РЕГИСТРАЦИЈА ОБЈЕКТА ЗА ДРЖАЊЕ И УЗГОЈ ЖИВОТИЊА (ФАРМЕ)
Поступак добијања сагласности да је објекат изграђен у складу са ветеринарско- санитарним
условима се састоји из 4 корака:
Корак 1. Подношење захтева и неопходне документације за регистрацију објекта
Захтев мора да садржи податке о подносиоцу (адреса, број телефона), локацији објекта,
врсти животиња – типу узгоја, и капацитету објекта. Уз захтев је неопходно приложити и
следећу документацију:
1) за физичка лица – доказ о власништву над објектом (власнички лист, копија плана)
или уговор о закупу објекта – уступања на коришћење;
2) за правна лица – решење о упису у регистар привредних субјеката; за предузетнике –
решење о упису у регистар радњи;
3) сагласност – решење надлежног општинског органа управе (комуналне или инспекције
за заштиту животне средине) за наведени објекат, у складу са локалним прописом који
регулише начин држања домаћих животиња;
4) за рибњаке – водопривредна сагласност и водопривредна дозвола;
5) уговор о сарадњи са надлежним научним или ветринарским специјалистичким
институтом, за тражену врсту узгоја;
6) доказ о уплати трошкова поступка у износу од 1.500,00 динара
сврха плаћања: трошкови поступка
прималац: Управа за ветерину
рачун повериоца: 840-1562845-88
модел / позив: 97 / 17-41900-04-01-760-742321
7) доказ о уплати републичке административне таксе у износу од 2.850,00 динара
сврха плаћања: републичка административна такса
прималац: буџет Републике Србије
рачун повериоца: 840-742221843-57
модел / позив: 97 / контролни број – шифра општине којој припадате.
Ископирати сва ова документа и то чувати.
Захтев и оригинале свих неопходних докумената послати на адресу:
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за ветерину,
Одсеку за евиденцију и регистрацију животиња и објеката,
Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд.
Корак 2. стиже Вам на кућну адресу Решење за преглед објекта из
Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије.
Корак 3. ветеринарска инспекција излази на терен и ради записник о извршеном
инспекцијском прегледу и исти шаље Министарству пољопривреде, шумарства и
водопривреде Републике Србије (један примерак записника даје подносиоцу захтева).
Корак 4. уколико испуњавате услове добијате на кућну адресу Решење о испуњености
ветеринарско-санитарних услова у објекту за држање и узгој животиња.
За све неопходне информације обратите се одељењу ветеринарске инспекције у
Нишу на телефоне 505-110 и 505-111.
ГРАД НИШ
УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РАЗВОЈ СЕЛА
Лесковачка 4
тел. 290-242, 290-243, 505-697, 505-699.
Download

регистрација објекта за држање и узгој животиња (фарме)