СЛУЖБЕНИ
ГЛАСНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
22.12.2011.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Година XLIII Број 8
Број 8 - Страна 1
ПОЖАРЕВАЦ
22.12.2011.
ГРАД ПОЖАРЕВАЦ
1
На основу члана 43. став 1. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС“ бр. 54/09, 73/10
и 101/10) и члана 27. став 1. тачка 2) Статута града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 9/09 пречишћен текст), Скупштина града По­
жа­рев­ца, на седници одржаној 22.12.2011. године,
донела је
ОДЛУКУ
О БУЏЕТУ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА 2012.
ГОДИНУ
Члан 1.
годину (у даљем тексту: буџет), њено извршење,
начин финансирања дефицита, управљање јавним
дугом, коришћење донација и коришћење сопствених прихода корисника буџетских средстава.
I
ОПШТИ ДЕО
Члан 2.
Рачун прихода и примања, расхода и издатака и
рачун финансирања града Пожаревца за 2012. годину (у даљем тексту: буџет), састоје се од:
Овом одлуком уређују се приходи и примања,
расходи и издаци буџета града Пожаревца за 2012.
Опис
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА
Износ
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (кл. 7+8)
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему:
- буџетска средства
- сопствени приходи
- донације
2.553.779.167,00
2.551.179.167,00
2.357.696.605,00
193.482.562,00
0,00
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 8)
2.600.000,00
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (кл. 4+5)
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему:
- текући буџетски расходи
- расходи из сопствених прихода
- донације
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5) у чему:
- текући буџетски издаци
- издаци из сопствених прихода
- донације
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (кл. 7+8) - (кл. 4+5)
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) категорија 62
Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92 осим 9211, 9221, 9219,
9227, 9228)
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (7+8) - (4+5) +(92–62)
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
2.930.657.077,00
2.542.466.517,00
2.335.286.375,00
207.180.142,00
0,00
388.190.560,00
384.871.560,00
3.319.000,00
0,00
-376.877.910,00
0,00
14.776.580,00
-362.101.330,00
Страна 2 - Број 8
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Опис
22.12.2011.
4.300.00,00
0,00
441.281.330,00
83.480.000,00
Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део 62)
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ
0,00
362.101.330,00
Приходи и примања који представљају буџетска средства утврђени су у следећим износима у рачуну прихода и примања:
Опис
Економска
класификација
Буџет за
2012. годину
1
2
3
I ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
Текући приходи
7
2.357.696.605,00
7
1.884.607.375,00
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке
711
1.466.520.000,00
1.2. Порез на наслеђе и поклоне
7133
13.500.000,00
1.3. Порез на пренос апсолутних права
7134
47.500.000,00
1.4. Накнаде:
714
- Годишња накнада за моторна и друга возила
714514
- Накнада за промену намене и закуп пољопривредниог земљишта
7145
900.000,00
- Накнада за загађивање животне средине
7145
203.647.375,00
- Накнада за коришћење шума и шумског земљишта
741526
1.5. Трансфери од других нивоа власти
733
132.840.000,00
7
473.089.230,00
2.1. Порез на имовину
713
153.000.000,00
2.3. Локалне комуналне таксе
714,716,741,742
140.829.230,00
2.4. Локалне административне таксе
7422
2.5. Боравишна такса
714552
2.6. Накнаде:
714,741,742
- Посебна накнада за унапређење и заштиту животне средине
714562
120.000,00
- Накнада за коришћење градског грађевинског земљишта
741534
23.500.000,00
- Накнада за уређивање грађевинског земљишта
742253
30.000.000,00
2.7. Камате
7411
55.200.000,00
1. Уступљени приходи
2. Изворни приходи
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Број 8 - Страна 3
Расходи и издаци буџета утврђују се у следећим износима у рачуну расхода и издатака:
Износ
Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)
Примања од задуживања (категорија 91)
Неутрошена средства из претходних година
Издаци за отплату главнице дуга (61)
22.12.2011.
17.500.000,00
2.200.000,00
30.180.000,00
650.000,00
2.8. Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације 742
jединице локалне самоуправе
16.500.000,00
2.9. Приходи од новчаних казни за прекршаје
743
11.010.000,00
2.10. Мешовити и неодређени приходи
7451
12.100.000,00
Примања од задуживања и продаје финансијске имовине
9
4.300.000,00
2.11. Примања од продаје домаћих акција
921
4.300.000,00
Опис
Економска
класификација
Буџет за
2012. годину
1
2
3
II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
Текући расходи:
1. Расходи за запослене
- Плате и додаци запослених
- Социјални доприноси на терет послодавца
- Накнаде у натури
- Социјална давања запосленима
- Накнада трошкова за запослене
- Награде запосленима и остали посебни расходи
- Одборнички додатак
2. Коришћење услуга и роба
- Стални трошкови
- Трошкови путовања
- Услуге по уговору
- Специјализоване услуге
- Текуће поправке и одржавање
- Материјал
3. Отплата камата и пратећи трошкови задуживања
- Отплата домаћих камата
4. Субвенције
- Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама
- Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама
- Субвенције приватним предузећима
5. Дотације и трансфери
- Трансфер Градској општини Костолац
- Текући трансфери осталим нивоима власти
- Капитални трансфери осталим нивоима власти
- Остале дотације и трансфери
6. Социјално осигурање и социјална заштита
- Накнада за социјалну заштиту из буџета
7. Остали расходи
- Дотације невладиним организацијама
- Порези, обавезне таксе и казне
- Новчане казне и пенали по решењу судова
- Накнада штете за повреде и штету насталу услед елементарних непогода
- Накнаде штете за повреду или штету нанету од државних органа
8. Резерве
- Средства резерве
Издаци за нефинансијску имовину:
9. Основна средства
- Зграде и грађевински објекти
- Машине и опрема
- Остале некретнине и опрема
4
41
411
412
413
414
415
416
417
42
421
422
423
424
425
426
44
441
45
2.335.286.375,00
524.757.315,00
384.721.480,00
68.861.250,00
4.893.275,00
5.937.690,00
7.139.800,00
53.203.820,00
0,00
574.398.240,00
212.104.290,00
36.677.535,00
121.176.932,00
67.217.133,00
106.990.700,00
30.231.650,00
17.570.000,00
17.570.000,00
407.407.690,00
4511
65.303.800,00
4512
335.603.890,00
454
46
463
4631
4632
465
47
472
48
481
482
483
6.500.000,00
604.739.080,00
122.917.850,00
151.261.010,00
327.636.220,00
2.924.000,00
46.408.800,00
46.408.800,00
131.005.250,00
112.121.620,00
12.322.250,00
6.491.380,00
484
60.000,00
485
49
499
5
51
511
512
513
10.000,00
29.000.000,00
29.000.000,00
384.871.560,00
384.871.560,00
316.053.080,00
59.594.820,00
500.000,00
Страна 4 - Број 8
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
22.12.2011.
Опис
Економска
класификација
1
2
- Култивисана имовина
- Нематеријална имовина
Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине:
12. Отплата главнице
- Отплата главнице домаћим кредиторима
Буџет за
2012. годину
3
4.500.000,00
4.223.660,00
83.120.000,00
83.120.000,00
83.120.000,00
514
515
6
61
611
Примања и издаци утврђују се у Рачуну финансирања у следећим износима:
Опис
Износ
Нето финансирање
Примања од продаје финансијске имовине и задуживања
Примања од продаје финансијске имовине
Примања од задуживања
Пренета неутрошена средства из ранијих година
Издаци за отплату главнице примљених кредита
Отплата главнице домаћим кредиторима
Отплата главнице страним кредиторима
Члан 3.
Буџет за 2012. годину састоји се од:
1)прихода и примања у износу од
2.553.779.167,00 динара;
2)расхода
и
издатака
у
износу
од
2.930.657.077,00 динара;
3)буџетског
дефицита
у
износу
од
376.877.910,00 динара;
Укупна средства за финансирање буџетског де­­­­­фи­­­­­ци­­­­­та из члана 1. ове одлуке у износу од
376.877.910,00, обезбедиће се из неутрошених
сред­­­­­­ста­­­­ва из прет­ход­них го­дина.
Члан 4.
Средства текуће буџетске резерве планирају се у
буџету града у износу од 20.000.000,00 динара.
Средства из става 1. овог члана користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације, или за сврхе за које се у току године покаже
да апропријације нису биле довољне.
Градско веће, на предлог Одељења за привреду
и финансије и Одељења за друштвене делатности
Градске управе града Пожаревца, доноси одлуку о
употреби средстава текуће буџетске резерве.
Одобрена средства по овом основу представљају повећање апропријације директних корисника за
362.101.330,00
19.076.580,00
19.076.580,00
0,00
441.281.330,00
83.480.000,00
83.480.000,00
0,00
одређене намене и исказују се на одговарајућој економској класификацији за које су средства усмерена.
Члан 5.
Средства сталне буџетске резерве планирају се у
буџету града у износу од 9.000.000,00 динара и користе се у складу са чланом 70. Закона о буџетском
систему.
Градско веће одлучује о коришћењу средстава сталне резерве буџета за намене утврђене у члану 70. Закона о буџетском систему, у појединачним
случајевима до износа од 10% планираног износа у
овој Одлуци, а по предлогу Одељења за привреду и
финансије Градске управе града Пожаревца.
За прописане намене из става 2. овог члана које у појединачним случајевима прелазе износ пре­­
ко 10% планираног износа сталне буџетске резер­ве,
од­лу­ку о коришћењу ових средстава доноси Скуп­
шти­на града.
Члан 6.
