Јавно предузеће за уређење насеља општине Кањижа
Број: 23-04/2013-08
Датум: 9.09.2013.год.
КАЊИЖА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Одржавање општинских и некатегорисаних путева и улица у насељима
у зимском периоду 2013/2014. године
на територији општине Кањижа
Јавна набавка у отвореном поступку
Број набавке: ВН-4/2013
септембар 2013.године
1/44
САДРЖАЈ
1
Обавезни и додатни услови за учешће у поступку јавне набавке................................
4
2
Упутство понуђачима како да сачине понуду.................................................................
6
3
Услови за учешће у поступку јавних набавки и упутство како се доказује
испуњеност тих услова ....................................................................................................
11
4
Образац понуде.................................................................................................................
15
5
Изјава о начину учешћа Понуђача у поступку јавне набавке.......................................
16
6
Подаци о подизвођачима и понуђачима у заједничкој понуди - Обрасци бр. 1,2,3,4 .
17
7
Цена и услови плаћања – Oбразацбр.5 ...........................................................................
21
8
Рокови - Образац бр. 6......................................................................................................
22
9
Кадровска оспособљеност –лиценце одговорних извођача радова – Образац бр. 7.
23
10
Критеријум за оцену кадровске оспособљености понуђача – Образац бр. 8..............
24
11
Кадровска оспособљеност понуђача –Табела бр. 1......................................................
25
12
Критеријум за оцену техничке опремљености понуђача –механизација и опрема –
Образац бр 9.....................................................................................................................
26
13
Техничка опремљеност понуђача –табела бр. 2............................................................
27
14
Референц листа понуђача, односно подизвођача–образац бр. 10.................................
28
15
Рекапитулација окончаних ситуација или фактура за објекте са списка референц
листе образац
бр.11. ..................................................................................................................................
29
16
Изјава Наручиоца референтног посла –Образац бр. 12...............................................
30
2/44
17
Образац ситуације -модел. ..............................................................................................
31
18
Модел уговора ...................................................................................................................
32
19
Образац структуре цене –предмер и предрачун радова................................................
38
20
Образац трошкова припреме понуде –Образац бр.13...................................................
42
21
Изјава о независној понуди –Изјава бр. 1.......................................................................
43
22
Изјава о поштовању важећих прописа –Изјава бр. 2.....................................................
44
Укупан број страна конкурсне документације: 44
3/44
На основу члана 61. Закона о јавним набавкама и члана 6. Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начин доказивања
испуњених услова, Наручилац – ЈП за уређење насеља општине Кањижа, саставља следећу
КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ
 Јавно предузеће за уређење насеља општине Кањижа, Новокнежевачки пут бр.5, интернет
страница: www.jp-kanjiza.com, покреће поступак јавне набавке велике вредности (услуге)
-Одржавање општинских и некатегорисаних путева и улица у насељима у зимском периоду
2013/2014. године на територији општине Кањижа
 Предмет јавне набавке су услуге: Одржавање општинских и некатегорисаних путева и
улица у насељима у зимском периоду 2013/2014. године на територији општине Кањижа
 Назив и ознака из општег речника набавки: 50000000 –Услуге одржавања и поправки
 Јавна набавка није обликована по партијама,
 Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама:
Обавезни услови за учешће су следећи:
1. да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2. да је понуђач (привредно друштво) и његов законски заступник (односно законски заступници
привредног друштва уколико их има више) нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривичне дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3. да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања
позива за подношење понуда;
4. да је понуђач измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине, Уверења надлежних пореских
органа, односно уверење Пореске управе и локалне пореске администрације, у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
Додатни услов за учешће у поступку јавних набавки je следећи:
1. Додатни услов за учешће у поступку јавнe набавкe су финансијски, пословни, технички и
кадровски капацитет Понуђача (детаљно одређено доле у тексту)
 Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
 Конкурсну документацију, заинтересована лица могу преузети на Порталу јавних набавки или
на интернет странци Наручиоца www.jp-kanjiza.com.
Понуде се подносе непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији на
адресу Наручиоца: Кањижа, Новокнежевачки пут бр.5, са назнаком: Понуда за Одржавање
општинских и некатегорисаних путева и улица у насељима у зимском периоду 2013/2014.
године на територији општине Кањижа - НЕ ОТВАРАТИ, у року од 30 дана од дана
објављивања позива на Порталу јавних набавки, тј. до 11.10.2013. године, до 1000 сати.
4/44
 Отварање понуда је јавно и спроводи се одмах након истека рока за подношење понуда тј.
11.10.2013. године у 1100 сати. Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица, а
пуноправно учешће у поступку имају овлашћени представници понуђача.
 Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у року од 15 дана од отварања понуда.
 Особа за контакт: Јухас Арпад, тел.:024/873-190, 873-189 и 873-188, E-mail адреса:
[email protected]
5/44
УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Конкурсна документација садржи потребне информације и упутства, за правилно
састављање понуде, као и критеријум за избор најповољније понуде.
Понуђачи су дужни да поднесу понуду у складу са захтевима из конкурсне документације.
ФОРМА И ЈЕЗИК ПОНУДЕ
Понуда и остала документацијакоја се односи на понуду, мора бити у писаној форми и на
српском језику. Документација, уколико је дата на страном језику, мора бити преведена на српски
језик и оверена од стране судског вештака.
НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
Понуде се подносе попуњавањем приложених образаца, табела и изјава и достављањем
тражене документације.
Понуде се подносе непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији на
адресу Наручиоца: Кањижа, Новокнежевачки пут бр.5, са назнаком: Понуда за Одржавање
општинских и некатегорисаних путева и улица у насељима у зимском периоду 2013/2014.
године на територији општине Кањижа - НЕ ОТВАРАТИ. На полеђини коверте навести пун
назив и адресу понуђача.
Јавна набавка није обликована по партијама.
Понуде се не могу подносити по варијантама.
У року за подношење понуда, понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на
начин који је предивиђен за достављање понуда.
Понуђач може поднети само 1 понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач нити да учествује у више заједничких понуда.
ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ И ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуда са подзивођачима
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично
поверити Подизвођачу, да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између Наручиоца и
Понуђача буде закључен, тај Подизвођач ће бити наведен у уговору.
Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова.
Понуђач који ангажује подизвођача, је дужан да усвојој понуди наведе проценат укупне
вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део
предмета јавне набавке које ће извршити преко подизвођача.
Понуда групе понуђача (заједничка понуда)
Понуду може поднети група Понуђача (супонуђачи). Сви супонуђачи морају да
испуњавају обавезне услове из конкурсне докуменације.
Додатне услове из конкурсне документације испуњавају заједно. Поред наведеног
обавезно је да Носилац посла, (потписник уговора), самостално мора имати исти или већи
финансијски и пословни капацитет од доле наведеног минимума.
Код заједничке понуде, њен саставни део мора бити и Споразум којим се супонуђачи
међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке. Обавезна садржина
споразума одређена је у члану 81. Законa о јавним набавкама.
6/44
НАЧИН ПЛАЋАЊА И ЦЕНА
Плаћање по уговору, се врши уплатом на рачун понуђача.
