!∀#∃%&∀!!!∋∃%(%)∋(∗∋+∃
!∀#∃%
#&∀
&%&
#
%
&
#
%%
∋%%!&%
(%∋%
!
%%
#
)%(%%&%
&∗
&)
&∃∀+
.0<,0
1/80
%%&∗%#
%
%∀#
05
(0/05
I РАДОВИ
I-0 Техничко образложење
01. Опис постојећег стања
02. Опис решења
02.1. Ситуациони план
02.2. Уздужни профил
02.3. Конструкција доњег строја
02.4. Горњи строј
02.5. Одводњавање
02.6. Путни прелази у нивоу
02.7. Укрштање пруге са инсталацијама водовода и канализације
02.8. Укрштање пруге са транспортном траком
02.9. Електротехничка инфраструктура
02.9.1. Електроенергетика
02.9.2. Сигнално - сигурносни уређаји
02.9.3. Телекомуникациони уређаји
02.10. Извођење радова на изградњи индустријског колосека
-Преамбула уз техничке спецификације
1. РАДОВИ НА ДОЊЕМ СТРОЈУ КОЛОСЕКА
1. 1. ДОЊИ СТРОЈ
1.1.1. Претходни радови
1.1.1.1. Обележавање трасе и објеката
1.1.1.2. Сечење шибља и стабала пречника до 10цм
1.1.1.3. Сечење дрвећа пречника већег од 10цм
1.1.1.4. Рушење и уклањање вештачких објеката
1.1.1.5. Рушење постојећих асфалтних коловоза
1.1.1.6. Рушење и уклањање вештачких ограда
1.1.2. Земљани радови
1.1.2.1. Чишћење насипа грејдером
1.1.2.2. Ископ хумуса
1.1.2.3. Ископ старог застора са планума постојеће пруге
1.1.2.4. Широки ископ земљаног материјала
1.1.2.5. Ископ из позајмишта
1.1.2.6. Ископ степеница
1.1.2.7. Транспорт ископаног и утовареног материјала
1.1.2.8. Депоновање материјала
1.1.2.9. Планирање и ваљање темељног тла (подтла)
1.1.2.10. Набавка и уградња геомреже са геотекстилом
1.1.2.11. Утовар и превоз песковитог шљунка
1.1.2.12. Израда насипа од кохерентног материјала
1.1.2.13. Израда насипа од шљунковитопесковитог материјала у слојевима
дебљине 30цм
1.1.2.14. Израда завршног слоја усека - посељице
1.1.2.15. Израда тампонског слоја од шљунковитопесковитог материјала
1.1.2.16.и1.1.2.17.Хумузирање са затрављивањем ерозивних површина косина
1.1.2.18. Израда насипа на мочварном терену
1.1.3. Одводњавање
1.1.3.1. Ископ јаркова и испаривача
1.1.3.2. Ископ дренажног рова
1.1.3.3. Полагање дренажних цеви
1.1.3.4. Испуна дренажног рова
1.1.3.5. Израда ревизионих окана
1.1.3.6. Израда обложених бетонских канала
1.1.3.7. Израда бетонских канала
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
2
2. ГОРЊИ СТРОЈ КОЛОСЕКА
2.1.
НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ГОРЊЕГ СТРОЈА
2.1.1. Набавка шина типа 49Е1 квалитета 260
2.1.2. Дрвени прагови
2.1.3. Скретнице заједно са дрвеним праговима и причврсним прибором
2.1.4.-2.1.12. Причврсни прибор за дрвени праг
2.1.13. Туцаник
2.1.14. Справе против бочног померања дрвених прагова (попречни анкери-“капе”)
2.1.15. Справе против путовања шина (MATHE)
2.1.16. Алуминотермитске порције заједно са калупима за заваривање
2.1.17. Армиранобетонске плоче за путне прелазе
2.1.18. Грудобрани од старих шина
2.2. МАНИПУЛАЦИЈА МАТЕРИЈАЛОМ ГОРЊЕГ СТРОЈА
2.3. РАД НА ГОРЊЕМ СТРОЈУ
2.3.1. Демонтажа постојећих колосека
2.3.2. Демонтажа постојећих скретница
2.3.3. Демонтажа контрашина на путним прелазима
2.3.4. Монтажа и полагање колосека на дрвенум праговима причвршћавање "К"
прибором
2.3.5. Монтажа и полагање скретница на дрвенум праговима причвршћавање "К"
прибором
2.3.6. Истовар и уграђивање туцаника
2.3.7. Машинско регулисање и стабилизација колосека на дрвеним праговима
колосек од шина типа 49 Е 1
2.3.8. Заваривање колосека у ДШТ
2.3.9. Отпуштање напона у шинама са завршним заваривањем у колосецима
2.3.10. Заваривање скретница у ДТШ , АТ поступком
2.3.11. Отпуштање напона у скретницама са завршним заваривањем
2.3.12. Израда путних прелаза у нивоу од монтажних плоча
2.4.
ОПРЕМА ПРУГЕ
2.4.1. Набавка и постављање КМ, ХМ, кривинских и ознака за ДТШ
2.4.2. Међици
2.4.3. Допрема и уграђивање попречних анкера (против бочног померања колосека)
2.4.4. Справе против путовања шина (MATHE)
2.4.5. Падокази
2.4.6. Грудобрани
Обележавање осовине и нивелете
Пријем радова
3. РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ДРУМСКИХ САОБРАЋАЈНИЦА
3.1. РАДОВИ НА ДОЊЕМ СТРОЈУ
3.1.1. ПРЕТХОДНИ РАДОВИ
3.1.1.1. Обележавање трасе и објеката
3.1.1.2. Сечење шибља и стабала пречника до 10cm
3.1.1.3. Сечење дрвећа пречника већег од 10cm, ископ корења и пањева
3.1.1.4. Рушење постојеће коловозне конструкције
3.1.1.5. Стругање дела постојећег коловоза глодалицом за асфалт
3.1.2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
3.1.2.1. Ископ хумуса
3.1.2.2. Ископ земљаног материјала
3.1.2.3. Ископ из позајмишта
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
3
3.1.2.4. Транспорт вишка ископаног и утовареног материјала
3.1.2.5. Депоновање материјала
3.1.2.6. Уређење темељног тла
3.1.2.7. Утовар и превоз песковитог шљунка
3.1.2.8. Израда насипа од песковитог шљунка
3.1.2.9. Израда завршног слоја-постељице
3.1.2.10. Хумузирање ерозивних површина косина
3.1.2.11.Затрављивање хумузираних косина насипа и усека
3.2. РАДОВИ НА КОЛОВОЗНОЈ КОНСТРУКЦИЈИ
3.2.1. Израда тампонског слоја
3.2.2. Израда слоја од дробљеног каменог агрегата 0-31.5mm
3.2.3. Израда горњег носећег битуменизираног слоја БНХС 16
3.2.4.Израда горњег битуменизираног носивог слоја БНС 22sА
3.2.5.Израда хабајућег слоја АБ11s
4. САОБРАЋАЈНА ОПРЕМА И СИГНАЛИЗАЦИЈА
Опрема пута - Регулисање саобраћаја током извођења радова
1.00 ОПШТИ УСЛОВИ
2.1.ЕЛЕМЕНТИ ВЕРТИКАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ
1.2.1.1. Материјал и прибор
1.2.1.1.1. Рефлектујући саобраћајни знак са прибором за монтажу
1.2.1.1.2. Стуб носач рефлектујућег саобраћајног знака
1.2.1.2. Монтажни радови
1.2.1.2.1. Монтажа рефлектујућег саобраћајног знака
1.2.2. Грађевински радови
1.2.2.1. Уградња стуба рефлектујућег саобраћајног знака
5. ХИДРОТЕХНИЧКИ РАДОВИ
ОПШТИ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА СПОЉНИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА
ВОДОВОДА
- Испитивање водоводних цеви на пробни притисак и дезинфекција цевовода
А) ИСПИТИВАЊЕ ВОДОВОДНИХ ЦЕВИ НА ПРОБНИ ПРИТИСАК
- УГЛЕДНИ ОБРАЗАЦ ЗА ЗАПИСНИК О ИСПИТИВАЊУ ЦЕВОВОДА НА ПРОБНИ ПРИТИСАК
- ОПШТИ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ЛИВЕНО ГВОЗДЕНЕ ЦЕВИ ОД ДУКТИЛНОГ ЛИВА
5.01.ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА СПОЉНИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА
ВОДОВОДА
5.01.01 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
5.01.01.01. Обележавање
5.01.02. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
5.01.02.01. Машински и ручни ископ рова
5.01.02.02. Машински и ручни ископ јаме за шахтове
5.01.02.03. Испуна песком
5.01.02.04. Затрпавање природним материјалом
5.01.02.05. Транспорт ископаног материјала
5.01.02.06. Црпљење воде из рова
5.01.02.07. Подграђивање
5.01.03. МОНТАЖНИ РАДОВИ
5.01.03.01. Набавка, транспорт и монтажа цеви
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
4
5.01.03.02. Ливено гвоздени фазонски комади
5.01.03.03. Заштитне цеви
5.01.03.04. Затварачи
5.01.03.05. Ливено гвоздени поклопци
5.01.03.06. Ливено-гвоздене пењалице
5.01.03.07. Жабљи поклопци
5.01.03.08. Повезивање водоводне мреже
5.01.04. БЕТОНСКИ И АРМИРАНО - БЕТОНСКИ РАДОВИ
5.01.04.01. Израда шахтова
5.01.04.02. Анкер блокови
5.01.05. ОСТАЛИ РАДОВИ
5.01.05.01. Испитивање цевовода
5.01.05.02. Дезинфекција
5.01.05.03. Елаборат изведеног стања
ОПШТИ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА СПОЉНИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА КИШНЕ
КАНАЛИЗАЦИЈЕ
- ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОМ ХИДРАУЛИЧКОМ ИСПИТИВАЊУ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ НА
ВОДОНЕПРОПУСНОСТ
5.2. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ
КИШНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ
ИЗВОЂЕЊА
РАДОВА НА СПОЉНИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА
-
ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ПЛАСТИЧНИХ (ПВЦ) ЦЕВИ
-
УСЛОВИ ЗА ЧЕЛИЧНЕ ЦЕВИ ПРЕМА ЈУС ПРОПИСИМА
5.2.1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
5.2.1.1.Обележавање трасе
5.2.2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
5.2.2.1. Машински и ручни ископ рова за постављање канализационих цеви
2.1.2.1.1. Машински и ручни ископ јаме за шахтове
5.2.2.2. Планирање дна рова
5.2.2.3. Испуна песком
5.2.2.4. Испуна шљунком
5.2.2.5. Транспорт ископаног материјала
5.2.2.6. Разупирање рова
5.2.2.7. Одводњавање и црпљење подземне воде
5.2.3. МОНТАЖНИ РАДОВИ
5.2.3.1. Набавка, транспорт и монтажа цеви
5.2.3.2. Ливено гвоздени поклопци
5.2.3.3. Лаки поклопци
5.2.3.4. Опрема за црпну станицу
5.2.3.5.Уградња челичне решетке
5.2.4. БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ
5.2.4.1.Ревизиони силази
5.2.4.2.Бетонски прстенови
5.2.4.4.Мршав бетон
5.2.4.5.Израда шахтова и црпне станице
5.2.4.6.Глатки бетонски челик
5.2.4.7.Мрежаста арматура
5.2.4.8.Челични профили
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
5
5.2.5. ОСТАЛИ РАДОВИ
5.2.5.1. Испитивање цевовода
5.2.5.2. Геодетско снимање
5.2.5.3.Обезбеђење постојећих инсталација
5.2.5.4. Испирање мреже
6.
ОБЈЕКТИ ОТВОРА ДО 5м
06.01. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
06.01.01 Припрема градилишта
06.01.02 Радови на рушењу
06.02. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
06.02.01. Широки ископ
Ископ хумуса
Широки ископ
Ископ темељених јама и ровова
Радови на разупирању и подграђивању
Вертикални транспорт
Радови на црпљењу воде
Радови на одвозу материјала
06.02.02. Затрпавање
06.02.03. Израда шљунчаног клина
06.02.04. Израда заштитног слоја шљунчаног клина
06.02.05. Израда тампонског слоја
06.02.06. Израда кегли
06.03. БЕТОНСКИ РАДОВИ
06.03.01. Мршави бетон МB15
06.03.02. Армирани бетон елемената пропуста и крила MB30
06.03.03. Унутрашња облога од мршавог бетона MB15
06.03.04. Заштита хидроизолација горње плоче
06.03.05. Слој за пад горње плоче
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Саставни делови бетона
- агрегат
- цемент
- вода
БЕТОН
Доказивање квалитета
Испитивање бетона
ИЗВОЂЕЊЕ БЕТОНСКИХ РАДОВА
Справљање бетона
Транспорт свежег бетона до места уграђивања
Скеле и оплате
Припреме за уграђивање бетона
Уграђивање бетона
Површинска обрада бетона
Оправка површина бетона
Неговање бетона
Контрола квалитета
Бетонска лабораторија
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
6
Обрачун
Јединична цена
06.04. АРМИРАЧКИ РАДОВИ
Врста и квалитет материјала, опреме и уређаја
a) Арматура:
b.) Заваривање
Методе постављања, полагања, уграђивања, причвршћавања итд.
Јединична цена
06.05. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
06.05.01. Изолација горње површине бетонске плоче
06.05.02. Изолација зидова пропуста
06.05.03. Изолација доње плоче пропуста
06.05.04. Изолација крилних зидова
06.06. ОСТАЛИ РАДОВИ
06.06.01. Облагање каменом
7.УРЕЂЕЊЕ И ОСИГУРАЊЕ ПУТНИХ ПРЕЛАЗА У НИВОУ
7.1. РАДОВИ НА ДОЊЕМ СТРОЈУ
7.1.1. ПРЕТХОДНИ РАДОВИ
7.1.1.1. Обележавање трасе и објеката
7.1.1.2. Сечење шибља и стабала пречника до 10cm
7.1.1.3. Сечење дрвећа пречника већег од 10cm
7.1.1.4. Рушење постојеће коловозне конструкције
7.1.1.5. Рушење и уклањање вештачких ограда
7.1.2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
7.1.2.1. Ископ хумуса
7.1.2.2. Ископ земљаног материјала
7.1.2.3. Ископ канала и испаривача
7.1.2.4. Израда степеница
7.1.2.5. Ископ из позајмишта
7.1.2.6. Транспорт ископаног и утовареног материјала
7.1.2.7. Депоновање материјала
7.1.2.8. Замена материјала са набијањем
7.1.2.9. Уређење темељног тла
7.1.2.10.Утовар и превоз песковитог шљунка
7.1.2.11.Израда насипа од песковитог шљунка
7.1.2.12.Израда завршног слоја-постељице
7.1.2.13.Хумузирање ерозивних површина косина
7.1.2.14.Затрављивање хумузираних косина насипа и усека
7.2. РАДОВИ НА КОЛОВОЗНОЈ КОНСТРУКЦИЈИ
7.2.1.
7.2.2.
7.2.3.
7.2.4.
Израда тампонског слоја
Израда слоја од дробљеног каменог агрегата 0-31.5mm
Израда горњег битуменизираног носивог слоја БНС 22sА
Израда хабајућег слоја АБ 11
7.3. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ СА ОПИСОМ РАДОВА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ОПРЕМЕ
И СИГНАЛИЗАЦИЈЕ
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
7
1.00 ОПШТЕ УСЛОВИ
2.00 ЕЛЕМЕНТЕ ВЕРТИКАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ
2.1. Стандардни саобраћајни знакови
2.2. Носачи саобраћајних знакова
2.2.1 Једностубни цевни носачи
3.00 ЕЛЕМЕНТЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ
3.1. Класификација ознака на коловозу
3.11. Уздужне ознаке
07.04.00. УРЕЂАЈИ У КУЋИЦИ ПУТНОГ ПРЕЛАЗА
(у основном пројекту /К07-Д02/ нумерисано: 2.1)
07.04.01. Кућица путног прелаза
07.04.02. Сигурносни уређај
07.04.03. Напојни уређај
07.05.00. СПОЉАШЊИ УРЕЂАЈИ
07.05.01. Светлосни путопрелазни сигнали
07.05.02. Поставна справа путопрелазног полубраника
07.05.03. Мотка путопрелазног полубраника
07.05.04. Најавни и укључно-искључни уређаји
07.05.05. Спољне поставнице (локални постављач и ормарић за деактивирање)
07.05.06. Контролни сигнал
07.05.07. Кабловска мрежа
07.05.08. Уземљење и заштита спољних елемената
07.05.09. Комуникационе везе са путног прелаза
07.06.00. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ
07.06.01. Техничка документација
07.06.02. Остале обавезе
07.07.00. НАЧИН ИЗВОЂЕЊА МОНТАЖЕ И ОДРЖАВАЊЕ УРЕЂАЈА
07.07.01. Монтажа
07.07.02. Посебни услови за грађење и одржавање уређаја
А) Фабрички пријем
B) Интерни технички преглед
C) Технички преглед
D) Пуштање у рад и пробни рад
E) Одржавање уређаја
7. 4: ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКО НАПАЈАЊЕ ПУТНОГ ПРЕЛАЗА
TЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ КАБЛОВСКИХ ВОДОВА ДО 1 kV
0) Општи услови
1) Ситуација траса
2) Услови за ровове, кабловска окна и кабловску канализацију
3) Приближавање и укрштање са другим објектима и инсталацијама
8. УКРШТАЊЕ КОЛОСЕКА СА ТРАНСПОРТНОМ ТРАКОМ
8.1. МАШИНСКИ ДЕО
- ОПШТИ УСЛОВИ
- ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА МОНТАЖУ ТРАНСПОРТЕРА
ОПШТЕ НАПОМЕНЕ
МОНТАЖА ЧЕЛИЧНИХ КОНСТРУКЦИЈА
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
8
ЗАШТИТА ЧЕЛИЧНИХ КОНСТРУКЦИЈА ОД КОРОЗИЈЕ
8.2. ГРАЂЕВИНСКИ ДЕО
- ОПШТИ УСЛОВИ
- ПОСЕБНИ УСЛОВИ
08.02.02.01.00 Земљани радови
08.02.02.01.01 Ископ земљаног материјала
08.02.02.01.02 Насипање
08.02.02.03.00 БЕТОНСКИ РАДОВИ
- ОПШТИ УСЛОВИ ЗА БЕТОН
08.02.02.03.01 Израда потпорних зидова од армираног бетона MB30
08.02.02.03.02
Израда слоја мршавог бетона испод темеља потпорног зида од
неармираног бетона MB15
- ОПШТИ УСЛОВИ ЗА АРМАТУРУ
8а. КОЛСКЕ ВАГЕ
8а1. ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО - ЗАНАТСКИ РАДОВИ
- ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКО - ЗАНАТСКИХ РАДОВА
1. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
- НАСИПИ И ТАМПОНИ
2. БЕТОНСКИ И АРМИРАНО - БЕТОНСКИ РАДОВИ
3. АРМИРАЧКИ РАДОВИ
4. ЗИДАРСКИ РАДОВИ
- МАТЕРИЈАЛИ
- ЗИДАЊЕ ОПЕКОМ
- МАЛТЕРИСАЊЕ
5. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
6.АЛУМИНИЈУМСКИ РАДОВИ
- МАТЕРИЈАЛ И ЊЕГОВЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
- ИЗРАДА ЕЛЕМЕНАТА
- ОБРАДА
- ЗАПТИВКЕ
- ЗАШТИТА
- ЗАСТАКЉИВАЊЕ
- ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА
- ГАРАНЦИЈА
- ОБРАЧУН РАДОВА
7. РАЗНИ РАДОВИ
8а2. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
- ОПШТИ УСЛОВИ
ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ И ХЛАЂЕЊЕ
ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИНСТАЛАЦИЈИ СА БАКАРНИМ ЦЕВИМА
1. Испорука, транспорт и ускладиштење
2. Спајање бакарних цеви и спојних комада и савијање бакарних цеви
3. Монтажа инсталације
4. Испитивање инсталације
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
9
5. Термичка изолација
6. Завршни преглед
8а3. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА МОНТАЖУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
ОПШТИ УСЛОВИ
УСЛОВИ ЗА РАД И МАТЕРИЈАЛ
8а3.1Н Просторија железничке ваге – објекат
8а3.1Н.01.01.01. Разводна табла
8а3.1Н.02.00.00 Напојни каблови
8а3.1Н.02.01.01 Постављање кабла
8а3.1Н.03.00.00. Инсталација осветљења
8а3.1Н.03.01.01. Сијалично место
8а3.1Н.03.01.02 Сијалично место
8а3.1Н.03.02.01. Прекидачи
8а3.1Н.03.03.01. Светиљке
8а3.1Н.03.03.02. Светиљке
8а3.1Н.04.00.00. Инсталација прикључница и технолошких потрошача
8а3.1Н.04.01.01. Прикључни каблови
8а3.1Н.04.02.01. Прикључнице
8а3.1Н.04.02.02. Прикључнице
8а3.1Н.05.00.00. Темељни уземљивач
8а3.1Н.05.01.01. Трака Fe-Zn 25x4mm
8а3.1Н.05.02.01. Трака Fe-Zn 40x2mm
8а3.1Н.05.03.01. Укрсни комад
8а3.1Н.06.00.00. Остали радови
8а3.1Н.06.01.01. Припремно завршни радови
9А. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
9А.1. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА
9А.1.1. Општи услови
9А.1.2. Кабловски водови
9А .1.2.1. Начин полагања
9А.1.2.2. Ровови
9А.1.2.3. Кабловска канализација
9А.1.2.4. Полагање каблова у рову
9А.1.2.5. Приближавање и укрштање са другим објектима
9А.1.2.6. Спајање и завршавање каблова
9А.1.2.7. Снимање каблова
9А.1.2.8. Затрпавање каблова
9А.1.2.9. Обележавaње кабловског вода
9А.1.2.10. Атестирање каблова по завршеном полагању
9А.1.2.11. Потребни атести:
9А.1.2.12. Документација кабловског вода
9А.1.3. Стубови
9А.1.4. Напајање уличног осветљења и систем командовања
9А.1.5. Завршне одредбе
9. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА И ПОСТРОЈЕЊА
9.1.б Општи услови
9.2.б Услови за ТК каблове
9.3.б Упутство извођачима
9.1.ц Општи услови
9.2.ц Преамбула уз техничке спецификације
9.3.ц Услови квалитета
9.4.ц Услови за ТК каблове
9.5.ц Пружна телефонија
9.6.ц Упутство извођачима
9.7.ц Услови за грађевинске радове
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
10
10. АДАПТАЦИЈЕ ДАЛЕКОВОДА
10.1 ДВ 110 kV бр.1160 Дрмно (СП) – Рудник 2
Упутство за за изградњу
Упутство за монтажу OPGW ужета
10.2
адаптација ДВ 110 kV бр.1128/1 Костолац - Рудник 1
Упутство за за изградњу
10.3 адаптација ДВ 110 kV бр.1128/2 Рудник 1 - Рудник 2, на деоници између портала
у ТС Рудник 1 и портала у ТС Рудник 2
Упутство за за изградњу
10.4 Измештање и заштита надземних и подземних електроенергетских водова 1kV и
10kV
Технички услови за полагање кабловских водова и извођење надземне мреже 10kV
11. ОСИГУРАЊЕ КОЛОСЕКА
11.01.00. УНУТРАШЊИ УРЕЂАЈИ
СС
11.01.01. Комадни пулт
11.01.02. Опис релејног уређаја
11.01.03. Опис напојног уређаја
11.01.04. Прорачун напојног уређаја
11.01.05. Касета интерфејса (само у станици ТЕ Костолац)
11.01.06. Опис просторија за смештај уређаја
11.02.00. СПОЉНИ УРЕЂАЈИ СС
11.02.01. Сигнали
11.02.01.01. Светлосни сигнали
11.02.01.02. Прилазни сигнал
11.02.01.03. Сигнални појмови на улазним сигналима и предсигналима
11.02.02. Скретничка брава
11.02.03. Скретнички сигнали
11.02.04. Исклизница
11.02.05. Исклизнички сигнали
11.02.06. Уређај за контролу присуства шинских возила (AFI коло)
11.02.07. Кабловска мрежа и кабловски прибор
11.02.08. Уземљивање
11.03.00. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ
11.03.01. Техничка документација
11.03.02. Остале обавезе
11.04.00. НАЧИН ИЗВОЂЕЊА МОНТАЖЕ ПОД САОБРАЋАЈЕМ И ОДРЖАВАЊЕ УРЕЂАЈА
11.04.01. Одвијање саобраћаја за време извођења радова
11.04.02. Посебни услови за грађење и одржавање уређаја
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
11
I РАДОВИ
I-0 Техничко образложење
01. Опис постојећег стања
Термоелектрана Костолац Б (ТЕ Костолац Б или ТЕКО Б) налази се на десној обали Дунава
(удаљена око 5 km од обале) у области варошице Костолац (14.000 становника) на чијој територији
се налази и ТЕ Костолац А. Удаљена око 100 km од Београда у правцу исток-североисток, локација
термоелектране припада територији општине Пожаревац.
ТЕ Костолац Б подигнута је 1988. год у југоисточном делу тзв. рударско-енергетског басена (или
угљоносног) басена Костолац. Шире подручје басена је равничарско, са ниским разуђеним
побрђем терасног карактера.
Савремена морфологија терена знатно је измењена услед дугогодишње површинске
експлоатације угља на површинским коповима (ПК) “Дрмно”, ПК “Кленовник” и ПК “Ћириковац” са
пратећим одлагалиштима откривке као и великим одлагалиштима шљаке и пепела, из
термоелектрана Костолац А и Костолац Б.
Основно обележје хидрографској мрежи истражног подручја чини река Дунав са Дунавцем, и
притокама Великом Моравом и Млавом.
ТЕКО-Б користи велике количине расхладне воде (102.600 m3/h) из Дунава. После хлађења, ова
вода се цевоводом испушта у реку Млаву. Како су ове воде загрејане, овај део Млаве на ушћу у
Дунав у зимским месецима постаје станиште бројних врста рибе.
Површински слој терена је сачињен од леса који је распрострањен на читавом угљоносном
подручју, осим на простору алувијона реке Млаве и Дунава. Дебљине је и до 40 m. Испод леса
простире се слој шљункова и пескова. Ниво подземних вода на ширем простору термоелектране
осцилује под директним утицајем интензивног одводњавања повлатних наслага угља које се
спроводи црпењем из великог броја дренажних бунара.
У коридору будуће трасе пруге од техничке инфраструктуре егзистирају електроенергетска,
телекомуникациона постројења и водоводи и објекти хидроенергетике и комуналне и регионалне
инфраструктуре водовода и канализације, као и делови индустријског колосека, ван функције (у
кругу термоелектране).
Далеководи виших напона 400 кV, 220 кV и 110 кV због свог већег значаја представљају уједно
значајнија ограничења од далековода нижих напона (35 кV и 10 кV). Код пројектовања трасе пруге
вођено је рачуна о томе да паралелно пружање трасе пруге и трасе далековода представља веће
ограничење од попречног сечења траса.
Од телекомуникационо техничке инфраструктуре, на картама су уцртане трасе постојећих ТТ
каблова.
Од друмских саобраћајница најзначајнији је регионални пут Р-105 Рам - Братинац, деоницa 0388
овог пута, између чворова бр.0439 и бр 0720, са којим се траса пруге укршта код km 8+530 пруге,
односно приближно у km 14+102 наведене деонице пута.
Од локалних путеви су третирани они који пресецају пружни и путне коридоре или се у њих
уливају.
У погледу железничке инфраструктуре, колосек који је повезивао постојећу железничку мрежу са
ТЕ Костолац Б постојао је од железничке станице Стиг (на прузи Мала Крсна - Бор - Распутница 2 (Вражогрнац)) до ТЕ Костолац Б. Колосек је био нормалне ширине (1435mm), носивости 18 t/os,
неелектрифициран и изграђен за потребе допреме опреме за ТЕ Костолац Б. Након одвајања из
станице Стиг ка ТЕ "Костолац Б", колосек је прелазио преко локације садашњег површинског копа
"Дрмно", који је у експлоатацији. Положај колосека ометао је напредовање рударских радова на
копу, те је стога демонтиран.
Према пројекту, траса пројектованог колосека предвиђа обилазак копова са јужне стране, насељa
Дрмно са западне и затим укључење у комплекс ТЕ Костолац са јужне стране.
Од заштићених природних добара у ширем истраживаном подручју налази се:
•Специјални резерват природе „Делибалатска пешчара“, у оквиру којег се налази и ада Жилава за
коју је утврђен режим заштите I (првог) степена, и
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
12
•
Подручју које је на међународној и националној листи подручја која су значајна за очување
диверзитета фауне птица (Important Bird Areas) - IBA подручје. Номиновано је под називом
„Лабудово Окно“, а уписано у међенародну листу са ознаком 033, а у националну листу
RS016IBA. Подручје је значајно и са аспекта очувања диверзитета биљака - IPA подручје
(Important Plant Areas).
Заштићена природна добра су ван зоне утицаја будућег индустријског колосека. Утицаји
изградње и експлоатације варијантних решења индустријског колосека на заштићена природна
добра у истраживаном подручју су минимални.
У коридору индустријског колосека налази се заштићено културно добро-археолошки локалитет
Виминацијум. Североисточна - источна граница ТЕ Костолац истовремено је и југозападна граница
локалитета.
Виминацијум је једно од најзначајнијих археолошких налазишта на територији Србије, под
заштитом државе од 1949. године, као споменик културе - археолошко налазиште. Објекти који су
конзервирани на локалитету су римски аквадукт, базилика, гробница, маузолеј, меморије, терме,
северна капија логора и триконхална црква. Источно од ТЕ Костолац Б налазе се два локалитета:
римско купатило (терме) на удаљености од око 2 km од локације термоелектране и северна капија
логора (порта преторија), на удаљености од око 3 km.
У оквиру граница ТЕ Костолац Б, налазе се конзервиране три меморије на две локације и једна
мања археолошка ископина на трећој локацији.
Ако се у току грађевинских и других радова наиђе на археолошка налазишта или археолошке
предмете, извођач радова је дужан да одмах, без одлагања прекине радове и обавести Завод за
заштиту споменика културе Смедерево и да предузме све мере да се налаз не уништи и не оштети
односно да се сачува на месту и у положају у коме је откривен.
02. Опис решења
Будући транспорт железницом треба да одговори на следеће захтеве за превозом:
1.Довоз кречњака за одсумпоравање димних гасова у ТЕ Костолац Б из каменолома
(Ковиловача код Деспотовца),
2.Одвоз угља са површинског копа Дрмно до ТЕ Морава у Свилајнцу,
3.Довоз рударске опреме до копа Дрмно,
4.Довоз опреме у ТЕ Костолац Б
5.Одвоз угља за широку потрошњу
6.Одвоз нуспроизвода из ТЕ Костолац Б (пепео, гипс).
02.1. Ситуациони план
Траса колосека, према одабраном решењу, прелази преко благо нагнуте равнице од станице Стиг
према Дрмну, користећи постојећи простор бившег индустријског колосека у дужини од око 7km.
Након напуштања локације бившег колосека, траса је вођена наспрам (паралелно) са монтажним
плацем, (предвиђена станица - укрсница наспрам монтажног плаца) а надаље поред насеља
Дрмно, обилазећи га са западно - северозападне стране. Обилазни колосек у укрсници омогућава
остављање кола за монтажни плац и промену места локомотиве са чела на крај воза, за потребе
доставе кола на слепе колосеке у кругу ТЕКО Б.
У правце постојећих колосека у оквиру термоелектране Костолац Б укључује се, једним својим
краком, након укрштања са постојећом транспортном траком за угаљ. Други крак пројектованог
колосека (означен као кол.6) вођен је југоисточно од постојећих објеката пријемног и расподелног
бункера и испод постојећег тракастог транспортера. Намена овог колосека је опслуживање
планираног складишта кречњака и евентуални довоз опреме за будући блок 3 термоелектране, као
и могући утовар угља за потребе ТЕ Морава у Свилајнцу. Овај колосек се због потреба
манипулације вагонима при утовару/истовару на северној страни води уз северозападни део
ограде, с тим да је дужина извлачњака после скретнице (намењен за извлачење и манипулацију
вагонима) ограничина на 282 m.
У зони планираног складишта кречњака (и могућег утовара угља за потребе ТЕ Морава)
предвиђена је изградња још једног колосека (подељен скретницама на кол.6а, односно 6б), осим
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
13
главног (кол.6). Намена овог колосека је да омогући манипулацију вагонима при истовару
кречњака, (утовару угља) као и да омогући постављање локомотиве на чело композиције.
Дефинисани положај колосека 6 захтева измештање постојећег асфалтног пута, ширине 6m у кругу
ТЕКО Б на дужини од 150m, као и измештање постојећег осветљења дуж пута.
На km 0+734.55 и km 0+828.35 колосек се укршта са постојећим системом за одводњавање копова.
Пројектом је предвиђена изградња и колосека који би опслуживао некадашње утоварно место за
комадни угаљ за широку потрошњу и постојећу вагу (кол. бр.5). Колосек је везан са једне стране за
колосек бр.4 и вођен је као слепи, док се одустало од везивања за кол.бр.6, да би се избегло
укрштање колосека са две постојеће транспортне траке.
Хоризонтални и вертикални елементи трасе су предвиђени за брзину од 50km/h на делу отворене
трасе, док је планирана брзина у кругу термоелектране до 20km/h. Дужина трасе од станице Стиг
до раздвајања колосека испред термоелектране износи 13,88 km, укупна дужина колосека 6 је
2,231 km, дужина колосека у кругу ТЕКО Б је 4,41 km од чега је 3,33 km колосека по правцу
постојећих у термоелектрани, што уз 1,13 km (обилазни колосек 395,86 m + колосек који улази у
монтажни плац 736,0 m) колосека код монтажног плаца даје укупну грађевинску дужину колосека
од 21,44 km, односно 21,97 km са скретницама.
0
За повезивање свих колосека потребно је укупно тринаест скретница - предвиђене типа 6 -2000
12ком и једна 6 -300, на почетку колосека, у станици Стиг.
Електрификација индустријског колосека се не предвиђа.
У складу са захтевима Инвеститора предвиђена је уградња ваге на колосеку бр.4, намењене
мерењу комадног угља. Вага дужине 18м, је предвиђена у км 14+372,47 (средина ваге)
За мерење кречњака и ситног угља предвиђена је заједничка вага на колосеку 6, приближно у км
1+211,50(средина ваге).
Положај вага је такав да задовољава услове испоручиоца опреме у погледу правца колосека
испред и иза ваге, односно испред и иза мерног моста да је колосек прав у дужини мерног моста.
Вага се састоји од мерних мостова (са припадајућом опремом), кућице за смештај електронске
опреме и рад особља, као и неопходног ожичења. Вага је компјутеризована и омогућава
електронско праћење свих података везаних за мерење.
Железничка вага типа VV 100-E, намењена је мерењу железничких вагона нормалног колосека
(1435 mm) до дужине од 18 m. Вага ја тако конструисана да може издржати пролазак локомотиве.
Платформа ваге се састоји од два мерна моста (12+6 m), а ширине 1800 mm који су израђени од
варених челичних носача Inp 900, а међусобно спојених попречним везама од ваљаних и варених
UNP носача.
Дубина јаме у коју се ставља вага је 1,5 m. Сваки мост ваге (2 ком.) делује посебно, тако да се
мерење може вршити у зависности од дужине вагона на сваком мосту појединачно или оба моста у
спрези, што омогућава мерење без растављања композиције.
Ради обезбеђења безбедног и поузданог рада на конструкцију мерног моста постављају се
апсорбери шока (одбојници). Конструисани су тако да могу са прихвате све хоризонталне силе,
како уздужне тако и попречне, које настају услед заустављању возила на пријемнику масе (моста
ваге), тј. да анулирају инерцијалне силе масе возила, а да при том пренесу несметано силу - масу
возила на електромеханичке мерне претвараче.
02.2. Уздужни профил
У уздужном профилу траса је прилагођена терену, са максималним нагибом од 12,5‰ на дужини
од 1036m, што је условљено конфигурацијом терена преко кога пруга пролази. На преломима
нивелете примењена су заобљења прописаним вертикалним кривинама. Приликом одређивања
нивелете вођено је рачуна о укрштањима са путевима у нивоу, као и осталим инфраструктурним
објектима.
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
14
02.3. Конструкција доњег строја
Доњи строј је предвиђен за 25 t оптерећења, са ширином планума од 6m и тампон слојем дебљине
30cm.
Труп пруге прилагођен је делу терена преко кога је вођена траса. Генерално, могу се издвојити три
различита дела трасе на којима је труп формиран на исти начин, и то:
- део на коме траса користи простор бившег индустријског колосека,
- део на коме је траса слободно вођена и
- део колосека у оквиру круга ТЕКО Б.
На првом делу, на коме је траса релативно принудно вођена како би се искористио простор на
коме се некада налазио колосек, на основу геотехничких истражних радова којима је утврђена
врста и квалитет материјала од којих је састављен доњи строј пруге (детаљан опис и резултати у
књизи 2 Идејног пројекта - Геотехнички радови) одређен је могућ начин коришћења постојећег
трупа. Обзиром да су резултати геотехничког испитивања утврдили да је доњи строј некадашњег
колосека у добром стању и на њему нису потребне значајније интервенције, предвиђено је да се
након уклањања преостале засторне призме и површинског слоја нечистоће (дебљине 10 cm)
догради труп до потребних димензија. Препорука је да се проширење насипа обави материјалом
сличног састава и својстава у односу на материјал уграђен у постојећи насип - од шљунковитог
песка са прашинасто-глиновитом фракцијом.
Завршни део реконструисаног насипа изводи се као тампон слој од шљунковито песковитог
материјала, минималне дебљине д=30cm. Изнад тампонског слоја формира се нова засторна
призма са колосечном решетком, према важећим прописима.
При радовима на уређењу постојећег темељног тла - подтла на деловима пруге у насипу, потребно
је да се постигну вредности збијености од Еv2 ≥ 30 MN/m2 при испитивању модула
деформабилности (Еv2) кружном плочом φ 30 cm, односно Еvdin ≥ 15 MN/m2 када се контрола врши
динамичким модулом деформабилитета.
При уређењу завршног слоја насипа и усека-постељице, захтеване вредности збијености су Еv2 ≥
45 MN/m2 (при испитивању кружном плочом φ 30 cm) односно Еvdin ≥ 25 MN/m2 ако се контрола
врши динамичким модулом деформабилитета.
2
Након уградње тампонског слоја од д = 30 cm, захтеване вредности збијености су Еv2 ≥ 80 MN/m ,
2
односно Еvdin ≥ 40MN/m .
Уколико се при извођењу радова на делу постојећег насипа наиђе на локалне засторне вреће, исте
је потребно "очистити" и санирати их шљунковито песковитим материјалом, уз обавезно
обезбеђење правилног одводњавања. На местима где се не може обезбедити правилно
одводњавање "очишћене" засторне вреће, уместо шљунковито песковитог материјала треба
уградити глиновит материјал, са збијањем до кота од којих је одводњавање могуће.
Локално, на малим дужинама, траса прелази преко мочварног (забареног) терена. На тим местима
потребно је, пре изградње насипа, најпре урадити камени набачај од камена величине зрна
dmax=1/2 дебљине слоја, до кота које су изнад забареног терена, што је предвиђено пројектном
документацијом.
На другом делу, на коме је траса слободно вођена, труп пруге се ради преко прашинастоглиновитих наслага дебљине неколико десетина метара. До дубине од 10-11m није регистрован
ниво подземне воде.
Изградњи насипа чија висина износи до 3.90 m, треба да претходи уређење - збијање подтла, уз
претходно уклањање хумусног слоја дебљине око 30 cm.
Како се, према подацима из Геотехничког елабората могу очекивата слегања насипа, ради
умањења нежељених ефеката предвиђено је постављање геосинтетичких мрежа на контакту
насипа и терена. Мреже се постављају на деоницама на којима је висина насипа преко 2m, од км
7+250 до км 7+800.
Од km 14+200 колосеци се граде у кругу ТЕКО Б, претежно по траси већ постојећих колосека, осим
колосека означених бр.6 и 6а.
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
15
Труп пруге на овом делу је углавном у усеку, како би шине биле у висини платоа. Одводњавање је
предвиђено путем дренажног система, који се може излити само у упојне бунаре, дубине веће од
10m.
Напомене о потребној носивости појединих слојева остају у важности.
02.4. Горњи строј
Постојећи делови колосека, претежно од шина 49 на дрвеним праговима, су у различитом стању од потпуно прекривених земљом, до утопљених у бетонски плато (делови колосека бр. 1) или
камену коцку (делови колосека бр. 4).
Пројектном документацијом је предвиђена демонтажа и уклањање свог постојећег колосечног
материјала, уз набавку и уградњу новог.
Изузетак је постојећи колосек у машинској сали блока 2 (колосек бр.2 после км 823,12), који је
потпуно заливен у бетонски под и за који је предвиђено да остане у постојећем стању.
Горњи строј предвиђен је за осовинско оптерећење од 22,5 t. Колосечна решетка формираће се од
шина типа 49Е1 на дрвеним праговима димензија 2,60х0,26х0,16 m на растојању од 0,60m, са
причврсним прибором типа "К" и туцаничким застором, прописане дебљине и гранулације.
Предвиђене скретнице су типа 49Е1-300-6° и 49Е1-200-6°, такође на дрвеним праговима.
За колосек на делу отворене трасе је предвиђено заваривање у дуги шински трак. Код заваривања
колосека у ДТШ, у циљу посебног појачања колосека против бочног избацивања, у кривинама
мањих полупречника од Р 500 код колосека са дрвеним праговима, уграђују се справе против
бочног померања прагова
Распоред справа (капе) против бочног избацивања колосека дат је табеларно у Доказници мера.
Положај им је на челу прагова са унутрашње стране кривине.
Такође је предвиђено и уграђивање потребног броја справа против путовања шина.
За колосеке у кругу ТЕКО Б, обзиром на предвиђене мале радијусе (Р=180 m) полагање колосека
ће се обавити са класичним саставима.
На делу колосека бр.1, који је вођен по траси постојећег колосека, примењена је хоризонтална
кривина радијуса R = 150 m. У циљу омогућавања проласка возне локомотиве, предвиђена је
уградња заштитне шине по целој дужини унутрашње колосечне шине у кривини, у складу са
важећим Правилником 314.
Узновопројектовани колосек у оквиру монтажног плаца, након формирања колосечне решетке,
предвиђено је да се изврши поравнање нове засторне призме са околним тереном додавањем
вишка туцаника (приказано у попречним профилима), како на терену не би остале денивелације
које могу неповољно да утичу на кретање запослених по платоу.
02.5. Одводњавање
Одводњавање пруге предвиђено је подужним и попречним нагибима планума, као и изградњом
нових канала и објеката отвора до 5,0m - пропуста. Предвиђени систем одводњавања је отворен.
Пројектом су предвиђени трапезни земљани канали ширине дна 0,5m, минималне дубине 0,35 m.
Воде прикупљене овим каналима изливају се, кроз пројектоване пропусте, у постојеће локалне
депресије.
Осим земљаних канала, на појединим деловима трасе где није било довољно простора за
земљане канале, примењени су бетонски или обложени канали, што се јасно види из приложених
попречних профила.
Заједничко за све канале је да се нису могли избећи врло мали падови канала, због саме
конфигурације терена. Стога ће поједини земљани канали истовремено служити и као ретензије.
На местима путних прелаза у нивоу предвиђено је постављање дренажнo - канализационих цеви
Ø300mm за провођење воде прикупљене каналима и дренирање трупа пруге.
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
16
У функцији одводњавања пруге су и мали објекти - пропусти отвора од 5 m', којих ће на траси пруге
бити укупно 11.
На делу трасе где се налазио постојећи труп пруге могу се уочити некадашњи мали објекти плочасти пропусти или бетонске цеви отвора 1,0m или покривен канал отвора Л=0,5m. Ниједан
објекат нема довољну ширину од 6.0 m. Постојећа ширина пропуста и висина парапета су
недовољни за правилно формирање засторне призме, те би се застор осипао и затрпавао улаз и
излаз пропуста, а многи парапети су разрушени .
Евентуална санација и продужавање постојећих пропуста у циљу њиховог задржавања у функцији
подразумева, прво, контролу носивости свих елемената пропуста. Уз то је неопходно узимање
узорака и испитивање квалитета материјала постојећих носећих елемената, раскопавање темеља
да би се добио увид о димензијама фундамената и извођење геолошких истражних бушотина.
Након тога, требало би санирати спојнице и прслине, које треба очистити, продувати ваздухом под
притиском и на крају извршити инјектирање пукотина и спојница инјекционом масом на бази
епоксида, уз торкретирање, према потреби, као и доградњу објекта до потребне дужине.
Пројектант је мишљења да су ови радови економски неисплативи с обзиром на стање пропуста и
обим радова. Зато се предвиђа комплетна замена свих објеката новим.
За новопројектовани тип конструкције предвиђен је најчешће затворен рам са паралелним
крилима, светлог отвора 1х1 m, као и неколико бетонских цеви, на местима где се труп пруге
налази у насипу нешто веће висине.
Армирано-бетонски пропусти отвора 1х1 m предвиђени су на km1+174,74; km 1+773,88; km
2+773,74; km 3+849,11; km 4+267,70; km 5+622,80; као и на km 0+160,17 колосека за монтажни
плац. Бетонске цеви Ø 1000 предвиђене су на km 5+124,19 и km6+473,39, док је на km 13+423,36
пруге пројектована бетонска цев Ø 1600 са бетонском цеви Ø 1600 на km 0+984,09 девијације
локалног пута за Дрмно.
На месту где се траса пруге укршта са постојећом металном цеви Ø 1000 (преливна станица), у
km12+074,57 пруге, предвиђена је изградња плочастог пропуста отвора Л=3m како би се колосек
превео преко цеви, без њеног угрожавања. Исти такав објекат предвиђен је и за превођење преко
цеви прилазног пута црпној станици (km0+016,06 пута).
Конструкција армирано бетонских пропуста отвора 1х1m се изводи у бетону марке МВ 30. Бетон је
водонепропустљивости V-6 ( ЈУС У.М1.015 ) и отпорности на мраз М-150 ( ЈУС У.М1.016 ) а армира
се ребрастим гвожђем RА 400/500-2.
Армиранобетонски елементи пропуста су монтажни, одговарајуће дужине у зависности од
величине пропуста, а за механизацију средње носивости ( ч 12.0 t ). Веза монтажних елемената је "
на суво ", постављањем пуног гуменог ваљка Ø30 по целом обиму на споју монтажних елемената.
Попуњавање спојница је трајно еластичним китом, и то испред и иза гуменог ваљка тј. и са
спољашње и са унутрашње стране елемената. С обзиром на подлогу пропуста од шљунка и
бетона, сматра се да не постоји опасност од неједнаког слегања монтажних елемената, те се они
не монолитизују. Овим начином се убрзава процес извођења.
По обиму пропуста се изводи комплетна хидроизолација и њена заштита.
Испред и иза пропуста, на ширини затвореног дела конструкције, због разлике у крутости насипа
пруге и објекта, а и због повољнијих утицаја хоризонталног оптерећења на зидове пропуста,
предвиђена је израда шљунчаних клинова у нагибу 1:1 од добро гранулисаног шљунка.
02.6. Путни прелази у нивоу
Укрштања са друмским саобраћајницама разрешена су укрштањима у нивоу. Од укупно 56
укрштаја са друмским саобраћајницама, предвиђено је да се на 30 не формирају путни прелази
(неће бити могуће коришћење путева), а да од преосталих 3 буду осигурани аутоматским уређајем
осигурања, путопрелазним полубраницима са припадајућом светлосном, звучном и ликовном
сигнализацијом, контролним сигналима и укључним уређајима за аутоматско укључење и
искључење и одговарајућим инсталацијама за сигнално - сигурносне и телекомуникационе уређаје
(тип IV према Упутству 412 о опремању путних прелаза у нивоу електричним уређајима за
осигурање).
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
17
За уређење самих путних прелаза предвиђена је уградња типских армирано - бетонских плоча,
чији су детаљи дати у документацији.
Посебно се издваја укрштање трасе колосека на km 8+435.67 (пруге) са државним путем IIb-372
(бивши регионални пут Р-105 Рам - Братинац), деоницa 0388 овог пута, између чворова бр.0439 и
бр 0720, приближно у km 14+102 наведене деонице пута. Због малог угла укрштања друмске и
будуће железничке саобраћајнице, предвиђа се девијација пута, у складу са условима ЈП "Путеви
Србије". Планирана девијација ће бити на дужини од око 630 m, са ширином пута од 2х3,25 m, за
пројектну брзину од Vr=50 km /h.
Такође, према km 12+450 до km 13+780 пруге, предвиђена је девијација локалног асфалтног пута
за село Дрмно, која ће истовремено служити као обилазница око села за теретна возила.
Предвиђена ширина пута је 2х3,25 m, а дужина девијације око 1360m. Са ове обилазнице
предвиђена су два улаза у место Дрмно - један на почетку девијације, а други на крају девијације.
На местима улаза пута у насеље формирају се путни прелази у нивоу, први на km12+677,24 пруге
а други на km13+787,90.
У циљу безбедног одвијања друмског и железничког саобраћаја, с обзиром на ранг саобраћајница,
осигурање путних прелаза биће изведено на следећи начин:
•путни прелази у km 8+436 и у km 12+677 опремиће се аутоматским уређајима за обезбеђење
саобраћаја са контролним сигналима (тип IV према Упутству 412);
•путни прелаз у km 13+788 опремиће се електричним уређајима за обезбеђење саобраћаја који
се укључују тастерима са станичне поставнице у ТЕКО Б (тип III према Упутству 412), којим
ће руковати пословођа саобраћаја у ТЕКО Б;
Сва три прелаза који су предвиђени за осигурање (у km 8+436, у km 12+677 и у km 13+788) биће
опремљена и уређајем локалног постављача (ЛОБ) који се налази поред самог прелаза,и који се
користи у случају маневарског рада преко прелаза
Пословне редове службених места ТЕКО Б и Стиг треба допунити одговарајућим одредбама које
се односе на рад уређаја путних прелаза, а које ће израдити надлежна саобраћајна служба.
У Књизи 7- Пројекат уређења путних прелаза у нивоу, са осигурањем, приказане су појединачно
девијације путева, обухваћене кроз грађевински пројекат, пројекат саобраћајне сигнализације и
опреме и пројекат осигурања путног прелаза.
Преостали путни прелази детаљно су обрађени у Књизи 4 - Пројекат реконструкције друмских
саобраћајница. У књизи су приказани грађевински део уређења путног прелаза (ситуације, уздужни
и попречни профили, детаљи) и саобраћајна сигнализација и опрема за путне прелазе. Заједничко
за све ове путеве је да се претежно ради о путевима нижег ранга, локалним и некатегорисаним,
који се користе за прилаз пољопривредним имањима. Један број путева је у кругу ТЕКО Б и служи
за интерне прилазе објектима и постројењима термоелектране. За уређење самих путних прелаза
предвиђена је уградња типских армирано - бетонских плоча. Сви ови путни прелази биће
осигурани знаковима вертикалне друмске сигнализације.
02.7. Укрштање пруге са инсталацијама водовода и канализације
На основу услова и података добијених од надлежних комуналних предузећа одређени су
укрштаји индустријског колосека са комуналним инсталацијама на отвореном делу трасе пруге.
Решење укрштања колосека са водовима у кругу ТЕКО Б одређена су на основу података
добијених од стране Инвеститора.
Траса железничке пруге укршта се са трасом постојећег водовода пречника Ø 100 на стационажи
0
km 8+520 под углом од 15 . Према условима надлежног комуналног предузећа, захтева се
укрштање железничке пруге и инсталација водовода искључиво под правим углом. Пројектант је
предвидео постављање постојеће цеви Ø 100 у заштитну цев пречника Ø 300 при проласку испод
укрштаја са пругом. Теме заштитне цеви треба да буде на прописаном вертикалном растојању од
горње ивице прага. На крајевима заштитне цеви, на минималном прописаном удаљењу од ножице
насипа, поставити водоводне шахтове.
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
18
На стационажи железничке пруге km 13+675 постојећа водоводна цев пречника Ø 200 укршта се са
трасом железничке пруге под захтеваним углом од 900 те се предвиђа постављање заштитне цеви
пречника Ø 400 на месту укрштања са пругом. На крајевима заштитне цеви на минималном
прописаном удаљењу од ножице насипа, поставити водоводне шахтове.
У кругу ТЕКО Б пројектована траса колосека се на два места укршта са постојећим интерним
системом за одводњавање. У Књизи 5 - Пројекат хидротехничких радовадати су сви потребни
детаљи за разрешење наведених укрштаја.
02.8. Укрштање пруге са транспортном траком
Траса колосека укршта се са транспортном траком за угаљ код km 14+154 трасе. Транспортер има
задатак да прими угаљ у расподелном бункеру ТЕКО ,,Б“ и системом тракастих транспортера Т2 и
Т3 снабдева угљем ТЕКО,,А „.
Као оптимално решење изабрано је да се траса транспортера спусти испод колосека, односно
изгради пропуст отвора 5 m кроз који ће бити проведена трака.
Дужина промењене трасе тракастог транспортера је, у хоризонталној равни, око 112m.
Осим изградње пропуста за провођење траке, неопходно је извести и армирано-бетонски зид,
дужине око 110 m, обзиром да се непосредно уз траку налази друмска саобраћајница коју користе
возила за прилаз кругу ТЕКО Б и складишту комадног угља.
02.9. Електротехничка инфраструктура
02.9.1. Електроенергетика
За потребе рада ТЕ Костолац планира се изградња индустријског колосека који ће да повеже
термоелектрану са мрежом пруга Железница Србије. Пошто није планирана електрификација овог
колосека, из области електроенергетике решаване су колизија са постојећом електроенергетском
инфраструктуром.
Због изградње колосека на одређеним местима је извршено и измештање постојећих друмских
саобраћајница. И у овим случајевима су решаване колизије са постојећом електроенергетском
инфраструктуром.
Због изградње пруге и промене трасе пута потребно је реконструисати или проверити све
надземне и подземне водове на местима колизије са пругом и путем, у складу са важећим
прописима за електроенергетске водове, као и условима надлежних електропривредних
организација, у овом случају Електромрежа Србије и ЕД Електроморава Пожаревац. Према овим
условима, надземни водови напона 10kV на местима укрштаја са пругом и путем се каблирају, а
водови напона 110kV и 400kV се издижу на довољну висину изнад пруге и пута, уз механичко и
електрично појачавање у складу са прописима.
На основу података, који су нам достављени од Електромрежа Србије и ЕД Електроморава
Пожаревац, на посматраном подручју постоје далеководи називног напона 10kV, 110kV и 400kV
који се приближавају или укрштају са трасом новопројектоване пруге.
Поред колизије са далеководима постоји и колизија са осветљењем саобраћајнице у кругу
електране тако да је неопходно, на одређеној дужини, изместити постојеће осветљење које је
изведено светиљкама постављеним на стубове висине 10m.
02.9.2. Сигнално - сигурносни уређаји
Ради безбедног одвијања железничког саобраћаја потребно је извршити осигурање целокупног
индустријског колосека од станице Стиг до круга ТЕ Костолац Б сигнално -сигурносним уређајима
на следећи начин:
− одвојна скретница за нови колосек у станици Стиг (бр.1) уградиће се на месту постојеће
скретнице бр.4 и опремиће се скретничким бравама са кључевима и постављањем на
лицу места, а на новом колосеку уградиће се нови ликовни предсигнал и улазни сигнал
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
19
станице Стиг за вожње од стране ТЕ Костолац Б, уз одговарајућу прераду постојеће
механичке станичне поставнице
− укрсница поред монтажног плаца и одвојни колосек за монтажни плац опремиће се
скретничким бравама са кључевима и постављањем на лицу места
− службено место ТЕ Костолац Б опремиће се упрошћеним електрорелејним сигналносигурносним уређајем са локалним постављањем скретница и централним постављањем
сигнала (централна сигнална поставница са приволом - тип ЕРР по Општим техничким
прописима за релејне станичне сигнално-сигурносне уређаје - ГДЈЖ бр. 2740/57).
Све скретнице на индустријском колосеку опремиће се скретничким механичким кључевним
бравама са кључевима који ће бити под надзором овлашћених лица у станици Стиг, односно ТЕ
Костолац Б. Путеви вожње постављаће се на лицу места ручним прекретањем свих скретница у
одговарајући положај. Релејни и напојни део уређаја ће бити смештени у просторији отправника у
ТЕ Костолац Б, а акумулаторске батерије у посебној просторији или у одговарајућем сандук у
просторији отправника (зависно од расположивог простора).
02.9.3. Телекомуникациони уређаји
Предмет телекомуникација су системи веза kоји служе за пренос говора, односно фиксне и
бежичне везе. Основна намена ових веза је споразумевање радног особља ради безбедног
одвијања и регулисања саобраћаја на прузи.
Веза отправника возова станицe Стиг и пословође саобраћаја у кругу ТЕКО Б оствариваће се
посредством Телеком веза. За везу између отправника возова, возног особља и пословође
саобраћаја користиће се радио везе, према Пројекту телекомуникационих постројења (Књига 10).
Улазни сигнал Аu опремиће се телефоном за везу са пословођом саобраћаја ТЕКО Б, а како се
налази у непосредној близини путног прелаза РРА3, исти телефон ће се користити и за везу путног
прелаза РРА3 и ТЕКО Б (детаљи дати у Књизи 10).
У зонама индустријског колосека где је ТК кабл паралелно вођен са трасом пруге директно је
угрожен постојећи ТК кабл, па се мора предвидети његова заштита.
У зонама укрштања ТК каблова са трасом индустријског колосека директно је угрожен постојећи
пружни кабл па се мора предвидети његова заштита и евентуално измештање.
Пре извођења радова морају се добити технички услови и сагласности предузећа Телеком Србија.
Сви радови на постојећим ТК кабловима морају се урадити у складу са техничким условима и
захтевима предузећа Телеком Србија.
Суштина услова Телекома за предметну деоницу односи се на:
− На предметном делу Телеком има постављене своје каблове тако да је потребно добити
сагласност и техничке услове од предузећа Телеком Србија за трасу и извођење радова
− 30 дана пре почетка радова треба обавестити ТЕЛЕКОМ СРБИЈА - ИЈ Пожаревац,
− Пре почетка било каквих грађевинских радова потребно је извршити трасирање и
обележавање трасе постојећих каблова
Приликом извођења грађевинских радова на изградњи нове пруге обавезно је присуство надзорног
органа који води рачуна да кабл не буде оштећен. Уколико ипак дође до оштећења, служба мора
одмах да интервенише како саобраћај по каблу не би био дуже прекинут. Приликом премештања
наставака водити рачуна да не дође до оштећења наставка.
02.10. Извођење радова на изградњи индустријског колосека
Реализација индустријског колосека захтева поделу радова по врсти и времену извођења на:
претходне, припремне, главне и завршне радове.
Након претходних радова, који обухватају преношење пројектоване осовине и нивете на терен,
следе припремни радови. Они претходе главним и имају за циљ остварање свих предуслова који
омогућавају континуалан ток извођења главних радова (измештања инсталација, потребна
рушења, девијације путева који су на траси будуће пруге, итд.). Такође, у претходне радове могу се
уврстити и благовремена допрема и лагеровање на депонијама поред будуће пруге материјали
доњег и горњег строја, због значајне количине потребних редовних дневних испорука материјала.
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
20
Врста, количина и место допреме материјала за уградњу условљена је поделом главних радова,
усвојеном методом извођења радова отворене пруге и станице (ТЕКО Б), као и опредељењем да
гро материјала буде депононовано пре почетка радова, како би укупно време грађења било што
краће.
Материјал горњег строја (прагови и колосечни прибор) могуће је депоновати у станици Стиг. Шине
зависно од усвојене методе-технологије грађења истовариће се на отворену пругу, или ће се
депоновати у станицама према смеру напредовања радова
Песковито шљунковити материјал и туцаник требало би тако лоцирати да се допрема „иза леђа“ у
односу на напредовање радова доњег строја, односно полагање колосека.
Сам обим и врста потребних радова за изградњу колосека одређени су пројектом, а у складу са
геотехничким истражним радовима.
На делу где се траса поклапа са некадашњом пругом, предвиђено је да се након уклањања
преостале засторне призме врши ископ горњег дела постојећег трупа до пројектованих кота. На
место ископаног дела трупа пруге, након обраде постељице - образовања правилних
геометријских нагиба и потребних збијања, предвиђена је израда насипа од шљунковито
песковитог материјала преко уређеног темељног тла (односно површине скинутог насипа).
На делу слободно вођене трасе, након уклањања хумуса у слоју дебљине 30cm и потребних
збијања, може се приступити изради насипа од шљунковито - песковитих материјала,
придобијених из копа. У зони у којој су насипи висине преко 3 m, предвиђено је постављање
геомреже са геотекстилом.
Геомрежа ће обезбедити постизање захтеване збијености на плануму и равномерно преношење
оптерећења на тло, што ће спречити појаву деформација на доњем строју током експлоатације.
Улога геотекстила је ефикасније одводњавање планума тла као и спречавање мешања глиновитог
са шљунковито - песковитим материјалом.
У кругу ТЕКО Б најпре треба извршити потпуну демонтажу постојећих колосека, а након тога
припрему подтла, односно постељице за формирање трупа пруге, под истим условима као и на
преосталим деловима трасе.
Завршни део насипа на целој дужини трупа изводи се као тампон слој од шљунковито песковитог
материјала, минималне дебљине д=30 cm.
Изнад тампонског слоја формира се нова засторна призма са колосечном решетком, према
важећим прописима.
Радовима на горњем строју предвиђена је набавка и уградња шина типа 49 Е1 на дрвеним
праговима, са класичним колосечним прибором на отвореној прузи и станичним колосецима (у
оквиру ТЕКО Б).
Радови на изради горњег строја, зависно од опредељења и опреме којом располаже извођач
радова, извршавају се познатим технолошким поступцима, применом: порталних шинских кранова
за полагање колосека, засторних плугова за уградњу туцаника и подбијачица за подбијање прагова
и регулисање смера и нивелете колосека.
Скретнице, ако буду испоручене претходно монтиране са праговима, могу се уградити употребом
специјалних порталних кранова на гусеницама, или шинским дизалицама знатне носивости.
Уколико се скретнице монтирају на градилишту, њихова уградња се може обавити системом малих
порталних кранова или на лицу места употребом двопутих багера.
Колосеци и скретнице се прво заварују у отсеке АТ поступком, а завршно заваривање и отпуштање
колосека у ДТШ се мора извршити у складу са важећим прописима.
Паралелно са извођењем грађевинских радова, потребно је организовати радове на
електротехничкој инфраструктури, како би сви радови били завршени истовремено и омогућили
коришћење колосека.
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
21
Све радове потребно је изводити у оптималним временским условима. Неопходно је у току
градње вршити сталну контролу збијености слојева, према захтеваним вредностима, дефинисаним
важећим правилницима
Приликом извођења радова неопходно је придржавати се важећих стандарда, прописа и СРПС-а,
као и Закона о заштити на раду. Посебну пажњу посветити евентуалним комуналним
инсталацијама како не би дошло до њиховог оштећења.
Опрема и механизација извођача се мора одржавати током градње у поузданом радном стању,
што за собом повлачи обезбеђење привремених објеката у којима ће се иста, у случају квара,
поправљати.
Ради несметаног одвијања главних радова, морају се благовремено, пре почетка главних радова,
припремити и створити услови за смештај: опреме, машина, сервиса и стамбених објеката , како
би се свакодневни живот и рад руководства и радника извођача радова одвијао без проблема.
Запосленима на градилишту се морају обезбедити нормални животни услови за рад и боравак.
Зависно од стварних потреба изабраног извођача радова, део пројекта технологије и организације
грађења (организација и смештај производног и стамбеног дела градилишта) требало би детаљно
обрадити у Извођачком пројекту организације и технологије грађења.
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
22
Преамбула уз техничке спецификације
0.1.
Ови технички услови односе се на радове градње или ремонта пруга за брзине до 160
km/h. Они важе за радове предвиђене Уговором, као и за радове који се накнадно одреде
на градилишту, а који су потребни за потпуно извршење уговореног задатка.
0.2.Извођач је дужан да води сву потребну документацију коју чине:
0.2.1.Грађевински дневник
Грађевински дневник води се у облику увезане књиге с двоструко обележеним страницама
(оригинал и копија), копија се може из књиге кидати.
Грађевински дневник води руководилац радова, или особа коју он одреди, од дана увођења
Извођача у посао до дана примопредаје након завршетка радова.
У грађевински дневник се свакодневно уписују подаци о току и начину извођења радова, као и сви
они подаци који могу утицати на сигурност и квалитет радова, као што су подаци о: прегледу
свих оних радова који се у следећим фазама неће моћи прегледати (темељне јаме и подлоге пре
наставка радова, оплата и арматура пре бетонирања, постељица пре израде горњег строја,
зидани елементи пре малтерисања, слободни профили и стенске масе у тунелима пре израде
облоге, инсталације пре затварања изолације, пре затрпавања и сл.), узимању узорака
материјала за испитивање, испитивањима на градилишту, резултатима испитивања и
атестирања, одступању од техничке документације, временским приликама и температури,
евентуалним природним догађајима и удесима, приспећу, пореклу и квалитету материјала и
опреме који се испоручују на градилиште, висинским тачкама, исколчењу и сл. испитивању
терена, прегледу градилишта по инспекцијским органима и њиховим налазима, као и о другим
радовима и догађајима од утицаја на сигурност и квалитет радова.
Надаље, уписују се сви они подаци који могу служити као доказ при обрачунавању изведених
радова као што су подаци о: изменама и допунама пројеката, застојима и прекиду радова,
радовима који се обрачунавају у режијским сатима, непредвиђеним и накнадним радовима,
подземним водама, изменама услова рада, броју запослених и њиховој квалификационој
структури, механизацији на градилишту, котама ископа, категорији земљишта, о измењеним
условима рада и др.
Директор пројекта и Извођач водиће кореспонденцију преко грађевинског дневника у вези с
наведеним подацима као и другим проблемима, а нарочито у вези с одржавањем рокова,
прибављањем потребне документације, отклањањем уочених недостатака, оценом
квалитета, исплатом радова итд. посебно путем дневника директор пројекта даје Извођачу
сва потребна упутства.
0.2.2.Грађевинска књига
Извођач је дужан да води грађевинску књигу. У грађевинску књигу уписују се тачни подаци о
мерама и количинама стварно изведених радова укључујући измене радова, допуне радова,
накнадне радове и непредвиђене радове. Књига служи као доказ (документ) за обрачун и
наплату радова. По потреби, у грађевинску књигу уцртавају се и одговарајуће скице.
Руководилац радова извођача и Директор пројекта дужни су израђивати потребне обрачунске
нацрте који се сматрају саставним делом грађевинске књиге.
Све промене уписују у више боја. Уз обрачунски нацрт могу бити прикључени и посебни значајни
детаљи с позивом на грађевински дневник или грађевинску књигу, када је, због чега и од кога је
рађена измена. Обрачунске нацрте потписују Директор пројекта и руководилац радова.
Грађевинска књига води се у једном примерку тако да свака ставка из предрачуна радова има
свој засебни лист. По завршетку коначног обрачуна сви листови грађевинске књиге увезују се и
предају Наручиоцу.
Податке за грађевинску књигу заједнички прикупљају Директор пројекта и руководилац радова,
25. у месецу, уписују количине радова извршене у том месецу, с рачунским подацима тих
количина и потписују тачност тих података. Све количине наведене у грађевинској књизи које
се накнадно не могу проверавати, а оверио их је директор пројекта, сматрају се коначно
утврђеним количинама.
Све исправке у грађевинској књизи морају бити обострано потписане.
0.2.3.Остала документација
Извођач се обавезује да ће стално на градилишту имати:
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
23
-грађевинску дозволу, односно начелну сагласност за грађење целе грађевине,
-техничку документацију на основу које је издата грађевинска дозвола,
-извођачке пројекте с уцртаним изменама и допунама,
-документацију из које се може утврдити да ли се радови изводе према постојећим
прописима, техничким нормативима и важећим стандардима (правилници,
стандарди, атести, резултати испитивања и др.)
-извод уписа Извођача у судски регистар,
-грађевински дневник,
-грађевинску књигу,
-акт о постављању руководиоца градилишта, с посебним пописима или одредбама
уговора,
-технички опис организације извођења радова,
-шему организације градилишта,
-динамички план (оперативни план) извођења радова,
-другу документацију ако то захтевају важећи прописи или уговор, односно Директор
пројекта.
0.3.Квалитет материјала и радова
0.3.1.Услови квалитета
Квалитет употребљеног грађевинског материјала, полупроизвода и готових производа
(укључујући и материјал који обезбеђује Наручилац) и квалитет изведених радова мора
одговарати условима по важећим техничким прописима, српским стандардима, условима из
техничке документације и условима из уговора, или према еквивалентним међународно
признатим стандардима и техничким прописима који гарантују исти или бољи квалитет од
захтеваних српских стандарда,
Квалитативни и квантитативни преглед и пријем материјала и опреме, коју набавља Извођач,
ће вршити по два овлашћена представника Наручиоца радова.
Пријем материјала вршиће се фазно: као привремени, провизорни и коначни пријем материјала.
Привремени пријем
Квалитативни и квантитативни преглед и пријем материјала и опреме за испоруку ће обавити
овлашћени представници Наручиоца радова у погону произвођача, пре отпреме.
Извођач радова ће сваки поједини материјал, доставити Директору пројекта одговарајући
План испитивања. План ће важити током свих пријема, који ће уследити у року од 10 (десет)
дана пошто Наручилац радова буде обавештен да је роба спремна за пријем у погону
произвођача.
Извођач радова ће покрити трошкове пријема и квантитативног прегледа укључујући и
трошкове овлашћених представника Наручиоца - 2 извршиоца.
Сертификат о пријему ће написати и потписати овлашћени представници произвођача,
Извођача радова и Наручиоца радова, а садржаће следеће основне податке:
- место, датум и назив испоручиоца
- број уговора
- опис примљеног материјала и опреме, количине и тежине примљеног материјала и опреме
- резултате испитивања према техничким спецификацијама.
Само роба за коју је издат сертификат о привременом пријему може бити отпремљена.
Провизорни пријем
Провизорни пријем ће уследити после сваке делимичне испоруке материјала и опреме на
пројектну локацију у присуству представника произвођача, извођача и овлашћеног
представника Наручиоца радова, а пре истовара робе. Провизорни пријем ће бити извршен под
условом да роба нема никаквих оштећења у транспорту и потврђен цертификатом о
провизорном пријему који ће потписати овлашћени представници, у року од 7 дана од дана
пристизања робе на пројектну локацију са свом пропратном припадајућом техничком и другом
документацијом.
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
24
0.3.2.Дужност Извођача
Извођач је дужан да:
– радове изводи на начин одређен уговором, прописима и правилима струке,
техничким нормативима и српским стандардима,
–
организује контролу радова у теренским и погонским лабораторијама, или да повери
ту контролу стручним организацијама које су за то уписане у судски регистар,
–
утврди материјал, уређаје и техничку опрему, који одговарају српским техничким
условима, или еквивалентним стандардима и другим међународно признатим
техничким прописима који гарантују исти или бољи квалитет од назначених
српских стандарда, а који су захтевани у овим техничким спецификацијама;
–
врши квалитативни и квантитативни пријем и складиштење материјала који
обезбеђује Наручилац,
–
преузима сву одговорност за преузети материјал,
–
квалитет радова, материјала и уређаја који могу утицати на стабилност и
сигурност објекта и квалитет целокупног објекта, односно радова, документује
обрађеним резултатима испитивања или исправама издатим у складу са законом
или прописима о техничким нормативима и СРПС стандардима или испитивањима
предвиђеним у техничкој документацији
–
прибави од испоручиоца материјала атесте о квалитету у скалду са важећим
Правилницима и Упутствима ЈЖ и достави их Директору пројекта.
0.3.3.Контролна испитивања
У току извођења радова, извођач је дужан да обавља сва потребна претходна испитивања и
текућа испитивања по врсти, обиму и времену како је то предвиђено условима уговора.
Резултате испитивања је Извођач дужан да достави директору пројекта.
Директор пројекта спроводи контролна испитивања. За коначну оцену квалитета материјала
и радова меродавни су резултати контролног испитивања.
0.3.4.Неквалитетан материјал
Уколико резултати контролних испитивања покажу да квалитет употребљних материјала,
укључујући и материјале које је Извођач примио од Наручиоца, и изведених радова, не одговара
захтеваним условима, Директор пројекта је дужан да изда налог Извођачу да неквалитетан
материјал замени квалитетним и да радове доведе у исправно стање.
Извођач је дужан да о свом трошку поступи по налогу Директора пројекта.
0.3.5.Обустава радова
Ако Извођач и поред упозорења и захтева Директора пројекта да отклони уочене недостатке,
настави с неквалитетним извођењем радова, Директор пројекта ће обуставити радове и о
томе ће одмах обавестити Наручиоца.
Ако је на овај начин доведена у питање стабилност грађевине, животи људи или суседних
објеката, Наручилац има право да захтева да Извођач поруши изведене радове и да их поново
изведе о свом трошку на начин који је уговорен.
С извођењем радова може се поново наставити када Извођач предузме и спроведе одговарајуће
мере којима се, према налазу Директора пројекта, осигурава квалитетно извођење радова.
0.3.6.Умањење вредности за неквалитетан рад и материјал
Директор пројекта признаје у реализацију Извођача само квалитетно изведене радове.
Директор пројекта има право да на име неквалитетно изведених радова задржи одговарајуће
износе од привремене обрачунске или окончане ситуације у висини вредности неквалитетно
изведених радова, све до потпуног отклањања недостатака.
0.3.7.Трошкови испитивања
Трошкове претходних и текућих испитивања грађевинских материјала, полупроизвода и
готових производа сноси Извођач.
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
25
0.3.8.Радови који се подразумевају
Сваки поједини рад који се касније не може контролисати у погледу количина и квалитета мора
одмах прегледати Директор пројекта, а подаци о томе уписују се у грађевински дневник и
грађевинску књигу. Извођач је дужан да на време обавести Директор пројекта о постојању
таквих радова јер у противном, Директор пројекта може одбити признање таквих радова или
их обрачунати према својим подацима или процени.