Приходи и примања који представљају средства
буџета града Пожаревца за 2012. годину у укупном
износу од 3.014.137.077,00 динара по врстама, односно економским класификацијама, утврђени су у
следећим износима:
Економска
ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
ласификација
1
2
А)
ПОРЕЗИ:
711
Порез на доходак, добит и капиталне добитке
Износ
3
1.964.516.605
1.466.520.000
22.12.2011.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Број 8 - Страна 5
Економска
ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
ласификација
1
2
711111
Порез на зараде
Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно
711121
оствареним нето приходима
Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушал711122
но одређеном нето приходу
711143
Порез на приходе од непокретности
711145
Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари
711147
Порез на земљиште
711148
Порез на приходе од непокретности по решењу Пореске управе
711161
Порез на приходе од осигурања лица
711191
Порез на друге приходе
711193
Порез на приходе професионалних спортиста и спортских стручњака
713
Порез на имовину
713121
Порез на имовину од физичких лица
713122
Порез на имовину од правних лица
713311
Порези на заоставштину, наслеђе и поклон
713421
Порези на пренос апсолутних права на непокретности
Порези на пренос апсолутних права на половним моторним возилима и
713423
пловним објектима
714
Порез на добра и услуге
714421
Комунална такса за приређивање програма у угоститељским објектима
714400
Комунална такса за коришћење рекламних паноа
Комунална такса за држање моторних, друмских и прикључних возила,
714513
осим пољопривредних возила и машина
714514
Годишња накнада за друмска моторна возила, тракторе и прикључна возила
714543
Накнада за промену намене земљишта
714547
Накнада за загађивање животне средине
714549
Накнада за емисију SO2, NO2, прашкастих материја и одложеног отпада
714552
Боравишна такса
714560
Општинске и градске накнаде
716
Други порези
716111
Комунална такса за истицање фирми на пословни простор
Б)
ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
733
Трансфери од другог нивоа власти
733141
Ненаменски трансфери
В)
ДРУГИ ПРИХОДИ
741
Приходи од имовине
741141
Камата на средства буџета града
741152
Приходи од камата на средства корисника буџета
741511
Накнада за коришћење минералних сировина
741526
Накнада за коришћење шума и шумског земљишта
741534
Накнада за коришћење грађевинског земљишта
741530 осим Комуналне таксе за коришћење простора
741534
742
Приходи од продаје добара и услуга
Приходи од давања у закуп, односно коришћење непокретности у
742142
државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог
буџета
742143
Приход од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова
742241
Локалне административне таксе
Износ
3
1.315.000.000
23.000.000
21.800.000
20.000.000
1.900.000
9.200.000
4.500.000
20.000
68.500.000
2.600.000
214.000.000
76.000.000
77.000.000
13.500.000
34.000.000
13.500.000
247.996.605
179.230
1.000.000
24.000.000
17.500.000
900.000
6.600.000
197.047.375
650.000
120.000
36.000.000
36.000.000
252.040.000
132.840.000
132.840.000
260.340.000
95.350.000
55.000.000
200.000
64.000.000
2.200.000
23.500.000
5.650.000
86.680.000
30.000.000
10.000.000
180.000
Страна 6 - Број 8
Економска
ласификација
1
742253
742341
743
745
900000
920000
311700
733
733141
742
742141
742142
742372
744
744141
745
745141
823
823141
921
921641
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
22.12.2011.
Износ
2
3
Накнада за уређивање грађевинског земљишта
30.000.000
Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације градова
16.500.000
Новчане казне и одузета имовинска корист
11.010.000
Мешовити и неодређени приходи
12.100.000
УКУПНО ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (КЛАСА 7 )
2.357.696.605
ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ
4.300.000
ИМОВИНЕ (КЛАСА 9)
Примања од продаје финансијске имовине
4.300.000
УКУПНО ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (КЛАСА 7+8+9)
2.361.996.605
Пренета неутрошена средства из ранијих година
441.281.330
СОПСТВЕНИ И ДРУГИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
Трансфери од другог нивоа власти
18.176.612
Ненаменски трансфери
18.176.612
Приходи од продаје добара и услуга
151.431.540
Приходи од продаје добара или услуга од стране тржишних организација у
141.012.340
корист нивоа градова
Приходи од давања у закуп, односно коришћење непокретности у државној
9.289.400
својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета
Приходи индиректних корисника буџета локалне самоуправе који се оства1.129.800
рују додатним активностима
Трансфери од другог нивоа власти
15.055.100
Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист ни15.055.100
воа градова
Мешовити и неодређени приходи
8.819.310
Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа градова
8.819.310
Примања од продаје непокретности
2.600.000
Примања од продаје робе за даљу продају продају у корист нивоа градова
2.600.000
Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским
14.776.580
институцијама
Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист нивоа
14.776.580
градова
УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (КЛАСА 7+8+9)
3.014.137.077
Члан 7.
Укупни расходи и издаци буџета за 2012. годину, по основним наменама, утврђени су у следећим износима:
Издаци из
Eкон.
Средства
из
будодатних
Укупна
ВРСТА РАСХОДА
кл.
џета
прихода буџ.
средства
корисника
41 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
524.757.315,00 48.292.486,00 573.049.801,00
411 Плате, додаци и накнаде запослених
384.721.480,00 33.465.023,00 418.186.503,00
412 Социјални доприноси на терет послодавца
68.861.250,00
6.878.963,00
75.740.213,00
413 Накнада у натури
4.893.275,00
397.000,00
5.290.275,00
414 Социјална давања запосленима
5.937.690,00
1.772.500,00
7.710.190,00
415 Накнаде за запослене
7.139.800,00
594.500,00
7.734.300,00
416 Награде, бонуси и остали посебни расходи
53.203.820,00
5.184.500,00
58.388.320,00
42 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА
574.398.240,00 128.129.941,00 702.528.181,00
421 Стални трошкови
212.104.290,00 29.482.886,00 241.587.176,00
22.12.2011.
Eкон.
кл.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ВРСТА РАСХОДА
422
423
424
425
426
43
431
44
441
45
451
454
46
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА
Употреба основних средстава
ОТПЛАТА КАМАТА
Отплате домаћих камата
СУБВЕНЦИЈЕ
Субвенције нефинанс. корпорацијама
Субвенције приватним предузећима
ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
463
Донације и трансфери осталим нивоима власти
465
Остале дотације и трансфери
47
472
48
СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ
Накнаде за социјалну заштиту
ОСТАЛИ ИЗДАЦИ
Донације невладиним организацијама
и удружењима
Порези, обавезне таксе и казне
Казне по судским решењима
Накнада штете за повреде или штету
насталу услед елементарних непогода
Накнада штете за повреде или
штете нанете од стране држ. органа
СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ
Стална резерва
Текућа резерва
ОСНОВНА СРЕДСТВА
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Остале некретнине и опрема
Култивисана имовина
Нематеријална имовина
ЗАЛИХЕ
Залихе робе за даљу продају
ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ
Отплата главнице домаћим кредиторима
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
481
482
483
484
485
49
499
499
51
511
512
513
514
515
52
523
61
611
II
ПОСЕБАН ДЕО
Члан 8.
Средства буџета, у укупном износу од
2.803.277.935,00 динара исказаних у колони 7 по-
Број 8 - Страна 7
Издаци из
Средства из будодатних
џета
прихода буџ.
корисника
36.677.535,00
3.637.566,00
121.176.932,00 11.005.329,00
67.217.133,00
7.735.925,00
106.990.700,00 20.176.195,00
30.231.650,00 56.092.040,00
0,00
2.131.875,00
0,00
2.131.875,00
17.570.000,00
84.000,00
17.570.000,00
84.000,00
407.407.690,00 14.776.580,00
400.907.690,00 14.776.580,00
6.500.000,00
0,00
604.739.080,00 12.382.000,00
Укупна
средства
40.315.101,00
132.182.261,00
74.953.058,00
127.166.895,00
86.323.690,00
2.131.875,00
2.131.875,00
17.654.000,00
17.654.000,00
422.184.270,00
415.684.270,00
6.500.000,00
617.121.080,00
601.815.080,00
12.382.000,00
614.197.080,00
2.924.000,00
0,00
2.924.000,00
46.408.800,00
46.408.800,00
131.005.250,00
0,00
0,00
1.383.260,00
46.408.800,00
46.408.800,00
132.388.510,00
112.121.620,00
28.600,00
112.150.220,00
12.322.250,00
6.491.380,00
1.204.660,00
150.000,00
13.526.910,00
6.641.380,00
60.000,00
0,00
60.000,00
10.000,00
0,00
10.000,00
29.000.000,00
0,00
29.000.000,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
384.871.560,00
2.569.000,00 387.440.560,00
316.053.080,00
320.000,00 316.373.080,00
59.594.820,00
2.049.000,00
61.643.820,00
500.000,00
0,00
500.000,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
4.223.660,00
200.000,00
4.423.660,00
0,00
750.000,00
750.000,00
0,00
750.000,00
750.000,00
83.120.000,00
360.000,00
83.480.000,00
83.120.000,00
360.000,00
83.480.000,00
2.803.277.935,00 210.859.142,00 3.014.137.077,00
себног дела буџета, и средства прихода из осталих
извора директних и индиректних корисника средстава буџета, у укупном износу од 210.859.142,00
динара исказаних у колони 8 посебног дела буџета,
распоређују се по корисницима и то:
Раздео
2
1
1.1.
2
Раздео
1
1
Глава
Глава
Функција
110
070
040
3
423
511
29
30
424
421
422
423
426
25
26
27
28
31
481
511
23
24
511
22
6
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа
Стална резерва
Текућа резерва
Отплата главнице домаћим кредиторима
Извори финансирања за функцију 110:
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110
Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту
Рушење бесправно зиданих објеката
Уређење простора у Улици Даворјанке Пауновић, Лењиновој и Воје
Дулића
Поплочавање тротоара у Улици Даворјанке Пауновић, Лењиновој и
Воје Дулића
Извори финансирања за функцију 160:
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160
Вишенаменски развојни пројекти
Акциони план за унапређење положаја старијих лица
Учешће града у реализацији Акционог плана за унапређење положаја старијих лица
Локални акциони план за младе
Стални трошкови
Трошкови путовања
Учешће града у реализацији Локалног акционог плана за младе
Материјал
Планска документација
Израда Регионалног плана управљања отпадом
Израда планских докумената у вези Закона о планирању
Извори финансирања за функцију 474:
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474
Заштита животне средине некласификоване на другом месту
Накнада стрелцима противградне заштите
Опис
6
ГРАДОНАЧЕЛНИК И ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИК И ГРАДСКО ВЕЋЕ
Породица и деца
Накнаде из буџета за децу и породицу
Накнаде из буџета за децу и породицу:
- накнада за прворођено дете и рефундација трошкова вртића
за треће дете
- накнада породици у којој се роде близанци, тројке или четворке
Извори финансирања за функцију 040:
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040
Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на
другом месту
Остале накнаде из буџета - једнократна помоћ
Извори финансирања за функцију 070:
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 070
Извршни и законодавни органи, финансирање и фискални послови и спољни послови
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодаваца
Социјална давања запосленима
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Отплата домаћих камата
4512 - Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Порези, обавезне таксе и казне
Средства буџетске резерве:
Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.200.000,00
21.200.000,00
11.000.000,00
11.000.000,00
11.000.000,00
6.167.600,00
1.104.000,00
50.000,00
32.170.000,00
1.000.000,00
30.875.000,00
21.140.000,00
200.000,00
17.570.000,00
62.000.000,00
800.000,00
1.200.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
17.138.140,00
17.138.140,00
1.100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000.000,00
7.854.640,00
273.000,00
100.000,00
1.244.000,00
391.500,00
0,00
0,00
0,00
4.000.000,00
4.000.000,00
1.275.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000.000,00
1.500.000,00
500.000,00
286.416.600,00
286.416.600,00
10.000,00
9.000.000,00
20.000.000,00
83.120.000,00
8
Средства
из осталих
извора
0,00
16.100.000,00
Средства
из буџета
0,00
5.100.000,00
8
Средства
из осталих
извора
1.100.000,00
17.138.140,00
17.138.140,00
6.000.000,00
7.854.640,00
273.000,00
100.000,00
1.244.000,00
391.500,00
1.275.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00
500.000,00
286.416.600,00
286.416.600,00
9
10.000,00
9.000.000,00
20.000.000,00
83.120.000,00
Укупно
10.000,00
6.167.600,00
1.104.000,00
50.000,00
32.170.000,00
1.000.000,00
30.875.000,00
21.140.000,00
200.000,00
17.570.000,00
62.000.000,00
800.000,00
1.200.000,00
11.000.000,00
11.000.000,00
11.000.000,00
21.200.000,00
21.200.000,00
16.100.000,00
5.100.000,00
9
Укупно
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
560
474
424
5
485
499
499
611
21
4
17
18
19
20
484
411
412
414
421
422
423
424
426
441
451
472
482
472
472
472
16
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
3
2
1
5
Средства
из буџета
22.12.2011.
