ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА
KОНТАКТ ОСОБА У АГЕНЦИЈИ:
Г-ђица:Маријана Радовановић
E-Mail:[email protected]
Teл: +38111-30 20 855
Факс:+38111-30 20 816
«РАВНАЈА»А.Д.,МАЛИ ЗВОРНИК-У
РЕСТРУКТУРИРАЊУ
ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ
ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:
Пун назив
предузећа:
Матични број:
Друштво за производњу
реструктурирању
07116217
грађевинског
материјала
Пуна адреса:
15318 Мали Зворник, Краља Петра I бр.1
Година оснивања:
1957.
Директор:
Небојша Спасеновић – привремени заступник капитала
Особа за контакт:
Небојша Спасеновић
Број запослених:
129
Број телефона:
015/471-133
Број факса:
015/471-325
E-маил:
[email protected]
РАВНАЈА
а.д.
–
у
Структура капитала предузећа (у %)
Структура капитала
Друштвени
Агенција за приватизацију
Акционарски фонд
Приватни
% учешћа у укупном капиталу
70
0.26
29.74
Основна делатност
-
Шифра делатности: 26520
Назив делатности: Производња креча; Производња камених производа, хидратног креча,
комадног креча, камених агрегата, туцаника, ломљеног камена и сепарисане ризле.
1
Удаљеност предузећа (у км) од:
Београда
Регионалног центра
Магистралног пута
Луке
Железнице
175
100
0
400
5
Повезана правна лица
Учешћа других правних лица у капиталу
предузећа
% учешћа у
Име
Облик
укупном
предузећа
повезивања
капиталу
Учешћа предузећа у капиталу других правних
лица
% учешћа у
Име
Облик
укупном
предузећа
повезивања
капиталу
ПРОИЗВОДЊА И КАПАЦИТЕТИ
Остварена производња најзначајнијих производа (количински и вредносно)
Назив производа/
услуге
Агрегати 0-60
Туцаник 30-120 мм
Сепарисана ризла
Ломљени камен
Хидратни креч
Комадни креч
Количински
Јед.
мере
т
т
т
т
т
т
Вредност у 000 РСД
2007
2008
2009
2007
2008
2009
521.659
87.462
134.595
6.723
8.237
2.927
620.327
145.45
199.283
3.953
26.209
10.872
262.973
78.922
143.738
1.510
22.104
7.319
206.470
38.743
23.471
2.888
34.526
14.310
231.420
60.026
40.982
1.613
110.305
53.305
94.690
33.437
31.625
599
107.415
32.990
Степен искоришћености капацитета
Машина
(Производна
линија)
Јед.
Мер
е
1.
Кречне пећи 2 ком.
т
2.
Примарна
дробилица
т
3.
Млин BL6
4.
Млин BL5
5.
Млин MG 100
Инсталисани
капацитет
Реални
капацитет
2007
(у %)
2008
(у %)
2009
(у %)
140 t/24
160 t/24
20
60
50
150-200 t/h
150 t/h
80
90
70
т
60 t/h
50 t/h
80
90
70
т
50 t/h
40 t/h
80
90
70
т
100 t/h
80 t/h
90
90
70
Предузеће не поседује сертификат стандарда контролe квалитета ISO 9001.
2
Најважнија опрема у предузећу
Назив
опреме
Врста и
намена
опреме
Оцена стања
опреме
Година
произво
дње
Набавна
вредност
опреме
Отписана
вредност
Садашња
вредност
опреме
Пећи за
печење креча
шахтне пећи,
произв. креча
дотрајала
опрема
1974
110.000.000
104.429.600
5.570400
млевење креча
задовољавајуће
1997
10.500.000
6.707.190
3.792.810
пренос гаса
добро
2005
16.000.000
6.243.3720
9.756.680
дробљење
камена
задовољавајуће
1994
54.734.676
35.565.404
19.169.272
задовољавајуће
2004
15.205.252
4.558.688
10.646.564
Линија за
микронски
креч
Гасовод
Дробилично
постројење
Булдожер D6R
Вредност у 000 РСД
Земљиште и објекти
Назив и врста земљишта
Намена земљишта
Грађевинско земљиште
објекти
Површина земљишта (у m2)
70.982
Шумарско земљиште
шуме
154.540
Пољопривредно земљиште
78.674
УКУПНО ЗЕМЉИШТЕ
304.196
Зграда хидратизације
производња хидратног креча
Површина објекта (у m2)
1.120
Складиште за хидратни креч
складиштење креча
2.500
Управна зграда, помоћ. Објекти
администрација
999
Кречене пећи
производња креча
113
Назив и врста објекта
Намена објекта
УКУПНО ОБЈЕКТИ
4.732
Eкологија
Предузеће не испуњава све законом прописане еколошке услове. Припрема се пријава за интегрисану
дозволу за Фабрику креча. Редовни мониторинг испуњења еколошких захтева од стране надлежних
инспекција у РЈ Каменолом.
3
РЕАЛИЗАЦИЈА
Кретање обима остварене продаје
Назив
производа
Агрегат 0-60
Туцаник
60-120
мм
Сепарисана
ризла
Ломљени камен
Хидратни креч
Комадни креч
Количински
Јед.
мере
т
2007
2008
516.476
563.053
т
73.081
т
т
т
т
Вредност у 000 РСД
2009
2007
2008
2009
302.976
204.420
210.058
109.092
137.439
66.304
32.373
56.720
28.091
151.285
174.525
83.423
26.382
35.891
18.355
6.696
2.474
2.871
3.929
31.846
11.015
1.486
22.130
7.344
2.876
10.370
14.036
1.604
134.415
54.006
589
107.541
38.121
Структура продаје
Структура продаје у %
2007
2008
2009
Домаће тржиште
97,52
80,8
88,36
Страно тржиште
Укупно
2,48
19,72
11,64
100%
100%
100%
Дистрибуциони канали
Канал дистрибуције
% учешћа
Директна продаја
60
Велепродаја
Малопродаја
Посредници
40
4
ОРГАНИЗАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И ЗАПОСЛЕНОСТ
Организациона шема
РАВНАЈА
АД
РАДНА ЈЕДИНИЦА КАМЕНОЛОМ
РАДНА ЗАЈЕДНИЦА
РАДНА ЈЕДИНИЦА ФАБРИКА
КРЕЧА
Број запослених
Радно ангажовани
Плаћено одсуство
Неплаћено одсуство
Остали (боловање, год. одмори идр.)
Укупан број запослених
98
29
2
129
Старосна структура запослених
Године
Број
-25
25-35
35-40
40-45
45-50
50-55
55+
3
21
20
20
35
20
10
Просечна зарада (у бруто и нето износу) за 2007, 2008 и 2009.
Година
Бруто
Нето
2007
31.136
22.408
2008
45.776
32.505
2009
40.089
28.579
5
SWOT АНАЛИЗА:
Предности: Брзо прилагођавање асортимана производа од камена захтевима тржишта. Производња
креча без сумпора. Дугогодишње присуство на тржишту. Повољна кадровска структура и стручност
радника .
Шансе: Повећање производње камених производа везаних за повећану тражњу у 2009. години, због
почетка радова на аутопуту кроз Војводину. Повећање пласмана у хемијску индустрију после
реконструкције кречних пећи и смањења трошкова производње.
Недостаци:
камена.
Нерешени имовинско-правни односи у вези земљишта на коме се врши експлоатација
Опасности: Неблаговремено улагање у реконструкцију кречних пећи и замену дотрајале опреме у
каменолому.
6
ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ
БИЛАНС СТАЊА (у 000 ЕУР)
Готовински еквиваленти и готовина
Краткорочна потраживања
Потраживања за више плаћен порез на добитак
Краткорочни финансијски пласмани
Залихе
Стална средства намењена продаји и средства
пословања које се обуставља
ПДВ и АВР
Одложена пореска средства
Обртна имовина
31.12.2007.
172
1.475
12
879
31.12.2008.
31.12.2009.