Извођач је дужан да на захтев Директора пројекта обави потребна откривања или отварања
извршених радова, ради накнадног прегледа и испитивања. После обављених прегледа и
испитивања Извођач је дужан да места на којима су проведена откривања и испитивања санира
према упутству Директора пројекта.
Трошкове откривања, санирања и накнадних испитивања радова сноси Наручилац у случају из
тачке 1 овог члана и ако се накнадним испитивањима утврди да су покривени радови изведени у
складу са уговором, а у противном трошкове сноси Извођач.
0.3.9.Одобрење за употребу материјала
Извођач је дужан да пре допреме односно употребе одговарајућих грађевинских материјала,
полупроизвода и готових производа од стручне односно овлашћене институције прибави
уверење о претходним испитивањима квалитета и подобности материјала, полупроизвода и
готових производа које намерава да употреби, а Извођач их предаје Директору пројекта ради
прегледа и давања одобрења.
Извођач је дужан да прибави атест када је то прописано уговорном спецификацијом.
Извођач радова не сме употребљавати грађевинске материјале без одобрења Директора
пројекта, а у случају да их употреби, сноси ризик и трошкове који могу из те основе настати.
0.3.10. Материјали из иностранства
Страни Извођач уз сагласност Наручиоца, има право да за потребе извођења радова увезе
материјале који се не могу набавити у РС, сагласно прописима о увозу робе. Увезени материјал
мора бити снабдевен атестом организације која је уписана у судски регистар за испитивање
материјала и конструкције у РС, којим атестом се потврђује да материјали одговарају
уговорним спецификацијама.
0.3.11.Одговорност за недостатке
Извођач је одговоран за употребу материјала (укључујући и материјал који обезбеђује
Наручилац) и опреме који не одговарају уговорном или прописаном квалитету.
Извођач је дужан да упозори Наручиоца на уочене или утврђене недостатке и овог материјала
и опреме које је Наручилац набавио или изабрао.
0.3.12.Складиштење/чување материјала до његове уградње
Пријем материјала од испоручиоца по стандардима СЖ врши овлашћено лице/лица Наручиоца
радова и предаје га Извођачу на складиштење и уградњу.
Приликом истовара и складиштења Извођач мора водити рачуна да не дође до оштећења.
Материјал се мора тако ускладиштити да се исти може брзо и сигурно поново утоварити ради
уграђивања.
Извођач је дужан да материјал истовари и прописано сложи и записнички са комисијом
констатује количину и квалитет.
За све стандардизоване материјале, извођач мора прибавити атесте (уверења о квалитету)
као и потврде од Овлашћених лица Наручиоца радова.
Уколико материјал дође оштећен или у недовољној количини према пријемници дужан је да
заједно са комисијом сачини записник и о томе обавести Наручиоца.
У оквиру шеме организације градилишта мора се дати и шема ускладиштења материјала,
горњег и доњег строја. Ова шема мора садржати просторе за пријем материјала мора бити
стабилна и поуздана, да се ускладиштени материјал неби оштетио или деформисао током
стајања.
Материјал подложан паљењу, мора имати против пожарну заштиту.
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
26
Извођач је дужан да води рачуна о количини и квалитету примљеног материјала. Мора водити
уредну картотеку пријема и издавања, односно уграђивања материјала. Наручилац има право
контроле стања колосечног материјала, кроз увид у картотеку и преглед на градилишту.
Материјал се мора тако ускладиштити да је доступан прегледу и лаком и безбедном поновном
утовару или монтажи. Извођач је дужан да штити материјал од оштеђења, отуђења или
рђања.
Код манипулације са материјалом, извођач је дужан да води рачуна да не дође до оштећења или
расипања (ако су у питању расути материјали) истог. Сва оштећења и недостаци иду на рачун
извођача.
Извођач је дужан да када заврши све радове по уговору обавести Наручиоца, писмено, који ће
сазвати комисију за примопредају радова. Тек по прегледу комисије и давања њеног позитивног
мишљења да су сви радови урађени у свему према уговору и свим прописима и правилницима,
Наручилац ослобађа Извођача даље обавезе. Све дотле је Извођач обавезан у погледу
материјала и радова.
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
27
1. Радови на доњем строју колосека
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
28
1.1.
ДОЊИ СТРОЈ
1.1.1.
Претходни радови
1.1.1.1
Обележавање трасе и објеката
Опис рада
Обележавање трасе и објеката обухвата сва геодетска мерења, тј. преношење података с пројекта
на терен и обрнуто са оперативног полигона, осигурање осовине обележене трасе, профилисање,
обнављање и одржавање обележних ознака на терену за све време грађења, односно до предаје
радова Наручиоцу.
У овај се рад укључује такође преузимање и одржавање свих предатих основних геодетских
снимака и нацрта и исколчења на терену која је Наручилац предао извођачу на почетку радова.
Обим тога рада мора у свему задовољавати потребе изградње, контроле и обрачуна радова.
Примопредаја трасе
Пре почетка радова Наручилац предаје извођачу исколчену трасу на терену са свим потребним
подацима у облику цртежа, скица, табела и слично. Траса на терену мора бити означена дрвеним
кочићима величине 4x4x35 cm, гвозденим клиновима, или усечена у камен издубљеним крстом
који мора бити обојен минијумом. Кочићи се побијају тако да вире из земље око (1) један cm, а оса
трасе означава се ексером на кочићу. На десној страни у смеру стационаже и под углом од 45о, на
20 cm удаљености од кочића, забија се дрвена плочица величине 8x2x50 cm, на којој је означена
стационажа или број попречног профила из пројекта. Плочица мора бити одозго обојена
минијумом и нагнута према кочићу тако да се ознака стационаже заштити од невремена.
Примопредаја трасе уноси се у записник, који потписују представници Наручиоца и извођача.
Чин примопредаје трасе и датум примопредаје региструју се у грађевинском дневнику.
Наручилац предаје извођачу на терену обележену трасу и оперативни полигон.
Наручилац предаје извођачу и висинске тачке, које су саставни део оперативног полигона,
постављене дуж трасе.
Код примопредаје трасе Наручилац предаје извођачу нацрте трасе и то:
а) Ситуацију у размери 1:1000 (1:2000 или некој другој) с уцртаном осовином, назнаком
елемената трасе и елемената одводних објеката до реципијента;
б) Рачун аналитичких податак трасе, односно координате главних, помоћних тачака са
стационажом, као и координате темена;
ц) Списак тачака оперативног полигона са описом;
д) Скицу положаја оперативног полигона
е) Снимљене попречне профиле у размери 1:100.
За објекте који се премештају због грађења пруге, као што су девијације путева мањег значења,
регулације потока и слично, могу се примењивати и друге геодетске методе, прилагођене врсти
објекта и терена, под условом да извођач може обавити радове према пројекту и овим техничким
условима ослањајући се на оперативни полигон.
Осигурање исколчене осовине
Када извођач преузме исклочену осовину пруге (објекта) дужан је да све тачке осигура тако да их
је у току или по завршеном раду могуће лако обновити. Осигурања тачака морају бити на довољној
удаљености од ивица насипа, или усека и заштићена у троуглу од летвица величине 2,5X2,5 cm.
Кочићи осигурања осовине пруге морају бити истих димензија као и осовински кочићи.
Горњу површину кочића треба обојити минијумом, а у њеном тежишту побити ексере. Свако
осигурање мора бити двоструко нивелано.
Код сваког осигурања треба поставити и плочицу са уписаном стационажом профила.
Поред осовине пруге извођач је дужан да осигура оперативни полигон од уништења и померања а
свако одступање од овога да унесе у грађевински дневник.
За време осигурања тачака извођач мора да води записник и скицу осигурања. Један примерак
скице осигурања извођач предаје Директору пројекта на увид ради контроле исправности поступка.
Постављање профила трупа пруге
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
29
Ако није задовољан с попречним профилима терена из главног пројекта, извођач има право да их
поново сними и уцрта у размери 1:100, односно у размери као у пројекту. На евентуалне разлике
извођач упозорава Наручиоца, односно Директора пројекта ради добијања потврде и сагласности.
Ако је конфигурација терена између попречних профила из главног пројекта таква да би то знатно
утицало на количине радова, извођач и Директор пројекта имају право да траже снимање
међупрофила.
Утврђене разлике треба да потврди Директор пројекта.
Без писмене потврде Директора пројекта не могу се признати никакве измене у попречним
профилима у односу на главни пројект.
Пре почетка земљаних радова извођач мора поставити профиле трупа пруге према пројектованим
попречним профилима. Места у попречном профилу где труп пруге сече терен, треба одредити
рачунским путем и на њима поставити профилне летвице које означавају нагиб косине усека или
насипа.
Величина профилних летвица треба да буде 2,5 x 5 cm, а кочића за учвршћење летвице 5x5 cm.
Профили трупа пруге постављају се у зависности од теренских услова радова (усек, насип, зидови)
и начина рада, на размаку од 5 до 50 метара.
Исколчење објеката
Извођач је дужан да на основи података о исколчењу исколчи све објекте, али мора претходно да
предложи Директору пројекта скицу исколчења, скицу осигурања осе објекта и пренете висинске
тачке.
Извођач не сме да започне с радовима пре него што добије сагласност Директора пројекта на ову
документацију.
Постављање попречних профила, осигурање осе објекта и контролу за време грађења, извођач је
дужан да спроводи аналогно наведеним пословима за трасу, прилагођено потреби грађења
објеката.
Контрола осовине за време грађења
Извођач радова дужан је да за време грађења стално контролише исколчену осу трасе, осигурање
свих тачака, постављених профила трупа пруге, репера и полигоних тачака.
Ако за време рада дође до нестанка или оштећења појединих тачака, извођач је дужан да их
обнови о свом трошку. Исправност обновљених тачака проверава Директор пројекта.
Ако се пројект промени, извођач мора ове промене спровести и на терену. Промене се морају
спровести и на осигурању осе трасе и других тачака, као и на постављеним профилима трупа
пруге. Напослетку, све се промене морају уцртати у скицу осигурања осе трасе.
Све податке о исклочењу, који су у вези с променом пројекта, извођач је дужан да достави
Директору пројекта и омогући му беспрекорну употребу ових података.
По завршетку грађења планума, извођач је дужан да обнови осовину трасе (хоризонтално и
вертикално) на основу скице исколчења и осигурања осовине трасе и оперативног полигона.
Исколчење треба код објеката непрестано контролисати и по потреби обнављати.
Предаја по завршетку радова
По завршетку свих радова, а пре техничког пријема, извођач је дужан да обнови осовину трасе
пруге и објеката, оперативни полигон и преда их Наручиоцу. О томе се мора сачинити записник о
предаји.
Обрачун рада
Овај се рад мери по километру трасе и прикључака у складу са пројектима. Осигурање осовине
трасе, исколчење објеката, одржавање и обнова осовине трасе и других тачака неопходних за
квалитетно извођење радова, односно сви послови описани у тачки 1.1.1.1., као и потребан
материјал и трошкови превоза везани уз овај рад плаћају се по километру пруге и прикључака у
складу са пројектима.
У цену одржавања осовине трасе и исколчења објеката укључена су сва потребна мерења и
исколчења за све девијације, регулације, приступне путеве, позајмишта материјала, депоније и
друго и извођач нема право на посебну накнаду за ове радове.
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
30
1.1.1.2. Сечење шибља и стабала пречника до 10 cm
Опис рада
Овај рад обухвата сечење шибља и стабала димензија пречника до 10cm, одсецање грања,
резање стабала и дебелих грана на дужине погодне за превоз, као и одношење шибља, изван
трупа пруге. Површине које треба очистити од шибља, дрвећа означене су у ситуацији или их
одређује Директор пројекта пре почетка рада. Чишћење обухвата и уклањање свега непотребног
материјала заосталог након ових радова, са транспортом до 100 m.
Израда
Шибље, стабла и пањеве уклонити на свим површинама предвиђеним у пројекту, као и на местима
која одреди Директор пројекта.
Извођач мора рушити стабла уз пуну примену ХТЗ мера и без наношења штете суседним
објектима, поседима уз трасу и имовину уопште. Рушењем стабала не смеју се оштетити стабла
која нису предвиђена за рушење.
Посечена стабла и пањеве треба депоновати уз трасу на местима приступачним за одвоз стабала
и где она неће сметати радовима.
Уклањање шибља и дрвећа, са сечењем, ископом, извлачењем и уклањањем пањева, тј. са свим
наведеним радовима се мери по 1 m2 очишећног терена.
У ове количине улазе и радови на уклањању шибља и дрвећа због корекција водотока и локалних
путева и слично, што се не мери посебно.
2
Обрачун рада: се врши по 1 m очишћене површине а према јединичној цени из уговореног
ценовника и та је цена пуна накнада за све поступке рада који су наведени.
1.1.1.3. Сечење дрвећа пречника већег од 10cm
Опис рада
Овај рад обухвата сечење шибља и стабала димензија пречника већег од 10cm, одсецање грања,
резање стабала и дебелих грана на дужине погодне за превоз, као и одношење грања трупаца и
пањева изван трупа пруге
Обрачун рада: се врши по комаду исеченог и обореног стабла φ > 10 cm, а према јединичној цени
из уговореног ценовника и та је цена пуна накнада за све поступке рада који су наведени.
1.1.1.4. Рушење и уклањање вештачких објеката
Опис рада
Овај рад обухвата рушење и уклањање свих постојећих објеката који угрожавају пројектоване
радове, међу којима су постојећи потпорни зидови, станични перони, рампе, потходници, бетонски
канали, објекти отвора до 5 m, рушење зграда у појасу захваћеном радовима, и друге масивне
конструкције и њихови темељи. Рад укључује утовар, транспорт на даљину до 500m и депоновање
материјала.
Количине описаних радова су предвиђене пројектом или их одређује Директор пројекта.
Израда
Рушење и уклањање наведених објеката треба обавити на одговарајући начин тако да се не
наноси штета осталим објектима и поседима дуж трасе пруге.
Рушење и уклањање бетонског темеља СС сигнала подразумева рушење бетонских темеља који
се састоје из бетонских елемената, бетонске стопе и гвоздених анкера са завртњевима за
причвршћење. У зависности од конфигурације терена на коме се уграђује сигнал слаже се
потребан број елемената на стопу.
Демонтажа темеља се врши одвијањем завртњева са гвоздених анкера, који су навијени у
бетонску стопу као првог елемента темеља. Одвијањем завртњева ослобађају се бетонски
елементи који су набачени на гвоздене анкере. Бетонски елементи се откопавају и извлаче се са
анкера. Након тога следи откоп бетонске стопе темеља, вађење и транспорт са локације.
Ако су анкери наливени битулитом или цементним млеком, није могуће одвајање бетонских
елемената са бетонске стопе и потребно је откопавање и вађење целокупног бетонског темеља.
Материјал од порушених објеката се утовара и превози на даљину до 500 m' и депонује према
одлуци Директора пројекта.
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
31
Приликом рушења извођач је дужан да води рачуна о постојећим инсталацијама да их не оштети
(водовод, канализација, електроинсталација, ПТТ и др.). Све штете које настану услед кварова и
поправке кварова, падају на терет извођача радова.
Темељи постојећих објеката укопани испод површине за полагање колосека треба да се поруше и
уклоне до дубине мин 1,0m испод нивоа планума, и засечени део испуни одговарајућим
материјалом и збије у складу са стандардима тако да планум за нове колосеке има једнаку
отпорност.
3
Обрачун рада: се мери у m порушеног објекта према његовим димензијама и утврђеној кубатури.
У цену је укључен транспорт материјала на даљину до 500 m' и његово депоновање.
1.1.1.5. Рушење постојећих асфалтних коловоза
Опис рада
Позиција обухвата рушење постојеће коловозне конструкције и подлоге од камених материјала
(макадам, ситна коцка, турска калдрма) и асфалтних или бетонских слојева, као и селекцију,
утовар, транспорт и истовар материјала на депонију Наручиоца.
Израда
Постојећа коловозна конструкција руши се машински, слој по слој. За рушење користити
булдожере, грејдере, утовариваче и сл. За асфалтне слојеве може се применити и машина за
стругање по топлом или хладном поступку, уколико се жели да се постојећи асфалт поново
искористи под условом да материјали задовоље захтеване критеријуме квалитета.
Приликом рушења постојеће коловозне конструкције извођач је дужан да води рачуна о постојећим
инсталацијама да их не оштети (водовод, канализација, електроинсталација, ПТТ и др.). Све штете
које настану услед кварова и поправке кварова, падају на терет извођача радова.
3
Обрачун радова: се врши у м порушене коловозне конструкције, укључујући утовар, транспорт и
истовар порушеног материјала на депонију.
1.1.1.6.Рушење и уклањање ограда
Опис радова
Извршити рушење и уклањање ограда, са надградњом од различитих материјала (дрвета, метала,
жице, камена, бетонске галантерије и сл.). Сав материјал треба уклонити, утоварити у возило,
превести до депоније према упутству надзорног органа, истоварити и сложити.
Обрачун радова
Обрачун изведених радова врши се по м’ порушене ограде, а према горњем опису.
1.1.2.
Земљани радови
1.1.2.1. Чишћење насипа грејдером
Опис рада
Рад обухвата површински машински ископ земљаног материјала дебљине 5 cm, уклањање
шибља, шута и других нечистоћа са постојећих шљунчаних насипа и његово пребацивање у
привремену или сталну депонију до даљине од 500m.
Рад мора бити обављен у складу с пројектом, односно захтевима Директора пројекта.
Израда
Чишћење насипа се обавља искључиво машински, а ручно једино тамо где то машине не би могле
да обаве на задовољавајући начин и депонује поред трасе пруге.
Гурање нечистоћа у депонију мора се обављати тако да не дође до мешања с осталим
материјалима.
Обрачун рада: се мери у m2 стварно очишћеног насипа, пројектом утврђене дебљине, а плаћа по
уговореним јединичним ценама које укључују ископ, пребацивање у депонију и све остало према
опису у овој тачки.
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
32
1.1.2.2. Ископ хумуса
Опис рада
Рад обухвата површински ископ хумусног слоја тла дебљине 20 cm и 50 cm, његово пребацивање
у привремену или сталну депонију до даљине од 500m.
Рад мора бити обављен у складу с пројектом, односно захтевима Директора пројекта.
Израда
Хумус је површински слој природног тла који садржи органске састојке у количини која му даје
неповољне карактеристике.
Те карактеристике манифестују се у отвореној шупљикавој структури и малој механичкој
отпорности материјала. Због својих карактеристика хумус под оптерећењем знатно мења
запремину, а при променама садржаја воде осетно му се смањује носивост, тако да није погодан
као грађевински материјал и мора се прибегавати његовом одстрањивању.
Хумус се ископава искључиво машински, а ручно једино тамо где то машине не би могле да обаве
на задовољавајући начин и депонује поред трасе пуге, да би се касније користио за хумузирање
косина насипа и усека.
Гурање хумуса у депонију мора се обављати тако да не дође до мешања с нехумусним
материјалом.
Приликом ископа хумуса не сме се допустити дуже задржавање воде на тлу да га не би
прекомерно расквасила.
Стога у току ископа треба водити рачуна о томе да буде омогућено стално попречно и уздужно
одводњавање. Воду треба одвести изван трупа пруге прикључком на неки одводни јарак, поток или
природну депресију.
Површине на којима је после ископа хумуса предвиђена израда насипа, потребно је одмах уредити
и сабити према тачки 1.1.2.9. па затим израдити и сабити први слој насипа у свему према тачки
1.1.2.14.
Дебљину хумусног слоја одређује Директор пројекта у присуству овлашћеног представника
извођача, за сваки профил посебно, или за поједине делове трасе ако се дебљина хумусног слоја
на тим деловима не мења. Ако хумусни слој и тло пгодоно за уређење у темељно тло није могуће
јасно разделити визуелним начином, дебљина хумусног слоја одређује се на основу
лабораторијског испитивања садржине органских састојака (СРПС У.Б1.024).
Ако није другачије одређено посебним техничким условима, хумусним слојем сматра се
површински слој природног тла у коме је садржај органских састојака већи од 10%.
Обрачун рада: се мери у m2 стварно ископаног хумуса, пројектом утврђене дебљине, а плаћа по
уговореним јединичним ценама које укључују ископ хумуса, пребацивање у депонију и све остало
према опису у овој тачки.
1.1.2.3. Ископ старог застора са планума постојеће пруге
Опис рада
Рад обухвата машински ископ старог застора са планума постојеће пруге, са утоваром,
транспортом на средњу даљину до 500m и планирањем материјала у средње фигуре према
наређењу Директора пројекта.
Израда
Избор технологије рада код ископа туцаничког материјала и треба да респектује следеће:
- услове у којима се изводи ремонт (дневни или тотални затвор пруге)
- могућност примене одређене механизације
- рокове извршења ископа
- економичности ископа
- мере предострожности при раду на или поред колосека под напоном.
Користећи се наведеним елементима као и другим моментима који могу утицати на избор начина
рада, извођач ће изабрати оптималну технологију за ископ.
Ископе засторног материјала треба обавити према попречним профилима и геометрији
дефинисаној пројектом, односно према захтевима Директора пројекта уз коришћење
специјализоване пружне механизација или класичне грађевинске откопне механизације.
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
33
Обрачун рада: се мери m3 ископаног засторног материјала, у збијеном стању, а цена укључује
утовар ископаног материјала у транспортна средства и транспорт до даљине наведене у
Предмеру као и обликовање материјала у фигуре средње величине по налогу Директора пројекта.
1.1.2.4. Широки ископ земљаног материјала
Опис рада
Овај рад обухвата широке ископе који су предвиђени пројектом или захтевом Директора пројекта
као што су: ископи усека, засека, ископи делова постојећег трупа пруге у усеку и насипу на којима
је предвиђена замена материјала и уградња тампонског слоја, ископ у позајмишту, ископи због
корекција водотока и регулација река, ископи код девијација путева и прилазних путева, као и
широки ископи при градњи објеката, са гурањем ископаног материјала до 50m.
Ископ се обавља према профилима, висинским котама из пројекта и прописаним нагибима косина,
а узимајући у обзир геомеханичке особине тла и захтеване особине за наменску употребу
ископаног материјала, у складу с овим Техничким условима.
Израда
Избор технологије рада код широког ископа зависи од:
- предвиђених вештачких радова у трупу пруге-доњем строју (потпорни и обложни зидови,
дренаже, канализација)
- дубине и дужине захтеваног ископа
- количине тла који треба ископати
- превозних дужина
- рокова завршетка ископа
- редоследа појединих ископа везаних за динамику рада на земљаним радовима
- економичности ископа
Користећи се наведеним елементима, као и другим моментима који могу утицати на избор
технологије рада, извођач ће, придржавајући се одговарајућих важећих прописа и стандарда, а у
складу с овим Техничким условима, изабрати оптималну технологију за ископ.
Све ископе треба обавити према попречним профилима, висинским котама и нагибима из пројекта,
односно по захтевима Директора пројекта. При изради ископа треба провести све мере сигурности
при раду и сва потребна осигурања постојећих објеката и комуникација.
При раду на ископу треба пазити на то да не дође до поткопавања или оштећења пројектом
предвиђених косина услед чега би могло доћи до клизања и одрона. Извођач је дужан да сваки
евентуални случај поткопавања или оштећења одмах санира по упутствима Директора пројекта и
за то нема право да тражи одштету или накнаду за већи или непредвиђени рад.
Широки ископ треба обављати употребом одговарајуће механизације и других средстава, а ручни
рад ограничити на неопходни минимум.
Зависно од врсте тла и употребљене механизације, којом је могуће обављати ископ, код широког
ископа треба разликовати:
-Ископ у тлу I-III категорије
Под овом категоријом подразумевају се сва тла која при ископу није потребно минирати, него се
могу копати директно, употребом погодне механизације.
То су везана земљана тла - све глине високе до ниске пластичности, прашинасто тло, као и
невезани материјали - пескови, песковити шљункови и шљункови, природне камене дробине и
слични материјали.
У овим тлима ископ се обавља искључиво машински. Ријање се у овим тлима примењује
евентуално само ради повећања учинка механизације. Избор врсте машина и њихов број зависе
од одабране технологије ископа.
При ископу тла осетљивих на атмосферске утицаје треба истовремено осигурати утовар, превоз,
истовар и уградњу материјала у насип или депонију.
Материјали из широког ископа могу бити различитог састава, па одводњавање, како попречно,
тако и уздужно, мора у свима фазама рада да буде беспрекорно решено. Сва вода мора се
одвести изван трупа пруге у погодне реципијенте. Отежани рад као и замена водом презасићеног
материјала због неправилног рада и лошег одводњавања, неће се посебно плаћати.
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
34
За време рада на ископу, па до завршетка свих радова на објекту, извођач је дужан да брине о
томе да услед евентуалног неправилног одводњавања не дође до оштећења израђених косина и
да не буде угрожена њихова стабилност пре озелењавања и предаје објекта на употребу.
Нагибе косина у усеку у засеку треба израдити по пројекту, односно по захтевима Директора
пројекта.
- Ископ у тлу IV и V категорије
Под тлом ове категорије подразумевају се мешана камена и земљана тла, где је потребно
делимично минирање, а већи део ископа обавља се машинским ископавањем без минирања уз
евентуално машинско "ријање".
У ову групу тла спадају флишна тла укључујући и растрешена тла, хомогени лапори, трошни
пешчари и мешавине лапора и пешчара, већина доломита (осим врло компактних), раседнуте
стене на површини у дебљим слојевима с мешаним распаднутим зонама, јако здробљени кречњак,
све врсте шкриљаца, чвсто везани конгломерати и слични материјали.
За ископ ових тла уз рад машина потребно је одређено минирање.
Међутим, без обзира што је при ископу таквог тла обим минирања мали, извођач мора у свему да
се придржава сигурносних мера као при минирању у чисто каменитом тлу (VI и VII категорије).
Због могућности да су материјали из широког ископа различитог састава потребно је брижљиво
решити одводњавање, како попречно тако и подужно и сву воду одвести изван трупа пруге.
Нагиб косина у усеку и засеку морају се израдити по пројекту. У случају потребе, у току рада, а уз
одобрење Директора пројекта, могуће је извршити промене нагиба косина.
Тло се у профилу копа до пројектоване коте планума, по којој се може одвијати градилишни
саобраћај. Потребно је одмах уредити привремено попречно и уздужно одводњавање.
Ако материјал из ископа треба употребити за производњу зрнастог материјала за застор или
агрегата за бетон потребно је добити мишљење овлашћене институције о употребљивости, а на
основу резултата лабораторијских испитивања.
За употребу таквих материјала потребна је сагласност Директора пројекта.
Обрачун радова
Количине широког ископа за обрачун утврђују се мерењем стварно извршеног ископа у
самониклом стању, у оквиру пројекта или по изменама које одобрава Директор пројекта. Ископ
хумуса обрачунава се посебно.
Количине појединих категорија материјала у ископу одређују се комисијски на попречним
профилима у проценту од целокупне површине попречног профила. На основу тих процената
израчунавају се укупне количине сваке поједине категорије материјала.
Гнезда и каверне других категорија у појединим категоријама материјала које не прелазе 1 m2 не
одбијају се при одређивању површине у профилу, а веће се површине одбијају.
Веће количине ископаних материјала од пројектованих или одобрених од Директора пројекта, тј.
настале грешком извођача, не плаћају се.
Проширење усека ради позајмишта плаћа се као ископ у широком ископу.
Обрачун се врши по кубном метру ископа самониклог тла по јединичним ценама из уговора, и то
одвојено за поједине категорије материјала. У јединичне цене треба урачунати ископ са гурањем
до 50m удаљености, уређење и чишћење косина од лабилних блокова и растреситог материјала,
планирање ископаних и граничних површина, па извођач нема право да захтева било какву
додатну накнаду за тај рад.
1.1.2.5. Ископ из позајмишта
Опис рада
Рад обухвата ископ шљунковито песковитог материјала потребног за израду насипа, слоја за
прекидање капиларног пењања слоја чистоће - филтерских подлога и тампонског слоја а укључује
транспорт материјала и његов истовар на централну депонију или место уградње.
Материјал
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
35
За израду насипа, слоја за прекидање капиларног пењања (филтерска подлога - слој чистоће и
тампонског слоја употребиће се шљунковитопесковити материјал гранулометријског састава
следећих каркатеристика:
- степен неравномерности материјала U ≥ 7 а мин 5
- пречник зрна материјала који одговара ординати 15% гранулометријског дијаграма не сме да
буде већи од четвороструког пречника фракције тла 85% гранулометријског дијаграма подлоге
(Терцагијево правило).
- материјал са степеном неравномерности U = 15 не сме да садржи више од 3% фракција мањих
од 0,02 mm да би био отпоран на дејство мраза. Не сме садржати зрна већа од 60 mm. Мора да
-6
има коефицијент водопропусности К < 1.10 при степену збијености D = 1.
Прописи по којима се обавља контрола квалитета материјала за насипање:
- СРПС.У.Б.1. 010 - узимање узорака
- СРПС.У.Б.1. 014 - одређивање специфичне тежине тла
- СРПС.У.Б.1. 016 - одређивање запреминске тежине тла
- СРПС.У.Б.1. 018 - одређивање гранулометријског састава
- СРПС.У.Б.8. 048 - испитивање облика зрна камених агрегата
- СРПС.У.Б.8. 045 - испитивање хабања методом "Лос Ангелес".
- СРПС.У.Б.8. 039 - одређивање загађености органских материјала
3
Испитивање гранулометријског састава материјала за насипање врши се на сваких 4000m
материјала.
Извођач треба да се постара да превоз буде потпуно безбедан и да испуњава захтеве заштите
животне средине (сузбијање прашине и буке) дуж градилишних путева и на јавним путевима.
3
Обрачун рада: се врши по m уграђеног шљунковитопесковитог материјала или дробљеног каменог
агрегата у збијеном стању, а цена укључује превоз и истовар материјала на место уградње или
привремену депонију.
1.1.2.6. Ископ степеница
Опис рада
Рад обухвата ископе степеница на нагнутом темељном тлу у свим категоријама тла изузев VI и VII
категорије а према профилима и мерама датим у пројекту или по одредби Директора пројекта.
Израда
Сав рад на ископу степеница обавља се употребом одговарајуће механизације, изузетно, мањи
део рада може се обавити ручно, али такав рад треба свести на најмању меру. На нагнутим
теренима, за стабилно налагање насипа на темељно тло, степенице се раде код свих нагиба већих
о
од 20 . Ширина степеница се креће од 1-3,0m. Степенице морају према падини имати нагиб од 3%
ако пројектом није другачије одређено. Косина засека степеница износи 2:1 до 3:1, што зависи од
особина тла и нагиба терена.
Код блаже нагнутог темељног тла између степеница може бити међуразмак од 1 до 1,5 m. Код јаче
нагнутих, тај се међуразмак изоставља.
Темељно тло мора на степеницама имати тражену збијеност, зависно од врсте тла и висинског
положаја, тј. у свему према захтевима тачке 1.1.2.11.
Обрачун радова
Ископ степеница мери се према стварно ископаној количини самониклог тла у кубним метрима, за
сваку категорију материјала посебно. На попречним профилима, код уцртаних степеница уноси се
проценат поједине категорије тла, што је основа за коначни обрачун укупних количина ископа
степеница сваке категорије материјала.
Ископ степеница плаћа се по кубном метру ископаног тла по јединичним ценама у које је, поред
самог ископа, укључено и пребацивање ископаног материјала у насип, потребно обликовање
површина на падини и у темељном тлу. Вишак ископа, који није дат пројектом или одобрен од
Директора пројекта, се не плаћа извођачу.
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
36
1.1.2.7. Транспорт ископаног и утовареног материјала
Опис рада
Рад обухвата транспорт ископаног и утовареног материјала од места ископа, које може бити у
усеку, рову или позајмишту, до места истовара, обично у насип или депонију.
Израда
Врста возила за транспорт као и начини транспорта могу бити различити с обзиром на категорију и
количину материјала, начин ископа, утовара, као и даљину транспорта. Капацитет транспорта
треба да буде усаглашен с капацитетом ископа, али и с капацитетом машина за збијање при
изради насипа.
Код превоза мора се рачунати с растреситом тежином материјала због ограничене величине
товарног простора транспортног средства, па према томе треба планирати број возила.
Транспортне дужине дате пројектом по претходно израђеном путу или путевима јавног саобраћаја
по овим техничким условима, деле се у групе:
превоз
од
50 до
500 m,
од 500 до 1000 m,
од 1000 до 2000 m,
од 2000 до 4000 m,
од 4000 до 6000 m,
од 6000 до 8000 m,
од 8000 до 10000 m,
од 10000 до 12000 m.
Извођач треба да се постара да превоз буде потпуно безбедан и да испуњава захтеве заштите
животне средине (сузбијање прашине и буке) дуж градилишних путева и на јавним путевима.
То осигурање извођач ће обавити:
а) на градилишту
- правилним постављањем и одржавањем градилишних саобраћајница
- израдом и одржавањем привремених објеката
б) на јавним саобраћајницама
- постављањем одговарајуће сигнализације
- применом возила прописаног габарита и допуштене носивости (осовинског оптерећења)
- спречавањем наношења блата на коловоз, а ако до тога дође, чишћењем коловоза.
Све последице до којих дође због непридржавања горњих захтева сносиће искључиво извођач.
Обрачун радова
Количина превозног материјала мери се у кубним метрима ископаног самониклог материјала
установљеног из пројекта и стварно превезеног на одређену дужину. Ако се мора превести
материјал из позајмишта, транспорт се мери по кубном метру израђеног насипа.
Плаћа се према уговорним јединичним ценама за кубни метар превезеног материјала на одређену
транспортну даљину у Предмеру.
1.1.2.8. Депоновање материјала
Опис рада
Рад обухвата формирање и уређење депоније са свим пословима потребним за њену стабилност
и уклапање у околину, тј.планирање истовареног земљаног материјала довеженог са трасе пруге
на депонију и њено уређење са свим пословима потребним за њену стабилност и уклапање у
околину.
Израда
Материјал се депонује у случајевима:
- када постоји вишак материјала из ископа
- када се докаже да је материјал из ископа непогодан за израду трупа пруге
- када се због динамике грађења не исплати чекање на израду насипа из ископа.
Извођач је дужан да формира депоније на местима превиђеним пројектом или према упутству
Директора пројекта. Изводјач треба да у потпуности поштује све важеће еколошке прописе.
У градским насељима сувишни материјал одвози се на градску депонију.
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
37
Код формирања депонија потребно је да се посвети пуна пажња правилном одводњавању, како би
се избегло евентуално стварање клизишта и оштећења косина депоније услед ерозионог
деловања атмосферске воде.
Депоније морају бити правилно испланиране и уређене према пројекту или захтеву Директора
пројекта.
Ако не може да се постигне природно затрављивање депоније, потребно је на захтев Директора
пројекта извршити накнадно озелењавање.
За депоније предвиђене пројектом или одредбом Директора пројекта трошкове експропријације
или одштете сноси Наручилац, а извођач сноси трошкове за одштету уништених култура и
земљишта ван површина предвиђених за депоније. За депоније израђене без претходне
сагласности Директора пројекта све последице сноси извођач.
3
Обрачун радова: се плаћа по m ископаног земљаног материјала са трасе пруге у самониклом
стању, урађеног у депонију.
1.1.2.9. Планирање и ваљање темељног тла (подтла)
Опис рада
Овај рад обухвата све радове који се морају обавити, планирање и ваљање темељног тла (подтла)
на деловима трупа пруге у насипу у режиму оптималне влажности, одговарајућим механичким
средствима до потребног степена збијености, како би се самоникло тло оспособило да без
штетних последица преузме оптерећење од насипа и горњег строја и саобраћајног отперећења (на
делу пруге у насипу) односно горњег строја и саобраћајног оптерећења (на делу пруге у усеку).
Дубина обраде тла је дата у пројекту и износи 30 cm зависно од врсте тла.
Код извођења санационих радова на трупу пруге у усеку темељно тло представља постељицу па
се овај део конструкције изводи и обрачунава кроз позицију израда завршног дела усека постељице.
Израда
Код везаних тла темељно тло уређује се тек пошто је уклоњен сав хумусни слој према пројекту,
односно одредби Директора пројекта.
Тло са ког је скинут хумус треба у првом реду довести у стању влажности које омогућују правилно
сабијање. То се постиже или влажењем, или ситњењем и сушењем тла. Тек када материјал
постигне оптималну влажност по стандардном Прокторовом поступку - СРПС У.Б1.038, приступа се
сабијању. Код материјала осетљивих на воду, велику пажњу треба посветити очувању темељног
тла од прекомерног влажења. Динамику рада треба подесити тако да се, ако влажност допусти,
темељно тло сабије одмах после скидања хумуса. За време грађења мора бити осигурано
одводњавање темељног тла. Пре сабијања треба изравнати површину тла.
Сабијање темељног тла обавља се одговарајућим средствима за сабијање, зависно од врсте
везаног тла.
Поступак уређења темељног тла идентичан је код невезаних тла, с тим да оно није толико
осетљиво на промене влажности, а сабијање се обавља претежно вибрационим средствима за
сабијање.
У стеновитом терену тло на коме је предвиђена израда насипа не сабија се, него му се само чисти
повшрина и осигурава добро налегање насипа ако је терен нагнут. Стеновито тло на делу усека
изравнава се слојем уситњеног каменог материјала дебљине до 20 cm и сабија средствима за
сабијање.
Контрола квалитета
Прописи према којима се контролише квалитет материјала у темељном тлу:
СРПС У.Б1.010 - узимање узорака
СРПС У.Б1.012 - одређивање влажности тла
СРПС У.Б1.014 - одређивање специфичне тежине тла
СРПС У.Б1.016 - одређивање запреминске тежине тла
СРПС У.Б1.018 - одређивање гранулометријског састава
СРПС У.Б1.020 - одређивање граница течења и ваљања
СРПС У.Б1.024 - одређивање садржаја сагорљивих и органских материја тла
СРПС У.Б1.038 - одређивање оптималног садржаја воде
Контролна испитивања која обавља (осигурава) Наручилац:
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
38
Ова испитивања обухватају испитивање степена збијености у односу на стандардан Проктров
поступак (Dpr) или испитивање модула деформабилности (Ev2) кружном плочом Ø30 cm на најмање
2
сваких 1000 m темељног тла.
Текућа технолошка испитивања која обавља извођач:
Врсте ових испитивања исте су као код контролних испитивања, а њихов број зависи од врсте,
стања влажности тла и слично. Минимални број ових испитивања је једно испитивање на сваких
2
1000 m темељног тла.
Критеријуми за оцену квалитета уграђивања:
Очишћено и изравнато темељно тло треба сабити у складу са следећим захтевима:
- 95% у односу на стандардни Прокторов поступак
- Еv2 ≥ 30 MN/m2 при испитивања модула деформабилности кружном плочом
- Еvdin ≥ 15 MN/m2 при испитивању модула динамичке деформабилности.
Када се захтеви збијености не могу постићи, треба, зависно од узрока који су до тога довели,
предузети следеће мере:
- побољшати површинско одводњавање системом дренажа и јарака
- заменити слаби материјал бољим
- побољшати материјал додавањем креча, цемента или неког другог хидруаличног везива.
Како би се постигли тражени захтеви, начин санације темељног тла треба одабрати на основу
потребних лабораторијских испитивања и визуелне оцене стања и квалитет материјала у
темељном тлу. Начин санације предлаже извођач, а одобрава га Директор пројекта.
Обрачун радова: се врши по m2 стварно уређеног темељног тла. Плаћа се по уговореним
јединичним ценама у које је урачунато чишћење, планирање, евентуално ријање тла ради сушења,
квашење и сабијање, тј. потпуно уређење темељног тла.
1.1.2.10. Набавка и уградња геомреже са геотекстилом
Опис рада
Рад обухвата набавку и уградњу геомреже - „геогрида“ (арматурних елемената) са геотекстилом за
филтрацију.
Израда
Преко постељице уваљане према пројектованој геометрији и нагибима разастире се поставља
арматурни елемент са геотекстилом, према Пројекту.
Услови квалитета
За геотекстил захтева се да је већ примењен на пругама железничких управа на минимум 100км
изграђеног колосека .
Захтева се чврсти, затегнут, по обе осе монолитни геогрид, израђен од полипропилена (PP),
полиестера (PET), арамида (AR), поливинил алкохола (PVA) или полиетилене високе густине
(HDPE) комбинован са сепаришућим и филтрирајућим геотекстилом.
Карактеристике геогрида
Затезна чврстоћа (md/cmd) DIN EN ISO 10319 ............................. мин. 40 kN/m
Затезна чврстоћа при 3% издужења DIN EN ISO 10319 .............. мин. 10 kN/m
Величина окаца у оба правца ......................................................... 20 до 40 mm
Пројектована чврстоћа након 50 година ........................................ мин. 10 kN/m
УВ отпорност DIN EN 12224............................................................ висока
Хемијска отпорност DIN EN 14030 ................................................. затезна чврстоћа после испитивања
мин. 40 kN/m
Отпорност на хабање DIN EN ISO 13427 ...................................... .преостала чврстоћа мин 75%
Карактеристике сепарисућег и филтрирајућег елемента
Класа робустности геотекстила DIN EN ISO 12236 ...................... GRK 3
Маса по јединици површине DIN EN ISO 9864 ............................. 250 g/m2
Дебљина DIN EN ISO 9863-1 .......................................................... мин. 15 x 090 mm
Величина пора у материјалу DIN EN ISO 12956 ........................... 0,08 – 0,13 mm
-3
Пропустљивост воде к Е- DIN 60500-4 .......................................... већа од 1 x 10 m/s
УВ отпорност DIN EN 12224............................................................ висока
Хемијска отпорност DIN EN 14030 слабљење затезне чврстоће
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
39
под дејством киселина и база ....................................................... мање од 20%
Обрачун рада се врши према m2 подлоге на коју је постављен геогрид. Цена обухвата набавку и
постављање геогрида са геотекстилом.
1.1.2.11. Утовар и превоз песковитог шљунка
Опис рада
Рад обухвата утовар и превоз песковитог шљунка са привремене депоније на трасу и истовар на
месту уградње.
Врста возила за транспорт као и начини транспорта могу бити различити с обзиром на категорију и
количину материјала, начин утовара, као и даљину транспорта. Капацитет транспорта треба да
буде усаглашен с капацитетом машина за збијање при изради насипа.
Код превоза мора се рачунати с растреситом тежином материјала због ограничене величине
товарног простора транспортног средства, па према томе треба планирати број возила.
Транспортне дужине дате пројектом по претходно израђеном путу или путевима јавног саобраћаја
по овим техничким условима, деле се у групе:
превоз од 0 до 500 m,
превоз од 500 до 1000 m,
превоз од 1000 до 2000 m,
превоз од 2000 до 4000 m,
превоз од 4000 до 6000 m,
превоз преко 6000 m,
Извођач треба да се постара да превоз буде потпуно безбедан и да испуњава захтеве заштите
животне средине (сузбијање прашине и буке) дуж градилишних путева и на јавним путевима.
То осигурање извођач ће обавити:
а) на градилишту
- правилним постављањем и одржавањем градилишних саобраћајница
- израдом и одржавањем привремених објеката
б) на јавним саобраћајницама
- постављањем одговарајуће сигнализације
- применом возила прописаног габарита и допуштене носивости (осовинског оптерећења)
- спречавањем наношења блата на коловоз, а ако до тога дође, чишћењем коловоза.
Све последице до којих дође због непридржавања горњих захтева сносиће искључиво извођач.
3
Обрачун радова: Обрачун и плаћање врши се по m превезеног материјала уграђеног у труп пруге
у збијеном стању на одређену транспортну даљину у Предмеру.
1.1.2.12. Израда насипа од кохерентног материјала
Опис рада
На местима локалних засторних врећа израда насипа од кохерентног материјала у слојевима
дебљине до 30cm са разастирањем, евентуалним влажењем или сушењем, планирањем
материјала и збијањем одговарајућим механичким средствима тако да модул деформабилности
2
2
Еv2 не буде мањи од 45МN/m (Еv2>45МN/m ) на завршеном слоју насипа при испитивању кружном
плочом Ф 30cm односно Еvdin>25МN/m2 када се контрола врши динамичким модулом
деформабилитета (минимум је једно испитивање на сваких 1000m2 сваког слоја насипа).
3
Обрачун и плаћање се врши по m уграђеног материјала у збијеном стању.
1.1.2.13. Израда насипа од шљунковитопесковитог материјала у слојевима дебљине 30cm
Опис рада
Рад обухвата насипање у слојевима од 30cm, разастирање, евентуално потребно влажење или
сушење и грубо планирање материјала у насипу према димензијама и нагибима датим у пројекту,
као и сабијање према захтевима из ових техничких услова. Сав рад мора бити изведен у складу с
пројектом и овим техничким условима.
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
40
Израда
Сваки слој материјала који се насипа мора да буде разастрт водоравно у уздужном смеру у нагибу
који је мањи или једнак пројектованом уздужном нагибу нивелете.
У попречом смеру насип мора увек имати минимални попречни пад од 4-5% у свим фазама
израде.
Сваки насути слој мора се сабијати у пуној ширини одговарајућим средствима за сабијање.
Сабијати треба од ниже ивице према вишој.
Материјал треба возити по већ делимично сабијеном насипу, по могућству увек по новом трагу,
тако да се и довозом омогући одређено и једнолично збијање слојева насипа. Са насипањем новог
слоја насипа може се почети тек када је претходни слој довољно сабијен и када је тражена
збијеност доказана испитивањем.
Дебљина сваког појединог ненабијеног слоја материјала који се насипа мора бити у складу са
врстом тог материјала и дубинским учинком машина за сабијање.
Ако не постоје проверена искуства о могућности сабијања с одређеним материјалом за насипање
и машинама, дебљина слоја се одређује на опитној деоници.
Испитивање се обавља на опитној деоници дужине 50 метара на овај начин:
Нанесе се слој материјала за насипање погодне влажности и дебљине за коју се претпоставља да
се може у целости сабити предвиђеним средствима за сабијање.
Слој се затим сабија разним бројем прелаза машина за сабијање и након одређеног броја прелаза
испитује збијеност.
Збијеност се испитује на најмање четири места од којих на најмање два места у доњој половини
слоја. Испитивање и оцена обављају се по методама и захтевима у ове тачке Техничких услова.
На основу добијених резултата, Директор пројекта даје одобрење за погодан метод рада и то
уноси у грађевински дневник. Сви трошкови у вези с опитном деоницом падају на терет извођача,
а тако израђена опитна деоница, ако се налази на траси и ако је збијеност задовољавајућа,
признаје се као израђени насип.
Материјал за насипање наноси се на уређено темељно тло или на већ израђени слој насипа тек
пошто Директор пројекта преузме темељно тло или слој већ израђеног насипа.
По завршетку насипа дотерују се и планирају његове косине.
Технички услови за пројектовање саобраћајница према условима стабилности темељног тла,
косине насипа, усека, природних падина и већих маса земљаних материјала у домену
саобраћајнице дати су српским стандардом СРПС У.Ц4.200/Л 9.7/.
Контрола квалитета
Димензије насипа у току рада морају се контролисати упоређењем с димензијама из пројекта.
Детаљна контрола обавља се при преузимању завршног слоја насипа мерењем од осигураних
исколчених тачака осовине пруге по хоризонтланој и вертикалној пројекцији.
Ако се установи да је нагиб косина насипа већи од пројектованог, Директор пројекта може
захтевати исправку према пројектованом нагибу. Нагиб косина мора се исправити помоћу
степеница, применом материјала истог квалитета, и истим на шинама за сабијање, до постизања
тражене збијености. Није допуштено смањење нагиба косина насипа "налепљивањем" слоја
материјала без сабијања и без претходне израде степеница.
Минимални захтеви квалитета материјала уграђених у слојеве насипа прописују се вредностима
степена збијености Dpr величинама модула деформабилности Еv2 и садржајем ваздуха у јединици
запремине на.
Прописи по којима се обавља контрола квалитета материјала за израду и при изради насипа:
СРПС У.Б1.010 - узимање узорака
СРПС У.Б1.012 - одређивање влажности тла
СРПС У.Б1.014 - одређивање специфичне тежине тла
СРПС У.Б1.016 - одређивање запреминске тежине тла
СРПС У.Б1.018 - одређивање гранулометријског састава
СРПС У.Б1.020 - одређивање граница течења и ваљања
СРПС У.Б1.024 - одређивање садржаја сагорљивих и органских материја тла
СРПС У.Б1.038 - одређивање оптималног садржаја воде.
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
41
Контролна испитивања обухватају испитивање збијености Dpr у односу на стандардни Прокторов
поступак, затим модул деформабилности Еv2 оптерећивањем кружне плоче φ 300 mm и
испитивање гранулометријског састава материјала за насипање.
У зависности од врсте, хомогености и стања влажности материјала одређује се број испитивања
2
збијености (минимум је једно испитивање на сваких 1000 m сваког слоја насипа).
Испитивање гранулометријског састава материјала за насипање спроводи се на сваких 4000 m3
уграђеног материјала.
Резултате испитивања извођач доставља Директору пројекта, који ће, ако су резултати
задовољавајући, одобрити насипање овог слоја насипа.
За израду насипа користе се шљунковито песковити материјали дефинисани .
За крупнозрне материјале захтева се да максимална величина зрна не прелази 1/4 пречника
плоче.
Коефицијент равномерности треба да је U> 4 (за шљункове) и U < 6 (за пескове).
Насип се ради у слојевима дебљине 20 - 30 cm сабијањем вибрационим механичким средствима
при оптималној влажности.
Захтевана збијеност насипа прописује се пројектом и контролише модулом деформабилности при
2
2
поновљеном оптерећењу (Еv2), при чему Еv ≥ 45 МN/m односно Еvdin ≥ 25 МN/m при контроли
динамичким модулом деформабилности.
Обрачун рада: се врши по метру кубном израђеног и збијеног насипа.
1.1.2.14.
Израда завршног слоја усека - постељице
Опис рада
Овај рад обухвата уређење постељице у усецима, насипима и засецима, тј. грубо и фино
планирање материјала и набијање до тражене збијености. Постељицу треба израдити према
котама из пројекта.
На делу пруге у насипу постељица представља завршни слој насипа на делу трупа пруге у усеку
постељица представља завршни слој темељног тла. Постељица представља основу на коју се
поставља тампонски сој.
Прописи по којима се контролише квалитет материјала за израду постељице:
СРПС У.Б1.010 - узимање узорака
СРПС У.Б1.012 - одређивање влажности тла
СРПС У.Б1.014 - одређивање специфичне тежине тла
СРПС У.Б1.016 - одређивање запреминске тежине тла
СРПС У.Б1.018 - одређивање гранулометријског састава
СРПС У.Б1.020 - одређивање граница течења и ваљања
СРПС У.Б1.011 - одређивање промене запремине тла
СРПС У.Б1.024 - одређивање садржаја сагорљивих и органских материја тла
Прописи по којима се обављају текућа и контролна испитивања:
СРПС У.Б1.010 - узимање узорака
СРПС У.Б1.012 - одређивање влажности тла
СРПС У.Б1.016 - одређивање запреминске тежине тла
Контрола квалитета
Контролна испитивања која обавља Наручилац
Ова испитивања обухватају испитивање степена збијености у односу на стандардни Прокторов
2
поступак (Dpr) најмање на сваких 1000 m или испитивање модула деформабилности Еv2 кружном
плочом Ø30 cm најмање на сваких 1000 m2 постељице при чему Еv2 не сме бити мањи од 40 МN/m2
2
односно Еvdin ≥ 20 МN/m при контроли збијености преко модула деформабилности.
Гранулометријски састав материјала из постељице испитује се на најмање сваких 6000 m2.
Текућа (технолошка) испитивања која обавља (осигурава) извођач.
Методе испитивања збијености постељице исте су као код контролних испитивања.
Минимална текућа (технолошка) испитивања јесу:
- једно испитивање степена збијености на 1000 m2
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
42
- једно испитивање модула деформабилности на 1000 m2
- једно испитивање гранулометријског састава материјала из постељице а 6000 m2.
Коте планума постељице могу одступати од пројектованих највише за ±3,0 cm, а попречни и
уздужни нагиби постељице морају бити према пројекту. Равност се мери уздужно, попречно и
дијагонално. Ако је постељица начињена ниже од пројектоване висине допуниће се на терет
извођача, материјалом од којег ће се израдити тампонски слој.
Извођач је дужан да резултате испитивања и мерења достави Директору пројекта који ће, ако
резултати задовољавају, одобрити почетак израде тампонског слоја на постељици.
Израда постељице од ситнозрних земљаних материјала у усеку
Под ситнозрним земљаним материјалом подразумевају се глине ниске до високе пластичности,
прашине, глиновити пескови и слични материјали осетљиви на присутност воде.
Материјал за постељицу у ископу мора се одмах сабити. Ако је већ сабијена постељица дуже
време изложена временским непогодама или оштећењима, извођач је дужан да је, пре наставка
радова, доведе у стање захтевано пројектом и овим Техничким условима.
Радови на уређењу постељице ситнозрним земљаним материјалима обухватају планирање,
евентуалну санацију појединих мањих површина слабијег квалитета, бољим материјалом,
квашење односно просушивање земље и сабијање до прописане збијености.
Ако је сабијање онемогућено због велике природне влажности или неповољних временских
прилика, треба извршити њену санацију. Избор начина санације предлаже извођач, а одобрава га
Директор пројекта.
Материјал за израду постељице од ситнозрних земљаних материјала треба да задовољава ове
критеријуме:
-коефицијент неравномерности U >9
- максимална сува запреминска тежина према стандардном Прокторовом поступку мора
3
бити већа од 1,65 MPa/m .
-граница течења W l <65%
-индекс пластичности Ip <3%
Влажност материјала не сме да варира више од ± 2% од оптималне влажности (одређене
стандардним Прокторовим поступком).
У усецима у ситнозрним земљаним материјалима, пре сабијања постељице, у неким случјевима
потребно је преоравати темељно тло. Радови на изради постељице не смеју се обављати када је
тло смрзнуто, односно кад на траси има снега и леда.
Израда постељице од крупнозрних и мешаних материјала у усеку.
Под мешаним материјалима подразумевају се шљункови и пескови и мешани камени и земљани
материјали, глиновити шљункови, заглињене камене дробине, трошне стене.
Радови на уређењу постељице од крупнозрних и мешаних материјала обухватају планирање,
евентуалну санацију мањих повшрина слабијег квалитета бољим материјалом, евентуално
потребно просушивање или квашење материјала и збијање до прописане збијености.
Када је материјал постељице у усеку врло нехомоген (камен са умецима глине), ископ треба
продубити за 30-50 cm и израдити слој од хомогеног, шљунковитог или мешаног материјала.
Материјал за израду постељице од крупнозрних и мешаних материјала треба да одговара овим
критеријумима:
- коефицијент неравномерности U>9,
- влажност материјала не сме да варира више од ± 2% од оптималне влажности (одређене
стандардним Прокторовим поступком).
Радови на изради постељице не смеју се обављати када је тло смрзнуто, односно када на траси
има снега и леда.
Израда постељице од шљунковитопесковитог материјала као завршног слоја насипа
Радови на изради постељице као завршног слоја насипа обухватају његово планирање, квашење и
сабијање до тражене збијености.
Пре насипања материјала треба проверити његов квалитет.
2
Обрачун рада: се врши у m уређене и збијене постељице.
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
43
Плаћа се по уговореним јединичним ценама у којима су обухваћени сви радови потребни за
уређење постељице.
1.1.2.15.
Израда тампонског слоја од шљунковитопесковитог материјала
Опис рада
Рад обухвата насипање у слојевима дебљине 30-50 cm, разастирање, влажење, планирање
материјала према димензијама и геометрије из пројекта, као и сабијање према захтевима из ових
техничких услова.
Тампонски слој се ради преко испланираног и збијеног завршног слоја насипа, односно преко
збијеног или побољшаног темељног тла у усеку, (постељице) у дебљини од 30 cm до 50 cm.
Дебљина тампонског слоја је одређена пројектом. Радови могу почети кад Директор пројекта
прими завршни слој насипа или усека - постељицу.
Материјал
За израду тампонског слоја користи се природна или припремљена мешавина шљунковитопесковитих материјала сагласно опису из тачке 1.1.2.13. ових техничких услова.
Израда
Тампонски слој се гради планирањем и сабијањем минералне мешавине вибрационим механичким
средствима при оптималној влажности. За дебљину прелазног слоја до 30 cm гради се у једном
слоју, а за веће дебљине, у два слоја.
Попречни нагиб тампонског слоја дефинисан је пројектом.
Контрола квалитета
Захтевана збијеност израђеног тампонског слоја прописана је пројектом и контролише се модулом
2
деформабилности при поновљеном оптерећењу (Ev2), при чему Ev2 ≥ 80 MN/m односно
2
динамичким модулом деформабилности тако да његова вредност буде Evdin ≥ 40 MN/m .
Прописи по којима се обављају предходна и контролна испитивања:
СРПС У.Б1.018/80 - Одређиваље гранулометријског састава
СРПС У.Б8.048/60 - Испитивање облика зрна камених агрегата
СРПС У.Б8.045/87 - Испитивање хабања методом "Los Angeles"
СРПС У.Б8.039/82 - Приближно одређивање загађености органским материјама
Обрачун рада: се врши по 1 m3 израђеног и сабијеног тампонског слоја.
1.1.2.16. и 1.1.2.17. Хумузирање са затрављивањем ерозивних површина косина
Опис рада
Опис рада обухвата заштиту ерозивних површина косина усека и насипа хумузирањем и
затрављивањем.
Хумузирање се ради на местима и у слоју дебљине према пројекту. Ако дебљина није назначена у
пројекту, хумузирање се ради у дебљини до 20cm на косинама. Након хумузирања обавља се
затрављивање косине.
Израда
Пре него што се приступи заштити хумузирањем и затрављивањем, потребно је за постизање
заштите од ерозије остварити ове основне услове:
− косине морју бити рађене у таквом нагибу да буде осигурана унутрашња стабилност терена
− ако се покаже нестабилност косине проузрокована водом, потребно је на одговарајући
начин одводити контролисано површинску воду са косине
− крајеве косине усека и ножице насипа треба заоблити кружним луком с тангентама т ≤ 3,0
m
− косине насипа и усека треба грубо испланирати како би се постигла рапавост и боља
повезаност с вегетативном заштитом, а ако су површине косине глатке, треба их
избраздати хоризонталним браздама ширине цца 15 cm на размаку 1m.
Косине треба заштитити хумузирањем одмах после завршетка насипа односно усека и испуњења
наведених основних услова.
За хумузирање треба употребити активни хумусни материјал, без примеса грања, корења, камених
и других материјала који спречавају развој вегетационе заштите.
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
44
Затрављивање треба обавити на фино припремљеном хумусном слоју.
За затрављивање треба одабрати такву врсту трава и мешавину трава која одговара еколошким
условима и подручју пруге и осигурава трајност раста. После сејања, површине поваљати дрвеним
ручним ваљком, да би се семе учврстило у хумусни слој.
Количина семена износи од 0,5-0,8 kg/ar, а количина ђубрива око 8 kg/ar.
Контрола квалитета
Директору пројекта морају се дати на увид резултати анализе потребне за правилан избор врсте
трава и ђубрива, као и резултате контроле квалитета семена.
Обрачун рада
Хумузирана и затрављена површина према горњем опису, плаћа се по јединичној цени за
квадратни метар усека или насипа која је заштићена.
У јединичној цени садржан је сав рад опис у овој тачки, потребни материјали и превоз, па извођач
нема право на додатна плаћања.
1.1.2.18. Израда насипа на мочварном терену
Опис рада
На делу где траса прелази преко мочварног терена насип извести од каменог набачаја од камена
величине зрна дмаx=1/2 дебљине слоја, са набавком, утоваром, транспортом, истоваром и
уградњом материјала.
Материјал
Под каменитим материјалима подразумевају се материјали добијени минирањем, камене дробине
и шљункови, тј. материјали који нису осетљиви на присуство воде. Материјали се збијају вибро
ваљцима, вибронабијачима и компакторима, зависно од врсте употребљеног материјала.
Материјал за израду насипа од каменог набачаја треба да задовољи минимум ова два услова:
1.) Гранулација материјала треба да буде таква да коефицијент неравномерности буде већи од
Cu> 9 и
2.) Максимална величина зрна сме да буде једнака највише половини дебљине слоја, али не већа
од 0,40 m.
Израда
Насипи од каменог набачаја изграђују се у слојевима оријентационе дебљине од 0,50-0,80m, а
стварна максимална дебљина каменог набачаја одређује се на опитној деоници, ако не постоје
проверена искуства о дебљинама слојева у којима се тај материјал може правилно сабити
одређеним оруђима за сабијање.
Радови на изради насипа од каменог набачаја не смеју се обављати када је материјал за насип
замрзнут, односно када на траси има снега и леда.
Камени набачај истовремено спречава појаву капиларног пењања воде.
Преко каменог набачаја извести насип.
Обрачун рада: се врши по метру кубном израђеног и збијеног насипа за сав рад, материјал и
контролна испитивања у складу са горњим описом.
1.1.3.
Одводњавање
1.1.3.1. Ископ јаркова и испаривача
Опис рада
Рад обухвата ископе за одводне јаркове према детаљима нацртима из пројекта или по одредбама
Директора пројекта у I-III категорије тла. Рад укључује и привремено депоновање ископаног
материјала у близини јарка и утовар у транспортна средства.
Израда
Јаркове треба ископати по могућности пре почетка израде насипа.
Ископ треба радити тачно према нацртима из пројекта. Све површине ископа - дно и бочне стране
јарка морају бити равне у прописаним падовима дна и нагибима косина, како не би дошло до
задржавања воде у јарку ни до осипања земље на косинама.
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
45
Извођач је дужан да стално контролише нивелете и нагиб дна јарка.
Ископани материјал се употребљава за насипе или друге радове или се отпрема у депонију коју
одређује Директор пројекта. Ископани материјал разврстава се према категоријама.
Ако временски или климатски услови и велики подужни нагиби неповољно утичу на ископане
површине, оне се морају обложити.
Обрачун радова
Ископ за одводне јаркове мере се у кубним метрима стварно ископаног самониклог тла одређене
категорије. Плаћа се по уговореним јединичним ценама у које је укључен ископ одређене
категорије тла, планирање површине јарка и евентуално привремено депоновање ископаног
материјала дуж јарка и утовар у превозно средство, као и чишћење и уређење зоне јарка.
1.1.3.2.
Ископ дренажног рова
Опис рада
Рад обухвата ископ дубине до 2,0m према пројекту за дренаже, шахтове и одводне цеви, у
материјалу III категорије са свим потребним разупирањима, одводњавањем, привременим
депоновањем ископаног материјала и утоваром у транспортна средства.
Дренаже су подземне одводне грађевине помоћу којих се спречава доток процедне воде у труп
пруге или побољшава хидролошки режим трупа пруге.
Дренаже се раде по типовима и детаљима из пројекта или према одредбама Директора пројекта. У
израду дренажа укључени су сви потребни радови као што су ископи са утоваром ископаног
материјала, у транспортна средства, планирање материјал, разупирања ровова и сва остала
евентуална потребна осигурања, израда разних слојева и испуне, монтирање дренажних цеви,
израда прикључака, израда филтарске испуне, уређење врха дренаже, набавка потребних
материјала, превози, преноси и све остало што је потребно за потпуно довршење одређеног типа
дренаже.
Сви радови раде се према одговарајућим одредбама ових Техничких услова и према СРПС
У.С4.062.
Сви употребљени материјали морају одговарати
одговарајућим тачакма ових Техничких услова.
српским
стандардима
и
захтевима
у
За радове који нису предвиђени пројектом, а нужни су за исправно деловање дренажа, извођач је
дужан да предложи техничко решење и поднесе калкулацију трошкова на основу претходне
понуде. С таквим радовима може се отпочети тек пошто се добију писмене сагланости Директора
пројекта.
Овим Техничким условима обухваћене су плитке уздужне дренаже.
Рад на ископу треба да је механизован, једино ако то није могуће, ископ се може радити и ручно.
Као ископ рачуна се само простор према мерама из пројекта или накнадним изменама, а вишак
ископа се не обрачунава. Вишак ископа, који је настао извођачевом грешком, извођач је дужан да
о свом трошку попуни каменим материјалом, бетоном или набијеном земљом, према приликама и
одлуци Директора пројекта. Извођач је дужан да за време ископа, полагања цеви или бетонирања
ревизионог окна држи темељну јаму чисту и без воде.
Ископ се обавља у свим врстама тла, а према димензијама датим у пројекту или одређеним на
терену, а по одобрењу Директора пројекта.
Ископи се могу радити без разупирања само код мањих дубина ископа у везаним материјалима.
Код већих дубина обавезно се мора радити разупирање одговарајућом подградом и оплатом (што
се не обрачунава посебно), а начин разупирања зависи од дубине ископа и врсте тла, предлаже га
извођач, а одобрава Директор пројекта. Исто тако, посебно се не обрачунава ни потребно уређење
страна јаме, ако је оно у каменитом материјалу, па се бетонира без оплате.
Дно дренажног рова мора бити на дубини већој од дубине смрзавања.
Сваку ископану јаму за ревизионо окно пре полагања цеви или бетонирања, преузима Директор
пројекта.
Обрачун радова
Обрачун количине радова за ископе за дренаже је у кубним метрима стварно ископаног рова у
самониклом тлу, према пројекту. У цену улази и пребацивање ископаног материјала на удаљеност
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
46
до 10 m. Тај материјал служи за затрпавање јаме или за израду насипа, ако по квалитету
задовољава.
1.1.3.3. Полагање дренажних цеви
Опис рада
Рад обухвата набавку постављање дренажних цеви, пречника Ø150mm, у ископани земљани ров,
преко подлоге од бетона.
Израда
На уравњено дно рова, израђено у пројектованом нагибу и котама, раставља се подлога од бетона
МБ 15 дебљине 10 cm, а потом се полажу дренажне цеви. Пречник дренажних цеви износи 150
mm.
Цеви могу бити бетонске, цементно-азбестне или пластичне, округле или тунелског профила, са
одговарајућом перфорацијом.
Цеви морају бити атестиране, а њихову употребу одобрава Директор пројекта.
Дренажне цеви се уводе у ревизионе шахтове или изводе ван трупа пруге.
Обрачун рада: се врши по m' положених дренажних цеви према зависноси од њиховог пречника а
цена обухвата и набавку цеви и набавку бетона и израду бетонске подлоге.
1.1.3.4. Испуна дренажног рова
Опис рада
Рад обухвата испуну дренажног рова филтерском испуном од песковитог шљунка или дробљене
камене ситнежи изнад дренажне цеви.
Израда
Пошто је извршено полагање дренажне цеви, дренажни ров се пуни филтерском испуном од
песковитог шљунка или дробљене камене ситнежи, фитлерски стабилне, гранулације 1-6 cm. На
контакту тла и испуне, или око дренажне цеви може се као филтерски слој користити геотекстил.
Остатак рова се затим испуњава мешавином шљунковитог материјала која по гранулацији мора да
испуни Терцагијево филтерско правило да би се спречило продирање ситних честица из тла у
филтерску испуну у дрену. Уколико је степен равномерности U ≥ 15, мешавина не сме да садржи
више од 3% зрна величине до 0,02 mm, а уколико се U ≤ 5, не сме да садржи више од 10% зрна
величине до 0,02 mm. Овим се обезбеђује сигурност на дејство мраза.
У свему осталом мешавина за испуну мора задовољити захтеве из тачке 1.1.2.13. ових Техничких
услова.
Примену одређеног зрнастог каменог материјала за испуну одобрава Директор пројекта, а на
основу резултата лабораторијског испитивања које пода на терет извођача.
Материјал испуне у рову треба пажљиво сабити да не би дошло до накнадног слегања а дренажна
цев остала неоштећена.
Обрачун радова: се врши у m3 извршене дренажне испуне. У цену је урачуната набавка
материјала, сви радови, превози и остало што је потребно за потпуно довршење дренаже.
1.1.3.5. Израда ревизионих окана
Опис рада
Ревизиона окна (шахтови), Ø900 са пењалицама, раде се у свему према нацртима и детаљима из
пројекта или одредбама Директора пројекта.
Раде се као монтажни (од готових елемената - цеви) или монолитни (бетонирани на лицу места).
Положај ревизионих окана, као и њихов распоред одређени су пројектом.
Рад обухвата уграђивање цеви, бетонирање, уграђивање поклопца, као и сви други радови који су
потребни за потпуно довршење ревизионог окна.
Израда
Бетонске цеви полажу се вертикално у ископану јаму, ревизионог окна на бетонску подлогу и
облажу бетоном МБ 20, у свему према пројекту. Бетонске цеви мора да буду атестиране, а њихову
примену одобрава Директор пројекта.
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
47
На завршено ревизионо окно према мерама из пројекта поставља се армирано бетонски поклопац
од бетона МБ 25. Детаљи израде поклопца приказани су у пројекту.
Обрачун радова
Рад се мери у комадима потпуно завршеног и покривеног ревизионог окна, а плаћа се по
уговореној јединичној цени у коју улазе трошкови ископа набавке и полагања цеви, превоз,
заштита цеви израда прикључка, затим трошкови материјала и израде армиранобетонског
поклопца, укључујући превоз, оплату, осигурање, демонтирање оплате, заштиту бетона и све
остало што је потребно за потпуно довршење рада.
1.1.3.6. Израда обложених бетонских канала
Опис рада
Позиција обухвата израду бетонских канала од типских бетонских елемената према детаљима из
пројекта. Елементи су од бетона МБ 20 на подлози од шљунковитопесковитог материјала дебљине
слоја 5cm. Спојнице између бетонских елемената се заливају цементним малтером у размери 1:3,
после пријема постављених бетонских елемената јарка по осовини и нивелети од стране
надзорног органа.
У позицији је обухваћена набавка свог потребног материјала, утовар, транспорт до места радова,
истовар и завршно чишћење од вишка преосталог материјала и његов одвоз.
Обрачун радова
Обрачун се врши по м' готовог канала.
1.1.3.7.
Израда бетонских канала
Опис рада
Рад обухвата израду набавку и полагање типских бетонских канала према димензијама и
детаљима из пројекта, од бетона МБ 30, на подлози од бетона МБ 15 дебљине 10 cm.
При раду важе општи услови за бетонске радове, наведени у тачци 3.1.2 Бетонски радови
Израда
Бетонска конструкција канала полаже се у претходно ископаном земљаном профилу, на подлози
од бетона МБ 15 дебљине 10 cm.
Контрола квалитета
Извођач је дужан да обавља текућу контролу мера и нагиба, евиденцију категорија материјала у
ископима јарака, контролу квалитета употребљених материјала и готових монтажних производа и
квалитет израде, а доказе о исправности треба да достави Директору пројекта. Све готове
површине јаркова морају бити према пројекту или захтеву Директора пројекта, у захтевима
уздужним падовима, попречним нагибима и задовољавајућим равностима. Нису допуштене било
какве неравнине које би спречиле отицање воде или проузроковале таложење муљевитог
материјала. Ако радови нису квалитетни, Директор пројекта ће обуставити радове и захтевати да
се недостаци поправе на трошак извођача.
Обрачун радова
Количина рада мери се метрима дужним уграђеног канала. а цена садржи и набавку и уградњу
подлоге од бетона МБ 15 на који се канали постављају.
Јединичном ценом обухваћене су све радње непосредно или посредно везане уз потпуно
завршење радова, сав материјал, превози, преноси и све остало што је потребно за потпуно
довршење радова, па извођач нема право захтевати никакву доплату.
1.2. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ
За разне непредвиђене радове који се нису могли прецизно предвидети у пројекту, као што су поправке разних оштећења која могу настати приликом извођења радова: - замена локалних
лоших терена који нису регистровани; - као и други непредвиђени радови који ће се обавити по
налогу Надзорног органа или по инспекцијском налогу.
Обрачун и плаћање према стварно извршеним радовима.
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
48
2. Горњи строј колосека
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
49
2.1.НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ГОРЊЕГ СТРОЈА
2.1.1. Набавка шина типа 49Е1 квалитета 260
Шине треба да се производе из континуираних предваљаних ингота.
Процес производње челика треба да одговара т. 5. CEN и препуштен је избору произвођача.
Набавку и испоруку нових железничких шина према нацрту европског стандарда EN 13674 - 1
September 2003, квалитета 260 (односно 900А према важећој објави UIC 860).
Профил шине 49 Е1 (раније ДИН С49)
–квалитет челика: 260 (раније 900А) према т.7. CEN;
–хемијски састав према т.10.1.2. CEN;
–класа профила: Y (т.10.2.1. CEN);
–класа правости: Б (т.10.2.2. CEN);
–шине ће бити без рупа.
Минимална дужина шина треба да буде 100 м.
Претходна испитивања (т. 9. CEN):
–жилавост на прскотине К1ц (т.9. 2. CEN);
–стопа повећања пукотина на замор (т.9.3. CEN);
–испитивање на замор (т.9.4. CEN);
–заостала напрезања у ножици шине (т.9.5 CEN);
–промена тврдоће по оси возне површине шине (т.9.6. CEN);
–чврстоћа на затезање и издужење (т. 9.7. CEN);
–унутрашња структура шине (т.9.8. CEN);
–остали предходни захтеви (т.9.9. CEN).
Испитивања приликом пријема испоруке (т.10. CEN)
Сваку испоруку ће прегледати представник наручиоца у ваљаоници (погону за производњу шина).
Узорке за испитивање узимати према Табели 4. CEN)
Наручиоцу доставити резултате следећих испитивања:
Лабораторијска испитивања;
–хемијски састав (т.10.1.2. CEN);
–микроструктура (т.10.1.3. CEN);
–декарбуризација (т.10.1.4. CEN);
–оксидна чистоћа (т.10.1.5. CEN);
–трагови сумпора (т.10.1.6. CEN);
–тврдоћа (т.10.1.7. CEN);
–испитивање на затезање (т.10.1.8. CEN).
Учестаност разних испитивања је дата у Табели 4. CEN).
Све измерене вредности треба да одговарају условима из CEN спецификације.
На шинама ће се вршити следећа мерења и испитивања:
–мерење масе шина по јединици дужине,
–мерење дужине шине и означавање одступања од димензија,
–мерење геометријских димензија шинског попречног пресека симетрије, исправљање крајева
шине у вертикалној и хоризонталној равни,
–избочине и улегнућа,
–ултразвучна испитивања за утврђивање унутрашњих недостатака која треба да обухватају
минимум 80% попречног пресека шина,
–преглед површинских недостатака.
Резултати горњих мерења и испитивања треба да се забележе у извештају који сачињавају и
потписују представник наручиоца и испоручиоца.
