ЈП ,,Градска стамбена агенција” Ниш
Генерала Милојка Лешјанина бр.8,Ниш
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈАВНА НАБАВКА БР.02/13
-ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА„Изградња станова за социјално становање у Л5 и Л6
на локацији ул.Мајаковског у Нишу“
по систему „кључ у руке“
Крајњи рок за достављање понуда
Јавно отварање
09.10.2013.године до 11,00 часова
09.10.2013.године у 11,30 часова
Ниш,
август, 2013. године
Страна 1 од 108
САДРЖАЈ:
1. Oпшти подаци о јавној набавци
2. Подаци о предмету јавне набавке
3. Врста набавке, спецификације (квалитет, количину и опис
радова) начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције
квалитета, рок извршења, место извршења, евентуалне додатне
услуге
4. Упутство понуђачима како да сачине понуду
5. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.75. и 76. ЗЈН и
упутство како се доказује испуњеност тих услова
6. Образац понуде и остали oбрасци за подношење понуде
7. Модел уговора
8. Образац структуре цене са упутством како да се попуни
9. Образац трошкова припреме понуде
10. Образац изјаве о незавизној понуди
11. Образац изјаве о испуњавању законских обавеза
12. Предмер и предрачун по врстама радова
Страна 2 од 108
1. Општи подаци о јавној набавци
1.1. Наручилац јавне набавке је ЈП ‘‘Градска стамбена агенција’’ Ниш, Ген. Милојка
Лешјанина 8, Ниш, www.gsanis.rs;
1.2 Предметна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке бр.02/13,
уз примену Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник Републике Србије" број
124/2012) и других важећих прописа из ове области.
1.3. Предмет јавне набавке су радови: Изградња станова за социјално становање у
Л5 и Л6 на локацији ул.Мајаковског у Нишу по систему „кључ у руке“
1.4 Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
1.5 Контакт особа Богдановић Сузана, тел.018-252-472, е-mаil: [email protected]
2. Подаци о предмету јавне набавке
2.1 Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Предмет јавне набавке су радови: Изградња станова за социјално становање у Л5
и Л6 на локацији ул.Мајаковског у Нишу по систему „кључ у руке“
2.2.Ознака из општег речника јавне набавке: 45211340 – Радови на изградњи
стамбених зграда
2.3 Јавна набавка није обликована по партијама
3. Врста набавке, спецификације (квалитет, количину и опис радова)
начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок
извршења, место извршења, евентуалне додатне услуге
3.1. Врста набавке: грађевински радови
3.2. Спецификације (квалитет, количина и опис радова) је дата у предмеру и
предрачуну радова
3.3. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета: у складу са
Законом о планирању и изградњи, другим прописима из области грађевине и
конкурсном документацијом
3.4. Рок извршења радова је максимално14 месеци.
Страна 3 од 180
3.5. Место извршења радова : Ниш,ул.Мајаковског Л5 и Л6
4. Упутство понуђачима како да сачине понуду
4.1 Jезик понуде:
Понуда мора бити у писаном облику, на српском језику, оригинална, на преузетом
обрасцу понуде, јасна и недвосмислена, читко попуњена. Уколико су документа
на страном језику, обавезно је уз оригинал доставити и превод оверен од
стране судског тумача.
4. 2. Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора да буде
сачињена
Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду
њихов саставни део, понуђачи попуњавају читко - штампаним словима, хемијском
оловком, а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом оверава.
Нумерацију поднете документације извршити исписивањем текста, на свакој
страни на којој има текста, на доњем делу стране: “Страна 1 од n “, „Страна 2 од n “
и тако све до „Страна n од n“ или „1/n“, „2/n“. . . „n/n“. У случају да сва
документација не може да стане у једну књигу, дозвољено је више књига с тим да
се нумерација страна надовезује.
Сва тражена документација у Понуди мора бити повезана траком и запечаћена на
начин да није могуће накнадно одстрањивати или уметати листове.
Оригинал писма банке достављају се у посебној фолији која се прилаже уз понуду.
Понуђач подноси понуду у запечаћеној коверти тако да се при отварању може
проверити да ли је затворена, као и када је предата.
Понуде послати поштом препоручено или лично доставити у затвореној
коверти. На предњој страни коверте написати текст: – ПОНУДА, НЕ
ОТВАРАТИ - ЈН за набавку радова - Изградња станова за социјално
становање у Л5 и Л6 на локацији ул.Мајаковског у Нишу по систему „кључ у
руке“, број ЈН 02/13., а на полеђини назив, број телефона и адреса понуђача.
Место подношења понуда: ‘‘Градска стамбена агенција’’ Ниш, Ген. Милојка
Лешјанина 8, 18000 Ниш
Рок за подношења понуда је: 09.10.2013.године у 11,00 часова.
4.2.1.Обавезна садржина понуде
1. ''Образац понуде'' који се налази у одељку 6.1 Конкурсне документације, а
који садржи и обрасце ''Подаци о Понуђачу'', „Начин подношења понуде“.
Обрасце „Подаци о Подизвођачу” и ”Подаци о члану групе понуђача“
Страна 4 од 108
понуђач доставља уколико наступа са подизвођачем или као члан групе
понуђача;
2. Доказе којима се доказују обавезни услови за учешће у поступку јавне
набавке наведени у делу 5.1. конкурсне документације;
3. Доказе којима се доказују додатни услови за учешће у поступку јавне
набавке наведени у делу 5.2. конкурсне документације;
4. Образац „Кадровски капацитет“ (6.2)
Понуђач је обавезан да попуни образац и достави га заједно са траженим
доказима.;
5. Образац „Teхничка опремљеност“ (6.3)
Понуђач је обавезан да попуни образац и достави га заједно са траженим
доказима;
6. Образац ''Референц листа“ (6.4)
Понуђач је обавезан да попуни образац „Референц листа“и достави га
заједно са траженим доказима;
7. „Модел уговора“ (7.) мора бити попуњен, свака страна парафирана и
оверена печатом, потписан и оверен печатом чиме понуђач потврђује да
прихвата услове из модела уговора;
8. Образац структуре цене са упутством како да се попуни (8.);
9. Образац трошкова припреме понуде (9.);
10. Образац изјаве о незавизној понуди (10.);
11. Образац изјаве о испуњавању законских обавеза (11.)
12. Попуњен Предмер и предрачун радова (12.);
13. Писма о намери банке за давање гаранције, наведена у тачки 4.11.1.
14. Споразум којим се понуђачи из групе понуђача међусобно и према
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке (у случају заједничке
понуде).
4.3.
Партије : Јавна набавка није обликована по партијама
4.4.
Понуда са варијантама није дозвољена.
4.5.
Начин измене, допуне и опозива понуде
Понуђач може у року за подношење понуде да измени, допуни или опозове своју
понуду уз писмено обавештење пре датума отварања понуда, и то да јасно назначи
који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. По истеку рока за
подношење понуда понуђач не може да повуче
нити да мења своју понуду.
4.6
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да
учествује у заједничкој понуди или као подизвођач
Један учесник може се у овом поступку појавити само једном, било као самостални
подносилац, било као члан групе понуђача која подноси заједничку понуду,
Страна 5 од 180
односно код подношења понуде са подизвођачем било као понуђач или
подизвођач.
4.7.
Подизвођач
Понуђач је дужан да, уколико део обавеза из предмета јавне набавке намерава да
извршава преко подизвођача то наведе у својој понуди попуњавањем обрасца
6.1.3 и 6.1.4
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних
услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) ЗЈН. Начин доказивања испуњености
услова подизвођача и други елементи од значаја за подношење понуде за
подизвођачем дефинисани су у делу 4. конкурсне документације, у делу који се
односи на подношење понуде са подизвођачем.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о
јавној набавци.
Понуђач је дужан да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке
који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење
обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без
обзира на број подизвођача.
Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то
дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке
која се извршава преко тог подизвођача. У том случају Наручилац је дужан да
омогући добављачу да приговори ако потраживање није доспело. Пренос доспелих
потраживања не утиче на одговорност добављача.
Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у
супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор,
осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.
Заједничка понуда
Понуду може поднети и група понуђача као заједничку понуду. Понуђачи су дужни
да, уколико понуду подносе као заједничку то наведу у својој понуди попуњавањем
обрасца 6.1.3 и 6.1.5
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75.
став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно
и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи
податке о:
1)
члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
4.8.
Страна 6 од 108
2)
3)
4)
5)
6)
понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
понуђачу који ће издати рачун;
рачуну на који ће бити извршено плаћање;
обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно
према наручиоцу.
Захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока
као и других околности од којих зависи прихватљивост понуде
Наручилац предвиђа аванс у висини 20% од понуђене цене.
Радови се плаћају по испостављеним месечним ситуацијама за извршене радове
у року до 15 дана од дана испостављања оверене ситуације.
Гарантни рок за предметне радове износи минимално 2 године, а за уграђене
материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од
дана извршене примопредаје радова.
Рок завршетка радова не може бити дужи од 14 месеци од дана увођења понуђача
у посао.
4.9
4.10 Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на
додату вредност.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. Закона.
4.11. Средства финансијског обезбеђења
Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна и платива на први позив.
Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату,
краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди
наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.
Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен
кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3
(инвестициони ранг). Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази
на листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу с прописима објавила
Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи
регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело
за хартије од вредности и тржишта (Еurоpеаn Sеcuritiеs аnd Маrkеts Аuthоritiеs –
ЕSМА).
Страна 7 од 108
4.11.1. Понуђач је дужан да уз понуду достави:
-
-
оригинал писмо о намерама банке за давање гаранције у висини аванса, које траје
све до извршења посла
оригинал писмо о намерама банке за давање гаранције за добро извршење посла
у износу од 10% понуђене цене, важости минимум 60 дана дуже од рока за
извођење радова
оригинал писмо о намерама банке за давање гаранције за отклањање недостатака
у гарантном року, у износу 5% од понуђене цене, Гаранција мора имати рок
важења 60 дана дужи од гарантног рока за изведене радове
Оригинал писма банке достављају се у посебној фолији која се прилаже уз понуду.
4.11.2. Гаранција за повраћај аванса
Изабрани Понуђач је дужан да након потписивања уговора а пре уплате аванса
поднесе гаранцију банке у износу који одговара висини уговореног аванса са ПДВом. Гаранција којом се банка обавезује да исплати износ у висини плаћеног
аванса, увећаног за износ ПДВ мора бити неопозива, безусловна и наплатива
на први позив, без протеста – по пријему првог писменог потраживања
Наручиоца, којим се изјављује да Понуђач није оправдао плаћени аванс у складу
са одредбама уговора, без обавезе да докаже или прикаже основе или разлоге за
неиспуњење ове уговорене обавезе. Гаранција мора бити издата на рок који
одговара року за извођење радова. Гаранција ће бити враћена изабраном
понуђачу одмах након опрадавања аванса у складу са одредбама закљученог
уговора.
4.11. 3 Гаранција за добро извршење посла
Изабрани Понуђач је дужан да у року од 8 дана од дана потписивања уговора
достави Наручиоцу гаранцију банке за добро извршење посла у висини 10 %
уговорене вредности са ПДВ-ом. Гаранцијом је обезбеђено извршење посла од
стране изабраног понуђача у складу са уговореним обавезама. Гаранција којом се
банка обавезује да исплати износ гаранције, увећане за износ ПДВ-а, мора бити
неопозива, безусловна и наплатива на први позив, без протеста – по пријему
првог писменог потраживања Наручиоца, којим се изјављује да је Понуђач начинио
пропуст у извршењу својих обавеза утврђених уговором, без обавезе да докаже
или прикаже основе или разлоге за неиспуњење уговора. Гаранција мора имати
рок важења за минимално 60 дана дужи од рока за извођење радова, с тим да се
по потреби може продужити. Гаранција се враћа приликом квалитативног пријема
радова између Добављача и Наручиоца
Страна 8 од 108
4.11. 4 Гаранција за отклањање недостатака у гарантном року
Добављач радова је дужан да приликом кавлитативног пријема радова Наручиоцу
поднесе гаранцију банке за отклањање недостатака у гарантном року који су
последица непридржавања обавеза Добављача у вези квалитета
изведених
радова. Гаранција се издаје на износ који одговара висини 5% уговорне вредности
са ПДВ-ом. Гаранција којом се банка обавезује да исплати износ гаранције,
увећана за износ ПДВ, мора бити нeопозива, безусловна и наплатива на први
позив, без протеста – по пријему првог писаног потраживања Наручиоца, којим се
изјављује да је Понуђач начинио пропуст и није отклонио недостатак који је настао,
без обавезе да докаже или прикаже основе или разлоге за неиспуњење уговора.
Гаранција мора имати рок важења 60 дана дужи од гарантног рока за изведене
радове. Гаранција се враћа истеком рока на који је издата.
4.12. Начин означавања поверљивих података у понуди
Подаци које Понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само за
намене поступка јавне набавке и неће бити доступни ниједном лицу изван круга
лица укључених у поступак јавне набавке код Наручиоца нити ће бити објављени
било приликом отварања понуда било у наставку поступка или касније.
Као поверљива учесник у поступку може означити документа која садрже податке
које не садржи ниједан јавни регистар или који на неки други начин нису доступни
као и пословне податке који су интерним
актима учесника означени као
поверљиви.
Подносилац понуде је дужан да сва поверљива документа из достављене
документације означи у десном горњем углу документа црвеним великим словима
речју ''ПОВЕРЉИВО'' испод чега мора стајати потпис лица које потписује
целокупну понуду.
Уколико се поверљивим сматра само поједини податак у оквиру документа
достављеног у склопу понуде, такав податак мора бити подвучен црвено а у истом
реду, уз десну ивицу документа мора бити исписано црвеним великим словима
''ПОВЕРЉИВО''
Наручилац ће као поверљиве третирати само онa документа и податке у оквиру
понуде који су означени на напред наведен начин. Наручилац не одговара за
поверљивост података који нису означени на захтеван начин.
Наручилац има право да изврши проверу основаности одређивања поверљивости
документа или податка које је, као такве, одредио учесник у поступку. Уколико
утврди да не постоје, напред наведени, услови за одређивање податка или
документа поверљивим Наручилац ће позвати подносиоца понуде да опозове
ознаку поверљивости тако што ће преко постојеће ознаке представник Учесника
уписати ''ОПОЗИВ'' уписати датум и време опозива и потписати се. Уколико
подносилац понуде, на основу чињеница које му предочи Наручилац а које указују
Страна 9 од 108
на одсуство оправданости поверљивости, одбије да опозове поверљивост,
Наручилац ће одбити понуду у целини.
4.13.
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде:
Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет)
дана пре истека рока за подношење понуда. Наручилац ће заинтересованом лицу
у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или
појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику
поштом, телефаксом или путем електронске поште и истовремено ту информацију
објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем
понуде,као и све стручне информације могу се добити на писмени захтев упућен
на адресу Наручиоца са назнаком: ″Питања за Комисију за јавну набавку Изградња
станова за социјално становање у Л5 и Л6 на локацији ул.Мајаковског у Нишу″.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
обавља се на начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама. Тражење
додатних информација телефоном није дозвољено.
4.14. Начин на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после
отварања понуда и вршити контрола код понуђача, односно његовог
подизвођача
Наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача додатна
објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда.
Наручилац може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог
подизвођача.
4.15. Додатно обезбеђење
Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити као
неприхватљиву, ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је
понуђач добио негативну референцу.
Ако предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио
негативну референцу, понуђач је дужан да достави банкарску гаранцију за добро
извршење посла у износу 15% уговорене вредности са ПДВ-ом.
4.16.
Критеријум за доделу уговора
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума
понуђена цена“.
„Најнижа
4.17. Додељивање уговора када више понуђача има исту понуђену цену
(резервни критеријуми)
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија
биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извођења радова
Страна 10 од 108
4.18. Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао
обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права
интелектуалне својине.
4.19. Нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних
прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч.
4.20.
Захтев за заштиту права
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права, а
предаје наручиоцу.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља
Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње наручиоца, осим уколико законом није другачије одређено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако
је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за
подношење понуда, без обзира на начин достављања.
После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за
подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у
износу од 80.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања
понуда или ако процењена вредност јавне набавке, односно понуђена цена
понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 динара или 0,1 %
процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је
додељен уговор, ако је та вредност већа од 80.000.000. динара (број жиро рачуна:
840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број: 97 50-016, сврха:
Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи,
корисник: Буџет Републике Србије.
4.21. Уговор о јавној набавци ће бити закључен у року од осам дана од истека рокa
за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавним набавкама.
Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне
набавке до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, ако
Републичка комисија за заштиту права на предлог наручиоца не одлучи другачије.
Ако у поступку буде поднета само једна понуда, наручилац може закључити уговор
о јавној набавци у року од осам дана од дана достављања одлуке о додели
уговора.
Страна 11 од 108
5. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. и
упутство како се доказује испуњеност услова
5.1. Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ЗЈН:
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона,
и то:
1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2)
Закона);
3. Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у
време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3)
Закона);
4. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
понуђач доказује достављањем следећих доказа:

Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за
привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:

Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из
казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази
седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка
страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично
дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене
евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду,
којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела
организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење
надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник
понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може
поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског
заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави
доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене
евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се
потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
Страна 12 од 108
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту
пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: Правна лица: Потврде
привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања
делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није
регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања
делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда;
Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране
обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог
органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране
обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење
понуда Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране
обављања одређених послова.
Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;

Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе
Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и
уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се
понуђач налази у поступку приватизације.
5.2. Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 76. ЗЈН:
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 7. Закона, и то:
5.2.1. Понуђач располаже довољним финансијским капацитетом:
Понуђач није остварио пословни губитак у претходне три године од позива за
подношење понуда
Доказ: Извештај о бонитету за јавне набавке (БОН-ЈН), издат од АПР, за
претходне три фискалне године (2010. 2011. и 2012.);
Понуђач није био у блокади 15 дана непрекидно а не дуже од 45 дана укупно у
претходних 12 месеци пре објављивања позива за подношење понуда
Доказ: потврда издата од стране Народне банке Србије.
5.2.2. Дa располаже довољним пословним капацитетом:
Понуђач је у претходних 5 година од објављивања позива ѕа подношење понуда
извео радове у области високоградње у вредности 800.000.000. динара
Страна 13 од 108
Доказ: 1. Копија уговора и 2. Потврда наручилаца o вредности извршених уговора
и поштовању уговорних обавеза, 3. Копију грађевинске дозволе у којој је наведена
предрачунска вредност објекта или копију предмера и предрачуна из главног
пројекта или копија оверене окончане ситуације (претходно оверених од стране
овлашћеног лица) и 4. Копију употребне дозволе (доказе из тачке 3. и 4. понуђач
доставља само у случају када је истовремено био инвеститор и извођач радова)
Подаци о пословном капацитету приказују се попуњавањем табеле која је
саставни део Конкурсне документације.
5.2.3. Да располаже довољним кадровским капацитетом, и то:
Понуђач (код самосталне понуде) односно подносиоци заједничке понуде заједно
морају имати најмање 30 запослених радника који обављају грађевинске послове,
по уговору о раду на неодређено време, пре објављивања јавног позива за
подношење понуда, од чега најмање:
једног дипломираног инжењера грађевинске струке са лиценцом одговорног
извођача радова број 410 или 411
Понуђач мора имати запослене по уговору о раду или на други начин ангажоване:
једног дипломираног инжењера машинске струке са лиценцом одговорног
извођача радова број 430
једног дипломираног инжењера електро струке са лиценцом одговорног
извођача радова број 450
Доказ: Доказ о радном ангажовању (фотокопија радне књижице, обрасци М2 и М
3а, односно образац М-А уколико је уговор о раду закључен након 2010. године);
за дипломиране инжењере доставити и копију дипломе и одговарајућу лиценцу и
потврду о важењу лиценце;
за дипломиране инжењере са лиценцом 430 и 450 (уколико нису запослени код
понуђача) копију дипломе и одговарајућу лиценцу и потврду о важењу лиценце и
уговор о радном ангажовању
Подаци о кадровском капацитету приказују се попуњавањем табеле која је
саставни део Конкурсне документације
5.2.4. Да располаже техничким капацитетом
Понуђач мора доставити доказе да поседује механизацију за извођење
предметних радова. Понуђач мора да поседује минимално:
2 камиона минималне носивости 5 тона
1 скип комбинована грађевинска машина
1 кран са руком минимум 30м и носивошћу минимум 5 тона
Доказ: Доказ о власништву, оперативном или финансијском лизингу (уговор или
други доказ којим је могуће потврдити власништво или лизинг)
Подаци о техничкој опремљености приказују се попуњавањем табеле која је
саставни део Конкурсне документације.
Страна 14 од 108
Напомене:

Докази се могу подносити у оригиналу, у овереној копији од стране суда
или надлежног општинског органа и у неовереној копији.

У случају да понуђач наступа са подизвођачем, за све подизвођаче
наведене у понуди подноси доказе наведене под тачком 5.1.

Ако група понуђача подноси заједничку понуду сваки од понуђача из групе
понуђача мора поднети доказе који су наведени под тачком 5.1. Услове наведене
под тачком 5.2. понуђачи који подносе заједничку понуду испуњавају заједно

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа, наведених у тачки 5.1. У овом случају понуђач је
дужан да у понуди наведе интернет страницу на којој су тражени подаци јавно
доступни
Страна 15 од 108
6.1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда за јавну набавку: Изградња станова за социјално становање у Л5 и Л6
на локацији ул.Мајаковског у Нишу ЈН број 02/13
1.
Назив понуђача
2.
Адреса
3.
Број и датум понуде
4.
Укупна цена без ПДВ
5.
Укупна цена са ПДВ
6.
Рок извођења радова
7.
Начин плаћања
- 20% авансно од понуђене цене. Радови
се плаћају по испостављеним месечним
ситуацијама за извршене радове у року
до 15 дана од дана испостављања
оверене ситуације.
8.
Важност понуде
________календарских дана од дана
отварања понуде (минимум 30 дана)
9.
Напомена:
Датум:
Рок
за
извођење
радова
износи
___________ дана од дана уплате аванса
(макс. 14 месеци)
М.П.
Понуђач
Страна 16 од 108
6.1.2. ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив Понуђача
Адреса Понуђача
Лице за контакт
Е-mail адреса Понуђача
Телефон
Факс
Порески број Понуђача (ПИБ)
Матични број понуђача
Број текућег рачуна
Лице одговорно
за потписивање Уговора:
Важност понуде
Датум:
________ дана од дана отварања понуде
М.П.
Понуђач
Страна 17 од 108
6.1.3.НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
Начин подношења пријавеПотпис одговорног лица Печат понуђача
Самостално
Заједничка понуда
Понуда са подизвођачем
Напомена: Исти понуђач има право да конкурише само по једној понуди
(самостална, заједничка или понуда са подизвођачем)
Датум:
М.П.
Подносилац понуде
Страна 18 од 108
6.1.4. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Назив:
Адреса:
Лице за контакт:
е-маил адреса:
Телефон:
Факс:
Порески број (ПИБ):
Матични број:
Број текућег рачуна:
Одговорно лице
Проценат укупне вредности
набавке који ће бити поверен
подизвођачу и део предмета
јавне набавке који ће бити
извршен преко подизвођача
Табела се попуњава за сваког подизвођача појединачно (по потреби образац се
може копирати).
Датум:
М.П.
Подносилац понуде
Страна 19 од 108
6.1.5. ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
Назив:
Адреса:
Лице за контакт:
е-маил адреса:
Телефон:
Фаx:
Порески број (ПИБ):
Матични број:
Број текућег рачуна:
Одговорно лице
Табела се попуњава за сваког члана групе понуђача појединачно (по потреби
образац се може копирати).
Датум:
М.П.
Подносилац понуде
Страна 20 од 108
6.2. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ
Ред
бр.
Име и презиме
Стручна
спрема
Радно место
Број
лиценце
Уз табелу се достављају докази наведени у одељку 5. конкурсне документације
По потреби образац се може копирати.
Датум:
М.П.
Подносилац понуде
Страна 21 од 108
6.3. ТЕХНИЧКА ОПРЕМЉЕНОСТ
ТЕХНИЧКА ОПРЕМЉЕНОСТ
Р.бр.
1
Камион минималне носивости 5 тона
2
Скип - комбинована грађевинска машина
3
Кран
БРОЈ
Понуђач уписује број грађевининских машина и грађевинских возила у
одговарајућу колону.
Уз табелу се достављају докази наведени у одељку 5. Конкурсне документације
Датум:
М.П.
Подносилац понуде
Страна 22 од 108
6.4. РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА
(за последњих пет година (2008., 2009. 2010., 2011. и 2012.)
Р.бр.
Референтни радови
Вредност
радова
Време
извођења
Инвеститор
Напомена
УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА
Уз табелу се достављају докази:
1. Копија уговора и
2. Потврда наручилаца o вредности извршених уговора и поштовању уговорних
обавеза;
Страна 23 од 108
3. Копију грађевинске дозволе у којој је наведена предрачунска вредност објекта
или копију предмера и предрачуна из главног пројекта или копија оверене
окончане ситуације (претходно оверених од стране овлашћеног лица) и
4. Копију употребне дозволе
(доказе из тачке 3. и 4. понуђач доставља само у случају када је истовремено био
инвеститор и извођач радова)
Датум:
М.П.
Подносилац понуде
Страна 24 од 108
7. МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР
O
ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА
закључен дана ____________ 2013. године између:
1.
ЈП ‘‘Градска стамбена агенција’’ Ниш, Ген. Милојка Лешјанина 8, Ниш, кога
заступа директор ____________________________________________ (у
даљем тексту:Наручилац), и
2.
________________________________________________________________
_, са седиштем у __________________________________,
улица
___________________________________
број
___,
ПИБ:
______________________,
МБР:
_______________________,
рачун
број:
________________________________________________
код
________________________________
банке,
које
заступа
директор
_________________________(у даљем тексту: Добављач), са друге стране
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
(остали понуђачи из групе понуђача)
(назив)
Члан 1.
Предмет овог Уговора је Изградња станова за социјално становање у Л5 и
Л6 на локацији ул.Мајаковског у Нишу по систему „кључ у руке“, а све на основу
спроведеног отвореног поступка јавне набавке број ЈН 02/13.
На основу достављеног предмера радова у спроведеном отвореном
поступку Добављач радова је дефинисао вредност и обим радова понудом број
_____________ од _____________ године, а која је саставни део овог Уговора.
Страна 25 од 108
Ради извршења радова који су предмет овог Уговора, Добављач се
обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши
грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго
неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог Уговора по систему
„кључ у руке“
Члан 2.
Добављач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изврши
стручно и савесно, својом радном снагом и материјалом а према пројектној
документацији, сагласно утврђеним роковима, према важећим прописима.
Радови који су предмет овог уговора су:
1) грађевински радови са предрадњама и припремним радовима;
2) занатски радови;
3) монтажерски радови;
4) инсталатерски радови;
5) спољно уређење и енергетски прикључци;
6) непредвиђени радови;
7) вишкови радова и остали радови неопходни за изградњу целовитог
уговореног објекта.
Члан 3.
Добављач потписом овог Уговора изјављује да је упознат са пројектнотехничком документацијом на основу које се изводе предметни радови, да је исту
брижљиво проучио, као и да иста нема недостатака.
Добављач нема право да мења пројектно-техничку документацију, нити
може, без претходне писмене сагласности Наручиоца да одступа од исте.
Добављач је дужан да извршене измене пројектно-техничке документације
прихвати и по истима поступа.
У случају измене пројектно-техничке документације, Добављач има право
да писмено затражи продужење рока под условом да извршене измене пројектнотехничке документације по свом обиму битно утичу на рок за извођење радова по
овом Уговору.
Члан 4.
Уговорена
цена
износи:
_______________________________
дин
(словима:_______________________________________), а утврђена је на бази
фиксних јединичних цена из усвојене понуде и не обухвата ПДВ.
Уговорена цена је фиксна и не подлеже променама због обима радова и
услова на тржишту.
На утврђену вредност уговорених радова, уговaра се порез на додату
вредност, у складу са законом, што у моменту закључења овог Уговора износи
______________ динара (словима:_______________________________________).
Страна 26 од 108
Члан 5.
Наручилац се обавезује да плаћање износа из члана 3. овог уговора изврши на
следећи начин:
-
20% бескаматним авансом у року од највише 15 (петнаест) дана од дана потписа
уговора, пријема авансног рачуна, предаје гаранције из члана 7. и динамичког
плана из члана 8. Уговора: .
-
Добављач ће примљени аванс правдати процентуалним умањењем сваке
привремене ситуације, тако да цео износ уплаћеног аванса буде оправдан
окончаном ситуацијом.
Члан 6.
Вредност извршених радова Наручилац ће плаћати на основу привремених
и окончане ситуације, оверених од стране стручног надзора и Наручиоца,
најкасније у року од 15 дана од дана овере ситуације. Оверене привремене
ситуације достављају се Наручиоца најкасније до петог дана у месецу, за радове
извршене у протеклом месецу, а окончана ситуација у року од десет дана од дана
извршеног коначног обрачуна
Члан 7.
Добављач је дужан да након потписивања уговора а пре уплате аванса
поднесе гаранцију банке у износу који одговара висини уговореног аванса са ПДВом. Гаранција којом се банка обавезује да исплати износ у висини плаћеног
аванса, увећаног за износ ПДВ-а мора бити неопозива, безусловна и наплатива на
први позив, , без протеста – по пријему првог писменог потраживања Наручиоца,
којим се изјављује да Добављач није оправдао плаћени аванс у складу са
одредбама уговора, без обавезе да докаже или прикаже основе или разлоге за
неиспуњење ове уговорене обавезе. Гаранција мора бити издата на рок који
одговара року за извођење радова. Гаранција ће бити враћена Добављачу одмах
након опрадавања аванса у складу са одредбама овог Уговора.
Члан 8.
Након потписа уговора Добављач је дужан да Наручиоцу достави
динамички план реализације радова.
Члан 9.
Рок за извођење радова који су предмет овог Уговора је _______________
календарских дана рачунајући од дана увођења Добављача у посао.
Дан увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник, а
сматраће се да је увођење у посао извршено даном кумулативног стицања
следећих услова:
Страна 27 од 108
-
да је Наручилац предао Добављачу инвестиционо техничку
документацију и одобрење за градњу,
да је Наручилац обезбедио Добављачу несметан прилаз градилишту,
да је Добављач доставио банкарске гаранције за примљени аванс и за
добро извршење посла,
да је Добављач доставио одговарајућу полису осигурања из члана 11.
овог Уговора.
Рок за извођење радова се продужава на захтев Добављача:
- у случају прекида радова који трају дуже од 2 дана а није изазван
кривицом Добављача,
- у случају елементарних непогода и дејства више силе (пожар,
земљотрес, поплава, ниска температура која онемогућава рад и сл.),
- у случају измене пројектнотехничке документације по налогу Наручиоца
под условом да обим радова по овој измени знатно (преко 10%) прелази
обим радова који су предмет овог Уговора,
- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није
одговоран Добављач
Ако се, током трајања радова, записнички утврди да радови које је
Добављач извео имају недостатке и очигледне грешке, Добављач мора исте
отклонити најкасније у року од 15 дана, од дана сачињавања записника о
рекламацији.
Члан 10.
У року од 8 дана од дана потписивања уговора Добављач је дужан да преда
Наручиоцу гаранцију банке за добро извршење посла. Гаранција за добро
извршење посла издаје се у висини 10% уговорене вредности са ПДВ. Гаранцијом
је обезбеђено извршење посла од стране изабраног понуђача у складу са
уговореним обавезама. Гаранција којом се банка обавезује да исплати износ
гаранције, увећане за износ ПДВ мора бити неопозива, безусловна и наплатива на
први позив, без протеста – по пријему првог писменог потраживања Наручиоца,
којим се изјављује да је Добављач начинио пропуст у извршењу својих обавеза
утврђених уговором, без обавезе да докаже или прикаже основе или разлоге за
неиспуњење уговора. Гаранција мора имати рок важења за минимално 60 дана
дужи од рока за извођење радова, с тим да се по потреби може продужити.