Наручилац ће обезбедити плаћање по издатим овереним обрачунским ситуацијама.
Укупан износ, по овереним обрачунским ситацијама, биће исплаћен по завршетку
радова. Цена у понуди мора бити изражена у динарима и обухвата све трошкове који се односе на
предмет јавне набавке.
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА
Наручилац тражи од понуђача да уз понуду достави Писмо о намери банке, којим
гарантује прибављање средства обезбеђења испуњења својих уговорних обавеза и то:
 банкарску гаранцију за добро извршење посла (детаљно одређено доле у тексту)
Банкарска гаранција:
Банкарска гаранција за добро извршење посла
-мора бити безусловна и платива на први позив
- издаје се у висини 10% од вредности уговора,
- траје најмање 5 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла
Ако се за време трајања уговора промене рок за извршење уговорне обавезе, важност
банкарске гаранције мора се продужити.
Најповољнији понуђач се обавезује да при закључењу уговора достави Наручиоцу горе
поменуте банкарске гаранције.
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕУ ВЕЗИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Заинтересовано лице може у писаном облику тражити додатне инфорамације или
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење
понуде.
Комуникација у поступку јавних набавки одвија се писаним путем преко поште,
електронске поште или факсом. Уколико се комуникација врши електронском поштом или
факсом, друга страна, којој је упућен допис, мора се писмено изјаснити да је допис или документ
који је примљен путем електронске поште или факса и примила. На тај начин је достављање
извршено са доказом о пријему истог.
Тражење додатних информација или појашњења телефоном није дозвољено.
ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА НАКОН ОТВАРАЊА ПОНУДА
Наручилац може да захтева од понуђача, после отварања понуда, додатна објашњења која
ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда. Наручилац може вршити и
контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.
ИСПРАВЉАЊЕ РАЧУНСКИХ ГРЕШАКА
Наручилац може да изврши исправку рачунских грешака, уочених приликом разматрања
понуда по окончању поступка отварања понуда.
Евентуалне рачунске грешке у обрасцу структуре цене –предмеру радова исправљају се од
стране Наручиоца на следећи начин:
-где постоје разлике у износима, израженим бројевима и речима, меродавни су износи изражени
речима
-где постоји разлика између јединичне цене и укупног износа добијеног множењем јединичне
цене и количине, меродавна је јединична цена како је наведена.
7/44
Уколико по мишљењу Наручиоца није очита грешка уместу децималног зареза код
јединичне цене, у том случају ће меродаван бити укупан износ како је наведен, а јединична цена
ће се кориговати.
Износ цена наведен у обрасцу структуре цене – предмеру радова, ће се исправити према
горе наведеном поступку за исправљање рачунских грешака уз сагласност Понуђача и сматра се
обавезом за Понуђача. Ако Понуђач неприхвати исправљене рачунске грешке, његова се понуда
одбија.
НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне 3 године
поступао на начин како је то одређено у члану 82. ЗЈН.
Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити као
неприхватљиву, ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је понуђач добио
негативну референцу.
Наручилац ће захтевати додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза, уколико је
понуђач на списку негативних референци, а предмет јавне набавке није истоврстан предмету
јавне набавке за који је понуђач добио негативну референцу. Додатно обезбеђење испуњења
уговорних обавеза је банкарска гаранција у вредности од 15% понуђене цене.
КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
Наручилац ће доделити уговор, у ситуацији када постоје две или више понуда са истом
ценом, по критеријуму раније пристигле понуде код наручиоца.
ОСТАЛА ОБАВЕШТЕЊА
Понуђач или кандидат је дужан да потпише посебну Изјаву, којом наводи да је приликом
састављања понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине.
Понуђач, потписома обрасца понуде, гарантује да је ималац права интелектуалне својине
(кад је то случај). Понуђач ће сносити накнаду за коришћење патента као и одговорност за
повреду заштићеног права интелкетуалне својине трећих лица.
Сви обрасци понуде треба да буду читко попуњени, потписани и оверени печатом.
Потписивањем понуде и приложених образаца, табела и изјава, Понуђач се изјашњава да
је у потпуности разумео и прихватио све услове из конкурсне документације.
ДУЖНОСТИ И ОДГОВОРНОСТИ ПОНУЂАЧА И РАДНИКА
Радници су дужни да изводе радове на јавној површини тако да се може безбедно одвијати
саобраћај, са посебним мерама обезбеђења градилишта.
За неблаговремено предузимање мера и обавеза предвиђених Законом о јавним путевима,
Закон о безбедности саобраћаја на путевима и Законом о планирању и изградњи, на предлог
надзорног органа овлашћеног од Наручиоца, као и на основу личних запажања као и запажања
саобраћајне полиције, општински саобраћајни инспектор ће предузети мере из своје
надлежности, где се поред казнених мера одговара и за штету које настану корисницима путева и
учесницима у саобраћају.
Понуђач који је ангажован на предметним радовима је дужан да поштује: саобраћајне
прописе, прописе о безбедности и здрављу на раду (заштите на раду), користи светлосну и другу
сигнализацију, поштује препоручено оптерећење и брзину возила и брзине за прикључне машине
и опрему.
Возачи механизације морају да се крећу у оквиру саобраћајног тока и да немају никакве
привилегије у односу на друге учеснике у саобраћају. Све препреке поред коловоза морају да
буду јасно истакнуте и означене.
8/44
УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ЋЕ СЕ ИЗВОДИТИ РАДОВИ
Због специфичности услова под којима ће се радови изводити препоручује се Понуђачима
да изврше увид у Оперативни план рада зимске службе, критеријуме и стандарде одржавања
путева у зимским условима на територији Општине Кањижа који се, уз претходну најаву, може
погледати код Наручиоца.
ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може поднети понуђач, подносилац пријаве, кандидат или
заинтересовано лице. Захтев се подноси Републичкој комисији, а предаје Наручиоцу, у следећим
роковима и то:
-за оспоравање врсте поступка, садржине позива или конкурсне документације рок за подношење
захтева је 7 дана пре истека рока за поношење понуда,
-за оспоравање одлуке о додели уговора, одлуке о признању квалификације и одлуке о обустави
поступка рок за поношење захтева је 10 дана од дана пријема одлуке.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун Буџета Репубилике Србије
уплати републичку административну таксу у износу 80.000,00 динара на рачун бр. 840742221843-57, позив на број 50-016, прималац Буџет Р. Србије.
ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Уговор о јавној набавци биће закључен у року од осам дана по истеку рока за подношење
Захтева за заштиту права. Наручилац може закључити уговор и пре истека рока за подношење
Захтева за заштиту права, ако је поднета само једна понуда, као и у другим случајевима
предвиђеним чланом 112. став 2. ЗЈН.
РАЗЛОЗИ ЗА ОБУСТАВУ ПОСТУПКА
Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке, кад нису испуњени услови
за доделу уговора.
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке и из објективних и доказивих
разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се
започети поступак оконча.
РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ:
Понуда ће бити одбијена:
1. уколико није благовремена
2. уколико поседује битне недостаке
3. уколико није одговарајућа
4. уколико није прихватљива
1) БЛАГОВРЕМЕНА ПОНУДА је која је примљена од стране Наручиоца у року одређеном у
позиву за подношење понуда. Све неблаговремено поднете понуде биће по окончању поступка
отварања понуда, враћене неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.
2)БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ СУ:
1. Уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће
2. Уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове
3. Уколико понуђач није доставио тражена средства обезбеђења–писма о намерама
4. Уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног
5. Уколико понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину
понуде или није могуће упоредити је са другим понудама
9/44
3) ОДГОВАРАЈУЋА ПОНУДА је понуда која је благовремена, и за коју је утврђено да потпуно
испуњава све услове из техничке спецификације.
4) ПРИХВАТЉИВА ПОНУДА је понуда која је благовремена, коју Наручилац није одбио због
битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава нити условљава права Наручиоца
или обавезе Понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.
10/44
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ
ТИХ УСЛОВА
11/44
А -УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Обавезни услови за учешће у поступку јавних набавки су следећи:
1. да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2. да је понуђач (привредно друштво) и његов законски заступник (односно законски заступници
привредног друштва уколико их има више) нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривичне дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3. да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања
позива за подношење понуда;
4. да је понуђач измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине.
Додатни услови за учешће у поступку јавних набавки су следећи:
1. Додатни услови за учешће у поступку јавнe набавкe су финансијски, пословни, технички
икадровски капацитет Понуђача (детаљно одређено доле у тексту).
Б -УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА
Обавезни услови за учешће у поступку јавних набавки доказују се достављањем следеће
документације:
1. Извод из регистра Агенције за привредне регистре или Извод из регистра надлежног суда за
правна лица и предузетнике;
2. Уверења из казнене евиденције за:
 законског заступника понуђача –Уверење надлежне полицијске управе МУП-а – сектор
аналитике, за правна лица, предузетнике и физичка лица и
 за правно лице – Уверење о казненој евиденцији Основног суда на чијем подручју је седиште
правног лица и Уверење о казненој евиденцији Вишег суда на чијем подручју је седиште правног
лица, за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривична дела
примања и давања мита и кривично дело преваре и
 за правно лице – Уверење о казненој евиденцији Вишег суда у Београду, за кривична дела
организованог криминала,
3. Потврда, да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности:
 за правна лица –од Привредног и Прекршајног суда на чијем подручју је седиште правног лица
или Потврда Агенци је за привредне регистре,
 за предузетнике –од Прекршајног суда на чијем подручју је седиште предузетника или Потврда
Агенције за привредне регистре,
 за физичка лица -од Прекршајног суда.
4. Уверење да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе и друге јавне дажбине:
 за правна лица, предузетнике и физичка лица –од Пореске управе Министарства финансија и
привреде и локалне пореске администрацијеу складу са прописима Републике Србије, или стране
државе када има седиште на њеној територији.
Докази о испуњености обавезних услова под тачком 2. до 4. не могу бити старији од 2
(два) месеца пре отварања понуда.
Доказ о испуњености обавезних услова под тачком 3. мора бити издат након објављивања
позива за подношење понуда.
Обавезне услове мора да испуњавају и Подизвођач и Понуђачи у заједничкој понуди.
Додатни услови за учешће у поступку јавних набавки доказују се достављањем следеће
документације:
12/44
1. Финансијски капацитет се доказује достављањем следеће документације:
 Извештај о бонитету, који издаје АПР или Потврду о регистрацији редовног Годишњег
финансијског извештаја за 2010, 2011 и 2012.годину, који издаје АПР.
-Извештај о бонитету за јавне набавке који издаје АПР мора садржати извештај о блокади,
податке о ревизији рачуноводствених извештаја, мишљење независног ревизора, биланс стања и
успеха за последње три године и показатеље за оцену бонитета.
-Ако се финансијски капацитет доказује обрасцима из Годишњих рачуна за 2010, 2011.и
2012.годину, обрасци Биланс стања, Биланс успеха и Анекс морају бити оверени од стране
Народне банке Србије (фотокопије образаца)
 Извештај НБС о блокади рачуна понуђача.
-Извештај НБС о блокади рачуна за последњих 6 месеци од објављивања Позива где се види да
понуђач није био у блокади непрекидно више од 30 дана у траженом периоду
 Да укупни промет по банкарским рачунима у последње две године не може бити мањи од
40.000.000,00 динара (по години)
-Потврде које издају пословне банке
 Понуђач уз понуду доставља, као средство обезбеђења, оригинална Писма о намерама банке за
давање гаранција (како је горе у тексту наведено)
1.а Понуђач мора да докаже да над њим није покренут поступак стечаја или ликвидације,
односно претходни стечајни поступак – достављањем Потврде од АПР-а, која није старија од 2
месеца од дана отварања понуда.
2. Пословни капацитет - референца се доказује достављањем следеће документације:
Понуђач мора да има одговарајући списак РЕФЕРЕНТНИХ послова, из области:
одржавања путева у зимским условима, кумулативно не мањи од прописаног минимума.
Референтни посао мора бити обављен у периоду 15.10.2010.-31.03.2013. године, исте или
веће сложености и вредности, тј. обима, и да то документује на одговарајући начин, како је то
надаље у Упутству назначено.
Референтни посао је прецизно дефинисани само ако све одлике референтног посла
задовољавају прописани критеријум, он ће бити као такав признат на референц листи понуђача.
Референц листа, (испуњен, потписан и оверен образац 10), кумулативно за период мора
задовољити минимум три основа, и то:
● укупна вредност свих референтних радова од минимум 30.000.000,00 динара, у периоду
15.11.2010-31.03.2013 године.
● укупна количина купљене путне соли од минимум 600,00 t, у периоду 15.11.201031.03.2013 године.
● укупна дужина одржаваних коловоза на којима је рађено одржавање у зимским
условима од минимум од 250 km путева , у периоду 15.11.2010-31.03.2013. године.
Понуђач доказује извршене референтне послове, попуњеним обрасцом бр. 11 и прилогом
фотокопија ситуације или фактуре - оверене од стране надзорног органа Наручиоца и овлашћеног
лица Наручиоца референтног посла - сви листови и попуњен Образац 12 – Изјава, коју оверава
Наручилац референтног посла.
Референц листа, коју понуђач достави у понуди, може имати произвољан број обављених
радова на одржавању путева у зимским условима. За све наведене радове са Референц листе
обавезно је на одговарајући начин доказати све тражене карактеристике прилагањем наведене
пратеће документације.
Сложеност референтних радова, на зимском одржавању путева морају имати исте или
сличне техничке карактеристике као радови који је предмет ове јавне набавке), подразумева доле
наведени критеријум, те се за референтни посао одржавања путева у зимским условима сматра
13/44
само онај за који је:
1.)ангажована стручна радна снага опрема и механизација, сходно важећим стандардима и
прописима за ову врсту посла,
2.)коришћени материјали (путна со, за који је прибављен атест од стране произвођача),
3.)извршена набавка путне соли у минимуму од 600 t., о чему се као доказ могу користити
отпремнице или копије рачуна, не стaрији од периода 15.11.2010.-31.03.2013. године.
3. Кадровски капацитет се доказује достављањем следеће документације:
Кадровски капацитети и квалификациона структура односи се на број и структуру
стручних лица и радне снаге која ће бити ангажована на реализацији предметне јавне набавке. Да
би понуђач доказао да испуњава бар минимум прописаних капацитета, за реализацију предметне
јавне набавке, (минимум наведен у Обрасцу бр.8), потребно је да попуни, овери и потпише
Табелу бр.1 из прилога и да уз тако испуњену табелу приложи доказе о радном односу или о
другом облику радног ангажовања лица наведене кадровске структуре из табеле бр.1., (Уговоре о
раду и фотокопију радне књижице или уговор о другом облику радног ангажовања лица).
Нарочито се скреће пажња понуђачима да потписана и оверена табела бр.1 значи ГАРАНЦИЈУ
понуђача да ће наведена кадровска структура и број бити стварно ангажована на реализацији
предметне јавне набавке у случају доделе уговора и уписана у оперативни план зимске службе
као и обавеза Понуђача.
Осим наведеног минимума кадровских капацитета одговарајуће квалификационе
структуре, понуђач мора у понуди доставити доказ о ангажовању одговорних руководиоца радова
са важећим лиценцама. Изјава – образац бр.7, из прилога конкурсне документације, која
потписана, оверена и печатирана, представља доказ о ангажовању лица која поседују личне
лиценце грађевинске струке за одговорне извођаче радова, (лична лиценца бр.410, или 411, или
412, или 413, или 414, или 415, или 418.), како је прописано Законом о планирању и изградњи. Уз
овај образац бр.7 обавезно треба приложити фотокопије личних лиценци са потврдама о важењу
истих оверене личним печатом и потписане од стране носиоца лиценце.
4. Технички капацитет се доказује достављањем следеће документације:
У смислу техничке опремљености одговарајућом механизацијом и опремом, подразумева
се да понуђач располаже бар минимумом потребне и расположиве механизације и опреме за
пружање услуга из предмета јавне набавке, попуњена Табела бр. 2. Прихватљив је списак
опремљености понуђача који није мањи од прописаног минималног (Обрасца 9.) из Конкурсне
документације. Нарочито се скреће пажња Понуђачу да потписана и оверена Табела 2. –
Опремљеност понуђача, значи ГАРАНЦИЈУ Понуђача да ће наведена механизација и опрема
бити стварно ангажована на реализацији предметне јавне набавке. Уз испуњену табелу бр. 2.,
обавезно је приложити за возила која подлежу редовној годишњој регистрацији фотокопију
важеће саобраћајне дозволе и полису осигурања, а за осталу опрему последњу пописну
ивентарску листу, или слични доказ о поседовању опреме, (уговор, предуговор о ангажовању
механизације или опреме коју евентуално понуђач не поседује у свом власништву).
Наручилац ће се по потреби, обратити свим понуђачима са захтевом да се Комисији за
јавне набавке омогући приступ и увидна место где се наведена механизација и опрема налази.
НАПОМЕНА: Понуђач није дужан да достави доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа, али мора да наведе који су то докази.
14/44
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку Одржавање
општинских и некатегорисаних путева и улица у насељима у зимском периоду 2013/2014.
године на територији општине Кањижа
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески
идентификациони
понуђача (ПИБ):
број
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено
уговора
Датум
за
потписивање
М.П.
15/44
Потпис:
У поступку јавне набавке
Одржавање општинских и некатегорисаних путева и улица у насељима
у зимском периоду 2013/2014. године на територији општине Кањижа
Понуђач,______________________________________________________________даје следећу
ИЗЈАВУ
1. Понуду подноси самостално
2. Понуду подносим са подизвођачима:
_____________________________________________из___________________________
_____________________________________________из___________________________
_____________________________________________из___________________________
3. Понуду подносим са групом понуђача (супонуђачима):
______________________________________________из ____________________________
______________________________________________из ____________________________
______________________________________________из ____________________________
(Заокружити и по потреби попунити, једну од могућности)
Уколико Понуђач понуду подноси са Подизвођачем, саставни део обрасца понуде су и обрасци
бр. 1 и 2-Подаци о подизвођачу
Уколико Понуђач понуду подноси са супонуђачима, саставни део обрасца понуде су и обрасци бр.
3 и 4 - Подаци о супонуђачима
Напомена: по потреби ова Изјава се може копирати
Датум
М.П.
16/44
Потпис:
Образац бр.1
ПОНУЂАЧ ЋЕ ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДЕЛИМИЧНО ПОВЕРИТИ
ПОДИЗВОЂАЧУ/ПОДИЗВОЂАЧИМА
Ред.
бр.
Назив и адреса
подизвођача
Део предмета набавке - врста
радова које ће бити поверене
подизвођачу/подизвођачима
Проценат (%) укупне
вредност
радова које ће
понуђач поверити
подизвођачу/подизвођачима
1.
2.
3.
НАПОМЕНА: Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не
може бити већи од 50%укупне вредности јавне набавке.
Образац се попуњава само у случају подношења понуде са подизвођачем/подизвођачима
и по потреби образац се може копирати.
Потпис Понуђача:
(Потпис и печат овлашћеног лица подизвођача)
(Потпис и печат овлашћеног лица подизвођача)
(Потпис и печат овлашћеног лица подизвођача)
17/44
Образац бр.2
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Назив подизвођача:
Адреса:
Потписник уговора (заступник)
Име особе за контакт:
Телефон
Жиро рачун и банка
Матични број:
Порески идентификациони број:
Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је
да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког
подизвођача.
Датум
М.П.
18/44
Потпис:
Образац бр.3
ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА (СУПОНУЂАЧИ) КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ
ПОНУДУ
Ред.
бр.
Назив и адреса
супонуђача
Део предмета набавке –
позиција-врста радова које ће
бити поверене супонуђачу
Потпис
овлашћеног лица
супонуђача и
печат
1
2
3
Наручилац тражи да супонуђачи наведу име и професију лица које ће бити одговорно за
извршење уговора:
Име и презиме____________________________________________________________по
професији _________________________.
___________________________________
(Потпис именованог одговорног лица Супонуђача)
Образац се попуњава само у случају подношења заједничке понуде и по потреби овај
образац се може копирати.
19/44
Образац бр.4
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
(СУПОНУЂАЧИ)
Назив супонуђача:
Адреса:
Потписник уговора (заступник):
Име особе за контакт:
Телефон:
Жиро рачун и банка:
Матични број:
Порески идентификациони број:
НАПОМЕНА: У случају наступања у групи понуђача, образац обавезно попунити.
Датум
М.П.
20/44
Потпис:
Образац бр. 5
ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА
У складу с упутствима за састављање понуде за јавну набавку бр. ..............., након што смо
проучили услове из конкурсне документације, нудимо да извршимо услуге одржавања путева у
зимском периоду 2013/2014. године на територији општине Кањижа по цени од:
●
______________________________ динара,
● и словима: ____________________________________________________динара, без ПДВа.
У цени морају бити урачунати сви трошкови.
Цена мора бити изражена у динарима.
НАПОМЕНА: Услови плаћања дефинисани су горе у тексту
Датум
М.П.
21/44
Потпис:
Образац бр.6.
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
Рок важења понуде __________ од дана отварања понуда
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуде
РОК ПРИСТУПАЊУ РАДОВИМА - ИЗЈАВА
Рок приступању радовима за сваку појединачну акцију је одмах, а најкасније 2
сата од давања налога од стране Наручиоца и увођења степена приправности за
комплетну потребну механизацију и људство.
Датум
М.П.
22/44
Потпис:
Образац бр.7
КАДРОВСКА ОСПОСОБЉЕНОСТ
ЛИЦЕНЦА ЗА ОДГОВОРНОГ ИЗВОЂАЧА РАДОВА
ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ:9-6/2013
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Струка и степен стручне
спреме
Бр. лич. лиценце
1.
М.П
Лични печат одговорног
Извођача радова и потпис
2.
М.П
Лични печат одговорног
Извођача радова и потпис
Наведени одговорни извођачи радова ће бити Решењима именовани од стране
Понуђача и ангажовани до завршетка свих уговорених радова. Уколико дође до промене, биће
ангажован други одговорни извођач радова, који има исту лиценцу. (О чему ће наручилац бити
обавезно писменим путем упознат).
Датум:
Потпис одговорног лица понуђача:
Печат понуђача:
НАПОМЕНА: овај прилог се може умножавати фотокопирањем преузетог обрасца
23/44
Образац бр. 8
КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕНУ КАДРОВСКЕ ОСПОСОБЉЕНОСТИ ПОНУЂАЧА
Минимални број запослених
Р.
Бр.
СТРУКА, СТРУЧНА СПРЕМА или ЗВАЊЕ
са мимималним радним искуством на истим или сличним пословима
МИНИМАЛНИ
БРОЈ
1.
Грађевинска струка, било ког смера, висока стручна спрема, дипл.
грађ. инг. Лична лиценца 410, или 411или ,412 или ,413, или 414, или
415, или 418.
2
2.
Грађевинска струка, средња стручна спрема, грађ. тех.; 3 год. радног
искуства.
6
3.
Руковаоц грађевинских машина;
15
4.
Возач са положеном “Ц“ категоријом
12
5.
КВ радник - аутомеханичар
2
6.
КВ радник - електричар
2
7.
КВ радник - бравар
2
8.
НК радник
12
НАПОМЕНА: Приликом попуњавања табеле бр. 1 (доле у тексту) - кадровска оспособљеност
понуђача, уписати стручну спрему и радно искуство за занимања која су наведена у обрасцу бр.
8.
Датум
М.П.
24/44
Потпис:
Табела бр. 1.
КАДРОВСКА ОСПОСОБЉЕНОСТ ПОНУЂАЧА
Р.
бр.
Име и презиме
СТРУЧНА СПРЕМА
или ЗВАЊЕ са радним
искуством на истим или
сличним пословима
запослен
запослен
по другим облицима
радног ангажвања
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
НАПОМЕНА: према потреби ова табела се може умножавати фотокопирањем преузетог
обрасца.
Датум
М.П.
25/44
Потпис:
Образац бр.9
Критеријум за оцену техничке опремљености понуђача
МЕХАНИЗАЦИЈА И ОПРЕМА
Р.
Бр.
минимум МЕХАНИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ
са кључним карактеристикама
минимални
БРОЈ
ком.
1.
Камион са плугом и расипачем соли снаге мин. 100 kw
3
2.
Камион са расипачем соли снаге мин. 100 kw
1
3.
Камион или трактор са плугом снаге мин. 100 kw
2
4.
Грејдер снаге мин. 100 kw
1
5.
Булдозер снаге мин. 82 kw
1
6.
Утоваривач снаге мин. 210 kw
1
7.
Утоваривач снаге мин. 80 kw
4
8.
Комбинована машина са кашиком за утовар материјала, као и других
сегмената и помоћних алата.
4
9.
Комбинована машина са уграђеним одбацивачем снега - снаге мин. 80
kw
1
10.
Комбиновано возило за превоз радника и мање количине материјала
4
11.
Путничко возило за обилазак саобраћајница
1
Датум
М.П.
26/44
Потпис:
Табела бр. 2
ТЕХНИЧКА ОПРЕМЉЕНОСТ ПОНУЂАЧА
Р.
бр
МЕХАНИЗАЦИЈА И ОПРЕМА
врста, марка
Кључне карактеристике
и остале напомене
год.производње,
инстал.додатна опрема
РЕГИСТАРСКИ БРОЈ
ВОЗИЛА/
ИНВЕНТАРСКИ БРОЈ
ОПРЕМЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
НАПОМЕНА: према потреби ова табела се може фотокопирати.
За кључне карактеристике које се уносе, види начин на који је описана механизација и
опрема у обрасцу бр.9
НАПОМЕНА: уз испуњенуи оверену ову табелу бр.2 додати прилоге (фотокопирати важеће
саобраћајне дозволе и полису осигурања и последње оверене пописне инв. листе и остало).
Датум
М.П.
27/44
Потпис:
Образац бр. 10
РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА ПОНУЂАЧА, ОДНОСНО ПОДИЗВОЂАЧА
Редни
број
НАРУЧИЛАЦ РЕФЕРЕНТНОГ
ПОСЛА
ЛОКАЦИЈА
ОБАВЉЕНИХ
РАДОВА
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ И
ТЕЛЕФОНСКИ БРОЈ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Датум
М.П.
Потпис:
НАПОМЕНА: Изјаве Наручиоца, (Образац бр.12), приложити за све објекте са списка
28/44
Образац бр. 11
РЕКАПИТУЛАЦИЈА СИТУАЦИЈА ИЛИ ФАКТУРА ЗА ЛОКАЦИЈЕ СА СПИСКА
РЕФЕРЕНЦ ЛИСТЕ
РЕКАПИТУЛАЦИЈА СИТУАЦИЈА ИЛИ ФАКТУРА
ЗА СВЕ ЛОКАЦИЈЕ СА РЕФЕРЕНЦ ЛИСТЕ –образац бр. 10
Ред.бр. из
Образца 10
Заводни број и датум ситуације
Назив и дужина путева
и улица, који се
достављају као
рефернтни
Вредност ситације или
фактура са ПДВ-ом (дин.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
У К У П Н О дин.:
Словима:
Датум
М.П.
Потпис:
*Фотокопије наведених ситуација или фактура доставити у прилогу овог обрасца
29/44
Образац бр. 12
ИЗЈАВА
Наручиоца референтог посла
Наручилац _____________________________________________________________________
Изјављује да је на локацији ________________________________________________________
(уписати назив локације из Обрасца број 10)
радове извело предузеће ____________________________________________________________
на основу уговора број:...................................................за период.....................................
Сви радови су изведени успешно, у оквирима уговореног квалитета и уговореног рока, те
није било реализације уговорених казни по било ком основу, или другог спора по овом уговору.
Ова Изјава се даје ради подношења понуде Понуђача за: Одржавање путева у зимском
периоду 2013/2014. године на територији општине Кањижа, код Наручиоца ЈП за уређење
насеља општине Кањижа, као потврда референце понуђача и у друге сврхе се не може користити.
НАПОМЕНА:
обрасца.
према потреби овај прилог се може умножавати фотокопирањем преузетог
За Понуђача:
За Наручиоца:
М.П..................................................
М.П............................................
потпис одговорне особе
потпис одговорне особе
Датум:.................................
30/44
ОБРАЗАЦ СИТУАЦИЈЕ - модел са обавезујућим садржајем
Назив градилишта:
Извођач
ПИБ:
Инвеститор
ПИБ:
Бр. уговора
Уговорена вредност
Вредност извршених радова
Обарчунато по предходној сит.
Словима:
НАПЛАТУ ИЗВРШИТИ:
а) из аванса:
б) вирманом:
Јемчим под материјалном одговорношћу за квалитет извршених радова по овој ситуацији, као и да су
количине унете на основу података из грађевинске књиге
Одговорни извођач:
М.П
М.П
За извођача:
Да су радови који су обрачунати овом ситуацијом изведени и да одговарају погодбеним условима
тврди и наређује исплату у законском року
Надзорни орган:
.
М.П
М.П
У Кањижи: ______________________
31/44
Инвеститор:
МОДЕЛ УГОВОРА
Закључен дана ................... 2013. године између:
1) ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРЕЂЕЊЕ НАСЕЉА ОПШТИНЕ КАЊИЖА, са седиштем у Кањижи, ул.
Новокнежевачки пут бр.5, којег заступа директор Кевешди Јанош дипл. инж. грађ. (даље:
Наручилац) и
2) ........................................................................................ из .......................................................,
ул. .................................................... бр. ......... мат. бр. ......................... ПИБ ...............................
кога заступа ....................................................................... (даље: Извођач).
Уговорне стране су се споразумеле о следећем:
Подизвођачи:
.........................................................................................................................................................
Група понуђача - заједнички понуђачи: (Супонуђачи)
Уговорне стране су се споразумеле о следећем:
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Предмет уговора је пружање услуге одржавања општинских и некатегорисаних путева и
улица на територији општине Кањижа у зимском периоду 15.11.2013-31.03.2014. године, према
Понуди бр. ______од_________. године, која је код Наручиоца заведена под бр. _________
од___________. године и која чини саставни део Конкурсне документације ...................
бр.............../2013 код Наручиоца.
II OБАБЕЗЕ ИЗВОЂАЧА
Члан 2.
Радове који су предмет овог уговора Извођач је дужан да изведе у свему према:
важећим законским и подзаконским прописима; усвојеном оперативном плану зимске
службе; важећим техничким прописима, нормативима и стандардима; опште усвојеним
правилима струке и стандарду пажње доброг привредника; упутствима надзорног органа
Наручиоца и према одредбама овог уговора и његових евентуалних измена и допуна
(анекса).
32/44
Члан 3.
Извођач се обавезује да услуге из члана 1., овог уговора, изведе по динамици
одређеној у Оперативном плану зимске службе, која чини саставни део овог уговора.
Члан 4.
Извођач нема право да мења Оперативни план зимске службе, нит може без
претходне писмене сагласности Наручиоца да одступа од истог.
Члан 5.
Извођач се обавезује да изврши обезбеђење пута тако што ће предузети све потребне
мере за безбедност суседних објекта, материјала, саобраћаја, околине и заштите животне
средине.
Извођач се обавезује да се у току извођења услуга придржава прописа и мера заштите
на раду, те да сходно томе обезбеди и предузме све мере личне и опште заштите и
сигурности свих радника и трећих лица током извођења услуга.
Уколико Извођач не изврши обавезе из става 1. и 2. овог члана, одговоран је и сноси
сву насталу штету.
Члан 6.
Извођач радова је дужан да уредно и по прописима води дневник зимске службе,
дневник дежурства, грађевинску књигу са свим прилозима, путни налог о раду машина и
транспортних средстава и евиденцију о раду и дежурству радника.
Члан 7.
Извођач се обавезује да испоставља привремене месечне ситуације за извршене
услуге. Привремене месечне ситуације Извођач ће испостављати на основу количина
оверених од стране надзорног органа у грађевинској књизи, а према јединичним ценама из
усвојене понуде.
Члан 8.
Између осталих уговорених обавеза, као и обавеза које има по самом закону и
подзаконским актима, у оквиру уговорене цене, Извођач је у обавези:
•да радове уступљене овим уговором извршава стручно, квалитетно и благовремено са
својом за ову сврху опремљеном механизацијом и потребном радном снагом;
•да за време трајања зимске службе обезбеди квалитетно руковођење и извршење радова;
•да за време зимске службе организује стално дежурство од 0-24 ч;
•треба да обезбеди потребну количину материјала за посипање путева;
•да пре набавке индустријске соли потребне за извршење потребних обавеза, прибави и
докаже квалитет исте, прибави атест и докаже квалитет исте и да набавку врши тек по
добијању сагласности о квалитету исте од Наручиоца;
•да о набављеним количинама соли као и о њеној потрошњи води рачун кроз своје
магацинско пословање. Испоручену со ће истоварати и лагерисати у свом магацину;
•да након издавања налога од стране надзорног органа одмах стави на располагање
потребну механизацију и радну снагу за извршење задатака;
•да у случају увођења 4. степена приправности (ванредни временски услови) дужан је да
преузме кораке ради ангажовања додатне механизације и радне снаге;
•да спроведе одговарајуће мере заштите на раду;
33/44
•да благовремено достави Наручиоцу Решења о именовању одговорних извођача радова,
који ће бити ангажовани на терену;
•да по завршетку радова, уклони све привремене објекте, депоније материјала,
механизацију, шут и отпатке;
•да отклони све штете које би евентуално нанео током извођења радова, на постојећим
инсталацијама, објектима, саобраћајницама, јавним површинама као и штету трећим
лицима;
•да се строго придржава рокова и норми предвиђених Оперативном плану зимске службе на
територији општине Кањижа;
•да за неизвршене услуге и радове, а које могу имати последице по учеснике у саобраћају,
сноси сву одговорности и штету.
Члан 9.
Обавезе и задаци дежурних лица Извођача су:
•да непрекидно прати стање хидрометеоролошких појава које могу утицати на безбедно
одвијање саобраћаја и усменим путем одмах обавести овлашћеног радника Наручиоца, а
након тога извештај мора да се потврди и СМС поруком или Е-маил-ом ;
•да одговарајућу механизацију и људство благовремено, упути на рад и одреди релацију на
којој ће машина радити и врсту посла коју ће обавити, одмах након добијене усмене
сагласности од овлашћеног лица Наручиоца, која је касније потврђена СМС поруком, у
дневник зимске службе уписује часове рада, место рада, оправдане застоје и евентуалне
неоправдане застоје у раду машине, као и стање коловоза пре и на крају интервенције;
•прати временску прогнозу, да мери температуру ваздуха у току дана 4, 10, 16 и 22 ч, а према
нахођењу и у друго време, да користи и све друге расположиве податке како би
благовремено предузео потребне мере. О добијеној прогнози, мерењу температура и о
осталим прикупљеним подацима води евиденцију у дневник дежурства;
•стара се да се рад на терену и утрошак материјала обавља квалитетно, рационално и
економично;
•да по потреби врши обилазак путева и о стању путева даје потребне информације
надзорном органу, води евиденцију о утрошку соли и абразивних средстава.