160
3
Позиција
4
Опис
22.12.2011.
Функција
Економска
класификација
Позиција
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Економска
класификација
Страна 8 - Број 8
Број 8 - Страна 9
2
1
Функција
911
810
730
070
620
3
012
010
481
50
481
47
481
481
481
46
6
Извори финансирања за функцију 911:
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 911
Основно образовање
Превоз ученика у основном образовању
Смештај и превоз деце са сметњама у развоју
Извори финансирања за функцију 912:
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 912
Средње образовање
Превоз ученика у средњем образовању - 30% учешће града
Извори финансирања за функцију 920:
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1.1.
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА,
УДРУЖЕЊИМА И ПРОЈЕКТИМА
Болест и инвалидност
Друштво за церебралну парализу Пожаревац
Међуопштинско удружење дистрофичара - Смедерево
Друштво за помоћ ментално недовољно развијеним и аутистичним
лицима града Пожаревца
Дотације за децу оболелу од тешких болести (малигних обољења)
Извори финансирања за функцију 010:
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 010
Инвалидност
Међуопштинска организација савеза слепих Србије - Пожаревац
Међуопштинско удружење глувих и наглувих Пожаревац
Међуопштинска организација савеза цивилних инвалида рата Србије
-Пожаревац
Извори финансирања за функцију 012:
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.600.000,00
5.600.000,00
97.500,00
248.000,00
345.500,00
345.500,00
65.000.000,00
65.000.000,00
65.000.000,00
7.200.000,00
7.200.000,00
7.200.000,00
1.077.900,00
3.100.000,00
91.523.240,00
20.934.900,00
0,00
0,00
0,00
380.000,00
1.710.000,00
1.710.000,00
0,00
0,00
28.600,00
28.600,00
1.560.000,00
1.560.000,00
800.000,00
530.000,00
28.600,00
0,00
0,00
430.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
5.000.000,00
570.636.280,00
830.000,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
30.000.000,00
30.000.000,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.000.000,00
4.000.000,00
116.636.040,00
116.636.040,00
8
Средства
из осталих
извора
0,00
5.600.000,00
Средства
из буџета
0,00
0,00
1.100.000,00
1.100.000,00
8
1.710.000,00
1.710.000,00
380.000,00
800.000,00
530.000,00
1.588.600,00
1.588.600,00
28.600,00
430.000,00
830.000,00
300.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
570.636.280,00
5.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
26.000.000,00
4.000.000,00
116.636.040,00
116.636.040,00
9
Укупно
1.077.900,00
3.100.000,00
91.523.240,00
20.934.900,00
7.200.000,00
7.200.000,00
7.200.000,00
65.000.000,00
65.000.000,00
65.000.000,00
345.500,00
345.500,00
97.500,00
248.000,00
5.600.000,00
5.600.000,00
5.600.000,00
1.100.000,00
1.100.000,00
9
Укупно
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
48
49
481
481
422
422
472
5
44
45
43
41
42
4
Опис
6
Извори финансирања за функцију 560:
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560
Развој заједнице
4541 - Текуће субвенције за самозапошљавање
Извори финансирања за функцију 620:
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620
Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на
другом месту
Учешће града у реализацији Локалног акционог плана за унапређење
положаја избеглих и интерно-расељених лица за период 2009-2012:
Обезбеђење 6 пакета грађевинског материјала - 97.500,00 динара;
Oткуп 8 сеоских домаћинстава - 248.000,00 динара
Извори финансирања за функцију 070:
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 070
Болничке услуге
Завршетак грађевинских радова и опремања нове болничке зграде - I
фаза - учешће града
Извори финансирања за функцију 710:
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 710
Услуге рекреације и спорта
Отворени спортски терени-уређење простора
Извори финансирања за функцију 810:
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810
Предшколско образовање
Набавка дидактичког материјала за дечији вртић у МЗ “Бурјан“
Уређење терена око дечијег вртића у МЗ „Бурјан”
Изградња дечијег вртића у МЗ „Чачалица”
Набавка опреме за дечији вртић у МЗ „Бурјан“
Средства
из осталих
извора
22.12.2011.
920
912
3
426
511
511
512
511
451
426
511
454
5
37
38
39
40
36
35
33
34
32
4
Средства
из буџета
22.12.2011.
1.2.
2
1
Раздео
Раздео
Глава
Глава
Позиција
Позиција
Опис
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Функција
Економска
класификација
Економска
класификација
Страна 10 - Број 8
Број 8 - Страна 11
940
840
820
810
3
481
481
65
66
71
70
481
481
481
481
481
481
64
67
68
69
481
5
63
4
481
481
481
481
481
481
481
481
481
481
62
58
59
60
61
57
55
56
54
53
481
481
5
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 710
Услуге рекреације и спорта
Дотације спортским организацијама
Спортски клубови - рефундација трошкова коришћења Спортске хале
у Пожаревцу
Дотације за омладински спорт
Рефундација трошкова исхране спортиста Црвеном крсту
Извори финансирања за функцију 810:
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810
Услуге културе
Фондација “Пожаревачки мир 1718” града Пожаревца
Дотације културно-уметничким друштвима
Дотације за суфинансирање програма/пројекта у култури - Конкурс
Извори финансирања за функцију 820:
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820
Верске и друге услуге заједнице
Дотације верским заједницама
Извори финансирања за функцију 840:
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840
Високо образовање
Висока техничка школа у Пожаревцу
Извори финансирања за функцију 940:
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 940
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1.2.
Извори финансирања за раздео 1:
01 Приходи из буџета
УКУПНО РАЗДЕО 1
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
6
Опис
6
Старост
Удружење пензионера града Пожаревца
Градска организација инвалида рада Пожаревац
Извори финансирања за функцију 020:
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 020
Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на
другом месту
Црвени крст - Народна кухиња
Извори финансирања за функцију 070:
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 070
Извршни и законодавни органи, финансирање и фискални послови и спољни послови
Општински одбор СУБНОР-а Пожаревац
Извори финансирања за функцију 110:
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110
Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту
Учешће града у програмима НВО и Удружења - Конкурс
Финансирање програма “Социорехабилитациони клуб за младе”
Финансирање програма “Помоћ у кући за стара лица и особе са инвалидитетом”
Ромски едукативни центар у Пожаревцу
Регионална канцеларија Националног Савета Рома за браничевски округ
Опште удружење предузетника “Слога” Пожаревац
Савез друштава инжењера и техничара Пожаревац
Извори финансирања за функцију 160:
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160
Болничке услуге
Дотације здравству
Извори финансирања за функцију 710:
01 Приходи из буџета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.502.440,00
7.502.440,00
7.502.440,00
320.000,00
320.000,00
320.000,00
1.500.000,00
1.146.900,00
2.266.320,00
1.800.000,00
1.530.000,00
1.000.000,00
300.000,00
9.543.220,00
9.543.220,00
500.000,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
28.600,00
28.600,00
28.600,00
147.840,00
147.840,00
102.263.500,00
672.899.780,00
672.899.780,00
0,00
0,00
1.000.000,00
1.000.000,00
147.840,00
0,00
0,00
0,00
6.580.000,00
6.580.000,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
68.000.000,00
68.000.000,00
3.080.000,00
1.500.000,00
2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000.000,00
4.450.000,00
5.550.000,00
52.000.000,00
500.000,00
8
Средства
из осталих
извора
0,00
0,00
5.400.000,00
5.400.000,00
Средства
из буџета
0,00
0,00
4.200.000,00
1.200.000,00
8
Средства
из осталих
извора
672.928.380,00
672.928.380,00
147.840,00
147.840,00
102.292.100,00
147.840,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
6.580.000,00
6.580.000,00
3.080.000,00
1.500.000,00
2.000.000,00
68.000.000,00
68.000.000,00
6.000.000,00
4.450.000,00
5.550.000,00
52.000.000,00
9
500.000,00
Укупно
500.000,00
500.000,00
9.543.220,00
9.543.220,00
1.800.000,00
1.530.000,00
1.000.000,00
300.000,00
2.266.320,00
1.500.000,00
1.146.900,00
320.000,00
320.000,00
320.000,00
7.502.440,00
7.502.440,00
7.502.440,00
5.400.000,00
5.400.000,00
4.200.000,00
1.200.000,00
9
Укупно
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
2.1.
2
1
730
160
110
070
4
Функција
51
52
Позиција
3
020
Средства
из буџета
22.12.2011.
2
2
1
Раздео
Раздео
Глава
Глава
Опис
22.12.2011.
Функција
Економска
класификација
Позиција
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Економска
класификација
Страна 12 - Број 8
Број 8 - Страна 13
Раздео
2
1
2.3.
