о продаји одређених непокретности у државној својини ради измирења дуга Републике
по основу девизне штедње грађана и зајма за привредни развој у Републици Србији ("Службени
гласник РС", број 25/00), Дирекција је надлежна за обављање свих стручних послова у вези са
продајом непокретности у државној својини према одредбама овог закона, као и на закључивање
уговора о купопродаји непокретности у складу са поменутим законом.
Законом о промету непокретности ("Службени гласник РС", бр. 42/98 и 111/09) Дирекција
обавља послове прописане наведеним законом, у вези поступка одређивања начина коришћења
непокретности стечених у државну својину једностраном изјавом власника непокретности о
одрицању права својине на непокретности у корист Републике Србије, као и покретања поступка
за укњижбу наведених непокретности.
Законом о хипотеци ("Службени гласник РС", број 115/05) прописана је надлежност Дирекције
да као средство обезбеђења, у случају неизвршења обавеза насталих закључењем уговора, у
надлежни регистар непокретности има уписати хипотеку у корист Републике Србије.
Законом о наслеђивању ("Службени гласник РС", број 46/1995 и 101/2003), Република Србија
појављује се под условима прописаним истим законом као наследник непокретне имовине која
нема других законских наследника. С обзиром да о располагању непокретностима које користи
Република одлучује Влада Републике Србије, Дирекција припрема одговарајуће предлоге аката
за Владу у поступку одређивања начина коришћења овако стечених непокретности као и
покретање посупка за укњижбу ових непокретности.
21
Законом о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010 и 101/2010)
Дирекција врши припрему и достављање извештаја о структури и вредности имовине корисника
средстава у својини Републике Србије, ради састављања завршног рачуна буџета Републике
Србије за претходну годину; а такође врши припрему и израду финансијског плана,
распоређивање одобрених средстава, извршење расхода и њихово евидентирање и финансијско
извештавање, као и финансијско-материјални послови који се односе на располагање
непокретностима у државној својини.
Законом о пореском поступку и пореској администрацији ("Службени гласник РС", бр. 80/02,
84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 61/07, 20/09, 72/09 и 53/10), Дирекција по
правоснажним решењима Пореске управе, непокретне и покретне ствари пренете у својину
Републике преузима у државину и њима располаже у складу са Законом и Уредбом о поступању
са одређеним стварима у државној својини ("Службени гласник РС“, бр. 98/10 и 51/11).
Законом о стечају ("Службени гласник РС“, број 104/09), имовина стечајног дужника прелази у
својину Републике Србије, те Дирекција у складу са законом којим се уређује управљање и
располагање средствима у својини Републике Србије и Уредбом о поступању са одређеним
стварима у државној својини ("Службени гласник РС", бр. 98/10 и 51/11) располаже и управља
имовином стечајног дужника, односно привредних субјеката.
Законом о планирању и изградњи (“Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 54/10 и 24/11),
отуђење или давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини ради изградње, када је
власник грађевинског земљишта у јавној својини Република Србија, спроводи Дирекција у
складу са Законом и Уредбом о условима, начину и поступку отуђења или давања у закуп
грађевинског земљишта у јавној својини Републике Србије односно аутономне покрајине
("Службени гласник РС", бр. 67/11, 85/11 и 23/12).
Уредбом о коришћењу, одржавању и управљању непокретностима за потребе дипломатскоконзуларних представништава Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 6/10 и 36/10),
прописано је да се инвестиционо одржавање одређених пословних и стамбених објеката и других
непокретности, изузетно, врши у оквиру средстава обезбеђених за те намене финансијским
планом Републичке дирекције за имовину Републике Србије за текућу годину, преко Дирекције,
у складу са приоритетима које, на предлог Министарства, одреди Влада; Дирекција врши
контролу организације и обављања инвестиционог одржавања пословних и стамбених објеката и
других непокретности за које су обезбеђена средства за те намене финансијским планом
Републичке дирекције за имовину Републике Србије.
Уредбом о решавању стамбених потреба изабраних, постављених и запослених лица код
корисника средстава у државној својини ("Службени гласник РС", број 102/10) Дирекција је
надлежна за закључивање уговора о располагању непокретностима у државној својини, и у вези
са тим: уговора о размени непокретности, стицању сусвојине на стану и куповине стана у
државној својини.
Уредбом о решавању стамбених потреба куповином станова изграђених средствима за
реализацију Националног инвестиционог плана ("Службени гласник РС", бр. 82/06, 96/06 и
99/06) Дирекција је надлежна за закључивање уговора о куповини станова.
22
7. ПОСТУПАЊЕ У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА
Републичка дирекција за имовину Републике Србије је образована Законом о министарствима
("Службени гласник РС", број 72/12), као посебна организација Владе Републике Србије.
Један од задатака Републичке дирекције за имовину Републике Србије, сагласно одредбама
Закона о министарствима и Уредбе о евиденцији и попису непокретности и других средстава у
државној својини је вођење и ажурирање јединствене евиденције непокретности и покретних
ствари у државној својини на основу података које су били дужни да доставе сви корисници
државне имовине. Дирекција се у више наврата обраћала корисницима циркуларним писмима са
захтевом за достављање података о државној имовини коју користе или о променама насталим у
току коришћења исте. На основу ових података устројава се јединствена евиденција
непокретности и збирна евиденција покретних ствари у државној својини. Корисници државне
имовине, као и заинтересована лица могу се обратити Дирекцији са захтевом за издавање извода
из јединствене евиденције.
Дирекција је поступајући у складу са Законом о пријављивању и евидентирању одузете имовине
на основу пријава поднетих од стране лица којима је одузета имовина извршила евидентирање
пријављене одузете имовине. Поверени послови су подразумевали: активности на успостављању
регистра пријављене одузете имовине као јавне електронске базе података о броју пристиглих
пријава, селекцију и анализу пристигле документације, издавање потврда подносиоцима пријава,
евидентирање података садржаних у пријави и података надлежних државних органа у
електронски регистар - базу података, корисничко управљање софтвером, заштиту података,
аналитичку обраду добијених резултата, израду потребних извештаја и прегледа, давање
писмених и усмених упустава о поступку пријављивања одузете имовине на захтев грађана,
координацију са надлежним државним органима, а на основу Закона о враћању одузете имовине
и обештећењу ("Службени гласник РС", број 72/11) пријаве са пратећом документацијом које су
поднете Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије на основу Закона о пријављивању
и евидентирању одузете имовине ("Службени гласник РС", број 45/05), Републичка дирекција за
имовину Републике Србије доставља подносиоцима пријава препорученом пошиљком на адресу
наведену у пријави.
Дирекција у оквиру свог делокруга, обавља и стручне послове који се односе на: прибављање,
отуђење, давање на коришћење, давање у закуп непокретности у државној својини; управљање
средствима у државној својини (одржавање, осигурање); распоређивање на коришћење
стамбених зграда, распоређивање на коришћење станова и пословних просторија; чување и
евиденцију поклона у државној својини; укњижбу државне својине на непокретностима, старање
о наплати закупнине, као и друге послове одређене законом.
Поред поменутих послова, Законом о јавној својини („Службени гласник РС”, број 72/11),
прописано да Дирекција, између осталог, обавља стручне послове и послове државне управе који
се односе на прибављање, отуђење, давање на коришћење, односно у закуп непокретности у
јавној својини Републике Србије, у складу са Законом, Уредбом о условима прибављања и
отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и
поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда ("Службени гласник РС", бр.
24/12) и Уредбом о одређивању опреме веће вредности и утврђивању случајева и услова под
којима се покретне ствари из јавне својине могу отуђивати непосредном погодбом ("Службени
гласник РС", број 53/12).
Поред послова које ова Дирекција обавља у смислу управљања непокретностима у државној
својини, у постојећем обиму имовине Републике Србије, код ове Дирекције се спроводи поступак
управљања непокретностима бивше СРЈ, у складу са Уредбом о положају појединих институција
бивше Србије и Црне горе и Служби Савета министара ("Службени гласник РС" бр. 49/2006,
23
63/2006) а у вези са чланом 59. Уставне повеље државне заједнице Србија и Црна Гора
("Службени лист Србије и Црне Горе", број 1/03), у складу са којим имовина припада државама
чланицама по територијалном принципу.
Наведене непокретности, се првенствено распоређују на коришћење за потребе обављања
надлежности државних органа и организација Републике Србије.
На преосталим објектима, пословним простором, локалима и др. управља се комерцијално,
издавањем у закуп, по тржишним условима, чиме Република Србија - Републичка дирекција за
имовину Републике Србије, између осталог, преузима и права и обавезе закуподавца по
уговорима о закупу закљученим од стране бивше СРЈ - Савезне дирекције за имовину.
Располагање непокретностима на напред наведени начин односи се и на располагање
непокретностима унетим у фонд непокретности, а које чине виле, зграде, станови, пословни
простор и гараже и користе се за смештај амбасада страних држава у Србији, као и трговинских и
војних представништава и других организација при дипломатско - конзуларним
представништвима у Србији и евентуално трећим лицима.
Инвестиционо одржавање одређених пословних и стамбених објеката и других непокретности,
изузетно, вршиће се у оквиру средстава обезбеђених за те намене финансијским планом
Републичке дирекције за имовину Републике Србије за текућу годину, преко Дирекције, у складу
са приоритетима које, на предлог Министарства, одреди Влада; Дирекција врши контролу
организације и обављања инвестиционог одржавања пословних и стамбених објеката и других
непокретности за које су обезбеђена средства за те намене финансијским планом Републичке
дирекције за имовину Републике Србије, у складу са Уредбом о коришћењу, одржавању и
управљању непокретностима за потребе дипломатско-конзуларних представништава Републике
Србије („Службени гласник РС“, бр. 6/10 и 36/10).
У вези имовине бивше СРЈ, преузимањем права и обавеза у својству закуподавца, Република
Србија - Републичка дирекција за имовину Републике Србије, у смислу одредби Закона о
планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 47/2003) и Закона о одржавању стамбених
зграда ("Службени гласник РС", број 44/95, 46/98 и 1/2001) има обавезе инвестиционог и текућег
одржавања непокретности, хитних интервенција на непокретностима, као и редовних, ванредних
и специјалистичких прегледа објеката, у складу са посебним прописима.
Такође, према Закону о пореском поступку и пореској администрацији ("Службени гласник РС",
бр. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 61/07, 20/09, 72/09 и 53/10), Дирекција по
правоснажним решењима Пореске управе, непокретне и покретне ствари пренете у својину
Републике преузима у државину и њима располаже у складу са Законом и Уредбом о поступању
са одређеним стварима у државној својини ("Службени гласник РС“, бр. 98/10 и 51/11).
У складу са Законом о стечају ("Службени гласник РС“, број 104/09), имовина стечајног дужника
прелази у својину Републике Србије, те Дирекција у складу са законом којим се уређује
управљање и располагање средствима у својини Републике Србије и Уредбом о поступању са
одређеним стварима у државној својини ("Службени гласник РС", бр. 98/10 и 51/11) располаже и
управља имовином стечајног дужника, односно привредних субјеката.
8. ПРОПИСИ КОЈЕ ДИРЕКЦИЈА ПРИМЕЊУЈЕ У СВОМ РАДУ
Списак прописа које Дирекција примењује у свом раду:
- Закон о јавној својини („Службени гласник РС”, број 72/11),
- Закон о продаји одређених непокретности у државној својини ради измирења дуга Републике
по основу девизне штедње грађана и зајма за привредни развој у Републици Србији ("Службени
гласник РС", број 25/00),
24
- Закон о промету непокретности ("Службени гласник РС", бр. 42/98 и 111/09),
- Закон о хипотеци ("Службени гласник РС", број 115/05),
- Закон о наслеђивању ("Службени гласник РС", број 46/1995 и 101/2003),
- Закон о пореском поступку и пореској администрацији ("Службени гласник РС", бр. 80/02,
84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 61/07, 20/09, 72/09 и 53/10),
- Закон о стечају ("Службени гласник РС“, број 104/09),
- Закон о планирању и изградњи (“Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 54/10 и 24/11),
- Закон о облигационим односима ("Службен лист СФРЈ", бр. 29/1978, 39/1985, 45/1989, 57/1989
и "Службени лист СРЈ", бр. 31/1993, 22/1999 и 44/1999),
- Закон о државној управи ("Службени гласник РС", бр. 20/1992, 6/1993, 48/1993, 53/1993,
67/1993, 48/1994, 49/1999 и 79/2005),
- Закон о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010 и
101/2011),
- Закон о буџету Републике Србије ("Службени гласник РС", бр. 107/2009 и 91/2010),
- Закон о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 116/2008),
- Закон о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ", број 33/1997 и 31/2001),
- Закон о државним службеницима ("Службеном гласник РС", бр. 79/2005, 81/2005-исправка,
83/2005-исправка, 64/2007-исправка, 67/2007, 116/2008 и 104/2009),
- Закон о платама државних службеника и намештеника („Службени гласник РС”, бр. 62/06,
63/06-исправка, 115/06-исправка, 101/2007 и 99/2010)
- Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса ("Службени гласник
РС", бр. 25/2000, 25/2002),
- Закон о безбедности и здрављу на раду ("Службени гласник РС", број 101/2005).
Подзаконски прописи:
- Уредба о евиденцији и попису непокретности и других средстава у државној својини
("Службени гласник РС", бр. 27/96),
- Уредба о решавању стамбених потреба изабраних, постављених и запослених лица код
корисника средстава у државној својини ("Службени гласник РС", број 102/2010),
- Уредба о решавању стамбених потреба куповином станова изграђених средствима за
реализацију Националног инвестиционог плана ("Службени гласник РС", бр. 82/2006, 96/2006 и
99/2006),
- Уредба о коришћењу, одржавању и управљању непокретностима за потребе дипломатскоконзуларних представништава Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 6/10 и 36/10),
- Уредба о буџетском рачуноводству ("Службени гласник РС", бр. 125/2003 и 12/2006),
- Уредба о поступању са одређеним стварима у државној својини ("Службени гласник РС“, бр.
98/10 и 51/11),
- Уредба о условима, начину и поступку отуђења или давања у закуп грађевинског земљишта у
јавној својини Републике Србије односно аутономне покрајине ("Службени гласник РС", бр.
67/11, 85/11 и 23/12),
- Уредба о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у
закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда
("Службени гласник РС", бр. 24/12),
- Уредба о одређивању опреме веће вредности и утврђивању случајева и услова под којима се
покретне ствари из јавне својине могу отуђивати непосредном погодбом ("Службени гласник
РС", број 53/12).
25
9. УСЛУГЕ КОЈЕ ДИРЕКЦИЈА ПРУЖА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА
Републичка дирекција за имовину нема у својој надлежности непосредно пружање услуга
грађанима или заинтересованим лицима, нити мериторно одлучује о њиховим правима.
Претежан број захтева упућених Дирекцији чине захтеви корисника средстава у државној
својини, који се, писменим или усменим путем, обраћају Дирекцији ради добијања потребних
информација о начину подношења захтева, потребној документацији и начину поступања
Дирекције у конкретном случају. На тај начин се превазилазе нејасноће и убрзава процедура
доношења одређеног акта у Дирекцији. Исти случај је и са захтевима физичких лица који су
предмет поступања Дирекције.
На писмени захтев правних или физичких лица Дирекција, такође даје писане одговоре у смислу
упућивања на надлежни орган.
10. ПОСТУПАК РАДИ ДАВАЊА УСЛУГА
Корисници средстава у државној својини, обраћају се Дирекцији, писменим или усменим путем,
ради добијања потребних информација. Приликом писменог и усменог обраћања запослени у
Дирекцији дају обавештење о начину подношења захтева, документацији коју је потребно
доставити у прилогу захтева, као и начину поступања Дирекције у конкретном случају, а да би се
убрзала процедура доношења одређеног акта у Дирекцији.
И са захтевима физичких лица који су предмет поступања Дирекције поступа се на исти начин.
На писмени захтев правних или физичких лица, Дирекција даје писане одговоре у смислу
упућивања на надлежни орган.
Опис поступања у оквиру надлежности Дирекције описан у тачки 7. овог Информатора.
11. ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА
I. Пружене услуге по поднетим захтевима према Закону о слободном приступу информацијама
од јавног значаја - за 2010. годину:
Ред.
бр.
Тражилац
Информације
1.
Грађани
2.
3.
4.
5.
6.
Медији
Невладине орган. и др.
удружења грађана
Државни и други органи
Остали
Укупно
Број
поднетих
захтева
11
Бр. усвојенихделимично
усвој. захтева
11
1
1
10
10
3
3
25
25
Број
одбачених
захтева
Број
одбијених
захтева
26
Дирекција је посебна организација која у оквиру активности из делокруга рада обавља стручне
послове и послове државне управе који се односе на евидентирање, располагање и управљање
државом имовином, те су у току 2010. године обрађивани предмети:
- 2196 предмета који се односе на евиденцију и укњижбу државне имовине,
- 187 предмета који се односе на евидентирање одузете имовине,
- 2004 предмета који се односе на прибављање, отуђење, размену и давање на коришћење
државне имовине,
- 1550 предмета који се односе на закуп пословног простора,
- 653 предмета који се односе на стамбену проблематику,
- 286 предмета у вези са надзиђивањем, реконструкцијом, адаптацијом и изградњом објеката,
- 150 представки,
− донето 41 решење о одбијању накнадног евидентирања одузете имовине због пропуштања
преклузивног рока за подношење пријава који је истекао 30. јуна 2006. године, као и 7
изјашњења по покренутим управним споровима,
- 2826 предмета који се односе на финансијско-материјалне и опште послове.
Дирекција је обрадила и експедитовала, узимајући у обзир и предмете пренете из ранијих година,
укупно 12565 предмета, евидентирано је 35.326 јединица непокретности, исказне вредности од
29.725.247.163,77 динара и 40.122 јединице покретних ствари, исказане вредности од
1.647.508.344,86 динара, тако да је на дан 31.12.2010. године, у јединственој евиденцији
Дирекције евидентирано укупно 370.451 јединица непокретности, укупне вредности
456.808.524.881,16 динара, односно 2.528.263 јединица покретних ствари укупне вредности
33.658.261.112,21 динара.
Увидом у електронску базу података о имовини Републике Србије, законску обавезу достављања
података је испинило 4447 корисника средстава у држаној својини, па се може рећи да обухват
корисника средстава у државној својини износи око 91%.
У 2010. години заведено је 136 предмета по којима је Република Србија стекла непокретности
наслеђем, односно изјавама о одрицању и 85 предмета у којима је Република Србија стекла
непокретности разним правним пословима.
У 2010. години у Дирекцији је примљено 300 захтева физичких лица којима се тражи да се
изврши евидентирање непокретности у јединственој евиденцији непокретности и збирној
евиденцији покретних ствари у државној својини које води Дирекција, као и да Дирекција
покрене поступак за укњижбу права својине на наведеним непокретностима у корист Републике
Србије, и поред тога што су исте непокретности евидентиране у јавној електронској бази
Дирекције, у складу са Законом о пријављивању и евидентирању одузете имовине.
II. Пружене услуге по поднетим захтевима према Закону о слободном приступу информацијама
од јавног значаја - за 2011. годину:
1) захтеви:
Ред.
Тражилац
бр.
Информације
1.
2.
3.
Грађани
Медији
Невладине орган. и
др. удружења
грађана
Број
поднетих
захтева
19
1
12
Бр.
усвојенихделимично
усвој. захтева
19
1
Број
одбачених
захтева
Број
одбијених
захтева
12
27
4.
5.
6.
7.
Политичке странке
Органи власти
Остали
Укупно
4
36
4
36
2) жалбе: укупно 5.
Пружене услуге по поднетим захтевима према Закону о слободном приступу информацијама од
јавног значаја - за 2011. годину, по месецима:
- јануар
1. Захтев:
Иван Нинић из Београда, поднео је захтев, заведен у Дирекцији под бројем 07-6/2011-01
од 18.01.2011. године, за фотокопију целокупног предмета са списима којим располаже
Дирекција, а који се односи на учешће и активности Дирекције у посупку замене парцеле у
државној својини на Палићу чији је корисник био Републички хидрометеоролошки завод са
својом "метеоролошком станицом број: 13067".
Одговор:
На основу расположиве документације, Дирекција је припремила Предлог закључка са
образложењем о размени права коришћења на непокретностима у својини Републике Србије
ближе прецизираних у поменутом Предлогу закључка, на који текст су прибављена позитивна
мишљења министарстава и посебних организација у складу са Пословником Владе Републике
Србије ("Службени гласник РС", бр. 61/06-пречишћен текст и 69/08). Влада је донела Закључак
05 број 464-6228/2010, од 09.09.2010. године, на основу кога је закључен Уговор број 464412/2010, од 03.11.2010. године, о размени права коришћења непокретности у својини Републике
Србије, између Републике Србије и Града Суботице, оверен пред Основним судом у Суботици
под Ов. 3 бр. 3419/2010, од 03.11.2010. године.
У прилогу овог дописа, а на Ваше тражење, достављамо Вам фотокопију списа предмета
заведеног у овој Дирекцији под бројем 464-412/2010-04.
(Из одговора Републичке Дирекције за имовину Републике Србије у предмету бр. 076/2011-01 од 24.01.2011. године)
2. Захтев:
Иван Нинић из Београда, поднео је затхев, заведен у Дирекцији под борјем 401-166/201101 од 24.01.2011. године, информацију о називу правног или физичког лица, сврси-предмету
уплате, броју и називу доносиоца акта на основу ког је Дирекција извршила плаћања у иносу од:
13.939.163,18 дин., дана 29.10.2009., 17.268.777,69 дин., дана 02.07.2010. и 12.163.013,01 дин.,
дана 02.07.2010. године, на терет економске класификације 483111, као и захев за доставу копије
судских аката-исправа на основу којих је Дирекција извршила та плаћања.
Одговор:
28
У пословним књигама Дирекције за 2009. годину, није евидентирано плаћање од
13.939.163,18 динара на економској класификацији 483111.
Када су у питању плаћања у 2010. години, са апропријације означене наведеном
економском класификацијом, и то износа од 17.268.777,69 динара и 12.163.013,01 динара, иста су
извршена принудном наплатом на терет раздела Дирекције, преко Народне банке Србије Одељења за принудну наплату и Министарства финансија - Управе за трезор, а на основу
Решења о извршењу Привредног суда у Београду од 19. јуна 2010. године, у корист извршног
повериоца предузећа "Дуга систем" доо Београд, донетог на основу пресуде Трговинског суда у
Београду XXVII П 3980/07 од 26. марта 2009. године, која пресуда је потврђена од стране
Привредног апелационог суда под 1 Пж 1758/10 (2009) од 28. априла 2010. године.
Прилог: - копија Решења о извршењу Привредног суда у Београду од 19.
јуна 2010. године
- копија Пресуде Привредног апелационог суда 1 Пж 1758/10 (2009)
од 28. априла 2010. године
(Из одговора Републичке дирекције за имовину Републике Србије у предмету бр. 401166/2011-01 од 24.01.2011. године)
- фебруар
1. Захтев:
Народна Иницијатива за Реституцију одузете имовине и људских права поднела је захтев,
заведен у Дирекцији под бројем 954-68/2011-01 од 01.02.2011. године, за достављање списка
корисника средстава у државној својини који су регистровани у електронској бази јединствене
евиденције непокретности и збирне евиденције покретних ствари у државној својини до дана
израде одговора и на дан 31.12.2010. године, збирног прегледа о стању непокретности по врстама
и преглед броја корисника непокретности по окрузима на дан израде одговора, као и захтев за
извештај Дирекције по Закључку Владе Републике Србије 05 број 954-4297/2009 од 16.07.2009.
године, односно да се добије информација да ли је извршена процена државне имовине и на
основу којих параметара, критеријума и методологија је иста урађена.
Одговор:
Достављамо вам, у електронској форми, тражене извештаје и то:
- Спискове корисника средстава у државној својини разврстане по окрузима на дан
14.02.2011. године. (Програм једниствене евиденције нема могућности да пружи информацију о
броју и списку корисника средстава у државној својини на одређен датум, већ само на садашњи
тренутак),
- Преглед непокретности по окрузима на дан 14.02.2011. године,
- Збирни преглед по врстама непокретности на дан 14.02.2011. године,
- Збирни преглед по врстама непокретности на дан 31.12.2010. године.
Такође, достављамо Закључак Владе бр. 954-1184/2010-1 од 25.02.2010. године, о прихватању
Извештаја о реализацији Закључка Владе бр. 954-4297/2009 од 16.07.2009. године, са напоменом
да добијени подаци који се помињу у наведеном извешају представљају збир свих збирних
података достављених од стране корисника. Дирекција нема сазнања да ли је извршена процена
државне имовине.
(Из одговора Републичке дирекције за имовину Републике Србије у предмету бр. 95468/2011-01 од 10.02.2011. године)
29
2. Захтев:
Транспарентност Србија поднела је захтев, заведен у Дирекцији под бројем 404-17/201101 од 03.02.2011. године, за доставу обавештења и копија докумената у вези са спровођењем
поступака јавних набавки у Дирекцији.
Одговор:
Дирекција је доставила сва тражена обавештења у вези са спровођењем поступака јавних
набавки, и то информације: о Плану јанвих набавки за 2010. годину, о методологији за избор
елемената критеријума који ће бити бодовани у посупцима јавних набавки код којих се као
критеријум примењује "економски најповољнија понуда", о посупцима јавних набавки у трећем
кварталу 2010. године, о не постојању "захтева за затиту права понуђача", о броју спроведених
преговарачких поступака без објављивања јавног позива. Подносиоцу захтева достављене су и
копије: Плана јавних набавки за 2010. годину, извештаја о спроведеним посупцима јавних
набавки упућених Управи за јавне набавке, дела конкурсне документације за набавку услуге осигурање објеката и опреме на Граничном прелазу "Хоргош", Службеног гласника РС бр. 96/10
и 100/10 где су објављена обавештења о закљученим уговорима са Компанијом "Дунав
осигурање" и Нафтном индустријом Србије АД Нови Сад.
3. Захтев:
Александар Васојевић из Београда, поднео је захтев, заведен у Дирекцији под бројем 401387/2011-01 од 09.02.2011. године, за доставу информација о евидентирању, односно књижењу
891.556 акција емитента "Енергопројект Холдинг" АД из Београда по номиналној цени од 400,00
динара.
Одговор:
На питање које се односи на акције које су предмет Уговора о поклону акција издаваоца
"Енергопорјект Холдинг" АД Београд Републици Србији, бр. 023-301/10 од 25.06.2010. год.,
закљученог између Републике Србије коју заступа Небојша Ћирић, државни секретар у
Министарству економије и регионалног развоја, у име Владе као заступника Републике Србије,
као поклонопримца, и Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, као
поклонодавца, јасно је да Дирекција за имовину Републике Србије нема права и обавезе из овог
Уговора као ни надлежности и овлашћења да води евиденцију и располаже тим акцијама и у том
смислу остајемо у свему при наводима из наших дописа бр. 46-1055/2010-04 од 25.11.2010.
године, 46-47/2011 од 28.01.2011. године и 401-387/2011-01 од 16.02.2011. године.
(Из одговора Републичке дирекције за имовину Републике Србије у предмету бр. 401387/2011-01 од 11.03.2011. године)
4. Захтев:
Тихомир Живановић из Београда, поднео је захтев, заведен у Дирекцији под бројем 36066/2011-01 од 11.02.2011. године, за увид у списе предмета који се односе на непокретност коју
чини стан означен под борјем 9, површине 97,00 квм, на четвртом спрату објекта у Београду, у
ул. Грачаничка бр. 7, све уписано у ЛН број 855 ко Стари град.
30
Одговор:
Имајући у виду да пред Дирекцијом није вођен поступак располагања предметном
непокретношћу, указујемо да можете да се обратите Градској општини Стари град, као уписаном
кориснику средстава у државној својини, ради добијања информација у складу са Законом о
слободном приступу информацијама од јавног значаја.
(Из одговора Републичке дирекције за имовину Републике Србије у предмету бр. 36066/2011-01 од 24.02.2011. године)
- март
1. Захтев:
Народна Иницијатива за Реституцију одузете имовине и људских права поднела је захтев,
заведен у Дирекцији под бројем 954-154/2011-01 од 21.03.2011. године, за информацију и увид и
израду копија по избору списа у вези са пријавама државне имовине које је градска општина
Врачар из Београда достављала Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије у периоду
од 1996. године до почетка 2004. године.
Одговор:
Увидом у јединствену евиденцију непокретности и збирну евиденцију покретних ствари,
која се води у Дирекцији, утврђено је да је градска општина Врачар, у октобру 1996. године,
доставила Дирекцији 244 поуњена НЕП обрасца. Уз достављене обрасце нису приложене
одговарајуће исправе као доказ о праву коришћења непокретности. У току 1997. године,
достављено је око 500 НЕП образаца, такође без својинске документације. Дирекција је у августу
2004. године, упутила градској општини Врачар захтев за достављање адекватне документације.
У вези са вашим захтевом за фотокопирање списа предмета, а имајући у виду да се ради о
великом броју копија, обавештавамо вас да увид у списе предмета можете да извршите 01.
априла 2011. године, у времену од 10-12 часова.
(Из одговора Републичке дирекције за имовину Републике Србије у предмету бр. 954154/2011-01 од 28.03.2011.године)
- април
1. Захтев:
Љубомир Протић из Београда, поднео је захтев, заведен у Дирекцији под бројем 46259/2011-01 од 12.04.2011, за издавање копије сагласности о промени корисника објекта
изграђеног на кат. парц. бр. 5469/3 КО Горња Буковица, општина Љубовија, намењеног за
обављање функција Месне заједнице Врхпоље.
Одговор:
Републичка дирекција за имовину Републике Србије је донела Решење 04 Број: 4641319/2006 од 12.01.2010. године, којим је дата сагласност на Закључак Председника општине
Љубовија, Број: 06-.264/06-01 од 6.11.2006. године, а у вези са Одлуком Управног одбора Јавног
предузећа ПТТ саобраћаја "Србија" Београд, 01/8 број: 2006-113177/1 од 1.12.2006. године, о
31
преносу права коришћења непокретности у својини Републике Србије, корисника општине
Љубовија на ЈП ПТТ саобраћаја "Србија", Београд, без накнаде.
У прилогу Вам достављамо тражену копију Решења Републичке дирекције за имовину
Републике Србије 04 Број: 464-1319/2006 од 12.01.2010. године.
(Из одговора Републичке дирекције за имовину Републике Србије у предмету бр. 46259/2011-01 од 15.04.2011. године)
2. Захтев:
Архитектонски факултет Универзитета у Београду поднео је захтев, заведен у Дирекцији
под борјем 46-272/2011-01 од 15.04.2011. године, за доставу информације у вези са објектом који
чини "породична кућа Јована Илкића", која се налази на општини Савски венац, у ул. Милоша
Поцерца бр. 32, а која је "предмет управног судског поступка у који је укључена и Дирекција".
Одговор:
Републичко јавно правобранилаштво, дописом број: П-1276/08 од 20.12.2010. године,
обавестило је Дирекцију, да је власник непокретности у Београду, у ул. Милоша Поцерца бр. 32,
Социјалистичка партија Србије, а поводом поступка који је вођен пред Другим општинским
судом у Београду, у праници тужилаца "Клима центар" д.о.о. из Београда и Социјалистичке
партије Србије, против Републике Србије - Републичке дирекције за имовину Републике Србије и
општине Савски венац, ради сметања поседа.
(Из одговора Републичке дирекције за имовину Републике Србије у предмету бр. 46272/2011-01 од 27.04.2011. године)
3. Захтев:
Мрежа за реституцију у Србији (Удружење грађана за повраћај одузете имовине)
поденала је захтев, заведен у Дирекцији под бројем 46-280/2011 од 19.04.2011. године, за увид и
израду копија списа који су примљени у Дирекцију у вези са имовином Републике Србије коју
користи предузеће "Варош капија" у Београду.