Гаранција се враћа приликом квалитативног пријема радова између Добављача и
Наручиоца
Члан 11.
Добављач је дужан да, у року од 15 дана од дана закључења уговора,
осигура извођење радова, објекат и људства код осигуравајућег друштва на
уговорени износ за све време изградње, тј. до предаје радова Наручиoцу и
потписивања Записника о примопредаји. Доказ о плаћеној премији осигурања
Добављач треба да достави Наручиоцу у наведеном року.
Уколико се рок за извођење радова продужи, Добављач је у обавези да
достави пре истека уговореног рока, полису осигурања из претходног става, са
новим периодом осигурања.
Страна 28 од 108
Члан 12.
Свака привремена или окончана ситуација мора бити оверена потписом и
печатом надзорног органа, потписана и оверена од стране овлашћених лица и
оверена службеним печатима Наручиоца и Добављача.
Ситуације које нису сачињене у складу са одредбама овог члана биће
враћене Добављачу, а плаћање ће бити одложено на терет Добављача, све док се
не изврши корекција и испостава коректно сачињених ситуација.
Плаћање ће се извршити у уговореном року, рачунајући од дана пријема
коректно сачињене ситуације у архиву Наручиоца.
Члан 13.
Наручилац је обавезан да Добављачу по потписивању овог уговора преда
одобрен главни пројекат са свим техничким и економским прилозима, копију
прихваћене понуде и пријаву радова надлежном органу управе.
Добављач је у обавези да одмах изврши преглед примљене пројектне
документације и без одлагања затражи:
- објашњење о недовољно јасним деловима или појединостима;
- допуну и отклањање уочених недостатака како не би дошло до застоја у
извођењу радова или неких других штетних последица.
Сва допунска објашњења, упутства и информације у току реализације
уговорених радова Добављач добија од надзорног органа одређеног од стране
Наручиоца.
Члан 14.
Добављач се обавезује да, пре почетка радова, одреди техничког
руководиоца радова и о томе писменим путем благовремено обавести Наручиоца.
Наручилац се обавезује да један примерак акта о одређивању надзорног
органа достави Добављачу.
Члан 15.
Ради обезбеђења података о току и начину изградње објекта, односно о
извођењу појединих радова, Добављач је дужан да на прописан начин води
грађевински дневник, грађевинску књигу и инспекцијску књигу, коју благовремено
оверавају Добављач и Наручилац.
Добављач се обавезује на чување пословне тајне која се односи на
предметни посао и податке са објекта Наручиоца.
Члан 16 .
Укупном ценом из члана 4. овог уговора обухваћени су сви непредвиђени
радови чије је извођење неопходно за функционалну целину уговореног објекта и
вишкови радова.
Страна 29 од 108
Измена цене из члана 4. овог уговора је могућа само у случајевима
промењених околности, када цене елемената које утичу на уговорену цену
изградње буду повећане у границама утврђеним у одредбама чл. 636. и 637.
Закона о облигационим односима.
Евентуални мањкови радова по овом уговору не утичу на висину укупне
цене из члана 4. овог уговора.
Члан 17.
Добављач је дужан да:
да предметне радове изведе у складу са Пројектом, квалитетно
и стручно и сагласно законима, нормативима и стандардима за ову врсту
радова
да организује градилиште на начин којим ће обезбедити приступ
локацији, заштите околине за све време трајања извођења радова,
да омогући Наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу
количине и квалитета употребљеног материјала.
Члан 18.
Ако Добављач касни са извођењем радова, дужан је за сваки дан кашњења
платити Наручиоцу уговорну казну од 2‰ (промила), али не више од 5% од
вредности уговорених радова.
Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити без посебног саопштења,
умањењем било којих доспелих потраживања Добављача према Наручиоцу.
Уколико закашњење у завршетку радова траје дуже од периода
обезбеђеног уговорном казном Наручилац је овлашћен да реализује гаранцију
банке за добро извршење посла .
Наручилац задржава право накнаде материјалне штете и изгубљене
добити.
Члан 19.
Добављач ће део радова који су предмет овог Уговора извршити преко
подизвођача:
1. ____________________ , са седиштем у ___________________ , ПИБ
_____________, матични број ___________________
2. ____________________ , са седиштем у ___________________ , ПИБ
_____________, матични број ___________________
3. ____________________ , са седиштем у ___________________ , ПИБ
_____________, матични број ___________________
4. ____________________ , са седиштем у ___________________ , ПИБ
_____________, матични број ___________________
5. ____________________ , са седиштем у ___________________ , ПИБ
_____________, матични број ___________________ .
Добављач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених
обавеза, па и за радове од стране подизвођача, као да их је сам извео.
Страна 30 од 108
Члан 20.
Добављач се обавезује да након окончања извођења радова писаним путем
о томе обавести обавести Наручиоца.
Квалитативну примопредају изведених радова извршиће, након успешно
обављеног техничког пријема, заједничка комисија Наручиоца и Добављача и
сачинити одговарајући записник. О примопредаји се сачињава Записник који
потписују сви чланови Комисије.
По извршеном квалитативном пријему и примопредаји објекта на употребу,
Наручилац се обавезује да заједно са Добављачем сачини коначан обрачун
изведених радова.
Добављач радова је дужан да приликом квлитативног пријема радова
Наручиоцу поднесе гаранцију банке за отклањање недостатака у гарантном року
који су последица непридржавања обавеза. Гаранција се издаје на износ који
одговара висини 5% уговорне вредности са ПДВ-ом. Гаранција којом се банка
обавезује да исплати износ гаранције, увећана за износ ПДВ-а, мора бити
неопозива, безусловна и наплатива на први позив, без протеста – по пријему првог
писаног потраживања Наручиоца, којим се изјављује да је Понуђач начинио
пропуст и није отклонио недостатак који је настао, без обавезе да докаже или
прикаже основе или разлоге за неиспуњење уговора. Гаранција мора имати рок
важења 60 (шездесет) дана дужи од гарантног рока за изведене радове (узима се у
обзир дужи рок), с тим да се по потреби може продужити. Гаранција се враћа
истеком рока на који је издата.
Члан 21.
Добављач је обавезан да по завршетку радова уклони своју опрему,
материјал и сав отпадни материјал који је настао као последица извођења радова.
Члан 22.
Добављач даје гаранцију на изведене радове _________ године ( мин 2
године)
Гарантни рок из претходног става за изведене радове почиње тећи од дана
примопредаје радова, о чему ће се сачинити писмени записник.
За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима
произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова.
Добављач је дужан да у току трајања гарантног рока, на први писмени позив
Наручиоца, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени
квалитет изведених радова, уграђених материјала и опреме, а који нису настали
непотребном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.
Ако Добављач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у
року од 5 дана по пријему писменог позива од стране Наручиоца, Наручилац је
овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице,
на терет Добављача, наплатом гаранције банке за отклањање недостатака у
гарантном року.
Страна 31 од 108
Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у
потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 3 овог
члана, Наручилац има право да од Добављача тражи накнаду штете, до пуног
износа стварне штете.
Члан 23.
За укупан уграђени материјал и опрему Добављач мора да има
сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама
за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.
Уколико Наручилац утврди да уграђени материјал или опрема не одговара
стандардима и техничким прописима, он га одбија и забрањује његову употребу. У
случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.
У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена
безбедност објекта, Наручилац има право да тражи да Добављач поруши изведене
радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком
документацијом и уговорним одредбама. Уколико Добављач у одређеном року то
не учини, Наручилац има право да ангажује другог добављача искључиво на
трошак Добављача по овом Уговору.
Члан 24.
Овај Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања,
На раскид Уговора и вишу силу се примењују правила ЗОО-а и других
позитивних прописа.
Полазећи од предмета овог уговора, Добављач је сагласан да Наручиоцу
накнади сву штету коју овај претрпи у случају угрожавања укупне динамике
извођења радова због неизвршења или кашњења са уговореним радовима
кривицом Добављача.
Такође, Добављач прихвата да Наручиоцу накнади и сву штету односно
трошкове и издатке које овај претрпи у случају да Добављач својом кривицом не
извршава обавезе саобразно Уговору, прекине или обустави радове.
Накнаду штете Наручилац ће извршити умањењем потраживања која
Добављач стекне према Наручиоцу по основу овог Уговора.
Члан 25.
Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима:
 Уколико Добављач у року од 15 дана од дана закључења уговора не достави
полису осигурања,
 уколико Добављач не отпочне са извођењем радова у року од 30 дана од дана
увођења у посао,
 уколико Добављач касни са извођењем радова дуже од 60 календарских дана,
као и ако Добављач не изводи радове у складу са пројектно-техничком
документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова,
Страна 32 од 108

уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту
врсту посла и квалитету наведеном у понуди Добављач, а Добављач није
поступио по примедбама стручног надзора.
Члан 26.
У случају једностраног раскида уговора Наручилац има право да за радове који су
предмет овог уговора ангажује другог извођача и активира гаранцију банке за
добро извршење посла. Добављач је у наведеном случају обавезан да надокнади
Наручиоцу штету, која представља разлику између цене предметних радова по
овом уговору и цене радова новог извођача за те радове.
Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној
страни и са отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве. Изјава мора
да садржи основ за раскид уговора.
У случају раскида уговора, Добављач је дужан да изведене радове обезбеди од
пропадања, да Наручиоцу преда пројекат изведеног стања, као и записник
комисије о стварно изведеним радовима до дана раскида уговора. Трошкове сноси
уговорна страна која је одговорна за раскид уговора.
Члан 27.
Уговорне стране су сагласне да све спорове који настану у примени и
тумачењу овог Уговора реше споразумно преко својих овлашћених представника,
сагласно Закону о облигационим односима, и другим позитивним прописима који
регулишу ову област.
У случају да се примена и тумачење одредби овог Уговора не може решити
на начин дефинисан у претходном ставу, Добављач и Наручилац утврђују
надлежност надлежног суда у Нишу.
Члан 28.
Овај Уговор је сачињен и потписан у 6 (шест) истоветних примерака од којих
по 3 (три) задржава свака уговорна страна.
ЗА ДОБАВЉАЧА (ИЗВОЂАЧА)
_____________, директор
ЗА НАРУЧИОЦА
______________, директор
Страна 33 од 108
Понуђач је обавезан да попуни све стране модела уговора, парафира их и
печатира, потпише и овери модел уговора, чиме потврђује све наводе из своје
понуде. Тако попуњен модел уговора, понуђачи предају као саставни део понуде.
Напомена:
Уколико се ради о заједничкој понуди, образац уговора оверава и
попуњава понуђач и лице овлашћено за заступање у заједничкој
понуди
Страна 34 од 108
8. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Врста радова
Изградња станова за социјално становање у Л5 и
Л6 на локацији ул.Мајаковског у Нишу по систему
„кључ у руке“ број ЈН 02/13
Укупна цена из понуде у динарима
____________ са ПДВ-ом
___________ без ПДВ-а
Врста трошка
Учешће у укупној цени
(у динарима)
Учешће у укупној цени
(%)
Набавна цена материјала
Вредност радова
Транспортни трошкови
СВЕГА
100%
ПДВ
УКУПНО
Датум:
М.П.
Подносилац понуде
Страна 35 од 108
УПУТСТВО
1. Овим упутством прописује се садржај структуре цене као документа
конкурсне документације, као и упутство за њено попуњавање.
2. Образац Структуре цене садржи:
Врсту трошкова исказане у динарима и процентуално.
3. Образац Структуре цене се саставља на обрасцу који чини саставни део
конкурсне документације, а који је сачињен у складу са овим упутством.
4. Цене у обрасцу се исказују у динарима.
5. Образац Структуре цене се доставља као саставни део понуде и
истовремено са понудом.
6. Образац Структура цене може да се попуни ручно-читко штампаним
словима (али не графитном оловком), на писаћој машини, рачунару или другом
техничком средству сличних карактеристика.
7. Ово упутство је саставни део конкурсне документације и исто се обавезно
доставља понуђачима уз осталу конкурсну документацију.
Страна 36 од 108
9. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Врста трошкова
Цена трошкова без ПДВ-а
Цена трошкова са ПДВом
Укупна цена трошкова
Датум:
М.П.
Подносилац понуде
У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде
узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама
наручиоца и трошкови прибављања средства обезбеђења.
Страна 37 од 108
10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да
смо понуду за јавну набавку поднели независно, без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.
Датум:
М.П.
Подносилац понуде
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом
Страна 38 од 108
11. ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ ЗАКОНСКИХ ОБАВЕЗА
По пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујемо да смо
испуњавали све обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, као и заштити животне средине.
Датум:
М.П.
Подносилац понуде
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом
Страна 39 од 108
12. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ПО ВРСТАМА РАДОВА
Страна 40 од 108
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
уз главни пројекат стамбених објеката По+П+5+Пк
у ул. Мајаковског бб у Нишу (ламеле Л5 и Л6)
Страна 41 од 108
Предмер и предрачун Л5 и Л6
РЕКАПИТУЛАЦИЈА
1
2
3
4
5
РЕКАПИТУЛАЦИЈА
УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
УКУПНО ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
УКУПНО ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
УКУПНО ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
УКУПНО ППЗ ОПРЕМА
УКУПНО
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Понуђач
Страна 42 од 108
Предмер и предрачун Л5 и Л6
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
грађевинско занатских радова уз главни пројекат стамбених објеката По+П+5+Пк
у ул. Мајаковског бб у Нишу (ламеле Л5 и Л6)
ПОЗ ОПИС
I
1
2
4
5
6
УКУПНО
ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
Обележавање објекта, рашчишћавање терена од ниског
растиња са скидањем хумуса у слоју од 20цм, сечење
дрвећа, вадјење корења и одвоз шута на градску депонију.
Обрачун по м2 по опису.
2*22.00*25.00
м²
1100,00
x
=
0,00
м³
1262,84
x
=
0,00
м³
1262,84
x
=
0,00
м³
261,51
x
=
0,00
м³
261,51
x
=
0,00
м³
1380,18
x
=
0,00
м³
1380,18
x
=
0,00
м²
427,70
x
=
0,00
м²
79,43
x
=
0,00
м²
427,70
x
=
0,00
м²
79,43
x
=
0,00
м²
427,70
x
=
0,00
м²
427,70
x
=
Машински ископ земље у широком откопу ИИИ категорије у
природно влажном земљишту и нивелисање терена око
објекта према пројекту.Обрачун по м3 ископане земље
рачунајући је самониклу.
ламела Л5
21.10*21.00*2.85
ламела Л6
21.10*21.00*2.85
3
Ј.М. КОЛИЧИНА
Насипање и набијање земље-шљунка у слојевима од 20цм,
са квашењем, око темеља и зидова и самом терену,
вибронабијачима, до потребне збијености. Обрачун по м3
земље рачунајући је растреситу.
ламела Л5
(1262.84-372.52*2.85)*1.30
ламела Л6
(1262.84-372.52*2.85)*1.30
Одвоз преостале-сувишне земље на градску депонију
даљине до 10км. Обрачун по м3 одвежене земље рачунајући
је растреситу.
ламела Л5
1262.84*1.3-261.51
ламела Л6
1262.84*1.3-261.51
Набавка, довоз, насипање и разастирање тампон слојева
шљунка (природни шљунак) испод темељних плоча и
тротоара. Обрачун по м2 набављеног, довеженог, насипаног,
разастртог и набијеног шљунка до потребне стишљивости.
ламела Л5
а) д=30цм- испод темељне плоче
20.14*20.70+0.66*16.37
б) д=15цм- испод тротоара око објекта
(21.68+18.72+20.26+5.53)*1.20
ламела Л6
а) д=30цм- испод темељне плоче
20.14*20.70+0.66*16.37
б) д=15цм- испод тротоара око објекта
(21.68+18.72+20.26+5.53)*1.20
Стабилизација тла темељне јаме механичким средствима до
потребне збијености. Обрачун по м2 сабијеног тла, по опису.
ламела Л5
20.14*20.70+0.66*16.37
ламела Л6
20.14*20.70+0.66*16.37
УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
0,00
0,00
Страна 43 од 108
Предмер и предрачун Л5 и Л6
ПОЗ ОПИС
II
ЗИДАРСКИ РАДОВИ
1
Зидање спољних и унутрашњих зидова шупљим глиненим
блоковима д=20цм у продужном малтеру 1:2:6 са
вертикалним транспортом материјала. Обрачун по м3
озиданог зида по опису.
ламела Л5
а) подрум
((0.88+1.89+1.56+1.01+2.20+2.12+3.73+4.13+0.54+2.83+2.13+1.
01+3.51)*2.77-3*1.11*2.11)*0.20
б) приземље
(6.76+2.70+1.30+4.28+2.65+2.68+2.13+1.03+3.53+1.58+2.21+3.2
6+1.27+5.47+1.01+3.51+4.11+1.45+1.22+3.23+3.23+1.12+1.63+1
.34+1.89+2.20+2.15+0.26+1.56+2.12+3.12+3.30+1.87+1.55+1.26
+2.31+0.31+2.83+3.63+0.65+2.86)*2.67((1.45*2+1.65*2+1.33)*1.55+1.43*4*1.85+(0.83*6+0.85+1.18)*2
.45))*0.20
ц) спратови 1-5
((1.05+4.71+4.09+2.63+1.05+1.90+2.65+2.68+2.13+1.03+3.53+1.
31+1.58+2.32+3.28+1.01+0.97+2.83+2.13+3.51+4.11+1.65+2.25+
1.02+3.11+3.11+0.92+4.65+4.04+1.89+2.20+3.73+0.70+2.76+1.8
1+1.56+2.12+2.92+0.54+2.50+2.31+2.95+4.16+2.86)*2.67((2.80*2+1.65*3+1.45*2+0.78*7+1.33)*1.55+0.78*6*1.85+0.65*
0.85+(0.78*2+0.83*2)*2.45+3*1.01*2.11))*0.20*5
д) поткровље
((4.71+4.09+2.63+1.90+2.65+2.68+2.13+1.03+3.41+1.58+2.33+3.
28+0.97+2.83+2.13+3.51+4.11+0.53+3.11+3.11+0.53+4.04+1.89+
2.20+3.73+1.81+1.56+2.12+2.93+0.70+2.76+0.54+1.55+1.26+0.3
1+2.71+3.49+0.65)*2.67(0.78*8*1.85+(0.78*4+0.82+1.18)*2.45+(1.33+0.78*4)*1.55+3*1
.01*2.11+0.65*0.85))*0.20
е) таван
(4.55*2+2.80*2)*3.75*0.20
ламела Л6
а) подрум
((2.83+1.45+2.13+2.83+3.28+2.97+1.58+4.13+2.42+3.36+3.73+2.
67+2.71+2.43)*2.77-(3*1.11*2.11+1.45*2.11))*0.20
б) приземље
((4.11+2.83+2.13+2.83+0.97+3.28+2.20+1.58+2.07+2.13+2.63+3.
28+1.72+0.97+4.37+4.71+1.05+2.86+0.65+3.63+2.73+2.73+1.97+
1.26+2.33+3.24+4.13+2.42+3.36+3.73+2.67+2.71+3.69+4.65+1.1
2+3.23+3.23+1.22+2.25+1.65)*2.67((1.33+3*1.65+2*1.45+2.80)*1.55+1.43*4*1.85+(0.83*6+1.25+1.
18)*2.45+1.05*0.85+4*1.01*2.11))*0.20
ц) спратови 1-5
((4.11+3.51+2.13+2.83+0.97+1.01+3.28+2.20+1.70+1.31+2.20+2.
06+2.63+3.28+1.72+1.57+0.97+4.37+4.71+1.03+2.86+4.16+2.63+
2.73+1.97+1.26+2.33+3.24+2.92+2.42+3.36+1.96+3.73+2.67+2.7
1+3.69+4.65+0.92+3.11+3.11+1.02+2.25+1.65)*2.67((1.65*3+1.45*2+1.33+2.80+1.43)*1.55+4*0.78*1.85+0.85*0.85+
1.75*2.67+(0.83*6+1.25+1.18)*2.45+3*1.01*2.11))*0.20*5
д) поткровље
((3.51+2.13+2.83+4.11+0.97+2.20+1.58+3.28+2.13+2.63+2.20+3.
28+1.30+1.72+1.57+4.37+4.71+1.26+0.65+3.51+2.71+1.97+2.33+
3.24+2.42+3.36+2.92+3.73+2.67+2.71+3.69+0.53+3.11+3.11+0.5
3)*2.67(0.78*8*1.85+1.33*1.55+(0.78*4+0.83+1.18+1.25+0.91)*2.45+0.
85*0.85+0.65*0.85+3*1.01*2.11))*0.2
е) таван
(4.55*2+2.80*2)*3.75*0.20
Ј.М. КОЛИЧИНА
м³
13,85
м³
43,68
м³
228,85
м³
39,14
м³
11,02
м³
19,32
м³
44,36
м³
234,37
м³
39,68
м³
11,02
685,29
м³
УКУПНО
x
=
Страна 44 од 108
0,00
Предмер и предрачун Л5 и Л6
ПОЗ ОПИС
2
Зидање унутрашњих преградних зидова шупљом опеком
д=12цм у продужном малтеру 1:2:6 са вертикалним, хор.
транспортом и потребном скелом. У висини врата израдити
а.б. серклаже од бетона МБ20 армираних са 2*2Ø8 мм и
узенгије Ø6/20цм. Обрачун по м2 озиданог зида са
вертикалним и хоризонталним серклажима за укрућење
зида. У цену је урачуната и скела, оплата и арматура за
серклаже.
ламела Л5
а) подрум
(0.59+0.62+0.53+2*0.51+1.04+2*0.38+2*0.43+2*0.51+4.56+0.22
+2.45+2*0.51+2*0.85)*2.77
б) приземље
(1.74+1.87+0.91+2.49+1.74+0.26+0.65+1.89+0.97+1.61)*2.67
ц) спратови 1-5
(2.78+0.97+2.77+1.08+4.84+0.50+2.49+1.74+0.65+1.97+0.40)*2.
67
д) поткровље
(2.69+0.97+2.69+1.01+4.84+2.49+1.74+0.26+0.65+1.97+0.40)*2.
67
ламела Л6
а) подрум
(1.04+2*0.38+1.30+2*0.38+0.51+0.60+2*0.43+2*0.51+0.50+2.61
+1.66+0.45+2.91+2.04+2.99)*2.77
б) приземље
(2.69+1.97+0.26+0.65+1.74+2.35+2.23+2.15+0.97+2.69+1.57+1.2
7+2.37)*2.67-2*1.11*2.15
ц) спратови 1-5
(2.77+0.40+1.97+1.74+0.65+0.14+2.35+2.23+2.15+0.97+2.78)*2.
67
д) поткровље
(2.68+1.89+0.65+0.26+1.74+2.35+2.23+2.15+0.97+2.69)*2.67
3
Ј.М. КОЛИЧИНА
м²
45,40
м²
37,73
м²
53,91
м²
52,63
м²
55,43
м²
56,40
м²
48,46
м²
м²
47,02
396,98
м²
91,77
м²
111,50
м²
106,59
УКУПНО
x
=
Зидање унутрашњих преградних зидова и обзиђивање
димњачких и вентилационух канала шупљом опеком д=7цм
у продужном малтеру 1:2:6 са вертикалним и хоризонталним
транспортом. У висини врата избетонирати армирано
бетонски серклаж од бетона МБ20, дим. 7/20цм, армиран са
2Ø8 и узенгије Ø6/20цм. Обрачун по м2 озиданог зида са
вертикалним и хоризонталним серклажима за укрућење
зида. У цену је урачуната и скела, оплата и арматура за
серклаж.
ламела Л5
б) приземље
(0.54+0.62+0.27+0.23+1.03+2.03+2.13+0.33+0.53+1.80+2.11+1.0
4+0.99+0.40+0.22+0.33+1.18+0.33+1.59+1.01+1.01+0.41+0.41+1
.10+0.60+1.04+0.85+1.02+2.49+0.81+2.92+1.25+0.26+0.50+0.77
+2.96)*2.67-5*0.71*2.06
ц) спратови 1-5
(1.07+2.26+0.05+0.12+0.97+2.11+2.13+0.33+0.53+1.80+2.11+1.0
4+2.26+0.17+0.33+1.18+0.33+0.51+1.48+0.45+0.44+1.01+2.65+0
.32+0.17+0.99+0.85+1.99+1.99+0.90+2.49+0.81+2.92+1.25+0.26
+0.77+0.50+2.96)*2.67-5*0.71*2.06
д) поткровље
(0.97+2.42+0.12+0.97+2.11+2.13+0.33+0.53+1.80+2.11+1.04+2.4
2+0.51+1.48+0.45+0.44+1.01+2.65+0.32+0.17+1.99+1.99+0.90+0
.99+0.85+2.49+0.81+2.92+1.18+0.33+0.77+0.50+2.96)*2.675*0.71*2.06
ламела Л6
б) приземље
Страна 45 од 108
0,00
Предмер и предрачун Л5 и Л6
ПОЗ ОПИС
(2.96+0.77+0.50+0.26+1.25+2.92+0.81+1.90+0.51+0.62+0.81+0.3
3+1.18+0.33+2.48+1.04+2.11+1.80+0.67+0.26+2.13+2.11+1.04+2
.48+0.97)*2.67-4*0.71*2.06
ц) спратови 1-5
(2.96+0.50+0.77+0.33+1.18+2.92+0.81+1.90+0.51+0.62+0.81+0.3
3+1.18+0.33+0.15+2.32+0.12+0.97+2.11+1.80+0.60+0.33+2.13+2
.11+0.97+0.12+2.39+0.97+0.17)*2.67-4*0.71*2.06
д) поткровље
(2.96+0.77+0.50+0.33+1.18+2.92+0.81+1.90+0.62+0.81+2.48+1.0
4+2.11+1.80+0.60+0.33+2.13+2.11+1.04+2.48+0.97)*2.674*0.71*2.06
4
5
ламела Л5
65.83*0.60+104.16*2.77
ламела Л6
65.83*0.60+75.48*2.77
Зидање вентилационих и димњачких "шунд" канала
(41/25цм) са свим потребним фазонским деловима у
продужном малтеру 1:3:9 са вертикалним транспортом и
израдом завршног бетонског поклопца д=10цм (основа за
димне капе). Прелаз из примарног у секундарни канал
извршити избијањем глинених преграда и испуном од
набијеног бетона МБ15 у свему према детаљу и прописима
за ову врсту радова. Обрачун по м' озиданих вертикала
заједно са потребном скелом.
м²
80,23
м²
80,68
м²
м²
73,96
544,73
x
=
0,00
м²
328,02
x
=
0,00
м²
248,58
x
=
0,00
м´
277,80
x
=
0,00
м´
250,02
x
=
0,00
м²
71,59
x
=
0,00
м²
64,66
x
=
0,00
м²
6,94
м²
33,18
м²
6,64
м²
6,30
м²
31,50
м²
6,30
90,86
x
=
0,00
Обзидавање димњачких и вентилационих канала у тавану и
ван крова опеком д=12цм у цементном малтеру 1:3 са
хоризонталним серклажима у трећинама висине заједно са
вертикалним и хоризонталним транспортом. Обрачун по м2
озиданог зида по опису заједно са скелом. У цену улази и
вредност а.б. серклажа 12/20цм на трећинама висине
канала.
ламела Л5
(2.36+1.33+1.81+3.84+3.20+2.04)*4.91
ламела Л6
(2.04+4.01+2.81+1.95+2.36)*4.91
7
УКУПНО
Зидање заштитног зида вертикалне хидроизолације
подрумских зидова опеком д=12цм у цем.малтеру 1:3 са
израдом завршног а.б. серклажа дим 12/15цм. Обрачун по
м2 озиданог зида по опису заједно са транспортом и скелом.
ламела Л5
10*(2.92+7*2.85+4.91)
ламела Л6
9*(2.92+7*2.85+4.91)
6
Ј.М. КОЛИЧИНА
Обзидјивање када опеком на кант д=7цм у цем.малтеру 1:3:9
са вертикалним транспортом. Обрачун по м2 озиданог зида
по опису.
ламела Л5
б) приземље
(1.89+2.34+2.32+1.68*2)*0.70
ц) спратови 1-5
(1.90+1.87+1.68*2+2.35)*0.70*5
д) поткровље
(1.90+1.87+1.68*2+2.35)*0.70
ламела Л6
б) приземље
(1.68*2+1.90+1.87*2)*0.70
ц) спратови 1-5
(1.90+1.87*2+1.68*2)*0.70*5
д) поткровље
(1.90+1.87*2+1.68*2)*0.70
м²
Страна 46 од 108
Предмер и предрачун Л5 и Л6
ПОЗ ОПИС
8
УКУПНО
Малтерисање унутрашњих зидова од опеке, гитер блокова и
делом од бетона продужним малтером 1:2:6 у два слоја, са
претходним прскањем ретким цементним малтером заједно
са вертикалним и хоризонталним транспортом. Обрачун по
м2 омалтерисане површине, заједно са потребном скелом.
ламела Л5
а) подрум
(47.93+2.40*3+38.24+29.86+2.36+48.31+3.84+3.20+1.60+3.48)*
2.77
б) приземље
(24.91+2.40+4.76+24.76+31.13+8.07+32.59+30.40)*2.67+(6.09+5
.98+6.08+6.46+6.61)*1.07-2*1.59-2*1.68-1.10
ц) спратови 1-5
((30.39+2.40+30.39+2.40+22.25+34.42+5.35+35.91+31.68+1.15)*
2.67+(6.29+6.23+7.45+6.46+6.61)*1.07-2*1.80-2*1.34-1.65-1.680.63-1.10)*5
д) поткровље
(30.39+2.40+30.39+2.40+22.25+34.42+5.35+33.68+31.68+2.20)*
2.67+(6.29+6.23+7.47+6.46+6.61)*1.07-4*1.80-1.65-1.10
ламела Л6
а) подрум
(32.55+53.04+22.88+41.76+54.37+2.36+3*2.40)*2.77
б) приземље
(29.80+2.40+29.87+2.40+5.32+29.78+30.06+30.41)*2.67+(6.23+6
.23+7.52+4.98+6.61)*1.07-2*1.59-2*1.68-1.10
ц) спратови 1-5
((30.39+2.40+30.39+2.40+5.16+29.54+35.26+31.67+2.20)*2.67+(
7.77+6.46+6.61+6.23+6.23)*1.07-2*1.80-1.34-1.68-1.10-0.630.06)*5
д) поткровље
(30.39+2.40+30.39+2.40+2.20+5.16+29.54+32.97+31.68)*2.67+(6
.23+6.23+7.77+6.46+6.61)*1.07-4*1.80-1.10-0.06
9
Ј.М. КОЛИЧИНА
м²
515,28
м²
450,35
м²
2741,20
м²
546,50
м²
593,22
м²
453,45
м²
2397,73
м²
м²
473,51
8171,24
м²
148,69
м²
1006,92
м²
201,38
м²
186,71
м²
933,55
м²
186,71
2663,96
x
=
0,00
x
=
0,00
Малтерисање зидова купатила, WЦ-а, кухиње и озиданих
вентилација и димњака цементним малтером 1:3 у једном
слоју-грунд, као подлога за израду керамичких плочица.
Зидове претходно испрскати ретким цементним малтером.
Обрачун по м2 омалтерисане површине заједно са
транспортом и потребном скелом.