5
2.275
8
704
8
2.533
7
1.002
15
2.553
38
3.030
30
3.580
Неуплаћени уписани капитал
Goodwill
Нематеријална улагања
Основна средства
Дугорочни финансијски пласмани
Стална имовина
2.795
2.795
16
3.252
3.268
14
3.478
3.493
Губитак изнад висине капитала
(Губитак за 2003)
УКУПНА АКТИВА
Ванбилансна актива
5.348
-
6.298
-
7.073
-
255
555
40
1.190
340
13
1.105
392
7
11
861
200
1.743
308
1.812
-
250
851
1.101
139
2.923
3.062
12
11
10
Основни и остали капитал
Неуплаћени уписани капитал
Резерве
3.558
4
3.211
4
2.967
4
Ревалоризационе резерве
1.536
1.386
1.281
13
-
-
-
-
Добављачи
Краткорочне финансијске обавезе
Обавезе по ПДВ и осталих јавних прихода
Обавезе по основу средстава намењених
продаји и сред пословања које се обустављају
Остале краткорочне обавезе и ПВР
Обавезе по основу пореза на добитак
Укупно краткорочне обавезе
Дугорочни кредити
Одложене пореске обавезе
Остале дугорочне обавезе
Укупно дугорочне обавезе
Дугорочна резервисања
Нераспоређена добит
Нереализовани добици по основу хартија од
вредности
Нереализовани губици по основу хартија од
вредности
-
-
Губитак
Откупљене сопствене акције
Укупно капитал
(636)
4.475
(1.158)
3.443
(2.063)
2.189
УКУПНА ПАСИВА
Ванбилансна пасива
5.348
-
6.298
-
7.073
-
7
БИЛАНС УСПЕХА (у 000 ЕУР)
2007
Приходи од продаје
Промене вредности залиха учинака
Остали пословни приходи
2008
2009
3.967
5.925
3.527
389
(149)
185
86
87
293
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ
4.442
5.863
4.005
Расходи материјала, робе и услуга
Трошкови зарада, накнада зарада и
остали лични расходи
1.415
3.042
2.010
2.770
2.177
1.681
Трошкови амортизације
271
301
183
Остали пословни расходи
635
856
922
(649)
(513)
(791)
ПОСЛОВНИ ДОБИТАК/ ПОСЛОВНИ ГУБИТАК
Финансијски приходи
85
43
49
Финансијски расходи
46
216
302
Остали приходи
55
68
56
Остали расходи
ДОБИТАК / ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ
ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА
87
30
24
(642)
(648)
(1.012)
НЕТО ДОБИТАК КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА
-
-
-
НЕТО ГУБИТАК КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА
-
-
-
(642)
(648)
(1.012)
Порески расходи периода
-
-
-
Одложени порески расходи периода
-
-
-
Одложени порески приходи периода
-
-
-
Исплаћена лична примања послодавцу
-
-
-
(642)
(648)
(1.012)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ДОБИТАК / ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА
НЕТО ДОБИТАК / НЕТО ГУБИТАК
НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ
УЛАГАЧИМА
НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА
МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА
ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ
Основна зарада по акцији
Умањена зарада по акцији
8
ПОЛОЖАЈ ПРЕДУЗЕЋА
РАВНАЈА,
Мали Зворник
A) Подаци садржани у овом документу базирани су на подацима добијеним од стране
предузећа и као такви нису проверени од стране Агенције за приватизацију у складу с чим
Агенција за приватизацију није одговорна за тачност и исправност информација
садржаних у овом документу.
Б)
У складу са законском регулативом, предузећа на територији Републике Србије, су
била дужна да Финансијске извештаје, почевши од 2004. године, припреме у складу са
Међународним стандарднма финансијског извештавања (МСФИ).
В) Тржишни девизни курс се у наведеним периодима разликовао од званичног. Тржишни
курс коришћен за обрачун горе наведених финансијских извештаја је следећи:
Биланс успеха обрачунат је помоћу средњег годишњег девизног курса.
2009: 1ЕУР =93.9366 РСД, 2008: 1 EУР=81.4672 РСД, 2007: 1ЕУР =79.2362 РСД
Биланс стања обрачунат је помоћу девизног курса који је важио на дан 31.12 назначене
године.
2009: 1 EУР =95.8888 РСД, 2008: 1EУР = 88.6010 РСД, 2007: 1 EУР=79.9640 РСД
9
Download

У Р Е С Т Р У К Т У Р И Р А Њ У