Одговор:
У вези са вашим захтевом, којим тражите приступ информацији од јавног значаја која се
односи на имовину Републике Србије коју користи Предузеће "Варош капија", у Београду,
обавештавамо вас да увид у предмете можете извршити дана 06.05.2011. године, у времену од 914 часова.
(Из одговора Републичке дирекције за имовину Републике Србије у предмету бр. 46280/2011-01 од 27.04.2011.године)
4. Захтев:
Небојша Трифуновић, новинар "Лозничких новости", поднео је захтев, заведен у
Дирекцији под бројем 07-33/2011-04 од 27.04.2011. године, за доставу информација у вези са
војним комплексом - касарна "Клупци" у Лозници и то: процењена вредност објекта, досадашња
заинтересованост купаца за наведени објекат, стање зграда, саобраћајница, ограде и зелене
површине у наведеном комплексу, да ли је било контаката између града Лознице и Републичке
32
дирекције за имовину Републике Србије у циљу постизања договора о будућности предметног
војног комплекса.
Одговор:
Министарство одбране није до дана слања ове информације доставило лицитациони
елаборат за предметни војини комплекс, из којих разлога од Министарства финансија - Пореске
управе - надлежне филијале, није могла бити прибављена процена тржишне вредности истог.
Град Лозница није се обраћао Дирекцији за провођење поступка преноса права коришћења
предметног војоног комплекса. У погледу питања која се односе на стање зграда, саобраћајница,
ограде и зелене површине у комплексу Дирекција не располаже таквим информацијама, већ је
потребно да се за добијање наведених информација обратите Министарству одбране.
(Из одговора Републичке дирекције за имовину Републике Србије у предмету бр. 0733/2011-04 од 27.04.2011.године)
- мај
1. Захтев:
Народна Иницијатива за Реституцију одузете имовине и људских права поднела је захтев,
заведен у Дирекцији под бројем 462-87/2011-01 од 12.05.2011. године, за доставу "дела
електронске базе података - Евиденција одузете имовине".
Одговор:
Поводом вашег захтева достављамо вам, у електронској форми, тражене извештаје и
податке.
(Из одговора Републичке дирекције за имовину Републике Србије у предмету бр. 46287/2011-01 од 18.05.2011.године)
2. Захтев:
Мрежа за реституцију у Србији (Удружење грађана за повраћај одузете имовине)
поденала је захтев, заведен у Дирекцији под бројем 954-246/2011-01 од 12.05.2011. године, за
достављање списка корисника средстава у државној својини који су регистровани електронској
бази јединствене евиденције непокретности и збирне евиденције покретних ствари у државној
својини, до дана израде одговора и на дан 31.12.2010. године, збирни преглед о стању
непокретности по врстама и преглед броја корисника по окрузима, на дан израде одговора и на
дан 31.12.2010. године, пружање информације о предузетим радњама током протеклих 22 месеца
везано за Донацију Светске банке, као и да ли је извршена процена државне имовине и на основу
којих параметара, критеријума и методологије је иста урађена.
Одговор:
Програмско решење базе једниствене евиденције средстава у државној својини, може да
пружи податак о корисницима средстава у државној свјоини само на дан тражења упита, те из
тог разлога нисмо у могућности да вам доставимо податак о броју односно списку корисника на
дан 31.12.2010. године, већ само на дан израде одговора, таква могућност постоји само за збирне
33
податке о непокретноситма, односно покретним стварима за све кориснике, а које податке вам
достављамо на ЦД-у. Имајући у виду софтверске могућности, такође вам достављамо и детаљне
прегледе непокретности по окрузима на дан израде одговора.
Везано за Донацију Светске банке, у току је добијање сагласности од стране надлежних из
Светске банке на избор домаћег консултанта, по успешно спроведеном трећем тендеру.
Дирекција нема сазнања да је извршена процена државне имовине.
(Из одговора Републичке дирекције за имовину Републике Србије у предмету бр. 954246/2011-01 од 25.05.2011.године)
3. Захтев:
Јагода Митић-Врањкић из Београда, поднела је захтев, заведен у Дирекцији под бројем
462-91/2011-01 од 17.05.2011. године, за доставу копије пријаве одузете имовине Константина
Митић-Врањкића, заведену под бројем 462-8508/2006-02.
Одговор:
Достављамо Вам фотокопије пријава одузете имовине, са достављеним прилозима
(идентипчним са прилозима које сте сами доставили), без навођења података о имену
подносиоца пријаве одузете имовине, у складу са Законом о заштити података о личности ("Сл.
гласник РС" бр. 97/08, 104/09).
(Из одговора Републичке дирекције за имовину Републике Србије у предмету бр. 46291/2011-01 од 15.06.2011.године)
- јун
1. Захтев:
Гордана Вељковић из Београда, поднела је захтев, заведен у Дирекцији под бројем 462115/2011-01 од 27.06.2011. године, за увид или добијање копије докумената као доказе о одузетој
имовини иза пок. Глигорија Томића и Сибина Томића, бив. из Београда, које је приложио њен
брат Војислав Томић.
Одговор:
Од стране Војислава Томића достављена је попуњена пријава са дозаком својства
подносиоца (МКР и МКУ), али непотпуна документација о акту одузимања евидентиране и
пријављене непокретноси, уз допис којим образлаже разлоге непостојања документације.
У прилогу овог акта достављамо Вам фотокопију пријаве одузете имовине ПОИ образац и
прилог (део текста из извода из примљене докуметације) који се односе на предметни захтев без
података о броју пријаве и имену подносилаца пријаве одузете имовине у складу са Зконом о
заштити података о личности.
(Из одговора Републичке дирекције за имовину Републике Србије у предмету бр. 462115/2011-01 од 04.07.2011.године)
- јул
1. Захтев:
34
Народна Иницијатива за Реституцију одузете имовине и људских права поднела је захтев,
заведен у Дирекцији под бројем 462-125/2011-01 од 05.07.2011. године, за доставу "дела
електронске базе података - Евиденција одузете имовине", за доставу извештаја и комплетне базе
података на начин да буду заштићени подаци о личности и за доставу података о броју
формираних предмета, издатих поједниачних потврда, броју пријава поднетих након
преклузивног рока (30. јун 2006. године) и броју пијава пристиглих из иностранства са подацима
из које државе је стигло колико пријава.
Одговор:
Поводом вашег захтева достављамо вам, у електронској форми, тражене извештаје и
податке.
На порталу Републичке дирекције за имовину Републике Србије, који је на адреси
www.direkcijazaimovinu.rs могу се погледати упити на укупну базу података "Евиденција одузете
имовине" без личних података о подносиоцима докумената.
Увидом у електронски регистар пријављене одузете имовине, на дан 13. јул 2011. године,
евидентирано је укупно 72.424 пријаве одузете имовине са територије Републике Србије. Од
укупног броја поднетих пријава одузете имовине 71.626 пријава поднето је у законском року, а
798 пријава по истеку законског рока. Број евидентираних пријава из иностранства је 4.039.
Тражене податке из које државе је стигло колико пријава доставићемо вам накнадно из разлога
немогућности аутоматске обраде података по задатом критеријуму. Број издатих појединачних
потврда о извршеном евидентирању одузете имовине је 110.000.
(Из одговора Републичке дирекције за имовину Републике Србије у предмету бр. 462125/2011-01 од 13.07.2011.године)
2. Захтев:
Зоран Кнежевић из Новог Београда, поднео је захтев, заведен у Дирекцији под бројем 954361/2011-01 од 18.07.2011. године, за доставу фотокопије докумената која се односе на имовину
предузећа "Омникомерц" а.д. у бившим републикама СФРЈ.
Одговор:
Дирекција је у "Службеном гласнику РС", број 68/2004 и дневном листу "Политика" од
16.06.2004. године, објавила Јавни позив за достављање података о непокретној имовини у
бившим републикама СФРЈ, којим су позвана сва правна лица са територије Републике Србије,
чији је оснивач, власник или сувласник Република Србија, односно јединице локалне самоуправе
(јавна предузећа, друштвена предузећа, установе и јавне службе) да Дирекцији доставе податке о
непокретној имовини коју потражују, а која се налази на територијама држава сукцесора бивше
СФРЈ. Увидом у податке, односно документацију која је с тим у вези достављена Дирекцији,
утврђено је да наведено предузеће није доставило податке о евентуалној имовини на територији
бивших република СФРЈ.
Међутим, указујемо да је одредбом члана 6. став 1. Закона о министарствима ("Службени
гласник РС", број 16/2011) прописано да Министарство финансија, у оквиру свог делокруга,
између остлаог обавља послове државне управе који се односе на примену споразума о питањима
сукцесије, па Вас упућујемо да се Вашим захтевом обратите наведеном органу.
35
(Из одговора Републичке дирекције за имовину Републике Србије у предмету бр. 954361/2011-01 од 21.07.2011.године)
3. Захтев:
Иван Нинић, члан надзорног одбора ЈКП "Паркинг сервис" Београд, поднео је захтев,
заведен у Дирекцији под бројем 07-52/2011-01 од 18.07.2011. године, за доставу копије
целокупних списа предмета Републичке дирекције за имовину Републике Србије број 351201/2005.
Одговор:
Обавештавамо Вас да ће Вам Дирекција омогућити увид и копирање свих аката везано за
предмет евидентиран у Дирекцији под бројем: 351-201/2005, дана 02.08.2011. године, у 13 часова,
у просторијама Дирекције, посебно имајући у виду да је у конкретном случају реч о врло
обимном предмету, те ће Вам након извршеног увида у списе предмета, бити омогућено
копирање свих аката за које будете заинтересовани.
(Из одговора Републичке дирекције за имовину Републике Србије у предмету бр. 0752/2011-01 од 25.07.2011.године)
4. Захтев:
Тихомир Живановић, новинар истраживач из Београда, поднео је захтев, заведен у
Дирекцији под бројем 464-1363/2011-04 од 21.07.2011. године, за увид и фотокопију
документације која се односи на зграду у ул. Змај Јовина број 12 у Београду, коју користи
Институт економских наука и др.
Одговор:
Обавештавамо Вас да увид у списе предмета који су евидентирани у Дирекцији под бр.
46-400/2005-04, 46-403/2005-04, 361-366/2007-04 и 361-1589/2007-04, а који се односе на
пословни простор, на локацији у ул. Змај Јовина број 12, у Београду, можете извршити у
просторијама Републичке дирекције за имовину Републике Србије, у ул. Грачаничка бр. 8, спрат
III - соба 1, дана 5. августа 2011. године, од 12 - 14 часова.
(Из одговора Републичке дирекције за имовину Републике Србије у предмету бр. 4641363/2011-04 од 02.08.2011.године)
5. Захтев:
Мрежа за реституцију у Србији (Удружење грађана за повраћај одузете имовине)
поденала је захтев, заведен у Дирекцији под бројем 462-139/2011-02 од 22.07.2011. године, за
доставу "дела електронске базе података - Евиденција одузете имовине" и то следеће извештаје:
по врстама за непокретности, по врстама за непокретности - графички приказ, за непокретности
по садашњем статусу, број потпуних и непотпуних пријава, број формираних предмета, број
издатих појединачних потврда, број пријава поднетих након преклузивног рока (30. јун 2006.),
број пијава пристиглих из иностранства са подацима из које државе је стигло колико пријава, по
општинама за непокретности, по општинама за непокретности без унете површине, по основу
одузимања непокретности, врсте имовинских права по основама одузимања, врсте покретних
36
ствари по основама одузимања, врсте покретних ствари по општинама и насељима и врсте
непокретности по општинама и насељима.
Одговор:
Поводом вашег захтева достављамо вам, у електронској форми, тражене извештаје и
податке.
Број формираних предмета: 72427
Број евидентираних пријава поднетих након преклузивног рока: 798
Број издатих појединачних потврда: преко 110.000
Број евидентираних пријава из иностранства: 4039
Достављамо и број пијава пристиглих из иностранства са подацима из које државе је
стигло колико пријава.
(Из одговора Републичке дирекције за имовину Републике Србије у предмету бр. 462139/2011-02 од 01.08.2011.године)
- август
1. Захтев:
Букоровић Бојана из Београда, поднела је захтев, заведен у Дирекцији под бројем 462146/2011-02 од 01.08.2011. године, за доставу фотокопије документа који потврђује колики број
потврда о пријављеној имовини по основу експропријације је издала Дирекција, у случајевима
где је као обештећење за одузету имовину у приватној својини дата друга имовина и друштвеној
својини и у случајевима када за овако одузету имовину није добијена никаква накнада.
Одговор:
Дирекција не поседује документ о броју издатих потврда о пријављеној одузетој имовини,
која је одузета по основу експропријације, а без накнаде тржишне вредности. Указујемо да се из
електронске базе могу добити извештаји о имовини одузетој по основу експропријације, те Вам
се доставља Извештај о најчешћем основу одузимања за непокретности - графички приказ, као и
део Извештаја по основу одузимања за непокретности, а који део се односи на експропријацију
као основ одузимања. Указујемо да на порталу Републичке дирекције за имовину Републике
Србије, на адреси www.direkcijazaimovinu.rs се могу погледати подаци о имовини из базе
података "Евиденција одузете имовине" без личних података о подносиоцима пријава.
(Из одговора Републичке дирекције за имовину Републике Србије у предмету бр. 462146/2011-02 од 02.08.2011.године)
2. Захтев:
Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности поднео је
захтев, заведен у Дирекцији под бројем 07-66/2011 од 09.08.2011. године, за изјашњење о
наводима жалбе Скупштине станара зграде у ул. Народних хероја бр. 4 у Новом Београду због
непоступања по њеном захтеву за приступ информацији од јавног значаја, а који се односи на
доставу података о корисницима гараже у ул. Народних хероја бр. 4 у Новом Београду.
Одговор:
37
Увидом у евиденцију предмета који се воде код ове Дирекције под бројем 361-1244/2010
констатовано је да се Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије, Скупштина станара
зграде у Новом Београду, у ул. Народних хероја бр. 4, односно подносилац жалбе није обратио
Дирекцији захтевом у складу са чланом 16. став 1-10, Закона о слободном приступу
информацијама од јавног значаја, а из ког разлога Дирекција није ни имала основ за поступање у
смислу напред наведеног Закона, те је самим тим и жалба подносиоца неоснована.
Поред тога, напомињемо да је Дирекција дописом под бројем 361-1244/2010 од
05.08.2011. године, који вам у прилогу дописа достављамо, обавестила подносиоца захтева да је
увидом у документацију коју је ова Дирекција преузела од бившег Генералног секретаријата
Савета министара државне заједнице Србија и Црна гора, у складу са чланом 5. Уредбе о
положају појединих институција бивше Србије и Црне Горе и служби Савета министара
("Службени гласник РС", бр. 49/06, 63/06-УС), констатовано да иста располаже само подацима о
уговорима о купопродаји гаража на локацији у Београду, ул. Народних хероја бр. 4, закљученим
између Државе СРЈ - Савезне владе - Комисије за административна питања са физичким лицима.
Дирекција не располаже подацима у вези са садашњим статусом предметних гаража и основом
њиховог коришћења, јер се не ради о непокретности у државној својини у смислу одредби Закона
о средствима у својини Републике Србије, нити о подацима из делокруга рада овог органа.
(Из одговора Републичке дирекције за имовину Републике Србије у предмету бр. 0766/2011-01 од 10.08.2011.године)
3. Захтев:
Предраг Јанић из Београда, поднео је захтев, заведен у Дирекцији под бројем 462156/2011-01 од 15.08.2011. године, за доставу информације да ли је на основу Закона о
пријављивању и евидентирању одузете имовине, пријављена зграда у ул. Ресавска бр. 9, у
Београду, да ли је иста задужбина Медицинског факултета у Београду, као и уколико јесте, да се
достави копија документа који то доказује.
Одговор:
Увидом у електронску базу пријављене одузете имовине утврђено је да није евидентирана
стамбена зграда у ул. Ресавска бр. 9 у Београду. Међутим, имајући у виду Одлуку Скупштине
града Београда, којом је једном броју улица враћен стари назив и којим је Ресавска улица раније
имала назив Генерал Жданова, а увидом у електронску базу утврђено да је на адреси Генерал
Жданова бр. 9 пријављена кућа и седам зграда, као Задужбина "Рада и Милана Вукићевића".
(Из одговора Републичке дирекције за имовину Републике Србије у предмету бр. 462156/2011-01 од 22.08.2011.године)
4. Захтев:
Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности поднео је
захтев, заведен у Дирекцији под бројем 07-68/2011 од 22.08.2011. године, за изјашњење о
наводима жалбе Марка Петковића, новинара дневног листа "Блиц" због непоступања по његовом
захтеву за приступ информацији од јавног значаја, а који се односи на доставу списка имовине
којом располаже деоничарско друштво за изнајмљивање некретнина "Дипос" д.о.о. и извештај о
пословању овог предузећа за 2010. годину.
38
Одговор:
Дирекција је поступила у складу са захтевом подносиоца жалбе тиме што га је упутила на
"Дипос" д.о.о. и о томе обавестила наведено друштво за изнајмљивање некретнина, имајући у
виду статус непокретности удружених у то друштво, као и њихову намену, од чега зависи
достављање списка непокретности средствима јавног информисања. Што се тиче извештаја о
пословању тог друштва исти се налази на сајту Агенције за привредне регистре (доказ у
прилогу), па тај податак не би требало да буде основ за жалбу.
(Из одговора Републичке дирекције за имовину Републике Србије у предмету бр. 0768/2011-01 од 23.08.2011.године)
13. октобра 2011. године Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података
о личности доставио је Закључак број 07-00-02036/2011-03 од 10.10.2011. године, којим се
обуставља поступак по жалби Марка Петровића, новинара дневног листа "Блиц", због
непоступања Републичке дирекције за имовину Републике Србије по његовом захтеву за приступ
информацији од јавног значаја од 28.07.2011. године, због одустанка од жалбе.
5. Захтев:
Мрежа за реституцију у Србији (Удружење грађана за повраћај одузете имовине)
поденала је захтев, заведен у Дирекцији под бројем 46-563/2011-01 од 30.08.2011. године, за
доставу пратећих аката које је Дирекција достављала другим органима као мишљење на Нацрт
закона о повраћају одузете имовине и обештећењу, Нацрт закона о јавној својини, Нацрт закона о
изменама и допунама Закона о рехабилитацији, Нацрт закона о јавно-приватном партнерству,
Нацрт закона о задругама и Предлог закона о допунама Закона о одржавању стамбених зграда.
Одговор:
У вези Нацрта закона о изменама и допунама Закона о рехабилитацији и Нацрта закона о
јавно-приватном партнерству обавештавамо вас да Дирекција није предлагач наведених закона,
нити је од стране предлагача тражено њено мишљење, тако да у вези истих закона није се
изјашњавала, нити је упозната са њиховом садржином, те вам се из наведених разлога нема шта
од тражене документације доставити.
У вези осталих законских нацрта, односно предлога на које су други органи тражили
мишљење ове Дирекције достављамо вам акте заведене под бројем 462-27/2009 од 22.05.2009.
године, 011-10/2011 од 29.08.2011. године, 46-325/2011 од 16.05.2011. године и 011-7/2011. од
11.07.2011. године.
(Из одговора Републичке дирекције за имовину Републике Србије у предмету бр. 46563/2011-01 од 02.09.2011.године)
6. Захтев:
"Термовент" а.д. из Београда, поднело је захтев, заведен у Дирекцији под бројем 46503/2011-06 од 02.08.2011. године, за увид и доставу комплетног предмета поступка преноса
100% удела Института за молекуларну генетику из власништва Природно-математичког
факултета Универзитета у Београду и фирме "Термовент" у државну својину.
Одговор:
39
Увид у комплетан предмет можете извршити у просторијама Републичке дирекције за
имовину Републике Србије дана 22. септембра 2011. године у 10 часова, канцеларија 4/IV, у ул.
Грачаничка број 8.
(Из одговора Републичке дирекције за имовину Републике Србије у предмету бр. 46503/2011-06 од 13.09.2011.године)
- септембар
1. Захтев:
Драган Зечевић из Београда, поднео је захтев, заведен у Дирекцији под бројем 3611600/2011-01 од 08.09.2011. године, за добијање информације о томе да ли је Средња Графичка
школа из Новог Београда тражила и добила сагласност Републичке дирекције за имовину
Републике Србије за давање у закуп школског простора.
Одговор:
Графичка школа из Новог Београда се обратила овој дирекцији са молбом за давање
сагласности за издавање у закуп Ђачког клуба "Графит" актом од 02.09.2055. године. Исти захтев
су поновили 24.01.2006. године. У Дирекцији су размотрени достављени захтеви и Графичка
школа је обавештена актом Дирекције бр. 361-2098/2005 од 04.03.2009. године, да је потребно да
школа достави допунску документацију у року од 15 дана, с тим да уколико се не достави
допунска документација сматраће се да је школа одустала од захтева за давање сагласности, али
је при томе указано да се предметна школа након истека наведеног рока може обратити
Дирекцији новим захтевом.
Како Графичка школа није у предвиђеном року доставила допунску документацију која је
од ње тражена, нити је накнадно упутила нови захтев за давање сагласности, обавештавамо Вас
да Дирекција није дала сагласност за давање у закуп школског простора.
(Из одговора Републичке дирекције за имовину Републике Србије у предмету бр. 3611600/2011-01 од 12.09.2011.године)
2. Захтев:
ЈП СРЦ "Тиквара" из Бачке Паланке, поднело је захтев, заведен у Дирекцији под бројем
361-1636/2011-01 од 12.09.2011. године, за предузимање радњи у вези са поступком против
предузећа "Обала" д.о.о. из Бачке Паланке које је било закупац код подносиоца захтева, а
Републичка дирекција за имовину Републике Србије је дала сагласност на уговор о закупу.
Одговор:
Чланом 2. Уговора о закупу предвиђено је да се исти закључује на период од 3 (три)
године, а у складу са решењем Републичке дирекције за имовину Републике Србије, те имајући у
виду да је уговор закључен 30.11.2004. године, исти је због протека времена, у складу са
одредбама чл. 595. став 1. Закона о облигационим одосима, престао да важи 30.11.2007. године,
након чега су сва располагања наведеним простором вршена без сагласности Дирекције и у
супротности са одредбама Закона о средствима у својини Републике Србије.
На основу свега наведеног, није ни били нити има услова за било какво поступање
Републичке дирекције за имовину Републике Србије, у смислу стављања ван снаге или
поништаја Решења број: 361-257/2002 од 12.10.2004. године.
40
Такође вас обавештавамо да је увидом у евиденцију предмета који се воде код ове
Дирекције, утврђено да Дирекција није обавештена о отварању и закључењу стечајног поступка
над предузећем "Обала" из Бачке Паланке, нити је у вези са наведеним од стране надлежних
органа достављена било каква документација.
(Из одговора Републичке дирекције за имовину Републике Србије у предмету бр. 3611636/2011-01 од 22.09.2011.године)
3. Захтев:
Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности поднео је
захтев, заведен у Дирекцији под бројем 07-76/2011 од 16.09.2011. године, за изјашњење о
наводима жалбе Ивана Нинића из Београда, због непоступања по њеном захтеву за приступ
информацији од јавног значаја, у вези са доставом информација из предмета који се одности на
купопродају на релацији ЈП "Jat Airways" и "Телеком Србија" која је окончана априла 2010.
године.
Одговор:
Провером података у евиденцији предмета који се воде код Републичке дирекције за
имовину Републике Србије утврђено је да на писарници Дирекције није евидентиран писмени
захтев Ивана Нинића из Београда, за "приступ информацији од јавног значаја везано за
копопродају зграде "Jat Airways" а.д. Београд, Предузећу "Телеком Србија", која је окончана
априла 2010. године", сагласно одредби 15. Закона о слободном приступу информацијама од
јавног значаја, из ког разлога Дирекција није разматрала, нити доставила тражене информације
именованом лицу у законом предвиђеном року.
Обавештавамо вас да ова Дирекција тражиоцу информације не може доставити тражене
"копије нацрта уговора и финално потписаног уговора о продаји зграде "Jat Airways" Предузећу
"Телеком Србија", обзиром да исти уговор није потписан, односно није закључен нити оверен од
стране надлежног суда. Такође напомињемо да је процена тржишних вредности свих
непокретности које су биле предмет предложене купопродаје у поменутом поступку извршена од
стране надлежне филијале Пореске управе Министарства финансија.
(Из одговора Републичке дирекције за имовину Републике Србије у предмету бр. 0776/2011-01 од 19.09.2011.године)
Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности доставио је
Закључак број 07-00-02227/2011-03 од 11.10.2011. године, којим се обуставља поступак по жалби
Ивана Нинића, због непоступања Републичке дирекције за имовину Републике Србије по
његовом захтеву за приступ информацији од јавног значаја од 08.08.2011. године, због одустанка
од жалбе.
4. Захтев:
Мирјана Тепић из Земуна, поднела је захтев, заведен у Дирекцији под бројем 462187/2011-01 од 23.09.2011. године, за доставу инфомације "да ли је зграда у Београду, у ул.
Лазаревићева број 6 - Врачар, имала једног или више власника станова?".
Одговор:
41
Увидом у евиденцију предмета и јединстевну евиденцију непокретности утврђено је да
Дирекција не поседује податке да ли је зграда у ул. Лазаревићева број 6 у Београду имала једног
или више власника.
Тражену информацију можете добити од надлежне Службе за катастар непокретности,
увидом у збирку исправа за предметну непокретност.
(Из одговора Републичке дирекције за имовину Републике Србије у предмету бр. 462187/2011-01 од 28.09.2011.године)
5. Захтев:
Мирјана Тепић из Земуна, поднела је захтев, заведен у Дирекцији под бројем 462188/2011-01 од 23.09.2011. године, за доставу инфомације о евентуално поднетом захтеву за
повраћај зграде или дела зграде у Београду, у ул. Лазаревићева број 6.
Одговор:
Увидом у електронску базу пријављене одузете имовине утврђено је да није евидентирана
зграда у улици Лазаревићева 6 у Београду.
(Из одговора Републичке дирекције за имовину Републике Србије у предмету бр. 462188/2011-01 од 28.09.2011.године)
6. Захтев:
Мрежа за реституцију у Србији (Удружење грађана за повраћај одузете имовине)
поденала је захтев, заведен у Дирекцији под бројем 462-193/2011-01 од 27.09.2011. године, за
доставу комплетне електронске базе података - "Евиденција одузете имовине", без података који
се штите сходно прописима којима се уређује заштита података о личности, као и захтев за
обавештење о броју пријава које нису поднете од стране физичких лица.
Одговор:
Поводом вашег захтева за доставу комплетне електронске базе података - "Евиденција
одузете имовине", без података који се штите сходно прописима којима се уређује заштита
података о личности, као и захтева за обавештење о броју пријава које нису поднете од стране
физичких лица достављамо вам тражене извештаје и податке у писменој и електронској форми.
У бази података одузете имовине унете су и пријаве поднете од стране правних лица
(привредних субјеката, удружења, месних зајеница) - око 130 пријава.
(Из одговора Републичке дирекције за имовину Републике Србије у предмету бр. 462193/2011-01 од 05.10.2011.године)
7. Захтев:
Драган Денда из Београда, поднео је захтев, заведен у Дирекцији под бројем 954454/2011-01 од 27.09.2011. године, за доставу информације "да ли је локал у Београду, у ул.
Старине Новака број 5, у приземљу стамбене зграде, евидентиран као имовина Републике Србије,
као и да ли се води неко право на тој имовини (имовинско, заложно и сл.)?"
Одговор:
42
Увидом у јединстевену евиденцију података о непокретностима у државној својини
утврђено је да нема података о локалу у приземљу стамбене зграде на предметној адреси, као и
да Градска општина Палилула није пријавила Дирекцији коришћење тог пословног простора локала, па стим не можемо да вас обавестимо да ли постоје неке обавезе у вези са тим простором.
(Из одговора Републичке дирекције за имовину Републике Србије у предмету бр. 954454/2011-01 од 29.09.2011.године)
8. Захтев:
Мрежа за реституцију у Србији (Удружење грађана за повраћај одузете имовине)
поденала је захтев, заведен у Дирекцији под бројем 954-455/2011-01 од 27.09.2011. године, за
доставу:
- списка корисника средстава у државној својини који су регистровани у електронској бази
јединстевене евиденције непокретности и збирне евиденције покретних ствари у државној
својини, до дана израде одговора на захтев, као и на дан 31.12.2010. године;
- збирног прегледа о стању непокретности по врстама и преглед броја корисника непокретности
по окрузима на дан израде одговора на захтев;
- комплетне базе података са подацима о непокретној и покретној имовини Републике Србије и
јавној својини која је регстрована при Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије, на
дан израде одговора на захтев.
Одговор:
Програмско решење базе јединствене евиденције средстава у државној својини, може да
пружи податак о корисницима средстава у државној својини само на дан тражења упита, те из
тог разлога нисмо у могућности да вам доставимао податак о броју, односно списку корисника на
дан 31.12.2010. године, већ само на дан израде одговора. Имајући у виду предње, достављамо
збирне извештаје о непокретностима и покретним стварима на дан 07.10.2011. године, ЦД са
подацима о евидентираним корисницима (укупно), корисницима и непокретностима разврстано
по окрузима као и подацима о јавној својини који су евидентирани у постојећој евиденцији
непокретности.
(Из одговора Републичке дирекције за имовину Републике Србије у предмету бр. 954455/2011-01 од 07.10.2011.године)
- октобар
1. Захтев:
Верица Марјановић из Зрењанина, поднела је жалбу у складу са чланом 22. Закона о
слободном приступу информацијама од јавног значаја, заведену у Дирекцији под бројем 462202/2011-01 од 03.10.2011. године, због одбијања државних органа Републике Србије да изврше
евидентирање одузете имовине и издавање потврде о извршеном евидентирању одузете имовине,
као и захтев за доставу информација о поменутој одузетој имовини. Уз жалбу поднет је и захтев
за информације, и то:
1. да ли ће државни органи Републике Србије одредити накнадни рок за пријављивање и
евидентирање одузете имовине, до доношења Закона о повраћају имовине и обештећењу,
43
2. да ли ће се на основу тог рока накнадно издавати потврде о извршеном евидентирању
одузете имовине, до доношења Закона о повраћају имовине и обештећењу?
Одговор:
У Решењу ове Дирекције од 18.11.2010. године, као и нашим ранијим дописима од
01.09.2011. године и 26.09.2011. године, изнели смо Вам законске разлоге зашто је одбијено
евидентирање одузете имовине и издавање потврде о евидентирању исте.
Стога ћемо се овог пута осврнути на други део Вашег захтева, у којем тражите да Вам се
доставе информације да ли ће државни органи Републике Србије одредити накнадни рок за
пријављивање и евидентирање одузете имовине и да ли ће се на основу тог рока накнадно
издавати потврде о извршеном евидентирању одузете имовине, до доношења Закона о враћању
одузете имовине и обештећењу. С обзиром да је 06.10.2011. године, Закон о враћању одузете
имовине и обештећењу ступио на снагу, у прилогу овог дописа достављамо Вам копију оног дела
Закона (чланови 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 и 47) који се оноси на тражене информације.
(Из одговора Републичке дирекције за имовину Републике Србије у предмету бр. 462202/2011-01 од 07.10.2011.године)
2. Захтев:
Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности поднео је
захтев, заведен у Дирекцији под бројем 07-95/2011 од 14.10.2011. године, за изјашњење о
наводима жалбе Верице Марјановић из Зрењанина, због недобијања тражених информација по
њеном захтеву за приступ информацији од јавног значаја, а у вези са одбијањем државних органа
Републике Србије да изврше евидентирање одузете имовине и издавање потврде о извршеном
евидентирању одузете имовине, као и захтев за доставу информација о поменутој одузетој
имовини. Уз жалбу поднет је и захтев за информације, и то:
1. да ли ће државни органи Републике Србије одредити накнадни рок за пријављивање и
евидентирање одузете имовине, до доношења Закона о повраћају имовине и обештећењу,
2. да ли ће се на основу тог рока накнадно издавати потврде о извршеном евидентирању
одузете имовине, до доношења Закона о повраћају имовине и обештећењу?
