Na osnovu člana 43. Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,
93/2012, 62/2013 i 63/2013), člana 32, Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik RS", broj 129/2007) i člana 35. Statuta opštine
Bujanovac ("Službeni glasnik Pčinjskog okruga", broj 24/2008) Skupština opštine Bujanovac na sednici održanoj dana
20.12.2013.godine , donela je
O D L U K U
O BUDŽETU OPŠTINE BUJANOVAC ZA 2014. GODINU
I OPŠTI DEO
Član 1.
Prihodii i primawa, rashodi i izdaci budžeta opštine Bujanovac za 2014. (u daljem tekstu: budžet), sastoje se od :
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА
1. Укупани приходи и примања од продаје нефинансијске имовине
1.1. TEKUЋI PRIHODI u čemu
- буџетска средства
- сопствени приходи
- донације
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
2. Укупни расходи и иzдаци zа набавку нефинансијске имовине
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:
- текући буџетски расходи
- расходи из сопствених прихода
- донације
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од продаје финансијске имовине
Примања од заду`ивања
Неутрошена средства из предходних година
Издаци за отплату главнице дуга
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ
933,808,000
933,808,000
900,000,000
33,808,000
933,808,000
933,808,000
900,000,000
33,808,000
0
Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима
ОПИС
1
Економска
класификација
2
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
1. Порески приходи
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добиткa (осим
самодоприноса)
1.2. Самодопринос
Износ у динарима
3
900,000,000
71
353,120,000
711
711180
266,330,000
1.3. Порез на имовину
1.4. Остали порески приходи
713
Економска
класификација
ОПИС
1
2. Непорески приходи, у чему:
поједине врсте накнада са одређеном наменом (наменски приходи)
приходи од продаје добара и услуга
3. Донације
4. Трансфери
5. Примања од продаје нефинансијске имовине
50,000,000
36,790,000
Износ у динарима
2
74
731 + 732
733
8
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ
И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
1. Текући расходи
1.1. Расходи за запослене
1.2. Коришћење роба и услуга
1.3. Отплата камата
1.4. Субвенције
1.5. Социјална заштита из буџета
1.6. Остали расходи, у чему: средства резерви
2. Трасфери
3. Издаци за набавку нефинансијске имовине
4. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И
ЗАДУЖИВАЊА
1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине
2. Заду`ивање
2.1. Заду`ивање код домаћих кредитора
2.2. Заду`ивање код страних кредитора
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
3. Отплата дуга
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима
3.2. Отплата дуга страним кредиторима
3.3. Отплата дуга по гаранцијама
4. Набавка финансијске имовине
4
41
42
44
45
47
48 + 49
463
5
62
3
50,572,000
496,308,000
933,808,000
683,738,000
292,264,220
139,285,780
60,242,000
24,330,000
70,944,500
96,671,500
250,070,000
0
92
91
911
912
0
61
611
612
613
6211
0
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА
(класа 3, извор финансирања 13)
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТАВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ
ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 14)
Члан 2.
Приходи и примања буџета утвђени су у следећим износима:
еко.клас.
1
711110 ПОРЕЗ НА ЗАРАДЕ
ОПИС
2
Средства
Средства из
Средства из
из
осталих
буџета
сопствених
извора
извора
3
4
5
235,930,000
Укупно
6
235,930,000
711120 ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД САМОСТАЛНИХ ДЕЛАТНО.
8,100,000
711121 Порез на приходе од сам.дел.према стал.оствареном при.
3,000,000
3,000,000
711122 Порез на приходе од сам.дел.према пауш.остварен. при.
5,100,000
5,100,000
еко.клас.
1
711140
711143
711145
711147
711148
711160
711190
711191
ОПИС
2
ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД ИМОВИНЕ
Порез на приходе од непокретности
Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари
Порез на земљиште
Порез на приходе од непокретности по решењу ПУ
ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД ОСИГУРАЊА ЛИЦА
ПОРЕЗ НА ДРУГЕ ПРХОДЕ
Порез на остале приходе
0
0
Средства
Средства из
Средства из
из
осталих
буџета
сопствених
извора
извора
3
4
5
2,750,000
0
0
2,200,000
120,000
170,000
260,000
10,000
266,330,000
0
10,000
19,540,000
19,540,000
0
0 266,330,000
0
713120
713121
713122
713310
713420
713421
713423
713000
ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ
Порез на имовину (осим на зем.акције и уделе) физ.лица
Порез на имовину (осим на зем.акције и уделе) пра.лица
ПОРЕЗ НА НАСЛЕЂЕ И ПОКЛОН
ПОРЕЗ НА КАПИТАЛНЕ ТРАНСАКЦИЈЕ
Порез на пренос апсолутних права на непокретност
Порез на пренос апсолутних права на пол.мот.возила
ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ
33,880,000
14,380,000
19,500,000
2,880,000
13,240,000
7,890,000
5,350,000
50,000,000
0
0
0
0
0
0
КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА КОРИШ. РЕКЛАМ. ПАНОА
Комунална такса за коришћење рекламних паноа
ПОРЕЗИ НА МОТОРНА ВОЗИЛА
Комунална такса за др`ање мотор.друм.осим пољ.воз.
Годишња накнада за моторна возила, тракторе и прик.во
НАКНАДЕ ЗА КОРИШ. ДОБАРА ОД ОПШТЕГ ИНТЕР.
150,000
150,000
13,330,000
13,320,000
10,000
1,850,000
0
0
0
0
0
0
714543 Накнаде за промену намене обрадивог пољоп.земљишта
1,850,000
КОНЦЕСИОНЕ НАКНАДЕ И БОРАВИШНЕ ТАКСЕ
Боравишна такса
ОПШТИНСКЕ И ГРАДСКЕ НАКНАДЕ
Посебна накнада за заштиту и унапређење `ивотне сред.
ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ
960,000
960,000
1,000,000
1,000,000
17,290,000
0
0
0
0
0
0
19,500,000
19,000,000
500,000
19,500,000
0
0
0
0
716110 КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ НА ФИРМУ
716111 Комунална такса за истицање фирме на пословном прос.
716112 Ком.такса за истицање и исписивање фирме ван пос.про.
716000
ДРУГИ ПОРЕЗИ
733150 ТЕКУЋИ ТРАНС. ОД ДРУГ.НИВОА ВЛАСТИ У КОР.ОП
733151 Ненаменски трансфери од Републике у корист општина
6
2,750,000
2,200,000
120,000
170,000
260,000
0
ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛЕ
ДОБИТITKE
714550
714552
714560
714562
714000
Укупно
19,540,000
19,540,000
711000
714430
714431
714510
714513
714514
714540
8,100,000
391,928,000
391,928,000
33,880,000
14,380,000
19,500,000
2,880,000
13,240,000
7,890,000
5,350,000
50,000,000
150,000
150,000
13,330,000
13,320,000
10,000
1,850,000
1,850,000
960,000
960,000
1,000,000
1,000,000
17,290,000
19,500,000
19,000,000
500,000
19,500,000
0 104,380,000 496,308,000
391,928,000
733152 Други текући трансфери од Републике у корист опш.
4,380,000
733154 Текући наменски трансфери од Републике у корист опш
733000
ТРАНСФЕРИ ОД ДРИГИХ НИВОА ВЛАСТИ
741150 КАМАТЕ НА СРЕДСТВА БУЏЕТА ОПШТИНА
еко.клас.
ОПИС
1
741520
741526
741530
741531
741532
741535
741000
2
NAKNADE ZA KORI[.[UMSKOG I POQ.ZEM.