Маса шина
Номинална маса по јединици дужине за сваки профил шине израчунава се на основу запреминске
тежине (денситy) челика од 7,85 g/cm3.
При сваком пријему шина врши се израчунавање масе испоручених шина множењем њихове
дужине са просечном масом шине по јединици дужине. Просечна маса шине по јединице дужине
добија се мерењем 20 комада шина, од којих једну половину бира представник наручиоца а другу
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
50
половину представник произвођача. Може се користити и нека друга метода са којом се сагласе
обе стране.
Овако израчуната маса не сме бити за више од 2% мања од номиналне масе; испод ове границе
шине се одбијају. Сваки вишак масе већи од 1% неће се узимати у обзир при плаћању.
Обрачун рада: Обрачун се врши по тони испорученог материјала.
2.1.2. Набавка дрвених прагова
Опис
Позиција обухвата набавку и испоруку на градилиште дрвених колосечних импрегнисаних прагова
димензије 26x16x260 cm у свему према СРПС. Д.Д.1.020.
Прагови морају бити израђени од храстовог или буковог дрвета. Прагови морају бити
импрегнисани. Метода импрегнације се одређује се прописима. Дрво мора бити отпорно на
притисак и гњечење.
Доња и горња површина прага мора бити паралелна, а срце дрвета не сме бити окренуто на горе.
Сваки праг мора бити декслован и снабдевен на горњој површини у одстојању од 10 cm од
средине поцинкованим ексером (нумератором), на чијој је глави утиснута година импрегнације и
ознака фирме која је извршила импрегнацију.
Обрачун рада
Плаћа се по комаду испорученог прага.
2.1.3. Скретнице заједно са дрвеним праговима и причврсним прибором
Набавка и испорука скретница обухвата следеће типове скретница:
- 49Е1-300-6°
-
49Е1-200-6°
заједно са причврсним прибором и дрвеним скретничким праговима.
Скретнице
У испоруку челичног комплета улази производња и испорука комплетне скретнице и шина вођица,
са њиховим ослонцима; све подложне плочице са причврсним материјалом који уз њих припада
(укључујући елементе за везу са праговима и уметке испод ножице шине и подлошке на
праговима) у области скретнице; подложне плочице за посебне прагове испред почетка скретнице
и иза краја скретнице, са припадајућим причврсним материјалом, све до нормалних прагова
прикључних колосека.
У испоруку прагова улази производња и испорука комплета прагова, заједно са посебним
праговима са прелазним плочама, испред и на крају скретнице.
Техничке карактеристике скретница и њихових склопова (елемената)
Скретнице од шина типа 49 Е1
Ознака типа шине 49 Е1 је нова ознака за ранији тип С 49 .
Основни захтеви за ову скретницу су:
− профил шине.............. 49 Е1
− профил језичка ........ Zu 2-49
− годишње саобраћајно оптерећење веће од 20 милиона тона
− максимална брзина у правцу 160 km/h.
Посебни услови за склопове (елементе) скретница
а) Мењалица
Мењалица се састоји из еластичних језичака и належних шина са монтираним ослонцима језичака.
Еластични језичак се састоји из профила језичка, чији се крај прерађује на нормални шински
профил и помоћу електроотпорног заваривања повезује са нормалном шином.
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
51
Код скретнице типа 49 Е1 вар се обезбеђује сигурносним везним плочицама и треба да се налази у
еластичном делу шине језичка. Стандардне шине језичка треба да имају еластични део.
Належна шина се изводи од нормалног шинског профила, који је на делу према језичку
одговарајуће обрађен.
Належне шине и језичци морају имати бушене рупе за монтажу поставних справа, инсталација,
сигналносигурносних и уређаја за надзор.
Скретнички уређај треба да се испоручи са продуженом (им) плочицом (ама) за монтажу
скретничког погона.
Димензије и облик клизних јастучића треба да омогуће монтажу грејача за грејање скретница код
належуће шине у скретници.
Клизни јастучићи треба тако да се конструишу да омогуће несметано кретање језичка (сила
вучења 0,8 kN - 2,5 kN у случају две браве) и минимално одржавање (подмазивање).
Замена истрошеног клизног јастучића треба да буде лака и једноставна.
Скретничка полуга треба да буде изолована и подесива по дужини.
Квалитет материјала за језичке и належне шине је 260 према ЕН 13674-1 (односно 900 А према
Објави UIC 860), каљен. Пожељније су шине каљене у ваљаоници, а не термички обрађиване.
Каљеност језичка и належних шина треба да буде 340 – 430 ХБ.
Сви варови се 100% морају испитати.
б) Срце
Срце се испоручује произведено, монтирано у склоп и спремно за уградњу, заједно савезним и
крилним шинама.
Врхови срца и крилне шине треба да буду изливене од манганског челика према Објави UIC 866,
2.издање, 1985. Све компоненте треба да буду од материјала који квалитетом може да обезбеди
најдужи могући радни век тих делова и алуминотермиско заваривање са колосеком.
У понуди треба дати детаљне карактеристике квалитета материјала за сваки понуђени елеменат.
Сви радионички варови се морају 100% испитати.
ц) Возне шине и међушине
Шине треба сећи и унапред закривити према диспозицији. Сви крајеви шина морају имати по једну
стандардну бушену рупу.
Квалитет материјала је 260 према ЕН 13674-1 (односно 900А према Објави UIC 860).
д) Шине вођице
Шине вођице се производе од UIC 33 профила. Шине вођице се монтирају на подножја уздигнута
за око 20 mm изнад горње површине шине, а подножја заварују на подложне плочице шина.
Размак шина вођица треба да има могућност подешавања помоћу одстојних лимова.
Квалитет материјала је челик 320 према ЕН 13674-1 (односно 1100 према Објави UIC 860).
е) Причврсни прибор за шине
Клизни јастучићи треба да буду довољно дебели и широки да се клизни елементи не морају
подмазивати нити им треба одржавање, а да буду лако међусобно замењиви.
Ребрасте подложне плочице ће се производити од ваљаних челичних профила односно од
заварених ваљаних челичних профила. Пожељно је да један исти комплет плочица са четири рупе
може да се користи за сваки тип скретнице и било дрвене било преднапрегнуте бетонске прагове.
Квалитет ваљаних челичних профила треба да буде у складу са ЕН 10025-С355 Ј2 Г3. Подложне
плочице се причвршћују за прагове/скретничке прагове тирфонима чврстоће 5.6.
Између шина и подложних плочица се налазе еластични подметачи као и између подложних
плочица и бетонских скретничких прагова. Подметачи ће се производити према категорији 1 UIC
објава UIC code 864, 1986, прилог 4 . Шински подметачи се не смеју постављати испод покретних
делова језичка. Техничке карактеристике подметача шина/подложна плочица и подложна
плочица/скретнички праг (димензије, дебљина, динамичка крутост итд.) треба да изабере понуђач
и унесе у понуду заједно са адекватним образложењем.
ф) Брава и поставни механизам
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
52
Механизам за забрављивање и постављање треба да буде прилагођен стандардном скретничком
погону и контроли језичка. Блокирањем браве блокира се истовремено и одмакнути и приљубљени
језичак. Скретничке поставне справе које су предвиђене за рад на скретницама имају следеће
карактеристике:
− Сила постављања 4000 ± 400 N
− Сила чврстог држања 7000 ± 500 N
− Сила пресечења ≤ 11000 N
− Ход 220 -240 mm
− Четворожилна шема повезивања са напајањем 3x380 V; 50 Hz
− Време прекретања мање од 6 sec.
− Рад на електрифицираној прузи 25 kV; 50 Hz
− Рад на изолованим једношинским струјним колима 831/3 Hz
− Могућност изоловања према каталогу скретничке изолације
− Рад са скретницама са спољашњим стреличастим затварачем
− Ход поставне полуге треба да је подесив за отвор језичка скретница од 80 до 170 mm у
зависности од места уградње на скретници
− Поставне справе су превезиве и реверзибилне
− Поставне справе испуњавају остале захтеве (влага, вибрације, температура, изолација итд.)
према типском пројекту,
−
Клизне површине за забрављивање треба да се подмазују оном врстом масти која се
стврдњава на температури нижој од -45°C.
− Простор између језичка и належне шине мора да има могућност подешавања од ±0.4 mm и да
има поуздан уређај за блокирање.
− Забрављени делови треба да буду заштићено да снег, шљунак, прашина итд. не омету
функционисање браве. Ниједан део браве не сме да буде више од 100 mm испод доње
површине шине.
− Брава треба да буде електрично изолована да не би стварала сметње раду шинских кола.
Понуђач треба да на основу података које добије од произвођача утврди :
− да ли се могу применити скретничке поставне справе наведених карактеристика
− да ли су потребни и какви треба да буду контролници скретничког положаја
− да ли треба уграђивати више поставних справа и где.
Минимално одстојање језичка од належне шине треба да буде 60 mm.
Општи захтеви за израду и испоруку
Приликом производње и испоруке скретница Произвођач, односно испоручилац, мора да испуни
следеће:
− комплетна производња, обрада и набавка материјала мора бити у складу са цртежима и
техничким условима за испоруку;
− заваривање одговарајућих делова колосека и појединих делова скретнице у складу са
цртежима и техничким условима за испоруку;
− састављање и монтажа скретнице у фабрици која је испоручилац, са обележавањем
појединачних делова;
− састављање јединичних пошиљки и њихово обележавање за слање и монтажу на месту
уграђивања;
− обезбеђење техничке документације за сваки тип скретнице (цртежи, приручници и упутства за
монтажу, надзор и одржавање, складиштење, слање, обележавање, контролни листови за
пријем, спецификација комплета бетонских прагова са дужинама прагова, попречним
пресеком, број комада и координатама рупа за прибор);
− организација одговарајућег пријема у фабрици испоручиоца, са обезбеђењем једног комплета
мерила за пријем.
За сваки тип скретнице се комплетно монтирају најмање једна десна и једна лева скретница.
Произвођач мора на основу референци да докаже да већ више година снабдева железничке
управе у репрезентативној количини, на задовољство железничких управа, понуђеним
материјалом односно технички сличним стандардним материјалом. Посебно треба навести
коришћење елемената скретнице са отврднутом главе шине и специфична конструктивна решења
детаља.
Ангажоване дужине језичака скретница и употреба уређаја за пребацивање, као и извођење
затварача, морају бити конструисани тако да сила потребна за пребацивања језичака скретнице
износи максимално 80% могуће силе пребацивања погона скретнице.
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
53
Сила пребацивања погона скретница за скретнице Р=300 m износи 5000 N.
Произвођач мора да стави на располагање све цртеже, упутства за монтажу и одржавање, који су
неопходни за одговарајуће полагање, монтажу и одржавање скретнице.
Преузимање материјала
Пријем материјала од стране наручиоца остварује се код произвођача без зарачунавања додатних
трошкова. За следеће материјале потребно је приказати претходне сертификате: шински
материјал, профили језичака, ливени делови срца.
Овлашћено лице Наручиоца контролише израду појединих делова скретнице према предвиђеним
техничким условима за испоруку и цртежима, њихову обраду, тачност мера са толеранцијама,
одговарајући квалитет и професионалност израде.
Овлашћено лице Наручиоца прегледа и прима и монтирану скретницу.
Уз све прегледе се прилажу одговарајући контролни листови за испитивање геометрије и записник
за испитивање прототипова.
Испитују се шине, належне шине, вођице које су предвиђене у техничким условима за испоруку и
на цртежима, са толеранцијама, изглед бушених рупа, механички обрађене површине, мере и
друго:
−
Језичци
Извођење механички обрађених горњих површина без грбина и жљебова, скидање гребена са
рупа и механички обрађених површина, егзактни ток возних ивица, попречни пресеци.
−
Код плочица и причврсног прибора
Варови, уклањање гребена са механички обрађених површина.
−
Срце
Испитивање веза остварених помоћу завртњева, положај постоља, попречни пресеци профила.
−
Количине испоручених материјала
Остварени пријем материјала, резултат пријема и количине испоручених материјала морају се
утврдити записником.
У записнику мора да буде садржано минимум следеће:
−датум, место, испоручилац
−број поруџбенице
−опис преузетог материјала са бројем и тачном дефиницијом
−налаз
−потписи испоручиоца и одговорног лица за пријем.
Сви намази боје и премази за заштиту од рђе могу да се спроведу тек након успешног пријема. Сви
појединачни делови морају да се означе и обележе према достављеном систему означавања.
Систем означавања треба да омогући разликовање појединачних скретничких конструкција. Свака
скретница треба да носи број који ће се појавити и у систему за означавање.
Делови који се због честог појављивања и сличности у колосеку тешко идентификују, као нпр.
различити типови плочица, морају имати утиснуту кратку ознаку. Величина слова ознаке износи
око 10 mm.
Заштита од корозије
Обрађене површине и заварени спојеви се штите бојом за заштиту од корозије. Пре тога ове
површине морају бити чисте и суве. Боја мора да се осуши пре него што дође у додир са другим
површинама. Сви челични делови (са изузетком клизних површина и навоја) напрскани су
премазом од ланеног уља.
Све обрађене клизне површине и покретни делови се пре састављања чисте, суше и премазују
уљем или слојем за подмазивање. Клизне површине које се не подмазују и вештачки материјали
не смеју се бојити и подмазивати средствима за подмазивање.
Сме да се врши утовар и испорука само оног материјала који је одобрен пријемом.
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
54
Скретнице се по могућности шаљу у монтираном стању. Свака утоварна јединица има утоварни
лист на основу кога се може видети број пакета, количина, опис, димензије, тежине и врста
паковања. Свака јединица која се шаље мора бити снабдевена цртежима за монтажу.
Дрвени прагови за скретнице
Прагови за скретнице могу бити израђени од храстовог и буковог дрвета и морају бити
импрегнисани. Димензије и облици ових прагова су дефинисани стандардом СРПС Д.Д1.021. и
пројектима скретница, а треба имати у виду да се на: скретницама главних пролазних колосека,
скретницама укљученим у ДТШ и мењалицама свих осталих скретница морају уграђивати
оштробридни прагови.
За скретничке прагове важе исти услови као за обичне дрвене прагове за колосек. Прагови морају
бити оштробридни, правилно имрпегнисани и без прслина .
Слагање ових прагова у суре врши се тако што се после сваког реда морају ставити штафле да се
прагови правилно оцеђују и спречи њихово кривљење.
Са чела сваког прага мора бити исписана дужина. Прагови за скретницу слажу се посебно.
Скретнички прагови се чувају у свему као и прагови за колосек.
2.1.4.- 2.1.12. Набавка колосечног прибора
2.1.4. Набавка ребрастих подложних плочица
Опис
Позиција обухвата набавку и испоруку на градилиште ребрастих подложних плочица тежине 7.51
kg/ком.
Облик, мере као и толерације подложних плочица морају одговарати стандарду ЈЖС Г1.101.
У погледу материјала, израде, испитивања и испоруке примењују се одредбе важећих стандарда.
Свака подложна плочица мора носити утиснуту ознаку произвођача и годину производње.
Обрачун рада
Плаћа се по комаду испоручених ребрастих подложних плочица.
2.1.5. Набавка ребрастих подложних плочица за састав
Опис
Позиција обухвата набавку и испоруку на градилиште ребрастих подложних плочица за састав
тежине 20.82 kg/ком.
Облик, мере као и толерације подложних плочица морају одговарати стандарду ЈЖС Г1.102.
У погледу материјала, израде, испитивања и испоруке примењују се одредбе важећих стандарда.
Свака подложна плочица мора носити утиснуту ознаку произвођача и годину производње.
Обрачун рада
Плаћа се по комаду испоручених ребрастих подложних плочица за састав.
2.1.6. Набавка причврсних плочица
Опис
Позиција обухвата набавку и испоруку на градилиште причврсних плочица, масе 0.635 kg/ком.
Облик, мере и маса, као и дозвољене толеранције причврсних плочица морају одговарати
стандарду СРПС. П.Б1.170.
У погледу материјала, израде, испитивања и испоруке причврсних плочица важи СРПС. П.Б1.170.
Свака плочица мора бити обележена рељефним ознакама :
–Ознака произвођача и
–Година израде
Обрачун рада
Плаћа се по комаду испоручених причврсних плочица.
2.1.7.Набавка вијака за причврсну плочицу заједно са матицом
Опис
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
55
Позиција обухвата набавку и испоруку на градилиште вијака за причврсну плочицу заједно са
матицом - шестостраном навртком за вијке, укупне тежине 0.635 kg/ком (тежина вијка 0,302 kg/ком,
тежина матице 0,156 kg/ком).
Облик, мере и маса, као и дозвољене толеранције морају одговарати стандарду СРПС. М.Б1.196,
СРПС. М.Б1.605.
Глава сваког вијка по овом стандарду мора носити испупчене ознаке:
–Ознаку произвођача и годину прозводње (две последње бројке)
–Ознаку типа (три последње бројке ознаке стандарда).
Вијци за причвршћење шина код "К" прибора употребљавају се са навртком по ЈЖС Г.1.330 и
двоструком еластичном завојном подлошком по ЈЖС Г1.326.
Обрачун рада
Плаћа се по комаду испоручених вијака за причврсну плочицу заједно са матицом
2.1.8. Набавка тирфона
Опис
Позиција обухвата набавку и испоруку на градилиште тирфони са равном належном површином,
тежине 0,538 kg/ком.
Облик, мере и маса, као и дозвољене толеранције тирфона морају одговарати стандарду СПРС.
П.Б1.120.
Сваки тирфон мора носити рељефне ознаке:
–Ознаку произвођача и годину израде (две последње бројке)
–Ознаку величине (1,2 или 3)
Обрачун рада
Плаћа се по комаду испоручених тирфона.
2.1.9. Гумене подлошке СРПС П.Б1.912.
Опис
Позиција обухвата набавку и испоруку на градилиште гумених подлошки.
Начин израде
Подлошке се израђују преме прописном стандарду.
Обрачун рада
Плаћа се по комаду испоручених подлошки.
2.1.10. Набавка прстенасте подлошке
Опис
Позиција обухвата набавку и испоруку на градилиште двоструке еластичне прстенасте подлошке
(гроверов прстен), називне мере 24 (називна мера је пречник д вијка), масе 0,09 kg/ком .
Облик, мере и маса, као и дозвољене толеранције морају одговарати стандарду СРПС. М.Б2.130
(ЈЖС Г 1. 326).
Материјал, израда, испитивање, испорука и гаранције подлошки морају одговарати прописним
стандардима.
Свака подлошка по овом стандарду мора носити утиснуте ознаке:
–Ознаку произвођача
–Годину прозводње (две последње бројке)
Обрачун рада
Плаћа се по комаду испоручених гроверових прстена.
2.1.11. Везице за саставе шина типа 49Е 1
Облик, мере и маса
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
56
Облик и мере попречног пресека везице морају одговарати мерама и толеранцијама по стандарду.
Површина попречног пресека везице износи 19.89 cm²
Маса једне везице израчунате на бази специфичне масе челика 7,85kg/dm3 износи 8.72kg, а маса
по дужном метру ваљаног профила из кога се исецају везице износи 15,61kg/m.
У погледу материјала, израде, испитивања, испоруке и гаранција везица по овом стандарду
примењују се одредбе објаве UIC 864-4.
Спајање везица, при везивању шина, врши се вијцима М24x130 према стандарду ЈЖС Гл.310.
У техничкој документацији везице по овом стандарду означавају се ознаком
ГЛ.131.
Свака везица мора носити рељефне ознаке:
-ознаку произвођача
-годину израде (два последња броја) и
-ознаку типа везице.
Везице 49 ЈЖС
Обрачун рада
Обрачун се врши по комаду везице.
2.1.12. Завртњи за везице за шину типа 49Е 1
Облик, мере и маса
Облик и мера попречног пресека завртња за везице морају одговарати мерама и толеранцијама по
стандарду ЈЖС Г1.310.
Дужина завртња је 130mm.
Маса једног завртња израчунатог на бази специфичне масе челика је 7,85kg/dm3 или 640kg на
1000 комада завртњева.
Завртњеви морају бити снадбевени навојем дужине 55mm.
Завртњеви по овом стандарду израђују се у класи чврстоће 4,6 или 5,6 према објави UIC 864-2.
Завртњеви се израђују у класи израде Б, која је дефинисана у стандарду
ЈУС М.Б1.023.
У техничкој документацији и у поруџбинама,завртњи по овом стандарду означавају се ознаком:
М24 x 130 ЈЗС Г1.310-5,6
Свака везица мора носити рељефне ознаке:
-ознаку произвођача
-годину израде (два последња броја) и
-ознаку типа 310
Обрачун рада
Обрачун се врши по комаду завртња.
2.1.13. Туцаник
Позиција обухвата испорука туцаника категорије I према Упутству 331 за испоруку и пријем
туцаника за застор пруга на ЈЖ, које важе од 15.02.2002.године. и ЕН 13450 у коме се наводе
тражена својства, а плаћање ће се вршити према позицији 2.3.6.. ових техничких услова.
Испорука треба да буде сукцесивна према динамици радова и Динамици испоруке.
а) Понуђач ће уз понуду приложити атест о физичко-механичким особинама пробних узорака
стенске масе и туцаника, који ће издати овлашћена лабораторија. Атест не треба да буде
старији од 6 (шест) месеци од дана позива на понуду. Понуде без овог атеста биће одбијене.
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
57
б) Технологија производње туцаника треба да обезбеди високи и уједначени квалитет испорученог
туцаника.
ц) За производњу туцаника прописане су следеће врсте стенских маса:
−магматске; базалти, порфири, дијабаз, габро, сијенит, кварцит и гранит;
−седиментне: разни жилави кречњаци и силикатни сиви пешчар;
−метаморфне: гнајс, гранулит и амфиболит.
д) Стенске масе које се користе за производњу туцаника морају задовољавати следеће
критеријуме:
−да потичу из компактних дубинских слојева отворених каменолома,
−да буду једре, жилаве, чисте од земље, глине, иловаче, органских примеса, прашине и свих
осталих мање вредних или шкодљивих примеса и отпорне на утицаје атмосферилија.
е) За производњу, испитивања, пријем и испоруку туцаника по овим Условима, у свему ће се
примењивати одредбе Упутства 331 за испоруку и пријем туцаника за застор пруга на ЈЖ , које
важе од 15.02.2002. године. За испитивање туцаника и узимање узорака важе европски
стандарди наведени у ЕН 13450. Сваких 5000 тона туцаника произведеног у каменолому и
испорученог на градилиште за застор колосека ипитаће се физичка и механичка својства
узорака стенске масе и туцаника по овој спецификацији.
Услови за испоруку туцаника
а) Квалитет стенских маса и туцаника утврђује се на основу резултата испитивања:
−физичко-механичких карактеристика стенске масе,
−физичко-механичких карактеристика туцаника.
б) У табели 3.1. дате су физичко-механичке карактеристике и захтеване граничне вредности
стенске масе за производњу туцаника, а у табели 3.2. самог туцаника.
ц) Квалитет туцаника може бити у складу са категоријом А табела 1, став 6.3, ЕН 13450.
Гранулометријски састав туцаника се утврдјује просејавањем на квадратним ситима отвора 63
mm, 50 mm, 40 mm и 31.5 mm према ЕН 933-1. Димензије зрна туцаника у свакој испоруци
морају да буду у овом наведеном опсегу.
Сваки произвођач/испоручилац је у обавези да уз испоруку достави и криву гранулометријског
састава туцаника.
д) Зрна туцаника за израду застора железничких пруга морају да буду оштробридна, већим делом
приближно кубичасто-коцкастог облика, а по димензијама што уједначеније величине.
Индекс дробљивости зрна треба да буде мањи или једнак 15 из Табеле 4, став 6.6.1, ЕН 13450.
Дужина зрна по категорији Б, Табела 6, став 6.7, ЕН 13450.
е) Произвођач је дужан да механичке и физичке карактеристике стенске масе и туцаника
проверава према одредбама датим у табелама 3.1., 3.3. и 3.4 као и физичке и механичке
карактеристике туцаника по критеријумима из ове спецификације. Резултате испитивања
произвођач чува и ставља на располагање овлашћеном лицу Наручиоца радова.
ф) Садрзај ситних цестица у складу са кат. Б, Табела 2, став 6.4. ЕН 13450.
г) Физичка стојства туцаника за колосечни застор у складу са ЕН 13450 треба да буду као што
следи:
- Отпор на дробљење (коефицијент Los Angeles) по категорији ЛАРБ 14, табела 7, став 7.2, ЕН
13450;
- Отпор на хабање (коефицијент Micro Deval) по категорији МДЕРБ 11, табела 9, став 7.3, ЕН
13450.
Организација пријема туцаника
а) Произведени туцаник испитује се у лабораторији каменолома или овлашћеној лабораторији за
коју се одлуче произвођач/испоручилац и наручилац, уз присуство произвођача и овлашћеног
лица Наручиоца радова, у количини и на начин предвиђен у табели 3.3.
б) Пријем туцаника обавља се на месту испоруке. Туцаник може да се прима само ако производјач
поседује атест акредитоване лабораторије о његовој употребљивости чиме се доказује да је
количина туцаника у испоруци производена у складу са техничким условима и да су испуњени
сви услови из ове спецификације који се односе на физичке и механичке карактеристике
туцаника за испоруку. Изводјач треба да обезбеди такав атест.
ц) Туцаник се преузима утоварен у возило, уз обавезно мерење на атестираним вагама.
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
58
Тежина туцаника се заокружује наниже на најближих 50 kg (или m3 ако испоручилац нема
камионску вагу без обзира на влажност при предаји. Ако се туцаник мери запремински
(кубатура), материјал који се испоручује треба прво депоновати и запремину мерити
испробаним и одговарајућим методама са којима ће се сагласити испоручилац и наручилац.
Измерена запремина ће се претворити у тежинске јединице примењујући фактор (јединична
тежина) који ће бити средња вредност пет (5) вредности јединичне тежине која се добије
мерећи запремину и тежину материјала у пет (5) камиона.
Представник наручиоца треба да присуствују сваком мерењу количина.
д) По пријему туцаника саставља се пропратни лист чији један примерак добија овлашћени
представник Наручиоца радова, а други остаје произвођачу/испоручиоцу.
Пропратни лист уз сваку испоруку туцаника треба да садржи:
–назив и ознака произвођача,
–име и адреса испоручиоца (назив каменолома и порекло камена),
–уговор/број поруџбине и назив робе,
–датум производње,
–категорија туцаника,
–уверење о испитивању квалитета туцаника,
–количина испоруке (тона или m3),
–датум испоруке,
–име примаоца,
–одредиште,
–врста транспорта,
–запрљаност транспортних средстава (у %).
Табела 3.1. Физичко - механичке карактеристике стенске масе
ПРОПИСАНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И СВОЈСТВА
ПЕТРОГРАФСКА ГРУПА СТЕНА
у сувом стању
СРПС Б.Б8. 012
ЧВРСТОЋА НА ПРИТИСАК (MPа)
у водозасићеном стању
без пора и шупљина
СРПС Б.Б8.032
3
ЗАПРЕМИНСКА МАСА (kg/m )
са порама и шупљинама
СРПС Б.Б8.010
УПИЈАЊЕ ВОДЕ (%)
СРПС Б.Б8. 001
ПОСТОЈАНОСТ НА ДЕЈСТВО МРАЗА (мин 50 циклуса) или
СРПС Б.Б8. 002
ПОСТОЈАНОСТ НА ДЕЈСТВО На2СО4 (мин 10 циклуса)
СРПС Б.Б8. 013 ОТПОРНОСТ НА АТМОСФЕРИЛИЈЕ
КАТЕГОРИЈА ТУЦАНИКА И
Силикатне (магматске и
метаморфне)
мин 160
мин 140
мин 2580
мин 2500
0,5
маx 5 %
Постојан
Табела 3. 2. Физичко - механичке карактеристике туцаника
1
2
3
4
ПРОПИСАНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И СВОЈСТВА
СРПС ИСО 6782
3
ЗАПРЕМИНСКА МАСА У РАСТРЕСИТОМ СТАЊУ (kg/m )
СРПС ИСО 7033 - УПИЈАЊЕ ВОДЕ (%)
СРПС Б.Б8.044 - ПОСТОЈАНОСТ НА МРАЗ (мин 50 цикл.)
СРПС Б.Б8.048 - ОБЛИК ЗРНА - ИНДЕКС ОБЛИКА (Л/Д) 3/1 (%)
5
СРПС.Б.Б8.029 - ГРАНУЛОМЕТРИЈСКИ САСТАВ (%)
• пролаз кроз сито
63,0 mm
• пролаз кроз сито
50,0 mm
• пролаз кроз сито
31,5 mm
• пролаз кроз сито
22,4 mm
6
СРПС Б.Б8. 048 - ПРИСУСТВО ЗРНА СА Л>100 mm (%)
КАТЕГОРИЈА ТУЦАНИКА И
мин 1 300
0,75
маx 10 %
маx 25
100
≥ 70
≤ 20
≤3 у каменолому;≤5 на
градилишту
маx 5
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
59
СРПС Б.Б8. 036
ПРИСУСТВО СИТНИХ ЗРНА (%)
7
8
д ≤ 0,5 mm
д ≤ 0,063 mm
СРПС Б.Б8.039 - ЧИСТОЋА
9
10
11
12
ОТПОРНОСТ НА УТИЦАЈ СУНЦА (само за базалте)
Удар-дробљивост “Ду” (коеф.)
СРПС Б.Б8.016
ЧВРСТОЋА НА
притисак (%)
СРПС Б.Б8.019 - ОТПОРНОСТ НА УДАР ПО МЕТОДИ Третон
УИЦ-ЕН 1097-2
13
ОТПОРНОСТ НА ДРОБЉЕЊЕ И ХАБАЊЕ ПО МЕТОДИ Лос Ангелес
• маx 0,6 у каменолому
• маx 1 на градилишту
• маx 0,3
• маx 0,5 у тунелима
присуство органских и
вештачких материја није
дозвољено
постојан
маx 1,1
маx 25
маx 9
маx 15
Табела 3. 3. Физичко - механичке карактеристике силикатних и карбонатних стенских маса
ПРОПИСАНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И СВОЈСТВА
СРПС Б.Б8. 003
ПЕТРОГРАФСКА ВРСТА СТЕНЕ
СРПС Б.Б8. 012
ЧВРСТОЋА
у сувом стању
НА ПРИТИСАК (МПа)
у водозасићеном стању
СРПС Б.Б8.032
ЗАПРЕМИНСКА
без пора и шупљина
3
МАСА (kg/m )
са порама и шупљинама
СРПС Б.Б8.010
УПИЈАЊЕ ВОДЕ (%)
СРПС Б.Б8. 001
ПОСТОЈАНОСТ НА ДЕЈСТВО МРАЗА
(мин 50 циклуса)
СРПС Б.Б8. 002
ПОСТОЈАНОСТ НА ДЕЈСТВО НА2СО4
(мин 10 циклуса)
СРПС Б.Б8. 013
ОТПОРНОСТ НА АТМОСФЕРИЛИЈЕ
УЧЕСТАЛОСТ ИСПИТИВАЊА
При издавању потврде о резервама
На сваких 30 000 m3 најмање 2
испитивања и чешће према потреби
На сваких 30 000 m3 најмање
2 испитивања
3
На сваких 30 000 m најмање 2
испитивања
Врши се најмање
3
1 испитивање на 100 000 m
алтернативно према једној или другој
методи
Врши се најмање 1 испитивање на
100 000 m3
Табела 3.4. Физичко - механичке карактеристике туцаника
ПРОПИСАНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И
СВОЈСТВА
1
2
3
4
5
6
7
УЧЕСТАЛОСТ ИСПИТИВАЊА
Сопствена
Контрола
контрола
купца
КОМПЛЕТНА КОНТРОЛА КАРАКТЕРИСТИКА
ТУЦАНИКА
(према овом Упутству)
мин 2 x
Пре склапања уговора о
годишње
испоруци
За испоруке до
СРПС ИСО 6782
3
3
5 000 m
За испоруке до 2 000 m
ЗАПРЕМИНСКА МАСА У РАСТРЕСИТОМ СТАЊУ
мин 1
мин 1 испитивање
(kg/m3)
испитивање
СРПС ИСО 7033
УПИЈАЊЕ ВОДЕ (%)
За сваку уговорену испоруку
СРПС Б.Б8.044
ПОСТОЈАНОСТ НА МРАЗ (цикл.)
За сваку уговорену испоруку
СРПС Б.Б8.048
При утовару и истовару
ОБЛИК ЗРНА - ИНДЕКС ОБЛИКА
Сваког дана
на сваких 2 000 m3
(Л/Д) 3/1 (%)
СРПС.Б.Б8.029
При утовару и истовару
3
ГРАНУЛОМЕТРИЈСКИ САСТАВ (%)
Сваког дана
на сваких 2 000 m
СРПС Б.Б8. 048
При утовару и истовару
3
ПРИСУСТВО ЗРНА СА Л>100 мм (%)
Сваког дана
на сваких 2 000 m
СРПС Б.Б8. 036
При утовару и истовару
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
60
8
ПРИСУСТВО СИТНИХ ЗРНА (%)
СРПС Б.Б8.039
9 ЧИСТОЋА
ОТПОРНОСТ НА УТИЦАЈ СУНЦА
10 (само за базалте)
СРПС Б.Б8.016
Удар-дробљивост
11
“Ду”(коеф.)
ЧВРСТОЋА НА
притисак (%)
12
СРПС Б.Б8.019
13 ОТПОРНОСТ НА УДАР ПО МЕТОДИ Третон
Сваког дана
Сваког дана
мин 2 x
годишње
3
на сваких 2 000 m
При утовару и истовару
3
на сваких 2 000 m
Пре склапања уговора о
испоруци
На сваких 10 000 m3
по 1 испитивање, а
према потреби и чешће
УИЦ-ЕН 1097-2
14 ОТПОРНОСТ НА ДРОБЉЕЊЕ И ХАБАЊЕ ПО
МЕТОДИ Лос Ангелес
Обрачун рада: Обрачун се врши по m3 испорученог туцаника, у колосек уграђеног туцаника у
збијеном према пос 6.2.8. ових техничких услова.
2.1.14. Набавка справа против бочног померања прага (“капе”)
Позиција обухвата набавку и испоруку на градилиште справа.
Справе против бочног померања за дрвене прагове ће бити израђене према стандарду ЈЖС
Г1.071 .
Могу бити дводелне конструкције ради лакше монтаже за праг.
Облик отвора справе мора бити прилагођен профилу прага за који је справа намењена.
Притезање копче за праг извести топло поцинкованим вијцима квалитета 8.8.
Контролу и пријем справа врши контролно-пријемни орган.
Обрачун рада: Обрачун се врши по комаду испоручене справе.
2.1.15. Справе против путовања шина (MATHEE справе ) ЈЖС Г1.070, за шину типа 49Е1
Опис рада
Позиција обухвата набавку и испоруку на градилиште справа против путовања шина (Mathee
справе) за шину типа 49Е1.
Овај стандард прописује облик и димензије, као и дозвољена одступања за справе против
путовања шина. Справе против путовања шина чине: угаона папуча и две клинасте спојнице.
Справа се израђује од челичног лима по СРПС Ц.Б4.110, а од челика Ч.0445 (СРПС Ц.Б0.500).
Савијање и пресовање лима врши се у загрејаном стању.
Обрачун рада: Обрачун се врши по комаду испоручене справе.
2.1.16. Алуминотермитске порције заједно са калупима за заваривање
Опис рада
Набавка алуминотермитских порција заједно са калупима за заваривање:
- за тип шине 49Е1;
- за скретнице тип 49-300-6˚;
- за скретнице тип 49-200-6˚.
Квантитативни преглед и пријем материјала и опреме за испоруку ће обавити овлашћени
представници наручиоца у погону произвођача, пре отпреме.
Произвођач мора поднети, одговарајући План испитивања за сваку поједину позицију испоруке
понуђеног материјала. План ће важити током свих пријема, који ће уследити у року од 10 (десет)
дана пошто наручилац буде обавештен да је роба спремна за пријем у погону произвођача.
Сертификат о пријему ће написати и потписати овлашћени представници испоручиоца/
произвођача и наручиоца, а садржаће следеће основне податке:
−место, датум и назив испоручиоца,
−број уговора за испоруку,
−опис примљеног материјала и опреме, количине и тежине примљеног материјала и опреме,
−резултате испитивања према техничким спецификацијама.
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
61
Само роба за коју је издат сертификат о привременом пријему може бити отпремљена.
Провизорни пријем ће уследити после сваке делимичне испоруке материјала и опреме на
пројектну локацију у присуству представника испоручиоца, наручиоца и прималаца, а пре истовара
робе. Провизорни пријем ће бити извршен под условом да роба нема никаквих оштећења у
транспорту и потврђен цертификатом о провизорном пријему који ће потписати овлашћени
представници, у року од 7 дана од дана пристизања робе на пројектну локацију са свом
пропратном припадајућом техничком и другом документацијом.
Посебни технички услови понуде за испоруку материјала за алумино-термијско (Ат) заваривање
шина
Набавка и испорука алуминотермијске смеше (АТ смеше) и ливачких калупа за АТ заваривање
шина и пратећег материјала (цевчице, упаљачи и одговарајући број лонаца у зависности од броја
порција) као стандардна варијанта.
Набавља се:
-за тип шине 49Е1;
-за скретнице тип 49-300-6˚;
-за скретнице тип 49-200-6˚.
На Српским железницама је одобрена употреба (АТ смеше) према прописима УИЦ. АТ смеша
мора да обезбеди квалитет вара који ће одговарати квалитету шине која се вари, по свим
механичким карактеристикама.
Према овим Условима се набављају шине квалитета 260 према нацрту стандарда ЕН 13674-1 из
јуна 1999. (раније 900А према Објави УИЦ 860), типова 49Е1.
Особине алуминотермијског завареног споја
Хемијски састав материјала вара
АТ челик материјала вара мора да има карактеристике у складу са стандардом ЕН 13674-1
(односно објавом УИЦ 860).
Тврдоћа
Тврдоћа АТ завара мерена на возној површини шине за шине квалитета 260 (900 А) треба да
износи 290 ± 30 ХБ.
Металографија
Макроскопско испитивање спроводи се на подужном пресеку шине и завара; састоји се у
проверавању присутности сумпора по Бауману, грешака везивања, порозности и присуства
лункера и неметалних укључака.
−
Микроскопско испитивање спроводи се ради утврђивања структуре основног материјала шине,
зоне утицаја топлоте и завара; структура завара треба да буде перлитно-феритна.
Затезна чврстоћа
−
Испитивање затезне чврстоће се врши на три епрувете узете из главе, врата и стопе шине у
подужном правцу у пределу вара према стандарду СРПС ЕН 10002-1:1996. Вредност затезне
чврстоће треба да је минимално 650 N/mm2.
Статичка чврстоћа
−
При испитивању на савијање АТ-завар мора издржати следећу минималну силу при лому:
за шине масе
минимална сила лома у кN
49
600
Сваки АТ-завар који се испитује треба да се савије толико да стрелица угиба мерена изнад АТзавара, на тетиви од 1000 mm, износи:
за шине масе
угиб (mm)
49
10
Динамичка чврстоћа
Ово испитивање се спроводи истовремено на три АТ-завара. Ако два од три завара издрже све три
серије оптерећења без прелома и било каквих уочљивих дефеката, сматра се да је резултат
испитивања позитиван.
Хомогеност завара
На основу налаза ултразвучног испитивања АТ-завар се оцењује као:
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
62
-добар - ако се након испитивања са вертикалном сондом појави сигнал који показује да је
ултразвук продро до дна завара, или ако се код испитивања са косоуглом сондом не добије
повратни сигнал од рефлексне површине. У том случају АТ-завар се прихвата;
-лош - ако се при испитивању са вертикалном сондом појави завршни сигнал пре него што је
ултразвук продро до дна завара, односно ако се са косоуглом сондом добије повратни
сигнал од рефлексне површине која се налази између ножице и површине. У том случају
АТ-завар се одбацује.
Израда АТ-смеше
Произвођач АТ-смеше дужан је да у току производње константно спроводи сва испитивања у циљу
одржавања квалитета. Наручилац АТ-смеше може приликом преузимања уважити од стране
произвођача извршена испитивања или тражити поновљена испитивања.
Контрола квалитета
Опште одредбе
Произвођач мора располагати са уређајима који му осигуравају континуалну производњу и
константан квалитет АТ-смеше. Произвођач је дужан да у понуди достави резултате о претходно
извршеним испитивањима.
Узорци АТ-смеше на којима се врше контролна испитивања врста и обим испитивања дати су у
следећој табели:
Врста испитивања
Испитивање хемијског састава
Испитивање тврдоће
Статичко испитивање
Динамичко испитивање
Испитивање ултразвуком
Испитивање затезне чврстоће
Број
серија
3
1
1
20
1
1
испитивања
1
1
1
1
1
1
Серија подразумева производни циклус изведен у једном захвату са приближно 500 порција.
Испитивања хемијског састава
Узимање и припремање узорака за испитивање хемијског састава АТ-челика обавља се према
одредбама стандарда СРПС ИСО 14284:2004.
Одређивање појединих састојака обавља се првенствено применом спектро-фотометријских
метода.
Испитивање тврдоће
Узорак се испитује по површини АТ-завара, који се претходно избруси до дубине од 1 mm на
дужини од 100 mm са обе стране АТ-завара. Испитивање се врши у складу са стандардима за
испитивање тврдоће по Бринелу или Викерсу.
Металографска испитивања
Ова испитивања могу бити макроскопска и микроскопска. Макроскопска испитивања врше се на
следећи начин:
Исечак АТ-завара и шине исечен на хладно, претходно исполиран, посматра се у циљу уочавања
евентуалних шупљина. Затим се узима отисак по Бауману и анализира поређењем са еталоном.
Микроскопско испитивање полираног узорка врши се под увећањем од 100 пута и мора дати
перлитно-феритну структуру.
Статичко испитивање
Статичко испитивање на савијање врши се на узорку заварених шина дужине 1,2 m са АТ-заваром
у средини. Узорак мора имати температуру просторије у којој се испитивање врши. Обавља се на
преси са размаком ослонаца од 1,0 m при чему се АТ-завар налази у средини распона између
ослонаца. Испитивање се састоји у постепеном повећању притиска на главу шине до појаве лома.
Резултат испитивања мора одговарати условима. На захтев наручиоца може се ово испитивање
заменити методом удара.
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
63
Истовремено са мерењем оптерећења мери се и угиб. Резултат мора одговарати условима. Ако се
догоди лом пре него што је постигнут прописани угиб или прописано оптерећење, а да се при томе
не може установити грешка у материјалу АТ-завара, тада се тај резултат одбацује а испитивање
понавља на новом узорку.
Динамичко испитивање
Ово испитивање се обавља на пулсатору динамичким савијањем са попречном силом у средини
распона ослонаца од 1000 mm, уз фреквенцију од 9,5 циклуса/сек. У току испитивања постепено се
повећава оптерећење на следећи начин:
Тип шине
(kg/m)
49
I
15-140
Серија оптерећења (кН)
II
15-170
III
15-200
Обавезно је испитивање АТ-завара за све три серије оптерећења и то у I и II серији по 1.000.000
пулсација, а у III серији најмање 200.000 пулсација. Уколико у III серији не дође до лома ни после
500.000 пулсација, испитивање се прекида. Резултати испитивања морају да задовоље услове.
Испитивање ултразвуком
Заварена возна површина шине, на којој се врши испитивање, мора бити очишћена, избрушена и
премазана уљем. Испитивање се обавља специјалним апаратима по упутствима произвођача уз
примену вертикалне и косоугле сонде. Резултати испитивања морају да задовоље услове.
Испитивање затезне чврстоће
Испитивање затезне чврстоће врши се на три епрувете извађене из материјала вара како је то
дефинисано. Резултати испитивања морају да задовоље услове дате у тој тачки.
Понављање испитивања
Уколико бар једно испитивање да резултате који не одговарају захтеваним условима, исто се
понавља на двоструком броју узорака. Уколико се при поновљеном испитивању бар на једном
узорку добију не задовољавајући резултати, одбацује се серија АТ-смеше из које су узети узорци.
Паковање АТ-смеше
АТ-смеша се пакује у пластичне врећице које носе на картицама следеће податке:
- назив или ознака произвођача,
- тип и серијски број АТ-смеше,
- датум производње и
- нето маса у kg.
Овакве врећице испоручују се у картонским кутијама израђеним од петороструке валовите
лепенке, које су са унутрашње стране обложене воштаним папиром. На овој амбалажи морају бити
следећи подаци:
- назив или ознака произвођача,
- датум производње и
- ознака "ЗАШТИТИ ОД ВЛАГЕ И ПЛАМЕНА".
Ливачки калупи и пратећи материјал
Ливачки калупи и пратећи материјал за АТ заваривање шина треба да одговарају понуђеним АТ
порцијама.
Произвођач треба у понуди да достави техничку документацију за све материјале, коју ће
Наручилац оверити пре почетка производње. Производи морају потицати из индустријске, а не
лабораторијске производње. Преузимање АТ-смеше се обавља на основу резултата спроведених
контролних испитивања.
Узимање узорака
Овлашћени орган наручиоца произвољно из производње бира узорке АТ-смеше за испитивања. Са
одабраним узорцима врши се заваривање шина АТ-поступком. АТ-завар се након хлађења очисти
од калупарског песка, избруси и исполира. Испитивања се могу вршити најмање 24 сата после
заваривања.
Обрачун рада: Обрачун се врши кроз позиције 2.1.16. Заваривање колосека и Заваривање
скретница у ДТШ.
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
64
2.1.17. Префабриковани елементи за путне прелазе у нивоу од армираног бетона
Основни услови за монтажну конструкцију прелаза и квалитет материјала
Путни прелаз се састоји од средњих и спољних плоча чија је дужина 1.50m'. Ширина средњих
плоча зависи од ширине колосека и ширине жљеба и износи 1.115m', а ширина спољних плоча је
усвојена 0.73m'. Ове бетонске плоче су израђене од армираног бетона МБ55 према прописима за
мостовске конструкције. Спољна плоча је одвојена од шине за 20 mm, а простор је испуњен
битуменизираном ситнежи да услед наиласка точка не би била оштећена. Плоче су двоструко
армиране, а са стране су заштићене угаоним гвожђем и "У" профилом. Плоче се полажу преко
камене ситнежи на туцаник који је претходно консолидован. У поља између прагова преко
туцаника поставља се груба камена ситнеж фракција 8/25 д=4cm и врши набијање, затим се
полаже фина камена ситнеж фракција 2/8 д=1.5cm и планира. Преко прага се ситнеж скида за око
2cm од површине и на тај начин се оптерећење од пута преноси директно на доњи строј, те је
колосек ослобођен свих утицаја.
Утовар и истовар плоча, као и полагање врши се дизалицама. Да би се омогућило лакше дизање и
полагање у бетонске плоче су уграђене алке за које се могу закачити куке везане за челично уже.
Испуњавање жљеба и фуга врши се фином каменом ситнежи, а у горњем делу битуменизираном
ситнежи.
Технички преглед и привремени пријем
Привремени пријем треба да буде у складу са техничком документацијом за производ и планом и
програмом испитивања који су поднети са понудом и овде наведеним спецификацијама.
Доставити и сертификате односно атесте за материјале.
Гарантни период који тражи наручилац биће 5 година од уградње.
Обрачун рада: Обрачун се врши по m2.
2.1.18. Грудобрани од старих шина
Опис рада
Грудобрани од старих (коришћених) шина набављају се, у ствари израђују према цртежима датим
у пројектној документацији а који су у складу са важећим стандардима.
Обрачун рада: Обрачун се врши по комаду.
2.2. МАНИПУЛАЦИЈА МАТЕРИЈАЛОМ ГОРЊЕГ СТРОЈА
Опште
Пријем материјала од испоручиоца врши Наручилац по стандардима ЖС уз присуство сталних
контролно-пријемних органа Наручиоца и предаје га Извођачу на складиштење и уградњу.
Приликом истовара и складиштења Извођач мора водити рачуна да не дође до оштећења.
Материјал се мора тако ускладиштити да се исти може брзо и сигурно поново утоварити ради
уграђивања. Извођач је дужан да материјал горњег строја истовари и прописано сложи и
записнички са комисијом констатује количину и квалитет.
За све стандардизоване материјале, извођач мора прибавити атесте (уверења о квалитету) као и
потврде од контролно-пријемног органа.
Уколико колосечни материјал дође оштећен или у недовољној количини према пријемници дужан
је да заједно са комисијом сачини записник и о томе обавести ивнеститора. У оквиру шеме
организације градилишта мора се дати и шема ускладиштења колосечног материјала ова шема
мора садржати просторе за пријем материјала мора бити стабилна и поуздана, да се
ускладиштени материјал неби оштетио или деформисао током стајања. Колосечни материјал
подложан паљењу, мора имати против пожарну заштиту.
Колосечни материјал прима извођач, коју је дужан да води рачуна о количини и квалитету
примљеног материјала. Мора водити уредну картотеку пријема и издавања, односно уграђивања
материјала.
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
65
Наручилац има право контроле стања колосечног материјала, кроз увид у картотеку и преглед на
градилишту.
Материјал се мора тако ускладиштити да је доступан прегледу и лаком и безбедном поновном
утовару или монтажи. Извођач је дужан да штити материјал од оштећења, отуђења или рђања.
Код манипулације са материјалом, извођач је дужан да води рачуна да не дође до оштећења
истог. Сва оштећења иду на рачун Извођача. Извођач одговара за колосечни материјал како за
количину тако и за квалитет, све до примопредаје од стране комисије коју сазива и организује
Наручилац.
Извођач је дужан да када заврши све радове по уговору обавести Наручиоца, писмено, који ће
сазвати комисију за примопредају радова. Тек по прегледу комисије и давања њеног позитивног
мишљења да су сви радови урађени у свему према уговору и свим прописима и правилницима,
Наручилац ослобађа Извођача даље обавезе. Све дотле је Извођач обавезан у погледу обавезе
за колосечни материјал и радове.
Манипулација колосечним прибором
Овај прибор се слаже по врстама и типу шине. Исти се мора заштитити од корозије.
Свака депонија мора имати плочицу са исписаним типом прибора и количином и датумом
приспећа.
Извођач одговара за количине, квалитет и касније чување. За сваку врсту прибора извођач мора
прибавити атест о квалитету. Привчрсни и остали скретнички прибор се мора сложити поред сваке
скретнице и исти заштити од корозије.
Манипулација праговима
У колосек се уграђују дрвени прагови. Истовар, пренос и ускладиштење прагова морају се вршити
стручно и по пропису.
Са праговима се мора пажљиво манипулисати да не би дошло до оштећења прагова. После сваког
реда поставити дрвене штафле да се прибор неби оштетио о бетон наредног реда прагова.
Дрвени прагови
Дрвене прагове слагати у суре на чврстој и оцедљивој подлози. За сваку суру прагова мора се
обезбедити са таблом на којој масном бојом исписати врсту прага и годину производње.
Манипулација туцаником
Манипулација туцаником обухвата: истовар туцаника приспелог вагонима у упутну станицу, његов
локални транспорт и чување на месту ускадиштења на помоћној депонији, у станици, све до
тренутка уградње у колосек.
За израду и испоруку туцаника важи Упутство 331 за испоруку и пријем туцаника за застор пруга на
ЈЖ, које важе од 15.02.2002.године и ЕН 13450.
Извођач је дужан да прибави атест о квалитету туцаника од надлежне инситуције. Уколико на
градилиште стигне туцаник који не одговара стандарду, извођач је дужан да о томе сачини
записник са надзорним органом.
Скретнице и дилатационе справе
Утовар и истовар ових конструкција и њихових делова мора се обављати пажљиво, погодним
алатом и опремом са дизалицом или клизањем по постављеним потпорама уз придржавање на
погодан начин. Забрањен је истовар спуштањем по потпори без придржавања или бацањем.
У складишту или на депонији сви елементи се морају правилно сложити по врстама, на потпоре
које се постављају изнад земље или пода на размаку до 5 m. Потпоре су дрвене, дебљине
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
66
најмање 10 cm и морају бити постављене једна изнад друге ако се делови слажу у више редова.
Сви елементи морају бити заштићени од влаге, а код дужег лежања треба их предходно
конзервирати.
Приликом монтаже и уградње скретнице забрањено је сећи, стругати и савијати скретничке
делове.
2.3. РАД НА ГОРЊЕМ СТРОЈУ
2.3.1. Демонтажа постојећих колосека
Опис рада
Позиција обухвата рад на демонтажи постојећих колосека, а односи се на тип колосека на дрвеним
или бетонским праговима у застору од дробљеног агрегата (туцаника), утовар, истовар, демонтажу
и слагање по врсти материјала и степену поновне употребљивости и то за :
- шине 49Е1
Обрачун рада: Обрачун се врши по km.
2.3.2. Демонтажа постојећих скретница
Опис рада
Позиција обухвата рад на демонтажи постојећих скретница а односи се на типове скретница на
дрвеним или бетонским праговима у застору од дробљеног агрегата (туцаника), означавањее
прагова и металних делова, утовар, превоз и слагање:
- скретнице тип 49-300-6˚
- скретнице тип 49-200-6˚
- скретнице тип 49-180-7˚
Обрачун рада: Обрачун се врши по комаду
2.3.3. Демонтажа контрашина на путним прелазима
Опис рада
Позиција обухвата рад на демонтажи постојећих контрашина а односи се на тип колосека на
дрвеним или бетонским праговима у застору од дробљеног агрегата (туцаника).
Обрачун рада: Обрачун се врши по m.
2.3.4. Монтажа и полагање колосека на дрвеним праговима, причвршћење крутим прибором
Опис рада
Овом тачком се одређује формирање и полагање колосека од шина типа 49Е1 као и формирање и
полагање скретница на дрвеним праговима и причврсним прибором типа "К".
Извођач је обавезан да полагање колосека и скретница изврши по одредбама Правилника 314 о
одржавању горњег строја пруга југословенских железница за горњи строј и осталим важећим
прописима и Упутствима, као и главном пројекту горњег строја и уговорним спецификацијама.
На основу пројекта горњег строја и уговореног рока извршења радова Извођач је дужан да састави
динамички план полагања колосека, скретница и осталих радова и на основу тога и других
преломних датума изврши све припреме које обезбеђује извршење радова у датом року. Овако
састављен динамички план треба доставити Директору пројекта на сагласност.
За правилно и брзо полагање колосека и скретница треба пре почетка радова припремити
потребну количину материјала, потребну опрему, механизацију, оруђа, а мерни прибор довести у
исправно стање и баждарити га.
У циљу бржег, јефтинијег и квалитетнијег извршења радова на горњем строју извођач треба да
примени савремену механизацију. Списак механизације и радне снаге према усвојеној технологији
и динамичком плану, извођач је дужан да достави Директору пројекта.
Пре полагања горњег строја мора се претходно контролисати нивелета и осовина планума
железничког трупа, о чему се мора сачинити записник и уколико постоје примедбе, исте се морају
отклонити пре почетка рада.
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
67
На припремљеном плануму се врши детаљно обележавање осовине и нивелете пруге и станичних
колосека. Сва мерења се врше савременим геодетским инструментима и методама.
Обележавање места скретница се врши према пројекту станице и типу скретнице. Размак ознака
за осу колосека треба да износи 50m у правцу, а 25m у кривини и прелазници, и чешће уколико то
Наручилац захтева. Сви привремени шински састави се изводе стезаљкама за шину.
Постављање висинских колаца треба да се ослања на низ сталних тачака дуж пруге, распоређених
тако да омогућавају лако постављање нових висинских тачака и њихово обнављање (те тачке су
обично на мостовима, станичним зградама и сл.).
Колосек и скретнице треба положити преко претходно уграђеног и испланираног слоја туцаника
дебљине д=20 cm, постављеног преко завршеног планума.
Метод полагања колосека првенствено зависи од опреме, механизације и технологије Извођача.
Пре полагања скретница Извођач треба да Директору пројекта поднесе на сагласност предлог
методологије за све колосечне радове. Технологије, које се примењују на полагању колосека
морају бити такве да не оштећују планум и не деформишу колосечну решетку.
Колосек и скретнице полагати са толеранцијама из става “Преузимање - толеранције” у даљем
тексту и према пројектованој и обележеној оси да се на минимум сведе касније равнање нивоа и
правца при подбијању. Ако колосек треба померити по хоризонтали треба избећи евентуалне
деформације колосечне решетке и оштећење доњег строја.
При монтажи и полагању скретница не допушта се никакво мењање њихове унутрашње или
спољне геометрије у односу на детаљну диспозицију произвођача и важеће цртеже за монтажу
колосека, нити дисторзија ни модификација било ког дела/елемента скретница на месту њиховог
састављања са одговарајућим деловима колосека.
Без обзира на коришћење технологије рада при полагању колосека и скретница, мора се водити
рачуна да се не оштети труп пруге и елементи горњег строја. За рад се могу примењивати само
оне технологије које гарантују захтевани квалитет и мере.
За полагање колосека у станицама важе исте одредбе као и за отворену пругу .
Пројектом станице посебно мора бити решено одводњавање станичног платоа и без његовог
претходног извршења не сме се почети полагање горњег строја. Исто важи и за места полагања
скретница.
Пролазни колосеци се рачунају као колосеци отворене пруге. Остали колосеци се изводе у свему
према главном пројекту.
Полагање станичних колосека код реконструкције станица у којима се истовремено одвија
саобраћај, мора се изводити по посебно усвојеној технологији која ће омогућити радове на замени
колосека и скретница, радове на доњем строју уз истовремено одвијање саобраћаја. Извођач
треба да предузме посебне мере предострожности које је описао и предложио у методологији за
изградњу колосека када његово особље ради на или поред колосека под саобраћајем.
Овај технолошки елаборат мора бити сачињен у сарадњи са саобраћајном службом, која ће на
основу овог елабората сачинити посебан пословник рада станице у посебним условима.
Значи да радови на доњем и горњем строју морају бити синхронизовани.
Приликом извођења радова на доњем и горњем строју мора се водити рачуна да се не угрози
одвијање саобраћаја по колосецима који су у саобраћају, уз истовремено максимално обезбеђење
људи и средстава рада.
Радови на полагању скретница и колосека могу отпочети тек кад се у потпуности заврше радови на
доњем строју, изврши пријем тих радова и одобри Директор пројекта. Сви комунални цевоводи и
дренажни канали и остали објекти (електромашински итд.) који се укрштају са колосеком испод
њега треба да буду завршени пре полагања колосека.
Привремени радови који се изводе као међуфаза ради одвијања саобраћаја морају бити изведени
по свим прописима, како би се безбедно одвијао саобраћај.
Приликом монтаже и полагања скретница мора се водити рачуна да се елементи скретница не
оштете или деформишу.
Складиштење и руковање
Опште
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
68
Испоручене материјале прима инвеститор у складу са ЈЖ стандардима а у присуству сталних
инспектора ЖС и предаје извођачу на складиштење и полагање.
Извођач ће се старати да не оштети материјале током истовара и складиштења.
Складиштење ће се обавити тако да се материјали могу лако и безбедно поново утоваривати ради
уграђивања.
Извођач је дужан да материјал истовари и прописно сложи и записнички са комисијом констатује
количину и квалитет.
За све стандардизоване материјале, извођач мора прибавити атесте (уверења о квалитету) као и
потврде инспектора.
Ако колосечни материјали дођу оштећени или у недовољној количини према пријемници дужан је
да заједно са комисијом сачини записник и о томе обавести Наручиоца.
У оквиру шеме организације градилишта мора се дати и шема ускладиштења материјала горњег
строја које мора бити стабилно и поуздано и мора приказати просторе за пријем материјала да се
ускладиштени материјал не би оштетио или деформисао током стајања.
Материјал подложан паљењу, мора имати противпожарну заштиту.
Извођач је дужан да води рачуна о количини и квалитету примљеног колосечног материјала. Мора
водити уредну картотеку пријема и издавања, односно уграђивања материјала. Наручилац има
право контроле стања колосечног материјала, кроз увид у картотеку и преглед на градилишту.
Материјал се мора тако ускладиштити да је доступан прегледу и лаком и безбедном поновном
утовару или каснијем уградјивању. Извођач је дужан да штити материјал од оштеђења, отуђења
или рђања.
Код манипулације материјалом, извођач је дужан да води рачуна да не дође до оштећења истог.
Сва оштећења и недостаци иду на рачун извођача.
Извођач одговара за количине и квалитет колосечног материјала док их не прегледа комисија коју
наручилац именује и саставља.
Извођач је дужан да када заврши све радове по уговору о томе обавести Наручиоца, писмено, који
ће сазвати комисију за примопредају радова. Тек по прегледу комисије и давања њеног позитивног
мишљења да су сви радови урађени у свему према уговору и свим прописима и правилницима,
Наручилац ослобађа Извођача даље обавезе. Све дотле је Извођач обавезан у погледу
материјала и радова.
Шине
Манипулација шина се не сме обављати на температури испод
забрањена на ниским температурама.
0ºC, јер је манипулација
Шине се не смеју деформисати при манипулацији. При дизању шинских дужина ради утовара или
истовара треба предузети посебне мере да се не савију преко дозвољене границе савијања.
Стандардна шинска дужина (25 m) се диже захваћена у мин. две тачке најмање 8,5 m удаљене и
симетрично одређене на свакој страни тачке тежишта те шине. Хватаљке треба да имају одобрену
могућност самозабрављивања и да одговарају сврси. Број подизних тачака треба да се увећа
зависно од дужине шине. За шине са вишеструким тачкама за дизање могу се користити порталне
дизалице.
Ако леже дуже времена (9 месеци) шине се морају заштитити од корозије.
Шине се слажу на чврсту и стабилну подлогу и сваки ред шине треба да лежи на старим шинама
или трупцима који допуштају струјање ваздуха.
Причврсни прибор
Причврсни прибор се складишти по типовима причврсника и типовима шине и мора се заштитити
од корозије.
Плочица за тип прибора и количином и датумом испоруке треба да се нађе у сваком складишту.
Извођач одговара за количину, квалитет и чување и прибавља атест о квалитету за сваки тип
причврсног прибора.
Скретнице са скретничким праговима и причврсним прибором
Причврсни и други прибор за скретнице треба ускладиштити поред сваке скретнице.
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
69
Манипулација свих делова (нарочито металних) треба да се тако обави да се избегне корозија,
оштећење, кривљење или деформација.
Прибор се слаже на тврду и суву подлогу са летвама између редова. Летве тако распоредити да
сви делови (поготово метални) буду у правилном положају и да не додје до угиба.
Обележити сваки део ради лакшег уграђивања.
Ако се скретнице испоручују и склопљене и у деловима исте треба ускладиштити на чврстој и
равној подлози.
Ако леже дуже времена металне делове заштитити од корозије и то нарочито језичке, клизне
јастучиће, чепове и друге осетљиве делове.
Обрачун рада: Обрачун и плаћање се врши по km положеног колосека. Сви трошкови
складиштења и манипулације потребног материјала за израду колосека, укључујући утовар,
истовар и транспорт до места уградње су укључени у ову позицију.
2.3.5. Монтажа и полагање скретница на бетонским праговима причвршћавање еластичним
прибором
Опис рада
Као пос 2.3.4.
Обрачун рада: Обрачун се врши по комаду положене скретнице.
2.3.6. Истовар и уграђивање туцаника
Опис рада
Позиција обухвата истовар и уграђивање туцаника, прописане гранулације, у колосеке и
скретнице.
Засторна призма колосека се формира према контурним димензијама датим у Пројекту, а квалитет
мора одговарати у свему Правилнику 314 о одржавању горњег строја пруга ЈЖ.
Труп пруге са застором формирати кроз следеће фазе рада:
- Разастрти туцаник и сабити га на завршеном плануму образујући доњи слој застора довољне
ширине по пројекту у дебљини од око 0,20 m.
- Затим полагати колосек (или скретнице) и монтирати га на овом доњем слоју застора на један
од горе описаних начина.
- На монтирани колосек истоварити/уградити даље количине туцаничког материјала из кола за
превоз туцаника.
- По извршеном финалном регулисању колосека по смеру и нивелети и динамичкој
стабилизацији колосек, са довољним бројем пролаза засторног плуга, формирати засторну
призму према контурама из пројекта.
- По извршеном обликовању засторне призме, извршити чишћење колосечног прибора од
прашине и заосталих прашинастих фракција туцаника.
3
Обрачун рада: Обрачун се врши по m збијеног туцаника у колосечни застор.
2.3.7. Машинско регулисање и стабилизација колосека на дрвеним праговима
колосек од шина типа 49 Е 1
Опис рада
Ова позиција обухвата машинско регулисање и стабилизацију колосека од шина типа 49Е1 као и
машинско регулисање и стабилизацију скретница.
Код регулисања колосека, водити рачуна да се не оштети планум, инсталације или стабилни
предмети. Издизање колосека и скретница до пројектоване нивелете мора бити постепено са
равномерним подбијањем највише 5-7 cm при сваком узастопнум прелазу машине), да не би
дошло до деформације колосека или скретница приликом прелаза возила
Дефинитивно регулисање колосека и скретница по смеру и нивелети, са подбијањем, планирањем
и набијањем засторне призме, врши се одговарајућом механизацијом (тешким машинама за рад на
колосеку). Да би скретнице биле подигнуте до пројектоване нивелете и толеранција, употребити
тешке машине за набијање застора које могу прецизно и деликатно да раде у зони скретница.
Приликом извођења ових радова мора се водити рачуна да се делови колосечне решетке не
оштете и не деформишу.
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
70
Да не би дошло до слегања тек положених колосека при преласу возила врши се коначно
набијање туцаника у застору испод прагова тешким вибрационим машинама, које ће прелазити
преко колосека после набијања застора.
Стабилизацију колосека извршити уношењем предоптерећења
стабилизацију колосека. Захтевано предоптерећење се уноси
фреквенције распона од 0 до 45Hz, и силом од 0 до 350 КN.
динамичком
динамичким
машином за
осцилацијама
Обрачун рада: Обрачун се врши по km регулисаног и стабилизованог колосека.
2.3.8.
Заваривање колосека у ДШТ
Опис рада
Позиција обухвата заваривање колосека и скретница у ДТШ, ради дефинитивног формирања
колосечне решетке.
За израду колосека од шина 49Е1 користиће се шине дужине 25m. Пре уградње у колосек
појединачна дужина шина не може бити мања од 125 m.
Заваривање колосека и скретница у ДТШ изводи се сагласно Правилнику 314 о одржавању горњег
строја пруга југословенских железница и Упутству 330 о уграђивању и одржавању скретница у
дугачким траковима, при чему се:
-сви радови на доњем строју морају бити потпуно завршени и доњи строј стабилизован;
-одводњавање мора бити правилно изведено и обезбеђено у свим условима;
-сви елементи колосека морају бити у таквом техничком стању и међусобном односу да колосек
као целина има трајну стабилност, а нарочито потребан подужни и бочни отпор;
-дужина шинских поља заварених у одсеке не може бити већа од 300m;
-материјали и елементи колосечне решетке као и облик засторне призме и стање трупа треба
да буде истоветно дуж свих дугих тракова колосека, формирано према контурној геометрији
дефинисаној пројектном документацијом.
Заваривање колосека у ДТШ вршити електро – отпорним поступком, а изузетно (где то није
могуће) заваривање извршити алумино-термијским поступком. План рада и положај алуминотермијског заваривања ће бити поднети Директору Пројекта на сагласност.
Услови за квалитет АТ - варова и начин извођења дати су овим техничким условима у пос 6.1.9. Алуминотермијске порције заједно са калупима за заваривање.
Електро-тупо заваривање (варничењем):
Опис рада
Крајеви шина које се заварују, стегнуте чељустима машине за електро-тупо заваривање,
постављају се на међусобно лако додиривање. Како би се, у зони завареног састава, остварио
беспрекоран ток возне ивице, крајеви морају бити тачно центрирани, по смеру и висини.
Кроз шине се пропушта струја јачине 20 000А до 100 000А, напона 5В до 15В.
Утискивање крајева шина врши се силом 300 N/mm² до 400N/mm² и притом се, на дужини шина,
губи 25 mm до 35 mm.
Поступак заваривања састоји се из следећих фаза:
•Топљење због равнања
•Предгревање
•Прогресивно топљење
•Сабијање
•Накнадно загревање
•Друго сабијање
Набор завара који настаје сабијањем, одмах се, у врелом стању, опсеца и бруси.
Поступак заваривања је исти за стабилна и мобилна постројења.
Особине електро-тупог завареног споја
Статичка чврстоћа
При испитивању три узорка на савијање, сваки електро-тупи завар мора издржати следећу
минималну силу при лому:
за шине масе
минимална сила лома у kN
49kg/m
600kN
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
71
Сваки електро-тупи завар који се испитује треба да се савије толико да стрелица угиба мерена
изнад завара, на тетиви од 1000 mm, износи:
за шине квалитета
260
минимални угиб (mm)
20 mm
Динамичка чврстоћа
6
При испитивању динамичке чврстоће, два од три електро-тупа завара морају издржати 2 x 10
циклуса промена оптерећења при вредностима:
2
2
•горњег напрезања од 206N/ mm , доњег напрезања од 15N/ mm и фреквнцији 5.55 Hz за шине
масе 49kg/m;
•горњег оптерећења од 480КN, доњег оптерећења од 10КN и фреквнцији 52 до 56 Hz за шине
масе 60kg/m;
Тврдоћа
Тврдоћа електро-отпорног завара мерена на возној површини шине, а у зони утицаја топлоте, за
шине квалитета 260 (900 А) треба да износи 290 ± 30 HB .
Тврдоћа електро-отпорног завара мерена у разним равнима испод возне површине шине, за шине
квалитета 260 (900 А) треба да износи 290 ± 30 HB .
Затезна чврстоћа
Испитивање затезне чврстоће се врши на три епрувете узете из главе, врата и стопе шине у
подужном правцу у пределу вара према стандарду СРПС ЕН 10002-1:1996. Вредност затезне
2
чврстоће треба да је минимално 900 N/mm .
Металографија
Макроскопско испитивање спроводи се на подужном пресеку шине и завара; састоји се у
проверавању присутности сумпора по Бауману, грешака везивања, порозности и присуства
лункера и неметалних укључака. Микроскопско испитивање спроводи се ради утврђивања
структуре основног материјала шине, зоне утицаја топлоте и завара; структура завара треба да
буде перлитно-феритна.
Ултра звук
На основу налаза ултразвучног испитивања електро-тупи завар се оцењује као:
ДОБАР - ако се након испитивања са вертикалном сондом појави сигнал који показује да је
ултразвук продро до дна завара, или ако се код испитивања са косоуглом сондом не добије
повратни сигнал од рефлексне површине. У том случају електро-тупи завар се прихвата.
ЛОШ - ако се при испитивању са вертикалном сондом појави завршни сигнал пре него што је
ултразвук продро до дна завара, односно ако се са косоуглом сондом добије повратни сигнал од
рефлексне површине која се налази између ножице и површине. У том случају електро-тупи завар
се одбацује.
Испитивања хемијског састава
Узимање и припремање узорака за испитивање хемијског састава челика електро-тупи завара,
обавља се према одредбама стандарда СРПС ИСО 14284:2004 или националних стандарда.
Одређивање појединих састојака обавља се првенствено применом спектро-фотометријских
метода.
Контрола квалитета
Опште одредбе
Произвођач мора располагати са уређајима који му осигуравају континуалну производњу и
константан квалитет електро-тупог завара. Произвођач је дужан да пре почетка радова достави
резултате о претходно извршеним испитивањима.
Узорци електро-тупог завара на којима се врше контролна испитивања дати су у следећој табели:
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
72
Број
Врста испитивања
узорака
3
3
3
3
1
1
на сваком завару
Статичко испитивање
Динамичко испитивање
Испитивање тврдоће
Испитивање затезне чврстоће
Испитивање структуре
Испитивање хемијског састава
Испитивање ултразвуком
Статичко испитивање
испитивања
1
1
1
1
1
1
1
Статичко испитивање на савијање врши се на узорку заварених шина дужине 1,2 m са електроотпорним заваром у средини. Узорак мора имати температуру просторије у којој се испитивање
врши. Обавља се на преси са размаком ослонаца од 1,0 m при чему се електро-отпорни завар
налази у средини распона између ослонаца. Испитивање се састоји у постепеном повећању
притиска на главу шине до појаве лома. Резултат испитивања мора одговарати условима. На
захтев наручиоца може се ово испитивање заменити методом удара.
Истовремено са мерењем оптерећења мери се и угиб. Резултат мора одговарати условима Ако се
догоди лом пре него што је постигнут прописани угиб или прописано оптерећење, а да се при томе
не може установити грешка у материјалу завара, тада се тај резултат одбацује а испитивање
понавља на новом узорку.
Динамичко испитивање
Ово испитивање се обавља на пулсатору динамичким савијањем са попречном силом у средини
распона ослонаца од 1000 мм, уз прописану фреквенцију. У току испитивања постепено се
повећава оптерећење на следећи начин:
Тип шине
(kg/m)
49
60
I
15-140
10-200
Серија оптерећења (кN)
II
15-170
10-340
III
15-200
10-480
Обавезно је испитивање завара за све три серије оптерећења и то у I и II серији по 1.000.000
пулсација, а у III серији најмање 200.000 пулсација. Уколико у III серији не дође до лома ни после
500.000 пулсација, испитивање се прекида. Резултати испитивања морају да задовоље услове.
Испитивање тврдоће
Узорак се испитује по површини ЕТ-завара, који се претходно избруси до дубине од 1 mm на
дужини од 100 mm са обе стране ЕТ-завара. Испитивање се врши у складу са стандардима за
испитивање тврдоће по Бринелу или Викерсу.
Испитивање затезне чврстоће
Испитивање затезне чврстоће врши се на три епрувете извађене из материјала вара како је то
дефинисано. Резултати испитивања морају да задовоље услове дате у тој тачки.
Металографска испитивања
Ова испитивања могу бити макроскопска и микроскопска. Макроскопска испитивања врше се на
следећи начин:
Исечак ЕТ-завара и шине исечен на хладно, претходно исполиран, посматра се у циљу уочавања
евентуалних шупљина. Затим се узима отисак по Бауману и анализира поређењем са еталоном.
Микроскопско испитивање полираног узорка врши се под увећањем од 100 пута и мора дати
перлитно-феритну структуру.
Испитивање ултразвуком
Заварена возна површина шине, на којој се врши испитивање, мора бити очишћена, избрушена и
премазана уљем. Испитивање се обавља специјалним апаратима по упутствима произвођача уз
примену вертикалне и косоугле сонде. Резултати испитивања морају да задовоље услове .