Одговор:
Подносиоцу жалбе су, прво, одбијене две поднете пријаве за евиднтирањем одузете
имовине од 09.11.2010. године и 17.11.2010. године. Након тога Верица Марјановић се у више
наврата обраћала Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије. У одговору на захтеве
цитирани су битни чланови Закона о пријављивању и евидентирању одузете имовине ("Сл.
гласник РС" бр. 45/05) чије наведене зконске одредбе дају потпуни одговор на постављена
питања. Наведено је и да је Дирекција окончала посао у смислу наведеног закона и да се после
истека законски предвиђеног рока (30. јун 2006. године) не могу више евидентирати поднете
пријаве, које се одбијају решењима ове Дирекције. Посебно смо истакили да се ради о
апсолутном и преклузивном законском року за подношења пирјава, како би разјаснили
подносиоцу жалбе зашто њена пријава и пријаве њених сродника нису својевремено
евидентиране као важеће.
44
Осим горе наведеног, наглашавамо да смо дана 03.10.2011. године, непосредно примили
предметну жалбу и нашим дописом број 462-202/2011 од 07.10.2011. године госпођу Верицу
Марјановић обавестили да је Закон о враћању одузете имовине и обештећењу ступио на снагу
06.10.2011. године, те смо у прилогу дописа доставили копију оног дела законског текста који се
односи на поступак за враћање имовине и обештећење (чланови 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 и 47).
(Из одговора Републичке дирекције за имовину Републике Србије у предмету бр. 0795/2011-01 од 18.10.2011.године)
3. Захтев:
Милош Чуровић из Београда, поднео је захтев, заведен у Дирекцији под бројем 3611808/2011-01 од 19.10.2011. године, за доставу информација у вези са Огласом ради давања у
закуп непокретности у својини Републике Србије путем прикупљања писмених понуда, који је
објавила Републичка дирекција за имиовину Републике Србије, дана 15.08.2011. године, у
дневном листу "Политика", и то пословни простор подведен под тачку 18. - "објекат у Београду,
између улица Хаџи Милентијеве, Петра Коцића и Ђорђа Вајферта, а који објекат се састоји из
три дела одвојена степеништем, укупне површине 98,48 квм". Захтев се односи на следеће
информације:
1. Да ли је са прворангираним у поступку под тачком 18. објекат у Београду, између улица
Хаџи Милентијеве, Петра Коцића и Ђорђа Вајферта, а који објекат се састоји из три дела
одвојена степеништем, укупне површине 98,48 квм у прописаном року закључен уговор о закупу
(и ако није зашто није?);
2. Где су се налазиле приспеле понуде од последњег дана рока за пријем понуда до дана
Комисијског отварања понуда;
3. Ко је имао приступ понудама;
4. Који су били механизми заштите понуда;
5. Да лу је Комисија извршила контролу понуда и да ли су констатоване одређене
неправилности (нпр. да су неке коверте отваране, оштећене и слипчно);
6. Да ли су понуде које су биле одбачене отваране.
Такође је тражена достава Одлуке директора Републичке дирекције за имовину Републике
Србије о избору најповољнијег понуђача у предметном поступку и Уговор о закупу предметне
непокретности закључен са прворангираним понуђачем, као и увид у конкурсну документацију и
записник.
Одговор:
Обавештавамо Вас да уговор о закупу непокретности са најповољнијим понуђачем још
увек није закључен из разлога што је у року за закључење предметног уговора , а који је
прописан тачком 3. Одлуке број 361-1508/2011 од 12.09.2011. године, и који износи 5 (пет) дана
од дана пријема позива за закључење уговора, најповољнији понуђач изнео примедбе на текст
нацрта уговора, те је у току усаглашавање текста уговора о закупу између уговорних страна.
Понуде свих учесника у поступку прикупљања писмених понуда, од момента завођења у
писарници Дирекције па до преузимања истих од стране Комисије формиране Решењем
директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије 04 број 361-935/2011 од
08.08.2011. године, ради отварања истих налазе у одговарајућем сефу који се закључава, а о чему
брине одговорно лице Дирекције.
Комисија је, сходно овлашћењима датим у напред наведеном Решењу о формирању, у
педметном поступку размотрила све уредне и благовремене понуде учесника и у записнику о
45
раду констатовала све уочене неправилности, с тим да је у поступку разматрања свих пристиглих
понуда задатак Комисије био да претходно отвори све те понуде и исте размотри, те да неуредне
и неблаговремене, односно неодговарајуће понуде одбаци.
У прилогу овог дописа достављамо Вам Одлуку директора Републичке дирекције за
имовину Републике Србије број 361-1508/2011 од 12.09.2011. године, о избору најповољнијег
понуђача, с тим да Вам уговор о закупу предметне непокретности не можемо доставити обзиром
да исти, а што је напред описано, још увек није закључен.
Увид у тражену документацију можете извршити у просторијама Републичке дирекције за
имовину Републике Србије, у ул. Грачаничка бр. 8, дана 10.11.2011. године, у периоду од 13
часова до 14 часова.
(Из одговора Републичке дирекције за имовину Републике Србије у предмету бр. 3611808/2011-01 од 01.11.2011.године)
4. Захтев:
Мирко Деспот, испред Скупштине станара зграде у улици Народних хероја 4, у Новом
Београду, поднео је захтев, заведен у Дирекцији под бројем 464-2728/2011-01 од 25.10.2011.
године, за доставу података о власницима гаража у ул. Народних хероја 4, у Новом Београду.
Одговор:
Републичка дирекција за имовину Републике Србије дописом број 361-1244/2010 од
10.12.2011. обавестила је Скупштину станара зграде Народних хероја 4, у Новом Београду, да је
увидом у документацију коју је ова Дирекција преузела од бившег Генералног секретаријата
Савета министара државне заједнице Србије и Црне Горе, у складу са чланом 5. Уредбе о
положају појединих институција бивше Србије и Црне Горе и служби Савета министара
("Службени гласник РС" бр. 49/06 и 63/06-УС) констатовано да иста располаже само подацима о
уговорима о купопродаји гаража на локацији у Београду, у ул. Народних хероја 4, закљученим
између Државе СРЈ - Савезне владе - Комисије за административна питања са следећим лицима:
Крнајски Ђорђе, Бошковић Драга, Ћурчић Милан, Аралица Ђура и Путник Олга. Истим дописом
је указано да накнадне, евентуалне промене власника гаража нису познате, као и да осим
наведених података, Дирекција не располаже другим подацима везано за садашњи статус
предметних гаражних места и основ њиховог коришћења, јер се не ради о непокретностима у
државној својини, нити о подацима из делокруга рада овог органа.
Напомињемо да се за прецизне податке везано за власнике гаражних места у Београду, у
улици Народних Хероја 4, можете обратити надлежном органу који води једниствену евиденцију
података о земљишту, зградама, становима и пословним просторијама као посебним деловима
зграда, и другим грађевинским објектима, као и податке о правима на њима и носиоцима тих
права, теретима и ограничењима.
(Из одговора Републичке дирекције за имовину Републике Србије у предмету бр. 4642728/2011-01 од 07.11.2011.године)
- новембар
1. Захтев:
46
Предузеће за издавање новина "MM Boned" д.о.о. - Борски недељник "Проблем" из Бора,
поднело је захтев, заведен у Дирекцији под бројем 464-2920/2011-01 од 17.11.2011. године, за
доставу информација у вези са захтевима борске локалне самоуправе поводом:
1) тражења сагласности од Републичке дирекције за имовину Републике Србије да
представници Рударско-топионичарског басена (РТБ) "Бор", "Енергопројекта" из Београда и
локалне самоуправе међусобно размене површине у објекту под називом "Капије града" у Бору,
како би решили имовинско-правне односе;
2) тражења сагласности за издавање у закуп на 20 и више година борског Аеродрома;
3) тражења сагласности за мотел "Злотске пећине", недалеко од Бора, како би се вратио
локалној самоуправи на управљање.
Одговор:
Увидом у евиденцију предмета који се воде код ове Дирекције утврђено је да су напред
наведени захтеви заведени под бројевима: 46-132/2008, 464-251/2008 и 464-929/2009, те да је
Дирекција, поступајући по истима, упутила општини Бор дописе, које вам у прилогу достављамо,
а којима је указано које поступке је потребно провести и коју документацију је потребно
доставити ради даљег решавања предметних захтева. Како општина Бор у накнадном периоду
није доставила Дирекцији одговарајућу документацију, то су наведени предмети архивирани.
Обавештавамо вас да је у међувремену престао да важи Закон о средствима у својини
Републике Србије ("Службени гласник РС", бр. 53/95, 3/96, 54/96, 32/97 и 101/05 - др. закон), на
основу кога су поднети наведени захтеви, обзиром да је дана 06.10.2011. године ступио на снагу
Закон о јавној својини ("Службени гласник РС", бр. 72/2011), који на други начин регулише
права на непокретностима у јавној својини и располагање истима.
(Из одговора Републичке дирекције за имовину Републике Србије у предмету бр. 4642920/2011-01 од 22.11.2011.године)
- децембар
1. Захтев:
Радомир Милуновић из Београда, поднео је захтев, заведен у Дирекцији под бројем 462303/2011-01 од 01.12.2011. године, за одговор на питање: "Да ли ће имовина додељена
добровољцима из Првог светског рата у Панчевачком риту реституирати као сва одузета земља у
складу са Законом о реституцији?".
Одговор:
Обавештавамо Вас да је дана 06.10.2011. године ступио на снагу Закон о враћању одузете
имовине и обештећењу ("Службени гласник РС", бр. 72/11), којим је регулисан поступак
повраћаја имовине, правни основ и права у погледу враћања имовине или обештећења по основи
одузете имовине, питање наслединка, односно правних следбеника који полажу право на
повраћај одузете имовине, као и надлежност органа за спровођење поступка враћања одузете
имовине и обештећења.
За прецизније тумачење одредби Закона о враћању одузете имовине и обештећењу,
неопходно је да се обратите Министарству финансија, као овлашћеном предлагачу наведеног
закона.
47
(Из одговора Републичке дирекције за имовину Републике Србије у предмету бр. 462303/2011-01 од 05.12.2011.године)
2. Захтев:
Народна Иницијатива за Реституцију одузете имовине и људских права, поднела је захтев,
заведен у Дирекцији под бројем 462-329/2011-01 од 19.12.2011. године, за доставу информација комплетне електронске базе података "Евиденција одузете имовине", без података који се штите
сходно прописима којима се уређује заштита података о личности, као и извештаја: по врстама за
непокретности, по врстама за непокретности - графички приказ, за непокретности по садашњем
статусу, број потпуних и непотупних пријава, број формираних предмета, број издатих
појединачних потврда, број пријава поднетих након преклузивног рока (30. јун 2006.), број
пријава пристиглих из иностранства са подацима из које државе је стигло колико пријава, по
општинама за непокретности, по општинама за непокретности без унете површине, по основу
одузимања непокретности, врсте имовинских права по основама одузимања, врсте покретних
ствари по основама одузимања, врсте покретних ствари по општинама и насељима, врсте
непокретности по општинама и насељима.
Народна Иницијатива за Реституцију одузете имовине и људских права затражила је да се
тражене информације, уколико је то могуће, доставе у електронској форми.
Одговор:
Поводом вашег захтева, достављамо вам у електронској форми тражене извештаје и
податке.
(Из одговора Републичке дирекције за имовину Републике Србије у предмету бр. 462329/2011-01 од 22.12.2011.године)
III. Пружене услуге по поднетим захтевима према Закону о слободном приступу информацијама
од јавног значаја - за 2012. годину:
1) захтеви:
Ред.
Тражилац
бр.
Информације
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Грађани
Медији
Невладине орган. и
др. удружења
грађана
Политичке странке
Државни и други
органи
Остали
Укупно
Број
поднетих
захтева
31
2
11
Бр.
усвојенихделимично
усвој. захтева
22
2
10
2
2
5
51
4
40
Број
одбачених
захтева
Број
одбијених
захтева
9
1
1
11
2) жалбе: укупно 6.
48
Пружене услуге по поднетим захтевима према Закону о слободном приступу информацијама од
јавног значаја - за 2012. годину, по месецима:
- јануар
1. Захтев:
Љиљана Протић из Београда, поднела је захтев, заведен у Дирекцији под бројем 46213/2012-01 од 09.01.2012. године, за доставу обавештења о томе да ли су у базу података унети и
стари и нови бројеви катастарских парцела, као накнадно прикупљени докази уз раније предату
пријаву одузете имовине, под бројем 462-15355/2006-02.
Одговор:
Обавештавамо Вас да је у евиденцији пријављене одузете имовине извршено ажурирање
података у предмету 462-15355/2006-02, а на основу података о одузетој имовини које сте навели
у Вашој пријави одузете имовине, која је запримљена у Дирекцији дана 23.06.2006. године и
допуне пријаве од 26.06.2010. године.
Такође Вас обавештавамо да је дана 06.10.2011. године ступио на снагу Закон о враћању
одузете имовине и обештећењу ("Службени галсник РС", бр. 72/11), којим је регулисан поступак
повраћаја имовине, питање наследника, враћања имовине или обештећења по основи одузете
имовине, као и надлежност органа за спровођење поступка враћања одузете имовине и
обештећења.
(Из одговора Републичке дирекције за имовину Републике Србије у предмету бр. 46213/2012-01 од 13.01.2012.године)
2. Захтев:
Адвокат Јово М. Борић као пуномоћник Душана Чудића из Аде, поднео је захтев, заведен
у Дирекцији под бројем 360-5/2012-01 од 10.01.2012. године, за доставу информација, и то:
1. Да ли је Републичка дирекција за имовину Републике Србије, сагласно члану 8/4 Закона
о средствима у својини Републике Србије, дала претходну сагласност на закључивање уговора о
додели стана уз накнаду од 04.04.2001. године, којим је Техинчка школа из Аде од Фонда
солидарне стамбене изградње општине Ада стекла у својину предметни стан у Ади, који је
претходно уз сагласност Владе РС од 02.03.2000. године, продала истом том Фонду солидарне
стамбене изградње општине Ада?
2. Да ли се стан број 2, површине 59,54 квм, који се налази на првом спрату зграде
изграђене на кп бр. 2944 из ЗКУЛ бр. 7309 КО Ада, у ул. Лењинова бр. 8а у Ади, налази у јавној
својини Републике Србије?
3. Да ли је законито извршено отуђење из државне својине предметног стана (и то 75%
његове површине) и да ли је на законит начин поново стечено у државну својину истих 75%
површине, нарочито у околностима када Техничка школа преко свог пуномоћника у судском
записнику Општинског суда у Ади П.2192/10 од 07.05.2010. године, изјави да се уговором из
2000. године, није "радило о стварној продаји, већ се радило о томе да је Техничка школа требала
увести гас и то је био једини начин да дођу до средстава и онда је продала Фонду, а истовремено
је и откупила Техничка школа од Фонда."
49
Одговор:
Према евиденцији предмета који се воде код Дирекције није утврђено да се Техничка
школа из Аде обраћала Дирекцији захтевом ради прибављања предметног стана у државну
својину, у смислу примене одредбе члана 8а став 2. раније важећег Закона о средствима у
својину Републике Србије, те да Дирекција није спроводила поступак прибављања, нити дала
сагласност везано за располагање наведеном непокретношћу.
У вези питања "Да ли се стан број 2, површине 59,54 квм, који се налази на првом спрату
зграде изграђене на кп бр. 2944 из ЗКУЛ бр. 7309 КО Ада, у ул. Лењинова бр. 8а у Ади, налази у
јавној својини Републике Србије?" посебно напомињемо да је у погледу својинско-правног
статуса предметног стана потребно да се обратите надлежној филијали Републичког геодетског
завода, као надлежног органа у вези уписа и свих промена уписа у јавним књигама о евиденцији
непокретности и правима на њима, те да од поменутог органа можете прибавити доказ о праву
својине, односно коришћења на предметном стану, а посебно имајући у виду да је предметни
стан био предмет располагања путем отуђења према Закључку Владе 05 број: 464-704/2000 од 2.
марта 2000. године, а Дирекција нема сазнања да ли је исти и отуђен из државне својине, обзиром
да од стране Техничке школе Ада Дирекцији није достављено обавештење о томе.
Везано за Ваше питање "Да ли је законито извршено отуђење из државне својине
предметног стана (и то 75% његове површине) и да ли је на законит начин поново стечено у
државну својину истих 75% површине?" посебно указујемо да је одредбом члана 8а став 1. раније
важећег Закона о средствима у својину Републике Србије било прописано да о отуђењу
непокретности које користе јавне службе одлучује Влада Републике Србије, док је ставом 2.
истог члана утврђено да о прибављању непокретности које користе јавне службе, одлучује орган
јавне службе утврђен законом, односно статутом јавне службе, уз сагласност Дирекције.
(Из одговора Републичке дирекције за имовину Републике Србије у предмету бр. 3605/2012-01 од 13.01.2012.године)
3. Захтев:
Мрежа за реституцију у Србији - Удружење грађана за повраћај одузете имовине
"Београд" поднела је захтев, заведен у Дирекцији под бројем 462-52/2012-01 од 27.01.2012.
године, за доставу копија комплета списа предмета који се воде пред Дирекцијом у вези са
упитима о пријављеној одузетој имовини, и то: 462-208/11, 462-210/11, 462-212/11, 462-213/11,
462-223/11, 462-239/11, 462-247/11, 462-268/11, 462-277/11, 462-309/11, 462-338/11, 462-339/11 и
462-362/11.
Одговор:
Достављамо Вам тражене копије списа предмета које сте тражили.
(Из одговора Републичке дирекције за имовину Републике Србије у предмету бр. 46252/2012-01 од 06.02.2012.године)
- фебруар
50
1. Захтев:
Удружење "Креативна радионица" из Краљева поднело је захтев, заведен у Дирекцији под
бројем 361-52/2012-01 од 01.02.2012. године, за доставу списка слободних канцеларија или
пословног простора у граду Краљеву, на коме је носилац права коришћења град Краљево, ради
закупа или бесплатног коришћења простора.
Одговор:
Полазећи од одредаба Закона о јавној својини, обавештавамо вас да је потребно да се за
"доставу списка слободних канцеларија или пословног простора у граду Краљеву", како наводите
у вашем захтеву, обратите надлежном ограну града Краљева, ради добијања одговарајућих
података о имовинском статусу пословних простора на којима је носилац права јавне својине
град Краљево, посебно имајући у виду да Дирекција не располаже са подацима који су предмет
вашег захтева, из којих разлога Дирекција није у могућности да вам достави тражене податке на
ваш захтев.
(Из одговора Републичке дирекције за имовину Републике Србије у предмету бр. 36152/2012-01 од 06.02.2012.године)
2. Захтев:
Маргита Милетић из Београда поднела је захтев, заведен у Дирекцији под бројем 36155/2012-04 од 02.02.2012. године, за приступ информацијама од јавног значаја ради "достављања
Уговора о закупу пословног простора закљученог између општине Краљево као закуподавца и
Драгана Лабовића из Краљева као закупца у периоду од 1990-2000".
Одговор:
Увидом у евиденцију предмета који се воде код ове Дирекције, утврђено је да сте се
Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије, обратили захтевом који се води под бројем
464-604/2011 од 16. маја 2011. године, ради "издавања фотокопија свих докумената у вези
купопродаје пословног простора у Краљеву, у ул. Милоша Великог број 38". Дирекција је 24.
маја 2011. године, доставила тражену документацију.
Сходно наведеном, обавештавамо Вас да је потребно да се захтевом обратите надлежном
органу града Краљева, ради "добијања копије Уговора о закупу пословног простора закљученог
између општине Краљево као закуподавца и Драгана Лабовића из Краљева као закупца у периоду
од 1990-2000", а који је у моменту закључивања уговора био закуподавац наведеног предметног
пословног простора.
(Из одговора Републичке дирекције за имовину Републике Србије у предмету бр. 36155/2012-01 од 10.02.2012.године)
Одговор је прослеђен и Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту личности.
3. Захтев:
Милан Урошевић из Брежђа поднео је захтев, заведен у Дирекцији под бројем 464338/2012-01 од 07.02.2012. године, за приступ информацији од јавног значаја којим тражи да
Дирекција одговори да ли су Општина Мионица, њен председник Скупштине општине Биљана
Николић или председник Општине Милан Матић, у име Општине Мионица, тражили од ове
51
Дирекције сагласност да се кат. парц. бр. 425 ко Брежђе, која је јавни пут, прогласи да није јавно
добро - пут и да исту трампе за другу парцелу која је у власништву Стевана Урошевића из
Брежђа, јер су на терену извршили трампу и променили правац јавног пута и онемогућили њега и
његову породицу да користе наведени јавни пут, односно његов део који излази на регионални
пут Мионица - Дивчибаре.
Одговор:
Увидом у евиденцију предмета која се води код ове Дирекције утврђено је да се ни
Општина Мионица, нити било ко од поменутих лица нису обраћали овој Дирекцији захтевом за
добијање било каквих информација из делокруга рада ове Дирекције, нити је на њихову
иницијативу покретан и вођен било какав поступак везано за располагање предметном
непокретношћу, у смислу одредаба Закона о средствима у својини Републике Србије, односно
Закона о јавној својини.
(Из одговора Републичке дирекције за имовину Републике Србије у предмету бр. 464338/2012-01 од 09.02.2012. године)
4. Захтев:
Мрежа за реституцију у Србији - Удружење грађана за повраћај одузете имовине
"Београд" поднела је захтев, заведен у Дирекцији под бројем 464-343/2012-01 од 08.02.2012.
године, за доставу копија свих списа, изузев предмета који је формиран по пријави бившег
власинка сходно Закону о пријављивању и евидентирању одузете имовине, а који се воде пред
Дирекцијом у вези непокретности које се налазе у улици Краља Милутина 35, у Београду.
Одговор:
Обавештавамо вас да овлашћено лице вашег удружења може извршити увид у тражену
документацију и евентуално преузети фотокопије тражене документације, у просторијама
Републичке дирекције за имовину Републике Србије, у ул. Грачаничка бр. 8, дана 1. марта 2012.
године, у периоду од 13 до 14 часова.
(Из одговора Републичке дирекције за имовину Републике Србије у предмету бр. 464343/2012-01 од 20.02.2012. године)
5. Захтев:
Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности поднео је
захтев, заведен у Дирекцији под бројем 07-10/2012 од 10.02.2012. године, за изјашњење о
наводима жалбе Драгане Протић из Ниша, изјављене због непоступања по њеним захтевима за
добијање документације о пријављеној национализованој имовини иза пок. Добриле Љубић, у
предмету 462-8426/2006-02.
Одговор:
Имајући у виду број досијеа (преко 73.000), законом прописан рок за враћање,
дислоцираност архиве од седишта Дирекције, ангажовање више од 50 државних службеника на
послу враћања документације, Дирекција није била у могућности да поступи по захтеву жалиоца,
јер до данас досије покојне Добриле Љубић није нађен.
52
Имајући у виду наведено, жалиову Драгани Протић је достављено изјашњење Дирекције
бр. 462-8426/06 од 21.02.2012. године, уз које су достављени подаци из електронске базе
пријављене одузете имовине - преглед имовине која је евидентирана из пријаве пок. Добриле
Љубић.
(Из одговора Републичке дирекције за имовину Републике Србије у предмету бр. 0710/2012-01 од 22.02.2012.године)
6. Захтев:
Дејан Попов из Београда поднео је захтев, заведен у Дирекцији под бројем 462-108/201201 од 10.02.2012. године, којим тражи да му се достави копија пријаве одузете имовине, заведена
у Дирекцији под бројем 462-2764/2006.
Одговор:
Увидом у електронску базу података Републичке дирекције за имовину Републике Србије
утврђено је да је под наведеним бројем 462-2764/06 евидентирана пријава одузете имовине
поднета од стране физичког лица. Међутим, из саме пријаве и предмета није могуће уочити каква
је Ваша непосредна или посредна веза са предметном одузетом имовином и подносиоцем
пријаве.
На основу изнетог, обавештавамо Вас да је потребно да у овој правној ствари докажете
постојање правног интереса за достављање тражених података, како би Дирекција могла
евентуално да поступи по наводима из Вашег захтева.
(Из одговора Републичке дирекције за имовину Републике Србије у предмету бр. 462108/2012-01 од 20.02.2012.године)
7. Захтев:
Бојана Букоровић из Београда поднела је захтев, заведен у Дирекцији под бројем 462125/2012-01 од 23.02.2012. године, за доставу фотокопије документа који потврђује колики број
потврда о пријављеној имовини по основу експропријације је издала ова Дирекција, у
случајевима где је као обештећење за одузету имовину у приватној својини дата друга имовина у
друшвеној својини.
Одговор:
У електронској бази евидентирана је одузета имовина на основу података које су
подносиоци уносили у ПОИ образац, у циљу итврђивања њене вредности и у складу са тим
изврши процена у ком облику (натуралном или новчаној противвредности) и у ком обиму
Република Србија може ту имовину вратити. Указујемо да у пријавама одузете имовине није
навођено да ли је имовина одузета без накнаде тржишне вредности или је у питању случај
делимичне накнаде, односно изостанак правичне накнаде. Такође, често је навођено више основа
одузимања, без разграничења истих за сваку поједину непокретност, или се основ није ни
наводио.
53
Дирекција не поседује документ о броју издатих потврда о пријављеној имовини, која је
одузета по основу експропријације у случајевима где је као обештећење за одузету имовину дата
друга имовина у друшвеној својини.
(Из одговора Републичке дирекције за имовину Републике Србије у предмету бр. 462125/2012-01 од 27.02.2012. године)
8. Захтев:
Адв. Владимир Дрецун из Београда поднео је захтев, заведен у Дирекцији под бројем 36080/2012-01 од 23.02.2012. године, за издавање копије Одлуке о враћању права располагања на
становима у Београду, у делу који се односи на стан број 28, површине 101 квм, у улици
Пролетерске солидарности 17 (сада улица Антифашистичке борбе), а која одлука је према
незваничним информацијама донета током 1999. године или пре октобра 2000. године.
Одговор:
Обавештавамо Вас да на основу овако формулисаног захтева није могуће утврдити, по
чијем захтеву, пред којим органом и по ком основу је одлучивано о враћању права располагања
на становима у Београду, као и да је одредбама члана 15. Закона о слободном приступу
информацијама од јавног значаја ("Службани гласник РС", бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10)
прописано, између осталог, да захтев мора садржати прецизнији опис информације која се тражи,
као и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације, односно уколико захтев
не садржи податке, овлашћено лице органа власти дужно је да поучи тражиоца како да
недостатке отклони.
Имајући у виду напред наведено потребно је да Ваш захтев допуните подацима, у напред
наведеном смислу, како би ова Дирекција евентуално могла да поступи по Вашем захтеву.
(Из одговора Републичке дирекције за имовину Републике Србије у предмету бр. 36080/2012-01 од 05.03.2012. године)
Адв. Владимир Дрецун се 08.03.2012. године, обратио прецизираним захтевом где тражи
информацију да ли је "стан број 28, површине 101 квм, у улици Пролетерске солидарности 17
(сада улица Антифашистичких жртава), у Београду и даље власништво Републике Србије, и да
уколико јесте власништво Републике Србије, Дирекција подносиоца захтева извести на кога је и
када пренето право давања стана на коришћење".
Сектор за евиденцију и послове укњижбе Републичке дирекције за имовину Републике
Србије је утврдио да нема података да је предметни стан пријављен за јединствену евиденцију од
стране било ког корисника, те се за тражене податке можете обратити надлежној служби за
катастар непокретности.
Такође Вас обавештавамо да је увидом у евиденцију предмета који се воде код ове
Дирекције утврђено да са аспекта делокруга рада Републичка дирекција за имовину Републике
Србије није водила било какав поступак ни за један вид располагања предметним станом, у
смислу примене тада важећег Закона о средствима у својини Републике Србије ("Службени
гласник РС", бр. 53/95, 3/96, 54/96-исправак, 32/97, 44/99 и 101/2005-други закон).
(Из одговора Републичке дирекције за имовину Републике Србије у предмету бр. 36080/2012-01 од 22.03.2012. године)
9. Захтев:
54
Нинослав Ђелић из Београда поднео је захтев, заведен у Дирекцији под бројем 361115/2012-01 од 24.02.2012. године, за увид и копију документације која се односи на локал у
Београду, у улици Краља Милутина 35, површине 60,7 квм.
Одговор:
Обавештавамо Вас да можете извршити увид у тражену документацију у просторијама
Републичке дирекције за имовину Републике Србије, у ул. Грачаничка бр. 8, дана 20. марта 2012.
године, у преиоду од 13 до 14 часова.
(Из одговора Републичке дирекције за имовину Републике Србије у предмету бр. 361115/2012-01 од 06.03.2012. године)
10. Захтев:
Боривоје Ристић из Рађевог села, поднео је захтев, заведен у Дирекцији под бројем 462113/2012-01 од 14.02.2012. године, којим тражи доказ-документ да је у бази података
евидентирана одузета имовина Боривоја Ристића.
Одговор:
Непокретност-пословни простор, из Ваше пријаве одузете имовине евидентиран је у
јавној електронској бази, о чему Вам достављамо Преглед података о подносиоцу пријаве и
Преглед података о непокретности.
(Из одговора Републичке дирекције за имовину Републике Србије у предмету бр. 462113/2012-01 од 21.02.2012. године)
- март
1. Захтев:
Транспарентност Србија је поднела захтев, заведен у Дирекцији под бројем 464-500/201201 од 01.03.2012. године, за доставу информације и копије докумената које се односе на "посупак
прибављања непокретности, односно куповине зграде у улици Царице Милице 1, у Београду,
која је предвиђена за намену и употребу Агенцији за борбу против корупције Републике Србије".
Одговор:
У погледу вашег захтева да "Дирекција достави копије аката које се односе на уређивање
процедуре прибављања непокретности каква је и предмет захтева (подзаконски акти, правилници
и други интерни акт који уређују ту процедуру)", посебно указујемо да Дирекција тражени акт не
може доставити из разлога што такав подзаконски акт у овом моменту још није донет, обзиром
да је Предлог уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом,
давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених
понуда, према сазнањима ове Дирекције припремљен на предлог Министарства финансија, још
увек у процедури.
У погледу вашег захтева да Дирекција достави "документацију која се односи на
спроведену процедуру, уколико је таква спроведена и уговор о купопродаји непокретности, а све
55
у електронском облику", овим путем посебно указујемо да Дирекција није у могућности да вам
тражене акте достави у електронском облику, те вас обавештавамо да можете извршити увид и
копирати тражену документацију у просторијама Републичке дирекције за имовину Републике
Србије, дана 19. марта 2012. године, у 13 часова, у канреларији број 1, на трећем спрату, имајући
у виду да је у конкретном случају реч о обимном предмету, те да ће вам након увида у комплетне
списе предмета бити омогућено копирање свих аката за које будете заинтересовани.
(Из одговора Републичке дирекције за имовину Републике Србије у предмету бр. 464500/2012-01 од 09.03.2012. године)
2. Захтев:
Савет за борбу против корупције поднето је захтев, заведен у Дирекцији под бројем 464510/2012-01 од 02.03.2012. године, за доставу комплетне документације у вези са куповином
зграде "Србијапројекта", у улици Царице Милице број 1, у Београду, за потребе Агенције за
борбу против корупције.