Naknada za kori{}ewe {uma i {umskog zemqi{ta
НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРОСТОРА И ГРАЂ.ЗЕМ
Комунална такса за кориш.простора на јавним површи.
Комунална такса за кориш.прос.за паркирање
Komunalna taksa za zauze}e jav.. povr{. gra|.mat.
ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ
742150
742153
742250
742251
742253
742350
742351
742000
ПРИХОДИ ОД ПРОД.ДОБ.И УСЛ.ОД СТР.ТРЖ.ОРГАН.
Приходи од закупnine за грађев. зем. у кор.нив.општина
ТАКСЕ У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНА
Општинске административне таксе
Накнада ѕа уређивање грађевинског земљишта
ПРИХОДИ ОПШ. ОРГАНА ОД СПОР. ПРОД. ДОБ. И УС.
Приходи који својом делатношћу остваре органи општ.
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА
743320 ПРИХОДИ ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА ПРЕКРШАЈЕ
743324 Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје
743000
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВ. КОРИСТ
745150
745000
МЕШОВИТИ И НЕОД.ПРИХ.У КОРИСТ НИВОА ОПШ.
МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ
UKUPNO
4,380,000
100,000,000 100,000,000
391,928,000
0 104,380,000 496,308,000
1,000,000
1,000,000
Средства
Средства из
Средства из
из
осталих
буџета
сопствених
извора
извора
3
4
5
80,000
0
0
80,000
4,260,000
0
0
990,000
2,770,000
500,000
5,340,000
0
0
600,000
600,000
Укупно
6
80,000
80,000
4,260,000
990,000
2,770,000
500,000
5,340,000
0
0
600,000
600,000
23,430,000
0
4,660,000
18,770,000
170,000 33,808,000
170,000 33,808,000
24,200,000 33,808,000
0
23,430,000
4,660,000
18,770,000
33,978,000
33,978,000
58,008,000
7,000,000
7,000,000
7,000,000
14,032,000
14,032,000
0
0
0
0
0
0
7,000,000
7,000,000
7,000,000
0
14,032,000
14,032,000
0
795,620,000 33,808,000 104,380,000 933,808,000
Члан 3.
Издаци буџета по наменама утврђени су у следећим износима:
еко.клас.
1
411
412
413
414
415
416
417
41
421
422
423
424
425
426
42
451
45
463
46
472
47
481
482
483
484
48
499
49
511
ОПИС
2
Плате, додаци и накнаде запосленима
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјана давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде, бонуси и остали пословни расхода
Poslani~ki dodatak
РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА
Subvencije
SUBVENCIJE
Transferi osltalim nivoima vlasti
DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI
Naknade za socijalnu za{titu iz buxeta
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШ.
Дотације невладиним организацијама
Порези , обавезне таксе и казне
Нов~ане казне и пенали по решењу судова
Naknada {tete usler elementarnih nepogoda
ОСТАЛИ РАСХОДИ
Sredstva rezerve
СРЕДСТВА РЕЗЕРВИ
Зграде и грађевински објекти
Средства из
буџета
Средства Средства из
из соп. остал.извор
извора
а
3
4
218,434,100 2,000,000
39,042,120
358,000
635,000
550,000
3,180,000 1,035,000
4,740,000 1,860,000
6,960,000
920,000
12,550,000
285,541,220 6,723,000
37,432,000 10,050,000
2,515,000
510,000
23,933,780 2,070,000
26,810,000
410,000
5,940,000 3,640,000
16,400,000 9,575,000
113,030,780 26,255,000
56,242,000
56,242,000
0
96,671,500
96,671,500
0
19,950,000
19,950,000
0
42,364,500
760,000
210,000
11,110,000
1,000,000
55,234,500
210,000
15,500,000
15,500,000
0
144,000,000
50,000
5
0
0
4,000,000
4,000,000
0
4,380,000
4,380,000
0
0
96,000,000
Укупно
6
220,434,100
39,400,120
1,185,000
4,215,000
6,600,000
7,880,000
12,550,000
292,264,220
47,482,000
3,025,000
26,003,780
27,220,000
9,580,000
25,975,000
139,285,780
60,242,000
60,242,000
96,671,500
96,671,500
24,330,000
24,330,000
42,364,500
970,000
11,110,000
1,000,000
55,444,500
15,500,000
15,500,000
240,050,000
Машине и опрема
Нематеријална имовина
ОСНОВНА СРЕДСТВА
УКУПНО
512
515
51
8,450,000
570,000
9,020,000
1,000,000
1,000,000
153,450,000
620,000 96,000,000 250,070,000
795,620,000 33,808,000 104,380,000 933,808,000
II ПОСЕБАН ДЕО
Razdeo
Glava
Funk.
Pozicija
Члан 4.
Укупни расходи и издаци, укљу~ујући расходе за отплату главнице дуга, у износу од 933.808.000,00 динара , финансирани
из свих извора финансирања распоређују се по корисницима и врстама издатака, и то:
Средства
Средства
Ekon.
Средства из
из
klasifik
Ukupno
Опис
из осталих
буџета
сопствен.
acija
извора
извора
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
О1
О1
ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ
110
1
2
3
4
5
6
7
8
411
412
415
416
417
422
423
481
Плате, додаци и накнаде запосленима
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде трошкова за запослене
Награде, бонуси и остали пословни расхода
Судијски и послани~ки додатак
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Дотације невладиним организ. полит.парт.
УКУПНО ЗА ГЛАВУ О1
1,886,000
337,600
10,000
50,000
12,550,000
200,000
2,200,000
1,189,500
18,423,100
0
0
1,886,000
337,600
10,000
50,000
12,550,000
200,000
2,200,000
1,189,500
18,423,100
0
4,402,500
730,320
10,000
5,510,000
300,000
300,000
3,000,000
14,252,820
ПРЕДСЕДНИК И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
О2
ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ
110
9
10
11
12
13
14
15
411
412
415
416
422
423
472
Плате, додаци и накнаде запосленима
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде трошкова за запослене
Награде, бонуси и остали пословни расхода
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
УКУПНО ЗА ГЛАВУ О2
4,402,500
730,320
10,000
5,510,000
300,000
300,000
3,000,000
14,252,820
0
ОПШТИНСКА УПРАВА
О3
ОПШТЕ УСЛУГЕ
130
Glava
Funk.
Pozicija
411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
482
483
511
512
515
Razdeo
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Ekon.
klasifik
acija
1
2
3
4
5
O4
330
33
34
35
36
37
38
39
40
O5
411
412
416
422
423
482
483
512
Плате, додаци и накнаде запосленима
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјана давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде, бонуси и остали пословни расхода
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези , обавезне таксе и казне
Нов~ане казне и пенали по решењу судова
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина
УКУПНО ЗА ГЛАВУ О3
Опис
6
OP[TINSKO JAVNO
PRAVOBRANILA[TVO
Плате, додаци и накнаде запосленима
Социјални доприноси на терет послодавца
Награде, бонуси и остали пословни расхода
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Порези , обавезне таксе и казне
Нов~ане казне и пенали по решењу судова
Машине и опрема
УКУПНО ЗА ГЛАВУ О4
СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ
98,133,900
17,565,800
10,000
2,000,000
4,000,000
700,000
13,000,000
1,700,000
10,000,000
1,300,000
1,200,000
8,000,000
200,000
50,000
100,000
4,000,000
200,000
162,159,700
98,133,900
17,565,800
10,000
2,000,000
4,000,000
700,000
13,000,000
1,700,000
10,000,000
1,300,000
1,200,000
8,000,000
200,000
50,000
100,000
4,000,000
200,000
0 162,159,700
0
Средства
Средства
Средства из
из
из осталих
буџета
сопствен.
