Синдикална организација самосталног синдиката
„ Народна банка Србије “
/201__ године
Број:
Датум:
.
201__ године
П Р И С Т У П Н И Ц А
Јa, __________________________________________________________________________________
Име (име оца) и презиме
на основу слободно изражене воље, приступам Синдикалној организацији самосталног синдиката
„Народнa банкa Србије“ и потврђујем да сам члан овог Самосталног синдиката.
Изјављујем да ћу се у свему придржавати Програма и Статута овог Самосталног синдиката, као и
Програма и Статута самосталних синдиката Србије.
Изјављујем да сам сагласан/на да ми се од зараде одбија чланарина и уплати на текући рачун
синдиката у складу са Одлуком о расподели чланарине.
Идентификациони број радника:
_________________________________________________
Датум рођења :
_________________________________________________
Број личне карте:
_________________________________________________
Крсна слава:
_________________________________________________
Адреса становања:
_________________________________________________
Број мобилног телефона:
_________________________________________________
Број телефона на послу:
_________________________________________________
Организациони део у оквиру НБС:
_________________________________________________
У_____________________,__.__201__.године
(уписати назив града и датум потписивања приступнице)
_____________________________________
(својеручни потпис)
Download

Obrazac za clanstvo u SOSSNBS