Бојанска 16/IV, 11000 Београд
Број: 444/3-2
Дана: 09.03.2015. године
Предмет: Додатне информације и појашњења бр. 2 конкурсне документације по јавној
набавци ЈН бр. 03/15
Дана 05.03.2015. године (у 15:38 након завршетка радног времена) достављен нам је
захтев за појашњење конкурсне документације у складу са чланом 63. и чланом 20. Закона о
јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12 – у даљем тексту ЗЈН), за припремање понуда у
вези конкурсне документације за јавну набавку у отовореном поступку добра – Медицинскотехничка помагала која се издају на терет РФЗО, по партијама, ЈН бр. 03/15.
ПИТАЊЕ БР. 1:
Потенцијални понуђач је у захтеву за додатним информацијама и појашњењима поставио
следеће питање везано предметну јавну набавку, и то:
„U skladu sa članom 57. Stav 2. I članom 61. stav 9. Zakona o javnim nabavkama naručilac je u obavezi da zahteva
bankarsku garanciju kao sredstvo obezbeđenja za ozbiljnost ponude i ispunjenje ugovornih obaveza za nabavke čija
se procenjena vrednost prelazi 5.000.000,00 rsd.
U skladu sa članom 9. stav 2., a u vezi sa gore pomenutim, molimo vas da zbog smanjenja troškova umesto
bankarske garancije i pisma o namerama banke ZA 1.000.000,00 pomerite iznos na 5.000.000,00 ili da za ispunjenje
ugovornih obaveza i ozbiljnost ponude , dozvolite dostavljanje menice.“?
ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БР. 1:
На основу разматрања питања тј. захтева које је поставио потенцијални понуђач, дајемо
следећи одговор:
Комисија за јавну набавку даје одговор да остаје при захтеву у погледу захтеваног
средства обезбеђења по предметној јавној набавци. Сходно члану 61. став 9. ЗЈН
наручилац је у обавези да захтева банкарску гаранцију као средство обезбеђења за
испуњење уговорних обавеза уколико је процењена вредност већа од износа
наведеног у члану 57. закона, међутим у закону нигде не стоји да наручилац нема
право да захтева банкарску гаранцију за испуњење уговорних обавеза чија је
процењена вредност испод наведеног износа. Наиме у складу са Правилником о
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и
начину испуњености услова у члану 12. став 1. стоји „У конкурсној документацији
може да се наведе средство обезбеђења којим понуђачи обезбеђују испуњење својих
обавеза у поступку јавне набавке, као и испуњење својих уговорних обавеза, односно
за повраћај авансног плаћања.“, даље у ставу 3 истог члана између осталог стоји да
„Средство обезбеђења може бити: 1) банкарска гаранција“. Такође имајући у виду
висину средства обезбеђења, посебно средства обезбеђења за озбиљност понуде, јасно
је да је приликом одређивања висине захтеваног средства обезбеђења наручилац имао
у виду и поштовање одредби члана 9. став 2. ЗЈН.
Појашњење ће одмах по доношењу бити достављено подносиоцу захтева и објављено на
Порталима јавних набавки и интернет страници наручиоца (09.03.2015. године).
АПОТЕКА „БЕОГРАД“
Комисија за јавну набавку
Бојанска 16/IV, 11 000 Београд, тел. +381 11 2452 648, факс: +381 11 3440 030, www.apotekabeograd.co.rs,
шифра делатности: 52310, матични број: 07019084, ПИБ: 100000580, број текућег рачуна:
840-668661-08 Управа за трезор
Download

„U skladu sa članom 57. Stav 2. I članom 61. stav