извора
извора
7
2,943,000
527,000
50,000
50,000
50,000
500,000
10,000,000
50,000
14,170,000
8
9
0
Ukupno
10
0
2,943,000
527,000
50,000
50,000
50,000
500,000
10,000,000
50,000
14,170,000
0
500,000
15,000,000
15,500,000
0
2,000,000
2,000,000
ОПШТЕ УСЛУГЕ
130
41
42
499 Стална резерва
499 Текућа резерва
УКУПНО ЗА ГЛАВУ О4
500,000
15,000,000
15,500,000
0
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА
О6
ОПШТЕ УСЛУГЕ
130
43
481 Дотације невладиним организацијама
УКУПНО ЗА ГЛАВУ О6
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
О7
160
ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ
2,000,000
2,000,000
0
МЗ Бујановац
МЗ Бараљевљц
МЗ Биља~а
МЗ Брезница
МЗ Брњаре
МЗ Велики Трновац
МЗ Добросин
МЗ Жбевац
МЗ Жужељица
МЗ Зарбинце
МЗ Јабланица
МЗ Карадник
МЗ Кленике
МЗ Клиновац
МЗ Кон~уљ
МЗ Кршевица
МЗ Левосоје
МЗ Летовица
МЗ Лопардинце
МЗ Лу~ане
МЗ Љиљанце
МЗ Муховац
МЗ Несалце
67
68
69
70
71
72
481
481
481
481
481
481
Pozicija
6
Funk.
Опис
Glava
481
481
481
481
481
481
481
481
481
481
481
481
481
481
481
481
481
481
481
481
481
481
481
Razdeo
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
Ekon.
klasifik
acija
1
2
3
4
5
1,188,200
56,500
221,000
137,600
25,100
700,700
73,700
80,400
19,900
175,000
17,800
49,600
113,000
55,200
129,900
50,400
139,600
114,000
81,900
109,200
75,800
130,100
134,100
МЗ Осларе
МЗ Раковац
МЗ Самољица
МЗ Српска кућа
МЗ Спан~евац
МЗ Турија
УКУПНО ЗА ГЛАВУ О7
1,188,200
56,500
221,000
137,600
25,100
700,700
73,700
80,400
19,900
175,000
17,800
49,600
113,000
55,200
129,900
50,400
139,600
114,000
81,900
109,200
75,800
130,100
134,100
Средства
Средства
Средства из
из
из осталих
буџета
сопствен.
извора
извора
7
90,400
98,800
92,200
30,100
99,800
40,000
4,330,000
8
9
0
Ukupno
10
0
90,400
98,800
92,200
30,100
99,800
40,000
4,330,000
0
2,500,000
2,700,000
50,000
1,100,000
2,320,000
780,000
9,450,000
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
НЕКЛАСИФИКО. НА ДРУГОМ МЕСТУ
СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖ.СТАНОВ.
О8 О70
73
74
75
76
77
78
481
472
472
472
472
472
Центар за социјални рад
Накнаде из буџета за децу и породицу
Накнада војним и цивилним инвалид. рата
Смештај хендикепиране деце
Превоз хендикепиране деце
Interresorna komisija
УКУПНО ЗА ГЛАВУ О8
2,500,000
2,700,000
50,000
1,100,000
2,320,000
780,000
9,450,000
0
ТУРИСТИЧКА
ОРГАНИЗАЦIJABUJANOVAC
О9
ТУРИЗАМ
473
79
411 Плате, додаци и накнаде запосленима
6,196,500
6,196,500
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
412
413
414
415
416
421
422
423
424
426
512
Социјални доприноси на терет послодавца
Naknade u naturi
Социјана давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде, бонуси и остали пословни расхода
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Машине и опрема
УКУПНО ЗА ГЛАВУ О9
1,109,200
265,000
30,000
20,000
300,000
322,000
40,000
150,000
100,000
100,000
50,000
8,682,700
0
0
1,109,200
265,000
30,000
20,000
300,000
322,000
40,000
150,000
100,000
100,000
50,000
8,682,700
0
1,000,000
1,000,000
2,000,000
БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
10
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
500
91
92
424 Сецијализоване услуге
484 Отклањање последица од елементр.непого.
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 10
1,000,000
1,000,000
2,000,000
0
ЈП ''ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ''
РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ
620
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
416
421
422
423
424
425
426
482
483
511
512
Pozicija
6
Funk.
Опис
Glava
411
412
413
414
415
Ekon.
klasifik
acija
1
2
3
4
5
12
Плате, додаци и накнаде запосленима
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјана давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
93
94
95
96
97
Razdeo
11
640
Награде, бонуси и остали пословни расхода
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези , обавезне таксе и казне
Нов~ане казне и пенали по решењу судова
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 11
109
ULI^NA RASVETA
Javna rasveta
421 Stalni tro{kovi
110
425 Текуће поправке и одржавање
20,298,000
3,633,400
10,000
250,000
700,000
20,298,000
3,633,400
10,000
250,000
700,000
Средства
Средства
Средства из
из
из осталих
буџета
сопствен.
извора
извора
7
200,000
3,000,000
145,000
3,113,780
10,000,000
400,000
5,000,000
200,000
1,110,000
53,700,000
1,000,000
102,760,180
8
9
0
Ukupno
10
200,000
3,000,000
145,000
3,113,780
10,000,000
400,000
5,000,000
200,000
1,110,000
53,700,000
1,000,000
0 102,760,180
14,500,000
14,500,000
4,000,000
4,000,000
Naknade za utro{enu elektri~nu energiju
111
13
426 Materijal
Elektromnaterijal za odr`avawe
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 12
560
3,000,000
3,000,000
21,500,000
0
0
21,500,000
Za{tita `ivotrne srednine neklasifikovana na
drutom mesti
112
Javna hgijena i zelenilo
424 Specijalizovane usluge
11,000,000
11,000,000
Odr`avawe zelenihi i ostalih javnih povr{ina
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 13
11,000,000
0
0
11,000,000
ВОДОВОДНА ИНФРАСТРУКТУРА
14
ВОДОСНАДБЕВАЊЕ
630
113
114
115
116
511 Изградња водоводне инфраструктуре
451 Текуће субвенције ЈП Комуналац
451 Uplate rate po Reprogramu za utro{enu
423 Услуге по уговору-снадбевање пијаћом во.
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 14
8,000,000
7,000,000
8,000,000
7,000,000
10,242,000
200,000
25,442,000
10,242,000
200,000
25,442,000
0
0
ИЗГРАДЊА ЗГРАДА И ГРАЂ.ОБЈЕК.
15
СТАМ. РАЗ. И РАЗ.ЗАЈ.НЕКЛА.НА ДР.МЕСТУ
660
117
118
Ekonomski projekti i ostali projekti sa stranim
donatorima учеш.опш.са стран.донат
119
511
120
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 15
ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФ.НА ДР.МЕСТУ
463 Трансфери ДЗ Бујановац
Glava
Funk.
Pozicija
760
Razdeo
16
511 Зграде и грађ.објекти по прог. Владе РС
511 Зграде и грађ.објекти по програму СО
Ekon.
klasifik
acija
1
2
3
4
5
121
122
Опис
6
463 Трансфери Апотека
424 Специјализоване услуге - komisije
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 16
411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА
Плате, додаци и накнаде запосленима
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјана давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде, бонуси и остали пословни расхода
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
96,000,000
66,700,000
96,000,000
66,700,000
15,000,000
81,700,000
15,000,000
96,000,000 177,700,000
0
10,000,000
10,000,000
Средства
Средства
Средства из
из
из осталих
буџета
сопствен.
извора
извора
7
900,000
350,000
11,250,000
9,955,200
1,782,000
500,000
8
9
0
0
0
550,000
50,000
50,000
300,000
3,180,000
100,000
720,000
0
Ukupno
10
0
900,000
350,000
11,250,000
9,955,200
1,782,000
550,000
50,000
50,000
300,000
3,680,000
100,000
720,000
0
425
426
481
482
483
511
512
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Дотације невладиним организацијама
Порези , обавезне таксе и казне
Нов~ане казне и пенали по решењу судова
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
УКУПНО
150,000
620,000
0
150,000
620,000
12,270,000
70,000
0
0
0
30,297,200
0
9,955,200
1,782,000
550,000
50,000
50,000
300,000
3,680,000
100,000
720,000
0
150,000
620,000
70,000
0
0
0
18,027,200
12,270,000
24,507,200
70,000
0
0
0
5,790,000
СЦ МЛАДОСТ
17
УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА
810
Glava
Funk.
1
2
3
411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
482
483
511
512
Плате, додаци и накнаде запосленима
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјана давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде, бонуси и остали пословни расхода
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези , обавезне таксе и казне
Нов~ане казне и пенали по решењу судова
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
УКУПНО
ФУДБАЛ
ФК БСК Бујановац
ФК Левосоје Левосоје
ФК Трешњевка Лопардинце
FK "Levosoje-talenat" Levosoje
ФК Терноци Велики Трновац
139
140
141
142
143
481
481
481
481
481
Pozicija
Razdeo
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
Ekon.
klasifik
acija
Опис
4
5
6
144
145
146
147
148
481
481
481
481
481
149
150
ФК Вихор Жбевац
ФК Беса Бујановац
ФК АС Бујановац
ФК Зуфо Бујановац
ФК Биљача Биљача
УКУПНО
РУКОМЕТ
481 РК БСК Бујановац
481 ОРК Младост Бујановац
УКУПНО
9,955,200
1,782,000
500,000
550,000
50,000
50,000
300,000
3,180,000
100,000
720,000
150,000
620,000
70,000
12,237,200
5,790,000
1,400,000
450,000
600,000
150,000
1,200,000
1,400,000
600,000
450,000
150,000
1,200,000
Средства
Средства
Средства из
из
из осталих
буџета
сопствен.
извора
извора
7
600,000
700,000
1,000,000
370,000
600,000
7,070,000
1,800,000
450,000
2,250,000
8
9
0
0
Ukupno
10
0
600,000
700,000
1,000,000
370,000
600,000
7,070,000
0
1,800,000
450,000
2,250,000
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
500,000
500,000
1,000,000
ОДБОЈКА
481 ОК БСК Бујановац
481 ОК Јуниор Бујановац
УКУПНО
135,000
135,000
270,000
481
481
481
481
481
481
481
КАРАТЕ
КК БСК Бујановац
КК Бујановац Бујановац
КК Сотокан Бујановац
КК Бушидо Велики Трновац
КК Беса Бујановац
KK Zan{in V.Trnovac
Асоцијација за карате Бујан. Преше.Медве.
УКУПНО
100,000
100,000
100,000
300,000
КИК БОКС
481 КИК Клуб Ринг Бујановац
УКУПНО
100,000
100,000
БОКС
481 БК Терноци Велики Трновац
УКУПНО
500,000
500,000
Glava
Funk.
Pozicija
САВЕЗ
481 Општински фудбалски савез Бујановац
УКУПНО
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 17
Ekon.
klasifik
acija
1
2
3
4
5
411
412
413
414
415
416
421
Опис
6
УСЛУГЕ КУЛТУРЕ
Плате, додаци и накнаде запосленима
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјана давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде, бонуси и остали пословни расхода
Стални трошкови
0
0
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
700,000
ШАХ
481 ШК Кондива Жбевац
481 ШК Југ Бујановац
481 ШК Беса Бујановац
УКУПНО
Razdeo
167
КОШАРКА
481 ОКК БСК Јуниор Бујановац
481 КК Елита Бујановац
УКУПНО
80,000
80,000
24,507,200
0
0
0
0
0
5,790,000
0
500,000
500,000
1,000,000
0
135,000
135,000
270,000
0
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
700,000
0
100,000
100,000
100,000
300,000
0
100,000
100,000
0
500,000
500,000
0
0
80,000
80,000
30,297,200
Средства
Средства
Средства из
из
из осталих
буџета
сопствен.
извора
извора
7
18,900,600
3,383,200
350,000
900,000
0
150,000
6,110,000
8
0
0
0
25,000
10,000
120,000
250,000
9
Ukupno
10
0
0
0
0
0
0
0
18,900,600
3,383,200
350,000
925,000
10,000
270,000
6,360,000
422
423
424
425
426
482
511
512
515
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези , обавезне таксе и казне
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина
УКУПНО
80,000
680,000
60,000
340,000
300,000
10,000
500,000
450,000
800,000
33,013,800
30,000
100,000
50,000
110,000
100,000
55,000
50,000
0
0
900,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
110,000
780,000
110,000
450,000
400,000
65,000
550,000
450,000
800,000
33,913,800
0
9,996,000
1,789,300
170,000
450,000
10,000
200,000
6,200,000
60,000
500,000
70,000
410,000
300,000
50,000
550,000
300,000
21,055,300
ДУ ''ВУК КАРАЏИЋ''
18
УСЛУГЕ КУЛТУРЕ
820
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
482
511
512
Плате, додаци и накнаде запосленима
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјана давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде, бонуси и остали пословни расхода
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези , обавезне таксе и казне
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 18
9,996,000
1,789,300
170,000
450,000
100,000
6,000,000
30,000
400,000
20,000
300,000
200,000
500,000
300,000
20,255,300
10,000
100,000
200,000
30,000
100,000
50,000
110,000
100,000
50,000
50,000
800,000
БИБЛИОТЕКА ''14 НОВЕМБАР''
УСЛУГЕ КУЛТУРЕ
19 820
Плате, додаци и накнаде запосленима
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјана давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде, бонуси и остали пословни расхода
Стални трошкови
Трошкови путовања
191
192
193
194
195
423
424
425
426
482
Pozicija
6
Funk.
Опис
Glava
411
412
413
414
415
416
421
422
Razdeo
183
184
185
186
187
188
189
190
Ekon.
klasifik
acija
1
2
3
4
5
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези , обавезне таксе и казне
8,904,600
1,593,900
180,000
450,000
50,000
110,000
50,000
8,904,600
1,593,900
180,000
475,000
0
70,000
160,000
50,000
25,000
20,000
50,000
Средства
Средства
Средства из
из
из осталих
буџета
сопствен.
