ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ
ПРИРУЧНИК
О ПОЛАГАЊУ МАТУРСКОГ ИСПИТА
У ОБРАЗОВНОМ ПРОФИЛУ
АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР - оглед
Београд
март 2011. година
ПРИРУЧНИК О ПОЛАГАЊУ МАТУРСКОГ ИСПИТА У ОБРАЗОВНОМ ПРОФИЛУ
АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР - оглед
Приручник приредили
Татијана Глишић, Центар за стручно образовање и образовање одраслих
Драган Симић, Центар за стручно образовање и образовање одраслих
Мирјана Бојанић, Центар за стручно образовање и образовање одраслих
Мирослав Мареш, Центар за стручно образовање и образовање одраслих
Јелена Илић, Центар за стручно образовање и образовање одраслих
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
2
Садржај:
УВОД ............................................................................................................................................................................ 4
НОВИ КОНЦЕПТ МАТУРСКОГ ИСПИТА .................................................................................................................. 5
ПРОГРАМ МАТУРСКОГ ИСПИТА ............................................................................................................................ 6
1. ЦИЉ МАТУРСКОГ ИСПИТА .............................................................................................................................. 6
2. СТРУКТУРА МАТУРСКОГ ИСПИТА .................................................................................................................. 6
3. ОРГАНИЗАЦИЈА МАТУРСКОГ ИСПИТА .......................................................................................................... 6
4. УСЛОВИ ЗА ПОЛАГАЊЕ МАТУРСКОГ ИСПИТА ............................................................................................ 6
5. EВИДЕНЦИЈА НА МАТУРСКОМ ИСПИТУ ....................................................................................................... 7
6. ДИПЛОМА И УВЕРЕЊЕ ..................................................................................................................................... 7
7. ИСПИТ ИЗ МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ ..................................................................................... 7
7.1 СТРУКТУРА ИСПИТА .................................................................................................................................. 7
7.2 ОЦЕЊИВАЊЕ .............................................................................................................................................. 7
7.3 ОРГАНИЗАЦИЈА ИСПИТА ......................................................................................................................... 7
8. ИСПИТ ЗА ПРОВЕРУ СТРУЧНО–ТЕОРИЈСКИХ ЗНАЊА .............................................................................. 7
8.1 СТРУКТУРА ИСПИТА .................................................................................................................................. 8
8.2 ОЦЕЊИВАЊЕ .............................................................................................................................................. 8
8.3 ОРГАНИЗАЦИЈА ИСПИТА .......................................................................................................................... 9
9. МАТУРСКИ ПРАКТИЧНИ РАД ........................................................................................................................... 9
9.1 СТРУКТУРА ИСПИТА .................................................................................................................................. 9
9.2 ОЦЕЊИВАЊЕ ............................................................................................................................................11
9.3 ОРГАНИЗАЦИЈА ИСПИТА ........................................................................................................................12
АНЕКС 1
ЛИСТА ТЕМА ЗА ИСПИТ ИЗ МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ ..........................................13
ТЕМЕ ИЗ КЊИЖЕВНОСТИ .........................................................................................................................14
СЛОБОДНЕ ТЕМЕ .......................................................................................................................................16
АНЕКС 2
ЗБИРКА ЗАДАТАКА ЗА МАТУРСКИ ИСПИТ .......................................................................................19
АНЕКС 3
РАДНИ ЗАДАЦИ СА ОБРАСЦИМА ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ НА МАТУРСКОМ ПРАКТИЧНОМ РАДУ ....94
АНЕКС 4
ЗБИРНИ ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ РАДНИХ ЗАДАТАКА У ОКВИРУ МАТУРСКОГ
ПРАКТИЧНОГ РАДА ...............................................................................................................................................205
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
3
УВОД
Модернизација друштва и усмереност ка економском и технолошком развоју подразумевају
иновирање како општих, тако и специфичних циљева стручног образовања. У том смислу стручно
образовање у Србији се, пре свега, мора усмеравати ка стицању стручних знања и развоју кључних
компетенција неопходних за успешан рад, даље учење и постизање веће флексибилности у савладавању
променљивих захтева света рада и друштва у целини и већу мобилност радне снаге.
Да би се обезбедило побољшање квалитета, укључиле интересне групе и социјални партнери,
обезбедио ефикасан трансфер знања и стицање вештина код свих учесника у образовном процесу уз пуно
уважавање етничких, културолошких и лингвистичких различитости, Министарство просвете Републике
Србије започело је припреме за реорганизацију и реформу система стручног образовања, доношењем
1
Стратегије развоја стручног образовања у Србији коју је усвојила Влада Републике Србије децембра 2006.
године, као и акционог плана за њено спровођење2, усвојеног марта 2009.године.
У подручју рада геодезија и грађевинарство од школске 2007/08. године, уведен је нови огледни
наставни програм: архитектонски техничар. Овај програм развијан је на основу стандарда занимања за
које се ученици школују у овом образовном профилу. Провера стечености прописаних стручних
компетенција подразумевала је и увођење новог концепта матурског испита.
Прва генерација ученика образовног профила архитектонски техничар
школовање полагањем матурског испита школске 2010/11. године.
3
завршава своје
Програм матурског испита у свим огледним образовним профилима припремљен је уз консултације
и према захтевима социјалних партнера – Уније послодаваца, Привредне коморе Србије, одговарајућих
пословних удружења и уз активно учешће средњих стручних школа у којима се оглед спроводи. Овај
програм настао је на основу свеобухватног истраживања различитих међународних концепата матурског
испита, уз уважавање постојећих искустава у овој области у Републици Србији.
Овај приручник намењен је ученицима и наставницима средњих стручних школа у којима се
спроводи огледни наставни програм архитектонски техничар, социјалним партнерима и свим другим
институцијама и појединцима заинтересованим за ову област.
Овај документ ће у наредном периоду бити унапређиван и прошириван у складу са захтевима и
потребама четворогодишњих образовних профила, школа и социјалних партнера.
1
"Службени гласник РС" бр.1/07
"Службени гласник РС" бр.21/09
3
"Службени гласник РС" Просветни гласник, бр. 13/07; 10/08; 3/10
2
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
4
НОВИ КОНЦЕПТ МАТУРСКОГ ИСПИТА
Матурски испит је један од елемената система обезбеђивања квалитета стручног образовања.
Полагањем матурског испита у средњем стручном образовању, за разлику од општег средњег образовања,
појединац стиче квалификацију неопходну за учешће на тржишту рада. Истовремено, положен матурски
испит омогућава наставак даљег школовања у складу са законом.
Матурским испитом по новом концепту се проверава да ли је ученик, по успешно завршеном
четворогодишњем образовању, стекао програмом прописана знања, вештине и главне стручне
компетенције за занимање(а) за које се школовао у оквиру образовног профила. Поред дипломе, сваки
појединац полагањем оваквог испита стиче и тзв. додатак дипломи - Уверење о положеним испитима у
оквиру савладаног програма огледа за образовни профил, чиме се на транспарентан начин послодавцима
представљају стечене (проверене) компетенције.
Нови концепт матурског испита који се примењује у свим огледним одељењима истог образовног
профила заснован је на принципима:
• уједначавање квалитета матурског испита на републичком нивоу,
• увођење делимично екстерног оцењивања,
• унапређивање квалитета оцењивања.
Уједначавање квалитета матурског испита на републичком нивоу подразумева спровођење испита
по једнаким захтевима и под једнаким условима у свим школама. Нови концепт матурског испита
подразумева тимски рад наставника свих школа у којима се испит реализује, како у делу процеса
креирања инструмената у коме сви наставници равноправно учествују, тако и у делу припремне наставе као
наставници – ментори. На тај начин се доприноси уједначавању квалитета образовања на републичком
нивоу за сваки образовни профил.
Увођење делимично екстерног оцењивања односи се на учешће представника послодаваца стручњака у одређеној области у оцењивању као екстерних чланова комисије и доприноси унапређивању
методологије оцењивања у стручном образовању.
Унапређивање квалитета оцењивања постиже се, између осталог, интегративним и
интердисциплинарним приступом у креирању тестова за проверу стручно-теоријских знања, као и
употребом стандардизованих инструмената за процену стечених радних компетенција. Инструменти за
оцењивање практичних радних задатака засновани су на операционализацији радних задатака проистеклих
из реалних захтева посла и садрже јасно дефинисане мере процене, те представљају основ за
стандардизацију испита у стручном образовању.
Резултати матурског испита могу се користити у процесу самовредновања квалитета рада школе,
али и вредновања образовног процеса у датом образовном профилу, на националном нивоу. Они су
истовремено и смерница за унапређивање образовног процеса на оба нивоа.
За прву генерацију овог образовног профила на републичком нивоу организује се демонстрација
матурског испита по новом концепту уз координацију представника Центра и републичког координатора за
огледни образовни профил архитектонски техничар.
За сваки образовни профил припрема се Приручник за полагање матурског испита (у даљем
тексту: Приручник).
Приручник садржи:
•
•
•
•
•
Програм матурског испита
Листу тема за испит из матерњег језика и књижевности - Анекс 1
Збирку теоријских задатака за матурски испит- Анекс 2
Радне задатке са обрасцима за оцењивање на матурском практичном раду - Анекс 3
Збирни образац за оцењивање радних задатака у оквиру матурског практичног рада – Анекс 4
Приручнике припрема, у сарадњи са тимовима наставника, Завод за унапређивање образовања и
васпитања – Центар за стручно образовање и образовање одраслих (у даљем тексту: Центар).
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
5
ПРОГРАМ МАТУРСКОГ ИСПИТА
1. ЦИЉ МАТУРСКОГ ИСПИТА
Матурским испитом проверава се да ли је ученик, по успешно завршеном образовању по програму
огледа за образовни профил архитектонски техничар, стекао програмом прописана знања, вештине и
стручне компетенције за занимање за које се школовао у оквиру образовног профила.
2. СТРУКТУРА МАТУРСКОГ ИСПИТА
Матурски испит за ученике који су се школовали по огледном програму за образовни профил
архитектонски техничар, састоји се од три независна испита:
• испит из српског језика и књижевности, односно језика и књижевности на којем се ученик школовао (у
даљем тексту: матерњи језик);
• испит за проверу стручно–теоријских знања;
• матурски практични рад.
3. ОРГАНИЗАЦИЈА МАТУРСКОГ ИСПИТА
Школа благовремено планира и припрема људске и техничке ресурсе за реализацију испита и
израђује распоред полагања свих испита у оквиру матурског испита. За сваког ученика директор школе
именује ментора. Ментор је наставник стручних предмета који је обучавао ученика у току школовања. Он
помаже ученику у припремама за полагање теста за проверу стручно–теоријских знања и матурског
практичног рада. У оквиру три недеље планиране програмом огледа за припрему и полагање матурског
испита, школа организује консултације и обезбеђује услове (време, простор, опрема) за припрему ученика
за све задатке предвиђене матурским испитом.
У периоду припреме школа организује обуку чланова комисија за оцењивање на матурском испиту
по угледу на модел примењен на демонстрацији матурског испита, уз подршку стручних сарадника.
Матурски испит спроводи се у школи или просторима где се налазе радна места и услови за које се
ученик образовао.
Организација матурског испита спроводи се у складу са Правилником о програму матурског
испита за огледни образовни профил архитектонски техничар.
4. УСЛОВИ ЗА ПОЛАГАЊЕ МАТУРСКОГ ИСПИТА
Ученик полаже матурски испит у складу са Законом. Услови за полагање матурског испита дати су у
табели бр. 1.
Табела бр. 1. Услови за полагање матурског испита
Услови полагања матурског испита
за ученика:
општи услов:
успешно завршен четврти разред образовног профила
архитектонски техничар - оглед
посебни услови:
• прибор за цртање
• прибор за писање (обавезна хемијска оловка)
• калкулатор
за школу:
за припрему и спровођење матурског испита неопходно је да школа у договору са социјалним
партнерима обезбеди потребне услове:
• време
• простор са столовима за цртање
• одговарајући број примерака тестова и образаца за оцењивање матурског практичног рада
• одговарајући број прилога и подлога за матурски практичан рад
• хамер А3 формата (два по ученику)
• чланове комисија обучене за оцењивање на матурском испиту по новом концепту
Ученици који не задовољавају прописане услове не могу приступити полагању матурског испита.
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
6
5. EВИДЕНЦИЈА НА МАТУРСКОМ ИСПИТУ
Током матурског испита за сваког ученика појединачно, води се записник о полагању матурског
испита. У оквиру записника прилажу се:
•
•
•
•
•
писмени састав из матерњег језика и књижевности;
оцењен тест са испита за проверу стручно - теоријских знања
радови са практичног матурског рада;
обрасци за оцењивање сваког појединачног радног задатака свих чланова комисије;
збирни образац за оцењивање радног задатака на матурском испиту.
6. ДИПЛОМА И УВЕРЕЊЕ
Ученик који је положио матурски испит, стиче право на издавање Дипломе о стеченом средњем
образовању за образовни профил архитектонски техничар - оглед.
Уз диплому ученик добија и Уверење о положеним испитима у оквиру савладаног програма огледа
за образовни профил.
7. ИСПИТ ИЗ МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ
Циљ испита је провера језичке писмености, познавања књижевности као и опште културе.
7.1 СТРУКТУРА ИСПИТА
Испит из матерњег језика полаже се писмено.
На испиту ученик обрађује једну од четири понуђене теме. Ове теме утврђује Испитни одбор школе,
на предлог стручног већа наставника матерњег језика, са јединствене листе тема објављене у овом
Приручнику (Анекс 1). Од четири теме које се нуде ученицима, две теме су из књижевности а две теме су
слободне.
Јединствену листу тема формирала је радна група Завода за унапређивање образовања и
васпитања, а чинили су је наставници матерњег језика из свих школа у којима се реализују огледи за све
четворогодишње образовне профиле. Ова листа се може допуњавати сваке школске године на предлог
школа.
7.2 ОЦЕЊИВАЊЕ
Оцену писаног рада утврђује испитна комисија на основу појединачних оцена сваког члана испитне
комисије.
Испитну комисију за матерњи језик чине три наставника матерњег језика. Сваки писмени састав
прегледају сва три члана комисије и изводе јединствену оцену.
7.3 ОРГАНИЗАЦИЈА ИСПИТА
• У току испита у свакој школској клупи седи само један ученик.
• За време израде писменог састава у учионици дежура један наставник, који није члан стручног већа
наставника матерњег језика.
• Писмени испит из матерњег језика траје три сата.
• Дежурни наставник исписује називе одабраних тема на школској табли и од тог тренутка се рачуна
време трајања испита.
8. ИСПИТ ЗА ПРОВЕРУ СТРУЧНО–ТЕОРИЈСКИХ ЗНАЊА
Циљ овог дела матурског испита је провера остварености очекиваних исхода знања за образовни
профил архитектонски техничар, односно стручно–теоријских знања неопходних за обављање послова и
задатака за чије се извршење ученик оспособљава током школовања.
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
7
8.1 СТРУКТУРА ИСПИТА
У наставном плану и програму огледа за образовни профил архитектонски техничар, теоријска
стручна знања неопходна за обављање послова и задатака архитектонског техничара, стичу се у оквиру
предмета:
•
•
•
•
•
•
•
•
Грађевински материјали
Грађевинске конструкције
Статика и отпорност материјала
Историја архитектуре
Пројекти објеката високоградње
Технологија грађевинских радова
Армиранобетонске конструкције
Кућне инсталације
Провера остварености очекиваних исхода знања, односно стручно–теоријских знања врши се
завршним тестирањем. Тест садржи највише 50 задатака. Комбинација задатака за матурски тест,
узимајући у обзир и критеријум сазнајне сложености, формира се од задатака која се налазе у Збирци
теоријских задатака (Анекс 2). Збирку су, уз координацију Центра, припремили чланови радне групе за
развој програма матурског испита (републички координатор за огледни образовни профил архитектонски
техничар, представници свих школа у којима се школске 2010/11. године реализује матурски испит и
школских тимова).
Збирка задатака организована је у 8 области, које одговарају изучаваним предметима, и садржи
задатке којима се проверавају исходи знања тих предмета.
Засупљеност предмета у тесту дефинисала је радна група. Структура теста према областима дата је
у табели бр. 2.
Табела бр. 2. Структура теста
област
Грађевински материјали
Грађевинске конструкције
Статика и отпорност материјала
Историја архитектуре
Пројекти објеката високоградње
Технологија грађевинских радова
Армиранобетонске конструкције
Кућне инсталације
Укупно
процентуално
учешће у тесту
10
30
10
10
10
10
10
10
100
8.2 ОЦЕЊИВАЊЕ
Тестове прегледа трочлана комисија, коју чине наставници стручних предмета, а према кључу
достављеном из Центра. Сваки тест прегледају сва три члана комисије, о чему сведоче својим потписима
на тесту.
Укупан број бодова на тесту који ученик може да постигне је 100 и једнак је збиру бодова које је
ученик постигао тачним одговорима на постављене задатке. На тесту нема негативних бодова. Успех на
тесту изражава се нумерички, при чему се број бодова преводи у успех, на основу скале за превођење
бодова у успех, дате у табели бр. 3.
Табела бр. 3. Скала за превођење бодова у успех при оцењивању теста
УКУПАН БРОЈ БОДОВА
УСПЕХ
до 50
недовољан (1)
50,5 – 63
довољан (2)
63,5 – 75
добар (3)
75,5 – 87
врло добар (4)
87,5 - 100
одличан (5)
Утврђену нумеричку оцену комисија уноси на предвиђено место на обрасцу теста и у Записник о
полагању матурског испита.
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
8
8.3 ОРГАНИЗАЦИЈА ИСПИТА
• Тестирање у оквиру испита за проверу стручно–теоријских знања обавља се истовремено у свим
школама у којима се реализује матурски испит за овај образовни профил. Термин тестирања утврђују
школе и достављају га Центру најкасније месец дана пре реализације.
• По избору чланова комисије за преглед тестова, школе треба да изврше кратку обуку чланова комисије
уз подршку стручних сарадника школе.
• Центар на основу утврђене структуре, формира тест и доставља га у електронској форми школама у
којима се матурски испит реализује, 24 сата пре датума утврђеног за полагање теста, а кључ на дан
реализације теста.
• Лице задужено за техничку припрему теста у школи обавља све припреме и умножава тест. Број копија
већи је за три од броја ученика, како би сваки члан комисије добио по један примерак теста.
Припремљени тестови се пакују у два коверта (један са тестовима за ученике, а други са 3 примерка за
комисију која ће прегледати тест) који се затварају, печате и чувају у каси школе до почетка испита. За
сигурност тестова, одговоран је директор школе.
• На дан испита, пола сата пре почетка, наставници дежурни током тестирања записнички преузимају
коверат са тестовима за ученике и отпечаћују га у учионици, пред ученицима..
• Израда теста траје два сата. Током израде теста, сваки ученик седи сам у клупи. У учионици, где се
врши тестирање, дежурају по два наставника, који према Правилнику о врсти образовања наставника у
стручним школама не могу предавати предмете обухваћене тестом.
• За решавање теста ученик треба да користи хемијску оловку (коначни одговори и резултати морају бити
исписани хемијском оловком).
• По завршетку теста, на огласној табли школе, објављује се кључ теста. Најкасније у року од 24 сата по
завршетку реализације теста објављују се резултати тестирања на огласној табли школе.
9. МАТУРСКИ ПРАКТИЧНИ РАД
Матурским практичним радом проверава се да ли је ученик, по успешно завршеном образовању, по
програму огледа, стекао прописана знања, вештине и главне стручне компетенције за које се школовао у
оквиру образовног профила архитектонски техничар.
У оквиру овог дела матурског испита проверава се стеченост програмом прописаних стручних
компетенција:
• Разрада и презентација пројеката: високоградње, кућних инсталација водовода и канализације
урбанизма, конзервације и ревитализације
• Израда предмера и предрачуна радова, организовање изградње у складу са пројектом и вођење
документације при изградњи објеката
9.1 СТРУКТУРА ИСПИТА
На матурском практичном раду ученик извршава два радна задатка. Број радних задатака одговара
броју програмом прописаних главних стручних компетенција, а свака компетенција проверава се једним
радним задатком.
Радни задатак је стандардизован, а индикатори оцењивања радног задатка припадају категорији
Параметри квалитета.
За проверу прописаних компетенција утврђује се листа радних задатака.
Радне задатке за проверу компетенција припремају чланови радне групе за развој програма
матурског испита у сарадњи са Центром и републичким координатором за огледни образовни профил
архитектонски техничар . Листа радних задатака дата је у табели бр. 4.
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
9
Б
ИЗРАДА ПРЕДМЕРА И ПРЕДРАЧУНА РАДОВА, ОРГАНИЗОВАЊЕ ИЗГРАДЊЕ У
СКЛАДУ СА ПРОЈЕКТОМ И ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПРИ ИЗГРАДЊИ
ОБЈЕКАТА
А
РАЗРАДА И ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПРОЈЕКАТА:
ВИСОКОГРАДЊЕ, КУЋНИХ ИНСТАЛАЦИЈА
ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ УРБАНИЗМА,
КОНЗЕРВАЦИЈЕ И РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ
Табела бр. 4. Радни задаци у оквиру матурског практичног рада
шифра
радни задаци
стручна компетенција
радног
задатка
АТ-А01
Разрада основе објекта – главни пројекат
АТ –А02
Разрада пресека објекта – главни пројекат
АТ –А03
Разрада основе извођачког пројекта
АТ –А04
Решавање кућне канализације
АТ –А05
Решавање кућног водовода
АТ –А06
Решавање доњег развода канализације са прорачуном каскаде
АТ –А07
Решавање и димензионисање кућног водовода
АТ –А08
Решавање мокрог чвора и доњег развода канализације у објекту
АТ –А09
Решавање мокрог чвора и доњег развода водовода у објекту
АТ –Б01
Избор машина за широки ископ и транспорт
АТ –Б02
Предмер и предрачун радова – зидање опекарским производима
АТ –Б03
Предмер и предрачун радова – летвисање кровних равни
АТ –Б04
Предмер и предрачун радова – зидање сипорексом
АТ –Б05
Предмер и предрачун радова – облагање керамичким плочицама
АТ –Б06
Вођење градилишне документације
АТ –Б07
Предмер и предрачун радова – преградни зидови
АТ –Б08
Динамичко планирање ресурса за изградњу
АТ –Б09
Избор машина за ископ и транспорт са прорачуном UP
АТ –Б10
Предмер и предрачун радова – покривање слемењацима
АТ –Б11
Предмер и предрачун за земљане радове при изградњи темеља
АТ –Б12
Предмер и предрачун – бетонирање са ТМ3
АТ –Б13
Предмер и предрачун и грађевински дневник за бетонирање темеља
АТ –Б14
Предмер и предрачун радова за зидање зидова опеком
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
10
Од стандардизованих радних задатака Центар сачињава одговарајући број комбинација радних
задатака за овај испит. Комбинације се формирају на основу прописаних компетенција и критеријума
сложености – захтевности радног задатка. Листа комбинација дата је у табели бр. 5.
Табела бр. 5. Комбинације радних задатака за матурски практични рад
комбинација
комбинација
радни задаци
радни задаци
број
број
комбинација
број
радни задаци
1
АТ-А01
АТ-Б01
2
АТ-А01
АТ-Б02
3
АТ-А01
АТ-Б05
4
АТ-А01
АТ-Б07
5
АТ-А01
АТ-Б09
6
АТ-А01
АТ-Б11
7
АТ-А01
АТ-Б12
8
АТ-А01
АТ-Б13
9
АТ-А01
АТ-Б14
10
АТ-А02
АТ-Б01
11
АТ-А02
АТ-Б02
12
АТ-А02
АТ-Б05
13
АТ-А02
АТ-Б07
14
АТ-А02
АТ-Б09
15
АТ-А02
АТ-Б11
16
АТ-А02
АТ-Б12
17
АТ-А02
АТ-Б13
18
АТ-А02
АТ-Б14
19
АТ-А03
АТ-Б01
20
АТ-А03
АТ-Б02
21
АТ-А03
АТ-Б05
22
АТ-А03
АТ-Б07
23
АТ-А03
АТ-Б09
24
АТ-А03
АТ-Б11
25
АТ-А03
АТ-Б12
26
АТ-А03
АТ-Б13
27
АТ-А03
АТ-Б14
28
АТ-А04
АТ-Б01
29
АТ-А04
АТ-Б02
30
АТ-А04
АТ-Б05
31
АТ-А04
АТ-Б07
32
АТ-А04
АТ-Б09
33
АТ-А04
АТ-Б11
34
АТ-А05
АТ-Б12
35
АТ-А05
АТ-Б13
36
АТ-А05
АТ-Б14
37
АТ-А05
АТ-Б01
38
АТ-А05
АТ-Б02
39
АТ-А05
АТ-Б05
40
АТ-А06
АТ-Б07
41
АТ-А06
АТ-Б09
42
АТ-А06
АТ-Б11
43
АТ-А06
АТ-Б12
44
АТ-А06
АТ-Б13
45
АТ-А06
АТ-Б14
46
АТ-А07
АТ-Б01
47
АТ-А07
АТ-Б02
48
АТ-А07
АТ-Б05
49
АТ-А07
АТ-Б07
50
АТ-А07
АТ-Б09
51
АТ-А07
АТ-Б11
52
АТ-А08
АТ-Б12
53
АТ-А08
АТ-Б13
54
АТ-А08
АТ-Б14
55
АТ-А08
АТ-Б01
56
АТ-А09
АТ-Б02
57
АТ-А09
АТ-Б05
58
АТ-А09
АТ-Б07
59
АТ-А09
АТ-Б09
60
АТ-А09
АТ-Б11
Листу радних задатака, образаца за оцењивање радних задатака и листу комбинација Центар
доставља школама у оквиру овог Приручника.
9.2 ОЦЕЊИВАЊЕ
Оцену о стеченим стручним компетенцијама на матурском практичном раду даје испитна комисија.
Њу чине најмање три члана, које именује директор школе, према прописаној структури:
• два наставника стручних предмета за образовни профил архитектонски техничар, од којих је један
председник комисије
• представник послодаваца – стручњак у области архитектуре – кога предлаже Унија послодаваца
Србије у сарадњи са одговарајућим пословним удружењима, Привредном комором Србије и Центром4.
4
Базу података о екстерним члановима испитних комисија води Центар.
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
11
Сваки члан испитне комисије пре испита добија обрасце за оцењивање радних задатака у оквиру
одабране комбинације, а председник комисије и збирни образац за оцењивање5.
Након завршеног испита чланови комисије приступају прегледу радова ученика. Сваки члан
комисије индивидуално оцењује рад ученика користећи одговарајући образац за оцењивање радног
задатка.
Успех зависи од укупног броја бодова које је ученик стекао извршавањем свих прописаних радних
задатака. Сваки радни задатак може се оценити са највише 100 бодова. Појединачан број бодова сваког
члана комисије се уноси у збирни образац за оцењивање радног задатка на матурском практичном раду и
на основу тога комисија утврђује просечан број бодова за сваки радни задатак. Укупан број бодова који
ученик оствари на матурском практичном раду једнак је збиру постигнутих бодова на свим радним
задацима. Укупан број бодова преводи се у успех. Скала успешности је петостепена и приказана је у табели
бр. 7.
Табела бр. 7. Скала за превођење бодова у успех при оцењивању матурског практичног рада
УКУПАН БРОЈ БОДОВА
УСПЕХ
2 радна задатка
до 100
недовољан (1)
101 – 126
довољан (2)
127 – 150
добар (3)
151 – 174
врло добар (4)
175 – 200
одличан (5)
Оцена из збирног обрасца за оцењивање преноси се у Записник о полагању матурског испита.
Збирни образац за оцењивање, заједно са појединачним обрасцима за оцењивање прилаже се уз Записник
о полагању матурског испита.
9.3 ОРГАНИЗАЦИЈА ИСПИТА
• Матурски практичан рад реализује се у школским кабинетима или просторима где се налазе радна
места и услови за које се ученик образовао у току свог школовања.
• Стручно веће наставника стручних предмета школе бира комбинације радних задатака на основу листе
комбинација из овог Приручника, и формира школску листу која ће се користити у том испитном року.
Листа се формира у складу са могућностима реализације. Број комбинација мора бити за 10% већи од
броја ученика који полажу матурски испит у једној школи.
• По формирању Испитног одбора директор утврђује чланове комисија за оцењивање матурског
практичног рада и њихове заменике. Имена екстерних чланова комисије достављају се Центру.
• По избору чланова комисије за оцењивање, школа треба да изврши обуку чланова комисије уз подршку
стручних сарадника школе
• Лице задужено за техничку подршку реализацији матурског практичног рада припрема за сваког члана
испитне комисије по један образац за оцењивање за сваки радни задатак у оквиру свих извучених
комбинација задатака, збирне обрасце, као и одговарајуће прилоге за ученике и за чланове испитне
комисије. У збирне обрасце за оцењивање се пре штампања уносе општи подаци о школи.
• Ученик извлачи комбинацију радних задатака два дана пре почетка испита. Ученик извлачи једну од
понуђених комбинација, без права замене. Непосредно пред полагање практичног матурског рада
ученик добија одговарајуће прилоге за радни задатак који тог дана израђује, а који се евидентирају у
збирном обрасцу за оцењивање.
• Сваком ученику се обезбеђују једнаки услови за почетак обављања радног задатка.
• Током израде радних задатака сваки ученик седи сам у клупи или одговарајућем радном месту.
• Израда појединачног радног задатка траје 180 минута.
• Најкасније у року од 24 сата по завршетку реализације практичног матурског рада објављују се
резултати тог дела испита на огласној табли школе.
5
У оквиру Анекса 3 овог Приручника налазе се обрасци за оцењивање радних задатака, а у Анексу 4 збирни образац за оцењивање
радних задатака у оквиру матурског практичног рада.
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
12
АНЕКС 1
ЛИСТА ТЕМА ЗА ИСПИТ ИЗ МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
13
ТЕМЕ ИЗ КЊИЖЕВНОСТИ
Српски језик
1. Хамлетове дилеме у нашем времену
2. Хамлетова борба са светом зла
3. Моралне и психолошке кризе главног јунака романа «Злочин и казна» Ф.М.Достојевског
4. Трагична судбина главне јунакиње Толстојевог романа «Ана Карењина»
5. Камијев Мерсо, странац међу странцима
6. «Странац» А.Камија као метафора људске отуђености
7. Слика париског живота у Балзаковом роману «Чича Горио»
8. Сукоб закона и моралних норми у Софокловој трагедији «Антигона»
9. Жена и љубав као песнички мотиви «Градинара» Р.Тагоре
10. Човек и смрт у сумерско-вавилонском делу «Еп о Гилгамешу»
11. Неподношљива усамљеност човека у делима савремене књижевности
12. Савремена књижевност у трагању за дубљим истинама о животу
13. Љубав као вечна инспирација у књижевним делима
14. Драма човекове личности у делима светске књижевности
15. Судбине умних, племенитих и осећајних људи у тоталитарним и нехуманим системима (И.Андрић,
«Проклета авлија»; В.Шекспир, «Хамлет»; М.Селимовић, «Дервиш и смрт»...)
16. Раскољников и Мерсо – повлашћене убице
17. Човек и свет у Андрићевој «Проклетој авлији»
18. Мост, судбине људи и живот, то «несхватљиво чудо» у роману «На Дрини ћуприја»
19. Лик по избору из романа «На Дрини ћуприја» И.Андрића
20. Побуњени човек у Селимовићевом роману «Дервиш и смрт»
21. Пријатељство и издаја у роману «Дервиш и смрт» М.Селимовића
22. Жене у делима Борисава Станковића
23. Сан о лепом у роману «Сеобе» М.Црњанског
24. Сеобе као судбине појединаца и народа
25. Живојин Мишић – војсковођа и обичан смртник («Време смрти», Д.Ћосић)
26. Симболика наслова романа «Корени» Д. Ћосића
27. Човечност, милосрђе, самилост и љубав у поезији Десанке Максимовић
28. Повратак у башту детињства као заклон од нарастајућег зла (Б.Ћопић, «Башта сљезове боје»)
29. «Енциклопедија мртвих» Д.Киша – споменик обичном човеку
30. Корени, деобе и сеобе у делима српских писаца
31. Слика Србије у књижевним делима наших реалиста
32. Етичке вредности наше десетерачке поезије
33. Жена у Дучићевим и Ракићевим песмама
34. Слика света и обичаја у Његошевом ''Горском вијенцу''
35. Српска средњовековна књижевност – оригинално стваралаштво
36. Снови у делима српских реалиста
37. Јефимијин вез од мисли, неспокоја и страха
38. Мотиви чежње, љубави и сна у поезији Владислава Петковића Диса
39. Љубав, лепота и смрт у Костићевој песми Santa Maria della Salute
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
14
40. Смех и сузе “Балканског шпијуна”
41. Тема љубави у “Енциклопедији мртвих”
42. Женски ликови у роману “Корени”
43. Судбина људи од књиге у роману “Проклета авлија”
44. Паралелни светови у роману “Дервиш и смрт”
45. Особености композиције “Хазарског речника” Милорада Павића
46. Спасење и љубав у роману “Злочин и казна”
47. Хорацио и Полоније – два лица оданости
48. Два виђења убиства у роману “Странац” А. Камија
49. Симболика драме “Чекајући Годоа”
50. Вечити борац – лик Сантијага из романа “Старац и море”
Мађарски језик
1. Magyarországi reneszánsz – Janusz Pannoniusz költészete
Ренесанса у Мађарској – поезија Јануса Панониуса
2. Mikszáth Kálmán és a dzsentri
Осиромашена властела у делима Калмана Миксата
3. Németh László nőalakjai a Gyász és az Iszony című regényeiben
Женски ликови у делима Ласлоа Немета (Романи Корота и Ужас)
4. A magyar nemzeti dráma megteremtője: Katona József
Стваралац мађарске националне драме: Јожеф Катоне
5. Jókai regényírói művészete
Стваралаштво у романима Јокаи Мора
6. A prózaíró Kosztolányi Dezső
Романописац Деже Костолањи
7. Radnóti Miklós háborús versei
Ратна поезија Миклоша Раднотија
8. Kazinczy Ferenc nyelvújító munkássága
Ференц Казинци – реформатор језика
9. Móricz Zsigmond parasztábrázolása
Сељачки ликови у романима Морица Жигмонда
10. Petőfi Sándor tájleíró költészete
Пејзажна лирика Шандора Петефија
11. Móricz Zsigmond – Pillangó – egy idillikus szerelmi történet
Жигмонд Мориц – Лептир – идилична љубавна прича
12. Marquez meseszerű világa
Бајке и легенде код Маркеса
13. Romantika és realizmus Stendhal Vörös és fekete című regényében
Романтика и реализам у Стендаловом роману „Црвено и црно”
14. Itáliai reneszánsz
Ренесанса у Италији
15. Santiago küzdelme Hamingway regényében
Сантиагова борба у Хемингвејевом роману
16. Francia egzisztencializmus – Cammus
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
15
Егзистенцијализам код Камија
17. A romkantikus Bovaryné boldogtalansága
Трагична судбина романтичне жене – мадам Бовари
18. Shakespeare – A hitvesi szerelem története – Rómeó és Júlia
Шекспир – Вечна љубавна прича – Ромеа и Јулије
СЛОБОДНЕ ТЕМЕ
1. Хуманост се састоји у томе да човек никада не буде жртвован некој сврси
Emberségesnek lenni annyi, mint élni és másokat élni hagyni
2. Неминовна су лутања моја на путу до снова
Álmaink eléréséhez elkerülhetetlenek az akadályok
3. Срећан је онај ко са уживањем ради и радује се своме делу
Boldog az az ember, aki örömmel dolgozik és örül munkája eredményének
4. «Чудно је како је мало потребно да будемо срећни и још чудније како често баш то мало недостаје»
(И.Андрић)
„Különös, hogy milyen kevés kell ahhoz, hogy boldogok legyünk, és még különösebb, hogy sokszor épp ez
a kevés hiányzik” (I. Andrić)
5. «Са свима у миру живим, са собом се борим стално» (А.Маћадо)
Mindenkivel békében élek, csak önmagammal harcolok
6. «На човеку треба све да је лепо: и лице и тело и одело и душа» (А.П.Чехов)
„Az emberen minden szép kell, hogy legyen, az arca, ruhája és a lelke is” (A.P. Csehov)
7. «Свет је пун замки кад си без ослонца» (М. Селимовић)
„A világ tele van csapdával, különösen akkor, ha támasz nélkül vagy” (M. Selimović)
8. «Живот је несхватљиво чудо, јер се непрекидно троши и осипа, а при том траје и остаје, као на
Дрини ћуприја» (И. Андрић)
„Az élet egy felfoghatatlan csoda, állandóan használódik, miközben megmarad olyannak, amilyen volt,
ugyanúgy, mint a híd a Drinán” (I. Andrić)
9. «У рату се не губе само животи, већ се сатиру и многе људске врлине» (М.Црњански)
„A háború nemcsak életeket olt ki, hanem nemes emberi tulajdonságokat is” (M.Crnjanski)
10. Сећање је једини рај из којег не можемо бити прогнани
Emlékeinket senki nem veheti el tőlünk
11. Моја генерација у моралним искушењима данашњице
Generációm a mindennapok erkölcsi szorítójában
12. Много је људи, али је човек редак
Sokan élnek a Földön, de kevés közöttük az igaz ember
13. Само је један кутак свемира који можете поправити, а то сте ви сами
A világmindenségnek csak egy kis pontját tudjuk megváltoztatni: önmagunkat
14. Све се може измерити, сем лепоте људске душе
Minden lemérhető, kivéve az emberi lélek szépsége
15. Лепе су године у којима откривамо свет око себе
Azok az évek szépek, amikor felfedezzük a köröttünk élő világot
16. Моје последње средњошколско пролеће
Utolsó tavasz a középiskolában
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
16
17. Победе и порази мојих ђачких дана
Diákéveim sikerei és kudarcai
18. Речи спајају људе као мостови, али и стварају непремостиве поноре
A szavak ereje hatalmas: összekapcsolja, de szét is választhatja az embereket
19. Ништа не треба чекати, свему треба ићи у сусрет
Nem várni kell, hanem cselekedni
20. Радити и волети – једино то има смисла
Dolgozni és szeretni – ez az élet igazi értelme
21. Наде увек има: после ноћи свитање је неизбежно
A remény mindig él, hiszen az éjszaka után is nappal következik
22. Корачам у будућност, стрепим и надам се
A jövőbe lépve tűrök és remélek
23. Колико је високо до неба, толико је дубоко до човека
Amilyen magasságok vannak az ég felé, olyan mélységek léteznek az emberi lélek felé
24. У животу је као на маскенбалу: када сви скину маске, престаје весеље
Az élet olyan mint az álarcosbál, ha mindenki leveszi az álarcot, a mulatságnak vége lesz
25. Природа оплемењује лепотом
A természet gyönyörködtet
26. Какве су ти мисли, такав ти је и живот
Amilyenek a gondolataid, olyan az életed
27. Живот, то нису дани који су прошли, већ они које смо запамтили
Nem azok a napok jelentik az életet amelyek elmúltak, hanem amelyek emlékeidben megmaradtak
28. Не одустај никад од својих снова, прати знакове
Soha ne add fel álmaidat, hallgass az ösztöneidre
29. Свет који видим и свет који желим
A világ ami körülvesz, és amilyent szeretnék
30. Видим себе у свету пословних људи
Én, mint dolgozó ember
31. Човек не може сам и без наде
Az ember nem élhet egyedül, remények nélkül
32. Посматрам људе, судим времену
Figyelem az embereket és véleményt mondok a világról
33. Лепота мог позива је у његовој хуманости
Pályám szépsége emberségességében van
34. Не љути се, човече, него схватај!
Érteni kell az életet, nem mérgelődni
35. Учење траје колико и сам живот
Holtáig tanul az ember
36. Људи пролазе, дела остају
Az emberi élet mulandó, de alkotása örök
37. Књижевно дело као тумач животних истина
Irodalmi alkotás, mint az örökérvényű igazság tolmácsolója
38. Срећа долази у разним облицима само је треба препознати
A boldogság benned van, csak tudnod kell felismerni
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
17
39. Основна вредност уметности је то што оплемењује човека
A művészeti értékek nemesítik az embert
40. Љубав је покретач свега доброг и плементиог у човеку
Minden jó és nemes mozgatórugója a szerelem
41. Најјачи је онај ко победи себе
Ki legyőzi önmagát, ő a legerősebb
42. Не дирај туђе ране, осим кад их желиш излечити
Ne tépj fel sebeket, csak gyógyítsd őket
43. Још у младости треба да одсечеш штап на који ћеш се ослањати у старости
Időskorod mankóját már ifjúkorodban faragnod kell
44. Љубав није чудо, али чини чудеса
A szerelem nem maga a csoda, de csodákra képes
45. Велики људи постоје у свим народима и у свим временима
Minden nemzetnek és kornak vannak nagy emberei
46. Морал није само далеки идеал
Az erkölcs nemcsak egy távoli álom
47. Срећна будућност не долази сама, њу треба освајати
A boldog jövő nem hullik öledbe, meg kell érte küzdeni
48. Без других тешко можемо бити људи
Társak nélkül nem lehetünk emberségesek
49. Како схватам слободу личности
Én így értelmezem a személyiség szabadságát
50. Истинска срећа постиже се напором
Az igaz boldogságért küzdeni kell
51. Техничка револуција – прогрес или претња
Műszaki forradalom, mint haladás vagy fenyegetés
52. Ако те заболи прошлост, не тугуј, гледај у будућност
Mindig előre nézz, és ne szomorkodj, bármennyire fáj is a múlt
53. Човек се лако заустави када је у успону, али тешко када пада
Az emelkedőn megpihenhetsz, de a lejtőn nincs megállás
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
18
АНЕКС 2
ЗБИРКА ЗАДАТАКА ЗА МАТУРСКИ ИСПИТ
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
19
Аутори
Мира Јањић, Техничка школа "23.мај", Панчево
Југослав Богичевић, Техничка школа "23.мај", Панчево
Мира Јовановић, Техничка школа "Милена Марић Ајнштајн", Нови Сад
Исидора Амиџић, Техничка школа "Милена Марић Ајнштајн", Нови Сад
Љубо Матић, Техничка школа "Милена Марић Ајнштајн", Нови Сад
Ана Пешка, Техничка школа "Милена Марић Ајнштајн", Нови Сад
Љубица Максимовић, Техничка школа "Милена Марић Ајнштајн", Нови Сад
Маја Ћурчић, Техничка школа "Милена Марић Ајнштајн", Нови Сад
Светлана Пешановић Кушар, Архитектонска школа, Београд
Ружица Стојић, Архитектонска школа, Београд
Зорица Ранчић, Архитектонска школа, Београд
Александра Петровић, Архитектонска школа, Београд
Јелена Стевановић, Архитектонска школа, Београд
Гордана Санадер, Архитектонска школа, Београд
Ирена Госпавић, Техничка школа "Радоје Љубичић", Ужице
Весна Ристић, Техничка школа "Радоје Љубичић", Ужице
Зоран Богдановић, Техничка школа, Чачак
Катарина Недимовић - Затежић, Техничка школа, Чачак
Игор Кривокапић, Техничка школа, Чачак
Наташа Ивановић, Техничка школа, Власотинце
Јелица Пешић, Техничка школа, Власотинце
Ковиљка Стојановић, Техничка школа, Власотинце
Милорад Шарац, Техничка школа, Власотинце
Стеван Шушкалић, Техничка школа, Власотинце
Стручни консултанти
Татијана Глишић, Завод за унапређивање образовања и васпитања, Београд
Јелена Илић, Завод за унапређивање образовања и васпитања, Београд
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
20
Драге ученице, драги ученици,
Пред вама је збирка задатака за завршно тестирање у оквиру матурског испита за огледни
образовни профил архитектонски техничар. Збирка је намењена вежбању и припремању за полагање
испита за проверу стручно теоријских знања, и то из предмета: Грађевински материјали, Грађевинске
конструкције, Статика и отпорност материјала, Историја архитектуре, Пројекти објеката високоградње,
Технологија грађевинских радова, Армиранобетонске конструкције, Кућне инсталације.
У збирци се налазе задаци од којих ће се у потпуно истом облику формирати завршни тест знања.
Задаци у збирци распоређени су према областима, чији се исходи проверавају завршним тестом
знања. У оквиру сваке области задаци су разврстани према облику задатка, а за сваки задатак је назначен
број бодова који доноси.
Тест који ћете решавати на матурском испиту садржи задатке свих нивоа сложености којима се
испитује оствареност исхода образовања за образовни профил архитектонски техничар. На тесту нема
негативних бодова. Задаци носе различити број бодова у зависности од тога колико информација се тражи
и колико треба да будете мисаоно ангажовани када одговарате. Важно је да пажљиво одговарате на
задатке, јер сваки тачан одговор носи од 0,5 до 1 бода, а свака грешка аутоматски 0 бодова за задатак у
целости. Збирка задатака не садржи решења.
Збирку задатака су израдили тимови наставника из свих школа у републици Србији у којима се
реализује матурски испит 2011. године за образовни профил архитектонски техничар, у сарадњи са
стручњацима Завода за унапређивање образовања и васпитања.
Желимо вам срећан и успешан рад!
Аутори
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
21
АРМИРАНОБЕТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ
У следећим задацима заокружите број испред траженог одговора
1.
Издвојте појам чија је ознака fb:
1. Марка бетона
2. Чврстоћа бетона на притисак
3. Рачунска чврстоћа бетона на притисак
2.
Напон на граници кидања арматуре RА 400/500 је:
1.
2.
3.
4.
5.
3.
400MPa
50MPa
500 KN/cm2
40 KN/cm2
500 MPa
10 mm
10 cm
12 mm
12 cm
14 mm
14 cm
1
Замењујући пречник шипке код груписане арматуре не сме бити већи од:
1.
2.
3.
4.
6.
1
Арматура RA 400/500-1 и RA 400/500-2 разликује се по:
1. величини границе развлачења
2. облику пресека попречних ребара
3. величини границе кидања
5.
1
Минимални пречник главне арматуре гредног носача износи:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
4.
1
50mm
44mm
40mm
34mm
1
У aрмиранобетонским елементима оптерећеним на савијање главна арматура је
у:
1.
2.
3.
4.
доњој зони носача
горњој зони носача
притиснутој зони носача
затегнутој зони носача
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
1
22
7.
Одредите дужину шипке арматуре представљене на цртежу.
1. 666 сm
2. 639 сm
3. 672 сm
1
Простор за рад:
8.
Дата је врста челика GA 240/360. Одредите шта представља први број у ознаци:
1. чврстоћу на затезање
2. минималну границу развлачења челика
3. максималну границу кидања
9.
Међу наведеним арматурама издвојте ону која не постоји код гредних носача:
1.
2.
3.
4.
10.
1
главна арматура
подеона арматура
узенгије
монтажна арматурa
1
Максимална дилатација арматуре АБ гредног носача износи:
1. 3.5‰
2. 2,0‰
3. 10‰
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
1
23
11.
Армиранобетонска слободно ослоњена плоча армирана је са мрежастом
арматуром 2R402. Мрежасту арматуру заменити ребрастом
RØ12(АØ12=1,13cm2). Размак арматуре у том случају износи:
1.
2.
3.
4.
5.
10 сm
11 сm
12 сm
13 сm
14 сm
2
Простор за рад:
12.
Сила затезања коју може да прими ребраста арматура 9RØ14(АØ14=1,54cm2)
износи:
1.
2.
3.
4.
13.
455,60 kN
554,40 kN
332,64 kN
693,00 kN
2
Максимална сила притиска коју могу да приме 4 шипке ребрасте арматуре
пречника 19mm 4R Ø 19 (површина Ø 19 =2,84 cm2) је:
1.
2.
3.
4.
454,4 kN
567 kN/cm2
272,16 kN
408,26 kN
Простор за рачунање:
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
2
24
14.
За AB греду димензионисану према слици, потребно је главну арматуру, која је
од глатког челика GA 240/360, заменити ребрастом арматуром RA400/500.
Одредите број и пречник шипке ребрасте арматуре. Подаци из таблица:
површина RØ16=2,01 cm2 , RØ22=3,80 cm2
1) 6RØ22
2) 10RØ22
3) 10RØ16
4) 6RØ16
2
Простор за рад:
15.
Потребна површина главне арматуре просте греде правоугаоног пресека,
димензија b=25cm, d=50cm je Aa=12,32cm2. Усвојити број и пречник шипки,
тако да главна арматура буде распоређена у једном реду. Водити рачуна о
минималном и максималном чистом растојању између шипки. Узенгије су UØ8,
a заштитни слој бетона је а0=2cm.
Подаци из таблица: површине попречног пресека шипки су: Ø18=2,54cm2,
Ø20=3,14cm2, Ø22=3,80cm2, Ø28=6,16cm2.
1) 2Ø28
2) 3Ø22
3) 4Ø20
4) 5Ø18
3
Простор за рад:
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
25
У следећим задацима заокружите бројеве испред тражених одговора
16.
Међу наведеним факторима издвојте оне од којих не зависи парцијални
коефицијент сигурности:
1.
2.
3.
4.
17.
најкрупније зрно агрегата у бетону
дебљина бетонског елемента
напон у арматури
марка бетона
1
Улога узенгија код армиранобетонских гредних носача изложених савијању је
да:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
19.
1
Одредите факторе од којих зависи рачунска чврстоћа бетона на притисак
1.
2.
3.
4.
18.
Врста челика
Дилатација арматуре
Марка бетона
Врста оптерећења
приме силе затезања од момената
приме силе притиска
повежу главну арматуру
формирају круту челичну решетку
приме косе главне напоне затезања
приме напоне торзије
утегну попречни пресек и спрече бочне деформације
1,5
Армирано бетонска плоча дебљине d=11cm, марке бетона MB30, армирана је
глатком арматуром GA240/360. Главна арматура је Ø12/10, а подеона Ø8/22.
Дебљина заштитног слоја бетона је a0=1,5cm. Ако главну арматуру заменимо
ребрастом RA400/500, усвојте пречник и број шипки главне арматуре.
Подаци из таблица: површине попречног пресека шипки глатке и ребрасте
арматуре су Ø10=0,79cm2, Ø12=1,13cm2
1) RØ10/11
2) RØ12/16
3) RØ12/17
4) RØ10/12
3
Простор за рад:
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
26
Допуните следеће реченице и табеле
20.
Растојање од тежишта затегнуте арматуре до притиснуте ивице попречног
пресека назива се______________________________.
1
21.
Ако статички утицај на конструкцију изазван спољним оптерећењем прерасте
њену носивост, тада наступа _________________________________.
1
22.
Минимални пречник подужне арматуре код армиранобетонских стубова износи
Ø____, а минимални пречник подужне арматуре код армиранобетонских зидова
Ø____.
1
23.
На линији поред назива стуба упишите минимално потребан број шипки
подужне арматуре за његово армирање
1. квадратни стуб
2. правоугаони стуб
3. кружни стуб
шипки подужне арматуре
шипки подужне арматуре
шипки подужне арматуре
24.
Заштитни слој бетона се обележава са ____ и његова дебљина не сме бити
_________ од пречника главне арматуре.
25.
Армиранобетонски стуб армиран је са 6RØ16. Дужина једне шипке износи
lg=3,50m, а маса RØ16 (податак из таблице) износи m=1,621kg/m.
Израчунати колико kg арматуре је потребно за армирање 5 оваквих стубова.
1,5
2
Простор за рад:
2
Решење: М= ___________ kg
26.
На слици је дат распоред арматуре армиранобетонске конзолне греде.
2
Позиције главне арматуре су обележене бројевима ________________________.
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
27
27.
На слици је приказана армиранобетонска плоча дебљине d=11cm, марке бетона
MB30, армирана је главном арматуром Ø12/10 и подеоном арматуром Ø8/22.
Дебљина заштитног слоја бетона је a0=1,5cm.
Маса Ø8 (податак из таблице) износи m=0,395kg/m.
Укупна тежина подеоне арматуре износи _________________ .
2
Простор за рад:
28.
Наведите врсте арматуре и њихове ознаке
1) врста: _________________, ознака _____________________
2) врста: _________________, ознака _____________________
3) врста: _________________, ознака _____________________
4) врста: _________________, ознака _____________________
2
У следећим задацима уредите и повежите појмове према захтеву
29.
На левој страни су наведене ознаке које се користе, а на десној страни величине.
На цртици поред величина уписати број њој одговарајуће ознаке.
1. х
2. Аа
Заштитни слој бетона
Растојање неутралне линије од притиснуте ивице
бетона
3. z
Висина пресека
4. d
Површина гл вне арматуре
5. а0
Крак унутрашњих сила
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
2,5
28
30.
На левој страни наведене су врсте арматуре, а на десној њихове карактеристике.
На линију испред врсте арматуре уписати ознаку карактеристике која за њу
важи:
Реб аста
арматура
Глатка
арматура
Мрежаста
арматура
31.
1. Израђује се од челика Č 240/360
2. Израђује се од високовредног природно
тврдог р бр стог челика
3. Затезна чврстоћа износи 560MPа
4. Састоји се од управно укрштених
међусобно заварених жица
5. Граница развлачења је 400Mpa
3
6. Израђује се од меког бетонског челика
Бројевима од 1 до 3, почев од најмање ка највећој вредности затежуће силе Zа
коју примају, означити усвојене арматуре плоче.
глатка арматура Ø14/10см (површина Ø14=1,54 сm2 )
ребраста арматура Ø12/14см (површина RØ12=1,13 сm2 )
мрежаста арматура R503
Простор за рад:
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
3
29
ГРАЂЕВИНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ
У следећим задацима заокружите број испред траженог одговора
32.
Са повећањем корисне висине димњака, његова функционалност:
1. опада
2. расте
3. остаје иста
33.
1
Издвојте нетачан одговор.
Темељи непосредно ослоњени на тло су:
1
1. дубоко фундирани
2. плитко фундирани
3. фундирани на шиповима
34.
Сокле се штите од дејства атмосферске воде у висини од најмање
1. 30 cm
2. 50 cm
3. 20 cm
35.
Ако су двокраке степенице на косим армирано-бетонским плочама, ослоњене на
подестне носаче, то значи да један подестни носач прима оптерећење од
1.
2.
3.
4.
36.
косе плоче и подестне плоче
косе плоче и подестних плоча
косих плоча и подестне плоче
косих плоча и подестних плоча
1
Димензија најмањег пресека димњачког канала озиданог пуном опеком јe
1.
2.
3.
4.
37.
1
12/12
13/13
14/14
15/15
cm
cm
cm
cm
1
Спратна висина објекта се мери
1. од међуспратне конструкције једне етаже до међуспратне конструкције
следеће етаже
2. од нивоа готовог пода једне етаже до нивоа готовог пода следеће етаже
3. од нивоа готовог једне етаже пода до плафона следеће етаже
4. од нивоа готовог једне етаже пода до међуспpатне констукције следеће
етаже
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
1
30
38.
Mинимална дебљина конструктивног зида од гитер блокова je
1. 19 cm
2. 25 cm
3. 29 cm
39.
1
Mинимална дебљина конструктивног зида од пуне опеке је
1. 12 cm
2. 25 cm
3. 38 cm
40.
1
Израчунајте дужину степенишног крака код једнокраких степеница ако су дати
следећи подаци:
Број висина 16
Висина степеника 16 cm
Ширина газишта 31 cm
1.
2.
3.
4.
496 cm
465 cm
217 cm
256 cm
1
Простор за рад:
41.
Димензије степеница које сматрамо најоптималнијим за употребу у стамбеним
зградама су:
1.
2.
3.
4.
42.
висина степеника 16 cm, ширина газишта 31 cm
висина степеника 17 cm, ширина газишта 29 cm
висина степеника 15 cm, ширина газишта 33 cm
висина степеника 17 cm, ширина газишта 30 cm
1
Међу понуђеним одговорима издвојте нетачан.
Површина попречног пресека олука зависи од:
1.
2.
3.
4.
нагиба кровне равни
врсте покривача
површине сливне равни крова
климатског подручја
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
1
31
43.
У сеизмичким подручјима се код масивног система градње морају поставити:
1. само вертикални армирано-бетонски серклажи
2. само хоризонтални армирано-бетонски серклажи
3. вертикални и хоризонтални армирано-бетонски серклажи
44.
1
Ако је објекат постављен на косом терену тракасти темељи ће бити
1. у хоризонталном положају на истој дубини
2. у косом положају који прати нагиб терена
3. постављени у каскадама
45.
1
Код „ТМ“ међуспратне конструкције у масивном конструктивном систему
градње, када се таваница не изводи на дашчаној оплати, гредице су:
1
1. исте дужине као распон који премошћују
2. дуже су за 3 до 5 cm од распона који премошћују
3. дуже су за минимум 6 cm од распона који премошћују
46.
Смакнуте степенишне кракове у основи имају армирано-бетонске степенице са
1. косим армиранобетонским плочама ослоњеним на образне носаче
2. косим армиранобетонским плочама ослоњеним на подестне носаче
3. коленастим плочама
47.
1
Скелетни систем се састоји од
1. стубова и зидова
2. стубова и греда – подвлака
3. стубова и серклажа
48.
1
Ако је V висина степеника а Š ширина газишта тада oбразац за одређивање
размере пењања код степеница гласи
1
1. 2V + Š = 61- 65 cm
2. 2(V +Š) = 61- 65 cm
3. 2Š +V = 61- 65 cm
49.
Код шунт димњака пећи се прикључују на
1. секундарни канал
2. примарни канал
3. могу на оба канала
50.
1
За карактеристике степенишног крака 9×17,5/ 30 см дужина степенишног крака
у основи износи
1
1. 270 см
2. 240 см
3. 210 см
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
32
51.
Издвојте нетачан одговор.
Испод стубова скелетног система постављају се тракасти темељи у следећем
случају
1
1. стубови на малом осовинском распону
2. терен мале носивости
3. висок ниво подземних вода
52.
На прелазу између армиранобетонског стуба и темеља самца од набијеног
бетона налази се
1
1. јастук за сидрење арматуре
2. арматурна мрежа
3. тампонски слој
53.
Са леве стране је приказан детаљ прозора у основи. Десно од датог детаља су
наведени називи прозорских конструкцијa.
Одредите конструкцију прозора заокруживањем броја испред тачног одговора:
Конструкција прозора је
1. Рамовска, једноструки прозор
2. Рамовска, двоструки прозор крило на крило
3. Кутијаста
54.
1
Са леве стране је приказан детаљ прозора у основи. Десно од датог детаља су
наведени називи прозорских конструкцијa.
Одредите конструкцију прозора заокруживањем броја испред тачног одговора:
Конструкција прозора је
1. Рамовска, једноструки прозор
2. Рамовска, двоструки прозор крило
на крило
3. Кутијаста
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
1
33
55.
Ако нагиб кровне равни покривене равним (бибер) црепом расте, размак летви
паралелних стрехи
1
1. се смањује
2. се повећава
3. остаје непромењен
56.
На левој страни је дата скица објекта са приказаним распоредом конструктивних
зидова. Над објектом је изведен двоводни кров са двоструком вешаљком.
Процените да ли је усвојена одговарајућа кровна конструкција ако је нагиб
кровних равни 1:1,5 а дужина рога од венчанице до слемена износи 6.50m.
2
Заокружите број испред тачног одговора:
1. усвојена је одговарајућа кровна конструкција
2. усвојена је неодговарајућа кровна конструкција
3. усвојена је могућа кровна конструкција али
нерационална
57.
Одредите који од наведених елемената највише утиче на стабилност кровне
конструкције у случају када је правац ветра управан на забатни зид.
1.
2.
3.
4.
58.
2
Гради се објекат са поткровљем. Најповољнија кровна конструкција је
1.
2.
3.
4.
59.
пајанта
клешта
рог
косник
кровна конструкција са рожњачама
кровна конструкција са распињачама
кровна конструкција са правим столицама
кровна конструкција са косим столицама
2
Пронађите елемент који не припада низу:
1.
2.
3.
4.
рожњача
подвлака
слемењача
венчаница
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
2
34
60.
Над просторијом димензија 6,00 / 4,60 m изведена je ЛМТ таваница. За израду
ове таванице је употребљено10 комада ферт гредица дужине 6.10 m.
На основу броја и дужине ферт гредица процените да ли је правилно одређен
правац ослањања ребара таванице и заокружите број испред тачне тврдње:
2
1. Примењен је најекономичнији правац ослањања ребара ЛМТ таванице
2. Примењен је нетачан правац ослањања ребара ЛМТ таванице
3. Примењен је могућ али нерационалан правац ослањања ребара ЛМТ
таванице
61.
На левој страни је дата скица објекта са приказаним распоредом конструктивних
зидова. Нагиб кровних равни је 1:1,5 а дужина рога од венчанице до слемена
износи 6.50 m. Одредите најповољнију кровну конструкцију:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
62.
Кров са распињачама
Једнострука права столица
Двострука права столица
Двострука коса столица
Једнострука вешаљка
Двострука вешаљка
2
На левој страни је дата скица објекта са приказаним распоредом конструктивних
зидова. Над датим објектом је изведен двоводни кров са нагибом кровних равни
од 50%, а дужина рога од венчанице до слемена износи 7,00 m.
Изаберите одговарајућу кровну конструкцију заокруживањем броја испред
наведених врста кровних конструкција у колони са десне стране:
1. Прост кров
2. Кров са распињачама
3. Кров
са
распињачама
подвлакама
4. Једнострука права столица
5. Двострука права столица
6. Двострука коса столица
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
3
и
35
63.
Наведени су елементи кровне конструкције који су примењени за кров са
нагибом кровних равни од 45°. Заокружите број испред назива оног елемента
који се не користи за кровне конструкције наведеног нагиба и на линији, у
загради иза заокруженог броја, напишите назив елемента који није наведен, а
користи се у изради овог типа кровне конструкције:
1.
2.
3.
4.
5.
(__________) венчаница;
(__________) рог;
(__________) распињача;
(__________) подрожњача;
(__________) стуб са пајантама
У следећим задацима заокружите бројеве испред тражених одговора
64.
Од вученог стакла се прави
1. армирано стакло
2. сигурносно стакло
3. пескирано стакло
4. браздасто стакло
65.
Главни конструктивни елементи масивног система градње су
1.
2.
3.
4.
66.
носећи зидови
стубови
тракасти темељи
темељи самци
1
Равна, крута подлога је слој потребан код подних облога од:
1.
2.
3.
4.
5.
67.
1
гуме
камена
текстила
бетонских плоча
терацо плоча
1
Основни конструктивни елементи зграде скелетног система градње су
1.
2.
3.
4.
5.
6.
носећи зидови
стубови
тракасти темељи
вертикални серклажи
међуспратна конструкција
греде
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
1,5
36
68.
Међуспратне конструкције са шупљим телима испуне су:
1.
2.
3.
4.
5.
69.
2
пуне опеке, дебљине 12cm
гитер блока, дебљине 19cm
фасадне опеке, дебљине 25cm
армираног бетона, дебљине 20cm
шупљег блока од печене глине, дебљине 25cm
2
Одредите нетачне одговоре.
Код прозорских отвора зидарска мера је
1.
2.
3.
4.
5.
72.
стубови
распињаче
пајанте
клешта
подвлака
слемењача
Одредите нетачне одговоре.
Носећи зид може бити од:
1.
2.
3.
4.
5.
71.
2
Заокружите број испред елемената које нећете употребити за конструкцију
крова са једноструким правим столицама:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
70.
Стандард
ЛМТ
ТМ
Омниа
ситноребраста ливена у оплати
већа од производне мере прозора за 2 cm
мања од производне мере прозора за 2 cm
мања од производне мере прозора за 1 cm
већа од модуларне мере за 1cm
мања од модуларне мере за 1 cm
2
Издвојте елементе који се код кровова на двострукој столици приликом
смањења нагиба кровних равни изостављају из кровних носача:
1.
2.
3.
4.
5.
пајанте
клешта
рожњача
косници
рог
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
2
37
73.
74.
Одредите нетачне одговоре.
Ако су конструктивни елементи највише етаже распоређени тако да нема
унутрашњег носећег зида, кровне конструкције које се у том случају примењују
су:
1. двострука вешаљка
2. двострука столица
3. једнострука вешаљка
4. једнострука столица
5. решеткасти носач
2
Са леве стране је дата скица степенишног простора код којег су чеони зидови
носећи, а бочни зидови неносећи. Са десне стране су наведене врсте
степенишних конструкција.
Одредите нетачне одговоре.
Конструкција двокраких срепеница смештених у дати степенишни простор
може бити:
1. косе армиранобетонске плоче на подесним
носачима;
2. косе армиранобетонске плоче на коленастим
образним носачима
3. косе армиранобетонске плоче на подестним и
образним носачима;
4. коленасте армиранобетонске плоче;
2
Допуните следеће реченице и табеле
75.
Преградни зид између два стана зове се _____________ зид, потребно му је
обезбедити квалитетну ____________ изолацију.
76.
Израчунајте и на одговарајућем месту упишите дебљину слоја насуте земље за
задати пример, ако се скида слој хумуса у дебљини од 10cm:
1
1
Дебљина слоја насуте земље износи: ______ cm
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
38
77.
Израчунајте и на одговарајућем месту упишите коту фундирања за задати
пример:
1
Кота фундирања је: _______
78.
На линији иза дате скице упишите назив одговарајуће међуспратне
конструкције:
1
____
___________
79.
Сабирни канали код „шунт“ елемената изнад последње етаже обзиђују се зидом
минималне дебљине ____ cm.
1
80.
Трапезни облик у пресеку могу имати темељи направљени од
____________________________________ и ______________________________
______________________________.
1
Заштитни тротоар око зграде је минималне ширине ____ m, а његова улога је да
заштити зграду од дејства ______________________________________________
_____________________________________.
1
82.
Једнокраке степенице морају имати међуподест ако је спратна висина већа од
____ m.
1
83.
Пливајући подови на међуспратним конструкцијама нам обезбеђују __________
изолацију.
1
81.
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
39
84.
Изнад прозорског отвора израђују се ___________________________________
____________________________.
1
85.
Код дрвених кровова са рожњачама, кровни елемент рожњача прима
оптерећење од ____________, а преноси га на ____________________ и пајанте.
1
86.
На све спољашње хоризонталне делове зграде, ради заштите од снега и кише,
постављају се __________________________ и израђују се најчешће од
______________.
1
87.
Минимално растојање површине фасадног зида oд ивице окапнице код обичних
окапница је ____ cm, а код лучних окапница је ____ cm.
1
88.
Олучне цеви се постављају испред фасадног зида на минималном растојању од
____ cm, и причвршћавају се обујмицама чији је размак по висини од ____ до
____ m.
1
Ако су елементи кровне конструкције венчанице, рогови, рожњаче, стубови са
пајантама, косницима и клештима тада се ова кровна конструкција примењује за
нагибе кровних равни који су мањи од 400 и оптимални размак кровних носача
је од _____ до ______ m.
1
89.
90.
На основу модуларне мере израчунајте вредност зидарске и производне мере
отвора и попуните празна места у табели:
cm
модуларна мера
отвор
прозор
врата
91.
зидарска мера
(cm)
производна мера
(cm)
2
9М/12М
9М/21М+4М
Наведите начине грађења објеката:
___________________________________________________________________
___________________________. - (редослед није битан)
2
92.
Темељ постављен испод једног носећег зида зове се ___________________, а
темељ постављен испод једног стуба зове се ___________________.
2
93.
Дате су модуларна величина прозора 12М / 9М , висина парапета 120 cm и
спратна висина приземља од 306 cm. Израчунајте доњу висинску коту
надпрозоне греде на првом спрату ако су прозори приземља и спрата истих
димензија.
Одговор упишите на датој линији:
_____ cm
2
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
40
94.
У дати правоугаоник уцртајте шему начина отварања троделног (трокрилног)
прозора уцртавајући редом (са лева на десно) обртно-отклопно крило, фиксно
крило и заокретно крило.
2
95.
Нагиб дна обешеног олука је од _____ до _____ %. Олучна вертикала се
поставља на сваких највише _____ m.
2
96.
Вертикални армиранобетонски серклажи почињу од нивоа _____________, а
њихова минимална димензија у основи износи _____ / _____ cm.
2
97.
Подови приземља стамбеног објекта који се греју, без подрума, морају имати
_____________ и ____________ изолацију.
2
98.
Код опшивања ниже, стрехи паралелне, стране димњака коси део лимене
опшивке се поставља _________________ кровног покривача, a вертикални део
лимене опшивке се подиже уз димњак до висине од најмање ______ mm.
2
Ситноребраста армиранобетонска таваница са ребрима на осовинском
растојању од 25 cm и шупљим керамичким телима за испуну назива се ______
таваница. Ако се изводи на пуној дашчаној оплати, према начину израде је
_____________.
2
Ситноребраста армиранобетонска таваница са ребрима на осовинском
растојању 40 или 50 cm и шупљим керамичким телима за испуну назива се
_____________ таваница и примењује се за распоне до ______ m.
2
101.
Над просторијом димензија 5,00 m / 3,90 m изведена je TM таваница. За израду
ове таванице је потребно ______ комада шупљих тела за испуну.
2
102.
Над просторијом димензија 6,12 m / 4,75 m изведена je ЛМТ таваница са
осовинским размаком ребара 50 cm. За израду ове таванице је потребно _____
комада ферт гредица и _____ комада шупљих тела за испуну између два ребра.
2
Ако су елементи кровне конструкције венчанице, рогови и распињаче тада се
ова кровна конструкција примењује за нагибе кровних равни који су ________
од 35° и размак кровних носача је од ______ до ______ m.
2
99.
100.
103.
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
41
104.
Код датог детаља наведите називе конструктивних елемената обележених
бројевима:
1.
2.
3
3.
4.
5.
6.
105.
106.
Лево затварње врата је оно које се врши у ______________________ кретању
казаљке на сату.
Врата код којих су видљиви скелет (фриз) и испуна крила називају се врата
_________________.
Ако се оквири врата уграђују после зидања а пре малтерисања то је
_________________ поступак уградње.
3
Прочитајте наведене исказе о вертикалним и хоризонталним серклажима. Затим
испред сваке тврдње заокружите слово Т ако је тачна, а слово Н ако није тачна.
Уколико сте заокружили Н, погрешну реч подвуците, а на црту у загради након
слова Н, упишите реч којом бисте нетачан појам заменили како би тврдња била
тачна.
Т
Н
( ____________ )
Армиранобетонски вертикални серклажи с
елементи зидова у масивном конструктивном
систему који се примењују у сеизмичким
зонама.
Т
Н
(____________ )
Бетон је лош проводник топлоте, па је
потребно термоизоловати вертикалне и
хоризонталне серклаже добрим
термоизолационим материјалом.
Т
Н
( ____________ )
Вертикални и хоризонтални серклажи морају
се повезати међусобно и са темељима и
подрумским зидом.
Т
Н
( ____________ )
Вертикални серклажи се обавезно постављају
на свим угловима објекта, местима
сучељавања конструктивних зидова и на
слободним крајевима зида дебљине веће од 25
cm.
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
4
42
У следећим задацима уредите и повежите појмове према захтеву
107.
На сликама су приказани конструктивни склопови масивног система градње. На
линији поред слике наведите назив конструктивног склопа приказаног на слици:
1
1.
2.
108.
Наведени су слојеви пливајућег пода. Задате слојеве поређајте од лица пода до
слоја који лежи на међуспратној конструкцији и означите их бројевима од 1 до
5:
____
____
____
____
109.
PVC фолија
звучна изолација
подна облога
естрих
2
Поређајте по величинини мере врата уписујући бројеве на линије испред назива
мере, идући од 1 до 4, тако да број 1 буде највећа мера отвора, а 4 најмања:
____
____
____
____
производна
модуларна
светла
зидарска
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
2
43
110.
Са леве стране су врсте малтера, а са десне је наведена његова употреба. На
линијама десне колоне упишите број врсте малтера испред одговарајуће
употребе.
1. цементни малтер
2. кречни малтер
3. прод жно-цементни малтер
малтерисање з да од опеке у соби
малтерисање плафона купатила
подлога з керамичке плочице
2
малтерисање зида на тераси
111.
112.
Са леве стране су набројане врсте стакла а са десне је наведена његова употреба.
На линијама десне колоне упишите број врсте стакла испред одговарајуће
употребе:
1. вучено стакло
2. каљено стакло
окно лифта
прозор у д евој соби
3. орнамент стакло
4. армирано стакло
прозор у купатилу
излог
2
На линије испред наведених врста црепова упишите слово Н ако размак летви
паралелних са стрехом не зависи од нагиба кровне равни за наведену врсту
црепа, а слово З ако размак летви паралелних са стрехом зависи од нагиба
кровне равни за наведену врсту црепа:
2
____ равни (бибер) црепови
____ црепови са жлебовима (фалцовани црепови)
____ валовити црепови
____ жлебењаци (ћерамиде)
113.
Дати су елементи армиранобетонских степеница. Одредите по ком редоследу
елементи примају и преносе оптерећење уносећи бројеве од 1 до 4 на празне
линије испред назива елемента:
____
____
____
____
114.
2
подестне греде
коса армиранобетонска плоча
конструктивни зид
образне греде
Са леве стране су наведене различите подлоге за кровне покриваче, а са десне
стране кровни покривачи. На линијама испред назива кровних покривача
упишите редни број подлоге која одговара наведеном кровном покривачу.
1. дрвене летве
2. дашчана подлога
3. дрвене гредице, армиранобетонски и
челични профили
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
____
____
____
____
____
раван лим
битуменска шиндра
цреп
наборани лим
кровна хартија
2,5
44
115.
На линији испред понуђених носећих елемената напишите слово М ако је у
питању конструктивни елемент типичан за масивни систем градње, а слово С
ако је у питању елемент типичан за скелетни систем градње:
____ вертикални серклажи
____ стубови и греде
____ темељи самци
____ контрагреда
____ носећи зидови
____ хоризонтални серклажи
116.
3
Испред назива степенишне конструкције упишите број одговарајућег цртежа.
1.
2.
3.
3
.
____ Степенице на косим армиранобетонским плочама ослоњеним на подестне
носаче
____ Степенице на косим армиранобетонским плочама ослоњеним на образне
носаче
____ Степенице на коленастим армиранобетонским плочама
117.
Од понуђених шест слојева, одабрати три слоја пода са хладном подном
облогом, који се налази у просторији која се греје, а изнад негрејаног подрума, и
обележити их одозго на доле бројевима 1 до 3:
____
____
____
____
____
____
термоизолација (камена вуна)
термоизолација (стиродур)
керамичке плочице на лепку
PVC фолија
цементна кошуљица
паркет
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
3
45
118.
Наведени су основни и додатни слојеви подне конструкције. На линију испред
понуђених одговора упишите слово О ако је то основни слој, а слово Д ако је
то додатни слој подне конструкције:
____
____
____
____
____
____
119.
термоизолациони слој
подна подлога
хидроизолациони слој
подна облога
слој за звучну изолацију
парна брана
Са леве стране су набројана врсте подова према топлотној проводљивости
подне облоге, а са десне стране су наведене подне облоге. На линију испред
подне облоге допишите број према наведеној подели према топлотној
проводљивости:
керамичке плочице
текстил
гума
камен
линолеум
паркет
1. полутопли одови
2. хладни подови
3. топли подови
120.
3
3
У колони са леве стране дати су различити нагиби кровних равни. Упоредите
нагибе и поређајте их по величини, од најмањег до највећег, уписивањем
редног броја нагиба из леве колоне на линије испред одговора у десној колони.
3
1. 45°
2. 1:1,5
3. 50%
121.
најмањи нагиб
с едњи нагиб
највећи нагиб
Са леве стране су наведене подне облоге, а са десне називи (намена) просторија.
На линији испред назива просторије упишите број облоге коју је најоптималније
применити у наведеној просторији:
1. бетон
2. керамичке плочице
3. текстил
4. линолеум
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
Дневни боравак у јаслицама
Болничка соба
Гаража
Млекара
Гледалиште позоришта
Купатило
Општа учионица
3,5
46
ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ
У следећим задацима заокружите број испред траженог одговора
122.
Издвојте % повећања запремине воде при њеном преласку у лед.
1. 5 %
2. 9 %
3. 15 %
123.
Одредите да ли је материјал са већом порозношћу:
1. бољи звучни изолатор
2. лошији звучни изолатор
3. бољи хидро изолатор
124.
1
зидарске бетоне
обичне бетоне
тешке бетоне
лаке бетоне
1
Издвојте нетачан одговор.
Издвојте материјал који спада у групу термоизолационих материјала:
1.
2.
3.
4.
127.
креч
гипс
глина
згура
Наћи уљеза: (заокружите нетачан одговор)
Према вредности запреминске масе, бетони се деле на:
1.
2.
3.
4.
126.
1
Издвојте основну сировину за производњу керамичких плочица
1.
2.
3.
4.
125.
1
минерална вуна
битумен
стиропор
термоизолациони малтер
1
Месинг је легура:
1.
2.
3.
4.
бакра и калаја
бакра и алуминијума
бакра и магнезијума
бакра и цинка
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
1
47
128.
Одредите улогу полимера у саставу пластичних маса:
1.
2.
3.
4.
129.
глатки и ребрасти челик
заварене арматурне мреже
челични лим
Bi – челик
испаравања
растварања
исцветавања
калцинисања
Воде према везиву
Везива према агрегату
Везива према води
Агрегата према везиву
1
Плитко фундирање се врши у релативно плитком ископу и користи се:
1. када су горњи слојеви тла недовољно отпорни
2. када су горњи слојеви тла довољно отпорни да приме оптерећење темеља
3. када су доњи слојеви тла довољно отпорни да приме оптерећење темеља
134.
1
Под размером мешања малтера подразумева се однос:
1.
2.
3.
4.
133.
1
Због присуства растворљивих соли, на површини опеке долази до пројаве:
1.
2.
3.
4.
132.
1
Активни притисак тла на потпорни зид је
1. већи од пасивног
2. исти као пасивни
3. мањи од пасивног
131.
1
Издвојте нетачан одговор.
Бетонско «гвожђе» се користи за армирање бетонских пресека и може бити:
1.
2.
3.
4.
130.
везиво
пластификатори
катализатори
пуниоци
1
Одредите хидроизолацију коју би применио приликом изградње градске
депоније:
1. Битуменске траке у 5 слојева
2. геомембране - HDPE фолија
3. Металне фолије
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
2
48
У следећим задацима заокружите бројеве испред тражених одговора
135.
Адитиви који се користе за малтере и бетоне су:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
136.
цементи
пластификатори
пластичне масе
заптивачи
песак
аеранти
1,5
Издвојте нетачне одговоре.
У групу невезаних тла спадају:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
песак
шљунак
лес
глина
дробина
кречњак
2
Допуните следеће реченице и табеле
137.
Просторије у којима се очекује влага малтеришу се ___________________
малтером.
1
138.
На датим линијама уписати број делова материјала који улазе у састав
продужног малтера са датом размером мешања.
Цементни кречно малтер, у размери 1 : 3 : 6, има у свом саставу _____ делова
песка, _____ део цемента, а _____ дела креча.
1
139.
Основна сировина за добијање стакла је ____________________.
1
140.
Однос запремине пора и укупне запремине земљаног узорка представља
______________ тла.
1
141.
Теренски радови узимања узорака тла називају се ___________________ терена.
1
142.
У угљоводонична везива убрајају се ____________________________________
______________________. У грађевинарству се користе за: _________________,
израду _________________ и антикорозивну заштиту.
1,5
143.
Песак је камени агрегат крупноће од _____ до _____ mm, а шљунак од ______
до _____ mm.
2
144.
Адитиви су супстанце које се додају ______________ и ______________ у
малим количинама ради постизања побољшања њихових ______________ у
свежем и очврслом стању.
3
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
49
145.
Наведите компоненте чијим се мешањем добија бетон:
3
146.
147.
Прочитајте наведене исказе, затим испред сваке тврдње заокружите слово Т ако
је тачна, а слово Н ако није тачна.
Уколико сте заокружили Н, погрешну реч подвуците, а на црту у загради након
слова Н, упишите реч којом бисте нетачан појам заменили како би тврдња била
тачна.
Т
Н (__________)
Т
Н (__________)
Т
Т
Н (__________)
Н (__________)
Т
Н (__________)
Т
Н (__________)
Естрих гипс се користи за кошуљице, подове,
подлоге.
Aко подлога упија више воде треба направити
житкији малтер.
Mинерална вода се користи за справљање бетона.
Шперплоча се израђује увек са парним бројем
слојева фурнира.
Обичан челик за грађевинарство поред гвожђа
садржи и мах. 1.7 % силицијума.
Бетонски челик се добија ваљањем у врућем стању.
3
Прочитајте наведене исказе о везивима. Затим испред сваке тврдње заокружите
слово Т, ако је тачна, а слово Н, ако није тачна. Ако сте заокружили слово Н,
погрешан појам подвуците, а на црту у загради након слова Н упишите реч
којом бисте нетачан појам заменили како би тврдња била тачна.
Т Н (__________
Гипс је ваздушно везиво минералног порекла.
4
Т Н (__________)
Цемент је ваздушно везиво минералног порекла.
Т Н (__________)
Хидраулични креч је хидраулично везиво минералног
порекла
Т Н (__________)
Креч је хидраулично везиво минералног порекла.
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
50
У следећим задацима уредите и повежите појмове према захтеву
148.
У левој колони је наведена подела хидроизолационих материјала према начину
деловања. У десној колони је наведен принцип деловања хидроизолационих
материјала. На линију испред принципа деловања хидроизолационих материјала
упишите број поделе.
1) Мембране
2) Пенетрати
3) Кристализатори
149.
150.
Продиру унутар материјала на који се полажу, а
у додиру са влагом хемијски реагују –
кристалишу и тада представљају препреку за
влагу.
1,5
Материјал штити од влаге али најчешће не
може самостално да испуни механичке
захтеве (потребан је заштитни слој).
Формирају хидроизолациони слој на површини
подлоге, али и продиру унутар материјала на
који се полажу.
У левој колони су наведени производи од дрвета. У десној колони је наведен
начин добијања производа од дрвета. На линији испред начина добијања
производа упишите број њему одговарајућег производа од дрвета.
1. Фурнири
Добија се лепљењем релативно малих дрвених
ламел.
2. Шпер-плоче
Добијају се од механички уситњеног дрвета
разних врста.
3. Панел-плоче
Добијају се резањем или љуштењем
одговарајућих трупаца.
4. Плоче иверице
Израђене су од летвиц на које се са обе стране
лепе фурнирски листови.
5. Ламелирано дрво
Добијају се лепљењем непарног броја
фурнирских листова.
2,5
У поља испред понуђених особина грађевинских материјала напишите слово М
ако је у питању механичка особина, а слово Ф ако је у питању физичка особина.
_____
_____
_____
_____
_____
_____
отпорност на дејство мраза
чврстоћа при савијању
чврстоћа при затезању
запреминска маса
порозност
водонепропустљивост материјала
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
3
51
151.
Наведено је 6 корака код производње глинених производа. Поређајте их
технолошки правилно.
_____
_____
_____
_____
_____
_____
152.
Процес прераде глине
Обликовање глинених производа
Печење глинених призвода
Експлоатација глине
Ускладиштење сирове глине
Сушење глинених производа
На линију испред наведених особина материјала напишите слово Д, ако је у
питању добра особина, а слово Л, ако је у питању лоша особина дрвета као
грађевинског материјала:
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
153.
мала запреминска маса
труљење
естетски изглед
запаљивост
бубрење и скупљање
лака обрадивост
тврдоћа
витоперост
4
На линију испред наведених материјала напишите слово В, ако је у питању
вештачки материјал, а слово П, ако му је порекло природно.
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
154.
3
дрво
бетон
малтери
камен
челик
бакар
песак
креч
4
У левој колони су наведени опекарски производи. У десној колони је наведен
асортиман опекарске индустрије. На задатим линијама написати бројеве
опекарских производа који припадају одговарајућем асортиману опекарске
индустрије.
1. ферт блокови
2. бибер цреп
производи за зидање
4
3. фасадна опека
4. пуна опека
производи за покривање кровних површина
5. пресовани цреп
6. монта блокови
произ оди за међуспратне конструкције
7. ћерамида
8. шупља опека
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
52
155.
На левој страни су наведене стене, а десној страни начин постанка.На десној
страни, на линијама упишите бројеве којој групи стена припадају са леве стране.
1. Бреча
2. Гранит
3. Мермер
4. Сијенит
5. Кварцит
6. Габро
7. Лапорац
8. Базалти
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
Дубинске магм тске стене
Површинске магматске стене
4
Седиментне стене
Метаморфне стене
53
ИСТОРИЈА АРХИТЕКТУРЕ
У следећим задацима заокружите број испред траженог одговора
156.
Тимпанон је:
1. троугаони забат на прочељу и зачељу античких грчких и римских
храмова, касније троугласт украшен простор изнад прозора и врата
2. троугаони завршетак портала готских и романских катедрала, затим
декоративни елеменат архитектонског стила
3. троугаони елеменат на улазу у месопотамске капије, касније троугласт
простор изнад прозора и врата романтизма и класицима
157.
Међу античким храмовима на атинском Акропољу издвојте најпознатијег
представника дорског стилског реда .
1.
2.
3.
4.
158.
Ерехтејон
Ника Аптерос
Пропилеји
Партенон
1
Заокружи слово испред нетачног одговора.
Одредите архитектонску стилску групу која не спада у архитектонско
стваралаштво средњовековне Србије и Зете.
1.
2.
3.
4.
159.
1
рашка стилска група
српска стилска група
моравска стилска група
византијска стилска група
1
Међу понуђеним описисма издвојити нетачан.
Ренесансна архитектура је:
1. стил у архитектури, настао почетком 15. века у Италији, проучавањем и
коришћењем елемената античке уметности. Препознатљив је према
примени класичних редова, кружних лукова, античке грчке и римске
орнаментике, затим употреби симетрије и пропорције, коришћењу
перспективе.
2. културни покрет, настао почетком 15. века у Риму, карактерише га
проучавање и коришћење елемената античке уметности. Препознатљив
је према примени антички стилских редова, античке орнаментике,
употреби симетрије, равнотеже и пропорције.
3. архитектонски стил, настао почетком 15. века у Фиренци, карактерише га
проучавање и коришћење елемената античке уметности. Препознатљив
је према примени класичних редова, употреби и разради класичних
конструктивних решења, коришћењу перспективе и развоју научних
дисциплина и индивидуалности уметника.
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
1
54
160.
У другој половини 19. века, према налогу Наполеона ΙΙΙ, Париз је реконструисан
у модерну престоницу широких улица и булевара, тргова, паркова и лепих
јавних зграда. Карактеристична је употреба радијалне шеме урбане матрице.
Архитекта који је водио реконструкцију је:
1
1. Шарл Гарније
2. Жорж Осман
3. Виоле ле Дик
161.
Одредите појам који не припада низу.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
162.
месопотамска архитектура
критско-микенска архитектура
египатска архитектура
римска архитектура
1
Абакус је:
1.
2.
3.
4.
164.
1
Одредите стилски период којем припадају папирусов, лотосов и палмин стуб.
1.
2.
3.
4.
163.
менхири
кромлеси
систе
земунице
тумулуси
долмени
камени гробни сандук са поклопцем, претече саркофага
део капитела, квадратна плоча на коју належе архитрав
саставни део и карактеристични конструкивни елемент романске цркве
чест мотив у барокној архитектури који поред декоративне има и
конструктивну
улогу контрафора
1
Од понуђених описа издвојити нетачан.
Готска архитектура је:
1. стил у архитектури настао у другој половини 12. века, у Француској, на
малом простору Париза. Јавила се као израз значајних друштвених
промена у европском феудалном систему. Најзначајнији објекти готске
архитектуре су цркве - катедрале.
2. стил у архитектури настао у другој половини 12. века, у Француској, на
малом простору Париза. Својим издуженим облицима – високим стрмим
крововима, динамичном конструкцијом, украсима са стреластим
завршецима изгледа као да покреће своје масе увис и стреми ка небу.
3. стил у архитектури настао у другој половини 12. века, у Француској, на
малом простору Париза. Њена просторна композиција настаје од
романске катедрале, а полукружни бочни лук, крстасти полуобличасти
свод са ребрима и подупирачима чини основни конструктивни склоп
познат као готски травеј.
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
1
55
165.
Међу античким храмовима на атинском Акропољу издвојте представника
јонског стилског реда, познатог по трему са каријетидама.
1.
2.
3.
4.
166.
вила Тугентхат
зграда Цигром
кућа на водопаду
Хабитат у Марсеју
елипсасти
правоугаони
кружни
квадратни
црква манастира Милешева
Богородичина црква манастира Студеница
црква манастира Ресава или Манасија
црква манастира Жича
1
Издвојте дело архитекте Ле Корбизјеа.
1. кућа на водопаду у Пенсилванији
2. Баухаус у Десау
3. капела у Роншану
171.
1
Издвојте цркву која не припада Рашкој школи.
1.
2.
3.
4.
170.
1
Витраж је техника најчешће коришћена у
1. романској архитектури
2. готској архитектури
3. византијској архитектури
169.
1
Одредите облик основе Пантенона.
1.
2.
3.
4.
168.
1
Издвојте чувени стамбени објекат архитекте Френк Лојда Рајта.
1.
2.
3.
4.
167.
Ерехтејон
Ника Аптерос
Пропилеји
Партенон
1
Издвојте најпознатију катедралу француске ране готике
1.
2.
3.
4.
Нотр Дам у Ремсу
Катедрала уАмијену
Нотр Дам у Паризу
Катедрала у Шартру
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
1
56
172.
Одредите најчешћи тип основе византијских објеката из периода од XII до XV
века:
1. уписани грчки крст
2. латински крст
3. осмоугаона основа
173.
1
Издвојте нетачне одговоре.
На левој слици је приказана кућа „Шредер“ Херита Ритвалда у Утрехту у
Холандији. Са десне стране је приказана слика Пита Мондријана. Одредите
принципе неопластике који су примењени на оба дела уметности.
2
1.
2.
3.
4.
употреба правилних геометријских елемената
примена чистих облика под утицајем техничке архитектуре
игра различито обојених површина, планова
ефекат пуно-празно
У следећим задацима заокружите бројеве испред тражених одговора
174.
Стамбени објекти у античком Риму су:
5.
6.
7.
8.
9.
175.
форуми
инсуле
базилике
домуси
терме
1
Међу понуђеним одредите архитектонски објекат који не представља тековину
римске архитектуре.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
амфитеатри
одеони
терме
базилике
славолуци
позориште
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
2
57
176.
Издвојте стилске редове који не припадају античком Риму.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
177.
2,5
Одредите стилове грчке архитектуре.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
178.
дорски
римско дорски
лотусов
тоскански
римско јонски
римско коринтски
папирус
композитни
дорски
архајски
омадијски
јонски
коринтски
класични
тоскански
3
На сликама је приказано дело савремене архитектуре Бернара Чумија, павиљони
парка ла Вилет у Паризу. Дело је у стилу неоконструктивизма односно
деконструктивизма. Издвојте принципе конструктивизма под чијим утицајима
је настало дело.
1.
2.
3.
4.
5.
симетрија
динамика
техничка естетика
монументалност
примена основних
геометријски облика у
основним бојама
6. изражавање
унутрашњег доживљаја
помоћу облика из
природе
7. рационално обликовање
конструкције и намене
простора
8. архитектонска пластика
кубистички третирана
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
3
58
179.
Издвојте нетачне одговоре.
Са десне стране су приказане фотографије Виле Савој близу Париза. Стварајући
дело Ле Корбизје и Пјер Женарет су поставили нове принципе модерној
архитектури. Издвојте новине које су примењене на вили Савоја.
1) фасада слободна у односу на
носећу конструкцију
2) примена хоризонталних трака
прозора
3) решење осветлења употребом
светларника
4) независно решење етажа
употребом закривљене форме у
приземљу
5) прожимање унутрашње и
спољашњег простора
6) постепено сагледавање призора
употребом рампе
7) рашчлањеност фасаде применом
архитектонске пластике
8) примена пропорције и
једноставности конструкције
4
Допуните следеће реченице и табеле
180.
Конструктивни систем кога чине стубови, поређани линеарно или у круг,
премошћени равним гредама назива се ________________ систем.
1
181.
Најпознатији храм кружне основе у римској архитектури је _________________
у Риму.
1
182.
Долмени, менхири, кромлеси, тумулуси припадају култној архитектури
(наведите период) _________________.
1
183.
Карактеристичан слог зидања употребљен на микенским бедемима назива се
___________________ слог.
1
184.
Употребом фонтане у барокној архитектури и урбанизму наглашава се
_____________.
1
185.
Римске базилике су имале функцију: ____________, тржница и простора за
скупове.
1
186.
Најзначајнији храм Византијске архитектуре, из периода цара Јустинијана је
_____________________.
1
187.
Куполу цркве Светог Петра у Риму пројектовао је ____________________.
1
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
59
188.
Катедрала Саграда Фамилија у Барселони је дело архитекте
___________________.
189.
На слици је приказана позната грађевина савремене архитектуре. Наведите:
1
1. Назив и намену објекта: ___________________
2. Град у коме се налази: ___________________
3. Име архитекте који је пројектовао: ____________________
1,5
190.
На слици је приказана још недовршена позната грађевина савремене
архитектуре. Наведите:
1. Назив објекта: ____________________
2. Град у коме се налази: ____________________
3. Име архитекте који је пројектовао: ____________________
1,5
191.
Паладио је представник позне _________________. Његова најпознатија вила,
приказана на слици назива се _________________.
2
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
60
192.
На сликама су приказани начини ослањања византијских купола на четири
стуба. На линији испод слике напишите назив начина (елеменат) ослањања.
2
1) ____________________
193.
2) ____________________
На слици је приказана основа египатског храма. На датим линијама упишите
називе делова храма који су обележени бројевима од 1 до 4.
2
1.
2.
3.
4.
194.
____________________
____________________
____________________
____________________
Наведите стилске редове у античкој Грчкој архитектури:
3
_________________________________________________
195.
На слици је приказана основа ранохришћанске базилике. Упишите називе
делова Базолике који су обележени бројевима од 1 до 9.
3
1) врата(улаз) 2) ____________________ 3) чесма са базеном
4) ____________________ 5) трем за катихумене 6) ____________________
7) ____________________ 8) ____________________ 9) ____________________
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
61
196.
На слици је приказана основа грчког храма, Партенона. Упишите називе делова
храма обележених бројевима од 1 до 8.
4
197.
Прочитајте наведене исказе о стилским епохама архитектуре. Затим испред
сваке тврдње заокружите слово Т ако је тачна, а слово Н ако није тачна.
Уколико сте заокружили Н, погрешну реч подвуците, а на црту у заграду након
слова Н, упишите реч којом бисте нетачан појам заменили како би тврдња била
тачна.
Т
Н (____________)
Т
Н (____________)
Т
Н (____________)
Т
Н (____________)
Ранохришћанство je градило архитектонске објекте за
верске обреде по угледу на римску базилику, данас се
такав храм назива ранохришћанска базилика.
Најзначајнији споменик романске архитектуре је Аја
Софија, црква мирне и једноставне фасаде, без
икаквих украса. Главни брод покривен је великом
централном куполом на пандатифима и двема
полукуполама.
Романска црква је по угледу на базилике најчешће
тробродна грађевина. На задњем делу проширена је
попречним бродом (трансептом), тако да њена ос ова
има облик издуженог латинског крста.
Пре омљен ребрасти свод, полукружан лук,
потпорни лукови и потпорни зидови (контрафори) су
конструктивни елементи готских грађевина.
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
4
62
198.
199.
Прочитајте наведене исказе о стилским епохама архитектуре. Затим испред
сваке тврдње заокружите слово Т ако је тачна, а слово Н ако није тачна.
Уколико сте заокружили Н, погрешну реч подвуците, а на црту у заграду након
слова Н, упишите реч којом бисте нетачан појам заменили како би тврдња била
тачна
Т
Н (____________)
Т
Н (____________)
Т
Н (____________)
Т
Н (____________)
Т
Н (____________)
Прва људска насеља формирана су на обалама река.
Стамбени објекти су били сојеничког или
земуни ког типа.
Ортогоналну урбанистичку шему (виа кардо и виа
декумана) Римљани су наследили и развили под
утицајем егејске архитектуре.
Комплекс у Гизи, некропола спада у седам светских
чуда стар г века. Састоји се из пирамида и мастаба,
од којих су најпознатије Кеопсова, Кефренова и
Микеринова пирамида.
Током ренесансе проје тују се велики урбанистички
и комунални подухвати, изграђују велики тргови и
парковски комплекси. Познат Капитолски трг у
Фиренци, пројектовао је Микела ђело Буонароти.
Испред цркве Светог Петра у Риму, Бернини је
пројектовао барокни трг обухваћен са
четворочланом колонадом, који обухвата огроман
отворен простор за прихватање верника.
5
Прочитајте наведене исказе о грчкој архитектури. Испред сваког описа
заокружите слово Т ако је тачан, а слово Н ако није тачан. Уколико сте
заокружили Н, погрешан појам подвуците а на црту у загради упишите реч
којом бисте заменили нетачан појам како би опис био тачан.
Т
Н (__________)
Т
Н (__________)
Т
Н (__________)
Т
Н (__________)
Дорски стуб има два дела: стабло и капител. Стабло је
вертикално канелирано и стоји директно на стилобату,
односно поду храма.
Атински акропољ, најзначајнији споменик грчке
архитектуре класичног доба, настао је у V веку пре н. е.
Акропољу се прилази кроз Пропилеје, монументална
врата, а на његовом платоу налази се најпознатији храм
грчке архитекту е Партенон грађен у јонском стилу.
Јонски стуб има три дела: базу, стабло и капител. База
је комбинована од профилисаних кружних плоча са
хоризонталним канелурама или без њих. Стабло је
витко, канелирано и сужава се ка капителу по
ент зису.
Ерехтејон, храм на атинском акропољу градио је
архитекта Филоклет. Има два брода и три портика од
којих је најпознатији портик са каријатидама. То је
двојни храм у коринтском стилу посвећен Посејдону и
Атени Палас.
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
4
63
У следећим задацима уредите и повежите појмове према захтеву
200.
Са леве стране су називи познатих архитектонсих грађевина старог века, a са
десне стилске епохе којима припадају. На линији ипспред грађевинe упишите
број епохе којој дело припада.
Партенон
Пантеон
Кеопсова пирамида
Капија богиње Иштар
Атрејева ризница
Мачу Пикчу
201.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Егејска архитектура
Античка Грчка архитектура
Античка Римска архитектура
Етрурска архитектура
Месопотамска архитектура
Архитектура Маја и Инка
Египатска архитектура
На линији испред понуђених одговора унесите слово Б, ако је у питању
карактеристика барокне архитектуре, а слово К, ако је у питању карактеристика
класицистичке архитектуре.
монументалност, помпа, раскошност
примена форми историјских стилова
сјај, покрет, тежња за бесконачношћу
симетрија и строгост композиције
јединст о простора
театралност
античка архитектонска пластика
покренути зидови
202.
4
Са леве стране су називи стилских епоха из историје архитектуре, a са десне
стране називи познатих грађевина. На линију испрес епохe, упишите број
грађевине која припада тој епохи
Византијска архитектура
Романика
Готика
203.
3
1. Аја Софија, Цариград
2. Нотр Дам, Париз
3. Црквени коплекс у Пизи
4. Катедрала у Шартру
5. Катедрала у Велсу
6. Црква Светог Марка, Венеција
7. Црква у Везлеју
8. Црква Сан Витале у Равени
4
У поља испред понуђених одговора напишите слово Р, ако је наведен архитекта
ренесансе и слово Б, ако је наведен представник барока.
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
Брунелески
Леонарно Да Винчи
Боромини, Франческо Кастело
Микеланђело Буонароти
Ђан Лоренцо Бернини
Андре Ле Нотр
Андреа Паладио
Ђакомо Бароци да Вињола
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
4
64
204.
Са леве стране дати су називи архитектонских објеката старог века (античка
Грчка и Рим), а са десне њихове намене. На линију испред намене упишите број
њој одговарајућег објекта.
1. форуми
2. одеони
3. инсуле
4. храмови
5. ста иони
6. терме
7. базилике
8. маузолеј
205.
сакрални објекти
суднице, тржнице и простори за скупове
градска купатила
стамбени објекти
музичке представе и концерти
вежбалишта и тркалишта
градски тргови
гробница
4
Са леве стране су наведени стилови српске средњевековне архитектуре, а са
десне имена цркава и манастира који им припадају. На линију испред имена
цркве или манастира уписати број стила којем припада.
1. рашка с илска група
2. моравска стилска група
3. винзатијска стилска група
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
Дечани
Грачаница
Лазарица
Раваница
Студеница
Црква Манастира Хиландара
Манасија
Жича
4
65
КУЋНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
У следећим задацима заокружите број испред траженог одговора
206.
У пројекту кућне канализације, хидраулички прорачун се ради због:
1. одређивања висине каскаде
2. одређивања профила главног кућног канала
3. одређивања броја ревизионих силаза
207.
Издвојте нетачан одговор.
У арматуру кућне водоводне мреже спадају:
1.
2.
3.
4.
208.
вентили
хидрофори
точеће славине
водомер
1
Код пројекта кућног водовода хидраулички прорачун је:
1. обавезан
2. није обавезан
3. зависи од случаја
210.
1
Водомерна гарнитура састоји се од:
1. пропусног вентила, водомера и пропусно-испусног вентила (славине)
2. пропусног вентила, водомера и пропусног вентила
3. пропусно-испусног вентила (славине), водомера и пропусно-испусног
вентила (славине)
209.
1
1
Слободни надпритисак у кућној водоводној мрежи треба да је у интервалу од 46 mVs. Ако после димензионисања исте слободни надпритисак има већу
вредност од дозвољене мора се поновити поступак.
Смањење надпритиска у мрежи се постиже:
1
1.
2.
3.
4.
211.
повећањем пречника цеви
смањењем пречника цеви
повећањем губитака на споју и водомеру
повећањем геодетске висине
У кућној канализационој мрежи се вентилише:
1. Свака санитарна вертикала
2. Фекална вертикала
3. Вертикала највећег пречника
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
1
66
212.
Гране и огранци горњег развода се налазе у нагибу према вертикали код:
1. водовода
2. канализације
3. водовода и канализације
213.
1
Удаљење главног ревизионог силаза од регулационе линије зависи од:
1.
2.
3.
4.
положаја грађевинске линије
материјала од кога је направљен
начина спровођења отпадних вода
услова ЈКП Канализација за извођење на нивоу града
1
У следећим задацима заокружите бројеве испред тражених одговора
214.
Заокружити нетачне одговоре.
Заштита челичних водоводних цеви од корозије се врши:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
215.
на дну вертикала
испод сваког санитарног објекта
у водомерном окну
на почетку сваке гране
на прикључку
2
У пројекту кућног водовода, хидраулички прорачун се ради због:
1.
2.
3.
4.
5.
217.
1
Пропусни вентили са испусном славином постављају се на следећим местима
кућне водоводне мреже:
1.
2.
3.
4.
5.
216.
цинковањем
метализацијом
прскањем
пластифицирањем
бојењем
емајлирањем
одређивања надпритиска у мрежи
димензионисања губитака у мрежи
димензионисања пречника цеви у мрежи
одређивање притиска у мрежи
одређивања потрошње воде
2
Издвојте нетачан одговор.
У кућној водовоној мрежи употребљава се следећа врста цеви:
1.
2.
3.
4.
5.
пластичне
бакарне
оловне
челичне-поцинковане
керамичке
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
2
67
218.
Издвојте нетачне одговоре.
Етажирање канализационе вертикале се врши:
1.
2.
3.
4.
219.
На било ком спрату
У приземљу објекта
У ревизионом окну
У подруму објекта
2
Издвојте нетачне одговоре.
Санитарне и фекалне отпадне воде се до места коначног излива могу одвести
следећим системима:
1.
2.
3.
4.
5.
полусепарациони систем
каналски систем
општи или скупни систем
отворени систем
потпуни сепарациони систем
2
Допуните следеће реченице и табеле
220.
Пречници водоводних цеви се изражавају у _______________________ и
цолима.
1
221.
Хидранти су уређаји који омогућавају захватање воде из водоводне мреже. По
својој улози се деле на ________________, баштенске и _________________.
1
222.
Према начину спровођења отпадних вода ревизиони силази могу бити
____________________ и ______________________ .
2
223.
Сваком профилу ливено-гвоздених канализационих цеви одговара по један
профил пластичних цеви. На линију поред профила ливено-гвоздене цеви
уписати профил одговарајуће пластичне цеви.
Ливено-гвоздене цеви
пластичне цеви
Ø 50 ......................... Ø _____
2
Ø 70 ......................... Ø _____
Ø 125 ......................... Ø _____
Ø 150 ......................... Ø _____
224.
На линији испред назива фазонског комада, упишите његову ознаку у пројекту:
_____
_____
_____
_____
двострука права рачва
коса ревизиона рачва
каскадни ревизиони лук
лучна редукција
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
2
68
225.
226.
Сифони су водени затварачи који повезују ________________________ са
канализационом мрежом, а њихова улога је да ________________ продор
мириса из канализационе мреже у просторију.
Слободни надпритисак представља разлику расположивог притиска на
прикључку и укупних губитака. Укупне губитке чине:
1. губитак на __________________________
2. губитак на ________________ висини и
3. губици на трењу целе кућне водоводне мреже
227.
228.
Сифони су водени затварачи који повезују _______________________ са
канализационом мрежом а функционишу на принципу
______________________.
2
2
Наведени су санитарни објекти у купатилу.
На линију иза датих појмова упишите пречник пластичне цеви који се користи
за повезивање са вертикалом.
Клозетска шоља Ø _____
Умиваоник
Ø _____
Судопера
Ø _____
Када
Ø _____
Веш машина
Ø _____
Подна решетка Ø _____
229.
2
3
На цртежу пресека главног ревизионог силаза уцртај, означи бројевима од 1 до
3 и напишите помоћу скраћеница називе фазонских елемената идући од објекта
према улици.
Пречник цеви је ø160 mm.
3
Правилно уцртана 3 фазонска комада са уписаним ознакама,
1. _______________ ; 2. _______________; 3. _______________
230.
Наведите елементе водомерне гарнитуре идући од прикључка на уличну мрежу.
3
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
69
231.
Прочитајте наведене исказе. Испред сваке тврдње заокружите слово Т ако је
тачна, а слово Н ако није тачна. Уколико сте заокружили Н, погрешан појам
подвуците и на црту у загради упишите реч којом бисте нетачан појам заменили
како би тврдња била тачна.
Т Н (__________) Редукције су фазонски комади канализационе мреже који на
једном крају имају мањи пречник а на другом већи. Користе
се за повезивање цеви истог пречника.
3
Т Н (__________) У канализационој мрежи, на преласку олучне вертикале у
хоризонталу се поставља лук пречника 150 mm.
Т Н (__________) У канализационој мрежи, редукциони лук се поставља на
преласку санитарне вертикале у хоризонталу.
232.
Испишите вредности које недостају да би слободан натпритисак у кућној
водоводној мрежи био у границама дозвољених вредности ако притисак на
споју износи 2,4 бара.
1. Губитак на споју и водомеру
2. Губитак на геодетској висини
3. Губитак на трењу у мрежи
_________ mVs
_________ mVs
_________mVs
Укупни губици:
_________mVs
Расположиви притисак:
_________mVs
Слободан натпритисак:
4 – 6 mVs
6
У следећим задацима уредите и повежите појмове према захтеву
233. Израчунати нагиб (U%) канализационе цеви дужине 8,00m ако су коте крајњих
тачака 80.00m и 80,24m.
2
Нагиб износи _________________________
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
70
234. На линије испред датих појмова уписати бројеве од 1 до 4 тако да одговарају
редоследу код поступка испитивања исправности изведене водоводне мреже.
_____
_____
_____
_____
предиспитивање
пуњење цевовода
прање и дезинфекција водоводне мреже
главно испитивање
2
235. Предложи шта треба урадити ако смо код димензионисања кућне водоводне
мреже Бриксовом методом добили слободан натпритисак 3,52mVs:
2
236. Наведене су цеви од различитих материјала које се користе у кућној
канализационој мрежи. На линију испред цеви упишите слово Г ако се она
користи у горњој мрежи, слово Д ако се користи у доњој мрежи или Г и Д ако се
користи у обе мреже.
1. горња мрежа
_____ керамичке
2. доња мрежа
_____ месингане
2,5
_____ ливено-гвоздене
_____ оловне
_____ пластичне
237. С леве стране су наведене врсте отпадних вода, а са десне стране њихови начини
третирања пре испуштања у уличну канализацију. На линију испред врсте
отпадне воде упишите број одговарајућег начина третирања.
атмосферске
кухињске
аутомеханичарске радионице
фекалне
од личне хиги ене
болничке
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
1. биохемијском неутрализацијом
2. сепарацијом масти
3. разређивањем великом количином
воде
4. без третирања
3
71
238. Свако точеће место троши одговарајућу количину воде што се изражава кроз
јединице оптерећења ЈО које се користе код димензионисања кућне водоводне
мреже према Брикс-овим таблицама.
На линијама испред назива санитарних уређаја испишите бројеве одговарајуће
јединице оптерећења.
када
биде
баштенски хидрант
судопера
умиваоник
веш машина
1. 0,25 ЈО
2. 0,50 ЈО
3. 1,00 ЈО
4. 2,50 ЈО
3
239. Израчунати висину каскаде главног кућног канала ако је позната:
1. висинска кота ГКК-а на изласку из објекта 69,3m
2. висинска кота ГКК-а код улива у улични канал 68,5m а
3. дужина канала је 11,0m.
Простор за рад
3
Висина каскаде износи: ____________________________
240. Одредите редослед поступка код полагања цеви у ровове и означите их
бројевима од 1 до 6.
_____
_____
_____
_____
_____
_____
изравнавање ровова
копање са обезбеђивањем ровова
затрпавање
обележавање
полагање цеви
провера исправности мреже
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
3
72
241. Са леве стране су наведене врсте фазонских комада а са десне њихова улога у
канализационој мрежи. На линију испред њихове улоге упишите број
одговарајућег фазонског комада.
1. права це
2. лукови
3. редукција
4. скретнице
5. рачве
за промену правца
3
за повезивање две цеви различитих пречника
за повезивање цеви из два и више праваца
242. Провери у ком интервалу се могу кретати губици услед трења воде у мрежи да
би димензионисање водоводне мреже било правилно урађено ако је притисак на
споју 2,8 bara, а геодетска висина 9,3m.
4
Интервал износи ____________________________
243. Формулација задатка – основ и садржај задатка:
Израчунај вредности које недостају у прорачуну постављања дворишне
канализационе мреже ако је нагиб канала и слој песка на целој траси једнак,
а висина каскаде у тачки 2 износи 90cm. Терен је идеално раван.
1
2
3
70,50
70,50
КОТА ТЕРЕНА
68,42
КОТА ДНА КАНАЛА
7
КОТА ДНА РОВА
1,10
2,18
ДУБИНА КОПАЊА
РАСТОЈАЊА
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
0.00
10,00
АПСЦИСЕ
73
ПРОЈЕКТИ ОБЈЕКАТА ВИСОКОГРАДЊЕ
У следећим задацима заокружите број испред траженог одговора
244.
Шед хале су хале са тестерастим кровом у које се стављају отвори за боље
осветљавање хала и ти отвори се орјентишу ка:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
245.
северу
југу
истоку
западу
северу или југу
истоку или западу
Одредите (димензију) пројектантског модула
1. 100 cm
2. 60 cm
3. 10 cm
246.
слободан поглед – контакт са спољним окружењем
могућност проширења група дневног боравка
непосредну везу са купатилом
непосредну везу са главним простором комуникације
5. најкраћу везу са кухињом
1
Одредите светлу ширину степенишног крака за вишепородичне (стамбене)
зграде висине П+4:
1.
2.
3.
4.
249.
1
Издвојте нетачан одговор:
Функционална група просторија за дневни боравка треба да омогући:
1.
2.
3.
4.
248.
1
Одредите најповољнију оријентацију дневне собе:
1. север или североисток
2. запад или северозапад
3. југ или југоисток
247.
1
110 сантиметара
115 сантиметара
120 сантиметара
125 сантиметара
1
Најмања светла ширина врата за лица са посебним потребама је:
1. 80 cm
2. 90 cm
3. 70 cm
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
1
74
250.
Издвојте нетачан одговор.
Улога дрвећа код партерног уређења простора је да објекат заштити од:
1. Сунца
2. Снега
3. Ветра
251.
Одредите облике између понуђених решења кровне конструкције који дају
највеће могућности приликом организације унутрашњих простора поткровља:
1.
2.
3.
4.
252.
права кровна столица
коса кровна столица
кровна вешаљка
распињача
1
Издвојте нетачан одговор.
Простор за ручавање предвиђа се у следећим просторијама:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
253.
1
издвојеној просторији за ручавање
просторији за потребе домаћинства
стамбеној кухињи
радној кухињи
дневном боравку
проширеном простору за комуницирање у стану
1
Ученички улаз у зграду школе, посебно за узраст ученика основних школа, не
би смео бити постављен у директној вези са улицом:
1. Из безбедносних разлога, због физичке заштите живота ученика
2. Због потребе формирања школског дворишта испред ученичког улаза
3. Из комуналних и хигијенских разлога
2
У следећим задацима заокружите бројеве испред тражених одговора
254.
Издвојте друштвене објекте који не спадају у објекте културе:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
позоришта
музеји
факултети
биоскопи
изложбени павиљони
робне куће
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
1
75
255.
Просторије које према правилима и нормативима у пројектовању, не морају да
имају природно проветравање су:
1.
2.
3.
4.
5.
256.
Дневна соба
Купатило
Дечја соба
Остава
Спаваћа соба
Издвојте нетачне одговоре.
Ситуациони план мора да садржи
1.
2.
3.
4.
5.
6.
дужине појединих страна грађевинске парцеле
висинске коте постојећег земљишта и нивелације
приказ површина сваке етаже посебно
регулационе и грађевинске линије
положај и спратност објекта
положај и бројеве суседних катастарских парцела и зграда као и називе
улица
7. профиле магистралних саобраћајница
8. знак за север
257.
између дневне и спаваће собе
између два стана
између купатила и спаваће собе
на спољнем зиду, фасади
између ходника и стана
2
Међу наведеним просторијама издвојте просторије које обавезно садржи стан
било које величине:
1.
2.
3.
4.
5.
259.
2
Вишеслојан зид који се састоји из пуне опеке 12cm, звучне изолације 5cm и
пуне опеке 12 cm користи се:
1.
2.
3.
4.
5.
258.
1
WC
Купатило
Спаваћу собу
Кухињу
Дегажман
Издвојте нетачне одговоре.
Подно грејање је једно од могућих решења за грејање унутрашњих простора
објеката. Завршни слој, подне облоге које у том случају не бисмо смели
поставити преко положене инсталације грејања и подне подлоге, припадају
групи такозваних:
2
2
1. топлих подова
2. хладних подова
3. полутоплих подова
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
76
260.
Функционална група просторија за спавање обухвата:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
261.
спаваће собе
музичку собу
купатило
гардеробу
WC
радну собу
3
Наведени су искази које се односе на котирање објекта. Издвојте нетачне
тврдње.
Котирање у извођачком пројекту:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Котира се у милиметрима целим бројевима.
Котира се у центриметрима целим бројевима.
Споља се котирају промене габарита објекта.
Котирају се производне мере прозора.
Котирају се зидарске мере прозора.
Котирају се зидови са унутрашњим малтером.
3
Допуните следеће реченице и табеле
262.
Линија која раздваја површину одређене јавне намене од површине
предвиђених за друге јавне и остале намене је __________________ линија.
1
263.
Линија на, изнад и испод површине земље и воде до које је дозвољено грађење
основног габарита објекта је __________________ линија.
1
264.
Ако је површина стамбене просторије 14 m², површина прозорских отвора је
минимум _____ m².
1
265.
Својства која утичу на удобност и хигијену становања, као што су: повољан
положај зграде према улици, орјентација зграде и осунчаност, густина
насељености, близина дечијих игралишта и паркова, се зову једним именом
__________________ услови.
1
266.
Ако је основни елемент организације школе учионица, онда је
______________________ основни елемент организације хотела.
1
267.
Ако се уз хоризонталне комуникације постави више од осам стамбених
јединица, добиће се __________________ систем.
1
268.
Најповољнија орјентација спаваћих соба је ка __________________.
1
269.
Статичке позиције међуспратних конструкција првог спрата се означавају
бројевима почев од _____.
1
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
77
270.
Статичке позиције међуспратних конструкција приземља се означавају
бројевима почев од _____.
271.
Спратна висина је висина од коте готовог пода једног __________________ до
коте готовог __________________ првог следећег спрата.
Светла висина просторије је висина од коте готовог пода до коте
__________________ исте етаже.
272.
1
1,5
Наведите основне типове изградње једнопородичних кућа.
1,5
273.
На задатим линијама доцртајте ознаку висинске коте приземља, ако је висинска
кота приказана у:
__________ висинска кота у пресеку
2
__________ висинска кота у основи
274.
Дугачка стамбена зграда са више спратова, улаза и степеништа назива се
__________________, а висока стамбена зграда са једним улазом и степеништем
назива се__________________.
2
Ако су у основи приземља, конструктивни елементи, који се понављају у свим
етажама, позиционирани бројевима 1 и 2, у основи подрума биће
позиционирани бројевима: _____ и _____, а у основи етаже испод подрума биће
позиционирани бројевима: _____ и _____.
2
276.
Минимална површина дневне собе је _____ m2, а минимална ширина дневне
собе је _____ m.
2
277.
Идејнo решење мањег објекта ради се обично у размери _________, а већег
друштвеног објекта у размери __________.
2
278.
Наведите основне функционалне групе просторија у стамбеној јединици
275.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
279.
Главни архитектонски пројекат садржи следеће графичке прилоге:
___________________________, све основе, __________________,
карактеристичне пресеке и карактеристичне детаље.
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
2
2
78
280.
Наведите основне типове становања:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
281.
2
Према датој основи котирајте:
1. минималну потребну ширину кухиње (збирнa котa)
2. ширину кухиње са комуникацијом и кухињским елементима (парцијална
кота)
3
У следећим задацима уредите и повежите појмове према захтеву
282.
Са леве стране су наведени појмови, са десне њихов опис. На линији испред
појма напишите број њему одговарајућег описа.
Индекс заузетости
парцеле
Индекс
изграђености
парцеле
Бруто развијена
грађевинска
површина
Нето површина
објекта
1. Представља укупну површину свих просторија
између зидова и преграда
2. Однос габарита хоризонталне пројекције
изграђеног или планираног објекта и укупне
површине грађевинске парцеле, изражен у
процентима.
3. Збир површина свих надземних етажа објекта,
мерених у нивоу подова свих делова објектаспољне мере ободних зидова (са облогама,
парапетима и оградама).
4. Однос (количник) бруто развијене грађевинске
површине изграђеног или планираног објекта и
укупне површине грађевинске парцеле
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
4
79
ТЕХНОЛОГИЈА ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА
У следећим задацима заокружите број испред траженог одговора
283.
Међу понуђеним одређењима издвојте оно које се односи на предмер радова
1.
2.
3.
4.
284.
укупна вредност свих радова предвиђених пројектом
укупна вредност утрошка материјала предвиђеног пројектом
вредност радне снаге и механизације предвиђених пројектом
количине свих радова предвиђених пројектом
Грађевинска књига садржи
1. обрачун свих изведених радова на објекту
2. опис свих радова који су изведени на објекту
3. тачне количине свих изведених радова на објекту
285.
идејни пројекат
грађевинска књига
главни пројекат
грађевински дневник
ситуација
1
Привредно градилиште обухвата:
1. изградњу објеката намењених за индустријску производњу
2. изградњу саобраћајница
3. изградњу објеката потребних за управљање радовима и одвијање
производње приликом извођења објекта
288.
1
Квалитет изграђеног објекта зависи од
1. квалитета пројектне документације
2. од квалитета материјала и елемената који се уграђују и квалитета уградње
3. временских услова приликом извођења објекта
287.
1
Одредите документ на основу кога се врши обрачун финансијских обавеза
између извођача и инвеститора
1.
2.
3.
4.
5.
286.
1
1
Одредите дебљину слоја глиновитог материјала који се сабија јежевима
1.
2.
3.
4.
већа од висине бодље на јежу
једнака висини бодље на јежу
мања од висине бодље на јежу
не зависи од висине бодље на јежу
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
1
80
289.
Међу понуђеним одређењима издвојте оно које се односи на суперколаудацију
1. технички преглед објекта по завршетку свих радова на објекту
2. технички преглед грубих грађевинских радова
3. поновни преглед радова по истеку гарантног рока ако је инвеститор по
уговору задржао део финасијских средстава на име гарантног рока
4. редован технички преглед по истеку гарантног рока којим се утврђује
квалитет радова на изведеном објекту
290.
Пријаву радова надлежним инспекцијским органима врши:
1. инвеститор
2. извођач радова
3. пројектант
291.
1
Техничкој контроли подлеже:
1.
2.
3.
4.
294.
1
Норме времена и норме учинка су у:
1. пропорционалној вези
2. реципрочној вези
3. нису ни у каквој вези
293.
1
Пријем откопаних темеља, треба обавезно регистровати у:
1. грађевинској књизи
2. књизи инспекције
3. грађевинском дневнику
292.
1
генерални пројекат
идејни пројекат
главни пројекат
извођачки пројекат
1
Пројекат изведеног објекта је:
1.
2.
3.
4.
генерални пројекат са изменама насталим у току грађења објекта
идејни пројекат са изменама насталим у току грађења објекта
главни пројекат са изменама насталим у току грађења објекта
извођачки пројекат са изменама насталим у току грађења објекта
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
1
81
295.
Лиценцу за одговорног пројектанта може да стекне лице са:
1.
2.
3.
296.
2.
3.
4.
1
на крају сваке недеље
свакодневно
након завршетка радова по некој позицији
у току недеље када се за то има времена
1
Предмер је део пројекта у коме су срачунате:
1.
2.
3.
4.
299.
генерални пројекат у три примерка са извештајем о извршеној техничкој
контроли
идејни пројекат у три примерка са извештајем о извршеној техничкој
контроли
главни пројекат у три примерка са извештајем о извршеној техничкој
контроли
извођачки пројекат у три примерка са извештајем о извршеној техничкој
контроли
У грађевински дневник се уписују подаци:
1.
2.
3.
4.
298.
1
Уз захтев за издавање грађевинске дозволе прилаже се:
1.
297.
стеченим високим образовањем одговарајуће струке,односно
смера,положеним стручним испитом и најмање три године радног
искуства са стручним разултатима на изради техничке документације и са
препоруком најмање два одговорна пројектанта или Инжењерске коморе.
стеченим високим образовањем одговарајуће струке,односно смера,на
студијама другог степена или са стеченим високим образовањем на
студијама првог степена одговарајуће струке,односно смера,положеним
стручним испитом и најмање три године радног искуства са високим
образовањем на студијама другог степена,односно пет година радног
искуства са високим образовањем на студијама првог степена,са
стручним резултатима на грађењу објеката.
која су запослена у привредном друштву,односн другом правном лицу
или предузетничкој радњи које је извођач радова на том објекту,лица која
врше инспекцијски надзор,као и лица која раде на пословима издавања
грађевинске дозволе у органу надлежном за издавање грађевинске
дозволе.
количине свих материјала и радне снаге предвиђених пројектом
количине свих радова предвиђених пројектом
укупне вредности свих радова предвиђених пројектом
укупне вредности свих материјала и радне снаге предвиђених пројектом
1
Багери се сврставају у следеће групе машина:
1.
2.
3.
4.
машина за збијање тла
машина за транспорт и вучу
машина за радове на путевима
машина за ископ и/или утовар
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
1
82
300.
Гантограм се црта пошто је урађен:
1. динамички план,одређени најранији и најкаснији почеци и завршеци
активности и временске резерве
2. мрежни план, одређени најранији и најкаснији почеци и завршеци
активности и временске резерве
3. ортогонални план, одређени најранији и најкаснији почеци и завршеци
активности и временске резерве
301.
1
Са гледишта интереса инвеститора тежиште улагања финанасијских средстава
треба да буде:
1. што касније,тако да износ камате на финансијска средства буде што мањи
2. што раније,тако да износ камате на финансијска средства буде што већи
да би и профит био већи
3. што ближе средини кумулативне криве која одговара тачки "С" и времену
Тс које представља тежиште улагања финанасијских средстава
1
У следећим задацима заокружите бројеве испред тражених одговора
302.
Издвојте субјекте који не врше надзор над изградњом грађевинских објеката.
1.
2.
3.
4.
5.
303.
2
Број грађевинске норме за одређену групу грађевинских радова је:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
304.
надзор радника
надзор инвеститора
надзор комисије
надзор пројектанта
надзор органа друштвене заједнице
земљани радови гн-200
зидарски радови гн-300
бетонски радови гн-401
армирачки радови гн-400
тесарски радови гн-601
покривачки радови гн-361
2
У машине за ископ и/или утовар се не убрајају:
1.
2.
3.
4.
5.
грејдери
кранови
дозери
дампери
утоваривачи
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
2
83
305.
Издвојте обавезе извођача у грађевинској производњи.
1. да уграђује атестиране материјале
2. да редовно и стручно воде документацију на градилишту
3. да обавесте инвеститора о почетку радова минимум 10 дана пре почетка
радова
4. да врше мере заштите на раду
5. да одговара за функционалност објекта
6. да обезбеди грађевинску дозволу
3
Допуните следеће реченице и табеле
306.
За добијање одобрења за изградњу за објекте од локалног значаја надлежна
институција је __________________.
1
307.
Према начину извршавања радних процеса, багер ведричар је машина са
_____________________________________________ рада.
1
308.
Када се приликом окончаног обрачуна између инвеститора и извођача појаве
спорна питања која не могу да се реше уз обострану сагласност ангажује се
__________________ комисија.
1
309.
Захтев за издавање одобрења за изградњу подноси: __________________.
1
310.
Aко је за зидање 1m2 преградног зида од опеке, зидару VI групе потребно 0,90
n.č, онда је његова: норма учинка ______ m2/n.č, a норма времена ______ n.č./m2
2
311.
Ако су прорачуни “напред“ и “назад“ у мрежном дијаграму тачно изведени
код прве активности мора ______ бити једнак ______.
2
312.
Скрепер може вршити следеће врсте радова: ____________, утовар,
____________, истовар и _____________.
3
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
84
313.
Приликом извођења радова на једном објекту испостављене су 3 привремене
ситуације:
I привремена ситуација за V/2010
Уговорена вредност радова
Укупна вредност извршених радова
Вредност радова по претходној ситуацији
Вредност радова по овој ситуацији
II привремена ситуација за VI/2010
Уговорена вредност радова
Укупна вредност извршених радова
Вредност радова по претходној ситуацији
Вредност радова по овој ситуацији
III привремена ситуација за VII/2010
Уговорена вредност радова
Укупна вредност извршених радова
Вредност радова по претходној ситуацији
Вредност радова по овој ситуацији
314.
650.380,00 din
250.310,00 din
0,00 din
650.380,00 din
410.450,00 din
250.310,00 din
3,5
650.380,00 din
550.550,00 din
410.450,00 din
Наведите типове багера према конструкцији стреле и кашике
4
315.
Наведите коефицијенте редукције код прорачуна практичног учинка багера и
њихове ознаке
4
316.
Наведите врсте динамичких планова према методи израде
4
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
85
У следећим задацима уредите и повежите појмове према захтеву
317.
Одредите редослед фаза од идеје до реализације грађевинског објекта и обележи
их бројевима почев од броја 1.
изградња објекта
израда пројекта
издавање употребне дозволе
примопредаја и коначан обрачун
технички преглед
издавање дозволе за изградњу
318.
3
Наведене технике поређати по редоследу израде тако да на празне линије
упишите бројеве од 1 до 3:
3
гантограм
мрежни план
хистограм
319.
Са леве стране наведене су врсте документације, а са десне појединачни
документи. На линију поред врсте уписати број документа који њој припада.
1. обрачунски нацрти
Техничка документација извођача
Обрачунска документација
Документација радне снаге и транспорта
Техничка документација пројектанта
2. књига годишњих одмора
3. инвестициони програм
4
4. ситуације
5. деловодни протокол
6. пројектни задатак
320.
Дат је израз за одређивање продајне цене грађивинско-занатских радова
cp=em+erx f . На линију испред ознаке упишите слово које означава ознака
представља
Cp
Em
Er
f
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
трошкове материјала
калкулативни фактор
трошкове механизације
продајну цену врсте рада
бруто личне зараде
трошкове радне снаге
4
86
СТАТИКА И ОТПОРНОСТ МАТЕРИЈАЛА
У следећим задацима заокружите број испред траженог одговора
321.
Колинеарне силе су:
1. силе чије се нападне линије секу у једној тачки тела
2. силе које делују на материјалну тачку дуж истог правца
3. две силе чији правци заклапају одређени угао
322.
Носач са препустом, који се ослања на један покретан и један непокретан
ослонац је статички:
1.
2.
3.
4.
323.
Неодређен
Лабилан
Одређен
Предимензионисан
једнаке нули
међусобно једнаке
различите
супротне
1
Јунгов модуо еластичности (Е) зависи од:
1.
2.
3.
4.
326.
1
Вертикалне компоненте реакција ослонаца просте греде која је оптерећена
симетрично у односу на средину носача су:
1.
2.
3.
4.
325.
1
Вредност трансверзалне силе у опасном пресеку носача је:
1. једнака реакцијама ослонаца
2. једнака нули
3. максимална
324.
1
попречног пресека носача
материјала од кога је носач
силе која делује на носач
смичућег напона
1
Дилатација аксијално напрегнутог штапа дефинисана је односом :
1.
2.
3.
4.
дужине штапа и силе која на њега делује
попречног пресека носача и модула еластичности
промене дужине штапа и дужине штапа пре деформације
модула еластичности и промене дужине штапа
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
1
87
327.
Верижни полигон се користи за одређивање
1.
2.
3.
4.
328.
интезитета резултанте произвољног система сила у равни
смера резултанте произвољног система сила у равни
нападне линије резултанте произвољног система сила у равни
правца резултанте произвољног система сила у равни
Непокретни ослонац спречава:
1. померање управно на подлогу и обртање око ослоначке тачке
2. померање управно на подлогу и паралелно са подлогом
3. померање управно на подлогу, паралелно са подлогом и обртање око
ослоначке тачке.
329.
1
Поларни момент инерције површине:
1. Расте са повећањем растојања између тежишне и њој паралелне осе
2. Смањује се са повећањем растојања између тежишне и њој паралелне осе
3. Не зависи од растојања између тежишне и њој паралелне осе
331.
1
Материјална тачка је у равнотежи ако је:
1. збир хоризонталних сила једнак нули
2. збир вертикалних сила једнак нули
3. збир хоризонталних и вертикалних сила једнак нули.
330.
1
1
Једнакоподељена оптерећења g и p на носачу,приказаном на слици изазивају:
g
p
A
V
1
1.
2.
3.
4.
332.
максималну вредност негативног момента над ослонцем А
минималну вредност вертикалне реакције у ослонцу V
максималну вредност позитивног момента у пољу
минималну вредност момента у пољу
Критична сила се израчунава по Ојлеровом обрасцу ако је:
1. стварна виткост штапа већа од граничне виткости
2. стварна виткост штапа једнака граничној виткости
3. стварна виткост штапа мања од граничне виткости
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
1
88
333.
Вредност вертикалне координате тежишта (ут) сложене површине у односу на
њену доњу ивицу износи:
1.
2.
3.
4.
ут =1,0
ут =1,5
ут =2,0
ут =3,0
1,0
1,0
1,0
1
1,5
334.
1,0
2,5
Уколико се штап који је обострано укљештен замени конзолним исте дужине и
истих димензија попречног пресека, његова виткост ће се:
1.
2.
3.
4.
Повећати 2 пута
Смањити 2 пута
Повећати 4 пута
Смањити 4 пута
Простор за рад:
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
2
89
335.
Челични штап квадратног попречног пресека оптерећен је на крајевима
аксијалним силама на затезање интензитета F=80KN. Дозвољени напон на
затезање је σ=80MPa.
Израчунајте минималну вредност странице попречног пресека
1.
2.
3.
4.
3,0 сm
1,0 сm
32,00 mm
31,00 mm
2
Простор за рад:
336.
Ако се висина носача, правоугаоног пресека, који је оптерећен аксијалном
силом повећа два пута стварни нормални напон ће се:
1.
2.
3.
4.
повећати четири пута
смањити четири пута
повећати два пута
смањити два пута
2
У следећим задацима заокружите бројеве испред тражених одговора
337.
Издвојити врсте савијања које се могу јавити на носачу под дејством спољашњих
утицаја:
1.
2.
3.
4.
338.
савијање силама
аксијално савијање
торзионо савијање
чисто савијање
1
Међу понуђеним системима сила издвојте оне који представљају спрег сила
F2 =10 KN
2
F1 =10 KN
1
F2 =20 KN
2
F1 =20 KN
2
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
F2 =20 KN
F2 =20 KN
F2 =20 KN
1
2
F1 =10 KN
3
2
F1 =10 KN
4
2
F1 =20 KN
5
90
339.
Отпорност материјала се бави одређивањем:
1.
2.
3.
4.
5.
340.
Реакција ослонаца
Спољашњих сила
Деформација тела
Верижног полигона
Унутрашњих сила
Основне врсте напрезања која се могу јавити у носачима под дејством спољашњих
сила су:
1.
2.
3.
4.
5.
341.
1
аксијална напрезања
издужења
кидање
извијање
косо савијање
1
Одредите вредност трансверзалне силе у тачки 2 просте греде приказане на слици
1.
2.
3.
4.
Т2=Yb – F2
Т2=Yb*2 - F2*1
Т2=Ya – F1 –q*3
Т2= -Yb + F2
2
А
B
Допуните следеће реченице и табеле
342.
Деформације тела које потпуно нестају после престанка дејства спољашњих
сила називају се ____________________________.
1
343.
Максимална аксијална сила притиска, при којој витак штап задржава првобитан
облик и стабилност назива се __________________ сила.
1
344.
Тачка којом се одређује положај тела,чије су димензије занемарљиве, назива се
__________________ тачка.
1
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
91
345.
На слици је представљен део решеткастог носача под утицајем спољашних сила.
Одредите вредност момента у тачки А од сила F1, F2 и F3
1
Ма = _____
346.
Ако на носач делује концентрисана сила која има правац уздужне осе елемента
у њему се јавља __________________ напрезање .
F
1
F
347.
Прочитајте наредне исказе о ослонцима носача. Затим испред сваке тврдње
заокружити слово Т ако је тачна или слово Н ако није тачна. Уколико сте
заокружили Н, погрешан појам подвуците и на црту у загради иза слова Н
упишите речи којом бисте нетачан појам заменили како би тврдња била тачна.
Т Н (_________________________)
Покретан ослонац је елемент носача
који спречава померање паралелно са
подлогом и обртање.
Т Н (_________________________)
Непокретан ослонац је елемент
носача који спречава кретање
паралелно са подлогом и управно на
подлагу.
Т Н (_________________________)
Укљештење спречава обртање и
померање краја укљештеног штапа.
Т Н (_________________________)
Укљештење има две реакције везе.
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
2
92
348.
Израчунати по Ојлеру критичну силу дрвеног стуба правоугаоног попречног
пресека, димензија b=12cm и h=16cm. Стуб је дужине l = 3,0m, са једне стране
укљештен а са друге зглобно везан. Модул еластичности дрвета је Е=104 MPa.
Простор за рад:
2
Ојлеру критичну силу износи __________________________
349.
Израчунати вредност стварног нормалног напона носача правоугаоног
попречног пресека,димензија b=12cm и h=16cm, који је оптерећен позитивним
моментом савијања величине 25 kNm. Нацртати његов дијаграм.
Простор за рад:
2
Вредност стварног нормалног напона носача износи ________________
350.
Наведени су носачи. На линију испред назива носача упишите слово О уколико
је реч о статички одређеном носачу, или слово Н уколико се односи на статички
неодређен носач.
1/ Конзолна греда
2/ Обострано уклештена греда
3/ Греда са препустом
4/ Континуална греда
5/ Проста греда
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
2,5
93
АНЕКС 3
РАДНИ ЗАДАЦИ СА ОБРАСЦИМА ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ НА МАТУРСКОМ
ПРАКТИЧНОМ РАДУ
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
94
Аутори
Мира Јањић, Техничка школа „23. мај“, Панчево
Исидора Амиџић, Техничка школа "Милена Марић Ајнштајн", Нови Сад
Љубо Матић, Техничка школа "Милена Марић Ајнштајн", Нови Сад
Ана Пешка, Техничка школа "Милена Марић Ајнштајн", Нови Сад
Ружица Стојић, Архитектонска школа, Београд
Радмила Бајовић Варићак, Архитектонска школа, Београд
Јелена Стевановић, Архитектонска школа, Београд
Весна Ристић, Техничка школа "Радоје Љубичић", Ужице
Бранка Радичевић, Техничка школа "Радоје Љубичић", Ужице
Катарина Недимовић - Затежић, Техничка школа, Чачак
Стручни консултатни
Татијана Глишић, Завод за унапређивање образовања и васпитања, Београд
Драган Симић, Завод за унапређивање образовања и васпитања, Београд
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
95
Поштовани ученици, ментори и оцењивачи,
Пред вама је документ који садржи радне задатаке и обрасце за оцењивање који ће бити
заступљени на матурском практичном раду у оквиру матурског испита за огледни образовни профил
архитектонски техничар. Намењен је за вежбање и припрему за полагање овог дела испита, као и
оцењивачима за усвајање примењене методологије оцењивања.
Задаци са пратећим обрасцима за оцењивање су распоређени према компетенцијама које се
проверавају на испиту и то сви задаци са ознаком А односе се на компетенцију Разрада и презентација
пројеката: високоградње, кућних инсталација водовода и канализације урбанизма, конзервације и
ревитализације, док задаци означени словом Б одговарају компетенцији Израда предмера и предрачуна
радова, организовање изградње у складу са пројектом и вођење документације при изградњи објеката.
Сви прилози који су дати уз радне задаке могу се наћи на испиту.
Сваки радни задатак доноси максимално 100 бодова. Обрасци за оцењивање садрже утврђене
елементе, индикаторе оцењивања као и одговарајуће критеријуме процене.
Радни задаци које ће бити реализовани на матурском практичном раду омогућавају проверу
оспособљености ученика за обављање конкретних послова за квалификацију за коју су се школовали, као и
утврђивање спремности за укључивање у свет рада.
Желимо вам срећан и упешан рад!
Аутори
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
96
ЗАДАТАК: АТ- А01 Разрада основе објекта – главни пројекат
На основу идејног решења стамбеног објекта, спратности П+1, разрадити основу као
главни архитектонски пројекат у размери Р 1:50, користећи податке из задате варијанте
задатка, и задатих Прилога.
варијанта
вишеслојан спољни зид
спратна висина
носећи зид
основа коју треба разрадити
1.
40 cm
288 cm
пуна опека
спрат
2.
42 cm
296 cm
пуна опека
приземље
3.
36 cm
300 cm
гитер блок
приземље
4.
40 cm
306 cm
гитер блок
спрат
НАПОМЕНА:
Непосредно пред почетак испита, заокруживањем редног броја, ученику се дефинише
варијанта података које ће користити при изради задатка, као и један од комплета
графичких прилога
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ РАДНОГ ЗАДАТКА НА МАТУРСКОМ ПРАКТИЧНОМ РАДУ
Шифра радног задатка
Назив радног задатка
Назив школе
Седиште
Образовни профил
Име и презиме кандидата
Име и презиме ментора
АТ–A01
Разрада основе објекта – главни пројекат
Архитектонски техничар - оглед
легенда
котирање цртежа
Параметри квалитета (максималан број бодова:100)
размера цртежа
нацртане коструктивне осе (зидови и стубови/серклажи)
нацртани зидови и стубови/вертикални серклажи
нацртани елементи у пројекцијама (спољни елемeнти, тротоар, стреха, улазне
степенице, рампа....)
котна линија оса зидова (стубова)
котна линија просторија (зид управан на фасаду)
котна линија отвора
котна линија оса отвора
котна линија промене габарита (парцијалне коте, истурени делови)
котна линија укупног габарита
котна линија спољних елемената (тераса,улазни подест,спољне степенице)
котна линија просторија – унутрашња кота
котна линија отвора у објекту
уписане висинске коте (стамбени, санитарни простори, тераса, подести, терен..)
уписана висина ограде
примењена шрафура
нацртана термоизолација у зидовима
обележена легенда материјала (или описани слојеви зидова)
димензионисана величина прозора спрам намене просторија
димензионисана величина врата спрам намене просторија
обележене позиције столарије
обележене висине парапета
означене намене просторија у основи
намена просторија
обрада пода
обрада зида
нето површина просторија
обим просторија
укупна нето површина
корисна нето површина
бруто површина
нацртане статичке позиције међуспратних конструкција са правцем ослањања
нацртане статичке позиције степеништа са правцем ослањања
нацртана линија хода степеништа и написана ознака n*v/š
избор одговарајуће дебљине линија
постављена ознака севера
организација цртежа
уредност
Укупно бодова
Место и датум:
Члан испитне комисије:
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
Да/тачно
2
2
4
Не/нетачно
0
0
0
3
0
2
4
4
1
2
2
2
4
4
5
1
4
3
2
4
4
4
2
2
2
2
2
5
4
1
1
1
2
2
3
3
1
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ПРИЛОГ 1 за задатак АТ-А01
1.1 Скица основе приземља
1.2 Скица основе спрата
1.3 Скица основе кровних равни
1.1 Скица основе приземља
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
1.2 Скица основе спрата
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
1.3. Скица основе кровних равни
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
Прилог 2. за задатак А01
2.1 Скица основе приземља
2.2 Скица основе спрата
2.3 Скица основе кровних равни
2.1 Скица основе приземља
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
2.2 Скица основе спрата
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
2.3 Скица основе кровних равни
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
Прилог 3. за задатак А01
3.1 Скица основе приземља
3.2 Скица основе спрата
3.3 Скица основе кровних равни
3.1 Скица основе приземља
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
3.2 Скица основе спрата
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
3.3 Скица основе кровних равни
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
ЗАДАТАК: АТ-А02 Разрада пресека објекта – главни пројекат
На основу идејног решења стамбеног објекта, спратности П+1, изграђеног у седмој
сеизмичкој зони, нацртати попречни пресек и разрадити га у форми главног
архитектонског пројекта у размери Р 1:50. Прилком разраде користити податке задате у
следећим табелама и графичким прилозима.
варијанта
конструктивни систем
варијанта
темељ тракасти
дубина фундирања
вишеслојан спољни
зид
плоча приземља
спратна висина
међуспратна
конструкција
нагиб кровне
конструкције
попречни пресек
1.
масивни
2.
скелетни
1.
60/40 cm,
80 cm
2.
50/50 cm,
100 cm
3.
60/40 cm
80 cm
4.
50/50 cm
100 cm
42 cm
42 cm
36 cm
36 cm
армирана
лако армирана лако армирана
армирано
бетонска
бетонска
бетонска
бетонска
дебљине 8 cm дебљине 8cm дебљине 10cm дебљине 10cm
288 cm
306 cm
296 cm
306 cm
тип „ферт“
пуна плоча,
тип „ферт“
тип „монта“
односно ЛМТ
дебљина 18cm односно ЛМТ
45°
30°
35°
15°
1-1
2-2
2-2
1-1
НАПОМЕНА:
Непосредно пред почетак испита, заокруживањем редног броја, ученику се дефинише
варијанта података које ће користити при изради задатка, као и један од комплета
графичких прилога
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ РАДНОГ ЗАДАТКА НА МАТУРСКОМ ПРАКТИЧНОМ РАДУ
Шифра радног задатка
Назив радног задатка
Назив школе
Седиште
Образовни профил
Име и презиме кандидата
Име и презиме ментора
АТ- А02
Разрада пресека објекта – главни пројекат
Архитектонски техничар - оглед
котиран цртеж
Параметри квалитета
(максималан број бодова 100)
размера цртежа
нацртани зидови у пресеку и изгледу према задатој основи
описани слојеви пода приземља
редослед слојева
избор изолације
описани слојеви пода међуспратне конструкције првог спрата
редослед слојева
избор изолације
описани слојеви пода тавана
редослед слојева
избор изолације
описани слојеви кровног покривача
редослед слојева
описани елеменати кровне конструкције и димензије
решена кровне конструкције
решене везе кровне конструкције
решен олук и стреха
нацртан темељ у пресеку (облик и тампон слој)
нацртани елементи у изгледу (темељи, прозори, врата,...)
нацртани надпрозорници и надвратници (облик, решење, минимална димензија)
примењена термоизолација у зиду и бетонским елементима
приказна линија терена кроз објекат
приказан заштитни тротоар, димензија, пад
котна линија са спратним висинама
котна линија светле висине просторија и укупна међуспратна конструкција
котна линија светле висине просторија, међуспр. конструкција, под
котна линија отвора на фасади
парцијална котна линија, отвор, парапет, надпрозорник, међуспр. конструкција
котна линија укупна висина објекта (изнад и испод земље)
котна линија нагиба кровних равни
котна линија ослонаца рога и препуста
висинске коте (дубине фундирања темеља,терена,приземља пода тавана,слемена)
висинске коте ( натпрозорник/надвратник, међуспратна конструкција)
статичке позиције међуспратне конструкције
статичке позиције подвлака, односно греда
примењена шрафура материјала
обележена легенда материјала (описани слојеви хоризонталних елемената)
избор одговарајуће дебљине линија
организација цртежа
уредност цртежа (читљивост, трагови,...)
Укупно бодова
Члан испитне комисије:
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
Место и датум:
Да
(тачно)
2
5
Не
(нетачно)
0
0
3
1
0
0
3
1
0
0
3
1
0
0
3
3
3
3
2
2
2
4
4
1
2
4
4
3
2
4
2
1
3
6
4
2
2
3
2
4
4
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ПРИЛОГ 1 за задатак АТ-А02
1.1 Скица основе приземља
1.2 Скица основе спрата
1.3 Скица основе кровних равни
1.1 Скица основе приземља
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
1.2 Скица основе спрата
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
1.3 Скица основе кровних равни
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
ПРИЛОГ 2 за задатак АТ-А02
2.1 Скица основе приземља
2.2 Скица основе спрата
2.3 Скица основе кровних равни
2.1 Скица основе приземља
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
2.2 Скица основе спрата
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
2.3 Скица основе кровних равни
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
ПРИЛОГ 3 за задатак АТ-А02
3.1 Скица основе приземља
3.2 Скица основе спрата
3.3 Скица основе кровних равни
3.1 Скица основе приземља
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
3.2 Скица основе спрата
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
3.1 Скица основе кровних равни
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
ПРИЛОГ 4 за задатак АТ-А02
4.1 Скица основе приземља
4.2 Скица основе спрата
4.3 Скица основе кровних равни
4.1 Скица основе приземља
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
4.2 Скица основе спрата
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
4.3 Основа кровних равни
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
ЗАДАТАК: AT- А03 Разрада основе извођачког пројекта
Дату основу типског спрата објекта, спратности П+4, потребно је разрадити извођачки
пројекат у размери Р 1:50.
Користећи податке из табеле и комплет графичких прилога потребно је:
• урадити прорачун степеница,
• димензионисати прозоре и врата у односу на намене просторија
• применити вишеслојни зид
варијанта
спратна висина
међуспратна
конструкција
конструкција
степеништа
спрат који треба
разрадити
скелетни систем
1.
288 cm
тип „ферт“
односно ЛМТ
подестни
носачи
2.
306 cm
3.
315 cm
тип „ферт“
односно ЛМТ
4.
306 cm
пуна плоча,
дебљина 18 cm
тип „монта“
подестни
носачи
коленаста плоча
коленаста плоча
први спрат
други спрат
трећи спрат
трећи спрат
-
-
масиван систем
прилог 1
прилог 1
прилози 2, 3 или 4 прилози 2, 3 или 4
греда 35/40
греда 25/30
-
НАПОМЕНА:
Непосредно пред почетак испита, заокруживањем редног броја и редног броја прилога,
ученику се дефинише варијанта података које ће користити при изради задатка, као и
један од комплета графичких прилога
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ РАДНОГ ЗАДАТКА НА МАТУРСКОМ ПРАКТИЧНОМ РАДУ
Шифра радног задатка
Назив радног задатка
Назив школе
Седиште
Образовни профил
Име и презиме кандидата
Име и презиме ментора
АТ- А03
Разрада основе извођачког пројекта
Архитектонски техничар - оглед
оборени
пресеци
котиран цртеж
Параметри квалитета
(максималан број бодова 100)
размера цртежа
уцртане и обележене конструктивне осе
котна линија оса зидова (стубова)
котна линија просторија (зид управан на фасаду, зидови)
котна линија отвора
котна линија оса отвора
котна линија промене габарита (парцијалне коте)
котна линија укупног габарита
котна линија спољних елемената (тераса, улазног подеста, рампи,...)
котна линија просторија – унутрашња кота
котна линија отвора (врата) у објекту
уписана висинска кота (стамбене и санитарне просторије, ходници, степеништа)
уписана висина ограде и ниских зидова
уписана висина керамичких плочица у санитарним просторијама
редослед слојева
опис слојева спољнег зида
избор изолације
опис слојева унутрашњих зидова
опис слојева разделних зидова
прорачун степеница
решене и димензионисане степенице
уцртана линија хода степеница и обележене са n*v/š
нацртани оборени пресеци степеница и уцртане висинске коте
обележена врата (столарске или бравараске позиције врата)
обележени прозори (столарске или бравараске позиције прозора)
уписана висина парапета
приказ линије пресека
решена међуспратне конструкције
висинске коте међуспратне конструкције
коте армиранобетонских елемената по висини
нацртане надвратне и надпрозорне греде (минимална димензија 20cm)
описани слојеви међуспратне конструкције
обележене статичке позиције међуспратне конструкције
обележене статичке позиције надвратних греда
обележене статичке позиције надпрозорних греда
примењена шрафура материјала
обележена легенда материјала (или описани слојеви)
избор одговарајуће дебљине линија
организован цртеж
уредан цртеж
Укупно бодова
Члан испитне комисије:
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
Место и датум:
Да
(тачно)
2
2
2
4
4
1
2
2
2
4
4
4
1
1
2
1
1
1
3
5
3
4
3
3
2
1
3
5
2
3
2
5
3
3
2
2
3
2
1
Не
(нетачно)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ПРИЛОГ 1 за задатак АТ-А03
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
ПРИЛОГ 2 за задатак АТ-А03
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
ПРИЛОГ 3 за задатак АТ-А03
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
ПРИЛОГ 4 за задатак АТ-А03
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
ЗАДАТАК: AT – A04 Решавање кућне канализације
За канализациону мрежу објекта спратности По+П+1, за коју су задати подаци у табели и
чија је основа дата у Прилогу, потребно је:
•
•
•
•
допунити решење канализације потребним ознакама и подацима, на задатој
траси канала
урадити спецификацију фазонских комада за доњи развод
нацртати развијени пресек вертикале OL1 у размери 1:50, и дати све потребне
ознаке и податке на траси.
табеларно урадити одговарајући геометријски прорачун
Варијанте
1.
2,40 m
- 0,70 m
77,30 mnm
72,30 mnm
2.
керамичке
цеви
2,40 m
- 0,70 m
77,30 mnm
72,30 mnm
врста цеви
PVC цеви
дубина фундирања контрагреде
релативна кота терена
апсолутна кота терена
кота дна уличног канала
удаљеност уличне канализације
од регулационе линије
растојање између регилационе и
грађевинске линије
спратна висина подрума
спратна висина приземља и
спрата
3.
2,40 m
- 0,70 m
77,30 mnm
74,00 mnm
4.
керамичке
цеви
2,40 m
- 0,70 m
77,30 mnm
74,00 mnm
2,0 m
2,0 m
2,0 m
2,0 m
3,2 m
3,2 m
3,2 m
3,2 m
2,6 m
2,6 m
2,6 m
2,6 m
3,0 m
3,0 m
3,0 m
3,0 m
PVC цеви
НАПОМЕНА:
Непосредно пред почетак испита, заокруживањем редног броја, ученику се дефинише
варијанта података као и једна од основа које ће користити при изради задатка.
Основа објекта (прилог) није дата у овом приручнику, већ се доставља школи у
електронској форми, која омогућује штампање основе у стварној размери (Прилог 1 за
АТ04 и прилог 2 за АТ 04)
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ РАДНОГ ЗАДАТКА НА МАТУРСКОМ ПРАКТИЧНОМ РАДУ
Шифра радног задатка
Назив радног задатка
Назив школе
Седиште
Образовни профил
Име и презиме кандидата
Име и презиме ментора
АT – A04
Решавање кућне канализације
Архитектонски техничар
1. ИЗРАДА РАДНОГ ЗАДАТКА (заокружити одговарајући број бодова)
Параметри квалитета (максималан број бодова 100)
Решавање доњег развода
Означени профили вертикала
Означен ГКК и уписан нагиб
Уцртан и означен фазонски комад у РС-у (ревизионом силазу)
Уцртани и означени фазонски комади на месту каскаде ГКК-а у објекту
Уцртани и означени фазонски комади у ГРС-у
Уцртани и означени остали фазонски комади на траси
Уцртан ГРС и котиран његов положај
Димензионисани и означени РС и ГРС
Уписане коте дна ГКК-а и уличног канала на месту улива ГКК-а
Урађена спецификација фазонских комада
Презентација и опрема цртежа доњег развода:
Исписана напомена, нацртана и исписана легенда
Цртеж уредан (читљив,организовано исписивање, правилно нацртани
фазонски комади и наглавци)
Развијени пресек са прорачуном каскаде
Нацртана траса канала у одговарајућем нагибу и уписан нагиб канала
Нацртани фазонски комади на траси канала до ГРС-а
Означени фазонски комади на траси канала до ГРС-а
Нацртани фазонски комади у ГРС-у
Означени фазонски комади у ГРС-у
Нацртан РС (ревизиони силаз) на траси у објекту
Димензионисани РС и ГРС
Уписане апсолутне и релативне висинске коте на свим етажама и на терену
Нацртана и означена вентилациона глава
Котирана вентилациона глава и уписан профил
Одређена почетна дубина канала
Урађен прорачун у табели – за трасу канала у објекту
Урађен прорачун у табели – за трасу канала од грађ.линије до уличног канала
На цртежу, уписане коте дна ГКК-а и уличног канала, на месту улива ГКК-а
Израчуната висина каскаде
Урађена провера висине каскаде
Презентација и опрема цртежа развијеног пресека :
Исписане напомене, нацртана и исписана легенда
Цртеж уредан (читљив,организовано исписивање, правилно нацртани
фазонски комади и наглавци)
Укупно бодова
Члан испитне комисије:
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
Место и датум:
Да (тачно)
Не (нетачно)
3
1
3
3
4
8
5
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
3
0
1
3
5
3
3
2
2
3
2
2
2
10
6
1
3
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
2
0
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
ЗАДАТАК: АТ-А05 Решавање кућног водовода
За предложену трасу решити пројекат водовода у доњем (хоризонталном) разводу.
Спратност објекта је По+П+2. Мокри чворови W 2 су исте структуре и налазе се у
приземљу и на спратовима. Потребно је:
•
•
•
•
•
•
урадити спецификацију вентила и фитинга (фазонских комада) за мрежу доњег
развода (прилог 1.),
израчунати јединице оптерећења за W 2 , а усвојити за: W 1=4,50ЈО, W 3= 3,0 ЈО,
W4= 5,75ЈО,
на прилогу 2. решити пројекат водовода горњег развода ,
приказати изометрију водовода за задати објекат, у Р1:50, али тако да W 1, W 3 и
W4 приказујемо само као вертикале кроз све етаже, а на вертикали W 2 цртамо и
изометрију мокрих чворова,
за вертикалу W 2 урадити хидраулички прорачун по Брикс-у
израчунати и коментарисати слободни надпритисак.
варијанта
релативна кота терена
апсолутна кота терена
кота дна уличног канала
удаљеност уличног водовода од
регулационе линије
растојање грађевинске и
регулационе линије
расположиви притисак у
уличном водоводу
спратна висина подрума
спратна висина приземља и
спрата
1.
– 0,70 m
97,30 mnm
92,30 mnm
1,0 m
2.
– 0,70 m
97,30 mnm
94,30 mnm
1,0 m
3.
– 0,70 m
97,30 mnm
94,80 mnm
1,0 m
4.
– 0,70 m
97,30 mnm
95,30 mnm
1,0 m
3,2 m
3,2 m
3,2 m
3,2 m
4,0 bara
3,8 bara
4,2 bara
4,1 bara
2,6 m
3,0 m
2,6 m
3,0 m
2,6 m
3,0 m
2,6 m
3,0 m
НАПОМЕНА:
Непосредно пред почетак испита, заокруживањем редног броја, ученику се дефинише
варијанта података које ће користити при изради задатка
Основа објекта (прилог) није дата у овом приручнику, већ се доставља школи у
електронској форми, која омогућује штампање основе у стварној размери (Прилог 1 за
АТ05 и прилог 2 за АТ 05)
Школа је у обавези да припреми за ученике Бриксову табелу и таблицу за прорачун.
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ РАДНОГ ЗАДАТКА НА МАТУРСКОМ ПРАКТИЧНОМ РАДУ
Шифра радног задатка
Назив радног задатка
Назив школе
Седиште
Образовни профил
Име и презиме кандидата
Име и презиме ментора
АТ-А05
Решавање кућног водовода
Архитектонски техничар
1.2 Параметри квалитета (максималан број бодова 100 )
Означене ЈО (јединице оптерећења) за вертикале и баштенски
хидрант
Означене деонице на траси водовода
Уписане ЈО на деоницама
Уписане дужине на деоницама
Уцртана одговарајућа арматура у водомерском окну
Котиран положај водомерског окна
Димензионисано водомерско окно и опис опреме
Уписане апсолутне висинске коте терена и прикључка на месту
споја на улични водовод
Презентација и обрада цртежа
Цртеж уредан (читљив,организовано исписивање, правилно
нацртани фазонски комади и наглавци)
Основа
Решен водовод хладне воде у основи задатог мокрог чвора
Уцртана водоводна арматура
Исписане дужине
Исписани пречници и нагиб цеви
Означене ЈО у мокром чвору појединачно и укупно
Изометрија
Нацртана изометрија објекта (доњи развод и вертикале)
На задатој вертикали нацртане етаже и уписане апсолутне
висинске коте сваке етаже
На задатој вертикали нацртана изометрија мокрог чвора на једној
етажи
На задатој вертикали нацртана изометрија мокрог чвора на остале
две етаже
На задатој вертикали уписане апсолутне коте огранака по
спратовима
На задатој вертикали уписана кота НИМ-а
Означено и искотирано место прикључка на улични водовод
Уцртана одговарајућа арматура у водомерском окну
Означене деонице на траси цевовода
Уписане дужине деоница на траси
Уписане дужине вертикалних деоница цевовода уз фасадне зидове
(тачке А и Б)
Уписане дужине деоница на задатој вертикали
Уписане ЈО на деоницама у доњем разводу
Уписане ЈО на деоницама на задатој вертикали
Уцртани одговарајући вентили у дну вертикала
Презентација и обрада цртежа:
Исписане напомене, нацртана и исписана легенда (или описано
све на цртежу)
Цртеж уредан (прегледан, читљив, организовано цртање и
исписивање)
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
Да (тачно)
2
2
5
3
4
3
4
3
Не (нетачно)
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
2
2
1
2
1
0
0
8
0
3
0
4
4
0
1
1
1
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
4
0
4
4
3
1
Хидраулички прорачун
Урађен хидраулички прорачун по Бриксу
(димензионисање цеви и губици у мрежи)
Израчунати укупни губици
Примењене одговарајуће јединице мера
Израчунат слободни надпритисак
Коментарисан слободни надпритисак
8
3
1
2
1
Укупно бодова
Члан испитне комисије:
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
Место и датум:
0
0
0
0
0
ЗАДАТАК:
АТ-А06 Решавање доњег развода канализације са прорачуном каскаде
У једном прилогу, у Р1:50 дата је основа подрума објекта По+П+1 са уцртаним вертикалама и осовином
трасе канализације доњег развода. Потребно је:
- допунити решење канализације одговарајућим фазонским комадима и ознакама, на задатој траси
доње мреже (цртајући са две линије трасу канала)
- урадити спецификацију фазонских комада на целој траси доње мреже
У другом прилогу на коме је дат део вертикалног пресека објекта и табела за прорачун релевантних
података на траси канала, потребно је:
- нацртати развијени пресек вертикале V1 у Р1:50 (цртајући са две линије трасу канала) и
дати све потребне ознаке и податке на траси
- израчунати и проверити висину каскаде у ГРС-у на основу претходно урађеног прорачуна у табели
Варијанте
1.
2.
3.
Врсте цеви
PVC цеви
Релативна кота терена
Апсолутна кота терена
Кота дна уличног
канала
Удаљеност уличне
канализације од
грађевинске линије
Удаљеност уличне
канализације од
регулационе линије
Спратна висина свих
етажа
Дебљина спољних
зидова
Вертикала V1
Вертикала V2
Вертикала V3
Вертикала V4
Вертикала OL1
- 0,70 m
77,30 mnm
72,30 mnm
керамичке
цеви
- 0,80 m
76,40 mnm
71,40 mnm
PVC цеви
5,20 m
5,20 m
5,20 m
2,00 m
2,10 m
2,20 m
- 0,85 m
96,20 mnm
91,20 mnm
4.
керамичке
цеви
- 0,90 m
74,80 mnm
69,80 mnm
5.
PVC цеви
6.
- 0,75 m
83,50 mnm
88,50 mnm
керамичке
цеви
- 0,95 m
72,10 mnm
67,10 mnm
5,20 m
5,20 m
5,20 m
2,30 m
2,10 m
2,00 m
3,00 m
3,10 m
2,90 m
3,10 m
3,05 m
2,95 m
40 cm
40 cm
40 cm
40 cm
40 cm
40 cm
фекална
нефекална
нефекална
фекална
олучна
нефекална
фекална
фекална
нефекална
олучна
нефекална
фекална
нефекална
фекална
олучна
фекална
нефекална
фекална
нефекална
олучна
фекална
фекална
нефекална
нефекална
олучна
нефекална
нефекална
фекална
фекална
олучна
НАПОМЕНА:
Непосредно пред почетак испита, заокруживањем редног броја, ученику се дефинише варијанта података
као и једна од основа које ће користити при изради задатка.
Основа објекта (прилог) није дата у овом Приручнику, већ се доставља школи у електронској форми, која
омогућује штампање основе у стварној размери и штампа се на формату А3. (Прилог 1 за АТ-А06, Прилог
1а за АТ -А06, Прилог 2 за АТ-А06 и Прилог 2а за АТ -А06).
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ РАДНОГ ЗАДАТКА НА МАТУРСКОМ ПРАКТИЧНОМ РАДУ
Шифра радног задатка
Назив радног задатка
Назив школе
Седиште
Образовни профил
Име и презиме кандидата
Име и презиме ментора
АT – A06
Решавање доњег развода канализације са прорачуном каскаде
Архитектонски техничар - оглед
1. ИЗРАДА РАДНОГ ЗАДАТКА (заокружити одговарајући број бодова)
Параметри квалитета (максималан број бодова 100
Решавање канализације у доњем разводу
Означени профили вертикала
Означен ГКК и уписан нагиб
Усвојен одговарајући профил ГКК-а
Уцртан РС (ревиз.силаз) на одговарајућем месту (на ГКК-у)
Уцртан и означен фазонски комад у РС-у (ревизионом силазу)
Уцртани и означени фаз. комади на месту каскаде ГКК-а у објекту
Уцртани и означени фазонски комади у ГРС-у
Уцртани и означени остали фазонски комади на траси
Уцртан ГРС и котиран његов положај
Димензионисани и означени РС и ГРС
Уписане коте дна ГКК-а и уличног канала на месту улива ГКК-а
Урађена спецификација фазонских комада
Презентација и опрема цртежа доњег развода:
Цртеж уредан (читљив,организовано исписивање, правилно нацртани
фазонски комади и наглавци)
Развијени пресек са прорачуном каскаде
Нацртана траса канала у одговарајућем нагибу и уписан нагиб канала
Нацртани фазонски комади на траси канала до ГРС-а
Означени фазонски комади на траси канала до ГРС-а
Нацртани фазонски комади у ГРС-у
Означени фазонски комади у ГРС-у
Нацртани РС (ревизиони силази) на траси у објекту
Означени РС и ГРС
Уписане апсол. и рел. висинске коте на свим етажама и на терену
Нацртана и означена вентилациона глава
Котирана вентилациона глава и уписан профил
Одређена минимална почетна дубина канала
Урађен прорачун у табели – за трасу канала у објекту –принцип рада
Попуњена табела – тачност прорачуна
Урађен прорачун у табели – за трасу до уличног канала – принцип рада
Попуњена табела – тачност прорачуна
На цртежу, уписане коте дна ГКК-а и уличног канала, на месту улива ГКК-а
Израчуната висина каскаде
Урађена провера висине каскаде
Презентација и опрема цртежа развијеног пресека :
Исписане напомене, нацртана и исписана легенда
Цртеж уредан (читљив,организовано исписивање, правилно нацртани
фазонски комади и наглавци)
Укупно бодова
Члан испитне комисије:
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
Место и датум:
Да (тачно)
Не (нетачно)
3
1
1
2
3
3
4
8
5
4
3
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
1
3
5
3
3
2
1
3
1
2
2
7
3
2
4
1
3
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
2
0
ЗАДАТАК: АТ-А07 Решавање и димензионисање кућног водовода
У првом прилогу, у Р1:50 дата је основа подрума објекта По+П+2 са уцртаним вертикалама и трасом
водовода у доњем разводу. Потребно је:
- израчунати ЈО за W 1 у подруму на основу задатог мокрог чвора у другом прилогу.
- допунити решење водовода свим потребним ознакама и подацима, на задатој траси
У другом прилог,у у коме је задата основа мокрог чвора, у Р1:50, потребно је:
- нацртати изометрију објекта са свим потребним ознакама и подацима у горњем и доњем
разводу
- решити водовод мокрог чвора на датој основи са уцртаним санитарним уређајима и уписати све
пратеће ознаке и податке на њој
- нацртати изометрију датог мокрог чвора на задатој вертикали W 1 на свим етажама са свим
потребним oзнакама и подацима
Утрећем прилогу (таблица за хидраулички прорачун), потребно је:
- урадити хидраулички прорачун за задату вертикалу W 1, у датој табели, користећи дату Бриксову
таблицу
- израчунати укупне губитке у мрежи
- израчунати и коментарисати слободни надпритисак
Користити податке из табеле 07 за задату варијанту.
Варијанте
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Релативна кота терена
- 0,70 m
- 0,80 m
- 0,85 m
- 0,90 m
- 0,75 m
- 0,95 m
Апсолутна кота терена
77,30 mnm 76,40 mnm 96,20 mnm 74,80 mnm 83,50 mnm 72,10 mnm
Кота уличног водовода
76,10 mnm 75,20 mnm 95,00 mnm 73,60 mnm 82,30 mnm 70,90 mnm
Удаљеност
улич.водовода
4,20 m
4,20 m
4,20 m
4,20 m
4,20 m
4,20 m
oд грађевинске линије
Удаљеност
улич.водовода од
1,10 m
1,00 m
1,20 m
1,30 m
1,10 m
1,00 m
регулационе линије
Притисак у
4,0 bara
4,0 bara
4,0 bara
4,0 bara
4,0 bara
4,0 bara
улич.водоводу
Спратна висина свих
3,00 m
3,10 m
2,90 m
3,10 m
3,05 m
2,95 m
етажа
Дебљина спољног зида
40 cm
40 cm
40 cm
40 cm
40 cm
40 cm
Вертикала W 1 у
израчунати израчунати израчунати израчунати израчунати израчунати
подруму
Вертикала W 2 у
5,25 ЈО
6,75 ЈО
3,75 ЈО
4,50 ЈО
3,50 ЈО
5,25 ЈО
подруму
Вертикала W 3 у
4,50 ЈО
3,00 ЈО
5,25 ЈО
4,50 ЈО
6,25 ЈО
3,75 ЈО
подруму
Вертикала W 4 у
2,25 ЈО
2,25 ЈО
3,00 ЈО
3,00 ЈО
2,25 ЈО
3,00 ЈО
подруму
НАПОМЕНА:
Непосредно пред почетак испита, заокруживањем редног броја, ученику се дефинише варијанта података
као и један од комплета основа које ће користити при изради задатка.
Прилози потребни за израду задатка АТ-А07 нису дати у овом Приручнику, већ се доставља школи у
електронској форми, у формату који омогућује штампање основе у стварној размери. Прилози се штампају
на папиру А3, и ученици задатак израђују на самим прилозима (Прилог 1 за АТ-А07, Прилог 1а за АТ -А07,
Прилог 1б за АТ -А07, Прилог 2 за АТ-А07, Прилог 2а за АТ -А07 и Прилог 2а за АТ -А07).
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ РАДНОГ ЗАДАТКА НА МАТУРСКОМ ПРАКТИЧНОМ РАДУ
Шифра радног задатка
Назив радног задатка
Назив школе
Седиште
Образовни профил
Име и презиме кандидата
Име и презиме ментора
АT – A07
Решавање и димензионисање кућног водовода
Архитектонски техничар - оглед
1. ИЗРАДА РАДНОГ ЗАДАТКА (заокружити одговарајући број бодова)
Параметри квалитета (максималан број бодова 100)
1.1 Решавање водовода у доњем разводу (максимално 28 бодова)
Означене ЈО за W 1
Означене остале вертикале и баштенски хидрант са ЈО
Означене деонице на траси водовода
Уписане ЈО на деоницама
Уписане дужине на деоницама
Уцртана одговарајућа арматура у водомерском окну
Котиран положај водомерског окна
Димензионисано водомерско окно
1.2 Презентација и опрема цртежа доњег развода: (максимално 2 бода)
Цртеж уредан (читљив, организовано исписивање)
2.1 Основа мокрог чвора (максимално 6 бодова)
Означена водоводна вертикала и ЈО
Решен водовод хладне воде
Примењени одговарајући симболи за точећа места и вентиле
2.2 Изометрија објекта (максимално 41 бод)
Нацртана изометрија објекта (доњи развод и вертикале)
Нацртане етаже и уписане апсолутне висинске коте сваке етаже на задатој
вертикали
Нацртана изометрија мокрог чвора на задатој вертикали по етажама
Уписане апсолутне коте огрнака на задатој вертикали по спр.
Уписана кота НИМ-а на задатој вертикали
Означено и искотирано место прикључка на улични водовод
Уцртана одговарајућа арматура у водомерском окну
Означене деонице на траси цевовода
Уписане дужине деоница на траси
Уписане дужине вертикалних деоница цевовода уз фасадне зидове (тачке А и Б)
Уписане дужине деоница на задатој вертикали
Уписане ЈО на деоницама у доњем разводу
Уписане ЈО на деоницама на задатој вертикали
Уцртани одговарајући вентили у дну вертикала
2.3 Презентација и обрада цртежа: (максимално 6 бодова)
Исписане напомене, нацртана и исписана легенда
Цртеж уредан (прегледан, читљив, организовано цртање и исписивање)
3.1 Хидраулички прорачун (максимално 17 бодова)
димензионисање цеви - принцип примене Бриксове таблице
Прорачун губитака у мрежи по Бриксу
Принцип прорачуна укупних губитака
Прорачун укупних губитака – тачност резултата
Примењене одговарајуће јединице мера
Израчунат слободни надпритисак
Коментарисан слободни надпритисак
Укупно бодова
Члан испитне комисије:
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
Место и датум:
Да
(тачно)
Не
(нетачно)
2
2
2
8
3
4
4
3
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
2
2
2
0
0
0
10
0
3
0
6
1
1
1
2
2
2
2
3
4
3
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
0
0
4
4
4
1
1
2
1
0
0
0
0
0
0
0
ЗАДАТАК
АТ-А08 Решавање мокрог чвора и доњег развода канализације у објекту
У првом прилогу, у Р1:20 дата је основа мокрог чвора са уцртаним санитарним уређајима.
Потребно је:
- нацртати решење канализације и водовода (хладна и топла вода) са уписаним свим пратећим
ознакама и подацима за сваку инсталацију
- нацртати развијени(е) пресек(е) канализације и изометрију водовода (хладна и топла вода) и
уписати све пратеће ознаке и податке за сваку инсталацију
- урадити спецификацију канализационих фазонских комада и водоводних вентила, арматуре и
опреме, у мокром чвору
У другом прилогу, у Р1:50 дата је основа подрума објекта По+П+1 са уцртаним вертикалама и осовином
трасе канализације доњег развода. Потребно је:
- допунити решење канализације одговарајућим фазонским комадима и ознакама на задатој траси
доње мреже (цртајући са две линије трасу канала)
Користити податке из табеле за задату варијанту.
Варијанте
1.
Врсте канализационих
цеви у горњој мрежи
PVC цеви
Врсте канализационих
цеви у доњој мрежи
Релативна кота терена
Апсолутна кота терена
Кота дна уличног
канала
Удаљеност уличне
канализације од
грађевинске линије
Удаљеност уличне
канализације од
регулационе линије
Спратна висина свих
етажа
Вертикала V1
Вертикала V2
Вертикала V3
Вертикала V4
Вертикала OL1
PVC цеви
2.
3.
- 0,70 m
77,30 mnm
72,30 mnm
гвозденоливене
цеви
керамичке
цеви
- 0,80 m
76,40 mnm
71,40 mnm
PVC цеви
5,20 m
5,20 m
5,20 m
2,00 m
2,10 m
2,20 m
PVC цеви
- 0,85 m
96,20 mnm
91,20 mnm
4
гвозденоливене
цеви
керамичке
цеви
- 0,90 m
74,80 mnm
69,80 mnm
5.
PVC цеви
6.
- 0,75 m
83,50 mnm
88,50 mnm
гвозденоливене
цеви
керамичке
цеви
- 0,95 m
72,10 mnm
67,10 mnm
5,20 m
5,20 m
5,20 m
2,30 m
2,10 m
2,00 m
PVC цеви
3,00 m
3,10 m
2,90 m
3,10 m
3,05 m
2,95 m
фекална
нефекална
нефекална
фекална
олучна
фекална
фекална
фекална
нефекална
олучна
фекална
фекална
нефекална
фекална
олучна
фекална
нефекална
фекална
нефекална
олучна
фекална
фекална
нефекална
нефекална
олучна
фекална
нефекална
фекална
фекална
олучна
НАПОМЕНА:
Непосредно пред почетак испита, заокруживањем редног броја, ученику се дефинише варијанта података
као и један од комплета основа које ће користити при изради задатка.
Прилози потребни за израду задатка АТ-А08 нису дати у овом Приручнику, већ се достављају школи у
електронској форми, у формату који омогућује штампање основе у стварној размери. Прилози се штампају
на папиру А3, и ученици задатак израђују на самим прилозима (Прилог 1 за АТ-А08, Прилог 1а за АТ -А08,
Прилог 2 за АТ-А08 и Прилог 2а за АТ -А08).
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ РАДНОГ ЗАДАТКА НА МАТУРСКОМ ПРАКТИЧНОМ РАДУ
Шифра радног задатка
Назив радног задатка
Назив школе
Седиште
Образовни профил
Име и презиме кандидата
Име и презиме ментора
АT – A08
Решавање мокрог чвора и доњег развода канализације у објекту
Архитектонски техничар - оглед
1. ИЗРАДА РАДНОГ ЗАДАТКА (заокружити одговарајући број бодова)
Да
(тачно)
1. Решавање канализације и водовода у мокром чвору (максимално 57 бодова)
1.3
Канализација:
Означен профил вертикале
1
У основи повезани санитарни уређаји на вертикалу
5
У основи означени фазонски комади
5
Развијени пресек канализације (повезани санитарни објекти на вертикалу)
8
На развијеном пресеку означени фазонски комади
4
На развијеном пресеку означене висинске коте санитарних уређаја
1
Урађена спецификација фазонских комада
2
1.2
Водовод:
Означена водоводна вертикала и ЈО
2
У основи повезани санитарни уређаји на вертикалу (хладна вода)
3
У основи повезани санитарни уређаји на бојлер (топла вода)
2
Нацртана изометрија мокрог чвора (хладна вода)
8
Нацртана изометрија мокрог чвора (топла вода)
3
Примењени одговарајући симболи за точећа места и вентиле
2
У изометрији означене висинске коте цеви и точећих места
2
Урађена спецификација вентила, арматуре и опреме
4
1.3
Презентација и опрема цртежа
Исписане напомене, нацртана и исписана легенда за канализацију и водовод
3
Цртеж уредан (читљив,организовано исписивање, правилно нацртани фазонски
2
комади и наглавци)
2. Решавање канализације у доњем разводу (максимално 43 бода)
2.1
Канализација
Означени профили вертикала
3
Означен ГКК и уписан нагиб
1
Усвојен одговарајући профил ГКК-а
2
Уцртани РС (ревиз.силаз) на одговарајућем месту (на ГКК-у)
2
Уцртан и означен фазонски комад у РС-у (ревизионом силазу)
3
Уцртани и означени фазонски комади на месту каскаде ГКК-а у објекту
3
Уцртани и означени фазонски комади у ГРС-у
4
Уцртани и означени остали фазонски комади на траси
8
Уцртан ГРС и котиран његов положај
5
Димензионисани и означени РС и ГРС
4
Уписане коте дна ГКК-а и уличног канала на месту улива ГКК-а
3
2.2
Презентација и обрада цртежа:
Исписана напомена, нацртана и исписана легенда
2
Цртеж уредан (читљив,организовано исписивање, правилно нацртани фазонски
3
комади и наглавци)
Параметри квалитета (максималан број бодова 100
Укупно бодова
Члан испитне комисије:
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
Место и датум:
Не
(нетачно)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ЗАДАТАК
АТ-А09 Решавање мокрог чвора и доњег развода водовода у објекту
У првом прилогу , у Р1:20 дата је основа мокрог чвора са уцртаним санитарним уређајима. Потребно је:
- нацртати решење канализације и водовода (хладна и топла вода) са уписаним свим пратећим
ознакама и подацима за сваку инсталацију
- нацртати развијени(е) пресек(е) канализације и изометрију водовода (хладна и топла вода) и
уписати све пратеће ознаке и податке за сваку инсталацију
- урадити спецификацију канализационих фазонских комада и водоводних вентила, арматуре и
опреме, у мокром чвору.
У другом прилогу, у Р1:50 дата је основа подрума објекта По+П+2 са уцртаним водоводним вертикалама.
Мокри чворови су исте структуре у приземљу и на спратовима. Потребно је:
- решити водовод у доњем (хоризонталном) разводу тј. нацртати трасу водовода са свим пратећим
ознакама и подацима на њој
- израчунати ЈО за W 1 у подруму на основу задатог мокрог чвора у прилогу 1
Користити податке из табеле 06 за задату варијанту.
Варијанте
Врсте канализационих
цеви у горњој мрежи
Релативна кота терена
Апсолутна кота терена
Кота уличног водовода
Удаљеност уличног
водовода oд
грађевинске линије
Удаљеност
улич.водовода од
регулационе линије
Притисак у
улич.водоводу
Спратна висина свих
етажа
Дебљина спољног зида
Вертикала W 1 у
подруму
Вертикала W 2 у
подруму
Вертикала W 3 у
подруму
Вертикала W 4 у
подруму
1.
2.
- 0,70 m
77,30 mnm
76,10 mnm
гвозденоливене
цеви
- 0,80 m
76,40 mnm
75,20 mnm
4,20 m
3.
4.
5.
6.
- 0,85 m
96,20 mnm
95,00 mnm
гвозденоливене
цеви
- 0,90 m
74,80 mnm
73,60 mnm
- 0,75 m
83,50 mnm
82,30 mnm
гвозденоливене
цеви
- 0,95 m
72,10 mnm
70,90 mnm
4,20 m
4,20 m
4,20 m
4,20 m
4,20 m
1,00 m
1,10 m
1,20 m
1,30 m
1,10 m
1,00 m
4,0 bara
4,0 bara
4,0 bara
4,0 bara
4,0 bara
4,0 bara
3,00 m
3,10 m
2,90 m
3,10 m
3,05 m
2,95 m
40 cm
40 cm
40 cm
40 cm
40 cm
40 cm
израчунати
израчунати
израчунати
израчунати
израчунати
израчунати
5,25 ЈО
6,75 ЈО
3,75 ЈО
4,50 ЈО
3,50 ЈО
5,25 ЈО
4,50 ЈО
3,00 ЈО
5,25 ЈО
4,50 ЈО
6,25 ЈО
3,75 ЈО
2,25 ЈО
2,25 ЈО
3,00 ЈО
3,00 ЈО
2,25 ЈО
3,00 ЈО
PVC цеви
PVC цеви
PVC цеви
НАПОМЕНА:
Непосредно пред почетак испита, заокруживањем редног броја, ученику се дефинише варијанта података
као и један од комплета основа које ће користити при изради задатка.
Прилози потребни за израду задатка АТ-А09 нису дати у овом Приручнику, већ се достављају школи у
електронској форми, у формату који омогућује штампање основе у стварној размери. Прилози се штампају
на папиру А3, и ученици задатак израђују на самим прилозима (Прилог 1 за АТ-А09, Прилог 1а за АТ -А09,
Прилог 2 за АТ-А09 и Прилог 2а за АТ -А09).
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ РАДНОГ ЗАДАТКА НА МАТУРСКОМ ПРАКТИЧНОМ РАДУ
Шифра радног задатка
Назив радног задатка
Назив школе
Седиште
Образовни профил
Име и презиме кандидата
Име и презиме ментора
АT – A09
Решавање мокрог чвора и доњег развода водовода у објекту
Архитектонски техничар - оглед
1. ИЗРАДА РАДНОГ ЗАДАТКА (заокружити одговарајући број бодова)
Да
(тачно)
3. Решавање канализације и водовода у мокром чвору (максимално 57 бодова)
1.4
Канализација:
Означен профил вертикале
1
У основи повезани санитарни уређаји на вертикалу
5
У основи означени фазонски комади
5
Развијени пресек канализације (повезани санитарни објекти на вертикалу)
8
На развијеном пресеку означени фазонски комади
4
На развијеном пресеку означене висинске коте санитарних уређаја
1
Урађена спецификација фазонских комада
2
1.2
Водовод:
Означена водоводна вертикала и ЈО
2
У основи повезани санитарни уређаји на вертикалу (хладна вода)
3
У основи повезани санитарни уређаји на бојлер (топла вода)
2
Нацртана изометрија мокрог чвора (хладна вода)
8
Нацртана изометрија мокрог чвора (топла вода)
3
Примењени одговарајући симболи за точећа места и вентиле
2
У изометрији означене висинске коте цеви и точећих места
2
Урађена спецификација вентила, арматуре и опреме
4
3.3
Презентација и опрема цртежа
Исписане напомене, нацртана и исписана легенда за канализацију и водовод
3
Цртеж уредан (читљив,организовано исписивање, правилно нацртани фазонски
2
комади и наглавци)
4. Решавање водовода у доњем разводу (максимално 43 бода)
2.1
Водовод
Означене ЈО за W 1
2
Означене остале вертикале и баштенски хидрант са ЈО
2
Нацртана траса водовода у доњем разводу
7
Заобиђен димњак са трасом водовода
1
Правилно повезана вертикала која пада у средину просторије
2
Означене деонице на траси водовода
2
Уписане ЈО на деоницама
8
Уписане дужине на деоницама
3
Уцртана одговарајућа арматура у водомерском окну
4
Котиран положај водомерског окна
4
Димензионисано водомерско окно
3
2.2
Презентација и обрада цртежа:
Исписана напомена, нацртана и исписана легенда
2
Цртеж уредан (читљив,организовано исписивање, правилно нацртани фазонски
3
комади и наглавци)
Параметри квалитета (максималан број бодова 100
Укупно бодова
Члан испитне комисије:
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
Место и датум:
Не
(нетачно)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ЗАДАТАК AT-Б01 Избор машина за широки ископ и транспорт
1) На основу списка расположиве механизације извршити шири избор машина у две варијанте за ископ
земље III категорије у широком откопу за темељ објекта (Прилог 1), са одвозом на градску депонију
удаљену 4,5 km.
2) Изабрати машино-састав који је економски најповољнији, с тим да радови буду завршени у назначеном
року. Ради се у једној смени по 8 сати.
3) Израчунати цену позиције
СПИСАК РАСПОЛОЖИВЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ
Назив машине
Багер
Торањски кран
Вибро плоча
Кипер 1
Кипер 2
Грејдер
Дозер
Утоваривач
Практични учинак
3
Up (m /h)
55,9
10,43
150,00
10,5
7,9
912,2
82,3
34,1
НАПОМЕНА: Број машина није ограничен.
ПРИЛОГ 1: Геометрија ископа, са варијантама података
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
Коштање радног сата
Kh (din/h)
8.000,00
16.000,00
1600,00
6.000,00
6.000,00
3.300,00
7.500,00
5.000,00
ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ РАДНОГ ЗАДАТКА НА МАТУРСКОМ ПРАКТИЧНОМ РАДУ
Шифра радног задатка
АТ-Б01
Назив радног задатка
Избор машина за широки ископ и транспорт
Назив школе
Седиште
Образовни профил
АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР - ОГЛЕД
Име и презиме кандидата
Име и презиме ментора
1. УРЕДНОСТ ПРИ РАДУ (заокружити одговарајући број бодова)
ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ (максималан број бодова 8)
ПОТПУНО
НЕМА
Систематичност при изради задатка по фазама/захтевима
2
0
Поступност у прорачунима
2
0
Исказивање резултата у јединицама мере
2
0
Читљивост текста
2
0
ПРАВИЛНО
НЕПРАВИЛНО
Шири избор машина у 1. варијанти
8
0
Шири избор машина у 2. варијанти
8
0
Број машина у 1. варијанти
10
0
Број машина у 2. варијанти
10
0
Цена групе машина у 1. варијанти
8
0
Цена групе машина у 2. варијанти
8
0
Избор економски повољније групе машина
4
0
Предмер радова/количина ископа
12
0
Прорачун броја дана у усвојеној варијанти
8
0
Корекција броја машина
10
0
Цена позиције
6
0
2. ИЗРАДА РАДНОГ ЗАДАТКА (заокружити одговарајући број бодова)
Параметри квалитета (максималан број бодова 92)
ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ
ЗБИР БОДОВА ПО ЕЛЕМЕНТИМА РАДНОГ ЗАДАТКА:
Елементи
1
2
Бодови
Члан испитне комисије:
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
Укупно бодова
Место и датум:
ПРИЛОГ 1 за задатк АТ-Б01
Варијанта
L (m)
S (m)
B (m)
H (m)
1.
2.
3.
4.
42,00
48,50
55,00
60,50
25,00
28,70
28,70
30,70
2,40
2,10
2,80
2,10
2,40
2,10
2,80
2,10
Захтевано
време
завршетка
радова у
данима
3
4
5
5
НАПОМЕНА:
Непосредно пред почетак испита, заокруживањем редног броја, ученику се дефинише
варијанта података које ће користити при изради задатка
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
ЗАДАТАК: АТ-Б02 Предмер и предрачун радова – зидање опекарским производима
Потребно је урадити предмер и предрачун радова зидање са шупљим глиненим
блоковима 25x19x19 cm у цементном малтеру, дебљина зида 25 cm.
Варијанта
1.
2.
3.
4.
Прилог дуплекс
станови
стан 1
стан 2
стан 3
стан 4
НАПОМЕНА:
Непосредно пред почетак испита, заокруживањем редног броја, ученику се дефинише
варијанта података које ће користити при изради задатка, као и један од комплета
графичких прилога (две основе и три пресека)
ПРИЛОГ 1: ценовник и одговарајући изводи из грађевинских норми
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ РАДНОГ ЗАДАТКА НА МАТУРСКОМ ПРАКТИЧНОМ РАДУ
Шифра радног задатка
АТ-Б02
Назив радног задатка
Предмер и предрачун радова – зидање опекарским производима
Назив школе
Седиште
Образовни профил
АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР - ОГЛЕД
Име и презиме кандидата
Име и презиме ментора
1. УРЕДНОСТ ПРИ РАДУ (заокружити одговарајући број бодова)
ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ (максималан број бодова 8)
ПОТПУНО
НЕМА
Систематичност при изради задатка по фазама/захтевима
2
0
Поступност у прорачунима
2
0
Исказивање резултата у јединицама мере
2
0
Читљивост текста
2
0
ТАЧНО
НЕТАЧНО
15
0
10
0
25
0
5
0
Принцип предрачуна радова
2
0
Резултат предрачуна радова
3
0
Примена норми о радној снази (принцип)
3
0
Састав радне бригаде
10
0
Примена норми о утрошку материјала (принцип)
4
0
Утрошак блокова по комаду
5
0
Утрошак цемента по kg
5
0
5
0
5
0
2. ИЗРАДА РАДНОГ ЗАДАТКА (заокружити одговарајући број бодова)
Параметри квалитета (максималан број бодова 92)
ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ
Предмер радова (принцип)
Предмер радова (тачност резултата)
Трошкови радне снаге по m
Продајна цена по m
3
3
Утрошак песка по m
3
3
Утрошак воде по m ( или по L)
ЗБИР БОДОВА ПО ЕЛЕМЕНТИМА РАДНОГ ЗАДАТКА:
Елементи
1
Бодови
Члан испитне комисије:
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
Укупно бодова
2
Место и датум:
ПРИЛОГ 1 за ЗАДАТАК АТ-Б02
ЦЕНОВНИК:
ZVI..............320,00 din/h
RII............ 180,00 din/h
Блок............. 40,00 din/kom
Песак........1200,00 din/m3
Вода...............0,50 din/lit
Цемент.....8.000,00 din/t
f= 4,00
ИЗВОД ИЗ НОРМАТИВА И СТАНДАРДА РАДА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ
Зидање шупљим глиненим блоковима
GN -301-211A
ГРУПА
НОРМАТИВ
МАТЕРИЈАЛ
РАДНИКА
ВРЕМЕНА
ОПИС
Блок
Јединично Укупно
ОПЕРАЦИЈЕ
(ком)
ZVI
3,35
Зидање
RII
1,01
Пренос
5,45
82
RII
0,96
блокова
Пренос
RII
0,13
малтер
3
Обрачун по 1m зидања. Утрошак малтeра 0,10 m 3/ m 3 зидања
Справљање цементног малтера 1:3
ГРУПА
НОРМАТИВ
РАДНИКА
ВРЕМЕНА
ОПИС
Јединично Укупно
ОПЕРАЦИЈЕ
1.Справљање RII
2,10
малтера
2,60
2.Пренос
RII
0,50
цемента
Обрачун по m3 справљеног малтера
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
GN- 301-104
МАТЕРИЈАЛ
Цемeнт
(кg)
Песак
(m3)
Вода
(m3)
470
1,01
0,35
Прилог 1 за задатак АТ-Б02, Б05 и Б07
1.1 Основа приземља стана 1
1.2 Основа спрата стана 1
1.3 Пресек кроз степениште А-А
1.4 Попречни пресек B-B
1.5 Делимичан подужни пресек C-C
1.1 Основа приземља стана 1
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
1.2. Основа спрата стана 1
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
Прилог 2 за задатак АТ-Б02, Б05 и Б07
2.1 Основа приземља стана 2
2.2 Основа спрата стана 2
1.3. Пресек кроз степениште А-А
1.4. Попречни пресек B-B
1.5. Делимичан подужни пресек C-C
2.1. Основа приземља стана 2
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
2.2 Основа спрата стана 2
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
Прилог 3 за задатак АТ-Б02, Б05 и Б07
3.1 Основа приземља стана 3
3.2 Основа спрата стана 3
1.3. Пресек кроз степениште А-А
1.4. Попречни пресек B-B
1.5. Делимичан подужни пресек C-C
3.1 Oснова приземља стана 3
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
3.2 Основа спрата стана 3
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
Прилог 4 за задатак АТ-Б02, Б05 и Б07
4.1 Основа приземља стана 4
4.2 Основа спрата стана 4
1.3. Пресек кроз степениште А-А
1.4. Попречни пресек B-B
1.5. Делимичан подужни пресек C-C
4.1 Основа приземља стана 4
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
4.2 Основа спрата стана 4
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
1.3. Пресек кроз степениште А-А
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
1.4. Попречни пресек B-B
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
1.5. Делимичан подужни пресек C-C
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
ЗАДАТАК: АТ-Б03 Предмер и предрачун радова – летвисање кровних равни
За позицију:
Летвисање четвороводног крова 14 x 8 m, за покривање фалцованим црепом (летва
24/48 mm, на размаку од 32 cm).
Обрачун по m² косе кровне површине
потребно је израдити предмер и предрачун радова.
Радови се изводе на 20 истоветних објеката. Потребно је извршити летвисање кровних
равни, које су под нагибом 33°, под условом да се радови заврше за 3 дана. Радни дан
траје 8 сати. Ради се у једној смени.
ПРИЛОГ 1: ценовник и одговарајући изводи из грађевинских норми
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ РАДНОГ ЗАДАТКА НА МАТУРСКОМ ПРАКТИЧНОМ РАДУ
Шифра радног задатка
АТ-Б03
Назив радног задатка
Предмер и предрачун радова – летвисање кровних равни
Назив школе
Седиште
Образовни профил
АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР - ОГЛЕД
Име и презиме кандидата
Име и презиме ментора
1. УРЕДНОСТ ПРИ РАДУ (заокружити одговарајући број бодова)
ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ (максималан број бодова 8)
ПОТПУНО
НЕМА
Систематичност при изради задатка по фазама/захтевима
2
0
Поступност у прорачунима
2
0
Исказивање резултата у јединицама мере
2
0
Читљивост текста
2
0
ТАЧНО
НЕТАЧНО
2. ИЗРАДА РАДНОГ ЗАДАТКА (заокружити одговарајући број бодова)
Параметри квалитета (максималан број бодова 92)
ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ
Предмер радова
15
Трошкови материјала по m2
20
0
Трошкови радне снаге по m2
20
0
Продајна цена по m2
5
0
Принцип предрачуна радова
2
0
Резултат предрачуна радова
3
0
Примена норми о радној снази (принцип)
3
0
Састав радне бригаде
10
0
Примена норми о утрошку материјала (принцип)
4
0
Утрошак летава по m3 / m
5
0
Утрошак ексера по kg
5
0
ЗБИР БОДОВА ПО ЕЛЕМЕНТИМА РАДНОГ ЗАДАТКА:
Елементи
1
2
Бодови
Члан испитне комисије:
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
Укупно бодова
Место и датум:
ПРИЛОГ 1 за задатак АТ-Б03
ЦЕНОВНИК:
ТV..........................320,00 din/h
ТIV.........................280,00 din/h
RII..........................180,00 din/h
Ексери.....................65,00 din/kg
Летва.......................25,00 din/m
f= 4,00
ИЗВОД ИЗ НОРМАТИВА И СТАНДАРДА РАДА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ
Летвисање крова ѕа покривање фалцованим црепом
GN –
ГРУПА
НОРМАТИВ
601-505
РАДНИКА
ВРЕМЕНА
ОПИС
ОПЕРАЦИЈЕ
Јединично
ТV
0,06
ТIV
0,06
RII
0,06
Обрачун по 1m2 мерено по косини
Летвисање
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
GN - 601-505
МАТЕРИЈАЛ
Укупно
Летве
24 x 48 mm
(m3)
Ekсери
(kg)
0,08
0,005
0,04
ЗАДАТАК АТ-Б04 Предмер и предрачун радова – зидање сипорексом
Урадити:
1. Анализу цене за позицију:
Зидање зида d=15 cm сипорекс блоковима ( 60x25x15cm).
Обрачун по m2.
2. Прорачун броја радника-дана и састав радне бригаде за зидање ________ m3
(према означеној варијанти), с тим да трајање радова не може бити дуже од 5 дана.
Радни дан траје 8 сати. Ради се у једној смени.
3. Спецификацију материјала
Варијанта задатка
Количина зида за зидање
( m3 )
1.
123,40
2.
153,80
3.
182,30
НАПОМЕНА:
Непосредно пред почетак испита, заокруживањем редног броја, ученику се дефинише
варијанта података које ће користити при изради задатка
ПРИЛОГ1: количинe радова, ценовник и извод из норматива и стандарда рада у
грађевинарству
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ РАДНОГ ЗАДАТКА НА МАТУРСКОМ ПРАКТИЧНОМ РАДУ
Шифра радног задатка
АТ-Б04
Назив радног задатка
Предмер и предрачун радова – зидање сипорексом
Назив школе
Седиште
Образовни профил
АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР - ОГЛЕД
Име и презиме кандидата
Име и презиме ментора
1. УРЕДНОСТ ПРИ РАДУ (заокружити одговарајући број бодова)
ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ (максималан број бодова 8)
ПОТПУНО
НЕМА
Систематичност при изради задатка по фазама/захтевима
2
0
Поступност у прорачунима
2
0
Исказивање резултата у јединицама мере
2
0
Читљивост текста
2
0
ТАЧНО
НЕТАЧНО
25
0
25
0
10
0
Принцип предрачуна радова
2
0
Резултат предрачуна радова
3
0
Примена норми о радној снази (принцип)
3
0
Састав радне бригаде
10
0
4
0
5
0
5
0
2. ИЗРАДА РАДНОГ ЗАДАТКА (заокружити одговарајући број бодова)
Параметри квалитета (максималан број бодова 92)
ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ
2
Трошкови материјала по m
Трошкови радне снаге по m
Продајна цена по m
2
2
Примена норми о утрошку материјала (принцип)
Утрошак сипорекс блокова по м
3
Утрошак сипрокола по kg
ЗБИР БОДОВА ПО ЕЛЕМЕНТИМА РАДНОГ ЗАДАТКА:
Елементи
1
2
Бодови
Члан испитне комисије:
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
Укупно бодова
Место и датум:
ПРИЛОГ 1 за задатак АТ-Б04
ЦЕНОВНИК:
сипорекс блок..................6.500,00 din/m3
сипрокол................................25,00 din/kg
RV.........................................220,00 din/h
RII.........................................150,00 din/h
f – 4,50
Извод из: НОРМАТИВИ И СТАНДАРДИ РАДА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ
ЗИДАЊЕ ЗИДОВА СИПОРЕКС БЛОКОВИМА
Рб.
OПИС
ОПЕРАЦИЈЕ
1
Зидање
блок d=15 cm
2
Пренос
OБРАЧУН: по 1m2
Група
радника
RV
RV
RII
Норматив времена
Jединично
0,200
0,615
0,153
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
Укупно
0,968
GN-301-920
Mатеријал –
Назив ЈМ
JM
Сипорекс
Сипрокол
блок
лепак
koм
kg
7
3,30
ЗАДАТАК: АТ-Б05 Предмер и предрачун радова – облагање керамичким плочицама
Уради предмер и предрачун радова за облагање зидова и подова керамичким плочицама
димензија _____ cm на отворену фугу у цементном малтеру.
Висина плочица у санитарним просторијама је до плафона, у кухињама 150 cm.
Варијанта
1.
2.
3.
4.
Димензије плочица
( cm )
зидне
унутрашњи спољни
подови
подови
10x20
20x20
20x20
10x20
20x20
20x20
10x20
20x20
20x20
10x20
20x20
20x20
Прилог –
дуплекс стан
стан 1
стан 2
стан 3
стан 4
НАПОМЕНА:
Непосредно пред почетак испита, заокруживањем редног броја, ученику се дефинише
варијанта података које ће користити при изради задатка, као и један од комплета
графичких прилога (основа приземља, спрата и три пресека) Графички прилози дати у
задатку АТ-Б07.
ПРИЛОГ 1: ценовник и одговарајући изводи из грађевинских норми
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ РАДНОГ ЗАДАТКА НА МАТУРСКОМ ПРАКТИЧНОМ РАДУ
Шифра радног задатка
АТ-Б05
Назив радног задатка
Предмер и предрачун радова – облагање керамичким плочицама
Назив школе
Седиште
Образовни профил
АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР - ОГЛЕД
Име и презиме кандидата
Име и презиме ментора
1. УРЕДНОСТ ПРИ РАДУ (заокружити одговарајући број бодова)
ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ (максималан број бодова 8)
ПОТПУНО
НЕМА
Систематичност при изради задатка по фазама/захтевима
2
0
Поступност у прорачунима
2
0
Исказивање резултата у јединицама мере
2
0
Читљивост текста
2
0
ТАЧНО
НЕТАЧНО
Предмер радова подне плочице (принцип)
20
0
Предмер радова зидне плочице (принцип)
20
0
5
0
Принцип предрачуна радова
2
0
Резултат предрачуна радова
3
0
Примена норми о радној снази (принцип)
3
0
Састав радне бригаде
5
0
Примена норми о утрошку материјала (принцип)
4
0
Утрошак кер.плочица по комаду
5
0
Утрошак цемента по kg
5
0
5
0
Утрошак воде по m ( или по L)
5
0
Утрошак фугомала по kg
5
0
Утрошак крстића по комаду
5
0
2. ИЗРАДА РАДНОГ ЗАДАТКА (заокружити одговарајући број бодова)
Параметри квалитета (максималан број бодова 92)
ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ
Продајна цена по m
2
Утрошак песка по m
3
3
ЗБИР БОДОВА ПО ЕЛЕМЕНТИМА РАДНОГ ЗАДАТКА:
Елементи
1
2
Бодови
Члан испитне комисије:
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
Укупно бодова
Место и датум:
ПРИЛОГ 1. за ЗАДАТАК АТ-Б05
ЦЕНОВНИК:
RVI........................................320,00 din/h
RII.........................................180,00 din/h
Керамичке плочице............600,00 din/m2
Фугомал.................................30,00 din/kg
Крстићи....................................2,50 din/ком
Песак..................................1200,00 din/ m3
Вода.........................................0,10 din/lit
Цемент..............................8.000,00 din/t
f= 4,00
ИЗВОД ИЗ НОРМАТИВА И СТАНДАРДА РАДА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ
Облагање зидова керамичким плочицама 10х20 на
отворену фугу са постављањем пластичних крстића
GN-501-101
ГРУПА
НОРМАТИВ
МАТЕРИЈАЛ
РАДНИКА
ВРЕМЕНА
ОПИС
Цем.
ОПЕРАЦИЈЕ
малтер
Фугомал Крстићи
Јединично Укупно
1:3
(kg)
(ком)
(m3)
Облагање
RVI
1,49
2,42
0,02
2,50
52
RII
0,93
2
Обрачун по 1 m облагања.
Справљање цементног малтера 1:3
ГРУПА
НОРМАТИВ
РАДНИКА
ВРЕМЕНА
ОПИС
Јединично Укупно
ОПЕРАЦИЈЕ
1.Справљање
RII
2,10
малтера
2,60
2.Пренос
RII
0,50
цемента
Обрачун по m3 справљеног малтера
26
GN-301-104A
МАТЕРИЈАЛ
Цемeнт
(кg)
Песак
(m3)
Вода
(m3)
470
1,01
0,35
Облагање подова керамичким плочицама 20х20 на
отворену фугу са постављањем пластичних крстића
ГРУПА
НОРМАТИВ
РАДНИКА
ВРЕМЕНА
ОПИС
Цем.
ОПЕРАЦИЈЕ
малтер
Јединично Укупно
1:3
(m3)
Поплочавање RVI
1,30
2,4
0,03
RII
0,150
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
Керам.
плочице
(ком)
GN-501-101
МАТЕРИЈАЛ
Керам.
плочице
(ком)
26
ЗАДАТАК: АТ-Б06 Вођење градилишне документације
На основу динамичког плана, по коме се радови одвијају и предрачуна уговорених
радова, (датих у прилозима), потребно је израдити:
•
грађевински дневник за _____________ године, са свим подацима задатим у
прилозима
•
грађевинску књигу за ПОС ____и ПОС _____
•
прорачун и графички приказ динамичког плана улагања финансијских средстава,
при обрачуну сваког другог петка
•
коментар повољности динамичког плана улагања финансијских средстава са
позиција извођача и инвеститора
•
прву привремену ситуацију
_________________.
за
извршене
радове
закључно
са
датумом:
Захтевани датум за израду
Варијанта
Затеване позиције за
израду грађевинске
књиге
грађевинског
дневника
прве привремене
ситуације
1.
2.
ПОС а8 и ПОС а12
ПОС а3 и ПОС а10
10. јун 2011. год.
16. мај 2011. год.
31. мај 2011. год.
15. мај 2011. год.