Обрачун рада: Обрачун се врши по вару, кроз позиције 2.3.9. Заваривање колосека и 2.3.10.
Заваривање скретница у ДТШ. Извођач је дужан да се придржава квалитета захтеваног овим
техничким условима, док је број (количина) који је назначен у предмеру радова за ову позицију дат
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
73
оријентационо и Наручилац ће платити број завара који ће одговарти стварној количини
изведених, и од стране Директора пројекта, примљених завара.
2.3.9.
Отпуштање напона у шинама са завршним заваривањем у колосецима
Опис рада
Отпуштање напона у шинама са завршним заваривањем врши према пројекту ДТШ, који је
саставни део главног пројекта горњег строја. Сви радови око уградње и формирања ДТШ морају се
извести у складу са одредбама важећег Правилника ЈЖ и важећих Упутстава ЈЖ.
Услови за отпуштање напона у шинама са завршним заваривањем прописани су Правилником 314
о одржавању горњег строја пруга југословенских железница и Упутством 330 о уграђивању и
одржавању скретница у дугачким траковима.
Обрачун рада: Обрачун се врши по км колосека.
2.3.10.
Заваривање скретница у ДТШ, АТ поступком
Опис рада
Заваривање скретница типа 49-300-6 и типа 49-200-6 врши се према пројекту ДТШ, који је саставни
део главног пројекта горњег строја. Сви радови око уградње и формирања ДТШ морају се извести
у складу са одредбама важећег Правилника ЈЖ и важећих Упутстава ЈЖ.
Услови за заваривање скретница у ДТШ прописани су Правилником 314 о одржавању горњег
строја пруга југословенских железница и Упутством 330 о уграђивању и одржавању скретница у
дугачким траковима, а најважнији су:
-сви радови на доњем строју морају бити потпуно завршени и доњи строј стабилизован;
- одводњавање мора бити правилно изведено и обезбеђено у свим условима;
- сви елементи колосека морају бити у таквом техничком стању и међусобном односу да
колосек као целина има трајну стабилност, а нарочито потребан подужни и бочни отпор.
- три сучеона дела колосека наспрам три краја сваке скретнице треба да се монтирају од
стандардних шинских дужина 25 m истог профила/типа као и скретничке шине.
Обрачун рада: Обрачун се врши по комаду вара.
2.3.11.
Отпуштање напона у скретницама са завршним заваривањем
Опис рада
Отпуштање напона у скретницама типа 49-300-6 и типа 49-200-6 врши се према пројекту ДТШ, који
је саставни део главног пројекта горњег строја.
Услови за отпуштање напона у скретницама са завршним заваривањем прописани су
Правилником 314 о одржавању горњег строја пруга југословенских железница и Упутством 330 о
уграђивању и одржавању скретница у дугачким траковима.
Да се избегне акумулација напона у скретницама, завршно заварити унутрашње шинске саставе
тако да унутрашњи састави (ближи срцу скретнице) буду заварени пре спољних.
Обрачун рада: Обрачун се врши по комаду
2.3.12.
Израда путних прелаза у нивоу од монтажних армирано бетонских плоча
Опис рада
Постављање готових подних елемената за путне прелазе ради се према посебној техничкој
документацији (пројектима путних прелаза) и према основним условима за монтажну конструкцију
путних прелаза и квалитета материјала, у складу са тачком 2.1.17. ових ТУ.
2
Обрачун рада: Обрачун се врши по m готовог путног прелаза.
2.4. ОПРЕМА ПРУГЕ
Стална опрема пруге и сталне ознаке за обележавање стационаже, техничких елемената и
параметара пруге, објеката и постројења за потребе одржавања пруге, уграђују се после коначног
полагања колосека и обележавања осовине пруге.
Изглед, димензије, материјал од кога се израђују, начини исписивања и уградње, одређени су и
дефинисани стандардима и Правилником 314 о одржавању горњег строја пруга ЈЖ.
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
74
У прилогу ових Техничких услова је дат преглед најважнијих стандарда који се односе на ознаке и
опрему која се уграђује приликом грађења пруга.
Преглед основних стандарда пружних ознака и опреме
ЈЖС Г1.201
ЈЖС Г1.202
СРПС П.Б8.001
СРПС П.Б8.002
СРПС П.Б8.003
СРПС П.Б8.010
СРПС П.Б8.011
СРПС П.Б8.012
СРПС П.Б8.013
СРПС П.Б8.031
СРПС П.Б8.032
СРПС П.Б8.033
СРПС П.Б8.034
СРПС П.Б9.006
СРПС П.Б9.013
СРПС З.С2.303
СРПС З.С2.580
Пружне ознаке за обележавање километара и хектометара и означавање осе
и висине колосека. Облик и мере
Пружне ознаке за обележавање кривине и означавање осе и висине колосека.
Облик и мере.
Стална ознака за висину и осу колосека и контролу путовања шина.
Стална ознака за кривине од убетонираних шинских стубића.
Стална ознака за кривине од армираног бетона.
Километарски знаци од бетона.
Километарски знаци од камена.
Пружни хектометарски знаци
Падокази
Међици
Гранични знаци
Пружна опоменица
Знак границе размештања
Грудобрани од шина
Грудобрани од армираног бетона
Саобраћајни знакови на путевима. Знакови за обележавање прелаза пута
преко пруге. Графичко представљање
Светлосни знакови за означавање прелаза пута преко железничке пруге у
нивоу. Знакови којима се најављује приближавање воза (путопрелазни
сигнали). Облик и мере.
2.4.1. Набавка и постављање КМ, ХМ, кривинских и ознака за ДТШ
Опис рада
Километарске ознаке се постављају са десне стране пруге у правцу пораста на сваких 1.000m, где
се завршава цео километар пруге. На двоколосечним пругама ове се ознаке постављају с обе
стране пруге.
На пругама са брзинама већим од 120 km/h километарске ознаке се постављају и на стубовима
контактне мреже у виду чеоних таблица управних на осу колосека. Предње стране су им окренуте
у смеру саобраћаја. На двоколосечним пругама где се примењује банализација саобраћаја
километарске ознаке се постављају са обе стране пруге.
На једноколосечним и двоколосечним пругама хектометарске ознаке се постављају на сваких
100m пруге у правцу пораста стационаже и то: оне са парним хектометрима са десне стране, а оне
са непарним хектометрима са леве стране колосека.
У станицама се ове ознаке никада не постављају између колосека, већ на супротној страни
станичне зграде поред задњег колосека. Изузетно, по посебном пројекту и одобрењу ЖТП, ознаке
се могу поставити и између колосека, али само у висини ГИП-а. На перонима се ознаке могу
исписати на зиду перона или поставити челична табла испод зуба перона - паралелно или управно
на осовину колосека. На рампама се ознака може исписати на самом зиду рампе, паралелно са
осовином колосека.
Облик, мере и означавање осе и висине колосека код ознака за стационажу прописани су
стандардом ЈЖС Г1.201.
Ознаке за кривине
Ознакама за кривине обележава се почетак прелазне кривине са "ППК", почетак кружне кривине
"ПК", средина кривине "СК", крај кривине "КК" и крај прелазне кривине "КПК". Површина на којој је
натпис паралелна је са колосеком. Ове ознаке се уграђују са унутрашње стране кривине колосека
на једноколосечним пругама, а код двоколосечних и паралелних пруга се могу уграђивати и са
спољне стране кривине.
Облик, мере и означавање осе и висине колосека код ознака за кривине прописани су стандардом
ЈЖС Г1.202, ("Горњи строј пруге. Пружне ознаке за обележавање кривине и означавање осе и
висине колосека. Облик и мере.").
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
75
Поред карактеристичних натписа на плочицама ознака за кривине уписати и податке о
хоризонталној кривини на сваку плочицу наводећи основне геометријске (теоретске) параметре за
колосек: полупречник кружне кривине, дужину прелазне кривине, стварно надвишење, тангентне
скретничке прагове (тангентни угао у правцу казаљке на сату ка северу).
Ознаке за контролу ДТШ
Ради праћења разних померања колосека, путовања шина и др. постављају се ознаке за праћење
ових померања. Ознаке се морају налазити на чврстом непомерљивом тлу, а укопавају се са обе
стране колосека једна наспрам друге. У циљу праћења подужних померања засеца се ножица
шине, а за праћење попречних померања врат шине. Код електрифицираних пруга се као сталне
ознаке могу користити и стубови и портали контактне мреже ако се налазе на местима уграђивања
ознака.
Сталне тачке се уграђују:
- на местима где се мењају температурни услови (улази и излази из тунела, дугачки усеци,
смењивање шумског појаса и голети итд.),
- испред и иза мостова, нарочито дужих челичних мостова без застора,
- у зонама са евидентираним померањима трупа пруге,
- на дугачким и високим насипима,
- у ближој околини скретница које нису заварене у ДТШ (на удаљености 5-10 m),
- код врха језичка и врха срца скретница укључених у ДТШ,
- на местима вертикалног прелома нивелете, на великим падовима, у зонама кочења.
Сталне тачке се уграђују најмање на сваких 800m, с тим да у кривинама буду обавезно лоциране у
ППК. Уграђују се пре извршеног формирања ДТШ, а баждаре се непосредно након изједначења
унутрашњих напрезања.
Ознаке на путним прелазима у нивоу
Уколико се пројектом предвиди укрштање пруге и пута, у зони прелаза се постављају ознаке према
стандардима СРПС З.С2.303 и СРПС З.С2.580 и према пројекту.
Величина знакова, начин њиховог причвршћивања за стубове, врста материјала за њихову израду
као и начин уграђивања стубова у тло, врши се према одговарајућим стандардима и техничким
прописима и опису радова из предмера.
Обрачун рада: Обрачун се врши по комаду
2.4.2. Међици
Опис рада
Ознака "међик" се поставља на месту иза скретнице између унутрашњих шина где је растојање од
осе до осе суседних колосека најмање 3.50m, а код прикључака на отвореној прузи 4.00m. У
станицама међик представља границу корисне дужине колосека, односно место од кога је
дозвољено запоседање једног колосека а да се на другом колосеку несметано обавља саобраћај.
Међици се постављају по завршеном пошљунчавању простора између колосека тако, да не
ометају рад станичног особља и морају бити видљиви у свим временским условима.
Међици се израђују и постављају према стандарду СРПС П.Б8.031 "Међици".
Обрачун рада: Обрачун се врши по комаду.
2.4.3. Допрема и уграђивање попречних анкера (против бочног померања колосека)
Опис рада
Капе (справе) против бочног померања прагова се причвршћују на чела прагова са унутрашње
стране кривине, на дужини кружне кривине и пола дужине прелазне кривине са обе стране , а
према Упутству 330.
Обрачун рада
Обрачун се врши по комаду
2.4.4. Справе против путовања шина (MATHEE справе ), за шину типа 49Е1
Опис рада
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
76
Позиција обухвата уградњу справа против подужног померања колосека ("Mathee" справа), по
Упутству 330, на почетку и крају дрвених прагова у колосек заварен у ДТШ ако се на њега
наставља колосек са класичним механичким саставима.
Пре намештања справа морају се прагови дотерати у верикалан положај како би се сила правилно
пренела на праг и спречило путовање шине.
Регулисање справа против подужног померања колосека треба завршити до температуре tp ±50C
(спада у завршне радове).
Обрачун рада: Плаћа се по комаду уграђених справа.
2.4.5. Падокази
Опис рада
Ознаке за обелажавање прелома нивелете - падокази, означавају место прелома нивелете
(хоризонталу, успон или пад) почетак и крај вертикалних кривина, теоретску вредност
полупречника вертикалне кривине, величину нагиба и његову дужину и окренуте су према смеру
вожње, са таблом управном на осу колосека.
Падокази се уграђују са десне стране пруге, а на двоколосечним пругама са обе стране пруге.
Падокази се израђују и постављају према стандарду СРПС П.Б8.013.0 "Падокази".
Обрачун рада: Обрачун се врши по комаду.
2.4.6. Грудобрани
Опис рада
Грудобрани (одбојници) за колосек се уграђују на крају слепих колосека.
Уградња се врши у свему према стандардима СРПС П.Б9.006 за грудобране од шина, а СРПС
П.Б9.013 од бетона.
Обрачун рада: Обрачун се врши по комаду.
Обележавање осовине и нивелета
Дефинисање осовине и нивелете колосека врши се после завршетка свих радова на уређењу
колосека. Њихово обележавање се врши на ознакама за стационажу и за кривине, а начин
означавања је прописан у стандардима ЈЖС Г1.201 и ЈЖС Г1.202.
ПРИЈЕМ РАДОВА
Дефинитивни пријем радова врши комисија формирана у смислу Закона о планирању и изградњи.
Раду комисије обавезно присуствују представници извођача радова и Директор пројекта.
Пре почетка пријема радова извођач је дужан да комисији обезбеди сву потребну документацију,
мерни прибор, алат и потребан број радника за обављање послова око прегледа радова и за
потребна мерења.
Пријем радова врши се погледом на лицу места и непосредно путем прописних прегледа, мерења
и оцена, а основни задаци комисије су да:
- утврди да ли су радови изведени према пројекту и важећим техничким прописима
- се сагледа, евидентира и коригује све што не испуњава услове
- утврди квалитет извршених радова по сваком елементу
- утврди да ли стање пруге одговара (да је безбедно и погодно за комерцијалну
експлоатацију) брзини и осовинском притиску који су предвиђени пројектом
- води записнике који се могу ревидовати о прегледима, мерењима и оценама.
Пријем извршених радова захтева Извођач радова писменим путем од Наручиоца, преко
Директора пројекта. Директор пројекта је дужан да у року од 3 дана од пријема захтева обиласком
терена установи да ли су сви радови изведени и примљена сва потребна документација да се
може приступити пријему. На основу мишљења Директора пројекта (или своје комисије) Наручилац
тражи формирање комисије од надлежног органа. Председник комисије тог органа заказује почетак
рада на пријему, о чему писмено обавештава Наручиоца и Извођача.
Документација за пријем
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
77
Основну документацију коју комисија прегледа чине: уговор о извођењу радова; дозволе и
сагласности за грађење; главни пројекти за изведене радове; предмер и предрачун предвиђених
радова; грађевинска књига и грађевински дневник који су вођени у току грађења; рекапитулација
извршених радова по врстама и количинама; записници о прегледима вршеним у току извођења
радова; атести о уграђеним материјалима; документација о формирању ДТШ са атестима о
квалитету изведених и примљених варова према Упутству 336 за заваривање железничких шина
потврде о извршеном баждарењу мерила која су коришћена при раду; документација о прегледу
пруге мерним колима или мерним дрезинама, на основу које се врши коначни пријем радова.
Толеранције при пријему радова
Све мере и њихове толеранције дефинисане су у Правилнику 314 о одржавању горњег строја
пруга југословенских железница, Упутству 330 о грађењу и одржавању шина и скретница у
дугачким траковима, Упутству 336 за заваривање железничких шина и Упутству 339 о
јединственим критеријумима за контролу стања пруга на мрежи ЈЖ и пројектима и за пријем
радова важе њихове одредбе.
а) ширина колосека
- нормална ширина 1435 mm до + 3 mm за брзине до 160 km/h
б) висина шине на колосеку у правцу
- за брзине до 100 km/h ± 4 mm
- за брзине од 100 до160 km/h ± 2 mm
ц) за надвишење у кривини
- за брзине до 160 km/h + 2 mm
д) за хоризонтални положај колосека (бочни отклон)
- за брзине до 100 km/h +/- 5 mm
- за брзине од 100 km/h до 160 km/h +/- 3 mm
е) за витоперење колосека (маx. грешка висине у попречном правцу на размацима од 1000 мм
- за брзине од 100 km/h +/- 2 mm
- за брзине од 100 km/h до 160 km/h +/- 1 mm
За оптерећени колосек, као и остале елементе стања колосека, важе критеријуми Упутства 339 о
јединственим критеријумима за контролу стања пруга на мрежи ЈЖ
За заваривање потшовати одредбе Упутства 330 о грађењу и одржавању шина и скретница у
дугачким траковима и Упутство 336 за заваривање железничких шина и Правилник 314 о
одржавању горњег строја пруга југословенских железница. Скретнице се преузимају на основу
одредби стандарда и техничке пројектне документације (наиме одобрених цртежа за монтажу
колосека и детаљних диспозиција скретница произвођача). Уколико се другачије не тражи,
толеранције трасе и надвишења у скретницама су исте као и за колосек, а толеранције ширине
колосека за
- брзине до 120 km/h
+3 mm и -2 mm
- брзине преко 120 km/h
+2 mm и -1 mm
Допуштена толеранција за ширину жлеба дуж шине вођице треба да буде за:
- брзине до 120 km/h
+3 mm и - 1 mm
- брзине преко 120 km/h
+1 mm
док мин. дубина жлеба треба да буде као што је наведено у Правилнику о заштитним одстојањима
на пругама ЖС.
Обрачун рада
Обрачун извршених радова на горњем строју врши се према позицијама, опису радова и
признатим извршеним количинама. Ради типизације и поједностављења израде предмета и
предрачуна радова, који чине основу за обрачун, саставни део ових Услова је Опис радова на
горњем строју.
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
78
3. РЕКОНСТРУКЦИЈА ДРУМСКИХ САОБРАЋАЈНИЦА
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
79
3.1. РАДОВИ НА ДОЊЕМ СТРОЈУ
3.1.1. ПРЕТХОДНИ РАДОВИ
3.1.1.1. Обележавање трасе и објеката
- Обрађено позицијом број 1.1.1.1.
3.1.1.2. Сечење шибља и стабала пречника до 10cm
- Обрађено позицијом број 1.1.1.2.
3.1.1.3. Сечење шибља и стабала пречника већег од 10cm
- Обрађено позицијом број 1.1.1.3.
3.1.1.4. Рушење постојеће коловозне конструкције
- Обрађено позицијом број 1.1.1.5.
3.1.1.5. Стругање дела постојећег коловоза глодалицом за асфалт
Опис рада
На локалитетима на којима је пројектовано профилисање стругањем врши се уклањање
постојећег/их асфалтних слојева у свему према овом пројекту. У питању су слојеви који су
деформисани, оштећени, немају потребан попречни нагиб или се мењају новим слојем, а које је
потребно довести профилисањем до одређене коте, дефинисане пројектом.
Израда
Помоћу специјалних машина за ту намену извршити стругање хабајућег слоја коловозне
конструкције према потреби, да би се обезбедила довољна дебљина min d=5 cm за нови хабајући
слој коловозне конструкције.На делу уклапања коловоза и на делу где је нивелета издигнута у
односу на постојећи коловоз или на местима колотрага, обавити стругање асфалта у слојевима
дебљине око 5 cm. На делу издизања нивелете стругање, односно храпављење извести да би се
добила квалитетнија веза између постојећег коловоза и новога слоја асфалта.
Након уклањања дела асфалтних слојева, према котама дефинисаним у пројекту, обавезно је
чишћење подлоге пре полагања новог слоја асфалта. Скинути и утоварени асфалт треба
транспортовати на одређену депонију (одређену од стране Инвеститора), ради поновне примене.
По завршеном стругању, остругану и профилисану површину потребно је проверити мерном
летвом или транспрофилографом како би се обезбедила потребна – пројектована дебљина
наведених слојева и захтевани попречни нагиби, и то на сваких 10m’.
Приликом извођења радова извођач је дужан да води рачуна о заштити свих објеката у зони
радова, а такође и о организацији и безбедности саобраћаја у колико није могуће да се обезбеди
прекид саобраћаја током извођења радова.
Остругани материјал извођач је дужан да одмах утовари у камионе и одстрани са градилишта.
Обрачун радова
Обрачун изведених радова врши се се по метру кубном скинутог коловоза, а према горњем опису.
3.1.2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
3.1.2.1. Ископ хумуса
- Обрађено позицијом 1.1.2.2.
3.1.2.2. Ископ земљаног материјала
- Обрађено позицијом 1.1.2.4.
3.1.2.3. Ископ из позајмишта
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
80
- Обрађено позицијом 1.1.2.5.
3.1.2.4. Транспорт вишка ископаног и утовареног материјала
- Обрађено позицијом 1.1.2.7.
3.1.2.5. Депоновање материјала
- Обрађено позицијом 1.1.2.8.
3.1.2.6. Уређење темељног тла
Опис рада
Овај рад обухвата све радове који се морају обавити, планирање и ваљање темељног тла (подтла)
на деловима трупа пута у насипу у режиму оптималне влажности, одговарајућим механичким
средствима до потребног степена збијености, како би се самоникло тло оспособило да без
штетних последица преузме оптерећење од насипа и горњег строја и саобраћајног отперећења (на
делу пута у насипу) односно горњег строја и саобраћајног оптерећења (на делу пута у усеку).
Дубина обраде тла је дата у пројекту и износи 30 cm зависно од врсте тла.
Код извођења радова на трупу пута у усеку темељно тло представља постељицу па се овај део
конструкције изводи и обрачунава кроз позицију израда завршног дела усека - постељице.
Израда
Код везаних тла темељно тло уређује се тек пошто је уклоњен сав хумусни слој према пројекту,
односно одредби Директора пројекта.
Тло са ког је скинут хумус треба у првом реду довести у стању влажности које омогућују правилно
сабијање. То се постиже или влажењем, или ситњењем и сушењем тла. Тек када материјал
постигне оптималну влажност по стандардном Прокторовом поступку - СРПС У.Б1.038, приступа се
сабијању. Код материјала осетљивих на воду, велику пажњу треба посветити очувању темељног
тла од прекомерног влажења. Динамику рада треба подесити тако да се, ако влажност допусти,
темељно тло сабије одмах после скидања хумуса. За време грађења мора бити осигурано
одводњавање темељног тла. Пре сабијања треба изравнати површину тла.
Сабијање темељног тла обавља се одговарајућим средствима за сабијање, зависно од врсте
везаног тла.
Поступак уређења темељног тла идентичан је код невезаних тла, с тим да оно није толико
осетљиво на промене влажности, а сабијање се обавља претежно вибрационим средствима за
сабијање.
У стеновитом терену тло на коме је предвиђена израда насипа не сабија се, него му се само чисти
површина и осигурава добро налегање насипа ако је терен нагнут. Стеновито тло на делу усека
изравнава се слојем уситњеног каменог материјала дебљине до 20 cm и сабија средствима за
сабијање.
Контрола квалитета
Прописи према којима се контролише квалитет материјала у темељном тлу:
СРПС У.Б1.010 - узимање узорака
СРПС У.Б1.012 - одређивање влажности тла
СРПС У.Б1.014 - одређивање специфичне тежине тла
СРПС У.Б1.016 - одређивање запреминске тежине тла
СРПС У.Б1.018 - одређивање гранулометријског састава
СРПС У.Б1.020 - одређивање граница течења и ваљања
СРПС У.Б1.024 - одређивање садржаја сагорљивих и органских материја тла
СРПС У.Б1.038 - одређивање оптималног садржаја воде
Контролна испитивања која обавља (осигурава) Наручилац:
Контрола обрађеног и збијеног подтла врши се одређивањем степена збијености на сваких
20-25 m’ по следећим прописима:
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
81
СРПС У.Б1.010 - Узимање узорака
СРПС У.Б1.012 - Одређивање влажности тла
СРПС У.Б1.016 - Одређивање запреминске масе тла
Пре почетка насипања треба очишћено и изравнато темељно тло - подтло збити у складу са
захтевима у табели 1.1.
ОПИС
Захтевани минимални % густоће (степен
збијености) по стандардном
ПРОКТОРОВОМ опиту (односно другим
методама)
a) Самоникло тло је састављено од кохерентних
земљаних материјала а пројектовани насип
није виши од 2,00 m.
100%
b) Самоникло тло је састављено
од некохерентних земљаних материјала а
пројектовани насип није виши од 2,00 m
100%
c) Ако се контрола збијености некохерентних
материјала врши опитом плочом, примениће се
исти захтеви као и за насипе одговарајуће
висине.
Висином насипа сматра се висина од коте
припремљеног подтла до коте планума доњег
строја ( постељице) на најнижем делу.
Када се захтеви збијености не могу постићи, треба, зависно од узрока који су до тога довели,
предузети следеће мере:
- побољшати површинско одводњавање системом дренажа и јарака
- заменити слаби материјал бољим
- побољшати материјал додавањем креча, цемента или неког другог хидруаличног везива.
Како би се постигли тражени захтеви, начин санације темељног тла треба одабрати на основу
потребних лабораторијских испитивања и визуелне оцене стања и квалитет материјала у
темељном тлу. Начин санације предлаже извођач, а одобрава га Директор пројекта. Понављање
опита због незадовољавајућих резултата, пада на терет извођача радова.
Обрачун радова: се врши по m2 стварно уређеног темељног тла. Плаћа се по уговореним
јединичним ценама у које је урачунато чишћење, планирање, евентуално ријање тла ради сушења,
квашење и сабијање, тј. потпуно уређење темељног тла.
3.1.2.7. Утовар и превоз песковитог шљунка
- Обрађено позицијом 1.1.2.11.
3.1.2.8. Израда насипа од песковитог шљунка
Опис рада
Рад обухвата насипање у слојевима од 30cm, разастирање, евентуално потребно влажење или
сушење и грубо планирање материјала у насипу према димензијама и нагибима датим у пројекту,
као и сабијање према захтевима из ових техничких услова. Сав рад мора бити изведен у складу с
пројектом, овим техничким условима и Стандардом СРПС У.Е1.010 – Земљани радови при
изградњи пута.
Израда
Сваки слој материјала који се насипа мора да буде разастрт водоравно у подужном смеру у нагибу
који је мањи или једнак пројектованом подужном нагибу нивелете.
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
82
У попречом смеру насип мора увек имати минимални једнострани или двострани попречни пад од
2-5% у свим фазама израде, ради одвођења атмосферске воде.
Сваки насути слој мора се сабијати у пуној ширини одговарајућим средствима за сабијање.
Сабијати треба од ниже ивице према вишој.
Материјал треба возити по већ делимично сабијеном насипу, по могућству увек по новом трагу,
тако да се и довозом омогући одређено и једнолично збијање слојева насипа. Са насипањем новог
слоја насипа може се почети тек када је претходни слој довољно сабијен и када је тражена
збијеност доказана испитивањем.
Дебљина сваког појединог ненабијеног слоја материјала који се насипа мора бити у складу са
врстом тог материјала и дубинским учинком машина за сабијање.
Ако не постоје проверена искуства о могућности сабијања с одређеним материјалом за насипање
и машинама, дебљина слоја се одређује на опитној деоници.
Испитивање се обавља на опитној деоници дужине 50 метара на овај начин:
Нанесе се слој материјала за насипање погодне влажности и дебљине за коју се претпоставља да
се може у целости сабити предвиђеним средствима за сабијање.
Слој се затим сабија разним бројем прелаза машина за сабијање и након одређеног броја прелаза
испитује збијеност.
Збијеност се испитује на најмање четири места од којих на најмање два места у доњој половини
слоја. Испитивање и оцена обављају се по методама и захтевима из ове тачке Техничких услова.
На основу добијених резултата, Директор пројекта даје одобрење за погодан метод рада и то
уноси у грађевински дневник. Сви трошкови у вези с опитном деоницом падају на терет извођача,
а тако израђена опитна деоница, ако се налази на траси и ако је збијеност задовољавајућа,
признаје се као израђени насип.
Сва неприступачна места за механизацију или места где би употреба тешких средстава за
набијање из других разлога била неприкладна (насипање иза објекта, потпорних зидова, итд.)
треба набијати другим погодним средствима или методама, чију ће употребу одобрити Директор
пројекта.
Материјал за насипање наноси се на уређено темељно тло или на већ израђени слој насипа тек
пошто Директор пројекта преузме темељно тло или слој већ израђеног насипа.
По завршетку насипа дотерују се и планирају његове косине.
Технички услови за пројектовање саобраћајница према условима стабилности темељног тла,
косине насипа, усека, природних падина и већих маса земљаних материјала у домену
саобраћајница дати су српским стандардом СРПС У.Ц4.200/Л 9.7/.
Контрола квалитета
Димензије насипа у току рада морају се контролисати упоређењем с димензијама из пројекта.
Детаљна контрола обавља се при преузимању завршног слоја насипа мерењем од осигураних
исколчених тачака осовине пруге по хоризонталној и вертикалној пројекцији.
Ако се установи да је нагиб косина насипа већи од пројектованог, Директор пројекта може
захтевати исправку према пројектованом нагибу. Нагиб косина мора се исправити помоћу
степеница, применом материјала истог квалитета, до постизања тражене збијености. Није
допуштено смањење нагиба косина насипа "налепљивањем" слоја материјала без сабијања и без
претходне израде степеница.
Прописи по којима се обавља контрола квалитета материјала за израду и при изради насипа:
СРПС У.Б1.010 - узимање узорака
СРПС У.Б1.012 - одређивање влажности тла
СРПС У.Б1.014 - одређивање специфичне тежине тла
СРПС У.Б1.016 - одређивање запреминске тежине тла
СРПС У.Б1.018 - одређивање гранулометријског састава
СРПС У.Б1.020 - одређивање граница течења и ваљања
СРПС У.Б1.024 - одређивање садржаја сагорљивих и органских материја тла
СРПС У.Б1.038 - одређивање оптималног садржаја воде
СРПС У.Б1.046 - одређивање модула стишљивости кружном плочом
СРПС У.Б1.047 - одређивање модула деформације помоћу оптерећења кружном плочом
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
83
Критеријуми за оцену збијености кохерентних материјала са додатком од највише 20% каменог
агрегата
Опис
Захтевана збијеност по стандардном Проктору,
Е = 60 МPm /m3
а) Слојеви насипа до 3 m мерено од коте
површине коловоза
б) Слојеви насипа изнад 3 m мерено од коте
површине коловоза
100 %
95 %
Критеријуми за оцену збијености кохерентних материјала са додатком више од 20% каменог
агрегата:
Минимална захтевана вредност модула стишљивости (Ms) за некохерентне материјале и
различито учешће каменитих материјала одређује се опитом плочом ∅30 cm при оптималној
влажности, према следећим критеријумима:
•мешани материјал, 20-35% каменог агрегата
Ms = 25-30 МРа
•мешани материјал, 30-50% каменог агрегата
Ms = 30-35 МРа
•мешани материјал, више од 50% каменог агрегата при оптималној влажности,
или влажности блиској оптималној Ms = 40 МРа
За грубо зрнасте дробљене камене материјале и мешане материјале, контрола збијености може се
по потреби вршити и запреминским методама.
Збијеност слојева насипа испитује се на сваких 50 - 100 m са два опита у непосредној близини који
дају један резултат. За насипе дужине мање од 50 m важи исто.
Влажност материјала испитује се свакодневно. Изради следећег слоја се не може приступити док
се не докаже захтевани квалитет претходног слоја.
Испитивање гранулометријског састава материјала за насипање спроводи се на сваких 400 m3
уграђеног материјала.
Резултате испитивања извођач доставља Директору пројекта, који ће, ако су резултати
задовољавајући, одобрити насипање овог слоја насипа.
За израду насипа користе се песковито шљунковити материјали дефинисани .
За крупнозрне материјале захтева се да максимална величина зрна не прелази 1/4 пречника
плоче.
Коефицијент равномерности треба да је U > 4 (за шљункове) и U < 6 (за пескове).
Насип се ради у слојевима дебљине 20-30 cm сабијањем вибрационим механичким средствима
при оптималној влажности.
Захтевана збијеност насипа прописује се пројектом и контролише модулом дефомрабилности при
поновљеном оптерећењу (Еv2), при чему Еv ≥ 40 MN/m2 односно Еvdin ≥ 20 MN/m2 при контроли
динамичким модулом деформабилности. Понављање опита због незадовољавајућих резултата,
пада на терет извођача радова.
Обрачун рада: се врши по метру кубном израђеног и збијеног насипа.
3.1.2.9. Израда завршног слоја-постељице
Опис рада
Овај рад обухвата уређење постељице у усецима, насипима и засецима, тј. грубо и фино
планирање материјала и набијање до тражене збијености. Постељицу треба израдити према
котама из пројекта.На делу пруге у насипу постељица представља завршни слој насипа на делу
трупа пруге у усеку постељица представља завршни слој темељног тла. Постељица представља
основу на коју се поставља тампонски сој.
Прописи по којима се контролише квалитет материјала за израду постељице:
СРПС У.Б1.010 - узимање узорака
СРПС У.Б1.012 - одређивање влажности тла
СРПС У.Б1.014 - одређивање специфичне тежине тла
СРПС У.Б1.016 - одређивање запреминске тежине тла
СРПС У.Б1.018 - одређивање гранулометријског састава
СРПС У.Б1.020 - одређивање граница течења и ваљања
СРПС У.Б1.011 - одређивање промене запремине тла
СРПС У.Б1.024 - одређивање садржаја сагорљивих и органских материја тла
Прописи по којима се обављају текућа и контролна испитивања:
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
84
СРПС У.Б1.010 - узимање узорака
СРПС У.Б1.012 - одређивање влажности тла
СРПС У.Б1.016 - одређивање запреминске тежине тла
Контрола квалитета
Контролна испитивања која обавља Наручилац
Ова испитивања обухватају испитивање степена збијености у односу на стандардни Прокторов
2
поступак (Dpr) најмање на сваких 100 m или испитивање модула деформабилности Ev2 кружном
плочом Ø30 cm најмање на сваких 100 m2 постељице при чему Ev2 не сме бити мањи од 40 MN/m2
односно
Еvdin ≥ 20 MN/m2 при контроли збијености преко модула деформабилности.
Гранулометријски састав материјала из постељице испитује се на најмање сваких 400 m2.
Текућа (технолошка) испитивања која обавља (осигурава) извођач.
Методе испитивања збијености постељице исте су као код контролних испитивања.
Минимална текућа (технолошка) испитивања јесу:
2
- једно испитивање степена збијености на 100 m
2
- једно испитивање модула деформабилности на 100 m
- једно испитивање гранулометријског састава материјала из постељице а 400 m2.
Коте планума постељице могу одступати од пројектованих највише за ±3,0 cm, а попречни и
уздужни нагиби постељице морају бити према пројекту. Равност се мери уздужно, попречно и
дијагонално. Ако је постељица начињена ниже од пројектоване висине допуниће се на терет
извођача, материјалом од којег ће се израдити тампонски слој.
Извођач је дужан да резултате испитивања и мерења достави Директору пројекта који ће, ако
резултати задовољавају, одобрити почетак израде тампонског слоја на постељици.
Израда постељице од ситнозрних земљаних материјала у усеку
Под ситнозрним земљаним материјалом подразумевају се глине ниске до високе пластичности,
прашине, глиновити пескови и слични материјали осетљиви на присутност воде.
Материјал за постељицу у ископу мора се одмах сабити. Ако је већ сабијена постељица дуже
време изложена временским непогодама или оштећењима, извођач је дужан да је пре наставка
радова, доведе у стање захтевано пројектом и овим Техничким условима.
Радови на уређењу постељице ситнозрним земљаним материјалима обухватају планирање,
евентуалну санацију појединих мањих површина слабијег квалитета, бољим материјалом,
квашење односно просушивање земље и сабијање до прописане збијености.
Ако је сабијање онемогућено због велике природне влажности или неповољних временских
прилика, треба извршити њену санацију. Избор начина санације предлаже извођач, а одобрава га
Директор пројекта.
Материјал за израду постељице од ситнозрних земљаних материјала треба да задовољава ове
критеријуме:
-коефицијент неравномерности U >9
-максимална сува запреминска тежина према стандардном Прокторовом поступку мора бити већа
од 1,65 MPa/m3.
-граница течења Wl <65%
-индекс пластичности Ip <3%
Влажност материјала не сме да варира више од ± 2% од оптималне влажности (одређене
стандардним Прокторовим поступком).
У усецима у ситнозрним земљаним материјалима, пре сабијања постељице, у неким случјевима
потребно је преоравати темељно тло. Радови на изради постељице не смеју се обављати када је
тло смрзнуто, односно кад на траси има снега и леда.
Израда постељице од крупнозрних и мешаних материјала у усеку.
Под мешаним материјалима подразумевају се шљункови и пескови и мешани камени и земљани
материјали, глиновити шљункови, заглињене камене дробине, трошне стене.
Радови на уређењу постељице од крупнозрних и мешаних материјала обухватају планирање,
евентуалну санацију мањих површина слабијег квалитета бољим материјалом, евентуално
потребно просушивање или квашење материјала и збијање до прописане збијености.
Када је материјал постељице у усеку врло нехомоген (камен са умецима глине), ископ треба
продубити за 30-50 cm и израдити слој од хомогеног, шљунковитог или мешаног материјала.
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
85
Материјал за израду постељице од крупнозрних и мешаних материјала треба да одговара овим
критеријумима:
- коефицијент неравномерности U>9,
- влажност материјала не сме да варира више од ± 2% од оптималне влажности
(одређене стандардним Прокторовим поступком).
Радови на изради постељице не смеју се обављати када је тло смрзнуто, односно када на траси
има снега и леда.
Израда постељице од песковито-шљунковитог материјала као завршног слоја насипа
Радови на изради постељице као завршног слоја насипа обухватају његово планирање, квашење и
сабијање до тражене збијености.
Пре насипања материјала треба проверити његов квалитет. Понављање опита због
незадовољавајућих резултата, пада на терет извођача радова.
2
Обрачун рада: се врши у m уређене и збијене постељице. Плаћа се по уговореним јединичним
ценама у којима су обухваћени сви радови потребни за уређење постељице.
3.1.2.10. Хумузирање ерозивних површина косина
- Обрађено позицијом 1.1.2.16.
3.1.2.11. Затрављивање хумузираних косина насипа и усека
- Обрађено позицијом 1.1.2.16.
3.2. РАДОВИ НА КОЛОВОЗНОЈ КОНСТРУКЦИЈИ
3.2.1. Израда тампонског слоја
- Обрађено позицијом 1.1.2.15.
3.2.2. Израда слоја од дробљеног каменог агрегата 0-31.5mm
Опис рада
Позиција обухвата набавку, довоз, уграђивање, грубо и фино разастирање, евентуално квашење,
те збијање носећег слоја од невезаног каменог материјала, према димензијама и посебни
захтевима датим у пројекту. Доњи носећи слој уграђује се на претходно изведен слој који мора
бити припремљен према захтевима из ових техничких услова. Тек када Надзорни орган прими
претходни слој и одобри рад, може почети навожење материјала за доњи носећи слој. Возила са
блатним точковима не смеју се возити по разастртом или сабијеном материјалу. Након навожења,
материјал разастрти и фино испланирати, у дебљини потребној да се након сабијања добије слој
пројектоване дебљине. У раду треба пазити да не дође до сегрегације материјала. Сабијање се
врши одговарајућим средствима. Сабијени слој мора да има пројектоване коте, ширину и пад, како
је то дато у пројекту.
Материјал
Доњи носећи слој израдити од дробљени каменог агрегата 0-31.5mm, минималне дебљине 20 cm.
Контролу квалитета при претходним испитивањима вршити по следећим прописима (СРПС):
Б.Б0.001 - Природни агрегат и камен; узимање узорака
Б.Б8.002 - Испитивање постојаности камена на мразу
Б.Б8.010 - Одређивање воде коју упија природни камен
Б.Б8.012 - Природни камен, испитивање чврстоће на притисак
Б.Б8.030 - Запреминска маса агрегата са порама и шупљинама
Б.Б8.031 - Упијање воде агрегата
Б.Б8.032 - Запреминске масе камена порозност и густина камена
Б.Б8.036 - Одређивање честица у агрегату које прола зе кроз сито отвора 0,02 mm
Б.Б8.037 - Одређивање трошних зрна у крупном агрегату
Б.Б8.038 - Садржај глине и муљевитих састојака
Б.Б8.045 - Испитивање отпорности камена и каменог агрегата према хабању (Los Angeles)
Б.Б8.047 - Дефиниција облика и изгледа површине зрна каменог агрегата
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
86
Б.Б8.048 - Испитивање облика зрна каменог агрегата
У.Б1.012 - Одређивање влажности
У.Б1.016 - Одређивање запреминске масе тла
У.Б1.018 - Одређивање гранулометријског састава и честица мањих од 0.08 mm aерометрисањем
У.Б1.038 - Одређивање оптималне садржине воде
У.Б1.042 - Одређивање калифорнијског индекса носивости
Испитивања се врше за сваку прoмену материјала.
Невезани камени агрегат који се користити за израду ових слојева мора задовољити
захтеве у погледу:
-физичко-механичких и минералошко-петрографских особина саме стене и агрегата
-гранулометријског састава
-носивости
-садржаја органских материја и лаких честица.
Физичко-механичка својства камена од којег се производи дробљени агрегат:
Средња чврстоћа на притисак у сувом стању мин 120 (MPa)
Упијање воде (% масе)
1,0 %
Камен је постојан на смрзавање ако је пад
Постојаност на смрзавање
средње чврстоће на притисак после
(25 циклуса смрзавања)
смрзавања до 20% у односу на средње
притисне чврстоће у сувом стању.
Камен може бити еруптивног, седиментног,
метаморфног порекла. Не дозвољава се
Минералошко-петрографски састав
присуство лапораца, глинених шкриљаца,
меких и глиновитих пешчара, конгломерата,
распаднутих гранита и гнајсева.
Физичко-механичка својства зрна каменог агрегата:
-Удео зрна неповољног облика (3:1)макс 40%
-Упијање воде (SRPS Б.Б8.031)макс 1.6%
-Трошна зрнамакс 7%
-Отпорност на хабање (Los Angeles)макс 40%
Гранулометријски састав невезаног каменог агрегата треба да буде у следећим границама:
Квадратни отвор сита
(mm)
0.09
0.25
0.50
1.0
2.0
4.0
8.0
16.0
31.5
45.0
63.0
шљунак
0/63 mm
2 - 15
5 - 20
7 - 26
11 - 34
18 - 44
26 - 56
36 - 69
50 - 85
72-100
85-100
100
Пролаз кроз сита, према масама %
дробљени агрегат
0/63 mm
0/31.5 mm
2 - 11
2- 9
8 - 17
5 - 15
11 - 24
8 - 21
15 - 33
11 - 30
20 - 44
15 - 40
27 - 56
20 - 50
38 - 69
28 - 62
56 - 85
46 - 75
85-100
95-100
100
100
Поред наведеног критеријума, материјал мора задовољити још и следеће захтеве:
-да је постојан на атмосферилије
-да није склон деградацији услед градилишног саобраћаја при различитим метеоролошким
условима
-учешће финих фракција (<80µm) треба да је < 6%
-индекс пластичности финих честица Ip<12
-степен неравномерности U = 15-30
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
87
-носивост при степену збијености Sz=95% у односу на модификовани Прокторов опит за материјал
0/31,CBRlab >80%, за материјал 0/63 и 0/80 CBRlab >30%
- садржај органских материја и лаких честица не сме бити већи од 3% тежински за материјал
0/31mm, а на сме бити већи од 5% за материјал 0/63 и 0/80 mm.
Контрола квалитета
3
Контрола квалитета врши се на сваких 1500 m употребљеног материјала
промену материјала у складу са следећим стандардима и то:
односно за сваку
-Оптимална влажност и максимална запреминска маса (СРПС У.Б1.038)
-Гранулометријски састав (СРПС У.Б1.018)
-Садржај глине и муљевитих честица (СРПС Б.Б8.036)
-Степен збијености односно носивост изведеног слоја као и влажност у моменту испитивања врши
се на сваких 50 m изведеног слоја
Квалитет уграђивања се оцењује на бази степена збијености у односу на модификован Прокторов
опит. Ако се контрола носивости збијеног слоја врши методом кружне плоче модул стишљивости
мора бити одређен на опитној деоници упоредним испитивањима при оптималној влажности
материјала и оверен од стране Надзорног органа као метод даљег испитивања. Понављање опита
због незадовољавајућих резултата, пада на терет извођача радова.Критеријуми за степен
збијености и модул стишљивости у зависнотисти од врсте примењеног материјала су дати у
следећој табели:
Врста материјала
Шљунковито песковити материјал 0/63 mm
Дробљени агрегат 0/0/63 mm
Дробљени агрегат 0/31.5 mm
Степен збијености
Sz (%)
95
98
100
Модул стишљивости
Ms (MPa)
60
70
100
Испитивање равности вршити летвом дужине 4 m, на сваком попречном профилу. Одступање не
сме бити веће од ±10 mm. за материјал 0/31 mm односно ± 15 mm за материјал 0/63 mm или 0/80
mm
Висина израђеног носећег слоја у било којој тачки могу одступати од пројектоване од 0 до -10 mm,
што се проверава нивелманским снимањем за материјал 0/31 mm односно од 0 до -15 mm за
материјал 0/63 mm или 0/80 mm
Обрачун рада: се врши по 1 m3 израђеног и сабијеног слоја пројектоване дебљине.
3.2.3. Израда горњег носећег битуменизираног слоја БНХС 16
Опис рада
Битуменизирани носећи хабајући слој БНXС 16 се уграђује:
- нa некатегорисаним пољским путевима,на местима предвиђеним за отресиште односно испред и
иза пројектованих путних прелаза,на новој коловозној конструкцији у једном слоју дебљине од 6
cm.
Позиција обухвата набавку материјала, справљање, разастирање, уградњу и збијање асфалтне
мешавине по врућем поступку од минералног материјала и битумена у једном слоју пројектоване
дебљине, односно према котама, димензијама и евентуалним посебним захтевима датим у
пројекту, а све према СРПС У.Е9.021/86.
Материјали
Саставни материјали за израду носећег слоја од битуменизираног материјала БНXС 16:
-камено брашно карбонатног састава
-дробљени камени агрегат 0/4 mm,
-дробљени камени агрегат силикатног састава у фракцијама 4/8, 8/16 и 16/21.4 mm
-везиво БИТ 45 или БИТ 60
-полимер битумен PmB 45/80-65 или PmB 50/90
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
88
-додаци:
полимер грануле
стабилизујућа влакна
Камено брашно
Камено брашно за израду асфалтних мешавина мора бити карбонатног састава 1. класе
квалитета према СРПС Б.Б3.045 и мора одговарати захтевима у СРПС У.Е4.014. тачка 6.1.
Ексхаусторско камено брашно, добијено отпрашивањем при производњи асфалтних мешавина од
еруптивног каменог агрегата не сме се користити за израду асфалтних мешавина.
-За производњу дробљеног каменог агрегата који се користи за производњу АБ користи се камен
еруптивног порекла чија су својства дефинисана у СРПС У.E4.014, табела 7, а за производњу
дробљеног каменог агрегата који се користи за изравнавајуће слојеве и носеће слојеве може се
користити и камен карбонатног састава под условом да произведен камени агрегат одговара
условима дефинисана у
СРПС У.E9.021.
За израду асфалтних мешавина употребљава се камени агрегат силикатног или карбонатног
састава, у фракцијама 2/4, 4/8, 8/11, 11/16,16/22 и 22/32 mm, чији гранулометријски састав мора
одговарати условима из СРПС У.E9.021, табела 5, односно СРПС У.E4.014, табела 8.
Остала својства каменог агрегата за израду хабајућих слојева мора одговарати СРПС У.E4.014,
табела 10, а за израду БНС и осталих слојева мора одговарати СРПС У.E9.021 табела 7. Уколико
је прионљивост агрегата незадовољавајућа, потребно је применити термостабилни адитив за
побољшање прионљивости (доп) у количини од ≈ 0.5% у односу на битумен или као везиво
применити полимер-битумене.
Избор агрегата у зависности од саобраћајног оптерећења у односу на отпорност према дробљењу
и хабању по Los Angelesu и вредности полирности дат је у следећој табели.
Група
саобраћајног
оптерећења
Ауто пут, врло
тешко
Тешко
Средње
Лако
Врло лако
Фракција дробљеног агрегата
Силикатни агрегат
Карбонатни агрегат
АБ
АБ
БНС
Отпорност на
Отпорност на
Отпорност на
дробљење и
Вредност
дробљење и
Вредност
дробљење и
хабање по Los полирности хабање по Los полирности
хабање по Los
Angelesu,
VPK
Angelesu,
VPK
Angelesu, %(m/m)
%(m/m)
%(m/m)
макс. 18
мин. 48
-
-
макс. 25
макс. 18
макс. 22
макс. 22
макс. 25
мин. 48
мин. 48
мин. 45
-
макс. 25
макс. 28
макс. 30
мин. 30
мин. 30
-
макс. 28
макс. 30
макс. 35
макс. 35
За камене агрегате мора постојати важећи атест од стране овлашћене лабораторије а према
"Наредби о обавезном атестирању фракционисаног каменог агрегата за асфалт и бетон"
објављеној у службеном листу СФРЈ бр.14 од 19.06.1987. године
Везиво
Стандардни путни битумени БИТ45, БИТ60, БИТ 90
У зависности од саобраћајног оптерећења, климатских услова и положаја слоја у коловозној
конструкцији пројектом је одређен тип битумена. Могу се користити битумени БИТ45, БИТ60 и
БИТ90 који у свему морају одговарати критеријумима датим у СРПС У.M3.010.
Полимер модификовани битумен
За везиво треба применити полимер-модификовани битумен на бази SBS-полимера врсте 45/8065, чије су карактеристике дате у наредној табели. односно други полимер модификовани битумен
који задовољава услове из следеће табеле:
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
89
Врсте испитивања
Пенетрација на 25оC
(1/10 mm), (100g/5s)
Тачка размекшања по PK, (оC)
Тачка лома по Фрасу (оC)
PmB 45/80-65
Методе испитивања
45 - 80
СРПС Б.Х8.612
> 65
< -18
СРПС Б.Х8.613
СРПС Б.Х8.616
ЕН 13703
ЕН 13589
ЕН ИСО 2592
ЕН 13398
ЕН 13399
СРПС Б.Х8.613
Енергија развлачења на 5 oC, (J/cm2)
>3
о
Тачка паљења по Clevelendu, ( C )
о
Повратна еластична деформација на 25 C, (%)
> 250
> 80
Хомогеност током лагеровања, ∆PK, (оC)
< 2.0
После RTFOT према EN 12607-1
Губитак масе, %(m/m)
< 0.5
Промена пенетрације на 250C, (%)
•
смањење
< 40
•
пораст
< 10
Повећање тачке размекшавања по PK,(оC)
<8
о
Повратна еластична деформација на 25 C, %
> 70
ЕН 12607-1
СРПС Б.Х8.612
СРПС Б.Х8.613
ЕН 13398
Претходна испитивања асфалтне мешавине
Пре почетка радова Извођач је обавезан да преда Надзорном органу на сагласност у овлашћеној
лабораторији израђен пројекат претходног састава асфалтне мешавине. Ова пројекат мора бити у
складу са овим техничким условима и сагласан са пројектом коловозне конструкције. Уз Извештај о
претходном саставу потребно је приложити атесте о компоненталним материјалима који нису
старији од 6 месеци, као и важећи атест за камене материјале од стране овлашћене лабораторије
а према "Наредби о обавезном атестирању фракционисаног каменог агрегата за асфалт и бетон",
објављен у Сл.листу СФРЈ бр. 41/1987. год.
Извештај о изради претходног састава асфалтне мешавине мора да садржи:
-податке о пореклу, квалитету и карактеристикама саставних материјала,
-атесте о компоненталним материјалима
-процентуално учешће фракција каменог материјала у минералној, односно у асфалтој мешавини,
-гранулометријски састав минералне мешавине,
-дијаграм промене физичко-механичких својстава асфалтне мешавине, зависно од садржаја
везива,
-реолошке карактеристике лабораторијског пробног тела и оптимални садржај везива.
Процентуално учешће појединих фракција утврђује се претходном мешавином при чему се у
зависности од типа асфалтне мешавине гранулометријски састав сe мора наћи у следећим
границама:
0.09
0.25
ДБНС 0/32
2-15
5-23
БНС 0/32
3-12
5-18
БНС 0/32s
4-10
7-15
БНС 0/22
4-14
БНС 0/22s
0.71
2
4
8
11.2
16
22.4
31.5
45
9-30
15-40
27-56
37-68
47-80
59-96 72-100 87-100 100
9-27
17-40
24-52
34-68
42-78
53-90 70-100 97-100 100
12-23
20-35
29-46
41-62
50-71
61-82
7-37
12-53
21-65
30-74
44-85
54-92 70-100 97-100
100
5-11
8-17
13-27
24-40
34-53
50-70
61-81
100
БНХС 0/16
5-12
9-30
15-40
26-55
38-70
58-88
74-98 95-100
АБ 8
4-12
11-27
20-41
38-56
56-74 96-100
АБ 11
3-12
8-28
16-38
31-54
49-69
75-90 97-100
100
АБ 11s
3-11
8-18
16-30
31-48
49-65
75-87 97-100
100
АБ 16
3-12
8-25
15-36
27-49
40-62
60-80
74-90 97-100
100
АБ 16s
3-10
8-17
15-28
27-43
40-56
60-75
74-86 97-100
100
76-94 97-100 100
75-94 97-100
100
100
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
90
Производња и уградња асфалтне мешавине не сме почети док Извођач не достави претходну
мешавину на сагласност Директору пројекта.
Основни услови који се морају поштовати у изради претходне мешавине су:
- применити материјале истог или бољег квалитета него што је дато у пројекту коловозне
конструкције.
- остварити што приближнији гранулометријски састав пројектованом гранулометријском саставу минералне мешавине (циљна линија гранулометријског састава) и захтевима одговарајућих СРПС
- остварити одговарајуће вредности физичко-механичких карактеристика мешавине према
пројектним захтевима пројекта.
У том смислу се претпоставља и захтева да се након коначног одабира минералног каменог
материјала и битумена од стране Извођача, њиховог прихватања од стране овлашћене
институције која ће радити претходну мешавину, пројектовање претходног састава асфалтне
мешавине за све асфалтне слојеве обави у следећем поступку:
- аналитичко пројектовање претходне мешавине поступком који је применио пројектант коловозне
конструкције са оценом пројектованих карактеристика минералне и асфалтне мешавине и
фундаменталних механичких карактеристика (провера вредности узетих при димензионисању
коловозне конструкције)
- израда претходне мешавине у складу са стандардима у овлашћеној установи
- анализа остварене претходне мешавине аналитичким методама (исто као у првом кораку) ради
провере сагласности пројектних решења коловозне конструкције са конкретном асфалтном
мешавином
потврдити механичке карактеристике асфалтне мешавине и то:
-отпорност на појаву колотрага
-отпорност на појаву прслина-опит замора
-затезна чврстоћа и модул крутости
Пробна деоница
Пре почетка радова мора се израдити пробна деоница. Пробна деоница служи као доказ да се са
радном мешавином, уз одговарајућу технологију уграђивања, може израдити асфалтни слој
квалитета утврђеног овим пројектом. Радни састав асфалтне мешавине даје се у облику писаног
извештаја.
Пре почетка израде пробне деонице мора се израдити радни састав асфалтне мешавине. Радни
састав асфалтне мешавине служи као доказ да је на асфалтном постројењу могуће произвести
асфалтну мешавину квалитета који је пројектован претходним саставом асфалтне мешавине.
Предуслов за израду радног састава асфалтне мешавине је провера квалитета саставних
материјала ускладиштених на асфалтној бази.
На основу резултата са пробне деонице (провера услова и критеријума дефинисаних пројектом за
одговарајућу врсту мешавине) усваја се радни састав асфалтне мешавине, опрема за извођење
радова као и поступак уградње асфалтне мешавине. Усвојена мешавина и поступак рада не смеју
се мењати у току рада.
Уколико у току извођења радова настану промене у основним материјалима или се промени избор
материјала или опрема и технологија извођења радова, Извођач је дужан да достави Пројектанту
и Дирекору пројекта писмени предлог за промену усвојене асфалтне мешавине односно да
предложи нову претходну мешавину на сагласност, пре почетка употребе тих материјала и
спроведе цео поступак усвајања радне мешавине на пробној деоници.
Производња асфалтне мешавине сматра се доказаном када се испитивањем најмање три узорка
асфалтне мешавине узете из континуиране производње установи да се :
-гранулометријски састав камене смесе налази унутар допуштеног одступања
-учешће везива за сваки узорак налази унутар дозвољеног одступања од вредности дате у
претходном саставу асфалтне мешавине и
-физичко-механичка својства свих узорака задовољавају пројектоване услове
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
91
У случају када се радни састав асфалтне мешавине на асфалтном постројењу не може потпуно
уклопити у дозвољена одступања, потребно је уз сагласност пројектанта кориговати претходни
састав асфалтне мешавине. Претходни састав асфалтне мешавине потребно је поново
пројектовати ако се исти не може доказати на асфалтном постројењу услед битних разлика у
саставу и својствима саставних материјала на асфалтној бази или услед специфичности
асфалтног постројења.
У току израде опитне деонице контролише се:
-начин транспорта асфалтне масе,
-температура у току ваљања,
-поступак уграђивања,
-збијеност
-равност изведене површине.
Квалитет пробне деонице сматра се доказан када се испитивањем најмање три узорка из
уграђеног асфалтног слоја добију задовољавајуће карактеристике у складу са постављеним
критеријумима.
Оцена квалитета пробне деонице, са резултатима испитивања, даје се у форми писаног извештаја.
На основу доказаног квалитета пробне производње и пробне деонице, Надзорни орган писмено
одобрава почетак извођења радова.
Технологија израде
Справљање и транспорт асфалтне мешавине
Производња асфалтне мешавине се врши машинским путем у постројењу за производњу
асфалтне мешавине. За производњу асфалтних мешавина мора се применити дисконтинуално
постројење капацитета минимум 60 t/h са аутоматским дозирањем свих компоненти и контролом
производње. Температура битумена у цистернама на асфалтној бази износи оптимално 150 °C, а
највише 165 °C. Температура агрегата не сме бити виша од температуре битумена за више од
15°C, док температура асфалтне мешавине при изласку из мешалице износи оптимално 160°C
(165°C кад се користи полимер битумен или полимерне грануле) ± 10°C, а највише 175°C.
Непосредно након производње, асфалтна маса се директно отпрема на место уграђивања.
Асфалтна мешавина се мора уградити у периоду од највише 2 сата после производње. Транспорт
асфалтне масе се обавља возилима која су покривена и тако заштићена од спољних утицаја.
Припрема подлоге
Пре израде асфалтног слоја Надзорни орган снимиће нивелету и равност подлоге. На деловима
где је површина слоја подлоге виша од пројектованих кота неопходно је да Извођач изврши
поправку подлоге према захтевима пројектног решења.
Полагање асфалтне мешавине на подлогу од механички стабилизованог зрнастог материјала
може започети када је подлога испитана и ако је примио Надзорни орган. Временски размак
између испитивања подлоге и уграђивања асфалтне масе може бити највише 24 сата и за то
време треба забранити превоз по испитаној подлози. Пре полагања БНС-а подлога од невезаних
камених материјала мора бити чиста и не сме бити смрзнута. Са површине подлоге морају бити
уклоњена сва неповезана зрна. Подлога мора бити испрскана емулзијом у количини од 800 грама
2
емулзије по m . Израда асфалтног слоја преко испрскане подлоге може започети 2 сата након
потпуног продирања емулзије у подлогу. По асфалтној површини испрсканој битуменском
емулзијом, не сме се вршити никакав саобраћај.
Постојећи асфалтни коловоз се чисти механичким средствима (челичне четке, компресори...) а
затим пере са водом под притиском. Након прања сачекати да се коловоз осуши и нанети
емулзију. Почетак наношења емулзије од момента прања може бити најдуже 24 сата.
Полагање асфалтне мешавине на подлогу од асфалтног слоја може започети када је подлога сува
и попрскана полимер-модификованом битуменском емулзијом PmB KN-50 или PmB KN-60 у
количини од 200 грама везива (PmB) по m2. Прскање мора започети најмање 2-3 сата пре
полагања асфалта, како би вода испарила и битуменски део везао за подлогу.
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
92
Уграђивање асфалтне мешавине
Уграђивање асфалтног слоја може почети тек кад Надзорни орган прихвати извештај о пробној
деоници, односно извештај о извршеним пробама. Поступак уграђивања усвојен на пробној
деоници не може се мењати осим под раније дефинисаним условима.
Уграђивање асфалтне мешавине врши се само у повољним временским условима, температура
подлоге и ваздуха мора бити виша од +10°C ако је подлога од асфалта односно +5°C ако је
подлога од невезаних материјала. У посебним временским условима, као што је појава јаког ветра,
Надзорни орган може обуставити радове и при температурама вишим од поменуте, ако постоји
сумња да се под тим условима радови неће квалитетно извести. Уграђивање асфалтне мешавине
не сме се обављати када је измаглица или киша. Температура асфалтне мешавине на месту
уграђивања не сме бити нижа од 140°C (150°C за PmB или 165°C за SMA) и виша од 175°C.
Разастирање асфалтне мешавине се врши машинским путем и непосредно након тога се мора
обезбедити утврђени режим ваљања како би се осигурало тражено збијање асфалтног слоја.
Остали детаљи технологије извођења ове позиције су дати у важећим ЈУС стандардима.
За збијање слоја од SMA користе се искључиво ваљци са челичним наплатцима масе веће од 9t.
Није дозвољена примена комбинованих ваљака нити ваљака са гуменим точковима. Вибрације у
току ваљања нису дозвољене осим на саставима непосредно након разастирања масе (висока
фреквенција - мала амплитуда).
Уз сваки испоручени камион асфалтне мешавине мора бити отпремница са уписаном масом,
температуром и временом утовара асфалтне мешавине, потписаном од стране Надзорне службе.
Без овога се неће дозволити уграђивање приспеле асфалтне мешавине.
Испред финишера мора се обезбедити потребна количина асфалтне масе како не би дошло до
застоја у уграђивању. Сваки прекид у поступку извођења радова дужим од 5 минута сматра се
моментом формирања попречног састава.
Попречни састав се формира у целој радној ширини финишера. Место састава се мора обрадити
вертикалним засецањем слоја по целој дебљини. Састав се мора испрскати
полимермодификованом битуменском катјонском емулзијом PmB KN-50 (60), сачекати да вода испари и
тек онда наставити радове на изради новог слоја или применити траке за спој. На месту састава
проверава се подужна равност равњачом од 4 метра и није дозвољено никакво одступање. На
месту састава контролише се хомогеност и збијеност асфалтног слоја узимањем узорака из
коловоза (једна половина узорка је испред односно иза линије састава) и није дозвољена разлика
у изгледу и структури састава и квалитету збијености у односу на нормално изведен слој.
Подужни састав хабајућег слоја (ако се радови не изводе у пуној ширини) мора се поклапати са
местом извођења хоризонталне сигнализације (осовина коловоза, разграничење возне и
претицајне траке, разграничење возне и зауставне траке). Подужни и попречни састави нижих
претходних слојева морају бити померени у односу на састав завршног слоја за 20 cm. Подужни
спој се мора извести по врућем поступку (температура на месту контакта мора бити већа од
120°C). Уколико то није могуће састав извести по хладном поступку уз претходно обрађен састав
(ивица састава мора бити вертикална) применом трака за спој.
Траке за спојеве су битуменизирани машински произведени термоеластични профили који се
лепе за постојећи асфалтни слој. Дебљина траке је 10 mm.
Трака мора бити вертикално постављена или под нагибом од 20°, и треба да буде већа за ∼5 mm
од висине слоја. Ове траке су најчешће ширине 25mm до 50 mm. Дебљина траке је 10 mm и не
сме се повећати. Траке се уграђују под истим временским условима као за асфалт - при сувом
времену и спољној температури преко +5°C.
Период извршења радова
Хабајући асфалтни слој може се уграђивати искључиво у периоду од 15.04. до 15.10 а
битуменизирани носећи слојеви од 01.04. до 01.11. Ван наведених периода могуће је изводити
радове само ако је у питању дуготрајни стабилни период и ако постоји сагласност инвеститора.
Контрола квалитета
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
93
Извођач радова обавља испитивања са циљем да у сваком тренутку има што бољи увид у
квалитет саставних материјала као и произведене и уграђене асфалтне мешавине, како би се у
случају потребе интервенисало у производном процесу и осигурала континуална производња
прописаног квалитета. Обавеза Извођача је да на основу резултата испитивања утиче на процес
производње и уградње асфалтне мешавине на начин који осигурава уједначен, Техничким
условима прописан квалитет изведеног асфалтног слоја.
Контролна испитивања квалитета изведених радова врши Извођач као део свог Програма
Обезбеђивања Квалитета (Quality Assurance Programme) у циљу добијања што реалније слике о
постигнутом квалитету изведеног асфалтног слоја према захтевима датим у овим Техничким
Условима.
Контролна испитивања обухватају:
-Контролна испитивања саставних материјала
-Контролно испитивање произведене асфалтне мешавине
-Контролно испитивање изведеног асфалтног слоја
Најмањи обим испитивања подразумева да сва наведена испитивања обаве без обзира на обим
производње најмање сваки дан за произведену асфалтну масу односно најмање један пут
недељно за саставне материјале.
Контрола квалитета изведеног слоја врши се на узорцима извађеним из изведеног слоја. Узимање
узорака се врши према СРПС У.M3.090.
Висина, попречни пад и положај изведеног слоја проверавају се на најмање 20 % података које је
снимио Извођач током контроле извођења слоја.
Реолошке особине изведеног асфалтног слоја испитују се на узорцима из коловоза који имају
димензије према одговарајућим Европским нормама, а у складу са захтевима стандарда ЕН 1310820.
Испитују се:
-отпорност на појаву колотрага - опит точком (ЕН 12697-22, процедура Б) и опит динамичког
течења (ЕН 12697-25-триаксијални опит)
-отпорност на појаву прслина-опит замора (ЕН 12697-24, опит са гредицом оптерећеном у 4 тачке)
-модул крутости (ЕН 12697-26, опит индиректног затезања или са гредицом оптерећеном у 4 тачке)
Обрачун неквалитетно изведених радова
Равност површине слоја
Мерење врши Извођач на попречним профилима, с тим да међусобни размак не буде већи од 30
m. Мерење се врши равњачом 4 m дужине (лево, десно, средина). Завршни слој се контролише и
Bump интегратором. Критеријуми за обрачун су следећи:
Хабајући слој
IRI
равњача од 4 m
Изравнавајући и
носећи слој
< 2.5
2.5-3.0
> 3.0
0 до 4 mm
4 до 10 mm
> 10 mm
0 до 8 mm
8 до 12 mm
> 12 mm
Проценат умањења од
вредности припадајуће
површине слоја
0%
5-25%
100%
Попречни пад
Попречни пад површине изведеног асфалтног слоја може имати одступања од пројектованог
попречног пада највише ± 0.1%. Мерења се врше у најмање три тачке на профилу.
У случају већих одступања изведени радови се морају поправити или се врши умањење вредности
изведених радова за 20%.
Одступање површине слоја од пројектоване коте нивелете
Допуштено висинско одступање површине изведеног асфалтног слоја може имати одступање од
пројектоване висине од 0 до највише -10 mm. за носеће и изравнавајуће слојевe, a од 0 до -5 mm
за хабајуће слојеве.
У случају већих одступања Извођач даје предлог о санацији изведеног стања. Уколико Извођач не
санира изведене неквалитетне радове радови се не признају.
Хоризонтално одступање ивице изведеног слоја
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
94
Допуштено хоризонтално одступање положаја леве и десне ивице од пројектованог положаја
износи највише ± 25 mm.У случају већих одступања Извођач даје предлог о санацији изведеног
стања. Уколико Извођач не санира изведене неквалитетне радове радови се не признају у
целости.
Одступање дебљине уграђеног слоја
Сва одступања изведене дебљине слоја од пројектоване дебљине слоја (дебљине мање од
пројектованих дебљина), ако Надзорни орган оцени да изведени слој може остати у коловозној
конструкцији, подлежу оцени квалитета изведених радова.
Мерење се врши на сваком профилу, а критеријуми су следећи:
Одступања дебљине
Изравнавајући и
Хабајући слој
носећи слој
6 - 8 mm
10 -13 mm
8 - 10 mm
13-17 mm
преко 10 mm
преко 17 mm
Проценат умањења од вредности
припадајуће површине слоја
10-25 %
25-50%
100%
Одступање у саставу асфалтне мешавине
Дозвољена одступања у гранулометријском саставу за поједине врсте асфалтних мешавина у
односу на радну мешавину дата су у следећој табели:
отвор сита (mm)
БНС
АБ
SMA
0.09
±1.5
±1.0
±0.5
0.25
±2
±1.5
±1
0.71
±3
±2
±1.5
2
±3
±1.5
±1
4
±4
±3
±2
8
±4
±4
±3
11
±4
±4
±3
16
±4
±4
22.4
±4
±4
Одступање количине везива од утврђеног у радном саставу асфалтне мешавине не сме бити веће
од ± 0.3 %.
Одступање количине филера од утврђеног у радном саставу асфалтне мешавине не сме бити
веће од ± 1 %.
Уколико састав екстрахиране асфалтне мешавине (гранулометријски састав, проценат битумена и
проценат филера) одступа у односу на захтеване вредности, више од допуштених одступања,
Извођачу ће се умањити вредност изведених радова за 5.0 % по сваком критеријуму посебно за
површину коју обухвата испитани узорак. Уколико има недозвољена одступања, у све три
компоненте асфалтне мешавине, у гранулометријској криви, фракцији филера и битумена,
асфалтни слој се не може прихватити као добар.
У том случају Извођач даје предлог о санацији изведеног стања. Уколико Извођач не санира
изведене неквалитетне радове радови се не признају у целости.
Уваљаност (збијеност) уграђеног слоја
Критеријум за прихватање радова је постигнути степен збијености који мора бити минимум 98%.
Проценти умањења у зависности од постигнутог степена збијености:
Остварен степен збијености
од 97% до 95%
од 95% до 93%
испод 93%
Проценат умањења од вредности припадајуће
површине слоја
2-10%
10-50%
100%
Садржај заосталих шупљина у узорку из коловозног застора
Критеријум за прихватање радова је постигнути садржај заосталих шупљина у коловозу које морају
да одговарају проценту заосталих шупљина које је пројектант коловозне конструкције користио при
прорачуну исте.Уколико су заостале шупљине веће од планираних за 1 до 2 % умањује се
вредност хабајућег слоја за 5 до 25 %, површине коју обухвата узорак.За заостале шупљине веће
од планираних за 2 до 3 % умањује се вредност застора за 25 до 50 %.Уколико су заостале
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
95
шупљине веће од планираних за више од 3 % извршени рад се не прима, на површини коју
обухвата испитани узорак.
Храпавост и хватљивост слоја
Површина изведеног хабајућег слоја мора бити храпава, хватљива и отпорна на клизање. Ове
особине се испитују према стандарду СРПС У.Ц4.018. Уколико је трење хабајућег слоја мање од
дозвољених вредности Извођач даје предлог о санацији изведеног стања. Уколико Извођач не
санира изведене неквалитетне радове радови се не признају у целости.
Укупни одбици за констатован неквалитет представљају збир свих појединачних одбитака. Радови
се могу признати у потпуности ако Извођач о свом трошку изврши санацију неквалитетних радова
на начин који предложи а за исти добије сагласност Директора пројекта.
Мерење и плаћање
2
Обрачун и плаћање се врши по метру квадратном (m ) извршеног посла у зависности од дебљине,
укључујући сав рад и материјал, који одговара захтеваном квалитету прописаном овим Техничким
условима.
3.2.4. Израда горњег битуменизираног носивог слоја БНС 22sА од каменог агрегата
Опис рада
Битуменизирани носећи хабајући слој БНС 22 sА се уграђује:
- нa интерним саобраћајницама ТЕ-КО Б, на новој или постојећој коловозној конструкцији у једном
слоју дебљине од 9 cm.
Позиција обухвата набавку материјала, справљање, разастирање, уградњу и збијање асфалтне
мешавине по врућем поступку од минералног материјала и битумена у једном слоју пројектоване
дебљине, односно према котама, димензијама и евентуалним посебним захтевима датим у
пројекту.
Материјали
Саставни материјали за израду носећег слоја од битуменизираног материјала БНС 22 sА:
-камено брашно карбонатног састава
-дробљени камени агрегат 0/4 mm,
-дробљени камени агрегат силикатног састава у фракцијама 4/8, 8/16 и 16/21.4 mm
-везиво БИТ 45 или БИТ 60
Израда, Контрола квалитета, Обрачун рада
- Обрађено позицијом 3.2.3.
3.2.5. Израда хабајућег слоја АБ 11 од асфалтбетона
Опис рада
Битуменизирани носећи хабајући слој АБ 11 се уграђује:
- нa интерним саобраћајницама ТЕ-КО Б, на новој или постојећој коловозној конструкцији у једном
слоју дебљине од 5 cm.
Позиција обухвата набавку материјала, справљање, разастирање, уградњу и збијање асфалтне
мешавине по врућем поступку од минералног материјала и битумена у једном слоју пројектоване
дебљине, односно према котама, димензијама и евентуалним посебним захтевима датим у
пројекту.
Материјали
Саставни материјали за израду хабајућег слоја АБ 11 са битуменом БИТ 60 су:
-камено брашно карбонатног састава
-дробљени песак 0/2 mm карбонатног састава
-дробљени камени агрегат карбонатног састава у фракцијама 2/4, 4/8 и 8/11 mm
-везиво везиво БИТ 60 или БИТ 45
Израда, Контрола квалитета, Обрачун рада
- Обрађено позицијом 3.2.3.
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
96
4. САОБРАЋАЈНА ОПРЕМА И СИГНАЛИЗАЦИЈА
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
97
Технички услови са описом радова за извођење саобраћајне сигнализације дати су кроз:
1.00 ОПШТЕ УСЛОВИ
2.00 ЕЛЕМЕНТЕ ВЕРТИКАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ
1.00 ОПШТИ УСЛОВИ
Технички услови са са описом радова за извођење саобраћајне сигнализације, која је предмет
приложеног пројекта, обухватају:
А) Техничке услове за израду, набавку и монтажу, односно извођење појединих елемената
саобраћајне сигнализације и опреме који су објашњени кроз одговарајуће позиције ових радова.
Б) Наручивање елемената саобраћајне сигнализације и опреме врши се на основу предмера
радова датих у пројекту.
В) Израда појединих елемената саобраћајне сигнализације и опреме врши се на основу
одговарајућих српских стандарда, Правилнику о саобраћајној сигнализацији, односно детаљних
цртежа датих у пројекту.
Г) Постављање, односно извођење појединих елемената саобраћајне сигнализације и опреме
врши се на основу одговарајућих српских стандарда, Правилнику о саобраћајној сигнализацији,
плана вертикалне и хоризонталне сигнализације, приложених у пројекту.
