Република Србија
Град Београд
ГРАДСКА ОПШТИНА СУРЧИН
ИНФОРМАТОР
О РАДУ ОРГАНА
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН
Број: 4-11
новембар, 2013.
1. С А Д Р Ж А Ј
страна
1. Садржај ........................................................................................................................... 2
2. Основни подаци о органима Градске општине и информатору....................................... 3
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
1) Основни подаци о Градској општини..................................................... 3
а) оснивање и надлежност................................................................ 3
б) општа акта Градске општине .................................................... 6
в) адреса, бројеви телефона и распоред радног времена............ 7
г) органи Градске општине ............................................................. 7
д) начин комуникације са грађанима ............................................7
2) О информатору .......................................................................................... 8
Организациона структура органа Градске општине......................................................... 8
1. Скупштина – основни подаци и организациона структура... 9
2. Председник ГО ...“.............“......“.............“.....................“............. 11-12
3. Веће .......................“.............“......“.............“.....................“............ 14
4. Управа ..................“.............“......“.............“.....................“............ 16-17
Опис функција старешине органа:..................................................................................... 10
1. ПредседникаСкупштине .............................................................. 10
2. Председника ГО ............................................................................. 13
3. Председника Већа .......................................................................... 14
4. Начелника Управе ..........................................................................17
Опис правила у вези са јавношћу рада.............................................................................. 10
1. Скупштина ......................................................................................10
2. Председник ГО ...............................................................................13
3. Већа....................................................................................................14
4. Управа ..............................................................................................18
Списак најчешће тражених информација од јавног значаја......................................... 10
1. Скупштина ......................................................................................10
2. Председник ГО ...............................................................................13
3. Веће ...................................................................................................15
4. Управа ..............................................................................................18
Опис надлежности, овлашћења и обавеза.......................................................................... 10
1. Скупштина ......................................................................................10
2. Председник ГО ...............................................................................13
3. Веће ...................................................................................................15
4. Управа ..............................................................................................18
Опис поступања у оквиру надлежности, овлашћења и обавеза..................................... 11
1. Скупштина ......................................................................................11
2. Председник ГО ...............................................................................13
3. Веће ...................................................................................................15
4. Управа ..............................................................................................19
Навођење прописа .................................................................................................................33
Услуге које органи пружају заинтересованим лицима.................................................. 38
Поступак ради пружања услуга...........................................................................................39
Преглед података о пруженим услугама............................................................................39
Подаци о приходима и расходима........................................................................................55
Подаци о јавним набавкама..................................................................................................78
Подаци о државној помоћи....................................................................................................84
Подаци о исплаћеним платама и другим примањима.....................................................84
Подаци о средствима рада..................................................................................................... 85
Чување носача информација................................................................................................ 86
Врсте информација у поседу..................................................................................................87
Врсте информација којима органи Општине омогућавају приступ.............................87
Информације о подношењу захтева за приступ информацијама од јавног значаја..87
Форма ЗАХТЕВА за приступ информацијама од јавног значаја...................................88
Форма ЖАЛБЕ поверенику за информације од јавног значаја ....................................89
Форма ТУЖБЕ против решења повереника за информације од јав. значаја..............90
Шематски приказ поступка за приступ информацијама од јавног значаја.................91
Остале информације ...............................................................................................................92
Информатор о раду органа Градске општине Сурчин – 30.11.2013. год.
2
2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОРГАНИМА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ И ИНФОРМАТОРУ
1) ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ
а) Оснивање и надлежност Градске општине Сурчин
Југозападно од Београда, oмеђена аутопутем
Београд - Загреб и реком Савом, основана је,
новембра 2004 године најмлађа београдска
општина. Обухвата површину од 220 км² и
чине је седам села са око 55.000 становника.
Настанак насеља на овој територији сеже у
дубоку
прошлост.
Доказ дуговечности људске жеље да живе
на овом простору су фрагменти винчанске
културе који су пронађени на више
локација. Поред материјалних доказа из
неолита, проналажени су и други трагови
бројних насеља из различитих периода
људске цивилизације. Ово подручје је поред
приобаља Саве, богаства равничарских
шума и плодних ораница значајно и по
сакралној
архитектури.
Свакако,
најзначајнији сакрални објекат је манастир
Фенек чије постојање датира из 15. века и од
изузетног је културно историјског значаја.
Цркве на територији општине датирају,
претежно, из 18 века и припадају
различитим
конфесијама.
Сурчин са околним селима пролазио је кроз бурну историју. Као граничарски крај за време
Хабсбуршке монархије, имао је повлашћен статус подручја које је било брана надирању Отоманске
империје. Сви који са запада долазе у Београд, колима, аутобусом или авионом прво се сусрећу са
нама. Овде се укрштају међународни путеви, на овој територији се налази и Београдски аеродром.
Посебна вредност су људи, чувени по гостопримству, дружељубивости, доброј капљици и укусној,
помало зачињеној храни. Када се у сремачку кобасицу дода, поред осталих састојака, мало меса
дивљачи и све то залије добрим вином, заборавићете на време.
Новембра 2004. године образована је Градска општина Сурчин, са седиштем у Сурчину, улица
Војвођанска 79. Градска општина обухвата седам насељених места и то: Сурчин, Добановци, Јаково,
Бољевци, Прогар, Бечмен и Петровчић у којима су, осим Сурчина, организовани послови Месних
канцеларија
Чланом 12. Статута градске општине Сурчин („Сл. лист града Београда“ број 44/08 и 12/10)
прописане су надлежности и послови Градске општине Сурчин:
- доноси Статут, буџет и завршни рачун буџета Градске општине;
- доноси програме и спроводи пројекте развоја градске општине и стара се о унапређењу општег
оквира за привређивање у градској општини, у складу са актима града;
- доноси стратегије од локалног значаја у складу са актима града;
- може да образује месне заједнице и друге облике месне самоуправе по прибављеном мишљењу
грађана у складу са законом, Статутом града и актима градске општине;
- даје мишљење на просторне и урбанистичке планове које доноси град;
- отуђује и даје у закуп грађевинско земљиште у јавној својини, у складу да законом и одлуком града
ради изградње објеката до 800м² бруто развијене грађевинске површине, осим отуђења и давања у
закуп грађевинског земљишта непосредном погодбом у поступку легализације; решава по захтевима
за поништај правоснажног решења о изузимању из поседа градског грађевинског земљишта; решава
Информатор о раду органа Градске општине Сурчин – 30.11.2013. год.
3
по захтевима за престанак права коришћења грађевинског земљишта за које решење о давању на
коришћење ради изградње, односно последњу измену решења донео надлежни орган градске
општине;
- доноси решење у првом степену о грађевинској дозволи за изградњу или реконструкцију објеката до
800м² бруто развијене грађевинске површине и претварању заједничких просторија у стамбени
односно пословни простор, осим у поступцима легазизације објеката на територији града; врши
послове инспекцијског надзора над изградњом објеката за које грађевинску дозволу издаје градска
општина“.
- одлучује о постављању и уклањању мањих монтажних објеката привременог карактера на
површинама јавне намене (киосци, летње и зимске баште, тезге и други покретни мобилијар), у
складу са прописом града;
- спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије у стамбеним
зградама;
- стара се о одржавању комуналног реда у Градској општини и спроводи прописе којима се уређује
комунални ред, врши инспекцијски надзор у комуналној области у складу са посебном одлуком
Скупштине града;
- уређује и обезбеђује коришћење пословног простора којим управља, утврђује висину накнаде за
коришћење пословног простора и врши надзор над коришћењем пословног простора, у складу са
Законом;
- стара се о изградњи, одржавању и коришћењу сеоских, пољских и других некатегорисаних путева;
- прати стање и предузима мере за заштиту и унапређење животне средине на свом подручју, доноси и
спроводи акционе и санационе планове од значаја за заштиту животне средине на свом подручју, у
складу са актима Града и стара се и обезбеђује услове за очување, коришћење и унапређење подручја
са природним лековитим својствима;
- прати стање и стара се о одржавању (осим капиталног) дечјих вртића и основних школа;
- прати упис у први разред основне или специјалне школе и редовно похађање наставе у основним
школама и покреће прекршајни поступак против родитеља, односно старатеља, у складу са Законом;
- у сарадњи са образовно-васпитном установом утврђује мере и активности заштите и безбедности
деце, односно ученика за време остваривања образовно васпитног рада и других активности које
организује установа, у складу са Законом;
- организује послове који се односе на: превоз деце и њихових пратилаца ради похађања припремног
предшколског програма на удаљености већој од 2 км и ученика основне школе на удаљености већој од
4 км од седишта школе; превоз, смештај и исхрану деце и ученика са сметњама у развоју, без обзира
на удаљеност места становања од школе; превоз ученика на републичка и међународна такмичења;
- подстиче развој културно-уметничких стваралаштава и аматеризма на свом подручју, обезбеђује
услове за одржавање културних манифестација од значаја за Градску општину, и у циљу
задовољавања потреба грађана са свог подручја може оснивати установе културе;
- учествује у изградњи и одржавању спортских објеката, установа чији је оснивач Градска општина;
прати потребе и стара се о задовољавању потреба грађана у области спорта на подручју Градске
општине; учествује у реализацији система школског спорта у Градској општини и обезбеђује услове
за организовање и одржавање спортских такмичења и манифестација од значаја за Градску општину;
обезбеђује услове за реализацију програма установа и омладинских организација на свом подручју и у
циљу задовољавања потреба грађана са свог подручја може основати установе у области спорта;
- спроводи стратегију и акциони план политике за младе Града; доноси акциони план за младе Градске
општине, у складу са стратегијом и акционим планом Града; може да оснује, прати и обезбеђује
функционисање Канцеларије за младе;
- стара се о развоју угоститељства, занатства, туризма и трговине на свом подручју и може основати
туристичку организацију ради промовисања туризма на свом подручју;
- спроводи мере заштите, коришћења и уређења пољопр. земљ. на свом подручју утврђене актима Града;
- предлаже мере за уређење и одржавање спољног изгледа пословних и стамбених зграда и води
евиденцију о начину организовања послова одржавања стамбених зграда; предлаже мере за уређење
зелених површина и дечијих игралишта и објеката јавне расвете и сл;
- учествује у заштити и спасавању људи, материјалних и културних добара и животне средине у
ванредним ситуацијама и ублажавању и отклањању њихових последица, у складу са законом и
актима града;
- управља имовином Градске општине, користи средства у државној својини и стара се о њиховом
очувању и увећању, у складу са Законом;
- организује вршење послова правне заштите својих права и интереса;
Информатор о раду органа Градске општине Сурчин – 30.11.2013. год.
4
- обезбеђује пружање правне помоћи грађанима за остваривање њихових права;
- образује органе , организације и службе за потребе Градске општине и уређује њихову организацију и
рад и оснива јавна предузећа и друге организације у складу са статутом Града и Општине;
- уређује организацију и рад мировних већа;
- помаже развој различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са посебним потребама, као
и са лицима која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима и подстиче активност и
пружа помоћ организацијама инвалида и другим соц.-хуманит. организацијама на свом подручју;
- стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских права и индивидуалних и колективних права
припадника националних мањина и етничких група;
- може да установи заштитника грађана за градску општину;
- стара се о јавном обавештавању грађана о питањима од значаја за живот и рад грађана на свом подручју;
- прописује прекршаје за повреде прописа Градске општине;
- уређује и обезбеђује употребу имена, грба и другог симбола општине;
- извршава прописе и опште акте Града и Градске општине;
- обезбеђује услове за обављање и развој комуналних делатности на свом подручју, осим јавног
линијског превоза путника и за њихово обављање могу оснивати јавна предузећа, односно
организовати обављање тих делатности, у складу са законом и прописом Града;
-обезбеђује, организује и спроводи управљање комуналним отпадом на свом подручју у складу са
законом и актима града;
- издаје грађевинску дозволу за изградњу и реконструкцију саобраћајница и објеката линијске, односно
комуналне инфраструктуре на свом подручју; издаје информацију о локацији и локацијску дозволу за
објекте за које издаје грађевинску дозволу у складу са овим статутом;
- одлучује о називима улица, тргова, заселака и других делова насељених места и о подизању
споменика, постављању спомен-плоча или скулптуралних дела на свом подручју, у складу са
прописима Града;
- обавља и друге послове од непосредног интереса за грађане, у складу са законом, општин, другим
прописима Града и Статутом градске општине.
- Градска општина врши надлежности и послове државне управе који су јој законом поверени. За
вршење поверених надлежности и послова државне управе, средства обезбеђује Република Србија.
У оквиру својих надлежности, Градска општина Сурчин, као послодавац, предузима мере
потребне за непосредно спровођење закона, као на пример:
1. поступа у складу са одредбама члана 4. став 2. Закона о спречавању злостављања на раду („Сл.
гласник РС“ број 36/10), и достављено свим запосленим, именованим, постављеним и изабраним
лицима Обавештење о забрани вршења злостављања и правима, обавезама и одговорностима
запослених и послодавца у вези са забраном вршења злостављања. на раду.
2. свим запосленим, именованим, постављеним и изабраним лицима достављено је и Обавештење са
законским и казненим одредбама у вези са применом Закона о заштити становништва од изложености
дуванском диму („Сл. гласник РС“ број 36/10), како би се предузеле мере у циљу спровођења овог
Закона.
- Решењем Председника, као одговорног лица, задужени су Драган Јовановић, Драган Јањић и
Драгица Миловановић, да у његово име и за његов рачун контролишу забрану пушења.
- Обавезе лица задужених за контролу забране пушења су:
1) да надгледа и контролише забрану пушења, у складу са овим законом;
2) да усмено наложи прекршиоцу забране пушења да престане с пушењем у простору за који је то лице
задужено, као и да предузме мере да се из тог простора удаљи лице које и после усменог налога не
престане са пушењем;
3) да против лица запосленог код тог послодавца које је прекршило забрану пушења покрене, односно
предложи покретање поступка за утврђивање повреде радне дисциплине у складу са законом или
актом послодавца.
4) да одмах сачини извештај о повреди забране пушења у складу са овим законом и да га без одлагања
достави одговорном лицу;
- Надзор над спровођењем овог закона врше министарства, преко инспекција: здравствене инспекције,
санитарне инспекције, инспекције надлежне за лекове и медицинска средства, просветне инспекције,
инспекције рада, тржишне инспекције, туристичке инспекције, инспектора за превентивну заштиту,
санитарне инспекције (која врши надзор свих места у којима је забрањено пушење, а остале инспекције
врше надзор над спровођењем забране пушења, приликом вршења својих законских овлашћења.
Информатор о раду органа Градске општине Сурчин – 30.11.2013. год.
5
3. У складу са одредбама члана 42. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја
(„Сл. гласник РС“ бр. 120/04, 54/07, 104/09, и 36/10), предузете су мере у циљу обуке и упознавања
запослених са обавезама у вези са применом овог закона;
- урађена је Стратегије локалног одрживог развоја (СЛОР), програма EXCHANGE – 3, који је
финансирала Европска унија и којим је руководила Делегација Европске уније у Републици Србији, а
спровела је Стална конференција градова и општина.
б) Општа акта Градске општине
Градска општина Сурчин донела је следећа општа акта:
- Статут градске општине Сурчин («Службени лист града Београда» бр. 44/08, 12/2010 и 39/13 од
31.08.2013. године);
- Одлука о Управи градске општине Сурчин – пречишћен текст («Службени лист града Београда» бр.
5/10, 20/10, 32/10, и 16/12 и 39/13 од 31.08.2013. године);
- Упутство о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места Управе градске општине
Сурчин ( II-12-7/2009 од 28.01.2008. године);
- Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Управе градске општине Сурчин
број IV-01-012-45/2012 од 22.11.2012. године, са изменама број IV-01-012-9/2013 од 15.04.2013.године
број IV-01-012-26/2013 од 06.06.2013.године, број IV/01/012/60/2013 од 18.09.2013. године и број IV01-012-61/2013 од 09.10.2013. године и + IV-01-012-60/2013 од 18.09.2013.године, на које је Веће дало
сагласност;
- Правилник о платама и другим примањима изабраних, и постављених лица у органима Градске
општине Сурчин број II-01-06-46/2012 од 21.11.2012. године са изменама број II-01-06-16/2013 од
08.04.2013. године, ;
- Правилник о звањима, занимањима и платама запослених у Управи градске општине Сурчин –број
IV-01-012-50/2012 од 26.11.2012. године, са изменама број IV-01-012-1/2013 од 18.01.2013.године,
број IV-01-012-14/2013 од 08.04.2013.године и IV-01-012-50/2013 од 09.08.2013.године;
- Правилник о осталим личним примањима запослених у Општинској управи Градске општине Сурчин
са изменама и допунама (01-02-120-320/2006 од 17.07.2006. са изменама и допунама од 01-02-120320/2006-1 од 24.11.2009. године – престао да важи 03.07.2013. године, доношењем новог правилника:
- Правилник о накнадама и осталим личним примањима запослених у Управи ГО Сурчин; Број IV-01012-30/2013 од 24.06.2013.године, ступио на снагу 03.07.2013.године;
- Правилник о оцењивању запослених у Управи градске општине Сурчин (IV-01-012-11/2009 од 25. 06.
2009. године са изменама број IV-01-012-18/2013 од 06.06.2013.године);
- Правилник о начину припреме и достављања материјала органима Градске општине Сурчин ради
разматрања и одлучивања. (IV-01-012-6/2010 од 27. јануара 2010. године).
- Правилник о организацији буџетског рачуноводства број II-01-04-139/2010 од 30.09.2010. године;
- Правила понашања запослених (IV-01-012-21/2008 од 13.10.2008. године).
- Правилник о раду, Број:
01-02-12-13/2006, 16.05.2006. године - престао да важи дана,
28.06.2013.године, када је донет нови:
- Правилник о раду Градске општине Сурчин број IV-01-012-29/2013 од 19.06.2013.године, који је
ступио на снагу 28.06.2013.године;
- Правилник о канцеларијсом и архивском пословању ГО Сурчин број IV-01-12-6/2009, 18.02.2009.
године са изменама број IV-01-012- /2013 од 07.06.2013.године;
- Листа категорија регистратурског материјала с роковима чувања ГО Сурчин број IV-01-031-43/2009
од 14.04.2009. године;
- Правилник заштите од пожара број IV-01-012-38/2010, 16.12.2010. године;
- Одлука о установљењу јавних признања ГО Сурчин број III-01-06-148/2010 од 15.12.2010. године;
- Одлука о усвајању правилника о додели награда и признања ГО Сурчин број I-01-06-247/2012 од
14.11.2012. године;
- Правилник о материјалној и дисциплинској одговорности запослених и постављених лица у
Градској општини Сурчин број IV-01-012-27/2013 од 12.06.2013.године.
-. Правилник о звањима, занимањима и платама запослених у Управи ГО Сурчин Број:
IV-01-012-50/2013 од 09.08.2013.године
Информатор о раду органа Градске општине Сурчин – 30.11.2013. год.
6
в) Адреса, бројеви телефона и распоред радног времена
Адреса: Градска општина Сурчин – Сурчин, Војвођанска 79;
Радно време органа Општине: - сваког радног дана од 8,00 – 16,00 часова;
Бројеви телефона:
- Централа: 8443-760, 8443-762, 8443-763, 8443-764, 8443-765, 8443-766, 8443-767 и 8442-111;
- Одељење за инспекцијске послове – Сурчин, Браће Пухаловића бр.34б, телефон број 011-8442-110;
- Послови правне помоћи – Сурчин, Војвођанска 120, телефон број 3140-552, или 069-8637-665;
- Месна канцеларија Сурчин – Сурчин, Војвођанска 79 телефон број 8443-760;
- Месна канцеларија Добановци – Маршала Тита 2, телефон број 8465-110;
- Месна канцеларија Јаково – Војвођанска 9, телефон број 8416-557 и 8416-747;
- Месна канцеларија Бољевци – Браће Веселиновић 2, телефон број 8403-450;
- Месна канцеларија Прогар – 12. августа 1, телефон број 8427-138 и 8427-137;
- Месна канцеларија Бечмен – 11 октобра 4, телефон број 8438-344;
- Месна канцеларија Петровчић – Душана Вукасовића 1, телефон број 8438-462.
- Матични број Градске општине је 17587714;
- ПИБ Градске општинеСурчин је 103583030;
- Адреса електронске поште је: [email protected]
г) Органи Градске општине
Органи Градске општине Сурчин ( у даљем тексту: Општине) су:
1. Скупштина градске општине Сурчин (у даљем тексту: Скупштина );
2. Председник градске општине Сурчин (у даљем тексту: Председник );
3. Веће градске општине Сурчин (у даљем тексту: Веће);
4. Управа градске општине Сурчин (у даљем тексту: Управа).
д) Начин комуникације са грађанима
Комуникација Управе и других органа Општине са грађанима и давање потребних обавештења
грађанима обавља се на следеће начине:
1. Информисањем грађана - корисника услуга Управе, обавља се писмено, телефонски, преко е-mail
адреса, објављивањем разних обавештења на огласној табли Опшштине, путем Информатора о раду
органа Градске опшштине, Сурчин који се ажурира крајем сваког месеца, као и усмено, у непосредном
контакту запослених у Општини са грађанима;
2. Омогућавањем грађанима - корисницима услуга Управе, да дају своје писмене предлоге и
сугестије и оцене, у вези са постојећим начином пружања услуга или са увођењем нових услуга на
припремљеном обрасцу или у слободној форми, и убацивањем истих у анкетне кутије;
3. Информисањем грађана преко средстава јавног информисања од стране овлашћених лица, о
актуелним догађањима у Општини;
4. Организовањем пригодних манифестација - скупова, промоција, округлих столова, сајмова, и друго.
Информације из делокруга рада Градске општине могу се добити на сајту: www.surcin.net, а
питања, примедбе или сугестије грађани могу упутити и електронском поштом на е-маил адресу:
[email protected] .
На сајту Општине, отворен је и форум на коме грађани такође могу постављати питања или
давати своје сугестије, предлоге, и примедбе у циљу побољшања рада органа Општине.
Послови у вези са матичним књигама, од 28.12.2009. године поверени су Градскиј управи
града Београда, Секретаријату за управу - Одсек за лична стања грађана, вођење матичних књига и
изборна права – Сурчин.
Ови послови обављају се у седишту Матичног подручја Сурчин – просторије Општине.
Изводе из матичних
књига, који су трајног карактера, грађани могу наручити путем
интернета - www.surcin.net, или путем телефона и исте добити на кућну адресу преко курира или
поштом.
Основни подаци потребни за добијање документа на кућну адресу су:
- која врста документа се тражи;
Информатор о раду органа Градске општине Сурчин – 30.11.2013. год.
7
- ЈМБГ лица за које се докуменат тражи;
- име и презиме, име оца, и датум рођења, као и
- адреса становања на коју треба доставити докуменат.
2) О ИНФОРМАТОРУ
У складу са чланом 39. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја
(„Сл. гласник РС“ бр.120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), органи Градске општине Сурчин су израдили нови
Информатор о раду органа Градске општине Сурчин, број 4. од јануара 2013. године, као јединствен
акт свих органа Градске општине (Скупштине, Председника, Већа и Управе) и исти ускладили са
Упутством за израду и објављивање информатора о раду државног органа („Сл. гласник РС“ бр.
68/2010).
Први информатор о раду органа Градске општине Сурчин објављен је 16. априла 2010.
године и исти се ажурира сваког месеца - до краја сваког календарског месеца, у Информатор се уносе
све промене настале током месеца у складу са одредбама тачке 4. и 17. Упутства.
Последње ажурирање Информатора извршено је закључно са 31. октобром 2013. године.
Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја даје могућност да се сазна
свака информација од јавног значаја, осим у случајевима у којима је Закон другачије прописао.
Напредна демократска друштва се препознају, између осталог, и по томе да ли су донела закон о
слободном приступу информацијама од јавног значаја и да ли га ефикасно примењују.
Остварењу ефикасне примене овог Закона, треба да послужи и израда овог информатора.
Информатор је израђен у складу са општим актима Градске општине Сурчин, на основу
података достављених од стране организационих јединица Управе и других органа Општине.
Лица одговорна за тачност и потпуност података у Информатору су: Председник градске
општине Сурчин и председник Већа, Весна Шаловић – за део Информатора који се односи на
Председника и на Веће; председник Скупштине, Стеван Шуша – за део Информатора који се односи
на Скупштину градске општине и начелник Управе, Бранислав Стаменковић за део Информатора који
се односи на Управу.
Информатор је објављен на sajtu Градске општине Сурчин и налази се на e-mail адреси
општине: [email protected], а увид у штампани примерак Информатора може се извршити у Управи
градске општине.
Овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног
значаја је Мирјана Јоцковић, шеф кабинета Председника.
Контакти са овлашћеним лицем могу се остварити телефонски на број: 8443-272, факсом: 8443773 и e-мail-ом: [email protected]
1. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ОРГАНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
За тачност и потпуност података у информатору, правилну израду и објављивање информатора
и његово редовно ажурирање, одговоран је функционер који руководи органом Градске општине.
Информатор о раду органа Градске општине Сурчин – 30.11.2013. год.
8
2. – 1) СКУПШТИНА
2.
-1) ОСНОВНИ ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ
Скупштина општине је највиши орган Градске општине који врши основне функције локалне
власти, утврђене Уставом, законом и статутом. Скупштину општине чине одборници, које бирају
грађани на непосредним изборима, тајним гласањем, у складу са законом и статутом општине.
Скупштина општине се сматра конституисаном избором председника скупштине и
постављењем секретара скупштине.
Статутом Општине прописане су надлежности органа Општине у складу са Законом о локалној
самоуправи и Статутом града Београда.
Скупштину чини 35 одборника:
1. 11 мандата - ДС;
2. 10 мандата - СНС;
3. 6 мандата - УРС;
4. 5 мандата - Покрет за богату општину Сурчин.
5. 3 мандата - СПС
Председник градске општине је........................................................................Весна Шаловић;
Заменик Председника градске општине је ....................................................Владимир Стефановић;
Председник Скупштине градске општине је .................................................Стеван Шуша;
Заменик председника Скупштине градске општине је ................................др Владан Јанићијевић;
Секретар Скупштине градске општине је.......................................................Груја Дорословачки;
Заменик секретара Скупштине градске општине је .....................................____________________;
Јавни правобранилац је ....................................................................................Никола Маљковић;
Начелник Управе градске општине је .............................................................Бранислав Стаменковић;
Заменик начелника Управе градске општине је ............................................Бисерка Марковић.
Скупштина образује стална и повремена радна тела.
Стална радна тела су савети и комисије.
3.
4.
-1) ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА
Организациона
структура
Скупштине
представљена
Информатор о раду органа Градске општине Сурчин – 30.11.2013. год.
је
следећом
шемом:
9
5.
– 1) ОПИС ФУНКЦИЈА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ
Опис функција председника Скупштине прописан је чланом 38. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС“ број 129/07), Статутом града Београда и Статутом Градске општине Сурчин („Сл.
лист града Београда“ број 44/08 и 12/10).
Председник Скупштине организује рад Скупштине градске општине, сазива и председава
њеним седницама и обавља друге послове утврђене законом и статутом Градске општине.
Скупштина градске општине има секретара који се стара о обављању стручних послова у вези
са сазивањем и одржавањем седница Скупштине и њених радних тела и руководи административним
пословима везаним за њихов рад.
Начин припреме, вођење и рад седнице Скупштине градске општине и друга питања везана за
рад Скупштине уређују се њеним пословником.
Председник Скупштине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и
спречености да обавља своју дужност.
6.
– 1) ОПИС ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА СКУПШТИНЕ
Седнице Скупштине градске општине су јавне.
Скупштина градске општине може одлучити да седница Скупштине не буде јавна из разлога
безбедности и других разлога утврђених законом.
6. – 1) СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
Грађани у протеклом периоду нису тражили од Скупштине информације од јавног значаја.
7. -1) ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА СКУПШТИНЕ
Надлежности Скупштине градске општине су:
- доноси Статут Општине и Пословник Скупштине;
- доноси буџет и завршни рачун буџета Општине;
- доноси Одлуку о Управи као и Одлуку о управљању имовином Општине, о коришћењу средства у
државној својини и стара се о њиховом очувању и увећању у складу са законом;
- доноси одлуку о располагању имовином на којој има право својине или уписано право коришћења,
уз сагласност Дирекције за имовину Републике Србије;
- доноси Одлуку о називима улица, тргова, заселака и других делова насељених места на свом
подручју, у складу са прописима Града;
- доноси прописе и друге опште и појединачне акте;
- доноси одлуку о изградњи, одржавању, управљању и коришћењу сеоских, пољских и других
некатегорисаних путева;
- даје мишљење на просторне и урбанистичке планове који се односе на територију Општине;
- доноси одлуку о задуживању и закључивању Уговора о кредиту, у складу са Законом;
- одлучује о расписивању референдума;
- одлучује о предлозима садржаним у народној иницијативи и утврђује предлог одлуке о увођењу
самодоприноса;
- оснива органе и службе, јавна предузећа и друге организације и установе од интереса за Општину
утврђене овим статутом;
- именује и разрешава управни и надзорни одбор јавних предузећа, установа, организација и служби
чији је оснивач, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби
чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте и врши друга оснивачка права у складу са
законом, осим оних која су по одредбама овог статута у надлежности другог органа;
- бира и разрешава председника и заменика председника Скупштине;
- бира и разрешава Председника градске општине и на предлог Председника градске општине,
заменика Председника градске општине и чланове Већа;
- поставља и разрешава секретара Скупштине и његовог заменика;
- бира и разрешава јавног правобраниоца градске општине и његовог заменика;
- бира и разрешава чланове радних тела Скупштине;
- доноси акциони план за младе;
- одлучује о додељивању награда и других јавних признања;
- доноси одлуку о ораганизацији и раду мировних већа;
Информатор о раду органа Градске општине Сурчин – 30.11.2013. год.
10
- одлучује о приступању у чланство организације градова и општина у земљи и иностранству;
- покреће поступак за заштиту права локалне самоуправе пред Уставним судом;
- даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја Градске општине;
- усваја етички кодекс понашања функционера и
- обавља и друге послове у складу са законом, Статутом града Београда и Статутом.Општине.
8. -1) ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА
8.1СКУПШТИНА
Питања о којима одлучује Скупштина предходно обрађује организациона јединица у оквиру
Управе, у чијој се надлежности налази одређена област. Одељење сачињава нацрт текста за
одлучивање и доставља га Већу ради сачињавања предлога за одлучивање на Скупштини.
Табеларно је приказан број одржаних седница од 20.08.2012. године до 26.11.2013. године
Скупштина је одржала 10 седнице на којима су донете одлуке, решења, закључци и други акати,
према следећој табели:
СКУПШТИНА
Број одржаних седница
Одлуке
Решења
Закључци
Остала акта
Укупно обрађених предмета
10
42
151
8
210
САВЕТ ЗА БУЏЕТ
Број одржаних седница
Број решења
Укупно обрађених предмета
1
2
2
КОМИСИЈА ЗА ПРОПИСЕ
Број одржаних седница
Број аката
Укупно обрађених предмета
9
106
31
КОМИСИЈА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО МАНДАТНА ПИТАЊА
Број одржаних седница
1
Број извештаја
1
Решења
Укупно обрађених предмета
1
КОМИСИЈЕ:
1.
2.
3.
4.
ЗА ПРОПИСЕ
ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА ПИТАЊА
ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ЗА МЕЂУНАРОДНУ И МЕЂУОПШТИНСКУ САРАДЊУ
За тачност и потпуност података у овом делу информатора, правилну израду и објављивање
информатора и његово редовно ажурирање, одговоран је председник Скупштине Градске општине
Сурчин, Стеван Шуша.
1. – 2) ПРЕДСЕДНИК ГО
2.- 2) ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДСЕДНИКУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Извршни органи општине су Председник градске општине и Веће.
Председника општине бира Скупштина градске општине, из реда одборника, на време од
четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине општине.
Председник Општине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености
да обавља своју дужност.
Педседник Општине има два помоћника.
Информатор о раду органа Градске општине Сурчин – 30.11.2013. год.
11
- Председник градске општине је Весна Шаловић;
- Заменик Председника Градске општине је Владимир Стефановић;
- Помоћници Председника градске општине су:
1. Зоран Јовановић - помоћник Председника за област урбанизма и грађевинских послова;
2. Бранко Милошевић - помоћник Председника за област привреде и инвестиција.
–
2) ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА:
Информатор о раду органа Градске општине Сурчин – 30.11.2013. год.
12
4. – 2) ОПИС ФУНКЦАЈА ПРЕДСЕДНИКА
Према одредбама Закона о локалној самоуправи и Статута градске општине, функције
Председника градске општине су:
- представља и заступа Општину;
- непосредно извршава и стара се о извршавању
одлука и других аката Скупштине;
- предлаже начин решавања питања о којима
одлучује Скупштина;
- наредбодавац је за извршење буџета;
- доноси програм о коришћењу прихода буџета чија је намена утвђена законом;
- усмерава и усклађује рад Управе;
- поставља и разрешава помоћнике председника Општине;
- доноси појединачне и друге акте за које је овлашћен законом, Статутом или одлуком Скупштине;
- даје сагласност на опште акте организација чији се рад финансира из буџета Општине, којима се
уређује број и структура запослених и даје сагласност на број и структуру запослених и других
носилаца јавних функција која се ангажују на остваривању програма или делова програма корисника
буџета Градске општине у складу са законом;
- одлучује о давању на коришћење, односно у закуп, као и о отказу уговора о давању на коришћење,
односно у закуп и стављању хипотеке на непокретности које користи Општина, у складу са законом;
- одлучује о прибављању и отуђењу опреме веће вредности, као и превозних средстава за потребе
органа Општине;
- закључује уговоре о донацији и друге уговоре, са физичким или правним лицима;
- утврђује цене, односно даје сагласност на цене производа и услуга из надлежности Општине, у складу
са законом;
- образује стручна радна тела (комисије и сл.);
- информише јавност у свом раду;
- врши и друге послове утврђене законом, статутом Града и општим актима Општине.
За тачност и потпуност података у овом делу информатора, правилну израду и објављивање
информатора и његово редовно ажурирање, одговоран је Председник градске општине Сурчин, Весна
Шаловић.
5.
- 2) ОПИС ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА ПРЕДСЕДНИКА
О свим активностима Председника јавност је обавештена преко писаних и електронских
средстава јавног информисања, преко sajt-a Општине и у непосредним контактима са грађанима.
7.
– 2) СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
Грађани у протеклом периоду тражили су од Председника информације од јавног значаја, које
се односе на организовање манифестације Бојчинско културно лето..
8.
– 2) ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА
Опис надлежности, овлашћења и обавеза обухваћен је тачком 4. -2) Информатора.
9.
– 2) ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА
Питања о којима одлучује Председник, по потреби, предходно обрађује организациона
јединица у оквиру Управе, у чијој се надлежности налази одређена област. Одсек доставља
Председнику податке о којима води службену евиденцију и у складу са прописима, сачињава предлог
текста за одлучивање Председника.
1. – 3) ВЕЋЕ
10. – 3) ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ВЕЋУ
Веће градске општине је извршни орган Општине.
Веће чине Председник градске општине, и 11 чланова.
Број чланова Већа утврђен је Статутом градске општине. Веће бира Скупштина на период од
четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника.
Председник општине је председник већа.
Заменик Председника општине је члан већа по функцији.
Чланове Већа Скупштина бира на предлог Председника градске општине.
Чланови Већа не могу истовремено бити и одборници, а могу бити задужени за једну или више
одређених области из надлежности Градске општине.
Одборнику који буде изабран за члана Већа престаје одборнички мандат.
Чланови Већа могу бити на сталном раду у Градској општини.
11. – 3) ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ВЕЋА
За тачност и потпуност података у овом делу информатора, правилну израду и објављивање
информатора и његово редовно ажурирање, одговоран је председник Већа градске општине Сурчин,
Весна Шаловић.
12. – 3) ОПИС ФУНКЦИЈА ПРЕДСЕДНИКА ВЕЋА
Председник Већа је Председник градске општине и представља Веће, сазива и води његове
седнице.
Председник Већа је одговоран за законитост рада Већа.
Председник Већа је дужан да обустави од примене одлуку Већа за коју сматра да није у складу
са законом.
Веће може да одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја његових чланова, о
чему води рачуна председник Већа.
Веће одлучује већином гласова присутних чланова, ако законом или Статутом градске
општине, за поједина питања није предвиђена друга већина.
Организација, начин рада и одлучивања Већа – начин припреме, вођење и рад седнице
детаљније се уређује Пословником о раду Већа, у складу са Законом и Статутом градске општине.
13. – 3) ОПИС ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА ВЕЋА
Седнице Већа градске општине су јавне.
Информатор о раду органа Градске општине Сурчин – 30.11.2013. год.
14
Веће може одлучити да седница Већа не буде јавна из разлога безбедности и других разлога
утврђених законом.
14. – 3) СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
Грађани у протеклом периоду нису тражили од Већа информације од јавног значаја.
7. – 3) ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА ВЕЋА
У складу са Законом и Статутом општине Веће:
1) предлаже статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина;
2) непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине градске општине;
3) доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не донесе буџет пре
почетка фискалне године;
4) врши надзор над радом Управе, поништава или укида акте Управе који нису у сагласности са
законом, статутом и другим општим актом или одлуком које доноси скупштина општине;
5) решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа
и других организација у управним стварима из надлежности Градске општине;
6) стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике, односно
аутономне покрајине;
7) поставља и разрешава начелника и заменика начелника Ураве;
8) даје сагласност на годишњи програм пословања јавног предузећа чији је оснивач Градска општина;
9) разматра извештаје о раду и даје сагласност на програм рада корисника буџета;
10) даје сагласност на финансијски план месне заједнице.
Председник градске општине и Већа редовно извештавају Скупштину градске општине, по
сопственој иницијативи или на њен захтев, о извршавању одлука и других аката скупштине општине.
8.– 3) ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА
Питања о којима одлучује Веће, предходно обрађује организациона јединица у оквиру Управе,
у чијој се надлежности налази одређена област. Одељење у оквиру Управе сачињава предлог текста за
одлучивање и доставља га Већу на одлучивање.
Према постојећим подацима у периоду од 20.08.2012. године, када су, након избора, изабрани
нови Председник градске општине и чланови Већа, до 31.08.2013. године табеларно је приказан број
одржаних седница Већа, и број донетих одлука и других аката у наведеном периоду:
Табеларно је приказан број седница Већа и број донетих одлука и других аката у
периоду од 21.08.2012. до 27.11.2013. године:
ВЕЋЕ
Седнице
Одлуке
Решења
Закључци
Сагласност
Укупно:
31
57
147
19
15
269
РАДНА ТЕЛА ВЕЋА:
Веће градске општине Сурчин обраѕовало је 9 комисија и то:
1. КОМИСИЈА ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ;
2. КОМИСИЈА ЗА НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ;
3. КОМИСИЈА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ ГО СУРЧИН;
4. КОМИСИЈА ЗА ПРОЦЕНУ УСЛОВА И НАЧИНУ ПОСТАВЉАЊА ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТАИ ПОСТАВЉАЊА ТЕЗГИ И ДРУГИХ
ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГО СУРЧИН;
5. КОМИСИЈА ЗА ПРИПРЕМУ ЛИСТЕ РЕДА ПРВЕНСТВА КОРИСНИКА ПАКЕТА СА ПРЕХРАМБЕНИМ ПРОИЗВОДИМА
ПОРОДИЦАМА ИЗБЕГЛИХ И РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГО СУРЧИН;
6. КОМИСИЈА ЗА ПРИПРЕМУ ЛИСТЕ РЕДА ПРВЕНСТВА КОРИСНИКА ПОТЕНЦИЈАЛНИХ ДОНАТОРСКИХ ПРОЈЕКАТА ПОМОЋИ
У ГРАЂЕВИНСКОМ МАТЕРИЈАЛУ ЗА ПОРОДИЦЕ ИЗБЕГЛИХ И РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГО СУРЧИН;
7. КОМИСИЈА ЗА ПРИПРЕМУ ЛИСТЕ РЕДА ПРВЕНСТВА КОРИСНИКА ПОТЕНЦИЈАЛНИХ ДОНАТОРСКИХ ПРОЈЕКАТА ПОМОЋИ
У ЕКОНОМСКОМ ОСНАЖИВАЊУ И ОСАМОСТАЉИВАЊУ ПОРОДИЦА ИЗБЕГЛИХ И РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА НА TЕРИТОРИЈИ ГО
СУРЧИН;
8. КОМИСИЈА ЗА ПРОЦЕНУ ШТЕТЕ НАСТАЛЕ УСЛЕД НЕМАРНОСТИ У РАДУ ЛИЦА, ОРГАНА И ОРГАНИЗАЦИЈА;
9. КОМИСИЈА ЗА СЕЧУ СТАБАЛА.
Информатор о раду органа Градске општине Сурчин – 30.11.2013. год.
15
4) УПРАВА
3.
– 4) ОСНОВНИ ПОДАЦИ О УПРАВИ
Управа се образује као јединствен орган Општине за вршење управних послова у оквиру права
и дужности Општине и одређених стручних послова за потребе Скупштине, Председника и Већа.
15. -4) ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА УПРАВЕ
Управа градске општине Сурчин образована је као јединствен орган.са унутрашњим
организационим јединицама: 1 кабинет и 7 одељења.
Унутрашње организационе јединице у оквиру којих се обављају послови Управе су:
1. Кабинет председника;
2. Одељење за привреду, пољопривреду, заштиту животне средине и друштвене делатности;
3. Одељење за грађевинске и комуналне делатности;
4. Одељење за инспекцијске послове;
5. Одељење за имовинско-правне, стамбене и послове правне помоћи;
6. Одељење за општу управу;
7.
Одељење за финансије;
8. Одељење за заједничке послове.
За обављање одређених послова из надлежности Одељења за општу управу, у насељеним
местима образују се месне канцеларије.
У Управи као јединственом органу, за вршење сродних послова, образоване су унутрашње
организационе јединице и то 7 одељења и 1 кабинет који је уподобљен одељењу.
Руководиоце организационих јединица у Управи распоређује начелник.
Статутом је предвиђено да се у Управи постављају три помоћника Председника општине за
поједине области. Помоћнике председника општине поставља и разрешава Педседник општине.
Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Управе доноси начелник уз
сагласност Већа.
Информатор о раду органа Градске општине Сурчин – 30.11.2013. год.
16
16. -4) ОПИС ФУНКЦИЈА НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ
Управом, као јединственим органом, руководи начелник Упарве.
Начелник Управе руководи и организује рад у Управи.
Начелник Управе решава сукоб надлежности између унутрашњих организационих јединица.
За ВД начелника Управе постављен је Бранислав Стаменковић, дипломирани правник са
вишегодишњим радним искуством у струци.
Начелника Управе поставља Веће, на основу јавног огласа, на пет година.
Начелник Управе има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да
обавља своју дужност.
Заменик начелника Управе поставља се на исти начин и под истим условима као начелник.
О изузећу службеног лица у Управи градске општине решава начелник Упреаве.
Начелник за свој рад и рад Управе одговара Скупштини и Већу у складу са Сатутом оштине и
Одлуком о Управи.
Статутом је предвиђено да се у Управи постављају три помоћника Председника општине за
поједине области. Помоћнике председника општине поставља и разрешава Педседник општине.
Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Управе доноси начелник уз
сагласност Већа.
За тачност и потпуност података у овом делу информатора, правилну израду и
објављивање информатора и његово редовно ажурирање, одговоран је начелник Управе
градске општине Сурчин, Бранислав Стаменковић.
Информатор о раду органа Градске општине Сурчин – 30.11.2013. год.
17
17. – 4) ОПИС ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА УПРАВЕ
Рад Управе и организационих јединица у оквиру Управе је јаван.
Подаци о раду Управе налазе се на sajt-u Oпштине.
6.
– 4) СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
Грађани у протеклом периоду нису тражили од Управе информације од јавног значаја.
7.– 4) ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА УПРАВЕ
Овлашћења и организација за обављање послова из надлежности Управе, уређују се Законом,
Статутом града Београда, Статутом градске општине и Одлуком о Управи коју доноси Скупштина.
Послове Управе који се односе на остваривање права, обавеза и интереса грађана и правних
лица могу обављати лица која имају прописану школску спрему, положен стручни испит за рад у
органима државне управе и одговарајуће радно искуство, у складу са законом и другим прописом.
У складу са Законом, Статутом и Одлуком о управи, Управа је надлежна за обављање следећих
послова:
- припрема прописе и друге акте које доносе Скупштина, Председник и Веће;
- извршава одлуке и друге акте Скупштине, Председника и Већа;
- решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа
и других организација у управним стварима из надлежности Општине;
- обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине;
- извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Општини;
- обавља стручне и друге послове које утврде Скупштина, Председник и Веће;
- доставља извештај о раду Скупштини, Председнику и Већу.
Управа у обављању управног надзора може:
1) наложити решењем извршење мера и радњи у одређеном року;
2) изрећи мандатну казну;
3) поднети пријаву надлежном органу за учињено кривично дело или привредни преступ и поднети
захтев за покретање прекршајног поступка;
4) издати привремено наређење, односно забрану;
5) обавестити други орган, ако постоје разлози, за предузимање мера за који је тај орган надлежан;
6) предузети и друге мере за које је овлашћена законом, прописом или општим актом.
I Oвлашћенa лицa за решавање у управним стварима
по организационим јединицама у оквиру Управе, су:
1. Одељење за инспекцијске послове
1.
Попоић Слађан
069-8637-604
VII БСС – дипл. грађевински
инжењер
начелник Одељења за
инспекцијске послове
2.
Макљеновић Гордана8443-768
Милисављевић Миљан8443-768
Цветиновић Снежана –
8443-768
VII ВСС-дипл. инжењер
архитектуре
VII ВСС-професор
филозофије и социјологије
VII ВСС- дипл. инжењер
пољопривреде
Грађевински инспектор
3.
4.
Комунални инспектор
Комунални инспектор
2. Одељење за грађевинске и комуналне послове
1.
Будалић Борислав
8443-762-лок 113
VII ВСС- дипл.правник
начелник Одељења за грађев.
и комуналне послове
2.
Живковић Сања-
VII ВСС-дипл. инжењер
Стручно-оперативни послови
Информатор о раду органа Градске општине Сурчин – 30.11.2013. год.
18
3.
4.
8443-762-лок 115
Тошић Добринка8443-762-лок 116
архитектуре
VII ВСС-дипл. инжењер
архитектуре
у обл.грађевинарс.
Струч.-опер.пос. у области
грађевинарства
Срдановић Марко
8443-762-лок 115
VII ВСС- дипл.правник
Управно- правни послови
3. Одељење за имовинско-правне, стамбене и послове правне помоћи
1.
Маџар Славко
-8443-762-лок 117
VII ВСС- дипл.правник
2.
Угарковић Дарко
8443-762-лок 118
VII ВСС- дипл.правник
начелник Одељења за имовин.
правне, стамбене и послове
правне помоћи
Имовинско правни и стамбени
послови
4. Одељење за општу управу
1.
Бузгановић Зорица8443-280
VII ВСС- дипл. социјални
радник
начелник Одељења за општу
упаву
8. – 4) ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА
Опис поступања у оквиру надлежности, овлашћења и обавеза дат је у оквиру сваке
организационе јединице у Управи.
1. У Кабинету председника обављају се послови: протокола, организовања посета и пријема,
послови односа са јавношћу, сарадња са медијима, организовање конференција за штампу, послови у
вези са спровођењем Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, информисање
јавности о раду органа општине, сарадња општине са другим општинама у земљи и иностранству;
административно-технички послови и сарадња са другим организационим јединицама у вези са
припремом материјала ради разматрања и одлучивања надлежних органа општине; информисање
јавности о раду органа Општине; сазивања, одржавања седница и израда аката које доносе органи
Општине, стална и повремена радна тела, комисије, и сл.; давања мишљења и тумачења о усклађености
правних и других општих аката које су донели органи Општине или њихова радна тела, са важећим
прописима; припремања седница и обрада материјала за седнице и провера формално-правне
исправности нацрта и предлога аката који се припремају за седнице и израда аката усвојених на
седницама органа Градске општине; чувања изворних докумената о раду Скупштине, Председника,
Већа и др. и вођење евиденције о одржаним седницама; стручни и административни послови за
потребе органа општине; послови одбране, противпожарне заштите, безбедности и заштите здравља
на раду, осигурања; послови организовања заштите и спасавања људи, материјалних и културних
добара и животне средине у ванредним ситуацијама и ублажавање и отклањање њихових последица, у
складу са законом и актима града;
За тачност и потпуност података, и његово редовно ажурирање у овом делу информатора,
одговоран је шеф кабинета.
2.У Одељењу за привреду, пољопривреду, заштиту животне средине и друштвене
делатности обављају се послови у области:
1) Привреде који се односе се на: издавање уверења и обавештења о раду приватних предузетника из
постојеће евиденције; евидентирање уговора закључених за обављање кућних помоћних послова и
послова ван просторија послодавца; старање о развоју угоститељства, занатства, туризма и трговине на
подручју општрине; послови овере и издавања радних књижица; послови у области пољопривреде
који се односе на: заштиту коришћења и унапређења пољопривредног земљишта, шума, вода, биљног
и животињског света, водопривреде; праћење стања у области пољопривреде и стварање повољнијих
услова за обављање ове делатности, организовање систематске анализе квалитета пољопривредног
земљишта; организовање едукативних скупова пољопривредних произвођача; помагање
заинтересованим пољопривредним произвођачима око послова у вези са уписом у регистар
Информатор о раду органа Градске општине Сурчин – 30.11.2013. год.
19
пољопривредних газдинстава; послови заштите и унапређења животне средине односе се на: праћење
стања и предузимање мера за заштиту и унапређење животне средине; доношење и спровођење
акционих и санационих планова за заштиту животне средине на подручју општине, у складу са актима
Града и старање и обезбеђивање услова за очување, коришћење и унапређење подручја са природним
лековитим својствима; праћење стања и старање о одржавању (осим капиталног) дечјих вртића и
основних школа; праћење уписа у први разред основне школе, редовног похађања наставе у основним
школама и покретање прекршајног поступка против родитеља, односно старатеља у складу са Законом;
сарадње са образовно-васпитним установама, у циљу утврђивања мера и активности заштите и
безбедности деце, односно ученика за време остваривања образовно васпитног рада и других
активности које организује установа; подстицање развоја културно-уметничког стваралаштава и
аматеризма на свом подручју, обезбеђивање услова за одржавање културних манифестација од значаја
за општину; учествовања у изградњи и одржавању спортских објеката и установа чији је оснивач
општина; праћење потреба и старање о задовољавању потреба грађана у области спорта, учествовање у
реализацији програма школског спорта и обезбеђивање услове за организовање и одржавање
спортских такмичења и манифестација од значаја за општину; обезбеђивање услова за реализацију
програма установа и омладинских организација; доношења акционог плана за младе општине, у складу
са стратегијом и акционим планом Града; заштите и унапређења људских права и индивидуалних и
колективних права припадника националних мањина и етничких група; предузимање мере у циљу
развоја различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са посебним потребама, као и са
лицима која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима и подстиче активност и пружа
помоћ организацијама инвалида и другим социјално-хуманитарним организацијама на свом подручју;
послови у области борачко-инвалидске заштите, послови у вези са остваривањем права избеглиих и
интерно расељених лица као поверени послови.
Потребна документација коју треба доставити за:
1. издавање уверења и обавештења о раду приватних предузетника из постојеће евиденције:
-фотокопија решења о отварању радње;
-фотокопија решења о трајном затварању радње;
-фотокопија личне карте;
-доказ о плаћеној административној такси.
Уверења се издају на основу члана 161. Закона о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“, бр. 33/97
и 31/01) и увидом у Регистар самосталних радњи.
2. евидентирање уговора закључених за обављање кућних помоћних послова и послова ван просторија
послодавца:
-лично присуство уговорних страна (послодаваца и радника);
-оригинал документа уговора о раду у четири или пет примерака потпуно попуњен (купују се у
књижари, уговорне стране уговор потписују пред службеним лицем);
-важећа лична карта послодавца и радника;
-радна књижица радника;
-лична изјава радника и послодавца да нису ни у каквом сродству (изјаве се не морају оверавати);
-доказ о плаћеној административној такси.
Овера и регистровање уговора о раду за обављање послова кућног помоћног особља и за обављање
послова ван просторија послодавца врши се према Правилнику о начину и поступку регистровања
уговора о раду за обављање послова ван просторија послодавца и послова кућног помоћног особља
(Сл. гласник РС, бр. 1/2002).
3. оверу и издавања радне књижице:
-лично присуство;
-важећа лична карта;
-радна књижица (непопуњена);
-два захтева за издавање радне књижице (попуњена);
-уверење о држављанству (може бити старије од 6 месеци);
-оригинал доказа о завршеној школској спреми (диплома, сведочанство, уверење...).
издавање дупликата радне књижице:
-лично присуство;
-потврда да је, изгубљена или уништена радна књижица, објављена неважећом (потврда се добија у
Службеном гласнику Републике Србије у Београду, ул. Јована Ристића бр. 1.);
-важећа лична карта;
Информатор о раду органа Градске општине Сурчин – 30.11.2013. год.
20
-радна књижица (непопуњена);
-два захтева за издавање радне књижице (попуњена);
-уверење о држављанству (може бити старије од 6 месеци);
-оригинал доказ о завршеној школској спреми (диплома, сведочанство, уверење...).
издавање радне књижице избеглих лица:
-лично присуство;
-избегличка легитимација;
-радна књижица (непопуњена);
-два захтева за издавање радне књижице (попуњена).
издавање радне књижице страном држављану:
-лично присуство;
-пасош стране државе са печатом МУП-а Републике Србије којим се дозвољава привремени боравак на
територији Републике Србије;
-уверење о одређивању евиденционог броја који одговара нашем ЈМБГ (уверење издаје МУП за
странце);
-радна књижица (непопуњена);
-два захтева за издавање радне књижице (попуњена).
исправку презимена у радној књижици:
-важећа радна књижица;
-важећа лична карта на ново презиме;
-оригинал доказ о промени презимена (венчани лист, решење о промени презимена, изјава о промени
презимена дата на записник матичару...).
исправку других података у радној књижици:
-важећа радна књижица;
- важећа лична карта;
-оригинал документа у коме се види податак који се мења (родни лист, решење, пресуда).
накнадни упис школске спреме:
-важећа радна књижица;
-важећа лична карта;
-оригинал доказ о завршеној школи (диплома, сведочанство, уверење...).
НАПОМЕНА: Све накнадне исправке у радној књижици и уписи у постојеће радне књижице врше се
за незапослена лица на општини где се налази пребивалиште лица, а за запослена лица на општини где
се налази седиште послодавца.
Издавање радних књижица врши се према Правилнику о радној књижици („Службени гласник РС“, бр.
17/97).
У члану 11. Правилника о радној књижици („Службени гласник РС“ бр. 17/97) прописано је да на
страни 3 радне књижице у рубрику „Подаци о школској и стручној спреми, уписују подаци о завршеној
школи, стручној спреми, стручном испиту и сл. из јавне исправе са овим подацима, назив издаваоца,
број и датум издавања исправе. Према томе, у радну књижицу уносе се подаци о завршеној школи,
стручној спреми и сл. из јавних исправа којима се потврђују ти подаци. То значи да се подаци о
завршеној школи, стручној спреми, стручном испиту и другим видовима образовања уписују у радну
књижицу на основу диплома и других јавних исправа у систему образовања.
Сертификати, дипломе, уверења и сл. о завршеној обуци или курсу ван система образовања, не уписују
се у радну књижицу, јер немају својство јавне исправе у систему образовања.
У циљу развоја угоститељства, занатства, туризма и трговине на подручју Општине урађен је
акциони план за развој туризма на подручју ГО Сурчин за период од 2010. до 2011. године којим се
утврђују мере и активности спровођења Стратегије развоја туризма града Београда (2008.године) и
Стратегије развоја пољопривреде града Београда (јануар 2009.године) у деловима који се односе на
развој руралног туризма на подручју града Београда.
Одељење за привреду, пољопривреду, заштиту животне средине и друштвене делатности је у сталној
вези са свим туристичким и угоститељским објектима на територији Општине и даје им потребне
информације и упутства о објављеним Конкурсима за доделу кредитних средстава за подстицање
квалитета угоститељске понуде из области туризма.
2) Пољопривреде, који се односе на:
1. Заштиту коришћења и унапређења пољопривредног земљишта, шума, вода, биљног и животињског
света, водопривреде - Одељење ради Годишњи програм заштите, уређења и коришћења
Информатор о раду органа Градске општине Сурчин – 30.11.2013. год.
21
пољопривредног земљишта Општине. Овим програмом урађен је преглед површина пољопривредног
земљишта по катастарским општинама, класама, усевима и засадима, анализа стања заштите и уређења
пољопривредног земљишта. - утврђен је и програм радова на заштити и уређењу пољопривредног
земљишта и План коришћења пољопривредног земљишта које се налази у својини Републике Србије.
Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта се ради на основу члана 64а
Закона о пољопривредном земљишту (Сл. гласник РС бр. 62/06, 65/08 и 41/09).
2. административно-технички послови везани за следеће комисије:
-Комисија за одабир мушких приплодних грла-пастува - формирана на основу Закона о мерама за
унапређивање сточарства (Сл. гласник РС бр. 61/91);
-Комисија за процену штете настале услед немарности лица, органа и организација на територији
Општине - формирана одлуком Већа.
3. издавање уверења о оштећењу усева услед суше у складу са закључцима Владе Републике Србије;
4. Прати стање у области пољопривреде и ствара повољније услове за обављање ове делатности;
5. формирана је база података већих пољопривредних произвођача са којима постоји стална
комуникација у циљу пружања адекватне стручне помоћи. Сталним праћењем прописа дају им се
информације које се односе на остваривање њихових права.
6. Организовање систематске анализе квалитета пољопривредног земљишта – организује се
лабораторијско испитивање
пољопривредног земљишта у свим катастарским општинама на
територији Општине. Добијени резултати испитивања се достављају пољопривредним произвођачима
чије је земљиште испитивано. Уз те резултате пољопривредни произвођачи добијају и коментар
стручњака, као и њихову препоруку за примену потребних агротехничких мера.
7. Организовање едукативних скупова за пољопривредне произвођаче - предавања имају за циљ
унапређење пољопривредне производње, помагање заинтересованим пољопривредним произвођачима
око послова у вези са уписом у регистар пољопривредних газдинстава.
8. Давање стручне помоћи за обнову регистрације и прву регистрацију пољопривредног газдинства
(попуњавањем образаца) у складу са Правилником о начину и условима уписа и вођења регистра
пољопривредних газдинстава.
3) Заштиту животне средине који обухватају послове: праћење стања и предузимање мера за заштиту
и унапређење животне средине; доношење и спровођење акционих и санационих планова за заштиту
животне средине на подручју Општине; старање и обезбеђивање услова за очување, коришћење и
унапређења подручја са природним лековитим својствима у складу са актима Града; достављање
Годишњих извештаја о квалитету животне средине на територији ГО Сурчин Секретаријату за заштиту
животне средине; води докуменат о кретању отпада и Агенцији за заштиту животне средине доставља
Годишњи извештај о отпаду произвођача отпада у складу са Законом о управљању отпадом (Службени
гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10).
4) Друштвене делатности обухватају послове: Праћење стања и старање о одржавању (осим
капиталног) дечјих вртића и основних школа; праћење уписа у први разред основне школе, редовно
похађање наставе у основним школама и покретање прекршајног поступка против родитеља, односно
старатеља, у складу са Законом; сарадња са образовно-васпитним установама у циљу утврђивања мера
и активности заштите и безбедности деце, односно ученика за време остваривања образовно васпитног
рада и других активности које организује установа; организовање послова који се односе на превоз
деце и њихових пратилаца ради похађања припремног предшколског програма на удаљености већој од
2 км и ученика основне школе на удаљености већој од 4 км од седишта школе; превоз, смештај и
исхрану деце и ученика са сметњама у развоју, без обзира на удаљеност места становања од школе;
превоз ученика на републичка и међународна такмичења; подстицање развоја културно-уметничких
стваралаштава и аматеризма на свом подручју; обезбеђивање услова за одржавање културних
манифестација од значаја за општину; учествовање у поступку одлучивања о називима улица, тргова,
заселака и других делова насељених места, као и подизања споменика, постављања спомен-плоча или
скулптуралних дела на територији општине у складу са прописом Града; учествовање у изградњи и
одржавању спортских објеката и установа чији је оснивач општина; праћење потреба и старање о
задовољавању потреба грађана у области спорта, учествовање у реализацији програма школског
спорта, и обезбеђивање услове за организовање и одржавање спортских такмичења и манифестација од
значаја за општину; обезбеђивање услова за реализацију програма установа и омладинских
организација; доношења акционог плана за младе општине у складу са стратегијом и акционим планом
Града; заштите и унапређења људских права и индивидуалних и колективних права припадника
Информатор о раду органа Градске општине Сурчин – 30.11.2013. год.
22
националних мањина и етничких група; предузимање мере у циљу развоја различитих облика
самопомоћи и солидарности са лицима која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима
и подстиче активност и пружа помоћ организацијама инвалида и другим социјално-хуманитарним
организацијама на свом подручју; послови у вези са остваривањем права избеглих и интерно
расељених лица, као поверени послови;
- борачко-инвалидска заштита обухвата послове признавања својства ратног војног и мирнодопског
војног инвалида; признавање својства цивилних инвалида рата; решавање о праву на додатак за негу и
помоћ, о праву на борачки додатак, о признавању права за повећање процената инвалидитета, о
признавању права на породичну инвалиднину по палом борцу и умрлом војном инвалиду, о праву на
ортопедски додатак и ортопедска помагала, о месечном новчаном примању за незапослене, о праву на
бесплатно путничко моторно возило, о месечном новчаном примању - породични додатак и
допунско материјално обезбеђење за материјално необезбеђене кориснике, о признавању права на
трошкове сахране за ратне и мирнодопске војне инвалиде и носиоце «Партизанске споменице
1941» и носиоце ордена «Народног хероја», о обустави личних и породичних права.
Решења овог Одељења подлежу обавезној ревизији од стране другостепеног органа и извршна су тек
по добијању клаузуле правоснажности.
Правни савети о условима за остваривање права и која је документација неопходна за мериторно
одлучивање ради остваривања права, могу се добити код непосредних извршилаца ових послова, као и
Обрасци захтева.
Против решења донесеног у првом степену странка има право на жалбу. У другом степену, по жалби
у овим предметима решава Градска управа - Секретаријат за социјалну заштиту.
Против решења које је донео другостепени орган, странка може покренути управни спор пред
надлежним судом у Београду.
-Евиденционо-статистички послови у области друштвених делатности обухватају послове: вођење
регистра ратних, мирнодопских војних инвалида, цивилних инвалида рата и корисника породичне
инвалиднине по палом борцу и умрлом војном инвалиду; вођење регистра пасиве (умрлих, одсељених
и оних који су изгубили право); издавање уверења о статусу и правима корисника на усмени или
писмени захтев странке; вођење евиденције корисника који су остварили право на бесплатни превоз у
возилима ГСП-а и на субвенцију код Инфостана; вођење евиднције деце палих бораца и корисника
права на месечно новчано примање за незапослене; вођење евиднције корисника ортопедских
помагала и издавање налога према роковима доспећа; вођење евиднције носилаца партизанске
споменице; издавање књижице за повлашћену вожњу у међуградском саобраћају и годишњу оверу
истих за војне инвалиде и издавање објава за повлашћену вожњу за кориснике породичне
инвалиднине по палом борцу.
-Финансијско-материјални послови у области друштвених делатности обухватају послове: исплате
месечних примања корисника према распису Министарства рада и социјалне политике; исплате нових
кориснике по правоснажним решењима; дневно ажурирање података о праву на исплату ( у случају
смрти, досељења, пресељења и сл.); издавање уверења о примањима корисника на усмени или писмени
захтев надлежног органа или странке; исплата посмртних трошкова и заосталих примања по судским
решењима; исплата једнократне помоћи за кориснике породичне инвалиднине по палом борцу.
- Управни послови који се обављају по захтеву странке у области друштвених делатности по скраћеној
процедури су: накнада погребних трошкова за незбринута лица која су имала пребивалиште на
територији Општине (захтев, на обрасцу или у слободној форми, подноси лице које је сносило
трошкове сахране и уз захтев прилаже доказе: извод из матичне књиге умрлих, оригинал рачуне о
трошковима сахране, решење Градског центра за социјални рад – Одељење Сурчин да је преминули
био корисник права материјалног обезбеђења. Подносиоцу захтева се решењем , признају делимични
трошкови сахране у висини просечних трошкова сахране (Одлука ЈКП ''Погребне услуге'').
Неосновани захтев одбија се Решењем против кога странка има право жалбе другостепеном органу.
- пренос посмртних остатака (ексхумација ) - уз захтев, који се пише на обрасцу или у слободној
форми, потребно је приложити извод из матичне књиге умрлих, потврда о смрти - отпусна листа из
болнице - записник са обдукције, доказ управе гробља да је покојник сахрањен, доказ да је
обезбеђено гробно место за пренос посмртних остатака (уколико има више корисника гробног места
онда и сагласност свих корисника).
Уколико су поднети сви докази, орган управе доноси решење којим се одобрава пренос
посмртних остатака, а у супротном случају решење којим се захтев одбија, а на које подносилац
захтева може уложити жалбу другостепеном органу у року од 15 дана од дана пријема истог, а
преко овог органа.
Информатор о раду органа Градске општине Сурчин – 30.11.2013. год.
23
- послови повереника за избеглице - врше се по смерницама Комесаријата за избеглице Републике
Србије по решењу бр. 9-304 од 04.05 2 004.године, који је надлежан за решавање у првостепеном
управном поступку, а захтеви се подносе преко повереника за избеглице општине Сурчин, и то:
-за регистрацију и издавање легитимације расељеног лица потребно је: потписан захтев странке, лична
документа, (лична карта - страна са личним подацима, фотографијом и страна са одјавама и пријавама
пребивалишта За пунолетне, извод из Матичне књиге рођених и лична карта једног родитеља, за
малолетне, пријава боравишта, изјава о смештају оверенa у општини или суду, односно уколико
странка поседује непокретност и у њој борави приложити доказ о власништву, две фотографије (25х32
цм) за старије од шеснаест година.);
-за издавање дупликата легитимације расељеног лица потребно је: Потписан захтев странке, лична
документа (лична карта - страна са личним подацима, фотографијом и страна са одјавама и пријавама
пребивалишта. За пунолетне, извод из Матичне књиге рођених и лична карта једног родитеља, за
малолетне пријава боравишта, потврда МУП-а о пријави нестанка легитимације расељеног лица,
односно признаница Службеног гласника РС о оглашавању неважећом исте, две фотографије
(25х32мм) за старије од шеснаест година);
-за промену у самој легитимацији расељеног лица потребно је: потписан захтев странке, лична
документа (лична карта - страна са личним подацима, фотографијом и страна са одјавама и пријавама
пребивалишта. За пунолетне, извод из Матичне књиге рођених и лична карта једног родитеља, за
малолетне пријава боравишта, доказ везан за измену, не старији од шест месеци, две фотографије
(25х32цм) за старије од шеснаест година);
-за новорођенчад потребно је: потписан захтев странке, извод из Матичне књиге рођених, пријава
боравка, личне карте и легитимације расељеног лица оба родитеља;
-за укидање својства избеглог лица потребно је: потписан захтев странке, решење о признатом својству
избеглог-прогнаног лица, избегличка-прогнаничка легитимација, решење о прихвату у држављанство
РС/ извод из истог/ уверење о држављанству РС;
-за признавање својства избеглице малолетном детету потребно је: потписан захтев родитеља, нове
избегличке легитимације на име родитеља, извод из матичне књиге рођених за дете и образац ЗБЕГ 2.
-за накнадну регистрацију потребно је: потписан захтев странке, стара избегличка-прогнаничка
легитимација, доказ о спречености одазивању обавезној регистрацији;
-за исправку/измену/ решења о признавању својства избеглог лица и/или потврде о потврђивању
својства избеглог лица потребно је: потписан захтев странке, избегличка-прогнаничка легитимација,
решење о признавању својства избеглог/прогнаног лица и/или потврда о потврђивању својства
избеглог/прогнаног лица, докази у вези са исправком/изменом (изводи из матичних књига).
-за оверу решења комесаријата за избеглице са клаузулом правоснажности, потребно је: потписан
захтев странке, оригинал решење Комесаријата, избегличка-прогнаничка легитимација;
-за добијање сагласности за промену боравишта потребно је: потписан захтев странке, доказ да
поседује непокретност у општини где се пресељава, или изјава власника који га прима на смештај,
оверена у општини доказ да је кућа-стан, у који га прима његово власништво (сагласност издаје
поверник за избеглице на основу сагласности повереника из општине у коју се избегло лице пресељава
-добијање потврде да се лице налази/ не налази у бази, потребно је: потписан захтев странке, Лични
документ (избегличка легитимација или лична карта);
-за добијање потврде да је жалбени поступак у току ради регулисања здравствене заштите потребно је:
потписан захтев странке, решење о укидању статуса, лични документ (избегличка-прогнаничка
легитимација);
-за накнаду погребних трошкова потребно је: потписан захтев странке, извод из матичне књиге
умрлих, избегличка-прогнаничка легитимација
преминулог лица, оригинал рачуни погребног
предузећа, легитимације подносиоца захтева и чланова његовог породичног домаћинства (избегличкопрогнаничке легитимације, лична карта и извод из матичне књиге рођених за малолетне чланове
породичног домаћинства), доказ о незапослености од Националне службе запошљавања, доказ о
висини примања чланова породичног домаћинства.
Накнада за делимично покриће погребних трошкова припада лицу које је сносило трошкове сахране,
под условом: да је преминуло лице имало статус избeглог-прогнаног лица и да до момента смрти није
имало примања, по било ком основу у РС или земљи порекла, да лице, које остварује право на накнаду
за делимично покриће погребних трошкова, нема приходе веће од 2.500 динара, по члану породичног
домаћинства.
-Комесаријат за избеглице и миграције својим решењем број 553-580/1 од 22 августа 2013. године
донео је Решење о исплати помоћи у износу од 375.000 динара на име помоћи за набавку огрева
Информатор о раду органа Градске општине Сурчин – 30.11.2013. год.
24
социјално угроженим породицама избеглих и расељених лица са територије ГО Сурчин. Комисија за
доделу помоћи на основу расписаног Јавног Огласа одабрала је 25 наугроженијих породица које ће
добити огрев у максималном износу од 15000 динара. Као најповољнији добављач изабран је СТР
„Гавра“ из Јакова који је у понуђеној цени урачунао трошкове утовара, истовара дрва и превоза до
крајних корисника; расписан је Јавни позив за доделу помоћи у виду огрева
најугроженијим
породицама избеглих и интерно расељених лица, која се налазе у стању озбиљне социјалне потребе
регистроване на територији ГО Сурчин; право на помоћ могу да остваре породице и појединци који
имају статус избеглице, као и лица које су регистрована као интерно расељена лица са КИМ, који
имају пријаву пребивалиште са на територији ГО Сурчин ( у личној карти адреса са КИМ), а налазе се
у стању озбиљне социјалне потребе; право на помоћ се реализује попуњавањем пријавног обрасца
(који можете добити у повереништву или сајту општине), а остварује га најугроженија породица и
појединац који имају укупне приходе мање од минималне зараде у Републици Србији, за месец август
2013.године уизносу од 20.240,00 динара и то:
- вишечлана домаћинства са троје и више деце ,
- вишегенерацијска породица,
- самохрани родитељ са малолетном децом
- домаћинства инвалидских пензионера
- домаћинства старих лица- (жене преко 60, мушкарци преко 65 година живота)
- домаћинства са чланом (дете и др.) телесно инвалидним, ометеним у развоју и болесним чланом
породице( образложење на пријавном образцу)
- за избеглице у статусу- једночлана домаћинства, лица старија од 50 година
- породице чији је члан настрадао или нестао у ратним сукобима,
- породица која живи у подстанарском статусу
- породица са приходима до висине МОПа.
- Комесаријат за избеглице и миграције својим решењем број 553-579/1 од 22 августа 2013. године
донео је Решење о исплати помоћи у износу од 375.000 динара на име помоћи социјално угроженим
породицама избеглих и расељених лица са територије ГО Сурчин. Комисија за доделу помоћи на
основу расписаног Јавног Огласа одабрала је 25 наугроженијих породица које ће добити једнократну
помоћ у максималном износу од 15000 динара; расписан је Јавни позив за доделу једнократне помоћи
најугроженијим породицама избеглих и интерно расељених лица, а налазе се у стању озбиљне
социјалне потребе регистроване на територији ГО Сурчин; право на помоћ могу да остваре породице и
појединци који имају статус избеглице, као и лица које су регистрована као интерно расељена лица са
КИМ, који имају пријаву пребивалиште са на територији ГО Сурчин ( у личној карти адреса са КИМ),
а налазе се у стању озбиљне социјалне потребе; право на помоћ се реализује попуњавањем пријавног
обрасца (који можете добити у повереништву или сајту општине), а остварује га најугроженија
породица и појединац који имају укупне приходе мање од минималне зараде у Републици Србији, за
месец август 2013.године у износу од 20.240,00 динара и то:
- вишечлана домаћинства са троје и више деце ,
- вишегенерацијска породица,
- самохрани родитељ са малолетном децом
- домаћинства инвалидских пензионера
- домаћинства старих лица- (жене преко 60, мушкарци преко 65 година живота)
- домаћинства са чланом (дете и др.) телесно инвалидним, ометеним у развоју и болесним чланом
породице( образложење на пријавном образцу)
- за избеглице у статусу- једночлана домаћинства, лица старија од 50 година
- породице чији је члан настрадао или нестао у ратним сукобима,
- породица која живи у подстанарском статусу
- породица са приходима до висине МОПа
- По налогу Републичког Комесаријата за избеглице и миграције узето активно учешће око избора на
Косову за први и други груг гласања.
За тачност и потпуност података, и његово редовно ажурирање у овом делу информатора,
одговоран је начелник Одељења за привреду, пољопривреду, заштиту животне средине и друштвене
делатности, Александра Јелесијевић Глигорић.
У Одељењу за грађевинске и комуналне послове обављају се послови у складу са законом и
одлуком Града у вези са изградњом објеката бруто површине до 800 м² (по ЈУС -у); Доноси се решење у
Информатор о раду органа Градске општине Сурчин – 30.11.2013. год.
25
првом степену о грађевинској дозволи за изградњу или реконструкцију објеката до 800 м² бруто
развијене грађевинске површине и претварању заједничких просторија у стамбени односно пословни
простор, осим у поступцима легализације објеката на територији града, Издаје се одобрење за
извођење радова на изградњи објеката из чл. 2. став 1. тач. 24) и 25) Закона, извођење радова на
инвестиционом одржавању објеката и уклањању препрека за особе са инвалидитетом, адаптацији,
санацији и промени намене објекта без извођења радова, односно промени намене објекта, Издаје
грађевинску дозволу за изградњу и реконструкцију саобраћајница и објеката линијске, односно
комуналне инфраструктуре на свом подручју, издаје информацију о локацији и локацијску дозволу за
објекте за које издаје грађевинску дозволу у складу са Статутом Града, Накнадно издавање
грађевинске и употребне дозволе за објекте изграђене, односно реконструисане или дограђене без
грађевинске дозволе, односно одобрења за изградњу до 01.11.2013.године (легализација), Предлаже
мере за уређење и одржавање спољног изгледа пословних и стамбених зграда и води евиденцију о
начину организовања послова одржавања стамбених зграда; Предлаже мере за уређење зелених
површина и дечијих игралишта и објеката јавне расвете и сл, Стара се о изградњи, одржавању и
коришћењу сеоских, пољских и других некатегорисаних путева, Одлучује о постављању и уклањању
мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене (киосци, летње и
зимске баште, тезге и други покретни мобилијар) у складу са прописима Града. Напомињемо да је
последњим изменама Статута града Београда Градским општинама припала и надлежност за доношење
Планова за постављање киоска и других привремених објеката, као и Планова за постављање тезги и
других покретних привремених објеката, као и издавање одобрења за постављање балон хала спортске
намене, с тим што се очекује усвајање одлука и правилника на основу којих ће ГО издавати поменута
одобрења. Такође ово Одељење поменутим изменама, почеће поново да издаје потврде пројекта
парцелације и препарцелације.