Одговор:
У прилогу вам достављамо сву расположиву докуметнацију везано за прибављање у јавну
својину Републике Србије непокретности, коју чини зграда на локацији у ул. Царице Милице
број 1, у Београду, од "Србијапројект" д.о.о., Београд, а за потребе Агенције за борб против
корупције.
(Из одговора Републичке дирекције за имовину Републике Србије у предмету бр. 464510/2012-01 од 09.03.2012. године)
3. Захтев:
Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности поднео је
захтев, заведен у Дирекцији под бројем 07-12/2012 од 08.03.2012. године, за изјашњење о
наводима жалбе Попов Дејана из Београда, изјављене због непоступања по његовом захтеву за
добијање копије пријаве одузете имовине, заведене у Дирекцији под бројем 462-2764/2006.
Одговор:
Одговор Дирекције на захтев Др Дејана Попова уследио је дана 20.02.2012. године, значи
у примереном року. Наглашено је да је под горе наведеним бројем евидентирана предметна
пријава, али да се увидом у предмет, пријаву и достављену документацију, не може уочити веза
жалиоца са одузетом имовином и подносиоцем пријаве.
Тражено је да подносилац жалбе докаже постојање правног интереса за достављање
тражених података, како би Дирекција могла евентуално да поступи његовом захтеву. Међутим,
подносилац жалбе није поступио по препорукама Дирекције.
Дана 12.03.2012. године, Републичка дирекција за имовину Републике Србије је
подносиоцу жалбе доставила, уз допис, копију тражене пријаве број 462-2764/06 од 03.04.2006.
године, с тим што су приликом копирања заштићени лични подаци странке која је била
подносилац пријаве.
На основу свега напред изнетог, оцењујемо да је предметна жалба потпуно неоснована и
да поступак по жалби треба обуставити.
56
(Из одговора Републичке дирекције за имовину Републике Србије у предмету бр. 0712/2012-01 од 13.03.2012. године)
4. Захтев:
Маргита Милетић из Београда поднела је захтев, заведен у Дирекцији под бројем 464548/2012-01 од 13.03.2012. године, за "достављање писаног позива који је упућен Лабовић
Драгану од стране Републичке дирекције за имовину Републике Србије за куповину локала у
Краљеву, улица Милоша Великог бр. 38, на који се именовани позива на судском рочишту пред
Вишим судом у Краљеву, одржаног дана 2. марта 2012. године".
Одговор:
У прилогу дописа достављамо Вам допис Републичке дирекције за имовину Републике
Србије 04 број 464-214/2000 од 07. марта 2000. године, упућен Лабовић Драгану из Краљева, у
циљу припреме и закључења уговора о купопродаји, а на лични захтев.
(Из одговора Републичке дирекције за имовину Републике Србије у предмету бр. 464548/2012-01 од 20.03.2012. године)
5. Захтев:
Иван Ангеловски, новинар ТВ Б92, емисија Инсајдер, поднео је захтев, заведен у
Дирекцији под бројем 46-169/2012-01 од 16.03.2012. године, за доставу копије докумената из
предмета Косовско Митровачког управног округа у вези достављања података о купљеним
непокретностима у северном делу Косовске Митровице.
Одговор:
Достављамо Вам комплетне списе поменутог предмета Косовско Митровачког управног
округа, евидентираног у Дирекцији под бројем 464-264/2006-04 од 21.03.2006. године, а у складу
са одредбама члана 16. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја
("Службени гласник РС", бр. 120/04).
(Из одговора Републичке дирекције за имовину Републике Србије у предмету бр. 46169/2012-01 од 19.03.2012. године)
6. Захтев:
Иницијатива за Друштвени центар из Новог Сада поднела је захтев, заведен у Дирекцији
под бројем 464-750/2012-01 од 27.03.2012. године, за добијање информација везано за објекат
"Др Арчибалд Рајс", у Новом Саду, у улици Футошка 54, који је уврштен у Мастер план
располагања непокретностима које нису неопходне за функционисање Војске Србије.
Одговор:
Влада Републике Србије донела је Зкључак 05 број 46-3622/2006-16 од 30. априла 2009.
године, којим се усваја измена Мастер плана располагања непокретностима на територији
Републике Србије које нису неопходне за функционисање Војске Србије, а који је Влада усвојила
Закључком 05 Број: 46-3622/2006-3 од 22. јуна 2006. године, тако што се у Прилогу 1, који чини
57
саставни део Мастер плана, додају нови војни комплекси и то, поред осталих војни комплекс "Др
Арчибалд Рајс", у Новом Саду, по намени касарна.
С тим у вези указујемо да Министарство одбране, као корисник, није Дирекцији
доставило лицитациони елаборат за војни комплекс "Др Арчибалд Рајс", по намени касарна, нити
је предложило да се у складу са Законом о јавној својини ("Службени гласник РС", бр. 72/11)
покрене поступак отуђења предметне непокретности у својини Републике Србије.
Обзиром на изнето Дирекција, није од Министарства финансија - Пореске управе,
затражила да достави процену тржишне вредности непокретности које чине предметни војни
комплекс, уз напомену да је Министарство финансија - Пореска управа државни орган који је
искључиво надлежан да за потребе вођења поступка располагања непокретностима у јавној
својини, а по захтеву ове Дирекције, и без накнаде за вршење тих послова, врши процене
тржишних вредности непокретности.
(Из одговора Републичке дирекције за имовину Републике Србије у предмету бр. 464750/2012-01 од 28.03.2012. године)
7. Захтев:
Адв. Александар Куљак из Ниша, поднео је захтев, заведен у Дирекцији под бројем 46198/2012-01 од 28.03.2012. године, за доставу информација "да ли су и која правна лица са
седиштем на територији Републике Србије, закључивала уговоре којима су располагала
непокретностима на територији Републике Хрватске, на којим са имала право на дан 31.12.1990.
године, у складу са одредбама Анекса Г Споразума о сукцесији".
Одговор:
Сва питања која се односе на имовину правних лица са седиштем на територији
Републике Србије, а чија имовина се налази на територији Републике Хрватске, обухваћена су
међународним уговором - Споразум о питањима сукцесије за имовину бивше СФРЈ и у
надлежности су Коодринационог тела за спровођење Споразума о притањима сукцесији, које је
формирано Одлуком о оснивању Коодринационог тела за спровођење Споразума о притањима
сукцесији ("Службени гласник РС", бр. 51/2006, 62/2007 и 86/2008).
Што се тиче прикупљених пријава од стране претходне Комисије за спровођење
Споразума о сукцесији на савезном нивоу, указујемо да је након престанка постојања државне
заједнице Србија и Црна Гора 2006. године, сву документацију и предмете везане за Споразум
преузело Министарство финансија Репубилике Србије од Генералног секретаријата Савета
министара СЦГ.
За одговор на наведено питање обратите се Министарсту финансија, обзиром да
Дирекција не располаже траженом информацијом.
(Из одговора Републичке дирекције за имовину Републике Србије у предмету бр. 46198/2012-01 од 30.03.2012. године)
8. Захтев:
Адв. Александра Благојевић из Ниша, поднела је захтев, заведен у Дирекцији под бројем
46-199/2012-01 од 28.03.2012. године, за доставу информација "да ли је и ком правном лицу са
седиштем на територији Републике Србије, које је било носилац права на непокретности на
територији Републике Хрватске, на дан 31.12.1990. године, предметна непокретност била враћена
58
у складу са одредбама Анекса Г Споразума о сукцесији, који је ступио на снагу 02.06.2004.
године".
Одговор:
Сва питања која се односе на имовину правних лица са седиштем на територији
Републике Србије, а чија имовина се налази на територији Републике Хрватске, обухваћена су
међународним уговором - Споразум о питањима сукцесије за имовину бивше СФРЈ и у
надлежности су Коодринационог тела за спровођење Споразума о притањима сукцесији, које је
формирано Одлуком о оснивању Коодринационог тела за спровођење Споразума о притањима
сукцесији ("Службени гласник РС", бр. 51/2006, 62/2007 и 86/2008).
Што се тиче прикупљених пријава од стране претходне Комисије за спровођење
Споразума о сукцесији на савезном нивоу, указујемо да је након престанка постојања државне
заједнице Србија и Црна Гора 2006. године, сву документацију и предмете везане за Споразум
преузело Министарство финансија Репубилике Србије од Генералног секретаријата Савета
министара СЦГ.
За одговор на наведено питање обратите се Министарсту финансија, обзиром да
Дирекција не располаже траженом информацијом.
(Из одговора Републичке дирекције за имовину Републике Србије у предмету бр. 46199/2012-01 од 30.03.2012. године)
9. Захтев:
Адв. Ирена Ранковић из Ниша, поднела је захтев, заведен у Дирекцији под бројем 46200/2012-01 од 28.03.2012. године, за доставу информација "да ли су и која правна лица са
седиштем на територији Републике Србије, која су на дан 31.12.1990. године била носиоци права
на непокретностима на територији Републике Хрватске, остварила своја права на тим
непокретнсотима у складу са одредбама Анекса Г Споразума о питањима сукцесије бивше
СФРЈ".
Одговор:
Сва питања која се односе на имовину правних лица са седиштем на територији
Републике Србије, а чија имовина се налази на територији Републике Хрватске, обухваћена су
међународним уговором - Споразум о питањима сукцесије за имовину бивше СФРЈ и у
надлежности су Коодринационог тела за спровођење Споразума о притањима сукцесији, које је
формирано Одлуком о оснивању Коодринационог тела за спровођење Споразума о притањима
сукцесији ("Службени гласник РС", бр. 51/2006, 62/2007 и 86/2008).
Што се тиче прикупљених пријава од стране претходне Комисије за спровођење
Споразума о сукцесији на савезном нивоу, указујемо да је након престанка постојања државне
заједнице Србија и Црна Гора 2006. године, сву документацију и предмете везане за Споразум
преузело Министарство финансија Репубилике Србије од Генералног секретаријата Савета
министара СЦГ.
За одговор на наведено питање обратите се Министарсту финансија, обзиром да
Дирекција не располаже траженом информацијом.
59
(Из одговора Републичке дирекције за имовину Републике Србије у предмету бр. 46200/2012-01 од 30.03.2012. године)
10. Захтев:
Маргита Милетић из Београда поднела је захтев, заведен у Дирекцији под бројем 464794/2012-01 од 28.03.2012. године, за "достављање захтева Лабовић Драгана из Краљева,
упућеног Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије, ради продаје локала у Краљеву,
улица Милоша Великог бр. 38".
Одговор:
У прилогу овог дописа достављамо Вам захтев Лабовић Драгана из Краљева, упућен
Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије, ради продаје локала у Краљеву, улица
Милоша Великог бр. 38, од 24. јануара 2000. године, који је евидентиран код ове Дирекције под
бројем 04 Број: 464-214/2000 од 25. јануара 2000. године.
(Из одговора Републичке дирекције за имовину Републике Србије у предмету бр. 464794/2012-01 од 30.03.2012. године)
11. Захтев:
Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности поднео је
захтев, заведен у Дирекцији под бројем 07-17/2012-01 од 28.03.2012. године, за изјашњење о
наводима жалбе Мреже за реституцију у Србији - Удружења грађана за повраћај одузете имовине
"Београд", изјављене због делимичног непоступања Дирекције по њиховом захтеву за приступ
информацијама од јавног значаја од 27.01.2012. године, који се односи на недостављање прилога,
односно листе непокретности које су достављене органу уз захтев поднет од стране Delhaize
Serbia д.о.о. под бројем 462-223/2011-02 од октобра 2011. године.
Одговор:
По наведеном захтеву Дирекција је у целости поступила, сем у случају достављања
спискова непокретности које је странка Delhaize Serbia д.о.о. Београд, доставила уз свој захтев
заведен у Дирекцији под бројем 462-223/2011-02, а из разлога што је подносилац Delhaize Serbia
д.о.о. Београд, у свом захтеву указао да су листе непокретности достављене у прилогу захтева,
поверљив податак, те да у том смислу и поступамо са истим. Стога, не стоје наводи из жалбе да
су у питању подаци који су по својој природи јавни и да се уписују у јавне књиге о евиденцији о
непокретностима и правима на њима. Сумирани подаци о свим непокретностима, било да су у
власништву или закупу, правног субјекта Delhaize Serbia д.о.о. Београд, не представљају јавни
податак уколико непокретности нису укњижене у јавне књиге, а нарочито имајући у виду
указивање на поверљивост података.
(Из одговора Републичке дирекције за имовину Републике Србије у предмету бр. 0717/2012-01 од 02.04.2012. године)
12. Захтев:
Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности поднео је
захтев, заведен у Дирекцији под бројем 07-16/2012-01 од 28.03.2012. године, за изјашњење о
60
наводима жалбе Урошевић Милана из Брежђа, због непоступања по његовом захтеву за приступ
информацијама од јавног значаја.
Одговор:
У прологу достављамо одговор који је ова Дирекција упутила Милану Урошевићу,
дописом број 464-338/2012-06 од 09.02.2012. године.
Исти допис подносилац захтева није примио дана 28. фебруара 2012. године, из разлога
што се, када је достава покушана, за исти поднесак интересовало више прималаца, а што је
достављач навео на повратници, тражећи од ове Дирекције да наведе име оца примаоца.
Пошиљка је враћена Дирекцији дана 28. марта 2012. године.
Дирекција је поновила доставу, са траженим податком о имену оца, дана 29. марта 2012.
године.
(Из одговора Републичке дирекције за имовину Републике Србије у предмету бр. 0716/2012-06 од 29.03.2012. године)
13. Захтев:
Скупштина зграде у ул. Народних хероја 4 у Новом Београду поднела је захтев, заведен у
Дирекцији под бројем 361-197/2012-01 од 28.03.2012. године, којим тражи "доставу копије
целокупне документације на основу чега Дирекција управља заједничком просторијом станарском оставом у ул. Народних хероја 4 и како је та заједничка просторија претворена у
пословни простор".
Одговор:
У прилогу дописа достављамо вам Закључак Владе Републике Србије 05 Број: 3611831/2007 од 05.04.2007. године, којим је Републичка дирекција за имовину Републике Србије
овлашћена да у складу са позитивним законским прописима предузме одговарајуће радње и мере
у вези са коришћењем пословних простора бивше Државне заједнице Србија и Црна Гора, а који
су Републици Србији припали по територијалном принципу.
Такође указујемо да је Дирекција, предметни пословини простор, као један од пословних
простора бивше Државне заједнице Србија и Црна Гора, преузела као пословни простор, а да у
том тренутку није била у обавези да преузме документацију која се односи на претварање истог у
пословни простор, тако да не располаже документацијом везано за претварања предметне
непокретности у пословни простор, с тим да исту можете потражити у Архиву Србије.
(Из одговора Републичке дирекције за имовину Републике Србије у предмету бр. 361197/2012-01 од 10.04.2012. године)
- април
1. Захтев:
Адв. Вера Биљетина као пуномоћник Милице и Вука Ненадовића из Београда поднела је
захтев, заведен у Дирекцији под бројем 360-148/2012-01 од 03.04.2012. године, за: "под 1. какву је
одлуку Влада РС, Комисија за стамбена питања и расподелу службених станова и пословних
просторија, у вези са захтевом именованих, као преосталих чланова породичног домаћинства
61
пок. носиоца права закупа оца Владимира Ненадовића, за закључење уговора о закупу стана бр. 1
у Београду, у ул. Ужичка 16а и под 2. доставу копије одлуке".
Одговор:
Дирекција нема сазнања да ли је Стамбена комисија Владе одлучивала о наведеном
захтеву и какву је одлуку донела, те није у могућности да Вам пружи тражену информацију.
(Из одговора Републичке дирекције за имовину Републике Србије у предмету бр. 360148/2012-01 од 11.04.2012. године)
2. Захтев:
Галерија NSD PONTE из Београда поднела је захтев, заведен у Дирекцији под бројем 361219/2012-01 од 12.04.2012. године, за доставу информације "са колико порстора по листи
непокретности бр. 310, парцеле 1967, у ул. Карађорђева 37, располаже Републичка дирекција за
имовину Републике Србије".
Одговор:
Дирекција не поседује својинско правну документацију за пословне просторе у Београду,
у ул. Карађорђева 37, обзиром да истима не управља. Горе наведени лист непокретности има
статус јавне исправе, издаје га надлежна служба за катастар непокретности Републичкој
геодетског завода, те се увидом у наведену исправу може утврдити власник и корисник
предметних непокретности.
(Из одговора Републичке дирекције за имовину Републике Србије у предмету бр. 361219/2012-01 од 23.04.2012. године)
3. Захтев:
Мрежа за реституцију у Србији (Удружење грађана за повраћај одузете имовине)
поденала је захтев, заведен у Дирекцији под бројем 464-879/2012-01 од 17.04.2012. године, за
доставу комплета списа који се односе на стицање, отуђење (размену) непокретне имовине, а
који су у вези са непокретностима које се налазе у ул. Бирчанинова 19 или 19а, на кат. парцели
1183/2 КО Савски венац у Београду.
Одговор:
У прилогу дописа достављамо вам Закључак Валде Републике Србије 05 Број: 4645658/2009 од 10.09.2009. године, којим је Влада одлучила да се напокретност у својини
Републике Србије, корисника општине Савски венац, која се налази у Београду, у ул. Петра
Чајковског број 2а (зграда средњег образовања - Спортска гимназија), размени за непокретност
власниство Савезне Републике Немачке, која се налази у Београду, у ул. Бирчанинова број 19а, а
у циљу обезбеђења адекватног пословног простора за рад Немачке школе у Београду.
(Из одговора Републичке дирекције за имовину Републике Србије у предмету бр. 464879/2012-01 од 24.04.2012. године)
62
4. Захтев:
Буњак Нада и Лепосава из Београда поднеле су захтев, заведен у Дирекцији под бројем
46-250/2012-01 од 25.04.2012. године, за доставу информација и докумената у вези са
утврђивањем удела државне својине у средствима која користи друштвено предузеће
"Матарушка и Богутовачка бања". Тражене информације су битне због тога што се у оквиру
имовине предузећа налази и одузета имовина и то "Вила Вилотијевић" (ранији назив "Вила
Буњак"), која је пријављена по Закону о пријављивању и евидентирању одузете имовине.
Одговор:
Поступак утврђивања удела државне својине у ДП "Матарушка и Богутовачка бања"
Природно лечилиште и одмаралиште, Матарушка бања до данас није окончан.
Напомињемо да непокретности које су обухваћене пријавом по Закону о пријављивању и
евидентирању одузете имовине ("Службени гласник РС", број 45/05) не могу бити унете у
Споразум о утврђивању удела државне својине у средствима која користе друштвена предузећа,
обзиром да приликом припремања предлога сваког споразума Дирекција врши претходну
проверу које непокретности су биле предмет пријаве по поменутом законском прописту.
(Из одговора Републичке дирекције за имовину Републике Србије у предмету бр. 46250/2012-01 од 03.05.2012. године)
5. Захтев:
Маргита Милетић из Београда и Слободанка Трипковић поднеле су захтев, заведен у
Дирекцији под бројем 46-251/2012-01 од 25.04.2012. године, за доставу информација и
докумената у вези са утврђивањем удела државне својине у средствима која користи друштвено
предузеће "Матарушка и Богутовачка бања". Тражене информације су битне због тога што се у
оквиру имовине предузећа налази и одузета имовина и то "Вила Мирко Луковић" (ранији назив
"Вила Томовић"), која је пријављена по Закону о пријављивању и евидентирању одузете
имовине.
Одговор:
Поступак утврђивања удела државне својине у ДП "Матарушка и Богутовачка бања"
Природно лечилиште и одмаралиште, Матарушка бања до данас није окончан.
Напомињемо да непокретности које су обухваћене пријавом по Закону о пријављивању и
евидентирању одузете имовине ("Службени гласник РС", број 45/05) не могу бити унете у
Споразум о утврђивању удела државне својине у средствима која користе друштвена предузећа,
обзиром да приликом припремања предлога сваког споразума Дирекција врши претходну
проверу које непокретности су биле предмет пријаве по поменутом законском прописту.
(Из одговора Републичке дирекције за имовину Републике Србије у предмету бр. 46251/2012-01 од 03.05.2012. године)
- мај
У месецу мају 2012. године, Републичка дирекција за имовину Републике Србије није
примила ни један захтев за доставу информација од јавног значаја, а у складу са Законом о
63
слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. Гласник РС“, бр. 120/04, 54/07,
104/09 и 36/10).
- јун
1. Захтев:
Биљана Анђелић из Београда поднела је захтев, заведен у Дирекцији под бројем 4641414/2012-01 од 12.06.2012. године, за доставу информација у вези са објектом у Београду,
између улица Хаџи Милентијеве, Петра Коцића и Ђорђа Вајферта, на кат. парц. бр. 3025 KO
Врачар.
Одговор:
У прилогу овог дописа достављамо Вам, ЛН број 3025 КО Врачар, текст огласа
објављеног у дневном листу "Политика", дана 15. августа 2011. године, Извод из записника о
отварању понуда за избор најповољнијег понуђача за давање у закуп непокретности у својини
Републике Србије, путем прикупљања писмених понуда Број: 361-935/2011 од 07.09.2011.
године, Закључак Владе 05 Број: 464-5766/2011 од 21.07.2011. године, Уговор о закупу
непокретности Број 361-1523/2011-01 од 13.децембра 2011. године и Анекс I уговора о закупу
непокретности Број 361-1523/2011-01 од 1. марта 2012. године и допис Дирекције број 3611523/2011 од 23.04.2012. године, којим је закупцу предметног пословног простора дата
сагласност за адаптацију пословног простора и сагласност да се исти обрати надлежном органу
општинске, односно градске управе града Београда, ради прибављања одобрења за извођење
радова.
(Из одговора Републичке дирекције за имовину Републике Србије у предмету Број: 4641414/2012 -01 од 21. јуна 2012. године)
- јул
1. Захтев:
Љиљана Протић из Борче поднела је захтев, заведен у Дирекцији под бројем 4641770/2012-01 од 09.07.2012. године, за доставу информације о постојању сагласности за отуђење
катастарских парцела у КО Болеч, општина Гроцка: кат.парц.бр. 169/1 површине 17,69 ари;
кат.парц.бр. 170/1 површине 20,20 ари; кат.парц.бр.556/1 површине 13,44 ари, јер су наведене
катастарске парцеле државна својина.
Одговор:
Увидом у евиденцију предмета који се води код Републичке дирекције за имовину
Републике Србије утврђено је да овој Дирекцији није поднешен захтев за отуђење катастарских
парцела наведених у Вашем захтеву.
Такође, Вас обавештавамо да, уколико се ради о располагању градским грађевинским
земљиштем које је у јавној својини општине Гроцка, сагласност ове Дирекције за отуђење истог,
није потребна.
(Из одговора Републичке дирекције за имовину Републике Србије у предмету Број: 4641770/2012 -01 од 09. јула 2012. године)
64
2. Захтев:
Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности доставио
је допис, заведен у Дирекцији под бројем 07-30/2012-01 од 11.07.2012. године, да се без
одлагања, а најкасније у року од 7 дана од дана пријема дописа, Републичка дирекција за
имовину Републике Србије изјасни о наводима жалбе Брадић Луке из Јагодине, изјављену због
непоступања по његовом захтеву за приступ информацијама од јавног значаја од 19.01.2012.
године.
Одговор:
Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије обратио се Брадић Лука, из
Јагодине захтевом од 19.01.2012. године ради ''одговора да ли су станови који се граде на
локацији бивше касарне ''Степа Степановић'', на Вождовцу и који ће се градити у насељу ''Др.
Иван Рибар'' на Новом Београду у државној својини Републике Србије, а ако јесу да ли
Грађевинска дирекција Србије која у име и за рачун Републике Србије реализује изградњу и
врши продају станова дужна да вам прода стан под условима наведеним Законом о регулисању
дуга Савезне Републике Југославије по основу девизне штедње''.
С тим у вези, напомињемо да се именовани сходно одредбама Закона о слободном
приступу информацијама од јавног значаја, није обратио Дирекцији одговарајућим захтевом за
приступ информацијама од јавног значаја, те не стоје наводи да у законском року није
одговорено подносиоцу захтева.
Међутим стоји да Дирекција до данас није одговорила на захтев подносиоца, те су
предузете мере да се исправи пропуст који је узроковао обраћање Поверенику за приступ
информацијама од јавног значаја, тако што је одговор упућен подносиоцу захтева Брадић Луки,
из Јагодине, под бројем 360-30/2012 од 13.07.2012.године, а који акт вам у прилогу овог дописа
достављамо.
(Из одговора Републичке дирекције за имовину Републике Србије у предмету Број: 07-30/2012-01
од 11. јула 2012. године)
3. Захтев:
Љубинка Госпавић из Ваљева, поднела је захтев, заведен у Дирекцији под бројем
360-339/2012 од 23.07.2012. године, за издавање оверене копије уговора о откупу стана у улици
Ђевђелијска 39-41 улаз 1, IV спрат (СО Звездара) на име ГОСПАВИЋ ВЕСЕЛИН бив. из
Београда као и потврду о исплати вредности стана у потпуности, са образложењем да,
подносилац захтева Љубинка Госпавић, не поседује наведени уговор, а исти јој је потребан ради
регулисања заоставштине за пок. супругом Госпавић Веселином.
Одговор:
Увидом у ваш допис, уз који нисте приложили другу одговарајућу документацију,
не може
се прецизно и потпуно идентификовати непокретност која је предмет Вашег захтева, те је
потребно да исти допуните и доставите ближе податке о предметном стану (тачна адреса, кућни
број, број стана, спратност, структура, површина), као и податке о самом уговору о откупу истог
(број и датум закључења уговора) са навођењем уговорних страна између којих је исти закључен,
65
а како би ова Дирекција била у могућности да изврши увид у документацију коју је у складу са
одредбом члана 5. Уредбе о положају појединих институција бивше Србије и Црне Горе и
служби Савета министара (''Службени гласник РС'', број 49/06, 63/06-УС), преузела од
Генералног секретаријата Савета министара, везану за за стамбена питања, као и досије стана,
уколико истим располаже.
Поред наведеног а ради даљег поступања ове Дирекције по предметном захтеву
потребно
је да доставите и копију извода из матичне књиге умрлих за пок. Госпавић Веселина, бив. из
Београда.
Након достављања траженог изјашњења у напред наведеном смислу као и
документације
Дирекција ће наставити поступак по Вашем захтеву.
(Из одговора Републичке дирекције за имовину Републике Србије у предмету Број: 360-339/2012
-01
од 23. јула 2012. године)
Одговор подносиоца захтева:
Љубинка Госпавић из Ваљева је 14.08.2012. године одговорила на допис Дирекције
од
26.07.2012. године, и уз одговор доставила тражена документа: фотокопију извода из МКУ за
пок. Госспавић Веселина бив., и још неке податке са којима располаже у вези са предметним
станом: стан се налази у улици Ђевђелијска 39-41 улаз 1 на IV спрату, стан бр. 15, површине
38,50 м2 (СО Звездара) и по структури је једнособан.
Како је њен супруг изненада преминуо, није била у могућности да дође у посед
уговора о
откупу стана тако да не може тачно навести датум закључења уговора, већ колико се сећа то се
десило између 1993. године и 1996. године.
Подносилац захтева је још једном замолила да јој Дирекција изађе у сусрет и
достави
раније тражену документацију коју не поседује а неопходна јој је ради даљег решавања
имовинско-правних односа и заоставштине за покојним супругом.
4. Захтев:
Миленко Јовановић из Београда, преко адвоката Јованке Јовић-Трифуновић из
Земуна, поднео је захтев, заведен у Дирекцији под бројем 464-2040/2012-01 од 24.07.2012.
године, за доставу обавештења и фотокопије документа, о размени непокретности објекта у ул.
Војводе Степе 198 у Београду КО Вождовац на кат.парцели 6545, и целокупне документације у
поседу Дирекције:
- почев од Предлога Влади да се дозволи размена, са прилозима,
- Закључка Владе Републике Србије 05-број 361-5792/2011 од 28.7.2011.г. којим
се дозвољава предложена размена непокретности,
- И Закљученог тројног Уговора о размени кији су потписали представници
Дирекције, Општине Вождовац и Инвеститора ''ТАШ 011 некретнине'',
- па до документа о извршеној размени и рушењу објекта који је био предмет
размене.
66
Одговор:
Увидом у списе предмета који се у Дирекцији води под бројем: 464-860/2009-04,
утврђено је да сте као пуномоћник ''Контакт Филма'' а.д. Београд, ул. Војводе Степе бр.198,
дописима Дирекције, под наведеним бројем од 24. септембра и 8. октобра 2009. године, које
копије достављамо у прилогу, поред осталог, обавештени да се у погледу ''доставе фотокопија
захтева општине Вождовац са прилозима, као и предлога који је Дирекција, по поднетом захтеву
општине Вождовац, припремила, можете обратити општини Вождовац, као кориснику предметне
непокретности, који се као странка у поступку обратила Дирекцији, у циљу располагања
предметном непокретношћу'', као у погледу доставе фотокопије документа везано за рушење
предметне непокретности''.
Такође, увидом у списе предмета евидентираног под бројем 351-74/2008-04
утврђено је да је Влада на седници одржаној 28. јула 2011. године, донела Закључак 05 Број: 3615792/2011 о размени непокретности у својини Републике Србије, корисника градске општине
Вождовац, за непокретности чији је инвеститор Привредно друштво ''ТАШ 011 ПЛУС '' д.о.о. из
Београда, а који закључак није реализован.
Имајући у виду наведено, а обзиром да између наведених субјеката није закључен
уговор о размени непокретности, то Дирекција није у могућности да вам исти достави.
(Из одговора Републичке дирекције за имовину Републике Србије у предмету Број: 4642040/2012-01 од 24.07.2012. године)
5. Захтев:
Љиљана Суша из Земуна поднела је захтев, заведен у Дирекцији под бројем 462902/2012-01 од 25.07.2012. године, за доставу информације да ли је у току 2006. године, тачније у
току читавог временског периода за подношење захтева за повраћај имовине, ко и када поднео
захтев за повраћај непокретности: Ул.Народног фронта бр.68 у Београду, стан бр.20 на
четвртом спрату и двособан стан
на мансарди (без броја) на истој адреси;
- Кућа у ул.Косте Јовановића бр.46 у Београду;
- Зграда у ул.Јаше Продановића бр.2 у Београду, КО Бр.2 ЗКУЛ 343;
Одговор:
Увидом у јавну електронску базу података – регистар пријављене одузете имовине,
који се води у овој Дирекцији, утврђено је да су поднете пријаве одузете имовине за
непокретности, и то:
- део куће у ул. Народног фронта број 68, у Београду, на основу пријаве одузете
имовине која је заведена под бр. 462-13634/2006,
- кућа са двориштем у ул. Косте Јовановића бр.46, у Београду, на основу
пријаве
одузете имовине која је заведена под бр. 462-53872/2006.
За непокретност коју чини зграда у ул. Јаше Продановића бр. 2, у Београду, у
поменутом регистру није пронађена пријава одузете имовине.
У погледу Вашег захтева за достављање информације ко је поднео пријаву одузете
имовине, а имајући у виду да наведене пријаве садрже личне податке о подносиоцима, указујемо
на примену одредбе члана 1. став 2 Закона о заштити података о личности (''Службени гласник
РС'', бр. 97/08 и 104/09-др.закон), којом је прописано да се заштита података о личности
67
обезбеђује сваком физичком лицу, без обзира на држављанство и пребивалиште, расу, године
живота, пол, језик, вероисповест, политичко и друго уверење, националну припадност, социјално
порекло и статус, имовинско стање, рођење, образовање, друштвени положај или друга лична
својства. Такође, сагласно одредби члана 8. тач.1 наведеног закона, обрада података од стране
руковаоца истих може се вршити само на основу писменог пристанка физичког лица на који се
податак односи.