ламела Л5
б) приземље
(7.82+8.35+8.8+7.13+8.10)*2.58+(4.92+0.66+4.92+0.66+4.41+0.9
0+4.98+0.76+5.14+0.76)*1.60
ц) спратови 1-5
((5.95+9.51+5.45+9.51+5.28+8.80+7.13+8.10)*2.58+(4.92+0.66+4
.92+0.66+3.75+3.01+0.76+4.98+5.13+0.76)*1.60)*5
д) поткровље
(5.95+9.51+5.45+9.51+5.28+8.80+7.13+8.10)*2.58+(4.92+0.66+4.
92+0.66+3.75+3.01+0.76+4.98+5.13+0.76)*1.60
ламела Л6
б) приземље
(6.06+9.51+5.56+9.51+7.58+7.13+8.10)*2.58+(0.63+4.92+0.63+4.
92+7.77+0.756+4.98+0.76+5.14)*1.60
ц) спратови 1-5
((6.06+9.51+5.56+9.51+7.58+7.13+8.10)*2.58+(0.63+4.92+0.63+4
.92+7.77+0.756+4.98+0.76+5.14)*1.60)*5
д) поткровље
(6.06+9.51+5.56+9.51+7.58+7.13+8.10)*2.58+(0.63+4.92+0.63+4.
92+7.77+0.756+4.98+0.76+5.14)*1.60
м²
Страна 47 од 108
Предмер и предрачун Л5 и Л6
ПОЗ ОПИС
10
ламела Л5
(2.36+1.33+1.81+3.84+3.20+2.04)*4.91
ламела Л6
(2.04+4.01+2.81+1.95+2.36)*4.91
11
Ј.М. КОЛИЧИНА
УКУПНО
Малтерисање озиданих зидова вентилација и димњака у
крову и изнад крова продужним малтером 1:2:6 у два слоја,
са претходним прскањем ретким цем.малтером заједно са
вертикалним транспортом и скелом. Обрачун по м2
омалтерисане површине по опису .
м²
71,59
x
=
0,00
м²
64,66
x
=
0,00
м²
110,25
x
=
0,00
м²
110,25
x
=
Дерсовање унутрашњих зидова у таванском делу продуж.
малтером 1:2:6 . Обрачун по м2 одерсоване површине
заједно са вертикалним транспортом и скелом.
ламела Л5
2*(4.55*2+2.80*2)*3.75
ламела Л6
2*(4.55*2+2.80*2)*3.75
УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ
III
РАЗНИ ЗИДАРСКИ РАДОВИ
1
Набавка материјала и израда преградих зидова од гипсаних
плоча Тип W112, дп=12мм, дз=7.5цм и дз=10цм, на
потконструкцији од поцинкованих лимених профила са
уметањем минералне вуне као термо и звучне изолације, у
свему према упутствима и детаљима произвођача. Обрачун
по м2 урађеног зида заједно са бандажирањем спојница,
угаоним лајснама, транспортом материјала и потребном
лаком скелом. Напомена: Отвори за врата се не одбијају,
израда довратника се не обрачунава.
дз=7.5цм
ламела Л5
б) приземље
(0.57+0.50+2.35+1.48+0.65+0.61)*2.67
ц) спратови 1-5
(0.38+1.13+0.50*2+1.06+0.45+0.60)*2.67
д) поткровље
(0.44+1.13+0.50*2+1.13+0.44+0.60)*2.67
ламела Л6
б) приземље
(0.60*2+0.45+1.06+0.48*2+1.03+0.45)*2.67
ц) спратови 1-5
(0.60*2+0.45+1.06+0.48*2+1.06+0.45)*2.67
д) поткровље
(0.60*2+0.45+1.13+0.48*2+1.13+0.44)*2.67
дз=10цм
ламела Л5
б) приземље
(0.87+4.33+1.52+2.48+1.03+3.23+3.00+2.57+0.49+1.04+4.46+1.0
5)*2.67-(0.81*2.05+2*1.01*2.58+4*0.91*2.05)
ц) спратови 1-5
(4.32+1.01+0.51+4.15+2.49+2.49+4.15+0.61+0.91+4.32+1.01+3.6
7+3.00+2.07+0.40+1.61+4.46+1.05)*2.67(6*0.91*2.05+2*0.81*2.05+2*1.01*2.58)
д) поткровље
(2*4.32+2*1.00+2*0.61+2*3.23+2*2.49+3.57+3.10+1.01+1.61+0.
40+2.07+4.46+1.05)*2.67(2*0.81*2.05+6*0.91*2.05+2*1.01*2.58)
0,00
0,00
м²
16,45
м²
12,34
м²
12,66
м²
13,75
м²
13,83
м²
м²
14,18
83,21
м²
55,27
м²
93,03
м²
88,60
x
=
ламела Л6
б) приземље
Страна 48 од 108
0,00
Предмер и предрачун Л5 и Л6
ПОЗ ОПИС
(1.04+4.47+1.05+0.40+2.67+1.77+0.50+3.03+4.32+1.00+0.59+3.2
3+2.51+2.50+3.23+0.49+1.10+4.32)*2.67(5*0.91*2.05+2*1.01*2.58+2*0.81*2.05)
ц) спратови 1-5
(0.94+4.56+1.72+0.40+1.97+1.84+0.42+3.48+4.32+1.01+0.49+4.1
5+2.51+2.51+4.15+0.49+1.01+4.32)*2.67(5*0.91*2.05+2*0.81*2.05+2*1.01*2.58)
д) поткровље
(1.04+4.46+1.97+0.40+1.72+2.93+0.50+1.84+4.32+1.10+0.50+3.2
3+2.51+2.50+3.23+0.54+1.00+4.32)*2.67(2*0.81*2.05+5*0.91*2.05+2*1.01*2.58)
дз=10цм, х=110цм (зидићи пулта)
ламела Л5
(10*0.30+2*0.73+2*0.60+0.99)*1.10*7
ламела Л6
(10*0.30+2*0.73+2*0.60+0.99)*1.10*7
2
84,19
м²
89,71
м²
83,89
м²
494,69
м²
51,21
м²
51,21
м²
102,42
м²
39,17
м²
274,95
м²
29,70
м²
44,29
м²
250,90
м²
м²
x
=
0,00
x
=
0,00
26,61
665,62
x
=
0,00
м²
29,71
x
=
0,00
м²
27,92
x
=
0,00
м²
828,94
x
=
0,00
Израда хоризонталне и вертикалне хидроизолације подова
тераса задњих спратова изолацијом типа аквафин УМ у три
слоја са обимном хермет. типа аквадихт или еквивалент.
Обрачун по м2 урадјене хидроизолације у хоризонталној
пројекцији, у свему према опису, детаљима пројектанта и
прописима за ову врсту радова.
ламела Л5
4.76+4.76+5.06+9.64+5.49
ламела Л6
4.76+4.76+3.41+9.63+5.36
4
м²
УКУПНО
Израда хоризонталне и вертикалне хидроизолације подова
купатила, wц-а и тераса изолацијом (типа аквафин тц07 са
обимном хермет. типа аквадихт или еквивалент). Обрачун по
м2 урадјене хидроизолације у хоризонталној пројекцији, у
свему према опису, детаљима пројектанта и прописима за
ову врсту радова.
ламела Л5
б) приземље
3.87+2.74+4.16+2.74+5.48+3.58+3.65+5.53+4.17+3.25
ц) спратови 1-5
(2.09+5.40+4.76+1.86+5.40+4.76+1.83+5.48+5.06+3.65+5.07+4.1
7+5.46)*5
д) поткровље
2.09+5.31+1.86+5.31+1.83+5.48+3.65+4.17
ламела Л6
б) приземље
2.14+5.31+2.74+1.91+5.31+2.74+4.13+3.44+3.64+5.53+4.17+3.2
3
ц) спратови 1-5
(2.14+5.40+4.76+1.91+5.40+4.76+4.13+3.44+3.64+5.07+4.17+5.3
6)*5
д) поткровље
2.14+5.31+1.91+5.31+4.13+3.64+4.17
3
Ј.М. КОЛИЧИНА
Израда хоризонталне и вертикалне хидроизолације од
атмосферске воде, (испод и на бочним странама темељне
плоче, обимним подрумским зидовима сутерена изолацијом
(бубрећа типа волтекс+ идуфлекс трака или еквивалент).
Обрачун по м2 урадјене ходроизолације, у свему према
опису и прописима за ову врсту радова.
испод темељне плоче
2*414.47
Страна 49 од 108
Предмер и предрачун Л5 и Л6
ПОЗ ОПИС
на зидовима подрума и темељне плоче
2*65.83*0.60+(103.68+75.00)*2.77
5
Набавка,транспорт и постављање плоча термо и звучне
изолације пода од стиропора, дебљине зависно од позиције
и термичког прорачуна. Обрачун по м2 набављених и
уграђених плоча.
д=10цм са ПВЦ фолијом
под тераса поткровља над собама
ламела Л5
ламела Л6
д=2цм са ПВЦ фолијом (тп мин. 250кг/м³)
пливајући слој подова станова
ламела Л5
б) приземље
43.33+38.16+46.17+42.41+45.80
ц) спратови 1-5
(58.13+58.06+72.01+50.65+47.53)*5
д) поткровље
58.19+58.14+72.07+45.61+47.53
ламела Л6
б) приземље
56.61+56.57+48.82+42.92+45.80
ц) спратови 1-5
(58.11+58.01+48.78+51.12+47.53)*5
д) поткровље
58.17+58.13+48.82+46.09+47.53
Ј.М. КОЛИЧИНА
м²
573,94
x
=
0,00
м²
м²
9,64
9,63
19,27
x
=
0,00
м²
215,87
м²
1431,90
м²
281,54
м²
250,72
м²
1317,75
м²
258,74
3756,52
x
=
0,00
м²
367,85
352,97
x
x
=
=
0,00
0,00
м²
367,85
x
=
м²
449,32
x
=
0,00
м²
352,97
x
=
0,00
м²
418,28
x
=
0,00
м²
24,96
32,77
x
x
=
=
0,00
0,00
м²
м²
6
Набавка,транспорт и постављање плоча термо и звучне
изолације пода од камене вуне класе А1, дебљине 12цм са
ПВЦ фолијом- парном браном изнад задње плоче
поткровља. Обрачун по м2 набављених и уградјених плоча.
ламела Л5
ламела Л6
7
м²
Набавка и уградња паропропусне фолије (типа тајвек
максмајер или еквивалент) у конструкцији тавана и испод
кровног покривача. Обрачун по м2 обложене косе површине.
ламела Л5
а) под у тавану
б) кровне равни
(21.73+21.76)/cos(22°)+8.88/cos(23°)+(162.56+15.14+131.28)/co
s(25°)+(5.86+5.81+5.86+4.38)/cos(65°)
ламела Л6
а) под у тавану
б) кровне равни
(21.73+21.76)/cos(22°)+(142.59+15.14+137.03)/cos(25°)+(4.38+3
.49+5.79+5.84)/cos(65°)
8
УКУПНО
Израда спуштеног плафона у приземљу (као маска за
инсталационе цеви по плафону) од гипсаних плоча на
потконструкцији од поцинкованих лимених профила (висине
спуштања од 30цм) у свему према упутствима и детаљима
производјача. Обрачун по м2 урадјених плафона заједно са
вертикалним транспортом и скелом у свему према
упутствима производјача.
ламела Л5
ламела Л6
м²
Страна 50 од 108
Предмер и предрачун Л5 и Л6
ПОЗ ОПИС
9
10
11
12
Ј.М. КОЛИЧИНА
УКУПНО
Набавка, транспорт и постављање пониклованих прстеноваштуцни са поклопцем на отворима шунд димњака. Обрачун
по ком набављених и уградјених прстенова.
ламела Л5
5*7
ламела Л6
5*7
Набавка, транспорт и постављање пониклованих прстеноваштуцни са решеткама на отворима шунд вентилација.
Обрачун по ком набављених и уградјених прстенова са
решеткама.
ламела Л5
9*7
ламела Л6
8*7
Набавка, транспорт и постављање пониклованих вратанца за
чишћење шунд димњака. Обрачун по ком набављених и
уградјених вратанца.
ламела Л5
5*7+5
ламела Л6
5*7+5
Завршно чишћење подова објекта са прањем и брисањем
прозора, врата, керамике и санитарије и пајањем зидова од
прашине по потреби. Обрачун по м2 нето површине (подрумпоткровље) по опису.
603.82+5*683.60+683.08
ком
35,00
x
=
0,00
м²
35,00
x
=
0,00
м²
63,00
x
=
0,00
м²
56,00
x
=
0,00
м²
40,00
x
=
0,00
м²
40,00
x
=
0,00
м²
4704,90
x
=
0,00
0,00
x
x
=
=
0,00
0,00
УКУПНО РАЗНИ ЗИДАРСКИ РАДОВИ
IV
БЕТОНСКИ И АРМ. БЕТ. РАДОВИ
1
Бетонирање монолитне армирано бетонске контра плоче
д=60цм армираним бетоном МБ30 са оплатом у свему
према статичком прорачуну, детаљима арматуре и
прописима за армиранобетонске радове. Обрачун по м2
уградјене плоче са оплатом по опису.
ламела Л5
ламела Л6
Бетонирање армирано бетонских монолитних плоча –
медјуспратне конструкције д=18цм, МБ30 у глаткој оплати у
свему према статичком прорачуну, детаљима арматуре и
прописима за армирано бетонске радове. Обрачун по м2
урадјене плоче по опису са оплатом.
2
м²
м²
414,47
414,47
м²
328,16
м²
2395,32
м²
367,85
м²
359,64
м²
2282,58
м²
352,97
6086,52
x
=
0,00
422,40
422,40
x
x
=
=
0,00
0,00
ламела Л5
б) над подрумом
337.96-2.88-6.92
ц) над приземљем и спратовима 1-5
(409.02-2.88-6.92)*6
д) над поткровљем и лифтом
367,85
ламела Л6
б) над подрумом
368.11-2.88-5.59
ц) над приземљем и спратовима 1-5
(388.90-2.88-5.59)*6
д) над поткровљем и лифтом
352,97
м²
3
Бетонирање подложног слоја бетона различитих дебљина
испод темељне контра плоче мршавим ситнозрним бетоном
МБ15, као подлога и заштита за израду хидроизолације.
Обрачун по м2 насипаног-бетонираног слоја по опису.
д=10 цм испод контраплоче
ламела Л5
ламела Л6
м²
м²
Страна 51 од 108
Предмер и предрачун Л5 и Л6
ПОЗ ОПИС
4
5
6
Бетонирање армирано бетонскох стубова у глаткој оплати
армираним бетоном МБ30 у свему према статичком
прорачуну, детаљима арматуре и прописима за армирано
бетонске радове. Обрачун по м3 бетонираних стубова по
опису.
ламела Л5
а) подрум
(0.20*0.60*11+0.20*0.85*6+0.20*1.00*7+0.20*1.20*2+0.20*0.3
5*2+0.20*0.70+0.09+0.16+0.19)*2.74
б) приземље
(0.20*0.60*11+0.20*0.85*6+0.20*1.00*7+0.20*1.20*2+0.20*0.3
5*2+0.20*0.70+0.09+0.16+0.19)*2.67
ц) спратови 1-5
(0.20*0.60*11+0.20*0.85*6+0.20*1.00*7+0.20*1.20*2+0.20*0.3
5*2+0.20*0.70+0.09+0.16+0.19)*2.67*5
д) поткровље
(0.20*0.60*11+0.20*0.85*6+0.20*1.00*7+0.20*1.20*2+0.20*0.3
5*2+0.20*0.70+0.09+0.16+0.19)*2.67
е) таван
0.20*0.45*8*3.75
ламела Л6
а) подрум
(0.20*0.60*10+0.20*0.85*6+0.20*1.00*8+0.20*1.20*2+0.20*0.9
0+0.20*0.70+0.20*0.75+0.19+0.21+0.14+0.16)*2.74
б) приземље
(0.20*0.60*10+0.20*0.85*6+0.20*1.00*8+0.20*1.20*2+0.20*0.9
0+0.20*0.70+0.20*0.75+0.19+0.21+0.14+0.16)*2.67
ц) спратови 1-5
(0.20*0.60*10+0.20*0.85*6+0.20*1.00*8+0.20*1.20*2+0.20*0.9
0+0.20*0.70+0.20*0.75+0.19+0.21+0.14+0.16)*2.67*5
д) поткровље
(0.20*0.60*10+0.20*0.85*6+0.20*1.00*8+0.20*1.20*2+0.20*0.9
0+0.20*0.70+0.20*0.75+0.19+0.21+0.14+0.16)*2.67
е) таван
0.20*0.45*8*3.75
Ј.М. КОЛИЧИНА
УКУПНО
м³
13,54
м³
13,19
м³
65,95
м³
13,19
м³
2,70
м³
14,99
м³
14,60
м³
73,00
м³
14,60
м³
м³
2,70
228,46
x
=
0,00
м³
8,48
x
=
0,00
м³
0,34
м³
1,08
м³
7,41
м³
1,00
м³
0,44
Бетонирање армирано-бетонских хоризонталних и косих
серклажа као завршетак калканских зидова тавана,
различитих димензија армираним бетоном МБ20 у оплати у
свему према статичком прорачуну, детаљима арматуре и
прописима за армиранобетонске радове. Обрачун по м3
бетона по опису са оплатом.
(2*11.20*4+20.00*4)*0.25*0.20
Бетонирање армирано бетонских греда-надвратника и
надпрозорника армираним бетоном МБ20 са оплатом, у
свему према статичком прорачуну, детаљима арматуре и
прописима за армиранобетонске радове. Обрачун по м3
бетона по опису са оплатом.
ламела Л5
а) подрум
1.51*3*0.20*0.20+(1.85*2+2.05*2)*0.20*0.10
б) приземље
1.41*4*0.20*0.20+1.11*5*0.12*0.20+(1.85*3+2.65*4+2.55+2.05
*2+1.25+1.58)*0.20*0.14
ц) спратови 1-5
(1.41*4*0.20*0.20+1.11*5*0.12*0.20+(2.05*3+1.85*3+3.20*2+3
.40+1.05+2.55+2.65+1.25+0.58+1.18*2+2.73*3)*0.20*0.14)*5
д) поткровље
1.41*4*0.20*0.20+1.11*4*0.12*0.20+(2.73*4+3.40+1.18*2+1.85
+2.55+1.58+1.05)*0.20*0.14
ламела Л6
а) подрум
(1.51*3+1.85)*0.20*0.20+(3*2.05+1.85+1.25)*0.20*0.10
б) приземље
Страна 52 од 108
Предмер и предрачун Л5 и Л6
ПОЗ ОПИС
1.41*4*0.20*0.20+1.11*4*0.12*0.20+(2.05*3+1.85*2+2.65*4+2.
55+1.58+1.65+1.25+1.45+3.20)*0.20*0.14
ц) спратови 1-5
(1.41*4*0.20*0.20+1.11*4*0.12*0.20+(2.05*3+1.85*2+3.20+1.2
5*3+1.58+2.55+2.65+2.73*3+1.65+1.05)0.20*0.14)*5
д) поткровље
1.41*4*0.20*0.20+1.11*4*0.12*0.20+(2.73*4+2.55+1.58+1.65+1
.25*2+1.05)*0.20*0.14
7
8
Ј.М. КОЛИЧИНА
УКУПНО
м³
1,23
м³
6,49
м³
м³
0,90
18,89
x
=
0,00
м³
6,66
x
=
0,00
м³
6,66
x
=
0,00
м²
169,21
x
=
0,00
м²
159,55
x
=
0,00
м²
35,58
м²
34,56
м²
172,80
м²
34,56
м²
30,12
м²
29,25
м²
146,25
м²
м²
29,25
512,37
x
=
0,00
м²
149,02
x
=
0,00
м²
131,56
x
=
0,00
Бетонирање армирано бетонских олучних венаца и венаца –
носача кровне лантерне армираним бетоном МБ20 у глаткој
оплати, у свему према статичком прорачуну, детаљима
арматуре и прописима за армиранобетонске радове.
Обрачун по м’ бетона са оплатом по опису и детаљима по
пројекту.
ламела Л5
0.55*0.12*23.69+2*0.55*0.10*8.10+4*0.65*0.10*5.45+2*1.72*
0.10*8.10
ламела Л6
0.55*0.12*23.69+2*0.55*0.10*8.10+4*0.65*0.10*5.45+2*1.72*
0.10*8.10
Бетонирање армирано бетонских зидова армираним
бетоном МБ30 у глаткој оплати, у свему према статичком
прорачуну, детаљима арматуре и прописима за
армиранобетонске радове. Обрачун по м2 зидног платна са
оплатом.
д=20цм
спољни подрумски потпорни зидови
ламела Л5
(1.25+1.45+0.60+1.25+2.30)*1.53+2*2.50*1.43+(3.30+0.78+0.78
+1.69+1.45+1.22+3.23+3.23+1.12+4.65+2.31+0.31+2.83+3.63+0.
65+2.86+1.26+6.56+0.98+2.50+1.30+1.45+4.48+4.11)*2.742*1.45*0.60-2*1.65*0.60
ламела Л6
(2.86+0.65+3.63+2.83+2.73+1.97+1.26+3.24+1.96+1.26+4.65+1.1
2+3.23+3.23+1.22+2.25+1.45+4.10+1.72+0.97+4.37+1.57+4.71+1
.25)*2.74
д=20цм
носећи зидови
ламела Л5
а) подрум
(5.65+5.53+3.36)*2.74-2*1.01*2.11
б) приземље
(5.65+5.53+3.36)*2.67-2*1.01*2.11
ц) спратови 1-5
((5.65+5.53+3.36)*2.67-2*1.01*2.11)*5
д) поткровље
(5.65+5.53+3.36)*2.67-2*1.01*2.11
ламела Л6
а) подрум
(4.45+4.70+3.40)*2.74-2*1.01*2.11
б) приземље
(4.45+4.70+3.40)*2.67-2*1.01*2.11
ц) спратови 1-5
((4.45+4.70+3.40)*2.67-2*1.01*2.11)*5
д) поткровље
(4.45+4.70+3.40)*2.67-2*1.01*2.11
д=15цм зидови око лифта
ламела Л5
(2*1.60+2*2.10-1.17)*(2.92+2.85*7+1.05)
ламела Л6
(2*1.95+1.60)*(2.92+2.85*7+1.05)
Страна 53 од 108
Предмер и предрачун Л5 и Л6
ПОЗ ОПИС
9
10
Ј.М. КОЛИЧИНА
УКУПНО
Бетонирање армирано бетонских косих-степенишних плоча
дп=18цм са степеницима дим.16/30цм, армираним бетоном
МБ30 у глаткој оплати, у свему према статичком прорачуну,
детаљима арматуре и прописима за армиранобетонске
радове. Обрачун по м2 хор. пројекције плоче са
степеништем, по опису, са оплатом.
ламела Л5
5.20*1.33*7
ламела Л6
8.94*7
Израда цементних естриха-кошуљица (неармираних и лако
армираних) за нивелацију подова као основе за завршну
подну облогу. Обрачун по м2 урадјене кошуљице по опису
заједно са потребном мрежом за лако армирање.
д=3-5цм
подови тех. просторија, подови купатила,
подови тераса
ламела Л5
а) подрум
2,88
б) приземље
3.87+2.74+4.16+2.74+5.48+3.58+3.65+5.53+4.17+3.25
ц) спратови 1-5
(2.09+5.40+4.76+1.86+5.40+4.76+1.83+5.48+5.06+3.65+5.07+4.1
7+5.46)*5
д) поткровље
2.09+5.31+4.76+1.86+5.31+4.76+1.83+5.48+5.06+3.65+9.64+4.1
7+5.49
ламела Л6
а) подрум
47.28+2.88
б) приземље
2.14+5.31+2.74+1.91+5.31+2.74+4.13+3.44+3.64+5.53+4.17+3.2
3
ц) спратови 1-5
(2.14+5.40+4.76+1.91+5.40+4.76+4.13+3.44+3.64+5.07+4.17+5.3
6)*5
д) поткровље
2.14+5.31+4.76+1.91+5.31+4.76+4.13+3.41+3.64+9.63+4.17+5.3
6
д=4цм завршни под у подруму, подлога за завршну подну
облогу
ламела Л5
а) подрум
102.19+40.65+106.83+38.51
б) приземље
5.36+18.35+10.35+4.93+14.46+10.27+2.93+15.01+5.88+10.58+5.
76+16.34+12.13+5.39+18.82+13.24+1.35+10.23+32.21+6.50
ц) спратови 1-5
(4.22+19.30+3.57+11.42+7.69+4.22+19.30+3.49+11.44+7.73+3.7
4+23.96+5.69+10.58+13.89+5.76+23.86+12.85+5.39+18.82+14.9
7+31.90+6.50)*5
д) поткровље
4.22+19.63+3.74+11.05+7.71+4.22+19.63+3.74+11.05+7.71+3.74
+23.95+5.69+10.58+13.96+5.76+18.00+13.67+5.39+18.82+14.97
+31.90+6.50
е) таван
367,85
ламела Л6
а) подрум
74.26+21.49+48.89+122.29
б) приземље
м²
48,41
x
=
0,00
м²
62,58
x
=
0,00
м²
2,88
м²
39,17
м²
274,95
м²
59,41
м²
50,16
м²
44,29
м²
250,90
м²
м²
54,53
776,29
x
=
0,00
м²
288,18
м²
220,09
м²
1351,45
м²
265,63
м²
367,85
м²
266,93
Страна 54 од 108
Предмер и предрачун Л5 и Л6
ПОЗ ОПИС
4.16+18.35+3.74+11.05+7.71+4.16+18.35+3.74+11.05+7.71+2.63
+23.28+13.16+6.55+16.34+11.86+5.39+18.82+13.24+2.91+39.28
+8.65
ц) спратови 1-5
(4.16+19.30+3.56+11.44+7.69+4.16+19.30+3.56+11.44+7.62+2.6
3+23.00+13.40+6.55+23.86+12.54+5.39+18.82+14.97+38.34+8.4
3)*5
д) поткровље
4.16+19.63+3.74+11.05+7.72+4.16+19.63+3.74+11.05+7.71+2.63
+23.28+13.16+6.55+18.01+13.36+5.39+18.82+14.97+38.34+8.43
е) таван
352,97
д=5цм
подови кухиња и остава
ламела Л5
б) приземље
4.17+4.34+3.81+4.53+4.18+1.23+3.02
ц) спратови 1-5
(4.44+4.62+5.36+4.53+4.18+1.48)*5
д) поткровље
4.44+4.62+5.36+4.53+4.18+1.48
ламела Л6
б) приземље
4.15+4.34+5.62+4.53+4.18
ц) спратови 1-5
(4.42+4.62+5.62+4.53+4.18)*5
д) поткровље
4.42+4.62+5.62+4.53+4.18
11
12
13
Ј.М. КОЛИЧИНА
м²
УКУПНО
252,13
м²
м²
255,53
м²
м²
352,97
3620,76
м²
25,28
м²
123,05
м²
24,61
м²
22,82
м²
116,85
м²
м²
x
=
0,00
23,37
335,98
x
=
0,00
м²
79,43
x
=
0,00
м²
55,12
x
=
0,00
ком
ком
10,00
9,00
x
x
=
=
0,00
0,00
м´
23,66
м´
106,50
м´
25,85
м´
24,17
м´
100,90
Бетонирање тротоара око објекта набијеним бетоном МБ15
д=15цм, ширине 120цм са једновременом израдом цементне
кошуљице и ивичњака 15/30цм. На сваких 1м' оставити фуге
које до1/2 насути песком, а другу 1/2 залити врућим
битуменом. Обрачун по м2 тротоара у свему према опису.
ламела Л5
(21.68+18.72+20.26+5.53)*1.20
ламела Л6
(21.68+18.72+5.53)*1.20
Израда и постављање армирано бетонских димњачких и
вентилационих капа, дим.70x55x50цм, МБ20, у свему према
детаљу пројектаната, детаљима арматуре и прописима за
арм. бетонске радове. Обрачун по ком са оплатом, по опису.
ламела Л5
ламела Л6
Бетонирање армирано-бетонских ограда тераса и лођа
бетоном МБ20, д=10цм, х=123цм, у глаткој оплати, у свему
према детаљу пројектаната, статичком прорачуну, детаљима
арматуре и прописима за армирано бетонске радове.
Обрачун по м’ ограде са оплатом, по опису и детаљу.
ламела Л5
б) приземље
9.25*2+1.28+2.18+1.40+0.30
ц) спратови 1-5
(8.25+0.54+2.53+1.25+3.57+2*0.36+2*0.43+1.31+2.27)*5
д) поткровље
8.25+0.54+2.53+1.25+3.62+4*0.36+1.30+2.27+4.62
ламела Л6
б) приземље
9.25*2+2.38+1.42+0.56+1.31
ц) спратови 1-5
(3.51+8.25+2.07+1.41+0.43+2.18+1.61+2*0.36)*5
Страна 55 од 108
Предмер и предрачун Л5 и Л6
ПОЗ ОПИС
д) поткровље
3.62+8.25+2.07+1.51+0.36*4+2.33+1.41+4.62
14
Бетонирање армирано бетонских улазних степеништа и
рампи приземља д=15цм (на 15цм шљунка збијеног до
потребне збијености) армираним бетоном МБ20 са оплатом,
заједно са бочним зидовима и темељним тракама под
степеницама и рампом, у свему према статичком прорачуну,
детаљима арматуре и прописима за армиранобетонске
радове. Обрачун по м2 уградјене плоче у основи са оплатом
по опису.
степеништа
2.53+2.76
рампе
17,71
Ј.М. КОЛИЧИНА
УКУПНО
м´
25,25
306,33
x
=
0,00
м²
5,29
x
=
0,00
м²
17,71
x
=
м´
УКУПНО БЕТОНСКИ И АРМ. БЕТ. РАДОВИ
V
АРМИРАЧКИ РАДОВИ
1
Набавка, транспорт, чишћење од рђе и прљавштине,
исправљање, сечење, савијање, постављање и везивање
арматуре (ГА240/360), (РА400/500) у свему према статичком
прорачуну, детаљима арматуре и прописима за арм.
бетонске радове. Обрачун по кгр уграђене арматуре у свему
по опису.
РА 400/500
ГА 240/360
кг
кг
180000,00
60000,00
x
x
0,00
0,00
=
=
0,00
0,00
0,00
УКУПНО АРМИРАЧКИ РАДОВИ
VI
СТОЛАРСКИ РАДОВИ И АЛУМИНАРИЈА
1
Набавка (израда), транспорт и уградња улазних врата за
станове , у свему према шеми столарије и пропису за ову
врсту радова. Врата су метална са дрвеним дезеном на
металној конструкцији са довратником и ватроотпорношћу
(ЈУС ТП 21) од 1.0х (60мин) . Врата су снабдевена
противпожарним оковом, кваком , елзет бравом за
закључавање са 5 кључа , бројем стана, шпијунком , рамом
за убацивање имена власника стана ,гуменим одбојником.
Препорука је да се врата уградјују сувим поступком на
претходно уградјени слепи челични довратник. Обрачун по
ком по опису и шеми столарије .
2
1- дим.101/211цм
Набавка (израда), транспорт и уградња унутрашњих собних
врата за станове од ламинираног дрвета пресвучених
квалитетним фолијама, финално обрадјених, у свему према
шеми столарије и пропису за ову врсту радова. Шток
урадити од истог материјала као и плот. Врата снабдевена
стандардним оковом, кваком, бравом, 3 кључа за
закључавање и гуменим одбојником. Обрачун по ком по
опису, шеми столарије и пропису и стандарду за овакву врсту
радова.
ком
70,00
x
=
0,00
3- дим.91/206цм
7- дим.81/206цм
опис исти са уметнутим пескареним стаклом д=6цм или
надсветлом д=4цм према шеми столарије
2- дим.101/206+53цм
4- дим.71/206+53цм
5- дим.71/206цм
6- дим.81/206+53цм
ком
76,00
27,00
x
x
=
=
0,00
0,00
34,00
40,00
66,00
70,00
x
x
x
x
=
=
=
=
0,00
0,00
0,00
0,00
ком
ком
ком
ком
ком
Страна 56 од 108
Предмер и предрачун Л5 и Л6
ПОЗ ОПИС
3
4
Ј.М. КОЛИЧИНА
УКУПНО
Набавка (израда), транспорт и уградња противпожарних
врата, у свему према шеми столарије и пропису за ову врсту
радова. Врата су израдјена од челичних профила, кутија и
лимова на металној конструкцији са довратником и
ватроотпорношћу (ЈУС ТП 21) од 1.0х (60мин). Врата су
снабдевена пожарним оковом, пожарном кваком,
маханизмом за самозатварање и дихтунзима за спречавање
продора дима. Препорука су врата са антипаник бравом а
монтажа сувим поступком на претходно уградјени слепи
челични довратник. Обрачун по ком по опису и шеми
столарије.
а) евакуациона противпожарна врата (отвора) за излаз на
против.пожарно степениште, таван и излазак - евакуацију
из подрума, са ватротпорношћу од 1.0х (60мин),
противпожарном кваком и оковима, механизом за
самозатварарање и дихтунзима за спречавање продора
дима. Врата уградити на слепи челични шток сувим
поступком. Препорука је да се угради “антипанична
брава”!!!
П1- дим.101/211цм
П2- дим.71/180цм
б) противпожарна врата и отвори са ватротпорношћу од
1.5х (90мин), противпожарном кваком и оковима и
дихтунзима за спречавање продора дима. Врата уградити
на слепи челични шток сувим поступком.
П- дим.101/211цм
П1*- дим.101/211цм
П3- дим.145/211цм
Набавка (израда), транспорт и уградња прозора и балконских
врата, у конструкцији од шестокоморних ПВЦ профила са
уметнутим челичним ојачањима,застакљени термопан
стаклом (4+12+4мм) са унутрашњим нискоемисионим
стаклом и карактеристиком прозора У=1.44W/м2К, у свему
према шеми столарије и прописима за ову врсту радова.
Прозори снабдевени оковима за отварање по шеми отвора,
зависно од позиције. Уградња се врши сувом монтажом на
претходно уградјеном слепом челичном штоку. Са
унутрашње стране прозор даска од ПВЦ, боје основне
столарије а споља урадити окапницу потребне ширине од
пластифицираног лима. Обрачун по ком по опису, са прозор
даском, окапницом, потребним дихтовањима, китовањима,
опшивним лајснама и одбојницима за балконска врата и
прозоре где је то потребно.
ком
ком
ком
ком
ком
1- дим.160+120/155цм
2- дим.165/155цм
3- дим.145/155цм
4- дим.125/245цм
4а- дим.118/245цм
5а- дим.77.5/245цм
5б- дим.155/185цм
6- дим.233/155цм
7- дим.300/155цм
8- дим.85/245цм
8а- дим.78/245цм
9- дим.65/85цм
10а- дим.83/245цм
10б- дим.133/155цм
11а- дим.83/245цм
11б- дим.143/185цм
12- дим.85/85цм
ком
П1- дим.145/60цм
П2- дим.165/60цм
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
6,00
2,00
x
x
=
=
0,00
0,00
7,00
2,00
1,00
x
x
x
=
=
=
0,00
0,00
0,00
16,00
35,00
31,00
7,00
14,00
28,00
28,00
10,00
6,00
18,00
12,00
12,00
14,00
14,00
18,00
18,00
8,00
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,00
5,00
x
x
=
=
0,00
0,00
Страна 57 од 108
Предмер и предрачун Л5 и Л6
Ј.М. КОЛИЧИНА
ПОЗ ОПИС
5
6
7
8
УКУПНО
П3- дим.85/60цм
ком
1,00
x
=
0,00
1К- дим.453/45цм
2К- дим.219/45цм
3К- дим.185/45цм
5К- дим.149/45цм
6К- дим.352/45цм
7К- дим.85/155цм
ком
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
3,00
x
x
x
x
x
x
=
=
=
=
=
=
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ф1- дим.78/245цм
Ф2- дим.175/245цм
ком
6,00
7,00
x
x
=
=
0,00
0,00
2,00
2,00
x
x
=
=
0,00
0,00
x
x
x
x
=
=
=
=
0,00
0,00
0,00
0,00
x
=
0,00
ком
ком
ком
ком
ком
ком
Израда и монтажа челичног противпожарног кровног капка
од челичних профила, кутија и лимова на металној
конструкцији са ватроотпорношћу 1,0 сата. Капак је
снабдевен пожарним оковом, пожарном кваком,
маханизмом за отварање и дихтунзима за спречавање
продора дима и воде. Препорука је монтажа сувим
поступком на претходно уградјени слепи челични довратник.
Обрачун по 1ком по опису и шеми столарије. Отварање
према крову, шипка за фиксирање капка у отвореном
положају. Обрачун по комаду.
К1- дим.101/101цм
К2- дим.101/101цм
Набавка (израда), транспорт и уградња улазних портала у
улазном ветробрану приземља и прозора подрума у
конструкцији од алуминијумских профила застакљени
конструктивним ,,Памплекс" стаклом д=6мм (улазна врата
приземља), у свему према шеми столарије и прописима за
ову врсту радова. Алуминијумски профили су елоксирани
(минималне дебљине анодног слоја од 20 микрона). Портали
су снабдевени стандарним оковима, рукохватима и бравама
за закључавање улазних врата са патент кључем. Уградња се
врши сувом монтажом на челичном штоку. Обрачун по ком
по опису и шеми.
ком
I- dim.208/215+44cm
II- dim.145/215+44cm
III- dim.98/215cm
IV- dim.111/215cm
Израда и монтажа лантерни у крову и над степеништем
поткровља од алуминијумских профила на конструкцији од
челичних кутија и цеви у свему према пројекту и детаљу
пројектанта, минизирани и бојени масном бојом 2x у тону по
избору пројектана застакљени леxаном “титан”д=16мм са
дијагоналним укрућењима “млечне” боје. Обрачун по ком
по опису.
ком
ком
1,00
2,00
2,00
2,00
4К- дим.505/125цм
Набавка и уградња стандардног дрвеног прозора типа
"Велуx", са оковом и отварањем по "Велуx" систему или
еквивалент. Прозор застакљен термопан пакетом 4+12+4мм,
унутрашње стакло нискоемисионо. Уградња сувим
поступком на слепи шток. Прозор снабдевен прозорском
даском од профилисаног дрвета са унутрашње стране, а са
спољне окапницом од пластифицираног лима у боји фасаде.
Прозори снабдевени венецијанер ролетнама за заштиту од
сунца, херметизационим китом и обимним лајснама.
Обрачун по комаду по опису.
ком
2,00
В- дим.78/118цм
ком
ком
ком
ком
28,00 x
=
УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ И АЛУМИНАРИЈА
0,00
0,00
Страна 58 од 108
Предмер и предрачун Л5 и Л6
ПОЗ ОПИС
VII ТЕСАРСКИ РАДОВИ
1
Ј.М. КОЛИЧИНА
УКУПНО
Израда кровне конструкције на рогове и рожњаче од суве
чамове резане градје ИИ класе, са ослањањем делом на
дрвену кровну конструкцију а делом на армирано бетонску
конструкцију, у свему према пројекту, статичком прорачуну и
прописима за тесарске радове. Мере узети на лицу места.
Обрачун по м2 крова у основи.
ламела Л5
21.73+21.76+8.88+162.56+15.14+131.28+5.86+5.81+5.86+4.38
ламела Л6
21.73+21.76+142.59+15.14+137.03+4.38+3.49+5.79+5.84
2
3
4
Летвисање крова резаним чамовим летвама 5/3цм,
(двоструко летвисање: низ косину крова и пореко за
покривање крова црепом). Мере узети на лицу места.
Обрачун по м2 косе површине крова.
ламела Л5
(21.73+21.76)/цос(22°)+8.88/цос(23°)+(162.56+15.14+131.28)/ц
ос(25°)+(5.86+5.81+5.86+4.38)/цос(65°)
ламела Л6
(21.73+21.76)/цос(22°)+(142.59+15.14+137.03)/цос(25°)+(4.38+
3.49+5.79+5.84)/цос(65°)
Набавка и уградња сушене чамове даске д=2.5цм подашчавање кровне конструкције прикивањем за рогове од
чамове грађе. Мере узети на лицу места. Обрачун по м2 косе
површине крова.
ламела Л5
(21.73+21.76)/cos(22°)+8.88/cos(23°)+(162.56+15.14+131.28)/co
s(25°)+(5.86+5.81+5.86+4.38)/cos(65°)
ламела Л6
(21.73+21.76)/cos(22°)+(142.59+15.14+137.03)/cos(25°)+(4.38+3
.49+5.79+5.84)/cos(65°)
Израда и монтажа преграда остава станова у подруму, од
дрвених летава 2.4/4.8цм на размаку од 5цм, са израдом
костура од чамових гредица 5/8цм и израдом тесарских
врата 80/205цм са потребним оковом и уградјеним ушицама
за постављање катанаца. Мере узети на лицу места. Обрачун
по м2 урадјених преграда у свему према опису.
ламела Л5
(16.40+4*2.18+5*1.98+1.74+2*4.62+2*1.62+6*2.58+3*2.13+4.5
6+1.67+2.59+1.55+3.27+2*3.21+1.58+0.30+4.69+2*3.02+1.06+9.
95+3*3.23+3*3.03+2.45+0.87+0.82)*2.60
ламела Л6
(10.87+4*2.03+2*2.23+4.77+2*2.67+5.26+2.48+1.75+4.83+1.36+
1.72+4.62+4.84+1.49+0.42+2*2.13+1.41+2.58*7+19.50+6*2.18+4
*1.98+1.58)*2.60
VIII
1
м²
383,26
x
=
0,00
м²
357,75
x
=
0,00
м²
449,32
x
=
0,00
м²
418,28
x
=
0,00
м²
449,32
x
=
0,00
м²
418,28
x
=
0,00
м²
358,05
x
=
0,00
м²
333,16 x
=
УКУПНО ТЕСАРСКИ РАДОВИ
0,00
0,00
ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ
Покривање крова стандардним валовитим црепом (типа
"медитеран22" или еквивалент на летвама, уз примену
фазонских елемената ЈУС.Б.Д.010. Обрачун по м2 косе
површине крова, по општем опису за покривачке радове.
ламела Л5
(21.73+21.76)/cos(22°)+8.88/cos(23°)+(162.56+15.14+131.28)/co
s(25°)+(5.86+5.81+5.86+4.38)/cos(65°)
ламела Л6
(21.73+21.76)/cos(22°)+(142.59+15.14+137.03)/cos(25°)+(4.38+3
.49+5.79+5.84)/cos(65°)
м²
449,32
x
=
0,00
м²
418,28
x
=
0,00
Страна 59 од 108
Предмер и предрачун Л5 и Л6
ПОЗ ОПИС
2
3
Израда и постављање тачкастих снегобрана од готових
фазонских елемената “цреп-снегобрана” за "медитеран 22",
у цик цак распореду на приближно 60 цм у два реда.
Обрачун по ком, по опису и општем опису за покривачке
радове.
ламела Л5
ламела Л6
Покривање слемена и грбина слемењацима-“маије” у
продуж. малтеру 1:3:9. Обрачун по м', по општем опису за
покривачке радове.
ламела Л5
5.72+4.20+5.76+3.51+7.03+5.81+4.21+4.46
ламела Л6
4.35+4.20+3.47+7.03+2.79+5.77+4.20+5.81
IX
БРАВАРСКИ РАДОВИ
1
Израда и монтажа ограда тераса од челичних кутија, цеви и
лимова у свему према шеми браварије и детаљу пројектанта,
минизирани и бојени масном бојом 2x у тону по избору
пројектана. Са унутрасње стране ограде провидни "лексан"
д=12мм. Обрачун по м’ по опису.
а) ограде тераса х=110
ламела Л5
2.18+(3*0.80+2.18)*5+4*0.80+2.18
ламела Л6
0.97+(3*0.80+2.18)*5+4*0.80+2.18
б) само рукохват ограде (6/17цм) на бет.огради х=24цм
ламела Л5
9.25*2+1.28+2.18+1.40+0.30+(8.25+0.54+2.53+1.25+3.57+2*0.3
6+2*0.43+1.31+2.27)*5+8.25+0.54+2.53+1.25+3.62+4*0.36+1.30
+2.27+4.62
ламела Л6
9.25*2+2.38+1.42+0.56+1.31+(3.51+8.25+2.07+1.41+0.43+2.18+
1.61+2*0.36)*5+3.62+8.25+2.07+1.51+4*0.36+2.33+1.41+4.62
2
3
Ј.М. КОЛИЧИНА
УКУПНО
ком
120,00
120,00
x
x
=
=
0,00
0,00
м´
40,70
x
=
0,00
37,62 x
=
УКУПНО ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ
0,00
0,00
ком
м´
м´
30,46
x
=
0,00
м´
29,25
x
=
0,00
м´
155,98
x
=
0,00
м´
150,32
x
=
0,00
ком
ком
2,00
10,00
x
x
=
=
0,00
0,00
м´
79,10
x
=
0,00
м´
48,44
x
=
0,00
м´
42,00
x
=
0,00
м´
34,44
x
=
0,00
Израда и монтажа подеоног панела х=235цм измедју тераса
станова од од металне (препорука алуминијумске)
конструкције-рама, са испуном од лексана д=16мм (титан),
дим или млечне боје. Рам анкерисан према скици у зид, под
и ограду, челичним анкерима. Обрачун по комаду по опису.
Пр1- дим.90/225цм
Пр2- дим.40/225цм
Израда и монтажа ограде унутрашњих степеништа х=1.10м
од челичних кутија и цеви са финалним дрвеним рукохватом,
у свему према шеми браварије и детаљу пројектанта,
минизирани и бојени масном бојом 2x у тону по избору
пројектана. Обрачун по м’ по опису.
а) ограда х=110цм
ламела Л5
(2.30+0.75+2.95+5.30)*7
ламела Л6
(3.61+1.31+2.00)*7
б) рукохват на зиду
ламела Л5
(2.30+0.75+2.95)*7
ламела Л6
(3.61+1.31)*7
Страна 60 од 108
Предмер и предрачун Л5 и Л6
ПОЗ ОПИС
4
5
6
Израда и монтажа ограде улазних степеништа и рампи у
приземљу х=80цм од челичних кутија и цеви у свему према
шеми браварије и детаљу пројектанта, минизирани и бојени
масном бојом 2x у тону по избору пројектанта. Обрачун по
м’ по опису.
3*1.50+1.20+3.65+2.79+3.58+1.62+2.72+2.67+4.60+6.42
Израда и монтажа-постављање решетке за чишћење обуће
на улазима у стамбени део објекта од челичних цеви и
профила два пута минизирани и два пута фарбаних
заштитним фарбама за метал, у свему према приложеном
детаљу. Обрачун по ком по опису, детаљу и прописима за
овакву врсту радова. дим 106/60цм.
УКУПНО
м´
33,75
x
=
0,00
ламела Л5
ламела Л6
Израда, транспорт и монтажа “пењалица”, за излазак на
таван и кров, од арматурних шипки Ø16/на 30цм размака, по
детаљу пројектанта, са минизирањем и 2x фарбањем
заштитним фарбама за челик. Обрачун по ком по опису.
ком
3,00
1,00
x
x
=
=
0,00
0,00
ламела Л5
ламела Л6
ком
ком
1,00
1,00
x
x
=
=
0,00
0,00
ком
2,00
x
=
0,00
м²
37,07
x
=
7
Израда, транспорт и монтажа “конзола за заставу” изнад
улаза у зграду, по детаљу пројектанта, са минизирањем и 2x
фарбањем заштитним фарбама за челик.
8
Израда, транспорт и монтажа надстрешница тераса
поткровља од челичне заварене конструкције анкерисане за
раније постављене челичне анкере у АБ елементе .
Покривач: лексан ("титан" д=16мм), са дијагоналним
укрућењима "дим" боје, са потребним "Х"; "Ф" спојним
лексан профилима, "РОНДЕЛАМА" за шрафљење у метал
("дихтунг" завртњима), "лексан" окапницом- затварачем
панела и "лексан" опшивним профилом ка калкану. Лексан
мора имати "УВ" заштиту, односно карактеристике за
спољњу употребу. Челична конструкција се боји 2x
антикорозивном бојом и 2x завршним емајлом. Обрачун по
м2.
4*8.00*0.95+2*1.40*1.70+2.25*0.85
УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ
X
Ј.М. КОЛИЧИНА
ком
0,00
0,00
ЛИМАРСКИ РАДОВИ
Израда и монтажа олучних хоризонтала, са опшивком под
кровни покривач од челичних пластифицираних лимова
д=0.55мм. Обрачун по м' олука по горњем опису.
2
а) дим.12/10цм
ламела Л5
1.21*4+2.67+2.31
ламела Л6
1.21*4+2.67+2.31
б) дим.12/15цм
ламела Л5
5.92*3+4.46+1.47
ламела Л6
5.92*2+1.47+4.50+3.60+2.28
Израда и монтажа олучних вертикала од челичних
пластифицираних лимова д=0.55мм. Обрачун по м' олука по
опису.
а) дим12/12цм,рш=48цм
ламела Л5
4*19.50
ламела Л6
м´
9,82
x
=
0,00
м´
9,82
x
=
0,00
м´
23,69
x
=
0,00
м´
23,69
x
=
0,00
м´
78,00
x
=
0,00
Страна 61 од 108
Предмер и предрачун Л5 и Л6
ПОЗ ОПИС
3
4
5
6
7
8
9
4*19.50
б) дим10/10цм,рш=40цм
ламела Л5
4*2.20+2*0.90
ламела Л6
4*2.20+2*0.90
Опшивање око димњака и вентилационих канала
пластифицираним челичним лимом д=0.55мм, р.ш.50цм.
Обрачун по м' опшива по горњем опису.
ламела Л5
2.41+1.10+0.98+4.25+2.76+4.22+4.03
ламела Л6
4.02+5.05+0.98+1.28+3.95+2.74
Опшивање врхова бетон.дела ограде на терасама
пластифицираним челичним лимом д=0.55мм, р.ш.40цм.
Обрачун по м’ опшивки по опису.
ламела Л5
9.25*2+1.28+2.18+1.40+0.30+(8.25+0.54+2.53+1.25+3.57+2*0.3
6+2*0.43+1.31+2.27)*5+8.25+0.54+2.53+1.25+3.62+4*0.36+1.30
+2.27+4.62
ламела Л6
9.25*2+2.38+1.42+0.56+1.31+(3.51+8.25+2.07+1.41+0.43+2.18+
1.61+2*0.36)*5+3.62+8.25+2.07+1.51+4*0.36+2.33+1.41+4.62
Опшивање-израда окапница врха калканских зидова крова
пластифицираним челичним лимом д=0.55мм, р.ш.80цм.
Обрачун по м' окапнице-опшивке по опису.
ламела Л5
2*(21.46+3.54)+3.57+4.45
ламела Л6
2*(21.46+3.54)+4.28+2.63+1.65
Опшивање споја а.бет.венца-носача лантерне на крову и
крова (доња опшивка) пластифицираним челичним лимом
д=0.55мм, р.ш.33цм. Обрачун по м' опшива по горњем опису.
ламела Л5
2*3.30*1.10+2*5.00
ламела Л6
2*3.30*1.10+2*5.00
Израда и монтажа лимених штуцни са решетком, пресека као
и основна димензија вертикале, од поцинкованих челичних
лимова д=0.55мм, са свим потребним опшивкама. Обрачун
по ком по горњем опису.
а) дим12/12цм
ламела Л5
ламела Л6
б) дим10/10цм
ламела Л5
ламела Л6
Израда и монтажа лимених водокотлића, на прелазу из
олучних хоризонтала у вертикале, од пластифицираних
челичних лимова д=0.55мм, развијене ширине око 100цм, са
свим потребним опшивкама. Обрачун од ком по горњем
опису.
ламела Л5
ламела Л6
Израда и монтажа лимених лула за одвод воде са тераса, од
пластифицираних челичних лимова д=0.55мм, развијене
ширине око 40цм, са свим потребним опшивкама, по детаљу
пројектанта. Обрачун по ком по горњем опису.
ламела Л5
ламела Л6
Ј.М. КОЛИЧИНА
УКУПНО
м´
78,00
x
=
0,00
м´
10,60
x
=
0,00
м´
10,60
x
=
0,00
м´
19,75
x
=
0,00
м´
18,02
x
=
0,00
м´
155,98
x
=
0,00
м´
150,32
x
=
0,00
м´
58,02
x
=
0,00
м´
58,56
x
=
0,00
м´
17,26
x
=
0,00
м´
17,26
x
=
0,00
ком
4,00
4,00
x
x
=
=
0,00
0,00
6,00
6,00
x
x
=
=
0,00
0,00
6,00
6,00
x
x
=
=
0,00
0,00
36,00
36,00
x
x
=
=
0,00
0,00
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
Страна 62 од 108
Предмер и предрачун Л5 и Л6
ПОЗ ОПИС
10
XI
1
Ј.М. КОЛИЧИНА
УКУПНО
Опшивање завршне бетонске плоче димне и вентилационе
капе пластифицираним челичним лимом д=0.55мм. Обрачун
по м2 опшивке по опису.
ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ
Набавка, транспорт и уградња буковог паркета И класе,
дим35/5цм, постављање под углом од 45о, са хобловањем,
постављањем ивичне лајсне по ободу просторија и 3x
лакирање безбојним лаком за паркет. Обрачун по м2
постављеног паркета по опису.
ламела Л5
б) приземље
5.36+18.35+10.35+4.93+14.46+10.27+2.93+15.01+5.88+10.58+5.
76+16.34+12.13+5.39+18.82+13.24
ц) спратови 1-5
(4.22*2+19.30*2+3.57+11.42+7.69+3.49+11.44+7.73+3.74+23.96
+5.69+10.58+13.89+5.76+23.86+12.85+5.39+18.82+14.97)*5
м²
18,00 x
=
УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ
м²
169,80
м²
1159,45
д) поткровље
4.22+19.63+3.74+11.05+7.71+4.22+19.63+3.74+11.05+7.71+3.74
+23.95+5.69+10.58+13.96+5.76+18.00+13.67+5.39+18.82+14.97
0,00
0,00
227,23
м²
ламела Л6
б) приземље
4.16+18.35+3.74+11.05+7.71+4.16+18.35+3.74+11.05+7.71+2.63
+23.28+13.16+6.55+16.34+11.86+5.39+18.82+13.24
ц) спратови 1-5
(4.16*2+19.30*2+3.56*2+11.44*2+7.69+7.62++2.63+23.00+13.4
0+6.55+23.86+12.54+5.39+18.82+14.97)*5
д) поткровље
4.16+19.63+3.74+11.05+7.72+4.16+19.63+3.74+11.05+7.71+2.63
+23.28+13.16+6.55+18.01+13.36+5.39+18.82+14.97
2
м²
м²
м²
201,29
1066,95
208,76
м²
3033,48
м´
5,05
м´
25,25
м´
5,05
м´
5,05
м´
25,25
м´
м´
5,05
70,70
м´
4,05
м´
30,90
м´
6,18
м´
5,47
x
=
0,00
x
=
0,00
Набавка-израда,транспорт и монтажа храстових прагова
дебљине д=2цм, ширине штока-футера врата, 3x лакиран
безбојним лаком за паркет. Обрачун по 1м’ постављеног
прага по опису. Мере узети на лицу места.
а) праг 15цм ширине храстов
ламела Л5
б) приземље
5*1.01
ц) спратови 1-5
5*1.01*5
д) поткровље
5*1.01
ламела Л6
б) приземље
5*1.01
ц) спратови 1-5
5*1.01*5
д) поткровље
5*1.01
б) праг 10 цм ширине стандардан
ламела Л5
б) приземље
0.81*5
ц) спратови 1-5
(0.71*3+0.81*5)*5
д) поткровље
0.71*3+0.81*5
ламела Л6
б) приземље
0.81*5+0.71*2
Страна 63 од 108
Предмер и предрачун Л5 и Л6
ПОЗ ОПИС
ц) спратови 1-5
(0.71*2+0.81*5)*5
д) поткровље
0.71*2+0.81*5
3
Набавка, транспорт и монтажа елоксираних алуминијумских
лајсни “Т” пресека на споју различитих подова у становима
у боји елоксираног алуминијума. Обрачун по м’ у свему
према опису.
ламела Л5
б) приземље
0.71*7+2*0.70+0.72+0.82+0.97
ц) спратови 1-5
(0.71*6+0.72*3+0.82*2)*5
д) поткровље
0.71*6+0.72*3+0.82*2
ламела Л6
б) приземље
0.71*4+0.70*2+0.72+0.82+0.87
ц) спратови 1-5
(0.71*4+0.72*3+0.82+0.87)*5
д) поткровље
0.71*4+0.72*3+0.82+0.87
Ј.М. КОЛИЧИНА
м´
27,35
м´
м´
5,47
79,42
м´
8,88
м´
40,30
м´
8,06
м´
6,65
м´
33,45
м´
6,69
104,03
м´
УКУПНО
x
=
x
=
УКУПНО ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ
XII
КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
1
Набавка, транспорт и постављање зидних керамичких
плочица И класе домаће производње у кухињама,
купатилима и wц-има станова, боје и величине по накнадном
избору пројектанта, по систему фуга на фугу на слоју лепка.
За дебљину фуга користити пластичне крстиће, а фуговање
вршити фуг масом у боји по избору пројектанта. Обрачун по
м2 израђених керамичких плочица са фуговањем.
ламела Л5
б) приземље
(7.82+8.35+8.80+7.13+8.10)*2.58+(4.92+0.66+4.92+0.66+4.41+0.
90+4.98+0.76+5.14+0.76)*1.60
ц) спратови 1-5
((5.95+9.51+5.45+9.51+5.28+8.80+7.13+8.10)*2.58+(4.92+0.66+4
.92+0.66+3.75+3.01+0.76+4.98+5.13+0.76)*1.60)*5
д) поткровље
(5.95+9.51+5.45+9.51+5.28+8.80+7.13+8.10)*2.58+(4.92+0.66+4.
92+0.66+3.75+3.01+0.76+4.98+5.13+0.76)*1.60
ламела Л6
б) приземље
(6.06+9.51+5.56+9.51+7.58+7.13+8.10)*2.58+(0.63+4.92+0.63+4.
92+7.77+0.756+4.98+0.76+5.14)*1.60
ц) спратови 1-5
((6.06+9.51+5.56+9.51+7.58+7.13+8.10)*2.58+(0.63+4.92+0.63+4
.92+7.77+0.756+4.98+0.76+5.14)*1.60)*5
д) поткровље
(6.06+9.51+5.56+9.51+7.58+7.13+8.10)*2.58+(0.63+4.92+0.63+4.
92+7.77+0.756+4.98+0.76+5.14)*1.60
м²
148,69
м²
1006,92
м²
201,38
м²
186,71
м²
933,55
м²
186,71
2663,96
м²
2
x
0,00
0,00
0,00
=
Набавка, транспорт и постављање подних керамичких
плочица (купатила и кухиње станова) И класе домаће
производње, боје и величине по накнадном избору
пројектанта, по систему фуга на фуга на слоју лепка (купатила
на слоју цем. малтера). За дебљину фуга користити
пластичне крстиће, а фуговање вршити фуг масом у боји по
избору пројектанта. Обрачун по м2 израђених керамичких
плочица са фуговањем.
ламела Л5
б) приземље
Страна 64 од 108
0,00
Предмер и предрачун Л5 и Л6
ПОЗ ОПИС
4.17+1.23+3.87+4.34+4.16+3.81+3.02+5.48+4.53+3.65+4.18+4.1
7
ц) спратови 1-5
(4.44+2.09+5.40+4.62+1.86+5.40+5.36+1.83+1.48+5.48+4.53+3.6
5+4.18+4.17)*5
д) поткровље
4.44+2.09+5.31+4.62+1.86+5.31+5.36+1.83+1.48+5.48+4.53+3.6
5+4.18+4.17
ламела Л6
б) приземље
4.15+2.14+5.31+4.34+1.91+5.31+5.62+4.13+4.53+3.64+4.18+4.1
7
ц) спратови 1-5
(4.42+2.14+5.40+4.62+1.91+5.40+5.62+4.13+4.53+3.64+4.18+4.1
7)*5
д) поткровље
4.42+2.14+5.31+4.62+1.91+5.31+5.62+4.13+4.53+3.64+4.18+4.1
7
3
Ј.М. КОЛИЧИНА
м²
46,61
м²
272,45
м²
54,31
м²
49,43
м²
250,80
м²
м²
49,98
723,58
м²
43,79
м²
159,50
м²
31,90
м²
45,57
м²
208,60
м²
м²
41,72
531,08
м²
17,84
м²
125,55
м²
29,71
м²
17,68
м²
116,95
м²
27,92
335,65
УКУПНО
x
=
0,00
x
=
0,00
x
=
0,00
Набавка, транспорт и постављање подних неглазираних
неклизајућих (рељефних) керамичких плочица И класе на
терасама у ходницима, улазима и подестима, домаће
производње, боје и величине по накнадном избору
пројектанта, по систему фуга на фуга на слоју лепка или цем.
малтера. За дебљину фуга користити пластичне крстиће, а
фуговање вршити фуг масом у боји по избору пројектанта.
Обрачун по м2 керамичких плочица са фуговањем.
а) подови ходника на цем. малтеру д=5цм
ламела Л5
б) приземље
32.21+1.35+10.23
ц) спратови 1-5
31.90*5
д) поткровље
31,9
ламела Л6
б) приземље
39.28+2.91+3.38
ц) спратови 1-5
(38.34+3.38)*5
д) поткровље
38.34+3.38
б) подови у становима на слоју лепка
ламела Л5
б) приземље
2.74*2+3.58+5.53+3.25
ц) спратови 1-5
(4.76+4.76+5.06+5.07+5.46)*5
д) поткровље
4.76+4.76+5.06+9.64+5.49
ламела Л6
б) приземље
2.74*2+3.44+5.53+3.23
ц) спратови 1-5
(4.76+4.76+3.44+5.07+5.36)*5
д) поткровље
4.76+4.76+3.41+9.63+5.36
м²
Страна 65 од 108
Предмер и предрачун Л5 и Л6
ПОЗ ОПИС
4
5
Ј.М. КОЛИЧИНА
УКУПНО
Набавка, транспорт и постављање подних керамичких
плочица И класе–неглазиране рељефне “неклизајуће”
керамичке плочице- поплочавање степеништа (чело и
газижте) са одговарајућим ивичним фазонским елементом за
степеник и припадајућа сокла х=10цм, боје и величине по
накнадном избору пројектанта, по систему фуга на фуга у
слоју цементног малтера 1:3. Обрачун по м’ степеника укупне
ширине од приближно 50цм (висина+ширина) са
припадајућим медјуподестом.
а) степенице у објекту
ламела Л5
17*1.28*7
ламела Л6
17*1.28*7
б) улазне спољне степенице приземља
ламела Л5
6*1.87+7*0.98
ц) улазни тремови и рампе
ламела Л5
4.71+17.42+0.93
Израда сокле од једног реда керамичких плочица И класе
х=10цм на слоју лепка, по ободу подова од керамичких
плочица који на зиду немају кер. плочице. Обрачун по м'
сокле са фуговањем.