Одељењу се могу поднети следећи захтеви који се односе на грађевинску област (за објекте до
800 м² бруто развијене грађевинске површине):
- Захтев за издавање информације о локацији,
- Захтев за издавање локацијске дозволе,
- Захтев за издавање грађевинске дозволе,
- Захтев за издавање одобрења за извођење радова (у складу са чл. 145. Закона),
- Захтев за обезбеђење техничког прегледа и издавање одобрења за употребу објекта,
- Захтев за легализацију објеката изграђених без грађевинске дозволе до 01.11.2013.године,
- Захтев за издавање потврде – уверења о поднетом захтеву за легализацију,
- Захтев за издавање одобрења за постављање реклама и раклманих паноа (до 2 м2),
- Захтев за издавање одобрења за привремено заузеће јавне површине (киосци, летње и зимске
баште, тезге и други покретни мобилијар),
- Захтев за издавање одобрења за сечу стабала,
- Захтев за издавање одобрења за постављање забавних паркова и циркуса,
По примљеном захтеву, врши се преглед приложене техничке и правне документације, издаје
се решење, на које се може уложити жалба у року од 15 oдносно 8 дана од дана пријема решења. По
истеку рока за жалбу, на решење на које није било жалбе, ставља се клаузула правноснажности а ако је
жалба уложена, иста се са свим списима предмета прослеђује на даљу надлежност другостепеном
органу (Градски секретаријат за имовинско-правне послове и грађевинску инспекцију).
Након правноснажности решења, може се приступити извођењу радова за које је издато
одобрење.
Грађевинска дозвола престаје да важи ако се не отпочне са грађењем објекта, односно извођењем
радова, у року од две године од правоснажности решења којим је издата грађевинска дозвола.
По завршетку свих радова на објекту, врши се технички преглед објекта од стране овлашћеног
лица и издаје се употребна дозвола – решење, на које се може уложити жалба у року од 15 дана од дана
пријема решења.
По истеку рока за жалбу, на решење на које није жалба уложена, ставља се клаузула
правноснажности, чиме су стечени услови за укњижбу објекта.
Доношењем Закона о легализацији објеката („Сл. гласник РС“ бр.95/2013) овом Одељењу се могу
подносити захтеви за накнадно издавање грађевинске и употребне дозволе за објекте који су изграђени,
Информатор о раду органа Градске општине Сурчин – 30.11.2013. год.
26
односно реконструисани или дограђени без грађевинске дозволе до 01.11.2013.године, односно који се
користе без употребне дозволе.
Власници бесправно изграђених објеката захтев за легализацију могу поднети до
01.02.2014.године. Уз захтев се подноси и следећа документација:
1) Геодетски снимак,
2) Пројекат изведеног објекта у три примерка,
3) Доказ о праву коришћења, својине, односно закупа на грађевинском земљишту, односно доказ
о праву својине на објекту,
4) Доказ о уређењу односа у погледу плаћања накнаде за уређење грађевинског земљишта и
5) Доказ о уплати административне таксе.
Министар надлежан за послове грађевинарства ће у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог
закона донети подзаконски акт у коме ће бити ближе прописани: начин израде и садржина пројекта
изведеног објекта прописан за поступак легализације, посебне врсте пројеката изведеног објекта,
степен изграђености објекта, садржину и начин издавања грађевинске и употребне дозволе за објекте
који су предмет легализације.
Ако уз захтев није поднета сва документација прописана овим законом, надлежни орган ће у року
од 30 дана обавестити подносиоца захтева и затражити да се документација допуни у року који не
може бити дужи од годину дана од дана ступања на снагу овог закона.
Град Београд ће у року од 90 дана од дана ступања на снагу Закона о легализацији објеката донети
општи акта којим ће ближе уредити мерила за одређивање висине накнаде, услове под којима се може
остварити право на умањење накнаде, као и услове и начин плаћања те накнаде.
Доказ о уређењу међусобних односа са органом, односно организацијом која уређује грађевинско
земљиште, подносилац захтева доставља надлежном органу по добијању обавештења да је утврђено да
постоји могућност легализације његовог бесправно саграђеног објекта.
Захтеви и пријаве за легализацију поднете до 11. марата 2010.године, сматрају се захтевима у
смислу овог зскона.
Захтеви комуналне области подносе се на припремљеним обрасцима или у слободној форми и
уз потребну документацију. Одељење разматра захтев, прибавља потребне сагласности надлежних
органа и доноси решење. На донето решење странка има право жалбе другостепеном органу, у
прописаном року.
За тачност и потпуност података и његово редовно ажурирање у овом делу информатора
одговоран је начелник Одељења за грађевинске и комуналне послове, Борислав Будалић.
4. У Одељењу за инспекцијске послове обављају се послови инспекцијског надзора над
извршавањем закона и прописа Републике и Града који се односе на обављање грађевинске
делатности; послови инспекцијског надзора над изградњом објеката за које грађевинску дозволу издаје
градска општина; доношење решења о уклањању објеката који су изграђени без грађевинске дозоволе
или решења (помоћни објекти) и решења за обуставу радова ако се објекат не гради према датој
дозволи, послови принудног извршења, као и послови инспекцијског надзора над извршавањем закона
и прописа Града који се односе на обављање комуналне делатности; послови инспекцијског надзора у
комуналној области у складу са посебном одлуком Скупштине града; старање о одржавању
комуналног реда у општини; вршење надзора над коришћењем објеката, одржавањем стамбених
зграда; предузимање мера за уређење и одржавање спољног изгледа пословних и стамбених зграда и
уређење територије општине; контрола услова и начина постављања и уклањања привремених
објеката, контрола рада пијаца, контрола услова и начина држање домаћих животиња и кућних
љубимаца, контрола одржавања кућног реда у стамбеним зградама, одржавање јавних површина,
контрола радног времена.
Грађевинска инспекција врши инспекцијски надзор над спровођењем одредби Закона о планирању и
изградњи. У вршењу надзора води се управни поступак и доносе решења којима се налаже: - уклањање
објеката који се граде без грађевинске дозволе; обустава радова ако се објекат не гради према
грађевинској дозволи односно главном пројекту; врши надзор над коришћењем објеката и др.
Новине у Закону о планирању и изградњу који је ступио на снагу 11. септембра 2009. године
односе се на нова овлашћења грађевинског инспектора прописана у члану 181. Закона да нареди
решењем без одлагања и затварање градилишта, ако се објекат гради без грађевинске дозволе а сам
Информатор о раду органа Градске општине Сурчин – 30.11.2013. год.
27
објекат обележи на прописан начин (трака и знак). Такође је ново решење у члану 171. Закона да је
орган надлежан за уклањање објеката дужан да формира посебну организациону јединицу за извршење
решења о уклањању објекта, односно његовог дела, што је спроведено.
Послови грађевинске инспекције обављају се по службеној дужности и по захтеву странке.
Захтеви се могу предати непосредно у просторијама инспекције, телефонским путем или писменим
путем преко пријемног шалтера писарнице Управе или преко поште.
По сваком предмету спроводи се управни поступак и у зависности од утврђених чињеница
доноси одговарајући управни акт ( решење или закључак ). Управни акт се доставља лицу против којег
је покренут поступак и заинтересованом лицу са правном поуком о правном средству- жалби на
управни акт, у законском року од 15 дана од дана пријема решења. Жалба се са свим списима предмета
доставља другостепеном органу, уз напомену да жалба не одлаже извршење решења.
Извештај грађевинске инспекције за период од 01.01.2013. до 30.11.2013.године:
1) број предмета ................................. 270 (архивирано 198);
2) број управних предмета 354 - ......... 32;
356 - ........193;
3) број записника ................................ 167;
4) број решења – са налогом мера....... 12;
– о уклањању................ 94;
– о затварању градил.. ..59;
5) број закључака – о дозволи и административном кажњавању... …85;
– о обустави поступка ........................................... 34;
– o прекиду поступка.............................................. 34;
6) службене белешке и дописи..............................................................86;
7) број примљених позива преко дежурног телефона ........................ 59;
Комунална инспекција обавља послове по службеној дужности и по захтеву странке. Захтеви се могу
предати непосредно у просторијама инспекције, телефонским путем или писменим путем преко
пријемног шалтера писарнице Управе или преко поште. Комунална инспекција у вршењу надзора
сарађује са другим органима и организацијама, предузећима, месним заједницама, скупштинама,
односно саветима зграда, грађанима и комуналном полицијом. Комунални инспектор је дужан да узме
у поступак пријаве грађана, предузећа и других организација у вези послова из надлежности
комуналне инспекције и да о резултатима поступка обавести подносиоца пријаве.
По сваком предмету спроводи се управни поступак и у зависности од утврђених чињеница
доноси одговарајући управни акт ( решење или закључак ). Управни акт се доставља лицу против којег
је покренут поступак и заинтересованом лицу са правном поуком о правном средству- жалби на
управни акт, у законском року од 15 дана од дана пријема решења. Жалба се са свим списима предмета
доставља другостепеном органу, тј. Секретаријату за инспекцијске послове Града Београда-Сектору за
нормативне и управно-надзорне послове. Решењем комуналног инспектора се најчешће налаже
извршење утврђених обавеза и предузимање мера за отклањање недостатака под претњом принудног
извршења.Уколико лице не поступи по налогу из решења у остављеном року, комунални инспектор
доноси закључак о дозвили извршења о трошку извршеника преко другог лица. Жалба против решења
комуналног инспектора не одлаже његово извршење.
Кад комунални инспектор оцени да је повредом прописа учињен прекршај, привредни преступ,
кривично дело или повреда радне дужности дужан је да без одлагања поднесе захтев за покретање
прекршајног поступка,односно пријаву за привредни преступ или кривично дело и захтев за
утврђивање одговорности због повреде дужности.
Комунални инспектор је овлашћен да изриче и наплаћује мандатне казне на лицу места за
прекршаје по прописима које доноси Град.
У поступку вршења инспекцијског надзора комунална инспекција организује дежурства за
поступање по пријави грађана и других субјеката, као и контролу рада пијаца у следећим терминима:
Информатор о раду органа Градске општине Сурчин – 30.11.2013. год.
28
понедељком у Сурчину, у периоду од 06 до 14 часова, уторком и суботом у Бољевцима, у периоду од
07 до 15 часова, четвртком и недељом у Јакову, у периоду од 06 до 14 часова и недељом у
Добановцима у периоду од 07 до 14 часова.
Извештај комуналне инспекције за период од 01.01.2013. до 30.11.2013. године:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
број предмета ........................................................... 908(архивирано 807);
број управних предмета ............................................802;
број записника ........................................................ 1399;
број решења ............................................................. 641;
број закључака ........................................................ 83;
захтеви судији за прекршаје .................................. 144;
број мандатних казни ...........................................
1;
новчани износ мандатних казни ........................ 5.000,оо дин;
број казнених пријава – кривичне пријаве.....................0:
– прекршајне пријаве ............. …0;
– привредни преступи ............... 0;
10) број примљених позива преко дежурног телефона 90.
За тачност и потпуност података и његово редовно ажурирање у овом делу информатора,
одговоран је начелник Одељења за инспекцијске послове, Слађан Попоић.
5. У Одељењу за имовинско-правне, стамбене и послове правне помоћи, обављају се послови
који се односе на: евиденцију, заштиту, управљање и коришћење непокретности на којима право
коришћења има Општина Сурчин, и упис тог права у јавним књигама; отуђивање и давање у закуп
грађевинског земљишта у јавној својини, у складу са законом и одлуком Града, ради изградње објекта
површине до 800 м² бруто развијене грађевинске површине, осим отуђења и давања у закуп
грађевинског земљишта непосредном погодбом у поступку легализације; решавање по захтевима за
поништај правоснажног решења о изузимању из поседа градског грађевинског земљишта; решавање по
захтевима за престанак права коришћења грађевинског земљишта за које је решење о давању на
коришћење ради изградње,односно последњу измену решења, донео надлежни орган Градске општине;
исељење бесправно усељених лица из станова и заједничких просторија по захтеву власника станова,
односно носилаца права располагања на тим становима и спровођење поступка административног
извршења; управно-правне послове у вези са експропријацијом, комасацијом, повраћајем земљишта,
припрему нацрта аката из делокруга рада Одељења које доносе органи општине; п+9ослове пружања
правне помоћи грађанима са пребивалиштем на територији Градске општине обухватају послове
давања усмених правних савета, састављања поднесака, исправа, редовних и ванредних правних
лекова, вођења евиденције уписника грађана којима је пружена правна помоћ и евиденције наплаћених
накнада.
1. Поступак за отуђење и давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини
у складу са законом и одлуком града, ради изградње објеката до 800 м 2 бруто развијене грађевинске
површине, осим отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта непосредном погодбом у поступку
легализације (члан 96. став 9. Закона о планирању и изградњи «Сл. гласник Р.Србије», бр. 72/09)
Уз захтев се подноси: 1. копија плана парцеле, 2. власнички лист или лист непокретности, 3.
уверење о идентификацији парцеле.
Захтев се подноси у случајевима: исправке граница суседних катастарских парцела, формирања
грађевинске парцеле у складу са чл. 102. овог закона, споразумног давања земљишта ранијем власнику
непокретности која је била предмет експропријацији, у складу са прописима о експропријацији.
2. Доношење решења о поништају правоснажног решења о изузимању градског грађевинског
земљишта које је изузето до 13. маја 2003. године, а корисник градског грађевинског земљишта исто
није привео намени до 13. маја 2004. године члан 99. Закона о планирању и изградњи («Сл. гласник
Р.Србије», бр. 72/09).
Рок за подношење захтава је шест месеци од дана ступања на снагу овог закона.
Уз захтев се подноси: копија решења о изузимању земљишта, копија плана парцеле, извод из
земљишних књига или лист непокретности за предметну парцелу, уверење о идентификацији, налаз
вештака грађевинске и геодетске струке да изузето земљиште није приведено намени ради које је
изузето.
Информатор о раду органа Градске општине Сурчин – 30.11.2013. год.
29
3. Доношење решења о престанаку права коришћења грађевинског земљишта за које решење о давању
на коришћење ради изградње, односно последњу измену решења донео надлежни орган градске
општине (члан 109. Закона о планирању и изградњи «Сл. гласник Р.Србије», бр. 72/09
Поступак за утврђивање престанаку права коришћења покреће по службеној дужности јавно
правобранилаштво, односно други орган који заступа градску општину.
4. Поступак експропријације
Чланом 36. Закона о експропријацији («Сл. гласник РС», бр. 53/95, 23/01 и 20/2009), прописано
је да се на захтев ранијих сопственика експроприсане непокретности, односно његовог наследника
правоснажно решење о експропријацији може поништити или изменити, ако корисник експропријације
у року од три године од правоснажности одлуке о накнади, односно од дана закључења споразума о
накнади, није извршио, према природи објекта, знатније радове на објекту ради чије је изградње
извршена експропријација.
Уз захтев за поништај решења о експропријацији (деекспропријацији) странка подноси: копију
плана за експроприсану катастарску парцелу, не старију од шест месеци, уверење о идентификацији ,
извод из земљишних књига за земљишно-књижну парцелу, не старији од шест месеци, налаз вештака
грађевинске струке да корисник експропријације није извршио према природи објекта знатније радове
на објекту, ради чије је изградње извршена експропријација, правоснажну одлуку о накнади, односно
споразум о закљученом поравнању.
5. Доношење решења о исељењу бесправно усељених лица из станова и зај.просторије
Одељење поступа по писменом захтеву власника за исељењем бесправно усељеног лица.
Основаност поднетог захтева се утврђује у доказном поступку који се спроводи пред овим органом на
усменим расправама, на којима странке презентују доказе и на основу чињеница које се утврде у току
поступка, а у складу са начелом оцене доказа.
Решавајући по захтеву, Одељење доноси одговарајући управни акт-решење.
У складу са начелом двостепености у решавању, незадовољна странка има право на жалбу на
решење донето у првостепеном поступку.
6. Спровођење поступка принудног исељења (извршења)
Поступак принудног исељења се спроводи уколико је овај орган донео решење о исељењу,
након чега се по захтеву странке доноси закључак о дозволи извршења, а потом по захтеву странке
заказује дан и час исељења.
Принутном исељењу присуствује и спроводи га извршитељ Одељења уз асистенцију полиције и
општинске инспекције, о чему се сачињава записник о извршеном исељењу.
7. Евидентирање скупштини зграда и вођење централних евиденција истих
У вези са евидентирањем скупштина зграда и вођењем централних евиденција истих, овај
Одсек издаје потврде о евидентирању председника скупштина зграда, а по захтевима странака. У вези
са издатим потврдама у Одељењу се води евиденција из које се достављају подаци по захтевима
државних органа и институција као и заинтересованих лица.
8. Послови правне помоћи:
Послови
пружања
правне помоћи грађанима који имају пребивалиште, односно
боравиште на територији општине Сурчин, састоји се од помоћи у састављању исправа, поднесака и
докумената, као и од давања усмених правних савета, уз надокнаду према Одлуци о пружању правне
помоћи Градске општине Сурчин. Накнада одређена овом одлуком износи 50% од накнаде
предвиђене адвокатске тарифе, осим за уговоре о промету непокретности где се наплаћује у пуном
износу по важећој адвокатској тарифи.
Грађанима који имају пребивалиште на територији ГО Сурчин, пружа се правна помоћ сваким
радним даном, у временском периоду од 8:00 до 16:00 часова, у просторијама Општине, улица
Војвођанска број 79, и то на следећи начин:
- давањем усмених правних савета
- састављањем поднесака
- састављањем редовних и ванредних правних лекова.
Правилником о пружању правне помоћи ГО Сурчин, тачно је одређена категорија грађана
којима се услуге правне помоћи не наплаћују, и то када је странка корисник сталне новчане помоћи
код Центра за социјални рад, или је на други начин, корисник материјалне помоћи, када странка прима
минималну зараду, затим, у поступку остваривања права на законско издржавање, у поступку
остваривања права везаних за својство ратних или мирнодопских инвалида, инвалида рада или
породичног инaлида, када је странка незапослено лице и без других извора прихода, пензионерима
Информатор о раду органа Градске општине Сурчин – 30.11.2013. год.
30
који примају минималне пензије, када је странка ослобођена плаћања трошкова по основу закона, као и
за давање усмених правних савета.
Странка право на правну помоћ, без накнаде остварује достављањем одговарајуће исправедоказа да припада одређеној категорији.
По извршеним услугама пружања правне помоћи, запослени воде уписник странака, са
наплаћеним накнадама, уз означавање износа наплаћеног за услуге.
Уписник садржи: редни број, датум извршене услуге, име и презиме странке, место становања,
садржај захтева, облик пружене правне помоћи са назнаком да ли је услуга пружена усмено или
писмено, уз накнаду или без накнаде.
Средства остварена наплатом извршене услуге правне помоћи представљају приход Општине.
Накнада за пружену услугу правне помоћи се уплаћује на жиро рачун буџета Општине. Један
примерак уплатнице задржава служба у архиви, а други примерак уплатнице даје се странки којој је
правна помоћ пружена.
Број странака и врста и број пружених услуга правне помоћи налазе се у табели у одељку који
се односи на пружене услуге.
9. Остали послови Одељења:
 издавање уверења о решеним имовинско правним односима за непокретности које су биле предмет
поступка пред овим Одсеком и осталим подацима из евиденције Одсека,
 издавање оверених преписа аката Одсека.
 Поступак по замолници других органа.
За тачност и потпуност података, и његово редовно ажурирање у овом делу информатора,
одговоран је начелник Одељења за имовинско-правне, стамбене и послове правне помоћи, Славко
Маџар.
6. У Одељењу за општу управу обављају се нормативно-правни послови који се односе на:
организацију и функционисање Управе, израду нормативно-правних аката из области радних односа
(правилници, пословници, упутства, и сл.); кадровске и опште послове, као и стручне послове везане за
остваривање права из радног односа запослених у Управи општине, изабраних и постављених лица
која остварују права из радног односа; стручне и административне послове везане за спровођење
избора, референдума и пописа становништва; послове пријемне канцеларије, писарнцие и архиве,
оверу потписа, рукописа и преписа; уређење, организацију и рад мировних већа; организацију рада
месних канеларија и сарадњу са МЗ и јавним предузећима.
У циљу функционалнијег и ефикаснијег задовољења потреба грађана, у оквиру Одељења,
формиране су Месне канцеларије у насељеним местима: Добановци, Јаково, Бољевци, Прогар, Бечмен
и Петровчић, за обављање административно-техничких послова.
У оквиру радних односа обављају се следећи послови: спроводи се поступак пријема у радни
однос; израђују сва појединачна акта из области радних односа; достављају се подаци за поступање
пред надлежним судовима у поступцима које води Јавно правобранилаштво; припремају и израђују
предлози аката који се односе на организацију, поделу надлежности и функционисање организационих
делова Управе; учествовање у изради предлога за оцењивање запослених и у вези са стручним
усавршавањем запослених; дају стручна мишљења из свог делокруга рада; води персоналну
евиденцију; издају уверења из радних односа; обављају послови у вези здравственог, социјалног и
пензијско-инвалидског осигурања запослених; обавља послове израде статистичких извештаја;
обрађују извештаји о присутности запослених на раду.
Сходно Закону о избору народних посланика и Закону о локалним изборима, а по овлашћењу
Градске управе града Београда, Градска општина Сурчин доноси сва првостепена решења о упису у
основни бирачки списак, брисању из бирачког списка или променама/исправкама у бирачком списку.
У другом степену, по жалби у овим предметима решава Министарство правде и државне управе.
Сходно закону о националним саветима националних мањина, Правилника о начину вођења
посебног бирачког списка, доноси решења о: упису у посебан бирачки списак, брисању из посебног
бирачког списка или одбијању захтева за упис у посебан бирачки списак. У другом степену по жалби у
овим предметима решава Министарство правде и државне управе.
Стручни и административни послови везани за спровођење избора су ( по овлашћењу Градске
управе Града Београда): вођење општег бирачког списка; вођење посебних бирачких спискова за
националне мањине; доношење решења о упису у основни бирачки списак (по службеној дужности и
по захтеву странке); доношење решења о брисању из основног бирачког списка - по основу смрти,
Информатор о раду органа Градске општине Сурчин – 30.11.2013. год.
31
лишавања пословне способности, губитка држављанства, дуплог ЈМБГ-а или промене пребивалишта
бирача (по службеној дужности или по захтеву странке); доношење решења о промени података у
основном бирачком списку (промена пребивалишта, промена личног имена или имена родитеља (по
службеној дужности и по захтеву странке); доношење решења о исправкама података погрешно
уписаних у основни бирачки списак (на захтев странке или другог органа ); вршење промена у бази
бирача везано за бирачка места; одређивање припадности улица и кућних бројева бирачком месту (по
службеној дужности); доношење решења о упису бирача у посебан бирачки списак за националне
мањине (по захтеву странке);доношење решења о брисању бирача из посебног бирачког списка за
националне мањине (по захтеву странке); доношење решења о одбијању захтева за упис у посебан
бирачки списак за националне мањине и други технички послови везани за спровођење избора,
референдума и пописа становништва.
У оквиру писарнице и архиве обављају се следећи послови: пријем поднесака правних и
физичких лица (по службеној дужности и по захтеву странке); пружање помоћи неукој странци и
давање обавештења о начину и условима остваривања права и обавеза грађана пред органима општине
(по захтеву странке); издавања потврде о пријему предмета (по службеној дужности и по захтеву
странке); здруживања предмета (по службеној дужности); преузимања и отпремање поште;
разврставања и евидентирања поште и рачуна; формирање предмета и достављање на обраду
организационим јединицама преко интерне доставне књиге, штампања и брисања дневне књиге уноса
(по службеној дужности); праћења благовременог плаћања прописаних административних такси (по
службеној дужности); одлагања предмета у роковник и стара се о праћењу рокова и благовременог
достављања у рад ових предмета; издавања потврда о животу; овере потписа, рукописа и преписа;
развођења и архивирања предмета - одлагање обрађених предмета у архивски депо уз праћење рокова
чувања (по службеној дужности); издавања архивираних предмета на реверс; овере преписа аката које
су донели општински органи из архиве (по захтеву странке или по службеној дужности); вођења
архивске књиге према Листи категорија регистратурског материјала с роковима чувања и излучивање
безвредног регистратурског материјала и предаја архивске грађе Историјском архиву; организовања,
сређивања и унапређења рада архиве и архивског депоа (по службеној дужности).
На пословима писарнице и архиве решава се по поднетом писменом захтеву у следећим
поступцима: поступак издавања фотокопије или преписа докумената из архивираног предмета;
поступак по захтеву за вршење увида у ахивирани предмет; поступак по захтеву за издавање оверене
фотокопије акта из архивираног предмета; поступак по захтеву за излазак на оверу потписа
непокретног лица ван седишта Управе у посебним и оправданим случајевима и уз посебну
документацију.
Пријем поднесака и грађана, овере потписа, рукописа и преписа врши се у писарници Управе,
улица Војвођанска 79 у Сурчину и у Месним канцеларијама ван седишта општине : Добановци и
Јаково, сваког радног дана од 8,00 до16,00 часова, док Месне канцеларије Бечмен и Бољевци раде
понедељком, средом и петком, а Месне канцеларије Прогар и Петровчић раде уторком и четвртком, од
8,00 до16,00 часова.
За тачност и потпуност података, и његово редовно ажурирање у овом делу информатора,
одговорна је начелник Одељења за општу управу, Зорица Бузгановић.
7. Одељењу за финансије обављају се послови који се односе на: планирање, припрему и израду
одлуке о буџету и решења о привременом финансирању; праћење буџетских прихода и примања по
уплатним рачунима јавних прихода и праћење буџетских расхода и издатака за директне и индиректне
кориснике буџетских средстава; израда нацрта буџета општине; израда стручних упутстава која садрже
смернице као основ за израду финансијских планова индиректних буџетских корисника; финансијско
планирање; управљање готовинским средствима; контролу расхода буџета; буџетско рачуноводство и
извештавање на нивоу главне књиге трезора; управљање дугом и финансијском имовином; пласирање
слободних средстава; праћење и обрачун масе зарада запослених у Управи, изабраних и постављених
лица у органима општине, и достављање извештаја надлежним органима; финансијскорачуноводствене послове; формирање књиговодствених исправа; формирање документације о исплати
и обустави законских и других обавеза; контролу новчаних докумената и инструмената плаћања са
аспекта уговорних обавеза и наменског коришћења средстава; благајничко пословање; вођење
пословних књига и других евиденција о корисницима; усаглашавање потраживања и обавеза;
статистичко-евиденционе послове; израду периодичних обрачуна, завршног рачуна и свих врста
финансијских извештаја у складу са законским и подзаконским актима; консолидацију рачуна и
Информатор о раду органа Градске општине Сурчин – 30.11.2013. год.
32
подрачуна директних и индиректних корисника; припрему нацрта аката из делокруга рада Одсека које
доносе органи општине; и друге послове у складу са законским и подзаконским актима.
За тачност и потпуност података, и његово редовно ажурирање у овом делу информатора,
одговорна је начелник Одељења за финансије, Никола Цимеша.
8. У Одељењу за заједничке послове обављају се послови инвестиционо-техничког и текућег
одржавања зграде, уређаја, инсталација и опреме општине, евиденције коришћења и издавања
основних средстава и ситног инвентара, биротехничких и других средстава, опреме и штампарије,
организовање службеног превоза, сервисирања возила и вођење евиденција; обезбеђивања услова рада
и сервисних услуга; послови из области јавних набавки; послови централе и административнотехнички послови за потребе општине;
Стручни послови везани за јавне набавке и правну помоћ обављају се поштујући позитивне
прописе који регулишу материју која је предмет рада поменутих послова.
План јавних набавки и Извештаји обрађени су у оквиру поднаслова Подаци о јавним набавкама
или на linku „Јавне набавке“.
За тачност и потпуност података, и његово редовно ажурирање у овом делу информатора,
одговоран је начелник Одељења за заједничке послове, Драган Јањић.
9. НАВОЂЕЊЕ ПРОПИСА
Органи Градске општине у свом раду примењују следеће прописе:
- Устав Републикр Србије ("Службени гласник РС", бр. 98/06);
- Закон о државној управи ("Службени гласник РС", бр.79/05, 101/07 и 95/10);
- Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07);
- Закон о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ", бр.33/97 и 31/01 и „Сл. гласник
РС“бр.30/10);
- Закон о радним односима у државним органима („Службени гласник РС“, број 48/91, 66/91, 44/98,
49/99, 34/01, 39/02, 49/05, 79/05, 81/05, 83/05 23/13);
- Закон о раду („Службени гласник РС“, број 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13);
- Закон о избору народних посланика ("Службени гласник РС", бр.35/00, 57/03, 72/03, 75/03, 18/04,
85/05, 101/05, 109/06,110/06, 10/08, 37/08, 104/09, 28/11, 36/11 и 104/09);
- Закон о избору председника Републике ("Службени гласник РС", бр.111/07 и 104/09);
- Закон о локалним изборима ("Службени гласник РС", бр. 129/07, ,34/10, 54/11,);
- Закон о референдуму и народној иницијативи ("Службени гласник РС", бр.48/94 и 11/98);
- Закон о националним саветима националних мањина ("Службени гласник РС", бр. 72/09);
- Закон о печату државних и других органа ("Сл.гласник РС", бр.101/2007);
- Закон о републичким административним таксама ("Сл. глас.РС", бр.43/03,51/03, 61/05, 101/05, 5/09,
54/09, 50/11 и 70/11);
- Закон о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца (“Сл. лист СРЈ“ бр.
24/98, 29/98 и 25/00 и „Сл. гласник РС“ 101/05, 111/09);
- Закон о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових породица (“ Сл. гласник СРС“бр. 54/89
и “ Сл. гласник РС“ бр 137/04);
- Закон о правима цивилних инвалида рата (“ Службени гласник РС “бр.52/96);
- Закон о војсци Југославије (“Службени лист СРЈ“ бр. 43/94, 28/96, 44/99, 74/99, 3/02 и 37/02- др.
закон, “ Сл. лист СЦГ “ бр.7/05 и 44/05 и "Сл.гласник РС", бр.116/07 – др.закон, 88/09, и 101/10);
- Породични Закон (“ Службени гласник РС “ бр.18/05 и 72/11 );
- Закон о здравственом осигурању (“ Службени гласник РС “бр.107/05 , 109/05 и 57/11);
- Закон о пензијском и инвалидском осигурању ("Сл. гласник РС", бр.34/03, 64/04, 84/04, 85/05, 101/05,
63/06, 5/09, 107/09 и 101/10);
- Закон о оверавању потписа, рукописа и преписа ( " Сл. гласник РС", бр. 39/93 );
- Закон о сахрањивању и гробљима (“ Сл.лист СРС “бр.20/77, 24/85 и 6/89 и “ Сл. гласник РС “бр.
53/93, 67/93, 48/94 и 101/05);
- Закон о шумама („Сл. гласник РС“бр. 30/10 И 93/12);
- Закон о водама („Сл. гласник РС“ бр. 30/10);
- Закон о задругама („Сл. лист СРЈ“ бр.41/96 и 12/98 и „Сл. гласник РС“ бр. 101/05 и 34/06);
Информатор о раду органа Градске општине Сурчин – 30.11.2013. год.
33
- Закон о семену ( „Сл. гласник РС“ бр. 45/05 и 30/10);
- Закон о ветеринарству („Сл. гласник РС“ бр. 91/05 и 30/10);
- Закон о заштити биља («Сл. лист СРЈ» бр. 24/98 и 26/98 и «Сл.гласник РС» бр. 101/05 и 41/09;
- Закон о средствима за заштиту биља („Сл. гласник РС“ бр. 41/09);
- Закон о здравственој заштити животиња (“Сл. гласник РС“ бр. 37/91, 50/92, 33/93, 52/93, 53/95, 67/93,
48/94, 53/95, 52/96, 25/00, 91/05 и 101/05);
- Закон о враћању утрина и пашњака селима на коришћење („Сл. гласник РС“ бр. 16/92);
- Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС“ бр. 135/04, 36/09, 72/09 и 43/11);
- Закон о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ бр. 135/04 и 36/09);
- Закон о управљању отпадом („Сл. гласник РС“ бр. 36/09 и 88/10);
- Закон о амбалажи и амбалажном отпаду („Сл. гласник РС“ бр. 36/09);
- Закон о хемикалијама („Сл. гласник РС“ бр. 36/09, 88/10 И 92/11);
- Закон о заштити од буке у животној средини („Сл. гласник РС“ бр. 36/09 и 88/10);
- Закон о заштити од нејонизујућег зрачења („Сл. гласник РС“ бр. 36/09);
- Закон о заштити ваздуха („Сл. гласник РС“ бр. 36/09);
- Закон о биоцидним производима („Сл. гласник РС“ бр. 36/09, 88/10 и92/11);
- Закон о заштити од јонизујућег зрачења и о нуклеарној сигурности („Сл. гласник РС“ бр. 36/09);
- Закон о заштити природе („Сл. гласник РС“ бр. 36/09, 88/10 и 91/10);
- Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ бр. 135/04 и 88/10);
- Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Сл.гласник РС“ 135/04);
- Закон о добробити животиња („Сл.гласник РС“ бр. 41/09);
- Закон о пољопривредном земљишту („Сл.гласник РС“ бр. 62/06, 65/08 и 41/09);
- Закон о органској производњи (Сл.гласник РС бр. 30/10);
- Закон о признавању сорти пољопривредног биља („Сл. гласник РС“ бр. 30/10);
- Закон о обављању саветодавних и стручних послова у области пољопривреде („Сл.глас. РС“ бр.30/10)
- Закон о дивљачи и ловству („Сл. гласник РС“ бр. 18/10);
- Закон сточарству („Сл. гласник РС“ бр. 41/09 и 93/12);
- Закон здрављу биља („Сл.гласник РС“ бр. 41/09);
- Закон о јавним складиштима за пољопривредне производе(„Сл. гласник РС“ бр. 41/09);
- Закон о пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“ бр. 41/09);
- Закон о безбедности хране („Сл. гласник РС“ бр. 41/09);
- Закона о репродуктивном материјалу шумског дрвећа („Сл.гласник РС“ бр.135/04, 8/05исп. и 41/09);
- Закон о средствима за исхрану биља и о опламењивачима земљишта(„Сл. гласникРС“бр.41/09);
- Закон о заштити права оплемењивача биљних сорти (Сл. гласник РС бр. 41/09);
- Закон о вину (Сл.гласник РС бр. 41/09 и 93/12);
- Закон о подстицајима у пољопривредии руралном развоју (“Сл. гласник РС ” број 10/13);
- Закон о средствима у својини Републике Србије (“Сл. гласник РС ” број 53/95, 3/96, 54/96, 32/97 и
101/05 );
- Закон о основама својинскоправних односа («Сл. гласник РС «, бр. 115/05);
- Закон о планирању и изградњи «Сл. гласник РС», бр. 72/09, 81/09- испр., 64/10- одлука УС, 24/11 и
121/12);
- Закон о посебним условима за упис права својине на објектима изграђеним без грађевинске дозволе
(«Сл. гласник РС», број 25/13);
- Закон о експропријацији («Сл. гласник РС», бр. 53/95, „Сл.лист СРЈ“ бр. 16/01 и «Сл. гласник РС», бр
20/09);
- Закон о становању("Сл.гласник РС ", br. 50/92, 76/92, 84/92, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 47/94, 48/94,
44/95, 49/95, 16/97, 46/98, 26/2001, 101/2005);
- Закон о одржавању стамбених зграда (" Сл.гласник РС ", br. 44/95, 46/98, 1/2001, 101/2005 и 27/11);
- Закон о начину и условима признавања права и враћању земљишта које је прешло у друштвену
својину, по основу Пољопривредног земљишног фонда и конфискацијом због неизвршених обавеза из
обавезног откупа пољопривредних производа (" Сл.гласник РС " број 18/91, 20/92 и 42/98);
- Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012);
- Закон о наслеђивању („Сл. лист РС“ бр. 46/95 и 101/03);
- Закон о ванпарничном поступку ( „Сл. гласник СРС“ бр. 25/82, 48/88, и „Сл. гласник РС“ бр 46/95 и
18/2005);
- Закон о парничном поступку ( „Сл. гласник РС“ бр. 125/04 и 111/09);
- Закон о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“ број 29/78, 39/85, 45/89- одлука УСЈ и 57/89; „Сл.
Информатор о раду органа Градске општине Сурчин – 30.11.2013. год.
34
лист СРЈ“ број 31/93, „Сл. лист СЦГ“ број 1/2003 – Уставна повеља);
- Закон о комуналним делатностима («Сл.гласник РС» бр.16/97 и 42/98);
- Закона о платама у државним органима и јавним службама, („Сл.гласник РС“ бр. 34/01, 62/06др.закон, 63/06-испр.др.закона, 116/08-др.закони, 92/11 и 99/11- др.закон);
- Закон о буџетском систему(„Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10,101/10 и 101/11);
- Закон о буџету Републике Србије(„Службени гласник РС“, 101/11); - Закон о порезу на доходак
грађана(„Службени гласник РС“, број 24/01, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06, 7/08, 7/09, 31/09, 44/09,
3/10,18/10,4/11,50/11 ,7/12);
- Закон о финансирању локалне самоуправе(„Сл.гласник РС„ број 62/06,47/11)
- Закон о рачуноводству и ревизији(„Службени гласник РС“, број 46/06, 111/09 и 99/11);
- Закон о јавном дугу(„Службени гласник РС“, број 61/05, 107/09 и 78/11);
- Уредба о буџетском рачуноводству(„Службени гласник РС“, 125/03, 12/06
- Уредбе о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника(„Службени гласник
РС“, број 86/07, 93/07 и 98/07);
- Уредба о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју
(Сл. гласник РС бр. 90/13);
- Правилник о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систeм(„Службени
гласникРС“, 92/2002, 64/2003, 125/2003,58/2004, 63/2004, 85/2004, 99/2004, 117/2004, 137/2004, 140/200
4, 21/2005, 36/2005,51/2005, 54/2005, 104/2005, 112/2005, 11/2006, 27/2006, 51/2006, 79/2006 и 115/2006);
- Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника
буџетских средстава и корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања („Службени
гласник РС“, број 51/07, 14/08 );
- Одлука о условима и начину плаћања у готовом новцу(„Сл.гласник РС„ број 57/04,114/05,45/07,12/08
,11/10);
- Одлука о буџету ГО Сурчин за 2012. годину(„Службени лист града Београда“, 57/11);
- Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених
лица у државним органима („Сл.гласник РС“ број 44/08 – пречишћен текст и 2/12),
- Уредба за спровођење Закона о начину и условима признавања права и враћању земљишта које је
прешло у друштвену својину, по основу Пољопривредног земљишног фонда и конфискацијом због
неизвршених обавеза из обавезног откупа пољопривредних производа ("Сл.гласник РС" број 41/91,
44/91-испр., 4/92, 8/97–одлука УСРС и 103/2003–одлука УСРС);
- Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе ( " Сл. гласник РС", бр. 80/92 );
- Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе ("Сл. гласник РС" бр.10/93 и 14/93);
- Уредба о категоријама регистратурског материјала с роковима чувања ("Сл. гласник РС", бр.44/93);
- Уредба о престанку важења одређених уредби у области борачко-инвалидске заштите (“Службени
гласник РС “бр.35/06 );
- Уредба о начину остваривања права припадника Југословенске војске у отаџбини и равногорског
покрета у области борачко-инвалидске заштите (“ Службени гласник РС “бр.51/05);.
- Уредба о расподели и коришћењу подстицаја за генетско унапређење сточарства у 2011. години
(Сл.гласник РС бр. 13/11);
- Уредба о условима и начину коришћења подстицаја за подршку развоју села кроз јачање људских
капацитета земљорадничких задруга у 2011. години (Сл. гласник РС бр. 12/10);
- Уредба о условима и начину коришћења премије за млеко за 2011. годину („Сл. гласник РС“ бр. 9/11);
- Уредба о установљавању ловних подручја на територији Републике Србије („Сл. гласник РС“ бр.5/11)
Уредба о репрограмирању дугорочних кредита датих за финансирање регистрованих
пољопривредних газдинстава у циљу подстицања развоја пољопривредне производње (Сл. гласник
РС бр. 102/10);
- Уредба о утврђивању програма извођења радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног
земљишта за 2013. годину (Сл. гласник РС бр. 29/13)
- Уредба о утврђивању годишњег програма развоја саветодавних послова у пољопривреди за 2013.
годину (Сл. гласник РС бр. 50/13)
- Одлука о висини накнаде за испитивање и за додатно испитивање сорте пољопривредног биља (Сл.
гласник РС бр. 56/13)
- Уредба о утврђивању годишњег програма коришћења средстава буџетског фонда за шуме Републике
Србије у 2013. (Сл. гласник РС бр. 27/13)
- Уредба о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2013. години (Сл. гласник РС
бр. 20/13)
Информатор о раду органа Градске општине Сурчин – 30.11.2013. год.
35
- Исправка уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2013. години (Сл.
гласник РС бр. 21/13)
- Уредба о начину пружања информација и поступку обавештавања о примени санитарних,
ветеринарских и фитосанитарних мера у области безбедности хране, ветерине и заштите биља (Сл.
гласник РС бр. 102/12)
- Уредба о утврђивању дугорочног програма мера за спровођење одгајивачког
програма у Републици Србији за период 2010-2014. године („Сл. гласник РС“ бр. 25/10 и 69/11);
- Уредба о изменама и допунама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у
2013. години (Сл. гласник РС бр. 63/13);
- Уредба о утврђивању годишњег програма мера за спровођење одгајивачког програма за 2013. годину
(Сл. гласник РС бр. 68/13);
- Уредба о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Програма извођења радова на заштити, уређењу
и коришћењу пољопривредног земљишта за 2013. годину (Сл. гласник РС бр. 73/13).
- Одлука о локалним комуналним таксама за територију Града Београда (“Сл. лист града Београда“, бр.
30/02, 7/03, 10/03, 18/03, 30/03, 14/04, 37/04, 29/05, 19/07, 43/07, 51/08, 53/08, 60/09, 14/10, 22/10, 45/10,
2/11 и 10/11);
- Одлука о условима у погледу висине објеката и удаљености од суседног објекта у поступку
накнадног издавања грађевинске и употребне дозволе ("Сл. лист града Београда", бр. 57/09 и 45/10);
- Одлука о условима и начину постављања привремених објеката на јавним површинама у Београду
("Сл. лист града Београда", бр. 31/02, 11/05, 29/07, 61/09, 24/10 и 10/11);
- Одлука о уређивању и одржавању паркова, зелених и рекреационих површина („Сл.лист града
Београда“ број 12/01, 15/01, 11/05, 23/05, 29/07 и 2/11);
- Одлука о постављању тезги и других покретних привремених објеката. („Сл. лист града Београда“
број 31/02 – пречишћен текст, 5/03, 11/05, 18/06, 61/09, 24/10 и 10/11);
- Одлука о постављању балон-хала спортске намене на територији града Београда („Сл. лист града
Београда “, бр. 10/2011);
- Правилник о постављању баште угоститељског објекта на јавној површини ("Сл. лист града
Београда", бр. 36/2007, 2/08 и 8/08);
- Правилник о критеријумима за умањење накнаде за уређивање грађевинског земљишта у поступку
легализације и о условима и начину легализације објеката („Сл. гласник РС“, бр. 26/11);
- Правилник о садржини информације о локацији и о садржини локацијске дозволе („Сл. гласник РС“,
бр. 3/2010);
- Правилник о садржини и начину издавања грађевинске дозволе („Сл. гласник РС“, бр. 4/2010);
- Правилник о садржини и начину вршења техничког прегледа објеката и издавању употребне дозволе
(„Сл. гласник РС“, бр. 93/11);
- Одлука о условима у погледу висине објеката и удаљености од суседног објекта у поступку
накнадног издавања грађевинске и употребне дозволе ("Сл. лист града Београда", бр. 57/10);
- Упутство о начину рада државних органа територијалне и локалне самоуправе у поступцима
легализације објеката бр. 217-01-3/2010-07 од 15.07.2010. године (Министарство животне средине и
просторног планирања и Министарство унутрашњих послова РС);
- Упуство за спровођење поступка легализације објеката приказано на званичном сајту Града Београда,
- Одлука о постављању балон-хала спортске намене на територији града Београда („Сл. лист града
Београда “, бр. 10/2011);
- Правилник о постављању баште угоститељског објекта на јавној површини ("Сл. лист града
Београда", бр. 36/2007, 2/08 и 8/08);
- Правилник о подстицајима за унапређење економских активности на селу кроз подршку
непољопривредним активностима (Сл. гласник РС бр. 81/13);
- Правилник о изменама и допунама Правилника о подстицајима за подршку инвестицијама у
примарну пољопривредну производњу (Сл. гласник РС бр. 90/13);
- Правилник о коришћењу подстицаја у органској сточарској производњи по кошници пчела (Сл.
гласник РС бр. 94/13);
- Правилник о коришћењу подстицаја у органској сточарској производњи за краве дојиље (Сл. гласник
РС бр. 94/13).
- Одлука о условима и начину постављања привремених објеката на јавним површинама ("Сл. лист
града Београда", бр. 31/02, 11/05, 29/07, 61/09 и 24/10);
- Одлука о општем уређењу града ("Сл. лист града Београда", бр. 29/05 и 24/06);
Информатор о раду органа Градске општине Сурчин – 30.11.2013. год.
36
- Одлука о уређивању и одржавању паркова, зелених и рекреационих површина („Сл.лист града
Београда“ број 12/01, 15/01, 11/05, 23/05 и 29/07);
- Одлука о условима и начину постављања привремених објеката на јавним површинама ("Сл. лист
града Београда", бр. 31/02, 11/05, 29/07, 61/09 и 24/10);
- Одлука о општем уређењу града ("Сл. лист града Београда", бр. 29/05 и 24/06);
- Одлука о комуналној инспекцији («Сл.лист града Београда» бр. 18/92, 19/92, 9/93, 25/93, 31/93, 4/94,
2/95, 6/99 и 11/2005);
- Одлука о одржавању чистоће («Сл.лист града Београда» бр.27/2002, 11/2005, 6/2010, 2/2011 и
10/2011);
- Одлука о оглашавању на територији града Београда («Сл.лист града Београда» бр.29/07, 34/09 и
16/10);
- Одлука о јавној расвети («Сл.лист града Београда» бр.4/87,10/87, 25/88, 13/90, 15/91, 23/92, 9/93,
25/93, 31/93, 4/94, 2/95, 6/99 и 11/05);
- Одлука о пречишћавању и дистрибуцији воде («Сл.лист града Београда» бр.23/05 и 2/11);
- Одлука о радном времену угоститељњских, занатских и трговинских објеката на територији града
Београда («Сл.лист града Београда» бр.2/11);
- Одлука о кућном реду у стамбеним зградама («Сл.лист града Београда» бр. 12/96, 14/96, 6/99 и 11/05);
- Правилник о начину вођења посебног бирачког списка националне мањине (“Сл. гласник РС 91/09);
- Правилник о борачком додатку ("Службени лист СРJ", бр.37/98 и Сл. лист СЦГ бр. 1/03-Уставна
повеља);
- Правилник о начину и условима уписа и вођења регистра пољопривредних газдинства, обрасцима
захтева за упис и обнову регистрације и прилога, документацији која се прилаже уз захтев, начину
чувања података , као и о условима за пасивни статус пољопривредног газдинства (Сл. гласник РС
бр. 111/09, 21/10, 89/10 и 22/11);
-Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова (“Сл. гласник РС“ број 29/2013);
- Правилник о садржини извештаја о јавним набавкама и начину вођења евиденције о јавним набавкама
( „Сл. гласник РС“ број 29/2013);
- Правилник о форми и садржини плана набавки и извештаја о извршењу плана набавки ( „Сл. гласник
РС“ број 29/2013);
- Правилник о форми и садржини захтева за мишљење о основаности примене преговарачког поступка
(“Сл. гласник РС“ број 29/2013);
- Правилник о грађанском надзорнику (“Сл. гласник РС“ број 29/2013);
- Правилник о форми и садржини кредитног захтева и форми и садржини документације о кредитној
способности наручиоца (“Сл. гласник РС“ бр. 31/2013);
- Правилник о начину доказивања испуњености услова да су понуђена добра домаћег порекла (“Сл.
гласник РС“ број 33/2013);
- Списак међународних организација и међународних финансијских институција чији се посебни
поступци јавних набавки могу примењивати уместо одредаба закона о јавним набавкама (“Сл. гласник
РС“ број 33/2013);
- Упутство о условима начину и поступку издавања уверења о домаћем пореклу робе у поступцима
јавних набавки (“Сл. гласник РС“ број 120/2012);
- Правилник о пројекту изведеног објекта, односно техничкој документацији и о издавању одобрења за
изградњу и употребне дозволе за објекте чија је изградња завршена без грађевинске дозволе («Сл.
гласник РС «, број 79/06);
- Правилник о критеријумима за умањење накнаде за уређивање грађевинског земљиштаа у поступку
легализације и о условима и начину легализације објеката („Сл. гласник РС“ број 26/11);
- Правилник о садржини информације о локацији и о садржини локацијске дозволе („Сл. гласник РС“
број 3/2010);
- Правилник о садржини и начину издавања грађевинске дозволе («Сл.гласник РС» бр.4/10);
- Правилник о садржини и начину вршења техничког прегледа објеката и издавању употребне дозволе
(«Сл.гласник РС» број93/11);
- Правилник о изгледу, садржини и месту постављања градилишне табле («Сл.гласник РС» бр.4/10);
- Правилник о изгледу и садржини службеног знака и поступак затварања градилишта («Сл.гласник
РС» број79/09);
- Правилник о садржини и начину вођења стручног надзора («Сл.гласник РС» број7/2010);
- Правилник о типу, величини, изгледу и другим условима за постављање привремених објеката на
Информатор о раду органа Градске општине Сурчин – 30.11.2013. год.
37
јавним површинама («Сл.лист града Београда» бр.19/95,18/96 и 26/05);
- Правилник о типу, величини, условима и поступку за постављање објеката и средстава за
оглашавање на територији града Београда («Сл.лист града Београда» број27/09);
- Правилник о постављању баште угоститељског објекта на јавној површини (''Сл. лист града
Београда'', број 38/10);
- Правилник о радној књижици (Сл. гласник РС број 17/97);
- Правилник о начину и поступку регистровања уговора о раду за обављање послова ван просторија
послодавца и послова кућног помоћног особља (Сл. гласник РС број 1/02);
- Правилник о обрасцу документа о кретању отпада и упутство за његово попуњавање (Сл. гласник
РС бр. 72/09);
- Правилник о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за његово
попуњавање (Сл. гласник РС број 95/10);
- Правилник о упису у регистар пољопривредних газдинставаи обнови регистрације, као и о условима
за пасиван статус пољопривредног газдинства (Сл. гласник РС број 17/13);
- Правилник о условима, начину и обрасцима захтева за остваривање права на регрес за гориво (Сл.
гласник РС број 24/13, 47/13);
- Правилник о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на премију за млеко (Сл.
гласник РС број28/13);
- Правилник о начину остваривања права на основне подстицаје у биљној производњи и обрасцу
захтева за остваривање тих подстицаја (Сл. гласник РС број 29/13);
- Списак овлашћених контролних организација за обављање послова контроле и сертификације у
органској производњи за 2013. годину (Сл. гласник РС број 36/13);
- Правилник о начину остваривања права на подстицаје у сточарству за тов јунади, тов свиња и тов
јагњади (Сл. гласник РС број 37/13);
- Правилник о начину остваривања права на подстицаје у сточарству за квалитетна приплодна грла
(Сл. гласник РС број 37/13);
- Правилник о коришћењу подстицаја за органску производњу (Сл. гласник РС број 38/13);
- Правилник о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на регрес за премију
осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња (Сл. гласник РС број 48/13);
- Правилник о условима за испитивање сорти пољопривредног биља (Сл. гласник РС број 56/13);
- Правилник о начину остваривања права на подстицаје у сточарству за краве дојиље (Сл. гласник РС
бр. 57/13);
- Правилник о подстицајима програмима за инвестиције у пољопривреди за унапређење
конкурентности и достизања стандарда квалитета кроз подршку подизања вишегодишњих
производних засада воћака, винове лозе и хмеља (Сл. гласник РС бр. 59/13);
- Правилник о начину остваривања права на подстицаје у сточарству по кошници пчела (Сл. гласник
РС бр. 60/13);
- Правилник о условима, начину и обрасцима захтева за остваривање права на регрес за трошкове
складиштења пољопривредних производа у јавним складиштима (Сл. гласник РС бр. 61/13);
- Правилник о подстицајима за подршку инвестицијама у примарној пољопривредној производњи (Сл.
гласник РС бр. 62/13);
- Правилник о изменама Правилника о условима, начину и обрасцима захтева за остваривање права на
регрес за гориво (Сл. гласник РС бр. 67/13).
- Упутство о начину рада државних органа територијалне и локалне самоуправе у поступцима
легализације објеката број 217-01-3/2010-07 од 15.07.2010. године (Министарство животне средине и
просторног планирања и Министарство унутрашњих послова РС);
- Упутство о начину ажурирања бирачких спискова (“ Сл.гласник РС “, број 42/00 и 118/03);
- Упутство о облику и начину вођења уписника и о начину оверавања потписа, рукописа и преписа
("Службени гласник РС", број 74/93);
10. УСЛУГЕ КОЈЕ ОРГАНИ ПРУЖАЈУ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА
Услуге које органи пружају заинтересованим лицима обрађене су у оквиру поднаслова
којима су прописане надлежности органа и организационих јединица у оквиру Управе.
Информатор о раду органа Градске општине Сурчин – 30.11.2013. год.
38
11. ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА
Поступак ради пружања услуга грађанима обрађен је у оквиру поднаслова којима су
прописане надлежности органа и организационих јединица у оквиру Управе.
12. ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА ДО 26.11.2013.год.
1. Подаци о пружаним услугама током периода од 01.01.2013. до 26.11.2013. године
УПРАВНИ ПРЕДМЕТИ
БРОЈ РЕШЕНИХ УПРАВНИХ ПРЕДМЕТА У УПРАВИ ГО СУРЧИН У ПЕРИОДУ ОД 01.01.2013. - 31.01.2013.
Пренето из
претх.
Примљно
Укупно
Решено
Нерешено
периода.
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ПОЉОПРИВРЕДУ, ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Ратни војни инвалиди, мирнодопски
војни инвалиди (580)
7
7
14
1
13
Ознака организационе
јединице
IV-06
Група предмета
Укупно
7
7
14
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
Грађевинска инспекција (354)
3
3
6
Комунална нспекциа
(355)
10
50
60
Бесправна градња
(356)
16
5
21
29
58
87
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ, СТАМБЕНЕ И ПОСЛОВЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ
Стамбена област
(360)
1
1
2
Национализација
(462)
27
27
Стицање власништва над друштв.
имовином и напуштање својине, права на
грађ. земљишту
(463)
IV-03
IV-03
IV-03
Укупно
IV-04
IV-04
IV-04
IV-04
Уговорни промет земљиштем и зградама
(464)
Експропријација, административни
пренос (465)
IV-04
Укупно
IV-05
IV-05
IV-05
IV-05
Укупно
УКУПНО
-
-
1
-
29
1
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Урбанизам
(350)
18
3
Грађевински предмети
(351)
7932
13
Комунални предмети
(352)
21
1
Локације
(353)
1
7972
17
8037
83
1
13
2
14
2
18
4
46
19
69
1
4
1
23
-
-
-
-
-
30
1
6
24
21
7945
22
1
7989
8120
25
21
7945
22
1
7989
8098
1
БРОЈ РЕШЕНИХ УПРАВНИХ ПРЕДМЕТА У УПРАВИ ГО СУРЧИН У ПЕРИОДУ ОД 01.02.2013. - 28.02.2013.
Пренето из
претх.
Примљно
Укупно
Решено
Нерешено
периода.
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ПОЉОПРИВРЕДУ, ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Ратни војни инвалиди, мирнодопски
војни инвалиди (580)
13
12
25
1
24
Ознака организационе
јединице
Група предмета
Укупно
13
IV-03
IV-03
IV-03
Укупно
IV-04
IV-04
IV-04
IV-04
IV-04
12
25
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
Грађевинска инспекција (354)
4
3
7
Комунална нспекциа
(355)
46
44
90
Бесправна градња
(356
19
12
31
69
59
128
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ, СТАМБЕНЕ И ПОСЛОВЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ
Стамбена област
(360)
1
1
2
Национализација
(462)
23
23
Стицање власништва над друштв.
имовином и напуштање својине, права на
грађ. земљишту
(463)
Уговорни промет земљиштем и зградама
(464)
Експропријација, административни
-
Информатор о раду органа Градске општине Сурчин – 30.11.2013. год.
-
-
-
-
1
24
2
38
5
45
5
52
26
83
-
2
23
-
-
39
пренос (465)
Укупно
IV-05
IV-05
IV-05
IV-05
Укупно
УКУПНО
24
1
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Урбанизам
(350)
21
6
Грађевински предмети
(351)
7945
37
Комунални предмети
(352)
22
1
Локације
(353)
1
7989
44
8095
116
25
-
25
27
7982
23
1
8033
8211
9
55
64
110
18
7927
23
1
7969
8101
БРОЈ РЕШЕНИХ УПРАВНИХ ПРЕДМЕТА У УПРАВИ ГО СУРЧИН У ПЕРИОДУ ОД 01.03.2013. - 31.03.2013.
Пренето из
претх.
Примљно
Укупно
Решено
Нерешено
периода.
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ПОЉОПРИВРЕДУ, ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Ратни војни инвалиди, мирнодопски
војни инвалиди (580)
24
14
38
2
36
Ознака организационе
јединице
Група предмета
Укупно
24
14
38
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
Грађевинска инспекција (354)
5
4
9
Комунална нспекциа
(355)
52
40
92
Бесправна градња
(356
26
11
37
83
55
138
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ, СТАМБЕНЕ И ПОСЛОВЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ
Стамбена област
(360)
2
2
Национализација
(462)
23
1
24
Стицање власништва над друштв.
имовином и напуштање својине, права на
1
1
грађ. земљишту
(463)
IV-03
IV-03
IV-03
Укупно
IV-04
IV-04
IV-04
IV-04
Уговорни промет земљиштем и зградама
(464)
Експропријација, административни
пренос (465)
IV-04
Укупно
IV-05
IV-05
IV-05
IV-05
Укупно
УКУПНО
-
-
-
-
-
25
2
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Урбанизам
(350)
18
6
Грађевински предмети
(351)
7927
32
Комунални предмети
(352)
23
2
Локације
(353)
1
7969
40
8101
111
2
36
2
33
3
38
7
59
34
100
1
-
1
24
1
-
-
27
2
25
24
7959
25
1
8009
8212
24
1
25
67
24
7935
24
1
7984
8145
БРОЈ РЕШЕНИХ УПРАВНИ ПРЕДМЕТИ У УПРАВИ ГО СУРЧИН У ПЕРИОДУ ОД 01.04.2013. - 30.04.2013.
Пренето из
претх.
Примљно
Укупно
Решено
Нерешено
периода.
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ПОЉОПРИВРЕДУ, ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Ратни војни инвалиди, мирнодопски
војни инвалиди (580)
36
3
39
6
33
Ознака организационе
јединице
Група предмета
Укупно
36
IV-03
IV-03
IV-03
Укупно
IV-04
IV-04
IV-04
IV-04
IV-04
Укупно
3
39
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
Грађевинска инспекција (354)
7
3
10
Комунална нспекциа
(355)
59
21
80
Бесправна градња
(356
34
10
44
100
34
134
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ, СТАМБЕНЕ И ПОСЛОВЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ
Стамбена област
(360)
1
1
2
Национализација
(462)
24
1
25
Стицање власништва над друштв.
имовином и напуштање својине, права на
/
/
/
грађ. земљишту
(463)
Уговорни промет земљиштем и зградама
(464)
Експропријација, административни
пренос (465)
/
/
1
/
25
3
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Информатор о раду органа Градске општине Сурчин – 30.11.2013. год.
28
33
1
7
/
8
9
73
44
126
/
/
2
25
/
/
1
6
/
/
/
0
1
28
/
40
IV-05
IV-05
IV-05
IV-05
Укупно
УКУПНО
Урбанизам
Грађевински предмети
Комунални предмети
Локације
(350)
(351)
(352)
(353)
24
7935
24
1
7984
8145
6
31
1
/
38
78
30
7966
25
1
8022
8223
3
19
7
/
29
43
27
7947
18
1
7993
8180
БРОЈ РЕШЕНИХ УПРАВНИХ ПРЕДМЕТА У УПРАВИ ГО СУРЧИН У ПЕРИОДУ ОД 01.05.2013. - 31.05.2013.
Пренето из
претх.
Примљно
Укупно
Решено
Нерешено
периода.
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ПОЉОПРИВРЕДУ, ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Ратни војни инвалиди, мирнодопски
33
/
33
33
војни инвалиди (580)
/
Ознака организационе
јединице
Група предмета
Укупно
33
/
33
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
Грађевинска инспекција (354)
9
2
11
Комунална нспекциа
(355)
73
14
87
Бесправна градња
(356
44
10
54
126
26
152
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ, СТАМБЕНЕ И ПОСЛОВЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ
Стамбена област
(360)
2
/
2
Национализација
(462)
25
1
26
Стицање власништва над друштв.
имовином и напуштање својине, права на
/
5
5
грађ. земљишту
(463)
IV-03
IV-03
IV-03
Укупно
IV-04
IV-04
IV-04
IV-04
Уговорни промет земљиштем и зградама
(464)
Експропријација, административни
пренос (465)
IV-04
Укупно
IV-05
IV-05
IV-05
IV-05
Укупно
УКУПНО
/
/
/
/
/
/
28
5
33
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Урбанизам
(350)
27
7
34
Грађевински предмети
(351)
7947
17
7964
Комунални предмети
(352)
18
1
19
Локације
(353)
1
/
1
7993
25
8018
8180
56
8236
/
33
1
6
2
9
10
81
52
143
/
/
2
26
5
/
/
/
/
5
/
28
5
18
/
29
7946
/
1
7995
8199
23
37
19
БРОЈ РЕШЕНИХ УПРАВНИХ ПРЕДМЕТА У УПРАВИ ГО СУРЧИН У ПЕРИОДУ ОД 01.06.2013. - 30.06.2013.
Пренето из
претх.
Примљно
Укупно
Решено
Нерешено
периода.
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ПОЉОПРИВРЕДУ, ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Ратни војни инвалиди, мирнодопски
33
/
33
13
војни инвалиди (580)
20
Ознака организационе
јединице
Група предмета
Укупно
33
IV-03
IV-03
IV-03
Укупно
IV-04
IV-04
IV-04
IV-04
IV-04
Укупно
IV-05
IV-05
IV-05
IV-05
Укупно
/
33
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
Грађевинска инспекција (354)
10
2
12
Комунална нспекциа
(355)
81
9
90
Бесправна градња
(356
52
5
57
143
16
159
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ, СТАМБЕНЕ И ПОСЛОВЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ
Стамбена област
(360)
2
/
2
Национализација
(462)
26
3
29
Стицање власништва над друштв.
имовином и напуштање својине, права на
/
1
1
грађ. земљишту
(463)
Уговорни промет земљиштем и зградама
/
/
/
(464)
Експропријација, административни
2
2
пренос (465)
/
28
6
34
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Урбанизам
(350)
29
6
35
Грађевински предмети
(351)
7946
12
7958
Комунални предмети
(352)
19
1
20
Локације
(353)
1
/
1
7995
19
8014
Информатор о раду органа Градске општине Сурчин – 30.11.2013. год.
20
13
/
20
1
21
12
70
56
138
/
/
2
29
1
/
/
/
/
/
2
34
19
85
/
/
104
16
7873
20
1
7910
41
УКУПНО
8199
41
8240
145
8095
БРОЈ РЕШЕНИХ УПРАВНИХ ПРЕДМЕТА У УПРАВИ ГО СУРЧИН У ПЕРИОДУ ОД 01.07.2013. - 31.07.2013.
Ознака
Пренето из
организационе
Група предмета
претх.
Примљно
Укупно
Решено
Нерешено
јединице
периода.
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ПОЉОПРИВРЕДУ, ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Ратни војни инвалиди, мирнодопски војни
инвалиди (580)
13
6
19
10
9
Укупно
13
IV-03
IV-03
IV-03
Укупно
IV-04
IV-04
IV-04
IV-04
IV-04
Укупно
IV-05
IV-05
IV-05
IV-05
Укупно
УКУПНО
19
10
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
Грађевинска инспекција (354)
12
1
13
2
Комунална нспекциа
(355)
70
38
108
63
Бесправна градња
(356
56
12
68
13
138
51
189
79
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ, СТАМБЕНЕ И ПОСЛОВЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ
Стамбена област
(360)
2
2
Аграрни послови
(361)
1
1
Национализација
(462)
29
2
31
Стицање власништва над друштв.
имовином и напуштање својине, права на
1
1
грађ. земљишту
(463)
Уговорни промет земљиштем и зградама
(464)
Експропријација, административни пренос
(465)
IV-04
6
-
-
11
45
55
111
1
1
-
1
31
1
-
2
2
34
3
37
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Урбанизам
(350)
16
7
23
Грађевински предмети
(351)
7873
22
7895
Комунални предмети
(352)
20
9
29
Локације
(353)
1
1
7910
38
7948
8095
98
8193
9
0
-
0
3
2
34
8
56
12
76
15
7839
17
1
7872
8026
167
БРОЈ РЕШЕНИХ УПРАВНИХ ПРЕДМЕТА У УПРАВИ ГО СУРЧИН У ПЕРИОДУ ОД 01.08.. -31.08.2013.
Пренето из
Ознака организационе
Група предмета
јединице
претх.
Примљно
Укупно
Решено
Нерешено
периода.
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ПОЉОПРИВРЕДУ, ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Ратни војни инвалиди, мирнодопски
војни инвалиди
(580)
9
2
11
9
2
11
6
5
6
5
Укупно
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
IV-03
Грађевинска инспекција (354)
11
-
11
3
8
IV-03
Комунална нспекциа
(355)
45
45
90
40
50
IV-03
Бесправна градња
(356)
55
29
84
28
56
111
74
185
71
114
Укупно
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ, СТАМБЕНЕ И ПОСЛОВЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ
IV-04
Стамбена област
(360)
IV-04
Национализација
(462)
IV-04
Стицање
власништва
над
IV-04
-
1
-
1
31
-
31
-
31
-
1
1
-
-
-
2
друштв.
имовином и напуштање својине, права
на грађ. земљишту
1
(463)
Уговорни промет земљиштем и зградама
-
(464)
IV-04
Експропријација,
административни
Информатор о раду органа Градске општине Сурчин – 30.11.2013. год.
-
-
1
0
42
пренос (465)
2
Укупно
34
1
35
-
2
-
35
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
IV-05
Урбанизам
(350)
15
4
19
-
19
IV-05
Грађевински предмети
(351)
7839
2
7841
11
7830
IV-05
Комунални предмети
(352)
17
4
21
1
20
IV-05
Локације
(353)
1
-
1
-
1
Укупно
7872
10
7882
12
7870
УКУПНО
8026
87
8113
89
8024
БРОЈ РЕШЕНИХ УПРАВНИХ ПРЕДМЕТА У УПРАВИ ГО СУРЧИН У ПЕРИОДУ ОД 01.09. - 30.09.2013.
Пренето из
Ознака организационе
Група предмета
јединице
претх.
Примљно
Укупно
Решено
Нерешено
периода.
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ПОЉОПРИВРЕДУ, ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Ратни војни инвалиди, мирнодопски
војни инвалиди
(580)
5
7
12
5
7
12
9
3
Укупно
3
9
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
IV-03
Грађевинска инспекција (354)
IV-03
Комунална нспекциа
(355)
IV-03
Бесправна градња
(356)
Укупно
8
13
21
6
15
50
102
152
59
93
56
36
92
19
73
114
151
265
84
181
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ, СТАМБЕНЕ И ПОСЛОВЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ
IV-04
Стамбена област
(360)
1
-
1
-
1
IV-04
Национализација
(462)
31
1
32
-
32
IV-04
Стицање
1
-
1
-
-
1
3
2
37
власништва
над
друштв.
имовином и напуштање својине, права
на грађ. земљишту
IV-04
(463)
Уговорни промет земљиштем и зградама
(464)
IV-04
-
Експропријација,
административни
пренос (465)
2
Укупно
35
1
-
-
0
-
3
-
37
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
IV-05
Урбанизам
(350)
19
4
23
2
21
IV-05
Грађевински предмети
(351)
7830
24
7854
18
7836
IV-05
Комунални предмети
(352)
20
3
23
-
23
IV-05
Локације
(353)
1
-
1
-
1
Укупно
7870
31
7901
20
7881
УКУПНО
8024
191
8215
107
8108
БРОЈ РЕШЕНИХ УПРАВНИХ ПРЕДМЕТА У УПРАВИ ГО СУРЧИН У ПЕРИОДУ 01.10.2013. - 31.10.2013.
Ознака организационе
јединице
Пренето из
Група предмета
претх.
Примљно
Укупно
Решено
Нерешено
периода.
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ПОЉОПРИВРЕДУ, ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Ратни војни инвалиди, мирнодопски
војни инвалиди
(580)
9
Информатор о раду органа Градске општине Сурчин – 30.11.2013. год.
3
12
6
6
43
Укупно
9
3
12
6
6
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
IV-03
Грађевинска инспекција (354)
15
/
15
5
10
IV-03
Комунална нспекциа
(355)
93
122
215
145
70
IV-03
Бесправна градња
(356)
73
33
106
29
77
181
155
336
179
157
Укупно
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ, СТАМБЕНЕ И ПОСЛОВЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ
IV-04
Стамбена област
(360)
1
1
2
1
1
IV-04
Национализација
(462)
32
/
32
4
28
IV-04
Стицање
1
0
1
власништва
над
друштв.
имовином и напуштање својине, права
на грађ. земљишту
IV-04
(463)
1
Уговорни промет земљиштем и зградама
(464)
IV-04
0
Експропријација,
административни
пренос (465)
3
Укупно
0
37
0
0
2
3
40
8
32
0
0
2
5
3
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
IV-05
Урбанизам
(350)
21
2
23
11
12
IV-05
Грађевински предмети
(351)
7836
25
7861
25
7836
IV-05
Комунални предмети
(352)
23
1
24
10
14
IV-05
Локације
(353)
1
0
1
0
1
Укупно
7881
28
7909
46
7863
УКУПНО
8108
189
8297
239
8058
БРОЈУ РЕШЕНИХ УПРАВНИХ ПРЕДМЕТА У УПРАВИ ГО СУРЧИН У ПЕРИОДУ ОД 01.11.2013. -25.11.2013
Пренето из
претх.
Примљно
Укупно
Решено
Нерешено
периода.
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ПОЉОПРИВРЕДУ, ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
IV-06
Ратни војни инвалиди, мирнодопски
2
6
3
9
7
војни инвалиди (580)
IV-06
Стамбена област (360)
0
1
1
0
1
Укупно
6
4
10
2
8
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
IV-03
Грађевинска инспекција (354)
10
10
1
9
IV-03
Комунална нспекциа
(355)
70
62
132
67
65
IV-03
Бесправна градња
(356)
77
2
79
14
65
Укупно
157
64
221
82
139
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ, СТАМБЕНЕ И ПОСЛОВЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ
IV-04
Стамбена област
(360)
1
0
1
0
1
IV-04
Национализација
(462)
28
3
31
1
30
IV-04
Стицање власништва над друштв.
имовином и напуштање својине, права
0
на грађ. земљишту
(463)
IV-04
Уговорни промет земљиштем и зградама
0
(464)
IV-04
Експропријација, административни
3
1
3
2
пренос (465)
Укупно
32
3
35
2
33
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
IV-05
Урбанизам
(350)
12
12
1
11
IV-05
Грађевински предмети
(351)
7836
102
7938
15
7923
IV-05
Комунални предмети
(352)
14
1
15
1
14
IV-05
Локације
(353)
1
0
1
0
1
Укупно
7863
103
7966
17
7949
УКУПНО
8058
174
8232
103
8129
Ознака организационе
јединице
Група предмета
Информатор о раду органа Градске општине Сурчин – 30.11.2013. год.
44
ВАНУПРАВНИ ПРЕДМЕТИ
БРОЈ РЕШЕНИХ ВАНУПРАВНИХ ПРЕДМЕТА У УПРАВИ ГО СУРЧИН ЗА ПЕРИОД 01.01.2013. - 31.01.2013.
Пренето
из
Примљено
Укупно
Решено
Нерешено
претходно
г периода
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
IV-02
Овере преписа, потписа и рукописа
(035)
1666
1666
1666
IV-02
Потврде о животу
( 200)
106
106
106
IV-02
Бирачки спискови (упис, измене, брисање) (208)
152
152
152
IV-02
Бирачки спискови (потврде)
(208)
Укупно
0
1924
1924
1924
0
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
IV-03
Надзор над упр.пословима
(038)
2
2
2
IV-03
Грађевинска нспекциа
(354)
2
2
1
1
IV-03
Комунална нспекциа
(355)
1
9
10
5
5
IV-03
Бесправна градња
(356)
1
12
13
2
11
Укупно
4
23
27
8
19
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО- ПРАВНЕ, СТАМБЕНЕ И ПОСЛОВЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ
IV-04
Стамбена област
(360)
IV-04
Аграрни послови
(461)
1
1
1
IV-04
Национализација
(462)
3
1
4
4
IV-04
Стицање власништва над друштв. имовином и
напуштање својине, права на грађ. земљишту
1
1
1
(463)
IV-04
Експропријација, административни пренос (465)
1
1
1
IV-04
Правна помоћ
(04)
34
34
34
Укупно
3
38
41
36
5
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
IV-05
Урбанизам
(350)
8
20
28
28
IV-05
Грађевински предмети
(351)
373
5
378
378
IV-05
Комунални предмети
(352)
3
1
4
4
Укупно
384
26
410
0
410
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ПОЉОПРИВРЕДУ, ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
IV-06
Школство - Прекршајне пријаве због непохађања
школе
(61)
IV-06
Рад ван радног односа
(112)
2
2
2
IV-06
Пољопривреда
(320)
5
3
8
8
IV-06
Стамбена област (РВИ)
(360)
IV-06
Заштита и унапр. жив.средине
(501)
IV-06
Новчане помоћи физичким лицима
(553)
50
26
76
52
24
IV-06
Ратни војни инвалиди, мирнодопски војни
нвалиди
21
8
29
1
28
(580)
IV-06
Стипендије
( 670)
Укупно
76
39
115
55
60
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
IV-08
Друштвена статистика
(052)
IV-08
Извршење буђета, решења о исплати, уговори
1
1
1
(401)
IV-08
Управљање имовином (набавке)
(404)
1
4
5
5
Укупно
1
5
6
6
УКУПНО
468
2055
2523
2023
500
Ознака
организацион
е јединице
Група предмета
БРОЈ РЕШЕНИХ ВАНУПРАВНИХ ПРЕДМЕТА У УПРАВИ ГО СУРЧИН ЗА ПЕРИОД 01.02.2013. - 28.02.2013.
Ознака
организацион
е јединице
IV-02
IV-02
IV-02
IV-02
Укупно
IV-03
IV-03
IV-03
IV-03
Укупно
IV-04
IV-04
IV-04
Пренето
из
Група предмета
Примљено
Укупно
Решено
претходно
г периода
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
Овере преписа, потписа и рукописа
(035)
1452
1452
1452
Потврде о животу
( 200)
106
106
106
Бирачки спискови (упис, измене, брисање) (208)
159
159
159
Бирачки спискови (потврде)
(208)
¤
1717
1717
1717
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
Надзор над упр.пословима
(038)
2
2
Грађевинска нспекциа
(354)
1
1
Комунална нспекциа
(355)
5
6
11
6
Бесправна градња
(356)
11
9
20
10
19
15
34
16
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО- ПРАВНЕ, СТАМБЕНЕ И ПОСЛОВЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ
Стамбена област
(360)
Аграрни послови
(461)
1
1
Национализација
(462)
4
1
5
1
Информатор о раду органа Градске општине Сурчин – 30.11.2013. год.
Нерешено
2
1
5
10
18
1
4
45
IV-04
IV-04
IV-04
Укупно
Стицање власништва над друштв. имовином и
напуштање својине, права на грађ. земљишту
(463)
Експропријација, административни пренос (465)
Правна помоћ
(04)
-
-
-
-
28
28
28
5
29
34
29
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
IV-05
Урбанизам
(350)
28
38
66
24
IV-05
Грађевински предмети
(351)
378
9
387
16
IV-05
Комунални предмети
(352)
4
4
Укупно
410
47
457
40
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ПОЉОПРИВРЕДУ, ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
IV-06
Школство - Прекршајне пријаве због непохађања
1
1
1
школе
(61)
IV-06
Рад ван радног односа
(112)
IV-06
Пољопривреда
(320)
8
8
IV-06
Стамбена област (РВИ)
(360)
IV-06
Заштита и унапр. жив.средине
(501)
1
1
IV-06
Новчане помоћи физичким лицима
(553)
24
43
67
3
IV-06
Ратни војни инвалиди, мирнодопски војни
нвалиди
28
6
34
(580)
IV-06
Стипендије
( 670)
Укупно
60
51
111
4
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
IV-08
Друштвена статистика
(052)
IV-08
Извршење буђета, решења о исплати, уговори
1
1
2
(401)
IV-08
Управљање имовином (набавке)
(404)
5
1
6
1
Укупно
6
2
8
1
УКУПНО
500
1861
2361
1807
5
42
371
4
417
8
1
64
34
107
2
5
7
554
БРОЈ РЕШЕНИХ ВАНУПРАВНИХ ПРЕДМЕТА У УПРАВИ ГО СУРЧИН ЗА ПЕРИОД 01.03.2013. - 31.03.2013.
Пренето
из
Група предмета
Примљено
Укупно
Решено
Нерешено
претходно
г периода
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
IV-02
Овере преписа, потписа и рукописа
(035)
1949
1949
1949
IV-02
Потврде о животу
( 200)
116
116
116
IV-02
Бирачки спискови (упис, измене, брисање) (208)
145
145
145
IV-02
Бирачки спискови (потврде)
(208)
Укупно
2210
2210
2210
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
IV-03
Надзор над упр.пословима
(038)
2
2
2
IV-03
Грађевинска нспекциа
(354)
1
1
2
1
1
IV-03
Комунална нспекциа
(355)
5
10
15
10
5
IV-03
Бесправна градња
(356)
10
8
18
7
11
Укупно
18
19
37
18
19
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО- ПРАВНЕ, СТАМБЕНЕ И ПОСЛОВЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ
IV-04
Стамбена област
(360)
IV-04
Аграрни послови
(461)
1
1
2
1
1
IV-04
Национализација
(462)
4
4
4
IV-04
Стицање власништва над друштв. имовином и
напуштање својине, права на грађ. земљишту
(463)
IV-04
Експропријација, административни пренос (465)
IV-04
Правна помоћ
(04)
42
42
42
Укупно
5
43
48
43
5
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
IV-05
Урбанизам
(350)
42
19
61
1
60
IV-05
Грађевински предмети
(351)
371
9
380
5
375
IV-05
Комунални предмети
(352)
4
1
5
1
4
Укупно
417
29
446
7
439
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ПОЉОПРИВРЕДУ, ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
IV-06
Школство - Прекршајне пријаве због непохађања
1
1
1
школе
(61)
IV-06
Рад ван радног односа
(112)
IV-06
Пољопривреда
(320)
8
2
10
3
7
IV-06
Стамбена област (РВИ)
(360)
IV-06
Заштита и унапр. жив.средине
(501)
1
2
3
1
2
IV-06
Новчане помоћи физичким лицима
(553)
64
53
117
15
102
IV-06
Ратни војни инвалиди, мирнодопски војни
нвалиди
34
17
51
10
41
(580)
Ознака
организацион
е јединице
Информатор о раду органа Градске општине Сурчин – 30.11.2013. год.
46
IV-06
Укупно
IV-08
IV-08
IV-08
Укупно
УКУПНО
Стипендије
( 670)
107
75
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
Друштвена статистика
(052)
Извршење буђета, решења о исплати, уговори
2
6
(401)
Управљање имовином (набавке)
(404)
5
6
7
12
554
2388
182
30
152
-
-
-
8
5
3
11
19
2942
5
10
2318
6
9
624
БРОЈ РЕШЕНИХ ВАНУПРАВНИХ ПРЕДМЕТА У УПРАВИ ГО СУРЧИН ЗА ПЕРИОД 01.04.2013. - 30.04.2013.
Пренето
из
Примљено
Укупно
Решено
Нерешено
претходно
г периода
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
IV-02
Овере преписа, потписа и рукописа
(035)
/
1839
1839
1839
/
IV-02
Потврде о животу
( 200)
/
246
246
246
/
IV-02
Бирачки спискови (упис, измене, брисање) (208)
/
162
162
162
/
IV-02
Бирачки спискови (потврде)
(208)
/
36
36
36
/
Укупно
/
2283
2283
2283
/
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
IV-03
Надзор над упр.пословима
(038)
2
/
2
/
2
IV-03
Грађевинска нспекциа
(354)
1
/
1
/
1
IV-03
Комунална нспекциа
(355)
5
8
13
7
6
IV-03
Бесправна градња
(356)
11
1
12
/
12
Укупно
19
9
28
7
21
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО- ПРАВНЕ, СТАМБЕНЕ И ПОСЛОВЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ
IV-04
Стамбена област
(360)
/
/
/
/
/
IV-04
Аграрни послови
(461)
1
/
1
/
1
IV-04
Национализација
(462)
4
/
4
/
4
IV-04
Стицање власништва над друштв. имовином и
напуштање својине, права на грађ. земљишту
/
/
/
/
/
(463)
IV-04
Експропријација, административни пренос (465)
/
/
/
/
/
IV-04
Правна помоћ
(04)
/
34
34
34
/
IV-04
Премер земљишта
(955)
2
2
1
1
/
Укупно
5
36
41
35
6
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
IV-05
Урбанизам
(350)
60
18
78
16
62
IV-05
Грађевински предмети
(351)
375
6
381
4
377
IV-05
Комунални предмети
(352)
4
/
4
/
4
Укупно
439
24
463
20
443
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ПОЉОПРИВРЕДУ, ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
IV-06
Школство - Прекршајне пријаве због непохађања
/
1
1
1
/
школе
(61)
IV-06
Рад ван радног односа
(112)
/
2
2
/
2
IV-06
Пољопривреда
(320)
7
3
10
1
9
IV-06
Стамбена област (РВИ)
(360)
/
/
/
/
/
IV-06
Заштита и унапр. жив.средине
(501)
2
1
3
/
3
IV-06
Новчане помоћи физичким лицима
(553)
102
43
145
/
145
IV-06
Ратни војни инвалиди, мирнодопски војни
нвалиди
41
7
48
7
41
(580)
IV-06
Стипендије
( 670)
/
/
/
/
/
Укупно
152
57
209
9
200
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
IV-08
Друштвена статистика
(052)
/
/
/
/
/
IV-08
Извршење буђета, решења о исплати, уговори
3
1
4
/
4
(401)
IV-08
Управљање имовином (набавке)
(404)
6
1
7
1
6
Укупно
9
2
11
1
10
УКУПНО
624
2411
3035
2355
680
Ознака
организацион
е јединице
Група предмета
БРОЈ РЕШЕНИХ ВАНУПРАВНИХ ПРЕДМЕТА У УПРАВИ ГО СУРЧИН ЗА ПЕРИОД 01.05.2013. - 31.05.2013.
Ознака
организацион
е јединице
IV-02
IV-02
IV-02
IV-02
Укупно
Пренето
из
Примљено
претходно
г периода
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
Овере преписа, потписа и рукописа
(035)
/
2109
Потврде о животу
( 200)
/
138
Бирачки спискови (упис, измене, брисање) (208)
/
93
Бирачки спискови (потврде)
(208)
/
36
/
2376
Група предмета
Информатор о раду органа Градске општине Сурчин – 30.11.2013. год.
Укупно
2109
138
93
36
2376
Решено
2109
138
93
36
2376
Нерешено
/
/
/
/
/
47
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
Надзор над упр.пословима
(038)
2
/
2
/
Грађевинска нспекциа
(354)
1
4
5
/
Комунална нспекциа
(355)
6
5
11
3
Бесправна градња
(356)
12
1
13
/
21
10
31
3
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО- ПРАВНЕ, СТАМБЕНЕ И ПОСЛОВЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ
IV-04
Стамбена област
(360)
/
/
/
/
IV-04
Аграрни послови
(461)
1
/
1
/
IV-04
Национализација
(462)
4
18
22
17
IV-04
Стицање власништва над друштв. имовином и
напуштање својине, права на грађ. земљишту
/
1
1
/
(463)
IV-04
Експропријација, административни пренос (465)
/
1
1
/
IV-04
Правна помоћ
(04)
/
41
41
41
IV-04
Премер земљишта
(955)
1
1
/
/
Укупно
6
61
67
58
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
IV-05
Урбанизам
(350)
62
/
62
28
IV-05
Грађевински предмети
(351)
377
4
381
1
IV-05
Комунални предмети
(352)
4
2
6
/
Укупно
443
6
449
29
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ПОЉОПРИВРЕДУ, ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
IV-06
Школство - Прекршајне пријаве због непохађања
/
1
1
/
школе
(61)
IV-06
Рад ван радног односа
(112)
2
1
3
1
2
IV-06
Пољопривреда
(320)
9
4
13
/
IV-06
Стамбена област (РВИ)
(360)
/
/
/
/
IV-06
Заштита и унапр. жив.средине
(501)
3
1
4
1
IV-06
Новчане помоћи физичким лицима
(553)
145
28
173
/
IV-06
Ратни војни инвалиди, мирнодопски војни
нвалиди
41
1
42
/
(580)
IV-06
Стипендије
( 670)
/
/
/
/
Укупно
200
36
236
2
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
IV-08
Друштвена статистика
(052)
/
/
/
/
IV-08
Извршење буђета, решења о исплати, уговори
4
1
5
/
(401)
IV-08
Управљање имовином (набавке)
(404)
6
/
6
/
Укупно
10
1
11
0
УКУПНО
680
2490
3170
2468
IV-03
IV-03
IV-03
IV-03
Укупно
2
5
8
13
28
/
1
5
1
1
/
1
9
34
380
6
420
1
13
/
3
173
42
/
234
/
5
6
11
702
БРОЈ РЕШЕНИХ ВАНУПРАВНИХ ПРЕДМЕТА У УПРАВИ ГО СУРЧИН ЗА ПЕРИОД 01.06.2013. - 30.06.2013.
Ознака
организацион
е јединице
IV-02
IV-02
IV-02
IV-02
Укупно
IV-03
IV-03
IV-03
IV-03
Укупно
IV-04
IV-04
IV-04
IV-04
IV-04
IV-04
IV-04
Укупно
IV-05
IV-05
IV-05
Пренето
из
Група предмета
Примљено
Укупно
Решено
претходно
г периода
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
Овере преписа, потписа и рукописа
(035)
/
2118
2118
2118
Потврде о животу
( 200)
/
55
55
55
Бирачки спискови (упис, измене, брисање) (208)
/
110
110
110
Бирачки спискови (потврде)
(208)
/
1
1
1
/
2283
2283
2283
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
Надзор над упр.пословима
(038)
2
/
2
/
Грађевинска нспекциа
(354)
5
1
6
1
Комунална нспекциа
(355)
8
1
9
7
Бесправна градња
(356)
13
1
14
13
28
3
31
21
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО- ПРАВНЕ, СТАМБЕНЕ И ПОСЛОВЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ
Стамбена област
(360)
/
/
/
/
Аграрни послови
(461)
1
1
2
1
Национализација
(462)
5
/
5
/
Стицање власништва над друштв. имовином и
напуштање својине, права на грађ. земљишту
1
/
1
/
(463)
Експропријација, административни пренос (465)
1
/
1
1
Правна помоћ
(04)
/
9
9
9
Премер земљишта
(955)
1
1
2
1
9
11
20
12
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Урбанизам
(350)
34
/
34
15
Грађевински предмети
(351)
380
3
383
/
Комунални предмети
(352)
6
3
9
/
Информатор о раду органа Градске општине Сурчин – 30.11.2013. год.
Нерешено
/
/
/
/
/
2
5
2
1
10
/
1
5
1
/
/
1
8
19
383
9
48
Укупно
420
6
426
15
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ПОЉОПРИВРЕДУ, ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
IV-06
Школство - Прекршајне пријаве због непохађања
1
1
2
/
школе
(61)
IV-06
Рад ван радног односа
(112)
2
1
3
/
3
IV-06
Пољопривреда
(320)
13
4
17
3
IV-06
Стамбена област (РВИ)
(360)
/
/
/
/
IV-06
Заштита и унапр. жив.средине
(501)
3
1
4
/
IV-06
Новчане помоћи физичким лицима
(553)
173
5
178
10
IV-06
Ратни војни инвалиди, мирнодопски војни
нвалиди
42
/
42
6
(580)
IV-06
Стипендије
( 670)
/
/
/
/
Укупно
234
12
246
19
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
IV-08
Друштвена статистика
(052)
/
/
/
/
IV-08
Извршење буђета, решења о исплати, уговори
5
8
13
12
(401)
IV-08
Управљање имовином (набавке)
(404)
6
/
6
1
Укупно
11
8
19
13
УКУПНО
702
2278
3025
2363
411
2
14
/
4
168
36
/
227
/
1
5
6
662
БРОЈ РЕШЕНИХ ВАНУПРАВНИХ ПРЕДМЕТА У УПРАВИ ГО СУРЧИН ЗА ПЕРИОД 01.07. - 31.07.2013.
Пренето
из
Група предмета
Примљено
Укупно
Решено
Нерешено
претходно
г периода
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
IV-02
Овере преписа, потписа и рукописа
(035)
0
2270
2270
2270
0
IV-02
Потврде о животу
( 200)
0
162
162
162
0
IV-02
Бирачки спискови (упис, измене, брисање) (208)
0
116
116
116
0
IV-02
Бирачки спискови (потврде)
(208)
0
0
0
0
0
Укупно
0
2548
2548
2548
0
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
IV-03
Надзор над упр.пословима
(038)
2
0
2
0
2
IV-03
Грађевинска нспекциа
(354)
5
0
5
0
5
IV-03
Комунална нспекциа
(355)
2
3
5
3
2
IV-03
Бесправна градња
(356)
1
2
3
2
1
Укупно
10
5
15
5
10
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО- ПРАВНЕ, СТАМБЕНЕ И ПОСЛОВЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ
IV-04
Стамбена област
(360)
0
0
0
0
0
IV-04
Имовинско правни предмети
(46)
0
1
1
0
1
IV-04
Аграрни послови
(461)
1
0
1
1
0
IV-04
Национализација
(462)
5
2
7
1
6
IV-04
Стицање власништва над друштв. имовином и
напуштање својине, права на грађ. земљишту
1
6
7
2
5
(463)
IV-04
Експропријација, административни пренос (465)
0
0
0
0
0
IV-04
Правна помоћ
(04)
0
30
30
30
0
IV-04
Премер земљишта
(955)
1
0
1
0
1
Укупно
8
39
47
34
13
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
IV-05
Урбанизам
(350)
19
41
60
48
12
IV-05
Грађевински предмети
(351)
383
21
404
38
366
IV-05
Комунални предмети
(352)
9
0
9
1
8
Укупно
411
62
473
87
386
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ПОЉОПРИВРЕДУ, ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
IV-06
Школство - Прекршајне пријаве због непохађања
2
0
2
1
1
школе
(61)
IV-06
Рад ван радног односа
(112)
3
0
3
1
2
IV-06
Пољопривреда
(320)
14
2
16
7
9
IV-06
Стамбена област (РВИ)
(360)
0
2
2
2
0
IV-06
Заштита и унапр. жив.средине
(501)
4
2
6
3
3
IV-06
Новчане помоћи физичким лицима
(553)
168
3
171
22
149
IV-06
Интерно расељена и избегла лица
(561)
0
32
32
0
32
IV-06
Ратни војни инвалиди, мирнодопски војни
нвалиди
36
6
42
25
17
(580)
IV-06
Стипендије
( 670)
0
0
0
0
0
Укупно
227
47
274
61
213
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
IV-08
Друштвена статистика
(052)
0
0
0
0
0
IV-08
Извршење буђета, решења о исплати, уговори
1
1
2
0
2
(401)
IV-08
Управљање имовином (набавке)
(404)
5
1
6
0
6
Ознака
организацион
е јединице
Информатор о раду органа Градске општине Сурчин – 30.11.2013. год.
49
Укупно
УКУПНО
6
662
2
2703
8
3365
0
2735
8
630
БРОЈ РЕШЕНИХ ВАНУПРАВНИХ ПРЕДМЕТА У УПРАВИ ГО СУРЧИН ЗА ПЕРИОД 01.08. – 31.08.2013.
Пренето
Ознака
организацион
из
Група предмета
претходно
е јединице
Примљено
Укупно
Решено
Нерешено
г периода
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
IV-02
Овере преписа, потписа и рукописа
(035)
-
1877
1877
1877
-
IV-02
Потврде о животу
( 200)
-
30
30
30
-
IV-02
Бирачки спискови (упис, измене, брисање) (208)
-
209
209
209
-
IV-02
Бирачки спискови (потврде)
-
-
-
-
-
-
2116
2116
2116
-
2
-
2
(208)
Укупно
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
IV-03
Надзор над упр.пословима
(038)
2
IV-03
IV-03
IV-03
Грађевинска нспекциа
(354)
5
-
5
3
2
Комунална нспекциа
(355)
2
10
12
2
10
Бесправна градња
(356)
Укупно
-
1
1
2
1
1
10
11
21
6
15
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО- ПРАВНЕ, СТАМБЕНЕ И ПОСЛОВЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ
IV-04
Стамбена област
(360)
0
0
0
0
0
IV-04
Аграрни послови
(461)
-
-
-
-
-
IV-04
Национализација
(462)
6
-
6
0
6
IV-04
Имовинско правни предмети
(46)
1
-
1
0
1
IV-04
Стицање власништва над друштв. имовином и
5
3
8
-
8
-
-
-
-
напуштање својине, права на грађ. земљишту
(463)
IV-04
Експропријација, административни пренос (465)
-
IV-04
Уговорни пром. земљ. и зградама
-
IV-04
Правна помоћ
IV-04
Премер земљишта
(464)
0
(04)
-
19
19
19
-
(955)
1
-
1
-
1
13
22
35
19
16
Укупно
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
IV-05
Урбанизам
(350)
12
29
41
24
17
IV-05
Грађевински предмети
(351)
366
13
379
12
367
IV-05
Комунални предмети
(352)
8
2
10
-
10
386
44
430
36
394
Укупно
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ПОЉОПРИВРЕДУ, ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
IV-06
Школство - Прекршајне пријаве због непохађања
школе
(61)
1
-
1
-
1
IV-06
Рад ван радног односа
(112)
2
1
3
1
2
IV-06
Пољопривреда
(320)
9
-
9
-
9
IV-06
Стамбена област (РВИ)
(360)
-
-
-
-
-
IV-06
Заштита и унапр. жив.средине
(501)
3
2
5
-
5
IV-06
Новчане помоћи физичким лицима
(553)
149
13
162
-
162
IV-06
Ратни војни инвалиди, мирнодопски војни
17
9
26
8
18
нвалиди
(580)
IV-06
Стипендије
( 670)
-
-
-
-
-
IV-06
Интерно расељена и избегла лица
(561)
0
58
58
35
23
IV-06
Утврђ. назива улица и кућних бр.
(015)
-
-
-
-
-
IV-06
Физичка култура и спорт
(66)
-
-
-
-
-
Информатор о раду органа Градске општине Сурчин – 30.11.2013. год.
50
Укупно
181
83
264
44
220
0
0
0
0
0
2
-
2
1
1
6
-
6
1
5
8
-
8
2
6
598
2276
2874
2223
651
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
IV-08
Друштвена статистика
(052)
IV-08
Извршење буђета, решења о исплати, уговори
(401)
IV-08
Управљање имовином (набавке)
(404)
Укупно
УКУПНО
БРОЈ РЕШЕНИХ ВАНУПРАВНИХ ПРЕДМЕТА У УПРАВИ ГО СУРЧИН ЗА ПЕРИОД 01.09. – 30.09.2013.
Пренето
из
Примљено
Укупно
Решено
Нерешено
претходно
г периода
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
IV-02
Овере преписа, потписа и рукописа
(035)
1867
1867
1867
IV-02
Потврде о животу
( 200)
18
18
18
IV-02
Бирачки спискови (упис, измене, брисање) (208)
155
155
155
IV-02
Бирачки спискови (потврде)
(208)
Укупно
2040
2040
2040
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
IV-03
Надзор над упр.пословима
(038)
2
2
2
IV-03
Грађевинска нспекциа
(354)
2
4
6
4
2
IV-03
Комунална нспекциа
(355)
10
14
24
9
15
IV-03
Бесправна градња
(356)
1
1
2
1
1
Укупно
15
19
34
14
20
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО- ПРАВНЕ, СТАМБЕНЕ И ПОСЛОВЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ
IV-04
Стамбена област
(360)
0
0
0
0
0
IV-04
Аграрни послови
(461)
IV-04
Национализација
(462)
6
6
0
6
IV-04
Имовинско правни предмети
(46)
1
1
0
1
IV-04
Стицање власништва над друштв. имовином и
напуштање својине, права на грађ. земљишту
8
3
11
1
10
(463)
IV-04
Експропријација, административни пренос (465)
IV-04
Уговорни пром. земљ. и зградама
(464)
1
1
0
1
IV-04
Правна помоћ
(04)
11
11
11
IV-04
Премер земљишта
(955)
1
1
1
Укупно
16
15
31
12
19
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
IV-05
Урбанизам
(350)
17
144
161
26
135
IV-05
Грађевински предмети
(351)
367
24
391
12
379
IV-05
Комунални предмети
(352)
10
4
14
0
14
Укупно
394
172
566
38
528
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ПОЉОПРИВРЕДУ, ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
IV-06
Школство - Прекршајне пријаве због непохађања
1
2
3
0
3
школе
(61)
IV-06
Рад ван радног односа
(112)
2
2
0
2
IV-06
Пољопривреда
(320)
9
4
13
3
10
IV-06
Стамбена област (РВИ)
(360)
IV-06
Заштита и унапр. жив.средине
(501)
5
0
5
5
0
IV-06
Новчане помоћи физичким лицима
(553)
162
76
238
38
200
IV-06
Ратни војни инвалиди, мирнодопски војни
нвалиди
18
9
27
2
25
(580)
Ознака
организацион
е јединице
IV-06
IV-06
IV-06
IV-06
Укупно
IV-08
IV-08
IV-08
Укупно
Група предмета
Стипендије
Интерно расељена и избегла лица
Утврђ. назива улица и кућних бр.
Физичка култура и спорт
41
23
9
3
1
220
145
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
Друштвена статистика
(052)
0
0
Извршење буђета, решења о исплати, уговори
1
1
(401)
Управљање имовином (набавке)
(404)
5
1
6
2
УКУПНО
( 670)
(561)
(015)
(66)
651
2398
41
32
3
1
365
41
0
0
89
0
32
3
1
276
0
0
0
2
1
1
6
8
1
2
5
6
3044
2195
849
БРОЈ РЕШЕНИХ ВАНУПРАВНИХ ПРЕДМЕТА У УПРАВИ ГО СУРЧИН ЗА ПЕРИОД 01.10.2013. – 31.10.2013.
Ознака
Група предмета
Пренето
Примљен
Информатор о раду органа Градске општине Сурчин – 30.11.2013. год.
Укупно
Решено
Нерешено
51
организацио
из
о
не јединице
претходно
г периода
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
IV-02
Овере преписа, потписа и рукописа
(035)
-
IV-02
Потврде о животу
( 200)
-
86
IV-02
Бирачки спискови (упис, измене, брисање) (208)
-
202
IV-02
Бирачки спискови (потврде)
-
-
-
2187
(208)
Укупно
1899
1899
1899
-
86
86
-
202
202
-
-
-
-
2187
2187
-
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
IV-03
Надзор над упр.пословима
(038)
2
0
2
2
0
IV-03
Грађевинска нспекциа
(354)
2
2
4
1
3
IV-03
Комунална нспекциа
(355)
15
5
20
6
14
IV-03
Бесправна градња
(356)
1
1
2
1
1
20
8
28
10
18
0
0
Укупно
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО- ПРАВНЕ, СТАМБЕНЕ И ПОСЛОВЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ
IV-04
Стамбена област
(360)
0
0
0
IV-04
Аграрни послови
IV-04
Национализација
(461)
-
1
1
-
1
(462)
6
2
8
1
7
IV-04
Имовинско правни предмети
IV-04
Стицање власништва над друштв. имовином и
(46)
1
0
1
0
1
10
3
13
0
13
напуштање својине, права на грађ. земљишту
(463)
IV-04
Експропријација, административни пренос (465)
-
-
-
-
-
IV-04
Уговорни пром. земљ. и зградама
1
0
1
0
1
IV-04
Правна помоћ
(04)
-
27
27
27
0
IV-04
Премер земљишта
(955)
1
0
1
0
1
19
33
52
28
24
(464)
Укупно
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
IV-05
Урбанизам
(350)
135
37
172
39
133
IV-05
Грађевински предмети
(351)
379
34
413
37
376
IV-05
Комунални предмети
(352)
14
0
14
2
12
528
71
599
78
521
Укупно
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ПОЉОПРИВРЕДУ, ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
IV-06
Школство - Прекршајне пријаве због непохађања
школе
3
3
6
1
5
(112)
2
1
3
2
1
(61)
IV-06
Рад ван радног односа
IV-06
Пољопривреда
(320)
10
-
10
2
8
IV-06
Стамбена област (РВИ)
(360)
-
1
1
0
1
IV-06
Заштита и унапр. жив.средине
(501)
-
1
1
0
1
IV-06
Новчане помоћи физичким лицима
(553)
200
36
236
35
201
IV-06
Ратни војни инвал., мирн. војни нвалиди (580)
25
12
37
12
25
IV-06
Стипендије
( 670)
0
50
50
50
0
IV-06
Интерно расељена и избегла лица
(561)
32
6
38
21
17
IV-06
Утврђ. назива улица и кућних бр.
(015)
3
0
3
0
3
IV-06
Физичка култура и спорт
(66)
Укупно
1
0
1
0
1
276
110
386
123
263
0
0
0
0
0
1
2
3
0
3
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
IV-08
Друштвена статистика
(052)
IV-08
Извршење буђета, решења о исплати, уговори
Информатор о раду органа Градске општине Сурчин – 30.11.2013. год.
52
(401)
IV-08
Укупно
УКУПНО
Управљање имовином (набавке)
(404)
5
4
9
5
4
6
6
12
5
7
849
2415
3264
2431
833
БРОЈУ РЕШЕНИХ ВАНУПРАВНИХ ПРЕДМЕТА У УПРАВИ ГО СУРЧИН ЗА ПЕРИОД 01.11.2013. – 25.11.2013.
Пренето
из
Група предмета
Примљено
Укупно
Решено
Нерешено
претходно
г периода
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
IV-02
Овере преписа, потписа и рукописа
(035)
1968
19687
1968
IV-02
Потврде о животу
( 200)
85
85
85
IV-02
Бирачки спискови (упис, измене, брисање) (208)
112
112
112
IV-02
Бирачки спискови (потврде)
(208)
127
127
127
Укупно
2292
2292
2292
-ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
IV-03
Надзор над упр.пословима
(038)
0
0
0
0
0
IV-03
Грађевинска нспекциа
(354)
3
3
1
2
IV-03
Комунална нспекциа
(355)
14
11
25
8
17
IV-03
Бесправна градња
(356)
1
1
2
1
1
Укупно
18
12
30
10
20
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО- ПРАВНЕ, СТАМБЕНЕ И ПОСЛОВЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ
IV-04
Стамбена област
(360)
0
IV-04
Аграрни послови
(461)
1
2
3
1
2
IV-04
Национализација
(462)
7
0
7
1
6
IV-04
Имовинско правни предмети
(46)
1
0
1
0
1
IV-04
Стицање власништва над друштв. имовином и
напуштање својине, права на грађ. земљишту
13
5
18
1
17
(463)
IV-04
Експропријација, административни пренос (465)
1
1
1
IV-04
Уговорни пром. земљ. и зградама
(464)
1
0
1
0
1
IV-04
Правна помоћ
(04)
0
25
25
25
IV-04
Премер земљишта
(955)
1
0
1
0
1
Укупно
24
33
57
29
28
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
IV-05
Урбанизам
(350)
133
20
153
24
129
IV-05
Грађевински предмети
(351)
376
24
400
20
380
IV-05
Комунални предмети
(352)
12
3
15
0
15
Укупно
521
47
568
44
524
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ПОЉОПРИВРЕДУ, ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
IV-06
Школство - Прекршајне пријаве због
5
2
7
2
5
непохађања школе (61)
IV-06
Рад ван радног односа
(112)
1
0
1
0
1
IV-06
Пољопривреда
(320)
8
1
9
0
9
IV-06
Стамбена област (РВИ)
(360)
1
0
1
0
1
IV-06
Заштита и унапр. жив.средине
(501)
1
2
3
0
3
IV-06
Новчане помоћи физичким лицима
(553)
201
1
202
43
159
IV-06
Ратни војни инвалиди, мирнодопски војни
25
7
32
0
32
нвалиди
(580)
IV-06
Стипендије
( 670)
0
8
8
8
IV-06
Интерно расељена и избегла лица
(561)
17
6
23
3
20
IV-06
Утврђ. назива улица и кућних бр.
(015)
3
0
3
0
3
IV-06
Физичка култура и спорт
(66)
1
0
1
0
1
IV-06
Есхумација (512)
1
1
0
1
Укупно
263
28
291
56
235
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
IV-08
Друштвена статистика
(052)
0
IV-08
Извршење буђета, решења о исплати, уговори
3
0
3
3
0
(401)
IV-08
Управљање имовином (набавке)
(404)
4
1
5
3
2
Укупно
7
1
8
6
2
УКУПНО
833
2413
3246
2437
809
Ознака
организацион
е јединице
БРОЈ ПРЕДМЕТА ПРАВНЕ ПОМОЋИ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2013 . ДО 30.11.2013. ГОД.
БРОЈ ПРЕДМЕТА ПРАВНЕ ПОМОЋИ ЗА ПРВИХ 6 МЕСЕЦИ 2013. ГОДИНЕ (ОД 01.01. ДО 30.06.2013.
У периоду од 01.01.2013. до 30.06.2013. године за услуге правне помоћи обратило се 625 странака.
Поред пружања правне помоћи грађанима у виду давања усмених правних савета, у овом периоду
састављани су поднесци у виду, како следи:
Информатор о раду органа Градске општине Сурчин – 30.11.2013. год.
53
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Тужба за самостално вршење родитељског права
Захтев за отплату дуга у ратама
Тужба ради развода брака
Кривична пријава
Жалба
Предлог за извршење
Опомена пред утужење
Тужба за измену пресуде
Захтев за новчану помоћ
Тужба ради оспоравање очинства
Тужба ради издржавања
Тужба ради заштите од насиља у породици
Поднесак
Предлог за лишење пословне способности
Предлог за споразумни развод брака
Предлог за доношење допунског решења
Тужба за престанак мере заштите од насиља у породици
Информација и захтев за поступање
Уговор о дожиотном издржавању
Предлог за потврђивање садржине Уговора о доживотном издржавању
Изјава
Тужба за поништај решења
Приговор
Тужба ради признавања очинства
Ургенција
Предлог за састављање судског тестамента
Одговор на тужбу
Изјашњење
УКУПНО:
22
4
30
4
11
17
4
8
14
1
27
3
11
1
2
1
1
13
1
1
1
1
2
1
2
2
1
1
187
БРОЈ ПРЕДМЕТА ПРАВНЕ ПОМОЋИ У ЈУЛУ 2013. ГОДИНЕ
У јулу 2013. године за услуге правне помоћи обратило се 148 странака.
Поред пружања правне помоћи грађанима у виду давања усмених правних савета, састављани су
поднесци у виду, како следи:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Тужба за самостално вршење родитељског права
Противтужба
Тужба ради измене пресуде
Захтев за новчану помоћ
Опомена пред утужење
Жалба
Предлог за супружанско издржавање
Уговор о поклону
Тужба ради развода брака
Тужба ради заштите од насиља у породици
Извршење уговора
Тужба ради издржавања
Поднесак
Одговор на тужбу
Предлог за извршење
Информација и захтев за поступање
УКУПНО:
3
1
3
2
4
2
1
2
1
1
1
4
1
1
2
1
30
БРОЈ ПРЕДМЕТА ПРАВНЕ ПОМОЋИ ЗА АВГУСТ 2013. ГОДИНЕ
У августу 2013. године за услуге правне помоћи обратило се 97 странака.
Поред пружања правне помоћи грађанима у виду давања усмених правних савета, састављани су
поднесци у виду, како следи:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Изјава
Тужба ради измене пресуде
Тужба ради развода брака
Жалба
Тужба ради заштите од насиља у породици
Предлог за извршење
Поднесак
Кривина пријава
Предлог за покретање оставинског поступка
УКУПНО:
1
2
7
3
2
1
1
1
1
19
БРОЈ ПРЕДМЕТА ПРАВНЕ ПОМОЋИ У СЕПТЕМБРУ 2013. ГОДИНЕ
У септембру месецу 2013. године за услуге правне помоћи обратило се 75 странака (годишњи одмори).
Информатор о раду органа Градске општине Сурчин – 30.11.2013. год.
54
Поред пружања правне помоћи грађанима у виду давања усмених правних савета, састављани су
поднесци у виду, како следи:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Захтев за накнаду за телесно оштећење
Тужба ради измене пресуде
Предлог за извршење
Жалба
Информација и захтев за поступање
Тужба ради развода брака
Тужба за поништај решења
Тужба ради издржавања
Захтев за одлагање казне затвора
УКУПНО:
1
1
2
2
1
1
1
1
1
11
БРОЈ ПРЕДМЕТА ПРАВНЕ ПОМОЋИ У ОКТОБРУ 2013. ГОДИНЕ
У октобру месецу 2013. године за услуге правне помоћи обратило се 120 странака.
Поред пружања правне помоћи грађанима у виду давања усмених правних савета, састављани су
поднесци према датој табели:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Захтев осигурању
Поднесак
Тужба ради издржавања
Тужба за самостално вршење родитељског права
Захтев за ослобађање од плаћања судске таксе
Предлог за извршење
Тужба ради развода брака
Захтев за одштету
Жалба
Изјава
Тужба ради измене пресуде
Информација и захтев за поступање
Опомена пред утужење
Захтев за новчану помоћ
УКУПНО:
1
1
3
5
1
1
2
2
2
2
1
2
2
1
26
БРОЈ ПРЕДМЕТА ПРАВНЕ ПОМОЋИ У НОВЕМБРУ 2013. ГОДИНЕ
У новембру месецу новембру 2013. године за услуге правне помоћи обратило се 99 странака.
Поред пружања правне помоћи грађанима у виду давања усмених правних савета, састављани су
поднесци у виду, како следи:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Жалба
Опомена пред утужење
Предлог за извршење
Поднесак
Захтев ХЗМО
Тужба ради заштите од насиља у породици
Тужба ради измене пресуде
Тужба ради развода брака
Тужба ради издржавања
Тужба ради развода брака са одређивањем мере заштите од насиља
Захтев за новчану помоћ
Захтев за туђу негу и помоћ
Уговор о поклону
Информација и захтев за поступање
Предлог за упис у МКР
Тужба за самостално вршење родитељског права
Кривична пријава
УКУПНО:
2
3
1
2
1
1
1
3
2
1
3
1
1
1
1
1
1
26
13. ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА
Поштујући буџетски календар предлог Одлуке о завршном рачуну буџета за 2012. годину
урађен је и достасвљен Скупштини општине Сурчин на усвајање у року, а и на даљу консолидацију у
Секретаријат за финансије. Одлука о завршном рачуну за 2012. усвојена је на седници Скупштине
општине Сурчин одржаној 03.07.2013. године под бројем I-01-06-158/2013. Предлог који је дало
Одељење за финансије, усвојен је без промена.
Редовно су слати извештаји С Б - П, С Б - Р и С Б - К Секретаријату за финансије.
Информатор о раду органа Градске општине Сурчин – 30.11.2013. год.
55
Извештаји о пласманима и вредносним хартијама слати су Управи за трезор у предвиђеном
року.
Остварени текући приходи и примања и извршени расходи и издаци буџета Градске општине
Сурчин за 2012. годину износе у хиљадама динара:
1. Укупни новчани приливи
2. Укупно извршени текући расходи и издаци
3. Разлика укупних прихода и примања и укупних расхода
и издатака (1-2)
663.945
641.902
22.043
У Билансу стања на дан 31. децембра 2012. годину утврђена је укупна актива у износу од
2.202.070 хиљада динара и укупна пасива у износу од 2.202.070 хиљада динара.
Структура активе и пасиве (на нивоу групе) дата је у следећој табели:
(у хиљадама динара)
Конто
011
014
015
Назив
Некретнине и опрема
Природна имовина
Неф.им. у припреми
Износ
383.546
675.373
941.273
Конто
211
231
234
016
Нематеријална им.
33.960
236
121
122
Новчана средства
Краткорочна потраживања
15.495
8
237
238
131
AВР
152.415
241
244
252
254
291
311
321121
УКУПНА АКТИВА
2.202.070
Назив
Домаће дугорочне обавезе
Обавезе за плате и додатке
Обавезе по основу
социјал.доприноса
Обавезе по основу соц.
помоћи
Обавезе по уговору
Обавезе по основу
одборничког дод.
Обавезе по основу отплате
камата и пратећих трошк.
зад.
Обавезе за социјално
осигурање
Обавезе према
добављачима
Остале обавезе
ПВР
Капитал
Суфицит
Износ
104.943
5.099
907
19.347
8
1.931.505
13.199
УКУПНА ПАСИВА
2.202.070
181
4.783
680
464
12
120.942
У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2012. године утврђени су :
(у хиљадама динара)
1. Укупно остварени приходи и примања по основу продаје нефинансијске имовине
2. Укупно извршени расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине
3. Вишак прихода – буџетски суфицит(ред.бр.1 – ред.бр.2)
4. Кориговање вишка прихода :
- део пренетих неутрошених средстава из ранијих година
5. Утрошена средства од текућих прихода за отплату обавеза по кредитима
6. Кориговани вишак прихода-суфицит (3+4-5)
663.945
641.902
22.043
4.128
10.676
15.495
Буџетски суфицит , примарни суфицит и укупни фискални резултат буџета утврђени су :
(у хиљадама динара)
Опис
1.
I Укупна примања:
1.Текући приходи
1.1Од тога приход од камате
2. Капитални приходи-примања од продаје нефинансијске имовине
3. Примања од задуживања
II Укупни издаци
4. Текући расходи
4.1 Од тога плаћене камате
5. Капитални расходи
6. Издаци за отплату главнице
III БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ ( I-II )
IV ПРИМАРНИ СУФИЦИТ
(УКУПНИ ПРИХОДИ УМАЊЕНИ ЗА
Економска
класификација
2.
7+8+9
7
7411
8
9
4+5+6
4
44
5
6
(7+8) – (4+5)
Средства из
буџета
3.
663.945
663.945
815
0
0
652.578
534.418
6.596
107.484
10.676
22.043
27.824
(7-7411 + 8) –
Информатор о раду органа Градске општине Сурчин – 30.11.2013. год.