Сходно изнетом, у прилогу дописа достављамо вам фотокопије поднетих пријава
одузете имовине са прилозима за напред наведене непокретности, без личних података о
подносиоцима истих.
(Из одговора Републичке дирекције за имовину Републике Србије у предмету Број: 462-902/201201 од 25.јула 2012. године)
- август
1. Захтев
Миленко Јовановић из Београда, поднео је захтев, заведен у
Дирекцији под бројем 46-427/2012-01 од 10.08.2012. године, за доставу информације да ли је,
када је и на основу којих д- и са ким, под којим условима, на основу којих докумената, и кад је,
Градска општина Вождовац из Београда, закључила и извршила уговор о размени непокретности,
а све према јединственој евиденцији непокретности у јавној својини коју води Дирекција.
Одговор:
С тим у вези, а у погледу захтева за информацијом ''када је и на основу којих
докумената и ког акта је по Закону о јавној својини (''Сл.гласник РС'', бр. 72/11), на наведеној
непокретности извршен ''упис права јавне својине у корист носиоца права јавне својине Градске
општине Вождовац из Београда'', обавештавамо Вас да је одредбом члана 64. став 1. наведеног
закона, прописано да органи Републике Србије, аутономне покрајине и јединице локалне
самоуправе воде евиденцију о стању, вредности и кретању средстава у јавној својини коју
користе, у складу са законом, а ставом 2. истог члана, прописано је да органи из става 1. тог
члана, воде посебну евиденцију непокретности у јавној својини које користе.
Такође, указујемо на одредбе члана 76. истог закона, којима је прописан начин
стицања јавне својине на непокретностима и подношење захтева, а којима је прописано да право
јавне својине аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе на непокретностима стиче се
уписом права јавне својине у јавну књигу о непокретностима и правима на њима.
Сходно наведеном, а имајући у виду да Дирекција не располаже
информацијама о упису права јавне својине Градске општине Вождовац на предметној
непокретности, то је у циљу добијања тражене информације, потребно је да се одговарајућим
захтевом обратите Градској општини Вождовац.
Такође, поводом захтева за информацијом ''са ким, под којим условима, на
основу којих докумената и када је Градска општина Вождовац закључила и извршила уговор о
размени те непокретности'', указујемо да сте дописом Дирекције 01 Број: 464-2040/2012 од 31.
јула који је уредно примљен 6. августа 2012. године, поред осталог, обавештени да Закључак
Владе 05 Број: 361-5792/2011 од 28. јула 2011. године није реализован, из чега недвосмислено
произилази да Републичка дирекција за окумената и ког акта, по Закону о јавној својини, на
непокретности пословног простора у ул. Војводе Степе 198 у Београду КО Вождовац на
68
кат.парцели 6545 која је по Закону о средствима у својини Републике Србије била у државној
својини Републике Србије корисника Градске општине Вождовац из Београда:
- извршила упис права јавне својине у корист носиоца права јавне својине
Градске
општине Вождовац из Београда, имовину Републике Србије није, у име Републике Србије,
закључила уговор о размени предметних непокретности у својини Републике Србије, корисника
градске општине Вождовац.
2. Захтев
Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
доставио је допис, заведен у Дирекцији под бројем 07-34/2012-01 од 14.08.2012. године, и у
прилогу предметног дописа, жалбу са прилозима, Јовановић Миленка из Београда, ул.
Бирчанинова бр.32/21, изјављену због недобијања тражених информација по његовом захтеву за
приступ информацијама од јавног значаја.
Повереник је у допису захтевао, да се Дирекција без одлагања, а најкасније у року
од 7 дана од дана пријема дописа, изјасни о наводима жалбе, као и да, уз одговор на жалбу,
Поверенику достави све списе који се односе на овај предмет, како би Повереник донео одлуку
по жалби у року утврђеном Законом.
Одговор:
Увидом у документацију, достављену уз предметни допис, односно жалбу
тражиоца информације, Јовановић Миленка, из Београда, утврђено је да се у наведеној жалби
истиче одбијање Дирекције да изда тражено обавештење и фотокопију документа који се односи
на размену непокретности – објекта у ул. Војводе Степе бр. 198, у Београду, а која документација
се ближе наводи у истом поднеску, односно образложењу истог, при чему се истиче да се
тражена информација односи на привредно друштво ''Таш 011 некретнине'' д.о.о. из Београда, а
не на привредно друштво ''Таш 011 Плус'' д.о.о. из Београда, како се то наводи у допису
Републичке дирекције за имовину Републике Србије, 01 Број: 464-2040/2012 од 31. јула 2012.
године.
Сходно наведеном, а имајући у виду садржај захтева који је именовани упутио
Дирекцији, односно да се исти односи на Закључак Владе 05 Број: 361-5792/2011 од 28. јула
2011. године, именованом је у допису Дирекције 01 Број: 464-2040/2012 од 31. јула 2012. године,
достављена информација везано за предметни закључак Владе, чију копију достављамо у
прилогу овог дописа, а којим закључком је Влада одлучила да се непокретности у својини
Републике Србије корисника градске општине Вождовац, ближе прецизиране истим, размене за
непокретности инвеститора, Привредног друштва за производњу, трговину и услуге ''Таш 011
Плус'', д.о.о., Београд.
Истим закључком, тачком 3. Влада је одлучила да ће уговор о размени
непокретности са Привредним друштвом за производњу, трговину и услуге ''Таш 011 Плус'',
д.о.о., Београд, као инвеститором изградње стамбено-пословног објекта на локацији у Београду,
у ул. Војводе Степе бр. 198, у име Републике Србије, закључити директор Републичке дирекције
за имовину Републике Србије, а у име градске општине Вождовац, лице које је овлашћено
законом, односно статутом градске општине Вождовац.
Имајући у виду да предметни закључак Владе није реализован, односно да није
закључен уговор о размени између наведених уговорних страна, то се подносиоцу захтева није
69
могла дати информација о ''закљученом тројном Уговору о размени који су потписали
предтавници Дирекције, општине Вождовац и инвеститора ''Таш 011 некретнине''.
С тим у вези, указујемо да општина Вождовац до дана слања овог дописа, није
поступила по допису Дирекције 04 Број: 351-74/2008 од 30. новембра 2011. године, чију копију
достављамо у прилогу овог дописа, а којим се ургира поступање те општине везано за
потписивање и оверу предметног уговора.
Поред наведеног, указујемо да је увидом у списе предмета који се у Дирекцији
води под бројем: 07-50/2010-01, утврђено да је, сходно Решењу Повереника за информације од
јавног значаја и заштиту података о личности донетог под Бр. 07.00-01290/2009-03 од 7. јула
2010. године, извршена достава копија списа предмета 351-74/08, адв. Јованки Јовић
Трифуновић, у својству пуномоћника ''Контакт филма'' а.д., Београд, ул. Војводе Степе бр. 198,
при чему је основано претпоставити да је подносилац жалбе у поседу предметне документације,
тражене захтевом од 24. јула 2012. године, обзиром да именовани обавља функцију директора
''Контакт филма'' а.д..
Истовремено, обавештавамо вас да се подносилац жалбе, поново обратио
Дирекцији захтевом од 10. августа 2012. године, евидентираним у Дирекцији под бројем 46427/2012-01 од 10. августа 2012. године, који вам достављамо у прилогу, а којим се, поред
осталог, траже информације о упису права јавне својине на непокретности коју чини пословни
простор у ул. Војводе Степе бр. 198, те да је Дирекција именованом упутила одговор под истим
бројем 15. августа 2012. године.
(Из одговора Републичке дирекције за имовину Републике Србије у предмету Број: 07-34/2012-01
од 14. августа 2012. године)
3. Захтев:
Јавно комунално предузеће ''Београдски водовод и канализација'', из Београда,
Кнеза Милоша 27, поднело је захтев, заведен у Дирекцији под бројем 464-2203/2012-01 од
14.08.2012. године, за доставу информације о предузећу Беостан д.п., Београд, Вождовац, ул.
Кумодрашка бр.181, матични број 7483163, ПИБ: 102010154. Над предметним предузећем је,
Решењем Привредног суда у Београду број 9-Ст-28/2011 од 13.07.2011. године, које је постало
правоснажно дана 29.08.2011. године, отворен и закључен поступак стечаја, те је по основу
наведеног Решења, сва имовина овог предузећа постала власништво Републике Србије, а
предузеће је обрисано из регистра привредних субјеката.
На основу изложеног подносилац захтева је замолио Дирекцију, за доставу
поштом, фотокопије документа која садржи информацију: шта је све од покретних и
непокретних ствари, права и новца, које су некада припадале предузећу Беостан д.п., постало
власништво Републике Србије.
Одговор:
Одредбом члана 12. став 1. Уредбе о поступању са одређеним стварима у државној
својини, прописано је да ствари на којима је Република Србија стекла својину на основу члана
154. Закона о стечају, по правоснажности решења о закључењу стечајног поступка, преузима у
државину надлежни орган јединице локалне самоуправе на чијој територији се налазе те ствари.
Одредбом става 6. истог члана, прописано је да је јединица локалне самоуправе
дужна да податке о стварима стечајног дужника, које има у државини, проследи Дирекцији
одмах, а најкасније у року од три дана од дана извршеног пописа и преузимања у државину, ради
евидентирања и одређивања корисника средстава.
70
Уредбом прописана обавеза локалне самоуправе да у оваквим случајевима
преузима ствари на привремено чување, до одређивања њиховог коначног корисника,
превасходно подразумева потребу да се у потпуности идентификује предметна имовина, односно
утврди која имовина је прешла у државну својину.
Имајући у виду да Дирекцији до данас, од стране надлежног органа, није
достављено правоснажно решење о закључењу стечајног поступка над предметним привредним
субјектом, нити обавештење везано за његову имовину, у смислу њене идентификације, тренутно
нисмо у могућности да вам доставимо тражене податке, јер не поседујемо информацију о истима.
Такође напомињемо да је дана 03. новембра 2011. године, слично обавештење
упућено и Друштвеном предузећу за пружање услуга у самачким и другим објектима ''Беостан''
из Београда, а у вези писма, којим нас је исти обавестио о потреби примопредаје тог стечајног
дужника.
(Из одговора Републичке дирекције за имовину Републике Србије у предмету Број: 4642203/2012-01 од 14. августа 2012. године)
4. Захтев
Народна иницијатива за реституцију одузете имовине и људских права из
Београда, Стојана Протића 22, поднела је захтев, заведен у Дирекцији под бројем 464-2290/201201 од 24.08.2012. године, за доставу информације да ли је Дирекција дала сагласности и
евентуално закључила уговоре о отуђењу или размени непокретности у државној својини, и то
пословног простора за непокретности које се налазе:
- у Београду, у улици Булевар Краља Александра бр. 114 (угао са
Голсвортијевом) на кат.парцели 145/1 КО Врачар,
- у Ваљеву, у улици Драгојла Дудућа бр. 9(данас Кнез Михајлова број 9),
- у Бачком Петровцу, на кат.парцели број 18/1 КО Бачки Петровац.
Одговор:
С тим у вези, обавештавамо вас да је увидом у евиденцију предмета који се воде
код
ове Дирекције утврђено да се везано за непокретност која се налази у Београду, у ул. Булевар
Краља Александра бр. 114, овој Дирекцији обраћало Јавно предузеће за управљање пословним
простором ''Пословни простор Врачар'', захтевом број 1321/2010 од 06.12.2010. године, ради
давања сагласности на Одлуку Управног одбора Јавног предузећа Број 1305/2010 од 02.12.2010.
године, ради давања у закуп непокретности на наведеној адреси површине 14 м2, Александру
Павковићу, из Београда, с тим да Дирекција у конкретном случају није дала сагласност, а како је
у међувремену 06.10.2011. године, ступио на снагу Закон о јавној својини (''Службени гласник
РС'', број 72/11), сви поступци покренути у смислу примене одредаба члана 8а Закона о
средствима у својини Републике Србије (''Службени гласник РС'', бр. 53/95, 3/96 – исправка,
54/96, 32/97 и 101/05 – др.закон), сходно одредби члана 84. Закона о јавној својини, обустављени
су, то се везано за располагање предметним пословним простором можете обратити Јавном
предузећу за управљање пословним простором ''Пословни простор Врачар''.
Везано за непокретности које се налазе у Ваљеву, у ул. Драгојла Дудућа бр. 9 и у
Бачком Петровцу увидом у евиденцију предмета који се воде код ове Дирекције, утврђено је да
пред Дирекцијом нису вођени поступци ради располагања истима.
71
(Из одговора Републичке дирекције за имовину Републике Србије у предмету Број: 4642290/2012-01 од 24. августа 2012. године)
- септембар
1. Захтев
Иван Нинић из Београда, поднео је захтев, заведен у Дирекцији под бројем 46466/2012 од 05.09.2012. године, за доставу информације да ли се у било ком предмету Дирекције
из 2008.,2009.,2010.,2011. и 2012. године као странка спомињу предузећа:
а. ''INOVA'' доо матични број: 0748984, Вука Врчевића бр. 3 Београд
b. ''DIKEM IZOLACIJA'' доо матични број: 07804326, Вука Врчевића бр. 3 Београд
c. ''DIKEM CHEMICAL'' доо матични број: 06682642, Вука Врчевића бр. 3 Београд
d. ''FABRIKA IZOLACIONIH MATERIJALA I AMBALAŽE'' доо м.бр.:07213972, Мионица
и уколико се спомињу:
- који су бројеви предмета
- шта је њихов предмет
- када су формирани
- копије омота списа – пописа списа аката у предмету.
Одговор:
С тим у вези, у законом предвиђеном року, обавештавамо Вас да је увидом у
електронску базу података / евиденцију предмета који се воде код ове Дирекције, утврђено да са
аспекта делокруга рада Републичка дирекција за имовину Републике Србије није водила било
какав поступак који се односи на наведена предузећа, нити се ни једно од наведених предузећа
обраћало овој Дирекцији, те сходно томе Дирекција није у могућности да Вам достави одговоре
на наведена питања, с обзиром да истим информацијама не располаже.
Такође, указујемо да се електронска база података / евиденција предмета у овој
Дирекцији води према подносиоцу захтева, као и да је одредбама члана 15. Закона о слободном
приступу информацијама од јавног значаја (''Службени гласник РС'', број 120/04, 54/07, 104/09 и
36/10), прописано, између осталог, да захтев мора садржати прецизнији опис информације који
се тражи, као и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације, односно
уколико захтев не садржи податке, овлашћено лице органа власти дужно је да поучи тражиоца
како да те недостатке отклони
Имајући у виду напред изнето, потребно је да Ваш захтев допуните подацима, у
напред наведеном смислу, како би ова Дирекција евентуално могла да поступи по Вашем
захтеву.
2. Захтев
Иван Нинић из Београда, поднео је захтев, заведен у Дирекцији под бројем 46467/2012 од 05.09.2012. године, за доставу информације да ли се у било ком предмету Дирекције
из 2011. и 2012. године као странка спомињу предузећа: ''AV HOLDING'' д.о.о. матични број:
20764392, ул. Косовска бр. 1, Београд, и ''BELGRADE CAPITAL GROUP'' д.о.о. матични број:
20786736, ул. Косовска бр. 1, Београд, и уколико се спомињу:
72
- који су бројеви предмета
- шта је њихов предмет
- када су формирани.
Одговор:
С тим у вези, у законом предвиђеном року, обавештавамо Вас да је увидом у
електронску базу података / евиденцију предмета који се воде код ове Дирекције, утврђено да са
аспекта делокруга рада Републичка дирекција за имовину Републике Србије није водила било
какав поступак који се односи на наведена предузећа, нити се ни једно од наведених предузећа
обраћало овој Дирекцији, те сходно томе Дирекција није у могућности да Вам достави одговоре
на наведена питања, с обзиром да истим информацијама не располаже.
Такође, указујемо да се електронска база података / евиденција предмета у овој
Дирекцији води према подносиоцу захтева, као и да је одредбама члана 15. Закона о слободном
приступу информацијама од јавног значаја (''Службени гласник РС'', број 120/04, 54/07, 104/09 и
36/10), прописано, између осталог, да захтев мора садржати прецизнији опис информације који
се тражи, као и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације, односно
уколико захтев не садржи податке, овлашћено лице органа власти дужно је да поучи тражиоца
како да те недостатке отклони
Имајући у виду напред изнето, потребно је да Ваш захтев допуните подацима, у
напред наведеном смислу, како би ова Дирекција евентуално могла да поступи по Вашем
захтеву.
3. Захтев
Ивица Крухоборец из Вараждина, Република Хрватска, , поднео је захтев,
заведен у Дирекцији под бројем 46-468/2012 од 05.09.2012. године, за копију документа који
садржи тражену информацију, путем електронске поште. Пре десетак година вараждинском
Вартексу је враћено око 40 некретнина у Србији. Молим вас за информацију или копију
докумената из којих се види који су то све
(малопродајни) објекти тада враћени Вартексу (место-град, улица, те по могућности површина).
Исто тако молим вас информацију који су од тих враћених објеката, још увек, у власништву
Вартекса.
Одговор:
Поступајући по Вашем захтеву, а на основу извршеног увида у евиденцију
предмета која се води у Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије, обавештавамо Вас,
да ова Дирекција, није водила поступак везано за располагање непокретностима у својини
предузећа ''Вартекс'', у смислу примене одредби раније важећег Закона о средствима у својини
Републике Србије (''Службени гласник РС'', бр.53/95, 3/96 – исправка, 54/96, 32/97 и 101/05 –
др.закон), а сада важећег Закона о јавној својини (''Сл. Гласник РС'', бр.72/11), и да с тим у вези,
не располаже траженим информацијама, односно, не поседује документацију која се односи на
враћене објекте предузећа ''Вартекс'', као и да ли су предметне непокретности и даље у
власништву тог предузећа.
Уједно напомињемо, да би тражене информације, евентуално могли да добијете
од Републичког јавног правобранилаштва, које је као законски заступник Републике Србије, у
складу са чланом 7. и 9. Закона о јавном правобранилаштву (''Сл. гласник РС'', бр. 43/91),
73
учествовало у поступцима који су вођени пред надлежним судовима и другим надлежним
органима ради остваривања имовинских права и интереса Републике Србије, њених органа и
организација и других правних лица чије се финансирање обезбеђује у буџету Републике Србије
или из других средстава Републике Србије.
4. Захтев
Центар за практичну политику из Београда, поднео је захтев, заведен у
Дирекцији под бројем 46-501/2012 од 25.09.2012. године, за доставу следеће информације:
1.
2.
3.
Износ новца утрошен на запослене и друге радно ангажоване по било ком основу, на
материјална средства и опрему и на објекте које користи ваша институција на територији
АП Косово и Метохија, у 2010. и 2011. години, из буџета ваше институције (без обзира на
порекло буџетских средстава).
Број људи са пребивалиштем на Косову и Метохији који су запослени или на други начин
ангажовани у вашој институцији.
Износ новца исплаћен корисницима са територије АП Косово и Метохија из буџета ваше
институције (уколико имате кориснике).
Одговор:
С тим у вези, у законом предвиђеном року, обавештавамо вас о следећем:
Републичка дирекција за имовину Републике Србије, као директни буџетски
корисник, није вршила плаћања постављених лица, државних службеника и намештеника који су
запослени у Дирекцији, као ни по другом основу радно ангажованих лица, а није вршила ни
плаћања која се односе на материјална средства, опрему и објекте на територији АП Косово и
Метохија, у 2010. и 2011. години.
Такође, постављена лица, државни службеници и намештеници који су
запослени у Дирекцији, и на други начин радно ангажована лица немају пребивалиште на Косову
и Метохији.
Поред тога, Дирекција није вршила било каква плаћања корисницима са
територије АП Косово и Метохија.
- октобар
1. Захтев
Основна школа ''Десанка Максимовић'' из Ковина, поднела је захтев, заведен у
Дирекцији под бројем 954-1367/2012 од 16.10.2012. године, за доставу следеће информације:
Подацима који се односе на непокретности у државној својини које користи
Основна школа ''Десанка Максимовић'' у Ковину ул.Цара Лазара бр.197, односно подацима из
књиге евиденције корисника државне својине и из досијеа непокретности.
Потреба за овим информацијама настала је у поступку регулисања права на
коришћење непокретности у којима је одређено седиште школе одлуком Владе РС 05 број 6102577/98 од 24.06.1998. године.
74
Одговор:
На основу увида у електронску базу података Дирекције о корисницима
непокретности
у државној својини, као и увида у предмет који се води под бројем 954-266/07, пронашли смо
податке којима Дирекција располаже у вези ваше установе.
У прилогу вам достављамо копију извода из електронског досијеа ваше школе,
копију НЕП обрасца који сте нам доставили као корисник непокретности у државној својини, у
складу са одредбама Уредбе о евиденцији и попису непокретности и других средстава у државној
својини (''Службени гласник РС'' бр. 27/96), као и копију Одлуке Владе РС 05 бр. 610-2577/98 од
24.06.1998. године.
2. Захтев
Удружење за масовне комуникације ''Православна слога'' из Београда, поднело
је захтев, заведен у Дирекцији под бројем 464-2637/2012 од 22.10.2012. године, за доставу
следеће информације:
Молимо вас да сагласно закону о информисању од јавног интереса што пре
доставите решење Привредног суда о стечају предузећа ''Беостан''.
Наш и не само наш је интерес да добијемо податак о преношењу у власништво
Владе 4 београдска самачка хотела.
Као што видите наша је адреса и пословни простор са изложбом и музејом
ромске културе, па имамо посебан интерес.
Знамо за пресуду Уставног суда, па хоћемо да покренемо поступак решавања
власничког права и деобе имовине целе зграде која има 132 мале гарсоњере.
Одговор:
Одредбом члана 12. став 1. Уредбе о поступању са одређеним стварима у
државној својини, прописано је да ствари на којима је Република Србија стекла својину на
основу члана 154. Закона о стечају, по правоснажности решења о закључењу стечајног поступка,
преузима у државину надлежни орган јединице локалне самоуправе на чијој територији се налазе
те ствари.
Одредбом става 6. истог члана, прописано је да је јединица локалне самоуправе
дужна да податке о стварима стечајног дужника, које има у државини, проследи Дирекцији
одмах, а најкасније у року од три дана од дана извршеног пописа и презузимања у државину,
ради евидентирања и одређивања корисника средстава.
Уредбом прописана обавеза локалне самоуправе да у оваквим случајевима
преузима ствари на привремено чување, до одређивања њиховог коначног корисника,
превасходно подразумева потребу да се у потпуности идентификује предметна имовина, односно
утврди која имовина је прешла у државну својину.
Имајући у виду да Дирекцији до данас, од стране надлежног органа, није
достављено правоснажно решење о закључењу стечајног поступка над предметним привредним
субјектом, нити обавештење везано за његову имовину, у смислу њене идентификације, тренутно
нисмо у могућности да вам доставимо тражене податке, јер не поседујемо информацију о истима.
3. Захтев
75
Народна Иницијатива за Реституцију одузете имовине и људских права из
Београда, поднела је захтев, заведен у Дирекцији под бројем 361-588/2012 од 23.10.2012. године,
за доставу следеће информације:
Доставите нам све сагласности као и евентуалне уговоре о отуђењу или размени
непокретности у државној својини и то пре свега пословног простора за непокретности које се
налазе у Чачку, у улици Драгише Мишовића бр. 115 на кат. парцели 2117 КО ЧАЧАК, стара к.п.
број 1212 КО ЧАЧАК.
Уколико исте не поседујете, молимо вас да нас о томе писмено обавестите.
Одговор:
Увидом у евиденцију предмета која се води у овој Дирекцији, обавештавамо вас,
да ова Дирекција, није водила поступак везано за располагање непокретностима наведеним у
вашем захтеву, у смислу примене одредби раније важећег Закона о средствима у својини
Републике Србије (''Службени гласник РС'', бр. 53/95, 3/96 – исправка, 54/96, 32/97 и 101/05 – др.
закон), а сада важећег Закона о јавној својини (''Сл.гласник РС'', бр. 72/11).
С тим у вези, ова Дирекција не располаже траженом ближе описаном у вашем
захтеву.
- новембар
1. Захтев
Сићевић Јелена из Ниша, поднела је захтев, заведен у Дирекцији под бројем 360509/2012 од 01.11.2012. године, за доставу следеће информације:
Разлог мог обраћања Вама овим захтевом је прикупљање валидне документације
како бих одбранила свој интерес као тужене у парници која се води пред Првим основним судом
у Јагодини, а покренула је супруга мог пок.оца – Гордана Витковић. Наиме, мој пок.отац
Витковић Томислав је 21.07.1993.г. закључио уговор о замени стана са извесним Аврамовић
Браниславом из Крагујевца и доставио Вашој служби уз захтев за прибављање сагласности
потребне за размену непокретности како тај уговор о замени тако и доказе о власништву за
предметне непокретности.
Како не располажем са доказом о власништву, нарочито са – уговором о
имовинским правима и обавезама бр. 278 закључен 10.02.1978.г. у Крагујевцу за стан у
Крагујевцу у ул. Миодрага Миљковића – Зекинца бр. 7, стан бр. 6. који је мој отац Витковић
Томислав купио фебруара 1978 и био предмет замене 1993.-94.г., то од Вас потражујем уговор
бр. 278, закључен 10.02.1978.г., а оверен код Општинског суда у Крагујевцу дана 28.03.1978.г. –
Ов.719/78, с обзиром да исти нисам у прилици да прибавим на други начин – од садашњег
власника предметног стана у Крагујевцу или Службе за катастар непокретности у Крагујевцу или
Основног (некада Општинског) суда у Крагујевцу или ЦЗ ''Напредак'' у Крагујевцу од које је мој
пок.отац Витковић Томислав и купио стан, јер сам се истима обраћала и не располажу са
траженим ми уговором, а познато ми је да без тог уговора – доказа о власништву није могла бити
ни издата сагласност и морала је бити саставни део списа формираних у Вашој служби за
издавање сагласности, јер је замена реализована, односно уговор о замени закључен 21.07.1993.г.
оверен је пред Општинским судом у Крагујевцу под ознаком Ов.бр.236/94 од 21.01.1994.г.
76
Одговор:
Како се из навода Вашег захтева и достављене документације може закључити
да се у конкретном случају ради о правном послу који је закључен и у целости реализован у
складу са одредбама тада важећег Закона о стамбеним односима (''Сл.гласник СРС'', бр. 29/73 и
30/80), у периоду који је претходио оснивању и почетку рада Републичке дирекције за имовину
Републике Србије, то Вас овим путем обавештавамо да ова Дирекција није у могућности да
поступи по Вашем захтеву и достави тражену документацију, обзиром да истом не располаже.
2. Захтев
Национална Алијанса за Локални Економски Развој из Београда, поднела је
захтев, заведен у Дирекцији под бројем 119-17/2012 од 02.11.2012. године, за доставу следеће
информације:
Потребно је у сврху истраживања које спроводимо доставити податке о:
1. Укупном броју запослених лица;
2. Броју запослених лица по Закону о државним службеницима;
3. Броју запослених/ангажованих лица по Закону о раду (нпр. на уговору о привременим и
повременим пословима, уговор о делу, допунском раду итд.);
4. Учешће Уговора мале вредности у укупном износу јавних набавки за 2011. годину и за прву
половину 2012. године.
Одговор:
С тим у вези, у законом предвиђеном року, обавештавамо вас о следећем:
У Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије запослено је укупно 83
државна службеника, и то: 6 државних службеника на положају, 70 државних службеника на
неодређено време и 7 државних службеника на одређено време.
Имајући у виду наведено, свих 83 државна службеника запослено је на основу
Закона о државним службеницима (Службени гласник РС'' бр. 79/05, 81/05-исправка и 83/05исправка, 64/07, 67/07, 116/07 и 104/09).
По основу Закона о раду (''Службени гласник РС'', бр. 24/05, 61/05 и 54/09) у
Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије нема запослених/ангажованих лица,
односно нема ангажованих лица на основу уговора о приременим и повременим пословима, као
ни по основу уговора о делу, допунском раду, а ни по основу уговора о делу, допунском раду, а
ни по другим основама које је предвидео наведени Закон.
У периоду од 01.01.2011. године до 30.06.2012. године, спроведено је укупно 9
јавних набавки на које се примењује Закон о јавним набавкама, на које се примењује Закон о
јавним набавкама, од којих је било 7 јавних набавки мале вредности, што процентуално износи
77,78% од укупног броја спроведених јавних набавки за посматрани период. С тим у вези,
званични подаци о спроведеним јавним набавкама ове Дирекције се могу видети на Порталу
јавних набавки – портал.ујн.гов.рс, а на основу достављених кварталних извештаја о
спроведеним јавним набавкама ове Дирекције.
3. Захтев
77
Јанковић Бранко из Београда, поднео је захтев, заведен у Дирекцији под бројем
464-2707/2012 од 02.11.2012. године, за доставу следеће информације:
Увид и фотокопија докумената и Уговора о размени непокретности између
Републике Србије и грађевинског предузећа ''Гемакс'' д.о.о., Рајковић Небојше, Рајковић Златка и
Рајковић Момчила, закључен дана 28.09.2005. године, а у вези кп.бр. 6567/1 и кп.бр. 6567/2 КОБ
3 ул. Јове Илића бр. 197 у Београду.
Одговор:
У складу са Вашим захтевом за доставу фотокопија докумената, а након увида
у списе предмета евидентираног у Дирекцији под бр. 464-238/2005-04, дана 18. новембра 2012.
године, у смислу одредаба члана 15. Закона о слободном приступу информацијама од јавног
значаја (''Службени гласник РС'', бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), који сте извршили у
просторијама Републичке дирекције за имовину Републике Србије, а који предмет се односи на
размену непокретности која се налази на кат.парц.бр. 6567/1 КО Београд 3 за непокретности у
новоизграђеној згради, на локацији у ул. Јове Илића бр. 197, у Београду, у прилогу овог дописа
достављамо Вам следећу документацију, и то:
- фотокопију Закључка 05 Број: 464-5069/2005 који је донела Влада на седници
одржаној 18. августа 2005. године;
- фотокопију Уговора о размени непокретности, Број: 464-238/2005 од 28.
септембра 2005. године, овереног пред Другим општинским судом у Београду под бројем II/3
Ов.бр. 2159/05 од 28. септембра 2005. године, као и
- фотокопију Записника о извршеној примопредаји непокретности у улици Јове
Илића бр. 197 у Београду од 16. априла 2007. године.
4. Захтев
Гео Арт д.о.о., из Београда, поднело је захтев, заведен у Дирекцији под бројем
361-633/2012 од 15.11.2012. године, за доставу следеће информације:
1. информације о начину на који је Јавном предузећу ''Сава Центар'', из Београда, Нови Београд,
ул. Милентија Поповића бр. 9 дозвољено и омогућено давање у закуп простора унутар и испред
објекта који се налази на истој адреси на кп---, КО---;
2. информације о стварном власничком статусу и својинским правима на тзв. ''рекламном стубу'',
који се налази испред објекта у Београду, Нови Београд, ул. Милентија Поповића бр. 9, на кп--,КО---;
3. информације о Вашој сагласности за издавање у закуп пословног простора у објекту Јавног
предузећа ''Сава центар'', који се налази у Београду, Нови Београд, ул. Милентија Поповића бр. 9,
ближе дефинисан и означен као: ''Делегатска јединица бр. 1/канцеларије 5 и 6, површине
П=55,50м2, у периоду од 01.09.2006. до 31.12.2010. године;
4. информације о Вашој сагласности за издавање у закуп пословног простора у објекту Јавног
предузећа ''Сава центар'', који се налази у Београду, Нови Београд, ул. Милентија Поповића бр. 9,
ближе дефинисан и означен као: ''Делегатска јединица бр. 1/канцеларија 4, површине П=22,20м2,
у периоду од 01.11.2007. до 31.07.2008. године;
78
5. информације о Вашој сагласности на уговоре и закупу пословног простора у објекту Јавног
предузећа ''Сава центар'', који се налази у Београду, Нови Београд, ул. Милентија Поповића бр. 9,
и то:
5.1. ''Уговор о закупу пословног простора'', закључен 01.09.2006. године (ЈП ''Сава центар'', Бр.
