Образац ППДГ-5
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
Организациона јединица
ПОРЕСКА ПРИЈАВА
ЗА УТВРЂИВАЊЕ ГОДИШЊЕГ ПОРЕЗА НА ДОХОДАК ГРАЂАНА
ЗА _____________ ГОДИНУ
ПОДАЦИ О ПОРЕСКОМ ОБВЕЗНИКУ:
1.
1.1.
Порески идентификациони број (лични број) - ЈМБГ
1.2.
Име, име оца и презиме
1.3.
Подаци о пребивалишту/боравишту:
1.3.1. Општина
1.3.2. Место
1.3.3. Назив улице
1.3.4. Кућни број (број и слово)
1.3.5. Спрат, број стана и слово
1.3.6. Телефон
Занимање
1.4.
ПОДАЦИ О ИЗДРЖАВАНИМ ЧЛАНОВИМА ПОРОДИЦЕ:
2.
Име, име оца и презиме
Порески идентификациони број
(лични број) - ЈМБГ
Сродство
ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА КОЈИ СЕ ОПОРЕЗУЈУ:
3.
Опорезиви приходи за које је исплатилац обуставио и платио порез и
доприносе по одбитку (према потврди пореског плаца):
3.1.
3.1.1.
Зарада (чл. 13. до 14б Закона о порезу на доходак грађана "Службени гласник РС", бр. 24/01, ... и 18/10; даље: Закон)
3.1.2. Порез и доприноси на терет запосленог (за 3.1.1.)
3.1.3.
Опорезиви приходи остварени ван радног односа (из чл. 55, 60,
68. и 70, 82. ст. 3-5, 84. ст. 2. и 3, 84а и 85. Закона)
3.1.4. Порез и доприноси на терет примаоца прихода (за 3.1.3.)
3.2.
Свега (3.1.1. + 3.1.3. - 3.1.2. - 3.1.4.)
3.3.
Опорезиви приход од самосталне делатности
3.3.1.
Опорезиви приход од самосталне делатности (из чл. 33. и 40.
Закона)
3.3.2. Порез (за 3.3.1.)
3.4.
Свега (3.3.1. - 3.3.2.)
3.5.
Остали опорезиви приходи по решењу Пореске управе
3.5.1.
Опорезиви приходи (из чл. 60, 68. и 70, 82. ст. 3-5. и 85.
Закона)
3.5.2. Порез и доприноси на терет примаоца прихода (за 3.5.1.)
3.6.
Свега (3.5.1. - 3.5.2)
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
Износ
Опорезиви приходи за које је обвезник дужан сам да
обрачуна и плати порез и доприносе (члан 107. Закона)
3.7.
3.7.1.
Опорезиви приходи (из чл. 13. до 14б, 55, 68. и 70, 82. ст. 3-5,
84. ст. 2. и 3, 84а и 85. Закона)
3.7.2. Порез и доприноси на терет примаоца прихода (за 3.7.1.)
3.8.
Свега (3.7.1. - 3.7.2)
3.9.
Опорезиви приходи за које је обрачунат и плаћен порез у
другој држави (према потврди надлежног државног органа
те државе)
3.9.1.
Износ
012
013
014
Опорезиви приходи (из чл. 13 до 14б, 33. и 40, 55, 60, 68, 70,
82. ст. 3-5, 84. ст. 2. и 3, 84а и 85. Закона)
3.9.2. Порез на терет примаоца прихода (за 3.9.1.)
015
016
3.10.
Свега (3.9.1. - 3.9.2)
017
3.11.
УКУПНО (3.2. + 3.4. + 3.6. + 3.8. + 3.10.)
018
3.12.
Неопорезиви износ (члан 87. став 1. Закона)
019
3.13.
Доходак за опорезивање (3.11. - 3.12.)
020
3.14.
Лични одбици (3.14.1. + 3.14.2, a највише 50% од 3.13.)
021
3.14.1.
За пореског обвезника (члан 88. став 1. тачка 1) и став 3.
Закона)
022
3.14.2.
За издржаване чланове породице (члан 88. став 1. тачка 2) и
став 3. Закона)
023
Опорезиви доходак (3.13. - 3.14.)
024
3.15.
3.15.1. Опорезиви доходак до шестоструке просечне годишње зараде
025
Опорезиви доходак преко шестоструке просечне годишње
зараде (3.15. - 3.15.1.)
026
3.16.
Порез по стопи од 10% (10% на 3.15.1.)
027
3.17.
Порез по стопи од 15% (15% на 3.15.2.)
028
3.18.
Годишњи порез (3.16. + 3.17.)
029
3.15.2.
4.
ПОПИС ПРИЛОЖЕНИХ ДОКАЗА:
5.
НАПОМЕНА ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА / ПУНОМОЋНИКА / ЗАСТУПНИКА:
попуњава подносилац пореске пријаве:
(Место)
(Датум)
попуњава Пореска управа:
Потврда о пријему пореске пријаве:
(Потпис пореског обвезника / пуномоћника / заступника)
Download

Obrazac PPDG-5 - Пореска управа