56
НАПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ МИНУС УКУПНИ
РАСХОДИ УМАЊЕНИ ЗА ПЛАЋЕНЕ
КАМАТЕ)
V УКУПАН ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ
(4 – 44 + 5)
(7+8)-(4+5)+(9-6)
11.367
Буџетски суфицит у износу од 22.043 хиљада динара утврђен је као разлика између укупног
износа текућих прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног
износа текућих расхода и издатака за нефинансијску имовину.
Примарни суфицит у износу од 27.824 хиљада динара исказан је као разлика између прихода
и примања умањених за наплаћене камате и расхода и издатака умањених за плаћене камате.
Укупан фискални резултат је буџетски суфицит, коригован за нето разлику између примања
од задуживања и продаје финансијске имовине и одлива по основу издатака за отплату главнице и
набавке финансијске имовине, и утврђен је у износу од 11.367 (хиљада динара) .
Кориговани вишак прихода у износу од 15.495 иљада динара ,преноси се у наредну годину у
сврхе за које је и добијен. Ова средства биће распоређена кроз Одлуку о изменама и допунама одлуке о
буџету за 2013.годину.
7 Текући приходи
71 Порези
711111 Порез на зараде
711120 Порез на приходе од
самосталних делатности
711143 Порез на приходе од
непокретности
711 Порез на приход од
пољопривреде
711147 Порез на земљиште
712 Порез на фонд зарада
7131 Порез на имовину
7133 Порез на наслеђе и поклон
7134 Порез на пренос
апсолутних права
7136 Порез на акције и уделе
714 Ком. такса за држање
моторних возила
714 Комунална такса за
коришћење рекламних паноа
7145 Накнада за путеве
7145 Ком.такса за држање
животиња
7145 Накнада за загађење
животне средине
7145 Посебна накнада за
заштиту животне средине
714 Комунална такса за држање
чамаца и пловних постројења
716 Ком.такса за истицање
фирме
Укупно 71:
73 Донације и трансфери
733 Трансфери
Укупно 73:
74 Други приходи
7411 Приходи од камата
7415 Ком.такса за коришћење
јавних површ. и обале
7415 Накнада за коришћење
гр.зем.
7415 Коришћење паркинг
простора
7415 Заузеће јавне површине
742152 Приходи од закупа
742251 О. административне
таксе
742351 Приходи органа управе
План из
буџета
Извршење
из буџета
%
Додатна
средстваплан
Извршење из
додатних
средстава
%
237.997
21.585
265.446
24.056
111,53
111,44
0
0
0
0
14.262
16.820
117,93
0
0
0
-85
0
0
70.000
0
70.000
3.416
41.400
64.643
0
68.796
4.321
46.903
98,28
126,49
113,29
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21.000
0
16.919
80,56
0
0
0
0
0
64
0
0
11.146
0
10.902
163
97,81
0
0
3.785
2.798
73,92
0
0
8.894
7.955
89,44
0
0
140
222
158,57
0
0
14.000
10.747
76,76
0
0
517.625
540.670
104.45
0
0
0
0
0
0
13.657
13.657
13.657
13.657
345
1.626
815
1.086
236,23
66,78
0
0
0
0
103.586
69.273
66,78
0
0
150
138
92
0
0
30
4.053
1.559
0
4.662
1.517
115,03
97,30
0
0
0
0
0
0
26
23
88,46
0
0
92,34
Информатор о раду органа Градске општине Сурчин – 30.11.2013. год.
100
100
57
743351 Приходи од новчаних
казни
743 Приходи од мандатних
казни
744 Текући трансфери грађана
745 Остали приходи општина
Укупно 74:
Укупно 77:
Укупно приходи:
Пренета средства из 2011.
75
80
10
0
0
180
111.640
0
629.265
0
958
78.553
0
619.222
106,66
532,22
70,36
0
0
0
0
25.000
0
25.000
3.799
42.456
4.127
26.385
0
26.385
4.681
44.723
4.127
105,54
Део
пренетих
98,40
неутрошени
х средстава
из ранијих година у износу од 4.128 хиљада динара коришћен је у 2012. години и распоређен је кроз
Одлуку о измени и допуни одлуке о буџету општине за 2012. годину.
105,54
123,22
105,34
100
Структура капиталних издатака је следећа:
Конто
511
512
513
515
523
541
542
543
Назив
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Остале некретнине и опрема
Нематеријална имовина
Залихе робе за даљу продају
Земљиште
Рудна богатства
Шуме и воде
Износ
66.248
13.947
1.612
260
290
24.250
60
817
У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2012. године утврђени су укупни новчани
приливи од 663.945 хиљада динара, и укупни новчани одливи од 652.578 хиљада динара. Салдо
готовине на крају године износи 15.495 хиљада динара .
У Извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2012. године
утврђена је укупна разлика од 11.367 хиљада динара (суфицит), између укупних прихода и примања
од 663.945 хиљада динара и укупних расхода и издатака за ниво финансирања буџета општине у
износу од 641.902 хиљада динара,као и издатака за отплату главнице у износу од 10.676 хиљада
динара.
Увидом у извршење буџета на нивоу консолидованог рачуна трезора у периоду од 1.
јануара до 31. децембра 2012. године утврђена је укупна разлика од 16.998 хиљада динара (суфицит),
између укупних прихода и примања од 848.374 хиљада динара и укупних расхода и издатака у износу
од 820.700 хиљада динара,као и издатака за отплату главнице у износу од 10.676 хиљада динара.
Одлуком о завршном рачуну буџета за 2012. годину обухваћена су средства на рачуну
извршења буџета, као и на буџетским подрачунима :
-за изградњу гасификационе мреже
-за изградњу канализационе мреже
-за изградњу позоришта
-боловања преко 30 дана
-за изборно јемство .
Укупно планирани и остварени текући приходи и примања буџета општине по економским
класификацијама утврђена су у следећим износима :
(у хиљадама динара)
Ек.
клас.
Опис
Средства из буџета
План
411
412
413
414
41 Издаци за запослене
Плате,накнаде и додаци
за запослене
Социјални допринос
послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања
запосленима
Накнаде за запослене
415
416
Награде,бонуси и остали
посебни расходи
417
Одборнички додатак
Додатна средства
Извршењ
е
%
193.320
191.985
99,3
35.220
4.286
34.449
4.021
97,81
93,81
182
131
71,97
2.731
2.665
97,58
30
3.500
21
3.357
70,00
95,91
План
Извршењ
е
%
3.924
4.334
110,44
2.060
1.900
92,23
Информатор о раду органа Градске општине Сурчин – 30.11.2013. год.
58
Укупно 41:
42 Коришћење роба и
услуга
Стални трошкови
Трошкови пословних
путовања
Услуге по уговорима
421
422
423
239.269
236.629
98,89
5.984
6.234
104,17
31.990
31.852
99,56
30
92
306,66
720
575
79,86
124.687
99,02
2.100
2.396
114,09
43.820
42.915
97,93
7.100
1.416
19,94
36.620
10.450
249.517
35.288
9.888
245.205
96,36
94,62
98,27
1.746
10.976
1.597
5.501
91,46
50,11
6.800
6.595
96,98
10
6.810
1
6.596
10
96,85
0
0
0
0
4.490
4.340
96,65
4.490
4.340
96,65
10.082
10.082
9.310
9.310
92,34
92,34
3.946
3.946
2.467
2.467
62,51
62,51
15.770
15.123
95,89
2.142
2.096
97,85
200
0
750
176
0
741
88
0
98,8
25.678
25.014
97,41
25.678
25.014
97,41
46.584
39.216
84,18
125.917
Специјализоване услуге
424
Текуће поправке и
одржавање
Материјал
Укупно 42:
Отплата домажих камата
425
426
441
444
Таксе из задуживања
Укупно 44:
45 Субвенције
Субвенције
неф.предузећима и орг.
Укупно 45:
46 Донације и транс.
Донације и трансфери
осталим нивоима власти
451
463
Укупно 46:
47 Социјална заштита
Накнаде за социјалну
заштиту из буџета
Укупно 47:
48 Остали расходи
Донације невладиним
организацијама
Порези, обавезне таксе и
казне
Новчане казне по решењу
судова
Накнада штете
Накнада штете нанета од
стране државних органа
Укупно 48:
49 Средства резерве
Средства резерве
Укупно 49:
472
481
482
483
484
485
499
51 Основна средства
Зграде и грађевински
објекти
Машине и опрема
Остала имовина и опрема
Нематеријална имовина
Укупно 51:
52 Залихе за даљу продају
Залихе робе за даљу
продају
Укупно 52:
54 Природна имовина
Земљиште
Копови
Побољшања вода
Укупно 54:
Отплата главнице
Укупни расходи:
511
512
513
515
523
541
542
543
611
18.862
18.136
96,15
0
0
0
0
47.683
14.110
1.700
262
63.755
41.234
13.947
1.612
260
57.053
86,47
98,84
94,82
99,23
89,48
300
290
96,66
300
290
96,66
24.300
60
820
25.180
11.000
629.265
24.250
60
817
25.127
10.676
613.362
99,79
100
99,63
99,78
97,05
97,47
Укупно планирани и извршени расходи у 2012. години по разделима,
функцијама,економској класификацији, наменама,изворима и корисницима износе (у хиљадама):
Р
а
з
д
Г
л
а
в
Фун
к
ција
Поз
ициј
а
Еко
ном
ска
клас
Опис
Планиран
о из
буџета
(01)
Остварен
о из
буџета
Информатор о раду органа Градске општине Сурчин – 30.11.2013. год.
Планирано из
осталих извора
(07,08,13)
Извршено из осталих
извора
59
е
о
а
1
1
2
1
3
4
ифи
каци
ја
5
1
2
411
412
3
4
5
6
413
414
415
416
7
8
9
417
422
423
10
11
12
13
14
15
423
423
423
423
423
441
15А
16
17
444
451
481
18
481
19
482
Таксе из задуживања
Субвенције
Дотације невладиним и
друштвеним организацијама
Финансирање политичких
странака
Порези
20
482
21
22
23
24
25
6
СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ,ПРЕДСЕДНИK,
ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Извршни и законодавни органи
7
Плате и накнаде функционера
Социјални доприноси на терет
послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Награде,бонуси и посебни
расходи
Одборнички додатак
Трошкови путовања
Трошкови репрезентације и
поклони
Чланарине
Услуге рекламе и штампања
Објављивање прописа и аката
Накнаде за рад комисија
Уговори о делу
Kамате
40.000
7.020
39.503
6.867
250
0
305
0
243
0
279
0
3.500
400
1.950
3.357
256
1.923
187
3.600
100
9.000
2.500
6.800
93
3.317
0
8.767
2.154
6.595
10
0
1.750
1
0
1.737
1.200
768
0
0
Судске таксе
100
93
483
Казне по решењу судова
200
176
484
485
499
611
Накнаде штете
Остале накнаде штете
Средства резерве
Отплата главнице
Извори финансирања за
функцију 110
0
750
0
11.000
0
741
0
10.676
01 Приходи из буџета
07 Трансфери од других нивоа
власти
Укупно за функцију 110
РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ
Развој заједницеинфраструктурна изградња
Стручне услуге по уговору
Услуге стручног надзора
Остале специјализоване услуге
90.622
87.546
110
620
8
9
10
2.060
1.900
2.060
1.900
90.622
87.546
2.060
1.900
250
3.000
3.000
226
2.993
2.905
4.550
0
25.678
25.014
4.550
24.450
1.228
30.228
23.786
1.228
25.014
26
27
28
423
424
424
29
425
Текуће поправке и одржавање
грађевинских објеката
25.000
24.347
30
511
Зграде и грађевински објекти Капитални буџет
39.723
33.324
31
32
33
512
513
541
Опрема
Остале некретнине и опрема
Земљиште
Извори финансирања за
функцију 620
01 Приходи из буџета
07 Трансфери
08 Донације од пој. и н.орг
13 Пренета средства
Укупно за функцију 620
4.800
1.700
24.300
4.840
1.612
24.250
101.773
94.497
101.773
94.497
Информатор о раду органа Градске општине Сурчин – 30.11.2013. год.
60
090
34
472
35
472
36
472
37
472
38
39
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
Хуманитарна акција 'Устанак
доброте'
Помоћ избеглим,расељеним и
прогнаним лицима
Накнаде из буџета за једнократне
помоћи,становање,сахране...
1.900
1.294
550
532
150
4
3.396
1.935
7.500
7.527
Превоз учениа
320
293
481
Унапређење животног стандарда
ромске популације
740
641
423
Унапређење животног стандарда
ромске популације-уговори
Извори финанс. за функцију 090
01 Приходи из буџета
07 Трансфери
08 Донације од физичких лица
13 Пренета средства из 2011
Укупно за функцију 090
УПРАВА ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ
Опште услуге
Плате и додаци запослених
Социјални допринос на терет
послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
600
532
11.210
10.291
820
550
2576
3.946
820
532
1.115
2.467
3.924
4.334
30
92
100
1.550
396
416
266
55
211
266
31
86
5.811
325
4.805
491
325
6.136
5.621
2
130
40
41
411
412
42
43
413
414
44
45
415
416
46
47
11.210
10.291
72.000
13.000
71.814
12.856
2.130
70
2.076
49
1.200
30
1.172
21
421
422
Накнаде за запослене
Награде, бонуси и посебни
расходи
Стални трошкови
Путни трошкови
27.100
320
27.074
319
48
423
Услуге одржавања софтвера
1.700
1.644
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
62А
423
423
423
423
424
425
425
426
426
426
482
483
484
512
515
Трошкови репрезентације
Котизације за семинаре и сајмове
Издаци за стручне испите
Опште услуге по уговору о делу
Специјализоване услуге
Трошкови одржавања опреме
Трошкови одржавања објекта
Kанцеларијски материјал
Бензин
Остали материјал
Порези и таксе
Новчане казне
Накнаде штете
Набавка опреме
Нематеријална имовина
Извори финансирања за
функцију 130
01 Приходи из буџета
07 Трансфери
08 Донације од физичких лица
13 Пренета средства из 2011
550
25
75
32.000
800
3.100
6.500
1.300
2.900
1.450
1.200
0
0
1.600
17
535
18
73
32.055
530
3024
6007
1.128
2.795
1.436
1.181
0
0
1.461
17
169.067
167.285
Укупно за функцију 130
ОПШТЕ УСЛУГЕ
НЕКЛАСИФИКОВАНЕ НА
ДРУГОМ МЕСТУ
160
63
64
65
66
67
68
69
421
423
423
424
425
426
482
Месне заједнице
Стални трошкови
Услуге по уговорима
Накнаде председницима МЗ
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези и таксе
Извори финансирања за
функцију 160
01 Приходи из буџета
169.067
167.285
1.300
2.960
480
0
700
50
10
1.260
2.957
471
0
635
31
0
5.500
5.354
Информатор о раду органа Градске општине Сурчин – 30.11.2013. год.
61
410
70
71
411
412
72
73
74
75
413
414
415
416
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
421
422
423
424
425
426
441
482
483
511
512
541
542
543
01
432
90
91
411
412
92
93
94
413
414
415
95
416
96
97
98
99
100
100
А
421
423
424
425
426
482
Укупно за функцију 160
ЈП «СУРЧИН»
Општи економски послови и
послови по питању рада
Плате и додаци запослених
Социјални допринос на терет
послодавца
Нкнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Награде, бонуси и остали
посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговорима
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Камате на куповину лизингом
Остали порези
Новчане казне
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Земљиште
Копови
Побољшања вода
Извори финансирања за
функцију 410
01 Приходи из буџета
07 Трансфери
Укупно за функцију 410
ЈП 'Сурчин гас'
Гасовод
Плате и додаци запослених
Социјални допринос на терет
послодавца
Награде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Награде, бонуси и остали
посебни расходи
Стални трошкови
Услуге по уговорима
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остали порези
Извори финансирања за
функцију 432
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 432
ЈП 'Аграр-Сурчин'
Пољопривреда
421
101
102
411
412
103
104
105
106
413
414
415
416
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
421
422
423
424
425
426
482
484
511
512
Плате и додаци запослених
Социјални допринос на терет
послодавца
Награде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Награде, бонуси и остали
посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговорима
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остали порези
Накнаде штете
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
5.500
5.354
29.700
5.150
29.548
5.108
500
0
800
0
484
0
800
0
1.150
0
26.200
19.000
850
3.800
0
675
0
7.960
7.300
0
60
820
1.135
0
26.204
18.854
825
3.604
0
671
0
7.910
7.247
0
60
817
103.965
103.267
103.965
103.267
8.410
1.560
8.402
1.504
201
82
125
145
82
123
0
0
110
2.200
0
0
230
10
106
2.191
0
0
226
6
12.928
12.928
12.785
12.785
19.700
4.140
19.685
3.883
620
30
116
0
576
0
116
0
650
0
3.700
0
40
20
0
0
0
0
637
0
3.763
0
30
19
0
0
0
0
Информатор о раду органа Градске општине Сурчин – 30.11.2013. год.
2.000
1.000
2.000
1.000
1.214
1.214
4.214
4.214
4.214
4.214
62
117
523
136
137
411
412
138
139
140
141
413
414
415
416
142
143
421
422
Залихе
Извори финансирања за
функцију 421
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 421
ЈП за туризам
Туризам
Плате и додаци запослених
Социјални допринос на терет
послодавца
Награде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Награде, бонуси и остали
посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговорима
Специјализоване услуге
Текуће поправке
Материјал
Камате на куповину лизингом
Порези
Машине и опрема
Извори финансирања за
функцију 473
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 473
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
Рециклирање отпадних
материјала
Противградна одбрана
Извори финансирања
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 560
ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФ.
НА ДРУГОМ МЕСТУ
Донације ост.н.вл.
Извори финансирања
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 760
ЈП ЗА КУЛТУРУ И СПОРТ
Култура,спорт и вера
Плате и додаци запослених
Социјални допринос на терет
послодавца
Награде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Награде, бонуси и остали
посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
144
145
146
147
147
А
148
423
424
425
426
482
Услуге по уговорима
Специјализоване услуге
Текуће поправке
Материјал
Остали порези
512
Машине и опрема
Извори финансирања
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 800
СПОРТ
Награде из буџета за
спорт(спор.награде,пехари)
Спортске манифестације
Дотације спортским клубовима
473
118
119
411
412
120
121
122
123
413
414
415
416
124
125
126
127
128
129
130
131
132
421
422
423
424
425
426
441
482
512
560
133
424
134
424
760
135
463
860
810
820
149
472
150
151
424
481
Извори финансирања
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 810
УСЛУГЕ КУЛТУРЕ
300
290
29.316
29.316
28.999
28.999
8.310
1.460
8.305
1.451
155
0
185
0
117
0
175
0
550
0
17.180
330
0
100
0
0
200
537
0
17.176
315
0
105
0
0
198
28.470
28.470
28.379
28.379
1.830
1.826
250
242
2.080
2.080
2.068
2.068
90
90
90
90
90
90
9.500
1.850
9.195
1.790
330
0
0
0
292
0
0
0
700
0
682
0
11.200
320
60
500
147
11.155
374
56
468
145
0
0
24.607
24.607
24.157
24.157
150
145
150
3.350
130
3.321
3.650
3.650
3.596
3.596
Информатор о раду органа Градске општине Сурчин – 30.11.2013. год.
63
152
424
Бојчинско културно лето
153
154
155
424
424
481
Остале услуге културе
Културне манифестације
Дотације удружењима културе
Извори финансирања
01 Приходи из буџета
830
156
157
411
412
158
159
160
161
413
414
415
416
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
421
422
423
424
425
426
482
511
512
515
840
172
481
910
173
174
175
176
423
463
463
472
Укупно за функцију 820
JП ЗА ИНФОРМИСАЊЕ
Плате и додаци запослених
Социјални допринос на терет
послодавца
Награде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Награде, бонуси и остали
посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговорима
Специјализоване услуге
Текуће поправке
Материјал
Порези и таксе
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Извори финансирања
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 830
ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Дотације верским заједницама
Извори финансирања
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 840
ПРЕДШКОЛСКО И ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ
Рад одељења за описмењавање
Текући трансфери
Капитални трансфери
Награде из буџета за образовање
(награде најбољим ученицима )
Извори финансирања за
функцију 910
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 910
УКУПНО РАЗДЕО 1
УКУПНИ РАСХОДИ
13.500
13.130
1.100
350
730
1.083
348
729
15.680
15.290
15.680
15.290
5.700
1.040
5.533
990
100
0
0
0
88
0
0
0
430
0
8.900
190
370
100
0
0
210
245
421
0
8.877
185
364
76
0
0
201
243
17.285
17.285
16.978
16.978
8.000
7.927
8.000
8.000
7.927
7.927
560
2.200
2.200
62
556
2.140
2.110
47
5.022
5.022
629.265
629.265
4.853
4.853
613.362
613.362
46.584
46.584
39.216
39.216
Скупштина Градске општине Сурчин, на седници одржаној марта 2013. године донела је Одлуку о
изменама и допунама Одлуке о буџету ГО Сурчин за 2013. Годину, којом је промењено следеће:
Табела из члана 8. се мења и гласи:
71 Порези
Опис
711111 Порез на зараде
711120 Порез на приходе од сам. делатности
711143 Порез на приходе од непокретности
711146 Порез на приход од пољопр.
711147 Порез на земљиште
713121/122 Порез на имовину
7133 Порез на наслеђе и поклон
7134 Порез на пренос апсолутних права
7144 Комунална такса за коришћење
рекламних паноа
7145 Ком.такса за држање моторних возила
7145 Комунална такса за држање чамаца
716 Ком.такса за истицање фирме на
посл.простору
7145 Загађивачи
7145 Посебна накнада за заштиту ж.ср.
Информатор о раду органа Градске општине Сурчин – 30.11.2013. год.
Износ
280.161.000,00
20.000.000,00
16.000.000,00
0,00
80.000.000,00
87.117.000,00
3.500.000,00
49.000.000,00
48.000,00
9.600.000,00
48.000,00
6.398.000.00
2.000.000,00
5.000.000,00
64
Укупно 71:
558.872.000,00
74 Други приходи
7411 Приходи од камата
7415 Накнада за коришћење гр.зем.
7415 Накнада за коришћење паркинг простора
741531 Ком.такса за кориш.јавних површина
742152 Нето закуп пословног простора
-ПДВ на закуп пословног простора
742151 Приходи од продаје добара и услуга
742251 О. административне таксе
742351 Приходи органа
743351 Новчане казне
743 Мандатне казне
745 Мешовити и неодређени приходи
Укупно 74:
250.000,00
62.567.000,00
60.000,00
240.000,00
4.167.000,00
833.000,00
72.450.000,00
1.600.000,00
30.000,00
80.000,00
20.000,00
3.036.000,00
145.333.000,00
82 Примања од
продаје залиха
822151 Примања од продаје залиха
823151 Примања од продаје робе за даљу
продају
Укупно 82:
Укупни текући приходи:
744151 Добровољни трансфери од физичких и
правних лица
Укупан обим средстава:
52.911.000,00
75.010.000,00
127.921.000,00
832.126.000,00
15.000.000,00
847.126.000,00
Скупштина Градске општине Сурчин, на седници одржаној јула 2013. године донела је је Одлуку о
изменама и допунама Одлуке о буџету ГО Сурчин за 2013. Годину, којом је промењено следеће:
- 'Текућа примања буџета у 2013.години утврђују се у износу од 564.295.000,00 динара и
представљају обим средстава за финансирање јавних расхода.
- Класични приходи се утврђују у износу од 355.335.00,00 динара, а наменски приходи у износу
од 208.960.000,00.'
- Оквир за потрошњу у 2013. години се повећава за износ прихода који су, до ступања
на снагу Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему ('' Сл.гласник РС '',
бр. 93/12), остваривани преко подрачуна индиректних буџетских корисника
консолидованог рачуна трезора Градске општине Сурчин у износу од 212.427.000,00.'
Члан 4. Одлуке о буџету ГО Сурчин за 2013.годину се мења и гласи:
- пренета средства по завршном рачуну за 2012. годину у износу од 15.494.645,64;
- добровољне текуће трансфере од физичких и правних лица у износу од 15.000.000,00 а
на основу склопљених уговора за учешће у изградњи канализационе и гасификационе
мреже и изградњи позоришта;
- донацију од фирме 'Нелт' за Бојчинско културно лето у износу од 420.000,00;
- меморандумске ставке за рефундацију расхода боловања у износу од 1.066.442,42 ;
- наменске трансфере од града Београда за рад матичара у износу од 214.225,00;
- средства од Комесаријата за избеглице за исплату једнократних помоћи у износу од
85.000,00;
- средства од Комесаријата за избеглице за грађевински материјал и доходовне
активности у износу од 7.446.300,00;
тако да укупан обим средстава у 2013-ој години износи 816.448.613,06 .
У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу од 1.300.000,00 динара. Ова средства
се користе на основу решења Председника општине за непланиране апропријације или за
апропријације за које се у току године покаже да нису планирана довољна средства, a употреба ових
средстава дефинисана је чланом 69. Закона о буџетском систему.
Приходи се мењају, тако да се утврђују у следећим износима:
71 Порези
Опис
711111 Порез на зараде
711120 Порез на приходе од сам. делатности
Информатор о раду органа Градске општине Сурчин – 30.11.2013. год.
Износ
252.020.000,00
28.000.000,00
65
711143 Порез на приходе од непокретности
711146 Порез на приход од пољопр.
711147 Порез на земљиште
713121/122 Порез на имовину
7133 Порез на наслеђе и поклон
7134 Порез на пренос апсолутних права
7144 Комунална такса за коришћење рекламних паноа
7145 Ком.такса за држање моторних возила
7145 Комунална такса за држање чамаца
716 Ком.такса за истицање фирме на посл.простору
7145 Загађивачи
7145 Посебна накнада за заштиту ж.ср.
Укупно 71:
16.000.000,00
0,00
50.000.000,00
62.041.000,00
5.000.000,00
60.000.000,00
50.000,00
10.324.000,00
48.000,00
5.500.000.00
0,00
5.000.000,00
493.983.000,00
7411 Приходи од камата
7415 Накнада за коришћење гр.зем.
7415 Накнада за коришћење паркинг простора
741531 Ком.такса за кориш.јавних површина
742152 Нето закуп пословног простора
-ПДВ на закуп пословног простора
742151 Приходи од продаје добара и услуга
742251 О. административне таксе
742351 Приходи органа
743351 Новчане казне
743 Мандатне казне
745 Мешовити и неодређени приходи
Укупно 74:
250.000,00
62.567.000,00
140.000,00
500.000,00
4.167.000,00
833.000,00
77.784.000,00
1.600.000,00
22.000,00
80.000,00
20.000,00
6.855.000,00
154.818.000,00
822151 Примања од продаје залиха
823151 Примања од продаје робе за даљу продају
Укупно 82:
Укупни текући приходи:
733151 Трансфери од града за рад матичара
733152 Приходи од комесаријата
733152 Наменски приходи од комесаријата
744151 Добровољни трансфери од физичких и правних
лица на име учешћа на изградњи канализационе и
гасификационе мреже
744151 Донација за Бојчинско културно лето
771111 Рефундација трошкова боловања
311 Пренета средства по завршном рачуну за 2012. годину
Укупан обим средстава:
52.911.000,00
75.010.000,00
127.921.000,00
776.722.000,00
214.225,00
85.000,00
7.446.300,00
74 Други приходи
82 Примања од продаје
залиха
Табела из члана 9. се мења и гласи:
Ек. клас.
Врста издатка
411
412
413
414
415
416
417
421
422
423
424
425
426
441
444
41 Издаци за запослене
Плате,накнаде и додаци за запослене
Социјални допринос послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Награде,бонуси и остали посебни расходи
Посланички додатак
Укупно 41:
42 Коришћење роба и услуга
Стални трошкови
Трошкови пословних путовања
Услуге по уговорима
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Укупно 42:
Отплата домаћих камата
Таксе од задуживања
Укупно 44:
45 Субвенције
Субвенције неф.предузећима и орг.
451
463
Укупно 45:
46 Донације и трансфери
Донације и трансфери осталим нивоима
власти
Укупни расходи из
буџета
15.000.000,00
420.000,00
1.066.442,42
15.494.645,64
816.448.613,06
Расходи из осталих
извора
Укупни расходи
204.436.000,00
37.864.000,00
1.755.000,00
2.620.000,00
7.650.000,00
0,00
0,00
0,00
1.235.152,71
0,00
204.436.000,00
37.864.000,00
1.755.000,00
3.855.152,71
7.650.000,00
965.000,00
4.500.000,00
259.790.000,00
160.000,00
0,00
1.395.152,71
1.125.000,00
4.500.000,00
261.185.152,71
37.140.000,00
670.000,00
124.462.000,00
76.639.000,00
26.485.000,00
53.057.000,00
318.453.000,00
6.700.000,00
1.700.000,00
8.400.000,00
150.897,35
0,00
2.050.000,00
1.420.000,00
2.692.586,69
354.225,00
6.667.709,04
0,00
0,00
0,00
37.290.897,35
670.000,00
126.512.000,00
78.059.000,00
29.177.586,69
53.411.225,00
325.120.709,04
6.700.000,00
1.700.000,00
8.400.000,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
3.295.000,00
0,00
3.295.000,00
Информатор о раду органа Градске општине Сурчин – 30.11.2013. год.
66
Укупно 46:
47 Социјална заштита
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
472
Укупно 47:
48 Остали расходи
Донације невладиним организацијама
481
482
483
484
485
499
511
512
513
515
522
523
541
542
543
Раз
део
1
1
Порези, обавезне таксе и казне
Новчане казне по решењу судова
Накнаде за ел.непогоде
Накнада штете
Укупно 48:
49 Административни трансфери
Средства резерве
Укупно 49:
51 Основна средства
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Остала некретнина и опрема
Нематеријална имовина
Укупно 51:
52 Залихе
Залихе производње
Залихе робе за даљу продају
Укупно 52:
54 Природна имовина
Земљиште
Копови
Побољшања вода
Укупно 54:
6 Отплата главнице
Укупни расходи:
Табела из члана 10 се мења и гласи:
Г
Фун
Поз
Еко
Опис
л
к
ициј ном
а
ција
а
ска
в
клас
а
ифи
каци
ја
2
3
4
5
6
1
СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ,ПРЕДСЕДНИK, ВЕЋЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
110
Извршни и законодавни органи
1
411
Плате и накнаде функционера
2
412
Социјални доприноси на терет
послодавца
3
413
Накнаде у натури
4
414
Социјална давања запосленима
5
415
Накнаде за запослене
6
416
Награде,бонуси и посебни расходи
7
417
Одборнички додатак
8
422
Трошкови путовања
9
423
Трошкови репрезентације и поклони
10
423
Чланарине
11
423
Услуге рекламе и штампања
12
423
Објављивање прописа и аката
13
423
Накнаде за рад комисија
14
423
Уговори о делу
15
441
Камате
16
444
Таксе проистекле из задуживања
17
451
Субвенције
18
481
Дотације невладиним и друштвеним
организацијама
19
481
Финансирање политичких странака
20
482
Порези
21
482
Такса за одводњавање
22
482
Судске таксе
23
483
Казне по решењу судова
24
484
Накнаде штете
3.295.000,00
0,00
3.295.000,00
3.920.000,00
3.920.000,00
10.541.536,04
10.541.536,04
14.461.536,04
14.461.536,04
7.496.000,00
9.732.000,00
2.270.000,00
738.000,00
100.000,00
13.984,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.509.984,00
9.732.000,00
2.270.000,00
738.000,00
100.000,00
20.336.000,00
13.984,00
20.349.984,00
2.150.000,00
2.150.000,00
0,00
0,00
2.150.000,00
2.150.000,00
58.000.000,00
19.450.000,00
0,00
15.000,00
77.465.000,00
21.108.231,27
0,00
0,00
0,00
21.108.231,27
79.108.231,27
19.450.000,00
0,00
15.000,00
98.573.231,27
2.000,00
45.509.000,00
45.511.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
45.509.000,00
45.511.000,00
3.600.000,00
400.000,00
7.000.000,00
11.000.000,00
26.400.000,00
776.722.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39.726.613,06
3.600.000,00
400.000,00
7.000.000,00
11.000.000,00
26.400.000,00
816.448.613,06
Буџетска
средства
7
Пренета
средства
8
Средства из
осталих извора
9
Укупна
средства
10
39.827.000,00
7.534.000,00
39.827.000,00
7.534.000,00
15.000,00
0,00
660.000,00
0,00
4.500.000,00
200.000,00
3.000.000,00
200.000,00
1.800.000,00
100.000,00
15.500.000,00
800.000,00
6.200.000,00
1.700.000,00
0,00
1.900.000,00
15.000,00
0,00
660.000,00
0,00
4.500.000,00
200.000,00
3.000.000,00
200.000,00
1.800.000,00
100.000,00
15.500.000,00
2.800.000,00
6.200.000,00
1.700.000,00
0,00
1.900.000,00
846.442,50
100.000,00
4.499.557,50
650.000,00
2.000.000,00
100.000,00
Информатор о раду органа Градске општине Сурчин – 30.11.2013. год.
2.000.000,00
13.984,00
860.426,50
100.000,00
4.499.557,50
650.000,00
2.000.000,00
100.000,00
67
25
26
27
485
499
611
620
28
29
30
31
423
424
424
425
32
511
33
34
512
541
090
35
36
472
472
37
472
38
39
472
481
40
423
Остале накнаде штете
Средства резерве
-стална резерва
-текућа резерва
Отплата главнице
Извори финансирања за функцију 110
Приходи из буџета
Пренета средства
Укупно за функцију 110
РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ
Развој заједнице-инфраструктурна
изградња
Објављивање тендера
Услуге стручног надзора
Остале специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
грађевинских објеката
Зграде и грађевински објекти Капитални буџет
Опрема
Земљиште
Извори финансирања за функцију 620
Приходи из буџета
Пренета средства
Добровољни трансфери од физичких и
правних лица
Укупно за функцију 620
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
Хуманитарна акција 'Устанак доброте'
Помоћ избеглим,расељеним и
прогнаним лицима
Накнаде из буџета за једнократне
помоћи,становање,сахране...
Превоз ученика
Унапређење животног стандарда
ромске популације
Унапређење животног стандарда
ромске популације-уговори
Извори финанс. за функцију 090
Приходи из буџета
Пренета средства
Трансфери
Укупно за функцију 090
100.000,00
100.000,00
1.300.000,00
850.000,00
26.400.000,00
1.300.000,00
850.000,00
26.400.000,00
120.782.000,00
2.013.984,00
2.013.984,00
120.782.000,00
2.013.984,00
122.795.984,00
150.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
150.000,00
2.000.000,00
2.500.000,00
7.000.000,00
45.000.000,00
2.136.586,69
6.108.231,27
120.782.000,00
15.000.000,00
1.500.000,00
3.500.000,00
9.136.586,69
66.108.231,27
1.500.000,00
3.500.000,00
60.650.000,00
60.650.000,00
9.244.817,96
9.244.817,96
60.650.000,00
9.244.817,96
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
84.894.817,96
150.000,00
900.000,00
3.010.236,04
7.531.300,00
150.000,00
11.441.536,04
2.300.000,00
2.300.000,00
320.000,00
250.000,00
320.000,00
250.000,00
800.000,00
800.000,00
4.720.000,00
3.010.236,04
7.531.300,00
4.720.000,00
3.010.236,04
4.720.000,00
3.010.236,04
7.531.300,00
15.261.536,04
7.531.300,00
2
130
41
42
411
412
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
413
414
415
416
421
422
423
423
423
423
423
424
425
425
426
426
426
482
511
62
512
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Опште услуге
Плате и додаци запослених
Социјални допринос на терет
послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Јубиларне награде
Стални трошкови
Путни трошкови
Услуге одржавања софтвера
Трошкови репрезентације
Котизације за семинаре и сајмове
Издаци за стручне испите
Опште услуге по уговору о делу
Специјализоване услуге
Трошкови одржавања опреме
Трошкови одржавања објекта
Kанцеларијски материјал
Бензин
Остали материјал
Порези и таксе
Изградња објеката и пројектна
документација
Набавка опреме
Извори финансирања за функцију 130
Приходи из буџета
Пренета средства
Трансфери
Укупно за функцију 130
ОПШТЕ УСЛУГЕ
71.877.000,00
12.866.000,00
500.000,00
1.500.000,00
3.200.000,00
965.000,00
22.800.000,00
300.000,00
700.000,00
800.000,00
200.000,00
247.000,00
25.500.000,00
1.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
2.500.000,00
1.500.000,00
700.000,00
1.000.000,00
71.877.000,00
12.866.000,00
168.710,29
1.066.442,42
160.000,00
50.897,35
100.000,00
50.000,00
556.000,00
40.000,00
100.000,00
100.000,00
50.000,00
64.225,00
5.000.000,00
5.000.000,00
161.155.000,00
1.225.607,64
161.155.000,00
Информатор о раду органа Градске општине Сурчин – 30.11.2013. год.
