ПОСТУПАК ОБАВЉАЊА ПРАКСЕ НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИМ СТУДИЈАМА
Упутство и подсетник за студенте и менторе
Пракса на специјалистичким студијама (Специјалистичка пракса) обавља се у организацији чија је делатност повезана са
стручним садржајем студијског програма који студент похађа. Пракса се реализује кроз практичан рад и учешће у
активностима у организацији, у трајању од 45 часова (шест осмочасовних радних дана).
Ментор праксе из Школе (ментор) одређен је за сваки студијски програм Наставним календаром специјалистичких студија
за текућу школску годину.
При спровођењу праксе ментор се у свему придржава процедуре ВО-ПР-010, Извођење праксе на специјалистичким
студијама.
Пракса се реализује кроз следеће основне активности студента, ментора и других учесника:
1. Ментор обавља припрему студената за реализацију праксе на часу који се организује на почетку семестра у којем се
реализује пракса.
2. Студент купује у скриптарници Школе Дневника праксе на специјалистичким студијама (ВО-ОБ-021) који садржи и
Упут за обављање праксе на специјалистичким студијама (ВО-ОБ-020).
3. Студент предлаже ментору организацију у којој жели да обави праксу, што подразумева да је студент од организације
претходно добио сагласност за реализацију праксе.
4. Ментор разматра предлог студента и оцењује да ли је организација погодна за реализацију праксе са становишта
усклађености делатности организације и циљева студијског програма. Своју сагласност са изабраном организацијом
ментор потврђује потписом на страни 1 Дневника.
5. У случају да студент није у могућности да сам пронађе организацију у којој ће реализовати праксу, ментор је у
обавези да му у томе помогне.
6. Ментор са студентом израђује Програм праксе. Програм садржи податке о студенту и организацији у којој ће се
пракса реализовати, као и задатке које студент треба да изврши током реализације праксе.
7. Студент подноси организатору наставе Дневник оверен од ментора и образац Упут за обављање праксе на
специјалистичким студијама (ВО-ОБ-020). Организатор наставе попуњава Упут (први део ВО-ОБ-020).
8. Студент доноси попуњен Упут у Студентску служба, која га заводи, оверава печатом и враћа студенту.
9. Ментор врши припрему студента за реализацију праксе пре одласка у организацију.
10. Студент реализује праксу у организацији у складу са програмом праксе и општим правилима за обављање праксе,
датим у Дневнику. Студент води Дневник према упутствима ментора. Реализацију праксе ментор прати у контакту са
студентом и ментором из организације.
11. Студент са ментором из организације попуњава основне податке о организацији (лист 4 Дневника).
12. По обављеној пракси ментор из организације попуњава упитник о вредновању праксе (лист 5 Дневника), а одговорно
лице из организације, на основу извештаја ментора из организације, потврђује на Упуту потписом и печатом да је
пракса обављена (други део Обрасца ВО-ОБ-020).
13. Студент по обављеној пракси израђује Елаборат о специјалистичкој пракси. У прилогу Елабората даје се Дневник, као
и други релевантни документи које је студент израдио или прикупио током реализације праксе.
14. Испит из предмета Специјалистичка пракса пријављује се и полаже на начин и у терминима који важе и за све друге
испите како је то дефинисано Наставним калндаром за текућу школску годину.
15. Оверену потврду о реализацији праксе на обрасцу ВО-ОБ-020 и израђен Дневник студент приказује ментору
најкасније три дана пре почетка испитног рока.
16. Ментор у базу података о студентима уноси податак да је испуњен услов за излазак на испит.
17. Најкасније три радна дана пре утврђеног термина за полагање испита из предмета Специјалистичка пракса, студент
доставља ментору Упут, Елаборат и Дневник.
18. Пре почетка полагања испита ментор на Упуту (трећи део Обрасца ВО-ОБ-020) потврђује да је студент обавио
предиспитне обавезе, у складу са описом предмета. У индексу на страници одговарајућег семестра ментор уноси
забелешку на месту предвиђеном за студентске праксе.
19. Испит се полаже пред ментором и састоји се од презентације и усмене одбране Дневника и Елабората, како је то
предвиђено описом предмета на конкретном студијском програму.
20. Ментор из Школе после полагања испита попуњава Упитник о вредновању праксе (лист 5 Дневника) и задржава га.
21. Студент после полагања испита попуњава Упитник о вредновању праксе (лист 6 Дневника) који ментор доставља
помоћнику директора за наставу.
22. Уз запис о формирању оцене ментор доставља организатору наставе Упут (Образац ВО-ОБ-020) и лист са основним
подацима о организацији у којој је обављена пракса (лист 4 из Дневника).
23. Уз Запис о формирању оцене организатор наставе доставља Студентској служби и попуњен Упут. Студентска служба
Упут улаже у досије студента.
Download

ПОСТУПАК ОБАВЉАЊА ПРАКСЕ НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИМ