ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ
ВЕТЕРИНАРСКО – САНИТАРНИХ УСЛОВА У ОБЈЕКТИМА ЗА ДРЖАЊЕ И
УЗГОЈ ЖИВОТИЊА, УПИС У РЕГИСТАР И ДОДЕЛУ ВЕТЕРИНАРСКОГ
КОНТРОЛНОГ БРОЈА - ФАРМЕ
Захтев се подноси:
МИНИСТАРСТВУ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
-Упрaви за ветеринуУл. Омладинских бригада бр. 1
11070 Нови Београд
1.Захтев, у коме треба навести име и презиме, адресу и телефон подносиоца
захтева, а ако је подносилац правно лице захтев написати на меморандуму
предузећа, навести тачну адресу где се објекат - фарма налази и врсту животиње
која ће се у објекту држати и узгајати;
2.Оригиналне уплатнице или у случају електронског плаћања (E-banking),
доставити оверен примерак, од стране банке, доказа о уплати:
уплатилац
Име презиме и адреса
Шифра
плаћања
сврха уплате
Приход реп. органа
уплатилац
Име презиме и адреса
сврха уплате
Републичка административна
такса
прималац
Буџет Републике Србије
износ
1.500,00
Рачун примаоца
840-1562845-88
Трошкови поступка
прималац
валута
RSD
Број модела Позив на број
97
17-41900-04-01-760-742321
Шифра
плаћања
валута
RSD
износ
3.720,00
Рачун примаоца
840-742221843-57
Број модела Позив на број
97
Број општине где се врши уплата
уплатилац
Име презиме и адреса
сврха уплате
Републичка административна
такса
прималац
Буџет Републике Србије
Шифра
плаћања
валута
RSD
износ
1400, 00
Рачун примаоца
840-742221843-57
Број модела Позив на број
97
Број општине где се врши уплата
3.Доказ о власништву објекта: оригинал или оверени препис поседовног листа,
оверен уговор о закупу или изјава власника о давању објекта на коришћење;
4.Фотoкопија решења Агенције за привредне регистре о упису привредног
субјекта у регистар привредних субјеката (уколико је подносиоц захтева правно
лице, односно предузетник);
5.Евиденциони лист о додели ID броју имања на коме се држе животиње - издат
од надлежне Ветеринарске станице;
Download

Регистровање објекта за држање животиња-фарме