НАЗИВ ПОНУЂАЧА ___________________________________________
БРОЈ /интерни/ __________________
ДАТУМ __________________ 2015. год.
ПОТВРДА
О ПРЕУЗИМАЊУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 3/2015
Предмет: Услуге друмског превоза - превоз на посао и са посла (маркица) запослених у
Културном центру Крушевац.
Потврђујем да сам у име понуђача:
-
________________________________________________________________________
(назив понуђача)
-
________________________________________________________________________
(седиште и адреса понуђача)
-
________________________________________________________________________
(особа за контакт)
-
________________________________________________________________________
(телефон, телефакс, е-маил)
-
________________________________________________________________________
(матични број понуђача)
-
________________________________________________________________________
(ПИБ)
Преузео/ла конкурсну документацију за јавну набавку:
1. лично у згради Културног центра Крушевац, ул. Топличина бр. 2, канцеларија бр. 5,
2. е-маил - ом или
3. поштом.
(заокружити начин преузимања)
Напомена:
Заинтересована лица која преузму конкурсну документацију са интернет странице
Културног центра Крушевац, или града Крушевца, пожељно је да писаним путем, слањем
потврде о преузимању конкурсне документације скенирану на е-маил: [email protected] или на
факс број 037/423-025, обавесте наручиоца о својој заинтересованости за учествовање у
поступку јавне набавке.
На тај начин ће заинтересована лица ући у евиденцију наручиоца као потенцијални
понуђачи, а наручилац ће истима, током трајања рока за преузимање конкурсне
документације и достављање понуда, достављати у писаној форми (на начин који понуђач
наведе у потврди о преузимању конкурсне документације, са интернет странице Културног
центра), све учињене измене и допуне конкурсне документације као и појашњења конкурсне
документације.
________________________________
(овлашћено лице)
М. П. ______________________________
(потпис)
Download

Potvrda o preuzimanju konkursne dokumentacije