НАПОМЕНА:
Непосредно пред почетак испита, заокруживањем редног броја, ученику се дефинише
варијанта података које ће користити при изради задатка
ПРИЛОГ 1: динамички план
ПРИЛОГ 2: предрачун радова
ПРИЛОГ 3 и 4: Листови грађевинске књиге и грађевинског дневника (оригинали, које
прилаже школа)
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ РАДНОГ ЗАДАТКА НА МАТУРСКОМ ПРАКТИЧНОМ РАДУ
Шифра радног задатка
AT-B06
Назив радног задатка
Вођење градилишне документације
Назив школе
Седиште
Образовни профил
АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР - ОГЛЕД
Име и презиме кандидата
Име и презиме ментора
1. УРЕДНОСТ ПРИ РАДУ (заокружити одговарајући број бодова)
ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ (максималан број бодова 8)
ПОТПУНО
НЕМА
Систематичност при изради задатка по фазама/захтевима
2
0
Поступност у прорачунима
2
0
Исказивање резултата у јединицама мере
2
0
Читљивост текста и цртежа
2
0
ПРАВИЛНО
НЕПРАВИЛНО
Грађевински дневник – опис радова
15
0
Грађевински дневник – остали подаци
5
0
Грађевинска књига – лист 1
10
0
Грађевинска књига – лист 2
10
0
Прорачун улагања за 1. временски интервал
3
0
Прорачун улагања за 2. временски интервал
3
0
Прорачун улагања за 3. временски интервал
3
0
Прорачун улагања за 4. временски интервал
3
0
Прорачун улагања за 5. временски интервал
3
0
Прорачун улагања за 6. временски интервал
3
0
Графички приказ динамичког плана улагања финансијских средстава
4
0
Коментар плана
10
0
Попис позиција прве привремене ситуације
15
0
Обрачун по првој привременој ситуацији
5
0
2. ИЗРАДА РАДНОГ ЗАДАТКА (заокружити одговарајући број бодова)
Параметри квалитета (максималан број бодова 92)
ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ
ЗБИР БОДОВА ПО ЕЛЕМЕНТИМА РАДНОГ ЗАДАТКА:
Елементи
1
Бодови
Члан испитне комисије:
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
Укупно бодова
2
Место и датум:
ЗАДАТАК: АТ-Б07 Предмер и предрачун радова – преградни зидови
Уради предмер и предрачун радова за зидање преградних зидова опеком у цементном
малтеру. Дебљина зида 12 cm.
Варијанта
1.
2.
3.
4.
Прилог
дуплекс стан 1
дуплекс стан 2
дуплекс стан 3
дуплекс стан 4
НАПОМЕНА:
Непосредно пред почетак испита, заокруживањем редног броја, ученику се дефинише
варијанта података које ће користити при изради задатка, као и један од комплета
графичких прилога (основа приземља, спрата и три пресека). Графички прилози дати у
задатку АТ-Б02.
ПРИЛОГ 1: ценовник и одговарајући изводи из грађевинских норми
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ РАДНОГ ЗАДАТКА НА МАТУРСКОМ ПРАКТИЧНОМ РАДУ
Шифра радног задатка
AT-B07
Назив радног задатка
Предмер и предрачун радова – преградни зидови
Назив школе
Седиште
Образовни профил
АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР - ОГЛЕД
Име и презиме кандидата
Име и презиме ментора
1. УРЕДНОСТ ПРИ РАДУ (заокружити одговарајући број бодова)
ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ (максималан број бодова 8)
ПОТПУНО
НЕМА
Систематичност при изради задатка по фазама/захтевима
2
0
Поступност у прорачунима
2
0
Исказивање резултата у јединицама мере
2
0
Читљивост текста
2
0
ТАЧНО
НЕТАЧНО
Предмер радова
20
0
Трошкови радне снаге по m2
20
0
Продајна цена по m2
5
0
Принцип предрачуна радова
2
0
Резултат предрачуна радова
3
0
Примена норми о радној снази (принцип)
3
0
Састав радне бригаде
10
0
Примена норми о утрошку материјала (принцип)
6
0
Утрошак опеке по комаду
5
0
Утрошак цемента по kg
5
0
5
0
5
0
2. ИЗРАДА РАДНОГ ЗАДАТКА (заокружити одговарајући број бодова)
Параметри квалитета (максималан број бодова 92)
ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ
Утрошак песка по m
3
3
Утрошак воде по m ( или по L)
ЗБИР БОДОВА ПО ЕЛЕМЕНТИМА РАДНОГ ЗАДАТКА:
Елементи
1
2
Бодови
Члан испитне комисије:
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
Укупно бодова
Место и датум:
ПРИЛОГ 1 за ЗАДАТАК AT-B07
ЦЕНОВНИК:
ZVI....................320,00 din/h
RII.....................180,00 din/h
Опека.................14,00 din/ком
Песак..............1200,00 din/м3
Вода.....................0,10 din/lit
Цемент.........10.000,00 din/t
f= 4,00
ИЗВОД ИЗ НОРМАТИВА И СТАНДАРДА РАДА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ
Зидање преградних зидова у цементном малтеру
ГРУПА
НОРМАТИВ
РАДНИКА
ВРЕМЕНА
ОПИС
ОПЕРАЦИЈЕ
Јединично
Зидање
Пренос
опеке
Пренос
малтера
ZVI
RII
0,95
0,42
RII
0,17
RII
0,09
GN- 301-206
МАТЕРИЈАЛ
Укупно
Опека
(ком)
1,63
50
2
Обрачун по 1m зидања.
Утрошак малтeра 0,04 m3/m3 зидања
Справљање цементног малтера 1:4
ГРУПА
НОРМАТИВ
РАДНИКА
ВРЕМЕНА
ОПИС
ОПЕРАЦИЈЕ
1.Справљање
малтера
Јединично
RII
GN -301-104
МАТЕРИЈАЛ
Укупно
Цемeнт
(кg)
Песак
3
(m )
Вода
3
(m )
5,57
375
1,08
0,33
5,17
2.Пренос
0,40
RII
цемента
Обрачун по m3 справљеног малтера
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
ЗАДАТАК: АТ-Б08 Динамичко планирање ресурса за изградњу
На основу података из Табеле 1 потребно је:
-
Израдити гантограм и означити укупне и слободне временске резерве
-
Израдити мрежни план и означити критичне путеве
-
Формирати и графички представити динамички финансијски план, са пресецима на
сваких 7 дана
-
Израдити план радне снаге
Варијанта задтка
Табела 1: подаци за планирање изградње
1.
2.
Број
акт.
Активност
Трајање
(дана)
Претходна
активност
Предрачун
(динара)
Број
радника
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
а1
a2
а3
а4
а5
а6
а1
a2
а3
а4
а5
а6
6
7
8
6
7
3
6
7
8
6
7
3
1
1SS+3d
2,3
3
4, 5FF
1
1FF+3d
2,3
3SS + 9d
4, 5FF
60.000,00
70.000,00
80.000,00
60.000,00
70.000,00
30.000,00
60.000,00
70.000,00
80.000,00
60.000,00
70.000,00
30.000,00
3
4
4
3
4
2
3
4
4
3
4
2
НАПОМЕНА:
Непосредно пред почетак испита, заокруживањем редног броја, ученику се
дефинише варијанта података које ће користити при изради задатка
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ РАДНОГ ЗАДАТКА НА МАТУРСКОМ ПРАКТИЧНОМ РАДУ
Шифра радног задатка
АТ –Б08
Назив радног задатка
Динамичко планирање ресурса за изградњу
Назив школе
Седиште
Образовни профил
АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР - ОГЛЕД
Име и презиме кандидата
Име и презиме ментора
1. УРЕДНОСТ ПРИ РАДУ (заокружити одговарајући број бодова)
ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ (максималан број бодова 8)
ПОТПУНО
НЕМА
Систематичност при изради задатка по фазама/захтевима
2
0
Поступност у прорачунима
2
0
Исказивање резултата у јединицама мере
2
0
Читљивост текста и цртежа
2
0
ТАЧНО
18
НЕТАЧНО
Означене временске резерве /укупна и слободна/
8
0
Мрежни план и означен критичан пут
20
0
План радне снаге
10
0
Прорачун улагања за 1. временски интервал
4
0
Прорачун улагања за 2. временски интервал
4
0
Прорачун улагања за 3.временски интервал
4
0
Прорачун улагања за 4. временски интервал
4
0
Графички приказ динамичког плана улагања финансијских средстава
15
0
Коментар плана
5
0
2. ИЗРАДА РАДНОГ ЗАДАТКА (заокружити одговарајући број бодова)
Параметри квалитета (максималан број бодова 92)
ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ
Гантограм
ЗБИР БОДОВА ПО ЕЛЕМЕНТИМА РАДНОГ ЗАДАТКА:
Елементи
1
Члан испитне комисије:
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
Укупно бодова
2
Бодови
Место и датум:
0
ЗАДАТАК: АТ-Б09 Избор машина за ископ и транспорт са прорачуном UP
1) Извршити шири избор машина у две варијанте за ископ _______m3 земље III категорије
у широком откопу за темељ објекта, са одвозом на градску депонију удаљену ______ m
од градилишта.
2) Изабрати машино-састав који је економски повољнији, с тим да радови буду завршени
за 5 дана. Ради се у једној смени по 8 сати.
3) Израчунати цену позиције
СПИСАК РАСПОЛОЖИВЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ ПРЕДУЗЕЋА
(Број машина није ограничен)
Назив
машине
Практични учинак
Up (m3/h)
багер
торањски
кран
вибро плоча
грејдер
дозер
утоваривач
55,9
Коштање радног
сата
Kh (din/h)
8.000,00
10,43
16.000,00
150,00
912,2
82,30
34,1
3
q=10,0m ; kv=0,67; kr=0,8; kp=0,9;
vпуног кипера=10km/h;
vпразног кипера=30km/h;
tистовара+tманеврисања=2 min
q=5,0m3;
kv=0,67;
kr=0,8;
kp=0,9;
vпуног кипера=10km/h;
vпразног кипера=30km/h;
tистовара+ tманеврисања =2 min
1600,00
3.300,00
7.500,00
5.000,00
кипер А
кипер Б
Варијанта
Количина ископа
(m3)
1.
2.
3.
4.
5.
3.100
3.850
4.500
6.100
9.350
6.000,00
6.000,00
Транспортна
дужина
(m)
5.420
6.020
4.720
5.200
2.720
НАПОМЕНА:
Непосредно пред почетак испита, заокруживањем редног броја, ученику се дефинише
варијанта података које ће користити при изради задатка
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ РАДНОГ ЗАДАТКА НА МАТУРСКОМ ПРАКТИЧНОМ РАДУ
Шифра радног задатка
AT-Б09
Назив радног задатка
Избор машина за ископ и транспорт са прорачуном UP
Назив школе
Седиште
Образовни профил
АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР - ОГЛЕД
Име и презиме кандидата
Име и презиме ментора
1. УРЕДНОСТ ПРИ РАДУ (заокружити одговарајући број бодова)
ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ (максималан број бодова 8)
ПОТПУНО
НЕМА
Систематичност при изради задатка по фазама/захтевима
2
0
Поступност у прорачунима
2
0
Исказивање резултата у јединицама мере
2
0
Читљивост текста
2
0
ТАЧНО
НЕТАЧНО
БШири избор машина у 1. варијанти
8
0
Шири избор машина у 2. варијанти
8
0
Број машина у 1. варијанти
10
0
Број машина у 2. варијанти
10
0
Цена групе машина у 1. варијанти
8
0
Цена групе машина у 2. варијанти
8
0
Избор економски повољније групе машина
4
0
Прорачун учинка кипера А
6
0
Прорачун учинка кипера Б
6
0
Прорачун броја дана у усвојеној варијанти
8
0
Корекција броја машина
10
0
Цена позиције
6
0
2. ИЗРАДА РАДНОГ ЗАДАТКА (заокружити одговарајући број бодова)
Параметри квалитета (максималан број бодова 92)
ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ
ЗБИР БОДОВА ПО ЕЛЕМЕНТИМА РАДНОГ ЗАДАТКА:
Елементи
1
2
Бодови
Члан испитне комисије:
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
Укупно бодова
Место и датум:
ЗАДАТАК: АТ-Б10 Предмер и предрачун радова – покривање слемењацима
За позицију:
Покривање грбина и слемена крова слемењацима са заливањем цементним малтером.
Обрачун по m,
потребно је израдити:
•
•
•
•
•
предмер радова,
анализу цене,
предрачун радова,
састав радне бригаде, са трајањем радова 8 сати (1 радни дан )
спецификацију потребног материјала
ПРИЛОГ 1: основа крова, са варијантама димензија
ПРИЛОГ 2: ценовник и одговарајући изводи из Грађевинских норми
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ РАДНОГ ЗАДАТКА НА МАТУРСКОМ ПРАКТИЧНОМ РАДУ
Шифра радног задатка
AT-B10
Назив радног задатка
Предмер и предрачун радова – покривање слемењацима
Назив школе
Седиште
Образовни профил
АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР - ОГЛЕД
Име и презиме кандидата
Име и презиме ментора
1. УРЕДНОСТ ПРИ РАДУ (заокружити одговарајући број бодова)
ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ (максималан број бодова 8)
ПОТПУНО
НЕМА
Систематичност при изради задатка по фазама/захтевима
2
0
Поступност у прорачунима
2
0
Исказивање резултата у јединицама мере
2
0
Читљивост текста
2
0
ТАЧНО
НЕТАЧНО
Дужине слемена
10
0
Дужине грбина
10
0
Трошкови материјала по m
15
0
Трошкови радне снаге по m
15
0
Продајна цена по m
5
0
Принцип предрачуна радова
2
0
Резултат предрачуна радова
3
0
Примена норми о радној снази (принцип)
3
0
Састав радне бригаде
7
0
Примена норми о утрошку материјала (принцип)
6
0
Утрошак слемењака по комаду
4
0
Утрошак цемента по kg
4
0
4
0
4
0
2. ИЗРАДА РАДНОГ ЗАДАТКА (заокружити одговарајући број бодова)
Параметри квалитета (максималан број бодова 92)
ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ
Утрошак песка по m
3
3
Утрошак воде по m ( или по L)
ЗБИР БОДОВА ПО ЕЛЕМЕНТИМА РАДНОГ ЗАДАТКА:
Елементи
1
2
Бодови
Члан испитне комисије:
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
Укупно бодова
Место и датум:
ПРИЛОГ 1.1 за задатак АТ-Б10
нагиб крова: 33°
ВАРИЈАНТА
1
2
а (m)
7,00
8,00
b (m)
6,00
8,00
c (m)
2,00
3,00
d (m)
1,80
1,50
e (m)
5,00
5,00
f (m)
7,80
9,50
НАПОМЕНА:
Непосредно пред почетак испита, заокруживањем редног броја, ученику се дефинише
варијанта података које ће користити при изради задатка
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
ПРИЛОГ 1.2 за задатак АТ-Б10
нагиб крова: 33°
ВАРИЈАНТА
1
2
а (m)
7,00
8,00
b (m)
9,00
9,00
c (m)
9,00
10,00
d (m)
4,60
4,50
e (m)
3,50
4,20
g (m)
4,40
4,50
НАПОМЕНА:
Непосредно пред почетак испита, заокруживањем редног броја, ученику се дефинише
варијанта података које ће користити при изради задатка
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
ПРИЛОГ 1.3 за задатак АТ-Б10
нагиб крова: 33°
ВАРИЈАНТА
1
2
а (m)
7,00
8,00
b (m)
6,00
8,00
c (m)
2,00
3,00
d (m)
1,80
1,50
e (m)
5,00
5,00
g (m)
2,40
2,80
f (m)
2,00
3,00
НАПОМЕНА:
Непосредно пред почетак испита, заокруживањем редног броја, ученику се дефинише
варијанта података које ће користити при изради задатка
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
ПРИЛОГ 1.4 за задатак АТ-Б10
нагиб крова: 33°
ВАРИЈАНТА
1
2
a (m)
7,00
8,00
b (m)
9,00
9,00
c (m)
9,00
10,00
d (m)
4,60
4,50
e (m)
3,50
4,20
f (m)
2,00
1,70
g (m)
2,40
2,80
НАПОМЕНА:
Непосредно пред почетак испита, заокруживањем редног броја, ученику се дефинише
варијанта података које ће користити при изради задатка
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
ПРИЛОГ 2 за задатак АТ-Б10
ЦЕНОВНИК:
RV............................330,00 din/h
RII............................180,00 din/h
Слемењаци............65,00din/ком
Песак....................1200,00 din/m3
Вода........................0,50 din/litar
Цемент................11.000,00 din/t
f=4,00
ИЗВОД ИЗ ГРАЂЕВИНСКИХ НОРМИ:
Справљање цементног малтера 1:3
ГРУПА
НОРМАТИВ
РАДНИКА
ВРЕМЕНА
ОПИС
ОПЕРАЦИЈЕ
1.Справљање
малтера
2.Пренос
цемента
Јединично
RII
RII
GN -301-104
МАТЕРИЈАЛ
Укупно
Цемeнт
(кg)
Песак
3
(m )
Вода
3
(m )
2,60
470
1,01
0,35
2,10
0,50
3
Обрачун по m справљеног малтера
Покривање крова фалцованим црепом 20x 42 cm
ГРУПА
НОРМАТИВ ВРЕМЕНА
РАДНИКА
ОПИС
ОПЕРАЦИЈ
Е
1.Покривање
грбина,
слемена и
пренос
Јединично
RV
RII
GN -361-104
МАТЕРИЈАЛ
Укупно
Слемењаци
(ком)
Цементни малтер 1:3
(m3)
0,30
2,50
0,002
0,15
0,15
Обрачун по m покривене грбине или слемена
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
ЗАДАТАК: АТ-Б11 Предмер и предрачун за земљане радове при изградњи темеља
Урадити предмер и предрачун радова за основу темеља, дату у прилогу, за
следеће врсте радова:
А) Ручни ископ земље ____категорије ________________ земље за темељне јаме у
облику рова ширине од 0,6 – 1m. Терен је раван, дубина фундирања је 1m. Обрачун по m3.
Б) Израда тампон слоја шљунка дебљине 10cm испод темељних стопа и плоча
испод подова (разастирање шљунка у слоју од 10cm). Обрачун по m2.
В) Насипање и набијање земље из ископа око темеља у слојевима од по 10cm са
набијачем тежине од 10kg до потребне збијености. Обрачун по m3.
За прорачуне користити податке из приложених норми, а остале параметре из
означене варијанте
Категорија
тла
Шљунак
Калкулативни
фактор
предузећа f
Цена рада
радника
друге
категорије
(din/h)
Цена шљунка
(din/m3)
Варијанта 1
Варијанта 2
Варијанта 3
Варијанта 4
Варијанта 5
II
природно
влажно
стање
II
II
III
III
мокра
земља
мокра
земља
мокра
земља
мокра
земља
допремљен
до места
уградње
допремљен
до места
уградње
допремљен
до места
уградње
допремљен
до места
уградње
допремљен
до места
уградње
4
6
5
8
5
150,00
150,00
160,00
170,00
180,00
1000,00
1000,00
1100,00
1100,00
1200,00
НАПОМЕНА:
Непосредно пред почетак испита, заокруживањем редног броја, ученику се дефинише
варијанта података које ће користити при изради задатка.
Изводе из грађевинских норми, потребних за израду задатка, припрема школа.
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ РАДНОГ ЗАДАТКА НА МАТУРСКОМ ПРАКТИЧНОМ РАДУ
Шифра радног задатка
Назив радног задатка
Назив школе
Седиште
Образовни профил
Име и презиме кандидата
Име и презиме ментора
АТ-Б11
Предмер и предрачун за земљане радове при изградњи темеља
Архитектонски техничар - оглед
Параметри квалитета (максималан број бодова 100)
Обележавање елемената ископа земље за темељне јаме
Обележавање елемената тампон слоја шљунка испод темељних
стопа и плоча испод подова
Обележавање елемената насипања земље око темеља и испод
подова
Израда предмера за ручни ископ земље за темељне јаме
Израда предмера за израду тампон слоја шљунка испод темељних
стопа и плоча испод подова
Израда предмера за насипање и набијање земље око темеља и
испод подова
Анализа цене за ископ земље за темљне јаме
Анализа цене за постављање тампон слоја шљунка испод темељних
стопа и плоча испод подова
Анализа цене за насипање и набијање земље око темеља и испод
подова
Израда предрачуна за ручни ископ земље за темељне јаме
Израда предрачуна за израду тампон слоја шљунка испод темељних
стопа и плоча испод подова
Израда предрачуна за насипање и набијање земље око темеља и
испод подова
Укупно бодова
Члан испитне комисије:
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
Место и датум
Да (Тачно)
5
Не (нетачно)
0
5
0
5
0
12
0
12
0
12
0
12
0
11
0
11
0
5
0
5
0
5
0
Прилог А за задатак АТ-Б11
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
Прилог Б за задатак АТ-Б11
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
Прилог В за задатак АТ-Б11
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
ЗАДАТАК: АТ-Б12 Предмер и предрачун – бетонирање са ТМ3
А) Урадити предмер и предрачун радова за бетонирање АБ међуспратне ТМ3
конструкције до налегања на греду (ПОС 101a, и ПОС 102 изнад просторија 1, 2 и 4),
изнад приземља, породичног стамбеног објекта.
Подаци за израду задатка:
Aрматура и оплата није укључена у цену позиције
Цене материјала:
• готов бетон МБ 30››››››. 7700,00 din/m3
• ТМ 3 блок›››››››››››.. 20,00 din/ kom
• Вода›››››››››››››› 50,00 din/ m 3
Цене рада:
• NK................ 150,00 din/h
• PK................. 180,00 din/h
• KV................. 240,00 din/h
Калкулативни фактор (фактор режије) 3,0
Б) Попунити лист грађевинског дневника за бетонирање међуспратне конструкције
породичног стамбеног објекта ПОС 101 .
Прилози за израду задатка:
• основа приземља породичног стамбеног објекта
• подужни пресек породичног стамбеног објекта
• грађевинске норме GN 400 – 431 A (копија, коју припрема школа)
• празан образац грађевинског дневника (оригинал, који припрема школа)
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ РАДНОГ ЗАДАТКА НА МАТУРСКОМ ПРАКТИЧНОМ РАДУ
Шифра радног задатка
АТ-Б12
Назив радног задатка
Предмер и предрачун – бетонирање са ТМ3
Назив школе
Седиште
Образовни профил
АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР - ОГЛЕД
Име и презиме кандидата
Име и презиме ментора
1. УРЕДНОСТ ПРИ РАДУ (заокружити одговарајући број бодова)
ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ (максималан број бодова 8)
ПОТПУНО
НЕМА
Систематичност при изради задатка по фазама/захтевима
2
0
Поступност у прорачунима
2
0
Исказивање резултата у јединицама мере
2
0
Читљивост текста
2
0
ТАЧНО
НЕТАЧНО
Израда скица за предмер
15
0
Прорачун количина
15
0
Трошкови материјала
15
0
Трошкови радне снаге
22
0
Продајна цена
5
0
Принцип предрачуна радова
2
0
Резултат предрачуна радова
3
0
Примена норми о радној снази (принцип)
3
0
Примена норми о утрошку материјала (принцип)
2
0
Општи подаци у дневнику
2
0
Опис рада
8
0
2. ИЗРАДА РАДНОГ ЗАДАТКА (заокружити одговарајући број бодова)
Параметри квалитета (максималан број бодова 92)
ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ
ЗБИР БОДОВА ПО ЕЛЕМЕНТИМА РАДНОГ ЗАДАТКА:
Елементи
1
2
Бодови
Члан испитне комисије:
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
Укупно бодова
Место и датум:
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
ЗАДАТАК: АТ-Б13 Предмер и предрачун и грађевински дневник за бетонирање
темеља
А) Урадити предмер и предрачун радова за бетонирање темељних трака породичног
стамбеног објекта.
Подаци за израду задатка:
• Бетон МB 20
• Цена готовог бетона износи 7000din/m3
• Калкулативни фактор (фактор режије) је 3,5
• Цена радне снаге:
• НК ............150,00 din/h
• ПК ............180,00 din/h
• КВ ...........240,00 din/h
Б) Попунити лист грађевинског дневника за бетонирање темељних трака породичног
стамбеног
објекта.
Прилози за израду задатка:
• основа темеља породичног стамбеног објекта
• грађевинске норме GN 400-401 (копија, коју припрема школа)
• празан образац грађевинског дневника (оригинал, који припрема школа)
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ РАДНОГ ЗАДАТКА НА МАТУРСКОМ ПРАКТИЧНОМ РАДУ
Шифра радног задатка
АТ-Б13
Назив радног задатка
Предмер и предрачун и грађевински дневник за бетонирање темеља
Назив школе
Седиште
Образовни профил
АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР - ОГЛЕД
Име и презиме кандидата
Име и презиме ментора
1. УРЕДНОСТ ПРИ РАДУ (заокружити одговарајући број бодова)
ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ (максималан број бодова 8)
ПОТПУНО
НЕМА
Систематичност при изради задатка по фазама/захтевима
2
0
Поступност у прорачунима
2
0
Исказивање резултата у јединицама мере
2
0
Читљивост текста
2
0
ТАЧНО
НЕТАЧНО
Израда скица за предмер радова
25
0
Прорачун количина бетона
25
0
Трошкови материјала
5
0
Трошкови радне снагe
5
0
Продајна цена
5
0
Принцип предрачуна радова
2
0
Резултат предрачуна радова
3
0
Примена норми о радној снази (принцип)
5
0
Примена норми о утрошку материјала (принцип)
5
0
Општи подаци у дневнику
4
0
Опис рада у дневнику
8
0
2. ИЗРАДА РАДНОГ ЗАДАТКА (заокружити одговарајући број бодова)
Параметри квалитета (максималан број бодова 92)
ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ
ЗБИР БОДОВА ПО ЕЛЕМЕНТИМА РАДНОГ ЗАДАТКА:
Елементи
1
2
Бодови
Члан испитне комисије:
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
Укупно бодова
Место и датум:
Прилог за задатак АТ-Б13
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
ЗАДАТАК: АТ-Б14 Предмер и предрачун радова за зидање зидова опеком
Урадити предмер и предрачун радова за зидање зидова задате основе опеком, у
продужном малтеру 1:3:9, породичног стамбеног објекта. Подаци за израду задатка:
Цене материјала:
• Цемент›››› 7000,00 din/t
• креч ›››››. 3000,00 din/m3
• песак ........... ....1500,00 din/m3
• вода................ .. .. 40,00 din/m3
• опека............... . .. 15,00 din/kom
Цене рада:
• НК.......................150,00 din /h
• ПК ......................180,00 din /h
• КВ........................300,00 din /h
Калкулативни фактор (фактор режије) f = 3,0
Прилози за израду задатка:
• основа породичног стамбеног објекта
• подужни пресек породичног стамбеног објекта
• грађевинске норме GN 301- 103 (копија, коју припрема школа)
• грађевинске норме GN 300 – 103 B (копија, коју припрема школа)
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ РАДНОГ ЗАДАТКА НА МАТУРСКОМ ПРАКТИЧНОМ РАДУ
Шифра радног задатка
АТ-Б14
Назив радног задатка
Предмер и предрачун радова за зидање зидова опеком
Назив школе
Седиште
Образовни профил
АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР - ОГЛЕД
Име и презиме кандидата
Име и презиме ментора
1. УРЕДНОСТ ПРИ РАДУ (заокружити одговарајући број бодова)
ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ (максималан број бодова 8)
ПОТПУНО
НЕМА
Систематичност при изради задатка по фазама/захтевима
2
0
Поступност у прорачунима
2
0
Исказивање резултата у јединицама мере
2
0
Читљивост текста
2
0
ТАЧНО
НЕТАЧНО
Израда скица за предмер
20
0
Прорачун количина
20
0
Трошкови материјала
12
0
Трошкови радне снаге
20
0
Продајна цена
5
0
Принцип предрачуна радова
3
0
Резултат предрачуна радова
3
0
Примена норми о радној снази (принцип)
3
0
Примена норми о утрошку материјала (принцип)
6
0
2. ИЗРАДА РАДНОГ ЗАДАТКА (заокружити одговарајући број бодова)
Параметри квалитета (максималан број бодова 92)
ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ
ЗБИР БОДОВА ПО ЕЛЕМЕНТИМА РАДНОГ ЗАДАТКА:
Елементи
1
2
Бодови
Члан испитне комисије:
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
Укупно бодова
Место и датум:
Прилог 1 за задатак АТ-Б14
1.1 Основа приземља
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
1.2 Попречни пресек
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
Прилог 2 за задатак АТ-Б14
2.1 Основа спрата
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
2.2 Подужни пресек
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
Прилог 3 за задатак АТ-Б14
3.1 Основа приземља
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
Прилог 3 за задатак АТ-Б14
3.2 Пресек
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
АНЕКС 4
ЗБИРНИ ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ РАДНИХ ЗАДАТАКА У ОКВИРУ
МАТУРСКОГ ПРАКТИЧНОГ РАДА
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
ЗБИРНИ ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ РАДНИХ ЗАДАТАКА У ОКВИРУ МАТУРСКОГ
ПРАКТИЧНОГ РАДА
Подаци о школи
Назив установе
Седиште
Школска година
Испитни рок
Датум одржавања испита
Подаци о ученику
Име и презиме кандидата
Образовни профил
архитектонски техничар - оглед
Оцена радних задатака на матурском практичном раду
Оцене чланова комисије
(број бодова)
Пред2. члан 3. члан
седник
РАДНИ ЗАДАТАК
ред.
број
шифра
назив
Просечан број
бодова свих
чланова комисије
(1+2+3)
3
1.
2.
Укупан број бодова на матурском практичном раду *
*Збир бодова добијен на две децимале заокружује се на најближи цео број бодова
На матурском практичном раду ученик /ца је постигао /ла _________________ ( ) успех.
ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ:
Председник:
______________________________________
Други члан:
______________________________________
Трећи члан:
______________________________________
УКУПАН БРОЈ БОДОВА
2 радна задатка
до 100
101 – 126
127 – 150
151 – 174
175 – 200
УСПЕХ
недовољан (1)
довољан (2)
добар (3)
врло добар (4)
одличан (5)
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
Download

ПРИРУЧНИК О ПОЛАГАЊУ МАТУРСКОГ ИСПИТА У