Члан 10.
Извођач се обавезује да сачини, води и чува документацију зимске службе. Обавезну
документацију представљају: 1) дневник зимске службе; 2) дневник дежурства; 3)
обрачунски лист грађевинске књиге, 4) путни налог о раду машина и транспортних средстава
и евиденција о раду и дежурству радника.
Члан 11.
У дневник зимске службе уписују се све чињенице и околности које настају током
извођења радова, а посебно: дан и час увођења Извођача у посао; трајање радова, опис
путних праваца, време почетка и завршетка радова, евиденцију о раду и дежурству,
чињенице које су довеле или могле довести до прекида (застоја) радова, време трајања
прекида и час поновног почетка рада, остале чињенице које могу утицати на квалитет и
ефикасност радова.
34/44
Члан 12.
Извођач се обавезује да обезбеди вођење дневника дежурства у који уписују: време
предатог и примљеног извештаја са терена, опис путних праваца у моменту предаје
извештаја, име лица које предаје и прима извештај, извештаји морају бити кратки и јасни са
изразима и терминима: коловози - суви, делимично влажни, влажни, на путу снег, дебљине
цм, местимично лед, магла, саобраћај одвија се нормално, отежан, отежан и клизав коловоз,
јако отежан због поледице, у прекиду, метеоролошко стање - сунчано, облачно, врста
падавина , магла видљивост, температуру ваздуха у току дана 4, 10, 16 и 22 часа, а према
нахођењу и у друго време.
III СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 13.
Извођач радова се обавезује да ће при закључењу овог Уговора, Наручиоцу предати
средство финансијског обезбеђења и то:
банкарску гаранцију, безусловну и плативу на први позив, за добро извршење посла, у
износу од 10% вредности уговора, са важности минимум 5 дана дуже од дана истека рока за
коначно извршење посла.
Ако се за време трајања уговора промене рок за извршење уговорне обавезе,
важност банкарске гаранције мора се продужити.
IV ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 14.
Укупна вредност услуга из члана 1. овог уговора, без обрачунатог ПДВ-а
износи________________ динара, у складу са прихваћеном Понудом.
Вредност услуга из става 1. овог члана добијена је на основу количина и јединичих
цена из усвојене понуде описане у члану 1. овог уговора.
Јединичне цене из Понуде су фиксне до завршетка извођења услуга, у цену су
укључени сав помоћни материјал, радна снага и др. Неопходни за реализацију предмета
уговора.
Члан 15.
Назначени износ Наручилац ће уплатити на рачун бр. ________________ код Банке
________________, на основу привремених и окончане ситуације, сачињене на основу
грађевинске књиге изведених услуга, у законском року.
Члан 16.
Осим исплате цене по овом уговору, на начи у роковима који су уговорени, што
представља основну уговорну обавезу Наручиоца, Наручиоц је дужан да:
•на основу добијеног извештаја од дежурног лица Извођача, преко свог надзорног органа по
потреби издаје усмени налог за интервенцију, који треба да се потврди СМС поруком или Емаил-ом,
•редовно измирује обавезе према Даваоцу услуге преузете овим уговором;
35/44
•у току извођења предметних радова обезбеди сталан и ефикасан стручни надзор;
•у току извођења радова благовремено обавештава Извођача о изменама и допунама у
одобреном Оперативном плану зимске службе;
•благовремено наговести Извођача накнадне радове и да приступи њиховом посебном
уговарању.
V СТРУЧНИ НАДЗОР
Члан 17.
Стручни надзор на извођењем услуге обављаће ангажовано лице од стране
Наручиоца, Наручилац се обавезује да Извођачу благовремено достави обавештење о лицу
које је ангажовано на врешењу послова надзора.
Члан 18.
У име и за рачун Наручиоца, надзорни орган је овлашћен да предузима радње
стручног надзора предвиђене у Оперативном плану зимске службе.
Надзорни орган је овлашћен да нарочито да:
- у случају потребе за интервенцијом изда усмени налог дежурном лицу Извођачу, а потом
да исто потврди и СМС поруком или Е-маил-ом на адресу дежурног лица;
- врши сталну контролу квалитета, обима и врсте изведених радова који су регулисани
оперативним планом, техничким условима у зимском периоду;
- врши контролу квалитета изведених радова;
- прати испуњење утврђених рокова;
- контролише утрошак средстава по намени, висини и динамици;
- контролише уношење података у дневник дежурства и у грађевински дневник;
- оверава ситуације.
Надзорни орган није овлашћен да мења одредбе овог уговора, нити да ствара
финансијске обавезе за Наручиоца мимо уговорених.
Члан 19.
Примедбе и предлози надзорног органа Наручиоца уписују се у дневник зимске
службе.
Извођач је дужан да поступи по оправданим примедбама надзорног органа и да о
свом трошку отклони недостатке на изведеним радовима у складу са тим примедбама.
За примедбе које сматра неоправданим, Наручиоц ће без одлагања писменим путем
обавестити Извођача.
Координација рада, упутства,
наредбодавни карактер за Извођача.
Члан 20.
налози и
наредбе
надзорног
органа
имају
Члан 21.
Уколико Извођач правовремено не изведе услуге, Наручилац задржава право да на
терет Извођача ангажује другог извођача за отклањање предметних недостатака. У том
случају Наручилац ће активирати средство финансијског обезбеђења односно банкарску
гаранцију.
36/44
VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 22.
За све што није изричито регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе Закона
о облигационим односима, Закона о јавним путевима и Закона о безбедности саобраћна
путевима.
Члан 23.
Евентуалне спорове из овог уговора, уговорне стране решаваће споразумно, а
спорове које не буду могле решити споразумно решаваће Привредни суд у Суботици.
Члан 24.
Овај Уговор је сачињен у 6 истоветна примерка од којих свака страна добија по 3
примерка.
Извођач радова
Наручилац
Понуђач, у знак прихватања модела Уговора, исти мора попунити, оно што може,
потписати и оверити печатом.
37/44
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ - ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА
А. Д Е Ж У Р С Т В О
Р.
бр.
ОПИС/предмет ЈН
Укупна цена без ПДВ-а:
(1)
(2)
(3)
1. Кућна приправност радника путара.
Обрачунава се паушално за период од
15.11.2013. до 31.03.2014.год.
2. Трошкови
непрекидног
дежурства
техничара, са возилом за обилазак
путева
и
прикупљање
радника.
Обрачунава се паушално за период од
15.11.2013. до 31.03.2014.год.