689 од 28.08.2006. године);
5.2. ''Уговор о закупу пословног простора'', закључен 06.08.2008. године (ЈП ''Сава центар'', Бр.
612 од 28.08.2006. године);
5.3. ''Анекс бр. 1 на Уговор о закупу пословног простора број 689 од 28.08.2006. године'',
закључен 29.10.2007. године (ЈП ''Сава центар'', Бр. 864 од 25.10.2007. године).
Одговор:
Увидом у евиденцију предмета која се води у овој Дирекцији утврђено је да се
Јавно предузеће ''Сава центар'', Београд, није у складу са наведеним одредбама Закона о
средствима у својини Републике Србије, обраћало Дирекцији захтевом за давање сагласности за
давање у закуп пословног простора у објекту ''Сава центар'', Београд, те с тим у вези указујемо да
у складу са напред наведеном процедуром, Дирекција није дала сагласност на издавање у закуп
пословних простора који се налазе у објекту ''Сава центар'', Београд, а који су предмет вашег
захтева.
5. Захтев
Ратомир Мијатовић из села Ливађе - Брзеће, поднео је захтев, заведен у
Дирекцији под бројем 464-2824/2012 од 23.11.2012. године, за доставу следеће информације:
Да ли је Републичка дирекција за имовину Републике Србије, сходно члану 8.
тада важећег Закона о средствима у својини Републике Србије, дала сагласност:
Јавном предузећу ''Дирекција за грађевинско земљиште, путеве, планирање и
изградњу Брус'', са седиштем у Брусу, улица Краља Петра првог број 72, да закључи Уговор о
давању у закуп осталог неизграђеног грађевинског земљишта, од 24. октобра 2007. године, са
''СИЛВЕР-КОП ДЕВЕЛОПМЕНТ'' д.о.о. Нови Сад, са седиштем у Новом Саду, Трг младенаца
бр. 5.
Одговор:
Увидом у евиденцију предмета који се воде код Републичке дирекције за
имовину Републике Србије, утврђено је да пред овом Дирекцијом није вођен поступак за
конкретан вид располагања предметном непокретношћу у јавној својини Републике Србије,
односно да ова Дирекција није дала сагласност на Уговор о давању у закуп осталог неизграђеног
грађевинског земљишта, од 24. октобра 2007. године, закључен између Јавног предузећа
Дирекције за грађевинско земљиште, путеве, планирање и изградњу Брус, са седиштем у Брусу,
улица Краља Петра Првог бр. 72 и СИЛВЕР-КОП ДЕВЕЛОПМЕНТ д.о.о. Нови Сад, са седиштем
у Новом Саду, Трг Младенаца бр. 5.
Напомињемо, да се у конкретном случају ради о правном послу – давању у
закуп осталог неизграђеног грађевинског земљишта, који у време закључења није био у
надлежности ове Дирекције, односно да према тада важећим законским прописима, није ни била
прописана сагласност ове Дирекције на предметно располагање.
79
6. Захтев
веза са 07-34/2012 од 14.08.2012. године
Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности,
доставио је Дирекцији решење Повереника број: 07-00-02040/2012-03 од 16.11.2012. године,
донето по жалби Јовановић Миленка из Београда, ул. Бирчанинова бр. 32/21, заведено у
Дирекцији под бројем 07-34/2012 од 26.11.2012. године, по којем:
I Налаже се Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије у Београду да
без одлагања, а најкасније у року од три дана од дана пријема овог решења обавести Јовановић
Миленка из Београда, ул. Бирчанинова бр. 32/21, преко пуномоћника за пријем писмена Јовић
Трифуновић Јованке, адвоката из Београда, Земун, ул. 22 октобра бр. 7, да ли поседује тражене
информације у вези са разменом непокретности-објекта у улици Војводе Степе бр. 198 у
Београду, на катастарској парцели бр. 6545, КО Вождовац, и то:
- предлог Влади да се дозволи размена, са прилозима,
- тројни уговор о размени који су потписали представници Дирекције, општине
Вождовац и инвеститор ''Таш 011 некретнине'',
- документе о извршеној размени и рушењу објекта који је био предмет размене
и да, уколико такве документе поседује, жалиоцу достави копије истих, као и да му у истом року
достави:
- копију закључка Владе Републике Србије 05 број 361-5792/2011 од 28.07.2011.
године којим се дозвољава предложена размена непокретности.
II О извршењу решења Републичка дирекција за имовину Републике Србије ће
обавестити Повереника у року од 7 дана од пријема овог решења.
Одговор:
Дирекција је поступајући по наведеном решењу, адвокату Јовић Трифуновић
Јованки, уз допис 04 Број: 07-34/2012 од 28.11.2012. године, који вам у прилогу достављамо,
доставила копије документације ближе наведене у истом допису, а која чини списе предмета 35174/2008-04.
Истим дописом, именовано лице обавештено је да увид у списе предмета број
351-74/2008-04, може извршити 3. децембра 2012. године, у времену од 10 – 12 часова, у
просторијама Републичке дирекције за имовину Републике Србије, у ул. Грачаничкој бр. 8, у
Београду, на III спрату, канцеларија број 1.
- децембар
1. Захтев
Дневне новине ''ИНФОРМЕР'' из Београда, поднеле су захтев, заведен у Дирекцији
под бројем 954-1829/2012 од 07.12.2012. године, за доставу следеће информације:
80
У складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја,
замолили бисмо за податке о томе колико је станова у својини Републике Србије, ко их тренутно
користи (име, презиме, функција) и по ком основу.
Одговор:
На дан 14.12.2012. године у јединственој евиденцији државне имовине,
евидентирано је укупно 4.668 корисника средстава у државној својини и 16.434 јединица станова,
а што се може видети из извода Преглед непокретности Републике Србије по критеријуму-стан,
који вам се у прилогу доставља. У наредном периоду очекује се знатно умањење овог броја
евидентираних станова из разлога успостављања јавне својине аутономне покрајине и јединица
локалне самоуправе. Од 06. октобра 2011. године, као дана ступања на снагу Закона о јавној
својини, Дирекција је АП Војводини и јединицама локалне самоуправе издала потврде за преко
1200 јединица станова а који станови ће изаћи из државне својине и постати јавна својина
покрајине, градова и општина.
У погледу вашег захтева за одговор на питање ко тренутно користи (име, презиме,
функција), станове у својини Републике Србије и по ком основу, обавештавамо вас да су услови,
начин и поступак давања у закуп, као и продаја станова регулисани Уредбом о решавању
стамбених потреба изабраних и постављених и запослених лица код корисника средстава у
државној својини (''Службени гласник РС'' број 102/10).
Наведеном Уредбом прописано је да се стамбене потребе могу решавати на један
од начина и то:
1.) давањем станова у закуп на одређено време, тако што корисник државних средстава након
спроведеног поступка запосленом лицу које је, остварило приоритетно место на листи првенства
даје стан у закуп. С тим у вези, напомињемо да је одредбом члана 1. исте Уредбе наведено ко је
корисник државних средстава.
Уговор о закупу закључује се између корисника државних средстава
(закуподавца) и запосленог лица коме је стан дат на коришћење (закупца) у писменој форми.
2.) давањем станова за службене потребе, ради привременог смештаја запослених, изабраних и
постављених лица у државним органима и организацијама и с тим у вези, Комисија за стамбена
питања и распоред службених зграда и пословних просторија Владе доноси одлуке којим
службене станове даје на коришћење запосленим, изабраним и постављеним лицима док врше
службену дужност, и у складу са тим одлукама закључује уговор о коришћењу службеног стана.
Имајући у виду горе наведено, Републичка дирекција за имовину Републике
Србије, не располаже траженим подацима ко тренутно користи и по ком основу станове у
својини Републике Србије, те се захтевом за добијање тражених података можете обратити
Комисији за стамбена питања и распоред службених зграда и пословних просторија Владе
Републике Србије, државним органима и организацијама и другим корисницима средстава у
државној својини.
2. Захтев
Војислав Нинчић из Београда, поднео је захтев, заведен у Дирекцији под бројем
361-688/2012 од 12.12.2012. године, за доставу следеће информације:
Уговор о стицању својине на пословном простору у стамбеној згради у ул.
Његошева бр. 40, десно до улаза уличног дела зграде, корисне површине 16 м2, на катастарској
парцели 453, КО Врачар, Београд 1.
81
Одговор:
Увидом у евиденцију предмета који се воде у овој Дирекцији, утврђено је да
Републичка дирекција за имовину Републике Србије, није у складу са одредбама раније важећег
Закона о средствима у својини Републике Србије (''Службени гласник РС'', бр. 53/95, 3/96 –
исправка, 54/96, 32/97 и 101/05 – др.закон) и сада важећег Закона о јавној својини (''Службени
гласник РС'', број 72/11), водила поступак располагања предметном непокретношћу.
Имајући у виду наведено, Дирекција није у могућности да достави тражену
документацију, обзиром да истом не располаже.
3. Захтев
Мрђа Филип из Београда, поднео је захтев, заведен у Дирекцији под бројем 4643017/2012 од 26.12.2012. године, за доставу следеће информације:
За доставу докумената позивам се на члан 15. Закона о доступности информација
од јавног значаја, да ми се достави документација која ми је неопходна за излазак на рочиште
средином јануара.
Потребно је доставити мени лично документ који сте проследили суду у Рашкој.
Одговор
Поступајући по вашем захтеву у прилогу вам достављамо тражену документацију.
Пружене услуге по поднетим захтевима према Закону о слободном приступу информацијама од
јавног значаја - за 2013. годину, по месецима:
- јануар
1. Захтев
Комисија за стамбена питања и расподелу службених зграда и пословних
просторија Владе Републике Србије, доставила је допис, заведен у Дирекцији под бројем 91/2013 од 09.01.2013. године, за доставу одговора у вези следеће информације:
Народна скупштина, својим дописом 03 бр. 9-5/60-12, доставила је Влади
Републике Србије, следеће посланичко питање народне посланице Јадранке Јоксимовић:
''Државна ревизорска институција, Повереник за информације од јавног значаја и
заштиту података о личности, и Заштитник грађана, независне државне институције које се баве
озбиљним питањима и које би требало да унапреде положај пре свега грађана Србије, имају
неадекватан простор за рад. Они се не жале толико на буџетска средства која су издвојена за
њихов рад, иако су бројне представке грађана и озбиљни проблеми са којима су суочени и где
покушавају да помогну грађанима, али због неадекватних просторија за рад нису у стању чак ни
82
да их попуне довољним бројем људи, људских ресурса потребних за реализацију њихових
планова који су од интереса за грађане Србије.
Да ли постоји било какав план и могућност да Влада помогне у томе да се
просторни капацитети ових независних државних органа на адекватан начин реше, с обзиром на
то да је све већи број грађана који се ослањају на рад и ДРИ, и Повереника и Заштитника
грађана? Да би ове институције адекватно одговориле својим задацима и постигле резултате,
морају бити лишене брига о оваквим техничким стварима.''
Одговор
Предлог одговора Владе на посланичко питање, које је Народној скупштини
Републике Србије поставила Јадранка Јоксимовић, народни посланик у Народној скупштини
Републике Србије, у складу са одредбом члана 46. став 1. Пословника Владе – пречишћени текст
(''Сл. гласник РС'', 61/06, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11 и 37/11) достављен на мишљење
Републичком секретаријату за законодавство.
2. Захтев
Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности,
доставио је Дирекцији закључак Повереника број: 07-00-01938/2011-03 од 09.01.2013. године,
донет по жалби Скупштине зграде бр. 4 у ул. Народних хероја у Новом Београду, на основу
члана 24. став 5. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (''Сл. гланик
РС'', бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) , по којем:
''Обуставља се поступак по жалби Скупштине зграде бр. 4 у ул. Народних
хероја у Новом Београду, изјављеној због непоступања Републичке дирекције за имовину
Републике Србије, у
Београду по њеном захтеву од 01.11.2010. године за приступ
информацијама од јавног значаја.''
- фебруар
1. Захтев
Драгољуб Дугошија из Ваљева, поднео је захтев, заведен у Дирекцији под бројем
462-345/2013 од 13.02.2013. године, за доставу следеће информације:
Молим да ми доставите копије документа да је поднета пријава одузете имовине
Драгољуба (Тодора) Дугошије ЈМБГ 1803946770018, из Ваљева, ул. Поп Лукина бр. 2, заведену у
електронску базу података. Наведени документи су ми потребни за подношење захтева за
реституцију.
Одговор
У складу са обављеним телефонским разговором дана 19.02.2013. године и
прецизираним захтевом у смислу достављања информације о подацима из базе података, који се
односи на пријаву одузете имовине, извештавамо Вас, да је према пријави одузете имовине број:
462-20141/06-02, у бази података ове Дирекције евидентирана, кућа са двориштем у Ваљеву, ул.
83
Радничка бр. 14, површине 3а 90 м2, КП 662/2, одузето конфискацијом, у поседу Јанчић
Станојка, затим кућа са двориштем у Ваљеву, ул. Војводе Степе, површине 1а 59м2, КП 106/27,
одузето конфискацијом, у поседу Тешић Јордан, кућа са двориштем у Ваљеву, ул. Кнеза Милоша
бр. 32, Поп Лукина бр. 2, површине 2а 8м2, КП 762/26, одузето конфискацијом, у поседу
Дугошија Драгољуб, Александар Поморишац. СО Ваљево, Република Србија.
Напомињемо да Вам је у складу са чланом 64. Закона о враћању одузете имовине
и обештећењу (''Службени гласник РС'' бр. 72/2011), од стране ове Дирекције, дана 06.12.2011.
године, враћена пријава број: 462-20141/06-02, са пратећом документацијом, коју сте поднели на
основу Закона о пријављивању и евидентирању одузете имовине (''Службени гласник РС'', бр.
45/05).
2. Захтев
Адвокат Владимир Пријовић из Београда, поднео је захтев, заведен у Дирекцији
под бројем 46-117/2013 од 21.02.2013. године, за доставу следеће информације:
Обраћамо вам се са захтевом да нам на основу Закона о доступности
информацијама, у вези са вилом у ул. Васе Пелагића бр. 46, омогућите увид у документацију коју
поседујете, као и да нам одговорите да ли у својој архиви поседујете одлуку Народног одбора
општине Топчидерско Брдо бр. 4644 од 29. маја 1956. године, којом је промењен орган
управљања, па је уместо Савезног извршног већа – управа зграда Савезних државних органа и
установа у Београду за орган управљања одређен НОО Топчидерско Брдо.
Одговор
Обавештавамо Вас да је увидом у јединствену евиденцију непокретности, која
се води у овој дирекцији, утврђено да се предметна непокретност води у регистру државне
имовине бивше СРЈ, али да не располажемо својинско-правном документацијом која се односи
на исту, па самим тим нисмо у поседу тражене исправе.
Међутим, актом Републичког јавног правобранилаштва број У-612/13 од
13.02.2013. године, Дирекцији је достављено, ради евиденције, Решење Републичког геодетског
завода, Службе за катастар непокретности Београд 2, број 952-02-1735/10 од 30.10.2013. године,
којим се дозвољава упис промене на згради број 7 у ул. Васе Пелагића број 46, на кат. парц. бр.
11572/14, КО Савски венац, а из чијег образложења се може закључити да је наведени упис
извршен, поред осталог и на основу Одлуке Народног одбора општине Топчидерско брдо бр.
4644 од 29.05.1956. године. У прилогу овог дописа достављамо вам фотокопију наведеног
решења.
Имајући у виду изнето, упућујемо вас да се Вашим захтевом обратите општини
Савски венац или Служби за катастар непокретности Београд 2, која је донела предметно
решење.
84
- март
1. Захтев
Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
доставио је овој Дирекцији у прилогу дописа број: 07-00-00748/2013-03 од 21.03.2013. године, на
изјашњење, жалбу Нинић Ивана из Београда, изјављену због непоступања по његовом захтеву за
приступ информацијама од јавног значаја.
Одговор
У вези са вашим Дописом број 07-00-00748/2013-03 од 21.03.2013. године,
примљеног у овој Дирекцији дана 25.03.2013. године, Републичка дирекција за имовину
Републике Србије се у законском року изјаснила о наводима жалбе Ивана Нинића из Београда,
изјављену због непоступања по његовом захтеву за приступ информацијама од јавног значаја.
С тим у вези , обавештавамо вас да је ова Дирекција Ивану Нинићу доставила
одговор на захтев, а који вам прилажемо у прилогу овог дописа.
2. Захтев
Марија Станисављев из Београда, поднела је захтев, заведен у Дирекцији под
бројем 464-403/2013 од 26.03.2013. године, за доставу следеће информације:
Фотокопију Уговора о купопродаји непокретности - локала у ул. Вука
Караџића бр. 9 у Београду који је закључен између Републичке дирекције за имовину Републике
Србије и Марије Станисављев, марта 2000. године. Ову информацију тражим из разлога што сам
под истим условима од Дирекције купила суседни локал приближне квадратуре, а у Служби
катастра непокретности је уписана знатно већа квадратура.
Одговор
У вези Вашег захтева за приступ информацији од јавног значаја од
25.03.2013. године, у којем тражите фотокопију Уговора о купопродаји непокретности – локала у
улици Вука Караџића бр. 9, у прилогу овог дописа достављамо Вам тражени уговор.
3. Захтев
Милан Ковачевић из Београда, поднео је захтев, заведен у Дирекцији под
бројем 07-12/2013 од 26.03.2013. године, за доставу следеће информације:
Још 18.02.2013. године сам од вас, у складу са чланом 15. Закона о слободном
приступу информацијама, тражио одређене информације од јавног значаја, али ми још није ни
одговорено.
85
Тражено је:
1. копија налаза Градског завода за вештачење Г-2016/12 од 20.04.2012. у коме
су процењени прихваћени радови инвестиционог одржавања, које ће обавити
Cassis d.o.o.,
2. попис досад наплаћених месечних износа закупнина од Cassisa d.o.o.,
3. копије евентуалних закључених измена услова закупа односно обима
сагласности са инвестиционим радовима одржавања, у вези са Уговором о
закупу од 13.12.2011. и Анексом I од 1.3.2012. године, ако их је у
међувремену било и
4. информацију да ли сте Cassis d.o.o. дозволили да укине ''јавни тоалет'' наведен
у образложењу Закључка Владе 05 број 456-5766/2011 од 21.07.2011.
Како је давно протекао рок прописан у члану 16 поменутог Закона, овим вас подсећам да, ако и
у наредних 5 дана не одговорите нити поступите по мојем захтеву, бићу присиљен да искористим
право из члана 22. истог Закона и уложим жалбу Поверенику за информације од јавног значаја.
Одговор
Након закључења Уговора о закупу непокретности Број 361-1523/2011 од
13.12.2011. године и Анекса I уговора о закупу непокретности Број 361-1523/2011-01 од
01.03.2012. године, који су Вам већ достављени, није било промене одредаба уговора о закупу
непокретности.
Везано за доставу ''пописа наплаћених месечних закупнина'' Вашем захтеву
се не може изаћи у сусрет из разлога што, није окончан поступак везано за регулисање односа по
основу признавања инвестиционог улагања закупца у предметни пословни простор, а у смислу
уговорне обавезе закупца у погледу плаћања закупнине.
Даље, везано за ''укидање јавног тоалета'', обавештавамо Вас да је доношење
Закључка 05 Број: 464-5766/2011. од 21.07.2011. године о давању у закуп предметног објекта
промењена намена тог објекта.
У прилогу овог акта достављамо вам Налаз вештака Градског завода за
вештачења Г-206/2012 од 20.04.2012. године.
- април
1. Захтев
Новица Николић из Књажевца, поднео је захтев, заведен у Дирекцији под
бројем 361-160/2013 од 03.04.2013. године, за доставу следеће информације:
Да ли је Републичка дирекција за имовину дала сагласност општини
Књажевац под бројем: 04 бр. 361-49/2009 од 06.04.2009. године, по тада важећем закону;
Да ли је Дирекција за зграду у улици Књаза Милоша 3, општини Књажевац
дала сагласност пре закључења уговора, која је била у закупу од 01.01.1997. године до
31.12.2008. године;
86
Да ли је Дирекција захтевом од 28.01.2009. године тражила да општина
Књажевац достави: ко је корисник закупа до 31.12.2008. године и висину закупа;
Одговор
С тим у вези, још једном указујемо да је потребно да се одговарајућим
захтевом обратите надлежном органу општине Књажевац, као носиоцу права јавне својине, а
везано за добијање свих потребних информација и радњи везаних за наведени пословни простор
који је предмет вашег захтева, имајући у виду да су пред Републичком дирекцијом за имовину
Републике Србије обустављени сви поступци по захтеву општине Књажевац, у складу са
одредбама Закона о јавној својини, о чему је Републичка дирекција за имовину Републике
Србије, обавестила општину Књажевац дописом 04 Број: 46-919/2011 од 25. новембра 2011.
године.
2. Захтев
Удружење новинара Србије, поднело је захтев, заведен у Дирекцији под
бројем 07-18/2013 од 26.04.2013. године, за доставу следеће информације:
Документ (иницијални захтев) Републичке дирекције за имовину Републике
Србије којим Дирекција тражи од Републичког јавног правобранилаштва да поднесе тужбу
Вишем суду у Београду против Удружења новинара Србије. Ту тужбу Републичко јавно
правобранилаштво је поднело Вишем суду у Београду под ознаком П 1466/10, 19.4.2010. године
(тужба је предата том Суду тек 25.5.2010. године) у којој је као тужилац опзначена Република
Србија - Републичка дирекција за имовину Републике Србије.
Одговор
У вези вашег дописа број 1390 од 25.04.2013. године, за приступ
информација од јавног значаја, у прилогу овог дописа достављамо вам тражени документ, уз
напомену да тражени документ носи датум од 27. јула 2005. године.
3. Захтев
Секула Кешељ, Председник скупштине поверилаца из Љига, поднео је захтев,
заведен у Дирекцији под бројем 464-549/2013 од 26.04.2013. године, за доставу следеће
информације:
1. Да ли је у вашој дирекцији укњижена имовина Угоститељског предузећа
''Слобода'' из Љига од 15.09.1998. године када је Служба за катастар
непокретности незаконито укњижила део имовине приватног деоничарског
друштва на Републику Србију. Копије листова су у прилогу.
2. Да ли је ваша дирекција дала сагласност да се тако укњижена имовина
Републике Србије уступи Београдским електранама 1998. године?
3. Да ли је ваша дирекција дала сагласност да се наведена имовина уступи на
коришћење фирми ''Сувобор'' из Љига у току 2013. године?
87
Молимо да нам на основу закона о доступности информација доставите ове
одговоре јер су нам потребни за расправу пред Привредним судом у Ваљеву.
Одговор
Увидом у евиденцију предмета која се води у овој дирекцији, утврђено је да
није евидентиран захтев везано за упис предметних непокретности у јавне књиге о евиденцији
непокретности и правима на њима, нити располагања истима, у смислу Ваших навода да је 1998.
године, уступљена ''Београдским електранама'', односно да је у току 2013. године, ''уступљена на
коришћење фирми ''Сувобор'' из Љига.
- мај
1. Захтев
Марија Станисављев из Београда, поднела је захтев, заведен у Дирекцији под
бројем 464-565/2013 од 07.05.2013. године, за доставу следеће информације:
Дана 26.03.2013. године упутила сам Републичкој дирекцији за имовину
Републике Србије захтев за приступ информацији од јавног значаја ради достављања копије
Уговора о купопродаји непокретности – локала у ул. Вука Караџића бр. 9 и то за суседни локал, с
обзиром да сам увидом у катастар непокретности утврдила да је тај локал знатно веће квадратуре
од локала који сам ја купила.
Вашим дописом број 464-403/2013 од 09.04.2013. године доставили сте ми
фотокопију Уговора који сам ја закључила са Дирекцијом и чији оригинал поседујем. Овим
путем прецизирам захтев и молим вас да ми доставите фотокопију Уговора о купопродаји за
суседни локал, односно локал који је укњижен на Вићентијевић Зарић Мирјану на истој адреси
(други локал десно у приземљу) на истој адреси – Вука Караџића 9 у Београду.
Одговор
У прилогу овог дописа достављамо вам Уговор о купопродаји непокретности,
закључен између Републике Србије и Вићентијевић - Зарић Мирјане, оверен од стране Другог
општинског суда у Београду, дана 26.04.2000. године, II Ов. Бр. 397/00 и Анекс I уговора о
купопродаји непокретности број 464-280/2000 овереног од стране Другог општинског суда у
Београду, дана 18.07.2000. године.
2. Захтев
Секула Кешељ, Председник скупштине поверилаца из Љига, поднео је захтев,
заведен у Дирекцији под бројем 464-549/2013 од 17.05.2013. године, за доставу следеће
информације:
Захваљујемо се на вашем одговору на наш допис. Копију вашег одговора
достављамо у прилогу. Молимо вас да нам по истом основу одговорите да ли у вашој евиденцији
88
постоји имовина коју вам достављамо у прилогу. То је издала Служба за катастар непокретности
у Љигу у марту ове године.
У прилогу су копије докумената за које нам треба информација да ли су у
вашој Дирекцији укњижене као имовина Републике Србије.
Одговор
Увидом у евиденцију предмета која се води у овој Дирекцији, утврђено је да
нема података о траженим непокретностима.
3. Захтев
Слободан Шукара, Председник скупштине станара зграде у ул. Ђорђа
Радојловића бр. 22 у Београду, поднео је захтев, заведен у Дирекцији под бројем 361-272/2013 од
20.05.2013. године, за доставу следеће информације:
Овим путем Вам се обраћам као Председник скупштине станара стамбене
зграде у Ул. Ђорђа Радојловића бр. 22 у Београду, кат. Парцела 21000/1 КО Савски Венац.
Саставни део Стамбене зграде у ул. Ђорђа Радојловића бр. 22 је и локал
површине 67 квм, који је у власништву Републике Србије и којим располаже Републичка
дирекција за имовину РС.
Предметни локал је дат у закуп, али овим путем не могу да наведем којем
закупцу. На самим вратима локала је написано ''caffe du rendez vous'' – отварање ускоро.
На основу горе изложеног, сходно Закону о слободном приступу
информацијама од јавног значаја, овим путем подносимо Захтев за остваривање права на приступ
информација, те с тим у вези молимо Републичку дирекцију за имовину да нас обавести које
правно или физичко лице је закупац предметног локала, у ул. Ђорђа Радојловића бр. 18-22 у
Београду, површине 67 квм, односно да нам достави важећи Уговор о закупу локала.
Предметна информација, односно Уговор о закупу локала, нам је потребан
ради покретања одговарајућих поступака против закупца локала, у циљу заштите интереса
Стамбене зграде у ул. Ђорђа Радојловића бр. 22 у Београду.
Одговор
С тим у вези, обавештавамо вас да предметни пословни простор на основу
Уговора о закупу непокретности број 361-139/2013 од 12.04.2013. године, закљученог између
Републике Србије, као закуподавца и Павић Андрије, из Београда, као закупца, који вам у
прилогу овог дописа достављамо, као закупац користи Павић Андрија, из Београда.
4. Захтев
Милан Милићевић из Београда, поднео је захтев, заведен у Дирекцији под
бројем 462-1398/2013 од 24.05.2013. године, за доставу следеће информације:
89
1. Који број предмета и од ког датума се односи на Пријаву одузете
имовине коју је Милан (Петар) Милићевић – ЈМБГ 0602954710173 поднео Републичкој
дирекцији за имовину Републике Србије – дана 19. јуна 2006. године ?
2. Које су све непокретности наведене у цитираној пријави (Пријави
одузете имовине од 19. јуна 2006. године, коју је пријаву Милан (Петар) Милићевић – ЈМБГ
0602954710173 поднео Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије) и које су тамо
наведене припадајуће локације истих непокретности ?
3. Шта је наведено као правни основ, начин и време одузимања имовине у
истој пријави ?
4. Да ли постоји такође и допуна у електронској евиденцији Дирекције, а у
вези истих питања и исте пријаве – од истог датума и молио бих да се наведе такође и шта је
унето у вашу електронску евиденцију, у вези истог ?
Одговор
Увидом у јавну електронску базу података – регистар пријављене одузете
имовине, као и евиденцију предмета који се води у овој Дирекцији, утврђено је да је дана
19.06.2006. године поднета пријава одузете имовине од стране Милана (Петра) Милићевића, која
је заведена под бројем 462-12553/2006.
Наведеном пријавом одузете имовине пријављено је земљиште површине
1075,70 м2 у Београду ул.Шекспирова 3, КО Београд 7; земљиште површине 762,70 м2 у
Београду ул.Шекспирова 5, КО Београд 7; гроб Милићевић на Новом гробљу парцела 84а, гроб
Микић на Новом гробљу парцела 117, гробница Микић на Новом гробљу парцела 30. Као основ
одузимања наведен је Закон о национализацији најамних зграда и грађевинског земљишта
'''Службени лист ФНРЈ бр. 52/58 од 31.12.1958. године.
Допуном пријаве 462-12553/2006 од 30.06.2013. године, по истом правном
основу одузимања пријављено је земљиште у Београду у ул. Трговачка 85, кп. 1148/1 КО
Жарково без навођења површине.
Напомињемо да Вам је Дирекција дописом бр. 462-12553/2006 од 14.
новембра 2011. године у складу са чланом 64. Закона о враћању одузете имовине и обештећењу
(''Службени гласник РС'' бр. 72/2011), доставила пријаве одузете имовине са пратећом
документацијом које су поднете на основу Закона о пријављивању и евидентирању одузете
имовине (''Службени гласник РС'' бр. 45/05), о чему постоји уредна доставница коју у фотокопији
прилажемо.
- јун
У месецу јуну 2013. године, Републичка дирекција за имовину Републике Србије није
примила ни један захтев за доставу информација од јавног значаја, а у складу са Законом о
слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. Гласник РС“, бр. 120/04, 54/07,
104/09 и 36/10).
90
- јул
1. Захтев
Иван Нинић из Београда, у својству новинара листа ''АЛО'', поднео је захтев,
заведен у Дирекцији под бројем 464-834/2013 од 03.07.2013. године, за доставу следеће
информације:
-
Копије свих списа из предмета Дирекције (период од 2009. године до данас)
који се односи на размену непокретности (плаца на Врачару) Института за
трансфузију крви Србије и привредног друштва у чију корист је размена
извршена.
Искрено се надам да ћете ми благовремено одговорити, имајући у виду рок из
члана 16. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја. Такође верујем да ће
Ваш одговор бити комплетан, односно да ће у целости бити заснован на предмету-садржини овог
захтева, те да из тог разлога неће бити потребе за покретањем и вођењем жалбеног поступка пред
Повереником за информације.
Одговор
С тим у вези, у прилогу овог дописа, достављамо вам копије свих списа из
предмета који се води код Републичке дирекције за имовину Републике Србије 04 Број: 351104/2012, на ваш лични захтев.
- август
1. Захтев
Драган Денда из Београда, поднео је захтев, заведен у Дирекцији под бројем 361457/2013 од 13.08.2013. године, за доставу следеће информације:
Да ли је Општина Палилула, Београд, пријавила издавање у закуп локала у улици
Старине Новака бр. 5 површине 65 м2.
Посебно да ли је тражена и добијена сагласност Дирекције све у вези са чланом 8.
став 3. Закона о средствима у својини Републике Србије. Уколико постоји сагласност Дирекције
за наведену непокретност молим Вас да ми се достави копија исте.
