ДРУШТВО ЗА ОДГОЈ И ЗАШТИТУ СИТНИХ ЖИВОТИЊА “КОШУТЊАК”
ЧАЧАК
Браће Глишић 6
ЖР 155-21224-67
064/4143869 032/351869
УГОВОР О ДОНАЦИЈИ бр.
Закључен између:
1. Друштва за заштиту и одгој ситних животиња „Кошутњак“ из Чачка - Секција за заштиту
( у даљем тексту прималац донације)
ул. Браће Глишић 6, МБ 07331509, ПИБ 103904799
2. Донатора ______________________________________
адреса
из
_____________________________
______________________________________ ПИБ (ЛК) __________________________
Члан 1.
Предмет овог Уговора је донација у виду финансијских средстава у износу од __________
РСД, а
која ће бити употребљена за изградњу прихватилишта и помоћ напуштеним животињама које
прималац донације трајно или привремено збрињава.
Члан 2.
Донатор новчана средства уплаћује на рачун Друштва за заштиту животиња „Кошутњак“ из Чачка
бр, 155-21224-67 , ЧАЧАНСКА БАНКА, сврха уплате Донација
Члан 3.
Прималац донације прима донаторски прилог и обавезује се да ће га употребити искључиво у
наведене сврхе.
Члан 4.
Донатор има право да тражи извештај у виду рачуна или било ког другог доказа да је прималац
донација донацију употребио искључиво и само за помоћ животинјама.
У супротном, донатор има право да примаоца донације тужи и кривично гони.
Члан 5.
Свако потраживанје или парницу која настане из овог Уговора надлежан је Основни суд у Чачку.
У Чачку, ______________
ЗА ДОНАТОРА:
ПРИМАЛАЦ ДОНАЦИЈЕ:
Председник Друштва за заштиту животиња “Кошутњак”
Момчило Пантовић
Руководилац Секције за збрињавање
Милан Мраковић
Download

UGOVOR fizička i pravna lica