извора
извора
7
280,000
40,000
40,000
100,000
10,000
8
9
5,000
Ukupno
10
280,000
40,000
40,000
100,000
15,000
196
197
20
830
198
199
200
512 Машине и опрема
515 Nematerijalna imovina
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 19
150,000
800,000
12,758,500
УСЛУГЕ ЕМИТОВАЊА И ИЗДВАШТВА
423 Услуге по уговору
451 Teku}e subvencije JP ''Radio Bujanovac''
451 Kapitalne subvencije JP ''Radio Bujanovac''
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 20
5,415,000
30,000,000
1,000,000
36,415,000
100,000
0
0
150,000
800,000
12,858,500
0
5,415,000
30,000,000
1,000,000
36,415,000
0
700,000
1,000,000
1,700,000
0
0
1,200,000
450,000
450,000
200,000
450,000
450,000
200,000
3,400,000
5,100,000
ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
21
РЕКРЕАЦ.,КУЛТ. И ВЕРЕ НЕК.НА ДР.МЕСТУ
860
201
202
481 Православна
481 Исламска
УКУПНО
КУЛТУРА
700,000
1,000,000
1,700,000
0
РЕКРЕАЦ.,КУЛТ. И ВЕРЕ НЕК.НА ДР.МЕСТУ
203
204
205
206
207
208
209
424
481
481
481
481
481
481
Општинске манифестације
КУД Коло Бујановац
КУД Јехона Велики Трновац
КУД Зулфићар Бајрамовић Бујановац
КУД Врело Раковац
КУД Глас долине Бујановац
Историјски архив 31 јануар Врање
УКУПНО
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 21
1,200,000
450,000
450,000
200,000
450,000
450,000
200,000
3,400,000
5,100,000
0
0
55,718,400
9,973,600
2,000,000
358,000
57,718,400
10,331,600
960,000
1,800,000
500,000
6,620,000
380,000
1,250,000
360,000
3,380,000
8,855,000
85,000
960,000
1,800,000
500,000
6,620,000
380,000
1,250,000
360,000
3,380,000
8,855,000
85,000
570,000
65,692,000 27,118,000
570,000
92,810,000
ПУ "НАША РАДОСТ"
ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ
22 911
Glava
Funk.
Pozicija
411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
482
511
512
Razdeo
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
Ekon.
klasifik
acija
1
2
3
4
5
Плате, додаци и накнаде запосленима
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјана давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде, бонуси и остали пословни расхода
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези , обавезне таксе и казне
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 22
Опис
6
ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
0
Средства
Средства
Средства из
из
из осталих
буџета
сопствен.
извора
извора
7
8
9
Ukupno
10
463
463
463
463
463
463
463
Трансфер 421 Стални трошкови
Трансфер 422 Трошкови путовања
Трансфер 423 Услуге по уговору
Трансфер 424 Специјализоване услуге
Трансфер 425 Текуће поправке и одржав.
Трансфер 426 Материјал
Трансфер 512 Машине и опрема
УКУПНО
27,082,050
18,548,450
1,063,000
369,000
7,857,000
3,762,000
1,170,000
59,851,500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27,082,050
18,548,450
1,063,000
369,000
7,857,000
3,762,000
1,170,000
59,851,500
0
7,765,050
4,429,950
95,000
50,000
390,000
310,000
40,000
13,080,000
0
4,889,000
1,050,000
250,000
74,000
2,000,000
892,000
40,000
9,195,000
0
1,428,000
2,467,500
62,000
67,000
238,000
245,000
100,000
4,607,500
ОШ ''Б. РАДИЧЕВИЋ'' БУЈАНОВАЦ
ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
23 912
225
226
227
228
229
230
231
463
463
463
463
463
463
463
Трансфер 421 Стални трошкови
Трансфер 422 Трошкови путовања
Трансфер 423 Услуге по уговору
Трансфер 424 Специјализоване услуге
Трансфер 425 Текуће поправке и одржав.
Трансфер 426 Материјал
Трансфер 512 Машине и опрема
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 23
7,765,050
4,429,950
95,000
50,000
390,000
310,000
40,000
13,080,000
0
ОШ "МУХАРЕМ КАДРИУ'' В.ТРНОВАЦ
ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
24 912
232
233
234
235
236
237
238
463
463
463
463
463
463
463
Трансфер 421 Стални трошкови
Трансфер 422 Трошкови путовања
Трансфер 423 Услуге по уговору
Трансфер 424 Специјализоване услуге
Трансфер 425 Текуће поправке и одржав.
Трансфер 426 Материјал
Трансфер 512 Машине и опрема
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 24
ОШ ''БОРА СТАНКОВИЋ'' КЛЕНИКЕ
4,889,000
1,050,000
250,000
74,000
2,000,000
892,000
40,000
9,195,000
0
ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
25 912
239
240
241
242
243
244
245
463
463
463
463
463
463
463
Трансфер 421 Стални трошкови
Трансфер 422 Трошкови путовања
Трансфер 423 Услуге по уговору
Трансфер 424 Специјализоване услуге
Трансфер 425 Текуће поправке и одржав.
Трансфер 426 Материјал
Трансфер 512 Машине и опрема
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 25
1,428,000
2,467,500
62,000
67,000
238,000
245,000
100,000
4,607,500
0
ОШ ''ВУК КАРАЏИЋ'' ЛЕВОСОЈЕ
ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
246
247
248
249
463
463
463
463
Pozicija
Funk.
Glava
Razdeo
26 912
Ekon.
klasifik
acija
Трансфер 421 Стални трошкови
Трансфер 422 Трошкови путовања
Трансфер 423 Услуге по уговору
Трансфер 424 Специјализоване услуге
Опис
1,345,000
1,265,000
60,000
40,000
Средства
Средства
Средства из
из
из осталих
буџета
сопствен.
извора
извора
1,345,000
1,265,000
60,000
40,000
Ukupno
Glava
Funk.
2
3
Pozicija
Razdeo
1
Ekon.
klasifik
acija
Опис
4
5
6
250
251
252
463 Трансфер 425 Текуће поправке и одржав.
463 Трансфер 426 Материјал
463 Трансфер 512 Машине и опрема
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 26
Средства
Средства
Средства из
из
из осталих
буџета
сопствен.
извора
извора
7
300,000
370,000
100,000
3,480,000
8
9
0
Ukupno
10
0
300,000
370,000
100,000
3,480,000
0
1,540,000
2,015,000
50,000
25,000
1,000,000
360,000
380,000
5,370,000
0
4,450,000
793,000
100,000
20,000
550,000
500,000
120,000
6,533,000
0
800,000
1,260,000
120,000
20,000
870,000
230,000
230,000
3,530,000
0
925,000
1,993,000
60,000
10,000
362,000
230,000
40,000
3,620,000
ОШ ''Д.МАКСИМОВИЋ'' БИЉАЧА
ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
27 912
253
254
255
256
257
258
259
463
463
463
463
463
463
463
Трансфер 421 Стални трошкови
Трансфер 422 Трошкови путовања
Трансфер 423 Услуге по уговору
Трансфер 424 Специјализоване услуге
Трансфер 425 Текуће поправке и одржав.
Трансфер 426 Материјал
Трансфер 512 Машине и опрема
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 27
1,540,000
2,015,000
50,000
25,000
1,000,000
360,000
380,000
5,370,000
0
ОШ ''НАИМ ФРАШЕРИ'' БУЈАНОВАЦ
ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
28 912
260
261
262
263
264
265
266
463
463
463
463
463
463
463
Трансфер 421 Стални трошкови
Трансфер 422 Трошкови путовања
Трансфер 423 Услуге по уговору
Трансфер 424 Специјализоване услуге
Трансфер 425 Текуће поправке и одржав.
Трансфер 426 Материјал
Трансфер 512 Машине и опрема
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 28
4,450,000
793,000
100,000
20,000
550,000
500,000
120,000
6,533,000
0
ОШ ''МИЂЕНИ'' МУХОВАЦ
ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
29 912
267
268
269
270
271
272
273
463
463
463
463
463
463
463
Трансфер 421 Стални трошкови
Трансфер 422 Трошкови путовања
Трансфер 423 Услуге по уговору
Трансфер 424 Специјализоване услуге
Трансфер 425 Текуће поправке и одржав.