500.000,00
2.735.152,71
3.200.000,00
1.125.000,00
22.950.897,35
300.000,00
700.000,00
800.000,00
200.000,00
247.000,00
25.550.000,00
1.000.000,00
3.000.000,00
3.556.000,00
2.040.000,00
2.650.000,00
1.664.225,00
700.000,00
1.000.000,00
1.225.607,64
1.280.667,42
1.280.667,42
161.155.000,00
1.225.607,64
1.280.667,42
163.661.275,06
68
90
91
411
412
92
93
94
95
413
414
415
416
96
97
97А
98
99
100
100
А
100
Б
100
Ц
421
423
423
424
425
426
482
НЕКЛАСИФИКОВАНЕ НА ДРУГОМ
МЕСТУ
Месне заједнице
Стални трошкови
Репрезентација
Трошкови по уговорима
Накнаде председницима МЗ
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези и таксе
Извори финансирања за функцију 160
Приходи из буџета
Укупно за функцију 160
ЈП «СУРЧИН»
Општи економски послови и послови
по питању рада
Плате и додаци запослених
Социјални допринос на терет
послодавца
Награде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Награде, бонуси и остали посебни
расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговорима
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Камате на куповину лизингом
Субвенције
Остали порези
Новчане казне
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Земљиште
Копови
Побољшања вода
Извори финансирања за функцију 410
Приходи из буџета
Приходи од продаје добара и услуга
индиректних корисника
Укупно за функцију 410
ЈП 'Сурчин гас'
Гасовод
Плате и додаци запослених
Социјални допринос на терет
послодавца
Награде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Награде, бонуси и остали посебни
расходи
Стални трошкови
Услуге по уговорима
Адвокатске услуге
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези
483
Казне по решењу судова
515
Компјутерски софтвер
411
Извори финансирања за функцију 432
Приходи из буџета
Приходи од продаје добара и услуга
индиректних корисника
Укупно за функцију 432
ЈП 'Аграр-Сурчин'
Пољопривреда
Плате и додаци запослених
160
63
63А
64
65
66
67
68
69
421
423
423
423
424
425
426
482
410
70
71
411
412
72
73
74
75
413
414
415
416
76
77
78
79
80
81
82
82А
83
84
85
86
87
88
89
421
422
423
424
425
426
441
451
482
483
511
512
541
542
543
432
421
101
3.000.000,00
300.000,00
2.500.000,00
1.400.000,00
0,00
680.000,00
100.000,00
50.000,00
3.000.000,00
300.000,00
2.500.000,00
1.400.000,00
0,00
680.000,00
100.000,00
50.000,00
8.030.000,00
8.030.000,00
8.030.000,00
8.030.000,00
38.321.000,00
6.859.000,00
38.321.000,00
6.859.000,00
200.000,00
450.000,00
2.200.000,00
0,00
200.000,00
450.000,00
2.200.000,00
0,00
4.540.000,00
50.000,00
24.710.000,00
48.894.000,00
10.462.000,00
22.000.000,00
500.000,00
2.000,00
1.242.000,00
0,00
12.000.000,00
11.500.000,00
100.000,00
400.000,00
7.000.000,00
4.540.000,00
50.000,00
24.710.000,00
48.894.000,00
10.462.000,00
22.000.000,00
500.000,00
2.000,00
1.242.000,00
0,00
12.000.000,00
11.500.000,00
100.000,00
400.000,00
7.000.000,00
77.930.000,00
113.500.000,00
77.930.000,00
113.500.000,00
191.430.000,00
191.430.000,00
9.036.000,00
1.668.000,00
9.036.000,00
1.668.000,00
0,00
30.000,00
380.000,00
0,00
0,00
30.000,00
380.000,00
0,00
400.000,00
4.000.000,00
1.600.000,00
0,00
50.000,00
800.000,00
30.000,00
400.000,00
4.000.000,00
1.600.000,00
0,00
50.000,00
800.000,00
30.000,00
270.000,00
270.000,00
15.000,00
15.000,00
14.279.000,00
4.000.000,00
14.279.000,00
4.000.000,00
18.279.000,00
18.279.000,00
21.291.000,00
21.291.000,00
Информатор о раду органа Градске општине Сурчин – 30.11.2013. год.
69
102
412
103
104
105
106
413
414
415
416
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
421
422
423
424
425
426
482
484
511
512
522
523
473
119
120
411
412
121
122
123
124
413
414
415
416
125
126
127
128
129
130
131
132
133
421
422
423
424
425
426
441
482
512
560
134
135
424
424
760
136
463
860
137
138
411
412
139
140
141
142
413
414
415
416
143
144
145
146
147
421
422
423
424
425
Социјални допринос на терет
послодавца
Награде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Награде, бонуси и остали посебни
расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговорима
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остали порези
Накнаде штете
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Залихе производње
Залихе робе за даљу продају
Извори финансирања за функцију 421
Приходи из буџета
Приходи од продаје добара и услуга
индиректних корисника
Укупно за функцију 421
ЈП за туризам
Туризам
Плате и додаци запослених
Социјални допринос на терет
послодавца
Награде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Награде, бонуси и остали посебни
расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговорима
Специјализоване услуге
Текуће поправке
Материјал
Камате на куповину лизингом
Порези
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 473
Приходи из буџета
Приходи од продаје добара и услуга
индиректних корисника
Укупно за функцију 473
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Рециклирање отпадних материјала
Противградна одбрана
Извори финансирања
Приходи из буџета
Укупно за функцију 560
ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФ.
НА ДРУГОМ МЕСТУ
Донације ост.нивоима.вл.
Извори финансирања
Приходи из буџета
Укупно за функцију 760
ЈП ЗА КУЛТУРУ И СПОРТ
Култура,спорт и вера
Плате и додаци запослених
Социјални допринос на терет
послодавца
Награде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Награде, бонуси и остали посебни
расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговорима
Специјализоване услуге
Текуће поправке
4.533.000,00
4.533.000,00
350.000,00
500.000,00
600.000,00
0,00
350.000,00
500.000,00
600.000,00
0,00
2.000.000,00
100.000,00
5.055.000,00
2.475.000,00
693.000,00
973.000,00
400.000,00
638.000,00
0,00
300.000,00
2.000,00
45.509.000,00
2.000.000,00
100.000,00
5.055.000,00
2.475.000,00
693.000,00
973.000,00
400.000,00
638.000,00
0,00
300.000,00
2.000,00
45.509.000,00
28.642.000,00
56.777.000,00
28.642.000,00
56.777.000,00
85.419.000,00
85.419.000,00
8.862.000,00
1.530.000,00
8.862.000,00
1.530.000,00
50.000,00
70.000,00
510.000,00
0,00
50.000,00
70.000,00
510.000,00
0,00
2.000.000,00
20.000,00
17.000.000,00
610.000,00
400.000,00
6.900.000,00
0,00
700.000,00
300.000,00
2.000.000,00
20.000,00
17.000.000,00
610.000,00
400.000,00
6.900.000,00
0,00
700.000,00
300.000,00
25.902.000,00
13.050.000,00
25.902.000,00
13.050.000,00
38.952.000,00
38.952.000,00
1.200.000,00
270.000,00
1.200.000,00
270.000,00
1.470.000,00
1.470.000,00
1.470.000,00
1.470.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
10.537.000,00
2.039.000,00
10.537.000,00
2.039.000,00
550.000,00
70.000,00
0,00
0,00
550.000,00
70.000,00
0,00
0,00
2.100.000,00
0,00
11.000.000,00
600.000,00
900.000,00
2.100.000,00
0,00
11.000.000,00
600.000,00
900.000,00
Информатор о раду органа Градске општине Сурчин – 30.11.2013. год.
70
148
149
150
426
482
512
810
151
472
152
153
424
481
820
154
424
155
156
157
424
424
481
830
158
159
411
412
160
161
162
163
413
414
415
416
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
421
422
423
424
425
426
482
511
512
515
840
174
481
910
175
176
177
423
424
463
178
179
463
472
Материјал
Порези
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 860
Приходи из буџета
Приходи од продаје добара и услуга
индиректних корисника
Укупно за функцију 860
СПОРТ
Награде из буџета за успешне
спортисте
Спортске манифестације
Дотације спортским клубовима
Извори финансирања
Приходи из буџета
Укупно за функцију 810
УСЛУГЕ КУЛТУРЕ
Бојчинско културно лето
15.284.000,00
900.000,00
400.000,00
15.284.000,00
900.000,00
400.000,00
24.380.000,00
20.000.000,00
24.380.000,00
20.000.000,00
44.380.000,00
44.380.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
1.500.000,00
150.000,00
1.500.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
Услуге културе
Културне манифестације
Дотације удружењима културе
Извори финансирања
Приходи из буџета
Добровољни трансфери од физичких и
правних лица
Укупно за функцију 820
JП ЗА ИНФОРМИСАЊЕ
Плате и додаци запослених
Социјални допринос на терет
послодавца
Награде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Награде, бонуси и остали посебни
расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговорима
Специјализоване услуге
Текуће поправке
Материјал
Порези и таксе
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Извори финансирања за функцију 830
Приходи из буџета
Приходи од продаје добара и услуга
индиректних корисника
Укупно за функцију 830
ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Дотације верским заједницама
Извори финансирања
Приходи из буџета
Укупно за функцију 840
ПРЕДШКОЛСКО И ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ
Рад одељења за описмењавање
Школски спорт
Текући трансфери
400.000,00
1.760.000,00
1.000.000,00
Капитални трансфери
Награде из буџета за образовање
(награде најбољим ученицима )
Извори финансирања за функцију 910
Приходи из буџета
Укупно за функцију 910
УКУПНО РАЗДЕО 1
УКУПНИ РАСХОДИ
13.500.000,00
420.000,00
13.920.000,00
400.000,00
1.760.000,00
1.000.000,00
16.660.000,00
16.660.000,00
420.000,00
16.660.000,00
420.000,00
420.000,00
17.080.000,00
4.685.000,00
835.000,00
4.685.000,00
835.000,00
90.000,00
0,00
100.000,00
0,00
90.000,00
0,00
100.000,00
0,00
300.000,00
0,00
6.100.000,00
1.280.000,00
300.000,00
1.000.000,00
460.000,00
0,00
450.000,00
0,00
300.000,00
0,00
6.100.000,00
1.280.000,00
300.000,00
1.000.000,00
460.000,00
0,00
450.000,00
0,00
10.500.000,00
5.100.000,00
10.500.000,00
5.100.000,00
15.600.000,00
15.600.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.500.000,00
1.595.000,00
100.000,00
1.595.000,00
100.000,00
5.195.000,00
5.195.000,00
776.722.000,00
776.722.000,00
5.195.000,00
5.195.000,00
816.448.613,06
816.448.613,06
Информатор о раду органа Градске општине Сурчин – 30.11.2013. год.
15.494.645,64
15.494.645,64
24.231.967.42
24.231.967.42
71
Скупштина Градске општине Сурчин, на седници одржаној новембра 2013. године донела је је
Одлуку о изменама и допунама Одлуке о буџету ГО Сурчин за 2013. Годину, којом је промењено
следеће:
- Текућа примања буџета у 2013.години утврђују се у износу од 564.295.000,00 динара и
представљају обим средстава за финансирање јавних расхода.
- Класични приходи се утврђују у износу од 355.335.00,00 динара, а наменски приходи у износу
од 208.960.000,00.'
- Оквир за потрошњу у 2013. години се повећава за износ прихода који су, до ступања
на снагу Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему ('' Сл.гласник РС '',
бр. 93/12), остваривани преко подрачуна индиректних буџетских корисника
консолидованог рачуна трезора Градске општине Сурчин у износу од 178.850.000,00.'
- Оквир за потрошњу у 2013. години се повећава за:
- пренета средства по завршном рачуну за 2012. годину у износу од 15.494.645,64;
- добровољне текуће трансфере од физичких и правних лица у износу од 15.000.000,00 а
на основу склопљених уговора за учешће у изградњи канализационе и гасификационе
мреже и изградњи позоришта;
донацију од фирме 'Нелт' за Бојчинско културно лето у износу од 420.000,00;
меморандумске ставке за рефундацију расхода боловања у износу од 1.751.188,41 ;
наменске трансфере од града Београда за рад матичара у износу од 401.225,00;
средства од Комесаријата за избеглице за исплату једнократних помоћи у износу од
110.000,00;
средства од Комесаријата за избеглице за грађевински материјал и доходовне
активности у износу од 8.196.300,00;
трансферна средства од Секретаријата за пољопривреду у износу од 4.070.383,00
тако да укупан обим средстава у 2013-ој години износи 788.588.742,05 .
Средства сталне буџетске резерве из члана 5. Одлуке о буџету ГО Сурчин за 2013. годину
распоређена су на основу решења председника Градске општине Сурчин у складу са чланом 70.
Закона о буџетском систему и овом одлуком.
Средства текуће буџетске резерве из члана 6. Одлуке о буџету ГО Сурчин за 2013.годину
распоређена су на основу решења председника Градске општине Сурчин у складу са чланом 69.
Закона о буџетском систему.
У члану 7. тачка 2. Одлуке о буџету ГО Сурчин за 2013.годину, назив пројекта се мења и гласи
« Гасификација са изградњом водоводне мреже на територији општине Сурчин».
Приходи из члана 8. Одлуке о буџету ГО Сурчин за 2013.годину се мењају, тако да се утврђују у
следећим износима:
71 Порези
Опис
711111 Порез на зараде
711120 Порез на приходе од сам. делатности
711143 Порез на приходе од непокретности
711146 Порез на приход од пољопр.
711147 Порез на земљиште
713121/122 Порез на имовину
7133 Порез на наслеђе и поклон
7134 Порез на пренос апсолутних права
7144 Комунална такса за коришћење рекламних паноа
7145 Ком.такса за држање моторних возила
7145 Комунална такса за држање чамаца
716 Ком.такса за истицање фирме на посл.простору
7145 Загађивачи
7145 Посебна накнада за заштиту ж.ср.
Укупно 71:
Износ
252.020.000,00
28.000.000,00
16.000.000,00
0,00
50.000.000,00
62.041.000,00
5.000.000,00
60.000.000,00
50.000,00
10.324.000,00
48.000,00
5.500.000.00
0,00
5.000.000,00
493.983.000,00
74 Други приходи
7411 Приходи од камата
7415 Накнада за коришћење гр.зем.
7415 Накнада за коришћење паркинг простора
741531 Ком.такса за кориш.јавних површина
742152 Нето закуп пословног простора
-ПДВ на закуп пословног простора
742151 Приходи од продаје добара и услуга
742251 О. административне таксе
742351 Приходи органа
Информатор о раду органа Градске општине Сурчин – 30.11.2013. год.
250.000,00
62.567.000,00
140.000,00
500.000,00
4.167.000,00
833.000,00
68.315.000,00
1.600.000,00
22.000,00
72
743351 Новчане казне
743 Мандатне казне
745 Мешовити и неодређени приходи
Укупно 74:
80.000,00
20.000,00
27.657.000,00
166.151.000,00
822151 Примања од продаје залиха
823151 Примања од продаје робе за даљу продају
Укупно 82:
Укупни текући приходи:
733151 Трансфери од града за рад матичара
733152 Приходи од комесаријата
733152 Наменски приходи од комесаријата
733253 Наменски трансфер од Секретаријата за
пољопривреду
744151 Добровољни трансфери од физичких и правних
лица на име учешћа на изградњи канализационе и
гасификационе мреже
744151 Донација за Бојчинско културно лето
771111 Рефундација трошкова боловања
311 Пренета средства по завршном рачуну за 2012. годину
Укупан обим средстава:
15.934.000,00
67.077.000,00
83.011.000,00
743.145.000,00
401.225,00
110.000,00
8.196.300,00
4.070.383,00
82 Примања од продаје
залиха
15.000.000,00
420.000,00
1.751.188,41
15.494.645,64
788.588.742,05
Табела из члана 9. Одлуке о буџету ГО Сурчин за 2013.годину се мења и гласи:
Ек. клас.
411
412
413
414
415
416
417
421
422
423
424
425
426
441
444
Врста издатка
41 Издаци за запослене
Плате,накнаде и додаци за запослене
Социјални допринос послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Награде,бонуси и остали посебни расходи
Посланички додатак
Укупно 41:
42 Коришћење роба и услуга
Стални трошкови
Трошкови пословних путовања
Услуге по уговорима
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Укупно 42:
Отплата домаћих камата
Таксе од задуживања
Укупно 44:
45 Субвенције
Субвенције неф.предузећима и орг.
451
463
Укупно 45:
46 Донације и трансфери
Донације и трансфери осталим нивоима
власти
Укупно 46:
47 Социјална заштита
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
472
Укупно 47:
48 Остали расходи
Донације невладиним организацијама
481
482
483
484
485
499
511
Порези, обавезне таксе и казне
Новчане казне по решењу судова
Накнаде за ел.непогоде
Накнада штете
Укупно 48:
49 Административни трансфери
Средства резерве
Укупно 49:
51 Основна средства
Зграде и грађевински објекти
Укупни расходи из
буџета
Расходи из осталих
извора
Укупни расходи
214.989.000,00
39.277.000,00
1.515.000,00
2.700.000,00
7.618.000,00
0,00
0,00
0,00
1.919.898,70
0,00
214.989.000,00
39.277.000,00
1.515.000,00
4.619.898,70
7.618.000,00
965.000,00
4.570.000,00
271.634.000,00
160.000,00
0,00
2.079.898,70
1.125.000,00
4.570.000,00
273.713.898,70
39.180.000,00
296.000,00
127.650.000,00
89.344.000,00
20.089.000,00
53.414.000,00
329.973.000,00
5.000.000,00
1.900.000,00
6.900.000,00
150.897,35
0,00
2.050.000,00
3.490.383,00
2.692.586,69
2.541.225,00
10.925.092,04
0,00
0,00
0,00
39.330.897,35
296.000,00
129.700.000,00
92.834.383,00
22.781.586,69
55.955.225,00
340.898.092,04
5.000.000,00
1.900.000,00
6.900.000,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
4.205.000,00
4.205.000,00
0,00
0,00
4.205.000,00
4.205.000,00
3.862.000,00
3.862.000,00
11.316.536,04
11.316.536,04
15.178.536,04
15.178.536,04
7.096.000,00
12.856.000,00
2.370.000,00
1.050.000,00
0,00
13.984,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.109.984,00
12.856.000,00
2.370.000,00
1.050.000,00
0,00
23.372.000,00
13.984,00
23.385.984,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51.300.000,00
21.108.231,27
72.408.231,27
Информатор о раду органа Градске општине Сурчин – 30.11.2013. год.
73
512
513
514
515
Машине и опрема
Остала некретнина и опрема
Култивисана имовина
Нематеријална имовина
Укупно 51:
52 Залихе
Залихе производње
Залихе робе за даљу продају
Укупно 52:
54 Природна имовина
Земљиште
Копови
Побољшања вода
Укупно 54:
6 Отплата главнице
Укупни расходи:
522
523
541
542
543
12.030.000,00
0,00
500.000,00
40.000,00
63.870.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.108.231,27
12.030.000,00
0,00
500.000,00
40.000,00
84.978.231,27
0,00
5.927.000,00
5.927.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.927.000,00
5.927.000,00
3.600.000,00
150.000,00
3.650.000,00
7.400.000,00
26.000.000,00
743.145.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.443.742,05
3.600.000,00
150.000,00
3.650.000,00
7.400.000,00
26.000.000,00
788.588.742.05
Табела из члана 10. Одлуке о буџету ГО Сурчин за 2013.годину се мења и гласи:
Раз
део
Г
л
а
в
а
Фун
к
ција
Поз
ициј
а
1
1
2
1
3
4
Еко
ном
ска
клас
ифи
каци
ја
5
1
2
411
412
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
413
414
415
416
417
422
423
423
423
423
423
423
441
444
451
481
19
20
21
22
23
24
25
26
27
481
482
482
482
483
484
485
499
611
110
620
28
29
30
31
423
424
424
425
32
511
33
34
512
541
Опис
6
СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ,ПРЕДСЕДНИK, ВЕЋЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Извршни и законодавни органи
Плате и накнаде функционера
Социјални доприноси на терет
послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Награде,бонуси и посебни расходи
Одборнички додатак
Трошкови путовања
Трошкови репрезентације и поклони
Чланарине
Услуге рекламе и штампања
Објављивање прописа и аката
Накнаде за рад комисија
Уговори о делу
Камате
Таксе проистекле из задуживања
Субвенције
Дотације невладиним и друштвеним
организацијама
Финансирање политичких странака
Порези
Такса за одводњавање
Судске таксе
Казне по решењу судова
Накнаде штете
Остале накнаде штете
Средства резерве
Отплата главнице
Извори финансирања за функцију 110
Приходи из буџета
Пренета средства
Укупно за функцију 110
РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ
Развој заједнице-инфраструктурна
изградња
Објављивање тендера
Услуге стручног надзора
Остале специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
грађевинских објеката
Зграде и грађевински објекти Капитални буџет
Опрема
Земљиште
Буџетска
средства
7
Пренета
средства
8
Средства из
осталих извора
9
Укупна
средства
10
41.400.000,00
7.280.000,00
41.400.000,00
7.280.000,00
15.000,00
0,00
683.000,00
0,00
4.570.000,00
105.000,00
3.000.000,00
100.000,00
1.800.000,00
100.000,00
17.000.000,00
530.000,00
5.000.000,00
1.900.000,00
0,00
1.600.000,00
15.000,00
0,00
683.000,00
0,00
4.570.000,00
105.000,00
3.000.000,00
100.000,00
1.800.000,00
100.000,00
17.000.000,00
2.530.000,00
5.000.000,00
1.900.000,00
0,00
1.600.000,00
846.442,50
100.000,00
4.660.557,50
300.000,00
2.000.000,00
0,00
0,00
2.000.000,00
13.984,00
860.426,50
100.000,00
4.660.557,50
300.000,00
2.000.000,00
0,00
0,00
26.000.000,00
26.000.000,00
118.990.000,00
2.013.984,00
2.013.984,00
118.990.000,00
2.013.984,00
121.003.984,00
80.000,00
1.400.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
80.000,00
1.400.000,00
2.500.000,00
3.000.000,00
45.000.000,00
2.136.586,69
6.108.231,27
118.990.000,00
60.000,00
3.500.000,00
Информатор о раду органа Градске општине Сурчин – 30.11.2013. год.
15.000.000,00
5.136.586,69
66.108.231,27
60.000,00
3.500.000,00
74
090
35
36
472
472
37
472
38
39
472
481
40
423
2
130
41
42
411
412
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
413
414
415
416
421
422
423
423
423
423
423
424
425
425
426
426
426
482
511
62
62А
512
515
160
63
63А
64
65
66
67
68
69
421
423
423
423
424
425
426
482
410
70
71
411
412
Извори финансирања за функцију 620
Приходи из буџета
Пренета средства
Добровољни трансфери од физичких и
правних лица
Укупно за функцију 620
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
Хуманитарна акција 'Устанак доброте'
Помоћ избеглим,расељеним и
прогнаним лицима
Накнаде из буџета за једнократне
помоћи,становање,сахране...
Превоз ученика
Унапређење животног стандарда
ромске популације
Унапређење животног стандарда
ромске популације-уговори
Извори финанс. за функцију 090
Приходи из буџета
Пренета средства
Трансфери
Укупно за функцију 090
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Опште услуге
Плате и додаци запослених
Социјални допринос на терет
послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Јубиларне награде
Стални трошкови
Путни трошкови
Услуге одржавања софтвера
Трошкови репрезентације
Котизације за семинаре и сајмове
Издаци за стручне испите
Опште услуге по уговору о делу
Специјализоване услуге
Трошкови одржавања опреме
Трошкови одржавања објекта
Kанцеларијски материјал
Бензин
Остали материјал
Порези и таксе
Изградња објеката и пројектна
документација
Набавка опреме
Нематеријална имовина
Извори финансирања за функцију 130
Приходи из буџета
Пренета средства
Трансфери
Укупно за функцију 130
ОПШТЕ УСЛУГЕ
НЕКЛАСИФИКОВАНЕ НА ДРУГОМ
МЕСТУ
Месне заједнице
Стални трошкови
Репрезентација
Трошкови по уговорима
Накнаде председницима МЗ
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези и таксе
Извори финансирања за функцију 160
Приходи из буџета
Укупно за функцију 160
ЈП «СУРЧИН»
Општи економски послови и послови
по питању рада
Плате и додаци запослених
Социјални допринос на терет
послодавца
54.540.000,00
54.540.000,00
9.244.817,96
9.244.817,96
54.540.000,00
9.244.817,96
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
78.784.817,96
62.000,00
900.000,00
3.010.236,04
8.306.300,00
62.000,00
12.216.536,04
2.500.000,00
2.500.000,00
250.000,00
150.000,00
250.000,00
150.000,00
800.000,00
800.000,00
4.662.000,00
3.010.236,04
4.662.000,00
3.010.236,04
8.306.300,00
8.306.300,00
80.890.000,00
14.500.000,00
500.000,00
1.500.000,00
3.100.000,00
965.000,00
23.920.000,00
60.000,00
735.000,00
800.000,00
100.000,00
200.000,00
23.500.000,00
1.050.000,00
3.000.000,00
2.500.000,00
1.700.000,00
2.800.000,00
1.100.000,00
2.300.000,00
0,00
80.890.000,00
14.500.000,00
168.710,29
1.751.188,41
160.000,00
50.897,35
100.000,00
50.000,00
556.000,00
40.000,00
100.000,00
100.000,00
150.000,00
151.225,00
2.000.000,00
25.000,00
500.000,00
3.419.898,70
3.100.000,00
1.125.000,00
24.070.897,35
60.000,00
735.000,00
800.000,00
100.000,00
200.000,00
23.550.000,00
1.050.000,00
3.000.000,00
3.056.000,00
1.740.000,00
3.050.000,00
1.351.225,00
2.300.000,00
0,00
2.000.000,00
25.000,00
167.245.000,00
1.225.607,64
167.245.000,00
4.662.000,00
3.010.236,04
8.306.300,00
15.978.536,04
1.225.607,64
2.152.413,41
2.152.413,41
167.245.000,00
1.225.607,64
2.152.413,41
170.623.021,05
3.000.000,00
300.000,00
3.280.000,00
1.260.000,00
0,00
450.000,00
30.000,00
20.000,00
3.000.000,00
300.000,00
3.280.000,00
1.260.000,00
0,00
450.000,00
30.000,00
20.000,00
8.340.000,00
8.340.000,00
8.340.000,00
8.340.000,00
38.321.000,00
6.859.000,00
38.321.000,00
6.859.000,00
Информатор о раду органа Градске општине Сурчин – 30.11.2013. год.
75
72
73
74
75
413
414
415
416
90
91
411
412
92
93
94
95
413
414
415
416
96
97
97А
98
99
100
100
А
100
Б
100
Ц
421
423
423
424
425
426
482
Награде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Награде, бонуси и остали посебни
расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговорима
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Камате на куповину лизингом
Субвенције
Остали порези
Новчане казне
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Култивисана имовина
Земљиште
Копови
Побољшања вода
Извори финансирања за функцију 410
Приходи из буџета
Приходи од продаје добара и услуга
индиректних корисника
Трансфери
Укупно за функцију 410
ЈП 'Сурчин гас'
Гасовод
Плате и додаци запослених
Социјални допринос на терет
послодавца
Награде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Награде, бонуси и остали посебни
расходи
Стални трошкови
Услуге по уговорима
Адвокатске услуге
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези
76
77
78
79
80
81
82
82А
83
84
85
86
86А
87
88
89
421
422
423
424
425
426
441
451
482
483
511
512
514
541
542
543
483
Казне по решењу судова
515
Компјутерски софтвер
432
421
101
102
411
412
103
104
105
106
413
414
415
416
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
421
422
423
424
425
426
482
484
511
512
522
Извори финансирања за функцију 432
Приходи из буџета
Приходи од продаје добара и услуга
индиректних корисника
Укупно за функцију 432
ЈП 'Аграр-Сурчин'
Пољопривреда
Плате и додаци запослених
Социјални допринос на терет
послодавца
Награде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Награде, бонуси и остали посебни
расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговорима
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остали порези
Накнаде штете
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Залихе производње
200.000,00
450.000,00
2.200.000,00
0,00
200.000,00
450.000,00
2.200.000,00
0,00
4.240.000,00
50.000,00
24.710.000,00
60.869.000,00
8.939.000,00
23.300.000,00
0,00
2.000,00
1.765.000,00
100.000,00
6.300.000,00
8.725.000,00
500.000,00
100.000,00
150.000,00
3.650.000,00
4.240.000,00
50.000,00
24.710.000,00
62.939.383,00
8.939.000,00
25.300.000,00
0,00
2.000,00
1.765.000,00
100.000,00
6.300.000,00
8.725.000,00
500.000,00
100.000,00
150.000,00
3.650.000,00
2.070.383,00
2.000.000,00
77.930.000,00
113.500.000,00
191.430.000,00
77.930.000,00
113.500.000,00
4.070.383,00
4.070.383,00
4.070.383,00
195.500.383,00
9.036.000,00
1.668.000,00
9.036.000,00
1.668.000,00
0,00
30.000,00
380.000,00
0,00
0,00
30.000,00
380.000,00
0,00
400.000,00
4.000.000,00
1.600.000,00
0,00
50.000,00
800.000,00
30.000,00
400.000,00
4.000.000,00
1.600.000,00
0,00
50.000,00
800.000,00
30.000,00
270.000,00
270.000,00
15.000,00
15.000,00
14.279.000,00
4.000.000,00
14.279.000,00
4.000.000,00
18.279.000,00
18.279.000,00
21.291.000,00
4.533.000,00
21.291.000,00
4.533.000,00
210.000,00
580.000,00
660.000,00
0,00
210.000,00
580.000,00
660.000,00
0,00
3.450.000,00
61.000,00
5.055.000,00
2.475.000,00
550.000,00
1.100.000,00
1.450.000,00
1.050.000,00
0,00
50.000,00
0,00
3.450.000,00
61.000,00
5.055.000,00
2.475.000,00
550.000,00
1.100.000,00
1.450.000,00
1.050.000,00
0,00
50.000,00
0,00
Информатор о раду органа Градске општине Сурчин – 30.11.2013. год.
76
118
523
473
119
120
411
412
121
122
123
124
413
414
415
416
125
126
127
128
129
130
131
132
133
421
422
423
424
425
426
441
482
512
560
134
135
424
424
760
136
463
860
137
138
411
412
139
140
141
142
413
414
415
416
143
144
145
146
147
148
149
150
421
422
423
424
425
426
482
512
810
151
472
152
153
424
481
820
154
424
Залихе робе за даљу продају
Извори финансирања за функцију 421
Приходи из буџета
Приходи од продаје добара и услуга
индиректних корисника
Укупно за функцију 421
ЈП за туризам
Туризам
Плате и додаци запослених
Социјални допринос на терет
послодавца
Награде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Награде, бонуси и остали посебни
расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговорима
Специјализоване услуге
Текуће поправке
Материјал
Камате на куповину лизингом
Порези
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 473
Приходи из буџета
Приходи од продаје добара и услуга
индиректних корисника
Укупно за функцију 473
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Рециклирање отпадних материјала
Противградна одбрана
Извори финансирања
Приходи из буџета
Укупно за функцију 560
ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФ.
НА ДРУГОМ МЕСТУ
Донације ост.нивоима.вл.
Извори финансирања
Приходи из буџета
Укупно за функцију 760
ЈП ЗА КУЛТУРУ И СПОРТ
Култура,спорт и вера
Плате и додаци запослених
Социјални допринос на терет
послодавца
Награде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Награде, бонуси и остали посебни
расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговорима
Специјализоване услуге
Текуће поправке
Материјал
Порези
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 860
Приходи из буџета
Приходи од продаје добара и услуга
индиректних корисника
Укупно за функцију 860
СПОРТ
Награде из буџета за успешне
спортисте
Спортске манифестације
Дотације спортским клубовима
Извори финансирања
Приходи из буџета
Укупно за функцију 810
УСЛУГЕ КУЛТУРЕ
Бојчинско културно лето
5.927.000,00
5.927.000,00
28.642.000,00
19.800.000,00
28.642.000,00
19.800.000,00
48.442.000,00
48.442.000,00
8.862.000,00
1.530.000,00
8.862.000,00
1.530.000,00
0,00
70.000,00
510.000,00
0,00
0,00
70.000,00
510.000,00
0,00
2.000.000,00
20.000,00
20.600.000,00
740.000,00
400.000,00
6.900.000,00
0,00
770.000,00
350.000,00
2.000.000,00
20.000,00
20.600.000,00
740.000,00
400.000,00
6.900.000,00
0,00
770.000,00
350.000,00
25.902.000,00
16.850.000,00
25.902.000,00
16.850.000,00
42.752.000,00
42.752.000,00
1.200.000,00
180.000,00
1.200.000,00
180.000,00
1.380.000,00
1.380.000,00
1.380.000,00
1.380.000,00
1.110.000,00
1.110.000,00
1.110.000,00
1.110.000,00
1.110.000,00
1.110.000,00
10.537.000,00
2.039.000,00
10.537.000,00
2.039.000,00
550.000,00
70.000,00
0,00
0,00
550.000,00
70.000,00
0,00
0,00
1.900.000,00
0,00
11.000.000,00
1.000.000,00
900.000,00
14.684.000,00
1.300.000,00
400.000,00
1.900.000,00
0,00
11.000.000,00
1.000.000,00
900.000,00
14.684.000,00
1.300.000,00
400.000,00
24.380.000,00
20.000.000,00
24.380.000,00
20.000.000,00
44.380.000,00
44.380.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
1.700.000,00
50.000,00
1.700.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
13.500.000,00
Информатор о раду органа Градске општине Сурчин – 30.11.2013. год.
420.000,00
13.920.000,00
77
155
156
157
424
424
481
830
158
159
411
412
160
161
162
163
413
414
415
416
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
421
422
423
424
425
426
482
511
512
515
840
174
481
910
175
176
177
423
424
463
178
179
463
472
Услуге културе
Културне манифестације
Дотације удружењима културе
Извори финансирања
Приходи из буџета
Добровољни трансфери од физичких и
правних лица
Укупно за функцију 820
JП ЗА ИНФОРМИСАЊЕ
Плате и додаци запослених
Социјални допринос на терет
послодавца
Награде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Награде, бонуси и остали посебни
расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговорима
Специјализоване услуге
Текуће поправке
Материјал
Порези и таксе
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Извори финансирања за функцију 830
Приходи из буџета
Приходи од продаје добара и услуга
индиректних корисника
Укупно за функцију 830
ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Дотације верским заједницама
Извори финансирања
Приходи из буџета
Укупно за функцију 840
ПРЕДШКОЛСКО И ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ
Рад одељења за описмењавање
Школски спорт
Текући трансфери
Капитални трансфери
Награде из буџета за образовање
(награде најбољим ученицима )
Извори финансирања за функцију 910
Приходи из буџета
Укупно за функцију 910
УКУПНО РАЗДЕО 1
УКУПНИ РАСХОДИ
400.000,00
2.700.000,00
800.000,00
400.000,00
2.700.000,00
800.000,00
17.400.000,00
17.400.000,00
420.000,00
17.400.000,00
420.000,00
420.000,00
17.820.000,00
4.652.000,00
868.000,00
4.652.000,00
868.000,00
40.000,00
0,00
85.000,00
0,00
40.000,00
0,00
85.000,00
0,00
270.000,00
0,00
6.100.000,00
1.280.000,00
300.000,00
1.000.000,00
160.000,00
0,00
445.000,00
0,00
270.000,00
0,00
6.100.000,00
1.280.000,00
300.000,00
1.000.000,00
160.000,00
0,00
445.000,00
0,00
10.500.000,00
4.700.000,00
10.500.000,00
4.700.000,00
15.200.000,00
15.200.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
2.500.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
2.500.000,00
595.000,00
100.000,00
595.000,00
100.000,00
5.195.000,00
5.195.000,00
743.145.000,00
743.145.000,00
5.195.000,00
5.195.000,00
788.588.742,05
788.588.742,05
15.494.645,64
15.494.645,64
29.949.096,41
29.949.096,41
14. ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.12.2012.године
1. ПЛАН НАБАВКИ ДОБАРА
ред
бр
1
2
3
4
5
НАЗИВ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ
Канцеларијски материјал
Набавка компјутера
Набавка кућних мерно регулациони
сетови Г-4
Набавка тонера, рибона и кертриџа за
потребе ГО Сурчин
Набавка 75 кућних мернорегулационих сетова за потребе ЈП
„Сурчин гас“
процењена
вредност
1.400.000,00
1.100.000,00
700.000,00
конто
врста поступка
426
512
511291
6
6
6
1.000.000,00
426111
6
1.500.000,00
подрачун
840-1404741-70, ек.
класификација 511
6
2. ПЛАН НАБАВКИ УСЛУГА
ред
бр
1
НАЗИВ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ
Одржавање система АОП
процењена
вредност
3.250.000,00
Информатор о раду органа Градске општине Сурчин – 30.11.2013. год.
конто
4232
врста
поступка
6
78
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13.
Припремање и служење хране
Одржавање хигијене у згради ГО Сурчин у
Војвођанској 79
Чишћење објеката 6 месних заједница на тер.
ГО Сурчин
Услуга дежурства у просторијама ГО Сурчин
Набавка услуге доставе писмена-курирски
послови
Набавка услуге помоћних физ.послова
Наб. услуге умножавања и копирања
Услуге стручног надзора
Израда плана детаљне регулације
Одржавање хигијене у згради у Војвођанској
120
Услуга дежурства у згради у Војвођанској ул
120
Израда пројекта парцелације за КП 448 КО
Сурчин
3.300.000,00
3.300.000,00
423
423
6
6
3.300.000,00
423
6
3.300.000,00
3.300.000,00
423
423
6
6
3.300.000,00
2.800.000,00
1.500.000,00
2.350.000,00
1.900.000,00
423
423
424
511451
423
6
3.300.000,00
423911
6
370.000,00
позиција 28
ек.кл. 424631
6
конто
6
6
6
3.ПЛАН НАБАВКИ РАДОВА
ред.
бр.
1
2
3
4
5
6
7
назив јавне набавке
Извођење радова рушења бесправних објеката
Израда плоче за кајакашки клуб у Прогар
Израда трибина и носећих стубова спортске
хале у Добановцима
Израда нових и адаптација постојећих аутоб.
стајалишта
Припрема терена за темеље и плочу спортске
хале у Добановцима
Замена столарије у четири учионице у ОШ
„Стеван Сремац“-Добановци
Извођење грађ.-занатских радова на уређењу
сале за венчања у објекту јавног комуналног
предузећа Сурчин, ул. Војвођанска бр.80., и
извођење грађ.- занатских радова на
преграђивању простора у поткровљу Дома
културе Сурчин, у Сурчину, ул. Војвођанска
бр. 79
процењена
вредност
3.000.000,00
1.100.000,00
3.000.000,00
424911
481911
511293
врста
поступка
6
6
6
2.700.000,00
425620
6
2.200.000,00
511293
6
позиције 174,
економска
класификација
463111.
6
позиција 55,
ек.
класификација
425
6
590.000,00
1.500.000,00
Закључени уговори у 2012. године
Први квартал- 01.01.2012-31.03.2012.Поступци јавних набавки мале вредности
врста предмета јавне
набавке
добра
услуге
радови
укупно
укупан број
закључених
уговора
9
17
6
32
укупна вредност
без ПДВ
(у хиљадама динара)
12.909
49.161
13.142
75.212
ук.вред. закључених
уговора са ПДВ
(у хиљадама динара)
15.233
58.010
15.507
88.750
Други квартал 2012. године-01.04.2012. -30.06.2012- закључени уговори
Поступци јавних набавки мале вредности
врста предмета јавне
набавке
добра
услуге
радови
укупно
укупан број
закључених
уговора
0
2
10
12
укупна вредност
без ПДВ
(у хиљадама динара)
0
3.950
20.236
24.186
ук.вред. закључених
уговора са ПДВ
(у хиљадама динара)
0
4.661
23.878
28.539
Трећи квартал 2012.године-01.07.2012-30.09.212- закључени уговори
Поступци јавних набавки мале вредности
врста предмета јавне
укупан број
укупна вредност
Информатор о раду органа Градске општине Сурчин – 30.11.2013. год.
