ОПШТИНА
ТОПОЛА
ПРОЦЕДУРА
ОД ЛОКАЦИЈСКЕ ДО УПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ
Реализација планског документа врши се преко следећих корака:
ЗА ИЗРАДЊУ ПОМОЋНИХ ОБЈЕКАТА (гаража, бунар, остава итд.) И
ОГРАДА:
1. Информација о локацији - садржи податке о могућностима и
ограничењима градње на катастарској парцели, на основу планског
документа; издаје се обавезно за изградњу помоћних објеката, гаража и
трафо станица 10/04 kV или 20/04 kV. Уз захтев за издавање информације о
локацији подноси се копија плана парцеле и лист непокретности.
Информација о локацији, поред података из захтева за издавање инф. о
локацији (име и презиме подносиоца захтева, бр. катастарске парцеле,
место на коме се налази тј. улица и број) садржи и податке о: планском
документу на основу кога се издаје; целини односно зони у којој се налази;
намени земљишта; регулационим и грађевинским линијама; правилима
грађења; условима прокључења на инфраструктуру; потреби израде плана
детаљне регулације и урбанистичког пројекта; напомену да издата инф. о
локацији није основ за издавање грађевинске дозволе.
Инф. о локацији садржи и напомену да лице коме се издаје инф. о локацији
може, пре издавања локацијске дозволе, од органа, односно организација
које издају посебне услове (услови заштите споменика културе, услови
очувања животне средине и сл.) и техничке услове (место и начин
техничких прикључака новог објекта на инфраструтурне водове, као и
њихових капацитета) а који су садржани као обавезни у информацији о
локацији, тражити издвајање тих услова и података.
Информацију о локацији издаје орган надлежни за издавање локацијске
дозволе у року од осам дана од дана подношења захтева тј. уредне
документације. Надлежни орган за издавање је Одељење за комуналне
делатности, грађевинско-урбанистичке и имовинско-правне односе. Контакт
телефон 034/811-008 локал 202 и 119.
ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ГРАЂЕВИНСКО-УРБАНИСТИЧКЕ И
ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ОДНОСЕ
ОПШТИНА
ТОПОЛА
Накнада за рад органа тј општинска такса уплаћује се у износу од:
До 300м2 ...................................................................................................1.000,00
од 301 - 500м2 ..........................................................................................1.500,00
од 501 - 800м2 ..........................................................................................2.000,00
од 801 - 1.500,00м2 ..................................................................................3.000,00
од 1.501 - 5.000м2 ....................................................................................4.500,00
преко 5.000м2 ...........................................................................................7.500,00
- Информација о локацији за промену намене објекта и инвестиционо
одржавање..........................................................................................1.500,00
- За водове техничке инфраструктуре до 1000м ...............................9.000,00
- За водове техничке инфраструктуре преко 1000м
и већих капацитета................................................................................15.000,00
2. Решење о одобрењу извођења радова – на инвестиционом одржавању
објекта и уклањању препрека за особе са инвалидитетом, адаптација,
санација и промена намене објекта без извођења грађевинских радова.
Уз захтев за издавање решења подноси се:
1) Доказ о праву својине;
2) Идејни пројекат, односно главни пројекат за радове на санацији и
адаптацији објекта;
3) Информација о локацији за изградњу помоћних објеката, гаража и трафо
станица 10/04 kV или 20/04 kV;
4) Доказ о уређењу односа у погледу плаћања накнаде за уређивање
грађевинског земљишта за изградњу типских трафо станица 10/04 kV и
20/04 kV (осим стубних трафо станица), гаража, остава и других сличних
објеката, као и за промену намене објекта без извођења радова.
Решење се издаје у року од осам дана од подношења уредног захтева.
Надлежни орган за издавање је Одељење за комуналне делатности,
грађевинско-урбанистичке и имовинско-правне односе. Контакт телефон
034/811-008 локал 202 и 119.
На решење о одобрењу извођења радова плаћа се на име републичке
административне таксе износ од 660.00 дин.
ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ГРАЂЕВИНСКО-УРБАНИСТИЧКЕ И
ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ОДНОСЕ
ОПШТИНА
ТОПОЛА
ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНИХ, ПОСЛОВНО-СТАМБЕНИХ И ПОСЛОВНИХ
ОБЈЕКАТА:
1. Локацијска дозвола - Локацијска дозвола се издаје решењем НА
ГРАЂЕВИНСКОЈ ПАРЦЕЛИ, за објекте за које се по Закону о планирању и
изградњи издаје грађевинска дозвола, а садржи све услове и податке
потребне за израду техничке документације, у складу са важећим планским
документом и другим посебним законима, а према врсти објекта.