ламела Л5
б) приземље
1.23+3.02+2.74+2.74+3.58+5.53+3.25+27.31+14.87+15.60+4.46+
6.64+2.88+0.93+5.93+6.11
ц) спратови 1-5
(1.48+4.76+4.76+5.06+5.07+5.46+6.55+32.96(6*1.01+0.78+1.17))*5
д) поткровље
1.48+4.76+4.76+5.06+9.64+5.49+6.55+32.96-(6*1.01+0.78+1.17)
ламела Л6
б) приземље
2.74+2.74+3.44+5.53+3.23+2.93+2.63+41.82(1.45+5*1.01+1.11+1.17+4.20)
ц) спратови 1-5
(4.76+4.76+3.44+5.07+5.36+41.67-(6*1.01+1.17+1.75+4.20))*5
д) поткровље
4.76+4.76+3.41+9.63+5.36+41.67-(6*1.01+1.17+1.75+4.20)
м´
152,32
x
=
0,00
м´
152,32
x
=
0,00
м´
18,08
x
=
0,00
м²
23,06
x
=
0,00
м´
106,82
м´
290,45
м´
62,69
м´
52,08
м´
259,40
м´
56,41
827,85
x
=
м´
УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
XIII
1
0,00
0,00
МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ
Глетовање и бојење унутрашњих омалтерисаних зидова и
а.б. плафона станова полудисперзивним бојама у боји и тону
по избору пројектанта. Боју бира пројектант на основу
узорака. Обрачун по м2 по опису.
зидови
ламела Л5
б) приземље
(24.91+2.40+4.76+24.76+31.13+8.07+32.59+30.40)*2.67+(6.09+5
.98+6.08+6.46+6.61)*1.07-2*1.59-2*1.68-1.10
ц) спратови 1-5
((30.39+2.40+30.39+2.40+22.25+34.42+5.35+35.91+31.68+1.15)*
2.67+(6.29+6.23+7.45+6.46+6.61)*1.07-2*1.80-2*1.34-1.65-1.680.63-1.10)*5
д) поткровље
(30.39+2.40+30.39+2.40+22.25+34.42+5.35+33.68+31.68+2.20)*
2.67+(6.29+6.23+7.47+6.46+6.61)*1.07-4*1.80-1.65-1.10
м²
450,35
м²
2741,20
м²
546,50
ламела Л6
б) приземље
Страна 66 од 108
Предмер и предрачун Л5 и Л6
ПОЗ ОПИС
(29.80+2.40+29.87+2.40+5.32+29.78+30.06+30.41)*2.67+(6.23+6
.23+7.52+4.98+6.61)*1.07-2*1.59-2*1.68-1.10
ц) спратови 1-5
((30.39+2.40+30.39+2.40+5.16+29.54+35.26+31.67+2.20)*2.67+(
7.77+6.46+6.61+6.23+6.23)*1.07-2*1.80-1.34-1.68-1.10-0.630.06)*5
д) поткровље
(30.39+2.40+30.39+2.40+2.20+5.16+29.54+32.97+31.68)*2.67+(6
.23+6.23+7.77+6.46+6.61)*1.07-4*1.80-1.10-0.06
плафони
ламела Л5
б) приземље
46.07+40.90+50.29+47.94+49.05+1.35+10.23+32.21
ц) спратови 1-5
(62.89+62.82+77.07+55.72+52.99+31.90)*5
д) поткровље
62.95+62.90+77.13+55.25+53.02+31.90
ламела Л6
б) приземље
59.39+59.31+52.26+48.45+49.03+2.91+39.28
ц) спратови 1-5
(62.87+62.77+52.22+56.19+52.89+38.34)*5
д) поткровље
62.93+62.89+52.23+55.72+52.89+38.34
2
3
4
Глетовање и бојење унутрашњих зидова од гипсаних плоча
полудисперзивним бојама у боји и тону по избору
пројектанта. Боју бира пројектант на основу узорака.
Обрачун по м2 по опису.
ламела Л5
б) приземље
(16.45+55.27)*2
ц) спратови 1-5
(12.34+93.03)*2*5
д) поткровље
(12.66+88.60)*2
ламела Л6
б) приземље
(13.75+84.19)*2
ц) спратови 1-5
(13.83+89.71)*2*5
д) поткровље
(14.18+83.89)*2
Глетовање и бојење унутрашњих зидова од гипсаних плоча
полудисперзивним бојама у боји и тону по избору
пројектанта (зидови пулта х=110цм). Боју бира пројектант на
основу узорака. Обрачун по м2 по опису.
ламела Л5
51.21*2
ламела Л6
51.21*2
Кречење унутрашњих зидова и плафона подрума белом
бојом без глетовања, прскањем апаратом до потпуно беле
боје. Обрачун по м2 по опису.
ламела Л5
102.19+40.65+38.51+106.83+515.28
ламела Л6
47.28+74.26+21.49+48.89+122.29+593.22
Ј.М. КОЛИЧИНА
м²
453,45
м²
2397,73
м²
м²
473,51
7062,74
м²
278,04
м²
1716,95
м²
343,15
м²
310,63
м²
1626,40
м²
м²
325,00
4600,17
м²
143,44
м²
1053,70
м²
202,52
м²
195,88
м²
1035,40
м²
м²
УКУПНО
x
=
0,00
x
=
0,00
196,14
2827,08
x
=
0,00
м²
102,42
x
=
0,00
м²
102,42
x
=
0,00
м²
803,46
x
=
0,00
м²
907,43
x
=
УКУПНО МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ
0,00
0,00
Страна 67 од 108
Предмер и предрачун Л5 и Л6
ПОЗ ОПИС
XIV ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ
1
Ј.М. КОЛИЧИНА
УКУПНО
Израда “Демит” фасаде са термоизолационим слојем од
стиропора кл.Б2 (камене вуне мин.75кг/м3 кл.А1степ.простор). На зидове се постављају плоче стиропора
(камене вуне) претходно премазане на угловима и средини
демит лепком, а затим се плоче учвршћују на пет места ПВЦ
розетном са уметком. На учвршћене плоче се затим наноси
основни слој минералног малтера који се армира ПВЦ
мрежицом и на крају се наноси завршни фасадни слој
акрилног малтера. Обрачун по м2 урадјене фасаде по опису
са вертикалним и хоризонталним транспортом.
д=11цм – “демит” фасада са 11цм стиропора
ламела Л5
б) приземље
(61.40+1.05)*2.95(1.45*1.55*3+1.65*1.55*2+1.43*1.85*4+0.83*2.45*6+1.18*2.45
)
б*) еркер испод станова 1 спрата
387.51-306.44
ц) спратови 1-5
5*(77.88*2.65(1.80*1.55*2+1.65*1.55*3+1.45*1.55*3+1.55*1.85*2+0.78*2.45
*4+2.33*1.55+3.00*1.55+1.43*1.85+0.83*2.45*2+1.33*1.85+1.1
8*2.45))
д) поткровље
((74.93-3*6.20-4.56)*2.65(0.78*2.35*6+3.0*1.55+1.33*1.55+1.45*1.55+0.83*2.45+1.18*2.
45+1.55*1.85*4))+(3*6.20+4.56)*0.96
ламела Л6
б) приземље
73.12*2.95(1.65*1.55*3+1.45*1.55*2+1.80*1.55+0.83*2.45*6+1.43*1.85*4
+1.25*2.45+1.33*1.55)
б*) еркер испод станова 1 спрата
368.74-360.97
ц) спратови 1-5
5*(75.22*2.65(1.65*1.55*3+1.45*1.55*2+2.33*1.55+0.78*2.45*2+1.55*1.85*2
+2.80*1.55+1.33*1.55+1.43*1.85+0.83*2.45*4+1.25*2.45+1.18*
2.45))
д) поткровље
((72.28-3*6.20-4.56)*2.65(4*0.78*2.45+4*1.55*1.85+0.83*2.45+1.33*1.55+1.18*2.45+1.2
5*2.45+0.85*2.45))+(3*6.20+4.56)*0.96
д=3цм – "демит" фасада са 3цм стиропора-шпалетне око
отвора
ламела Л5
б) приземље
2*(3*(1.45+1.55)+2*(1.65+1.55)+4*(1.43+1.85)+6*(2.45+0.83)+1.
18+2.45)
ц) спратови 1-5
5*2*(2*(1.80+1.55)+3*(1.65+1.55)+3*(1.45+1.55)+2*(1.55+1.85)
+4*(0.78+2.45)+2.33+1.55+3.00+1.55+1.43+1.85+2*(0.83+2.45)+
1.33+1.85+1.18+2.45)
д) поткровље
2*(6*(0.78+2.35)+3.00+1.55+1.33+1.55+1.45+1.55+0.83+2.45+1.
18+2.45+4*(1.55+1.85))
ламела Л6
б) приземље
2*(3*(1.65+1.55)+2*(1.45+1.55)+1.80+1.55+6*(0.83+2.45)+4*(1.
43+1.85)+1.25+2.45+1.33+1.55)
ц) спратови 1-5
м²
146,70
м²
81,07
м²
763,41
м²
123,07
м²
172,84
м²
7,77
м²
754,31
м²
м²
121,16
2170,33
м´
103,66
м´
701,00
м´
99,44
м´
116,66
x
=
Страна 68 од 108
0,00
Предмер и предрачун Л5 и Л6
ПОЗ ОПИС
5*2*(3*(1.65+1.55)+2*(1.45+1.55)+2.33+1.55+2*(0.78+2.45)+2*(
1.55+1.85)+2.80+1.55+1.33+1.55+1.43+1.85+4*(0.83+2.45)+1.25
+2.45+1.18+2.45)
д) поткровље
2*(4*(0.78+2.45)+4*(1.55+1.85)+0.83+2.45+1.33+1.55+1.18+2.4
5+1.25+2.45+0.85+2.45)
камена вуна 3 цм (кл.А1) 17кг/м3 -ходнички део (шпалетне
се не обрачунавају посебно)
ламела Л5
а) подрум
5.25*2.60
б) приземље
(14.68+39.08+4.78)*2.60
ц) спратови 1-5
5*42.38*2.60
д) поткровље
42.38*2.60
ламела Л6
а) подрум
3.10*2.60
б) приземље
(7.29+38.55)*2.60
ц) спратови 1-5
5*41.01*2.60
д) поткровље
41.01*2.60
2
3
д=10цм – стиропор (калкански зид)
14.90*22.50
Израда “Демит” фасаде са термоизолационим слојем од
камене вуне д=11цм, 75кг/м3, х=20цм (класе А1) на
армирано бетонским деловима фасаде (а.б.међуспратне
конструкције-плоче). На зидове се постављају плоче камене
вуне претходно премазане на угловима и средини демит
лепком, а затим се плоче учвршћују челичним клиновима за
а.б. конструкцију. На учвршћене плоче се затим наноси
основни слој минералног лепка који се армира ПВЦ
мрежицом и на крају се наноси завршни фасадни слој
акрилног малтера. Обрачун по м2 урадјене фасаде по опису.
ламела Л5
6*77.88*0.20
ламела Л6
6*75.22*0.20
Завршна обрада бетонских површина и малтерисаних делова
фасаде слојем акрилног малтера са претходним глетовањем
површина глет масом за бетон и свим предрадњама . На
глетовану, осушену површину, прво нанети подлогу а затим
нанети слој малтера (без прекида у равни). Обрачун по м2
урадјене фасаде по опису, пројекту фасаде и упутству
произвођача.
а.б. зидови тераса и лођа и а.б. венци (са уметањем слоја
стиропора д=3цм због поравнања)
ламела Л5
(23.66+5*21.30+25.82)*1.35+2*(1.60*0.85*2+6.40*2.05)
ламела Л6
(24.17+5*20.18+25.25)*1.35+2*(1.60*0.85*2+6.40*2.05)
плафони тераса
ламела Л5
2.74*2+3.58+5.53+3.25+5*(4.76*2+5.06+5.07+5.46)
ламела Л6
2.74*2+3.44+5.53+3.23+5*(4.76*2+3.44+5.07+5.36)
Ј.М. КОЛИЧИНА
м´
637,00
м´
86,62
1744,38
УКУПНО
x
=
0,00
м²
13,65
м²
152,20
м²
550,95
м²
110,19
м²
8,06
м²
119,18
м²
533,15
м²
м²
106,63
1594,01
x
=
0,00
м²
335,25
x
=
0,00
м²
93,46
x
=
0,00
м²
90,26
x
=
0,00
м²
242,25
x
=
0,00
м²
234,61
x
=
0,00
м²
143,39
x
=
0,00
м²
134,63
x
=
0,00
Страна 69 од 108
Предмер и предрачун Л5 и Л6
ПОЗ ОПИС
4
5
Израда, монтажа и демонтажа лаке фасадне скеле од
гвоздених цеви са специјалним везним елементима, са
подом и заштитном оградом од дрвене градје у свему према
пројекту скеле и пропису за ову врсту радова. Обрачун по м2
скеле по опису.
(2*(20.15+2.40)+2*(40.00+2.40)+2*(4.35+1.20))*22.50
Обрада сокли подрумских фасадних зидова у "праном
кулиру", величине и боје зрна по избору пројектанта.
Обрачун по м2 фасаде по опису, са обрадом врха соклених
зидова- на споју са “демит фасадом” под нагибом.
ламела Л5
57.85*0.85
ламела Л6
71.75*0.85
Ј.М. КОЛИЧИНА
УКУПНО
м²
3172,50
x
=
0,00
м²
49,17
x
=
0,00
60,99
x
=
м²
УКУПНО ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ
XV
1
2
3
4
5
6
7
0,00
0,00
РАЗНИ РАДОВИ
Набавка, транспорт и монтажа путничких лифтова типа
“Моноспаце” или еквивалент за 8 особа носивости 630 кгр,
са телескопским отварањем врата. Лифт је предвидјен за 7
станица, са кабином дим110/140цм и брзином дизања од
1м/с. Обрачун по ком. монтираног и пуштеног у рад лифта по
опису.
Набавка, транспорт и постављање фундаменталних репера
за праћење слегања објекта са мерењем. Поставити 4 репера
на сваком углу објекта. Обрачун по ком по опису уз по 6
мерења по сваком реперу.
Набавка,транспорт и постављање хромираних ознака за
етажу (римски бројеви). Обрачун по ком по опису.
7*2
Набавка, транспорт и постављање хромираних ознака за
сваки стан (арапски бројеви). Обрачун по ком по опису.
35*2
Набавка, транспорт и постављање огласних табли од дрвених
панела са рамом од храстовине, застакљена равним стаклом
д=3мм. дим 80/80цм, 3x премазана безбојним лаком.
Обрачун по ком по опису.
ком
2,00
x
=
0,00
ком
4,00
x
=
0,00
ком
14,00
x
=
0,00
ком
70,00
x
=
0,00
ком
2,00
x
=
0,00
ком
72,00
x
=
0,00
ком
4,00
x
=
Набавка, транспорт и постављање поштанских сандучића за
сваки стан појединачно од пластифицираних лимова са
вратанцима и бравицом за закључавање. Обрачун по ком по
опису (плус 1 сандучић за кућни савет).
(35+1)*2
Набавка, транспорт и постављање контејнера за смеће од
поцинкованог лима на гуменим точкићима и поклопцем са
заптивном гумом. Обрачун по ком по опису.
УКУПНА РАЗНИ РАДОВИ
0,00
0,00
Страна 70 од 108
Предмер и предрачун Л5 и Л6
Ј.М. КОЛИЧИНА
ПОЗ ОПИС
УКУПНО
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
ЗИДАРСКИ РАДОВИ
РАЗНИ ЗИДАРСКИ РАДОВИ
БЕТОНСКИ И АРМ. БЕТ. РАДОВИ
АРМИРАЧКИ РАДОВИ
СТОЛАРСКИ РАДОВИ И АЛУМИНАРИЈА
ТЕСАРСКИ РАДОВИ
ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ
БРАВАРСКИ РАДОВИ
ЛИМАРСКИ РАДОВИ
ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ
КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ
ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ
РАЗНИ РАДОВИ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
Страна 71 од 108
0,00
Предмер и предрачун Л5 и Л6
Ј.М. КОЛИЧИНА
ПОЗ ОПИС
УКУПНО
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА
израде водоводне и канализационе мреже
1.0.
ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
1.1
Машински ископ земље за каналске ровове ван објекта у
терену ИИИ категорије, са одбацивањем ископаног
материјала на 1,0 м од ивице с једне стране рова. Ископ од
објекта до канализационе шахте, као и од објекта до
водомерне (прикључне) шахте.
Просечна дубина ископа је 1,10 м, а ширина рова је 0,50м за
деоницу од објекта до канализационе шахте. Док је за
деоницу од водомерне шахте до водовдне (прикључне)
шахте дубина ископа 0,8 м , а ширина рова је 1,00м.
Пре полагања цеви дно мора бити поравнато, а бочне стране
правилно одсечене.
У цену ископа урачунати обележавање, осигурање рова од
обрушавања и евентуално црпљење воде из рова.
Обрачун по м3 ископаног рова.
1.2
Машински ископ земље за шахте ван објекта у терену ИИИ
категорије, са одбацивањем ископаног материјала на 1,0 м
од ивице ископа. Ископ радити за канализациону шахту од
бетонских прстенова, као и водомерну од АБ дим. 3,8м x
2,0м x 1,9 м дубине .
Просечна дубина ископа је 1,20 м, а површине 1,0м x 1,0м за
канализациону шахту. Док је за водомерну шахту дубина
ископа 1,9м, а површина 3,6м x 2,0м .
У цену ископа урачунати обележавање, осигурање рова од
обрушавања и евентуално црпљење воде из рова.
Обрачун по м3 ископаног рова.
1.3
Израда нове водомерне шахте за прикључење објекта на
водоводну мрежу. Шахта је дим. 2,0 м x 3,6м од АБ. У цену
шахте улази тампонирање дна шахте, израда доње и горње
плоче од АБ као и израда армиранобетонских зидова
дебљине 10 цм. предвидети и набавку и постављње
челичног поклопца шахте пречника 600 мм. Обрачун по
комаду изграђене шахте.
1.4
Набавка, транспорт и израда канализационе шахте АБ
прстенова. Канализациону шахту радити од два прстена
једног кружног висине 0,5 м и завршног висине 0,6 м.
Прстенове су домаће производње неке од бетоњерки која
има ову производњу. Обрачунава се по комаду постављене
шахте са поклопцем за колски тежак саобраћај 40т.
1.5
1.6
КШ
Набавка транспорт и убацивање песка у ров са планирањем
и разастирањем испод, изнад и поред цеви са подбијањем
око цеви у укупном слоју од 10+Д+10цм.
Обрачун по м3 угра|еног песка.
м3
30,00
x
=
0,00
м3
30,00
x
=
0,00
ком
2,00
x
=
0,00
ком
4,00
x
=
0,00
м3
15,00
x
=
0,00
м3
15,00
x
=
0,00
Затрпавње рова пробраним материјалом од ископа, ситније
гранулације без камења у слојевима дебљине 30 цм са
набијањем до потребне збијености. Ценом је обухваћен
транспорт дуж трасе рова, убацивање у ров, разастирање у
слојевима и набијање као и израда.
Обрачун по м3 затрпаног рова.
Страна 72 од 108
Предмер и предрачун Л5 и Л6
ПОЗ ОПИС
1.7
Одвоз с утоваром, истоваром и планирањем преосталог
материјала од ископа, након завршеног затрпавања.
Земљани материјал и шут одвести у договору с надзорним
органом на депонију до 5 км.
Обрачун по м3 одвезене земље и шута.
Ј.М. КОЛИЧИНА
м3
45,00
x
=
УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
0,00
0,00
м'
12,00
x
=
0,00
м'
90,00
27,00
27,00
90,00
66,00
81,00
x
x
x
x
x
x
=
=
=
=
=
=
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.0.
2.0.
САНИТАРНА ВОДОВОДНА МРЕЖА
2.1
Набавка , транспорт цеви и израда спољне водоводне
водоводне мреже од ХДПЕ цеви са радним притиском од 10
бара у свему према пројекту, општем опису и упутству
надзорног органа. Цеви морају да буду постандарду СРПС ЕН
12201.
У цену цевне мреже урачунати све потребне фазонске
комаде, припремно завршне радове, пренос материјала,
израда и затварање жљебова , сечење цеви, спајање,
давање пада, изолација цеви по пројекту или захтеву
надзорног органа, преглед водова и привремено затварање
отвора цеви ради испитивања.
Обрачун по м1 изведене мреже.
Ø 50
2.2
Набавка цеви и израда водоводне мреже од челичних
поцинкованих навојних цеви у свему према пројекту, општем
опису и упутству надзорног органа. Цеви морају бити према
ЈУС Ц.Б5.225 (ДИН2440).
У цену цевне мреже урачунати све потребне фазонске
комаде, припремно завршне радове, пренос материјала,
израда и затварање жљебова или монтирање на
обујмицама, кукама и конзолама, пробијање рупа у
зидовима, међуспратним конструкцијама, преглед и
испитивање на звук сваке цеви или комада, сечење цеви,
нарезивање навоја, обавијање кудељом натопљеном у
фирнајз, спајање, давање пада, изолација цеви по пројекту
или захтеву надзорног органа, преглед водова и привремено
затварање отвора цеви ради испитивања.
Ценом такође обухватити и монтажу и демонтажу потребне
радне скеле где висина уградње то захтева
Обрачун по м1 изведене мреже.
Ø 15
Ø 20
Ø 25
Ø 32
Ø 40
Ø 50
2.3
УКУПНО
м'
м'
м'
м'
м'
Набавка и транспорт цеви и израда водоводне мреже од ППР
цеви у свему према пројекту, општем опису и упутству
надзорног органа. Цеви морају да буду по стандарду СРПСИСО-ЕН15874.
У цену цевне мреже урачунати све потребне фазонске
комаде, припремно завршне радове, пренос материјала,
израда и затварање жљебова или монтирање на
обујмицама, кукама и конзолама, пробијање рупа у
зидовима, међуспратним конструкцијама, , сечење цеви,
спајање, давање пада, изолација цеви по пројекту или
захтеву надзорног органа, преглед водова и привремено
затварање отвора цеви ради испитивања.
Ценом такође обухватити и монтажу и демонтажу потребне
радне скеле где висина уградње то захтева
Обрачун по м1 изведене мреже.
Страна 73 од 108
Предмер и предрачун Л5 и Л6
ПОЗ ОПИС
2.4
2.5
2.4
2.5
2.6
2.7
Ј.М. КОЛИЧИНА
УКУПНО
768,00
1200,00
246,00
336,00
x
x
x
x
=
=
=
=
0,00
0,00
0,00
0,00
768,00
1200,00
246,00
336,00
x
x
x
x
=
=
=
=
0,00
0,00
0,00
0,00
ком
732,00
233,00
10,00
24,00
x
x
x
x
=
=
=
=
0,00
0,00
0,00
0,00
Ø 50
ком
2,00
x
=
0,00
Набавка,транспорт и монтажа хватача нечистоће испред
водомера за санитарну водоводну мрежу Ламела 5 и 6 у
воодмерној шахти. Обрачун по комаду монтираног са свим
елементима.
Ø 50
ком
2,00
x
=
0,00
Набавка,транспорт и монтажа неповратног вентила иза
водомера за санитарну водоводну мрежу Ламела 5 и 6 у
воодмерној шахти. Обрачун по комаду монтираног са свим
елементима.
Ø 50
ком
2,00
x
=
0,00
Набавка,транспорт и монтажа пропусног вентила иза и
испред водомера за санитарну водоводну мрежу Ламела 5
и 6 у воодмерној шахти. Обрачун по комаду монтираног са
свим елементима.
Ø 50
ком
4,00
x
=
0,00
ком
2,00
x
=
0,00
ком
2,00
2,00
2,00
4,00
x
x
x
x
=
=
=
=
0,00
0,00
0,00
0,00
Ø 15
Ø 20
Ø 25
Ø 32
Набавка, транспорт и израда изолације водоводних цеви у
жљебовима зидова паронепропусном профилисаном
изолацијом на бази синтетичког каучука дебљине 4 мм.
Ценом обухватити лепљење изолације и обраду
самолепљивом траком.
Обрачун по м1 изоловане мреже.
Ø 15
Ø 20
Ø 25
Ø 32
Набавка, транспорт и монтажа пропусних вентила са
навојним спојем за НП10.
Обрачун по комаду.
Ø 15
Ø 20
Ø 25
Ø 32
м'
м'
м'
м'
м'
м'
м'
м'
ком
ком
ком
Набавка,транспорт и постављање водомера за санитарну
водоводну мрежу Ламела 5 и 6 у воодмерној шахти.
Обрачун по комаду монтираног са свим елементима.
ОПРЕМА УЗ БОЈЛЕР ЗА ЦЕНТРАЛНУ ПРИПРЕМУ ТОПЛЕ ВОДЕ
2.8
Набавка,транспорт и постављање водомера на доводу
санитарне воде до бојлера за централну припрему топле
воде. Обрачун по комаду монтираног са свим елементима.
Ø 50
2.9
2.10
Набавка,транспорт и постављање поцинковане арматуре на
доводу санитарне воде до бојлера за централну припрему
топле воде. Обрачун по комаду монтираног са свим
елементима.
Регулатор притиска са манометром Ø 50
Хватач нечистоће Ø 50
Неповратни вентил Ø 50
Пропусни вентили Ø 50
ком
ком
ком
Набавка,транспорт и постављање сигурносног вентила на
бојлера за централну припрему топле воде. Обрачун по
комаду монтираног са свим елементима.
Страна 74 од 108
Предмер и предрачун Л5 и Л6
ПОЗ ОПИС
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
Ј.М. КОЛИЧИНА
УКУПНО
Ø 32
ком
2,00
x
=
0,00
Набавка,транспорт и монтажа пропусног вентила на воду
топле воде одмах после бојлера. Обрачун по комаду
монтираног са свим елементима.
Ø 50
ком
2,00
x
=
0,00
Набавка,транспорт и монтажа експанзионог суда В=24л на
воду топле воде одмах после бојлера. Обрачун по комаду
монтираног са свим елементима.
ком
2,00
x
=
0,00
Набавка,транспорт и монтажа пропусног вентила на
рециркулационом воду испред и иза пумпе . Обрачун по
комаду монтираног са свим елементима.
Ø 25
ком
8,00
x
=
0,00
Набавка,транспорт и монтажа рециркулационе пумпе типа
ТОП З WИЛО (или еквивалент)која се монтира на
рециркулационом воду оба бојлера. Због сигурности се
постављају две пумпе Обрачун по комаду монтираног са
свим елементима.
ком
4,00
x
=
0,00
Извршити испитивање непропустљивости водоводне мреже,
под пробним хидрауличким притиском у свему према
прописима. Пробни притисак не може бити мањи од 12
бара.
Обрачун по м1 испитане мреже.
м'
624,00
x
=
0,00
Извршити испирање и дезинфекцију водоводне мреже у
свему према важећим прописима.
Након дезинфекције прибавити атест о санитарној
исправности мреже и воде.
Обрачун по м1 испраног идезинфикованог цевовода.
м'
624,00
x
=
0,00
УКУПНО САНИТАРНА ВОДОВОДНА МРЕЖА
2.0.
3.0.
ХИДРАНТСКА МРЕЖА
3.1.
Набавка , транспорт цеви и израда спољне хидранске мреже
од ХДПЕ цеви са радним притиском од 10 бара у свему
према пројекту, општем опису и упутству надзорног органа.
Цеви морају да буду постандарду СРПС ЕН 12201.
У цену цевне мреже урачунати све потребне фазонске
комаде, припремно завршне радове, пренос материјала,
израда и затварање жљебова , сечење цеви, спајање,
давање пада, изолација цеви по пројекту или захтеву
надзорног органа, преглед водова и привремено затварање
отвора цеви ради испитивања.
Обрачун по м1 изведене мреже.
Ø 80
м
24,00
x
0,00
=
Страна 75 од 108
0,00
Предмер и предрачун Л5 и Л6
ПОЗ ОПИС
3.2
3.3
3.4
40,00
60,00
x
x
=
=
0,00
0,00
м1
100,00
x
=
0,00
ком
2,00
x
=
0,00
ком
2,00
x
=
0,00
Ø 80
ком
2,00
x
=
0,00
3.6
Набавка,транспорт и монтажа пропусног вентила иза и
испред водомера за хидрантску мрежу Ламела 5 и 6 у
воодмерној шахти. Обрачун по комаду монтираног са свим
елементима.
Ø 80
ком
2,00
x
=
0,00
3.7
Набавка,транспорт и монтажа постројења за повишење
притиска у хидрантској мрежи и у Ламели 5 и у ламели 6 .
Постројење је тип ХП-204, Q=10 л/с, Х=80-40м или
еквивалент, са две пумпе снаге 5,5 кW. Обрачун по комаду
монтираног са свим елементима.
ком
2,00
x
=
0,00
3.8
ком
16,00
x
=
0,00
м1
Набавка материјала и бојење челичних поцинкованих цеви
хидрантске мреже вођених видно, а које нису заклоњене
спуштеним плафоном, бојом по избору надзорног органа.
Обрачун по м1 обојених цеви.
Набавка и постављање водомера за хидранску мрежу Ø80 у
воодмерној шахти. Обрачун по комаду монтираног са свим
елементима.
Набавка,транспорт и монтажа хватача нечистоће испред
водомера за Хидранску мрежу Ламела 5 и 6 у воодмерној
шахти. Обрачун по комаду монтираног са свим елементима.
Ø 80
3.5
УКУПНО
м1
Ø 50
Ø 80
3.2.
Ј.М. КОЛИЧИНА
Набавка цеви и израда унутрашње хидрантске мреже од
челичних поцинкованих навојних цеви у свему према
пројекту, општем опису и упутству надзорног органа. Цеви
морају бити према ЈУС Ц.Б5.225 (ДИН2440).
У цену цевне мреже урачунати све потребне фазонске
комаде, припремно завршне радове, пренос материјала,
израда и затварање жљебова или монтирање на
обујмицама, кукама и конзолама, пробијање рупа у
зидовима, међуспратним конструкцијама, преглед и
испитивање на звук сваке цеви или комада, сечење цеви,
нарезивање навоја, обавијање кудељом натопљеном у
фирнајз, спајање, давање пада, израда изолација цеви по
пројекту или захтеву надзорног органа, преглед водова и
привремено затварање отвора цеви ради испитивања.
Ценом обухватити и монтажу и демонтажу потребне радне
скеле где висина уградње то захтева
Обрачун по м1 изведене мреже.
Набавка,транспорт и монтажа неповратног вентила иза
водомера за хидранску мрежу Ламела 5 и 6 у воодмерној
шахти. Обрачун по комаду монтираног са свим елементима.
Набавка, транспорт и монтажа на зиду противпожарних
ормарића у ИНОX изради са стандардном опремом:
-вентил 2"
-црево 15 м с калемом
-млазница 12 мм.
Димензије ормарића су: 50x50x14 цм.
Обрачун по комаду комплетно монтирано.
Страна 76 од 108
Предмер и предрачун Л5 и Л6
ПОЗ ОПИС
3.9
3.10
3.11
3.12
Набавка, транспорт и монтажа надземног ПП хидранта са
хидранским једнокрилним ормарићем ИНОX изради са
комплетном опремом:
Обрачун по комаду комплетно монтирано.
Ј.М. КОЛИЧИНА
ком
1,00
x
=
0,00
Извршити испирање хидрантске мреже у свему према
важећим техничким нормативима.
Обрачун по м1 испраног цевовода.
м'
124,00
x
=
0,00
Извршити испитивање непропустљивости хидрантске мреже,
под пробним хидрауличким притиском у свему према
прописима. Пробни притисак не може бити мањи од 12
бара.
Обрачун по м1 испитане мреже.
м'
124,00
x
=
0,00
Извршити испитивање унутрашњих зидних хидраната у
свему према прописима и прибављање атеста о исправности
хидраната од овлашћене фирме.
Обрачун по комаду испитаног хидранта на прописан проток и
притисак воде на изливу.
ком
17,00
x
=
0,00
УКУПНО ХИДРАНТСКА МРЕЖА
3.0.
4.0.
КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА
4.1
Набавка, транспорт и израда спољне канализационе мреже
од ПВЦ цеви са потребним фазонским комадима, за уличну
инсталацију у зависности од места уградње. У цену
урачунати и сав потребан спојни материјал. ПВЦ цеви морају
да задовоље стандард СРПС Г.Ц6.502.
Обрачун по м изведене мреже.
4.2
4.3
4.4
4.5
УКУПНО
0,00
Ø160 мм
Набавка, транспорт и израда канализационе мреже од ПВЦ
цеви са потребним фазонским комадима, унутар објекта тј.
хоризонтални развод по плафону подрума и све вертикале. У
цену урачунати и сав потребан спојни материјал, као и
потребну скелу за уградњу на висини где је то потребно.ПВЦ
цеви морају да задовоље стандард СРПС Г.Ц6.502.
Обрачун по м изведене мреже.
м'
42,00
x
=
0,00
Ø160 мм
Ø110 мм
Ø70 мм
Ø50 мм
Набавка, транспорт и израда канализационе мреже од
бешумних ПВЦ цеви типа Wавин АС или сличне са потребним
фазонским комадима, за кућну инсталацију тј инсталацију у
купатилима. У цену урачунати и сав потребан спојни
материјал, као и потребну скелу за уградњу на висини где је
то потребно.
Обрачун по м изведене мреже.
Ø110 мм
Ø50 мм
Набавка и монтажа ПВЦ сливника. Ценом обухватити и сав
потребан спојни материјал.
Обрачун по комаду.
Ø50 мм
Набавка, транспорт и уградња вентилационих капа од
алуминијумског лима са жалузинама, мрежом и са опшивом
продора кроз кровну раван.
Обрачун по комаду комплет уграђено.
Вентилациона капа фи 150 мм
Вентилациона капа фи 100 мм
м'
50,00
426,00
201,00
18,00
x
x
x
x
=
=
=
=
0,00
0,00
0,00
0,00
м'
102,00
306,00
x
x
=
=
0,00
0,00
ком
60,00
x
=
0,00
ком
17,00
8,00
x
x
=
=
0,00
0,00
м'
м'
м'
м'
ком
Страна 77 од 108
Предмер и предрачун Л5 и Л6
ПОЗ ОПИС
4.6
4.7
Набавка и уградња потопне пумпе ПЕДРОЛО РXм 1 или
еквивалент за испумпавање воде из сабирне јаме у подруму
објекта.
Обрачун по комаду комплет уграђено.
Испитивање канализационе мреже на пропустност и
вододрживост спојева.
Обрачун по м1 испитане мреже.
Ј.М. КОЛИЧИНА
ком
1,00
x
=
0,00
м'
1.145,00
x
=
0,00
УКУПНО КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА
4.0.
5.0.
САНИТАРИЈА
НАПОМЕНА:
сви санитарни предмети су беле боје.
5.1.
Набавка и монтажа комплет WЦ шоље са свом
припадајућом опремом:
- керамичка шкољка,
- керамички бешумни водокотлић,
- спојна, испирна цев са гуменим уметком,
- савитљива, спојна цев за водокотлић,
- активирање испирача с горње стране,
- ПЕ одводни лук 90/90 мм,
- потребан спојни и заптивни материјал.
Обрачун по комаду све монтирано, повезано и испитано.
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
УКУПНО
0,00
ком
102,00
X
=
0,00
ком
102,00
X
=
0,00
ком
70,00
X
=
0,00
ком
70,00
X
=
0,00
ком
102,00
X
=
0,00
ком
70,00
X
=
0,00
Набавка и монтажа комплет керамичког умиваоника са
следећим елементима:
- керамичка шкољка умиваоника 550x490,
- одливни вентил са металним сифоном и розетом,
- одливно ПЕ колено 50мм,
- угаони кугласти вентили за топлу и хладну воду,
- потребан спојни и заптивни материјал.
Обрачун по комаду све монтирано, повезано и испитано.
Набавка и монтажа комплет каде са следећим елементима:
- одливни вентил са сифоном и изливом,
- ревизиони никловани поклопац-врата 15x15 цм,
- потребан спојни и заптивни материјал.
Каду обзидати са ослањањем по целој површини дна и по
ободу са обрадом отвора за ревизију одливног вентила.
Обрачун по комаду све монтирано, повезано и испитано.
Набавка, транспорт и монтажа једноручне зидне батерије за
каду с изливом, гибљивим цревом и држачем за фиксирање
туша на зид.
Обрачун по комаду све монтирано, повезано и испитано.
Набавка, транспорт и монтажа једноручне уградне батерије
за топлу и хладну воду с покретним изливом.
Обрачун по комаду све монтирано, повезано и испитано.
Набавка, транспорт и монтажа једноручне уградне батерије
за судоперу за топлу и хладну воду с покретним изливом.
Обрачун по комаду све монтирано, повезано и испитано.
Страна 78 од 108
Предмер и предрачун Л5 и Л6
ПОЗ ОПИС
5.7
држач тоалетног папира
држач сапуна
Санитарна галантерија
WЦ-четка
5.8
УКУПНО
ком
102,00
102,00
X
X
ком
102,00
102,00
ком
0,00
0,00
X
=
=
=
=
X
=
0,00
0,00
Набавка и уградња огледала. Огледала су са брушеним
ивицама. Причвршћивање лепљењем или вијцима. Мере
узимати на лицу места у договору с надзорним органом.
Ценом обухватити и потребан спојни материјал.
Обрачун по комаду све монтирано, повезано и испитано.
огледало величине 60x80 цм
5.0.
1.0.
2.0.
3.0.
4.0.
5.0.
Ј.М. КОЛИЧИНА
Набавка, транспорт и уградња пратеће галантерије Минотти
или еквивалент.
Ценом обухватити и потребан спојни материјал.
Обрачун по комаду све монтирано, повезано и испитано.
УКУПНО САНИТАРИЈА
0,00
УКУПНО ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
РЕКАПИТУЛАЦИЈА
ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
САНИТАРНА ВОДОВОДНА МРЕЖА
ХИДРАНТСКА МРЕЖА
КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА
САНИТАРИЈА
Страна 79 од 108
Предмер и предрачун Л5 и Л6
ПОЗ ОПИС
Ј.М. КОЛИЧИНА
УКУПНО
ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ
А.
ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ:
1 Обележавање трасе, припрема са чишћењем исте, ископ и
затрпавање рова у земљи ИИИ категорије за полагање
енергетских напојних каблова дубине 0,8м ширине 0,4м, по
дну рова насути слој песка дебљине 10цм. По полагању
каблова насути још један слој песка дебљине 10цм а после
тога поређати ред ПВЦ ГАЛ штитника и ПВЦ траку
упозорења. Остатак рова затрпати земљом у слојевима од по
20цм са набијањем земље до постизања збијености сличне
оној пре вршења ископа. Вишак земље испланирати на
околном терену или је извести ван градилишта до 100м.
Укупна дужина кабловског рова је око 240м, (праву дужину
истог узети на лицу места приликом трасирања), што укупно
износи:
м3
76,8
X
=
0,00
ком.
5
X
=
0,00
м3
51,2
X
=
0,00
2 Израда кабловске шахте за енергетске каблове основних
димензија (2x2x2)м. Кабловска шахта обухвата ископ земље
ИИИ категорије са комплетним шаловањем и бетонирањем
бетоном марке МБ20 са израдом потребних пењалица и
заштитним поклопцем. У кабловској шахти треба поставити
потребан број ПВЦ-цеви Ø110мм за провлачење каблова.
Површине око кабловских шахти треба обрадити према коти
нивелације терена а вишак земље испланирати на околном
терену или је извести ван градилишта до 100м. Позиција
обухвата комплетну израду кабловске шахте, што укупно
износи:
3 Обележавање трасе, припрема са чишћењем исте, ископ и
затрпавање рова у земљи ИИИ категорије за полагање
телефонских прикључних каблова дубине 0,8м ширине 0,4м,
по дну рова насути слој песка дебљине 10цм. По полагању
ПВЦ-цеви Ø110мм за каблове насути још један слој песка
дебљине 10цм а после тога поређати ред ПВЦ ГАЛ штитника
и ПВЦ траку упозорења. Остатак рова затрпати земљом у
слојевима од по 20цм са набијањем земље до постизања
збијености сличне оној пре вршења ископа. Вишак земље
испланирати на околном терену или је извести ван
градилишта до 100м. Кабловски ров ископати на траси од
новопостављених ПТТ (ИТО ЛИИ)-ормана преко
новопројектованих кабловских ПТТ-окна бр. НКО2 и НКО3 па
све до постојећег кабловског окна бр.ПКО1, које се налази у
близини објекта (према Техничким Условима ПТТ.). Укупна
дужина кабловског рова је око 160м, (праву дужину истог
узети на лицу места приликом трасирања), што укупно
износи:
Страна 80 од 108
Предмер и предрачун Л5 и Л6
ПОЗ ОПИС
Ј.М. КОЛИЧИНА
УКУПНО
4 Израда кабловских ТТ-окна ббр. НКО2 и НКО3 за телефонске
каблове основних димензија (2x2x2)м. Кабловска ПТТ-шахта
обухвата ископ земље ИИИ категорије са комплетним
шаловањем и бетонирањем бетоном марке МБ20 са
израдом потребних пењалица и заштитним поклопцем. У
кабловској шахти треба поставити потребан број ПВЦ-цеви
Ø110мм за провлачење телефонских каблова. Површине око
кабловских ТТ-окна треба обрадити према коти нивелације
терена а вишак земље испланирати на околном терену или
је извести ван градилишта до 100м. Позиција обухвата
комплетну израду кабловских ТТ-окна заједно са
кабловским наставцима за прикључак појединих објеката
што укупно износи:
ком.
2
X
=
0,00
м.
6
X
=
0,00
м
580
X
=
0,00
м
20
X
=
0,00
ком.
30
X
=
0,00
ком.
1
X
=
0,00
1
X
=
ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ УКУПНО:
0,00
0,00
5 Раскопавање јавних саобраћајница за израду кабловског
рова за полагање енергетских каблова дубине 1,2м са
постављањем заштитних ПВЦ-цеви Ø110мм укупно 8ком.
Позиција обухвата комплетно сечење асфалта, постављање
ПВЦ-цеви Ø110мм, постављање ПВЦ-позор траке и
затрпавање рова песком и земљом до потребне збијености
као и асфалтирање саобраћајнице у два слоја И-слој 8цм и
ИИ-слој (3-5)цм и довођење исте у првобитни положај.
Вишак земље испланирати на околном терену или је
извести ван градилишта до 100м, Обрачун позиције се врши
по дужном метру а укупна дужина рова испод саобраћајница
износи око 6м, што укупно иноси:
6 Набавка, испорука и полагнаје ПВЦ- цеви Ø110мм у већ
ископани ров за провлачење енергетских каблова напојних
преко трајно урађених површина. Позиција подразумева и
израду спојева азбестно-цементним спојницама са гуменим
заптивним прстеном. Укупна дужина узета је паушално око
580м, (парву дужину ПВЦ-цеви Ø110мм узети на лицу места
приликом извођења радова), што укупно износи:
7 Набавка, испорука и полагање ПВЦ- цеви Ø110 мм у већ
ископани ров за провлачење енергетских каблова до
(К.П.К.Л5, Л6.), што укупно износи:
8 Обележавање трасе напојних енергетских и телефонских
каблова посебним ознакама за регулисане и нерегулисане
терене, што укупно износи:
9 Интервенције настављања ПТТ-прикључних каблова у
кабловским ТТ-окнама бр. НКО2, НКО3 и ПКО1. Позиција
обухвата комплетрно повезивање са испитивањем
телефонских линија, што паушално износи:
6 Извршити искључивање трафо-станице, увођење каблова у
ТС 10/0,4кВ, "Мајаковски" и повезивање напојних
енергетских каблова за потребе ЛАМЕЛЕ-5 и ЛАМЕЛЕ-6, на
постојеће нисконапонске прекидаче-ННРП, што укупно
износ:
ком.
А.
Страна 81 од 108
Предмер и предрачун Л5 и Л6
ПОЗ ОПИС
Б.
Ј.М. КОЛИЧИНА
УКУПНО
НАПОЈНИ ВОДОВИ:
1 Набавка, испорука, полагање и повезивање напојних
каблова тип: 2xПП00-А 4x150мм², 1 кВ , Ал од најближе
трафостанице 10/0,4 кВ , "Мајаковски", до кабловских
прикључних ормана (К.П.К.Л5 и Л6.) на фасади обе ламеле
објекта и даље до мерно разводних ормана (М.Р.О.Л5 и
М.Р.О.Л6.) постављених у главном ходнику приземља обе
ламеле објекта. Укупна дужина напојних каблова узета је око
Л=240+180м=420м, (праву дужину напојних каблова узети на
лицу места пре наручивања). Позиција обухвата набавку
каблова, постављање истих у већ припремљени кабловски
ров и повезивање на оба краја, што укупно износи:
м
420
X
=
0,00
ком.
70
X
=
0,00
ком.
1
X
=
0,00
ком.
1
X
=
0,00
ком.
1
=
0,00
2 Испорука и уградња напојног кабла ПП-Y- 5x6мм² положеног
у зиду испод малтера за напајање свих разводни потабли по
спратовима обе ламеле објекта од (М.Р.О.Л5.) и (М.Р.О.Л6.).
Напојни каблови се постављају у зиду ходничког дела објекта
према распореду датом у прилогу графичке документације.
Просечна дужина напојних каблова према нормативу узета је
око 15м, што укупно са постављањем и повезивање износи:
3 Набавка, испорука, полагање и повезивање ватроотпорног
"халоген фрее" кабла НХXХXФЕ180-5x6мм² за напајање
мерно разводног ормана хидрантских постројења
(М.Р.О.Х.Л5.) и (М.Р.О.Х.Л6.) за потребе обе ламеле ЛАМЕЛЕ5 и ЛАМЕЛА-6, који је постављен делимично испод малтера и
делимично на ватроотпорним одстојним обујмицама
сличних типу:"ОБО". Укупна дужина напојног кабла од
(К.П.К.Х.Л5.) и (К.П.К.Х.Л6.) до (М.Р.О.Х.Л5.) и (М.Р.О.Х.Л6.) и
даље до хидрантских постројења смештених у подрумским
просторијама обе ламеле узет је око Л=2x45м=90м, што са
постављањем и повезивањем каблова на оба краја укупно
износи:
4 Набавка, испорука, полагање и повезивање ватроотпорног
"халоген фрее" кабла НХXХXФЕ180-5x6мм² за напајање
постројења лифта у обе ламеле објекта ЛАМЕЛЕ-5 и ЛАМЕЛА6, који је постављен испод малтера. Постројења лифта су
предвиђена задњим етажама обе ламеле објекта. Укупна
дужина напојног кабла од (М.Р.О.Л5.) и (М.Р.О.Л6.) до
постројења за лифтове у обе ламеле узет је око
Л=2x30м=60м, што са постављањем и повезивањем каблова
на оба краја укупно износи:
5 Набавка, испорука, полагање и повезивање "халоген фрее"
кабла Н2XХ-5x6мм² за напајање постројења топлотне
подстанице за потребе обе ламеле објекта ЛАМЕЛЕ-5 и
ЛАМЕЛА-6, који је постављен делимично испод малтера и
делимично на одстојним обујмицама сличних типу: "ОБО",
"ОГ"-инсталација. Постројење топлотне подстанице
предвиђа се у посебној просторији подрума ЛАМЕЛЕ-6.
Напајање топлотне подстанице изведено је из (М.Р.О.Л6.)
где је смештено и посебно бројило за мерење електричне
енергије. Укупна дужина напојног кабла узета је око Л=25м,
што са постављањем и повезивањем каблова на оба краја
укупно износи:
Страна 82 од 108
Предмер и предрачун Л5 и Л6
ПОЗ ОПИС
Ј.М. КОЛИЧИНА
УКУПНО
6 Набавка, испорука, полагање и повезивање "халоген фрее"
кабла Н2ХX-5x16мм² за напајање бојлера у обе ламеле
објекта ЛАМЕЛЕ-5 и ЛАМЕЛА-6, који су постављени
делимично испод малтера и делимично на одстојним
обујмицама сличних типу: "ОБО", "ОГ"-инсталација.
Централни бојлери за припрему топле воде постављени су у
просторији топлотне подстанице у подруму ЛАМЕЛЕ-6.
Мерење електричне енергије електричних бојлера врши се у
(М.Р.О.Л5.) и (М.Р.О.Л6.) посебним трофазним бојлерима.
Укупна дужина кабла узета је за обе ламеле око
Л=35x25м=60м, што са постављањем и повезивањем каблова
на оба краја укупно износи:
ком.
1
=
0,00
ком.
1
=
0,00
ком.
70
=
0,00
ком.
3
=
0,00
ком.
1
=
0,00
ком.
76
=
0,00
7 Набавка, испорука, полагање и повезивање "халоген фрее"
кабла Н2ХX-3x2,5мм² за напајање дрен пумпе постављене у
посебној шахти у просторији топлотне подстанице у подруму
ЛАМЕЛЕ-6, који је постављен делимично испод малтера и
делимично на одстојним обујмицама сличних типу: "ОБО",
"ОГ"-инсталација. Напајање дрен пумпе изведено је са
заједничке потошње у (М.Р.О.Л6.). Укупна дужина кабла
узета је око Л=30м, што са постављањем и повезивањем
каблова на оба краја укупно износи:
8 Набавка, испорука, полагање и повезивање кабла ПП
2x1,5мм² делом кроз већ постављени канал, а делимично у
зиду испод малтера за сигнализацију ИИ тарифе од
(М.Р.О.Л5.) и (М.Р.О.Л6.) до појединих разводних потабли у
обе ламеле објекта. Просечна дужина каблова за
сигнализацију ИИ-тарифе је 15м, што са постављањем и
повезивањем износи:
9 Набавка, испорука, полагање и повезивање инсталационог
кабла "халоген фрее" Н2ХX-3x2,5мм² за напајање
монофазних "ОГ"-прикључница у пдрумским просторијама
обе ламеле објекта, које се напајају из (М.Р.О.Л5.) и
(М.Р.О.Л6.) и заједничких потрошњи у њима. Напојни
каблови се постављају на ватроотпорним одстојним
обујмицама типа "ОБО" , "ОГ"-инсталација. Просечна дужина
инсталационих каблова узета је око 12м, што са
постављањем и повезивањем износи:
10 Набавка, испорука, полагање и повезивање инсталационог
кабла "халоген фрее" Н2ХX-5x2,5мм² за напајање трофазне
"ОГ"-прикључнице која се поставља на зиду у просторији
топлотне подстанице у подруму ЛАМЕЛЕ-6. Напајаја се из
(М.Р.О.Л6.) и заједничке потрошње. Напојни кабли се
поставља на одстојним обујмицама "ОГ"-инсталација.
Просечна дужина инсталационог кабла узета је око 15м, што
са постављањем и повезивањем укупно износи:
11 Набавка, испорука, полагање и повезивање инсталационог
кабла "халоген фрее" Н2ХX-3x1,5мм² за напајање
комплетног осветљења у подрумском делу обе ламеле.
Осветљење подрумских просторија се напаја из заједничких
потрошњи у главним разводним орманима (М.Р.О.Л5.),
(М.Р.О.Л6.), у ЛАМЕЛИ-5 и ЛАМЕЛИ-6. Напојни каблови се
постављају на одстојним обујмицама "халоген фрее" сличних
типу "ОБО" , "ОГ"-инсталација. Просечна дужина
инсталационих каблова за подрумско осветљење узета је око
10м, што са постављањем и повезивањем на оба краја
укупно износи:
X
Страна 83 од 108
Предмер и предрачун Л5 и Л6
ПОЗ ОПИС
Ј.М. КОЛИЧИНА
УКУПНО
12 Набавка, испорука, полагање и повезивање инсталационог
кабла ПП-Y-3x1,5мм² за комплетно осветљење стамбеног
дела у обе ламеле објекта, који се поставља у зиду испод
малтера за напајање комплетног осветљења објекта.
Инсталациони каблови се напајају из појединих разводних
потабли (Р.Т.) и мерно разводних ормана (М.Р.О.Л5.),
(М.Р.О.Л6.) смештених у ЛАМЕЛИ-5 и ЛАМЕЛИ-6. Просечна
дужина каблова за осветљење по нормативу је око 8м, што
са постављањем и повезивањем укупно износи:
ком.
845
X
=
0,00
ком.
15
X
=
0,00
ком.
3
X
=
0,00
ком.
1
X
=
0,00
ком.
1205
X
=
0,00
13 Набавка, испорука, полагање и повезивање инсталационог
кабла ПП00-Y-3x1,5мм² за декоративно осветљење улазног
дела објекта, који се поставља у у ПВЦ-цреву и у рову 0,8м.
Инсталациони каблови се напајаја из заједничке потрошње у
мерно разводном орману (М.Р.О.Л5.), смештеног у ЛАМЕЛИ5. Просечна дужина каблова за спољно декоративно
осветљење узето је око 12м, што са постављањем и
повезивањем укупно износи:
14 Набавка, испорука, полагање и повезивање "халоген фрее"
кабла Н2ХX-3x2,5мм² за напајање монофазних "ОГ"прикључница, које се постављају у техничким просторијама и
топлотне подстанице у подрумском делу обе ламеле објекта.
Напојни кабли се поставља на одстојним обујмицама
"халоген фрее" сличних типу: "ОБО", "ОГ"-инсталација.
Напајање монофазних "ОГ"-прикључница изведено је из
заједничких потрошњи у мерно разводних ормана
(М.Р.О.Л5.), (М.Р.О.Л6.) смештених у ЛАМЕЛИ-5 и ЛАМЕЛИ6. Просеча дужина инсталационих каблова узета је око
Л=22м, што са постављањем и повезивањем каблова на оба
краја укупно износи:
15 Набавка, испорука, полагање и повезивање "халоген фрее"
кабла Н2ХX-5x2,5мм² за напајање трофазне "ОГ"прикључнице, која се постављу у просторији топлотне
подстанице у подрумском делу ЛАМЕЛЕ-6. Напојни кабли се
поставља на одстојним обујмицама "халоген фрее" сличних
типу: "ОБО", "ОГ"-инсталација. Напајање монофазних "ОГ"прикључница изведено је из заједничке потрошње у мерно
разводном орману (М.Р.О.Л6.) смештеног у ЛАМЕЛИ-6.
Просеча дужина инсталационог кабла узета је око Л=25м,
што са постављањем и повезивањем кабла на оба краја
износи:
16 Набавка, испорука, полагање и повезивање инсталационог
кабла ПП-Y-3x2,5мм² за монофазне прикључнице и
монофане прикључке у стамбеном делу обе ламеле објекта,
који се поставља у зиду испод малтера. Инсталациони
каблови се напајају из појединих разводних потабли (Р.Т.) у
објекту. Просечна дужина каблова за монофазне
прикључнице по нормативу је око 10м, што са постављањем
и повезивањем износи:
Страна 84 од 108
Предмер и предрачун Л5 и Л6
ПОЗ ОПИС
Ј.М. КОЛИЧИНА
УКУПНО
17 Набавка, испорука, полагање и повезивање инсталационог
кабла ПП-Y-5x2,5мм² за трофазне прикључнице у стамбеном
делу обе ламеле објекта, који се поставља у зиду испод
малтера. Инсталациони каблови се напајају из појединих
разводних потабли (Р.Т.) у објекту. Просечна дужина
каблова за трофазне прикључнице по нормативу је око 12м,
што са постављањем и повезивањем износи:
ком.
70
X
=
0,00
ком.
2
X
=
0,00
ком.
2
X
=
0,00
ком.
2
X
=
0,00
0,00
18 Набавка, испорука, полагање и повезивање инсталационог
кабла ПП-Y-3x1,5мм² у зиду испод малтера за напајање
централних појачавачких система и разводних ормана
телевизије (РТ-ТВ) за обе ламеле посебно. Просечна дужина
напојних каблова је око 18м, што са постављањем и
повезивањем износи:
19 Набавка, испорука, полагање и повезивање инсталационог
кабла ПП-Y-3x1,5мм2 у зиду испод малтера за напајање
интрефонских централа (РТ-ИНТ), које се постављају на зиду
и одређеној висини у приземљу обе ламеле посебно.
Просечна дужина напојних каблова је око 6м, што са
постављањем и повезивањем износи:
20 Набавка, испорука, полагање и повезивање инсаталациоиног
кабла ПП-Y-3x1,5мм² за напајање ППЗ-централа, које се
налазе на предвиђеним местима на зиду у приземљу обе
ламеле посебно. Просечна дужина напојних каблова је око
8м, што са постављањем и повезивањем износи:
Б.
НАПОЈНИ ВОДОВИ УКУПНО:
Ц. РАЗВОДНИ ОРМАНИ И РАЗВОДНЕ ПОТАБЛЕ:
1 Испорука, материјала, монтажа, уградња опреме и
повезивање мерно-разводног ормана (М.Р.О.Л5.), типа:
"ДМС-39" производње: "Евротехна"- Краљево или
еквивалент, који се поставља на предвиђеном месту у
приземљу ЛАМЕЛЕ -5. Мерно разводни орман је основних
димензија: (2680x1900x250)мм, са застакљеним отворима на
вратима наспрам бројчаника бројила и уклопног сата. Орман
је је израђен од два пута декапираног лима дебљине 2мм,
заштићен темељном бојом и офарбан лаком у боји по жељи
инвеститора у механичкој заштити ИП33, снабевен је бравом
за закључавање и мостом од бакарне плетенице у коме
треба уградити следећу опрему:
Страна 85 од 108
Предмер и предрачун Л5 и Л6
ПОЗ ОПИС
Ј.М. КОЛИЧИНА
УКУПНО
- лимени орман (2860x1900x250)мм
ком. 1
- партинакс плоча (2800x1850x8)мм
ком. 1
- топљиви опсигурачи ЕЗ-/25А
ком. 15
- степенишни аутомат са прекидачем
ком. 1
- помоћни контактор ЦНП 21 31
ком. 1
- главни прекидач КС1- 250
ком. 1
- пертинакс плоча (220x400x5)мм
ком.39
- трофазно двотарифно бројило тип:"ДБ2", "ЕНЕЛ"-Београд
3x220/380 В, 50 Хз, 10-40 А кл. 1
ком.37
- трофазно двотарифно бројило тип:"ДБ2", "ЕНЕЛ"-Београд
3x220/380 В, 50 Хз, 10-80 А кл. 1
ком. 1
- сигнална светиљка
.
ком. 1
- натписне плочице НП 50
- аутоматски осигурачи тип: "Ц16А"-"МИНЕЛ"-Београд,
3П (лимитатори)
ком.37
- аутоматски осигурачи тип: "Ц63А"-"МИНЕЛ"-Београд,
3П (лимитатори)
ком. 1
- реле ТРП-59 са подножјем ТЛК-1359
ком. 1
- струјне шине ЕЦуФ30 (40x5) мм
- аралдитни изолатори 0,5кВ,"ИП1", "ФМТ"-Зајечар ком. 20
и сав остали потребан материјал (водови за повезивање,
завртњеви, папучице и сл.) по потреби. У разводном
орману предвидети 20% простора за проширење.
ком.
1
ком.
1
0,00
2 Испорука, материјала, монтажа, уградња опреме и
повезивање мерно-разводног ормана (М.Р.О.Л6.), типа:
"ДМС-42" производње: "Евротехна"- Краљево или
еквивалент, који се поставља на предвиђеном месту у
приземљу објекта. Мерно разводни орман је основних
димензија: (3080x1900x250)мм, са застакљеним отворима на
вратима наспрам бројчаника бројила и уклопног сата. Орман
је је израђен од два пута декапираног лима дебљине 2мм,
заштићен темељном бојом и офарбан лаком у боји по жељи
инвеститора у механичкој заштити ИП33, снабевен је бравом
за закључавање и мостом од бакарне плетенице у коме
треба уградити следећу опрему:
- лимени орман (3080x1900x250)мм
ком. 1
- партинакс плоча (3000x1850x8)мм
ком. 1
- топљиви опсигурачи ЕЗ-/25А
ком. 15
- помоћни контактор ЦНП 21 31
ком. 1
- главни прекидач КС1- 250
ком. 1
- пертинакс плоча (220x400x5)мм
ком.42
- трофазно двотарифно бројило тип:"ДБ2", "ЕНЕЛ"-Београд
3x220/380 В, 50 Хз, 10-40 А кл. 1
ком.38
- трофазно двотарифно бројило тип:"ДБ2", "ЕНЕЛ"-Београд
3x220/380 В, 50 Хз, 10-80 А кл. 1
ком. 1
- сигнална светиљка
.
ком. 1
- натписне плочице НП 50
- аутоматски осигурачи тип: "Ц16А"-"МИНЕЛ"-Београд,
3П (лимитатори)
ком.38
- аутоматски осигурачи тип: "Ц63А"-"МИНЕЛ"-Београд,
3П (лимитатори)
ком. 1
- реле ТРП-59 са подножјем ТЛК-1359
ком. 1
- струјне шине ЕЦуФ30 (40x5) мм
- аралдитни изолатори 0,5кВ,"ИП1", "ФМТ"-Зајечар ком. 20
и сав остали потребан материјал (водови за повезивање,
завртњеви, папучице и сл.) по потреби. У разводном
орману предвидети 20% простора за проширење.
X
=
Страна 86 од 108
0,00
Предмер и предрачун Л5 и Л6
ПОЗ ОПИС
Ј.М. КОЛИЧИНА
УКУПНО
3 Испорука, материјала, монтажа, уградња опреме и
повезивање мерно-разводних ормана (М.Р.О.Х.Л5.) и
(М.Р.О.Х.Л6.), типа: "ДМС-1" за потребе хидрантских
постројења обе ламеле, производње: "Евротехна"- Краљево
или еквивалент, који се поставља на предвиђеним местима
у приземљу ЛАМЕЛЕ -5 и ЛАМЕЛЕ-6. Мерно разводни орман
је основних димензија: (220x800x220)мм, са застакљеним
отворима на вратима наспрам бројчаника бројила и
уклопног сата. Орман је је израђен од два пута декапираног
лима дебљине 2мм, заштићен темељном бојом и офарбан
лаком у боји по жељи инвеститора у механичкој заштити
ИП33, снабевен је бравом за закључавање и мостом од
бакарне плетенице у коме треба уградити следећу потребну
опрему:
- лимени орман (220x700x220)мм
ком. 1
- партинакс плоча (220x650x8)мм
ком. 1
- пертинакс плоча (220x400x5)мм
ком.1
- трофазно двотарифно бројило тип:"ДБ2", "ЕНЕЛ"-Београд
3x220/380 В, 50 Хз, 10-40 А кл. 1
ком.1
- натписне плочице НП 50
- аутоматски осигурачи тип: "Ц10А"-"МИНЕЛ"-Београд,
3П (лимитатори)
ком.1
- Топљиви осигурачи тип:"ТЗ-10/25А"-"ЕП"
Аранђеловац, 3П
ком. 1
и сав остали потребан материјал (водови за повезивање,
завртњеви, папучице и сл.) по потреби. У разводном
орману предвидети 20% простора за проширење.
ком.
2
X
ком.
70
X
0,00
4 Набавка, испорука, монтажа и шемирање стамбених
спратних троредних ПВЦ-разводних потабли
(Р.Т.Л.5.1,2,3,4,5......35, и Р.Т.Л.6.1,2,3,4,5.....35.), које се
монтирају на зиду и одређеној висини у сваком стану обе
ламеле објекта према распореду датом у прилогу графичке
документације. Позиција обухвата постављање и
повезивање комплетне предвиђене опреме у разводним
поптаблама што укупно износи:
- аутоматски осигурачи тип: МЦ32Л6 А 1пол. ком. 1
- аутоматски осигурачи тип: МЦ32Л10 А 1пол. ком. 2
- аутоматски осигурачи тип: МЦ32Л16 А 1пол. ком.12
- аутоматски осигурачи тип: МЦ32Л16 А 3пол. ком. 1
- заштитна диферен. склопка ФИД-25/0,03 А 4пол ком. 1
- сигнална сијалица, уграђена у доњем
делу поклопца, црвене боје
ком. 1
НАПОМЕНА: Овом позицијом је обухваћен сав потребан
везни материјал и остали ситан материјал са повезивањем
на водовне инсталације. У разводним потаблама
предвидети 20% резерве за проширење.