2.00 ЕЛЕМЕНТИ ВЕРТИКАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ
2.1 Стандардни саобраћајни знакови
2.1.1. Величине: троугао 600x600x600mm, круг ∅400mm, 2x(1200x120)mm и 3x(1200x120)mm
Одступање од утврђених габаритних мера дозвољено је у границама од ± 2% .
а) Употребљене величине знакова су одређене у пројекту.
б) Стандардни саобраћајни знакови се израђују од челичног, алуминијумског лима (заштићеног
пластифицирањем) или од полиетарске масе, по избору инвеститора, а према детаљним
цртежима датим у српским стандардима (СРПС З.С2.301 - СРПС З.С2.307) и према Правилнику о
саобраћајној сигнализацији.
в) Подлога лица знака, са свим симболима, словима и бројкама је од ретрорефлектујућег
материјала нормалног интезитета ретрорефлексије у складу са српским стандардима (СРПС
З.С2.300, СРПС З.С2.330). На лицу знака никакав конструктивни елеменат (укрућење, шав,
завртањ) не сме бити видљив тако да омета његово очитавање или мења његову слику.
г) Полеђина знака, укључујући и елементе вешања, мора бити заштићена од корозије бојом од
вештачких смола или пластифицирањем, у тамно-сивом тону, у складу са српским стандардима
(СРПС З.С2.300).
д) Знакови се причвршћују на носач помоћу обујмица стављених на полеђини знака.
ђ) Знакови морају бити обезбеђени од окретања и смицања.
е) Знакови се постављају тако да раван лица знака одступа, по хоризонтали, за
од нормале на осу пута.
30 до 50 у поље,
ж) Положај знака у попречном профилу одређен је цртежима датим у пројекту.
з) Произвођач је у обавези да на полеђини знака испише шифру знака по Правилнику о
саобраћајној сигнализацији, са евентуалним садржајем (бројчаним или натписним) у загради.
Уколико се знак транспортује и складишти у непровидном омоту, обавеза означавања важи и за
омот.
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
98
и) Произвођач мора гарантовати непроменљив квалитет знака најмање на 2 (две) године.
ј) У цену стандардног знака укључени су и сви потребни елементи за причвршћивање на носач
(појачање, обујмице, завртњи, манжетне и др.)
2.2 Носачи саобраћајних знакова
2.2.1 Једностубни цевни носачи
а) Стубни цевни носачи саобраћајних знакова израђују се од челичне вучене цеви једноличног
пресека и дебљине, зависно од броја и врсте знакова који се постављају на носач, што је дато у
спецификацији носача у пројекту.
б) Носачи саобраћајних знакова морају бити прорачунати и према дејству ветра у зони у којој се
налази пут на коме се постављају.
в) Носачи саобраћајних знакова морају бити заштићени од корозије заштитином бојом и бојом од
вештачких смола наизменичним појасевима беле и плаве боје од по 150mm или
пластифицирањем, у тамно-сивом тону.
г) Са горње стране, носач саобраћајног знака мора бити механички заштићен од утицаја кише, тј.
затворен пластичним чепом или заварен.
д) Једностубни цевни носач саобраћајног знака мора бити обезбеђен од окретања, пречкама у
темељу.
ђ) Носачи саобраћајних знакова постављају се у бетонске темеље, префабриковане или ливене на
лицу места уградње. Димензије темеља морају бити у складу са очекиваним дејством ветра и
обзиром на број и величину знакова на носачу.
е) Дужина (висина) носача саобраћајног знака одређује се из детаља положаја знакова у
попречном профилу датог у пројекту, а према величини и броју знакова на њима (датим у
спецификацијама), потребне дубине темеља и изабраног начина фиксирања знака на носач
саобраћајног знака. Продужење, односно скраћење носача саобраћајног знака због косине терена
у попречном профилу , установљава произвођач на терену или из пројекта.
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
99
5. ХИДРОТЕХНИЧКИ РАДОВИ
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
100
ОПШТИ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА СПОЉНИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА
ВОДОВОДА
Члан 152. (Закон о планирању и изградњи):
Извођач радова дужан је да :
1. изводи радове према техничкој документацији на основу које је издата грађевинска дозвола, у
скаду са прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета који важе за
поједине врсте радова, инсталације и опрему;
2. организује градилиште на начин којим ће се обезбедити приступ локацији, обезбеди несметано
одвијање саобраћаја и заштиту околине за све време трајања грађења;
3. обезбеђује сигурност објекта, лица која се налазе на градилишту и околине (суседних објеката и
саобраћајница);
4. обезбеђује доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног материјала, инсталација и
опреме издат од стране овлашћених организација;
5. води грађевински дневник и књигу инспекције;
6. обезбеђује мерења и геодетско осматрање понашања тла и објекта у току грађења;
7. обезбеђује објекте и околину у случају прекида радова;
8. на градилшту обезбеди уговор о грађењу, решење о одређивању одговорног Извођача радова
на градилишту и Главни пројекат, односно документацију на основу које се објекат гради.
Извођач радова обавештава општинску управу на чијој територији се гради објекат о почетку
извођења радова, најмање осам дана пре почетка и о завршетку израде темеља, а за објекте од
значаја за Републику, из члана 133. Закона о планирању и изградњи, и надлежно министарство.
Извођач радова писмено упозорава Инвеститора, а по потреби и Директора пројекта над
применом одредаба Закона о планирању и изградњи, о недостацима у техничкој документацији и о
наступању непредвиђених околности које су од утицаја на извођење радова и примену техничке
документације (појава археолошких налазишта, активирање клизишта, појава подземних вода и
слично).
Надлежни орган, у року од три дана од дана пријема обавештења из става 2. овог члана, извршиће
контролу усаглашености изграђених темеља са Главним пројектом и о томе издати писмену
потврду.
2. Извођење радова
2.1. Пре почетка радова Извођач мора да изврши снимање и обележавање трасе и објеката на
њој, постави мрежу привремених репера помоћу којих ће у току градње вршити сталну контролу
кота и праваца. Извођач нема право да уговорени посао у целини или делимично уступи трећем
лицу без писмене сагласности наручиоца. Радови се морају изводити у свему према овим
условима и другим прописима за ову врсту радова и санитарне инспекције. Уколико у току
извођења, неки од тих прописа претрпи измене, допуне или се усвоји нови, Извођач је дужан да по
њима поступи без накнаде.
2.2. Материјал за извођење уговорених радова мора одговарати ЈУС-у или другим признатим
прописима за ту врсту материјала. Уз сваку испоруку материјала (цеви, фазонски комади, итд.)
мора се доставити атест да је исти испитан и одговара прописима. Извођач је одговоран за сав
уграђени и неуграђени материјал и изведене радове до коначне предаје, односно добијања
употребне дозволе.
2.3. Радови се морају изводити у свему према пројекту, уговору и овим условима. Уколико постоји
нека неусаглашеност Извођач је дужан да на време тражи решење од Директора пројекта. За
сваку евентуалну измену мора да постоји писмена сагласност пројектанта и Директора пројекта.
Извођач мора да организује радове тако да материјал и ровови не ометају радове других Извођача
на градилишту. Дужан је, такође, да плати сва закашњења и штету коју својим радовима нанесе
другим Извођачима.
2.4. Ископ рова, затрпавање и набијање насипа мора се изводити у свему према опису из пројекта.
Цеви се могу полагати само на испланирану подлогу и након провере кота нивелманским
инструментом. Полагање цевовода дозвољава Директора пројекта уписом у дневник. Приликом
полагања цевовода, кота дна канала сваке цеви се мора контролисати инструментом. Спојеве
цеви треба тако извести да буду непропустљиви. Материјал и начин спајања за сваку врсту
цевовода одређен је пројектом. Уколико то није тако, Извођач је дужан да тражи решење од
пројектанта и Директора пројекта. Не сме се почети са затрпавањем рова пре него што се цевовод
испита на вододрживост. Директора пројекта прегледа положени цевовод, исправност спојева,
трасу, контролише висинске коте из профила који му Извођач доставља и дозвољава (уписом у
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
101
дневник) затрпавање рова. Набијање ровова се мора вршити у слојевима до 30 cm, а испитивање
збијености на сваких 60 cm по висини и 20 m' по дужини рова. Да би се омогућило насипање и
набијање у слојевима до 30 cm, оплата се мора извлачити тако да се онемогући обрушравање
страница рова.
Ако се деси да је ров прокопан на дубини већој од пројектоване, додавање материјала мора бити у
слојевима са набијањем механичким средствима до одређене збијености. На таквим местима
мора се обавезно контролисати збијеност.
Обавезно је снижење нивоа евентуалне подземне, атмосферске воде или воде другог порекла у
рову. Цеви се могу полагати само у рововима без воде.
2.5. Дужност Извођача је да, до коначне предаје, односно добијања употребне дозволе, обезбеди
инсталације и објекте од механичког оштећења, запушавања, бесправног коришћења и слично.
Испитивање и пражњење довода може се вршити само по упутству Директора пројекта.
Забрањено је пражњење довода у ископани ров. Све трошкове за прераду спојева или поправке
неквалитетно изведених радова сноси Извођач.
Извођач је дужан да уради и све радове (са давањем потребних материјала) који нису обухваћени
пројектом, ако су исти неопходни за нормално функционисање инсталације или усаглашавање са
постојећим прописима. Извођач мора да преда инсталацију исправну за правилно функционисање.
На местима укрштања са другим инсталацијама мора се извршити обезбеђење од слегања или
каснијег оштећења у току експлоатације.
2.6. Извођач је дужан да обезбеди катастарско снимање инсталација и да на време (пре
затрпавања) позове представника катастра да изврши снимање.
Извођач је дужан да цевоводе са објектима на њима преда инвеститору на коришћење и
одржавање и да достави писмени документ о томе.
ИСПИТИВАЊЕ ВОДОВОДНИХ ЦЕВИ НА ПРОБНИ ПРИТИСАК И ДЕЗИНФЕКЦИЈА ЦЕВОВОДА
А) ИСПИТИВАЊЕ ВОДОВОДНИХ ЦЕВИ НА ПРОБНИ ПРИТИСАК
1. Сви изграђени водоводни цевоводи (магистрални доводи и мрежа) морају се пре пуштања у
погон испитати на пробни притисак. Сврха овог испитивања је да се установи вододржљивост
изграђеног цевовода и његова стабилност.
Код испитивања треба имати у виду да одређени цевни материјали упијају извесну количину
воде.
Водонепропустљивост водовода испитује се унутрашњим водним притиском. Једино је код
челичних заварених цевовода испитивање могуће извршити компримованим ваздухом. Изграђени
цевовод испитује се радним, номиналним и пробним притиском.
2. Процедура око испитивања и стављања цевовода у погон је следећа :
2.1. Пуњење цевовода
2.2. Предиспитивање
2.3. Главно испитивање
2.4. Контролно испитивање
2.5. Завршно испитивање
2.6. Прање и дезинфиковање цевовода
Испитивање цевовода врши се по деоницама, које не треба да буду дуже од 300-500m.
Поделу цевовода на пробне деонице извршиће Директора пројекта (уколико у пројекту није
извршена расподела по деоницама) у зависности од дужине цевовода, динамике радова, плана
затрпавања рова на појединим деоницама, као и у зависности од дубине рова и квалитета
материјала.
3. Пре почетка испитивања цевовод на деоници која се испитује мора бити делимично затрпан
насипом од 30 до 50cm. Сви спојеви морају бити слободни и приступачни.
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
102
4. Пре почетка испитивања цевовода на деоници, исти се мора учврстити потпорама на крајевима
и анкерима на свим кривинама и огранцима.
4.1. Потпоре се смеју уклонити тек када је завршено испитивање и извршено растерећење
цевовода.
4.2. Током испитивања забрањено је задржавање око потпора, како би се избегли несрећни
случајеви.
5. Пуњење цевовода и евакуација ваздуха
Када се изврши стабилизација цевовода почиње пуњење које мора бити са малом количином
воде, како би се извршила задовољавајућа евакуација ваздуха.
5.1. Припремити арматуре за испуштање ваздуха (ваздушни вентил или одговарајући хидрант)
5.2. Пуњење цевовода се врши са најнижег места брзином од 0,05 m/s.
У наредној табели дате су одговарајуће количине воде, за поједине пречнике цеви, са којима треба
вршити пуњење и то :
Ø мм
lit/sec
Ø mm
lit/sec
Ø mm
lit/sec
40
0,10
100
0,30
300
3,00
50
0,10
150
0,70
400
6,00
65
0,15
200
1,50
500
9,00
80
0,20
250
2,00
600
14,00
5.3. Цевовод пре испитивања треба напунити водом бар 24 сата раније (односи се на ливено
гвоздене и салонитне цеви).
5.4. За пуњење цевовода употребити воду која задовољава захтеве норми воде за пиће.
5.5. Након 24 сата од пуњења цевовода може се приступити испитивању.
5.6. Пре почетка испитивања (а након држања напуњеног цевовода 24 сата) још једном се
изврши испирање да би се сасвим сигурно проверило да ли је из цевовода ваздух
одстрањен.
6. Предиспитивање
Предиспитивање се ради да би се извршила провера свих спојева цевовода.
6.1. За челичне и ливене цевоводе предиспитивање се врши максималним радним притиском.
Време трајања предиспитивања је за :
Ø 150 mm-1/2 сата на сваких 100 m на којима је започето испитивање,
Ø 200 - 400mm -6 сати,
Ø 450 - 700mm -12 сати,
Ø > 700mm -24 сата.
6.2. Предиспитивање салонитних цеви врши се са номиналним притиском и за све профиле
траје 1/2 часа на сваких 100 m који се испитују.
6.3. Када се код предиспитивања констатује да поједини делови цевовода или спојеви
пропуштају воду, притисак треба појачати до пробног, како би се што евидентније показала
сва слаба места на цевоводу. Када се региструју сва слаба места треба извршити
одговарајуће поправке. Поправке се смеју вршити само на цевоводу који је растерећен од
притиска или испражњен (према одлуци Директора пројекта).
7. Главно испитивање
7.1. Главно испитивање (пробно испитивање) се врши одмах после завршног предиспитивања.
7.2. Код главног испитивања треба обавезно контролисати сваки спој.
7.3. Величина притиска за главно испитивање тзв. пробни притисак треба да износи 1,5 x маx.
радни притисак.
7.3.1. За ливено гвоздене и челичне магистралне цевоводе притисак је већи за 5 бара од
максималног могућег радног притиска, с тим што испитни притисак не може бити мањи од
10 бара.
7.3.2. Испитни притисак у водоводној мрежи (ливене и челичне цеви) износи 15 бара, ако је
номинални притисак у цевима и мрежи 10 бара.
7.3.3. Испитни притисак за салонитне цеви износи :
- за цеви чији је пречник до Ø 400mm - 5 бара више од номиналног,
- за цеви чији је пречник већи од Ø400mm - 50 % више од маx. радног/мин. 5 бара.
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
103
Код испитивања цевовода у нагибу треба обезбедити такве притиске на пумпи, да се на највишем
терену обезбеди бар минимални пробни притисак.
8. Када се заврши главно испитивање у току затрпавања мора се водити рачуна да се деоница која
се испитује оптерети на притисак, да би се установила евентуална оштећења код затрпавања. Ово
се односи на време када се спојнице затрпају насипом од 30 до 50cm изнад темена цеви. Овај
притисак је код челичних и ливено гвоздених цеви једнак радном, а код салонитних номиналном
притиску.
9. Трајање испитивања
Испитивање мора трајати неки период времена који је потребан да би се детаљно прегледао сваки
спој и установила било каква промена и деформација на цевоводу, анкерним блоковима и
разупирачима.
Испитивање треба да буде при малим температурним променама. Време трајања главног
испитивања је :
- за салонитне цевоводе свих димензија - 1/2 сата на сваких 100 на којима се врши испитивање.
- за ливене и челичне цевоводе :
Ø 150 mm-1/2 сата на сваких 100 м на којим се врши испитивање,
Ø 200 - 400mm -6 сати,
Ø 450 - 700mm -12 сати,
Ø > 700mm -24 сата.
Напомена: Време трајања испитивања се може смањити за ванредне притиске по одобрењу
Директора пројекта. Притисак се не сме повећавати због евентуалног скраћења времена за
испитивање.
10. Регистровање притиска код испитивања врши се баждареним манометром. Треба употребити
два манометра. Манометар треба да буде такав да се може очитати 10кPа притиска (0,1 бар).
Манометар треба поставити на најнижем месту деонице. Код цевовода у знатнијем успону мора се
поставити манометар и на највишем делу цевовода, да би се преконтролисало да ли је обезбеђен
минимални испитни притисак.
11. Код ливених и челичних цеви за време испитивања забрањено је додавање воде ради
корекције притиска.
11.1. Сматра се да је цевовод (ливени и челични) добро изграђен ако за време главног
испитивања притисак не опадне више од 0,1 бара.
11.2. Код салонитних цеви под притиском за првих пола часа не сме притисак да падне више од
0,1 бара.
Ако се пробни притисак не може постићи треба преконтролисати посебно спојеве на местима где
цевовод мења правац. О испитивању на притисак обавезно треба водити записник. Записник
морају потписати овлашћени представници Инвеститора и Извођача (напомиње се да представник
Инвеститора обавезно мора присуствовати испитивању, да врши контролу цевовода и обезбеди
контролу на пумпи како се не би недозвољено поправљао притисак).
Записник треба саставити према угледном обрасцу који је саставни део упутства.
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
104
УГЛЕДНИ ОБРАЗАЦ
ЗА ЗАПИСНИК О ИСПИТИВАЊУ ЦЕВОВОДА НА ПРОБНИ ПРИТИСАК
1. Општи подаци :
1.1.Овлашћени представници :
- Инвеститора
- Извођача
1.2.Записник број
1.3.Назив цевовода
1.4.Датум
1.5.Ознака вода (потисни, магистрални, мрежа)
1.6.Деоница која се испитује од km до km укупне дужине (m)
1.7.Испоручилац цеви материјал тип
1.8.Врста спојева број спојева
1.9.Дебљина зидова (mm)
1.10.Позиција из предрачуна
2.Подаци о испитивању :
2.1.Место где су уграђени манометри
- меродавни km надморска висина
- контролни km надморска висина
2.2.Маx могући радни притисак код манометра
2.3.Прописани пробни притисак
2.4.Прописано трајање пробе сати
3.Испитивање на притисак :
3.1.Пуњење воде : почетаккрај време пуњења сати
3.2.Претходно испитивање на прописани притисак :
- почетак испитивањакрај испитивањатрајање испитивања сати
- притисак на почеткуна крају
о
о
- температура ваздуха на почетку C на крају C
- оцена претходног испитивања :
Да ли је било потребно поновити испитивања
Где су се показали дефекти
На који начин су извршене поправке
3.3.Главно пробно испитивање (ливене и челичне цеви)
- одређивање пробне количине воде потпуно напуњеног вода, ради стварања прописаног пробног
притиска
- време за које је постигнут пробни притисак
- почетак испитивањакрај испитивањатрајање испитивања сати
- величина притиска на почеткуна крају
- резултат целокупног главног испитивања:подаци са манометра, подаци о спојевима, оправкама,
поновљеним испитивањима :
- примедбе о испитивању и пријему
3.4.Оверавају записник :
- представник инвеститора
- представник извођача
- представник корисника
ДЕЗИНФЕКЦИЈА нових или ремонтованих водоводних цеви
Дезинфекција унутрашњих површина нових или ремонтованих цевовода је знатно тежа него
дезинфекција загађене воде, јер хлор мора да продре кроз органске материје којима је покривена
унутрашња површина зидова цеви.
За добијање добрих резултата потребно је претходно очистити и добро испрати цевовод.
1. Прање цевовода:
За прање је дозвољено употребљавати само исправну воду за пиће. Ефикасно испирање је
омогућено само у случају ако је обезбеђена минимална брзина воде од 1,5 до 2,0 m/sec.
Како ће се вршити испирање зависи од броја испуста. Код цевовода који имају пад испирање се
врши одозго наниже.
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
105
Не сме се причинити никаква штета када се током испирања испушта вода. Уколико о овоме није
дато решење у пројекту, Инжењер је обавезан да да решење непосредно на терену.
Испирање треба наставити све док се не добије сасвим чиста вода.
Потребна количина воде за прање на минимуму норме треба рачунати:
- за ≤ Ø 150mm3 до 5 запремина деонице која се пере,
- за > Ø 150mm2 до 3 запремине деонице која се пере.
2. Дезинфекција:
Дезинфекционо средство ће прописати санитарна служба водовода, а у сагласности са
санитарном инспекцијом града. Контролу испирања и дезинфекцију вршити искључиво под
руководством одговорног, квалификованог и овлашћеног представника санитарне службе
предузећа.
Доза хлора за дезинфекцију треба да се креће у границама од 10 до 200 mg/l. Сматра се да је
довољно 30 до 50 mg/l. У конкретном случају дозу прописује овлашћени представник санитарне
службе који је у целини одговоран за дезинфекцију и евентуалне последице. Нижа концентрација
(10 mg/l) препоручује се када хлор остаје у контакту 12 до 24 сата. Нормално време деловања
хлора траје 3 до 12 сати.
Веће дозе хлора употребљавају се када је познато да цевовод садржи органске материје, које је
немогуће уклонити испирањем или када је неопходно да се време дезинфекције скрати.
Минимално време трајања дезинфекције треба да износи 30 до 60 мин. Додавање хлора се може
извршити кроз почетни хидрант или кроз посебно остављени прикључак. Испуштање воде се врши
на низводни хидрант све док се не осети хлор.
Делови мреже који се не дезинфикују морају бити сигурно искључени од дела мреже која се
дезинфикује.
Одговорни руководилац санитарне службе треба да обезбеди заштиту радника који раде на
дезинфекцији, јер је хлор опасан по здравље, ако се са њим пажљиво не рукује.
Одговорни руководилац такође треба да обезбеди (путем јавног обавештења) да не дође до тога
да неко користи воду која служи за дезинфекцију (мисли се на руководиоца погона - корисника).
Када је истекло време дезинфекције цевовод треба испирати чистом водом за пиће све док се не
добије чиста вода за пиће (са толерантном концентрацијом хлора).
О извршеном хлорисању мора се водити записник, који оверава лице под чијом је контролом
извршена дезинфекција цевовода.
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
106
ОПШТИ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ЛИВЕНО ГВОЗДЕНЕ ЦЕВИ ОД ДУКТИЛНОГ ЛИВА
Дуктилно ливено гвожђе је гвоздени, угљенични, ливени материјал са малим делом фосфора,
сумпора, мангана и магнезијума, при чему је угљеник заступљен у кугластом облику.
Цеви од дуктилног лива (и фазонски комади) су произведени према ИСО стандарду 2531 односно
ЕН 545.
Карактеристичне особине
модул еластичности 270 МPа
истезањемин10%
затезна чврстоћа 420 МPа
2
граница истезања300 N/mm
Корозиона заштита
За ливено гвоздене цеви од дуктилног лива примењује се примарна заштита цевовода тј.
унутрашњи премази (облоге) или пресвлаке површине цеви. Поступак заштите примењује се
према ДИН-у 28600/28610.
У унутрашњости цеви је ЗМ облога. Њена дебљина износи: за ДН 80-300mm : 3mm, за ДН 350600mm : 5mm, ДН 700-1200mm : 6mm.
Заштитно деловање ЗМ облоге заснива се на томе што отежава приступ корозивних материја у
води. Приступ саме воде се не спречава јер малтер није водонепропустљив. Површине цеви су
дакле обложене водом. Вода која продире кроз малтер реагује са цементом, раствара Ca(OH)2 и
на тај начин постаје јако алкална, са pH вредношћу око 12. У таквом раствору гвожђе је пасивно и
танком оксидном опном заштићено од корозије.
При транспорту и полагању цеви може доћи до механичког оштећења облоге тј. настају пукотине у
ЗМ облози. Све воде које садрже јоне калцијума хидрогенкарбоната могу саме да “залече“ ове
пукотине тако што се на њима формирају кристали креча и тако их затворе.
Ако поменутих јона нема настаје мала кородирана површина. Настали корозиони продукти са
раствореним материјама из цемента чине заштитни слој који спречава даљи развој корозије.
Пукотине незнатне ширине (неколико mm) могу се занемарити.
Оваква облога је глатка, а коефицијент апсолутне храпавости (по Цолеброок-у) износи к=0.03mm.
Максимални радни притисци у цевима
Максимални радни притисци за дуктилне цеви зависе од :
o
дебљине зида цеви и
o пречника цеви.
Општи технички услови за ПЕ цеви
Димензије цеви
○ Производе се за радне притиске од 10 бара и 16 бара.
○ Димензије цеви су (спољни пречник): 280 и 315 mm.
○ Осим производње по СРПС стандарду може се произвести цев и по ИСО, ДИН и БГЦ стандарду.
Означавање цеви
ПЕ цеви носе трајне ознаке на сваком метру према СРПС-НГ.Ц6.605. Цеви пречника преко 110 мм
секу се и испоручују на дужину л=12м. До 110 м испоручују се у цреву.
Квалитет цеви
Поред улазне контроле основне сировине посебно се обраћа пажња на димензиону контролу цеви
у току саме производње као и испитивања механичких својстава лабораторијским испитивањима а
по захтевима утврђеним у стандарду СРПС Г.Ц6.602.
Транспорт цеви
Полиетилен је жилав, еластичан материјал. И поред тога цевима треба пажљиво руковати, будуће
да су мекане, те су могућа оштећања. Код транспорта треба одабрати одговарајућа превозно
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
107
средство без оштрих ивица, ексера, нечистоћа и сл. Цеви се, при утовару и истовару, не смеју вући
по поду превозног средства.
Складиштење цеви
Цеви се складиште на отвореном простору. За складиштење дуже од једне године морају се
заштитити од сунца. Радне цеви се складиште хоризонтално, на равној површини без камења и
оштрих предмета до висине од једног метра. Цеви морају бити на крајевима затворене да се
спречи улаз нечистоћа и животиња. Цеви се не смеју складиштити у близини загрејаних површина
нити доћи у контакт са горивима, растварачима, бојама и сл.
Полагање цеви
Многе предности полиетиленских цеви у односу на цеви од класичних материјала, као што су мала
тежина, флексиблиност, добра хемијска отпорност, отпорност на корозију, лако транспоровање и
полагање, омогућавају њихову веома широку примену. У зависности од намене цеви се могу
полагати: у земљу, изнад земље и под водом (детаљи обухваћени ЈУС-ом Г.Ц6.605). Полагање
цевовода не треба вршити на температурама мањим од 0оC. При пројектовању и монтажи
полиетиленских цевовода мора се узети у обзир промена дужине као последица температурне
разлике. У неким условима ово се може искористити и цев се може савити без загревања. При
томе не треба прекорачити вредности за најмање дозвољен радијус савијања које су дате у
табели 1. Цеви се могу савити и загревањем било топлим ваздухом или уроњавањем у течност
одређене температуре. Ово загревање захтева строго контролисане услове и због тога се не
препоручује извођење на терену при полагању цевовода.
Табела 1. - Најмање дозвољен радијус савијања цеви
Најмање дозвољен
Температура (оC)
радијус савијања
20о
20 д
10о
0о
35 д
50 д
При полагању цеви у земљу лежишта (ровови) морају бити таква да не дође до неравномерног
слегања јер ово може довести (не до појаве пукотина као код цеви од класичних материјала) до
формирања "високих тачака” које, у случајевима цеви под притиском, могу изазвати формирање
ваздушних чепова. Поступак правилне уградње цевовода подразумева "утегнутост" цеви и после
извесног времена тј. годину, две по завршетку радова. То је условљено процесима таложења и
компакције тла услед утицаја саобраћаја, кретања подземних вода, деловања мраза итд.
Полагање укопаних полиетиленских цевовода може се вршити ручно или машински.
Препоручује се, да се пре полагања, провери да ли су цеви оштећене, затим се спајају тј. заварују
поред рова и после хлађења положе у ров. Ров за цев треба да буде тако ископан да су сви
делови цевовода положени на дубину на којој нема замрзавања земље. Дубина рова треба да
буде минимално 90 cm до темена цеви. Цев постављена у ров се затрпава финим песком (у
слојевима и са набијањем) до висине 10 cm изнад темена цеви. Насути материјал треба добро
набити да испуни све евентуалне празнине око цеви. На овај начин се ублажују деформације које
настају услед дејства оптерећења изнад цеви. Ако је дубина рова већа од 1.0 m за набијање
насутог материјала се употребљавају разне машине за набијање. Места спајања цевовода се
затрпавају тек после завршеног испитивања на пробни притисак.
Полагање и спајање цеви за водовод треба да се изводи у складу са СРП С-ом Г.Ц6.605 а може се
извести на више начина :
- растављивом везом (маталне спојнице, спојнице и фазонски комади од ПЕ и ПП, прирубнице),
- нерастављивом везом-заваривање.
Спајање полиетиленских цеви заваривањем врши се на три начина :
- сучеоно,
- полифузијско и
- заваривање електрофузионим спојним елементима - фитинзима.
Насавременији начин спајања је електрофузионо и чеоно заваривање уз коришћење аутоматске
опреме.
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
108
5.01.ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА СПОЉНИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА ВОДОВОДА
5.01.01 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
5.01.01.01. Обележавање
Опис радова
Обележавање трасе водовода. Пре почетка радова извршити геодетско снимање трасе као и свих
других објеката.
Мерење и начин плаћања
Плаћа се по м' комплетно снимљене трасе.
5.01.02. Земљани радови
Уводне напомене
Радови на ископу у отвореном обухватају:
a)
b)
c)
ископ рова одговарајућом методом, према геомеханичким особинама тла, са утоваром и
одвозом;
осигурање бочних страна рова;
одвођење процедних и подземних вода.
Радови се изводе према одобреном и овереном:
а)
главном или извођачком пројекту (у даљем тексту: пројекту) који садржи одговарајуће
подужне и попречне профиле са котама и потребним димензијама и
б)
пројекту организације грађења који дефинише: начин ископа укључујући типове машина и
опрему, организацију транспорта, техничка решења и одобрења за сва осигурања и
обезбеђења у зони градилишта.
Ископ ће бити извршен према нагибима и димензијама назначеним у пројекту или до нивоа и
димензија одобрених од стране Директора пројекта.
Ископ рова за полагање цевовода може се вршити ручно и машински. Ширина рова условљена је
пречником цевовода и износи минимум 0,80 m. Дно рова мора се извести са тачношћу +- 5 cm.
Код већих дубина укопавања, преко 1,0, m треба предвидети подграду рова уколико стабилност
терена то захтева.
Поред осталог, пројектом организације грађења треба обезбедити скретање саобраћаја (на
објектима у градским зонама) на незаузети део саобраћајнице. Мора се обезбедити приступ свим
зградама за случај гашења пожара, спасавања људи, испоруке робе и слично. Извођач је обавезан
да предузме мере и обезбеди услове да се устаљени режим саобраћаја у близини градилишта не
ремети дуже од одобреног рока. Материјалне и остале последице овог поремећаја саобраћаја
пашће на терет извођача, уколико се у току грађења не придржава усвојених мера, поступака и
динамике грађења.
Извођач радова на изградњи инсталација је у обавези да у програму рада предвиди и усклади све
пратеће радове, било да их сам изводи или их изводи уз помоћ других извођача.
Извођач је одговоран за континуално усаглашавање и извршавање:
а)
б)
главних радова на инсталацијама и
пратећих радова - измештања свих врста инсталација, осигурање објеката, враћање
коловоза у првобитно стање и остало.
Приликом ископа рова Извођач мора да води рачуна о могућем одвијању саобраћаја који може да
проузрокује зарушавање рова и угрози безбедност радника. Извођач је обавезан да спроведе
посебне мере за потпуну сигурност при раду на свим деоницама ископаног рова.
Уколико се ископ рова врши у зони постојећих инсталација (електроенергетских, ТТ, гасовода,
топловода, као и водоводних и канализационих), а њихове трасе нису одређене на терену, пре
почетка радова на траси мора се утврди положај тих инсталација попречним откопавањем.
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
109
Откривене инсталације снимити геодетски и податке доставити организацији која одржава те
инсталације, односно извршити усаглашавање постојећих и пројектованих инсталација. На
провереним деоницама приступити ископу рова по усвојеној методи, а након одобрења Инжењера.
Без обзира на захтеве према којима Извођач мора добити одобрење за сваки план рада, распоред
механизације и начин напредовања, једино је Извођач одговоран за методу рада, квалитетно
извршење посла, завршетак посла у уговореном року као и за сигурносне и заштитне мере за
време извођења радова.
Овим техничким условима прописане су само важније ставке које прецизирају начин и квалитет
рада на ископу. За све друго што овде није наведено важе одговарајуће техничке норме,
стандарди, прописи и правилници.
Категоризација ископа
Овим описом усвојена је јединствена категоризација земљишта, као "ископ у меканом" и обухвата
све ископе у земљи, глини, дробини, речном наносу, распаднутим стенама и другим сличним
материјалима у којима Извођач може обавити ископ применом механизације и ручно. Ископ у
меканом укључује сво обло камење и чврсте блокове који се налазе у самониклом материјалу, а не
3
прелазе запремину од 0,75 m .
Категоризација се при ископу може договорно утврдити записником уз обавезно присуство
Инжењера - геомеханичара. Инжењер - геомеханичар мора извршити преглед дна ископаног рова
и то оверити уписом у грађевински дневник.
Подграђивање и осигурање радног профила
Извођач је дужан да изврши подграђивање и ојачање ископаних површина рова на начин како је то
дато пројектом и како прописују ови услови.
Извођач је дужан да упозори Инжењера, уколико сматра да одобрени тип подграде не одговара
условима тла, а Инжењер је обавезан да у року од 12 часова провери и, евентуално, одобри
захтев за промену подграде.
Извођач је одговоран за стабилност објеката и сигурност у раду, те уколико постоји опасност од
зарушавања мора да предузме одговарајуће мере осигурања.
Извођач је дужан да контролише, одржава и обнаваља подграду, уколико је то потребно или ако то
захтева Инжењер.
У зависности од геотехничких и хидрогеолошких услова извршиће се процена у циљу одређивања
врсте и јачине подграде и максималног времена које се дозвољава од тренутка ископа до
постављања подграде.
Радови на насипању око и изнад цевовода
Радови на насипању обухватају:
а)
б)
преузимање материјала са депоније из ископа или позајмишта и
насипање материјала у рову применом одговарајућих поступака уграђивања.
Радови на насипању преосталог дела рова изводе се у складу са спецификацијама датим у овом
поглављу, односно према цртежима или налогу Инжењера.
Међупростор између цевовода и зида ископаног рова насипа се песковитим материјалом у
слојевима дебљине до 25 cm са набијањем. Слојеви се наносе и набијају машински или другим
одобреним методама, наизменично са леве и десне стране цевовода. Збијеност насутог дела мора
да одговара прописаним условима збијености (посебно на деоницама саобраћајница), а посебно
на деоницама у зеленом појасу.
Израда насипа изнад цевовода врши се насипањем у слојевима који нису већи од 25 cm, са
одговарајућим набијањем машинским путем. Материјал за насипање узима се са депоније ископа
или позајмишта уколико одговара условима прописаног набијања. Може се употребити само
неоргански материјал који не садржи хумус и муљевите састојке.
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
110
Насипање на деоницама саобраћајница извршиће се песком, односно шљунком, а у складу са
захтевима израде обновљеног коловоза. Насути слој мора бити разастрт у подужном правцу по
целој ширини рова и одмах набијен.
Контролу збијености
испитивања.
насутог
материјала
вршити
редовно
са
регистровањем
резултата
Збијеност уграђеног материјала мора да одговара прописаним условима збијености, како на делу
саобраћајница, тако и у зеленом појасу.
Одвоз вишка материјала из ископа
Радови на одвозу материјала из ископа обухватају утовар, транспорт ископаног материјала на
депонију коју одобри Инжењер, истовар материјала са планирањем на депонији.
5.01.02.01. Машински и ручни ископ рова
Опис радова
Ископ рова се односи на ископ ширине мање од 5 метара на површини терена, у једном правцу.
Ископ се односи на ископ темеља, канала и ровова за постављање цеви.
Машински и ручни ископ рова у материјалу треће категорије за постављање водоводних цеви.
Ширина рова је приказана у одговарајућим графичким прилозима за постављање цеви у складу са
са ископом и дубинама из подужних профила. Ископ ће бити строго у складу са цртежима,
техничким прописима и упутствима Инжењера. Бочне стране рова морају бити правилно одсечене,
а дно рова фино испланирано са падом датим у пројекту. Приликом ископа земљу одбацити
најмање 1 m од ивице рова.
Мерење и начин плаћања
Мере су дате у m³ ставарно ископаног материјала у природном стању. Обрачун се заснива на
попречним пресецима терена снимљеним пре и после ископа ( у складу са пројектном), и
одобреним од стране Инжењера. Поречни пресеци ће бити примењљиви за плаћање тек после
одобрења и потписа Инжењера.
Плаћа се по m³ ископаног материјала у природном стању.
5.01.02.02. Машински и ручни ископ јаме за шахтове
Опис радова
Ископ извршити до нивоа подземне воде, да би се на тој коти извршила израда АБ конструкције.
Даље копати унутар зида шахта у сегментима од ≈ 1m-2m уз континуално спуштање и бетонирање
зидова до пројектоване коте.
Обрачун рада: се врши по m³ ископаног материјала.
5.01.02.03. Испуна песком
Опис радова
Набавка, транспорт и уграђивање песка испод, са стране и изнад цеви. После постављања цеви на
постељицу извршити затрпавање цеви песком најмање 10cm изнад темена цеви по целој ширини
рова, осим код спојева. Насипање вршити ручним набијачима са истовременим подбијањем испод
цеви у слојевима од највише 30cm. Максимална величина зрна песка не сме прећи гранулацију од
3 mm. После завршеног испитивања на пробни притисак на исти начин уградити песак око спојева.
Мерење и начин плаћања
Плаћа се по m³ уграђеног песка у ров.
5.01.02.04. Затрпавање природним материјалом
После завршеног испитивања извршити затрпавање рова. Затрпавање вршити земљом из ископа
у слојевима од 30cm уз потпуно набијање и истовремено вађење подграде рова. Набијање вршити
до постизања модула стишљивости мин Мс>2.5КN/cm² према стандардној Прокторовој методи
лабораторијског испитивања збијености насутог материјала.Затрпавање рова почети тек по
одобрењу Надзорног органа. Плаћа се по m³ материјала уграђеног у ров.
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
111
5.01.02.05. Транспорт ископаног материјала
Опис радова
Преостали материјал од ископа одвести на депонију. У цену улази утовар, транспорт, истовар и
грубо разастирање материјала по депонији (до 20km) коју одобри Инжењер.
Мерење и начин плаћања
Плаћа се по m³ превезеног материјала.
5.01.02.06. Црпљење воде из рова
Опис радова
Црпљење воде из рова. Евентуалне подземне, атмосферске или воде другог порекла црпити из
рова муљним пумпама, потребног капацитета и техничке припремљености. Цеви се могу полагати
само у рововима без воде
Мерење и начин плаћања
Плаћа се паушално.
5.01.02.07. Подграђивање
Опис радова
Подграђивабхе (разупирање) рова извршити по целој дубини рова обострано водећи рачуна да се
разупирањем осигура несметан рад, сигурност радника и сам ископ. При томе применити све мере
по прописима ХТЗ-а за ову врсту радова. Пре почетка извођења радова Извођач је дужан да на
предложену технологију подграђивања добије сагласност Инжењера.
Мерење и начин плаћања
Плаћа се по m² разупрте површине.
5.01.03. МОНТАЖНИ РАДОВИ
5.01.03.01. Набавка, транспорт и монтажа цеви
Опис радова
Набавка, транспорт, разношење дуж рова и монтажа у рову водоводних цеви по пројекту. Цеви
пажљиво положити на предходно припремљену постељицу од песка и дотерати по правцу и
нивелети према пројекту. Радове извести у свему према техничким прописима за ову врсту цеви,
приложеним цртежима и упутствима Инжењера. У цену улази сав материјал са растуром,
разношење цеви дуж рова, преглед сваке цеви и спојнице, спуштање у ров на слој песка и спајање
цеви.
Цеви и фазонски комади су од дуктилног лива за НП од 10 бара, произведени према ИСО
стандарду 2531 односно ЕН 545.
Мерење и начин плаћања
Плаћа се по m’ комплетно монтираних цеви.
5.01.03.02. Ливено гвоздени фазонски комади
Опис радова
Набавка, транспорт, разношење дуж рова и монтажа ливено-гвоздених фазонских комада за НП10
бара, нормираних према ДИН-у 28622 до 28648. Монтажу извести према шеми монтаже (чворова).
Све спојеве на прирубницу изведене ван шахтова, после завршеног испитивања на пробни
притисак, премазати битуменом.
Мерење и начин плаћања
Плаћа се по kg комплетно монтираног фазонског комада.
5.01.03.03. Заштитне цеви
Набавка, транспорт и уградња заштитних цеви ПЕХД класе СН8 испод пута и пруге.
Плаћа се по m' у зависности од пречника цеви.
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
112
5.01.03.04. Затварачи
Опис радова
Монтажа ливено-гвоздених затварача за НП10 бара, нормираних према ДИН-у 28622 до 28648.
Монтажу извести од постојећих демонтираних затварача према шеми монтаже (чворова).
Мерење и начин плаћања
Плаћа се по комаду комплетно монтираног затварача.
5.01.03.05. Ливено гвоздени поклопци
Опис радова
Набавка, транспорт и монтажа ливено гвоздених поклопаца са оквиром СРПС.М.Ј6.226 за
ревизионе силазе (носивости 400 кN). Поклопац са оквиром се монтира на армирано бетонски
прстен на врху шахта.
Обрачун рада: Плаћа се по комаду комплетно монтираног поклопца.
5.01.03.06. Ливено-гвоздене пењалице
Набавка, транспорт и уградња ливено-гвоздених пењалица ДИН1212. Плаћа се по комаду
уграђених пењалица.
5.01.03.07. Жабљи поклопци
Опис радова
Набавка,транспорт и уградња жабљих поклопаца за НП10 бара.
Обрачун по комаду у зависности од пречника.
5.01.03.08. Повезивање водоводне мреже
Повезивање новопројектоване мреже на постојећу мрежу. Повезивање извести према датој шеми
чвора и важећим прописима и упуству Инжењера .
Обрачун по комплетно извршеном прикључку.
5.01.04.БЕТОНСКИ И АРМИРАНО - БЕТОНСКИ РАДОВИ
Бетон
Опште одредбе
Услови овог поглавља односе се и примењиваће се на све бетоне и армиране бетоне у спољним и
подземним конструкцијама, који ће бити употребљени на извођењу радова који су предмет ове
пројектне документације.
Стандарди
Квалитет бетона и његових компоненти мора одговарати захтевима следећих техничких прописа и
стандарда:
а) Правилник о техничким мерама и условима за бетон и армирани бетон (у даљем тексту ПБАБ);
б) Српски стандарди (у даљем тексту СРПС).
Извођач ће набавити и држати на градилишту један примерак стандарда наведених у овим
техничким условима.
Испитивање бетона и његових компоненти
Сва претходна и контролна испитивања бетона и свих његових компоненти, дефинисана овим
техничким условима, вршиће Извођач.
У том циљу Извођач ће изградити бетонску лабораторију и опремити је свим потребним уређајима,
инструментима и инвентаром потребним за испитивање бетона на начин и у обиму како се то
захтева овим условима, или ће за овај посао ангажовати стручну организацију регистровану за ову
врсту делатности. Избор овакве стручне организације врши Извођач, уз сагласност Инжењера.
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
113
Дневник бетонских радова
За све време извођења бетонских радова Извођач је дужан да води дневник бетонских радова.
У дневник бетонских радова уноси се следеће :
а) подаци о испоруци цемента на градилишту и то :
- назив произвођача цемента,
- количина цемента и датум приспећа на градилиште,
- место где је цемент ускладиштен ;
б) подаци о испорукама додатака бетону ;
ц) резултати свих претходних и контролних испитивања бетона, његових компоненти и додатака
бетону ;
д) подаци о температурама ваздуха, воде, цемента, агрегата и бетона, влажности ваздуха и
времену;
е) подаци о времену почетка и завршетка бетонирања појединих објеката и подаци о времену
постављања, односно скидања оплате;
ф) упутства и примедбе Инжењера.
Поред наведених, у дневник бетонских радова ће се уносити и сви остали потребни подаци.
Једну копију дневника бетонских радова Извођач ће достављати Инжењеру.
Трошкови претходних и контролних испитивања бетона, његових компоненти и додатака бетону,
било да се врши на градилишту или у некој другој стручној организацији, неће се Извођачу посебно
плаћати већ ће их он обухватити јединичним ценама бетона понуђеним у предрачуну.
Цемент
Опште одредбе
За справљање свих врста бетона употребиће се нормални портланд цемент ПЦ 35.
Није дозвољена употреба различитих врста цемената, нити употреба исте врсте цемента коју су
произвели разни произвођачи, у истом бетонском елементу.
Цемент мора да одговара траженом квалитету предвиђеном српским стандардима за портланд
цемент.
Уколико резултати контролних испитивања покажу да цемент има тражени квалитет, Инжењер ће
дозволити употребу испитане испоруке цемента. У противном случају, такав цемент ће бити
одбачен и Извођач ће одбачене количине заменити исправним цементом о свом трошку, без
икаквог права на накнаду.
Ако нека количина цемента лежи дуже од 3 месеца у складишту, извршиће се поновно контролно
испитивање те количине цемента, без обзира на то што је већ испитана по допремању на
градилиште.
Извођач ће набавити цемент, допремити га на градилиште и ускладиштити га. Коштање цемента,
транспорт, ускладиштења и свих радова везаних за манипулацију са цементом биће обухваћено
јединичним ценама бетона понуђеним у предрачуну.
Додаци бетону
Опште одредбе
Додаци бетону морају одговарати одредбама чланова 28 до 30 и 132 ПБАБ. Приликом справљања
свих бетона (изузев бетона марке 15) додаваће се адитив за оваздушење бетона.
Адитив ће бити приман на основу атеста произвођача којим се доказује да адитив одговара
захтеваном стандарду. Одобрење Инжењера за употребу адитива, дато на основу атеста, неће
ослободити Извођача одговорности уколико адитив не одговара захтеваном квалитету.
Количина адитива додата бетону биће таква да обезбеди да количина ваздуха у свеже измешаном
бетону не буде мања од 3,5 % нити већа од 6 % у односу на запремину бетона када се одстрни
агрегат већи од 40 mm.
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
114
Раствор адитива биће додаван мешунгу пропорционално количини воде која се додаје за
справљање бетона. Додавање адитива вршити посебним уређајем који омогућује тачно дозирање.
Извођач ће набавити адитив, допремити га на градилиште и ускладиштити. Коштање адитива,
транспорта, ускладиштења, испитивања и свих осталих радова везаних за употребу адитива биће
обухваћено јединичним ценама бетона понуђеним у предрачуну.
Агрегат
Камени агрегат који ће се употребити за справљање бетона мора бити довољно чврст и постојан,
не сме садржати земљане и органске састојке нити друге примесе штетне за бетон, у процентима
већим од дозвољених. По свом петрографском саставу агрегат не сме да садржи минерале који би
утицали на процес очвршћавања цемента или на постојаност запремине бетона. За справљање
бетона користиће се природни агрегат (шљунак) добијен из позајмишта и дробљени камен добијен
дробљењем камена из одобреног каменолома.
Пре одобрења Инжењера да се агрегат из неког позајмишта може користити, Извођач је дужан да
спроведе сва потребна претходна испитивања којима ће доказати тражени квалитет агрегата и
расположиву количину у позајмишту.
Квалитет агрегата за справљање бетона мора одговарати одредбама чланова 6 до 20 и 178 до 180
ПБАБ.
На основу резултата испитивања каменог агрегата, Инжењер ће донети одлуку да ли се испитани
агрегат може употребити за справљање бетона.
У току рада Извођач је дужан да врши редовно, односно на захтев Инжењера, контролна
испитивања агрегата на градилишту.
Вода
Вода која се употребљава за справљање бетона и негу бетона мора бити чиста, без икаквих
органских и/или неорганских састојака који би могли штетно да утичу на процес очвршћавања
бетона.
Квалитет воде за справљање бетона мора одговарати одредбама чланова 25 до 27 ПБАБ.
Извођач је дужан да изврши претходно испитивање квалитета воде, а Инжењер ће на основу
резултата дати одобрење за коришћење испитане воде.
Справљање бетона
Справљање бетона обавезно ће се вршити механичким путем са тежинским дозирањем
компоненти.
Уређај за дозирање мора да буде тачан и да се редовно контролише и тарира од стране
овлашћеног завода.
Мешалица треба да има сигнални уређај који обезбеђује једнако време трајања мешања. Извођач
ће вршити редовну контролу мешања узимањем узорака бетона на почетку и на крају пражњења
мешалице.
Време мешања ће се одредити на градилишту и утврдиће се оптимално време за добро мешање
бетона, које несме бити краће од 1,5 минута. Брзину окретања мешалице прописује произвођач и
није дозвољено мењати је.
Није дозвољено домешавање бетона ван фабрике бетона, осим у камионима-мешалицама за
време транспорта. Такође, није дозвољено накнадно додавање воде бетону.
Дозвољена одступања од пројектованих димензија бетонских објеката
Сврха овог члана је да утврди толеранције димензија бетонских објеката при којима објекти могу
још одговарати својој конструктивној намени, или намени у погону и експлоатацији. Одступање од
утврђених праваца, кота и димензија биће допуштено у овде утврђеним границама. Инвеститор
резервише право да овде описане толеранције смањи, уколико такве толеранције погоршавају
функционалност објекта. Ако толеранције описане у овом члану не обухватају поједине објекте, за
њих ће толеранције бити утврђене у сагласности са овим чланом.
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
115
Извођач ће бити одговоран да оплата буде постављена и одржавана тако да димензије бетонских
објеката буду одржане у границама дозвољених толеранција описаних у овом члану. Бетонски
објекти чије димензије прелазе границе дозвољених толеранција биће поправљени и/или
уклоњени и поново избетонирани.
Све трошкове поправке или рушења и поновног бетонирање таквих објеката сносиће Извођач, без
икаквог права на накнаду.
Толеранције димензија бетонских објеката :
а) одступање од утврђеног правца 25 mm
б) одступање од утврђених кота 10 mm
ц) варијације димензија попречних пресека стубова, плоча, зидова и сличних
делова објекта : минус 5 mm плус 10 mm
д) варијације димензија стопа у основи: минус 10 mm плус 10 mm
е) дозвољени ексцентрицитет 2% од ширине али не више од 20 mm
ф) одступање висине стопа 3% од висине
г) варијација величина и положаја отвора у зидовима: минус 5 mm плус 10 mm.
По сопственом нахођењу Инжењер може одобрити двоструко веће толеранције.
Елаборат технологије бетона
Извођач је обавезан да уради елаборат технологије бетона са детаљним описом справљања,
транспорта, уграђивања, контроле и неге бетона, и да га достави Пројектанту и Инжењеру на
сагласност. Елаборат технологије бетона мора садржати и све податке и прорачуне за оплате и
скеле које ће Извођач користити у току извођења бетонских радова - члан 195 до 198 ПБАБ.
Челик за армирање
Опште одредбе
Квалитет челика за армирање мора одговарати одредбама чланова 64 до 67 ПБАБ.
Извођач је дужан да благовремено прибави атесте да арматура, коју ће набавити и употребити,
одговара траженом квалитету.
Пре употребе, бетонско гвожђе мора бити очишћено од прљавштине, рђе, масноћа и свих осталих
страних материја. Пре наставка бетонирања сви крајеви арматуре који вире изван избетонираног
дела конструкције морају бити очишћени на исти начин.
Бетонско гвожђе мора бити исечено, савијено и монтирано у потпуности према плановима
арматуре. Измене које није одобрио Инжењер нису допуштене.
Приликом монтаже бетонско гвожђе мора бити добро повезано и укрућено, тако да при
бетонирању задржи пројектовани распоред.
Арматура се може монтирати и као армо-кош, док се настављање арматуре може вршити, осим
преклапањем, и чеоним заваривањем.
Монтирану арматуру у оплати прегледаће Инжењер, писмено констатовати њен пријем, и дати
дозволу за почетак бетонирања.
Сви радови са бетонским гвожђем биће у сагласности са одредбама ПБАБ чланови 199 и 200.
5.01.04.01. Израда шахтова
За бетон и армирани бетон где се помињу у овом делу документације, важи следеће:
Материјал
Следеће ставке важе за све позиције : бетонски и армирачки радови ће бити изведени у свему по
пројекту, статичком прорачуну и важећим правилницима.
Бетон ће бити справљан, транспортован, уграђен, негован и испитиван на пробним узорцима по
одредбама које прописује важећи " Правилник о техничким нормативима за бетон и армирани
бетон " ПБАБ 87 - " Службени лист СФРЈ " БР. 11/87. Бетон ће бити справљан од агрегата и
цемента атестираних по важећим југословенским прописима. Мешање бетона мора се вршити
машинским путем, а набијање вибрирањем. У цену бетона је урачуната оплата и оплата. Обрачун
укључује сав рад, материјал, помоћни алат, уграђивање и неговање бетона, као и остале
трошкове.
Плаћа се за потпуно готов посао по m³ уграђеног бетона. Арматура се плаћа посебно. Арматуру
очистити од рђе и прљавштине, исправити, исећи, савити и уградити по арматурним цртежима.
Јединична цена арматуре садржи и постављање подметача за постизање предвиђених заштитних
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
116
слојева и правилног положаја арматуре у конструкцији. Сва подеона гвожђа и узенгије ће бити
чврсто везани за главну арматуру тако да не може доћи до промене положаја.
За квалитет уграђене арматуре одговара Извођач. Плаћање је по kg уграђене арматуре без обзира
на сложеност и пречник шипки арматуре, а према табличним тежинама.
5.01.04.02. Анкер блокови
Опис радова
Бетонирање анкер блокова за цеви бетоном МБ15, у склопу доње плоче и на хоризонталним и
вертикалним преломима водовода.
Мерење и начин плаћања
Плаћа се по m³ уграђеног бетона МБ15.
5.01.05. ОСТАЛИ РАДОВИ
За остале радове који нису посебно овде поменути Извођач је такође дужан да се при извођењу
истих придржава важећих техничких и других прописа, као и одговарајућих норми.
5.01.05.01. Испитивање цевовода
Опис радова
Испитивање цевовода. После завршене монтаже цевовод испитати на пробни притисак према
приложеном упуству.
Мерење и начин плаћања
Плаћа се по m’ цевовода.
5.01.05.02. Дезинфекција
Опис радова
Дезинфекција цевовода. После завршеног испитивања на пробни притисак и пријема мреже
(цевовода), извршитии дезинфекцију цевовода према условима санитарне службе надлежне
комуналне куће.
Мерење и начин плаћања
Плаћа се по m’ дезинфикованог цевовода
5.01.05.03. Елаборат изведеног стања
Опис радова
Израда елабората изведеног стања са геодетским снимањем.
Мерење и начин плаћања
Плаћа се паушално.
ОПШТИ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА
НА СПОЉНИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА КИШНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ
Све позиције предмера и предрачуна радова обухватају, поред описа појединачних ставки, сав
рад, материјал, механизацију, помоћни алат, трошкове и зараду предузећа потребних за
квалитетан и комплетан завршетак описне позиције.
Обрачун количина стварно изведених радова вршиће се према одредбама које прописују
"Нормативи и стандарди рада у грађевинарству".
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
117
Извођење радова
1.
Пре почетка радова Извођач мора да изврши снимање и обележавање трасе и објеката на
њој, постави мрежу привремених репера помоћу којих ће у току градње вршити сталну
контролу кота и праваца. Извођач нема право да уговорени посао у целини или делимично
уступи трећем лицу без писмене сагласности Инжењера. Радови се морају изводити у свему
према овим условима и другим прописима за ову врсту радова и санитарне инспекције.
Уколико у току извођења, неки од тих прописа претрпи измене, допуне или се усвоји нови,
извођач је дужан да по њима поступи без накнаде.
2.
Материјал за извођење уговорених радова мора одговарати ЈУС-у или другим признатим
прописима за ту врсту материјала. Уз сваку испоруку материјала (цеви, фазонски комади,
итд.) мора се доставити атест да је исти испитан и одговара прописима. Извођач је одговоран
за сав уграђени и неуграђени материјал и изведене радове до коначне предаје, односно
добијања употребне дозволе.
3.
Радови се морају изводити у свему према пројекту, уговору и овим условима. Уколико постоји
нека неусаглашеност Извођач је дужан да благовремено Инжењеру предложи решење уз
сагласност Пројектанта. За сваку евентуалну измену мора да постоји писмена сагласност
Пројектанта и Инжењера. Извођач мора да организује радове тако да материјал и ровови не
ометају радове других Извођача на градилишту. Дужан је, такође, да плати сва закашњења и
штету коју својим радовима нанесе другим извођачима.
4.
Ископ рова, затрпавање и набијање насипа мора се изводити у свему према опису из пројекта.
Цеви се могу полагати само на испланирану подлогу и након провере кота нивелманским
инструментом. Полагање цевовода дозвољава Инжењер (уписом у дневник). Приликом
полагања цевовода, кота дна канала сваке цеви се мора контролисати нивелманским
инструментом. Спојеве цеви треба тако извести да буду непропустљиви. Материјал и начин
спајања за сваку врсту цевовода одређен је пројектом. Не сме се почети са затрпавањем рова
пре него што се цевовод испита на вододрживост. Инжењер прегледа положени цевовод,
исправност спојева, трасу, контролише висинске коте из профила који му извођач доставља и
дозвољава (уписом у дневник) затрпавање рова. Набијање ровова се мора вршити у
слојевима до 30 cm, а испитивање збијености на сваких 60 cm по висини и 20 m' по дужини
рова. Да би се омогућило насипање и набијање у слојевима до 30 cm, оплата се мора
извлачити тако да се онемогући обрушавање страница рова.
5.
Ако се деси да је ров прокопан на дубини већој од пројектоване, додавање материјала мора
бити у слојевима са набијањем механичким средствима до одређене збијености. На таквим
местима мора се обавезно контролисати збијеност. У овом случају трошкови рада и
материјала падају на терет Извођача и Инвеститор их неће посебно плаћати.
6.
Снижење нивоа у случају појаве евентуалне подземне, атмосферске или воде другог порекла
воде мора се вршити адекватном методом. Цеви се могу полагати само у ровове без воде.
7.
Дужност Извођача је да до коначне предаје, односно добијања употребне дозволе обезбеди
инсталације и објекте од механичког оштећења, запушавања, бесправног коришћења и
слично.
8.
Испитивање и пражњење довода може се вршити само уз сагласност Инжењера. Забрањено
је пражњење довода у ископани ров. Све трошкове за прераду спојева или поправке
неквалитетно изведених радова сноси Извођач.
9.
Извођач је дужан да уради и све радове (са давањем потребних материјала) који нису
обухваћени пројектом, ако су исти неопходни за нормално функционисање инсталације или
усаглашавање са постојећим прописима. Извођач мора да преда инсталацију исправну за
правилно функционисање.
10. На местима укрштања са другим инсталацијама мора се извршити обезбеђење од слегања
или каснијег оштећења у току експлоатације.
11. Извођач је дужан да обезбеди катастарско снимање инсталација и да на време (пре
затрпавања) позове представника катастра да изврши снимање.
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
118
12.
Извођач је дужан да цевоводе са објектима на њима преда Инжењеру на коришћење и
одржавање и да достави писмени документ о томе.
Обрачун рада и плаћање
Радове на водоводу и канализацији извести у свему према пројекту, чији је део спецификација
материјала, предмер и сви потребни детаљи и нацрти. Радове изводити уз одобрење Инжењера,
без кога се не могу вршити никакве измене као ни изводити значајније фазе (нпр. затрпавање
рова, испитивање цеви и инсталација и др.). Јединичне цене ових позиција радова обухватају :
а) Све потребне припремне и завршне радове који обухватају квалитетан и у целини завршен
посао.
б) Све издатке за извршење самих радова и то за: радну снагу, материјал са растуром, алат,
оплате и скеле, фазонске комаде, трошкове монтаже, транспорт, режију као и све друге издатке
по важећим прописима за структуру цена.
ц) Извођач је дужан да о свом трошку изврши испитивање цеви, инсталација и санитарних
објеката по постојећим техничким прописима и то: водовод испитати на притисак који одреди
Инжењер, а канализацију са надпритиском од 4m.
Извођач је дужан да о свом трошку изврши дезинфекцију свих постројења цевовода, водовода,
као и пробну анализу воде по извршеним радовима, што ће се констатовати у грађевинском
дневнику, а документацију о анализи воде приложити уз исти, након овога може се извршити
технички преглед и пријем радова.
Обавезно је потребно саставити комисијски записник о испитивању водовода и канализације у
присуству Инжењера.
д) У трошкове ископа улазе ископ ровова са паралелним вертикалним отсецањем бочних страна и
дна рова, сви помоћни радови осигурања од обрушавања и од атмосферске воде, црпљење
атмосферске или подземне воде, планирање ископа и насипа, затрпавање, набијање земље у
слојевима од 20 до 30 cm, пренос преостале земље (до 100 m) са разастирањем, а на место
које одобри Инжењер , набијање и планирање исте, обележавање ровова и друго.
е) Мерење и плаћање бетона биће вршено до линија приказаних на цртежима, и на начин описан
у овим условима.
Приликом мерења за плаћање бетона сви отвори чија је површина пресека већа од 400 cm
биће одбијени.
2
Плаћање бетона биће вршено по кубном метру према јединичним ценама понуђеним у
предрачуну. Ове јединичне цене обухватиће коштање радне снаге, свог материјала,
употребљене механизације, оплата и скела и све остале директне и индиректне трошкове који
морају бити учињени да би се извршио рад понуђених позиција, а у свему према одредбама
ових техничких услова, прописа и стандарда.
Јединичне цене армираних бетона обухватиће и слој мршавог бетона марке МБ15 дебљине 5
cm, који ће бити положен на површине које нису довољно чврсте и равне, а на којима ће се
бетонирати армираним бетоном.
Мерењем и плаћањем позиције: набавка и монтажа бетонског гвожђа, биће обухваћене само
оне тежине бетонског гвожђа које су стварно уграђене у бетон и у сагласности са плановима
арматуре .
Плаћање набавке и монтаже бетонског гвожђа биће вршено по килограму или по m2 ако је у
питању арматурна мрежа, а према јединичним ценама у предрачуну. Ове јединичне цене
обухватиће коштање набавке и транспорта бетонског гвожђа, жице за везивање, подметача и
осталог потребног материјала, чишћење, сечење, савијање, монтажу, заваривање и све остале
трошкове везане за набавку и монтажу бетонског гвожђа.
Јединична цена понуђена по тони или килограму за бетонско гвожђе пречника Ø12 mm
обухватиће и шипке чији је пречник Ø12 mm.
Сви радови морају бити извршени како је предвиђено у Пројекту,, изведени по техничким
прописима и стандардима са квалитетним материјалом и квалитетном стручном радном снагом
и испитани према постојећим прописима.
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
119
Неквалитетан материјал, који не одговара техничким прописима, Извођач је дужан да уклони са
градилишта, односно да уместо њега угради квалитетан материјал о свом трошку, без икакве
надокнаде.
Уколико се изведу радови са материјалом који не одговара техничким прописима пројекта или
упутству Инжењера, Извођач је дужан да ове радове изведе поново са квалитетним
материјалом о свом трошку, без икакве надокнаде.
Уколико је пројектна документација непотпуна или нетачна, Извођач је дужан да благовремено,
а пре почетка извођења радова тражи допуну или потребна тумачења пројектне документације
од Инжењера. Неопходне преправке или рушења која би настала због неиспуњења наведених
обавеза извођача у погледу пројекта, падају на терет Извођача без права накнаде трошкова и
продужења рока.
Извођач је дужан да после извршених радова, или по упутству Инжењера у току појединих фаза
радова, доведе објекат у исправно стање за употребу, као и да затрпа и испланира ровове и рупе,
очисти све објекте, инсталације и уређаје и делове.
Извођач је дужан да сачува све изведене и монтиране објекте, инсталације, уређаје и делове у
исправном чистом стању до примопредаје и обезбеди потребно обезбеђење. Ово је урачунато у
јединичну цену.
Хидрауличко испитивање канализационе мреже
Код грађења канализације потребно је вршити испитивање изграђене мреже, као што се ради и
код водовода, а у циљу сазнања о квалитету изведених радова.
Не сме се дозволити прекомерна инфилтрација воде у мрежу (улаз спољне воде) нити
ексфилтрација (губитак отпадне воде из мреже у терен). И једна и друга појава могу довести до
нестабилности објекта, а провирање прљаве воде у терен може имати последице са санитарног
становишта.
Да би се обезбедила потребна вододржљивост канализационе мреже потребно је да цеви (канали)
буду вододржљиви, а спојеве треба урадити тако да дихтују под одређеним условима.
У добро изведеној мрежи не би требало да буде ни филтрације ни ексфилтрације.
Квалитет изведених спојница и мреже се проверава на следећи начин :
а) у терену са подземном водом - при продирању воде у цевовод на природном нивоу подземне
воде, ако је ниво подземне воде на 2 - 4 m над теменом цеви, количина воде која увире у
цеви не треба да буде већа од вредности наведених у табели број 1. При нивоу подземне
воде који је виши од 4 m, изнад темена цеви допуштена количина воде која провире се
увећава 10 % за сваки следећи метар повећаног успора (преко 4 m).
б) у сувом терену - при процеђивању воде из цевовода у терен. За извршење овог испитивања
део канализационог цевовода између шахтова напуни се водом до висине од 4 m над
теменом цеви. Код узводног шахта губитак не треба да прекорачи вредности дате у табели
број 1.
ц) у терену са нижом подземном водом - где је ниво подземне воде нижи од 2 m изнад темена
цеви, испитује се губитак воде из цеви. Испитивање се врши исто као под тачком б).
Проверавање канализационе мреже на вододржљивост се врши пре затрпавања цеви у рову. У
терену са високом подземном водом испитивање се врши путем мерења количине воде која
провире у мрежу, на преливу који се поставља у каналу код низводног шахта.
Код сувог терена мерење се врши на два начина :
а) Први начин је да се истовремено врши испитивање на две суседне деонице за три
ревизиона силаза. На крајњим силазима блиндира се (затвори) мрежа, а кроз средњи силаз
канали се пуне водом до одређене коте. Затим се врши осматрање спојница на
вододржљивост и одржавања константног нивоа воде у шахту у току 30 минута.
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
120
Допуштене количине улива или губитака воде кроз спојеве и зидове канализационих цевовода
дате су у следећој табели.
ТАБЕЛА број 1.
Допуштена количина улива или губитка воде у m3/(24h x km)
дужине цевовода одређеног пречника у мм
До :
150
200
250
300
350
400
450
500 550 600
Бетонске, армирано7
20
24
28
30
32
34
36
38
40
бетонске
и азбестне цеви
Керамичке цеви
7
12
15
18
20
21
22
23
23
23
У вези са коришћењем ових података треба имати у виду следеће :
1. За бетонске и армирано бетонске цеви чији је пречник већи од Ø 600 mm дозвољене
количине могу се добити на тај начин што се на сваки наредни дециметар повећањем
3
пречника повећева количина за 10 % (нпр. за Ø 700; 23 + 2,3 = 25,3 m /(24h x km).
2. За зидање колектора од цигле или сличног материјала дозвољена количина не сме
прелазити 10 m3/24h по км дужине, без обзира на величину профила.
3. За колекторе од монтажних и армирано-бетонских елемената дозвољен прилив или губитак
воде узимају се исти као за армирано-бетонске цеви, које имају исту површину попречног
пресека.
4. Допуштене количине приливне или изгубљене воде кроз зидове и дно шахтова на 1 m
њихове дубине узимају се да је исти као и код губитака или прилива воде на 1m дужине цеви
истог пречника, као што је шахт.
5. Код испитивања цевовода већег пречника од Ø 1000 mm и колектора већег пресека од 1 m2
који пролазе кроз неизграђену територију (где је отежано довођење воде) испитивање се
врши само на једној одобреној деоници.
6. Испитивање мреже на вододржљивост треба извршити тек 24 сата после пуњења мреже.
Ексфилтрација (губитак воде) одређује се по количини воде која се долива у току од 30 мин на 1
km, а онда се врши прерачунавање на 24 сата.
б) По другом методу испитивање се врши на једној деоници и то пре изградње шахтова.
Крајеви канала затварају се са одређеном врстом затварача са брзим спојем (блиндажом).
На овим блиндажама постоје отвори на које се везују два црева, једно за пуњење канала
водом, а друго за испуштање ваздуха. Црево преко кога се врши пуњење водом везано је за
покретни резервоар запремине до 55 литара. Резервоар се постави на висину од 4 m изнад
темена цеви. Канал се пуни водом, а у резервоару се успостави потребан ниво воде.
Доливањем потребне количине воде у резервоар одржава се константан ниво. Количина
воде која се долива мора се мерити, а затим се то претвори у m3/(24h x km) што представља
губитак воде на овој деоници.
На сликама а) и б) шематски је приказан поступак код испитивања канализационе мреже.
У зависности од конкретних прилика, сходно овим захтевима Инжењер одређује који ће се
поступак применити за испитивање канализације.
а) После изградње шахтова
б) Пре изградње шахтова
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
121
Легенда :
1.разупирач
2.затварач
3.ниво воде при испитивању
4.покретни резервоар
5.покретне цеви (црева)
6.коље за фиксирање цеви (црева)
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
122
ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕНОМ ХИДРАУЛИЧКОМ ИСПИТИВАЊУ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ НА
ВОДОНЕПРОПУСНОСТ
И)Подаци :
1. Назив објекта
2. Деоница - потез бр.од до
3. Произвођач цеви
4. Врста материјала
5. Димензија канала (са дебљином зида)______
6. Врста споја и број спојева
7. Атест материјала
8. Висинска разлика између највишег и најнижег места испитивања______
9. Датум и време испитивања
ИИ)Испитивање :
1. Временска разлика у часовима (од краја пуњења до почетка испитивања)
2. Количина додате воде______
3. Напомена у вези испитивања (притисак на спојевима, на ревизионом силазу, итд.)
Испитана деоница је исправна - неисправна, па се хидрауличко испитивање не тражи - треба
поновити.
Извршена поправка
Изведена деоница канализације оддосматра се на основу горњих испитивања исправном, те
се дозвољава затрпавање.
П р и л о г : Ситуација испитаног потеза са котама дна канала.
ЗА ИЗВОЂАЧА :
ЗА ИНВЕСТИТОРА :
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
123
4. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ПЛАСТИЧНИХ (ПВЦ) ЦЕВИ
А - Опис ПВЦ цеви
Све о ПВЦ цевима прописано је стандардима и то:
- димензије ЈУС Г.Ц6.501
- захтев за квалитет према ЈУС Г.Ц6.502
- хемијска постојаност према ЈУС Г.Ц6.503
- технички услови испоруке ЈУС Г.Ц6.505
Цеви и фазонски комади су од поливинилхлорида без омекшивача и пунилаца.
Свака цев појединачно треба да испуни следеће основне услове:
- одговарајућу дебљину зида цеви у према условима уградње (спољње оптерећење)
- вододржљивост
- отпорност на унутрашњи хидростатички притисак
Цеви се изводе у стандардним величинам, а спољњег пречника 110, 160, 250, 315 и 400 mm.
Дужина цеви је 500, 1000, 2000 и 5000 mm. Спајање је на натични наглавак, а заптивање гуменим
заптивним прстеном (О-прстен). Правилно изведено полагање цеви, а нарочито израда споја
одлучујуће утичу на квалитет изведеног цевовода и успешно изведеног испитивања. Веома је
значајно испитивање целе деонице цевовода.
Испитивање вододржљивости цевовода се спроводи по прописима који су обично донесени и од
комуналног предузећа које оправља тим цевоводом (на пример Београдски водовод и
канализација).
Б - Монтажа и испитивање цевовода
Ископ и припрема рова
Ископ рова извршити у свему према приложеним детаљима из пројекта. За припрему рова важе
општи услови за ову врсту радова. Није потребно додатно проширење и продубљење на месту
споја цеви с обзиром на малу дебљину натичног наглавка и монтажу са чела.
Демонтажу подграде треба вршити постепено како напредује затрпавање и то са обе стране
равномерно како не би нагли притисак са једне стране довео до померања цеви из постављеног
положаја.
Монтажа цевовода
Пропрема лежишта треба да буде извршена тако да се сваки елемент цевовода ослања
искључиво на своје лежиште и да не оптерећује суседне елементе цевовода. Поред тога, и
лежиште једног елемента треба да буде тако припремљено да се елемент ослања равномерно по
целој дужини.
Пре полагања цеви треба извршити преглед истих. Крајеви цеви где се врши спајање треба да
буду без оштећења, очишћени од прашине и других прљавштина и суви. Ово треба извршити
савесно уз контролу, јер успешност извршења спајања у највећој мери зависи од исправности и
чистоће делова где се цеви спајају. Уколико је неки део цевовода оштећен, треба га одрезати.
Резање се врши зупчастом тестером. Помоћу погодног уређаја, на пр. дрвеног оквира са прорезом
постижу се пресеци који су вертикални на осу цеви. Ивице и неравнине на зидовима цеви се
одстрањују помоћу турпије, а према упутству произвођача цеви. На сасеченим крајевима
(зидовима), пре повезивања цеви натичним наглавком, мораји се направити закошења и отупити
(оборити) ивице. Унутрашње површине обрађују се шмирглом, а спољне грубом турпијом. Тако
обрађене цеви спајају се на утични наглавак. Једини елемент за спајање је профилисани гумени
прстен. Ова метода омогућава егзактно формирање коморе за дихтовање у којој гумени прстен по
извршеном сабијању има само толико места да спречава исклизавање и зазор између вршка цеви
и врата наглавка.
Спој натичним наглавком се изводи на следећи начин:
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
124
Утични крај цеви се очисти с поља, а наглавак и жљеб изнутра. Гумени дихтујући прстен се такође
очисти. Пре уметања, дихтујући прстен се формира у облику срца. Потом се дихтујући прстен
умеће у жљеб и поравнава. На претходно очишћен и закошен за 150 утични крај цеви нанети
клизно средство у танком слоју. Цев се увлачи у наглавак до удара. Дубина увлачења цеви је
различита за сваки пречник цеви и за њу фабрика даје податке. Међутим, због температурних
разлика, никада се цев не оставља намештена до удара, већ се повуче уназад за шта испоручилац
(фабрика) даје упутство. Гумени прстенови такође на себи не смеју имати никаквих оштећења,
неравнина, трагова испуцалости услед неправилног и дугог ускладиштења.