Трансфер 426 Материјал
Трансфер 512 Машине и опрема
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 29
800,000
1,260,000
120,000
20,000
870,000
230,000
230,000
3,530,000
0
ОШ ''ДРАГОМИР ТРАЈКОВИЋ'' ЖБЕВАЦ
ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
30 912
274
275
276
277
278
279
280
463
463
463
463
463
463
463
Трансфер 421 Стални трошкови
Трансфер 422 Трошкови путовања
Трансфер 423 Услуге по уговору
Трансфер 424 Специјализоване услуге
Трансфер 425 Текуће поправке и одржав.
Трансфер 426 Материјал
Трансфер 512 Машине и опрема
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 30
925,000
1,993,000
60,000
10,000
362,000
230,000
40,000
3,620,000
0
Razdeo
Glava
Funk.
Pozicija
Ekon.
klasifik
acija
1
2
3
4
5
Опис
6
Средства
Средства
Средства из
из
из осталих
буџета
сопствен.
извора
извора
7
8
9
Ukupno
10
ОШ "САМИ ФРАШЕРИ'' ЛУЧАНЕ
ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
31 912
281
282
283
284
285
286
287
463
463
463
463
463
463
463
Трансфер 421 Стални трошкови
Трансфер 422 Трошкови путовања
Трансфер 423 Услуге по уговору
Трансфер 424 Специјализоване услуге
Трансфер 425 Текуће поправке и одржав.
Трансфер 426 Материјал
Трансфер 512 Машине и опрема
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 31
1,300,000
1,056,000
150,000
13,000
1,411,000
330,000
50,000
4,310,000
0
0
1,300,000
1,056,000
150,000
13,000
1,411,000
330,000
50,000
4,310,000
0
2,188,000
808,000
80,000
20,000
280,000
250,000
40,000
3,666,000
0
10,000
10,000
10,000
10,000
400,000
10,000
10,000
460,000
ОШ ''АЛИ БЕКТАШИ'' НЕСАЛЦЕ
ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
32 912
288
289
290
291
292
293
294
463
463
463
463
463
463
463
Трансфер 421 Стални трошкови
Трансфер 422 Трошкови путовања
Трансфер 423 Услуге по уговору
Трансфер 424 Специјализоване услуге
Трансфер 425 Текуће поправке и одржав.
Трансфер 426 Материјал
Трансфер 512 Машине и опрема
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 32
2,188,000
808,000
80,000
20,000
280,000
250,000
40,000
3,666,000
0
ОШ ''СКЕНДЕРБЕГ'' ЗАРБИНЦЕ
ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
33 912
295
296
297
298
299
300
301
463
463
463
463
463
463
463
Трансфер 421 Стални трошкови
Трансфер 422 Трошкови путовања
Трансфер 423 Услуге по уговору
Трансфер 424 Специјализоване услуге
Трансфер 425 Текуће поправке и одржав.
Трансфер 426 Материјал
Трансфер 512 Машине и опрема
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 33
ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА БУЈАН.
10,000
10,000
10,000
10,000
400,000
10,000
10,000
460,000
0
ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
34 912
302
303
304
305
306
307
308
463
463
463
463
463
463
463
Трансфер 421 Стални трошкови
Трансфер 422 Трошкови путовања
Трансфер 423 Услуге по уговору
Трансфер 424 Специјализоване услуге
Трансфер 425 Текуће поправке и одржав.
Трансфер 426 Материјал
Трансфер 512 Машине и опрема
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 34
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
463 Трансфер 421 Стални трошкови
442,000
1,401,000
26,000
20,000
56,000
35,000
20,000
2,000,000
0
0
442,000
1,401,000
26,000
20,000
56,000
35,000
20,000
2,000,000
12,643,000
0
0
12,643,000
Razdeo
Glava
Funk.
Pozicija
463 Трансфер 422 Трошкови путовања
463 Трансфер 423 Услуге по уговору
463 Трансфер 424 Специјализоване услуге
Ekon.
klasifik
acija
1
2
3
4
5
Опис
6
463 Трансфер 425 Текуће поправке и одржав.
463 Трансфер 426 Материјал
463 Трансфер 512 Машине и опрема
УКУПНО
6,004,000
412,000
193,000
0
0
0
0
0
0
Средства
Средства
Средства из
из
из осталих
буџета
сопствен.
извора
извора
7
1,194,000
1,292,000
245,000
21,983,000
8
9
0
0
0
0
6,004,000
412,000
193,000
Ukupno
10
0
0
0
0
1,194,000
1,292,000
245,000
21,983,000
0
7,243,000
1,804,000
32,000
75,000
194,000
542,000
55,000
9,945,000
0
5,400,000
4,200,000
380,000
118,000
1,000,000
750,000
190,000
12,038,000
ССШ'' СВЕТИ САВА'' БУЈАНОВАЦ
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
35 920
309
310
311
312
313
314
315
463
463
463
463
463
463
463
Трансфер 421 Стални трошкови
Трансфер 422 Трошкови путовања
Трансфер 423 Услуге по уговору
Трансфер 424 Специјализоване услуге
Трансфер 425 Текуће поправке и одржав.
Трансфер 426 Материјал
Трансфер 512 Машине и опрема
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 35
7,243,000
1,804,000
32,000
75,000
194,000
542,000
55,000
9,945,000
0
СШ СЕЗАИ СУРОИ БУЈАНОВАЦ
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
36 912
316
317
318
319
320
321
322
463
463
463
463
463
463
463
Трансфер 421 Стални трошкови
Трансфер 422 Трошкови путовања
Трансфер 423 Услуге по уговору
Трансфер 424 Специјализоване услуге
Трансфер 425 Текуће поправке и одржав.
Трансфер 426 Материјал
Трансфер 512 Машине и опрема
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 36
5,400,000
4,200,000
380,000
118,000
1,000,000
750,000
190,000
12,038,000
0
ОБРАЗОВАЊЕ НЕКЛАС. НА ДР.МЕСТУ
ПОМОЋНЕ УСЛУГЕ У ОБРАЗОВАЊУ
37 960
323
463 Jubilane nagrade (osnovno obrazovawe)
Ova aproprijacija je namewena:
O[ ''B.Radi~evi}''……….…….595.000,00
O[ ''M.Kadriu''…….………...…350.000,00
O[ ''B.Stankovi}"…………....420.000,00
O[ ''V.Karaxi}''………….....….102.000,00
O[ ''D.Maksimovi}''……...…..120.000,00
O[ ''N.Fra{eri''…………….…300.000,00
O[ ''Mi|eni'' ……………………200.000,00
O[ ''D.Trajkovi}''…….………..200.000,00
O[ ''S.Fra{eri''………………..340.000,00
O[ ''A.Bekta{i''……………….350.000,00
Muzi~ka {kola……………………60.000,00
3,037,000
3,037,000
324
Razdeo
Glava
Funk.
Pozicija
325
326
463 Jubilane nagrade (sredwe obrazovawe)
Ova aproprijacija je namewena:
SS[ ''S.Sava''…………...…….520.000,00
S[ ''S.Suroi''…………...…… 480.000,00
424 Сецијализоване услуге
512 Машине и опрема
Ekon.
klasifik
acija
1
2
3
4
5
Опис
6
327
424
328
329
472 Stdenske stipendije
472 Stip. za u~enike S[ iz Koord.tela
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 37
900,000
900,000
1,800,000
2,900,000
1,800,000
2,900,000
Средства
Средства
Средства из
из
из осталих
буџета
сопствен.