2.2.
2
Раздео
1
Глава
Глава
Функција
430
160
110
3
820
630
451
451
451
93
94
451
451
451
451
451
5
92
90
91
88
89
87
4
451
416
421
422
423
426
411
412
413
414
422
423
426
481
463
86
81
82
83
84
85
72
73
74
75
76
77
78
79
80
5
6
Извори финансирања за функцију 430:
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430
Остале делатности
ЈП “Љубичево”
4511-Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима
Извори финансирања за функцију 470:
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 470
Управљање отпадом
ЈКП “Комуналне службе”
4511-Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима
4512-Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима
Извори финансирања за функцију 510:
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 510
Водоснабдевање
ЈКП “Водовод и канализација”
4511-Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима
4512-Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима
Извори финансирања за функцију 630:
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 630
Услуге културе
Организациони одбор ЉКИ
4511-Текуће субвенције јавним нефинансијским организацијама
КД “Кнез Михаило”
4511-Текуће субвенције јавним нефинансијским организацијама
Меморијални аеро - митинг Љубиша Величковић-Костолац
4511-Текуће субвенције јавним нефинансијским организацијама
Извори финансирања за функцију 820:
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820
Опис
6
Извршни и законодавни органи, финансирање и фискални послови и спољни послови
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Материјал
Дотације политичким странкама
Трансфер Градској општини Костолац
Извори финансирања за функцију 110:
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2.1.
ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту
Награде, бонуси и остали расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Материјал
Извори финансирања за функцију 160:
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2.2.
СУБВЕНЦИЈЕ ГРАДСКИМ ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА
И ГРАДСКИМ МАНИФЕСТАЦИЈАМА
Гориво и енергија
ЈП “Топлификација” Пожаревац
4512-Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
0,00
550.000,00
9.900.000,00
9.900.000,00
0,00
9.900.000,00
9.900.000,00
550.000,00
850.000,00
8.500.000,00
3.215.000,00
3.215.000,00
2.500.000,00
715.000,00
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
850.000,00
0,00
0,00
0,00
3.215.000,00
3.215.000,00
8.500.000,00
0,00
0,00
0.00
86.387.210,00
0,00
0,00
86.387.210,00
2.500.000,00
715.000,00
11.900.000,00
74.487.210,00
19.679.400,00
19.679.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.679.400,00
19.679.400,00
19.679.400,00
10.000.000,00
10.000.000,00
9
Укупно
10.000.000,00
10.187.500,00
10.187.500,00
10.187.500,00
8.750.000,00
250.000,00
62.500,00
375.000,00
750.000,00
174,984,950.00
12,382,000.00
187.366.950,00
187.366.950,00
7.648.090,00
1.369.010,00
0,00
50.000,00
350.000,00
36.650.000,00
100.000,00
5.900.000,00
135.299.850,00
9
Укупно
11.900.000,00
74.487.210,00
0,00
0,00
0,00
19.679.400,00
10.000.000,00
10.000.000,00
8
Средства
из осталих
извора
0,00
0,00
0,00
10.187.500,00
10.187.500,00
10.187.500,00
Средства
из буџета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.382.000,00
12.382.000,00
12.382.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.382.000,00
8
Средства
из осталих
извора
8.750.000,00
250.000,00
62.500,00
375.000,00
750.000,00
174.984.950,00
174.984.950,00
174,984,950.00
7.648.090,00
1.369.010,00
0,00
50.000,00
350.000,00
36.650.000,00
100.000,00
5.900.000,00
122.917.850,00
Средства
из буџета
22.12.2011.
510
470
3
Позиција
4
Опис
22.12.2011.
Функција
Економска
класификација
Позиција
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Економска
класификација
Страна 14 - Број 8
Број 8 - Страна 15
Раздео
530
160
3
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
4
110
111
112
113
114
115
411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
511
512
5
465
482
483
511
512
515
411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
Остале дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе и казне
Новчане казне по судским решењима
Згрaде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Извори финансирања за функцију 130:
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.1.
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Награде, бонуси и остали расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Згрaде и грађевински објекти
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 160:
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.2.
ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Смањење загађености
6
Опис
454
97
451
451
Услуге емитовања и издаваштва
ЈП “Радио Пожаревац”
4511-Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима
4512-Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима
Извори финансирања за функцију 830:
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830
Развој заједнице
Регионална развојна агенција
4541-Текуће субвенције приватним предузећима
Извори финансирања за функцију 620:
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2.3.
Извори финансирања за раздео 2:
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи
УКУПНО РАЗДЕО 2
ОРГАН УПРАВЕ
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Опште услуге
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Награде, бонуси и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
6
5
0,00
0,00
0,00
0,00
900.000,00
900.000,00
900.000,00
144.053.610,00
17.738.740,00
17.738.740,00
17,738,740.00
5.859.150,00
1.048.840,00
77.040,00
11.940,00
99.180,00
2.398.050,00
3.321.840,00
30.000,00
1.098.040,00
705.000,00
753.400,00
345.940,00
1.930.320,00
60.000,00
261.888.940,00
261.888.940,00
261.888.940,00
2.000.000,00
10.418.500,00
1.000.000,00
5.000,00
6.548.250,00
3.223.660,00
Средства
из буџета
109.074.240,00
19.524.290,00
1.470.000,00
1.920.000,00
3.700.000,00
36.912.000,00
32.768.000,00
1.515.000,00
12.910.000,00
200.000,00
4.715.000,00
13.985.000,00
329.226.060,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
353.400,00
353.400,00
353.400,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54.000,00
3.000,00
74.400,00
0,00
192.000,00
10.000,00
8
Средства
из осталих
извора
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.382.000,00
12.382.000,00
0,00
0,00
13.972.000,00
13.972.000,00
329,226,060.00
0,00
0,00
8
Средства
из осталих
извора
13.672.000,00
300.000,00
Средства
из буџета
17,738,740.00
353,400.00
18.092.140,00
18.092.140,00
5.859.150,00
1.048.840,00
77.040,00
11.940,00
99.180,00
2.398.050,00
3.375.840,00
33.000,00
1.172.440,00
705.000,00
945.400,00
355.940,00
1.930.320,00
80.000,00
261.888.940,00
261.888.940,00
261.888.940,00
9
2.000.000,00
10.418.500,00
1.000.000,00
5.000,00
6.548.250,00
3.223.660,00
Укупно
109.074.240,00
19.524.290,00
1.470.000,00
1.920.000,00
3.700.000,00
36.912.000,00
32.768.000,00
1.515.000,00
12.910.000,00
200.000,00
4.715.000,00
13.985.000,00
329,226,060.00
12,382,000.00
341.608.060,00
900.000,00
900.000,00
144.053.610,00
900.000,00
13.972.000,00
13.972.000,00
13.672.000,00
300.000,00
9
Укупно
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
3.3.
130
620
95
96
4
Функција
3
830
Опис
22.12.2011.
3.2.
2
3.1.
2
1
3
1
Позиција
Позиција
Глава
Раздео
22.12.2011.
Глава
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Функција
Економска
класификација
Економска
класификација
Страна 16 - Број 8
Број 8 - Страна 17
Раздео
Функција
820
980
421
3
810
3
421
422
423
451
451
421
423
472
136
137
138
139
140
141
142
143
165
166
167
168
411
412
413
414
5
411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
441
465
482
483
511
512
515
523
611
5
451
463
481
511
512
515
Позиција
Позиција
4
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
Економска
класификација
Економска
класификација
4
130
131
132
133
134
135
6
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Награде, бонуси и остали расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Отплата камата домаћим пословним банкама
Остале дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе и казне
Новчане казне по судским решењима
Згрaде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Залихе робе за даљу продају
Отплата главнице кредита
Извори финансирања за функцију 820:
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.5.
ФИЗИЧКА КУЛТУРА
Услуге рекреације и спорта
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Опис
6
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама
Донације и трансфери осталим нивоима власти
Дотације невладиним организацијама
Згрaде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Извори финансирања за функцију 530:
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 530
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.3.
ГРАДСКИ ФОНДОВИ
Аграрни фонд
Пољопривреда
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
4511 - Текуће субвенције за пољопривреду
4512 - Капиталне субвенције за пољопривреду
Извори финансирања за функцију 421:
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421
Фонд за доделу стипенидија
Образовање некласификовано на другом месту
Стални трошкови
Услуге по уговору
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Извори финансирања за функцију 980:
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.4.
КУЛТУРА
Услуге културе
Опис
0,00
0,00
14.776.580,00
50.000,00
388.000,00
9.105.000,00
9.543.000,00
9.543.000,00
26.522.000,00
15.900.000,00
2.846.100,00
70.000,00
600.000,00
25.137.267,00
25.137.267,00
25.137.267,00
17.398.310,00
3.114.300,00
70.000,00
600.000,00
134,147,705.00
25,137,267.00
159.284.972,00
159.284.972,00
9
68.125.835,00
12.194.519,00
947.635,00
2.469.770,00
976.350,00
1.187.810,00
16.317.984,00
3.427.035,00
24.695.402,00
14.206.333,00
2.947.970,00
4.593.929,00
84.000,00
300.000,00
736.400,00
150.000,00
300.000,00
5.014.000,00
200.000,00
50.000,00
360.000,00
Укупно
9.543.000,00
9.543.000,00
41.298.580,00
50.000,00
388.000,00
9.105.000,00
16,979,000.00
14,776,580.00
31.755.580,00
100.000,00
60.000,00
4.065.000,00
7.652.400,00
19.878.180,00
471.463.470,00
471.463.470,00
471.463.470,00
9
118.000.080,00
317.780.270,00
2.683.120,00
15.000.000,00
17.000.000,00
1.000.000,00
Укупно
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
1.498.310,00
268.200,00
0,00
0,00
134.147.705,00
134.147.705,00
134,147,705.00
65.547.150,00
11.732.930,00
620.635,00
1.627.270,00
931.850,00
680.810,00
12.720.410,00
1.797.035,00
17.679.032,00
11.796.333,00
1.800.470,00
2.603.180,00
0,00
300.000,00
10.600,00
0,00
300.000,00
4.000.000,00
0,00
0,00
0,00
8
2.578.685,00
461.589,00
327.000,00
842.500,00
44.500,00
507.000,00
3.597.574,00
1.630.000,00
7.016.370,00
2.410.000,00
1.147.500,00
1.990.749,00
84.000,00
0,00
725.800,00
150.000,00
0,00
1.014.000,00
200.000,00
50.000,00
360.000,00
Средства
из осталих
извора
0,00
0,00
0,00
16.979.000,00
Средства
из буџета
14.776.580,00
14.776.580,00
16,979,000.00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.776.580,00
100.000,00
60.000,00
4.065.000,00
7.652.400,00
5.101.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8
Средства
из осталих
извора
471.463.470,00
471.463.470,00
471.463.470,00
118.000.080,00
317.780.270,00
2.683.120,00
15.000.000,00
17.000.000,00
1.000.000,00
Средства
из буџета
22.12.2011.