Контрола исправности споја након монтаже се састоји у визуелном прегледу осовинске управност
натичне цеви и утичног наглавка. Положене цеви треба да буду праве и без напона. Да би се
избегли недозвољени напони, одступања правца не смеју бити већа од одређених вредности у
зависности од дужине цевовода и пречника које су дате у упутству произвођача. Промена правца
(одступање угла) у наглавцима није дозвољена.
Ц - Истовар и складиштење цеви
Манипулација приликом утовара и истовара, као и за време транспорта, треба да се врши на
начин који неће довести до оштећења цеви, у првом реду делова цеви који се спајају.
За исправан утовар у возила или железнички вагон, приликом испоруке цеви, одговоран је
произвођач цеви. За време транспорта цеви треба да налегну целом својом дужином, како би се
избегло њихово савијање.
Утовар, истовар и складиштење цеви врши се у хоризонталном положају. Исправан истовар цеви
на одредиште задатак је наручиоца.
Приликом истовара цеви се не смеју бацати и вући по земљи, него пажљиво истоварати једна по
једна. Ударна оптерећења по правилу треба избегавати, посебно при температури испод 00Ц. Уз
цеви се не смеју налазити предмети оштрих ивица.
Цеви се могу складиштити и на отвореном простору, премда је препоручљиво да се на неки начин
заштите (покрију).
Ако се на одредишту образује депонија онда то треба чинити на следећи начин:
Депонија се формира на нивелисаном и равном месту. Цеви треба тако складиштити да
беспрекорно належу и да не може доћи до деформација. Складиштење се може вршити са и без
подметача, а размак између подметача, уколико се употребљавају, треба да износи 1-2 метра.
Уједно треба пазити да наглавци увек слободно леже. Висина гомиле не сме прећи 2,0 метра.
Цеви се могу складиштити у “пакету” и у редовима.
У пакету су цеви све повезане дрвеним оквиром и леже једна преко друге. Оквири се могу слагати
и један на други под условом да оквири леже један преко другог.
У редове се цеви постављају у облику призме и пирамиде.
У облику призме редови цеви се полажу тако што се први ред цеви постави на дрвене подметаче,
припремљене за ту намену, са наизменично окренутим наглавцима (супротни смерови). Посебан
начин слагања у ред је слагање цеви тако што је сваки следећи ред цеви окренут за 900 у односу
на претходни ред. Приликом слагања цеви у облику призме стављају се између појединих редова
летве. На крају ових летви морају бити причвршћена осигурања дрвеним клиновима да не би
дошло до пада цеви са гомиле.
Код слагања цеви у облику пирамиде, подметачи између редова нису потребни изузев оног првог
до земље. И у овом начину слагања наглавци суседних цеви су насупрот један другом.
Гумене заптивне прстенове треба транспортовати у затвореном (мрачном) сандуку и безнапонском
0
стању. Складиштење је у такође замраченом простору на температури од 00 - 25 C и у без
напонском стању. Гумени заптивни прстенови несмеју се излагати, по гуму, штетним утицајима и
трајном додиру са бакром и бронзом.
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
125
ЗАВРШНЕ НАПОМЕНЕ
Сви радови се изводе по пројекту, датим описима у предрачуну радова и овим техничким
условима грађења.
Уколико је неки детаљ у пројекту непотпун или нејасан Извођач радова је обавезан да се
благовремено обрати Надзорном органу, који позива пројектанта да да објашњење или допуни
детаље на цртежу пројекта.
За све промене у пројекту, које Извођач сам изврши у току извођења радова, пројектант се
ограђује и не сноси евентуалне последице.
Извођач је дужан да чува и сачува све извршене радове до техничке примопредаје објекта
Инвеститору, а у ту сврху мора да изврши одговарајуће обезбеђење за које треба да је сагласан
Надзорни орган.
Обрачун извршених радова обавиће се према потребним документима, а на основу стварно
извршених количина унетих у грађевинску књигу потврђених од стране Надзорног органа.
Сви пројектовани радови морају се извести у зони између обележених граничних линија извођења
регулационих радова. Уколико Извођач радова привремено заузме земљиште изван означених
граничних линија и тиме нанесе штету околном земљишту, дужан је да надокнади штете
оштећенима.
УСЛОВИ ЗА ЧЕЛИЧНЕ ЦЕВИ ПРЕМА ЈУС ПРОПИСИМА
1.Израда цеви и испорука
1.1.Материјал за цеви је ЧО361 према ЈУС Ц.Б0.500 (1970.).
1.2.Израда цеви обавља се по ЈУС Ц.Б5.026, а облик и мере према ЈУС Ц.Б5.240.
1.3.Испорука цеви врши се по ЈУС Ц.Б5.026 тачка 7.116.
2.Изолација
Против штетних утицаја земљишта, подземних вода и лутајућих струја цеви треба заштити
одговарајућим спољним омотачем. Код транспорта воде потребна је и унутрашња изолација. Век
трајања цевовода и генерална оправка одређује се на основу квалитета изолације.
3.Спољна заштита
Заварене челичне шавне цеви треба заштитити вишеслојном изолационом превлаком на бази
битумена. Пре наношења основног слоја цеви треба добро очистити од прљавштине, цундера рђе
и сл.
Изолација се састоји од :
- унутрашње заштитне облоге,
- основног слоја битуменског лака,
- слоја битуменске масе,
- стакленог воала,
- слоја битуменске масе,
- стакленог воала,
- слоја битуменске масе,
- стакленог воала,
- слоја битуменске масе,
- премаза кречним млеком.
Карактеристика материјала :
а) Битуменски лак
- вискозитет по ВК 4 мм на +20°C, највише 20 sec. ЈУС У.М3.100,
- садржај растварача методом исправљања, око 60% (+5%) ЈУС У.М3.250,
- карактеристике остатка после испаравања ЈУС У.М3.085,
- тачка размекшавања по П.К. у °C, 105-120 ЈУС У.М3.010,
- пенетрација 1Н/5sec. на 25°C у десетинкама милиметра, 10-35 ЈУС У.М3.010,
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
126
- пепео, највише 0,5 теж.% ЈУС У.М3.010,
2
- упијање воде на +40°C, за 5Х највише 1,5g/m , Холандски прописи, тачка 3.9.,
- подобност апликације, премаз после сушења мора дати хомоген континуалан филм
уједначене дебљине без визуелних недостатака (мехурића, зрнитост, прскотине,
љуштење и др.) и добре пријањљивости,
- физиолошка подобност, одговарајућа.
б) Битуменска маса
- тачка размекшавања по П.К. у °C, најмање 90°C ЈУС У.М3.010,
- пенетрација 1Н/5сец. код 25°C у десети део милиметра, најмање 15 ЈУС У.М3.010,
- тачка лома по ФРАСС-у °C, најмање -10°C ЈУС У.М3.010,
- дуктилитет код 25°C у сантиметрима, најмање 2cm ЈУС У.М3.010,
- течење под нагибом од 45° за слој од 5mm, на челичном лиму, на +70°C за највише
6mm. Холандски прописи тачка 3.4.,
- отпорност на утискивање печата под оптерећењем од 0,25 МPа на 25°C, највише 17mm.
Холандски прописи тачка 3.5.,
- отпорност на удар куглом од 66,8kg на 0°C при слободном паду од 2m, не показује
промене. Холандски прописи тачка 3.6а.,
- садржај пепела, највише 35% тежине. ЈУС У.М3.010,
- нагињање пуниоца ка таложењу на 200°C, за 5х највише 2 (однос између садржине
пепела у горњој и доњој половини бурета). Холандски прописи тачка 3.8.,
- упијање воде, за 5х највише 1,0g/m2. Холандски прописи тачка 3.9.,
- пријањљивост : одговарајућа према условима испитивања. Холандски прописи
- пуниоци : фино млевен квалитетни минерални материјал, који не бубри и не тачка 3.11.,
- садржај парафина у % тежине највише 2,5%. ЈУС У.М3.010, даје укус и мирис води,
- физиолошка подобност, одговарајућа.
в) Стаклени воал
- прекидна сила
- подужно .................................... мин
- попречно ..................................мин
- сагорљиве материје 15-17%
- дебљина влакана 18-22микрона
- дебљина воала0,5-0,7mm
- тежина воала0,6-0,7N/m2
- порозност0,8-1,2mm ВС
- хидролитична класа 4
30N/50mm
60N/50mm
Изведена изолацијом мора имати дебљину 6,0mm са толеранцијом +1mm, и мора да издржава
напон од 25kV. Испитивање ваљаности изолације врши се дефектоскопом. При лаганом кретању
дефектоскопа дуж цеви код дефектних места прескачу варнице. Сва дефектна места треба
поправити и поново испитати.
4.Унутрашња заштита
Изабрана заштита материјала за унутрашњу изолацију мора да је у води постојана и пре свега
слободна од по здравље штетних састојака и не сме придавати води укус и мирис. Састоји се од
једног темељног премаза ибитолом и једног премаза ибитол лаком и наноси се на потпуно суву и
очишћену до металног сјаја површину цеви. Карактеристике ибитол лака треба доставити
инвеститору на сагласност.
5.Извођач радова је дужан да на бази захтеваних физичко механичких и заштитних карактеристика
пропише детаљно по операцијама своју технологију израде изолације и на бази исте изврши
пробно испитивање преко одговарајуће овлашћене установе. Позитивне резултате испитивања са
технологијом израде изолације, треба доставити инвеститору на сагласност.
6.Заваривање челично-шавних цеви на терену
Цеви се могу заваривати изван рова или сукцесивно у рову ручним електролучним поступком.
Обезбеђење захтеваног положаја цеви пада у одговорност монтажера. По завршеном заваривању
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
127
монтажер предаје Инвеститору геодетски снимак положеног цевовода. Потом се може вршити
испитиваже цевовода на хидраулички притисак.
7.Заварљивост
Заварљивост концтрукционих челика који се употребљавају за израду шавних цеви је добра,
посебно умирених челика какав је Ч.0361. Поступак којим се цеви заварују на терену је ручно
електролучно заваривање.
8. Избор електрода
Електроде морају по свом саставу да одговарају челику који се заварује према ЈУС Ц.Х3.011. С
обзиром на врсту облоге за све конструкционе челике највише одговарају електроде са базичном
облогом погодне за рад у свим положајима, док електроде са целулозном и рутилном облогом
одговарају за конструкционе челике који немају гарантовану жилавост на ниским температурама.
Електроде са целулозном облогом посебно су погодне за теже услове рада, на пример за
корекције и завар цеви. Њима се лако успоставља и одржава лук док се на базичним луковима
успоставља теже. Ово нарочито долази до изражаја код спојева са хетерогеном зазорима (на
пример код лошије припреме). С обзиром на ово за Ч.0361. одговарале би према ЈУС Ц.Х3.011.
следеће електроде : за корени завар Е 342 011 ЈУС Ц.Х3.011. За даље слојеве носећег дела
завара Е 342 ??? ЈУС Ц.Х3.011.
С обзиром на рад на терену нарочито је важно да се не употребљавају влажне електроде јер се
неће постићи завар потребног квалитета. Влажне електроде базичне облоге (рутилне) регенеришу
се сушењем у електричним пећима на следећи начин : загревају се на температури од 350°C у
трајању од 2х, а затим се складиште на температури од 100-150°C.
Електроде са целулозном облогом уопште се не суше јер долази до одвајања облоге од језгра.
Уколико сушење није могуће извести на горњи начин, за нужду може се електрода оставити у
кратак спој неколико минута пре заваривања, а затим се охлади и тек потом користи.
9.Припрема цеви за заваривање
Крајеви цеви морају бити одсечени усправно на њихову осу и ослобођени изолације на дужини од
најмање 150mm. Најчешће се користи В-шав са закошењем ивица од 30°+5°. Све ивице шава
морају се непосредно пре заваривања очистити од металног сјаја. Уколико се заварују цеви
различитих дебљина потребно је извршити претходну припрему.
10.Заваривање цеви
Причвршћивање се изводи на растојању од 50mm у корену вара и то унакрсно. Нарочиту пажњу
треба обратити код извођења кореног вара. Пре наношења сваког следећег слоја треба
одстранити шљаку са претходног слоја брусилицом и изузетно челичном четком, јер од тога зависи
квалитет вара. Правац заваривања по обиму цеви назначен је на следећој скици :
11.Одређивање параметра заваривања
Код ручног електролучног заваривања од главног параметра директно зависи квалитет завареног
споја. Код сучеоних спојева пречник језгра електроде зависи од дебљине основног материјала и
положаја завара унутар шава (корени, попуна или завршни).
За цев од Ч.0361. дебљине зида 6,0-8,0mm одговарали би следећи пречници електрода:
- за корени завар дебљина језграØ = 3mm
- за завар попуне дебљина језгра Ø = 4mm
Јачина електричне струје утиче на облик и квалитет завареног споја, јер према Xауловом ефекту
од ње директно зависи развијена количина топлоте у металу шава.
За горњи пример јачина струје би била :
- И (20-25) дебљина језгра = 100-130 А
- И (20-25) дебљина језгра = 160-200 А
Напон електричног лука обично није могуће мерити јер уређаји за заваривање нису снабдевени
волтметром, па се прописује дужина електричног лука која се може доста прецизно и визуелно
проценити.
За горњи пример дужина електричног лука би била :
- л (0,9-1,1) дебљина језгра = 2,7-3,3mm
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
128
- л (0,9-1,1) дебљина језгра = 3,6-4,4mm
Угао електроде према линији спајања код кореног завара требао би да буде 70°-80°, код завара
попуне 60°-70°, а код покривеног завара 50°-60°.
12.Атест заваривача
За извођење радова заваривања, заваривачи морају бити атестирани према ЈУС Ц.Т3.061. и то у
условима истоветним теренској монтажи.
13.Контрола квалитета заварених спојева
Ради оцене квалитета заварених спојева врши се микроскопска и радиографска контрола према
ЈУС Ц.Т3.040. класа Ц (испитивање зрацима). Филм треба да обухвати цев, монтажни завар и
делове радионичког завара. Према оценама МИЗ-а задовољавају оцене 1,2 и 3, док оцене 4 и 5 не
задовољавају.
Обим испитивања : 35% монтажних завара се испитује прозрачивањем, а остатак ултразвучном
методом, уколико се уговором не регулише другачије.
5.2.ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА СПОЉНИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА КИШНЕ
КАНАЛИЗАЦИЈЕ
5.2.1.Припремни радови
5.2.1.1. Обележавање трасе
Опис рада
Обележавање трасе. Пре почетка радова извршити геодетско снимање трасе као и свих других
објеката.
Обрачун рада: се врши по м' комплетно снимљене трасе.
5.2.2.Земљани радови
5.2.2.1. Машински и ручни ископ рова за постављање канализационих цеви
Опис рада
Машински и ручни ископ рова у материјалу III категорије за постављање канализационих цеви,
сливничких веза за уличне и олучне сливнике. Ширина рова је променљива у зависности од
пречника цеви и дата у табелама ископа. Дубина рова је дата у подужним профилима и табелама
ископа. Ископ вршити машински осим на деоницама где се траса укршта са инсталацијама ПТТ и
ЕДБ, где ће се ископ вршити ручно, као и фино планирање. Бочне стране рова морају бити
правилно одсечене, а дно рова фино испланирано са падом датим у пројекту. Прилоком ископа
земљу одбацити најмање 1 m од ивице рова.
Обрачун рада: се врши по m³ ставарно ископаног материјала у самониклом стању. Мерења се
заснивају на попречним пресецима терена мереним пре и после ископа, у складу са пројектом, и
одобреним од стране Директора пројекта. Попречни пресеци ће бити примењљиви за плаћање тек
после одобрења и потписа Директора пројекта.
2.1.2.1.1. Машински и ручни ископ јаме за шахтове
Опис рада
Ископ извршити до нивоа подземне воде, да би се на тој коти извршила израда АБ конструкције.
Даље копати унутар зида шахта у сегментима од ≈ 1m-2m уз континуално спуштање и бетонирање
зидова до пројектоване коте.
Обрачун рада: се врши по m³ ископаног материјала.
5.2.2.2.Планирање дна рова
Извршити фино планирање дна рова у свему према котама и падовима из подужних профила.
5.2.2.3. Испуна песком
Опис рада
Набавка, транспорт и уграђивање песка испод (постељица), са стране и изнад цеви. После
постављања цеви на постељицу и завршеног испитивања на водоиздржљивост, извршити
затрпавање цеви до на 10cm изнад темена цеви. Насипање вршити ручно у слојевима од највише
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
129
30cm са истовременим подбијањем испод цеви и набијањем слојева ручним набијачима. Највећа
величина зрна песка не сме прећи гранулацију од 3mm.
Обрачун рада: Плаћа се по m³ уграђеног песка у ров.
5.2.2.4. Испуна шљунком
Опис рада
После завршеног испитивања канализације на вододрживост извршити ручно затрпавање рова.
Затрпавање вршити природ. шљунком у слојевима од 30cm уз потпуно набијање и истовремено
вађење подграде рова. Највећа величина зрна (комада) материјала за затрпавање не сме прећи
границу од 30mm. Затрпавање рова почети тек по одобрењу Директора пројекта. Набијање вршити
до збијености од 95 % од лабараторијске збијености по Проктору.
Обрачун рада: Плаћа се по m³ уграђеног шљунка у ров.
5.2.2.5. Транспорт ископаног материјала
Опис рада
Сав преостали материјал од ископа одвести на депонију (до 12 km) коју назначи Директор пројекта.
У цену улази утовар, транспорт, истовар и грубо разастирање материјала по депонији.
Обрачун рада: Плаћа се по m³ превезеног материјала.
5.2.2.6. Разупирање рова
Опис рада
Разупирање рова извршити по целој дубини рова обострано, водећи рачуна да се разупирањем
осигура несметан рад, сигурност радника и самог ископа. Разупирање извршити дрвеном
подградом, паралелно са напредовањем рова.
Обрачун рада: Плаћа се по m² разупртог рова.
5.2.2.7.Одводњавање и црпљење подземне воде
За време извођења радова Извођач је обавезан да врши одводњавање и црпљење воде тако да
осигура несметано извођење радова. Одводњавање темељне јаме односно рова врши се ручним
црпљењем или преносним црпкама. При извођењу радова користити гравитационо одвођење воде
где год је то могуће. Уколико је то немогуће извести Извођач је дужан да изведе одводне канале до
шахта (сабирник) и изведе систем пумпи за евакуацију воде из шахта (рова).
Извођач је дужан да на организационој разради посла предложи систем одводњавања и црпљења
подземне воде који, пре отпочињања радова, мора бити усвојен од стране Инвеститора.
5.2.3. Монтажни радови
5.2.3.1. Набавка, транспорт и монтажа цеви
Опис рада
Набавка, транспорт, разношење дуж рова и монтажа у рову канализационих цеви. Цеви пажљиво
положити на предходно припремљену постељицу од песка и дотерати по правцу и нивелети према
пројекту. Радове извести у свему према техничким прописима заову врсту цеви, приложеним
цртежима и упутствима Директора пројекта. У цену улази сав материјал са растуром, разношење
цеви дуж рова, преглед сваке цеви и спојнице, спуштање у ров на слој песка и спајање цеви.
-Челичне цеви
ДN 600 mm
ДN 800 mm
-LГ cevi
ДN 80 mm
-PВC cevi
-ДN 160 mm
Обрачун рада: Плаћа се по м' комплетно монтираних цеви у зависности од пречника.
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
130
5.2.3.2. Ливено гвоздени поклопци
Опис рада
Набавка, транспорт и монтажа ливено гвоздених поклопаца са оквиром СРПС.М.Ј6.226 за
ревизионе силазе (носивости 400 кN). Поклопац са оквиром се монтира на армирано бетонски
прстен на врху шахта.
Обрачун рада: Плаћа се по комаду комплетно монтираног поклопца.
5.2.3.3. Лаки поклопци
Опис рада
Набавка, уградња поклопца од ребрастог лима са рамом од Л профила и заштитом од епокси
премаза. Обрачун по комаду уграђеног поклопца.
5.2.3.4. Опрема за црпну станицу
Опис рада
Набавка, транспорт и монтажа комплетне опреме за црпну станицу за препумпавање воде из
транспортне траке. У цену улазе 2 (две) пумпе (радна и резервна) Q=2.5l/s, Х=6m (са комплетном
опремом за уградњу и функционисање), и остали фазонски комади и опрема према спецификацији
из детаља црпне станице.
Обрачун рада: Плаћа се по комплетно монтираној опреми за црпну станицу (са аутоматиком за
стартовање и искључивање).
5.2.3.5. Уградња челичне решетке
Набавка, транспорт и уградња челичне решетке на каналу у уласку у пумпну станицу
0.5 х0.5 cm
Обрачу по комаду уграђене решетке
5.2.4.
Бетонски и армирано-бетонски радови
Све позиције предмера и предрачуна радова обухватају, поред описа појединачних ставки, сав
рад, механизацију, помоћни алат, трошкове и зараду предузећа потребних за квалитетан и
комплетан завршетак описане позиције. Обрачун количина стварно изведених радова вршиће се
према одредбама које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству''.
Следеће ставке важе за све позиције бетонских радова:
-Бетон ће бити справљан од агрегата и цемента атестираних по важећим прописима.
-Бетонски и армирачки радови ће бити изведени у свему по пројекту, статичком прорачуну и
важећим правилницима.
-Бетон ће бити справљан, транспортовн, уграђен, негован и испитиван на пробним узорцима по
одредбама које прописује важећи "Правилник о техничким нормативима за бетон и армирани
бетон" ПБАБ 87 - "Службени лист СФРЈ" - бр.11/87.
-Мешање бетона мора се вршити машинским путем, а набијање вибрирањем.
-Арматура се плаћа посебно.
-Арматуру очистити од рђе и прљавштине, исправити, исећи, савити и уградити по арматурним
цртежима.
-Јединична цена арматуре садржи и постављање подметача за постизање предвиђених
заштитних слојева и правилног положаја арматуре у конструкцији. Сва подеона гвожђа и
узенгије ће бити чврсто везани за главну арматуру тако да не може доћи до промене положаја
арматуре за време бетонирања конструкције.
-За квалитет уграђене арматуре одговара Извођач.
-Плаћање је по кг уграђене арматуре без обзира на сложеност и пречник шипки арматуре, а према
табличним тежинама.
-У цену бетона је урачуната оплата и скела.
-Обрачун укључује сав рад, материјал, помоћни алат, уграђивање и неговање бетона, као и
остале трошкове и зараду предузећа.
5.2.4.1. Ревизиони силази
Опис рада
Израда округлих ревизионих силаза Ø100cm од готових монтажних елемената од армираног
водонепропусног бетона МБ40. У цену се рачуна: набавка, транспорт и монтажа готових бетонских
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
131
прстенова, са уграђеним пењалицама као и бетонирање доњих плоча, кинета и каскада
ревизионих силаза набијеним бетоном МБ20 и њихово малтерисање цементним малтером у два
слоја до црног сјаја, подлоге од шљунка д=10cm и мршавог бетона МБ15 дебљине д=10cm испод
доње плоче ревизионих силаза.
Обрачун рада: Плаћа се по комаду изведеног ревизионог силаза са свим утрошцима материјала и
радне снаге - Ø100 cm.
5.2.4.2. Бетонски прстенови
Опис рада
Израда прстена од армираног бетона МБ30 унутрашњег пречника 62,5cm за поклопац ревизионог
окна.
Обрачун рада: Плаћа се по комаду комплетно изведеног бетонског прстена.
5.2.4.4. Мршав бетон
Опис рада
Израда слоја од мршавог бетона испод доње плоче ревизионог силаза, од МБ15, дебљине 10cm.
Обрачун рада: Плаћа се по m³ комплетно изведеног слоја од мршавог бетона.
5.2.4.5. Израда шахтова и црпне станице
Опис рада
Израда ревизионог силаза - црпне станице од армираног бетона марке МБ30. Бетон је марке
водонепропустљивости В-4 и марке отпорности на мраз М-150. У јединичну цену урачуната је
уградња пењалица као и обрада отвора у зиду неопренском гумом према детаљу.
Обрачун рада: Плаћа се по m³ уграђеног бетона.
5.2.4.6. Глатки бетонски челик
Опис рада
Глатки бетонски челик ГА 240/360, набављен, исечен, савијен и постављен у конструкцији и свезан
према прописима и пројекту.
Обрачун рада: Плаћа се по кг уграђеног глатког бетонског челика.
5.2.4.7. Мрежаста арматура
Опис рада
Мрежаста арматура Q-188, набављена, исечена, савијена и постављена у конструкцији и свезана
према прописима и пројекту.
Обрачун рада: Плаћа се по kg уграђене мрежасте арматуре.
5.2.4.8. Челични профили
Опис рада
Набавка, транспорт и уградња челичних профила, у свему према опису и детаљу.
Обрачун рада: Плаћа се по kg уграђеног челичног профила.
5.2.5.
Остали радови
5.2.5.1. Испитивање цевовода
Опис рада
Испитивање канализационих цеви на водоиздржљивост према приложеном упутству.
Обрачун рада: Плаћа се по m’ испитаног цевовода.
5.2.5.2. Геодетско снимање
Опис рада
Геодетско снимање кишне канализације извршити по извршеном пријему канализације а пре
затрпавања раова и то: положај ревизионих окана и сливника, њихова растојања (дужине
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
132
деоница), пречнике цеви по деоницама, коте дна ревизионих окана, као и коте дна и пречнике свих
цеви које се појављују у ревизионом окну.
Обрачун рада: Плаћа се по m’ комплетно снимљене мреже.
5.2.5.3.
Обезбеђење постојећих инсталација
Опис рада
Обезбеђење постојећих инсталација при затрпавању рова, у који се полажу канализационе цеви.
Предлог обезбеђења постојећих инсталација дат је у детаљу. Плаћа се паушално.
5.2.5.4. Испирање мреже
Опис рада
Испирање канала са одстрањивањем свих грубих предмета и прљавштине. Испирање се врши
помоћу аутоцистерни.
Обрачун рада: Плаћа се по m' цевовода.
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
133
6. - ОБЈЕКТИ ОТВОРА ДО 5,0 m -
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
134
06.01. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
06.01.01 Припрема градилишта
Уклањање шибља и дрвећа обухвата сечење шибља и стабала свих димензија, одсецање грања,
резање стабала и дебелих грана на дужине погодне за превоз, ископ корења, шибља и пањева
раније и новопросечних стабала, као и одношење шибља, грања трупаца и пањева. Површине које
треба очистити од шибља, дрвећа и пањева означене су у ситуацији или их одређује надзорни
орган пре почетка рада. чишћење обухвата и уклањање свега непоторебног материјала заосталог
након ових радова.
Шибље, стабла и пањеве уклонити на свим површинама предвиђеним у пројекту, као и на местима
која одреди надзорни орган. Извођач мора рушити стабла уз пуну примену ХТЗ мера и без
наношења штете суседним објектима, поседима уз трасу и имовину уопште. Рушењем стабала не
сме се оштетити стабла која нису предвиђена за рушење.
Уклањање вештачких објеката (ограда, путева, знакова итд) обухвата рушење и уклањање
постојећих потпорних зидова, рампи, бетонских канала, објеката отвора до 5,0 m' и других
масивних конструкција и њихових темеља. Рад укључује утовар, транспорт и депоновање
материјала. Количине описаних радова су предвиђене пројектом или их одређује надзорни орган.
Рушење и уклањање наведених објеката треба обавити на одговарајући начин тако да се не
наноси штета осталим објектима и поседима дуж трасе пруге. Материјал од порушених објеката се
утовара и превози на даљину до 500 m' и депоније према одлуци надзорног органа.
Организација градилишта садржи:
- Израда приступног пута
Радови обухватају рашчишћавање и планирање терена, израда система одводњавања, израда
подлоге од набијених насутих материјала, и израда хабајућег слоја.
- Изградња смештајних канцеларијских и магацинских објеката
У оквиру ових објеката обавезна је изградња просторија за надзор. Минимални услов је: једна
2
2
канцеларијска просторија са мин 16 m и два стола са полицама, чајна кухиња 4 m и мокри чвор 5
2
m . Ови радови укључују монтажу и демонтажу објеката.
- Израда постројења за снадбевање водом
У то укључује пумпе, захват довод воде и резервоаре. Плаћа се монтажа и демонтажа.
- Израда прикључака о развода струје
Радови обухватају ваздушни довод струје, трафо, развод струје. Плаћа се монтажа и демонтажа.
- Ограда
Градилиште мора бити ограђено привременом оградом са капијом. Плаћа се монтажа и
демонтажа.
- Локални услови
Потребно је предвидети коришћење градилишта у вези специфичности локалних услова. У то
спадају заштита изворишта, археолошких налазишта, гасовода, водовода, водојаза, речних токова.
Постојећа гробља треба преместити у сагласност са локалним верским ауторитетима и властима.
Ови радови обухватају и заштиту градилишта од продора, површинских вода, снежних услова,
удара ветра и друго.
- Метеоролошка опажања
Током радова треба мерити: температуру ваздуха, количину падавина, водостај водених токова,
температуру речне воде и мерење нивоа подземне воде. За ове радове потребно је предвидети
одговарајућу опрему и просторије.
- Постојеће инсталације
Пројектант је дужан да сними све постојеће надземне и подземне инсталације и да уколико су у
колизији са радовима да решење њиховог уклањања. Извођач је дужан да реши проблеме
колизије са инсталацијама уколико на њих наиђе, а нису обувхаћене пројектом. Извођач се
обавезује да у том случају поштује у свему услове које је прописао Власник или корисник
инсталација које се измештају. Постојеће инсталације извођач је дужан да ефикасно заштити у
току радова и да пружи надзорном органу доказе о предузетој заштити. У случају оштећења било
које инсталације, извођач сноси све трошкове око надокнаде штете, односно успостављања
пређашњег стања.
- Привремене и помоћне конструкције
Уколико нису садржане у детаљима главног пројекта извођач је дужан да пре почетка радова
сачини пројекат привремених и помоћних конструкција и упуте их на одобрење пројектанту или
надзорном органу. Ови пројекти морају бити израђени од овлашћених инжењера извођача у
служби припреме и морају садржавати техничке описе и прорачуне склопне и детаљне цртеже за
извођење.
Радови на припреми градилишта се плаћају паушално.
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
135
06.01.02 Радови на рушењу
Овај рад треба да буде обухваћен пројектом новог објекта, ако није изводи се по налогу надзорног
органа.
Код објеката материјал рушити до делова погодних за овоз. Одвоз материјала врши се на локацију
коју одреди надзорни орган. Материјал на одлагалишту се планира тако да не задржава воду и не
угрожава околину. По посебном налогу надзорног органа одложен материјал треба прекрити
хумусом.
Плаћање ових радова врши се:
- за мале надзорне објекте, и делове објеката радови се плаћају паушално;
- рушење делова објеката који се налазе испод површине терена плаћа се кроз радове на ископу
темеља;
- рушење целих објеката (зграда мостова итд.) плаћа се по јединичним ценама у предмеру радова
из главног пројекта. Уколико се продаје материјал из рушевине, продају врши инвеститор
лицитацијом или директном понудом, док извођачу припада надокнада за радове на рушењу и
сортирању материјала.
06.02. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
06.02.01. Широки ископ
Ископ хумуса
Површински ископ хумусног слоја тла разних дебљина и његово пребацивање у сталну или
привремену депонију. Рад мора бити обављен у складу с пројектом,односно захтевима надзорног
органа.
Хумус је површински слој природног тла који садржи органске састојке у количини која му даје
неповољне карактеристике. Те карактеристике манифестују се у отвореној шупљикавој структури и
малој механичкој отпорности материјала. због својих карактеристика хумус под оптерећењем
знатно мења запремину, а при променама садржаја воде осетно му се смањује носивост, тако да
није погодан као грађевински материјал и мора се прибегавати његовом одстрањивању.
Хумус се ископава искључиво машински, а ручно једино тамо где то машине не би могле да обаве
на задовољавајући начин. Гурање хумуса у депонију мора се обављати тако да не дође до
мешања с нехумусним материјалом. Приликом ископа хумуса не сме се допустити дуже
задржавање воде на тлу да га не би прекомерно расквасила. Стога у току ископа треба водити
рачуна о томе да буде омогућено стално попречно и уздужно одводњавање.
Дебљину хумусног слоја одређује надзорни орган у присуству овлашћеног представника извођача,
за сваки профил посебно. Ако хумусни слој и тло погодно за уређење у темељно тло није могуће
јасно разделити визуелним начином, дебљина хумусног слоја одређује се на основу
лабораторијског испитивања садржине органских састојака (SRPS U.B1.024).
Ако није другачије одређено посебним техничким условима, хумусним слојем сматра се
површински слој природног тла у коме је садржај органских састојака већи од 10%.
Широки ископ
Овај рад обухвата широке ископе који су предвиђени пројектом или захтевом надзорног органа при
градњи објеката. Рад укључује и утовар ископаног материјала у транспортна средства. Ископ се
обавља према профилима, висинским котама из пројекта и прописаним нагибима косина, а
узимајући у обзир геомеханичке особине тла и захтеване особине за наменску употребу ископаног
материјала, у складу са овим Техничким условима.
Избор технологије рада код широког ископа зависи од:
-предвиђених вештачких радова ако их има у трупу саобраћајнице - доњем строју (потпорни
зидови, дренаже, канализације),
-врсте тла,
-могућности примене одређене механизације за ископ и превоз,
-дубине и дужине захтеваног ископа,
-количине тла који треба ископати,
-превозних дужина
Користећи се наведеним елементима, као и другим моментима који могу утицати на избор
технологије рада, извођач ће, придржавајући се одговарајућих важећих прописа и стандарда, а у
складу с овим Техничким условима, изабрати оптималну технологију за ископ.
Све ископе треба обавити према профилу маса, попречним профилима, предвиђеним висинским
котама и прописаним нагибима по пројекту, односно по захтевима надзорног органа. При изради
ископа треба провести све мере сигурности при раду и сва потребна осигурања постојећих
објеката и комуникација.
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
136
При раду на ископу треба пазити на то да не дође до поткопавања или оштећења пројектом
предвиђених косина услед чега би могло доћи до клизања и одрона. Извођач је дужан да сваки
евентуални случај поткопавања или оштећења одмах санира по упутствима надзорног органа и за
то нема право да тражи одштету ил накнаду за већи или непредвиђени рад.
Широки ископ треба обављати употребом одговарајуће механизације и других средстава, а ручни
рад огрничити на неопходни минимум.
Зависно од врсте тла и употребљене механизације, којом је могуће обављати ископ, код широког
ископа треба разликовати:
Ископ у материјалу I и II категорије. Ови ископи врше се употребом лакше и теже механизације
(булдожери скрепери и грејдери, рипери).
Ископ у материјалу III категорије. Овај ископ врши се у две фазе. Прва фаза садржана је у бушењу
рупа и минирању стенске масе. Друга фаза је уклањање материјала механизацијом.
При ископу тла осетљивих на атмосферске утицаје треба истовремено осигурати утовар, превоз,
истовар и уградњу материјала од места сталне депоније или до места уградње у насип.
Материјали из широког ископа могу бити различитог састава, па одводњавање, како попречно,
тако и уздужно, мора усвим фазама рада да буде беспрекорно решено. Отежани рад као и замена
водом презасићеног материјала због неправилног рада и лошег одводњавања, неће се посебно
плаћати.
За време рада на ископу, па до завршетка свих радова на објекту, извођач је дужан да брине о
томе да услед евентуалног неправилног одводњавања не дође до оштећења израђених косина и
да не буде угрожена њихова стабилност пре озелењавања и предаје објекта на употребу.
Ископ темељених јама и ровова
Ови радови укључују ископ земљаног материјала. Ови радови морају бити унети у дневник и
морају бити оверени од надзорног органа. Пројекат мора да садржи: Геомеханички пројекат са
категоризацијом земљишта по дубини, Спољне димензије темељне јаме, Доњу коту ископа
темељне јаме, Пројекат подграде, Количину појаве подземне воде уколико се јавља, Начин обраде
подтла и Услове засипања изведене конструкције у темељној јами.
Уколико пројекат не садржи било коју од ових ставки, дужност извођача радова је да то обради и
прибави сагласност пројектанта и надзорног органа.
Ископе за темеље треба обављати одговарајућом механизацијом тако да се ручни рад сведе на
најмању меру и у складу са категоријама земљишта. Ископани материјал треба вертикалним
транспортом транспортовати ван јаме и депоновати поред јаме на сигурном одстојању. У току
ископа треба привремено дно увек профилисати ради евакуације воде. Ако је тло које се копа
осетљиво на воду или мраз, потребно је предузети потребне мере да се тло заштити. Фронт рада
приликом ископа треба тако одредити да је радна зона увек заштићена, односно не подграђена
зона одговара увек сигурносној величини задати материјал. У случају ископа у земљишту
категоирје IV-стена, где је потребно минирање, извођач је дужан да припреми пројекат минирања,
у коме нарочито треба да разради осигурање темељне јаме, околних објеката и већ извршених
радова. На овај пројекат надзорни орган даје сагласност код неразупртих грађевинских јама где
се стране обликују у облику косина, потребно је урадити нагиб косине тако да она остаје стабилна.
Нагиб косине утврђује геомеханичар искуствено или се ради провера табилност косина према
SRPS U.C4.200/9.8. Ово је нарочито потребно уколико по ивици косине постоји оптерећење од
неког пролазног или сталног оптерећења. Уколико се ради косина, на врху косине мора се извести
сигурносна берма најмање ширине 60 cm без оптерећења.
Дно јаме копати до пројектоване коте. Дно ископа мора бити равно. Равност се утврђује тако што
испод летве дуге 4,0 m, у било ком правцу терен одвоји 3,0 cm.
Код везаних материјала категорије I и II ископ се врши до коте + 30 cm од пројектоване коте.
Преостало ископавање и равнање врши се непосредно пре бетонирања стопе темеља. На
контактној површини тла захтева се степен зибјености Dpr > 0,95 и сува запреминска тежина d
2
>1,55 gr/cm . Степен збијености се одређује по стандардном Прокторовом поступку (SRPS
U.B1.046).
Код невезаних материјала категорије I и II на контактној повшрини тла захтева се збијеност која се
код оваквих материјала одређује модулом деформације (Еv2), опитом оптерећења кружном
плочом. Захтева се да је Еv2 > 50 MN/m2.
Пошто је у темељној јами тешко извести опит, због немогућности контра терета, може се
применити опит плочом помоћу лаког уређаја са падајућим теретом (према ТП БГ - СтБ Теил Б.83
(Technischer Platten druck versuch min Nilfe Leichten Fallgenichtsgerates 1992). Захтева се Еvdin
>100 MN/m2.
Уколико материјал не задовљава ове тражене услове потребно је или набити материјал до
предвиђених параметара, или извршити замену набијеним шљунком са истим параметрима.
Минимална дебљина замене је 30 cm. Пројекат набијања подтла или замене шљунком ради
извођач, а оверава надзорни орган. Уколико је немогуће евакуисати сву воду са подтла, а по
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
137
дозволи пројектанта и надзорног органа може се извести подводно бетонирање са специјалним
левком који усипа бетон подну воде. Уколико је стопа темеља армирана, изнад подтла обавезно
извести слој неармираног бетона МB 15 минималне дебљине 15 cm.
Уколико се у току копања наиђе на материјале који су у геомеханчкомм извештају поменути, веће
комаде стена,на продоре већих количина воде, на старе објекте, инсталције идруго, Извођач ће по
налогу Надзорног органа припремити и извести радове на превазилажењу проблема. Ови радови
су предмет посебне наплате.
Димензије основе грађевиснке јаме рачунају се на следећи начин:
-код неразупртих јама до спољне олате грађевинског објекта
-код разупрте јаме до спољне оплате конструкције разупора
Уколико постоји потреба за радним простором између зидова грађевинског објекта и зидова
грађевинске јаме (на пример израда изолације) признаје се простор од највише 50 cm ако друкчије
није предвиђено пројектом.
Кота од које се мери дубина ископа је средња висинска кота терена добијена мерењем четири
угловне тачке темељне јаме. У обрачун улази сав рад материјал на ископу, обрачунат према горе
наведеним димензијама за сваку категорију ископа од I-IV. Сав прекопани материјал из страница и
дна пада на терет Извођача.
Радови на разупирању и подграђивању
Ови радови обухватају подграђивање темељних јама подградом од дрвене грађе, комбинацијом
дрвене грађе и челичних носача и подграђивање челичном грађом.
Подграђивање дрвеном грађом састоји се од побијања или постављања дрвених талпи, и дрвених
греда и разупора за држање зида од дрвених талпи.
Пројекат подграде дужан је да изради пројектант или Извођач радова на основу пројектне
документације геотехничког елабората снимљених кота терена и снимљеног нивоа подземне воде,
и прогнозиране осцилације овог нивоа. Пројекат који ради Извођач, подлoжан је овери пројектанта
и Надзора. Пројекат подграде мора да обезбеди јаму од околних објеката и саобраћаја. Подграда
која се нагиње или бочно помери за време израде мора се исправити о трошку Извођача. Уколико
Извођач предвиђа вађење грађе, мора технолошки процес ускладити тако да приликом вађења не
оштети изведени објекат. Вишак подграде ће Извођач сасећи по налогу Надзора приликом
засипања темеља.
Талпе за заптивање могу бити рађене на перо и жљеб. За побијање талпе на месту удара имају
папучу, а врх зарезан и опшивен. Димензије талпи се одређују статичким прорачуном, квалитет I
класа према SRPS U.D0.001. Обла и резана грађа прорачунава се према утицајима а нарочито
извијање према SRPS U.C9.200. Квалитете SRPS U.D0.001.Допуштени напони се одређују на
основу SRPS U.C9.400. Уколико постоји захтев да подграда буде водонепропусна, морају се
спојеви контролисати и унапред одредити редослед побијања талпи. Код прибоја талпе се побијају
дубље од темељног дна за висину која хидрауличким прорачуном водопронепропусности буде
одређена.
Радови ће се обрачунати према броју квадратних метара спољних вертикалних површина
подграде или прибоја и то са средњом мером добијеном мерењем средње висине добијене из
средње вредности висина четири ивичне тачке,или према цртежу. Овај обрачун обухвата пуну
надоканду за сав рад, материјал,транспорт. Делови подграде ван ових мера и подграда уклоњена
после бетонирања конструкције су власништво извођача.
ВЕРТИКАЛНИ ТРАНСПОРТ
Радови на вертикалном транспорту обухватају изношење ископаног материјала и депоновање
поред јаме. Организиација рада која је надлежност извођача обухвата избор опреме и изношење
материјала. Опрема мора бити димензионисана и изабрана према категорији материјала и
количини ископаног материјала. Извођач је дужан да предвиди 50% више резервног погона.
Пројекат извођача оверава надзорни орган.
Радови на изношењу материјала одређују се на бази димензија којима се дефинише ископ
материјала. Количине ових материјала према висини транспорта се одређују на зоне према висини
транспорта и то: 0-4m и 4-8m. Свака од ових висина дефинише количину ископа за коју се
калкулише цена рада. У цену рада улази монтажа и демонтажа опреме, сав рад и енергија.
Радови на црпљењу воде
Геотехнички пројекат мора да дефинише ниво подземне воде и њен квалитет. У случају сумње да
ниво воде осцилује, геотехнички истражни рад мора да укључује пиезометриска испитивања
минимум за један хидролошки циклус. У случају да пројекат не садржи податак о нивоу воде
обавеза извођача радова је да направи истражни бунар и изврши мерења нивоа подземне воде.
Ови радови падају на терет инвеститора.
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
138
Пројекат организације градилишта који припрема извођач садржи и опрему за црпљење воде
према утврђеном дотоку. Утврђују се границе дотицаја које се узимају у обрачун:
-дотицај од 50-150 l/min
-дотицај од 150-300 l/min
-дотицај од 300-600 l/min
и њихова цена придодаје се цени m3 на ископу земље. У цену улази монтажа и демонтажа опреме
сав рад и енергија. У димензионисању уређаја обавезно предвидети 100% резервног капацитета
за црпљене у виду посебне јединице.
Радови на одвозу материјала
Материјал из ископа разврстава се тако, што се утврђује да ли поједина количина материјала
повољна за затрпавање јама око конструкције. Ова количина материјала се издваја и депонује
непосредно поред темељне јаме.
Преостали део материјала се транспортује у депонију коју одреди надзорни орган.
Обрачун обухвата утовар, превоз, планирање и евентулано набијање на депонији и обезбеђење
депоније од атмосферских вода.
06.02.02. Затрпавање
Рад на овој позицији састоји се у враћању ископаног материјала или материјала из позајмишта у
простор преостао после ископа и изградње темељне конструкције, односно дела стуба који се
налази у земљи. Затрпавање темељних јама извршити до постојеће коте терена обалних стубова
материјалом из ископа уз набијање земљаног материјала у слојевима од по 30cm до модула
стишљивости Мs=30МPa. Завршни слој материјала извести 10cm вишље, а потом планирати и
прилагодити околном терену.
Рад се обрачунава према броју кубних метара уграђених и набијених. Обрачун обухвата све
радове, опрему енергију, ископ и довоз материјала из позајмишта.
06.02.03. Израда шљунчаног клина
Рад по овој позицији се уз извођење дела насипа уз обалне стубове објекта у циљу искључења
деформација коловоза на прелазу са насипа на објекат.
На контакту са стубом земљани насип завршава се према детаљу из пројекта, а потом приступа
извршењу клина. У правцу осовине моста пресек кроз клин је трапезни, с тим што страна трапеза
на крају прелазне плоче према насипу треба да буде најмање 50 cm висока, уколико пројектом није
одређена већа димензија
Деформације уз објекат настају делимично услед слегања тла испод насипа, а највише услед
слегања (консолидације) подтла. Да би се подтло што више слегло пре израде коловозне
конструкције, клинове треба урадити на један од начина:
-уколико је објекат готов пре израде насипа, израда клина радиће се паралелно са израдом
насипа;
-уколико објекат није готов, а врши се израда насипа, насип треба израдити што је могуће
ближе објекту, како би се подтло што брже консолидовало.
Шљунчани клин урадити у нагибу 2:1 (према пројектној документацији) од добро гранулисаног
шљунка са набијањем у слојевима од 30 cm до модула стишљивост од Мs= 40 MPa. Набијање
слојева се обавља тако што се сваки наредни слој може наносити тек по испитивању и добијању
позитивних резултата збијености за претходно нанет слој.
Коловозну конструкцију на делу клина и нешто даље радити што је могуће касније, због
консолидације насипа и подтла.
Обрачун се врши према m3 уграђеног материјала.
06.02.04. Израда заштитног слоја шљунчаног клина
Рад на овој позицији подразумева израду заштитног слоја шљунчаног клина, дебљине d=80 cm, од
шљунковитог песка и то у два слоја:
Доњи слој, дебљине d=50 cm набијен у два слоја (дебљине од по d=25 cm) до модула
стишљивости Мs=40 MPa.
Горњи слој, дебљине d=30 cm, стабилизован цементом. Други слој се може наносити тек пошто се
добију задовољавајући резултати збијености за први слој. Како се ради о некохерентном
материјалу, за збијање се могу користити уређаји са вибрационим дејствима (виброплоче или
виброваљци) о чему ће се Извођач договорити са Надзорним органом.
Обрачун је по m3 набијеног материјала.
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
139
06.02.05. Израда тампонског слоја
Израда тампон слоја, испод темеља и испод темељне плоче од мешавине шљунка и песка у
слојевима од по 30 cm са набијањем слојева до модула стшљивости Мs=30MPa.
06.02.06. Израда кегли
Израда кегли, према пројекту, материјалом добијеним из усека или позајмишта са механичким
набијањем у слојевима од по 30cm.
06.03. БЕТОНСКИ РАДОВИ
06.03.01. Мршави бетон МB15
06.03.02. Армирани бетон елемената пропуста и крила MB30
06.03.03. Унутрашња облога од мршавог бетона MB15
06.03.04. Заштита хидроизолација горње плоче
06.03.05. Слој за пад горње плоче
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Ови услови важе за извођење конструкција од бетона и армираног бетона, монтажних бетонских,
армирано бетонских елемената и делова и готових префабриката од бетона и армираног бетона.
Поред сигурности, стабилности и рационалности конструкције, захтева се довољна отпорност
бетона од атмосферских утицаја и корозионих утицаја средине.
При извођењу бетонских радова квалитет бетона и његових компоненти мора да задовољи
захтеве:
•Правилника о техничким нормативима за бетон и армирани бетон (ПБАБ87) ("Службени лист
СФРЈ", бр. 38/77 и 11/81),
•Правилника о техничким мерама и условима за пројектовање и извођење бетонских и
армирано бетонских конструкција у срединама изложеним агресивном дејству воде и тла
("Службени лист СФРЈ", бр. 32/70),
•Правилника о техничким нормативима за пројектовање и извођење радова на темељењу
грађевинских објеката ("Службени лист СФРЈ", бр. 34/74),
•Српских стандарда (SRPS) и
•Ових техничких услова
За све бетонске радове сходно чл.4 ПБАБ87 извођач добија пројектну документацију, технички
извештај, статички рачун, планове за извођење радова, техничке услове за извођење радова са
поступком оцене и контроле квалитета и пројекат осматрања и одржавања. Извођач је дужан да
путем уписа у грађевински дневник упозори Надѕорног органа на евентуалне неправилности или
противречности у статичком рачуну и плановима оплате и арматуре.
Извођач радова је дужан, да пре почетка бетонирања изради пројекат бетона који одговара
пројекту конструкције према чл. 232 ПБАБ87 и да на то добије сагланост Наручиоца.
Извођач је дужан сходно чл. 259 ПБАБ87, да пре почетка бетонирања конструктивних армирано
бетонских делова позове Надзорног органа да прегледа арматуру, а може се почети са
бетонирањем тек када Надзорни орган да за то одобрење уписом у грађевински дневник.
Надзорни орган је дужан да сходно чл. 241 ПБАБ 87, пре почетка бетонирања темеља прегледа
све делове подлоге после припреме за бетонирање. Уколико је подлога стеновита, да провери
монолитност површине стене и да се одстране слаби, испрксани делови и да се изврши
заптивање рупа и пукотина, уколико је подлога од невезаних материјала, да провери да ли је тло
довољно влажно и набијено. Исправност за бетонирање се потврђује записнички. Бетонирање
мора да почне после дефинитивног пријема.
За све време извођења бетонских радова извођач је дужан да води дневник бетонских радова. У
дневник бетонских радова треба унети следеће:
•податке о испоруци цемента на градилиште и то: назив произвођача цемента, количине
цемента и датум приспећа на градилиште и место где је цемент ускладиштен;
•податке о испорукама додатка бетону, уколико буду потребни;
•резултате свих претходних и контролних испитивања бетона, његових компоненти и додатака
бетону;
•податке о темепратурама ваздуха, воде цемента, агрегата и бетона;
•податке о времену почетка и завршетка бетонирања појединих елемеанта и делова;
•податке о времену постављања и скидање оплате;
•упутства и примедбе Надзорног органа.
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
140
Поред наведених, у дневник бетонских радова уносиће се и остали потребни подаци. Сва
евиденција која се односи на квалитет материјала и извођење радова треба да буде у потпуности
према члану 231 (ПБАБ 87) и члану 89 (ППБ 71).
САСТАВНИ ДЕЛОВИ БЕТОНА
АГРЕГАТ
Сходно члану 6 ПБАБ 87, за справљање бетона употребљава се агрегат који испуњава услове
квалитет према прописима о српским стандардима SRPS B.B3.100:1983 и SRPS B.B2.010:1986.
Извођач је дужан да спроведе сва потребна испитивања којима се доказује да квалитет агрегата за
справљање бетона у потпуности одговара одредбама чланова 6 до 10 и 270 (ПБАБ 87), чланова
70. и 71. (ППБ 72).
Гранулометријски састав агрегата утврђује Извођач на основи пројекта бетона. Уколико агрегат
дуже времена налази лагерован на отвореном простору, пре употребе за справљање бетона треба
проверити да се није у међувремену запрљао и загадио неким штетним материјама.
Испитивање природног агрегата по SRPS-у:
SRPS B.B0.001 1984 Природни камен – Узимање узорака камена и камених агрегата
SRPS ISO 6782:1999 Агрегати за бетон – Одређивање насуте запремиснке масе
SRPS ISO 7033:1999 Ситни и крупни агрегати за бетон – Одређивање стварен запреминске масе и
упијања воде – Пикнометарска метода
SRPS B.B8.034 1986 Камени агрегат – Одређивање лаких честица
SRPS B.B8.035 1984 Камени агрегат – Одређивање влажности
SRPS B.B8.036 1982 Камени агрегат – Одређивање количине ситних честица
методом мокрог сејања
SRPS B.B8.039 1982 Камени агрегат – Приближно одређивање загађености органским
материјалима – Колориметарска метода
SRPS B.B8.040 1982 Камени агрегат за бетон и малтер – Испитивање агрегата загађеног
органским материјама
SRPS B.B8.042 1984 Камени агрегат – Хемијско испитивање агрегата за бетон и малтере
SRPS B.B8.044 1982 Природни и дробљени камени агрегат – Испитивање постојаности
према мразу натријум-сулфатом
SRPS B.B8.047 1960 Испитивање природног камена – Дефиниција облика и изгледа
површине зрна агрегата
Утврђивање потенцијалне алкалне реактивности агрегата хемијском (АСТМ-0289-66) и физичком
методом (АСТМ-0277-69) треба извршити према СТМ - (наведеним америчким стандардима).
Испитивање камена (за дробљен агрегат) по SRPS-у:
SRPS B.B8.001 1982 Испитивање природног камена – Отпорност на дејство мраза
SRPS B.B8.010 1980 Испитивање природног камена – Одређивање упијања воде
SRPS B.B8.012 1987 Природни камен – Одређивање притисне чврстоће
SRPS B.B8.013 1960 Испитивање природног камена – Испитивање постојаности под
утицајем атмосферилија
SRPS B.B8.015 1984 Испитивање отпорности према хабању брушењем
SRPS B.B8.017 1987 Природни камен – Одређивање савојне чврстоће
SRPS B.B8.032 1980 Испитивање природног камена – Одређивање запреминске масе са
порама и шупљинама, запреминске масе без пора и шупљина и
коефицијент запреминске масе и порозности
У току рада извођач је дужан редовно да врши контролна испитивања агрегата на градилишту:
•садржај муљевитих састојака у агрегату;
•чистоћа каменог агрегата у погледу оргнаксих материја;
•садржај врло финих честица у агрегату (мањих од 0,09 mm);
•садржај прашинаских честица у агрегату;
•гранулометријски састав појединих фракција;
•садржај армираног силицијума у агрегату.
Узорци агрегата за контролна испитивања узимаће се из бунекра код мешалице, односно са места
које одреди Директор пројекта.
ЦЕМЕНТ
Квалитет цемента мора да одговара одредбама члана 11 ПБАБ 87 и чланова 14. и 15. ПББ 71, а
транспорт и лагеровање цемента чл. 235. и 236. ПБАБ 87 и одредбама SRPS EN 196-7 1995, а
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
141
испитује се сходно чл. 39 ПБАБ 87. За справљање свих врста бетона употребиће се нормалан
портланд цемент PC 25 за армиран и преднапрегнут бетон.
Према члану 39 ПБАБ87. испитивање цемента на градилишту спроводи се по SRPS-у:
SRPS EN 196-1 2008 Методе испитивања цемента – Део 1: Испитивање чврстоће
SRPS EN 196-2 2008Методе испитивања цемента – Део 2: Хемијске анализе цемента
SRPS EN 196-3 2007 Методе испитивање цемента – Део 3: Одређивање времена везивања и
сталности запремине
SRPS EN 196-5 2007 Методе испитивања цемента – Део 5: Обрађивање пуцоланске активности
за пуцоланске цементе
SRPS EN 196-6 1995 Методе испитивања цемента – Део 6: Одређивање финоће мливе
SRPS EN 196-7 1995Методе испитивања цемента – Део 7: Методе узимања и припреме
узорака цемента
SRPS EN 196-8 2008Методе испитивања цемента – Део 8: Топлота хидроизолације –
Метода растварања
SRPS EN 196-9 2008Методе испитивања цемента – Део 9: Топлота хидратације Семиадијабатска метода
Коштање цемента, транспорта и лагеровања, као и свих радова везаних за манипулацију са
цементом обухваћени су јединичним ценама бетона. Извођач ће у предрачун унети суму која ће се
додати понуђеним јединичичним ценама бетона у случају да због агресивне подземне воде и
средине мора да употреби сулфатно отпорни цемент.
ВОДА
Квалитет воде за справљање бетона мора да одговара одредбама чл.12. до 13. ПБАБ81 и чл. 13.
ПББ71.
Извођач ће редовно вршити контролна испитивања воде наведене у члану 12 ПБАБ 87.
БЕТОН
ДОКАЗИВАЊЕ КВАЛИТЕТА
За доказивање квалитета бетона важе одредбе чланова 16. до 29. 277, 284, 285. ПБАБ 87, чланова
10, 11. и 12. ПББ 71. ако је бетон изложен дејству агресивне средине, сходно чл. 31. морају се
предузети одговарајуће мере. Најмања количина цемента износи 350 kg/m3 уграђеног бетона и
такав цемент мора да има повећану вредност према утврђеној врсти и степену агресивности у
складу са Правилником о техничким мерама и условима за пројектовање и извођење бетонских и
армирано-бетонских конструкција у срединама изложеним агресивном дејству воде и тла
("Службени лист СФРЈ", бр. 32/70).
За справљање бетона треба утврдити минимално потребну количину воде која обезбеђује
постизање потребне збијености уграђеног бетона уз рационалну употребу расположивих
средстава за уграђивање. Максималне вредности водоцементног фактора зависе од много
параметара, оријентационо треба узети макс. V/C = 0,60. Уколико се бетон уграђује пумпањем,
онда је макс V/C већи од наведеног, а садржај ситних честица (цемент + зрна агрегата до 0,25 mm)
3
треба да буде око 4000 N/m уграђеног бетона.
Утврђивање марке бетона сходно чл. 17. и чл. 20 врши се испитивањем чврстоће при притиску за
серију од 10 коцки ивице 20 cm старости 28 дана. Контрола квалитета бетона који се производи и
употребљава за израду бетонске конструкције врши се израдом и каснијим испитивањем три коцке
ивице 20 cm израђених од свежег бетона узетог код мешалице. Од једног мешунга може да се
изводи само једна коцка.
Утицај услова уграђивања контролише се израдом три коцке ивице 20 cm од бетона узетог на
месту уграђивања. Ове контролне коцке треба узимати сваког дана када се врши бетонирање и од
сваке врсте бетона која се тог дана уграђује. Чврстоћа бетона при притиску се одређује
испитивањем бетонских коцки ивице 20 cm. Чрстоћа бетона при затезању ће се утврдити
испитивањем бетонских тела при: чистом затезању цепањем и затезању савијањем. За
воднепропустив бетон, водонепропустљивост се одређује на бетонским цилиндрима (најмање 6)
чији пречник и висина износе по 15 cm.
Пре почетка испитивања омотач бетонских цилиндара треба учинити водонепропустљивим помоћу
неког хидроизолационог средства (парафин, битумен и сл.). Испитивање почиње тиме, што се на
једној основи цилиндра аплицира водени пристика од 105Pa, па се после сваких 8 часова притисак
5
воде повећава за по 10 Pa, за степен водонепропустљивости испитиваног бетона узима се онај
највећи притисак воде при коме на четири од шест испитиваних цилиндара још није запажено
процуривање воде на супротној страни цилиндра. За обичне бетоне тражи се
водонепропустљивост под притиском од 2x105 Pa (B-2), а за хидротехничке армиране бетоне М 25
5
и М30 тражи се водонепропустљивост под притиском од 6x10 Pa (B-6).
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
142
Отпорност бетона према дејству мраза одредиће се испитивањем бетонских коцки ивице 15 cm
(оне се добијају исецањем из већих комада). Температура у комори за време смрзавања треба да
о
о
је минус 15 C, а темепратура воде при отапању 15 до 20 C. У току 24 часа обаве се по два
циклуса. Смрзавање у току једног циклуса треба да траје 4 часа у комори. Отпадање у току једног
циклуса треба да траје најмање 4 часа у води. Ова вода треба да буде истог минералног састава
као вода у којој ће се бетон у току експлоатације наћи, односно кишница са места градње. Број
опитних тела који се излажу смразавњу 6. Број контролних опитних тела 9. Број циклуса
наизменичног смрзавања и отпадања после кога се врши испитивање опитних тела износи 153, а
еквивалентна старост контролних опитних тела износи 80,5 дана. За армиране бетоне се тражи да
после 150 циклуса наизменичног смрзавања и стапања чврстоће на притисак смрзавања опитних
коцки износи најмање 75% од чврстоће на притисак контролних опитних коцки које нису сразмерне
при еквивалентној старости. То је захтев за степен отпорности.
Чврстоћа бетона на притисак, на затезање и водонепропустљивост бетона испитује се на
бетонским телима старим 28 дана, исто толико дана имају и тела на којима почиње наизменично
смрзавање и отпадање, с тим да се на њима (и контролним коцкама) испитује чврстоћа на
притисак при старости од 103 дана (80 дана).
-За неармиране бетоне треба испитати чврстоћу на притисак;
-За армиране бетоне треба испитати чврстоћу на притисак и затезање и водонепропустљивост (B2);
-За хидротехничке армиране бетоне треба испитати чврстоћу на притисак и затезање,
водонепропустљивост (V-6) и отпорност према мразу (М-150).
ИСПИТИВАЊЕ БЕТОНА
Извођач мора претходним опитима да докаже да ће произвести бетон захтеваних квалитета.
Пошто је добио позитивне резултате испитивања да може употребити испитане компоненте,
бетона, извођач је дужан да изврши грнаулометријску анализу агрегата и да одабере најповољнији
гранулометријски састав мешавине агрегата. Са одабраном кривом грнаулометријског састава
извођач ће направити пробне узорке и извршити сва потребна испитивања према врстама бетона.
уколико резултати ових испитивања покажу да бетон одговара захтеваном квалитету, може се
одобрити почетак бетонирања, у противном извођач је дужан да изврши потребне корекције
компоненти бетона и да поступак испитивања понови све док се не добије бетон захтеваног
квалитета.
ИЗВОЂЕЊЕ БЕТОНСКИХ РАДОВА
СПРАВЉАЊЕ БЕТОНА
Справљање бетона мора да одговара одредбама чланова 233, ПБАБ 87, чланова 72. и 73. ППБ.
Бетон мора да се справља механички са тежинским дозирањем компоменти, према чл. 238. и чл.
239. ПБАБ 87. Извођач ће вршити редовну контролу мешања узимањем узорака бетона на почетку
3
и на крају пражњења мешалица на сваких 150 m бетона.
ТРАНСПОРТ СВЕЖЕГ БЕТОНА ДО МЕСТА УГРАЂИВАЊА
Сходно чл. 262. ПБАБ 87 и чл. 74 ПББ 71 избор начина транспорта свежег бетона од бетонске
мешалице до места његовог уграђивања треба извршити тако да се обезбеди најкраћи пут,
најкраће време транспорта, преношење без потреса који би могли да проузрокује претерано
раслојавање бетона, односно губитак цементног млека или цементног малтера. Допуштено је
додавање воде бетонској мешавини само у току њеног транспорта ауто-мешалица, и то при крају
транспорта. На месту истовара свежег бетона висина слободног пада не сме да буде већа од 1,50
m. У случају да се тај услов не може испунити, морају се предузети мере ради спречавања
раслојавања бетона. После истовара бетонска мешавина мора имати консистенцију у границама
утврђеним лабораторијским испитивањем. У противном, односни бетон се не сме уградити.
СКЕЛЕ И ОПЛАТЕ
Скеле и оплате морају одговарати одредбама чланова 242, до 249. ПБАБ 87 и члана 88. ППБ.
Оплату и скеле извођач ће израдити од материјала и на начин како је то предвиђено у својој
организацији извршења бетонских радова, претходно одобреној од стране Надзорног органа.
Дрвена градња употребљена у конструкцији, било како стална или привремена, мора бити здрава.
Оплата и скела морају да буду изведене солидно, да буду довољно круте како се приликом
бетонирања не би слегале и савијале. Делови оплате морају да буду присно спојени како би се
спречило отицање малтера из бетона приликом бетонирања. Бетонска страна мора да буде равна
и глатка, јер се не дозвољава накнадна обрада бетонске површине. Пре почетка бетонирања
оплата се мора добро наквасити водом. Непосредно пред почетак бетонирања и за време самог
бетонирања, оплату треба такође квасити, водећи при томе рачуна да вода не оде у бетонску
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
143
масу. Препоручује се примена препарата за премазивање оплата, чиме се скидање оплате
олакшава и спречава оштећење бетонске површине.
Пре и у току бетонирања треба нивелисати скелу. Уколико се у току бетонирања примети било
какво попуштање скеле или оплате, одмах треба извршити поправке. У случају већих
деформација, бетонирање се мора прекинути, док се недостаци не уклоне. Надзорни орган
прегледа скелу и оплату и даје дозволу за њихову употребу. Али ово не ослобађа извођаче од
одговорности за квалитет и сигурност скеле и оплате. Свако оштећење истих у току бетонирања
извођач оправља о своме трошку, као и остале трошкове настале због слабог квалитета израде.
Скидање оплате или уклањање скеле сме се вршити тек пошто уграђени бетон на њима добија
одговарајућу чврстоћу, према одобрењу Директора пројекта.
Коштање материјала и рада за израду скеле и оплате, као и за њихово демонтирање обухваћено
3
је јединичним ценама по m бетона понуђеним у предрачуну.
ПРИПРЕМЕ ЗА УГРАЂИВАЊЕ БЕТОНА
Уграђивање бетона не може отпочети док Надзорни орган не прими оплату и површину темеља,
односно површину настављања бетона. Са места бетонирања мора да буде одведена сва вода,
како површински доток, тако и изворски. Ова заштита места бетонирања мора да се врши у току
бетонирања и касније - све док бетон толико не веже да га текућа вода не може оштетити.
УГРАЂИВАЊЕ БЕТОНА
Пошто све битне особине бетона зависе од постигнуте збијености, то је потребно да се при
уграђивању оствари равномерно што потпунија збијеност бетона. Уграђивање бетона треба
вршити непосредно по извршеном мешању, или најкасније пре почетка везивања цемента.
Почетак уграђивања бетона, односно завршетак уграђивања бетона у радни бетонски слој мора да
се обави у следећим временским интервалима, рачунајући од тренутка испуштања бетонске
мешавине из мешалице (за цемент са почетком везивања после 1,5 часа).
Температура бетонске
о
мешавине у C
5 - 10
10 - 15
15 - 20
Максимални интервал од мешања
до почетка уграђивања бетона
1 х 30 мин.
1 х 15 мин.
45 мин.
Максимални интервал од мешања
до завршетка уграђивања бетона
3х
2 х 30 мин.
2 х 15 мин.
Уколико је цемент почео да везује, такав бетон не сме да буде уграђен и та количина бетона мора
бити одбачена.
Уграђивање бетона обавезно вршити первибраторима. Површински и оплатни первибратори могу
се употребити само за облоге и плоче чија дебљина не сме бити већа од 30 cm за бетон, односно
15 cm за двоструко армирани бетон. Бетонирање једног елемента врши се по правилу у једном
радном слоју по целој површини елемента, при чему се висина слоја одређује у зависности од
површине елемента и средства са којима се уграђује бетон. Висина једног слоја не сме да буде
већа од 50 cm, а сви слојеви треба да буду приближно исте висине. Уколико је површина елемента
велика, допуштено је уграђивање бетона у степенасто распоређеним радним слојевима - да би се
омогућило међусобно повезивање слојева при уграђивању. При наношењу и вибрирању горњег
слоја не сме да почне везивање бетона доњег слоја. При вибрирању горњег слоја вибратор може
да уђе у доњи слој до 10 cm. У току уграђивања бетонске мешавине не допушта се
причвршћивање вибратора за арматуру и друге уграђене делове у бетон, нити се сме примаћи
оплати или суседном елементу ближе од 10 cm. Уграђивање первибратором треба прекинути на 1
до 1,5 метар од нагиба неуграђеног радног слоја бетона. При бетонирању елемената не допуштају
се прекиди у допремању свежег бетона, нити прекиди у његовом уграђивању, због чега морају
стајати на располагању резервни капацитети за све радне операције. У случају принудног прекида
бетонирања мора се правилно образовати радна спојница и бетон уз њу потпуно уградити.
За време кише или јаког сунца морају се површине бетона надземних објеката - изложених овим
утицајима, заштитити. Јаче оквашен бетон се мора уклонити. Уграђивање бетона треба да
одговара одредбама чланова 260. до 265. ПБАБ 87, а за монтажне елементе чланова 227, до 230.
ПБАБ 87 и чл. 59. ППБ 71, за претходно напрегнуте префабриковане елементе.
ПОВРШИНСКА ОБРАДА БЕТОНА
Финалне бетонске површине морају одговарати следећим условима:
•површина мора да има једноличну затворену структуру, да буде глатка и по могућству без
пора;
•површина бетона треба да је једнолична;
•димензије елемената треба да се стриктно одржавају, а рубови и бридови морају бити
неоштећени;
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
144
•састави који настају услед прекида рада, промене марке бетона или прелаза у други вид
елемената, морају бити неупадљиво и беспрекорно изведени.
•видне површине бетонских елемената морају да буду равне и глатке, грубе неправилности не
смеју да буду веће од 5 mm, а равномерне - не смеју прелазити 10 mm, површинске
неправилности не смеју да буду веће од 5 mm. Уколико буде утврђено да су веће од
дозвољених, површина бетона ће се обрадити брушењем.
3
Коштање површинске обраде бетона биће укључено у јединичну цену m бетона.
ОПРАВКА ПОВРШИНА БЕТОНА
Уколико се после скидања оплате на површини бетона установе оштећена места: гнезда,
шупљине, површинске неправилности веће од дозвољених и сл. извођач је дужан да без накнаде
изврши поправку свих оштећених и неправилно изведених површина на начин предвиђен овим
условима или на начин који пропише Надзорни орган и да бетонску површину доведе у такво
стање да у свему одговара опису из наслова површинска обрада бетона. Уколико Надзорни орган
друкчије не одреди, оправка бетонске повшрине ће се извршити 24 часа по скидању оплате.
Зависно од степена оштећености бетонске површине, Надзорни орган ће одлучити да ли је
санација могућа или је потребно део конструкције срушити и поново га бетонирати. У другом
случају Надзор даје писмени налог за рушење и поновљено бетонирање оштећеног дела
конструкције, а извођач је дужан да поступи по овом налогу без икаквог права на накнаду.
У циљу санације, Надзор може да пропише употребу Вандекс препарата епокси смола или нешто
слично.
НЕГОВАЊЕ БЕТОНА
Одмах по завршетку везивања цемента у бетону, мора се отпочети са неговањем бетона, тј.
одржавањем његових слободних површина у стално влажном стању - поливањем водом, односно
њеним распршивањем, покривањем влажним песком, цирадама, вештачким средствима која
спречавају испаравање и сл. Вода за справљање бетона је исправна и за његово неговање.
Неговање бетона се мора продужити све до утврђених рокова који зависе од: локалних климатских
услова, врсте употребљеног цемента и додатка бетону. Трајање неговања бетона не сме да буде
краће од 10 до 15 дана, односно до покривања другим бетоном.
Уколико је бочна оплата дрвена, за све време неговања бетона мора се и она одржавати у
влажном стању. У случају ранијег скидања дрвене (или било које друге врсте) оплате од времена
утврђеног за неговање бетона, откривене површине бетона сматрају се слободним и морају се
полити водом до утврђених рокова неговања бетона. Бочна оплата се не сме скидати док бетон не
2
достигне најмање 250 N/cm . До тога рока је забрањено свако ходање и сви радови на слободној
површини терена. Неговање бетона мора да одговара одредбама чланова 266 - 267 ПБАБ 87.
Коштање неговања бетона укључено је у јединичну цену m3 бетона.
КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА
Основне функције контроле квалитета бетона се састоје:
•у провери квалитета саставних материјала за справљање бетона, њиховом чувању и
контроли утврђених доказа,
•припреми места за уграђивање бетона;
•спремности погона за производњу бетона и остале опреме;
•потребних и резервних капацитета материјала, радне снаге и опреме за извођење бетонских
радова;
•квалитета бетонске мешавине у току производње, транспорта и уграђивања;
•примени мера за неговање бетона и
•евентуалних ефеката у уграђеном бетону и предузетим мерама да се они уклоне;
•у вршењу неопходних испитивања, анализа и истраживања;
•у систематском сагледавању извођења бетонских радова и вођењу техничке документације у
вези извршене контроле
На градилишту објеката мора бити организована и способна за рад бетонска лабораторија, која је
у стању да врши сва потребна градилишна испитивања. За сва остала испитивања извођач може
да ангажује и стручну организацију регистровану за ову врсту делатности.
Пре почетка извођења бетонских радова лабораторија за бетон је дужна да изврши (односно
понови, уколико су истраживања раније извршена у некој другој лабораторији), сва неопходна
истраживања са материјалима који ће се употребити, водећи рачуна о предвиђеној технологији
извођења бетонских радова.
Контрола квалитета уграђеног бетона треба да одговара одредбама члана 284. ПБАБ и члана 93.
до 94. ППБ 71.
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
145
БЕТОНСКА ЛАБОРАТОРИЈА
Сва претходна и конторлна испитивања бетона и његових компоненти, дефинисана овим
техничким условима, вршиће извођач. У том циљу извођач ће на градилишту изградити бетонску
лабораторију и опремити је свим потребним уређајима, инструментима и инвентаром потребним
за испитивање бетона на начин и по обиму како се то захтева овим техничким условима.
За време испитивања бетона и његових компоненти ивзођач може да ангажује и стручну
организацију регистровану за ову врсту делатности. Избор ове стручне организације врши извођач
уз сагласност Надзорног органа.
ОБРАЧУН
Код обрачунавања извршених радова мере се узимају из нацрта уз грађевиснку књигу-обрачунских
нацрта.
ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА
Јединичном ценом обухваћено је:
•сва испитивања материјала,
•справљање и уграђивање бетона,
•сви преноси и превози,
•набавка материјала,
•израда, монтажа, скидање, чишћење и слагање оплате и скела,
•израда свих предвиђених отвора у бетонским конструкцијама (као и рупа за анкере),
•стављање у оплату разних профилисаних плоча од гуме или пластике за добијање укрсне
површине бетона,
•израда постоља за бетонирање монтажних елемената.