Локацијском дозволом, по захтеву инвеститора може се предвидети и
фазна, односно етапна изградња. Захтев за издавање локацијске дозволе
обавезно садржи и податке о објекту који ће се градити, а нарочито о:
палнираној диспозицији, врсти и намени објекта, техничке карактеристике и
сл.
Уз захтев за издавање локацијске дозволе подноси се:
1) Копија плана парцеле;
2) Извод из катастра подземних инсталација;
3) Доказ о праву својине, односно права закупа на грађевинском земљишту
Садржина локацијске дозволе: име и презиме инвеститора са ЈМБГ,
односно пословно име или назив инвеститора са седиштем и ПИБ; број и
површину катастарске парцеле; податке о постојећим објектима на парцели
које је потребно уклонити; дефинисан приступ јавној саобраћајној
површини; намену објекта; грађевинске линије; правила грађења са
утврђеном наменом за конкретну парцелу, нарочито дефинисање односа
према суседним објектима и парцелама и према земљишту јавне намене
(дозвољени положај и величина отвора, ограђивање, очување или
остварење визура, очување или остварење колских и пешачких приступа и
токова и сл; услове за прикључење на саобраћајну, комуналну и другу
инфраструктуру; могуће и обавезујуће фазе у реализацији пројекта; попис
обавезних делова главног пројекта у односу на конкретни објекат (АГ,
пројекат унутрашњих инсталација, пројекат лифта, машински пројекат и
др.); назив планског документа на основу кога се издаје; констатацију да
правноснажна локацијска дозвола јесте основ за израду идејног и главног
пројекта ако се ради о објекту из главног пројекта; обавезу одговорног
пројектанта да главни пројекат мора да буде урађен у складу са правилима
грађења и свим осталим посебним условима садржаним у локацијској
дозволи; коснтатацију да издата локацијска дозвола престаје да важи
ако инвеститор у року од две године од дана правоснажности решења о
локацијској дозволи не поднесе захтев за издавање грађевинске
дозволе; локацијска дозвола, која се издаје за цео објекат, у диспозиту
решења садржи и податке о могућности фазне изградње, ако ти радови
представљају техничко технолошку, амбијенталну, односно грађевинску
ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ГРАЂЕВИНСКО-УРБАНИСТИЧКЕ И
ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ОДНОСЕ
ОПШТИНА
ТОПОЛА
целину или је за њихово извођење предвиђено издавање посебне
грађевинске дозволе (припремни радови, извођење радова на формирању
темељне јаме до коте 0 и сл.), ако се ради о објекту за који је законом
предвиђена могућност фазне изградње и ако постоји захтев инвеститора за
фазну израдњу, у ком случају свака фаза мора бити прецизно дефинисана.
Локацијска дозвола се издаје на грађевинској парцели, па уколико није
промењена намена из пољопривредног у грађевинско земљиште,
инвеститор пре издавања локацијске дозволе, подноси и доказ о плаћеној
накнади за наведену промену намене земљишта.
Издаје се у року од 15 дана од дана подношења уредног захтева, односно
прибављања услова и података које надлежни орган прибавља по
службеној дужности.
Надлежни орган за издавање је Одељење за комуналне делатности,
грађевинско-урбанистичке и имовинско-правне односе. Контакт телефон
034/811-008 локал 202 и 119.
Решење о локацијској дозволи на име општинске таксе износ од:
Доградња постојећег објекта или
1. Изградња објекта до 50м2 ..................................................................2.600,00
2. Доградња постојећег објекта или
изградња објекта од 51м2 до 100м2 .......................................................4.000,00
3. Доградња постојећег објекта или
изградња објекта од 101м2 до 200м2 .....................................................5.000,00
4. Доградња постојећег објекта или
изградња објекта од 201м2 до 300м2 .....................................................8.000,00
5. Доградња постојећег објекта или
изградња објекта од 301м2 до 400м2 ...................................................10.000,00
За економске објекте у селу такса износи 50,00% од висине таксе.
2. Грађевинска дозвола – грађење објекта врши се на основу грађевинске
дозволе и техничке документације. Издавање грађевинске дозволе је
поверени посао јединицама локалне самоуправе од стране надлежног
Министарства. Уз захтев за издавање грађевинске дозволе прилаже се:
1) Локацијска дозвола;
2) Главни пројекат у три примерка са извештајем о извршеној техничкој
контроли;
3) Доказ о праву својине, односно праву закупа на грађевинском земљишту;
4) Доказ о уређивању односа у погледу плаћања накнаде уређивање
грађевинског земљишта;
5) Доказ о уплати административне таксе.
ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ГРАЂЕВИНСКО-УРБАНИСТИЧКЕ И
ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ОДНОСЕ
ОПШТИНА
ТОПОЛА
За изградњу линијских инфраструктурних објеката, као доказ о праву
својине, односно праву закупа на грађевинском земљишту, служи коначно
решење о експропријацији и доказ да је крајњи корисник експропријације
обезбедио новчана средства у висини тржишне вредности непокретности,
односно уговор о устанонављању права службености са власником
послужног добра.
За изградњу или извођење радова на грађевинском земљишту или објекту
који је у власништву више лица, уз наведени захтев, прилаже се и оверена
сагласност тих лица, а ако се радови изводе на припајању или претварању
заједничких просторија у стан, односно пословни простор у стамбеним
зградама, односно надзиђивању стамбене зграде, прилаже се и уговор
закључен у складу са посебним законом.
За изградњу енергетских објеката, уз наведени захтев прилаже се и
енергетска дозвола у складу са посебним законом.
Орган надлежан за издавање грађевинске дозволе, по пријему захтева
проверава да ли захтев садржи прописане доказе и да ли је главни пројекат
урађен у складу са правилима грађења садржаним у локацијској дозволи.
Грађевинска дозвола се издаје решењем, у року од осам дана подношења
уредног захтева. Саставни део решења је главни пројекат и локацијска
дозвола.
Грађевинска дозвола издаје се за цео објекат, односно за део објекта, ако
тај део представља техничку и функционалну целину.
Грађевинска дозвола престаје да важи ако се не отпочне са грађењем
објекта, односно извођењем радова, у року од две године од дана
правоснажности решења којим је издата грађевинска дозвола.
Надлежни орган за издавање је Одељење за комуналне делатности,
грађевинско-урбанистичке и имовинско-правне односе. Контакт телефон
034/811-008 локал 202 и 119.
На решење о грађевинској дозволи плаћа се на име републичке
административне таксе износ од 660.00 дин.
3. Привремена грађевинска дозвола – На поступак издавања привремене
грађевинске дозволе и њену садржину примењују се одредбе закона који
регулишу поступак издавања грађевинске дозволе.
ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ГРАЂЕВИНСКО-УРБАНИСТИЧКЕ И
ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ОДНОСЕ
ОПШТИНА
ТОПОЛА
Доноси се за тачно одређени период у коме се објекат може користити,
односно изводити радови, а који не може бити дужи од три године од
дана доношења привремене грађевинске дозволе.
Надлежни орган за издавање је Одељење за комуналне делатности,
грађевинско-урбанистичке и имовинско-правне односе. Контакт телефон
034/811-008 локал 202 и 119.
На решење о привременој грађевинској дозволи плаћа се на име
републичке административне таксе износ од 660.00 дин.
4. Грађење – Инвеститор је дужан да органу који је издао грађевинску
дозволи и надлежном грађевинском инспектору пријави почетак грађења
објекта, осам дана пре почетка извођења радова. Пријава садржи датум
почетка и рок завршетка.
Припрема за грађење: обележавање грађевинске парцеле, регулационих,
нивелационих и грађевинских линија, у складу са прописима којима је
уређено извођење геодетских радова; обележавање градилишта
одговарајућом таблом, која садржи: податке о објекту који се гради,
инвеститору, одговорном пројектанту, број грађевинске дозволе, извођачу
радова, почетку грађења и року завршетка изградње.
5. Употребна дозвола – Орган надлежан за издавање грађевинске дозволе
издаје решењем употребну дозволу, у року од седам дана пријема налаза
комисије за технички преглед којим је утврђено да је објекат подобан за
употребу. Издаје се за цео објекат или за део објекта који представља
техничко-технолошку целину и може се као такав самостално користити или
је за грађење тог дела објекта донета посебна грађевинска дозвола.
Технички преглед објекта врши се по завршетку изградње објекта,
односно свих радова предвиђених грађевинском дозволом и главним
пројектом, односно по завршетку изградње дела објекта за који се може
издати употребна дозвола у складу са овим законом, у року од 30 дана
од дана пријема захтева за вршење техничког прегледа објекта.
Технички преглед врши Комисија за технички преглед објекта, која се
образује при ЈП „Дирекција за урбанизам“.
Трошкове техничког прегледа сноси инвеститор.
За издавање употребне дозволе плаћа се општинска такса у износу од
1.500,00 дин на стамбене објекте и 0,1% од предрачунске вредности на
пословне објекте а највише 30.000,00. За стамбено-пословне такса је
5.000,00 динара.
-
ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ГРАЂЕВИНСКО-УРБАНИСТИЧКЕ И
ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ОДНОСЕ
Download

процедура од локацијске до употребне дозволе