3.6.
2
3.5.
3.4.
2
1
1
Глава
Раздео
22.12.2011.
Глава
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Функција
Страна 18 - Број 8
Број 8 - Страна 19
Раздео
Функција
911
3
620
3
411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
465
482
483
484
511
512
513
514
5
426
431
482
5
415
416
421
422
423
424
425
426
431
472
482
511
512
523
Позиција
Позиција
4
194
195
196
Економска
класификација
Економска
класификација
4
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
Материјал
Aмортизација некретнина и опреме
Порези, обавезне таксе и казне
Извори финансирања за функцију 911:
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 911
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.7.
ЈП “ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА”
Развој заједнице
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Награде, бонуси и остали расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјалнизоване услуге
Текуће одржавање
Материјал
Остале дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе и казне
Новчане казне по судским решењима
Накнада штете за повреде или штету насталу услед елемент. непогода
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Остале некретнине и опрема
Култивисана имовина
Извори финансирања за функцију 620:
01 Приходи из буџета
04 Сопствени прихода
6
Опис
Накнаде за запослене
Награде, бонуси и остали расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Употреба основних средстава
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Порези, обавезне таксе и казне
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Залихе робе за даљу продају
Извори финансирања за функцију 810:
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.6.
ДРУШТВЕНА БРИГА О ДЕЦИ
Предшколско образовање
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Награде, бонуси и остали расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
6
Опис
8
53.041.291,00
1.401.875,00
393.860,00
Средства
из осталих
извора
14.986.338,00
2.755.274,00
0,00
330.000,00
0,00
0,00
24.701.312,00
1.854.566,00
2.506.559,00
5.105.925,00
14.407.695,00
26.613.100,00
26.613.100,00
26.613.100,00
8
550.000,00
450.000,00
1.130.000,00
150.000,00
652.000,00
220.000,00
1.000.000,00
1.050.000,00
730.000,00
0,00
85.000,00
320.000,00
160.000,00
700.000,00
Средства
из осталих
извора
10.083.500,00
0,00
816.000,00
0,00
0,00
0,00
4.227.500,00
0,00
0,00
756.000,00
0,00
3.429.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
855.000,00
0,00
0,00
535,171,270.00
10,083,500.00
55.036.620,00
10.667.560,00
682.280,00
500.000,00
746.810,00
4.407.500,00
114.233.830,00
660.000,00
9.139.830,00
29.621.800,00
101.150.830,00
10.300.630,00
624.000,00
693.150,00
5.491.380,00
50.000,00
184.391.880,00
11.856.670,00
500.000,00
4.500.000,00
170,841,590.00
121,484,695.00
292.326.285,00
292.326.285,00
9
53.041.291,00
1.401.875,00
393.860,00
Укупно
142.836.078,00
25.640.414,00
1.988.820,00
1.968.480,00
1.531.960,00
4.182.960,00
33.565.802,00
1.854.566,00
2.506.559,00
5.105.925,00
16.307.695,00
13,634,060.00
26,613,100.00
40.247.160,00
40.247.160,00
9
550.000,00
450.000,00
8.222.720,00
193.000,00
1.846.030,00
2.374.000,00
1.000.000,00
1.130.000,00
730.000,00
303.800,00
85.000,00
1.320.000,00
160.000,00
700.000,00
Укупно
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
535,171,270.00
55.036.620,00
9.851.560,00
682.280,00
500.000,00
746.810,00
180.000,00
114.233.830,00
660.000,00
8.383.830,00
29.621.800,00
97.721.830,00
10.300.630,00
624.000,00
693.150,00
5.491.380,00
50.000,00
184.391.880,00
11.001.670,00
500.000,00
4.500.000,00
121.484.695,00
170.841.590,00 121.484.695,00
170.841.590,00 121.484.695,00
170,841,590.00
0,00
0,00
0,00
Средства
из буџета
127.849.740,00
22.885.140,00
1.988.820,00
1.638.480,00
1.531.960,00
4.182.960,00
8.864.490,00
0,00
0,00
0,00
1.900.000,00
13.634.060,00
13.634.060,00
13,634,060.00
0,00
0,00
7.092.720,00
43.000,00
1.194.030,00
2.154.000,00
0,00
80.000,00
0,00
303.800,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
Средства
из буџета
22.12.2011.
3.8.
2
3.7.
2
1
1
Глава
Раздео
22.12.2011.
Глава
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Функција
Страна 20 - Број 8
Број 8 - Страна 21
Раздео
920
912
070
980
3
222
221
463
463
463
220
6
424-Специјализоване услуге – 521.000,00 динара
425-Текуће поправке и одржавање – 4.221.560,00 динара
426-Материјал – 6.002.000,00 динара
482-Порези, обавезне таксе и казне -15.000,00 динара
4632-Капитални трансфери:
511-Зграде и грађевински објекти -3.000.000,00 динара
512-Машине и опрема – 332.000,00 динара
Извори финансирања за функцију 920:
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.10.
РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ТАЛЕНТЕ
Образовање некласификовано на другом месту
4631-Текући трансфери:
411-Плате и додаци запослених -1.262.290,00 динара
412-Социјални доприноси на терет послодавца – 225.950,00 динара
414-Социјална давања запосленима – 289.495,00 динара
416-Награде, бонуси и остали расходи – 49.200,00 динара
421-Стални трошкови – 591.190,00 динара
423-Услуге по уговору – 170.000,00 динара
424-Специјализоване услуге – 176.000,00 динара
Извори финансирања за функцију 980:
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.11.
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на
другом месту
4631-Текући трансфери:
411-Плате и додаци запослених – 10.506.690,00 динара
412-Социјални доприноси на терет послодавца – 1.880.700,00 динара
413-Накнаде у натури – 196.000,00 динара
463
219
5
463
218
4
Опис
463
217
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.8.
ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Основно образовање
4631-Текући трансфери:
413-Накнаде у натури – 5.353.250,00 динара
414-Социјална давања запосленима – 62.510,00 динара
415-Накнаде за запослене – 6.910.720,00 динара
416-Награде, бонуси и остали расходи – 6.057.930,00 динара
421-Стални трошкови – 34.920.820,00 динара
422-Трошкови путовања – 461.700,00 динара
423-Услуге по уговору – 2.587.000,00 динара
424-Специјализоване услуге – 493.900,00 динара
425-Текуће поправке и одржавање – 3.503.210,00 динара
426-Материјал – 4.197.840,00 динара
482-Порези, обавезне таксе и казне – 157.860,00 динара
4632-Капитални трансфери:
511-Зграде и грађевински објекти – 3.023.950,00 динара
Извори финансирања за функцију 912:
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 912
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.9.
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
Средње образовање
4631-Текући трансфери:
413-Накнаде у натури – 3.366.735,00 динара
414-Социјална давања запосленима – 97.390,00 динара
415-Накнаде за запослене – 4.858.025,00 динара
416-Награде, бонуси и остали расходи – 7.371.550,00 динара
421-Стални трошкови – 30.404.190,00 динара
422-Трошкови путовања – 1.295.100,00 динара
423-Услуге по уговору – 4.983.810,00 динара
6
5
4
0,00
0,00
0,00
0,00
3.023.950,00
67.730.690,00
67.730.690,00
67.730.690,00
63.136.360,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.764.125,00
2.764.125,00
2.764.125,00
20.653.785,00
0,00
0,00
0,00
0,00
66.468.360,00
66.468.360,00
66.468.360,00
2.764.125,00
0,00
3.332.000,00
8
Средства
из осталих
извора
0,00
64.706.740,00
Средства
из буџета
0,00
535.171.270,00
535.171.270,00
Средства
из осталих
извора
8
10.083.500,00
10.083.500,00
Средства
из буџета
20.653.785,00
2.764.125,00
2.764.125,00
2.764.125,00
2.764.125,00
66.468.360,00
66.468.360,00
66.468.360,00
3.332.000,00
9
Укупно
63.136.360,00
67.730.690,00
67.730.690,00
67.730.690,00
3.023.950,00
64.706.740,00
9
545.254.770,00
545.254.770,00
Укупно
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
3.12.
Функција
3
Опис
22.12.2011.
3.11.
2
3.10.
3.9.
2
1
1
Позиција
Позиција
Економска
класификација
Економска
класификација
Глава
Раздео
22.12.2011.
Глава
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Функција
Страна 22 - Број 8
Број 8 - Страна 23
Раздео
2
3.13.
2
1
4
1
Функција
330
740
3
3
411
412
413
224
225
226
5
414
415
416
421
422
423
425
426
512
463
223
4
227
228
229
230
231
232
233
234
235
5
4
Позиција
Позиција
Економска
класификација
Економска
класификација
Глава
Раздео
Средства
из буџета
Средства
из осталих
извора
Укупно
Средства
из буџета
6.040.580,00
1.077.280,00
54.500,00
9
140.000,00
130.000,00
100.000,00
260.000,00
60.000,00
315.000,00
100.000,00
300.000,00
50.000,00
Укупно
6.040.580,00
1.077.280,00
54.500,00
22.12.2011.
