НЕЗАВИСНИ СИНДИКАТ ПОЛИЦИЈЕ
Б ео гр а д , Б у л ев а р др З о р а н а Ђ и н ђ и ћ а 104
т ел /ф а к с: 0 1 1 /3 1 1 6 7 6 5 , 0 1 1 /3 1 2 1 9 0 7
\vYvw.nsp-DoIiciia.org.rs sekretariiat@ nsp.org.rs
Број: 495-09/14
Дана: 22.09.2014.године
Б еогр ад
УПУТСТВО О ШТРАЈКУ
СА ПРЕПОРУКАМА ЗА ПОСГУПАЊЕ РАДНИКА У ТОКУ ШТРАЈКУ
и појашњењем поступака који се могу сматрати „минимумом процеса рада“, односно који се допуном овог акга,
у случају попгребе, могу радикализовати, а којима се неће прекорачиги законски оквири
НСП је 16.0920 14.ГОД. обавестио Министарство Унуграшњих послова, о ступању у штрајк и исговремено затражио од
њих доставу подагака о „минимуму процеса рада“ како би у остваривању својих легигимних захтева у потпуности биле
испоштоване законске одредбе. Како до сада није достаагБен податак о “минимуму процеса рада” руководстава
Синдиката у сарадњи са правним тимом НСП, сачињава ово упутство са препорукама која представлају смернице
запосленим за поступања за време трајања Ш трајка.
У том циљу упутство за поступање радника у току штрајка и препоруке за границу испуњавања „минимума
процеса рада“ су следеће:
1.
Ш трајк почиње 26. сепгембра 2014. године, у 07.00 сати;
2.
Сви учесниЦи у штрајку прелазе на режим „минимума процеса рада“;
3.
Све акгавносги и започете службене радње и поступања (де»урства, патроле, интервенције, увиђаји, спровођења,
довођења, обезбеђења, пружање помоћи државним органима и органшацијама и у ванредним стуацијам а,
асистенције, посебне акције, ангажовања специјализованих тимова, обуке, усавршавања и сп.) започета пре наведеног
термина за отпочињање Ш трајка завршиги до краја, крајње озби.т,но и професионално у складу са законима,
прописима и правилима као и увек до сада, независно од тош ш го ће њихов завршетак бига после сгупања на снагу
проглашеног Ш трајка;
4.
Радници де/ку рних служби, редовно ће примага позиве и пријаве грађана и исге евиденгарати, а у хигним
случајевима обавештавати непосредне руководиоце надлежних организационих јединипа, а ж не би требало да
упућују патроле ако нису испуњени услови из тачке 5. овог Упугсгва-препоруке;
5.
Полицијски службеници, по пријему дужности и налога за извршење службеног задатка, остају службеним
просгоријама и предузиматју службено поступање по хигним случајевима, односно искључиво само у случајевима
нарушавањајавног реда и мира са елементима насиља које ie у току извршења, као и КД за која се гоне по службеној
дужности, а која cvvtokv самог извршења;
6.
Послове редовних обезбеђења објеката би требало да се извршавају само у обиму у којем се ш тига сопсгвена
безбедност и безбедност седишта објеката и средстава у њима, као и објеката ДКП -а које се обезбеђују мерама
редовног обезбеђења;
М ере појачаног и ванредног обезбеђења ДКП објеката би гребало обуставити у колико погребе за предузимање мера
појачаног и ванредног обезбеђења тах објеката могу на било који начин биги оддожене за период после испуњења
услова Ш трајка, односно његовог званичног обустављања, а исго се односи и на мере редовног и појачаног
обезбеђење одређених личноста (функционера и сл.) и липа (заштићених сведока и сл.);
7.
Послове ваиредних (јавних скупова - спортских, верских, полигичких, културних, сицдикалних и осталих) и
посебиих (страних личности и делегација када су у посети) обезбеђења, послове ангажовања у посебним
акцијама, као и ангажовање на пружању помоћи другим државним органима и организацијама, осим у
ванредним приликама (земтвотреси, поплаве и сл.) би требало обуставиги за период после испуњења услова Ш трајка,
односно његовог званичног обустављања,јер се могу благовремено одложига;
рачун број: 285-2291040000023-57, SBERBBANK
ПИБ: 102152388: МБ: 17330551
НЕЗАВИСНИ СИНДИКАТ ПОЛИЦИЈЕ
Б е о г р а д , Б у л ев а р д р З о р а н а Ђ и н ђ и ћ а 104
т ел /ф а к с: 0 1 1 /3 1 1 6 7 6 5 , 0 1 1 /3 1 2 1 9 0 7
www.nsp-noliciia.org.rs sekretarijat@ nsp.org.rs
8.
Саобраћајне полицијске патроле, послупајупо пријавама саобраћајних незшда, али ће вршиги увиђаје само ако је
дошло наношењ а повреда. смрги и велике магеријалне шгете;
Остале саобраћајне патроле, предвиђене за конграпу и регулисање саобраћаја, на терену осгају у службеним
просторијама;
Саобраћајнаобезбеђења која поступају „по плану један и два“ релизују се само ако не могу биш одложена.
9.
Овлашћена службена лица (ОСЛ), поступају и врше увиђаје само по делима за која се гоне по службеној
дужносги, задесне смрти и самоубистава, ако су хиш а и ако би не поступањем по њима довела до угрожавања
живога и имовине, односно њихово послупање не би могло бити благовремено оддожено.
