ЈП,,Дирекција за урбанизам,грађевинско земљиште, путеве и изградњу Ваљева”
Карађорђева 64, Ваљево
Број: 3262/13-4
Датум: 22.10.2013. године
На основу члана 63. став 2. и став 3. Закона о јавним набавкама(Сл.гласник РС бр.124/12), а
на основу тражених појашњења конкурсне документације од стране заинтересованих лица,
Комисија за јавну набавку бр. 57/13 даје следеће
ОДГОВОРЕ
1.ПИТАЊЕ: У пројектном задатку као саставни део пројектне документације тражи се
елаборат противпожарне заштите, међутим Правилником о садржини и начину израде
техничке документације за објекте високоградње (Сл.гласник, бр. 15/2008) чланом 33. тражи
се Главни пројекат заштите од пожара.
ОДГОВОР: У пројектном задатку је грешком тражен елаборат противпожарне заштите, тако
да треба урадити ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА.
2.ПИТАЊЕ: Конкурсном документацијом није предвиђен услов о кадровској опремљености
за одговорног пројектанта Главног пројекта заштите од пожара, које услове треба да испуни
исти, и коју лиценцу треба да поседује?
ОДГОВОР: Одговорни пројектант главног пројекта заштите
од пожара мора имати
УВЕРЕЊЕ или ОДГОВАРАЈУЋУ ЛИЦЕНЦУ коју издаје МУП Србије за ту врсту пројекта.
3.ПИТАЊЕ: Као додатни услов за учешће у предметној јавној набавци постављен је услов
кадровски капацитет сходно коме понуђач мора имати ангажоване инжењере који поседују
одговарајуће лиценце ИКС,између осталих и дипл.инж.грађевине са лиценцама 312
(одговорни пројектант грађевинских конструкција објеката нискоградње) и 314 (одговорни
пројектант хидротехничких објеката и инсталација водовода и канализације). Имајући у виду
истоветност у погледу садржаја послова које обавља дипл.инж.грађевине саобраћајног
смера са лиценцом 315 (одговорни пројектант саобраћајница) са траженом лиценцом 312,
односно послове које обавља дипл.инж.грађевине хидротехничког смера са лиценцом 313
(одговорни пројектант грађевинских објеката хидроградње) и траженом лиценцом 314,
питање је да ли се уместо лиценце 312 може доставити лиценца 315, а уместо лиценце 314
лиценца 313?
ОДГОВОР:
•
Имајући у виду да је за кадровску опремљеност тражен дипл. инж. грађевине с
лиценцом 310 – одговорни пројектант грађевинских конструкција објеката
високоградње, нискоградње и хидроградње, могуће је уместо лиценце 312 (одговорни
пројектант грађевинских конструкција објеката нискоградње) доставити лиценцу 315
(одговорни пројектант саобраћајница).
•
Може се уместо лиценце 314 (одговорни пројектант хидротехничких објеката и
инсталација водовода и канализације) доставити лиценца 313 (одговорни пројектант
грађевинских објеката хидроградње).
Комисија за јавну набавку
Download

attachment_id=1527