=
Страна 87 од 108
0,00
Предмер и предрачун Л5 и Л6
ПОЗ ОПИС
Ј.М. КОЛИЧИНА
УКУПНО
5 Набавка, испорука, монтажа кабловских прикључних
ормарића (К.П.К.Л5 и К.П.К.Л6.) сличних типу: ЕДН1-250
према: ТП бр. 13 ЕД. Кабловско прикључни ормарићи су
израђени од тврдог полиестра за монтажу у зиду.
Ормане опремити следећом опремом:
- ННВУ осигурачи НВО-1-160/250А
ком. 3
- струјна шина Цу 40x5 мм
ком. 1
- аралдитни изолатори 0,5 кВ "ИП"
ком. 2
- стезаљке за прикључење фазних и неутр. проводника.
Са спољне стране на врата (К.П.К.Л5 и Л6.) ормана треба да
стоји ознака за високи напон, а са унутрашње стране се
налази величина напона, највећа дозвољена струја
осигурача и систем заштите од опасног напона додира.
Закључавање (К.П.К.Л5 и Л6.) ормана врши се типском
бравом Електродистрибуције. Позиција обухвата комплетно
постављање и повезивање кабловских прикључних
ормарића (К.П.К.Л5 и Л6.), што укупно износи:
ком.
2
X
=
0,00
ком.
2
X
=
0,00
0,00
ком
47
X
=
0,00
ком
54
X
=
0,00
6 Набавка, испорука, монтажа кабловског прикључног
ормарића (К.П.К.Х.Л5.) и (К.П.К.Х.Л6.) сличних типу: ЕДН0100 према: ТП бр. 13 ЕД. Кабловско прикључни ормарићи су
израђени од тврдог полиестра за монтажу у зиду. Ормане
опремити следећом опремом:
- ННВУ осигурачи НВ00-32/100А
ком. 3
- струјна шина Цу 25x5 мм
ком. 1
- аралдитни изолатори 0,5 кВ "ИП"
ком. 2
- стезаљке за прикључење фазних и неутр. проводника.
Са спољне стране на врата (К.П.К.Х.Л5 и Л6.) ормана треба
да стоји ознака за високи напон, а са унутрашње стране се
налази величина напона, највећа дозвољена струја
осигурача и систем заштите од опасног напона додира.
Закључавање (К.П.К.Х.Л5 и Л6.) ормана врши се типском
бравом Електродистрибуције. Позиција обухвата комплетно
постављање и повезивање кабловских прикључних
ормарића (К.П.К.Х.Л5 и Л6.), што укупно износи:
Ц.
РАЗВОДНИ ОРМАНИ И ПОТАБЛЕ УКУПНО:
Д. ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА:
1 Набавка, испорука, монтажа и повезивање комплет
светиљки са сијалицама са ужаренин влакном тип: "БИН43/100W/Е27/ИП40", производње: "БУЦК"-Београд или
еквивалент, које се монтирају на плафону или зиду у
заједничким ходницима обе ламеле објекта по распореду
датом у прилогу графичке документације. Позиција обухвата
комплетно постављање и повезивање светиљки што износи:
2 Набавка, испорука, монтажа и повезивање комплет
светиљки са сијалицама са ужаренин влакном тип: "БИН15/100W/Е27/ИП65", производње: "БУЦК"-Београд или
еквивалент, које се монтирају на зиду или плафону у
заједничким ходницима у подруму обе ламеле објекта по
распореду датом у прилогу графичке документације.
Позиција обухвата комплетно постављање и повезивање
светиљки што износи:
Страна 88 од 108
Предмер и предрачун Л5 и Л6
ПОЗ ОПИС
Ј.М. КОЛИЧИНА
УКУПНО
3 Набавка, испорука, монтажа и повезивање комплет
светиљки са сијалицама са ужаренин влакном тип: "БИН44/100W/ИП40", производње: "БУЦК"-Београд или
еквивалент, које се монтирају на изнад улазних врата главног
улаза у у обе ламеле објекта по распореду датом у прилогу
графичке документације. Позиција обухвата комплетно
постављање и повезивање светиљки што износи:
ком
3
X
=
0,00
ком
6
X
=
0,00
ком
9
X
=
0,00
ком
45
X
=
0,00
ком
22
X
=
0,00
4 Набавка, испорука, монтажа и повезивање комплет уградних
светиљки са компактним сијалицама тип: "БСО-1206-БОX1x25W/ИП65", производње: "БУЦК"-Београд или еквивалент,
које се монтирају испред главног заједничког улаза у објекат
према распореду датом у прилогу графичке документације.
Позиција обухвата комплетно постављање и повезивање
светиљки што износи:
5 Набавка, испорука, монтажа и повезивање комплет
декоративних светиљки на стубћу са компактним сијалицама
тип: "БСО-1530-ФАРО-2x9W/ИП65", производње: "БУЦК"Београд или еквивалент, које се монтирају поред главног
заједничког улаза у оба објекта, по распореду датом у
прилогу графичке документације. Позиција обухвата
комплетно постављање и повезивање светиљки што укупно
износи:
6 Набавка, испорука, монтажа и повезивање комплет "ПАНИК"светиљки са флуоросцентним сијалицама тип: "БПНПРАТИЦА-1x8W/ИП40", са аутономијом рада у безнапонском
стању од 3х, производње: "БУЦК"-Београд или еквивалент,
које се монтирају на зиду или плафону главних заједничких
ходника обе ламеле објекта по распореду датом у прилогу
графичке документације. Позиција обухвата комплетно
постављање и повезивање светиљки што укупно износи:
7 Набавка, испорука, монтажа и повезивање комплет "ПАНИК"светиљки са флуоросцентним сијалицама тип: "БПНПРАТИЦА-1x8W/ИП55", са аутономијом рада у безнапонском
стању од 3х, производње: "БУЦК"-Београд или еквивалент,
које се монтирају на зиду или плафону у подруму обе
ламеле објекта по распореду датом у прилогу графичке
документације. Позиција обухвата комплетно постављање и
повезивање светиљки што износи:
Д.
Е.
0,00
СВЕТИЉКЕ УКУПНО:
ПРЕКИДАЧИ И ПРИКЉУЧНИЦЕ
1 Испорука, набавка и постављање обичних монофазних
прикључница типа: "КАПТИКА" - Легранд, 2П+Е, 10/16А, 250В,
кат. бр. 7821 11 беле боје или еквивалент. Монофазне
прикључнице се постављају у зиду у комплетном стамбеном
делу обе ламеле објекта на одређеној висини према
распореду датом у прилогу графичке документацији и
повезане су инсталационим каблом ПП-Y-3x2,5мм²
положеног у зиду испод малтера. Позиција обухвата: ПВЦ
разводне кутије Ø60мм, клеме и остали потребан материјал
за уградњу што укупно износи:
ком
1094
X
=
Страна 89 од 108
0,00
Предмер и предрачун Л5 и Л6
ПОЗ ОПИС
Ј.М. КОЛИЧИНА
УКУПНО
2 Испорука, набавка и постављање обичних монофазних
прикључница повећане заштите ИП55 са заштитним
поклопцем типа: "КАПТИКА" - Легранд, 2П+Е, 10/16А, 250В,
беле боје или еквивалент. Монофазне прикључнице са
заштитним поклопцем се постављају у зиду у свим
купатилима стамбеног дела обе ламеле објекта за потребе
веш машина на одређеној висини према распореду датом у
прилогу графичке документацији и повезане су
инсталационим каблом ПП-Y-3x2,5мм² положеног у зиду
испод малтера. Позиција обухвата: ПВЦ разводне кутије
Ø60мм, клеме и остали потребан материјал за уградњу што
укупно износи:
3 Испорука, набавка и постављање монофазних "ОГ"прикључница повећане заштите ИП55 са заштитним
поклопцем типа: "ПЛЕXО" - Легранд, 2П+Е, 10/16А, 250В,
сиве боје или еквивалент. Монофазне "ОГ"-прикључнице са
заштитним поклопцем се постављају на зиду у техничким
просторијама и у топлотној подстаници у подруму обе
ламеле објекта на одређеној висини према распореду датом
у прилогу графичке документацији и повезане су
инсталационим каблом "халоген фрее" Н2ХX-3x2,5мм²
постављеног на одстојним обујмицама "халоген фрее"
сличних типу: "ОБО", "ОГ"-инсталација. Позиција обухвата:
клеме и остали потребан материјал за уградњу што укупно
износи:
4 Испорука, набавка и постављање обичних трофазних
прикључница типа: "КАПТИКА" - Легранд, 3П+Е, 10/16А, 250В,
беле боје или еквивалент. Трофазне прикључнице се
постављају у зиду у свим кухињама стамбеног дела обе
ламеле објекта за потребе електричних шпорета на
одређеној висини према распореду датом у прилогу
графичке документацији и повезане су инсталационим
каблом ПП-Y-5x2,5мм² положеног у зиду испод малтера.
Позиција обухвата: ПВЦ разводне кутије, клеме и остали
потребан материјал за уградњу што укупно износи:
ком
70
X
=
0,00
ком
3
X
=
0,00
ком
70
X
=
0,00
ком
1
X
=
0,00
ком
210
X
=
0,00
5 Испорука, набавка и постављање трофазне "ОГ"прикључница повећане заштите ИП55 са заштитним
поклопцем типа: "ПЛЕXО" - Легранд, 3П+Е, 10/16А, 250В,
сиве боје или еквивалент. Трофазне "ОГ"-прикључнице са
заштитним поклопцем се постављају на зиду у топлотној
подстаници у подруму ЛАМЕЛЕ-6 на одређеној висини према
распореду датом у прилогу графичке документацији и
повезана је инсталационим каблом "халоген фрее" Н2ХX5x2,5мм² постављеног на одстојним обујмицама "халоген
фрее" сличних типу: "ОБО", "ОГ"-инсталација. Позиција
обухвата: клеме и остали потребан материјал за уградњу
што укупно износи:
6 Испорука, набавка и постављање обичних једнополних
прекидача типа: "КАПТИКА" - Легранд, 10АX, 6А, 250В, кат.
бр. 782 100 беле боје или еквивалент. Инсталациони
прекидачи се постављају у зиду у комплетном стамбеном
делу обе ламеле објекта на одређеној висини према
распореду датом у прилогу графичке документацији а
повезани су инсталационим каблом ПП-Y-3x1,5мм²
положеног у зиду испод малтера. Позиција обухвата: ПВЦ
разводне кутије Ø60мм, клеме и остали потребан материјал
за уградњу што укупно износи:
Страна 90 од 108
Предмер и предрачун Л5 и Л6
ПОЗ ОПИС
Ј.М. КОЛИЧИНА
УКУПНО
7 Испорука, набавка и постављање сериских прекидача типа:
"КАПТИКА" - Легранд, 10АX, 6А, 250В, кат. бр. 782 102 беле
боје или еквивалент. Инсталациони сериски прекидачи се
постављају у зиду у комплетном стамбеном делу обе ламеле
објекта на одређеној висини према распореду датом у
прилогу графичке документацији а повезани су
инсталационим каблом ПП-Y-3x1,5мм² положеног у зиду
испод малтера. Позиција обухвата: ПВЦ разводне кутије
Ø60мм, клеме и остали потребан материјал за уградњу што
укупно износи:
ком
142
X
=
0,00
ком
24
X
=
0,00
ком
70
x
=
0,00
ком
74
x
=
0,00
ком
70
x
=
0,00
8 Испорука, набавка и постављање наизменичних
инсталационих прекидача типа: "КАПТИКА" - Легранд, 10АX,
6А, 250В, кат. бр. 782 104 беле боје или еквивалент.
Инсталациони наизменични прекидачи се постављају у зиду
у комплетном стамбеном делу обе ламеле објекта на
одређеној висини према распореду датом у прилогу
графичке документацији а повезани су инсталационим
каблом ПП-Y-3x1,5мм² положеног у зиду испод малтера.
Позиција обухвата: ПВЦ разводне кутије Ø60мм, клеме и
остали потребан материјал за уградњу што укупно износи:
9 Испорука, набавка и постављање инсталационих тастера за
звоно типа: "КАПТИКА" - Легранд, 6А, 250В, беле боје или
еквивалент. Инсталациони тастери за звона се постављају у
зиду поред улазних врата сваког стана у ходничком делу обе
ламеле објекта на одређеној висини према распореду датом
у прилогу графичке документацији а повезани су са
електричним звонима у разводним потаблама
инсталационим каблом ПП-Y-3x1,5мм² положеног у зиду
испод малтера. Позиција обухвата: ПВЦ разводне кутије
Ø60мм, клеме и остали потребан материјал за уградњу што
укупно износи:
10 Испорука, набавка и постављање инсталационих тастера за
степеништно светло типа: "КАПТИКА" - Легранд, 6А, 250В,
беле боје или еквивалент. Инсталациони тастери за
степеништно светло се постављају у зиду поред улазних
врата сваког стана у ходничком делу обе ламеле објекта на
одређеној висини према распореду датом у прилогу
графичке документацији а повезани су са електричним
звонима у разводним потаблама инсталационим каблом ППY-3x1,5мм² положеног у зиду испод малтера. Позиција
обухвата: ПВЦ разводне кутије Ø60мм, клеме и остали
потребан материјал за уградњу што укупно износи:
11 Испорука, набавка и постављање "ИНДИКАТОРА"-за купатила
типа: "КАПТИКА" - Легранд, 16А, 250В, беле боје или
еквивалент. Индикатори се постављају у зиду поред улазних
врата у свим купатилима стамбеног дела обе ламеле објекта
на одређеној висини према распореду датом у прилогу
графичке документацији и повезани су инсталационим
каблом ПП-Y-3x2,5мм² положеног у зиду испод малтера.
Позиција обухвата: ПВЦ разводне кутије, клеме и остали
потребан материјал за уградњу што износи:
Страна 91 од 108
Предмер и предрачун Л5 и Л6
Ј.М. КОЛИЧИНА
ПОЗ ОПИС
12 Испорука, набавка и постављање заптивних "ОГ"-прекидача
ИП55 сериских или једнополних за потребе подрумских
просторија обе ламеле објекта типа: "ПЛЕXО" - Легранд, 16А,
250В, сиве боје или еквивалент. "ОГ"-прекидачи се
постављају на зиду поред улазних врата у главним
ходницима подрума обе ламеле објекта на одређеној
висини према распореду датом у прилогу графичке
документацији и повезани су инсталационим каблом
"халоген фрее" Н2ХX-3x2,5мм² постављеног на одстојним
обујмицама "халоген фрее" сличних типу: "ОБО", "ОГ"инсталација. Позиција обухвата: ПВЦ разводне "ОГ"-кутије,
клеме и остали потребан материјал за уградњу што укупно
износи:
13 Испорука, набавка и постављање малих вентилатора 100W за
проветравање купатилима у обе ламеле објекта, који се
укључују заједно са светлом купатила. Вентилатори су
постављени према распореду датом у прилогу графичке
документације и повезани су инсталационим каблом ПП-Y3x1,5мм² постављеног испод малтера. Позиција обухвата:
ПВЦ разводне кутије, клеме и остали потребан материјал за
уградњу што укупно износи:
УКУПНО
ком
16
x
=
0,00
ком
70
x
=
0,00
паушал.
1
x
=
0,00
0,00
ком.
2
X
=
0,00
м
40
X
=
ЗАШТИТА ОД ИНДИРЕКТНОГ НАПОНА ДОДИРА УКУПНО:
0,00
0,00
14 Испорука, набавка и постављање разводних ПВЦ-кутија
Ø78мм и (100x100)мм, за потребе комплетних електричних
инсталација обе ламеле објекта. Разводне кутије се
постављају у малтеру према распореду датом у прилогу
графичке документације. Позиција обухвата набавку и
постављање: ПВЦ разводних кутија чија се количина узима
паушално и износи:
Е.
Ф.
ПРЕКИДАЧИ И ПРИКЉУЧНИЦЕ УКУПНО:
ЗАШТИТА ОД ИНДИРЕКТНОГ НАПОНА ДОДИРА:
1 Набавка, испорука, израда и уградња на фасади обе ламеле
објекта на предвиђеном месту лимених ормана (ШИП) са
бакарним шинама Цу-30x5мм које повезују са темељним
уземљивачем и поцинкованом траком П25 СРПС Н.Б4.901.
(Фе/Зн-25x4 мм). Са поцинкованом траком и бакарним
шинама проводником П/Ф-1x16мм² спојити све металне
масе, цеви канализације, водовода, грејања, ормана и
разводних потабли (Р.Т, ПТТ, РТ-ТВ и РТ-ИНТ). Све везе
металних маса урадити квалитетно преко прописних
обујмица, што укупно износи:
2 Набавка, испорука, полагање и повезивање посебног
проводника типа: П-1x70мм², 1кВ, Цу од (ШИП)-а до мерно
разводних ормана (М.Р.О.Л5.) и (М.Р.О.Л6.), обе ламеле
објекта. Позиција обухвата комплетно повезивање заштитног
проводника на оба краја што укупно износи:
Ф.
Г.
ИНСТАЛАЦИЈА ТЕЛЕФОНА:
1 Испорука и полагање телефонског прикључног кабла у
постављеној кабловској канализацији између постојећег
кабловског ТТ-окна бр.ПКО1, које се налази у близини
објекта и даље до новопројектованог кабловског ТТ-окна
бр.НКО2, (према Техничким Условима ПТТ- Србије).
Телефонски кабли тип: ТК ДСП(30)59-400×2×0.4мм², ГМ се
поставља у новопројектованој телефонској канализацији и
ПЕ-цевима Ø100мм и у рову 0,8м. Укупна дужина напојног
телефонског кабла узета је око 40м, (праву дужину кабла
узети на лицу места приликом наручивања), што укупно са
постављањем и обостраног повезивања износи:
м
40
X
=
Страна 92 од 108
0,00
Предмер и предрачун Л5 и Л6
ПОЗ ОПИС
Ј.М. КОЛИЧИНА
УКУПНО
2 Испорука и полагање телефонског прикључног кабла у
постављеној кабловској канализацији између
новопројектованог кабловског ТТ-окна бр.НКО2, које се
налази у близини објекта и даље до новопројектованог
кабловског ТТ-окна бр.НКО3, (према Техничким Условима
ПТТ- Србије). Телефонски кабли тип: ТК ДСП(30)59150×2×0.4мм², ГМ се поставља у новопројектованој
телефонској канализацији и ПЕ-цевима Ø100мм и у рову
0,8м. Укупна дужина напојног телефонског кабла узета је око
40м, (праву дужину кабла узети на лицу места приликом
наручивања), што укупно са постављањем и обостраног
повезивања износи:
м
70
X
=
0,00
м
90
X
=
0,00
ком
2
X
=
0,00
ком.
70
X
=
0,00
70
X
=
ТЕЛЕФОНСКА ИНСТАЛАЦИЈА УКУПНО:
0,00
0,00
3 Набавка и полагање ПЕ-цеви Ø100мм у којима се поставља
прикључни телефонски кабли тип ТК ДСЛ(30)59-50x2x0,4мм,
ГМ, према ПТТ условима на траси од новопројектованој ПТТкабловског окна бр.НКО3 до новопостављених ПТТ (ИТО
ЛИИ)-ормана у обе ламеле објекта са повезивањем на јавну
телефонску мрежу. Цеви обавезно положити на целој траси
од новопројектованог ПТТ-кабловског окна бр.НКО3 до
прикључних ормарића. Укупна дужина телефонског кабла за
обе ламеле узета је око Л=35+55=90м, (праву дужину узети
на лицу места пре наручивања), што износи:
4 Набавка, испорука и монтажа новопројектованих
прикључних телефонских ормарића ПТТ (ИТО-ЛИИ) са
кабловским главама и одређеним бројем реглета, који се
монтирају на предвиђеним местим на зиду у улазним
деловима приземља обе ламеле посебно како је то дато у
Техничким Условима ПТТ-Србије и у прилогу графичке
документације. Набавка постављање и повезивање ПТТормана укупно износи:
5 Испорука материјала и израда инсталације телефона
полагањем инсталационих телефонских каблова ИY(Ст)Y2x2x0,8мм у ПВЦ-гибљивом цреву и испод малтера. Сви
телефонски каблови полазе из новопостављених ПТТ (ИТОЛИИ)-ормана постављених у приземљу обе ламеле објекта и
долазе до телефонских прикључница у сваком стану.
Просечна дужина телефонских каблова по нормативу износи
око 15м, што укупно са постављањем и повезивањем
телефонских каблова на обе стране износи:
6 Испорука, набавка и постављање обичних телефонских
прикључница типа: "КАПТИКА" - Легранд, РЈ 11, кат. бр. 7821
14 беле боје или еквивалент. Телефонске прикључнице се
постављају у зиду у комплетном стамбеном делу обе ламеле
објекта на одређеној висини према распореду датом у
прилогу графичке документацији и повезане су
инсталационим телефонским каблом ИY(Ст)Y-2x2x0,8мм
постављеним у ПВЦ-гибљивом цреву и испод малтера.
Позиција обухвата: ПВЦ разводне кутије Ø60мм, клеме и
остали потребан материјал за уградњу што укупно износи:
ком
Г.
Страна 93 од 108
Предмер и предрачун Л5 и Л6
ПОЗ ОПИС
Х.
Ј.М. КОЛИЧИНА
УКУПНО
ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА ТВ-Р МРЕЖЕ:
1 Набавка, испорука, монтажа, опремање и повезивање
централних појачавачких система ТВ-мреже производње:
"МИЛМАР електроник" - Ниш или еквивалент, и ТВ-ормана
који се постављају на зиду у поткровљима обе ламеле
објекта према распореду датом у прилогу графичке
документације са следећом опремом:
- лимени разводни орман сл. типу: ДСА 800/01 ком.1
- исправљачка јединица 220В/12В, 0,36А
ком.1
- дистрибутивни појачавач САБ 301/А
ком.1
- разводна кутија 1000 W2
ком.1
Остали неспецифициран материјал.
Позиција обухвата испитивање и умрежавање целом
система што укупно износи:
НАПОМЕНА: Тип и број појачавача и конвектора као и осталу
потребну опрему одредити са испоручиоцем опреме
"МИЛМАР електроник" тек након мерења сигнала на лицу
места.
2 Набавака, испорука, уградња у зиду у степеништом делу
објекта елемената развода ТВ-Р инсталација са следећом
опремом.
- одводне кутије ИТ 4W-10
ком. 2
- одводне кутије ИТ 3W-12
ком. 2
- одводне кутије ИТ 4W-12
ком. 2
- одводне кутије ИТ 3W-16
ком. 3
- одводне кутије ИТ 4W-16
ком. 3
- одводне кутије ИТ 3W-20
ком. 1
- конектор Ф60К
ком.70
и остали неспецифициран материјал.
Све комплет материјал и радна снага.
ком
2
X
=
0,00
ком
1
X
=
0,00
ком
70
X
=
0,00
ком
70
X
=
0,00
0,00
3 Набавка, испорука и израда ТВ-инсталације каблом РФ75-52Ф/В постављеног у ПВЦ-гибљивом цреву Ø16мм.
Инсталациони ТВ-кабли полази директно из ТВ-ормана ДСА
800/01 постављених у поткровљима обе ламеле посебно и
долази до ТВ-прикључница у сваком стану. Просечна дужина
инсталационих ТВ-каблова по нормативу износи око 18м,
што укупно са постављањем и повезивањем каблова на обе
стране износи:
4 Испорука, набавка и постављање обичних ТВ-прикључница
типа: "КАПТИКА" - Легранд, кат. бр. 7821 15 беле боје или
еквивалент. ТВ-прикључнице се постављају у зиду у
комплетном стамбеном делу обе ламеле објекта на
одређеној висини према распореду датом у прилогу
графичке документацији и повезане су антенским каблом
РФ75-5-2Ф/В постављеним у ПВЦ-гибљивом цреву и испод
малтера. Избор и тип ТВ-антене или кабловске мреже
одређује инвеститор по свом слободном избору. Позиција
обухвата: ПВЦ разводне кутије Ø60мм, клеме и остали
потребан материјал за уградњу што укупно износи:
Х.
ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА ТВ-Р МРЕЖЕ:
Страна 94 од 108
Предмер и предрачун Л5 и Л6
Ј.М. КОЛИЧИНА
ПОЗ ОПИС
К.
УКУПНО
ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ДОЈАВЕ ПОЖАРА:
1 Набавка, испорука, уградња комплетне опреме за ручну
дојаву и сигнализацију пожара са централама сличне типу:
QС-СЗ “QВАДЕЛ” - Ниш или еквивалент, које се постављају на
зиду на одређеној висини у улазним ходницима приземља
обе ламеле објекта са следећом опремом:
- зонски модул
ком. 1
- пуњач акумулатора
ком. 1
- акумулатор 24В/8,5Ах
ком. 1
- орман (монтажа на зид)
ком. 1
и остали неспецифициран материјал.
Централе заштите од пожара ЗОП имају аутономију рада 72
сата у безнапонском стању и могућност рада од мин.30мин у
пожарном стању. Позиција обухвата комплетно постављање
и повезивање опреме што укупно износи:
ком
2
X
=
0,00
ком
16
X
=
0,00
ком
4
X
=
0,00
ком
16
X
=
0,00
ком
4
X
=
ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА ДОЈАВЕ ПОЖАРА УКУПНО:
0,00
0,00
2 Набавка, испорука, и монтажа на зиду ручних јављача
пожара ИП55 сличних типу: РЈП 20 “QВАДЕЛ”- Ниш или
еквивалент, који се монтирају на одређеној висини у
ходничким деловима обе ламеле објекта по распореду
датом у прилогу графичке документације. Позиција обухвата
комплетно постављање ручних јављача пожара и
умрежавање са "ЗОП"-централом, што износи:
3 Набавка, испорука и монтажа на зиду на одређеној висини
алармних сирена 24В/114дБ сличних типу: QАС “QВАДЕЛ”Ниш или еквивалент, са могућношћу рада истих до
мин.30мин у пожарном стању, које се постављају у
ходничким деловима подрума, приземља и поткровља обе
ламеле објекта по распореду датом у прилогу графичке
документације, што укупно износи:
4 Набавка, испорука материјала и израда противпожарне
инсталације кабловима ИY(Ст)Y-2x0,8мм², постављеним у
ПВЦ-гибљивом цреву и испод малтера за потребе
повезивања ручних јављача пожара са ЗОП-централама и
алармним сиренама у обе ламеле објекта. Просечна дужина
каблова је 12м, што укупно износи:
5 Набавка, испорука и монтажа материјала за повезивање и
напајање алармних сирена за дојаву пожара кабловима ПП-Y3x1,5мм² или Н2ХX-3x1,5мм², који се поставља у зиду испод
малтера и у подруму у ПВЦ-цевима "халоген фрее" и
одстојним обујмицама "халоген фрее" сличних типу "ОБО",
"ОГ"-инсталација. Инсталациони кабли се повезује са
алармним ЗОП-централама у обе ламеле објекта. Просечна
дужина инсталционих каблова износи око 16м, што са
повезивањем укупно износи:
К.
Л.
ИНСТАЛАЦИЈА ИНТЕРФОНСКОГ СИСТЕМА:
1 Набавка, испорука и уградња интерфонског појачавача са
аудио и видео надзора на улазу обе ламеле објекта са
централама приозводње: "ТСС" у лименим орманима, који
се постављају на зиду у ходницима приземља обе ламеле
објекта према диспозицији датом у прилогу графичке
документације што укупно износи:
ком.
2
X
=
Страна 95 од 108
Предмер и предрачун Л5 и Л6
Ј.М. КОЛИЧИНА
ПОЗ ОПИС
2 Набавка, испорука, монтажа и повезивање улазног позивног
панела који се састоји из следећих елемената:
- модуларни панел
ком. 1
- модуларни панел
ком. 1
- микрозвучник
ком. 1
- микрокамера
ком. 1
- кутија
ком. 1
- маска
ком. 1
- напојна јединица 220/12 В
ком. 1
Позиција обухвата комплетно повезивање система.
УКУПНО
ком.
2
X
=
ком.
1
X
=
ком.
1
X
=
ком.
1
X
=
ком.
70
X
=
ком.
70
X
=
ком.
2
X
=
компл.
2
X
=
3 Набавка, испорука, уградња и повезивање електричне браве
на улазним заједничким вратима.
4 Набавка, испорука и уградња механичке браве са полугом,
уметком и металним точкићем са унутрашње стране улазних
заједничких врата.
5 Набавка, испорука, уградња и повезивање тастера за
отварање улазних заједничких врата са унутрашње стране.
6 Набавка, испорука, монтажа и повезивање аудио/видео
апарата у сваком стану објекта.
7 Набавка, испорука, полагање и повезивање инсталације
интерфона у комплетном стамбеном делу обе ламеле
објекта каблом ИY(Ст)Y-2x2x0,8мм², који се поставља у ПВЦгибљивом цреву испод малтера. Просечна дужина
инсталационог кабла по интерфонској јединици и по стану је
око стану је 14м што укупно са повезивањем износи:
8 Набавка, испорука, полагање и повезивање инсталације
електричне браве и тастера за отварање врата од напојних
јединица до предметних уређаја каблом ИY(Ст)Y 2x0,8мм²,
који се поставља у ПВЦ-гибљивом цреву испод малтера.
Просечна дужина напојног кабла по изводу износи око 8м,
што укупно са повезивањем износи:
9 Испитивање целокупне интерфонске инсталације и пуштање
у рад укупно износи:
Л.
Н
0,00
ИНСТАЛАЦИЈА ИНТЕРФОНСКОГ СИСТЕМА УКУПНО:
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ГРОМОБРАНСКЕ ХВАТАЉКЕ ЗА РАНО СТАРТОВАЊЕ
Тип ,, PREVECTRON 2 MILLENIJUM -Т4.50,, INDOLEC France
1 Испорука набавка и монтажа громобранске хватаљке за рано
стартовање тип ,, ПРЕВЕКТРОН 2 Миленијум -Т4.50,, типа ,,
Инделек,, или еквивалент. Громобранска хватаљка је
израђена од висококвалитетног прохрома и поставља се на
носећем јарболу на кровној конструкцији објекта како је то
приказано у графичкој документацији. У цену урачуната
набавка хватаљке, израда носећег јарбола укупне висине
h=6,5 m заједно са монтажом.
ком
1
х
=
м
120
х
=
ком
20
х
=
2 Испорука и монтажа поцинковане траке Fe/Zn 20x3 mm,
NGO84, која се поставља на крову и фасади објекта према
распореду датом у графичкој документацији.
3 Испорука и монтажа потпоре за ношење кровних прихватних
водова тип NGO26, D, или сличне, који се поставља на крову
објекта по распореду датом у прилогу графичке
документације. Плача се комплет материјал и радна снага.
Страна 96 од 108
Предмер и предрачун Л5 и Л6
Ј.М. КОЛИЧИНА
ПОЗ ОПИС
УКУПНО
4 Испорука и монтажа поцинковане траке Fe/Zn 20x3 mm,
NGO84, која се поставља у темељу објекта према распореду
датом у графичкој документацији. Поцинкована трака се у
темељу објекта заварује на више места за темељну
конструкцију а сви варови се премазују битуменом.