3. Трошкови дежурства механизацијe и
опремe. Обрачунава се паушално за
период од 15.11.2013. до 31.03.2014.год.
Укупно А:
Б. Е Ф Е К Т И В Н И Р А Д
Р.
бр.
ОПИС/предмет ЈН
јед.
мере
колич.
(1)
(2)
(3)
(4)
1. Рад дежурног техничара зимске
службе на обилазку саобраћајница
и утврђивањем стања истих.
час
220,00
2. Рад радника путара на пословима
зимског одржавања путева (утовар
соли, сољење и слично).
час
130,00
3. Рад камиона односно трактора са
плугом на уклањању снега или
леда са коловоза и саобраћајних
површина. У цену су урачунате све
потребне радње, опрема и
утрошка горива и мазива и рад
возача - руковаоц машине.
час
25,00
4. Рад камиона са плугом и
расипачем соли. У цену су
урачунате све потребне радње и
утрошак горива и мазива и рад
возача-руковаоц
машине
и
38/44
Јединична цена Укупна цена без ПДВ-а
без ПДВ-а
(5)
(6) = (4) x (5)
помоћног радника. Цене набавке и
утрошка
материјала
се
не
обрачунава у овој позицији.
час
390,00
5. Рад камиона са расипачем соли. У
цену су урачунате све потребне
радње и утрошак горива и мазива
и рад возача-руковаоц машине и
помоћног радника. Цене набавке и
утрошка
материјала
се
не
обрачунава у овој позицији.
час
20,00
6. Рад на уклањању снега са коловоза
и
банкине,
комбинованим
машинама са руковаоцем. У цену
су урачунате све потребне радње,
опрема као и утрошак горива и
мазива и рад возача-руковаоц
машине.
час
210,00
7. Рад на уклањању снега са коловоза
и банкине, утоваривачем снаге
преко 210 KW са руковаоцем. У
цену су урачунате све потребне
радње, опрема као и утрошак
горива и мазива и рад возачаруковаоц машине.
час
15,00
8. Рад на уклањању снега са коловоза
и банкине, утоваривачем снаге
мин. 80 kW са руковаоцем. У цену
су урачунате све потребне радње,
опрема као и утрошак горива и
мазива и рад возача-руковаоц
машине.
час
230,00
9. Рад булдозера са руковаоцем на
уклањању снега и снежних
сметова. У цену су урачунате све
потребне радње, опрема и
утрошак горива и мазива.
час
25,00
10. Рад грејдера са руковаоцем на
уклањању снега и снежних
сметова. У цену су урачунате све
потребне радње, опрема и
утрошак горива и мазива.
час
30,00
11. Рад комбиноване машине са
уграђеним одбацивачем снега. Рад
комбиноване
машине
са
39/44
уграђеним одбацивачем снега са
руковаоцем. У цену су урачунате
све потребне радње, опрема као и
утрошак горива и мазива и рад
возача-руковаоц машине.
час
60,00
12. Рад комбинованог возила за
превоз радника и мање количине
материјала
час
20,00
13. Рад путничког возила за обилазак
саобраћајница.
км
2.450,00
Укупно Б:
Ц. М А Т Е Р И Ј А Л
Р.
бр.
ОПИС/предмет ЈН
јед.
мере
колич.
Јединична цена
без ПДВ-а
Укупна цена без ПДВа
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6) = (4) x (5)
1. Набавка довоз и складиштење
индустриске соли.
т
300,00
2. Набавка довоз и складиштење,
камене дробине 0-4 mm.
т
100,00
3. Набавка довоз и складиштење
чистог
песка
за
посипање
саобраћајница.
m3
50,00
Укупно Ц:
РЕКАПИТУЛАЦИЈА
Укупна цена без ПДВ-а
А. ДЕЖУРСТВО
Б. ЕФЕКТИВНИ РАД
Ц. МАТЕРИЈАЛ
Свега:
И словима (укупна цена без ПДВ-а): ................................................................................................
Датум:
М.П.
40/44
Потпис понуђача
Заједнички општи услови за радове.
Радове изводити радном снагом одговарајућих квалификација према опису посла.
Плаћа се дежурство, рад и материјал према ценама из позиција овог предрачуна, са свим
потребним радњама и материјалима, транспортним трошковима (допремање и
складиштење материјала на пункту, са потребним радњама приликом утовара), поправке
околине и довођењем исту у предходно стање, као и остали пратећи послови који су
потребни да се изведу и заврше сви радови предвиђени овим предмером. У току извођења
радова извршити обезбеђење одвијања саобраћаја постављањем вертикалне сигнализације.
У случају потребе привременог затварања дела саобраћајнице предузети законом све
прописане мере за ту врсту активности.
•На основу мишљења Министарства финансија и привреде, бр.413-00-64/2013-04 од
25.02.2013. године на промет услуга уклањања снега са тротоара, улица и путева (независно
од њихове категоризације), ПДВ се обрачунава и плаћа по посебној стопи ПДВ од 8%.
•Обрачун количина ефективног рада машина и камиона врше се искључиво путем
грађевинског дневника и путног налога.
•Обрачун за набавку материјала се врши искључиво отпремницама и изводима из
банковног рачуна извођача радова, из којег се може утврдити датум и количине набављених
и плаћених количина материјала добављачу, а који је извођач радова дужан да поднесе
надзорном органу на увид.
За сву путну со, је обавезно извршити правилно ускладиштење а код цене набавке
иускладиштења цена обухвата све потребне радње за ускладиштење путне соли.
Напомена
У зависности од временских услова и указане потребе, постоји могућност смањења
или повећања уговорених количина. Уколико дође до промена у количинама позиција из
овог предмера Понуђач задржава дате јединачне цене.
Сви радови ће бити изведени у свему према СРПС У стандардима и нормативима који
важе за ову врсту радова. Цене садрже све радне операције, утрошак материјала, помоћни
алати које прописују "Нормативи" и стандарди рада у грађевинарству-Нискоградња.
41/44
Образац бр.13.
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач______________________
____________________________________________________________
[навести
назив
понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у
табели:
ВРСТА ТРОШКА
УКУПАН
ПОНУДЕ
ИЗНОС
ТРОШКОВА
ИЗНОС ТРОШКА У РСД
ПРИПРЕМАЊА
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој
понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.
Датум:
М.П.
42/44
Потпис понуђача
Изјава бр.1
У складу са чланом 26. Закона, __________________________________,
(Назив понуђача)
даје:
ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке - Одржавање општинских и некатегорисаних путева и улица у
насељима у зимском периоду 2013/2014. године на територији општине Кањижа - , поднео
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
Датум:
М.П.
Потпис понуђача
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,
наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом
лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач,
односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу
закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне
набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну
референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
43/44
Изјава бр.2
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем
следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач...............................................................................................[навести
назив
понуђача] у поступку јавне набавке - Одржавање општинских и некатегорисаних путева
и улица у насељима у зимском периоду 2013/2014. године на територији општине
Кањижа -, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац
права интелектуалне својине.
Датум
________________
Понуђач
М.П.
__________________
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
44/44
Download

Konkursna dokumentacija