извора
извора
7
Zakupnina za potrebe Odeqewa Ekonomskog
fakulteta iz Subotice
8
9
Ukupno
10
1,825,000
1,825,000
10,000,000
4,380,000
4,380,000
10,000,000
4,380,000
24,842,000
20,462,000
0
ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ КОЈЕ НИСУ
КЛАСИФИКОВ. НА ДРУГОМ МЕСТУ
38 160
330
331
332
333
334
335
336
337
338
229
340
341
481
481
481
481
481
481
481
481
481
481
481
481
Декада Рома
Савет за безбедност општине Бујановац
Савет за међунационалне односе
Savet za rodnu ravnopravnost
Глас младих Бујановац
Стална конференција градова
Национални савет албанске заједнице
Агенција за развој Бујановца и Прешева
Центар П~ињског и Јабланичког округа
Налед
Mere aktivne politike zapo{. mladih
[tab za vanredne situacije
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 38
1,000,000
900,000
200,000
200,000
750,000
465,000
400,000
500,000
600,000
160,000
10,000,000
1,000,000
15,975,000
0
0
1,000,000
900,000
200,000
200,000
750,000
465,000
400,000
500,000
600,000
160,000
10,000,000
1,000,000
15,975,000
8,000,000
8,000,000
0
4,000,000
4,000,000
12,000,000
12,000,000
104,380,000.00
933,808,000
ПОЉОПРИВРЕДА
ПОЉОПРИВ.,ШУМАР.ЛОВ И РИБОЛОВ
39 420
342
451 Текуће субвенције
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 39
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
795,620,000 33,808,000
III ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА
Члан 5.
U skladu sa Upustvom za pripremu odluke o buxetu lokalne vlasti za 2014. godinu i projekcijama za 2015. i 2016.godinu koje je
doneo ministar nadle`an za poslove finansija na osnovu odredbe ~lana 36a. Zakona o buxetskom sistemu (''Slu`beni glasnik RS'', br.
54/2009, 73/2010,101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 i 63/2013) i Zakona o odre|ivawu maksimalog broja zaposlenih u lokalnoj
administraciji (''Slu`beni glasnik RS', br.104/2009), broj zaposlenih kod korisnika buxeta ne mo`e pre}i maksimalni broj zaposlenih na
neodre|eno i odre|eno vreme, i to:
206
15
zaposleni u lokalnoj administraciji na neodre|eno vreme;
zaposleni u lokalnoj administraciji na odre|eno vreme;
85
6
32
4
zaposleni u pred{kolskim ustanovama na neodre|eno vreme;
zaposleni u pred{kolskim ustanovama na odre|eno vreme;
zaposleni u javnim preduze}ima na neodre|eno vreme;
zaposleni u javnim preduze}ima na odre|eno vreme vreme;
U ovoj odluci o buxetu sredstva za plate se obezbe|uju za broj zaposlenih iz stava 1. ovog ~lana.
Члан 6.
За извршавање ове Одлуке одговоран је председник општине
Наредбодавац за извршење буџета је председник општине
Члан 7.
Наредбодавац диретних и индиректних коriсника буџетских средстава је функционер (руководилац), односно лице које је
одговорно за управљање средствима, преузимање обавеза, издавање налога за пла}ање који се извршавају из средстава органа
као и издавање налога за уплату средстава која припадају буџету.
Члан 8.
За законито и наменско трошење средстава распоређених овом Одлуком, поред функционера односно руководиоца
директних и индиректних корисника буџетских средстава, одговоран је начелник општинске управе.
Члан 9.
Орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње
информише председника општине (општинско веће), а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно
деветомесечног периода.
У року од петнаест дана по подношењу извештаја из става 1. овог члана општинско веће усваја и доставља извештај
Скупштини општине.
Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложење великих одступања.
Члан 10.
Одлуку о промени апропијације и преносу апропијације у текућу буџетску резерву, у складу са чланом 61. Закона о
буџетском систему доноси општинско веће.
Члан 11.
Решење о употреби текуће буџетске резерве и сталне буџетске резерве на предлог локалног органа управе надлежног за
финансије доноси општинско веће.
Члан 12.
Одлуку о отварању буџетског фонда у складу са чланом 64. Закона о буџетском систему доноси општинско веће.
Члан 13.
Општинско веће одговорно је за спровођење фискалне политике и управљање јавном имовином, приходима и примањима
и расходима и издацима на начин који је у складу са Законом о буџетском систему.
Овлаш}ује се председник општине да, у складу са чланом 27` Закона о буџетском систему, мо`е поднети захтев
министраству надлежно за послове финансија за одобрење фискалног дефицита изнад утврђеног дефицита од 10%, уколико је
резултат реалiзације јавних финансија.
Члан 14.
Новчана средства буџета општине, директних и индиректних корисника средстава тог буџета, као и други корисници
јавних средстава који су укључени у консолидовни рачун трезора општине, воде се и депонују на консолидованом рачуну
трезора.
Члан 15.
Распоред и коришћење средстава вршиће се у 2014. години по посебном акту (решење) које доноси председник општине,
на предлог органа за финансије.
Члан 16.
Обавезе које преузимају директни и индиректни корисници буџетских средстава морају одговарати апропијацији која им
је за ту намену овом Одлуком одобрена и пренета.
Изузетно корисници из става 1. овог члана, у складу са чланом 54. Закона о буџетском систему, могу преузети обавезе по
уговору који се односи на капиталне издатке и захтева плаћање у више година, на основу предлога органа надлежног за послове
финансија, уз сагласност општинског већа, а највише до износа исказаних у плану капиталних издатака из члана 3. ове одлуке.
Корисник буџетских средстава, који одређени расход извршава из средствабуџета и из других прихода, обавезан је да
измирење тог расхода прво врши из прихода из тих других извора
Обавезе преузете у 2014. години у складу са одобреним апропијацијама у тој години, а не извршене у току 2014. године,
преносе се у 2015. годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених апропијација овом одлуком.
Члан 17.
Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на принципу готовинске основе са
konsolidovanog ra~una trezora , odnosno ako je zakonom, odnosno aktom Vlade predvi|en druga~iji metod.
Члан 18.
Korisnici buxetskih sredstava preuzimaju obaveze samo po sosnovu pisanog ugovora ili drugog pravnog akta, ukoliko zakonom
nije druga}ije propisano.
Плаћање из буџета неће се извршити уколико нису поштоване процедуре утврђене чланом 56. став 3. Закона о буџетском
систему.
Члан 19.
Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара, пружању услуга или извођењу
грађевнских радова, морају да поступе у складу са Zakonom o javnim nabavkama (''Slu`beni glasnik RS'', broj 124/2012). Javna
nabavka male vrenosti , u smislu ~lana 39. Zakona o javnim nabavkama smatrea se nabavka istovrsnih dobara, usluga ili radova ~ija je
ukupna procewena vrednost na godi{wem nivou ni`a od 3.000.000,00 dinara.
Члан 20.
Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним примањима буџета. Ако се у току
годинe primawa смање, издаци буџета извршаваће се по приоритетима, и то: обавезе утврђене законским прписима на
постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава.
Члан 21.
Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета, преносе се на основу њиховог захтева и у
складу са одобреним квотама у тромесечним плановима буџета.
Уз захтев, корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање (копије).
Члан 22.
Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2014. години само у складу са чланом 10.
Закона о буџетском систему, при чему су, у складу сa истим чланом Закона, председник општине, односно лице које он овласти,
одговорни за ефикасност и сигурност тог инвестирања.
Члан 23.
Општинско веће донеће програм рационализације којим ће обухватити све кориснике јавних средстава, укључујући и
одређене критеријуме за извршење тог програма, и о томе обавестити скупштину општине.