м
200
х
=
ком
2
х
=
ком
1
х
=
ком
1
х
=
1
X
=
0,00
X
=
0,00
ком
1
X
=
ЗАВРШНИ РАДОВИ И АТЕСТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УКУПНО:
0,00
0,00
5 Испорука, набавка и постављање мерних спојева на
вертикалним спустним водовима на фасади објекта тип
NGO52, 58х58 мм у кутијама за мерни спој NGO12 смештених
на фасади . Плаћа се комплет материјал и радна снага.
6 Испорука и монтажа поцинковане траке Fe/Zn 20x4 mm,
NGO84 или проводника P/F -1x16 mm, за изједначење
потенцијала свих металних делова у целом објекту и
повезивање са темељних уземљивачем објекта за
изједначење потенцијала.Паушално
7 Завршетак комплетне громобтанске инсталације,
прибављање одговарајућих атеста за комплетно опрему.
Мерење инсталације и уземљења од стране одговарајућег
института и прибављање елабората као и пуштање у рад
УКУПНО ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА
М.
ЗАВРШНИ РАДОВИ И АТЕСТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
1 По завршетку свих радова извршити крпљење, гипсирање и
малтерисање отвора и зидова који су оштећени приликом
извођења инсталационих водова на електричним
инсталацијама и одвожење шута ван градилишта до 100 м,
што укупно износи:
ком
2 Катастарско снимање постављених енергетских и
телефонских каблова у рову пре затрпавања и увођења нове
трасе каблова у подземни катастар.
пауш.
3 Испитивање комплетне електричне инсталације и мерење
отпора напојних каблова и темељног уземљивача објекта од
стране овлашћеног института и издавање потребних атестних
документација, што укупно износи:
М.
Страна 97 од 108
Предмер и предрачун Л5 и Л6
ПОЗ ОПИС
А
Б
Ц
Д
Е
Ф
Г
Х
К
Л
Н
М
Ј.М. КОЛИЧИНА
УКУПНО
РЕКАПИТУЛАЦИЈА
ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
НАПОЈНИ ВОДОВИ
РАЗВОДНИ ОРМАНИ И РАЗВОДНЕ ПОТАБЛЕ
ИНСТАЛЦИЈАЕ ОСВЕТЉЕЊА
ПРЕКИДАЧИ И ПРИКЉУЧНИЦЕ
ЗАШТИТА ОД ИНДИРЕКТНОГ НАПОНА ДОДИРА
ИНСТАЛАЦИЈА ТЕЛЕФОНА
ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА РТВ МРЕЖЕ
ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ДОЈАВЕ ПОЖАРА
ИНСТАЛАЦИЈА ИНТЕРФОНСКОГ СИСТЕМА
ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА
ЗАВРШНИ РАДОВИ И АТЕСТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ УКУПНО:
Страна 98 од 108
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Предмер и предрачун Л5 и Л6
Ј.М. КОЛИЧИНА
ПОЗ ОПИС
УКУПНО
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
РАДОВА, ОПРЕМЕ И МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗРАДУ ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА ЗА СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ УЛ.МАЈАКОВСКИ У
НИШУ
А
ИНСТАЛАЦИЈА ГРЕЈАЊА
(подразумева се набавка, испорука и уградња)
I
Грејна тела и фина арматура
1
Челични панелни радијатори, типа "Старпан", или еквивалент,
комплет са украсним поклопцима, следећих величина:
Т-22/400, Л=800 мм
Т-22/400, Л=1000 мм
Т-22/400, Л=1200 мм
Т-22/400, Л=1400 мм
2
3
4
ком.
ком.
ком.
ком.
12
3
3
2
x
x
x
x
=
=
=
=
0,00
0,00
0,00
0,00
Т-10/600, Л=400 мм
Т-10/600, Л=600 мм
Т-22/600, Л=400 мм
Т-22/600, Л=600 мм
Т-22/600, Л=800 мм
Т-22/600, Л=1000 мм
Т-22/600, Л=1200 мм
Т-22/600, Л=1400 мм
Цевасти радијатори са носачима и осталим елементима за
причвршћивање следећих величина:
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
68
2
38
49
7
32
31
1
x
x
x
x
x
x
x
x
=
=
=
=
=
=
=
=
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
750/500
Носачи челичних радијтора са потребним прибором за
учвршћивање (комада), тип:
ком.
75
x
=
0,00
Х=600мм - зидни
Х=400мм - зидни
Радијаторски вентили са успонском цеви ХЕРЗ 7650 (прикључна
гарнитура С), за двоцевне системе и за прикључак на под, који се
састоји из следећих елемената:
*термостатски вентил са компресионим
фитингом,одговарајућом термо главом, компресионим
стезним прстеном и коленом (горњи део) и одговарајућом
термо главом
ком.
ком.
488
48
x
x
=
=
0,00
0,00
компл.
248
x
=
0,00
ДН15, са фитингом за пластичне цеви
Угаони радијаторски навојци,тип ХЕРЗ РЛ-5 или сл., димензија:
ком.
75
x
=
0,00
ДН15, са фитингом за пластичне цеви
Ручна одзрачна славина за цевасте радијаторе, тип ХЕРЗ ВО10002-Д
или сл.:
ДН15, са фитингом за пластичне цеви
Славина за пуњење и пражњење,тип ХЕРЗ 1 4119 01, или
сл.,димензија:
Р1/2" (за монтажу у разводним и главним ормарићима)
ком.
75
x
=
0,00
ком.
75
x
=
0,00
ком.
172
x
=
0,00
Р3/8"
Завршни Т комад, димензија:
Р1'' 1/2'' 3/8"
Кугласте славине са лептир руцком МФ ПН6,тип ХЕРЗ КВ903 или сл.,
димензија:
Р3/4"
Р5/4"
Коси регулациони вентил ПН6,тип ХЕРЗ 4017 или сл., димензија:
ком.
140
x
=
0,00
ком.
140
x
=
0,00
ком.
ком.
70
32
x
x
=
=
0,00
0,00
Р3/4"
Аутоматски одзрачни лончићи (прави), димензија:
Р1"
ком.
70
x
=
0,00
ком.
4
x
=
0,00
*разделни вентил (разделник) са компресионим фитингом
(конусни стезни прстен и спољна навртка), за прикључак на
под са затварачем и са спољним навојем Р 1/2" (доњи део)
*спојна цев, дужине 650мм(450мм), Ø15мм
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Угаони термостатски радијаторски вентил са одговарајућом термо
главом,тип ХЕРЗ 1 7724 60 или сл., димензија:
Одзрачно лонче (прави),тип ХЕРЗ ВО 630 или сл., димензија:
Страна 99 од 108
Предмер и предрачун Л5 и Л6
Ј.М. КОЛИЧИНА
ПОЗ ОПИС
20
21
22
УКУПНО
Комплет дистрибутивни колектор са држачима и вентилима, који
омогућавају регулацију протока за сваки радијатор посебно, према
графичкој документацији,тип ХЕРЗ или сл.:
- Ø1" са четири отвора од 1/2"
- Ø1" са пет отвора од 1/2"
- Ø1" са шест отвора од 1/2"
Разводни челични орман од декапираног лима, подубиниа110мм,
висиниа(450 мм), ширине:
ком.
ком.
ком.
76
52
12
x
x
x
=
=
=
0,00
0,00
0,00
450 мм (за 4 прикључка)
500 мм (за 5 прикључка)
550 мм (за 6 прикључка)
Универзални компактни мерач топлотне енергије Суперцал 539,
производјац Сонтеx или еквивалент, следецих карактеристика:
*номинални проток Qн=0,6м3/х
*радни температурни опсег 0-110 Ц
*номинални притисак 16 бара
ком.
ком.
ком.
38
26
6
x
x
x
=
=
=
0,00
0,00
0,00
70
x
=
ком.
Грејна тела и фина арматура
II
Цевна мрежа и арматура
1
Предизоловане вишеслојне цеви (ПЕ-Xц/Ал/ПЕ-Xц) обухваћене у
топлотну изолацију од експандираног полиетилена, димензија:
2
4
5
6
Ф16/12
Ф20/16
Ф26/20
Челичне шавне цеви за извођење инсталације централног грејања,
димензија:
Ф42,4x2,6
Ф48,3x2,6
Ф60,3x2,9
Ф76,1x2,9
За спојни и заптивни материјал хамбуршке лукове, конзоле, држаче,
заштитне чауре, дводелне цевне обујмице, вешаљке за цеви, чврсте
и клизне ослонце, кудељу, ланено уље, гипс и сл. материјал
потребан за извођење и полагање цевне мреже , даје се 40% од
позиције 1,2 и 3.
Комплет разделник и сабирник у главним орманима, израђен од
челичне цеви Ф48,3x2,6 мм дужине 600 мм, са 5 прикључака
(5x3/4").
Ормарићи за смештај сабирника и разделника за назидну уградњу,
са прибором за причвршћивање дистрибутивних колектора,
димензија:
м
м
м
5200
1000
220
x
x
x
=
=
=
0,00
0,00
0,00
м
м
м
м
50
15
24
100
x
x
x
x
=
=
=
=
0,00
0,00
0,00
0,00
0,4
x
=
0,00
14
x
=
0,00
850x850x150 мм
ком.
14
x
=
ком.
Цевна мрежа и арматура
III
Све цеви успонских водова, хоризонталну цевну мрежу, ваздушне
водове, сигурносне водове, радијаторске прикључке и обујмице
добро очистити од површинске корозије и нечистоће свих врста, а
затим два пута премазати заштитним средством против корозије.
2
Целокупну цевну мрежу која пролази кроз подрумске просторије
изоловати минералном вуном у Ал лиму. Изолацију извести након
чишћења цевовода од површинске корозије и нечистоће свих врста,
премаза антикорозивним премазом у два слоја и испитивања
инсталације на хладни водени притисак.
м
Ф60.3x2,9
пречник цеви
ДН32, ДН40
ДН50, ДН65
189
x
=
0,00
0,00
дебљина изолације
40мм
60мм
м2
м2
25
75
x
x
=
=
Термичка заштита и бојење
1
0,00
0,00
Термичка заштита и бојење
1
IV
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Припремно завршни радови
Припремни радови упознавања објекта у циљу извођења
инсталације према пројекту, сређивање доспелог материјала у
магацин на градилишту, обележавање целокупне инсталације и
увођење група у рад. Плаћање паушално
пауш.
1
x
=
Страна 100 од 108
0,00
Предмер и предрачун Л5 и Л6
ПОЗ ОПИС
2
Грађевински радови на пробијању пролаза за цеви, укопавању
дистрибутивних ормарића и цеви у зидове и њихово санирање.
3
Испитивање инсталације према техничким условима из пројекта на
хладни водени притисак, регулација цевне мреже при топлој проби,
сачињавање потребних записника, израда пројекта изведеног стања
и предаја објекта инвеститору.
Ј.М. КОЛИЧИНА
пауш.
пауш.
УКУПНО
1
x
=
1
x
=
Припремно завршни радови
А.
I
II
III
IV
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИНСТАЛАЦИЈЕ ГРЕЈАЊА
Грејна тела и фина арматура
Цевна мрежа и арматура
Заштита и бојење
Припремно завршни радови
УКУПНО А
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Страна 101 од 108
Предмер и предрачун Л5 и Л6
ПОЗ ОПИС
Б
Машински радови
1
Набавка, испорука и уградња плочастог измењивача топлоте,
следећих карактеристика:
3
4
5
6
7
тип: X13 НЦЛ "Данфос" или еквивалент.
Капацитет: 350 кW
Примар: 135/75 °Ц, дп=2 кПа
Секундар: 90/70 °Ц, дп=19 кПа
Прикључак примара: ДН50 ПН16
Набавка испорука и уградња циркулационе пумпе за топлу воду, са
интегрисаном електронском регулацијом снаге yа константни или
варијабилни диференцијални притисак, комплет са спојним и
заптивним материјалом следећих карактеристика:
Произвођач: "Wило" или еквивалент.
тип: Стратос 50/1-9 ПН6
напор: Х=51кПа
Проток: Г=9 м3/х
Набавка испорука и уградња пролазног комбинованог регулационог
вентила, температура флуида до 120°Ц, ДН32 са моторним погоном
ЕПВ3Н/К, сензорима за спољни ваздух и температуру течности, са
одговарајућом рачунском јединицома МР5007 Q/К, произвођач:
"Феникс бб" или еквивалент.
Комбиновани вентил КВ 032/12 ПН16
Набавка, испорука и уградња ултразвучног мерача утрошка
топлотне енергије тип: СОНОМЕТЕР 2000, произвођач: "Данфосс",
Данска или еквивалент, следећих карактеристика:
Номинални пречник ДН32
Номинални проток 5 м3/х
Отпорни термоелементи
Рачунска јединица
Отворени експанзиони суд запремине 500л од лима Ч.0361 у свему
према СРПС М.Е6. 205, са одговарајућим носачима. . Посуда је са
сопственим постољем и има све прикључке према шеми из
графичке документација.Поставља се у тавански простор.
Термичка изолација експанзионог суда минералном вуном
дебљине 100мм у облози од Ал. лима, укупне површине
Набавка, испорука и уградња потапајуће пумпе за одпадну воду
следећих карактеристика:
напор: Х=7 кПа
Проток: Г=140 л/мин
снага мотора: Нм= 0,3 кW
Набавка и испорука одмуљног суда ДН150x800 мм, са прикључцима
ДН15 ПН16 (2 ком), према документацији.
8
Набавка и испорука одзрацних судова од челичних бешавних цеви
са овалним данцима у комплету са испусном цеви и вентилом ДН15
ПН16 ,159x5,4мм према документацији.
9
Набавка и испорука одзрацних судова од челичних бешавних цеви
са овалним данцима у комплету са испусном цеви и вентилом ДН15
ПН16 ,216x6мм,Х=300мм према документацији.
10
Набавка, испорука и уградња вентила од СЛ са контраприрубницама
спојним и заптивним материјалом следећих димензија:
11
УКУПНО
ТЕРМИЧКА ПОДСТАНИЦА
I
2
Ј.М. КОЛИЧИНА
DN25 PN6
DN65 PN6
DN80 PN6
DN15 PN16
DN20 PN16
DN32 PN16
DN50 PN16
Набавка, испорука и уградња хватача нечистоће са
противприрубницама, спојним и заптивним материјалом следећих
димензија:
ком.
1
x
=
0,00
ком.
2
x
=
0,00
ком.
1
x
=
0,00
кпл.
1
x
=
0,00
0,00
0,00
ком.
1
x
=
0,00
4,5
x
=
0,00
1
x
=
0,00
ком.
1
x
=
0,00
ком.
1
x
=
0,00
ком.
1
x
=
0,00
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
1
6
2
4
1
1
2
x
x
x
x
x
x
x
=
=
=
=
=
=
=
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
м2
ком.
Страна 102 од 108
Предмер и предрачун Л5 и Л6
ПОЗ ОПИС
12
13
14
15
16
Ј.М. КОЛИЧИНА
УКУПНО
DN50 PN16
DN80 PN6
Набавка, испорука и уградња навојног кугластог вентила, са спојним
и заптивним материјалом:
ком.
ком.
1
1
x
x
=
=
0,00
0,00
R1/2" PN6
Набавка, испорука и монтажа манометра са прикључком Р1/2"
димензија:
Ф80, Р1/2" опсега 0-6 бар
Ф80, Р1/2" опсега 0-25 бар
Манометарски вентил
Набавка, испорука и монтажа биметалних термометара са
одговарајућим прикључком.
опсега 0-200 Ц
опсега 0-120 Ц
Набавка, испорука и уградња цеви СРПС ЕН 10220, материјала Ч
1212 димензија:-(шавне)
Ф21,3x2,3
Ф33,7x2,3
Ф42,4x2,6
Ф60,3x2,9
Ф76,1x2,9
Ф88,9x3,2
За спојни и заптивни материјал,лукове, ослонце, електроде,
енергију за заваривање, брусне плоче, држаче и остало узима се 50
% од позиције 13
ком.
1
x
=
0,00
ком.
ком.
ком.
2
2
4
x
x
x
=
=
=
0,00
0,00
0,00
ком.
ком.
2
2
x
x
=
=
0,00
0,00
м'
м'
м'
м'
м'
м'
35
40
40
12
10
12
x
x
x
x
x
x
=
=
=
=
=
=
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,5
x
=
0,00
17
Набавка, испорука и уградња сабирника од челичне цеви Ø133x4мм
дужине 660мм, са одговарајућим прикључцима у свему према
детаљу из графичке документације, са одговарајућим ослонцима на
подну конструкцију.
ком.
1
x
=
0,00
18
Набавка, испорука и уградња разделника од челичне цеви
Ø133x4мм дужине 800мм, са одговарајућим прикључцима у свему
према детаљу из графичке документације, са одговарајућим
ослонцима на подну конструкцију.
ком.
1
x
=
0,00
19
Чишћење и површинска заштита темељном бојом цевне мреже и
ослонца
м2
18
x
=
0,00
20
Термичка изолација цевних водова минералном вуном дебљине
50мм у облози од Ал. лима, укупне површине
м2
22
x
=
0,00
21
Припремно завршни радови са транспортом материјала и алата,
разна испитивања, пуштање у рад и предаја радова инвеститору .
пауш.
1
x
=
0,00
Машински радови
II
Електро радови
1
Набавка, испорука и уградња електроразводног ормара са
потребном опремом према шеми
- МРО-1
2
3
4
5
6
7
II
Набавка, испорука и уградња главног напојног кабла :
- ПП-Y 5x4мм²
0,00
ком
1
x
=
0,00
м
30
x
=
0,00
0,00
м
35
x
=
0,00
x
=
0,00
0,00
x
=
0,00
x
=
0,00
0,00
x
=
0,00
Набавка, испорука и уградња каблова за енергетско повезивање :
- ПП-Y 4x1.5мм²
Набавка испорука и монтажа кабла ЛYЦY 2x1,5 мм2 до спољњег
температурног сензора, кабал се полаже на одстојне бакелитне
обујмице. Све комплет.
Набавка испорука и уградња ЛYЦY 2x1,5 мм2 до унутрашњег
температурног сензора.
40
м
м
Израда сабирног вода у подстаници од поцинковане траке ФеЗн
20x3мм ,варење за цевовод и преспајање свих прирубница и
вентила проводником П/Ф 16мм².
пауш.
Испитивање електричне инсталације и мерење отпора
уземљења,отпора изолације , галванске непрекидности са
издавањем стручног налаза.
пауш.
5
1
1
Електро радови
УКУПНО ТЕРМИЧКА ПОДСТАНИЦА
Страна 103 од 108
0,00
0,00
Предмер и предрачун Л5 и Л6
Ј.М. КОЛИЧИНА
ПОЗ ОПИС
УКУПНО
0,00
ПРИПРЕМА ТОПЛЕ САНИТАРНЕ ВОДЕ
Ц
I
1
2
3
4
5
6
Машински радови
Акумулатор санитарне топле воде, запремине 2 м3,са носећом
конструкцијом, са следећом опремом:
- Топловодни грејач за грејање капацитета
116 кW (135/75 оЦ)
- Топловодни грејач за грејање капацитета
36 кW (90/70 оЦ)
- Прирубнички прикључци према графичкој
документацији
- Плашт, грејне спирале и остали елементи који имају
додир са санитарном водом израђују се од
нерђајућег челика
- Испорука са термичком изолацијом
дебљине 100 мм
Електрични котао ЕК32, снаге 32 кW, са опремом за аутоматски рад
и сензорима
ком.
2
x
=
0,00
ком.
2
x
=
0,00
ком.
2
x
=
0,00
ком.
2
x
=
0,00
6
x
=
0,00
ком.
2
x
=
0,00
ком.
2
x
=
0,00
ком.
2
x
=
0,00
ком.
1
x
=
0,00
DN15 PN16
DN20 PN16
DN32 PN16
DN50 PN16
DN65 PN16
Набавка, испорука и уградња вентила за испустање воде из
примарног дела инсталације, следећих димензија:
DN15 PN16
Набавка, испорука и уградња хватача нечистоће са
противприрубницама, спојним и заптивним материјалом следећих
димензија:
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
1
2
1
4
2
x
x
x
x
x
=
=
=
=
=
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ком.
7
x
=
0,00
DN65 PN16
Набавка испорука и уградња пролазног комбинованог регулационог
вентила, температура флуида до 120°Ц, ДН50 са моторним погоном
ЕПВ3Н/К, сензорима за спољни ваздух и температуру течности, са
одговарајућом рачунском јединицома МР5016 Q/К, произвођач:
"Феникс бб" или еквивалент
ком.
1
x
=
0,00
ком.
1
x
=
0,00
Циркулациона пумпа система грејања санитарне воде електричним
котлом, произвођача "WИЛО" или еквивалент, следећих
карактеристика:
- тип: РС 25/6
- димензија: Р1" ПН6
- проток: 1,3 м3/х
- напор: 23 кПа
- електрична снага: 0,100 кW, ЕМ
Набавка испорука и уградња затворене експанзионе посуде за
осигурање електричних котлова са сигурносним вентилом ДН25
,запремине 24л.
Набавка, испорука и уградња лоптастих вентила за повезивање
инсталације са електрокотловима, следећих димензија:
ДН32 ПН6
Набавка испорука и уградња аутоматских одзрацних вентила за
одзрацивање електрокотлова Р1"
7
Набавка испорука и уградња котловских славина за испустање воде
из инсталације електрокотлова, Р1/2".
8
Набавка и испорука одзрацних судова од челичних бешавних цеви
са овалним данцима у комплету са испусном цеви и вентилом ДН15
ПН16 ,159x5,4мм према документацији.
9
Набавка и испорука одзрацних судова од челичних бешавних цеви
са овалним данцима у комплету са испусном цеви и вентилом ДН15
ПН16 ,216x6мм,Х=300мм према документацији.
10
Набавка, испорука и уградња вентила од СЛ са контраприрубницама
спојним и заптивним материјалом,за повезивање примарног дела
инсталације следећих димензија:
11
12
13
Комбиновани вентил КВ 050/32 ПН16
ком.
Страна 104 од 108
Предмер и предрачун Л5 и Л6
ПОЗ ОПИС
14
15
16
17
18
19
Набавка, испорука и уградња ултразвучног мерача утрошка
топлотне енергије тип: СОНОМЕТЕР 2000, произвођач: "Данфосс",
Данска или еквивалент, следећих карактеристика:
Номинални пречник ДН40
Номинални проток 5 м3/х
Отпорни термоелементи
Рачунска јединица
Набавка и испорука одмуљног суда ДН150x800 мм, са прикључцима
ДН15 ПН16 (2 ком), према документацији.
Набавка, испорука и монтажа манометра са прикључком Р1/2"
димензија:
Ф80, Р1/2" опсега 0-6 бар
Ф80, Р1/2" опсега 0-25 бар
Манометарски вентил
Набавка, испорука и монтажа биметалних термометара са
одговарајућим прикључком.
опсега 0-200 Ц
опсега 0-120 Ц
Набавка, испорука и уградња цеви СРПС ЕН 10220, материјала Ч
1212 димензија:-(шавне)
Ф42,4x2,6
Ф60,3x2,9
Ф76,1x2,9
За спојни и заптивни материјал,лукове, ослонце, електроде,
енергију за заваривање, брусне плоче, држаче и остало узима се 50
% од позиције 13
Ј.М. КОЛИЧИНА
УКУПНО
кпл.
1
x
=
0,00
0,00
0,00
ком.
1
x
=
0,00
ком.
ком.
ком.
2
2
4
x
x
x
=
=
=
0,00
0,00
0,00
ком.
ком.
2
2
x
x
=
=
0,00
0,00
м'
м'
м'
15
30
20
x
x
x
=
=
=
0,00
0,00
0,00
0,5
x
=
0,00
20
Чишћење и површинска заштита темељном бојом цевне мреже и
ослонца
м2
18
x
=
0,00
21
Термичка изолација цевних водова минералном вуном дебљине
50мм у облози од Ал. лима, укупне површине
м2
25
x
=
0,00
22
Припремно завршни радови са транспортом материјала и алата,
разна испитивања, пуштање у рад и предаја радова инвеститору .
пауш.
1
x
=
0,00
Машински радови
Д
ПРИКЉУЧНИ ТОПЛОВОД (подразумева се набавка испорука и уградња)
Машински радови
1
Набавка испорука и уградња челичне предизоловане цеви за врелу
воду 135° Ц радног притиска 16 бар за уградњу у ров димензија:
2
3
4
5
6
Ø60,3x2,9 (ДН50)
Ø76,1x2,9 (ДН65)
Ø88,9x3,2 (ДН80)
Набавка испорука и уградња челичих предизолованих лукова
Р=1,5Д, 90°
0,00
0,00
м
м
м
18
12
180
x
x
x
=
=
=
0,00
0,00
0,00
Ø60,3x2,9 (ДН50)
Ø76,1x2,9 (ДН65)
Ø88,9x3,2 (ДН80)
Набавка испорука и уградња заптивног прстена за пролаз кроз зид
за цев:
ком.
ком.
ком.
4
4
10
x
x
x
=
=
=
0,00
0,00
0,00
Ø60,3x2,9 (ДН50)
Ø76,1x2,9 (ДН65)
Ø88,9x3,2 (ДН80)
Набавка испорука и уградња изолационих елемената за спајање
изолационе цеви на местима наставка челичних цеви
(термоскупљајућих спојница).
ком.
ком.
ком.
2
2
2
x
x
x
=
=
=
0,00
0,00
0,00
Ø60,3x2,9 (ДН50)
Ø76,1x2,9 (ДН65)
Ø88,9x3,2 (ДН80)
Дилетациони јастуци за предизоловане цеви, димензија:
ком.
ком.
ком.
14
14
56
x
x
x
=
=
=
0,00
0,00
0,00
48
x
=
0,00
0,00
0,5
x
=
0,00
Ø88,9x3,2 (ДН80)дебљине 40мм
За ситни и заптивни материјал, крајње, капе, спојна места,
ламинатни сунђер, електроде, брусне плоче и остало потребно за
постављање цевне мреже узима се 50% од позиције 1 до 4
ком.
Страна 105 од 108
Предмер и предрачун Л5 и Л6
ПОЗ ОПИС
7
8
9
Ј.М. КОЛИЧИНА
УКУПНО
Набавка испорука и уградња предизолованих, заварних, запорних
вентила са продуженим вретеном и хидрантском капом.
DN50 PN16
DN65 PN16
Испитивање система спајања индикаторских спојница и израда
скице са записником.
ком
ком
2
2
x
x
=
=
0,00
0,00
пауш.
1
x
=
0,00
Припремно завршни радови са испитивањем варова на притисак,
испирање цеви топловода и предаја инвеститору.
пауш.
1
x
=
0,00
Машински радови
0,00
Грађјевински радови
1.
2
Обележавање трасе топловода
Откоп земље треће категорије за ров топловода. Ров је попречног
пресека 1300x1000цм.
м
60
x
=
0,00
м3
65
x
=
0,00
2
Набавка, довоз и подасипање песка за затрпавање 10 цм око
инсталација. Обрачун по м3 довезеног и уграђеног песка са
поливањем.
м3
15
x
=
0,00
4
Набавка и довоз тампонског шљунка за затрпавање целе висине
рова са квашењем и сабијањем у 2 слоја након постављања
топловода и подасипања песком .
м3
40
x
=
0,00
5
Асфалтирање коловоза и израда нове бетонске површине уместо
раније уклоњене у ширини од око 0,8 м.
м2
40
x
=
0,00
6
За непредвиђене радове узима се 10% од поз. 1-10.
0,1
x
А
Б
Ц
Д
0,00
УКУПНО Грађевински радови
0,00
УКУПНО ПРИКЉУЧНИ ТОПЛОВОД
0,00
0,00
РЕКАПИТУЛАЦИЈА:
ИНСТАЛАЦИЈА ГРЕЈАЊА
ТЕРМИЧКА ПОДСТАНИЦА
ПРИПРЕМА САНИТАРНЕ ВОДЕ
ПРИКЉУЧНИ ТОПЛОВОД
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
СВЕГА А + Б+Ц+Д:
Страна 106 од 108
0,00
Предмер и предрачун Л5 и Л6
ПОЗ ОПИС
Ј.М. КОЛИЧИНА
УКУПНО
ППЗ ОПРЕМА
1 Оритивпожарни ручни ватрогасни апарати за гашење пожара
С 9А. У цену је урачуната набавка, испорука и монтажа.
ком
16
x
=
0,00
ком
4
x
=
0,00
ком
20
x
=
0,00
ком
20
x
=
0,00
ком
18
x
=
0,00
0,00
2 Противпожарни ручни ватрогасни апарати за гашење пожара
ЦО2. У цену је урачуната набавка,испорука и монтажа.
3 Метална таблица димензије 400x300 мм са натписом
,,УПУТСТВО ЗА КОРИШЋЕЊЕ,,.У цену је урачуната
набавка,испорука и монтажа.
4 Метална таблица димензије 400x300 мм са натписом
,,ПОСТУПАК У СЛУЧАЈУ ПОЖАРА,,.У цену је урачуната
набавка,испорука и монтажа.
5 Метална таблица димензије 400x300 мм са натписом
,,ЗАБРАЊЕНО ПУШЕЊЕ,,.У цену је урачуната
набавка,испорука и монтажа.
ППЗ ОПРЕМА
Страна 107 од 108
Предмер и предрачун Л5 и Л6
Ј.М. КОЛИЧИНА
ПОЗ ОПИС
УКУПНО
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
грађевинско занатских радова уз главни пројекат стамбених објеката По+П+5+Пк
у ул. Мајаковског бб у Нишу (ламеле Л5 и Л6)
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПО ВРСТАМА РАДОВА
1
УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
ЗИДАРСКИ РАДОВИ
РАЗНИ ЗИДАРСКИ РАДОВИ
БЕТОНСКИ И АРМ. БЕТ. РАДОВИ
АРМИРАЧКИ РАДОВИ
СТОЛАРСКИ РАДОВИ И АЛУМИНАРИЈА
ТЕСАРСКИ РАДОВИ
ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ
БРАВАРСКИ РАДОВИ
ЛИМАРСКИ РАДОВИ
ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ
КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ
ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ
РАЗНИ РАДОВИ
2
1.0.
2.0.
3.0.
4.0.
5.0.
3
А
Б
Ц
Д
Е
Ф
Г
Х
К
Л
Н
М
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
0,00
УКУПНО ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
УКУПНО ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
САНИТАРНА ВОДОВОДНА МРЕЖА
ХИДРАНТСКА МРЕЖА
КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА
САНИТАРИЈА
УКУПНО ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
НАПОЈНИ ВОДОВИ
РАЗВОДНИ ОРМАНИ И РАЗВОДНЕ ПОТАБЛЕ
ИНСТАЛЦИЈАЕ ОСВЕТЉЕЊА
ПРЕКИДАЧИ И ПРИКЉУЧНИЦЕ
ЗАШТИТА ОД ИНДИРЕКТНОГ НАПОНА ДОДИРА
ИНСТАЛАЦИЈА ТЕЛЕФОНА
ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА РТВ МРЕЖЕ
ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ДОЈАВЕ ПОЖАРА
ИНСТАЛАЦИЈА ИНТЕРФОНСКОГ СИСТЕМА
ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА
ЗАВРШНИ РАДОВИ И АТЕСТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
УКУПНО ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
4
УКУПНО ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
А
Б
Ц
Д
ИНСТАЛАЦИЈА ГРЕЈАЊА
ТЕРМИЧКА ПОДСТАНИЦА
ПРИПРЕМА САНИТАРНЕ ВОДЕ
ПРИКЉУЧНИ ТОПЛОВОД
0,00
0,00
0,00
0,00
УКУПНО ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
УКУПНО ППЗ ОПРЕМА
0,00
0,00
ППЗ ОПРЕМА
0,00
УКУПНО 1+2+3+4+5
0,00
Понуђач
Страна 108 од 108
Download

ЈП ,,Градска стамбена агенција” Ниш Генерала Милојка