МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
Филијала - експозитура _____________ __________
Образац ПР - 1
ПРИЈАВА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ПРАВНОГ ЛИЦА И ПОСЛОВНИХ ЈЕДИНИЦА
ПОДАЦИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ:
1.
1.1.
Матични број правног лица
1.2.
Фирма (пун назив)
1.3.
Фирма (скраћен назив)
1.4.
Седиште:
1.4.1. Држава
1.4.2. Општина
1.4.3. Место
1.4.4. Назив улице
1.4.5. Број, слово
1.4.6. Спрат, број стана и слово
1.4.7. Телефон - fax
1.4.8. Fax
1.4.9. E-mail
ПОДАЦИ О РЕГИСТРАЦИЈИ
2.
2.1.
Назив органа надлежног за упис
2.2.
Број решења о упису у регистрар
2.3.
Датум регистрације-уписа
2.4.
Врста облика огранизовања
2.5.
Шифра претежне делатности
2.6.
Назив органа надлежног за брисање
2.7.
Број решења о брисању из регистра
2.8.
Датум брисања из регистра
словима
2.9.
Назив органа надлежног за отварање стечаја
2.10.
Број решења о отварању стечаја
2.11.
Датум отварања стечаја
2.12.
Назив органа надележног за отварање ликвидације
2.13.
Број решења о отварању ликвидације
2.14.
Датум отварања ликвидације
шифра
ПОДАЦИ О РАЧУНИМА КОД БАНАКА:
3.
3.1.
Подаци о рачунима код банака у АП Косово и Метохија:
Место
Назив банке
Број рачуна
1.
2.
3.
3.2.
Подаци о рачунима код банака у иностранству:
Место
Назив банке
1.
2.
3.
ПОДАЦИ О ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ ЗА ЗАСТУПАЊЕ:
4.
4.1.
Јединствени матични број грађана (ЈМБГ)
4.2.
Име и презиме
4.3.
Телефон-fax
4.4.
Fax
4.5.
E-mail
Број рачуна
6.
НАПОМЕНА ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ:
попуњава подносилац пријаве:
Пореску пријаву, односно њен део припремио порески саветник:
(Потпис пореског саветника)
ПИБ пореског саветника
ЈМБГ пореског саветника
Под кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да су подаци унети у пријави потпуни и тачни
(Место)
(Потпис пореског обвезника)
(Датум)
М.П.
попуњава Пореска управа:
Потврђујем да сам примио пријаву за регистрацију:
Пријава заведена под бројем
(Датум пријаве)
Потпис службеног лица)
М.П.
ПРИЛОГ:
1
2
3
4
5
попуњава Пореска управа у случају подношења службене пријаве:
Под кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да су подаци унети у пријави попуњени на
основу евиденције којом располаже Пореска управа:
(Потпис службеног лица)
(Датум)
М.П.
5.
ПОДАЦИ О ПОСЛОВНИМ ЈЕДИНИЦАМА ПРАВНОГ ЛИЦА:
2.1. Скраћен назив
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
2.2. Место
2.3. Улица
2.4. Бр
2.5. Телефон
2.6.Делатност
2.7. Датум почетка рада
2.8. Датум престанка рада
Download

Obrazac PR-1 - Пореска управа