УКУПНO РАСХОДИ ЗА 2012. ГОДИНУ: 2.803.277.935,00 210.859.142,00 3.014.137.077,00
8
Средства
из осталих
извора
0,00
0,00
0,00
Социјална давања запосленима
140.000,00
0,00
Накнаде за запослене
130.000,00
0,00
Награде, бонуси и остали посебни расходи
100.000,00
0,00
Стални трошкови
260.000,00
0,00
Путни трошкови
60.000,00
0,00
Услуге по уговору
315.000,00
0,00
Текуће поправке и одржавање
100.000,00
0,00
Материјал
300.000,00
0,00
Машине и опрема
50.000,00
0,00
Извори финансирања за функцију 330:
01 Приходи из буџета
8,627,360.00
0,00
8.627.360,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330
8.627.360,00
0,00
8.627.360,00
Извори финансирања за раздео 4:
01 Приходи из буџета
8,627,360.00
0,00
8.627.360,00
УКУПНО РАЗДЕО 4
8.627.360,00
0,00
8.627.360,00
Извори финансирања на нивоу града за 2012 годину:
2,803,277,935.00
2,803,277,935.00
01 Приходи из буџета
210,859,142.00 210,859,142.00
04 Сопствени приходи
6
Опис
Судови
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
ГРАДСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
6
8
9
414-Социјална давања запосленима – 26.075,00 динара
416-Награде, бонуси и остали расходи – 502.320,00 динара
421-Стални трошкови – 2.315.000,00 динара
422-Трошкови путовања – 78.000,00 динара
423-Услуге по уговору – 2.562.000,00 динара
424-Специјализоване услуге – 152.000,00 динара
425-Текуће поправке и одржавање – 375.000,00 динара
426-Материјал – 1.035.000,00 динара
472-Опремање корисника и трошкови сахране – 1.000.000,00 динара
482-Порези,обававезне таксе и казне -25.000,00 динара
Извори финансирања за функцију 070:
01 Приходи из буџета
20.653.785,00
0,00
20.653.785,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 070
20.653.785,00
0,00
20.653.785,00
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.12.
20.653.785,00
0,00
20.653.785,00
ДОМ ЗДРАВЉА
Јавне здравствене услуге
4632-Капитални трансфери:
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
511-Зграде и грађевински објекти – 1.500.000,00 дин.
512-Машине и опрема – 2.000.000,00 дин.
Извори финансирања за функцију 740:
01 Приходи из буџета
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 740
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.13.
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
Извори финансирања за раздео 3:
1,792,524,735.00
1,792,524,735.00
01 Приходи из буџета
198.448.542,00 198,448,542.00
04 Сопствени приходи
УКУПНО РАЗДЕО 3 1.792.524.735,00 198.448.542,00 1.990.973.277,00
Опис
22.12.2011.
Глава
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Функција
Страна 24 - Број 8
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Број 8 - Страна 25
Страна 26 - Број 8
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА
Члан 9.
Примања буџета Града Пожаревца прикупљају се и наплаћују у складу са законом и другим
прописима, независно од износа утврђених овом
Одлуком за поједине врсте примања.
Члан 10.
Корисник средстава буџета може преузимати
обавезе на терет буџетских средстава, само до износа апропријације утврђене овом Одлуком, односно у току године до нивоа одобрених квота.
Члан 11.
Изузетно, у случају да се буџету града определе актом другог нивоа власти наменска трансферна средства укључујући и средства за за надокнаду
штета услед елементарних непогода или наменска трансферна средства, као и у случају уговарања донације, чији износи нису могли били познати
у поступку доношења Одлуке о буџету, Одељење
за привреду и финансије Градске управе града
Пожаревца отвориће у складу са чланом 5. Закона о
буџетском систему, на основу тог акта, одговарајуће
апропријације за извршавање расхода по том основу.
Члан 12.
Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним примањима буџета.
Ако се у току године примања смање, издаци буџета извршаваће се по приоритетима и то: обавезе утврђене законским прописима - на постојећем
нивоу и минимални стални трошкови неопходни за
несметано функционисање корисника буџетских
сред­става.
Корисник који поред прихода из буџета за одређене расходе или издатке остварује и додатне
приходе, обавезан је да измирење тих расхода и издатака прво врши из прихода из других извора.
Буџетски корисник након утрошка средстава из
других извора, може за реализацију расхода тражити пренос средстава из буџета.
Ако корисници буџетских средстава остваре додатне приходе у износу већем од износа планираног овом Одлуком, могу користити та средства до
нивоа до ког су та средства и остварена, а за намене утврђене овом Одлуком.
Ако корисници буџетских средстава не остваре
додатне приходе у планираном износу, апропријације утврђене из тих прихода неће се извршавати
на терет буџета.
Члан 13.
Средства буџета и приходи које својом делатношћу остварују буџетски корисници распоређују се
и исказују по ближим наменама, у складу са еко-
22.12.2011.
номском и функционалном класификацијом, годишњим програмом и финансијским планом прихода
и расхода.
Као сопствени приходи буџетских корисника исказују се јавна средства и приходи које корисници
остваре својом активношћу, односно продајом роба
и вршењем услуга у складу са законом.
Годишњи програм и финансијски план прихода
и расхода из става 1. овог члана доноси надлежни
орган буџетског корисника, најкасније 45 дана од
дана ступања на снагу ове одлуке.
Градско веће града Пожаревца може прописати
услове, критеријуме и начин коришћења средстава од прихода које корисници буџетских средстава
остваре својом активношћу, односно продајом роба
и вршењем услуга.
Градско веће града Пожаревца на предлог Оде­
ље­ња за прив­реду и финансије Градске управе гра­да
По­жа­ревца може одлучити да део јавних сред­става
из става 2. овог члана, остварених у теку­ћој го­ди­
ни, односно неутрошених из ранијих годи­на, пред­
ставља оп­шти приход буџета у текућој го­ди­ни.
Члан 14.
Корисници буџетских средстава дужни су да доделу уговора за набавку добара, финансијске имовине, пружање услуга и извођење радова спроводе
у складу са одредбама Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, бр. 116/08).
Набавком мале вредности, у смислу прописа о
јавним набавкама, сматра се набавка чија је вредност дефинисана законом којим се уређује буџет
Републике Србије за 2012. годину.
Члан 15.
У оквиру плана за извршење буџета, Одељење
за привреду и финансије Градске управе града По­
жа­ревца планира ликвидност буџета и према гото­
винском току буџета врши распоред остварених
при­хода.
Распоред остварених прихода врши се троме­
сечним плановима, које доноси Одељење за прив­
реду и финансије Градске управе града По­жа­рев­ца.
Директни корисник средстава буџета може вршити плаћања у границама прописаних квота за
свако тромесечје.
Члан 16.
У случају да се у току године обим пословања
или овлашћења директног корисника буџетских
средстава промени, износ апропријација издвојених за активности тог корисника могу се увећати,
односно смањити на терет или у корист текуће буџетске резерве.
Решење о промени апропријација из става 1.
овог члана доноси Градоначелник/Градско веће.
Градско веће може донети одлуку о промени
апропријација у складу са чланом 61. став 1. - 6.
22.12.2011.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Закона о буџетском систему, по захтеву директног
односно његовог индиректног корисника и документованој новонасталој потреби.
Директни корисник буџетских средстава,
у складу са чланом 61. став 7. Закона о буџетском систему, уз одобрење Градског већа, а на
основу мишљења Одељења за привреду и финансије Градске управе града Пожаревца може,
изузев апропријација за средства за реализацију Националног инвестиционог плана, извршити
преусмеравање апропријација одобрених на име
одређеног расхода тог корисника, под следећим
условима:
-
да укупна средства, која су одобрена Одлуком
о буџету, не буду промењена,
-
да се промене апропријација за капитална
улагања не могу смањивати у корист апропријација за текуће финансирање оперативног рада корисника и
-
да преусмеравање апропријација одобрених
на име одређеног расхода не може бити веће
од 5% вредности апропријације за расход чији
се износ умањује.
Ако у току године дође до промене околности која не угрожава утврђене приоритете унутар буџета,
Градско веће доноси одлуку да се износ апропријације који није могуће искористити, пренесе у текућу
буџетску резерву и може се користити за намене које
нису предвиђене буџетом или за намене за које средства нису предвиђена у довољном обиму.
Укупан износ преусмеравања из става 5. овог
члана не може бити већи од износа разлике између
буџетом одобрених средстава текуће буџетске резерве и максимално могућег износа средстава текуће буџетске резерве утврђеног чланом 69. став 3.
Закона о буџетском систему.
У свим другим случајевима промене апропријација врше се Одлуком о изменама и допунама
Одлуке о буџету града Пожаревца за 2012. годину,
у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему.
Члан 17.
За извршење ове одлуке одговоран је Гра­до­на­
чел­ник града Пожаревца.
Наредбодавац за извршење буџета је Гра­до­на­
чел­ник града Пожаревца.
Члан 18.
Градско веће је одговорно, у смислу Закона о буџетском систему, за спровођење фискалне политике
и управљање јавном имовином, приходима и примањима и расходима и издацима.
Овлашћује се Градоначелник града Пожаревца
да поднесе захтев Министарству финансија за одобрење фискалног дефицита до 10% прихода локалне власти у текућој години под условом да је
фискални дефицит настао као резултат реализације
јавних инвестиција.
Број 8 - Страна 27
Члан 19.
Одељење за привреду и финансије Градске
управе града Пожаревца обавезно је да редовно
прати извршење буџета и најмање два пута годишње информише Градоначелника и Градско веће, а
обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.
У року од петнаест дана по подношењу извештаја из става 1. овог члана, Градско веће усваја и
доставља извештаје Скупштини града Пожаревца.
Извештаји садрже и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложење великих одступања.
Члан 20.
Распоред и коришћење средстава врши се по
финансијским плановима и програмима у оквиру
раздела чији су носиоци директни корисници буџетских средстава.
Члан 21.
Средства распоређена за финансирање програма корисника буџета, корисницима се преносе на
основу њиховог захтева, у складу са одобреним
квотама у тромесечним плановима буџета.
Уз захтев за пренос средстава из буџета, корисници су дужни да доставе комплетну документацију, писани уговор или други правни акт, којом се
доказује створена обавеза плаћања, сходно актима
о прописаним поступцима и процедурама у вези
захтева за коришћење средстава буџета града.
Члан 22.
Захтев за пренос средстава са пратећом доку­
мен­та­ци­јом подноси се служби Трезора Одељења
за прив­реду и финансије Градске управе града По­
жа­рев­ца (у даљем тексту: Трезор).
На захтев Трезора корисници су дужни да доставе на увид и друге податке који су неопходни ради преноса средстава из Трезора.
Унутар Одељења за привреду и финансије Град­
ске управе града Пожаревца, спроводи се интерна
контрола о оправданости и законитости поднетих
докумената на плаћање из буџета, на основу одобрених апропријација из ове Одлуке, финансијских
планова и програма и утврђених квота за сваког буџетског корисника, на основу чега служба Трезора
одобрава и врши исплату са рачуна буџета.