Одговор
С тим у вези, пред Републичком дирекцијом за имовину Републике Србије, није
вођен у складу са одредбама члана 8а став 2. горе наведеног закона, те у складу са наведеним
Дирекција није ни дала сагласност за давање у закуп, за наведени предметни пословни простор,
из којих разлога не може да вам достави тражену копију исте.
91
Надаље, указујемо да је Закон о јавној својини (''Службени гласник РС'', број
72/11) ступио на снагу 6. октобра 2011. године, истим се уређује право јавне својине и одређена
друга имовинска права Републике Србије, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе,
као и да је даном ступања на снагу наведеног закона, престао да важи Закон о средствима у
својини Републике Србије.
Поводом наведеног, Републичка дирекција за имовину Републике Србије,
упутила је допис 04 Број: 46-862/2011 од 17. новембра 2011. године, Јавном предузећу ''Пословни
центар општине Палилула'', из Београда, у коме се то јавно предузеће обавештава ''да су у вези
свих захтева, којима се то јавно предузеће обратило Дирекцији у смислу примене члана 8а став 2.
Закона о средствима у својини Републике Србије (''Службени гласник РС'', бр. 53/95, 3/96исправка, 54/96, 32/97 и 101/05-др. закон), да се са 6. октобром 2011. године, као дана ступања на
снагу Закона о јавној својини(''Службени гласник РС'', број 72/11), сви поступци покренути по
захтевима јавног предузећа, сходно одредби члана 84. Закона о јавној својини, ОБУСТАВЉАЈУ
и у складу са тим нема основа за поступање Дирекције по захтевима.
2. Захтев
Мрежа за реституцију у Србији Удружење грађана за повраћај одузете имовине
''Београд'', поднело је захтев, заведен у Дирекцији под бројем 46-2239/2013 од 27.08.2013. године,
за доставу следеће информације:
Да ли су од стране потенцијалних стицалаца јавне својине или тзрећих лица,
након ступања на снагу Закона о јавној својини, Републичкој дирекцији за имовину РС,
достављани упити којима су тражени подаци поједине непокретности пријављене сходно Закону
о пријављивању и евидентирању одузете имовине, од стране кога су ти захтеви подношени и у
вези са којом имовином ?
Молимо да нам доставите комплетну листу поднетих захтева.
Доставите нам и информације коме сте (горе наведеним поводом) доставили
одговор(е).
Молимо да нам посебно назначите, да ли су у вези са горе наведеним,
подношени упити и у односу на пољопривредно земљиште (не у вези примене Закона о
пољопривредном земљишту) и грађевинско земљиште у државној односно јавној својини.
Уколико ове информације поседујете у електронској форми, молимо дас нам их
доставите у тој форми.
Одговор
Од 06.10.2011. године, као дана ступања на снагу Закона о јавној својини у
Дирекцији је евидентирано 42 захтева, у 2012. години 1326 захтева, док је у 2013. години до
29.08.2013. евидентирано 1085 захтева, везаних за податке о пријављеној одузетој имовини. С
тим у вези достављамо вам на вашу e-mail адресу комплетну листу поднетих захтева.
Како се ради о великом броју података, односно предмета, а у циљу пружања
информације о достављеним одговорима Дирекције по поднетим захтевима, потребно је да се
изјасните писменим путем да ли желите да извршите увид у поједине списе предмета, како би
одредили време и место и начин на који ће информација бити стављена на увид.
92
Везано за ваш захтев да ли су подношени упити за пољопривредно и
грађевинско земљиште, обавештавамо вас да информација може бити пружена једино
непосредним увидом у појединачне списе премета.
3. Захтев
Мрежа за реституцију у Србији Удружење грађана за повраћај одузете имовине
''Београд'', поднело је захтев, заведен у Дирекцији под бројем 954-2368/2013 од 27.08.2013.
године, за доставу следеће информације:
Молимо Вас да нам сходно Закону о слободном приступу информацијама од
јавног значаја (''Сл. гласник РС'' бр. 120/2004, 54/2007, 104/09 и 36/2010), доставите списак
корисника средстава у државној својини који су регистровани у електронској бази јединствене
евиденције непокретности и збирне евиденције покретних ствари у државној својини, до дана
израде одговора на наш захтев као и на дан 31.12.2012. г.
Доставите нам и збирни преглед о стању непокретности по врстама и преглед
броја корисника непокретности по окрузима на дан израде одговора на наш захтев.
Доставите нам комплетну базу података са подацима о непокретној и покретној
имовини Републике Србије и јавној својини која је регистрована при Републичкој дирекцији за
имовину, на дан израде одговора на наш захтев.
Уколико ове информације поседујете у електронској форми, молимо да нам их
доставите у тој форми.
Одговор
На ЦД-у, који вам се доставља у прилогу, налазе се подаци о свим корисницима
који су евидентирани у бази јединствене евиденције непокретности у државној својини и збирној
евиденцији покретних ствари, на дан израде извештаја. Софтверско решење не пружа могућност
прегледа корисника за неки други временски период, односно са пресеком на одређени датум.
Такође достављамо и прегледе корисника по окрузима, збирни преглед о стању непокретности по
врстама на дан 05.09.2013. године и збирни преглед покретних ствари по врстама на дан
05.09.2013. године, као и целокупну базу непокретности у државној својини-детаљно.
Ступањем на снагу Закона о јавној својини (''Службени гласник РС'', бр. 72/11),
створени су предуслови за успостављање јавне својине аутономне покрајине и јединица локалне
самоуправе уз испуњење одређених услова предвиђених одредбама наведеног закона, између
којих је и достављање надлежној служби за катастар непокретности потврда Републичке
дирекције за имовину Републике Србије, предвиђену чланом 76. 78.и 82. предметног закона. Од
ступања на снагу наведеног закона, у бази је евидентирано успостављање јавне својине, АП
односно јединица локалне самоуправе, за 5372 јединица непокретности, чији вам преглед нарезан
на предметном ЦД-у такође достављамо.
4. Захтев
Народна иницијатива за Реституцију одузете имовине и људских права, поднело
је захтев, заведен у Дирекцији под бројем 954-2369/2013 од 27.08.2013. године, за доставу
следеће информације:
93
Молимо Вас да нам сходно Закону о слободном приступу информацијама од
јавног значаја (''Сл. гласник РС'' бр. 120/2004, 54/2007, 104/09 и 36/2010), доставите информације
да ли су Дирекцији за имовину Републике Србије, од стране Града Новог Сада и општине Бачки
Петровац, а након ступања на снагу Закона о јавној својини, слате пријаве ради уписа
непокретности у јединствену евиденцију непокретности у јавној својини која се води при
Републичкој Дирекцији, у циљу уписа непокретности (објеката или посебних делова објеката и
др.) као својине Града Новог Сада и општине Бачки Петровац.
Уколико јесу, доставите нам комплетан списак и евиденцију о овим захтевима
(пријавама) као и комплетну листу евентуално издатих потврда од стране Дирекције за имовину,
овим поводом из које ће се видети што већи број података, укључујући и ремену подношења
пријава, податке о подносиоцима, податке о којим се непокретностима ради и др.
Уколико тражене информације поседујете у електронској форми, доставите нам
их у електронском облику, а тражене копије доставите нам редовном поштом или да наш
представник преузме лично.
Одговор
Током 2011. године, почев од ступања на снагу Закона о јавној својини, у
Дирекцији нису евидентирани захтеви Града Новог Сада и општине Бачки Петровац за издавање
потврда да су непокретности пријављене за јединствену евиденцију непокретности у државној
својини а ради стицања јавне својине уписом у јавну књигу о непокретностима и правима на
њима. Током 2012. године, Град Нови Сад поднео је 471 захтев за издавање потврда да су
непокретности пријављене за јединствену евиденцију, односно општина Бачки Петровац два
захтева да за непокретности нису поднете пријаве одузете имовине. У току 2013. године, до дана
подношења захтева, Град Нови Сад поднео је 212 захтева за издавање потврда, а општина Бачки
Петровац укупно два захтева. С тим у вези, у прилогу вам достављамо комплетну листу поднетих
захтева нарезану на приложеном ЦД-у. С обзиром да се ради о великом броју података односно
предмета, у случају да желите да извршите увид у поједине списе предмета, молимо да нас о
истом писмено обавестите како би одредили време и место и начин на који ће информација бити
стављена на увид.
- септембар
1. Захтев
''Југодиск'' а.д. Београд, поднело је захтев, заведен у Дирекцији под бројем 9542398/2013 од 02.09.2013. године, за доставу следеће информације:
Тражим да нам доставите информацију од јавног значаја – потврду о статусу
непокретности која се налази у ул. Љубичка бр. 15, КП 4271.
Предузеће Југодиск а.д. Београд Љубићка бр. 15, користи непокретност од 1968.
године и то објекат од чврстог материјала површине П=382м2. Информација о томе, да ли је
поменути објекат власништво Републике Србије или не, нам је неопходна обзиром да представља
претходно питање за утврђење ПРАВА ВЛАСНИШТВА над истим који се води пред Првим
основним судом у Београду.
94
Одговор
Имајући у виду да је у делокругу рада Дирекције - Сектора за евиденцију и
послове укњижбе, да води јединствену евиденцију о непокретностима и збирну евиденцију
покретних ствари (врсти и вредности) у државној својини, сагласно по раније важећим
одредбама Закона о средствима у својини Републике Србије и Уредбе о евиденцији и попису
непокретности и других средстава у државној својини, а на даље у складу са чл. 64. ст. 1. Закона
о јавној својини (Сл. гласник РС, бр. 72/11), извршеним увидом у јединствену евиденцију
непокретности у државној својини која се у њој води утврђено је да не располаже подацима,
односно исправама о носиоцу права својине и права коришћења на непокретности у Београду ул.
Љубичка бр. 15 на кп.бр. 4271 пов. 382м2 који користи Предузеће ''Југодиск'' а.д. Београд, и није
као корисник средстава у државној својини, достављао податке на законом прописаним
обрасцима НЕП, ОСН, ЗОС-1,2 и исправе које представљају основ коришћења непокретности –
објекта у смислу вођења јединствене евиденције о непокретностима у државној својини сагласно
закону.
Истовремено, подсећамо вас, како је пред овом Дирекцијом спроведен поступак
евиденције пријављиване одузете имовине по Закону о пријављивању и евидентирању одузете
имовине (''Службени гласник РС'', бр. 45/05), извршеним увидом у јавну електронску базу
података пријављене одузете имовине, утврђено је да је предметна имовина евидентирана у
истој, на основу података из пријаве одузете имовине на земљиште пов. 05а 23м2 на кп. 4271 ул.
Љубићка бр. 15 у Београду, по основу национализације уз достављен акт одузимања, напомена
корисника – државно.
У вези свега изнетог, поступајући по захтеву, Дирекција не поседује податке и
исправе у евиденцији о непокретности у државној својини за објекат на кп.бр. 4271 пов. 382м2
који користи Предузеће ''Југодиск'' а.д. Београд.
2. Захтев
Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
доставио је овој Дирекцији у прилогу дописа број: 07-00-00681/2012-03 од 10.09.2013. године,
заведен у овој Дирекцији под бројем 07-31/2013 од 13.09.2013. године, закључак Повереника
број: 07-00-00681/2012-03 од 10.09.2013. године, донет по жалби Урошевић (Видоја) Милана из
Брежђа, општина Мионица, на основу члана 24. став 5. Закона о слободном приступу
информацијама од јавног значаја (''Сл. гласник РС'', бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10).
3. Захтев
Нова странка – Зоран Живковић из Београда, поднео је захтев, заведен у
Дирекцији под бројем 464-1112/2013 од 17.09.2013. године, за доставу следеће информације:
Уговор о продаји хотела ''Југобанке'' на Копаонику између Републике Србије и
проперти инвестмент ЛЛЦ из Уједињених Арапских Емирата.
Одговор
У вези вашег захтева број 29/2013 од 17.09.2013. године, којим сте се, на основу
члана 15. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (''Сл. гласник
РС'', бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), обратили овој Дирекцији, а која се односи на информацију
95
о Уговору о продаји хотела ''Југобанке'' на Копаонику, обавештавамо вас да Дирекција поседује
тражену информацију, односно Уговор о купопродаји предметне непокретности, закључен
између Републике Србије и проперти инвестмент ЛЛЦ из Уједињених Арапских Емирата, те
имајући у виду да у захтеву нисте назначили која законска права наприступ информацијама
желите да остварите, као ни евентуални начин достављања копије документа, позивате се да дана
02. октобра 2013. године, у 10,00 часова, у просторијама Републичке дирекције за имовину
Републике Србије, извршите увид у поменути уговор.
4. Захтев
Кристина Влаховић из Београда, поднела је захтев, заведен у Дирекцији под
бројем 464-1125/2013 од 23.09.2013. године, за доставу следеће информације:
Молим да ми омогућите увид и фотокопије списа ових предмета који се односе
на имовину Републике Србије на кат. пар. 705, Париска 20 и 20а, као и захтеве Републичке
дирекције за имовину поднете служби за кат. неп. Београд 1, број 952-02-040-2159/13 од
1.08.2013. и 952-02-040-2187/13 од 5.08.2013.
Одговор
У вези са Вашим захтевом бр. 464-1125/13 од дана 23.09.2013. г., којим од ове
Дирекције, на основу члана 15. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног
значаја (''Службени гласник РС'', бр. 120/04) тражите ''увид и лично преузимање фотокопија
списа везаних за Кат.парц.бр. 705, ул. Париска 20-20А'' у прилогу Вам достављамо тражене
фотокопије у складу са Вашом молбом од 08.10.2013. г.
5. Захтев
Бранко Гардашевић из Београда, поднео је захтев, заведен у Дирекцији под
бројем 360-470/2013 од 24.09.2013. године, за доставу следеће информације:
Професор сам на Факултету спорта и физичког васпитања Универзитета у
Београду. Одлуком Комисије за стамбена питања Факултета додељен ми је у закуп стан број 31, у
ул. Мије Ковачевића број 9, у Београду. Факултет се обратио вама захтевом ради давања
сагласности на Уговор о закупу стана којег сам потписао, и како сам заинтересован за куповину
истог, то молим да ми у смислу Закона о приступу информацијама од јавног значаја омогућите
увид у предмет 360-174/2013-04 од 27.05.2013. године.
Одговор
У вези вашег захтева евидентираног код Републичке дирекције за имовину
Републике Србије под бројем 360-470/2013 од 24.09.2013. године, којим сте се обратили овој
Дирекцији за ''приступ информацијама од јавног значаја, односно увид у списе предмета 360174/2013-04 од 27.05.2013. године'', у складу са Законом о слободном приступу информацијама
од јавног значаја (''Службени гласник РС'', бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010),
обавештавамо Вас да увид у списе горе поменутог предмета можете извршити дана 07.10.2013.
године у 10:00 часова, у просторијама Републичке дирекције за имовину Републике Србије.
96
- октобар
1. Захтев
Нова странка – Зоран Живковић из Београда, поднео је захтев, заведен у
Дирекцији под бројем 464-1164/2013 од 02.10.2013. године, за доставу следеће информације:
Копију документа који садржи тражену информацију, поштом: Уговор о продаји
хотела ''Југобанке'' на Копаонику између Републике Србије и Проперти инвестмент ЛЛЦ из
Уједињених Арапских Емирата.
Одговор
У вези вашег захтева број 36/2013 од 02.10.2013. године, којим сте се, на основу
члана 15. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (''Службени
гласник РС'', бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), обратили овој Дирекцији, ради доставе поштом
копије документа који садржи информацију која се односи на Уговор о продаји хотела
''Југобанке'' на Копаонику, закључен између Републике Србије и Проперти Инвестмент ЛЛЦ из
Уједињених Арапских Емирата, у прилогу овог дописа достављамо вам копију документа који
садржи тражену информацију.
2. Захтев
Мрежа за реституцију у Србији, Удружење грађана за повраћај одузете имовине
''Београд'', поднело је захтев, заведен у Дирекцији под бројем 954-2829/2013 од 07.10.2013.
године, за доставу следеће информације:
Молимо Вас да нам сходно Закону о слободном приступу информацијама од
јавног значаја (''Сл. гласник РС'' бр. 120/2004, 54/2007, 104/09 и 36/2010), доставите збирне
евиденције непокретних ствари у државној односно јавној својини Републике Србије, АП, и ЈЛС,
до дана израде одговора на наш захтев као и на дан 31.12.2012.г.
Уколико ове информације поседујете у електронској форми, молимо да нам их
доставите у тој форми.
Одговор
Програмско решење базе јединствене евиденције средстава у државној својини,
може да пружи збирне податке о средствима у државној својини који не обухватају
непокретности које су прешле у својину АП и ЈЛЦ односно које су прешле у приватну својину.
До доношења Уредбе о евиденцији непокретности у јавној својини, у постојећој апликацији се
само избором начина престанка: ''јавна својина'' означавају непокретности на којима је
успостављена јавна својина АП и ЈЛС. С тим у вези у бази је евидентирано 5.437 јединице
непокретности на којима је успостављена јавна својина наведених титулара, док је РС титулар
јавне својине на 7.918 евидентиране јединице непокретности. Напомињемо да предметне измене
у бази ажурирамо на основу решења донетих од стране РГЗ – надлежне службе за катастар
97
непокретности односно која су достављена од стране Републичког јавног правобранилаштва ради
обавештења и евентуалног изјашњења.
Имајући у виду предње достављамо вам Збирни преглед о стању непокретности
по врстама са пресеком стања на дан 31.12.2012. и 21.10.2013. године, као и ЦД са подацима о
јавној својини РС, АП и ЈЛС.
3. Захтев
Новинар Љубиша Ивановић – Редакција Вести из Београда, поднео је захтев,
заведен у Дирекцији под бројем 464-1201/2013 од 14.10.2013. године, за доставу следеће
информације:
Достављање копије два уговора и то:
1. Уговор којим је Републичка дирекција за имовину од Агенције за осигурање
депозита у јуну 2013. купила хотел Југобанке на Копаонику.
2. Уговор којим је Републичка дирекција за имовину 16. јуна непосредном
погодбом хотел Југобанке продала компанији Копаоник Проперти Инвестмент ЛЛЦ.
Одговор
У вези вашег захтева од 11.10.2013. године, којим сте се, на основу члана 15. став
1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (''Службени гласник РС'', бр.
120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), обратили овој Дирекцији, ради доставе копије уговора којим је
Републичка дирекција за имовину од Агенције за осигурање депозита у јуну 2013. купила хотел
Југобанке на Копаонику, и копију уговора којим је Републичка дирекција за имовину,
непосредном погодбом, продала хотел ''Југобанке'' на Копаонику, компанији Kopaonik Property
Investment LLC, у прилогу овог дописа достављамо вам копије тражених докумената.
4. Захтев
Бојана Букоровић из Београда, поднела је захтев, заведен у Дирекцији под
бројем 462-2818/2013 од 18.10.2013. године, за доставу следеће информације:
Молим Вас да ми одговорите на следећа питања и доставите документа која
потврђују Ваш одговор:
- Колики број пријава о одузетој имовини је поднет овој Дирекцији након
истека преклузивног рока (30. јуна 2006. године) одређеног чланом 6. Закона
о пријављивању и евидентирању одузете имовине (''Сл. гласник РС'', бр.
45/2005), и да ли је Дирекција издала потврде о пријављеној имовини и
подносиоцима таквих пријава?
- На основу захтева ког државног органа и одговорног лица запосленог у том
државном органу је са интернет странице ове Дирекције скинута јавна
електронска база података о пријављеној и евидентираној имовини прописана
чланом 3. став 3. Закона о пријављивању и евидентирању одузете имовине
(''Сл. гласник РС'', бр. 45/2005), и због чега је то учињено?
98
-
-
-
Молим Вас да ми доставите мишљење ове Дирекције упућено на захтев
државних органа у вези Нацрта и Предлога Закона о враћању одузете имовине
и обештећењу, као и након усвајања и ступања на снагу тог Закона (''Сл.
гласник РС'', бр. 72/2011).
Колико на основу Закона о јавној својини (''Сл. гласник РС'', бр. 72/2011) и
других закона износи укупна површина неизграђеног грађевинског земљишта
и укупна површина станова над којим право својине и право коришћења има
Град Београд, као и колики је укупан број неизграђених катастарских парцела
грађевинског земљишта и укупан број станова над којима право својине и
право коришћења има град Београд?
Колико на основу Закона о јавној својини (''Сл. гласник РС'', бр. 72/2011) и
других закона износи укупна површина неизграђеног грађевинског земљишта
и укупна површина станова над којим право својине има Република Србија,
као и колики је укупан број неизграђених катастарских парцела грађевинског
земљишта и укупан број станова над којима право својине има Република
Србија?
Одговор
У вези Вашег захтева од 18.октобра 2013. године, којим на основу Закона о
слободном приступу информацијама од јавног значаја (''Службени гласник РС'', бр. 120/04, 54/07,
104/09 и 36/10), тражите одговор и доставу документације, обавештавамо Вас о следећем:
1. Увидом у јавну електронску базу података – регистар пријављене одузете
имовине утврђено је да је поднето 798 пријава одузете имовине после преклузивног рока
утврђеног Законом о пријављивању и евидентирању одузете имовине. Дирекција није издавала
потврде подносиоцима пријава који су подносили пријаве одузете имовине после рока, већ је
исте захтеве одбијала решењем. Мањи број незадовољних странака покренуло је управни спор
пред Врховним судом односно Управним судом. Сви спорови су решени одбијањем тужбе
тужилаца.
2. Од априла 2013. године, сајт Републичке дирекције за имовину Републике
Србије одржава Управа за заједничке послове републичких органа, која није била задужена за
инсталирање јавне електронске базе пријављене одузете имовине на интернет страници. За
израду и постављање наведене базе на интернет страници је по уговору било задужено предузеће
ТСГ које није одржавало наведени програм ажурно те је долазило до честиих грешака у
захтеваним извештајима. Наведене околности не утичу на јавност рада Дирекције у смислу
обезбеђења јавности података о пријавама одузете имовине, односно пружања информација о
подацима из пријава одузете имовине на захтев заинтересованих лица.
3. Провером у писарници Дирекције, утврђено је да није заведен званични
захтев за мишљење на Нацрт и Предлог Закона о враћању одузете имовине и обештећењу
достављеног од стране предлагача, мада је Дирекција имала представника у Комисији која је
била задужена за израду Нацрта наведеног закона.
4. и 5. Дирекција, сагласно Закону о министарствима (''Сл. гласник РС'', бр.
72/12 и 76/13), Закона о јавној својини (''Сл. гласник РС'', бр. 72/11 и 88/13) и Уредби о
евиденцији и попису непокретности и других средстава у државној својини (''Сл. гласник РС'', бр.
27/96), води јединствену евиденцију непокретности у државној својини, на основу података
достављених путем НЕП образаца од стране корисника средстава у државној својини. Земљиште,
као врста непокретности се, сагласно наведеним прописима, евидентира као пољопривредно,
99
шумско и грађевинско. Дирекција не води евиденцију неизграђеног грађевинског земљишта,
стога Вас упућујемо да исте податке потражите од надлежних служби РГЗ-а.
Увидом у једисствену евиденцију непокретности, на дан израде овог дописа,
утврђено је да је евидентирано укупно 1626 станова пријављених од стране корисника града
Београда од ког броја је прешло у јавну својину 29 стана, односно евидентирано је 275 јединица
грађевинског земљишта, од којег броја је 52 јединице прешло у јавну својину града Београда. С
тим у вези достављамо вам Извод из прегледа непокретности за корисника Град Београд за
грађевинско земљиште (прва и 7. страна) из којег прегледа се може видети површина
непокретности, као и Извод из прегледа непокретности за корисника Град Београд за подврстустан (прва и 36. страна) из којег прегледа се може видети површина непокретности.
Такође, утврђено је да је евидентирано 3400 јединица грађевинског земљишта које
се води на Републику Србију, односно 1073 стана о чему се достављају Изводи из прегледа
непокретности корисника Република Србија.
5. Захтев
Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
обратио се овој Дирекцији дописом број: 07-00-03205/2013-03 од 17.10.2013. године, заведен у
овој Дирекцији под бројем 07-39/2013 од 21.10.2013. године, на основу члана 24. Закона о
слободном приступу информацијама од јавног значаја (''Службени гласник РС'', бр. 120/04, 54/07,
104/09 и 36/10), у прилогу којег је доставио жалбу Савета за мониторинг, људска права и борбу
против корупције – Транспарентност из Трстеника, Војислава Танкосића 6/6, изјављеној због
непоступања, по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја.
Потребно је да се без одлагања, а најкасније у року од пет дана изјасните о
наводима жалбе, посебно о разлозима непоступања, у складу са одредбама чл. 16. ст. 1-9 или ст.
10. Закона, а у случају да је поступљено по захтеву, доставити Поверенику доказ о томе у складу
са чланом 24. став 3. Закона, како би Повереник донео одлуку по жалби у року утврђеном
Законом.
Одговор
Савет за мониторинг, људска права и борбу против корупције – Транспарентност,
обратио се Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије путем e-mail адресе, захтевом
број 1332/2013 од 12.09.2013.године, за приступ информацији од јавног значаја на основу члана
15. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, ради достављања копије
аката Републичке дирекције за имовину Републике Србије и аката којима располаже, а везана су
за постојањесагласности да образовне установе и то: Гимназија ''Миле Арсенијевић Бандера''
Мајданпек, Основна школа ''12. септембар'' Мајданпек, Техничка школа ''ГСП Београд'' Београд и
Техничка школа ''Раде Металац'' Лесковац дају у закуп државни простор на коришћење Високој
техничкој шкооли струковних студија Трстеник, за период од 1.01.2011. године до данас.
По наведеном захтеву Савета за мониторинг, љуска права и борбу против
корупције – Транспарентност, упућеног путем e-mail адресе, није поступано.
Такође вас обавештавамо да је Дирекција поступајући по вашем горе наведеном
захтеву, упутила Савету за мониторинг, људска права и борбу против корупције Транспарентност, допис под горњим бројем од 24.10.2013. године, који вам у прилогу
достављамо.
100
- новембар
1. Захтев
Мирјана Прерадовић - Радосављевић из Вршца, поднела је захтев, заведен у
Дирекцији под бројем 954-3175/2013 од 19.11.2013. године, за доставу следеће информације:
Када ће орган надлежан за вођење јавних евиденција о непокретностима тј.
Катастар непокретности извршити упис јавне својине у корист Републике Србије на
непокретностима описаним у чл. 72. став 2. Закона о јавној својини?
Одговор
Одредбом члана 72. став 14. Закона о јавној својини (''Службени гласник РС'', бр.
72/11) прописано је да ће орган надлежан за вођење јавне евиденције о непокретностима и
правима на њима извршити, по службеној дужности, упис права јавне својине Републике Србије
на непокретностима из става 2. овог члана. Чланом 28. став 1. Закона о министарствима
(''Службени гласник РС'', бр. 72/12 и 76/13) прописано је да Републички геодетски завод, поред
осталог, обавља стручне послове и послове државне управе који се односе на државни премер и
катастар и упис права на непокретностима.
Имајући у виду изнето, ова Дирекција не располаже траженом информацијом,
нити је у поседу документа који садржи тражену информацију.
Сагласно члану 19. Закона о слободном приступу информацијама од јавног
значаја (''Службени гласник РС'', бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), нашим актом под горњим
бројем од 25.11.2013. године проследили смо Ваш предметни захтев на даље поступање
надлежном органу – Републичком геодетском заводу, и о истом обавестили Повереника за
информације од јавног значаја и заштиту података о личности.
У прилогу овог дописа достављамо Вам фотокопије наведених аката.
Допис Генералног секретаријата Владе Републике Србије
61 број: 07-9707/2013 од 22. новембра 2013. године
Дописом под горњим бројем, Влади Републике Србије, обратила се Мирјана
Прерадовић – Радосављевић, захтевом за приступ информацијама од јавног значаја, у вези уписа
јавне својине у корист Републике Србије на непокретностима описаним у чл. 72. став 2. Закона о
јавној својини.
Молимо вас, да у складу са чланом 29. Закона о министарствима (''Службени
гласник РС'', бр. 72/12), захтев Мирјане Прерадовић – Радосављевић, који вам достављамо у
прилогу, размотрите и о томе известите подносиоца захтева.
Одговор
Поводом вашег акта 61 бр. 07-9707/2013 од 22.11.2013. године, којим сте нам
доставили захтев за приступ информацијама од јавног значаја Мирјане Прерадовић –
Радосављевић, из Београда, у вези уписа јавне својине у корист Републике Србије на
непокретностима описаним у чл. 72. став 2. Закона о јавној својини, на даље поступање у складу
са чланом 29. Закона о министарствима (''Службени гласник РС'', бр. 72/12), обавештавамо вас да
101
је наведени захтев достављен овој Дирекцији дана 25. новембра 2013. године од стране
именоване, те да је Дирекција благовремено поступила по истом.
У прилогу овог дописа достављамо вам фотокопије дописа Дирекције под
горњим бројем од 25. новембра 2013. године упућених подносиоцу захтева, Поверенику за
информације од јавног значаја и заштиту података о личности и Републичком геодетском заводу.
12. ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА
ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА 2010. ГОДИНУ
Извод из Закона о буџету Републике Србије за 2010. годину
(«Службени гласник Републике Србије» број 91/10)
Главни
програм
Економска
/
Раздео ГлаваФункција
класифипрограм
кација
/
пројекат
7
1
2
3
4 5 6
ОПИС
8
Издаци из
Средства из
додатних
буџета
прихода
9
10
Укупна
средства
11
РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
36
130
411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
482
483
511
512
515
01
04
06
13
01
04
06
13
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натуре
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне
Новчане казне и пенали по решењу судова
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Извори финансирања за функцију 130:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од међународних организација
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 130:
Извори финансирања за раздео 36:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од међународних организација
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 36:
81.947.000
91.947.000
14.642.000
14.642.000
20.000
20.000
1.853.000
1.853.000
2.760.000
2.760.000
1.000
1.000
24.140.000
200.000 24.340.000
2.000.000 2.040.000
4.040.000
7.300.000 18.360.000 25.660.000
3.100.000
3.100.000
22.900.000
22.900.000
2.750.000
2.750.000
3.200.000
3.200.000
31.300.000
31.300.000
5.992.000 239.000.000 244.992.000
1.000.000
1.000.000
3.000.000
3.000.000
207.905.000
207.905.000
85.200.000 85.200.000
20.400.000 20.400.000
154.000.000 154.000.000
207.905.000 259.600.000 467.505.000
207.905.000
207.905.000
85.200.000 85.200.000
20.400.000 20.400.000
154.000.000 154.000.000
207.905.000 259.600.000 467.505.000
102
ПРИХОДИ И РАСХОДИ У 2010.ГОДИНИ
Ра
зде
о
Главни
програ
м/програм/пр
ојекат
Фун
кциј
а
Економ
ска
класиф
икација
Опис
Апропријације *
Закон о буџету за
2010.г.
ИЗВРШЕЊЕ
ОД 01.01.31.12.2010.