Корисник буџетских средстава не може, без предходне сагласности председника општине, засновати радни однос са новим
лицима до краја 2014. године, уколико средства потребна за исплату плата тих лица нису обезбеђена у оквиру износа средстава
која су , у складу са овом одлуком, предвиђена за плате том буџетском кориснику и програмом рационализације из става 1. овог
члана.
Члан 24.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава u 2014. godini oba~unatu ispravku vrednosti nefinasijske imovine
iskazuju na teret kapitala, odnosno ne iskazuju rashod amortizacije i upotrebe sredstava za rad.
Члан 25.
За финансирање дефицита текуће ликидности, који може да настане услед неуравнотежености кретања у приходима и
расходима буџета, председник општине може се задужити у складу са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу ("Службени
гласник РС", број 61/2005, 107/2009 i 78/2011).
Члан 26.
Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31, децембра 2013. године, средства која нису
утрошена за финансирање расхода у 2013. години, која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине
Бујановац за 2013. годину.
Члан 27.
Изузетно, у случају да се буџету општине Бујановац из другог буџета (Републике, Покрајине, друге општине) определе
актом наменска средства, укључујући и наменска трансферна средства за надокнаду штета услед елементарних непогода, као и у
случају уговарања донације, чији износи нису могли бити познати у поступку доношења ове одлуке, орган управе надлежан за
финансије на основу тог акта отвара одговарајуће апропијације за извршење расхода по том основу, у складу са чланом 5.
Закона о буџетском систему.
Члан 28.
Плаћање са консолидованог рачуна трезора за реализацију обавеза других корисника јавних средстава, у смислу Закона о
буџетском систему који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора, неће се вршити уколико ови корисници нису
добили сагласност на финансијски план на начин прописан законом, односно актом Скупштине општине и уколико тај план
нису доставили Управи за трезор.
Члан 29.
U beuxetskoj 2014.godini ne}e se vr{iti obra~un i isplata bo`i}nih, godi{wih i drugih vrsta naknada i bonusa predvi|enih posebnim
i pojedina~nim kolektivnim ugovorima, za direktne i indirektne korisnike, sredstava buxeta, osim jubilarnih nagrada za zaposlene koje su
to pravo stekli u 2014. godini.
Члан 30.
Korisnik buxetskih sredstava, koji odre|eni rashod i izdatak izvr{ava iz drugih izvora prihoda i primawa, koji nisu op{ti prihod
buxeta (izvor O1-prihodi iz buxeta), obaveze mo`e preuzimati samo do nivoa ostvarewa tih prihoda ili primawa, ukoliko je nivo
ostvarenih prihoda i primawa mawi od odobrenih aproprijacija.
Korisnik buxetskih sredstava, kok koga u toku godine do|e do umawewa odobrenih aproprijacija iz razloga izvr{ewa prinudne
naplate, za iznos umawewa preuze}e odgovajaju}e mere u ciqu prilago|avawa preuzete obaveze, tako {to }e predlo`iti umawewe obaveze,
odnosno produ`ewe ugovornog roka za pla~awe ili otkazati ugovor.
Члан 31.
Prioritet u izvr{avawu rashoda za robe i usluge korisnika buxetskih sredstava imaju rashodi za stalne tro{kove, tro{kovi teku}ih
popravki i odr`avawa i materijal.
Korisnici buxetskih sredstava do`ni su da obaveze nastale po osnovu stalnih tro{kova, tro{kova teku}ih popravki i odr`avawa,
materijala, kao i po osnovu kapitalnih izdataka izmire u roku utvr|enom zakonom koji reguli{e rokove izmirewa novanih obaveza u
komercijalnim transakcijama,
Члан 32.
Ovu odluku objaviti u "Службеном гласнику op{tine Bujanovac", i ostaviti ministarstvu nadle`nom za poslove finansija.
Члан 33.
Ova odluka stupa na snagu osnog dana od dana objavqivawa u "Службеном гласнику op{tine Bujanovac",
a primewiva}e se od 01.01.2014. godine
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БУЈАНОВАЦ
Broj:
Predsednik,
Jonuz Musliu
220,434,100
39,400,120
1,185,000
4,215,000
6,600,000
7,880,000
12,550,000
292,264,220
47,482,000
3,025,000
26,003,780
27,220,000
9,580,000
25,975,000
139,285,780
60,242,000
96,671,500
24,330,000
42,364,500
970,000
11,110,000
1,000,000
55,444,500
240,050,000
9,020,000
1,000,000
250,070,000
208
OP[TINA BUJANOVAC
PLANIRANA MASA SREDSTAVA ZA PLATE
Tabela 1.
R.b.
Direktni i indirektni korisnici buxeta
lokalne vlasti
Masa sredstava za plate planirana za
2013.godinu
Buxetska sredstva
4
Buxetska sredstva
1
2
1
Organi i organizacije lokalne vlasti
123,774,000.00
126,526,120.00
2
Ustanove kulture
21,848,000.00
22,283,800.00
3
Ostale ustanove iz oblasti javnih slu`bi
(navesti nazive: na pr.: ustanove u oblasti
kultire i sl.)
7,163,000.00
7,305,700.00
-Turisti~ka organizacija
3
Ostali izvori
Masa sredstava za plate planirana za 2014.
godinu
5
4
Mesne zajednice
5
Pred{kolske ustanove
64,400,000.00
6
Javna preduze}a, osnovana od strane lokalne vlasti
koji se finasiraju iz javnih prihoda ~ija je namena
utvr|ena posebnim zakonom
49,235,000.00
23,931,400.00
11,507,000.00
11,737,200.00
7
Ostali indirektni korisnici (navesti
nazive)
- SC ''Mladost'' Bujanovac
Ukupno za sve korisnike buxetskih
sredstava
277,927,000.00
3,537,000.00
3,537,000.00
65,692,000.00
257,476,220.00
Ostali izvori
6
2,358,000.00
2,358,000.00
1,886,000.00
337,600.00
4,402,500.00
730,320.00
98,133,900.00
17,565,800.00
2,943,000.00
527,000.00
126,526,120.00
OP[TINA BUJANOVAC
BROJ ZAPOSLENIH U 2014.GODINI
Tabela 2.
R.b.
1
1.
2.
3.
Direktni i indirektni korisnici buxeskih
sredtava lokalne vlasti
2
Broj zaposlenih na Broj zaposlenih
neodre|eno vreme na odre|eno vreme
4
9
3
Ukupan broj
zaposlenih
Organi i organizacije lokalne vlasti
3
151
Izabrana lica
Postavqena
Zaposeni
3
148
6
5 (3+4)
160
3
3
154
Ustanove kulture
29
4
33
Ostaleustanove iz olasti javnih slu`bi koje se
finasiraju iz buxeta (osim pred{kolskih ustanova;
navesti nazive; ustanova u odlasti kulture sl.)
26
2
28
- Turisti~ka organizacija
8
1
9
- SC ''Mladost'' Bujanovac
18
1
19
4.
Mesne zajednice
5.
Ukupno za sve korisnike buxeta na koje se
odnosi Zakon o odre|ivawu maksimalnog
broja zaposlenih u lokalnoj administraciji
206
15
221
6.
Pred{kolske ustanove
85
6
91
7.
Privredna dru{tva i drugi oblici organizovawa
~iji je osniva~ lokalna vlast (inrirektni
korisnici buxeta-navesti nazive)
32
4
36
323
15
338
- JP ''Direkcija za izgradwu''
8.
Ukupno za sve korisnike buxetskih
sredstava
Download

O D L U K U