У случају да за извршење одређеног плаћања
буџетског корисника није постојао правни основ,
средства се враћају у буџет града.
Члан 23.
За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом Одлуком за директног корисника
– Орган управе и индиректне кориснике – Градска
управа града Пожаревца и Буџетског фон­да за за-
Страна 28 - Број 8
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
штиту животне средине, одговоран је на­чел­ник
Град­ске управе града Пожаревца.
За законито и наменско коришћење пренетих сред­
става одобрених апропријација буџетом из об­лас­
ти основног и средњег образовања, културе, физичке
културе, социјалне заштите, друштвене бриге о деци и
здравства, за јавна предузећа, месне заједнице и остале кориснике одговорно је одговорно лице корисника.
Члан 24.
Корисници средстава буџета могу користити
средства распоређена овом Одлуком само за намене за које су им по њиховим захтевима та средства
одобрена и пренета.
Члан 25.
Програми и пројекти Буџетског фонда за заштиту животне средине града Пожаревца и Фонда за
развој града Пожаревца, који су одобрени а нереализовани у 2011. години, могу се финансирати у
2012. години из остварених, а неутрошених средстава ових Фондова у 2011. години.
Финансирање дела пројеката из става 1. овог
чла­на вршиће се у континуитету, а првом Одлуком
о из­менама и допунама Одлуке о буџету града По­
жа­рев­ца за 2012. годину биће укључено финан­си­
ра­ње осталих пројеката који нису обухваћени овом
од­лу­ком.
Члан 26.
Буџетски корисници су дужни да на захтев
Одељења за привреду и финансије Градске управе града Пожаревца ставе на увид документацију о
њиховом финансирању, као и да достављају извештаје о остваривању прихода и извршењу расхода
у одређеном периоду (најмање тромесечно), укључујући и приходе које остваре обављањем услуга.
Директни и индиректни корисници буџетских
средстава су дужни да обавесте Скупштину града о
свим траженим подацима и променама.
Члан 27.
Директни и индиректни корисници буџетских
средстава, чија се делатност у целини или претежно
финансира из буџета, умањиће обрачунату амор­ти­за­
цију средстава за рад у 2012. години сразмерно делу
средстава обезбеђених из буџета града Пожаревца.
Члан 28.
Директни и индиректни корисници буџетских
средстава, који користе пословни простор у државној својини, а финансирају се из средстава буџета,
не плаћају закуп у 2012. години.
Члан 29.
У случају да за извршење одређеног плаћања
корисника средстава буџета није постојао правни
основ, средства се враћају у буџет града.
22.12.2011.
Члан 30.
Уколико индиректни корисник буџета својом
делатношћу изазове судски спор, извршење правоснажних судских одлука и судска поравнања, извршавају се на терет његових сопствених прихода.
Члан 31.
Приходи који су погрешно уплаћени, или уплаћени у већем износу од прописаних, враћају се на
терет погрешно или више уплаћених прихода, ако
посебним прописима није другачије одређено.
Приходи из става 1. овог члана, враћају се у износима у којима су уплаћени у корист буџета града.
Члан 32.
Директни и индиректни корисници буџетских
сред­става дужни су да на рачун извршења буџе­та
гра­да Пожаревца, најкасније до 31. јануара 2012. го­
ди­не пренесу сва средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2011. години, а пренета су им
у складу са Одлуком о буџету града Пожаревца за
2011. годину („Службени гласник града Пожаревца“
бр. 12/10, 1/11 и 6/11) закључно са 31. децембром
2011. године, на начин и по поступку који утврди
Градско веће града Пожаревца.
22.12.2011.
Буџетски корисници подносе извештај о платама ис­плаћеним у претходном месецу Одељењу за
прив­ре­ду и финансије Градске управе, у форми, коју одреди ми­нистар финансија Републике Србије,
најкасније до 10. у текућем месецу, почев од јануара 2012. године.
Члан 37.
Ову Одлуку доставити Министарству финансија
Републике Србије и објавити у „Службеном гласнику града Пожаревца“.
Члан 38.
Саставни део ове Одлуке су финансијски планови за 2012. годину директних корисника средстава
буџета.
Члан 39.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику града По­жа­рев­
ца“, а примењиваће се од 01. јануара 2012. годи­не.
У Пожаревцу, 22.12.2011. год. Члан 34.
У случају потребе за задуживањем при извршењу буџета, одлуку о капиталном задуживању доноси Скупштина града према условима из Закона о
јавном дугу.
Члан 35.
Корисник буџетских средстава не може, без
прет­ходне сагласности Градског већа града По­жа­
рев­ца, засновати радни однос са новим лицима до
кра­ја 2012. године, без обзира на могућности из акта о сис­те­ма­тизацији радних места корисника, уколико средства потребна за исплату плата тих лица
нису обезбеђена у оквиру износа средстава која су
у складу са овом Одлуком предвиђена за плате тог
буџетског корисника.
Члан 36.
Уколико буџетски корисници не планирају у
свом Финансијском плану за 2012. годину и не извршавају укупна средства за исплату плата на начин утврђен овом Одлуком, Градоначелник ће
обуставити пренос средстава из буџета, док буџетски корисник висину средстава за плате не усклади
са ограничењем из става 1. и 2. овог члана.
Број: 01-06-130/3
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с. р.
Члан 33.
Привремено расположива средства на рачуну
трезора, по одлуци Градоначелника могу се краткорочно пласирати код банака или других финансијских организација, у складу са Законом.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
2
- Градској општини Костолац припадају приходи у износу од 81.709.915,00 динара.
Опредељена средства из става 1. алинеја 2. овог
члана Градској општини Костолац преносиће се
као трансферна средства нижем нивоу власти.
Члан 3.
Ако се у току године приходи и примања града
Пожаревца смање, сразмерно ће се смањити износ
трансферних средстава која се преносе Градској
општини Костолац.
Члан 4.
Ако се у току године пренесу нове надлежности
Градској општини Костолац, обим додатних средстава обезбедиће се у складу са чланом 61. Закона о
буџетском систему („Службени гласник Републике
Србије“, бр. 54/0, 73/10 и 101/10).
Члан 5.
Средства из члана 2. ове одлуке преносиће се
на основу поднетог захтева Градске општине Кос­
то­лац на рачун извршења буџета Градске општине
Кос­то­лац.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику града По­жа­рев­ца“.
У Пожаревцу, 22.12.2011. год.
На основу члана 15. став 2. и члана 27. став 1.
тачка 6) Статута града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 9/09 - пречишћен
текст), Скупштина града Пожаревца на седници од
22.12.2011. године, донела је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРИХОДА КОЈИ
ПРИПАДАЈУ ГРАДУ И ГРАДСКОЈ
ОПШТИНИ КОСТОЛАЦ У 2012. ГОДИНИ
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се расподела прихода и
примања из средстава буџета града Пожаревца између града Пожаревца и Градске општине Кос­то­
лац у 2012. години.
Члан 2.
Укупно утврђени приходи и примања буџета
града Пожаревца у износу од 2.361.996.605,00 динара по Одлуци о буџету града Пожаревца за 2012.
годину, распоређују се граду Пожаревцу и Градској
општини Костолац у 2012. години и то:
- Граду Пожаревцу припадају приходи и примања у износу од 2.280.286.690,00 динара.
Број 8 - Страна 29
Број: 01-06-130/4
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с. р.
3
На основу члана 15. става 2. и члана 27. став
1. тачка 6) Статута града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 9/09–пречишћен
текст), Скупштина града Пожаревца на седници од
22.12.2011. године, донела је
ОДЛУКУ
О РАСПОРЕЂИВАЊУ ПРИХОДА
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ
У 2012. ГОДИНИ
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се начин распоређивања
прихода са рачуна јавних прихода Градске општине
Костолац у 2012. години.
Страна 30 - Број 8
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Члан 2.
Распоређивање прихода са рачуна јавних прихо­да
Градске општине Костолац у 2012. години врши­ће се
у корист рачуна извршења буџета града По­жа­ревца.
Члан 3.
Расходи Градске општине Костолац у 2012. години финансираће се из буџета града преносом
трансферних средства нижем нивоу власти планираних Одлуком о буџету града Пожаревца за 2012.
годину, а на основу Одлуке о буџету Градске општине Костолац за 2012. годину.
Члан 4.
Члан 2.
Овлашћује се Градоначелник града Пожаревца
да у име Града Пожаревца потпише споразум са
„Гас инвест“ а.д. Акционарским друштвом за изградњу гасних инсталација и производњу гасних
уре­ђаја и опреме Београд, о раскиду уговора и
анекса уговора наведених у члану 1. ове одлуке.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у
„Службеном гласнику града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 22.12.2011. год.
Начин распоређивања прихода са рачуна јавних прихода Градске општине Костолац утврђен по
одредбама ове одлуке важи до 31.12.2012. године.
У Пожаревцу, 22.12.2011. год.
Број: 01-06-130/5
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с. р.
4
На основу члана 27. став 1. тачка 6) Статута града Пожаревца („Службени гласник града По­жа­рев­
ца 9/09- пречишћен текст),
Скупштина града Пожаревца на седници одржаној 22.12.2011. године, донела је
ОДЛУКУ
о раскиду уговора
Члан 1.
Раскида се Уговор о партнерству и пословној
сарадњи на реализацији Програма широке потрошње и индустријских потрошача природним гасом
на територији општине Пожаревац и других пратећих инвестиционих програма број 01–112–132 од
21.06.2006. године и Анекс уговора о партнерству
и пословној сарадњи на реализацији Програма широке потрошње и индустријских потрошача природним гасом на територији општине Пожаревац и
других пратећих инвестиционих програма број 01–
112–132 од 27.10.2006. године, закључених између
Општине Пожаревац и „Гас инвест“ а.д. Ак­цио­нар­
ског друштва за изградњу гасних инсталација и про­
из­вод­њу гасних уређаја и опреме Београд.
22.12.2011.
5
На основу члана 32. став 1. тачка 6. и члана 66.
став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“ број 129/07) и члана 27. став 1. тачка 6) Статута града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца 9/09- пречишћен текст),
Скупштина града Пожаревца на седници одржаној 22.12.2011. године, донела је
ОДЛУКУ
О СТРАТЕШКОМ ПАРТНЕРУ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА
ГАСИФИКАЦИЈЕ НАСЕЉА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Члан 1.
Овом одлуком именује се „Гас инвест“ а. д.