10. Припадници граничне полиције на граничним прелазима врше детаљну конгролу превозних средстава, путника и
пргљага (бели гиграјк), док ће се редовна коитрола вршити само у оним случајевима,чијим би задржавањем била
нанета илета товару који се превози, односно чијим би задржавањем била проузрокована магеријална ш гега у
утовареној роби;
Припадници који обезбеђују гранипу искључиво врше обезбеђење граничне линије у циљу спречавања свих врсга
прекограничног криминала
11. Запослени на управним пословима, обрађују хигае предмете. Послове регистрације возила и издавање
саобраћајних дозвола за возила државних органа, амбасада, представниипава сграних фирми, локалних самоуправа
и јавних-комуналних предузећа, као и грађанима радита само у хигаим случајсвима
12. Припадници Секгора за ванредне стуац и је, излазе на интервенције где су угрожени животи и имовима
грађана(пожари, поплаве, одрони, клизиипа итд. као и спашавање повређених у саобраћајним несрећама).
13. Полицијски службенгнш, Ж ацдармерије, ПТЈ, САЈ, Хедикоптерске јединице М УП-а и друге
специјализоване јединице МУП-а. редовно и без измена, а према важећим Плановима извршавају поспове и
задаж е везане за обезбеђење појаса КЗБ-а, док по осгалим ангажовањима на обезбеђењима, посебним акцијама,
пружању помоћи, асистенцијама и другим активносгима поступали у складу са тачкама овог Упугсгва и његовим
препорукама;
Специјализовани тамови (рониоци. ЦПЗ, падобранци, снај перисти, водичи паса и сл.) ангажују се у случајевима за
које се процени да не трпе одлашње.
14. П о налозима и захгевима М иииегдрсгва правде, других минисгарсгава, државних органа и организација,
поступаги само у случајевима који не трпе одлагање.
15. Ш трајкачки одбори координирају гггтрајкачке акгавносги на терену, обилазе радне простфије, конгактирају са
запосленима који штрајкују. руководиоцима у организационим јединицама и Ш трајкачким одбором Независног
синдиката полииије у циљу испуњења штрајкачких захтева;
16. Чланови Независног сцдиката полиције и другн који су у штрајку неће омегатн оне који не штрајкују;
17. Запослени и руководиоци који нису у птграјку не смеју врш ита било који вцд притаска јер ће там е
извршиги кривично дело Повреде право на ипрајк из чл.166 КЗ;
18. Н а сваки вцд притаска на запослене који штрајкују, обавестаги Ш трајкачки одбор, у циљу предузимања
законских мера ради заш гите радно-правног стадуса запосденог-штрајкача од сгране правног тама 11(11:
19. Ш трајктраједоиспуњ ењ азахгева или постигнугогдоговорасапослодавцем;
20. Организовање пгграјка, односно учеш ће у ггпрајку под условима утврђеним Законом о штрајку - не
представља повреду радне обавезе, не може биги основ за покрегање поступка за уш рђивањ е дисциплинске
и материјалне одговорноспг запосленог и не може за последицу имата престанак радног односа;
рачун број: 285-2291040000023-57. SBERBBANK
ПИБ: 102152388; МБ: 17330551
НЕЗАВИСНИ СИНДИКАТ ПОЛИЦИЈЕ
Б е о г р а д , Б у л ев а р д р З о р а н а Ђ и н ђ и ћ а 104
т ел /ф а к с: 0 1 1 /3 1 1 6 7 6 5 , 0 1 1 /3 1 2 1 9 0 7
www.nsp-policiia.org.rs sekretariiat@ nsp.org.rs
НСП је члан
-Савета Европских
Синликата полиише
21. Сви запослени који учествују у Ш [рајк\ (чланови НСП и остали запослени без обзира на чланство или нечланетво у
синдикалним организацијама) имају право на правну зашгиту од стране правих тимова НСП у свим случајевима у
којима су од стране послодавш покренути било какви правни послупци због наводних повреда редних обавеза и
слично, уколж о су поступали у складу са овим Упутством-препорукама и налозима Ш трајкачког Одбора
НАПОГУ11Л1К:
•
•
•
За све оне који ш грајкују да би остварили право на игграјк важно је да дођу уредно и на време на посао и
своје радно место, да приме службу и налог за ш врш ење службеног задатка. Тек по пријему службе и налога
за извршење службеног задатка обавештавају руководиоца или старешину да су у нгграјку уз поиповањ е
“мимимума процеса рада”.
Никако се не изјашњавати о ступању у штрајк пре пријема службе и налога за изврш ење службеног задатка,
је право на игграјк може осгвариги само запослени који је на радном месту;
Сицдикат, као и у предходним случајевима, никако неће дозволиги да запосленима који сгупе у нпрајк буду
неисплаћене дневне зараде за дане док су у штрајку, јер се у ш грајку поипује “минимум процеса рада”.
За све информације и појашњења у тсжу шгрфка 24 часа дневно можете контакгираш Ш трајкачки одбор на телефон
01Ш 11-6765,01Ш 121907 и e-mail: sekrenarijat@ nsp.org.rs;
ШТРАЈКАЧКИ ОДБОР
рачун број: 285-2291040000023-57, SBERBBANK
ПИБ: 102152388; МБ: 17330551
Download

УПУТСТВО О ШТРАЈКУ