ПРИСТУПНИЦА УДРУЖЕЊУ
„ДОСТА ЈЕ БИЛО – РЕСТАРТ“ БЕОГРАД
Изјављујем да приступам Удружењу “Доста је било – Рестарт” Београд, Јужни булевар 144,
матични број 28134215, тако што прихватам циљеве Удружења које је регистровано
Решењем Агенције за привредне регистре БУ 733/2014 од 30. јануара 2014. године и
прихватам права и обавезе које из тога проистичу почев од __. __. 2014. године.
Члан:
Име и презиме, име једног родитеља
__________________________________________
Година и место рођења
__________________________________________
ЈМБГ
__________________________________________
Број личне карте и место издавања
__________________________________________
Чланарина (200, 500, 1000)
__________________________________________
Контакт информације:
Место, општина, поштански број
__________________________________________
Улица и број
__________________________________________
Е-mail адреса
__________________________________________
Телефон
__________________________________________
Twitter
__________________________________________
Facebook
__________________________________________
Подаци о радном месту:
Стручна спрема
__________________________________________
Занимање
__________________________________________
Послодавац
__________________________________________
КООРДИНАТОР УДРУЖЕЊА
СВОЈЕРУЧНИ ПОТПИС ЧЛАНА
_________________________
_____________________________
Све информације на овој приступници представљају податке о личности члана, користиће се
искључиво у складу са Законом о заштити података о личности и искључиво за потребе Удружења
„Доста је било – Рестарт“ и неће никада бити коришћене за било које друге сврхе.
Download

„ДОСТА ЈЕ БИЛО – РЕСТАРТ“ БЕОГРАД