Обрачун се врши по m3 уграђеног бетона одговарајуће марке и пресека.
3
3
У кубатуру бетона улазе све нише, рупе и друго до 0,05 m по 1 m бетона, као и канали и шлицеви
3
величине до 0,05 m /m'. Подне подлоге, тротоари, плоче до 20 cm дебљине и слични елементи
обрачунавају се по 1 m2, односно по 1 m'.
Све позиције обухватају поред описа појединачних ставки и следеће заједничке услове:
•Бетонски радови ће бити изведени у свему по пројекту, статичком прорачуну и важећим
правилницима. Цене садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат и
скеле које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству-Високоградња ГН
400", као и остале трошкове и зараду предузећа.
•Бетон ће бити справљен, транспортован, уграђен негован и испитиван на пробним узорцима
по одредбама које прописује важећи "Правилник о техничким нормативима за бетон и
армирани бетон" (ПБАБ 87-"Службени лист СФРЈ" бр.11/87).
•Бетон ће бити справљен од агрегата и цемента атестираних по важећим српским
стандардима.
06.04. АРМИРАЧКИ РАДОВИ
Армирање бетонских елемената врши се ребрастом арматуром, док се куке за подизање
монтажних бетонских блокова изводе од глатке арматуре. За квалитет уграђене арматуре
одговара извођач.
Овај рад састоји се у набавци, испоруци и уграђивњу арматуре, одређених квалитета, врсте и
димензије, у складу са захтевима одређеним у плановима.
ВРСТА И КВАЛИТЕТ МАТЕРИЈАЛА, ОПРЕМЕ И УРЕЂАЈА
Захтеви за материјал шипки за арматуру: Челик за армирање и обликовање шипке морају
одговарати свим Српским Стандардима, али се следећи стандарди (SRPS) издвајају као
најважнији:
a) Арматура:
SRPS EN 10080 2008 Бетонски челик – Завариви бетонски челик – Општи део
SRPS EN 10002-1 1996 Метални материјали – Испитивање затезањем – Део 1: Метода
испитивања
на собној температури ( Идентичан са EN 10002-1:1990 + Amd:1990)
SRPS EN 10002-1/1 1997 Метални материјали – Испитивање затезањем – Део 1: Метода
испитивања
на собној температури – Измене и допуне (Идентичан са ISO 100021:1990 + Amd:1990)
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
146
SRPS EN 10002-2 1996 Метални материјали – Испитивање затезањем – Део 2: Проверавање
система за мерење сила машине за испитивање затезањем
(Идентичан са EN 10002-2:1991)
SRPS C.B6.013 1986 Челична жица за заварене арматуре – Технички услови
b.) Заваривање
SRPS C.A4.005 1986 Механичка испитивања метала – Статичка испитивања – Испитивање
савијањем
SRPS C.T3.051 1961 Техника варења метала – Испитивање квалитета заварених спојева –
Испитивање разарањем челичних спојева заварених електролучно или плински
Осим SRPS, Правилник за бетон и армирани бетон (БАБ 87, Службени лист СФРЈ, Бр.. 11/1987)
сматраће се обавезним када год је применљив, а нарочито чланови 63 до 72 који се односе на
армирање.
Квалитет материјала доказиваће се и према другим документима, ако тако одлучи надзор.
МЕТОДЕ ПОСТАВЉАЊА, ПОЛАГАЊА, УГРАЂИВАЊА, ПРИЧВРШЋАВАЊА ИТД.
Сва арматура мора приликом уграђивања у изради бетонских елеменатабити чиста од
прљавштине, уљане боје, масноћа, фабричких фрагмената на површини и површинске или
дубинске рђе. Савијање арматуре биће према плановима арматуре. Шипке, испуцале на местима
савијања, биће одбијене.
Сва арматура се поставља у тачан положај према плановима а њен положај мора се осигурати
повезивањем жицом на свим укрштањима, тако да се не промени положај током уграђивања и
набијања бетона. Припремљени бетонски подметач, металне столице или пластични дистанцери
користиће се где је то погодно. Забрањује се подметање комада шљунка између арматуре и
оплате.
Полагање и учвршћивање арматуре у пресецима конструкције одобрава надзор пре уграђивања
бетона ако се врши израда пропуста , шахтова и крила на лицу места док ако се раде као
монтажни елементи одобрава за то постављено стручно лице. Сва подеона гвожђа и узенгије ће
бити чврсто везани за главну арматуру тако да не може доћи до промене положаја арматуре за
време бетонирања конструкције. За квалитет уграђене арматуре одговара извођач радова.
Све позиције обухватају поред описа појединачних ставки и следеће заједничке услове:
Армирачки радови ће бити изведени у свему по пројекту, статичком прорачуну и важећим
правилницима. Цене садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат и скеле које
прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству-Високоградња ГН 400", као и остале
трошкове и зараду предузећа.
ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА
Јединична цена садржи и постављање подметача од челика, пластике или бетона за постизање
предвиђених заштитних слојева и правилног положаја арматуре у конструкцији. Стварно уграђена
количина арматуре свих квалитета обрачунава се по kg без обзира на сложеност и пречнике шипки
арматуре. Обрачун количина извршити према табличним тежинама арматуре и дужинама из
арматурних нацрта. Обрачун се врши по kg уграђене арматуре.
06.05. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
06.05.01. Изолација горње површине бетонске плоче
Рад по овој позицији састоји се у изради савремене хидроизолације преко изведене бетонске
коловозне плоче на подручју датом пројектом, што подразумева обезбеђење свих постројења,
опреме, материјала и радне снаге и обављање свих операција у вези са набавком материјала,
транспортом и уграђивањем хидроизолације.
Метеоролошки услови за извршење радова су: суво време, мин температура 10°C и релативна
влажност ваздуха мања од 60%.
Бетонску површину очистити од невезаних делова бетона, мрља од уља и друге нечистоће и
урадити завршно отпрашивање компримираним ваздухом.
На бетонску равну, суву и чисту површину нанети претходни премаз и уградити битуменски
изравнавајући намаз битуменске масе, мешавине битумена и пунила за уграђивање по топлом
поступку. Тим слојем могуће је извршити изравнање мањих неравнина на бетонској површини.
Материјал за основни премаз мора да има карактеристике које одговарају условима стандарда
SRPS U.M3.240/1989.
На уграђени слој битуменског намаза заварити битуменске траке. За хидроизолацију коловозне
плоче моста употребити битуменску траку за варење од АПП или СБС полимер битумена са
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
147
улошком од полиестер филца. Карактеристике полимер-битуменске траке морају испунити услове
квалитета према SRPS U.М3.300/1989 (Битуменска трака за варење. Састав и услови квалитета).
Материјал за изолациону масу треба да одговара одредбама стандарда SRPS U.М3.246, ако је
маса на бази асфалтног мастикса, односно SRPS U.М3.244, ако је маса на бази полимер битумена.
Пре почетка извођења радова неопходно је обавити претходна испитивања свих употребљених
материјала, а за време извођења радова сва неопходна контролна испитивања, а на потпуно
задовољство надзорног органа.
Забрањено је свако кретање по основном премазу, осим при изради осталих радова на изради
изолације. Уколико дође до оштећења или се констатује да премаз није нанет правилно, мора се
та површина поново премазати како то наложи надзорни орган.
Извођење хидроизолационих радова неопходно је обавити уз константан стручни надзор над
извођењем радова од стране извођача, а на потпуно задовољство надзорног органа.
Количина која ће се платити извођачу по уговореној јединичној цени, која је дата за m2 изведене
хидроизолације, утврдиће се на основу мера датих у пројекту и како то одобри надзорни орган.
06.05.02. Изолација зидова пропуста
06.05.03. Изолација доње плоче пропуста
06.05.04. Изолација крилних зидова
Рад по овој позицији састоји се у премазивању битуменом површина бетона које ће доћи у
непосредни додир са процедном водом из тла, што подразумева обезбеђење свих постројења,
опреме, материјала и радне снаге и обављање свих операција на припреми повшрине бетона,
транспорту, припреми и уграђивању материјала.
Премаз се врши битуменом тип 45 или 60 према SRPS U.M3.010
Површине крајњих стубова и крила као и делова средњих стубова које ће доћи у додир са
изведеним насипом и кеглом односно земљом премазаће се врућим битуменом. Пре премазивања
потребно је прегледати површину бетона, одстранити све изљускане и нестабилне делове,
обновити бетон на тим местима цементним малтером и сачекати да веже и изгуби влагу.
Површина мора да буде чиста и сува. Премазују се делови изнад темељних констуркција. Премаз
се врши битуменом загрејаним до радне температуре, при спољној температури изнад 100С, преко
0
2
бетона најниже температуре изнад 15 С, у дебљини од око 2 mm и са утрошком око 3 kg/m . Пре
наношења премаза на предњим повшринама стуба, односно на спољашњим површинама крила,
потребно је на бетону означити границу до које ће се премазивати, премаз, тако да граница буде
за 20 cm нижа од линије контакта облоге кегле, односно насипа терена и бетона. Материјал се
наноси погодним алатом. Евентуалне пукотине поправити врућим битуменом или емулзијом пре
уграђивања насипа и кегле, односно затрпавања темеља.
Количине које се мере је број квадратних метара изведеног премаза према димензијама према
пројекту. Мерене количине обухватају пуну надоканду за набавку и транспорт свих материјала и
рад. Потребна радна скела не мери се посебно.
06.06. ОСТАЛИ РАДОВИ
06.06.01. Облагање каменом
Рад на овој позицији састоји се у облагању земљаних површина бетонским или каменим плочама.
Након слагања бетонских плоча испуњавају се спојнице цементним малтером размере 1:3 са
горњом ивицом заптивеном набијеном глином. Марка и класа бетона дате су пројектом а важе
стандарди и SRPS-еви као за бетон.
Облагање улаза и излаза пропуста, према детаљу, врши се сложеним каменом утопљеним у бетон
МB 15. Квалитет камена доказује се испитивањем према :
SRPS B.B0.001 Прородни агрегат и камен и узимање узорка.
SRPS B.B8.001 Испитивање постојаности природног камена на мразу.
SRPS B.B8.010 Одређивање воде коју упија природни камен.
SRPS B.B8.012 Испитивање чврстоће на притисак природног камена
SRPS B.B8.013 Испитивање постојаности природног камена под утицајем атмосферилија
Обрачун количина врши се по m2 обрађене површине, утрошцима материјала, транспорта и радне
2
снаге. Јединична цена обухвата напред описану позицију по m .
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
148
7 УРЕЂЕЊЕ И ОСИГУРАЊЕ ПУТНИХ ПРЕЛАЗА У НИВОУ
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
149
7.1. РАДОВИ НА ДОЊЕМ СТРОЈУ
7.1.1. ПРЕТХОДНИ РАДОВИ
7.1.1.1. Обележавање трасе и објеката
- Обрађено позицијом број 1.1.1.1.
7.1.1.2.Сечење шибља и стабала пречника до 10cm
- Обрађено позицијом број 1.1.1.2.
7.1.1.3. Сечење шибља и стабала пречника већег од 10cm
- Обрађено позицијом број 1.1.1.3.
7.1.1.4. Рушење постојеће коловозне конструкције
- Обрађено позицијом број 1.1.1.5.
7.1.1.5. Рушење и уклањање вештачких ограда
- Обрађено позицијом број 1.1.1.6.
7.1.2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
7.1.2.1. Ископ хумуса
- Обрађено позицијом 1.1.2.2.
7.1.2.2. Ископ земљаног материјала
- Обрађено позицијом 1.1.2.4.
7.1.2.3. Ископ канала и испаривача
- Обрађено позицијом 1.1.3.1.
7.1.2.4. Израда степеница
- Обрађено позицијом 1.1.2.6.
7.1.2.5. Ископ из позајмишта
- Обрађено позицијом 1.1.2.5.
7.1.2.6. Транспорт ископаног и утовареног материјала
- Обрађено позицијом 1.1.2.7.
7.1.2.7. Депоновање материјала
- Обрађено позицијом 1.1.2.8.
7.1.2.8. Замена материјала са набијањем
Опис рада
Слаби материјал подтла замењује се квалитетнијим материјалом када се због лоших
геомеханичких карактеристика материјала у тлу уз уобичајени начин рада не могу постићи
захтевани резултати збијености. Након откопавања хумуса извршити ископ земљаног материјала
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
150
који се због својих лоших геомеханичких карактеристика мора заменити, депоновати га и заменити
бољим материјалом (песковитим-шљунком) уз потребно набијање.
Количина ископа за замену материјала ушла је у обрачун позиције број 7.1.2.2.-Ископ земљаног
материјала
Израда, Контрола квалитета, Обрачун рада
- Обрађено позицијом 3.1.2.6.
7.1.2.9. Уређење темељног тла
- Обрађено позицијом 3.1.2.6.
Контрола квалитета
Након уклањања хумусног слоја, приступа се изради постељичног слоја. Збијање постељичног
слоја треба вршити до постизања модула деформације EV2 ≥ 45 MPa, или изражено преко
динамичког модула деформације Evd ≥ 25 MPa, са степеном збијености Dpr = 95 %.
У свему осталом обрађено позицијом 3.1.2.6.
7.1.2.10. Утовар и превоз песковитог шљунка
- Обрађено позицијом 1.1.2.11.
7.1.2.11. Израда насипа од песковитог шљунка
- Обрађено позицијом 3.1.2.8.
7.1.2.12. Израда завршног слоја-постељице
- Обрађено позицијом 3.1.2.9.
Контрола квалитета
Збијање се мора вршити машински уз квашење или сушење до постизања влажности блиској
оптималној. За оцену квалитета постељице користе се критеријуми:
- за постељицу од ситнозрног – кохезивног материјала и ситнозрног песка
потребно је да степен збијености износи Dpr = 100 %, модул стишљивости
Ms = 20 MPa и модул деформабилности Еv2 = 30 MPa, а
- за постељицу од мешаног каменог и земљастог материјала (глиновити
шљунак или глиновита дробина) потребно је да степен збијености износи
Dpr = 100 %, модул стишљивости Ms = 30 MPa и модул деформабилности Е v2 = 45 MPa.
У свему осталом обрађено позицијом 3.1.2.6.
7.1.2.13. Хумузирање ерозивних површина косина
- Обрађено позицијом 1.1.2.16.
3.1.2.14. Затрављивање хумузираних косина насипа и усека
- Обрађено позицијом 1.1.2.16.
7.2. РАДОВИ НА КОЛОВОЗНОЈ КОНСТРУКЦИЈИ
7.2.1. Израда тампонског слоја
- Обрађено позицијом 1.1.2.15.
Контрола квалитета
На завршном слоју тампона треба постићи модул деформације EV2 ≥ 80 MPa, или изражено преко
динамичког модула деформације Evd ≥ 40 MPa, са степеном збијености Dpr = 97 %. Степен
неравномерности треба да је U ≥ 7, а најмање U = 5.
У свему осталом обрађено позицијом 1.1.2.15.
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
151
7.2.2. Израда слоја од дробљеног каменог агрегата 0-31.5mm
- Обрађено позицијом 3.2.2.
7.2.3. Израда горњег битуменизираног носивог слоја БНС 22sА од каменог агрегата
- Обрађено позицијом 3.2.4.
7.2.4. Израда хабајућег слоја АБ 11 од асфалтбетона
- Обрађено позицијом 3.2.5.
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
152
ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ СА ОПИСОМ РАДОВА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ОПРЕМЕ И
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
153
Технички услови са описом радова за извођење саобраћајне сигнализације дати су кроз:
1.00 ОПШТЕ УСЛОВИ
2.00 ЕЛЕМЕНТЕ ВЕРТИКАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ
3.00 ЕЛЕМЕНТЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ
1.00 ОПШТИ УСЛОВИ
Технички услови са са описом радова за извођење саобраћајне сигнализације, која је предмет
приложеног пројекта, обухватају:
А) Техничке услове за израду, набавку и монтажу, односно извођење појединих елемената
саобраћајне сигнализације и опреме који су објашњени кроз одговарајуће позиције ових радова.
Б) Наручивање елемената саобраћајне сигнализације и опреме врши се на основу предмера
радова датих у пројекту.
В) Израда појединих елемената саобраћајне сигнализације и опреме врши се на основу
одговарајућих српских стандарда, Правилнику о саобраћајној сигнализацији, односно детаљних
цртежа датих у пројекту.
Г) Постављање, односно извођење појединих елемената саобраћајне сигнализације и опреме
врши се на основу одговарајућих српских стандарда, Правилнику о саобраћајној сигнализацији,
плана вертикалне и хоризонталне сигнализације, приложених у пројекту.
2.00 ЕЛЕМЕНТИ ВЕРТИКАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ
2.1 Стандардни саобраћајни знакови
2.1.1. Величине: троугао 900x900x900mm и 600x600x600mm, круг ∅600mm и круг ∅400mm
правоугаоник 600x250mm,
Одступање од утврђених габаритних мера дозвољено је у границама од ± 2% .
а) Употребљене величине знакова су одређене у пројекту.
б) Стандардни саобраћајни знакови се израђују од челичног, алуминијумског лима (заштићеног
пластифицирањем) или од полиетарске масе, по избору инвеститора, а према детаљним
цртежима датим у српским стандардима (СРПС З.С2.301 - СРПС З.С2.307) и према Правилнику о
саобраћајној сигнализацији.
в) Подлога лица знака, са свим симболима, словима и бројкама је од ретрорефлектујућег
материјала нормалног интезитета ретрорефлексије у складу са српским стандардима (СРПС
З.С2.300, СРПС З.С2.330). На лицу знака никакав конструктивни елеменат (укрућење, шав,
завртањ) не сме бити видљив тако да омета његово очитавање или мења његову слику.
г) Полеђина знака, укључујући и елементе вешања, мора бити заштићена од корозије бојом од
вештачких смола или пластифицирањем, у тамно-сивом тону, у складу са српским стандардима
(СРПС З.С2.300).
д) Знакови се причвршћују на носач помоћу обујмица стављених на полеђини знака.
ђ) Знакови морају бити обезбеђени од окретања и смицања.
е) Знакови се постављају тако да раван лица знака одступа, по хоризонтали, за
од нормале на осу пута.
30 до 50 у поље,
ж) Положај знака у попречном профилу одређен је цртежима датим у пројекту.
з) Произвођач је у обавези да на полеђини знака испише шифру знака по Правилнику о
саобраћајној сигнализацији, са евентуалним садржајем (бројчаним или натписним) у загради.
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
154
Уколико се знак транспортује и складишти у непровидном омоту, обавеза означавања важи и за
омот.
и) Произвођач мора гарантовати непроменљив квалитет знака најмање на 2 (две) године.
ј) У цену стандардног знака укључени су и сви потребни елементи за причвршћивање на носач
(појачање, обујмице, завртњи, манжетне и др.)
2.2 Носачи саобраћајних знакова
2.2.1 Једностубни цевни носачи
а) Стубни цевни носачи саобраћајних знакова израђују се од челичне вучене цеви једноличног
пресека и дебљине, зависно од броја и врсте знакова који се постављају на носач, што је дато у
спецификацији носача у пројекту.
б) Носачи саобраћајних знакова морају бити прорачунати и према дејству ветра у зони у којој се
налази пут на коме се постављају.
в) Носачи саобраћајних знакова морају бити заштићени од корозије заштитином бојом и бојом од
вештачких смола наизменичним појасевима беле и плаве боје од по 150 mm или
пластифицирањем, у тамно-сивом тону.
г) Са горње стране, носач саобраћајног знака мора бити механички заштићен од утицаја кише, тј.
затворен пластичним чепом или заварен.
д) Једностубни цевни носач саобраћајног знака мора бити обезбеђен од окретања, пречкама у
темељу.
ђ) Носачи саобраћајних знакова постављају се у бетонске темеље, префабриковане или ливене на
лицу места уградње. Димензије темеља морају бити у складу са очекиваним дејством ветра и
обзиром на број и величину знакова на носачу.
е) Дужина (висина) носача саобраћајног знака одређује се из детаља положаја знакова у
попречном профилу датог у пројекту, а према величини и броју знакова на њима (датим у
спецификацијама), потребне дубине темеља и изабраног начина фиксирања знака на носач
саобраћајног знака. Продужење, односно скраћење носача саобраћајног знака због косине терена
у попречном профилу , установљава произвођач на терену или из пројекта.
3.00 ЕЛЕМЕНТИ ХОРИЗОНТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ
3.1 Класификација ознака на коловозу
3.11 Уздужне ознаке
•пуне (неиспрекидане) линије - СРПС У.С4.222
•испрекидане линије - СРПС У.С4.223
а) Извођење елемената хоризонталне сигнализације врши се према ситуацијама у пројекту,
детаљним цртежима на ситуацијама и посебним детаљним цртежима датим у пројекту.
б) Елементи хоризонталне сигнализације се обележавају белом бојом поступком прскања,
размазивања или лепљења на предходно одмашћену и очишћену површину.
в) Бојило за извођење елемената хоризонталне сигнализације мора бити израђено на бази
природних или вештачких смола са додацима, а трајност изведених ознака утврђује се према
сертификату произвођача (који је уједно у обавези да достави атест за бојило)
г) Особина ретрорефлексије елемената хоризонталне сигнализације постиже се додавањем
светлоодбојних елемената (перле) од минимум 100 g на 1 kg бојила.
[ ]
[ ]
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
155
д) Дебљина елемената хоризонталне сигнализације мора износити минимално
одговара приближном утрошку боје од
0.6[mm] , што
 kg 
1 2  бојене површине.
m 
ђ) Ивице линија и фигура морају бити оштре и равне, са одступањем од пројектованих ознака за
највише 5 mm . Допуштено одступање од мера датих на цртежима у пројекту износе највише 5% .
Већа одступања и евентуалне измене услед објективних потешкоћа на месту извођења елемената
хоризонталне сигнализације морају бити унети у одговарајуће ситуације пројекта изведеног стања.
[
]
e) Материјали и технички услови за извођење хоризонталне сигнализације подлежу српском
стандарду СРПС З.С2.240.
ж) Извођење хоризонталне сигнализације врши се према ситуацијама у пројекту, детаљним
цртежима на ситуацијама и посебним детаљним типским цртежима. Ширине, боје и ритам прекида
дати су на цртежима у пројекту.
з) За све узведене радове гарантни рок мора износити најмање 12 (дванаест) месеци.
2
и) Цене радова на извођењу хоризонталне сигнализације обрачунавају се по m обојене
површине. Цена обухвата радове размеравања на терену, чишћења и одмашћивања коловоза и
бојење.
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
156
07.04. ОСИГУРАЊЕ ПУТНИХ ПРЕЛАЗА
07.04.00. УРЕЂАЈИ У КУЋИЦИ ПУТНОГ ПРЕЛАЗА
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
157
07.04.01 Кућица путног прелаза (2.1.1)
За смештај уређаја треба предвидети типску бетонску кућицу са металним вратима са бравом за
кључ број 1. Габарити кућице дефинисани су у типском пројекту ЖО.060.57. Кућица се уграђује на
типски темељ В33, B63 или B93 у зависности од конфигурације терена Простор у коме је смештен
уређај треба да има проветравање и да је заштићен од инсеката и прашине. Под кућице треба да
буде покривен изолационом масом или простирком. Око кућице мора да постоји уређена бетонска
стаза ширине најмање 70cm.
Сви метални делови (укључујући и врата) морају да имају прикључке за уземљење, који се
међусобно повезују и спајају на завртањ за уземљење кућице, које се везује на посебан
уземљивач (а након електрификације пруге на шину).
Кућица мора да буде тако конструктивно изведена да омогућава уградњу ормарића за телефонски
апарат. Приступ телефонском апарату мора да буде могућ са спољне стране.
Елементи за руковање локалним укључивачем морају да буду приступачни саобраћајном особљу,
а заштићени од неовлашћеног руковања. Уколико се уграђују на кућици, морају се налазити са
спољне стране кућице у посебној кутији.
Унутрашње инсталације у кућици изводе се проводницима PP00 или PGP за напојни део а
проводницима SYY за сигнални део. Осветљење кућице мора бити изведено са бродском
светиљком са сијалицом 230V/60W.
Заштита од директног додира у кућици мора бити изведена у складу са тачком 4.2 SRPS N.B2.741
(заштита преградама и кућиштима).
Као заштита од индиректног додира, који се услед квара у изолацији између делова под напоном и
изложених проводних делова може појавити на тим изложеним проводним деловима, мора се
применити заштита аутоматским искључењем напајања преко заштитног уређаја диференцијалне
струје. Као допунска мера заштите од индиректног додира мора се применити и изједначење
потенцијала, тако што ће се уземљење свих рамова у кућици извршити путем заштитних
проводника од бакра пресека 10mm2 од свих проводних делова у кућици (рам, метална врата, ТТ
орман и сл.) до главног прикључка за уземљење кућице одакле се или бакарним земљоводом
2
2
пресека 35mm или поцикованим челичним ужетом од 95mm води до једне шине (заваривањем на
шину).
Заштитне проводнике (такозвана ужад за уземљење) од електропоставних справа и друмских
путних сигнала извести поцикованим челичним ужетом од 95 mm2.
07.04.02 Сигурносни уређај (2.1.2)
Сигурносни уређај путног прелаза може бити електронско-процесорског или релејног типа. Уређај
мора да поседује дозволу за коришћење на пругама ЈП "Железнице Србије".
Уређај мора да испуни услове извођења дефинисане у Упутству 412 о опремању путних прелаза у
нивоу електричним уређајима за осигурање. Услови су дефинисани у одељцима III и IV поменутог
упутства и подразумевају следеће:
а) Основни услови извођења
Путопрелазни сигнали и полубраници укључују се на укључним уређајима од стране воза (путни
прелази РРА1 и РРА2) или путем тастера на станичној поставници (путни прелаз РPА3).
Искључивање путопрелазних сигнала и отварање полубраника обавља се преласком задње
осовине шинског возила преко искључних уређаја (РРА1, РРА2 и РРА3) или путем тастера на
станичној поставници (само за путни прелаз РPА3).
За путне прелазе РPА1 и РPА2, у случају да после укључивања уређаја није дошло до гажења
искључних уређаја, или да шинско возило није искључило уређај преласком и напуштањем
искључних уређаја, уређај се аутоматски враћа у основни положај након одређеног времена које се
може регулисати у временском опсегу од 240 до 480 секунди од тренутка враћања контролних
сигнала да показују сигнални знак 55 "Уређај на путном прелазу у квару". Временско коло које се
користи у ову сврху мора да буде удвојено, и примењује се принцип "два од два".
Мора да постоји могућност активирања путопрелазних сигнала и полубраника на лицу места, од
овлашћених лица.
За ову врсту уређаја није потребно удвостручавање укључних уређаја, док искључни уређаји
морају да буду удвојени.
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
158
б) Контролни део уређаја
Контролни део уређаја (индикациона плоча на самом уређају путног прелаза, односно станична
поставница у ТЕ Костолац Б за путни прелаз РPА3) приказује стање исправности уређаја оптичким
индикацијама и бројчаницима и мора да показује једно од три стања:
- исправно стање
- појаву сметње
- појаву квара
Појава квара може да се прати и акустичком индикацијом, у ком случају уређај мора да омогућава
манипулацију за искључивање акустичног сигнала.
Ради испитивања исправности рада контролног дела уређаја могу се предвидети манипулације за
проверу контролних кола сметњи и квара.
НАПОМЕНА:
Обзиром да није предвиђена даљинска контрола рада и исправности путних путних прелаза РРА1
и РРА2, код ових прелаза предвиђена је уградња GSM/GPRS модема који се повезује на уређај
прелаза и омогућава комуникацију - преко истог или сличног модема који се испоручује, уграђује и
повезује са PC рачунаром у деоници за одржавање.
07.04.03 Напојни уређај (2.1.3)
Основно напајање уређаја је из локалне дистрибутивне мреже за путни прелаз РРА1, односно из
напојног уређаја службеног места ТЕ Костолац Б за путне прелазе РРА2 и РРА3. У случају
нестанка основног напајања мора се предвидети осмочасовна резерва из акумулаторских
батерија. За време резервног напајања мора да буде обезбеђен нормалан рад уређаја за
обезбеђење путног прелаза за максимално могућ број возова.
Потребно је предвидети мере за стабилизацију батеријског напона и мере за ограничење струје
пуњења, као и контролу стања батерија.
Уколико није предвиђено трајно показивање акумулаторског напона и струје, треба предвидети
мерне стезаљке за прикључење инструмената.
За путне прелазе РРА2 и РРА3 ова позиција укључује и испоруку и уградњу трансформатора за
снижење напона 750/230V, 50 Hz, 2 kVA.
Морају се предузети све потребне мере за заштиту од електричног удара у складу са SRPS
N.B2.741. Препоручује се употреба заштитног уређаја диференцијалне струје.
07.05.00 СПОЉАШЊИ УРЕЂАЈИ (2.2)
07.05.01 Светлосни путопрелазни сигнали (2.2.1)
Светлосни путопрелазни сигнали служе за упозорење учесника друмског саобраћаја о
приближавању шинског возила путном прелазу, односно о затварању прелаза полубраницима.
Путопрелазни сигнали морају да имају по две водоравно постављене сигналне светиљке
минималног пречника ∅136 мм у равностраном троуглу, које наизменично светле црвеном
светлошћу у ритму од 60 трептаја у минути, када је уређај за обезбеђење путног прелаза
активиран. Најкасније 8 секунди након проласка шинског возила преко искључних уређаја,
путопрелазни сигнали морају да се угасе уколико не постоје полубраници, односно по доласку
полубраника у крајњи горњи положај.
Сигнална светиљка мора да има уграђена расипна стакла за расипање светлости под углом од
60°.
На путопрелазним сигналима употребљавају се сијалице са 2 влакна. Кад је прелаз укључен,
напајају се главна влакна сијалица. У случају прегоревања главног влакна на некој сијалици,
напајање се аутоматски пребацује на помоћно влакно. Ако прегоре оба влакна на једној сијалици,
друга сијалица на том путопрелазном сигналу и даље светли главним, односно помоћним влакном.
Мора да буде предвиђена могућност регулације јачине струје сијалице.
Сваки путопрелазни сигнал мора да има уграђено јакозвучно звоно минималне јачине 90dB за
акустично упозорење учесника друмског саобраћаја. Звоно мора да буде укључено у времену док
путопрелазни сигнали светле, али пошто је у овом случају путни прелаз осигуран и
полубраницима, јакозвучно звоно може да се искључи након спуштања полубраника.
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
159
За путопрелазне сигнале треба употребити стандардизоване сијалице од 20W или опционо LED
модуле (уколико поседују дозволу Дирекције за железнице), која омогућава контролу рада и
исправности путних сигнала.
Стуб путопрелазног сигнала мора да има рупе за пењалице.
Путопрелазни сигнали када су активирани морају према путу показивати црвено трепћуће светло
усмерено тако да је видљиво са пута на удаљености од најмање 50m.
07.05.02 Поставна справа путопрелазног полубраника (2.2.2)
Полубраником се затвара саобраћај на коловозним тракама које воде према путном прелазу,
односно на десној половини пута испред путног прелаза с обе стране железничке пруге.
Полубраници се постављају само у комбинацији са путопрелазним сигналима, и у функционалном
погледу морају да чине једну целину.
Сваки полубраник мора да има засебан погонски мотор. Погонски мотори морају да буду
опремљени електричним забрављивањем, које придржава полубранике у крајњим положајима. У
случају нестанка напајања мотора, путни прелаз прелази на квар, а полубраник мора аутоматски
да се спусти у положај ''Забрањен пролаз '', до доласка одговарајуће службе одржавања, када се
ручно (курблом) подиже у крајњи горњи положај и у том положају остаје до отклањања квара.
Полубраник мора да буде подешен и за ручно подизање, уз претходно искључење погонске струје
електромотора.
У случају запрека у раду мотке, погонски мотори полубраника морају да буду осигурани од
преоптерећења. Погонски мотори полубраника морају да буду подешени тако да спуштање
браника траје 8 - 12 секунди, а њихово подизање 5-7 секунди.
Мотка полубраника мора да има пререзиво место, чиме се погон полубраника штити од оштећења
од друмских возила. Прелом полубраника мора да се јави на контролном делу уређаја као квар.
Пре спуштања полубраника мора да се активира предзвоњење, које траје минимално 15 секунди.
По истеку овог времена полубраници се спуштају, а звоњење се наставља. Када полубраник
заузме крајњи доњи положај, звоњење може да се искључи. Укључивањем предзвоњења
истовремено се укључују и путопрелазни сигнали, који трепћу црвеном светлошћу читаво време
док је путни прелаз затворен.
На врху полубраника мора да постоји црвена позициона светиљка која трепће када се полубраник
покрене из свог редовног положаја и мора да трепти све док се полубраник не врати у свој редован
положај. Ова црвена светиљка мора да буде усмерена према путу, а заклоњена према
железничкој прузи.
Крајњи положаји и исправност рада полубраника морају да се контролишу у контролном делу
уређаја.
Облик и мере полубраника, као и најмање дозвољено растојање између ивице коловоза и
механизма за покретање полубраника, одређени су српским стандардом
''Уређаји за
затварање саобраћаја на прелазу пута преко железничке пруге'' - SRPS Z.S2.150.
07.05.03 Мотка путопрелазног полубраника (2.2.3)
Мотка полубраника је намењена за уградњу на поставну справу путопрелазног браника и служи за
прекид путног саобраћаја. Пошто досеже само до половине пута, омогућава несметан одлазак
друмских возила из зоне путног прелаза. Саграђена је од лаких легура и има пререзиво место
чиме се поставна справа штити од оштећења од стране друмских возила. За исправан рад
поставне справе, од важности је да се изврши правилно уравнотежење мотке са одговрајућим
противтеговима. У складу са Правилником о саобраћајној сигнализацији (Сл. гл. РС, бр.26/10)
обојена је бело-црвеном бојом и има три рефлектујуће површине - катадиоптере (на оба краја и на
средини), као и сигналну светиљку на врху, која у складу са важећим прописима у фази
укључености прелаза ради у ритму светиљки на путним сигналима. Ако је мотка обојена
рефлектујућим бојама, може бити и без катадиоптера. Може бити различите дужине у зависности
од ширине пута, али је врх мотке полубраника за око 0,25 м краћи од осе пута. Лом мотке
полубраника изазива појаву квара на контролном делу уређаја.
07.05.04 Најавни и укључно-искључни уређаји (2.2.4)
За путне прелазе PPA1 и PPA2 примењују се укључни и искључни уређаји, чије реаговање мора да
одговара највећој допуштеној брзини на прузи. Овде је предвиђена примена бројача као сензора
точка. За сваки укључно-искључни и најавни уређај потребно је предвидети минималан број
кабловских жила.
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
160
Укључно-искључни уређаји морају да буду тако изведени да се поуздано контролише њихова
исправност, као и исправност прикључног кабла.
Укључнe тачкe путних прелаза РРА1 и РРА2 морају да буду означенe сигналним знаком 57
"Укључна тачка, очекуј контролни сигнал", који се поставља према Сигналном правилнику и
стандарду ЈŽS S1.047.
Уз ове уређаје испоручилац је дужан да испоручи и сет неопходних алата за монтажу, подешавање
и мерење.
На овим објектима предвиђена је уградња сензора точка.
Електронски сензори точка морају да задовоље следеће услове:
- морају поседују дозволу за коришћење у саобраћају издату од Дирекције за железнице РС
- сензорски уређај мора бити електронског типа
- сензори морају бити испоручени са припадајућом електронском опремом, штитницима и
прибором за причвршћење за шину
- истим причврсним прибором мора бити омогућена монтажа на типове шина S49, S54, S64,
UIC60,
- уколико систем у сензору није дуплиран, испорука за једно бројачко место мора обухватити
два сензора
- прекид напајања или везе сензора са уређајем се мора карактерисати као стање „квар“, а
уређај мора ући у "fail-safe" режим (код укључних тачака треба да се дешава укључење
прелаза, код искључних тачака не сме доћи до прераног искључења, а у случају када
сензори точка формирају бројачки одсек, тај одсек мора показивати заузеће).
- уређај мора поседовати дијагностику са дефинисаним погонским поремећајима и
приказивањем на дисплеју
- сензори не смеју имати утицај од повратне струје вуче 25кV/50Hz
- морају радити поуздано до брзина до 200km/h
- уређај треба поуздано да ради и на дрвеним и на бетонским праговима
- уређај треба да буде неосетљив на све утицаје електромагнетних поља која могу
проузроковати шинска возила као и на утицај висећих цеви и елемената за квачење
шинских возила
- да су погодни за све точкове са следећим димензијама:
Пречник точка: ≥ 330 mm; ≤ 2000 mm.
Ширина точка: 130 mm ÷150 mm.
Висина бандажа точка: максимум 36 mm.
Ширина бандажа точка: 20 mm ÷ 33 mm.
- напајање: 19VDC ÷ 72VDC.
- температурни опсег: –40°C ÷ +70°C (температура у прикључном кућишту).
- степен заштите од воде и прашине IP55 (према SRPS – IEC 529).
Као AFI коло употребиће се кратко електронско шинско струјно коло које ради на фреквенцији од
око 10kHz које омогућава једноставно решавање одређених саобраћајних ситуација.
НАПОМЕНА:
У зависности од изабраног испоручиоца опреме, може се десити да се рад уређаја прелаза
заснива на одсецима чија се слободност контролише сензорима точка и евалуаторима
слободности одсека. У том случају се AFI кола на прелазима PPA2 и PPA3 неће уграђивати.
07.05.05
Спољне поставнице (локални постављач и ормарић за деактивирање) (2.2.5)
Када је потребно да се преко путног прелаза обави маневрисање више пута узастопно без
преласка укључних тачака мора се користити локални (ручни) постављач (случај укључења 7 из
Упутства 412), такозвани ЛОБ прекидач. Уређај је укључен онолико дуго колико и прекидач.
Враћањем прекидача у основни положај уређај се искључује. У случају наиласка воза на укључне
елементе док је прелаз укључен ЛОБ-ом, уређај памти и потврђује ово укључење од стране воза а
путни прелаз остаје затворен и после враћања ЛОБ прекидача (наравно до преласка воза).
Елементе за руковање локалним постављачем могуће је уграђивати са спољне стране кућице на
зиду кућице или на посебној металној цеви са кутијом (ормарићем) са спољним вратима која се
закључавају, чиме је неовлашћеним лицима спречен приступ командним елементима. Кутија
локалног постављача се уграђује тако да командни тастери и индикације буду у висини очију
просечног човека, на око 1,6-1,7m од висине тла. У случају да се уградња врши на металној цеви,
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
161
на темељу локалног постављача треба оставити парче јувидур цеви за увод кабла, који се даље
кроз металну цев држача уводи у металну кутију постављача.
Ормарић ДТ који се користи за деактивирање укључне тачке уграђује се на посебној металној цеви
са спољним вратима која се закључавају. Уграђује се у непосредној близини укључне тачке коју
треба деактивирати.
У оба типа ормарића (ЛОБ и ДТ) мора постојати одговарајућа светлосна индикација.
07.05.06 Контролни сигнал (2.2.6)
Облик и мере контролног светлосног сигнала одређени су стандардом ЈЖС S1.046, технички
услови за израду и испоруку стандардом ЈЖС S2.015, а технички услови за уградњу стандардом
ЈЖС S3.002. Састоји се од: бетонског темеља, сигналног стуба, сигналне плоче, сигналних
светиљки, радне корпе, црно-беле плоче уочљивости, ознаке сигнала, прикључне касете и
сигналног ормана. Служи да својим појмом укаже на стање укључености путног прелаза. Стално
показује сигнални знак 55: "Уређај на путном прелазу у квару" чак и када је прелаз исправан и
налази се у основном положају. Када се прелаз укључи, показује сигнални знак 56:"Уређај на
путном прелазу исправан".
Трајање белог трепћућег светла на контролном и помоћном контролном сигналу, које ради у ритму
светиљки на путопрелазним сигналима, може временски да се ограничи на 30 до 90 секунди од
тренутка прве појаве тог светла. Временско коло које се користи у ову сврху не мора да буде
удвојено. Жуто мирно светло које непрекидно светли на контролном и помоћном контролном
сигналу, треба да има сијалицу са два влакна. Ако се на уређају појави квар, бело трепћуће светло
не сме да се пали на контролном и помоћном контролном сигналу.
07.05.07 Кабловска мрежа (2.2.7)
Повезивање спољашњих елемената уређаја путног прелаза изводи се стандардним SPZ, PP41,
PNK и TK 39 P кабловима, који одговарају стандардима JŽS S2.011 и JŽS S2.012 и према
техничким условима ЗЈПТТ. Пројектом телекомуникационих постројења (Књига 10) су дефинисана
сва измештања главне трасе каблова због колизије са другим кабловима и инсталацијама. План
каблова је израђен у складу са пројектним задатком а број жила је одређен према елементима који
се повезују. Полагање каблова врши се у рову димензија 0,8mx0,4m по траси која је назначена на
плану трасе полагања каблова и на плану каблова. На пролазима испод пруге и пута каблови се
провлаче кроз пластичне PEHD цеви пречника 110mm и одговарајуће дужине, уграђене на дубини
од 1,2m од доње ивице прага односно 1,20 m од површине пута, које се уграђују подбушивањем.
Каблови се полажу у складу са одговарајућим прописима и према условима произвођача каблова.
Кратке кабловске дужине које служе за повезивање лантерни путних сигнала са кабловским
касетама нису приказане на плану каблова а њихове вредности су урачунате у вредност
одговарајућег елемента спољне опреме. За настављање каблова користити термоскупљајуће
спојнице.
Након полагања каблова, потребно је извршити одговарајућа електрична мерења истих, као и
њихово геодетско снимање и упис у катастар подземних инсталација.
У зависности од врсте уређаја који ће бити изабрани и услова њихових испоручилаца, потребно је
проверити да ли сви приказани каблови на плану каблова задовољавају те услове. Ранжирање
каблова на завршном раму уређаја биће дато кроз Монтажни пројекат, када буде познат
испоручилац уређаја путног прелаза и његова шемотехника.
Инвеститор, односно руководилац градилишта дужан је да најмање две недеље пре почетка
радова извести све надлежне службе о почетку истих.
07.05.08 Уземљење и заштита спољних елемената (2.2.8)
Заштита спољних елемената сигнално-сигурносних уређаја у станицама и на отвореној прузи од
угрожавајућих напона врши се уземљивањем проводних делова свих спољних елемената. Ово
уземљивање се може извести на један од следећих начина.
- преко једне исте шине као повратног вода струје вуче
- преко средње тачке колосечне пригушнице уколико је она од објекта који треба уземљити
удаљена мање од 150 м.
- преко посебног вода за уземљење
- преко посебних уземљивача.
С обзиром да се ради о не-електрифицираној прузи јасно је да се уземљивање врши само као
мера заштите од индиректног напона додира и то применом посебних уземљивача јер шине не
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
162
представљају повратни вод струје вуче који је повезан са уземљивачем у ЕВП-у. Дакле, на сва три
путна прелаза, примениће се уземљивање свих спољних елемената који су уграђени у
непосредној близини прелаза (путних сигнала, поставних справа, прикључних глава искључних
уређаја, LOB ормарића) њиховим повезивањем на једну шину која се потом повезује на посебан
уземљивач кућице путног прелаза израђен од једне цевасте поцинчане челичне сонде Ø50,8 mm
L=3m код прелаза PPA1 (Rz ≤ 30Ω), односно израђен од три цевасте поцинчане челичне сонде
Ø50,8mm L=3m код путних прелаза PPA2 и PPA3 (Rz ≤ 10Ω). Контролни сигнали и прикључне главе
укључних уређаја и ормарићи за деактивирање се уземљују уземљивачем израђеним од
поцинчане челичне траке FeZn 25x4mm дужине 10 метара положене на "кант" у кабловски ров.
07.05.09 Комуникационе везе са путног прелаза (2.2.9)
За везу саобраћајног особља станица ТЕ Костолац Б и Стиг користиће се ПТТ везе, према
Пројекту телекомуникационих постројења (Књига 10).
С обзиром да се улазни сигнал Аu92 опрема телефоном за везу са пословођом саобраћаја ТЕ
Костолац Б, исти ће се повезати путем кабла ТК39P 3x4x0,8 и са индукторским телефоном који ће
се сместити у телефонском орману кућице путног прелаза РРА3 и користити и за везу путног
прелаза РРА3 и ТЕ Костолац Б (детаљи дати у Књизи 10).
07.06.00 ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (2.3)
07.06.01 Техничка документација (2.3.1)
Испоручилац опреме је у обавези да изради Извођачки (монтажни) пројекат и Пројекат изведеног
објекта, као и одговарајуће приручнике и упутства о руковању и редовном одржавању уређаја
путних прелаза.
Упутство за руковање и одржавање уређаја путног прелаза мора да садржи неопходне процедуре
за отклањање свих сметњи и кварова на српском језику. Произвођач је обавезан да испоручи
листинг сметњи, кварова и редовних догађаја на српском језику.
Фабричко упутство за одржавање уређаја путног прелаза мора да садржи све потребне електричне
шеме, упутство за монтажу и упутство за коришћење уређаја путног прелаза, са дефинисаним
одговарајућим гарантним роковима и спецификацијом резервних делова. Техничка документација
мора бити на српском језику.
07.06.02 Остале обавезе (2.3.2)
Уколико примењени уређај осигурања нема дозволу за коришћење Дирекције за Железнице,
испоручилац је дужан да код исте покрене одговарајућу процедуру. Пре пуштања уређаја у рад
испоручилац мора поседовати дозволу Дирекције за Железнице за коришћење.
Обавеза је Инвеститора да пре започињања радова на изградњи предметног објекта прибави
податке о евентуално постојећим подземним инсталацијама у зони радова предвиђених по овом
пројекту. Уколико се утврди да исте инсталације постоје, Инвеститор је обавезан да пре
започињања радова у присуству овлашћеног представника власника предметне подземне
инсталације, изврши њено прецизно лоцирање и у случају колизије новопројектоване и постојеће
инсталације, дужан је да прибави сагласност власника инсталације на начин техничког решења те
колизије.
07.07.00 НАЧИН ИЗВОЂЕЊА МОНТАЖЕ И ОДРЖАВАЊЕ УРЕЂАЈА (2.4)
07.07.01 Монтажа (2.4.1)
С обзиром да се ради о новој траси пруге, радови на монтажи спољних елемената осигурања се
изводе пратећи динамику грађевинских градова на прузи и обухватају:
- монтажу путопрелазних/контролних сигнала
- монтажу поставних справа и мотки
- монтажу укључно-искључних елемената
- монтажу AFI кола
- монтажу локалних постављача и ормарића за деактивирање
- монтажу уземљења
- израду кабловске мреже
Радови на монтажи унутрашњих уређаја се могу изводити независно од радова на монтажи
спољних елемената осигурања, након што се изврши уградња бетонске кућице. Под
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
163
претпоставком да је извршена припрема градилишта (извршен фабрички пријем унутрашње
опреме и иста транспортована у магацин на градилишту) ови радови обухватају:
- монтажу и испитивање сигнално-сигурносног дела уређаја
- монтажу и испитивање напојног дела уређаја
За радове на монтажи уређаја осигурања Инвеститор мора одредити овлашћеног надзорног
органа који ће координирати и надгледати радове. Сви радови на монтажи морају се извести
према типским пројектима монтаже ове врсте уређаја и препорукама и упутствима испоручиоца
опреме.
07.07.02 Посебни услови за грађење и одржавање уређаја (2.4.2)
Осим општих услова прописаних Законом о планирању и изградњи који се односе на припрему
грађења, грађење, стручни надзор, технички преглед, пробни рад и издавање употребне дозволе
за објекат, на основу захтева Инвеститора потребно је испунити и следеће посебне услове:
- испоручена опрема и материјал морају поседовати одговарајућу потврду о пријему у фабрици
произвођача по одговарајућим стандардима
- након извршене комплетне монтаже и извршених свих потребних мерења потребно је
извршити функционалну пробу комплетног уређаја, по процедури коју утврђује Инвеститор
- уз испоручен уређај потребно је пружити одговарајућу гаранцију са прецизираним гарантним
роком и обавезама испоручиоца опреме у гарантном року
- уз испоручен уређај потребно је обезбедити сет резервних делова и потребан алат,
инструменте и материјал за одржавање, према спецификацији испоручиоца
А) Фабрички пријем
Фабрички пријем врши комисија Инвеститора у фабрици, при чему је произвођач дужан да
обезбеди:
- Технички опис рада система са примењеним програмом
- Комплетну монтажну документацију са саставним деловима, електричним шемама,
контролним тестовима, подешавањима и мерењима
- Стандардне мерне листе са резултатима финалне контроле и фабричким бројем уређаја
Циљ овог пријема је провера да ли уређај који се испитује потпуно одговара достављеној
документацији.
B) Интерни технички преглед
Сигнални-сигурносни уређаји због своје специфичности и функције безбедности коју обављају,
пуштају се у експлоатацију након:
1. Интерног техничког прегледа
2. Техничког прегледа комисије органа који је издао одобрење о изградњи/реконструкцији
3. Добијање решења о коришћењу
Кад извођач радова писменим путем обавести Инвеститора да је изградња уређаја завршена и да
је објекат спреман за технички преглед, и када то потврди надзорни орган, Инвеститор образује
Комисију за интерни технички преглед.
Интерни технички преглед обавља комисија коју формира Инвеститор и она врши проверу
техничких и функционалних карактеристика, који су услов за сигуран и безбедан рад уређаја. По
завршетку рада комисија је дужна да сачини записник. Комисија за интерни технички преглед
обавља интерни технички преглед на основу и по одредбама Упутства о техничком прегледу
сигнално-сигурносних постројења (431).
C) Технички преглед
По обављеном интерном прегледу и ако је припремљена техничка документација и извршена
обука људста за руковање и одржавање, Инвеститор органу који је издао решење за
изградњу/реконструкцију подноси захтев за формирање Комисије за технички преглед. Задатак
комисије за технички преглед је да утврди подобност уређаја за употребу сходно Правилнику о
садржини и начину вршења техничког прегледа објеката.
D) Пуштање у рад и пробни рад
Ако се у току техничког прегледа, утврди да је ради утврђивање подобности објеката за употребу
неопходан пробни рад, орган који је издао одобрење за изградњу/реконструкцију може одобрити
пуштање објеката у пробни рад.
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
164
Сврха пробног рада јесте функционално испитивање у експлоатационим условима, са
евентуалним подешавањима карактеристичних података који зависе од конкретног места
инсталирања уређаја.
За време пробног рада бележе се сва запажања, сметње, кварови, откази или потпуни испади из
функције. Када се јаве овакви догађаји они се бележе кад су настали и кад је систем поново
доведен у нормално стање и произођач је дужан да достави писмено објашњење, односно
коментар о насталом догађају. Произођач је дужан да за време пробног рада организује ефикасану
сервисну службу о свом трошку, која врши отклањање свих сметњи и замену неисправних
утикачких јединица или делова уређаја.
E) Одржавање уређаја
Особље одржавања обавља све послове који су прописани Упутством за одржавање, на начин
прописан Правилником о одржавању сигнално-сигурносних постројења" (Правилник 400; ЗЈЖ бр.
47-24/84 и "Сл.гласник ЗЈЖ" бр. 10/94), што је детаљније описано у Прилогу о безбедности и
здрављу на раду.
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
165
7 УРЕЂЕЊЕ И ОСИГУРАЊЕ ПУТНИХ ПРЕЛАЗА У НИВОУ
Део 4: Електроенергетско напајање путног прелаза
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
166
TЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ КАБЛОВСКИХ ВОДОВА ДО 1 kV
0)
Општи услови
0.1. Ови технички услови саставни су део пројекта и као такви обавезују Инвеститора и Извођача
при извођењу објекта.
0.2 .Инвеститор је дужан да одреди стручно лице које ће да врши надзор над изградњом објекта у
току целе градње ради контроле квалитета и количина радова и решења нејасних питања.
0.3. Сав материјал мора да се контролише приликом пријема, по решењима из пројекта и важећим
прописима (пре упућивања на градилиште).
0.4. Радови морају да се изводе према одобреном пројекту, важећим нормативним документима и
условима надлежних комуналних организација. Уколико се у току градње појави оправдана
потреба за одступањем и мањим изменама пројекта, извођач мора да за сваку измену добије
писмену сагласност Надзорног органа. Надзорни орган ће по потреби да упозна и пројектанта са
предложеном изменом и да тражи његову сагласност.
0.5. За већа одступања од одобреног пројекта, надлежан је одговорни пројектант.
0.6. Радове на овом објекту може да изводи само овлашћено предузеће које мора да има стручан
кадар квалификован за ову врсту радова.
1)Ситуација траса
1.1. Кабловски водови до 1 kV, који служе за напајање потрошача ел.енергијом, полажу се
нормално са обе стране улице и прате линију улице.
1.2. Кабловски водови по правилу заузимају појас ширине 1m на одстојању 50cm од грађевинске
односно регулационе линије улице.
1.3. При заједничком полагању кабловских водова до 1 kV са водовима за улично осветљење и
водовима за више напоне, распоред каблова у рову треба да буде по правилу такав да се каблови
за више напоне налазе на већем одстојању од зграде. Уобичајена ширина зоне за енергетске
каблове износи 0.7m.
1.4. На прелазу преко улице, каблови се полажу кроз кабловску канализацију. Положај кабловске
канализације је по правилу такав да је њена оса управна на осу улице, а правац је наставак правца
трасе кабла.
1.5. Преко слободних површина или нерегулисаних терена, у зависности од месних услова, треба
тежити да траса кабловских водова буде што је могуће краћа.
2)
Услови за ровове, кабловска окна и кабловску канализацију
2.1. При слободном полагању кабловски водови се нормално полажу у ров у земљи чија је дубина
0.8m , а чија ширина зависи од броја кабловских водова, који се полажу у исти ров.
2.2. Међусобни размак кабловских водова у рову, треба да буде најмање 7cm.
2.3. Између кабловских водова 1 kV и оних за више напоне ако се полажу у заједнички ров,
обавезно је постављање на кант, тако да њихово међусобно растојање буде 12cm.
2.4. На целој дужини кабловски водови морају бити положени у благим кривинама, змијолико, ради
компензације евентуалних померања и температурних утицаја.
2.5. Каблови се полажу у слоју постељице, дебљине 20cm. Постељица је од ситнозрнасте земље
или песка.
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
167
2.6. На нерегулисаним површинама изнад кабла полагати две PVC траке за упозорење и то: прву
траку на 0,3m изнад кабла, а другу на 0,5m изнад кабла. У осталим подручјима поставити на 0,4m
изнад кабла PVC траку за упозорење.
2.7. На свим оним местима где се могу очекивати већа механичка напрезања средине и где
постоји евентуална могућност механичког оштећења, кабловски водови се полажу искључиво кроз
кабловску канализацију.
2.8. Кабловска канализација се примењује на прелазима испод коловоза, улице, стаза и путева,
трамвајских колосека, железничких пруга, кроз дворишта зграда, колских прелаза и сл. Ако се
кабловска канализација полаже испод коловоза са две одвојене траке и са средњом траком
ширине 2m или више, у средњој траци се мора израдити кабловско окно. При полагању кабловске
канализације, последња кабловица мора ићи у тротоар најмање 50cm.
2.9. Кабловска канализација се по правилу израђује од пластичних цеви са по 4 отвора ∅ 100mm.
2.10.У посебним случајевима, ако се кабловска канализација не може извести пластичним цевима
дозвољава се употреба цементно-азбестних цеви и префабрикованих бетонских елемената
(кабловица). Изнад цеви се постављају упозоравајуће траке.
2.11.Кабловска окна се по правилу постављају на следећим местима: на преломима правца и
нивелете трасе кабловске канализације на местима грањања кабловске канализације на правим
деоницама кабловске канализације дужине до 40m.
2.12.Кабловско окно се изводи првенствено у тротоару, а изузетно ако нема друге могућности и у
коловозу улице.
2.13.Чисте унутрашње димензије окна су 1.8x1.8x1.8m. Дубина окна може у зависности од месних
услова да буде и већа, али се не препоручује да пређе 4m.
2.14.Поклопац окна је од ливеног челика квадратног облика, димензија 65x65cm, и заузима један
угао у горњој плочи окна.
2.15.Зидови окна раде се нормално од опеке у продуженом малтеру а унутрашње површине окна
морају бити дресоване.
2.16.За силазак у окно предвиђају се узенгије од бетонског челика ∅20 димензија 30x15cm, на
међусобном растојању од 30cm, а постављају се тако да њихова вертикална оса пролази кроз
средину једне странице отвора за поклопац.
2.17.Одводњавање окна се мора посебно предвидети, али је потребно на средини пода у окну
предвидети дренажни отвор димензија 25x25cm, под окна извести са падом према овом отвору.
3)
Приближавање и укрштање са другим објектима и инсталацијама
3.1. Хоризонтално растојање ТТ кабловских водова и енергетских кабловских водова до 1kV мора
да износи најмање 50cm.
3.2. У случају да се ово растојање на неким местма не може постићи, на тим местима енергетске
кабловске водове треба провести кроз цеви од провидног материјала.
3.3. Полагање енергетских кабловских водова преко ТТ кабловских водова није дозвољено.
3.4. При укрштању енергетских кабловских водова са ТТ кабловима потребно је да угао укрштања
буде што ближе правом углу. Угао укрштања треба да буде најмање 45°. Изузетно уз узајамни
споразум, угао укрштања може бити и мањи од 45°, али не мањи од 30°.
3.5. Вертикално растојање енергетских водова за напоне 250V према земљи од ТТ водова мора
да износи најмање 30cm. За напоне изнад 250V према земљи ово растојање мора бити најмање
50cm.
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
168
3.6. На местима укрштања кабловског вода са железничком пругом, кабл се полаже у бетонске или
челичне цеви. Дозвoљава се и употреба азбестно-цементних цеви, као и цеви од пластичних маса,
механички довољно отпорних да заштите кабловски вод.
3.7. Кабловски вод мора пролазити најмање 1m испод горње ивице железничких шина.
3.8. Хоризонтално растојање између кабловских водова и водоводних или канализационих цеви
мора да износи најмање 40cm.
3.9. Полагање кабловских водова испод водоводних цеви није дозвољено.
3.10.При укрштању кабловских водова са водоводним цевима или са канализационим цевима,
мора се обезбедити минимално вертикално растојање од 30cm (чист размак).
3.11.Најмање хоризонтално растојање између кабловских водова и спољне ивице канала за
топловод мора да износи 30cm.
3.12.Полагање кабловских водова изнад канала топловода није дозвољено.
3.13.При укрштању кабловских водова са каналима топловода, минимално растојање мора да
износи 30cm. Кабловски вод по правилу треба да прелази изнад канала топловода, а само
изузетно, ако нема других могућности, може прећи испод топловода.
3.14.На местима укрштања кабловских водова са каналима топловода, мора се између каблова и
топловода обезбедити топлотна изолација од пенушавог бетона или сличног изолационог
материјала дебљине 20cm.
3.15.При паралелном вођењу кабла за јавно осветљене и топловода треба остварити најмањи
размак од 10cm.
3.16.Није дозвољено паралелно вођење енергетских каблова испод или изнад гасовода осим при
укрштању. Најмањи размак између кабла и гасовода при укрштању и паралелном вођењу треба да
буде 0.8m у насељеним местима, односно 1.2m изван насељених места. Ови размаци се могу
смањити до 0.3m ако се кабл полаже у цев дужине најмање 2m са обе стране укрштања, односно
комплетном дужином паралелног вођења.
3.17.При укрштању енергетских кабловских водова међусобно, потребно је између њих обезбедити
вертикално растојање од 30cm (чист размак).
3.18.Кабловска траса и све промене правца трасе се морају означити видљивим спољним
ознакама и то: код слободног полагања укопаним бетонским стубићима код рова испод бетонске
или асфалтне подлоге са бетонским коцкама и месинганим плочицама које су утуснуте у бетонску
коцку и садрже натпис са правцем кабла, напонски ниво. Коцка се тако уграђује да је у нивоу
бетонске или асфалтне подлоге.
3.19. После полагања кабла Извођач радова је дужан да сачини ситуациони план стварно
изведених инсталација, да напонски испита каблове, изда атест о истим и са снимком преда
Инвеститору.
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
169
8. УКРШТАЊЕ КОЛОСЕКА СА ТРАНСПОРТНОМ ТРАКОМ
8.1. МАШИНСКИ ДЕО
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
170
Закључивањем уговора о извођењу постројења извођач усваја све тачке ових погодбених и
техничких услова и исти се третирају као део уговора о извођењу инсталација, а у свему важе како
за извођача тако и за инвеститора.
ОПШТИ УСЛОВИ
1. Уступање изградње овог инвестиционог објекта врши се на основу постојећих прописа о
планирању и изградњи објеката.
Као база за подношење понуде односно за склапање уговора служи овај одобрени пројекат. Сви
понуђачи морају добити пројекат на увид као и откуцани текст предрачуна без цена у који ће
понуђачи уносити цене. Сви примерци предрачуна који се дају понуђачима морају бити идентични
како би сви понуђачи исте радове понудили у истим количинама и истог квалитета.
3. У понуди морају бити обухваћене цене за: сав потребан материјал одговарајућег квалитета, све
евентуалне увозне царинске и друге трошкове за увозну опрему, сав транспорт материјала, како
спољни тако и унутрашњи на самом градилишту, сви путни и транспортни трошкови за радну
снагу, целокупни рад за извођење инсталација, укључујући претходне и завршне радове, односно
понуда треба да обухвати све трошкове око реализације од стране комисије за технички преглед и
пријем, односно до колаудације.
4. Уговор о извођењу сматра се закљученим када се странке писмено споразумеју о изградњи овог
постројења и цени изградње.
5. Уговор о извођењу радова мора да садржи још и одредбе о:
A/ Року почетка и року завршетка извођења
B/ Начин наплате извршених радова
C/ Уговореним казнама
D/ Гарантном року
E/ Надзору инвеститора над извођењем постројења
F/ Обавези извођача да постројење изради према одобреном пројекту и у склопу са постојећим
стандардима, техничким упутствима и нормама.
6. Извођењу постројења не сме се приступити без грађевинске дозволе добијене од надлежних
органа управе.
7. Извођач овог пројекта дужан је пре почетка радова да изађе на грађевину и на лицу места
преконтролише пројекат и сравни га са стварним стањем на објекту, или уколико сам објекат није
завршен, да сравни пројекат инсталације са грађевинским пројектом. У случају неких измена на
терену и у објекту или ако утврди да постоје неслагања између пројекта инсталација и
грађевинског пројекта, извођач је дужан да са довољним образложењем тражи да се пројекат
прилагоди постојећем стању.
8. Рок гаранције за солидност изведене инсталације, квалитет материјала и исправан рад је две
године, рачунајући од дана техничког пријема постројења. Сваки квар који се догоди на постројењу
у гарантном року, а проузрокован је испоруком лошег материјала или несолидном израдом, дужан
је извођач да на први позив инвеститора отклони о свом трошку, без икаквих накнада од стране
инвеститора.
Уколико се извођач не одазове првом позиву инвеститора овај има право да позове другог
извођача да квар отклони, да му исплати, а наплату свих трошкова изврши из целокупне имовине
првог извођача.
9. Уколико инвеститор буде располагао неким материјалом и уколико га да извођачу у циљу
уградње истог у постројење дужан је извођач сав тај материјал прегледати и неисправан одбацити.
10. Уградити се може само квалитетан и исправан материјал који одговара спецификацији па било
да га даје инвеститор или извођач. За уграђивање неисправног односно неодговарајућег
материјала, извођач сноси пуну одговорност и сносиће сам трошкове око демонтаже неисправног
материјала и поновне монтаже исправног.
11. Уколико извођач изведе инсталацију у свему по одобреном пројекту и са материјалом
предвиђеним овим пројектом, сноси одговорност за исправно функционисање постројења само у
погледу извршених радова, квалитета уграђеног материјала и капацитета појединих елемената
опреме. Самовољно мењање пројекта од стране извођача је забрањено. За мање измене у односу
на усвојени пројекат, или такве измене које функционално не мењају инсталацију или не захтевају
знатније повећање инвестиционе вредности, довољна је само сагласност надзорног органа.
Уколико се укаже потреба за већим изменама пројекта, онда је потребно да пројектант преради
пројекат и прерађени пројекат се мора упутити на поновно одобрење инвеститору.
12. Ако извођач радова утврди да се услед грешке у пројекту или услед погрешних
упутства инвеститора тј. његовог надзорног органа, радови изводе на штету трајности,
стабилности, функционалности и квалитета постројења, одговара и сам
за насталу штету ако на ове чињенице не упозори инвеститора.
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
171
13. У цену монтаже постројења је урачунато:
a) потпуна монтажа инсталације
b) пробна e_v_i_eиспитивања
c) регулација и пробни погон
d) обука руковаоца инсталације
14. Извођач ове инсталације може исту израдити само са радницима који имају одговарајуће
квалификације и стварно стручно знање потребно за извођење радова на овој врсти инсталације.
15. Сви домаћи произвођачи оруђа и уређаја за рад дужни су да приликом испоруке дају кориснику
атесте одговарајуће стручне установе у складу са Законом о заштити на раду.
16. При извођењу радова на овој инсталацији извођач мора водити рачуна да се не оштете околни
објекти, да се што мање оштети сам објекат на коме се изводе
радови и да се не оштете друге, већ изведене инсталације. Сваку учињену штету,
намерно или због недовољне стручности, немарности или необазривости, извођач
је дужан да отклони или надокнади њено отклањање.
17. Све отпатке и смеће које извођач тј. његови радници створе при раду, дужан је да о свом
трошку однесе са градилишта, на депонију или за то одређено место.
18. Мере безбедности запослених радника на овом послу дужан је да предузме сам извођач у
свему према важећим прописима.
19. Финансијске обавезе између инвеститора и извођача међусобно се регулишу
уговором, у коме се дефинише и начин исплате.
20. За све време извођења радова извођач је дужан да на градилишту води грађевински дневник.
Вођење грађевинског дневника врши се у складу са одредбама Правилника о обрасцу и начину
вођења грађевинског дневника.
21. Поред грађевинског дневника извођач је дужан да води грађевинску књигу у којој се
евидентирају сви изведени радови. Грађевинска књига служи као основ за
састављање ситуације за наплату, као и за трајно документовање обима извршених радова.
Надзорни орган је обавезан да врши оверу грађевинског дневника и књиге.
22. Објекат се не сме употребљавати, нити пуштати у погон пре него се изврши технички преглед
свих радова изведених на објекту. Технички преглед радова се врши на основу захтева који могу
поднети извођач или инвеститор. Технички преглед објекта, његова примопредаја и коначни
обрачун се врши сходно одредбама закона о изградњи објеката.
23. Извођач је дужан да изради и преда инвеститору упутство за руковање свим елементима
изведене инсталације. Упутство за руковање се израђује у 3 (три) примерка. Један примерак
упутства мора бити урамљен, застаклен и постављен на место доступно руковаоцу инсталације.
24. Извођач је дужан да уради пројекат изведеног стања, и преда инвеститору 3 (три) примерка
овог пројекта. Пројекат изведеног стања мора бити урађен у складу са прописима и нормативима
за ову врсту инсталација.
25. Ако извођач утврди да радови на изради инсталације неће бити завршени у уговореном року,
потребно је да бар 10 (десет) дана пре истека рока поднесе инвеститору захтев за продужење рока
са образложењем разлога који су довели до закашњења.
26. За све накнадне радове, које је потребно извести, а нису предвиђени пројектом извођач је
дужан да поднесе допунску понуду инвеститору. Након усвајања понуде извођач може почети са
извођењем накнадних радова. Инвеститор мора дати одговор на допунску понуду у року од 8
(осам) дана.
27. Током извођења радова инвеститор мора обезбедити лице које ће вршити стручни надзор за
његове потребе. Ово лице-надзорни орган мора испуњавати услове прописане законом о
изградњи објеката. Надзорни орган врши у име инвеститора стручни надзор над извођењем
радова на изради инсталација, усклађује динамику извођења радова и даје потребна упутства
извођачу. Он је инвеститору одговоран за уредно извршавање радова.
28. За вршење стручног надзора склапа се уговор са овлашћеном радном организацијом или га
инвеститор врши самостално за своје потребе. Име надзорног органа саопштава се извођачу
писмено пре почетка радова.
29. Извођач је током извођења радова одговоран надзорном органу и са њим општи путем
грађевинског дневника. Налози надзорног органа представљају обавезу за извођача од момента
уписивања у грађевински дневник. Надзорни орган је обавезан да одговори на све захтеве
извођача дефинисане у дневнику у што краћем року. У противном одговоран је за продужење рока
и накнаду штете настале услед застоја.
30. Као завршетак радова на изради инсталације сматра се дан када извођач поднесе надзорном
органу писмени извештај о завршетку уговорених радова и надзорни орган то потврди у
грађевинском дневнику.
31. Након завршетка радова инвеститор или извођач за потребе инвеститора подноси захтев за
образовање комисије за технички преглед и пријем изведених радова.
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
172
Примопредаја између извођача и инвеститора извршиће се након позитивног налаза комисије за
технички преглед. Трошкове рада комисије сноси инвеститор.
32. Технички преглед објекта или дела објекта за чију је изградњу издато одобрење мора отпочети
најкасније у року од 15(петнаест) дана по примљеном захтеву. Сам технички преглед се обавља у
свему према важећим законским одредбама.
ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА МОНТАЖУ ТРАНСПОРТЕРА
ОПШТЕ НАПОМЕНЕ
1. Опрема се монтира према документацији коју ће доставити Инвеститор.
2. Инвеститор има право да врши фазну контролу опреме.
3. Сва опрема мора да буде спремна за монтажу с једним заштитним антикорозионим премазом.
4. Сва евентуално потребна дотеривања на лицу места, као и контроле мера, треба да буду
обухваћени понуђеном ценом монтаже.
5. Рок завршетка радова: Према Уговору.
6. За уграђену конструкцију дати гаранције од годину дана од примопредаје објекта.
МОНТАЖА ЧЕЛИЧНИХ КОНСТРУКЦИЈА
Делови челичне конструкције морају имати у свим фазама монтаже прописану сигурност у погледу
носивости и стабилности.
За извођење радова на монтажи челичних конструкција инвестиционо-техничка документација
мора садржати све геодетске податке који одређују положај конструкције у простору и тачке за
одређивање висинског положаја конструкције.
Тамо где је неопходно, монтажу изводити помоћу скела за привремено подупирање делова
челичне конструкције. Пројекат скеле мора бити израђен према одговарајућим техничким
прописима СРПС и упутствима за употребљену врсту материјала и конструкцију скеле. Пројектом
скеле треба предвидети и помоћне скеле за лак и брз приступ радника до скеле за монтажу.
При приступању монтажи треба урадити план организације градилишта који треба да дефинише:
- саобраћајнице за спољни и унутрашњи транспорт,
- место и врсту извора енергије потребне за извођење радова и развод исте,
- простор и начин за смештај елемената конструкције, опреме, алата и осталог материјала,
- начин транспорта, истовара, утовара делова челичне конструкције,
- мере и средства противпожарне заштите лица на раду.
Градилиште мора бити уређено тако да се омогући неометано и сигурно извођење свих радова на
монтажи.
Извођач радова на монтажи мора имати на располагању уређаје, машине, транспортна средства,
као и остали инвентар, материјал и алат, који су потребни за монтажу конструкције и обезбеђење
сигурности објекта, радова и радника.
При припреми конструкције обавља се, зависно од њене врсте и значаја, стална или повремена
контрола. Контролу обављају, по правилу, овлашћени представници наручиоца у присуству
овлашћених представника извођача радова на изради конструкције.
Пријем конструкције обавља се, по правилу, пре наношења заштите од корозије.
Извођач радова на конструкцији дужан је да при пријему исте стави на увид потребну техничку
документацију (пројекат, атесте о основном материјалу, атесте за завариваче и уверења о
квалификацијама других стручних лица ангажованих на изради конструкције).
Пробна монтажа читаве конструкције или појединих делова изводи се у радионици само ако је то
предвиђено пројектом или уговором закљученим између наручиоца и извођача радова на изради
конструкције.
При пробној монтажи контролишу се димензије и облик. Одступања од облика и мера предвиђених
пројектом не смеју прелазити допуштене вредности из одговарајућих техничких прописа.
Извођач радова на монтажи конструкције дужан је, по завршетку припреме, преда
наручиоцу у два примерка документацију о изради и пријему, а један примерак сачувати до истека
гарантног рока монтаже.
Челичне конструкције се транспортују сагласно прописима о габаритима и саобраћајним условима
транспорта у друмском саобраћају.
Непосредно пре почетка извођења радова на монтажи морају се преконтролисати
геодетски подаци. Резултати се уносе у грађевински дневник.
Темељи и ослонци челичне конструкције морају се израдити према пројекту и одговарајућим
техничким прописима.
Извођач радова мора извршити дотеривање челичне конструкције у положај предвиђен пројектом.
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
173
Осовински и висински положај монтираног дела конструкције мора се контролисати одговарајућим
бројем мерења.
Пријем монтиране конструкције обухвата повремени и коначни пријем о чему се
саставља записник.
После завршетка радова на монтажи конструкције, извођач радова не сме при распремању
градилишта оштетити монтирану конструкцију као ни друга постројења и уређаје на градилишту
или непосредно попред градилишта.
ЗАШТИТА ЧЕЛИЧНИХ КОНСТРУКЦИЈА ОД КОРОЗИЈЕ
Челичне конструкције које су у додиру са ваздухом, водом, земљом и другим материјалом који
проузрокују корозију заштићују се од корозије одговарајућим системом заштите.
При избору система заштите од корозије узимају се у обзир: врста челика, стање
површине конструкције, врста и начин обликовања конструкције, врста оптерећења конструкције,
положај и степен изложености конструкције спољним условима.
При одређивању система заштите води се рачуна о атмосфери (нормална, индустријска,
екстремно агресивна или приморска).
Без заштите од корозије могу се применити нисколегирани челици повећане отпорности према
корозији за израду конструкција већег века трајања у нормалним атмосферским условима и
челици са високим процентом легирајућих елемената.
Сви делови челичних конструкција морају бити лако приступачни и без удубљења и мртвих углова
где се може задржавати вода и прљавштина.
Хемијско и електростатичко дејство између челика и других материјала у челичној
конструкцији мора се избећи.
Са места додира челика и бетона мора се омогућити брзо отицање воде.