ук.вред. закључених
79
набавке
закључених
уговора
добра
услуге
радови
укупно
без ПДВ
(у хиљадама динара)
2
0
2
4
уговора са ПДВ
(у хиљадама динара)
2.688
0
4.753
7.441
3.171
0
5.609
8.780
Четврти квартал 2012.године-01.10.2012-31.12.212
Поступци јавних набавки мале вредности
врста предмета јавне
набавке
добра
услуге
радови
укупно
укупан број
закључених
уговора
укупна вредност
без ПДВ
(у хиљадама динара)
2
4
1
7
ук.вред. закључених
уговора са ПДВ
(у хиљадама динара)
2.036
4.239
1.229
7.505
2.444
4.987
1.475
8.906
РЕАЛИЗОВАНИ ПОСТУПЦИ ЈАВНИХ НАБАВКИ У ПЕРИОДУ ОД 01.01.2012. ДО 31.12.2012 године
ред-ни
број
01
02
03
04
05
06
7
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
број
одлуке
IV-08404-01
IV-08-40402
IV-08-40403
IV-08-40404
IV-08-40405
IV-08-40406
IV-08-40407
IV-08-40408
IV-08-40409
IV-08-40410
IV-08-40411
IV-08-40412
IV-08-40413
IV-08-40414
IV-08-40415
IV-08-40416
IV-08-40417
IV-08-40418
IV-08-40419
IV-08404-20
IV-08404-21
IV-08404-22
IV-08404-23
IV-08404-24
IV-08404-25
IV-08-
назив
понуђач
бр.уговора
вредност
израда плана детаљне регулације за центар
Сурчина
одржавање хигијене у згради ГО Сурчин
JUGINUS
401-77
2.320.000,00
DIOGEN
401-78
3.309.000,00
одржавање.хигијене у месним заједницама
ГО Сурчин
услуга дежурства у ГО Сурчин
DIOGEN
401-79
3.260.000,00
DIOGEN
401-80
3.309.000,00
рушење бесправно подигнутих објеката
401-81
374.000,00
услуга хране и пића у ГО Сурчин
LBM GRA
ĐEVINAR
DIOGEN
401-100
3.309.000,00
услуга копирања докумената у ГО Сурчин
DIOGEN
401-101
2.550.000,00
услуга помоћно-физичких послова у ГО
Сурчин
геодетско снимање гасоводне мреже за
Нови Сурчин
израда плоче за кајакашки клуб у Прогару
DIOGEN
401-102
3.306.000,00
GEOMETAR
PROJEKT
TM BRICK-LAYER
401-82
3.100.000,00
401-103
1.060.975,00
набавка кућних мерно-регулационих
сетова Г-4
конструкција трибина за спортску салу у
Добановц.
услуга одржавања система АОП-а у ГО
Сурчин
услуга доставе писмена – курирски пос. у
ГО Сурчин
одржавање хигијене у згради Војвођанској
120 – Сурчин
услуга дежурства у згради Војвођанској
120 – Сурчин
израда 7 нових и адаптација 7 постојећих
аутоб. стајалиш
припрема терена за плочу спортске хале у
Добановц.
уградња алуминијумске браварије за
објекат уз балон халу у Сурчину
набавка канцеларијског
материјала
набавка компјутера
INSA ad
401-104
739.300,00
DULE TRANS
401-105
3.159.000,00
DIOGEN
401-106
3.300.000,00
DIOGEN
401-107
3.309.000,00
DIOGEN
401-108
1.980.000,00
DIOGEN
401-109
3.309.000,00
DINO DRAGO
401-111
2.695.000,00
DULE TRANS
401-112
2.137.200,00
DULE TRANS
401-113
791.450,00
AIGO
BUSINESS
EGO COMPUTERS
LASER
SERVIS
TIM
GRADNJA
GEOMETAR
PROJEKT
ZUGAY
401-173
558.584,60
401-159
600.836,50
401-160
367.554,00
401-174
1.089.737,10
401-239
1.800.000,00
401-282
2.150.000,00
MONT
401-274
3.171.700,00
набавка тонера, рибона
и кертриџа
адаптација сале уз Дом културе у
Петровчићу
геодетско снимање гасоводне мреже у
Прогару
пројектантски надзор над радовима Дома
здравља Сур.
израда тротоара и пешачког моста у
Информатор о раду органа Градске општине Сурчин – 30.11.2013. год.
80
404-26
IV-08-40427
IV-08404-28
IV-08-40429
IV-08-40430
IV-08-40431
IV-08-40432
IV-08-40433
IV-08-40434
IV-08-40435
IV-08-40436
IV-08-40437
IV-08-40438
IV-08-40439
IV-08-40140
IV- O8-40441
IV-08-40442
IV-08-40443
IV-08-40444
IV-08-40444
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
IV-08-40446
IV-08-40447
IV-08-40448
IV-08-40449
IV-08-40450
IV-08-40451
IV-08-40452
IV-08-40453
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
Бољевцима
груби грађевински радови на објек. уз
спортску салу-Доб.
израда фасаде Парохијског дома уз цркву у
Бечмену
израда електро мреже на путу „Сремска
газела“ код укључ. за Бечмен и Прогар
извођење електро радова у ГО Сурчин
TEHNOINŽENJERING
TM BRICKLAYER
MARKONI +
401-311
3.153.736,00
401-312
1.061.180,00
401-401
2.470.000,00
MILOŠ-PROM
401-313
986.250,00
припремни рад. на санацији Дома
пензионера у Бечмену
изградња терена за боћање у насељу Нови
Сурчин
израда тротоара на делу Радничке улице у
Сурчину
конкурс за израду идејног решења
обданишта- локација бечменска станица
израда вововодне мреже у ул Браће
Николић – нас. Кључ
реконструкција простора за описменавање
одраслих
израда носећих стубова спортске сале у
Добаноцима
набавка кока носиља за избегла и расељена
лица
набавка грађевинског мате-ријала за
расељена лица
израда зидова и серклажа спортске сале у
Добановц.
замена столарије у 4 учиони- це у ОШ –
Добановци
набавка лиценци правног информационг
система
замена столарије у 4 учиони-це у ОШ –
Добановци
набавка 75 кућних мерно-регулационих
сетова за „Сурчин гас“
уређење сале за венчање у улици
Војвођанска 80 и преграђивање поткровља
у Дому културе ул. Војвођ.79
услуга физичког обезбеђеља ГО Сурчин и
пословног простора у Војвођанској 120
услуга чишћења,одржавања хигијене у
прост. опш. Сурч.
израда пројекта парцелације за КП 448 КО
Сурчин
набавка ограва за избегла и расељена лица
на територији ГО Сурчин
штампа и израда путоказа општ. Сурчин
и3Д рекламе са натписом општина Сурч.
набавка новогодишњих пакетића
MELG
401339
401-341
3.310.657,00
401-342
1.361.600,00
изнајмљивање озвучења и расвете са
људством за дочек 2013. године
изнајмљивање кровне консрукције и бине
за дочек 2013.године
TM BRICKLAYER
MONT
668.056,00
500.000,00
TEXVOD
401-402
748.250,00
MELG
401-429
3.304.307,00
DULE TRANS
401-475
2.577.400,00
ČERI -KONCEPT
401-481
463.320,00
GRAND-TRADE
401-482
2.224.397,08
DULE TRANS
401-483
2.176.090,00
обустављен
PARAGRAF CO
71.000,00
LMJ TRADE
401-575
587.400,00
INSA AD
401-579
1.449.000,00
LMJ TRADE
401-581
1.229.529,50
GEM
SECURITY
PRIME
C&S DOO
STYLE
POINT
GAVRA
STR
ASTERIKS I
OBELIKS
PILOT TOY
401-576
1.357.440,00
401-577
2.052.000,00
401-582
329.960,00
4041-585
277.777,78
401-618
330.621,00
401-621
SB STUDIO
401-622
396.000,00
са ПДВ-ом
200.000,00
SUNSEAKER
401-623
150.000,00
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2013 ГОДИНУ
Ред.
бр
Предмет
набавке
Процењена вредност
(без ПДВ-а)
Врста
поступка
Оквирно
време
покретања
поступка
1.600.000,00
6
1.500.000,00
6
2.000.000,00
6
jaнуар
2013
јануар
2013
први квартал
2013
ДОБРА
1.
2.
3.
Канцеларијски
материјал
Набавка компјутера и рачунарске
опреме
Набавк кућних мерно регул. сетова Г4
за ЈП „Сурчин гас“
Информатор о раду органа Градске општине Сурчин – 30.11.2013. год.
81
4.
1.000.000,00
6
1.000.000,00
6
3.400.000,00
6
3.400.000,00
6
1.500.000,00
6
јануар
2013
10
Чишћење и одржавање хигијене у
згради ГО Сурчин
Чишћење и одржавање хигијене у
просторијама месних заједница на
територији општине Сурчин
Чишћењеи одржавање хиг. у посл
простор. у Војвођанској 120,
Бр.Пухаловић 34Б и Сали за венчања у
Војвођанској 80
Услуга обезбеђења
5.600.000,00
6
11.
Кол центар
800.000,00
6
јануар
2013
јануар
2013
1.000.000,00
6
6.
Наб.водо и електро материјала за
текуће одржавање
Набавка тонера, рибона и кертриџа
јануар
2013
јануар
2013
УСЛУГЕ
7.
8.
9.
јануар
2013
јануар
2013
РАДОВИ
12.
Радови рушења бесправних објеката и
уклањање привремених објеката
Информатор о раду органа Градске општине Сурчин – 30.11.2013. год.
фебруар
82
ИЗВЕШТАЈИ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У 2013. Години
Први квартал 2013. Год.-01.01.-31.03.2013.год.-Поступци јавних набавки мале вредности
врста предмета јавне
укупан број
укупна вредност
ук.вред. закључених
набавке
закључених
без ПДВ
уговора са ПДВ
уговора
(у хиљадама динара)
(у хиљадама динара)
добра
услуге
радови
укупно
1
4
0
5
1.600
13.590
0
15.190
1.920
16.308
0
18.228
Други квартал 2013. gод.- 01.04.-30.06.2013.год.Поступци јавних набавки мале вредности
врста предмета јавне набавке
добра
услуге
радови
укупно
укупан број
закључених
уговора
2
1
1
3
укупна вредност
без ПДВ
(у хиљадама динара)
2.500
120
1.000
3.620
ук.вред. закључених уговора са
ПДВ
(у хиљадама динара)
3.000
144
1.200
4344
Трећи квартал 2013. Године-01.07.-30.09.2013. године
У трећем кварталу 2013. године није било уговора закључених у отвореним поступцима и поступцима
јавне набавке мале вредности.
Поступци- набавки на које се закон не примењује-по члану 39. Став 2 Закона о јавним набавкама
врста предмета јавне набавке
укупан број
закључених
уговора
2
Проц.вредност
Закључених
уговора
(у хиљ.дин)
465
укупна.вред.
закључених
уговора без ПДВ
(у хиљ.дин)
353
укупна.вред.
закључених
уговора без ПДВ
(у хиљ.дин)
424
39.2-набавке испод доњег
лимита за јавне набавке мале
вредности
укупно
2
465
353
424
Спроведени поступци јавних набавки 2013. године
ред.
број
01
02
03
број
одлуке
IV-08404-01
IV-08404-02
IV-08404-03
назив
услуга физичког обезбеђења ГО
Сурч. и пословног простора
услуга одржавања хигијене у ГО
Сурчин
услуга одржавање хигијене у
пореској управи и сали за венч.
понуђач
број
уговора
вредност
401-23
401-26
5.429.760,00
3.360.000,00
401-27
1.440.000,00
GEM SECURITY
PRIME
C.&.S.
PRIME
C.&.S.
Информатор о раду органа Градске општине Сурчин – 30.11.2013. год.
83
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
IV-08404-04
IV-08404-05
IV-08404-06
IV-08404-07
IV-08404-08
IV-08404-09
IV-08404-10
IV-08404-11
IV-08404-12
IV-08404-13
IV-08404-14
IV-08404-15
IV-08404-16
IV-08
404-17
IV-08
404-18
услуга одржавање хигијене у
месним заједницама ГО Сурч.
штампање рекламног матер. са
знаком ГО Сурчин за сајам туриз.
набавка канцеларијског материјала
за потребе ГО Сурчин
рушење бесправних објеката и
уклањање привремених објеката
набавка тонера за потребе ГО
Сурчин
набавка компјутера и рачунарске
опреме за потребе ГО Сурчин
набавка услуге кол центра између
грађана и ГО Сурчин
израда и монтажа сте-лажа за
регистраторе
Поступак набавке није спроведен
PRIME
C.&.S.
RZ
advertising
TP
STEP
TRIO
MAKSIMUM
BETACO-MMERC
401-28
3.360.000,00
401-24
328.274,00
401-60
1.600.000,00
401-71
1.000.000,00
401-72
1.000.000,00
LIST
COMPUTERS
INVICTUS
MEDIA
HOBEL
401-90
1.500.000,00
401-91
180.000,00
401-63
115.000,00
набавка и монтажа два клима
уређаја у услужном центру
наб. услуге хитне пом. на маниф.
„Бојчинско културно лето“
изнајмљивање технике за расв. и
озв. на ман. „Бојчинско култ.
лето“
сузбијање комараца на локацији
манифест. „Бојчинско култ. лето“
Набавка књиге графичких
стандарда ГО Сурчин
набавка плочица за инвентар и
идентифи-кационих путоказа
APSOLUTNA
NULA
BEL
MEDIC
SB STUDIO
AGENCIJA
401-119
136.640,00
401-103
273.000,00
401-104
309.519,28
EKOS
DDD
ASTERIX I
OBELIX
ASTERIX I
OBELIX
401-106
672.000,00
401-161
273.000,00
401-186
80.550,00
Подаци о јавним набавкама који нису наведени у Информатору о раду органа Градске општине
Сурчин, могу се преузети са портала www.nabavke.com.
15. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ
Градска општина Сурчин од оснивања до момента ажурирања овог Информатора није добијала
средства државне помоћи из буџета Републике Србије.
16. ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА
Укупан број запослених на неодређено време у Управи градске општине сурчин на
дан ажурирања Информатора о раду органа Градске општине Сурчин је 88 (84
извршилаца и 4 постављена лица у Управи), док је број запослених на одређено време – 6 .
У Градској општини има укупно 17 изабраних и постављених лица (јер још нису постављени
заменик секретара скупштине, и један помоћник Председника градске општине), тако да је укупан
број изабраних, постављених и запослених на неодређено и одређено време у Градској општини
Сурчин 111 ( изабраних, постављених и запослених на неодређено време и запослених на одређено
време).
СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ У ОРГАНИМА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ У ОКТОБРУ 2013. ГОДИНЕ
- УПРАВА - према стручној спреми:
1. VII степен стручне спреме.............
31 ...... запослена;
2. VI
„
„
„ .............
6 ......
„
;
3. V
„
„
„
............
- ......
„
;
4. IV
„
„
„ ............. 43 ......
„
;
5. III
„
„
„ .... .........
4 ......
„
;
- ЗАПОСЛЕНИ НА НЕОДРЕЂЕНО
84 …..
„
.
- ПОСТАВЉЕНА ЛИЦА - УПРАВА.
4......
„
.
УКУПНО УПРАВА
88______________.
- УКУПНО УПРАВА-неодређ.
- ОСТАЛИ ОРГАНИ:
- НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
УКУПНО У ГО:
____ _
88
(84 запос. на неодређ. + 4 постављена лица);
17
( изабрана и постављена лица );
5
(запослени у Управи на одређено време
110 (изаб.пост.и запос. неодр. и зап. на одређено
_ 33 одборника
2__ (инвалида рада)
Информатор о раду органа Градске општине Сурчин – 30.11.2013. год.
84
СВЕ УКУПНО
___
145
запослених, изабраних и постављених
Бруто основице за обрачун плата за изабрана, постављена и запослена лица износе:
1. за изабрана лица ........................................ 15.313,21 динара;
2. за постављена лица ...................................... 3.295,51 динара;
3. за запослена лица ..........................................3.593,78 динара.
ПРЕГЛЕД КОЕФИЦИЈЕНАТА И БРУТО ОСНОВИЦА
1. ЗА ИЗАБРАНА И ПОСТАВЉЕНА ЛИЦА У 2013.
Радно место
Коефицијент
Председник ГО
10,50
Заменик председн.ГО
10,35
Председник Скупш.ГО
10,50
Зам. предс. Скупш. ГО
10,35
Члан већа ГО
9,46
Помоћник председ. ГО
41,09
Начелник управе ГО
45,70
Заменик нач. управе
44,75
Секретар Скупштине
41,09
Заменик секрет.Скупш.
38,90
Јавни правобранилац
39,81
2. ЗА ЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2013. ГОДИНИ
Звања и занимања
Коефицијент
Самос.струч. сарадник
22,17
Виши стручни сарадник
20,89
Стручни сарадник
Виши сарадник
Сарадник и ВКВ
Виши референт
Референт
КВ рад. возач, домар
Основица
15.313,21
„
„
„
„
3.295,51
„
„
„
„
„
Основица
3.593,78
„
19,93
18,02
17,06
16,31
15,46
13,83
„
„
„
„
„
„
Бруто основице за обрачун плата за изабрана, постављена и запослена лица износе:
1. за изабрана лица ........................................ 15.313,21 динара;
2. за постављена лица ...................................... 3.295,51 динара;
3. за запослена лица ..........................................3.593,78 динара.
18. ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА
Пописом покретне и непокретне имовине и усклађивањем затеченог стања на терену са
књиговодственим стањем у главној књизи трезора , констатована је имовина и инвестиције са следећим
вредностима на дан 31.12.2012. године
Конто
011125 – Остале пословне зграде
011132 – Ресторани и одмаралишта
011133 – Складиште,силоси,гараже
011141 - Аутопутеви, мост., надво. и тунели
011145 - Остали саобраћајни објекти
011151 - Водовод
011192-Комуникациони и елек. водови
011193 - Спортски и рекреациони објекти
011194 - Установе културе
011211 - Опрема за копнени саобраћај
011212 - Пловни објекти
011215 - Остала опрема
011221 - Канцеларијска опрема
011222 - Рацунарска опрема
011223 - Комуникациона опрема
набавна вредност
40.242.915,21
7.717.624,19
18.306.374,53
24.407.766,65
72.076.523,30
91.407.878,83
4.888.577,60
118.570.062,57
27.709.394,81
5.535.197,86
21.044.146,00
3.088.196,50
15.785.882.49
9.284.586.54
4.697.336.60
отписaна вредност
4.352.567.78
385.881.20
1.546.117.28
2.365.062.66
6.987.387.23
4.379.960.86
37.349.431.31
2.770.939.48
2.517.733.25
10.726.263.44
3.088.196.50
7.120.531.56
8.365.887.21
4.100.274.22
Информатор о раду органа Градске општине Сурчин – 30.11.2013. год.
садашња вредност
35.890.347.43
7.331.742.99
16.760.257.25
22.042.703.99
65.089.136.07
87.027.917.97
4.888.577,60
81.220.631.26
24.938.455.33
3.017.464.61
10.317.882.56
8.665.350.93
918.699.33
597.062.38
85
11.535.342.62
011224 - Електронска и фото. опрема
8.629.423.50
2.905.919.12
5.091.930.65
011225 - Опрема за дом. и угоститељство
2.026.220.55
3.065.710.10
211.086.24
011231 - Опрема за пољопривреду
176.708.88
34.377.36
3.396.088.08
011263 - Опрема за културу
752.768.73
2.643.319.35
332.478.14
011281 - Опрема за јавну безбедност
311.162.99
21.315.15
4.395.132.46
011292 - Моторна опрема
2.270.732.96
2.124.399.50
40.833,02
011293 - Непокретна опрема
37.770.53
3.062.49
169.312,21
011294 - Немоторизовани алати
131.873.73
37.438.48
6.138.675,89
011311 - Остала непокретна опрема
2.378.836.40
3.759.839.49
13.290.91
011321 - Компјутерски софтвер
13.290.91
1.029.927,00
011328 - Остала нематеријал.осн. средства
785.579.28
244.347.22
53.158.055,00
014111 - Пољопривредно земљиште
53.158.055.00
348.962.151,69
014112 - Грађевинско земљиште
348.962.151.69
273.084.658,40
014115 - Остало земљ.и придр. водене повр.
273.084.658.40
168.349,83
014311 - Шума
168.349.83
939.783,84
016111 - Компјутерски софтвери
939.783.89
116.900,00
016121 - Уметничка дела
26.098.34
90.801.61
38.324.339,83
016161 - Остала нематеријал. осн. средства
12.495.716.14
25.828.623.69
1.211.870.799.49
УКУПНО:
127.032.200.76
1.084.838.598,73
Конто
набавна вредност
садашња вредност
015112- Пословне зграде и други грађевински
215.924.425.04
215.924.425.04
објекти у припреми
015113-Саобраћајни објекти у припреми
22.756.668.65
22.756.668.65
015114-Водоводна инфраструктура у припреми
8.563.138.21
8.563.138.21
015115- Други објекти у припреми
362.902.034.24
362.902.034.74
015126- Опрема за образовање,науку,културу и
41.428.998.37
41.428.998.37
спорт у припреми
015161- Земљиште у припреми
29.766.204.82
29.766.204.82
016181- Нематеријална имовина у припреми
8.040.734.42
8.040.734.42
689.382.203.75
689.382.203.75
УКУПНО:
18. ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА
Информације (подаци) који су примљени и настали у раду Општине обрађују се у складу са
прописима о канцеларијском пословању.
Канцеларијско пословање обухвата: примање, прегледање, распоређивање, евидентирање,
достављање у рад и отпремање поште, административно-техничко обрађивање аката, архивирање и
чување архивираних предмета, излучивање безвредног регистратурског материјала и предају
архивске грађе надлежном архиву (Архив града Београда), као и праћење ефикасности и ажурности
рада органа Општине.
Информације (подаци) чувају се у штампаном и електронском облику.
Сви носачи информација (података) чувају се у писарници и архиви.
У архиви се чувају завршени (архивирани) предмети, евиденција о предметима, као и остали
регистратурски материјал до предаје надлежном архиву или до његовог уништења на основу
писмене сагласности Архива града Београда.
У Општини се налази архивска грађа и регистратурски материјал настао у периоду од 2004.год.
С обзиром да је до 2004. године Сурчин био у саставу Градске општине Земун, део архиве
налази се у оквиру архиве Градске општине Земун, а преузимање исте биће реализовано након
потписивања деобног биланса између градских општина Земун и Сурчин.
Информатор о раду органа Градске општине Сурчин – 30.11.2013. год.
86
19. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ
Списак свих врста информација које су настале у раду и у вези са радом органа Општине,
налази се у писарници Општине. Информације којима располажу органи Општине су: збирка прописа,
општа акта, издата мишљења, записници са седница, решења, одлуке, жалбе, закључени уговори,
тонски и видео снимци са догађаја у организацији органа, дописи грађана, примљена електронска
пошта, понуде за јавне набавке и јавни позиви, документа о извршеним плаћањима, документа
запослених, документација о спроведеним конкурсима, службене белешке, представке грађана, и сл.
20. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА ОРГАНИ
ОПШТИНЕ ОМОГУЋАВАЈУ ПРИСТУП
Све информације (подаци, предмети) који настају у раду Општине, доступни су на увид
грађанима и правним лицима у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног
значаја и Законом о општем управном поступку.
21. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП
ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
Корисник односно тражилац информације може бити сваки грађанин и правно лице.
Захтев за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја тражилац нформације
може поднети писменим путем или усмено.
Тражилац подноси писмени захтев за остваривање права на слободан приступ информацијама
од јавног значаја, органу Општине који располаже наведеним информацијама.
Захтев мора садржати: назив органа, што прецизнији опис информације која се тражи, друге
податке који олакшавају проналажење тражене информације, име, презиме и адресу тражиоца
информације.
Овлашћено лице за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног
значаја је Мирјана Јоцковић запослена у кабинету Председника, тел. 8443-272, e-mail:
[email protected]
Писмени захтев се може поднети и лично на шалтеру писарнице, или преко поште.
Тражилац се може обратити и усменим захтевом који се саопштава на записник који води
овлашћено лице за слободан приступ информацијама од јавног значаја.
Тражилац од органа Општине може да захтева да му се достави обавештење о траженој
информацији, да му се омогући увид у документ који садржи тражену информацију, да му се изда
копија тог документа, уз накнаду нужних трошкова, у складу са Законом.
Орган Општине дужан је да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема
захтева, тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид документ који садржи
тражену информацију, односно изда му или достави копију тог документа уз накнаду трошкова.
Ако се захтев односи на информацију за коју се може претпоставити да је од значаја за
заштиту живота или слободе неког лица, односно за угрожавање или заштиту здравља
становништва и животне средине, орган мора да обавести тражиоца о поседовању те информације,
да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, односно да му изда копију тог
документа најкасније у року од 48 сати од пријема захтева.
Ако орган власти није у могућности, из оправданих разлога, да у року од 15 дана од дана
пријема захтева, обавести тражиоца о поседовању информације, и стави му на увид документ који
садржи тражену информацију, као и да му изда, односно достави копију тог документа, дужан је да о
Информатор о раду органа Градске општине Сурчин – 30.11.2013. год.
87
томе одмах обавести тражиоца и одреди накнадни рок, који не може бити дужи од 40 дана од дана
пријема захтева.
Увид у документ који садржи тражену информацију је бесплатан.
Издавање копије документа који садржи тражену информацију издаје се уз обавезу тражиоца да
плати накнаду нужних трошкова израде копије.
Код достављања копије документа поштом, наплаћују се и трошкови достављања према
трошковнику који прописује Влада Републике Србије.
Ослобођени од обавезе плаћања накнаде за издавање копије документа који садржи тражену
информацију су: новинари, када копију документа захтевају ради обављања свог позива; удружења за
заштиту људских права, када копију документа захтевају ради остваривања циљева удружења и сва
лица када се тражена информација односи на угрожавање, односно заштиту здравља становништва и
животне средине, осим у случајевима ако се ради о информацији која је већ објављена у средствима
јавног информисања.
Ако орган одбије захтев тражиоца за достављање информације од јавног значаја, о томе доноси
решење, на које тражилац има право жалбе Поверенику за информације од јавног значаја, ул.
Светозара Марковића бр. 42, Београд, у року од 15 дана од дана достављања решења.
22) ФОРМА ЗАХТЕВА
за приступ информацији од јавног значаја
ГРАДСКА ОПШТИНА СУРЧИН
________________________
( назив органа)
Сурчин
Војвођанска 79
ПРЕДМЕТ: Захтев за ____________________
На основу члана 15. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја
(«Службени гласник РС » бр. 120/04), молим да ми орган Градске општине Сурчин ______________
(назив органа) достави обавештење о следећој информацији:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
1. обавештење да ли поседује тражену информацију;
2.увид у документ који садржи тражену информацију;
3копију документа који садржи тражену информацију;
4. достављање копије документа који садржи тражену информацију: поштом, електронском поштом,
факсом на број ____________ или на други начин
________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________(навести што
прецизнији опис информације која се тражи, као и друге податке који олакшавају
проналажење тражене информације, и заокружити број од 1. до 4.).
_________________________________
Тражилац информације (име и презиме)
________________________________
(адреса и телефон)
У Сурчину,___________________
Информатор о раду органа Градске општине Сурчин – 30.11.2013. год.
88
23. ФОРМА ЖАЛБЕ
Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
када орган власти НИЈЕ ПОСТУПИО у законском року (ћутање органа), или НИЈЕ
ПОСТУПИО У ЦЕЛОСТИ по захтеву тражиоца информације, тражилац информације може
поднети жалбу Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.
ПОВЕРЕНИКУ ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ
Адреса за пошту: Београд
Немањина 22-26
У складу са чланом 22. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја
подносим:
Ж А Л Б У
против
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
(навести назив органа власти)
због тога што орган власти ___________________________________________
није поступио /није поступио у целости у законском року (подвући због чега се изјављује жалба)
по мом захтеву за остваривање права у вези са информацијом __________________________________
коју сам тражио/ла од тог органа дана ...................... године, а којим сам тражио/ла да ми се у складу са
Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја омогући обавештење о
________________________________________________________________________________________,
увид-копија документа ____________________________________________________________________.
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................. (навести податке о захтеву и подацима који се траже )
На основу изнетог, предлажем да Повереник уважи моју жалбу и омогући ми остваривање
права у вези са наведеном информацијом.
Уз жалбу достављам копију захтева са доказом о предаји надлежном органу власти и одговор
органа ( уколико је одговор достављен, а није задовољавајући).
Напомена: Код жалбе због непоступања по захтеву у целости, треба приложити и добијени одговор
органа.
У .............................
дана .............. године
Информатор о раду органа Градске општине Сурчин – 30.11.2013. год.
.............................................................
подносилац жалбе/име и презиме
...........................................................
адреса
.............................................................
други подаци за контакт
89
24. ФОРМА ТУЖБЕ ПРОТИВ РЕШЕЊА ПОВЕРЕНИКА
УПРАВНИ СУД
Београд
емањина 9
ТУЖИЛАЦ:_______________________________
ТУЖЕНИ:________________________________
Против решења Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
број:_________ од ___________, на основу члана 27. став 1. Закона о слободном приступу
информацијама од јавног значаја (Сл. гласник РС“ бр. 120/04. 54/07, 104/09 и 36/10), члана 14. став 1. и
члана 18. став 1. Закона о управним споровима („Сл. гласник РС“ број 111/09), у законском року,
подносим
ТУЖБУ
Због тога што:
1) у акту није уопште или није правилно примењен закон, други пропис или општи акт;
2) је акт донео ненадлежни орган;
3) у поступку доношења акта није поступљено по правилима поступка;
4) је чињенично стање непотпуно или нетачно утврђено или ако је из утврђених чињеница изведен
неправилан закључак у погледу чињеничног стања;
5) је у акту који је донет по слободној оцени, орган прекорачио границе законског овлашћења или ако
такав акт није донет у складу са циљем у којем је овлашћење дато
Образложење
Решењем Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
број:_________ од ___________ одбијена је моја жалба коју сам поднео због повреде права на приступ
информацијама од јавног значаја као неоснован.
(Образложити због чега је решење незаконито)
Како је наведеним решењем тужиоцу ускраћено уставно и законско право на приступ траженим
информацијама, тужилац п р е д л а ж е да Управни суд поднету тужбу уважи и поништи решење
Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности број:_________ од
___________.
Прилог: Решење Повереника за информације
од јавног значаја и заштиту података
о личности бр._________ од _______.
У _______________ дана ___________године
___________________________
Тужилац/име и презиме,назив
_________________________
адреса, седиште
________________________
потпис
Информатор о раду органа Градске општине Сурчин – 30.11.2013. год.
90
25. ШЕМА ПОСТУПКА
..
Информатор о раду органа Градске општине Сурчин – 30.11.2013. год.
91
26. ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
a.
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ СУРЧИН
- МЗ Сурчин – Сурчин, Војвођанска 79 телефон број - 8443-760;
- МЗ Добановци – Добановци, Маршала Тита 2, телефон број - 8465-110 и 8465-111;
- МЗ Јаково – Јаково, Војвођанска 9, телефон број - 8416-557 и 8416-747;
- МЗ Бољевци – Бољевци, Браће Веселиновић 2, телефон број - 8403-449 и 8403-450;
- МЗ Прогар – Прогар, 12. августа 1, телефон број - 8427-138 и 8427-137;
- МЗ Бечмен – Бечмен, 11 октобра 4, телефон број - 8438-344;
- МЗ Петровчић – Петровчић, Душана Вукасовића 1, телефон број - 8438-461;
- МЗ Нови Сурчин – Сучин, Војвођанска 412а, телефон број - 063-1298-972;
- МЗ Радио Фар – Сурчин, Милана Коњовића 1, телефон број – 063-2340-21.
2) ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАДСКА ОПШТИНА СУРЧИН
1) ЈП „СУРЧИН“ – Јавно предузеће за обављање комуналних и других делатности од општег
интереса за грађане ГО Сурчин, Војвођанска 80, Сурчин, телефон број 8441-638;
2) ЈП „АГРАР-СУРЧИН“ - Војвођанска 80, Сурчин, телефон број 8443-769;
3) ЈП ЗА ТУРИЗАМ – Косовска 2, Сурчин, телефон број 8440-206;
4) ЈП „СУРЧИН-ГАС“ – Јавно предузеће за обављање послова на изградњи гасоводне мреже и
дистрибуцији гаса - Косовска 2, Сурчин, телефон број 8440-271;
5) ЈП „ЗА ИНФОРМИСАЊЕ – СУРЧИН“- Војвођанска 79, Сурчин, телефон број 8444-008;
6) ЈП ЗА КУЛТУРУ И СПОРТ - Косовска 2, Сурчин, телефон број 8441-091.
3) “ОСНОВНЕ ШКОЛЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН
1) ОШ "Вук Караџић"- Сурчин, Братства-јединства 1, телефон број 8440-120, факс 8440-124;
2) ОШ "22. октобар" - Сурчин, Mаршала Тита 8, телефон број 8440-132, факс 8440-511;
3) ОШ "Стеван Сремац"- Добановци, Маршала Тита 4, телефон број 8465-645;
4) ОШ "Вожд Карађорђе" - Јаково, Бољевачка 2, телефон број 011/8416-714, 011/8416-439;
5) ОШ "Бранко Радичевић"- Бољевци, Браће Кокар 5, телефон број 8403-170;
- Прогар, Момира Пуцаревића 2, телефон број 8427-076;
6) ОШ "Душан Вукасовић – Диоген "– Бечмен, 11. октобра 36, телефон број 8438-217;
– Петровчић, Душана Вукасовића 5, телефон 8438- 460.
4) ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН
Предшколска установа: „Сурчин“ – Сурчин, Братства јединства број 2;
телефони број: 8440-506, 6555-777; факс 8465-988;
Одељења: 1. "Дуга", Сурчин, Братства јединства 2, телефон број: 8440-506;
2. "Патуљак", Добановци, Београдска 20, телефон број 8465-420;
3. "Ластавица", Јаково, Бољевачка 2, телефон број 8416-757;
4. "Бамби", Бечмен, 11. октобра 36, телефон број 8438-709;
5. "Бранко Радичевић", Бољевци, Браће Кокер 5, телефон број 8403-454;
6. "Бранко Радичевић", Прогар, Момира Пуцаревића 2, телефон: 8427-076;
7. "Душан Вукасовић - Диоген", Петровчић, Душана Вукасовића 5, 8438- 460.
5) УСТАНОВЕ И ОБЈЕКТИ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ
1. Библиотека града Београда „Свети Сава“ – Одељење Сурчин;
2. Дом културе - Сурчин – у изградњи;
3. Дом културе – Петровчић;
4. Летња позорница – Прогар;
5. Клуб Рома – Сурчин.
Информатор о раду органа Градске општине Сурчин – 30.11.2013. год.
92
Културено-уметничка друштва
1. КУД "Диоген", Сурчин;
2. КУД "Будућност", Добановци;
3. КУД "Шафарик", Добановци;
4. КУД "Срем", Јаково;
5. КУД "Бранко Радичевић", Бољевци;
6. КУД "Слаткович", Бољевци.
6) СПОРТСКИ И РЕКРЕАЦИОНИ ОБЈЕКТИ
1. Наутичко село – Бољевци;
2. Трим-стаза – Прогар;
3. Спортски терени, дечија игралишта.
7) СПОРТСКИ КЛУБОВИ
Фудбалски клубови
ФК "Јединство"
– Сурчин;
ФК "Доминус"
– Сурчин;
ФК "Будућност"
– Добановци;
ФК "Срем"
– Јаково;
ФК "Бољевци"
– Бољевци;
ФК "Посавац"
– Бољевци;
ФК "Шумадинац" – Бечмен;
ФК "Борац"
- Прогар;
ФК "Петровчић"
- Петровчић.
Коњички клубови
Коњички клуб "Стремен" – Јаково;
Коњички клуб " Добановци "–Добановци;
Коњички клуб "Бојчин" - Прогар.
Одбојкашки клубови
ОК "Метеор"
– Сурчин;
ОК "Ставор"
– Јаково.
Карате клубови
Карате клуб „Сурчин“ – Сурчин;
Карате клуб „Зуки“ - Сурчин.
Атлетски клуб " Сурчин " – Сурчин;
Кајакашки клуб " Марина"- Прогар;
Кошаркашки клуб "Сурчин"-Сурчин;
Клуб стрелаца "Вожд " – Јаково.
8) ЦРКВЕ И МАНАСТИРИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН
1) Манастир Фенек, Јаково;
2) Српсака православна црква – Храм св. Преподобне матере Параскеве, Сурчин;
3) Српсака православна црква – Храм оца Николаја, Добановци;
4) Српсака православна црква – Храм Вазнесења Господњег, Јаково;
5) Српсака православна црква – Храм светог Саве, Бечмен;
6) Српсака православна црква – Храм светог Јована Претече, Бечмен;
7) Српсака православна црква – Храм Преподобне матере Параскеве, Бољевци;
8) Српсака православна црква – Св. Архангел Гаврило, Прогар;
9) Римокатоличка црква "Свето тројство", Сурчин;
10) Словачка евангелистичка црква Добановци;
11) Словачка евангелистичка а.в.црквена општина Бољевци;
12) Црква «Св. Јован Крститељ», Петровчић;
9) ИСПОСТАВЕ РЕПУБЛИЧКИХ И ГРАДСКИХ ОРГАНА У СУРЧИНУ
1. Завод за здравствено осигурање – испостава Сурчин, Косовска 2, телефон 8440-600;
2. Центар за социјални рад – Одељење Сурчин, Косовска 2 телефон 8442-913;
3. Национална служба за запошљавање – испостава Сурчин, Косовска 2, телефон 8443-508;
4. Републички геодетски завод – Служба за катастар непокретности Сурчин, Косовска br. 2,
телефон 8440-405;
5. Управа јавних прихода града Београда – Одељење Сурчин, Војвођанска 120, телефон 8443-754 и
8443-756;
6. Пореска управа – Експозитура Сурчин, Војвођанска 120, телефон 8443-657;
6. Организација црвеног крста – Сурчин, Косовска 2, телефон, 8442-781.
Сурчин, 30. Новембар 2013. године.
Информатор о раду органа Градске општине Сурчин – 30.11.2013. год.
93
Download

Република Србија