ИЗВОР ПРИХОДА 01
%
ИЗВРШЕЊА
Приходи из буџета - 01
39
РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА
ИМОВИНУ РС
130
Извори финансирања: 01-укупно
207.905.000,00
161.327.613,69
77,60%
411
Приходи из буџета
Плате, додаци и накнаде запослених
(зараде)
81.947.000,00
59.581.927,08
72,71%
412
Социјални доприноси на терет
послодавца
14.642.000,00
10.659.959,97
72,80%
413
Накнаде у натури
414
Социјална давања запосленима
1.853.000,00
672.919,41
36,32%
415
Накнаде трошкова за запослене
2.760.000,00
1.912.520,38
69,29%
416
Награде запосленима и остали посебни
расходи
421
Стални трошкови
22.933.000,00
20.549.216,72
89,61%
422
Трошкови путовања
2.000.000,00
1.460.404,25
73,02%
423
Услуге по уговору
6.957.000,00
4.686.156,30
67,36%
424
Специјализоване услуге
3.100.000,00
2.692.334,00
86,85%
425
Текуће поправке и одржавање
24.450.000,00
23.882.179,79
97,68%
426
Материјал
2.750.000,00
2.470.756,67
89,85%
482
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
2.880.000,00
29.285,00
1,02%
483
Новчане казне и пенали по решењу
судова
31.654.000,00
31.652.367,34
99,99%
511
Зграде и грађевински објекти
5.958.000,00
504.883,21
8,47%
512
Машине и опрема
1.000.000,00
572.703,57
57,27%
01
0.00%
20.000,00
0.00%
1.000,00
103
515
3.000.000,00
Нематеријална имовина
Извори финансирања: 04
0,00
0%
Сопствени приходи буџетских корисника - 04
Укупно за извор 04:
421
Стални трошкови
511
Зграде и грађевински објекти
85.200.000,00
63.655.979,30
74,72%
200.000,00
68.888,00
34,45%
85.000.000,00
63.587.091,30
74,81%
Донације од међународних организација - 06
Извори финансирања: 06
Укупно за извор 06:
20.400.000,00
422
Трошкови путовања
2.040.000,00
423
Услуге по уговору
18.360.000,00
Извори финансирања: 13
130.670,29
0,64%
0%
0,72%
130.670,29
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Укупно за извор 13:
463
Текући трансфери нивоу градова
УКУПНО ИЗ СВИХ ИЗВОРА
ФИНАНСИРАЊА
154.000.000,00
4.997.100,00
3,25%
154.000.000,00
4.997.100,00
3,25%
467.505.000,00
230.111.363,28
49,23%
ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА ТЕКУЋУ 2011. ГОДИНУ
Извод из Закона о буџету Републике Србије за 2011. годину
(«Службени гласник Републике Србије» број 101/10)
Главни
програм
Економска
/
Раздео ГлаваФункција
класифипрограм
кација
/
пројекат
1
2
3
4 5 6
7
ОПИС
8
Издаци из
Средства из
додатних
буџета
прихода
9
10
Укупна
средства
11
РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА
ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
39
130
411
412
413
414
415
Плате, додаци и накнаде запослених
(зараде)
Социјални доприноси на терет
послодавца
Накнаде у натуре
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
90.361.000
90.361.000
16.176.000
230.000
1.200.000
2.200.000
16.176.000
230.000
1.200.000
2.200.000
104
416
421
422
423
424
425
426
483
511
512
515
01
04
06
01
04
06
Награде запосленима и остали посебни
расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Новчане казне и пенали по решењу
судова
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Извори финансирања за функцију 130:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од међународних организација
Укупно за функцију 130:
Извори финансирања за раздео 39:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од међународних организација
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 39:
1.000
21.453.000
1.953.000
7.511.000
3.087.000.
23.408.000
1.605.000
1.000
21.753.000
4.083.000
15.336.000
3.087.000
23.408.000
1.605.000
300.000
2.130.000
7.825.000
9.000.000
107.250.000156.000.000
700.000
1.700.000
9.000.000
263.250.000
700.000
1.700.000
287.835.000
287.835.000
156.300.000
9.955.000
454.090.000
156.300.000
9.955.000
287.835.000166.255.000
287.835.000
156.300.000
9.955.000
287.835.000166.255.000
11.148.893.000
156.300.000
9.955.000
454.090.000
ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА 2011. ГОДИНУ
Извод из Закона о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2011. годину
(«Службени гласник Републике Србије» број 78/11)
Главни
програм
Економска
/
Раздео Глава Функција
класифипрограм
кација
/
пројекат
7
1
2
3
4 5 6
ОПИС
Средства из
буџета
Издаци из
додатних
прихода
Укупна
средства
8
9
10
11
РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
32
130
411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
482
483
511
512
515
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натуре
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни
расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне
Новчане казне и пенали по решењу судова
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина
90.361.000
16.176.000
230.000
1.200.000
2.200.000
90.361.000
16.176.000
230.000
1.200.000
2.200.000
858.000
21.453.000
1.280.000
6.561.000
3.087.000
23.408.000
1.370.000
1.000
300.000 21.753.000
2.130.000 4.083.000
7.825.000 15.336.000
3.087.000
23.408.000
1.605.000
3.200.000
9.000.000
156.000.000263.250.000
700.000
1.700.000
9.000.000
56.393.000
700.000
1.700.000
105
Извори финансирања за функцију 130:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од међународних организација
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Укупно за функцију 130:
Извори финансирања за раздео 32:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од међународних организација
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 32:
01
04
06
13
01
04
06
13
235.977.000
235.977.000
156.300.000156.300.000
9.955.000 9.955.000
0
0
235.977.000 166.255.000402.232.000
235.977.000
235.977.000
156.300.000156.300.000
9.955.000 9.955.000
0
0
235.977.000 166.255.000402.232.000
ПРИХОДИ И РАСХОДИ У 2011.ГОДИНИ
Раз
део
Главни
програм/
програм/прој
екат
Фун-кција
Економ
ска
класиф
икација
Опис
Апропријације
* Закон о
буџету за
2011.г.
ИЗВРШЕЊЕ
ОД 01.01.31.12.2011.
ИЗВОР
ПРИХОДА - 01
%
ИЗВРШ
ЕЊА
Приходи из буџета - 01
32
РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА
ЗА ИМОВИНУ РС
130
Извори финансирања: 01укупно
235.977.000
151.424.779
64,17%
411
Приходи из буџета
Плате, додаци и накнаде
запослених (зараде)
85.842.950
71.034.038
82,75%
412
Социјални доприноси на терет
послодавца
15.367.200
12.713.221
82,73%
413
Накнаде у натури
290.000
288.000
99,31%
414
Социјална давања запосленима
1.200.000
114.440
9.54%
415
Накнаде трошкова за запослене
2.235.000
2.211.736
98,96%
416
Награде запосленима и остали
посебни расходи
858.000
854.159
99,55%
421
Стални трошкови
25.524.850
24.794.021
97,14%
422
Трошкови путовања
1.595.000
1.404.230
88,04%
423
Услуге по уговору
6.561.000
6.368.612
97,07%
424
Специјализоване услуге
3.312.000
3.255.878
98,31%
01
106
425
Текуће поправке и одржавање
24.108.000
23.686.579
98,25%
426
Материјал
1.825.000
1.814.519
99,43%
482
Порези, обавезне таксе, казне и
пенали
0
0%
483
Новчане казне и пенали по
решењу судова
8.550.000
2.122.782
24,83%
511
Зграде и грађевински објекти
56.393.000
94.400
0,17%
512
Машине и опрема
700.000
668.164
94,45%
515
Нематеријална имовина
Извори финансирања: 04
0
0,00
1.615.000
0%
Сопствени приходи буџетских
корисника - 04
Укупно за извор 04:
156.300.000
58.663.807
37,54%
421
Стални трошкови
300.000,00
72.928
25,00%
511
Зграде и грађевински објекти
156.000.000
58.590.879
37,54%
Извори финансирања: 06
Донације од међународних
организација - 06
Укупно за извор 06:
9.955.000
1.643.465
16,51%
422
Трошкови путовања
2.130.000
0
0%
423
Услуге по уговору
7.825.000
1.643.465
21,00%
402.232.000,00
211.732.051
52,64%
УКУПНО ИЗ СВИХ ИЗВОРА
ФИНАНСИРАЊА
ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА 2012. ГОДИНУ
Извод из Закона о буџету Републике Србије за 2012. годину
(«Службени гласник Републике Србије» број 101/2011)
Раздео Глава Функција Главни Економска
ОПИС
Средства из
Издаци из
Укупна
107
1
2
програм класифи/
кација
програм
/
пројекат
4 5 6
7
3
8
буџета
додатних
прихода
средства
9
10
11
РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
32
130
411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
482
483
511
512
515
01
04
06
13
01
04
06
13
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натуре
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни
расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне
Новчане казне и пенали по решењу судова
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Извори финансирања за функцију 130:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од међународних организација
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Укупно за функцију 130:
Извори финансирања за раздео 32:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од међународних организација
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 32:
91.290.000
16.409.000
350.000
550.000
3.000.000
91.290.000
16.409.000
350.000
550.000
3.000.000
100.000
23.523.000
1.550.000
5.450.000
3.400.000
25.700.000
1.940.000
100.000
20.500.000 44.023.000
2.940.000 4.490.000
9.860.000 15.310.000
5.000.000 8.400.000
6.000.000 31.700.000
1.000.000 2.940.000
2.500.000
2.500.000
54.500.000 273.700.000328.200.000
820.000
820.000
700.000
700.000
231.782.000
231.782.000
11.170.000 11.170.000
10.300.000 10.300.000
297.530.000297.530.000
231.782.000 319.000.000550.782.000
231.782.000
231.782.000
11.170.000 11.170.000
10.300.000 10.300.000
297.530.000297.530.000
231.782.000 319.000.000550.782.000
Извод из Закона о изменама и допунама Закона о
буџету Републике Србије за 2012. годину
(«Службени гласник Републике Србије» број 93/2012)
Главни
програм
Економска
/
Раздео Глава Функција
класифипрограм
кација
/
пројекат
1
2
3
4 5 6
7
ОПИС
Средства из
буџета
Издаци из
додатних
прихода
Укупна
средства
8
9
10
11
РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
38
130
411
412
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
86.201.000
15.498.000
86.201.000
15.498.000
108
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
483
511
512
515
01
Накнаде у натуре
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни
расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Новчане казне и пенали по решењу судова
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Извори финансирања за функцију 130:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 130:
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 38:
350.000
550.000
3.000.000
350.000
550.000
3.000.000
100.000
30.356.000
3.830.000
14.070.000
5.067.000
25.130.000
2.273.000
18.491.000
90.261.000
697.000
595.000
100.000
30.356.000
3.830.000
14.070.000
5.067.000
25.130.000
2.273.000
18.491.000
90.261.000
697.000
595.000
296.469.000
296.469.000
296.469.000
296.469.000
296.469.000
296.469.000
Извештај о извршењу буџета Републичке дирекције за имовину Републике
Србије за период од 01.01.2012. до 31.12. 2012. године
Разд
ео
39
Главни
програм/п
рограм/пројек
ат
Фу
нкци
ја
Екон
омск
а
клас
ификациј
а
13
0
Опис
РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ РС
Апропријације *
Закон о буџету
за 2012.г.
296.469.000,00
Извршење за извор финансирања: 01
Извршење из осталих извори финансирања (04-06-13)
извршење
ОД 01.0131.12.2012.
ИЗВОР
ПРИХОДА –
(01-04-06-13)
265.404.696,38
%
извршењ
е
89,60%
175.314.018,32
90.090.678,06
01
Приходи из буџета
411
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
85.201.000,00
79.636.483,75
93,47%
412
Социјални доприноси на терет послодавца
15.498.000,00
14.254.930,49
91.98%
413
Накнаде у натури
350.000,00
294.100,00
84.03%
414
Социјална давања запосленима
550.000,00
126.404,02
22,98%
415
Накнаде трошкова за запослене
3.000.000,00
2.403.876,63
80,13%
416
Награде запосленима и остали посебни расходи
100.000,00
79.912,64
79.91%
421
Стални трошкови
30.356.000,00
23.571.320,26
77,65%
422
Трошкови путовања
3.830.000,00
1.145.479,04
29,90%
423
Услуге по уговору
14.070.000,00
6.480.175,13
46,06%
109
3.065.145,48
60.49%
23.108.090,55
91,95%
3.273.000,00
2.923.652,31
89,33%
Новчане казне и пенали по решењу судова
18.701.000,00
18.695.005,90
99,98%
511
Зграде и грађевински објекти
90.051.000,00
89.145.960,38
99,00%
512
Машине и опрема
697.000,00
474.160,80
68,03%
515
Нематеријална имовина
595.000,00
0
5.067.000,00
424
Специјализоване услуге
425
Текуће поправке и одржавање
426
Материјал
483
25.130.000,00
0%
13. ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
- План јавних набавки за 2010. годину
Редни
број
1.
Предмет
набавке
Спецификација
ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Процењена вредност
Укупна
УКУПНО
4.700.000
ДОБРА
4.000.000
Набавка
компјутерских
софтвера ради
обезбеђивања
функционисањ
а
информационо
г система
Дирекције
3.000.000
По
годинам
а
Врста
поступка
1
Оквир
но
време
покрет
ања
поступ
ка
мај
2010
Окви
рно
време
реали
зациј
е
угово
ра
мај
2010мај
2011
Конто
(планска
година)
515 111компјут
ерски
софтвер
и
Износ на
конту
(планска
година)
3.000.000
Извор
финансираања
(планска
година)
01-буџет
110
2.
1.000.000
Набавка
рачунара и
рачунарске
опреме
512221рачунар
ска
опрема
мај
2010
1.000.000
01-буџет
700.000
УСЛУГЕ
Осигурање
зграда и
опреме на
Хоргошу
1.
1
700.000
6
децем
бар
2010
деце
мбар
2010деце
мбар
2011
421521осигура
ње
зграда
24.140.000
01-буџет
Редни
број
Предмет
набавке
УСЛУГЕ
1.
2.
3.
Спецификација
НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ
Процењена вредност
Укупна
По
годин
ама
Основ
из
Закона
за
изузеће
Оквирно
време
покрет.
поступка
Оквирно
време
реализ.
уговора
Конто
(планска
година)
Износ на
конту
(планска
година)
Извор
финанс
ир.
(планск
а
година)
24.205.000
200.000
члан
26. став
2
мај
мај 2010мај 2011
421511осигурање
запослених
у случају
несреће на
раду
24.140.000 01буџет
Електронс
ка збирка
прописа
290.000
члан
26. став
2
април
2010
април
2010април
2011
423399остали
издаци з
астручно
образовање
7.300.000
01буџет
Заштита
објеката
намењених
за смештај
архивске
200.000
члан
26. став
2
децемба
р
421323услуге
заштите
имовине
24.140.00
0
01буџет
Осигурање
запослених
111
грађе
Дирекције
1.100.000
члан 7.
став 1.
тачка 1
март 2010
март 2010
424311здравствена
заштита по
уговору
3.100.000
01буџет
4.
Специјали
стички
здравствен
и прегледи
запослених
22.415.000
члан 7.
став 1.
тачка 2.
јануар
2010
јануар
2010.
децембар
2012
423- услуге
по уговору
22.415.00
0
5.
Избор
консултана
та у циљу
реализациј
е пројекта
Регистар
основних
средстава
у Србији
06донациј
е
међуна
род.
организ
ац.
- Допуне плана јавних набавки за 2010. годину:
Ред.
број
Предмет набавке
Врста
посту
пка
Окви
рно
време
покре
тања
посту
пка
Оквирн
о време
реализ.
уговора
Конто
(планск
а
година
Износ на
конту
(планска
година)
Извор
финансир
ања
(планска
година)
4
април
мај -јун
511321
239.000.000
04
Износ на
конту
(планска
година)
Извор
финансир
аања
(планска
година)
Процењена вредност
Укупна
По
година
ма
6.580.435,72
РАДОВИ
1
Спецификација
ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Додатни радови на
адаптацији и
реконструкцији зграде
у Бранковој 25
6.580.436
Редни Предмет
број набавке
УКУПНО
Спецификација
ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Процењена вредност
Укупна
По годинама
Врста
поступ
ка
Оквирн
о време
покрета
ња
поступ
ка
Оквирно
време
реализац
ије
уговора
Конто
(планска
година)
2.000.000
2.000.000
112
ДОБРА
1.
Гориво
2.000.000
1.000.000-2010.
1.000.000-2011.
6
новемб
ар
новембар
2010.
новембар
2011.
426411бензин
1.000.000
01
ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Редни
број
По
годинама
Укупна
УКУПНО
15.000.000
УСЛУГЕ
15.000.000
Израда Главног
пројекта за
реконструкцију,
доградњу и
делимичну
промену намене
постојећег објекта
у улици Ужичка
број 15, у
Београду
15.000.000
Врста
поступ
ка
4
Оквирно
време
покретањ
а
поступка
Оквирно
време
реализац
ије
уговора
децембар
2010.
јануар
2011.
Конто
(планска
година)
511451пројектна
документација
Износ на
конту
(планска
година)
15.000.000
- План јавних набавки за 2011. годину
ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Редн
и
број
Предмет
набавке
Спецификација
1.
Предмет
набавке
Спецификација
Процењена вредност
Вр
Процењена вредност
ста
пос
По
туп
Укупна
годи
ка
нама
Оквирн
о време
покрета
ња
поступк
а
Оквирно
време
реализациј
е уговора
Конто
(планска
година)
Износ на
конту
(планска
година)
Извор
финан
сирањ
а
(план
ска
113
Изво
р
фина
нсира
ња
(план
ска
годин
а)
01
годин
а)
УКУПНО
ДОБРА
1.
2.
3.
4.
Набавка
компјутерс
ких
софтвера
Набавка
рачунара и
рачунарске
опреме
3.258.000
1.564.000
644.000
Набавка
горива
путем
новчаних
бонова
1.050.000
УСЛУГЕ
700.000
Осигурање
зграда и
опреме на
Хоргошу
РАДОВИ
5.
103.958.000
Реконструк
ција објекта
у Београду
- Ужичка
15
700.000
6
април
2011.
мај 2011.
- јун
2011.
5151 нематериј
ална
имовина
април
5122 админист
рати-вна
опрема
1.700.000
01 буџет
700.000
01 буџет
1.605.000
01 буџет
6
2011.
мај 2011.
јун 2011.
6
новемб
ар
2011.
децембар
2011. децембар
2012.
4264 материјал
за
саобраћај
новемб
ар
2011.
децембар
2011.децембар
2012.
4215 трошков
и
осигурањ
а
21.453.000
01 буџет
5113 капиталн
о
одржава
ње зграда
и
објеката
107.250.000
01 буџет
6
100.000.000
100.000.000
3
НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ
114
Предмет
набавке
УКУПНО
ДОБРА
6.
7.
8.
9.
Набавка
администрат
ивног
материјала и
материјала
за посебне
намене
Набавка
поклон
пакета за
Нову годину
Спецификација
Ред
ни
број
Процењена вредност
Укупна
210.000
члан 26. март
став 2. 2011.
188.600
члан 26. новем
став 2.
бар
2011.
Осигурање
запослених
300.000
1
0.
1
1.
Избор
консултанат
а у циљу
Конто
(планска
година)
Износ на
конту
(планска
година)
398.600
9.455.000
Специфична
здравствена
заштита
запослених
Оквирно
време
реализац
ије
уговора
Извор
финан
сираа
ња
(план
ска
годин
а)
9.853.600
УСЛУГЕ
Електронска
збирка
прописа
По
годинама
Основ
из
Закона
за
изузеће
Оквир
но
време
покре
тања
посту
пка
180.000
1.000.000
7.825.000
члан
26. став
2.
члан
26. став
2.
члан 7.
став 1.
тачка
1.
члан 7.
став 1.
април
2011.
април
2011.
фебру
ар
2011.
јануар
2011.
март
2011. децембар
2011.
4261 администрат
ивни
материјал
4269 материјал за
посебне
намене
107.250.000
01буџет
децембар
2011.
4131 накнаде у
натури
230.000
01буџет
мај 2011.
- мај
2012.
4215 трошкови
осигурања
21.453.000
01буџет
7.511.000
01буџет
3.087.000
01буџет
април
2011април
2012.
фебруар
2011. март
2011.
јануар
2011.
4233 услуге
образовања
и
усавршавањ
а
запослених
4243 медицинске
услуге
423 - услуге
по уговору
9.955.000
06 донац
ије
115
тачка 2.
реализације
пројекта
"Регистар
основних
средстава у
Србији"
150.000
Услуге
сервисирања
возила
1
2.
члан 26.
став 2.
децембар
2012.
март
2011.
међун
ародн
их
орган
изациј
а
4252 текуће
поправке и
одржавање
опреме
март
2011. април
2011.
23.408.000
01буџет
- Допуне плана јавних набавки за 2011. годину:
Редни
број
1
Предмет
набавке
Спецификација
НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ
Процењена вредност
Укупна
УСЛУГЕ
315.000
Одржавање
мрежне
опреме
315.000
По
годинама
Основ
из
Закона
за
изузеће
члан
26.
став 2.
Оквирно
време
покретања
поступка
Оквирно
време
реализације
уговора
мај
2011.
мај 2011.
Конто
(планска
година)
423 услуге
по
уговору
Износ
на
конту
(планска
година)
Извор
финансираања
(планска
година)
9.955.000
01-буџет
Ред.
број
Предмет
набавке
Спецификација
ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Процењена
вредност
Укупна
УКУПНО
820.000
УСЛУГЕ
820.000
По
година
ма
Врста
поступ
ка
Оквирн
о време
покрета
ња
поступ
ка
Оквир
но
време
реализа
ције
уговора
Конто
(планска
година)
Износ на
конту
(планска
година)
116
Извор
финанс
ирања
(планск
а
година)
1.
820.000
Техничка контрола
пројектне документације
Главног пројекта за
реконструкцију, доградњу
и делимичну промену
намене постојећег објекта
у улици Ужичка број 15, у
Београду, пројектоване
површине око 6650 м2
3
новемб
ар
2011.
5113 капиталн
о
одржавањ
е зграда и
објеката
новемб
ар децемб
ар
2011.
56.393.000.
01
- Измена плана јавних набавки за 2011. годину:
Редни
број
Предмет
набавке
Спецификација
НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ
Процењена вредност
Укупна
По
годинама
Оквирно
време
покретања
поступка
Оквирно
време
реализације
уговора
члан 26.
став 2.
новембар
децембар
Конто
(планска
година)
Износ на
конту
(планска
година)
245.000
ДОБРА
245.000
1.
Основ из
Закона
за
изузеће
Поклон
пакети
413 накнаде у
натури
290.000
- План јавних набавки за 2012. годину
Предмет
набавке
Спецификација
ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Редн
и
број
Извор
финанс
ирања
(планск
а
година)
Процењена вредност
Укупна
УКУПНО
92.123.000
ДОБРА
2.598.000
По
годин
ама
Вр
ста
пос
туп
ка
Оквирн
о време
покрета
ња
поступк
а
Оквирно
време
реализациј
е уговора
Конто
(планска
година)
Износ на
конту
(планска
година)
Извор
финан
сирањ
а
(план
ска
годин
а)
117
01буџет
1.
2.
3.
4.
Набавка
компјутерс
ких
софтвера
Набавка
рачунара и
рачунарске
опреме
Набавка
администра
тивног
материјала
Набавка
горива
путем
картица за
горива
УСЛУГЕ
5.
6.
7.
Оглашавањ
е у дневним
новинама
Осигурање
зграда и
опреме на
новом
граничном
прелазу
''Хоргош''
Специфичн
а
здравствена
заштита
запослених
РАДОВИ
8.
Реконструк
ција објекта
у Београду
- Ужичка
15
593.000
6
април
2012.
мај
2012.
април
мај
2012.
2012.
694.000
422.000
889.000
6
5151 нематериј
ална
имовина
5122 -
админист
ративна
опрема
700.000
01 буџет
820.000
01 буџет
500.000
01 буџет
6
јануар
2012.
фебруар
2012. фебруар
2013.
4261 админист
ративни
материјал
6
новемб
ар
2012.
децембар
2012. –
децембар
2013.
4264 материјал
за
саобраћај
1.050.000
6
јануар
2012.
фебруар
2012.фебруар
2013.
4234 услуге
информи
сања
2.000.000
01 буџет
6
новемб
ар
2012
децембар
2012.децембар
2013.
4215 трошков
и
осигурањ
а
1.015.000
01 буџет
6
фебруа
р
2012
фебруар
2012.март
2013.
4243 –
медицин
ске
услуге
1.100.000
01 буџет
5113 капиталн
о
одржава
ње зграда
54.500.000
01 буџет
01 –
буџет
3.425.000
1.694.000
800.000
931.000
86.100.000
46.100.000
3
118
и
објеката
9.
Обезбеђење
услова за
рад РДИ у
делу
објекта у
ул. Кнеза
Милоша
24-26
40.000.000
1
април
2012
април
2012.мај
2013.
5113 капиталн
о
одржава
ње зграда
и
објеката
65.000.000
04 –
сопст
вени
прих
оди
Ред
ни
број
Предмет
набавке
УКУПНО
ДОБРА
1
0.
Набавка
поклон
пакета за
Нову годину
УСЛУГЕ
1
1.
1
2.
Услуге
сервисирања
возила
Осигурање
запослених
Спецификација
НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ
Процењена вредност
Укупна
По
годинама
Основ
из
Закона
за
изузеће
Оквир
но
време
покрет
ања
посту
пка
Оквирно
време
реализац
ије
уговора
Извор
финан
сираа
ња
(план
ска
годин
а)
Конто
(планска
година)
Износ на
конту
(планска
година)
350.000
01буџет
700.000
01буџет
1.015.000
01буџет
7.915.000
296.000
296.000
члан 26. новем
став 2. бар
2012.
децембар
2012.
4131 –
накнаде у
натури
члан 26.
став 2
јануар
2012.
фебруар
2012. фебруар
2013.
4252 текуће
поправке и
одржавање
опреме
члан 26.
став 2
април
2012.
мај
2012. мај
2013.
4215 трошкови
осигурања
7.915.000
300.000
215.000
119
1
3.
1
4.
Електронска
збирка
прописа
Одржавање
мрежне
опреме
84.700
члан 26.
став 2.
aприл
2012.
мај
2012. мај
2013.
4233 услуге
образовања
и
усавршавањ
а
запослених
320.000
члан 26. април
став 2.
2012.
мај
2012.
мај
2013.
4235 –
стручне
услуге
350.000
01буџет
2.250.000
01буџет
- Измена плана јавних набавки за 2012. годину:
НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ
Редни
број
Предмет
набавке
УСЛУГЕ
Спецификација
Процењена вредност
Укупна
1.
Оквир
но
време
покрет
ања
посту
пка
Конто
(планск
а
година)
Износ на
конту
(планска
година)
Извор
финанс
ираања
(планск
а
година)
92.500
92.500
Електронска
збирка
прописа
По
годинама
Осн
ов
из
Зак
она
за
изуз
еће
Ок
ви
рн
о
вре
ме
реа
лиз
ац
ије
уго
вор
а
чла
н
26.
став
2.
април
мај
20
12.
мај
20
13.
4233 услуге
образов
ања и
усаврш
авања
запосле
них
350.000 01буџет
ЈАВНЕ НАБАВКЕ
120
УСЛУГЕ
1.
Сервисира
ње
мотроних
возила
Спецификација
Редни број
Предмет
набавке
Процењена
вредност
Укупна
По
год
ина
ма
Врста
посту
пка
Оквир
но
време
покрет
ања
поступ
ка
6
септем
бар
2012.
Оквирно
време
реализац
ије
уговора
Конто
(планска
година)
октобар
2012.
4252 текуће
поправке и
одржавање
опреме
Износ на
конту
(планска
година)
Изв
ор
фин
анс
ира
ња
(пла
нска
год
ина)
600.000
600.000
700.000
01 буџет
121
-
План
јавних
набавки
за
2013.
годину
122
123
- Измена плана јавних набавки за 2013. годину:
124
- Подаци о спроведеним јавним набавкама за 2010. годину
125
126
127
128
129
130
131
132
- Подаци о спроведеним јавним набавкама за 2011. годину
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
- Подаци о спроведеним јавним набавкама за 2012. годину
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
- Подаци о спроведеним јавним набавкама за 2013.
157
158
159
160
161
162
14. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ
Дирекција није вршила исплате на име "државне помоћи" односно није додељивала другим
лицима по неком основу који не подразумева обавезу једнаких узвратних давања државном
органу.
15. ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА
ПОДАЦИ О ПЛАТАМА, ОДНОСНО ЗАРАДАМА И ДРУГИМ
ПРИМАЊИМА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА И
НАМЕШТЕНИКА
I ПЛАТЕ ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА И НАМЕШТЕНИКА
ЗА
МЕСЕЦ ДЕЦЕМБАР 2012. ГОДИНЕ
ЗВАЊЕ
КОЕФИЦИЈЕНТ
НЕТО ЗАРАДА
Директор
9.00
165,995.64
Заменик директора
8.00
147,551.68
Помоћник директора
6.32
116,565.83
5.30
4.81
4.24
3.85
97,752.99
88,715.45
78,202.39
71,009.25
Руководилац групе
3.49
64,369.42
Виши саветник
4.36
80,415.67
3.85
3.49
3.16
2.79
2.66
2.53
71,009.25
64,369.42
58,282.91
51,458.65
49,060.93
46,663.22
Млађи саветник
2.03
37,441.24
Сарадник
2.09
1.90
38,547.88
35,043.52
Млађи сарадник
1.65
30,432.53
Референт
1.71
1.55
31,539.17
28,588.14
Намештеник
1.50
27,665.94
Начелник
Шеф одсека
Самостални саветник
Саветник
163
II НАКНАДЕ И ДРУГА ПРИМАЊА ДРЖАВНИХ
СЛУЖБЕНИКА
И НАМЕШТЕНИКА - закључно са исплатом у децембру 2012.
год.
(накнада за превоз на посао и са посла, трошкови дневница за
службени пут у земљи и иностранству)
ЗВАЊЕ
Директор
Заменик директора
Помоћник директора (5)
Државни службеници и
намештеници
2010.
ГОДИНА
103,368.62
33,797.02
92,435.00
2011.
ГОДИНА
46.087,00
37.527,70
96.480,00
2012.
ГОДИНА
0
47.889,00
128.987,40
2,370,228.1
6
2.115.256,0
0
2.917.841,60
16. СРЕДСТВА ЗА РАД ДИРЕКЦИЈЕ
Републичка дирекција за имовину Републике Србије је директни буџетски корисник и
средства за рад Дирекције обезбеђена су у буџету Републике Србије за текућу годину.
Дирекција не остварује сопствене приходе које би користила за извршавање расхода која
се односе на материјалне трошкове и примања запослених у Дирекцији.
17. ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА
Веб сајт Републичке дирекције за имовину Републике Србије је: www.rdi.gov.rs, и
тренутно је у фази организовања.
Информатор се ажурира једном месечно и постављен је на веб сајт Дирекције.
Информатор је израђен и у штампаном облику и налази се у Дирекцији доступан
заинтересованим лицима.
18. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ ДИРЕКЦИЈЕ
Републичка дирекција за имовину Републике Србије располаже информацијама о
државној имовини које се односе на својински статус, право коришћења, начине управљања и
располагања државном имовином.
19. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА КОЈЕ ДИРЕКЦИЈА СТАВЉА НА УВИД
Републичка дирекција за имовину Републике Србије у складу са Законом о слободном
приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, број 120/04, 54/07, 104/09 и
36/10), ставља на увид све информације из тачке 18. Информатора осим у случајевима из члана
9. и 14. поменутог Закона.
164
20. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА
Захтев се подноси путем поште или непосредно предајом захтева на писарници Дирекције
Поступајући по захтеву, Дирекција обавештава заинтересовано лице да ли поседује информацију
или не.
Уколико Дирекција поседује тражену информацију заинтересовано лице ће писмено бити
обавештено о истом, као и термину када ће му бити стављен на увид документ са траженом
информацијом, ако је то захтевано. Захтев се може односити и на издавање копија докумената са
траженом информацијом, у ком случају ће се, након достављања доказа о уплати нужних
трошкова на име трошкова насталих у поступку издавања копија докумената на којима се налазе
информације од јавног значаја, заинтересованом лицу доставити копије тих докумената.
У случајевима када се, поступајући по захтевима заинтересованих лица, констатује да
Дирекција не поседује тражену информацију, или из разлога прецизираних у члану 9. и 14.
Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја информација не може бити
предмет поступања, Дирекција доноси решење о одбацивању захтева.
165
Download

Република Србија РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