Са површина челичних конструкција морају се уклонити масноћа, нечистоћа, коварина, рђа и
стране материје.
У зависности од врсте челичне конструкције, стања челичних површина, услова средине и система
заштите од корозије треба изабрати степен чишћења челичних
површина.
За припрему челичних површина нових челичних конструкција, спроводе се следеће
технолошке операције:
- одмашћивање
- чишћење
- отпрашивање
- претходна заштита
Пре одмашћивања мора се са челичних површина скинути чистим крпама вишак
масних материја.
Челичне површине одмашћују се брисањем чистим крпама или четкама натопљеним прописаним
органским растварачима.
После одмашћивања, све челичне површине морају се обрисати сувим крпама. Чишћење се може
вршити млазом абразива, пламеном, хемијским средствима, машинским и ручним путем. Код
чишћења пламеном, загревање не сме прелазити 150º C. Челични материјал дебљине до 6 mm не
сме се чистити пламеном. Код машинског чишћења не смеју се користити алати који могу оштетити
конструкцију.
Отпрашивање се врши одувавањем компримованим ваздухом. Претходна заштита се врши
испирањем или наношењем премаза који штити конструкцију од агресивног дејства заштитних
премаза.
Премазна средства која се примењују за заштиту челичних конструкција од корозије су материје
које после сушења на ваздуху остављају суви филм као заштитну превлаку.
Основна премазна средства се наносе у једном или два слоја, а покривена премазна средства се
наносе у два или три слоја.
Радови на премазивању не смеју се изводити ако је:
- челична површина влажна
- релативна влажност ваздуха изнад 80%
- песак или прашина нанета на свеже премазану површину
- температура ваздуха испод +5 ºC или изнад +40 ºC.
Први основни премаз се, по правилу, наноси у радионици произвођача, а остали на градилишту
после завршене монтаже.
Премази се наносе ручно (четком, ваљком, пиштољем) или машинским поступком, зависно од
димензија и облика конструкције.
Наредни слој премазног средства не сме се наносити пре него што претходни слој буде потпуно
сув.
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
174
Челичне конструкције не могу се транспортовати ако филм премазног средства није потпуно сув.
За извођење радова на заштити од корозије могу се употребљавати само материјали за које је
атестом потврђено да испуњавају прописане услове.
Дебљина премаза контролише се методом одређеним ЈУС Ц.А1.558.
Заштита од корозије челичних конструкција мора се одржавати у исправном стању. У том циљу се
повременим прегледима утврђују стање заштите, као и обим и природа недостатка такве заштите.
Степен зарђалости челичних површина заштићених премазима процењује се, по правилу, помоћу
европске скале зарђалости.
Утврђени недостаци морају се у најкраћем року отклонити.
Недостаци се могу отклонити:
- делимичним поправкама
- обнављањем премаза
- извођењем новог система заштите.
Челичне површине морају се на погодан начин заштити од механичких оштећења
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
175
8.2. ГРАЂЕВИНСКИ ДЕО
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
176
ОПШТИ УСЛОВИ
Технички услови детаљније обрађују поједине делове пројекта, услове извођења радова и
квалитет извођења радова.
Јединичне цене грађевинских радова на које се односе технички услови обухватају укупну продајну
вредност потпуно извршених радова по јединици мере, а према описима позиција у предмеру
радова.
Јединичне цене обухватају набавку свог потребног материјала и механизације, сав рад потребан
за комплетно извршење позиције, као и све трошкове везане за утрошак свих врста енергије,
горива и мазива, израду и одржавање свих инсталација, израду и одржавање саобраћајних
објеката, израду и демонтажу помоћних и радних скела, разупора и подупирача, обраду
материјала према техничким условима, осигурање радова и радне снаге, одржавање извршених
радова у исправном стању до предаје, уклањање помоћних објеката, инсталација, рашчишћавање
терена по завршетку радова, извођачеву режију, доприносе, таксе и остале дажбине, израду
техничке документације и трошкове извршења техничког прегледа; односно све што је потребно
посредно или непосредно за потпуно извршење и одржавање радова до предаје, и све остале
уговорене обавезе до истека гарантног рока.
Количине радова обрачунавају се према теоријским димензијама и спецификацијама датим у
пројекту, изузев ако је другачије захтевано описом позиције у предмеру или техничким условима.
Укупне количине дате у пројектној документацији само су приближне и не могу се сматрати
стварним и исправним количинама радова које треба да изврши Извођач радова. Стварне
количине радова утврдиће се мерењем у току извођења радова у присуству и са сагласности
Надзорног органа.
Изведени радови примаће се и обрачунавати по методама које гарантују тачност положаја, облика
и димензија делова објекта и његове целине у односу на положај, облик и димензије дате
пројектом.
Неће се допустити одступања од пројектом утврђених мера, осим толеранција предвиђених
важећим прописима.
Извођач је одговоран за исправност положаја и тачност мера предвиђених пројектом. Уколико се у
ма које време током извођења радова установе неправилности, Извођач је дужан да, ако му то
Надзорни орган затражи, изврши све потребне поправке и измене.
Извођач је дужан да изврши организацију грађења која ни у ком погледу неће угрозити људе,
саобраћај, постојеће објекте и еколошке услове.
Сав потребан материјал мора бити нов и неупотребљаван, стандардног првокласног квалитета.
Материјал лошијег квалитета неће се одобрити. Радови се морају обављати стручно и квалитетно.
Извођач је дужан да Надзорном органу поднесе захтев за одобрење врсте материјала који ће
уградити, као и да прибави атесте за ту врсту материјала.
Надзорни орган има право да забрани употребу материјала који је набављен без његове
сагласности.
Сав материјал, начин уграђивања и испитивања одговараће техничким условима из пројекта,
односно важећим стандардима, укључујући и британске стандарде за геосинтетичке материјале,
услед недостатка домаће регулативе за ову врсту конструкција.
Пре уградње Извођач је дужан доставити Надзорном органу резултате испитивања узорака
предвиђених техничким условима или оних које затражи Надзорни орган. Сваки узорак мора
носити ознаку за : назив објекта, назив Извођача, назив материјала, порекло, име произвођача и
локацију одакле је узет узорак. Уколико резултати испитивања покажу да је материјал
неодговарајући, Надзорни орган може тражити његову замену.
Трошкове испитивања и проба у циљу доказивања квалитета изведених радова сноси Извођач,
ако су та испитивања предвиђена техничким условима.
Извођач је дужан да без посебне надокнаде трошкова, обезбеди и користи сва потребна ХТЗ
средства, као и да се придржава свих мера заштите на раду прописаних за ту врсту радова.
Извођач је дужан да обезбеди сав ангажовани материјал и опрему.
По завршетку грађења Извођач је дужан да о свом трошку изврши поправке евентуалних
оштећења, која су настала као последица извођења радова, затим да расчисти зону радова и да
доведе у исправно стање површине које су се користиле у току грађења.
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
177
ПОСЕБНИ УСЛОВИ
08.02.02.01.00 Земљани радови
08.02.02.01.01 Ископ земљаног материјала
Опис рада
Рад на овој позицији обухвата машински ископ у материјалу II и III категорије са утоваром и
транспортом вишка материјала до депоније коју одреди Надзорни орган.
Ископ се обавља према профилима, висинским котама из пројекта и прописаним нагибима косина,
а узимајући у обзир геомеханичке особине тла и захтеване особине за наменску употребу
ископаног материјала, у складу са овим Техничким условима. При изради ископа треба спровести
све мере сигурности при раду и сва потребна осигурања постојећих објеката и комуникација.
Такође треба пазити на то да не дође до поткопавања или оштећења пројектом предвиђених
косина услед чега би могло доћи до клизања и одрона. Извођач је дужан да сваки евентуални
случај поткопавања или оштећења одмах санира по упутствима Надзорног органа и за то нема
право да тражи одштету или накнаду за већи непредвиђени рад.
Ископ треба обављати употребом одговарајуће механизације, а избор оптималне технологије рада
врши Извођач, придржавајући се одговарајућих важећих прописа и стандарда, а у складу са овим
Техничким условима.
За време рада на ископу, па до завршетка свих радова на објекту, Извођач је дужан да брине о
томе да услед неправилног одводњавања не дође до оштећења израђених косина и да не буде
угрожена њихова стабилност пре озелењавања и предаје објекта на употребу.
Нагибе косина у усеку и засеку треба израдити према пројекту, односно по захтевима Надзорног
органа.
Обрачун рада
Количине ископа за обрачун утврђују се мерењем стварно извршеног ископа у самониклом стању,
у оквиру пројекта или по изменама које одобри Надзорни орган.
Количине појединих категорија материјала у ископу одређују се комисијски на попречним
профилима у проценту од целокупне површине попречног профила. На основу тих процената
израчунавају се укупне количине сваке поједине категорије материјала.
Веће количине ископаног материјала од пројектованих или одобрених од Надзорног органа, тј.
настале грешком Извођача, не плаћају се.
Обрачун се врши по кубном метру ископа самониклог тла по уговореним јединичним ценама, и то
одвојено за поједине категорије материјала.
У јединичну цену урачунати су сви радови на ископу материјала, радови на уређењу и чишћењу
косина од лабилних блокова и растреситог материјала, планирање ископаних и граничних
површина као и сви радови на евентуалном утовару и транспорту вишка материјала до депоније
коју одреди Надзорни орган.
Плаћање
Плаћање ће се извршити према стварно извршеним количинама по уговореној јединичној цени по
јединици мере.
08.02.02.01.02 Насипање
Опис рада
Рад на овој позицији обухвата рад машина на насипању, разастирању, грубом и фином
планирању, квашењу и сабијању материјала из локалног ископа.
Насипање се врши машински, у слојевима максимално 0,30m, уз ручну дораду.
Паралелно са насипањем врши се збијање материјала из локалног ископа, одговарајућим
2
средствима до модула стишљивости Мs = 35 MN/m .
Насипање се врши према профилима, висинским котама и прописаним нагибима косина из
пројекта.
Обрачун рада
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
178
Рад се мери у кубним метрима насутог материјала, а плаћа по уговореним јединичним ценама које
укључују сав рад на насипању, разастирању, грубом и фином планирању, квашењу и сабијању
материјала из локалног ископа.
Плаћање
Плаћање ће се извршити према стварно извршеним количинама по уговореној јединичној цени по
јединици мере.
08.02.02.03.00 БЕТОНСКИ РАДОВИ
ОПШТИ УСЛОВИ ЗА БЕТОН
Бетон и компоненте бетона морају бити у складу са Југословенским стандардима (ЈУС), односно
стандардима ИЦС при чему су следећи стандарди најважнији:
Цемент:
−
SRPS EN 196-1: 1995, ИЦС 91.100.10 Методе испитивања цемента -Испитивање
чврстоће - идентичан са ЕN 196-1:1987, стање 1989
−
SRPS EN 196-7 од 1995, ICS 91.100.10 Методе испитивања цемента -Методе узимања
и припреме узорака цемента - идентичан са ЕН 196-7:1989
−
ICS 91.100.10 Цемент - Начин испоруке, паковања и складиштења
−
ICS 91.100.10 Цемент - Сулфатноотпорни цемент-Портланд цемент-Металуршки
цемент-Дефиниције, класификација и услови квалитета
−
SRPS EN 196-1:1995,ICS 91.100.10 Методе испитивања цемента - Испитивање
чврстоће идентичан са ЕN 196-1:1987,стање 1989
Агрегат:
−
ICS 91.100.20 15 Камени агрегат-Фракционисани камени агрегат за асфалт и бетон Основни услови квалитета
−
ICS 91.100.20 15 Природни агрегат и камен за производњу агрегата за бетон-Технички
услови
−
ICS 91.100.20 15 Камени агрегат - Испитивање минаралошко-петрографког састава
−
ИЦС 91.100.20 15 Камени агрегат - Одређивање гранулометријског састава методом
сувог сејања
−
ICS 91.100.20 15 Камени агрегат - Одређивање слабих зрна
−
ICS 91.100.20 15 Камени агрегат за бетон и малтере- Испитивање агрегата загађеног
органским материјама
−
ICS 91.100.20 15 Камени агрегат - Хемијско испитивање агрегата за бетон и малтере
−
ICS 91.100.20 15 Камени агрегат - Одређивање облика зрна методом запреминског
коефицијента
−
ICS 91.100.20 15 Камен и камени агрегат - Одређивање алкално-силикатне
реактивности - Хемијска метода
Вода:
Без штетног дејства на везивни материјал. Однос цемент-вода 0,47 до 0,53. Потребно је да се
употребљава вода која задовољава стандарде.
SRPS.У.М1.058, (ICS 91.100.30 Вода за справљање бетона - Технички услови и методе
испитивања)
Адитиви:
Потребно је да се употребљавају адитиви који задовољавају следеће стандарде:
−
SRPS.У.М1.034,(ИЦС 91.100.30 Бетон - Додаци бетону - Дефиниција и класификација)
−
SRPS.У.М1.035, (ИЦС 91.100.30 Бетон - Додаци бетону - Квалитет и проверавање
квалитета)
−
SRPS.U.М1.036, (ИЦС 91.100.30 Бетон - Додаци бетону - Припрема епрувета за
испитивање утицаја додатак на особине бетона)
−
SRPS.U.М1.037, (ИЦС 91.100.30 Бетон - Додаци бетону - Претходно испитивање ради
избора додатака бетону са одређеним агрегатом и цементом)
−
SRPS.U.М1.038, (ИЦС 91.100.30 Бетон - Додаци бетону - Одређивање потебне
количине воде за цементни малтер са додатком)
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
179
−
SRPS.U.М1.039, (ИЦС 91.100.30 Бетон - Додаци бетону - Испитивање физичкохемијских својстава)
−
SRPS.U.М1.044, (ИЦС 91.100.30 Бетон - Додаци бетону - Испитивање утицаја додатака
на корозију арматуре)
Вулкански пепео:
Побољшава ефакат повећавања атхезије и везивања, коначну чврстоћу и густину бетонске
текстуре за конструктивни бетон. Оптималан однос цемента и вулканског пепела, мора да се
одреди прелиминарним тестовима.
Пропорција примеса вулканског пепела не сме да буде већа од 15% за портланд цемент са
вулканским пепелом и 20% за порланд цемент са згуром.
Напомена:
Осим SRPS, за сва претходна и контролна испитивања сматраће се обавезним Правилник за
бетон и армирани бетон (БАБ 87, Службени лист СФРЈ, Бр.11/1987) када год је применљив.
Квалитет материјала доказиваће се и према другим документима, ако тако одлучи Надзорни орган
Марке бетона:
Марке бетона се утврђују српским стандардима (SRPS). Марке се заснивају на чврстоћи на
притисак, мереној на коцкама 20x20x20цм, после 28 дана од дана справљања. Слово М иза кога
следе бројеви 10, 20, 30, итд, означавају марку, при чему број означава чврстоћу на притисак у
МPа. Марка бетона мора бити назначена у плановима пројекта.
−
Упијање воде, које се у плановима означава словом В и бројевима 10, 20, итд. као што
захтева SRPS.U.М1.015 (ИЦС 91.020 91.100.30 Бетон- Очврсли бетон - Одређивање воде под
притиском)
−
Отпопорност на мраз које се у плановима означава словом М и бројевима 50, 100, итд.
као што захтева SRPS.U.М1.016 (ICS 91.100.30 Бетон - Испитивање отпорности бетона према
дејству мраза)
−
Отпорност на истовремено дејство мраза и соли као што захтева SRPS.U.М1.055, (ICS
91.100.30 Бетон- Испитивање отпорности површине бетона на дејство мраза и соли за
одмрзавање)
Захтеви везани за упијање воде, отпорност на мраз и отпорност за истовремено дејство мраза и
соли морају се означити на плановима, када је то потребно, заједно са марком бетона.
Извођач је обавезан да обезбеди атесте за марку бетона и друге захтеве пре уграђивања бетона,
како би добио сагласност надзора за уграђивање бетона.
Припрема бетона:
Бетон се припрема у фабрици бетона, у миксеру или комбинацијом мешања у фабрици бетона и
миксеру, ако је тако предвиђено посебним техничким условима.
Припрема бетона може се обавити и на градилишту, у цикличној мешалици одобрене врсте и
капацитета. У таквом случају надзор ће тражити претходно узимање узорака и испитивање према
ЈУС, пре давања сагласности на пропорције, време мешања и опрему. Извођач је дужан да
припреми узорке у присуству Надзорног органа, а узорке испитује овлашћена лабораторија.
Уграђивање и набијање бетона:
Бетон се мора уградити пре почетка везивања, у року од 25минута од мешања, осим када се уз
писмено одобрење Надзорног органа користе успоривачи.
Бетон се уграђује и вибрира машинским путем.
Узимање узорака и испитивање бетона:
Компоненте бетона и сам бетон испитују се редовно, како је одређено у SRPS. Извођач је
обавезан да надзору достави атесте за компоненте бетона, издате од стране овлашћене
лабораторије у складу са SRPS. Исто се односи и на бетон. Вршиће се претходно узимање и
испитивање узорака и текућа контрола квалитета. Сви узорци узимају се у присуству Надзорног
органа.
Мерење
Количина која се плаћа је број кубних метара бетона одређених марки, потпуно завршеног и
примљеног. При срачунавању количина за плаћање користиће се димензије из планова или према
налогу Надзорног органа, али ни у ком случају мерење не укључује сваки бетон који се користи за
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
180
извођење радних скела, као ни испумпавање воде, испуну дилатационих радних спојева, додатке
бетону или повећану количину цемента. Уколико бетон достигне вишу марку од захтеване, за
плаћање се признаје само захтевана марка. Количине арматуре и друге врсте радова које су
укључене у завршену и примљену конструкцију мере се на начин одређен за такве врсте радова.
Плаћање
Количине, одређене на претходно описани начин, платиће се по уговореним јединичним ценама по
јединици мере за сваку поједину доле наведену позицију за плаћање, која је наведена у списку
позиција за подношење понуде, при чему јединична цена и укупни износ представљају пуну
накнаду за сав материјал, рад и коришћење опреме и алата потребних за извршење радова
предвиђених овим одељком.
Позиција - Марка бетона
МБ 20
МБ 30
Јединица мере
кубни метар
08.02.02.03.01 Израда потпорних зидова од армираног бетона MB30
Опис рада
Рад на овојј позицији обухвата израду потпорних зидова од армираног бетона MB30, V4, М150, у
свему према детаљу из пројекта.
Опис радова је у свему према пројекту и општим условима за бетон описаним у позицији
08.02.02.03.00 ових Техничких услова. Ова позиција обухвата набавку и транспорт свог потребног
материјала, сав рад на припреми и уграђивању бетона, доказивању квалитета и све остале
пратеће радове.
Достављају се докази о квалитету претходних мешавина.
Контрола квалитета ће се извршити као стандардна испитивања бетона пројектоване марке.
Мерење
Обрачун количина врши се према теоријским димензијама датим у пројекту.
3
Јединица мере је кубни метар (m ) изведеног зида.
Плаћање
Јединична цена обухвата напред описану позицију по m3.
08.02.02.03.02 Израда слоја мршавог бетона испод темеља
бетона MB15
потпорног зида од неармираног
Опис рада
Рад на овој позицији обухвата израду слоја мршавог бетона испод темеља зида oд неармираног
бетона МБ15, у слоју дебљине 10 cm.
Опис радова је у свему према пројекту и општим условима за бетон описаним у позицији 08.02.00
ових Техничких услова. Ова позиција обухвата набавку и транспорт свог потребног материјала, сав
рад на припреми и уграђивању бетона, доказивању квалитета и све остале пратеће радове.
Достављају се докази о квалитету претходних мешавина.
Контрола квалитета ће се извршити као стандардна испитивања бетона пројектоване марке.
Мерење
Обрачун количина врши се према теоријским димензијама датим у пројекту.
Јединица мере је кубни метар m3 изведеног слоја мршавог бетона.
Плаћање
3
Јединична цена обухвата напред описану позицију по m .
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
181
08.02.02.04.00 АРМИРАЧКИ РАДОВИ
ОПШТИ УСЛОВИ ЗА АРМАТУРУ
Овај рад састоји се у набавци, испоруци и уграђивњу арматуре, одређених квалитета, врсте и
димензије, у складу са захтевима одређеним у плановима.
Врста и квалитет материјала, опреме и уређаја
Захтеви за материјал шипки за арматуру: Челик за армирање и обликовање шипке морају
одговарати свим Југословенским Стандардима, али се следећи стандарди (ЈУС) издвајају као
најважнији:
а) Арматура:
−
SRPS C.К6.020, (ИЦС 77.140.60 Врућеваљани челици-бетонски челици-Технички услови)
−
SRPS C.К6.020, (ИЦС 77.140.60 Врућеваљани челик-бетонски челици-Облик и мере)
−
SRPS ЕN 10002-1:1996, (ICS 77.040.10 Метални материјал - Испитивање затезањем - Део
1: Метода (испитивање на собној температури)- идентичан са ЕN 10002-1:1990+амд 19990)
−
SRPS ЕN 10002-1:1996 ИЦС 77.040.10 Метални материјали - Испитивање затезањем-Део
1: Метода(испитивање на собној температури)-идентичан са ЕN 10002-1:1990+амд 1990)
−
SRPS C.Б6.013.(ICS 77.140.65 Челична жица за заварене арматуре- Технички услови)
−
−
б. Заваривање
SRPS C.А4.001, SRPS C.А4.002, SRPS C.А4.005, SRPS C.Т3.051
Осим SRPS, Правилник за бетон и армирани бетон (БАБ 87, Службени лист СФРЈ, Бр.. 11/1987)
сматраће се обавезним када год је применљив, а нарочито чланови 63 до 72 који се односе на
армирање.
Квалитет материјала доказиваће се и према другим документима, ако тако одлучи надзор.
Методе постављања, полагања, уграђивања, причвршћавања итд.
Сва арматура мора приликом уграђивања бити чиста од прљавштине, уљане боје, масноћа,
фабричких фрагмената на површини и површинске или дубинске рђе. Савијање арматуре биће
према плановима арматуре. Шипке, испуцале на местима савијања, биће одбијене.
Сва арматура се поставља у тачан положај према плановима а њен положај мора се осигурати
повезивањем жицом на свим укрштањима, тако да се не промени положај током уграђивања и
набијања бетона. Припремљени бетонски подметач, металне столице или пластични дистанцери
користиће се где је то погодно. Забрањује се подметање комада шљунка између арматуре и
оплате.
Полагање и учвршћивање арматуре у пресецима конструкције одобрава надзор пре уграђивања
бетона.
Ако у плановима арматуре нема планова арматуре, извођач је дужан да припреми преда надзору
извођачке планове на којим је приказан облик савијане арматуре.
Мерење:
Плаћа се срачунати теоријски број килограма (на основу односа 7841 грам по кубном сантиметру)
челика за армирање, коначно уграђеног и примљеног од стране надзора. Јединична тежина
ребрастих шипки је тежина обичних округлих шипки номиналне димензије. Спојнице, сепаратори и
дистанцери, као и други материјал који се користи за причвршћавање арматуре на њеном месту не
укључује се у количину за плаћање по овој позицији.
Мека арматура (GА 240/360) и ребрасти челик RА(400/500) мере се одвојено.
Шипке пречника до 12mm и преко 12mm могу се мерити одвојено, ако је тако дато у плановима и
предмеру и предрачуну радова.
Плаћање:
Количине утврђене на описани начин, плаћају се по уговореној јединичној цени за килограм, за
сваку доле наведену тачку, при чему та цена и укупни износ представљају потпуну накнаду за сав
материјал, радну снагу, опрему, алате и друго потребно за извршење посла.
Позиција плаћања- Јединица мере
врста и пречник шипке
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
182
GA 240/360, ∅ < 12 mm
GA 240/360, ∅ > 12 mmКилограм
RA 400/500, ∅ < 12 mm
RA 400/500, ∅ >12 mmmmm
Арматурна мрежа MAG 500/560
Извођач је дужан да се пре почетка радова упозна са цртежима арматуре, провери мере и
количине и да ако је потребно затражи додатна објашњења и упутства.
Набављена арматура мора имати фабричке атесте.
Транспорт и ускладиштење арматуре мора бити такво да се избегне свако могуће оштећење или
деформација.
Пре уградње арматура мора бити очишћена од прљавштине, масноће, корозије и сл.
Настављање мрежа по правилу је на преклоп, који мора бити минимум три окца.
Како би се обезбедио пројектован положај арматуре, мора се уградити довољан и потребан број
граничника и подметача.
Пре почетка бетонирања Надзорни орган мора да провери број шипки, пречник шипки, облик
арматуре, повезаност и обезбеђење заштитног слоја. Пријем арматуре се врши записнички.
Уколико Надзорни орган то захтева Извођач је дужан да изврши све потребне исправке пре
почетка бетонирања.
Контрола квалитета врши се по сертификату произвођача.
Мерење
Јединична цена за арматуру обухвата све трошкове набавке, сечења, савијања, повезивања,
чишћења и уградње, укључујући елементе за фиксирање положаја арматуре у пресеку.
Обрачун количина врши се према теоријским димензијама датим у пројекту. Јединица мере је
килограм.
Плаћање
Количине утврђене на описани начин,плаћају се по уговореној јединичној цени за килограм.
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
183
8а. КОЛСКЕ ВАГЕ
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
184
- ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКО - ЗАНАТСКИХ РАДОВА
Сви ставови предмера и предрачуна радова подразумевају извођење сваке позиције рада у свему
према плановима, техничком опису, статичком прорачуну, детаљима из пројекта, као и накнадним
детаљима пројектанта, важећим техничким прописима и упутствима надзорног органа и
пројектанта, безусловно стручно и прецизно.
Сви радови и матријали наведени у описима појединих позиција овог предмера и предрачуна
морају бити обухваћени понуђеном ценом извођача.
Цене уписане у предмеру и предрачуну радова су продајне цене извођача и оне обухватају све
издатке за рад, материјал са уобичајеним растуром, спољни и унутрашњи транспорт, скелу за
извођење радова уколико иста за одређење позиције радова није посебно предрачуном
предвиђена, воду, осветљење, погонски материјал и енергију за машине, магацине за
ускладиштење материјала, привремене градилишне просторије, канцеларије, радничке просторије,
привремене ограде око градилишта, заштитне надстрешнице, заштитна платна на скели, ознаке
упозорења и др., режију извођења, доприносе, све државне и општинске дажбине, зараду
извођача, као и све остале издатке условљене постојећим прописима за формирање продајне
цене грађевинског производа, укључујући ту и све издатке који потичу из посебних услова рада
које предвиђају "просечне норме у грађевинарству".
Предузеће - извођач нема право да захтева никакве доплате на понуђене и уговорене цене у
предмеру и предрачуну радова, изузев ако је у некој позицији овог предмера и предрачуна
наведено да се известан рад плаћа засебно, а није предвиђен у другој позицији.
Такође неће се признавати никаква накнада, односно доплата, на цене уписане у предмери и
предрачуну радова на име повећања нормираних вредности из "Просечних норми у
грађевинарству".
Обрачун и класификација изведених радова вршиће се према "Просечним нормама у
грађевинарству" што је обавезно и за извођача и за инвеститора, уколико у описима појединих
позиција овог предмера и предрачуна није назначено друкачије.
Описи радова из "Просечних норми у грађевинарству" обавезни су за извођача уколико описом у
појединим позицијама предмера и предрачуна нису допуњени.
Општи опис дат је за једну врсту рада и матријал и обавезује извођача да све такве врсте радова
изводи у појединим позицијама по том опису без обзира да ли се у дотичној позицији позива на
општи опис, осим уколико није у тој позицији другачије предвиђено.
Код свих грађевинских и грађевинско - занатских радова условљава се употреба квалитетног
матријала према постојећим техничкин прописима и опису одговарајућих позиција радова у
предмеру и предрачуну.
Уграђивање матријала мора да одобри представник инвеститора уз предходну сагласност
пројектанта.
Матeријал мора бити првокласан, предвиђене врсте, уколико позицијом предмера и предрачуна
није прецизан његов квалитет мање вредности.
Сав материјал за који представник инвеститора констатује да не одговара погодбеном предмеру и
предрачуну радова и општим условима и описима, извођач је дужан да одмах уклони са
градилишта. Уколико извођач, пак, покуша да исти употреби, представник инвеститора ће
обуставити радове, а сви трошкови проистекли из обуставе радова пашће на терет извођача.
За сваки материјал који се уграђује главни извођач или подизвођачи морају претходно поднети
надзорном органу атест надлежне овлашћене установе. У спорним случајевима материјал се има
послати надлежном институту за испитивање материјала, чији је налаз меродаван и за
инвеститора и за извођача. Ако извођач и поред негативног налаза института за испитивање
материјала уграђује и даље неквалитетан материјал, инвеститор ће наредити да се одређени
делови објекта или цео објекат поруше, а сва материјална штета од рушења пада на терет
извођача радова без права рекламације и приговора на рушење о рушењу које у том смислу
доносе инвестиор или грађевинска инспекција.
Код свих грађевинских и грађевинско - занатских радова условљава се употреба радне снаге
одговарајуће стручне квалификације како је то за позиције радова предвиђено у "Просечним
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
185
нормама у грађевинарству". Извођач је дужан да на захтев инвеститора удаљи са градилишта
сваког нестручног и несавесног радника.
Руководилац градилишта, као представник извођача, дужан је пре почетка сваког рада да
благовремено затражи од пројектанта потребно објашњење планова и обавештење за све радове
који нису довољно дефинисани пројектним елаборатом.
Ако извођач, не консултујући надзорног органа инвеститора, поједине радове погрешно изведе,
или их изведе противно добијеном упутству преко грађевинског дневика, односно противно
предвиђеном опису, плановима и датим детаљима, неће му се уважити никакво оправдање, већ је
у оваквом случају извођач дужан да без обзира на количину извршеног посла, изведене радове о
свом трошку поручи и сав шут уклони са градилишта, па поново на свој терет радове изведе како
је то предвиђено плановима, описима, детаљима или упутством надзорног органа.
Ако извођач на своју руку, без добијеног одобрења или наређења представника инвеститора кроз
грађевински дневник, неке радове изведе боље и скупље од предвиђеног квалитета, нема права
да за исте захтева доплату.
Зграду и градилиште током извођења радова извођач мора стално одржавати уредно и чисто, а по
завршетку радова, пре предаје објекта, све рупе, WC јаме, рупе од скеле и ограде и др. извођач је
дужан да затрпа, добро набије, да се касније не би јавила слегања, поравна и целу површину
изнивелише.
За технички преглед и примопредају извођач да цео објекат и грађевинску парцелу очисти од
шута, вишкова материјала, свих средстава рада и помоћних објеката.
Сви прилази објекту, платои, степеништа и стазе, степеништа у објекту, као и подови у свим
просторијама морају бити потпуно чисти, а такође и комплетна столарија, браварија, алуминијум,
зидне, стаклене и кровне површине и санитарије у санитарним чворовима.
Коловоз и тротоари очишћени у току извођења радова или услед транспорта морају се довести у
исправно стање за технички преглед и примопредају објекта.
Сви наведени завршни радови неће се посебно плаћати и морају бити обухваћени јединичним
ценама извођачких радова у погодбеном предрачуну.
Евентуалну штету коју би извођач у току изградње објекта учинио у кругу градилишта или на
суседним зградама, дужан је да отклони и да све доведе у првобитно стање о свом трошку.
Посебно се скреће пажња извођачу да је једино он одговоран за сву евентуалну штету нанету
својим непажљивим, неодговорним или нестручним радом суседним постојећим објектима.
Уколико се у току изградње појави потреба подизања темеља постојећих суседних објектата, такав
рад ће инвеститор посебно платити, но једино ће извођач бити одговоран за сву насталу штету
уколико благовремено не предузме све потребне мере за осигурање суседних објеката.
У случају конструктивних измена, као и у случају повећања, смањења или сторнирања појединих
позиција радова из погодбеног предрачуна, настале вишкове или мањкове извођач је обавезан да
усвоји без примедби и ограничења, као и без права на одштету, с тим што ће му се било вишак или
мањак обрачунати по погодбеним ценама.
У случају да наступи потреба за радовима који немају погодбену цену у овом предрачуну, извођач
је дужан да за исте добије одобрење од пројектанта и представника инвеститора, утврди за њих
цену и све то уведе у грађевински дневник, а према ценовнику свих материјала и радне снаге, које
је дужан да приложи уз понуду.
Инвеститор има право да за специјалне радове ( изолација крова, нови материјали и др. ) захтева
од извођача писмену гаранцију да су изведени радови трајни и квалитетни.
Извођач је дужан да усклади рад појединих произвођача који самостално изводе поједине врсте
радова, како једни не би оштетили радове других, а у колико би до тога дошло, дужан је да одмах
регулише отлањање и накнаду штете на рачун кривца. У противном трошкове за отклањање
оваквих штета сносиће сам извођач. Ово се односи и на све сметње и штете које могу настати због
непридржавања договореног редоследа и временског плана извођења појединих радова.
Извођач је обавезан да пројектанту достави на увид узорке нових материјала на основу којих ће
овај извршити избор, што се неће посебно плаћати већ улази у јединичну цену позиције.
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
186
Поред свих привремених објеката који су извођачу потребни за извођење радова, извођач је дужан
да обезбеди просторију за канцеларију надзорног органа и да је за време градње објекта одржава
у реду уз потребно осигурање светла, ограва, чишћења, као и неопходног канцеларијског
инвентара.
Уколико је извођачу потребно да ради организације градилишта и ускладиштења матријала, поред
градилишне парцеле заузме још и суседна земљишта и тротоаре, извођач ће за ово коришћење
прибавити одобрење од надлежних органа власти, односно од сопственика, с тим да потребне
издатке за ово коришћење не може посебно да зарачунава инвеститору.
Извођач радова је обавезан да изради елаборат заштите на раду на градилишту у свему према
"Правилнику о заштити на раду у грађевинарству".
Извођач је дужан да код техничког прегледа преда инвеститору све потврде које су законом и
прописима предвиђене ( о постављању објекта на регулациону линију, прикључцима на енергетске
изворе, водоводну и канализациону мрежу итд. )
Сви издаци око добијања ове документације падају на терет извођача.
Грађевински дневник и грађевинску књигу водиће извођач на основу постојећих законских прописа,
свакодневно уписујући потребне податке које представник инвеститора свакодневно прегледа и
оверава својим потписом на свакој страни.
У случају погодбе по принципу "под кључ" извођач је обавезан да изврши предходну контролу
количина радова датих у предрачуну.
Саставни део уговора су поред ових општих услова, такође, и посебни услови инвеститора,
постојећа техничка и законска регулатива, као и комплетан елаборат техничке документације.
1. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
Пре почетка извођења земљаних радова извођач је дужан да земљиште на коме се поставља
објекат:
•
очисти од корова, дрвећа и шибља
• да зграду у присуству надзорног органа тачно кочевима обележи на терену
• да коте целокупног терена који се обухвата градњом сними на сваких 5,0m у попречном и
подужном правцу и да све добијене податке унесе у грађевинску књигу. Ови подаци касније
ће се користити за обрачун земљаних радова.
Копање и насипање извршити тачно по плану. Копање за темеље - темељну плочу, темељне стопе
или тракасте темеље, мора бити потпуно хоризонтално, према димензијама и котама из пројекта.
Дозвољено одступање је Д3,0cm.
Копање земље у широком откопу вршити по обиму стопа темеља и ободних зидова, пошто се
поткопавања профила темељних јама ради проширења за стопе темеља најстрожије забрањује
без обзира на категорију земљишта.
Ископ земље на одређену дубину код стопа темеља извршити непосредно пре бетонирања
темеља да се дно темеља не би, евентуално, расквасило или пресушило.
Одређивање категотије земљишта извршиће на терену заједнички представник инвеститора и
извођача, у свему према упутствима из просечних норми у грађевинарству и према привременим
техничким, прописима за земљане радове.
Осигурање - разупирање бочних страна ископа, као и осигурање суседних објеката извршити
зависно од категорије земљишта и положаја суседних зграда. Рад на осигурању укључити у
јединичну цену одговарајућих позиција ископа у погодбеном предрачуну, пошто се исти неће
посебно плаћати.
Сваку штету коју извођач проузрокује својом кривицом, нестручним или несолидним радом, ако
изостави разупирање или не осигура угрожене делове, дужан је да исту о свом трошку отклони и
све доведе у исправно стање.
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
187
Прекопавање није дозвољено. Уколико извођач прекопа - ископа дубље него што је планом
предвиђеном или непрецизно изравна дно ископа, дужан је да о свом трошку и са својим
материјалом и радном снагом прекопани део ископа поуни набијеним бетоном размере 100 kg
3
цемента на 1,0м шљунка, до предвиђене коте по плану.
Ископану земљу употребити првенствено за насипање око и изнад темеља, зидова и подова, као и
за насипање - планирање дворишта, уколико то буде потребно. Остатак се уклања са градилишта
на депонију коју одређују надлежни органи. Депонована земља се разастире и површина грубо
планира.
Црпљење сталне воде, као и рад под водом, платиће се посебном позицијом радова, црпљење
атмосферске воде и повремени доток воде у темеље неће се посебно плаћати.
Црпљење у колико је доток воде мали, обично се врши ручно, а ако је већи, моторним пумпама,
уколико је доток воде нарочито велики и тражи употребу снажних пумпи и изазива веће трошкове,
такви радови обрачунаваће се посебно, по стварно учињеним трошковима, према законским
одредбама.
Бетонирање темеља не сме отпочети док представник инвеститора у присуству извођача не
прегледа и не прими ископе и док се у грађевинску књигу не унесу обрачунски подаци о завршним
ископима.
Ако се приликом ископа наиђе на делове неког порушеног или затрпаног објекта или слично, а они
нису обухваћени позицијом рушења постојећих објеката, ови радови ће се платити посебно као
непредвиђени радови, а цена ће се формирати на основу анализе стварних трошкова.
Уколико се у ископу земље наиђе на предмете археолошке вредности, о налазу се преко
представника инвеститора имају хитно обавестити надлежни органи власти, а радове на том делу
обуставити док надлежни органи не донесу одлуку о наставку радова.
НАСИПИ И ТАМПОНИ
Насипе и тампоне радити одмах по завршетку појединих предходних радова, како би се омогућили
несметано одвијање других радова, ослобађање градилишта од ископане земље и остварила што
потпунија и равномернија збијеност насипа.
Пре израде насипа, међутим, морају се узети сви обрачунски подаци о изведеним радовима,
уколико ово не би било изводљиво после израде насипа.
Сва насипања подразумевају употребу здраве и чисте земље из извршених ископа, која је без
примеса органских материја.
Хумус и разни отпадни материјали са органским примесама које труле, не смеју се употребити за
насипање.
Зависно од висине насипања, влажности земље и других околности, насипање и набијање
извршиће се у слојевима дебљине 20 - 30 cm, уз евентуално квашење земље, ради постизања
оптималне конзистенције.
Кад год је то могуће, израду насипа извршити уз машинско набијање и консолидацију, у сваком
случају сви израђени насипи морају бити потпуно стабилни - као самоникло тло - како касније не би
дошло до деформација и оштећења конструкција које су фундиране на таквим насипима.
Тампонске подлоге предвиђене пројектом и погодбеним предрачуном извести од природне
мешавине чистог шљунка у предвиђеним слојевима, мерено у збијеном стању.
Збијање тампона извршити, такође, машински, а тамо где то није дозвољено или није могуће,
извршити пажљиво на стандардни начин ручним набијањем.
Обрачун извршених радова извршити по м2 или м3, што ће бити дефинисано у описима датим у
предрачуну радова.
2. БЕТОНСКИ И АРМИРАНО - БЕТОНСКИ РАДОВИ
Сви бетонски и армирано - бетонски радови имају се извести у свему према Правилнику о
техничким мерама и условима за бетон и армирани бетон, Службени лист СФРЈ бр. 11/87
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
188
За сваку позицију и врсту рада у предрачуну је означена оквирна величина пресека за обрачун и
марка бетона која се мора постићи, а што извођач постиже утврђивањем одговарајућим
пропорцијама различитих фракција минералног агрегата, везива и воде, на основу чега ће се
израдити и испитивати сва пробна и контролна тела како на чврстоћу, тако и на друге пројектом
или другим службеним актима, захтеване карактеристике, код надлежног завода за испитивање
грађевинског материјала по прописима одређеним горњим упутством.
Пробне коцке извођач је дужан да изведе по прописима.
Овај поступак извођач је дужан да отпочне довољно пре него што се планира извођење радова,
како би сви поступци испитивања и поновљених пробних мешавина и рецептура могли да буду
спроведени у потпуности. Такође мора бити омогућено надзору да према нахођењу провери или
наложи додатне пробе.
Налаз Завода за испитивање материјала меродаван је и за Извођача и за Инвеститора.
Трошкови овога испитивања падају на терет Извођача радова и урачунати су у јединичну цену.
Конструкције од водонепропусног бетона посебно су означене у погодбеном предрачуну.
У случају да се врши пробно опетерећење појединих конструкција, када су ова испитивања
неопходна јер није постигнута захтевана чврстоћа или нека друга особина уграђеног бетона,
трошкове за извршење ових радова сноси извођач без обзира какви ће бити резултати овога
испитивања.
Ако се контролна испитивања врше на захтев Инвеститора, односно на захтев Надзорног органа, а
резултати контролног тела буду задовољавајући, трошкови таквих испитивања падају на терет
Инвеститора, осим у случају незадовољавајућих резултата добијених пробним оптерећењем, када
падају на терет Извођача.
Сви радови се имају извести сагласно статичком прорачуну, у свему према нацртима и детаљима,
као и одговарајућим извођачким цртежима, које је надзор одобрио, солидно и стручно, са
одговарајућом квалификованом радном снагом и под стручним надзором, уз одговарајућу
предходну припрему, а сви изливени делови конструкција морају бити израђени прецизно према
димензијама у пројекту.
Израда и уграђивање бетона, по правилу, врши се механичким путем.
Ручно уграђивање бетона допушта се само изузетно и по одобрењу Надзорног органа и то само
када се ради о малим количинама и конструкцијама које нису носиве.
Ручно уграђивање се спроводи са добрим набијањем у слојевима и куцањем по оплати, а
механичко одговарајућим вибраторима.
Када је дубина сипања већа од х=1,0m, спуштање бетона обавезно вршити помоћу левка или
гуменог црева одговарајућег пресека.
Сав употребљен материјал мора одговарати техничким условима Правилника о техничким мерама
и условима за бетон и армирани бетон и одредбама релевантних страних стандарда и то за:
•
•
•
•
агрегат,
цемент
челик за армирање,
грађа за оплату, скеле, подупираче и др.
За справљање бетона може се употребити вода за коју постоје докази да је подобна овој намени и
да одговара одредбама релевантних страних стандарда.
3
Количину употребљене воде по m бетона може се контролисати и прилагођавати у току рада
имајући у виду прописани водоцементни фактор.
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
189
За позицију од неармираног бетона употребити влажан бетон, а за армиране конструкције
одговарајуће пластичне конзистенције.
Класа бетона и друге важне карактеристике одређене су описом сваке позиције и извођач је дужан
да их постигне употребом одговарајућег материјала, као и применом прописаних технолошких
поступака, уз коришћење одговарајућих средстава за рад и других алата.
Пре бетонирања извршити преглед скеле, оплате и подупирача у погледу облика и стабилности, а
у току бетонирања перманентно их контролисати.
Бетонирање се не сме отпочети пре него што Надзорни орган прегледа арматуру и оплату и
писмено одобри бетонирање.
Код арматуре водити рачуна да се иста у току бетонирања не помери, да остане у пројектованом
положају и да буде са свих страна обухваћена бетоном.
За време бетонирања радници не смеју газити преко арматуре и оплате, већ Извођач мора да
постави покретне мостове од фосни и другог материјала, према усвојеном и одобреном пројекту
организације грађења зависно од висине са које се сипа. Пројекат организације грађења Извођач
подноси на увид Надзору. Ови мостови су подигнути изнад арматуре како би се обезбедило да се
не помера арматура и спречи евентуално просипање бетона по арматури и оплати приликом
транспорта.
Прекиди и наставци бетонирања предвиђају се унапред и о томе се обавештава Надзор пре
почетка рада. Ти прекиди се изводе на таквим местима и на начин како је то прописима и другим
упутствима предвиђено.
Пре почетка бетонирања одредити и означити места радних фуга.
Површина бетона од које се наставља бетонирање мора бити пажљиво очишћена и охрапављена.
У случају појаве бетонских гнезда, иста се не смеју пломбирати или замалтерисати без претходног
одобрења Надзорног органа.
Пломбирање и пачокирање, као последица непажљивог рада, ако га одобри Надзор, обавезни су и
радиће се о трошку Извођача, без надокнаде.
При бетонирању обратити пажњу да се бетонска маса брзо угради, пре почетка везивања бетона.
У случају сегрегације бетонске масе у току транспорта, иста се има пре уграђивања поново ручно
мешати како би се добила једнолична хомогенизована маса.
По завршеном бетонирању извршити заштиту бетона од топлоте и сунца, прописаним квашењем
најмање три дана, а такође бетон заштитити од ветра и мраза, што се не плаћа посебно, већ улази
у цену одговарајуће позиције рада.
При изради бетонских конструкција не смеју се употребити истовремено две разне врсте цемента.
Пре почетка радова имају се извршити пробна испитивања одговарајућих врста цемената које ће у
конкретном случају бити примењене.
Преко избетонираних конструкција, док је бетон још свеж, није дозвољено никакво кретање или
транспорт разног материјала прва три дана, а после тога пролаз и транспорт дозвољен је преко
постављених стаза од фосни или другог материјала довољно крутог да спречи оштећење бетонске
површине.
Зидање преко избетонираних конструкција може се отпочети по одобрењу Надзорног органа. За
време зидања бетонска конструкција мора бити заштићена фоснама.
Посебну пажњу Извођач је дужан да обрати на везу бетонских зидова, стубова и греда са облогом
фасаде. На свим местима предвиђеним детаљима треба да се угради додатна арматура за везу.
За израду армирано бетонских елемената који се не малтеришу употребиће се глатка оплата, а за
елементе који се облажу или малтеришу обична, полуобрађена.
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
190
Пројекат такве оплате пре монтаже, Извођач подноси на увид Надзору.
Приликом израде оплате и уграђивања бетона водити рачуна о остављању отвора за вентилацију,
продора инсталационих вертикала и свих осталих пројектом предвиђених отвора, како би се
избегла каснија штемовања. У том смислу Извођач је дужан да изради одговарајуће детаље и
описе разних поступака (како ће уклањати предвиђене и уграђене уметке итд.) и да их поднесе на
увид Надзору.
Остављање и обрада отвора са украјањем оплате се не плаћа посебно, већ улази у јединичну
цену позиције рада.
Уколико при извођењу радова грешком Извођача предвиђени отвори и продори не буду
остављени, исти ће се накнадно извести, а сви трошкови око штемовања, крпљења и одношења
шута падају на његов терет.
За израду и монтажу дрвене оплате, обичне или глатко рендисане, мора да се обезбеди стручна
квалификована радна снага. Оплата се ради од здраве грађе која одговара важећим ПТП за
дрвене конструкције.
За оплату се не смеју употребити даске тање од 24mm.
Материјал за оплату даје Извођач, а по завршетку радова исти остаје његова својина, коју је он
дужан да уклони са градилишта после употребе.
Оплату радити у свему према пројекту, детаљима и упутству надзорног органа, са правилним
везама и потребним надвишењем, тако да се може лако скинути без оштећења бетонске
конструкције.
Није дозвољено никакво тесање или украјање на месту уградње оплате, односно на лицу места.
Такве активности спроводе се уз тесарске радове у одређеном простору (тесарски погон
градилишта).
Оплата мора бити стабилна, добро укрућена и подупрта подупирачима димензија према статичком
прорачуну, који је дужан да уради Извођач радова. Оплата треба да буде сигурна за прихватање
терета од бетона, динамичке утицаје који настају услед бетонирања, радне екипе и свих других
оптерећења која могу да наступе приликом бетонирања.
Унутрашње површине оплате морају имати тачан облик бетонске конструкције по плану, а
избетониране површине по скидању оплате морају бити потпуно равне, са оштрим и правим
ивицама, без икаквих избочина.
Наставци дасака, уколико их буде било, не смеју да излазе из равни, нити се за једну бетонску
површину смеју употребити даске различите дебљине.
За везивање оплате не сме се користити жица, већ се у детаљима све такве везе предвиђају
коришћењем шрафовске робе и других формацијских металних помагала.
Подупирачи се не смеју поставити директно на терен или конструкцију, већ се испод њих морају
поставити фосне и други прописни подметачи. Забрањено је да се за подметаче користи опека,
бетонски блокови и други материјал који није за то предвиђен.
Уколико се за оплату користи већ употребљавана грађа, онда се она мора очистити од стврднутог
бетона и друге прљавштине, а све ексере извадити.
Пре бетонирања оплату добро наквасити.
Уклањање скела и скидање оплате радити у свему према важећим прописима, уз предходно
обавештење надзора о томе, као и користећи податке о чврстоћи бетона из испитивања бетонских
коцки.
Оплата и скела не плаћају се посебно, већ је њихово коштање обухваћено јединичном ценом
бетона без обзира да ли се радило о обичној или глаткој оплати.
Код конструкција код којих се користи глатка оплата, посебно је у предрачуну означено да ли је
оплата једнострана или двострана.
Израда статичког прорачуна и планова за скелу, као и израда радионичких цртежа за оплату,
уговорна је обавеза извођача која је обухваћена јединичном ценом позиције рада и неће се
посебно плаћати.
У случају промене статичког прорачуна или конструктивних измена, извођача је дужан да све
позиције изведе према измењеном прорачуну и детаљима без права на промену цена, а
наплатиће стварно извршену количину према одговарајућим погодбеним јединичним ценама за
одговарајуће позиције радова.
Обрачун ће се извршити, зависно од позиције рада, по m3, m2 или m1 уграђеног бетона према
мерама из пројеката комплетно са оплатом.
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
191
Арматура се посебно обрачунава.
Јединичном ценом обухваћен је сав рад, алат, материјал са растуром, спољашњи и унутрашњи
транспорт, скеле, подупирање, заштита и неговање бетона, плате радника и све остале дажбине и
издаци према структури цена. Ценом је, такође, обухваћено остављање шлицева за провођење
каблова електро инсталација, водоводне и канализационе цеви и други делови санитарних
инсталација, централног грејања и др.
Оплата и уметци за анкерне рупе, као и њихово заливање бетоном након уграђивања челичне
конструкције или опреме, обрачунаваће се посебно. Запремина таквих и сличних остављених рупа
неће се одбијати од запремине изведених бетонских радова.
3. АРМИРАЧКИ РАДОВИ
Материјали и услови морају одговарати важећим техничким условима. Бетонско гвожђе пре
сечења и савијања очистити од прљавштине, масноће и рђе која се љушти. Пре бетонирања
арматура мора бити постављена правилно и на време, одигнута на парчадима гвожђа и заштићена
при бетонирању стазама од фосни. Сечење и савијање бетонског гвожђа као и постављање
армаутре врши се према детаљима, статичком прорачуну и упутству Надзорног органа. Главна
арматура се везује за свако подеоно гвожђе, или узенгију паљеном жицом Q -1,4mm.
Обрачун по теоретским тежинама и дужинама арматурног нацрта. У цену за 1kg постављене
арматуре урачунати су: материјал, рад, транспорт, алат, помоћна оплата, скеле, зарада и сви
остали трошкови.
4. ЗИДАРСКИ РАДОВИ
МАТЕРИЈАЛИ
Материјал употребљен за зидање мора бити првокласан и мора бити сагласан са одговарајућин ЈУ
стандардима
•
•
•
•
•
опека и остали опекарски производи: B. D1. 011 DO B. D1.015/79, B. D1. 016 IB. D1. 017/84
креч: B. C1. 020/81
цемент: B. C1. 009 I B. C1 011/82
песак: B. B8. 040/82 I B. B8. 042/84
гипс: B. C1. 030
Вода која се употребљава за справљање малтера мора бити чиста, без икаквих органских
састојака који би могли штетно да утичу на квалитет малтера и мора одговарати одредбама ЈУС-а
U. M1. 058.
ЗИДАЊЕ ОПЕКОМ
Израда мора бити стручна, са квалификованом радном снагом и у свему према важећим
техничким прописима и просечним нормама у грађевинарству.
Зидање изводити тачно према плановима, са правилним везама у потпуно хоризонталним
редовима без ситних комада мањих од 1/4 опеке и такви комади не смеју се стављати један до
другог у зид.
Вертикалне и хоризонталне спојнице морају бити потпуно испуњене малтером, без шупљина.
Малтер у спојницама не сме да буде дебљи од 10 - 12 mm. Спољне фуге оставити празне у дубину
од 15-20mm ради боље везе малтера при малтерисању зидова.
Исцурели малтер из спојница окресати мистријом док је још свеж и такво место обрисати саргијом.
За везу преградних зидова дебљине д=120mm ( пола опеке ) са масивним зидовима из таквих
зидова у сваком четвртом реду испустити по пола опеке.
За везу преградних зидова дебљине д=70mm ( насатично зидана опека ) са масивним зидовима, у
таквим зидовима оставити жљеб дебљине 1/4 опеке целом висином зида.
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
192
У висини надвратника, на цца 2,00m од пода, код зидова дебљине д=120mm израдити армиранобетонски серклаж висине х=200mm, армиран са ≈ 2Ø14 и узенгијама UØ 6 / 250 mm.
У висини изнад врата , на цца 2,00m од пода, код зидова дебљине д=70mm израдити армиранобетонски серклаж висине х= 200mm, армиран са ≈ 2Ø14 и узенгијама UØ 6 / 250 mm.
Везу зидова од опеке са армирано-бетонским зидовима и стубовима извести повезивањем жице
пречника Ø 3 mm у сваком другом реду опеке са одговарајућим испуштеним везама из бетонских
елемената.
За зидање фасадних зидова фасадном опеком која се не малтерише, употребити само
одговарајућу опеку оштрих, правих и паралелних ивица и уједначене боје.
Приликом зидања водити рачуна:
•
•
•
да се слог веза опеке који је пројектант одредио, доследно и коректно спроведе по целој
површини зида,
да се опека, по потреби, сече машинским путем,
да фуге буду потпуно хоризонталне, односно вертикалне и са континуалном ширином
спојнице.
Сву унутрашњу столарију уградити сувом монтажом.
2
3
Обрачун изведених радова извршити по m или m , што ће бити дефинисано у предрачуну радова.
Такође, ценом зидања предвиђена је израда извођачких детаља, којима се дефинише облик и
начин обраде, као и извођење свих отвора и жљебова за пролаз вертикалних водова
канализације, централног грејања, електро инсталација, олучних цеви, димњачких и сл., са
каснијим зазиђивањем опеком или крпљењем жљебова са рабацирањем и малтерисањем после
завршене монтаже инсталација и за све ове радове се неће плаћати посебна надокнада.
Начин обрачуна и плаћања биће у свему према општим условима за извођење грађевинских и
грађевинско занатских радова, важећим просечним нормама у грађевинарству и одговарајућим
тачкама предмера радова и то по m3 за масивне зидове и m2 за преградне зидове, уколико то
посебним позицијама радова не буде другачије назначено.
Отвори за врата, прозоре и преграде одбијају се од кубатуре комплетно са надвратном и
надпрозорном гредом, с тим што порзорски зупци улазе у запремину зидања по целој дебљини
зида по мерама уписаним у плану, смањење дебљине зида у прозорским нишама, уколико их има,
неће се одбијати од обрачунате запремине зидања.
МАЛТЕРИСАЊЕ
Малтер за малтерисање мора да одговара одредбама JUS-a U. M2. 002 I U.M2. 012/68.
Са малтерисањем зидова почети тек када се објекат релативно слегне
( након 2-3 месеца ) и када се зидови потпуно осуше на одговарајућој температури амбијента.
Пре почетка малтерисања спојнице зидова очистити и издубити најмање 15mm ради бољег
пријањања малтера. Зидови морају бити чисти и суви, односно добро наквашени код малтерисања
цементним малтером.
Уколико је на зидним површинама избила шалитра, извођач је обавезан да на таква места пре
малтерисања о свом трошку четком очисти и опере раствором соне киселине у води, у размери
1:10.
Све бетонске површине, било да су ливене или зидане (блокови), без обзира да ли је у
одговарајућој позицији наглашено, морају се претходно испрскати ретким цементним малтером
размере 1:1, што се неће посебно плаћати, већ улази у цену позиције.
Малтерисање извршити у два слоја укупне дебљине 20-25mm и то:
•
први слој радити малтером који се справља од грубог, оштрог просејаног песка
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
193
•
други, завршни слој, малтером који се справња од финог песка. Овај слој наноси се након
што се први груби слој добро осуши.
За израду другог, завршног слоја малтер мора да буде просејан кроз густо сито.
Површине после малтерисања морају да буду равне и глатке без таласа, удубљења или
испупчења, ивице могу бити праве и оштре или мало заобљене, оборене по захтеву пројектанта, а
углови на саставу зидова и зидова са плафоном, чисти и прави.
Постављање и скидање скела у просторијама, крпљење шлицева након постављања инсталација,
чишћење просторија, прозора и врата од малтера и др., неће се посебно плаћати, већ улази у цену
малтерисања.
На споју зидова са стубовима или вертикалним серклажима унутар просторија, малтерисање
цементним малтером ојачава се рабиц плетивом које се поставља тако да обухвата бетонски део
и зид од опеке у појасевима од 150-250mm.
У свему осталом, важе општи услови за извођење грађевинских радова и општи услови за
занатске радове.
2
Обрачун се врши по m стварно омалтерисаних површина зидова и плафона по одбитку отвора
према важећим просечним нормама у грађевинарству.
5. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
Све позиције изолатерских радова морају бити извршене стриктно и квалитетно на месту и према
детаљу, како је пројектом предвиђено.
За извођење изолатерских радова мора се ангожовати квалификована радна снага и одговарајући
алати и набавити и прописно складиштити пре употребе, материјали који одговарају техничким
прописима, нормативима и ЈУ стандардима.
Само они радови који су изведени прописно и у квалитету који је прописима и пројектом предвиђен
и захтеван или уобичајено очекиван, узеће се у обрачун.
Извођач је обавезан да пре почетка радова достави наручиоцу атесте за све материјале које
намерава да набави и употреби при извођењу својих радова. Атести морају бити издати од среане
установа овлашћених за ову врсту радова и не смеју бити старији од једне године почев од дана
издавања атеста до дана када је извођач отпочео са извођењем ових радова на објекту.
За оне материјале који нису дефинисани важећим југословенским стандардима извођач је дужан
да прибави атесте који адекватно одговарају својој намени.
Почетак и завршетак изолатерских радова обавиће се према динамици градилишта, а извођач је
обавезан да учествује у изради исте, као и да обезбеди да о свему претходно и благовремено
буде обавештаван надзор.
Гарантни рок за све уговорене позиције изолатерских радова, осим за термо и хидро изолацију
равних кровова, одређује се по важећим законским прописима.
За израду термо и хидро изолацију равних кровова, проходних и непроходних тераса, гарантни рок
се одређује у трајању од 10 ( десет ) година, рачунајући од дана добијања употребне дозволе за
објекат.
Све уговорене позиције изолатерских радова изводиће се према пројекту и пројектантским
упутствима, детаљима, термичком прорачуну и појединачним описима радова датих уз сваку
позицију. На основу тога извођач ради своје детаље за извођење и описе технолошких и поступака
заштите већ урађеног посла или фаза позиција радова, који су предмет увида надзора и
пројектанта, али уз пуну сопствену и професионалну легалну одговорност, уколико их пројектант
или наручилац радова писмено прихвате као боље решење од онога које је индицирано у пројекту
и описима из пројекта.
Извођач је у сваком случају дужан да упозори пројектанта и наручиоца, пре подношења понуде, на
евентуалне недостатке у детаљима и извођачким плановима, који могу утицати на квалитет
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
194
радова и сигурност објекта и у договору са њима да изврши потребне измене и то пре почетка
извођења изолатерских радова.
Скреће се посебна пажња извођачу изолатерских радова да строго води рачуна о следећем:
• изолатерски радови морају бити изведени само према технички исправним детаљима, а у
складу са важећим прописима, упутствима и провереним, опробаним, исправним и
устаљеним начином рада, по времену које погодује извођењу тих радова или уз адекватну
заштиту у случају наглих временских промена или у случају да дође до непогоде.
• сви грађевински, занатски и други радови који претходе појединим изолационим слојевима
или технолошким фазама, било да су у вези са њима или на други начин технолошки
међузависни, чије упоредно или касније извођење ствара могућност да се изолација
оштети морају се завршити пре њих, односно у одговарајућој технолошкој секвенци и то
према предвиђеном, усаглашеном и прихваћеном редоследу.
• пре почетка извођења изолатерских радова мора се проверити и констатовати исправност
већ извршених грађевинских, занатских и других радова који би могли утицати на
квалитет, сигурност и трајност изолатерских радова. О таквим својим могућим потребама
извођач на време и у писменој форми обавештава главног извођача, који са своје стране,
то и друге релевантне технолошке процедуре ставља на увид надзору пре почетка
радова, који предходе изолатерским радовима.
• сви материјали предвиђени за уграђивање морају бити у сваком погледу исправни.
• неисправни материјали (оштећени, слепљени или који нису одговарајућег, прописаног
квалитета ), не смеју се складиштити, нити држати на градилишту, нити уграђивати.
• изолатерски радови морају бити изведени тако да поједини делови и слојеви изолације,
као и целокупне завршне позиције, морају у потпуности одговарати својој намени,
захтевима доброг квалитета, сигурности и дуготрајности.
Слојеви изолације не смеју се полагати на бетонску подлогу ако у бетону није завршен процес
везивања и очвршћавања.
Пре почетка извођења било које од уговорених позиција изолатерских радова, подлога се мора
отпрашити и добро и пажљиво очистити од свих нечистоћа, невезаних честица прашине,
евентуалних разних мрља од уља, масти, киселина и др. Уколико се не очисте и не отклоне, ове
нечистоће ће образовати међуслој између подлоге и предвиђене изолације и на тај начин спречити
њихово чврсто повезивање. Осим тога уља и масти растварају битуменске материје, те убрзавају
слабљење и пропадање изолације и угрожавају њену непропустљивост. Стога, чишћење подлоге
обавити, по могућности, индустријским усисивачем за прашину, а затим опрати раствором
каустичне соде и воде или неким другим ефикасним и одобреним средством. Потом, подлогу
обавезно опрати водом без обзира на порекло нечистоће и на суву површину нанети основни
премаз.
Ако то није другачије предвиђено у пројекту и одговарајућој документацији, као основни премаз
употребљавати хладне битуменске премазе на бази органских растварача или на бази емулзије.
Основни премаз изводи се хладним и течним материјалом, како би премаз што боље пенетрирао у
поре и у најситније шупљине у подлози.
Након наношења хладног битуменског премаза, разређивач испари, а на подлози остаје депонован
танак слој битумена непромењеног састава са карактеристикама које је битумен имао још пре него
што је битумен употребљен за производњу хладног премаза. Циљ основног премаза је да
продирањем у подлогу конзервира површину конструкције. Основни премаз мора бити отпоран на
промене температуре и атмосферске утицаје не сме се изводити на температури испод +8°C, нити
по кишном и хладном времену.
Наношење основног премаза извести умерено тврдом четком, како би се олакшало да ретки, течни
премаз битумена испуни поре и шупљине у подлози.
Ако је површина подлоге јако храпава, онда је потребно да се основни премаз нанесе из два до
три пута. Сушење основног премаза под нормалним условима траје три до четири сата.
Код хладног премаза и ако је ваздух засићен влагом ово сушење траје и до двадесетчетири сата.
Потребно је да се сваки слој основног премаза добро осуши пре него што се почне наношење
следећег слоја.
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
195
Основни премаз се може наносити и на влажну подлогу, али само ако се употребљавају
материјали на бази емулзије. Под влажном подлогом подразумевају се оне површине које су услед
атмосферских утицаја површински навлажене. Површинска влажност од атмосферских вода
испари и осуши се заједно са водом из емулзије, па се на такав основни потпуно суви премаз може
нанети предвиђена изолација.
Проквашене и мокре површине ( локве воде ) нису погодна подлога за премазе. На таквим
местима основни премаз не може да продре у подлогу и одлепиће се од површине на коју је нанет.
Осим тога, постоји потенцијална опасност да се премаз емулзије, услед већег процента воде,
распадне на саставне делове тј. на битумен и воду.
Уколико су површине на које се наноси основни премаз на бази емулзија потпуно суве, пре
наношења основног премаза треба их навлажити.
При извођењу изолационих слојева поступити на следећи начин:
•
•
•
први слој пуних неперфорираних импрегнираних, битуменизираних, битуменом обложених
или других изолационих трака полагати са преклопима ширине минимум 10cm и лепити их
врућом битуменском масом по целој дужини.
други слој полагати тако да наставци буду померени за мин. 50cm у односу на први слој, а
трећи слој полагати тако да се његови преклопи помичу за мин. 10cm од преклопа у првом
слоју
полагање трака може се извести и тако да се сваки наредни слој помиче за 1/3 (трећину) у
односу на предходни слој
Извођач је обавезан да примени поступак уваљавања трака одмотавањем у наливени врући
битумен. На тај начин, одмотавањем трака потискује се стално дебље наливени битуменски слој у
који се трака чврсто утискује ваљком одређене тежине и то почев од средине ка крајевима по целој
површини тако да ни најмањи део не остане не залепљен, као и да се спречи задржавање испод
траке заробљеног ваздуха.
На крајевима уз ободе, у угловима и код свих продора обавезно четком превући намаз битумена
испод и изнад траке.
Изолациона трака при полагању не сме да буде дужа од 5,00m. Траке се приликом настављања
полажу са преклопима од мин. 10cm, који се лепе, такође, врућим битуменом.
Полагањем трака на наведени начин постиже се уједначеност покривања слојева, искључујеје се
могућност набирања трака и на тај начин се смањује смичуће силе и отклања могућност стварања
напрслина у слојевима и деформације на крајевима.
Код примене трака базираних на слојевима стакленог ткива повезаног врућим високо стабилним
битуменом, настављање у подручју преклопа извести заваривањем на пламену пропан гаса, на
начин који је технолошки исправан.
Први слој битуменске заварене траке положити слободно или тачкасто лепљено, на подлогу, а
наредна покривена изолациона трака, уколико је предвиђена и уговорена, лепи се целом
површином за први слој . Заварене траке могу се полагати и поступком заливања битуменом
уколико се то предвиди и нагласи у предрачуну радова.
Перфориране и сличне траке не морају се полагати са преклопима, већ се могу сучељавати.
Јединичне цене обухватају вредност материјала који се уграђује, укључујући и отпадак који се
ствара приликом кројења, израду, транспорт и уградњу, помоћни материјал, радну снагу, услуге
грађевинске механизације, утрошак погонске електричне енергије и плина и друго.
2
1
Обрачун по m или m све по просечним нормама у грађевинарству.
Држачи, анкери, анкерне плочице и остали спојни и фиксациони елементи, морају да буду од
нерђајућег челика или на други подесан и несумњиво одобрени начин заштићени од корозије и
пропадања.
Облици, описи и димензије тога материјала пре набавке треба да буду достављени на увид
надзору у виду узорака у размери 1:1.
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
196
У току радова извођач је обавезан да непрекидно одржава чистоћу на градилишту и да дневно
уклања разни шут и отпатке, а након завршетка радова дужан је да преостали материјал однесе
ван градилишта и исто почисти.
Ове мере треба да буду сагласне мерама противпожарне заштите, које је извођач дужан да
свакодневно контролише и ажурира.
Обрачун радова се врши на основу стварно извршених количина.
Јединичне цене обухватају вредност материјала који се уграђује, укључујући и отпадак који се
ствара приликом кројења, израду, транспорт и уградњу, као и амортизацију материјала код оплате,
помоћни материјал, радну снагу, услуге грађевинске механизације, утрошак погонске електричне
енергије и друго.
6.АЛУМИНИЈУМСКИ РАДОВИ
Овим описом обухватају се сви радови који се односе на израду, испоруку и монтажу фасадних
елемената, прозора и врата, укључујући сав потребан материјал, застакљивање, заптивке, израду
радионичких детаља, доставу узорака, израду и доставу прототипова, сертификата и атеста,
заштиту изведених радова до предаје инвеститору, чишћење и др.
Цртежи пројектанта и ови описи биће основ за израду радионичких детаља.
Сви фасадни елементи, врата и прозори одговараће у свему овим општим условима и биће
изведени у димензијама и облицима према релевантним детаљним цртежима.
Пре почетка израде детаљних радионичких цртежа и производње елемената, извођач је дужан да
све мере провери.
МАТЕРИЈАЛ И ЊЕГОВЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Основни материјал за израду фасадних елемената, прозора и врата биће алуминијумски пуни или
шупљи вучени профили анодизирани у боји по избору пројектанта.
Котве, шрафови, вијци, завртњи, закивци и други причврсни материјали биће од висококвалитетног
челика, антикорозивно заптивени и превучени кадмијумом. На местима где су видљиви биле исте
обраде као и вучени алуминијумски профили.
Подконструкција, анкери, пакне и спојеви биле од алуминијума, нерђајућег челика или
поцинкованог челика.
ИЗРАДА ЕЛЕМЕНАТА
Сви алуминијумски елементи биће урађени према одобреним радионичким цртежима и детаљима,
са стручном радном снагом и под ригорозном фабричком контролом.
Спојеви у рамовима и на угловима биће механички спојени или електро заварени тако да
осигуравају јак и чврст спој. Заварени спојеви морају бити перманентно водоотпорни и без
оштећења површинске заштите.
Приликом израде потребно је обезбедити дозвољену толеранцију за ширење и скупљање
елемената изложених атмосферским утицајима, као и деформације на притисак ветра. Извођач ће
смосити сваку одговорност у вези тачног прорачуна, квалитета и димензија, свака деформација у
алумонијумским елементима, напрслина или ломљење стакла због неодговарајуће или
необезбеђење толеранције биће поправљени од стране извођа о његовом трошку.
Алуминијум мора имати један слој против корозије и против хемијских реакција између два метала
који се превлаче пре монтаже.
Састави - места додира алуминијумских профила и армирано бетонске конструкције или зида
заптивају се двокомпонентним трајно еластичним гитовима у боји по избору пројектанта.
ОБРАДА
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
197
Све експониране и видљиве површине биће машински изглачане до уједначене чисте обраде, без
дефекта, мрља од фарбе, огреботина и др.
Алуминијумске профиле завршно обрадити пластифицирањем електростатичким (сувим
поступком) бојама према рал-тон карти у тону по избору пројектанта, а у свему према препорукама
европске асоцијације Qualicoat и захтевима квалитета ISO 9001.
ЗАПТИВКЕ
Заптивке у спојницам од ЕПД (етилен-пропилен-диеномономер) профила.
Подобност и редослед монтаже заптивки морају бити добро простудирани како би се обезбедила
оптимална перфоманса и захтевана сигурност.
Заптивке морају бити таквог квалитета да изложеност температурама и другим атмосферским
утицајима на њих не може утицати. Заптивеност на пропуштање ваздуха и воде мора одговарати
класи "Д".
Заптивене траке и заптивна средства се захтевају на свим експонираним местима.
Заптивне спојеве треба предходно добро очистити, а потом заштити траком и одговарајућим
гитовима и другим средствима, у свему према захтеву произвођача.
За адекватну селекцију заптивки, трака и гитова биће одговоран извођач.
ЗАШТИТА
Извођач ће покрити све експониране алуминијумске површине заштитним слојем како у току
транспорта и монтаже не би дошло до оштећења, мрља, абразије мрља цемента и слично.
Сви делови, када је могуће, биће испоручени на градилиште у пластичним навлакама или другом
заштитном омоту.
Алуминијумске елементе лагеровати тако да не дође до трења између самих елемената или
између елемената и неке друге металне површине.
Сваки алуминијумски део који је оштећен у току транспорта, пре и у току монтаже биће замењен од
стране извођача о његовом трошку. Уколико је након завршене монтаже неки алуминијумски део
оштећен од стране трећих лица, извођач ће исти заменити о трошку починиоца.
Пре предаје на употребу извођач ће уклонити заштитни материјал и очистити елоксиране
алуминијумске елементе ланеним уљем или другим средством за чишћење које ће му дати сјај.
ЗАСТАКЉИВАЊЕ
Стакло мора бити усаглашено са важећим стандардима, не сме имати затамњења, мехуриће и
друге грешке, биће испоручено у одговарајућим контејнерима са именом произвођача, гаранцијом,
типом, дебљином и тежином.
При застаљивању специјалним стаклима у свему се морају поштовати инструкције произвођача.
Уграђивање стакла извршити заптивкама од ЕПДМ профила отпорних на температурне промене и
атмосферилије и помоћу специјалних алуминијумских вучених лајсни.
Посебно водити рачуна о заштити стакла до завршетка и предаје радова инвеститору. Сва
поломљена, изгребана или напрсла стакла биће промењена о трошку извођача или починиоца.
Уколико, након предаје радова инвеститору, дође до оштећења стакла од стране трећих лица,
извођач је у обавези да иста замени уз надокнаду.
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА
Извођач је дужан да за све фасадне елемете, врата и прозоре изради радионичке цртеже са свим
чворовима и детаљима који треба да се изведу, да их усагласи са пројектом и да их достави
пројектанту на сагласност и оверу.
ТД за радове на изградњи индустријског колосека од ТЕ Костолац Б до постојеће железничке мреже
198
Извођач је, такође, дужан да пројектанту достави узорке алуминијумских профила, заптивки,
гитова, стакла и осталог, као и атесте за све материјале који се уграђују.
Израда радионичких цртежа, усаглашавање са пројектом, достава узорака и атеста се неће
посебно плаћати, већ представља уговорену обавезу извођача.
Након овере радионичких цртежа извођач је дужан да о свом трошку уради карактеристичан
детаљ величине 500/500мм и да га са атестима прибављеним од надлежне установе достави
пројектанту на сагласност.
Извођач је, такође, обавезан да пре него што почне са производњом све димензије отвора на
градилишту преконтролише и о томе сачини записник потписан обострано од извођача и
инвеститора.
Редовно, свакодневно чишћење објекта у току радова, као и завршно чишћење објекта након
завршетка радова је уговорна обавеза извођача. Уколико се извођач исте не буде придржавао,
ангажоваће се треће лице на његов терет.
ГАРАНЦИЈА
Извођач радова је дужан да обезбеди гаранцију произвођача алуминиј