Акционарско друштво за изградњу гасних инсталација и производњу гасних уређаја и опреме Београд, улица Драгослава Срејовића 1в, ПИБ
102016670, марични број 17418548, за стратешког
партнера на изградњи гасификационе мреже на
територији Града Пожаревца - објеката и мреже
доводног гасовода средњег притиска са мерно регулационим станицама и дистрибутивне гасне мреже
са кућним прикључцима и осталим прикључцима,
а у циљу реализације Програма гасификације насеља на територији Града Пожаревца број 01–06–
130/7в од 22.12.2011. године.
Члан 2.
Учесници у реализацији Програма гасификације насеља на територији Града Пожаревца, Јавно
преузеће „Србијагас“ Нови Сад - као инвеститор,
„Гас инвест“ А Д Београд- као стратешки партнер
У Пожаревцу, 22.12.2011. год.
Члан 3.
У Пожаревцу, 22.12. 2011. год. Број: 01-06-130/7г
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
6
На основу члана 32. став 1. тачка 6. и члана 66.
став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“ број 129/07) и члана 27. став 1. тачка 6) Статута града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца 9/09- пречишћен текст),
Скупштина града Пожаревца на седници одржаној 22.12.2011. године, донела је
ОДЛУКУ
о овлашћењу Градоначелника града
Пожаревца да закључи Уговор о пословно
-техничкој сарадњи на реализацији
Програма гасификације насеља на
територији Града Пожаревца
Члан 1.
Овом одлуком овлашћује се Градоначелник града
Пожаревца Миодраг Милосављевић, да у име Града
Пожаревца са Јавним предузећем „СРБИЈАГАС“
Нови Сад као инвеститором и „Гас ин­вест“ а.д.
Акционарским друштвом за изградњу гасних инсталација и производњу гасних уређаја и опреме Београд као стратешким партнером, закључи
Уговор о пословно -техничкој сарадњи на реализацији Програма гасификације насеља на територији
Града Пожаревца, којим се регулише изградња гасификационе мреже на територији Града Пожаревца
- објекти и мреже доводног гасовода средњег притиска са мерно регулационим станицама и дистрибутивне гасне мреже са кућним прикључцима
и осталим прикључцима, а у циљу реализације
Програма гасификације насеља на територији Града
Пожаревца број 01–06–130/7в од 22.12.2011. године.
Члан 2
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у
„Службеном гласнику града Пожаревца“.
Број 8 - Страна 31
Број:01-06-130/7ђ
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у
„Службеном гласнику града Пожаревца“.
Број:01-06-130/7а
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
и Град Пожаревац- као учесник, међусобна права и
обавезе регулисаће закључењем уговора о пословно техничкој сарадњи.
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана об­
јав­љивања у „Службеном гласнику града По­жа­рев­ца“.
22.12.2011.
7
На основу члана 6. става 1. тачка 1) Закона о финансирању локалне самоуправе ( „Службени гласник РС“, бр. 62/06 и 47/11), члана 11. Закона о
порезима на имовину („Службени гласник РС“, бр.
26/01, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10 и 24/11),
а сагласно члану 56. и 57. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Службени
гласник РС“, бр. 80/02, 84/02, 70/03, 55/04, 61/05,
61/07, 20/09 и 53/10), члана 14. став 1. тачка 4) и
члана 27. став 1. тачка 3) Статута Града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца“ бр.
9/09-пречишћен текст), на предлог Градског већа
града Пожаревца,
Скупштина града Пожаревца, на седници од
22.12.2011. године донела је
ОДЛУКУ
О ИЗНОСУ ПОРЕЗА НА
ПОЉОПРИВРЕДНО И ШУМСКО
ЗЕМЉИШТЕ ЗА 2011. ГОДИНУ
Члан 1.
Износ пореза на пољопривредно и шумско земљиште за 2011. годину, утврђује се применом стопе на основицу коју чини петоструки годишњи
износ катастарског прихода пореског обвезника, а
према званичним подацима организације надлежне
за послове катастра, на дан 31. децембра 2010. године.
Према Одлуци о висини стопе пореза на имовину за 2011. годину („Службени гласник града
Пожаревца“, бр. 3/11), стопа пореза на имовину за
по­љо­привредно и шумско земљиште утврђује се
применом стопе из члана 11. став 1. тачка 2) Закона
о порезима на имовину и износи:
- на права на земљишту код обвезника који не
води пословне књиге 0,30 %.
Члан 2.
Одељење за послове локалне пореске администрације Градске управе града Пожаревца неће
достављати решења о утврђивању пореза на пољопривредно и шумско земљиште за 2011. годину, већ
ће јавним огласом обавестити пореске обвезнике о
дану када порез доспева и евидентираним износима у складу са одредбом члана 62. Закона о пореском поступку и пореској администрацији.
Страна 32 - Број 8
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града По­жа­
ревца“.
У Пожаревцу, 22.12.2011. год.
Број: 01-06-130/9
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВАЦ
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,
Миомир Илић, дипл. инг. шумарства, с.р.
8
На основу члана 115. став 1. Закона o пореском
поступку и пореској администрацији („Службени
гласник РС“, број 80/02, 84/02, - исправка,23/03
-исправка, 70/03,55/04,61/05,85/05 – др. закон, 62/06др. Закон, 61/07,20/09,72/09-др. закон и 53/10 ) и
члана 27. става 1. тачка 6) Статута града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца“ бр.9/09 –
пречишћен текст) Скупштина града Пожаревца на
седници одржаној 22.12.2011. године донела је
ОДЛУКУ
о отпису камате по препоруци Владе
Републике Србије
Члан 1.
Прихвата се препорука Владе Републике Србије
под тачком 2. Закључка број: 023–6624/2011, који
је донет на седници од 01. септембра 2011. године,
о отпису камате по основу изворних и уступљених
прихода буџета града Пожаревца, која је доспела за
наплату закључно са 31. децембром 2010. године.
Члан 2.
Отпис камате по основу изворних и уступљених прихода буџета града Пожаревца врши се само за предузећа у поступку приватизације, са
територије града Пожаревца за „Георад“ д.о.о.,
Дрмно, „Прим“ д.о.о., Костолац, „Костолац - услуге“ д.о.о., Костолац, „Стандард“ д. о.о., Костолац,
„Аутотранспорт“ д.о.о., Костолац, ПД „РИО“ д.
о.о., Костолац, ВХДП „Хидроградња и ерозија“
Пожаревац, ЈРДП Радио Пожаревац и „Реч народа“
НИПД а.д. Пожаревац.
Члан 3.
Камата за пореске обавезе по основу изворних
и уступљених јавних прихода за наведене пореске
обвезнике који су доспели до 31.12. 2010. године,
износи:
– „Георад“ д.о.о., Дрмно 698,61 дин.
− „Прим“ д.о.о., Костолац 7.408,10 дин.
− „Стандард“ д.о.о., Костолац 2.615.842,26 дин.
22.12.2011.
− „Аутотранспорт“ д.о.о., Костолац 1.519,71 дин.
− „Хидроградња и ерозија“ Пожаревац 22.930,58 дин.
– ЈРДП „Радио Пожаревац“ 148,94 дин.
УКУПНО: 2.648.648,20 дин.
22.12.2011.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Члан 3.
Одељење за послове локалне пореске администрације града Пожаревца ће донети решење о отпису камате за свако наведено правно лице у члану
3. ове Одлуке.
Члан 4.
У Тарифном броју 3. додају се нове тачке 3.1.4.
и 3.1.5., које гласе:
„3.1.4. За заузимање јавне површине за акцијске
промоције такса се утврђује и плаћа дневно по м2 у
износу од 500,00 динара.
3.1.5. Такса за заузеће јавне површине покретним колицима са којих се врши продаја хот-дог,
кокица и сличних производа плаћа се паушално у
износу од 12.000,00 динара годишње.“
Члан 5.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику града
Пожаревца“.
У Пожаревцу, 22.12.2011. год. Број: 01-06-130/10
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику града По­жа­рев­
ца“, а примењиваће се од 01.01.2012.године, осим
од­ред­бе члана 1. која ступа на снагу првог наредног
да­на од дана објвљивања ове Одлуке, а примењује се
за обрачун задужења почев од 2011. године.
У Пожаревцу, 22.12.2011. год.
Скупштина града Пожаревца, на седници од
22.12.2011.године донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
Члан 1.
У Одлуци о локалним комуналним таксама („
Службени гласник града Пожаревца“, бр. 12/10),
у таксеној тарифи, у Тарифном броју 1, тачка 1.2.
у алинеји 3, после речи: „претежна делатност“ две
тачке и речи: „промет фармацеутским производима
и препаратима“, бришу се.
Члан 2.
У Тарифном броју 1, тачка 1.4, број „6.000,00“,
замењује се бројем „3.600,00 динара“.
У Напомени, тачки 3) став 2. алинеја 2. после
речи: „запосле“ број „15“ замењује се бројем “5“ и
у истој алинеји број „15“ замењује се бројем „5“.
Корисник јавног паркиралишта дужан је да плати дневну паркинг карту у року од осам дана од дана достављања на начин из става 3. овог члана.“
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града По­жа­
рев­ца.“
У Пожаревцу, 22.12.2011. год. Број: 01-06-130/12
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
Број:01-06-130/11
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,
Миомир Илић, дипл. инг. шумарства, с.р.
На основу члана 32. тачка 3. и 13. и члана 66.
став 3, Закона о локалној самоуправи (Службени
глас­ник Ре­публике Србије број 129/07), члана 6,7
и 11, За­ко­на о финансирању локалне само уп­раве
(„Служ­бени. гласник РС“, бр. 62/06) и чла­на 27,
тач­ка 3) и 13) Статута града Пожаревца („Служ­бе­
ни глас­ник града Пожаревца“ број 9/09 – пре­чиш­
ћен текст),
Достављање дневне карте на начин из става 3.
овог члана сматра се уредним и касније оштећење
или уништење дневне карте нема утицаја на ваљаност достављања и не одлаже плаћање дневне паркинг карте.
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
9
10
На основу члана 4. став 1. и 5. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“,
бр. 88/11) и члана 27. став 1. тачка 6) Статута града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 9/09) – пречишћени текст), Скупштина града
Пожаревца на седници одржаној 22.12.2011. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ЈАВНИМ
ПАРКИРАЛИШТИМА
Члан 1.
У Одлуци о јавним паркиралиштима („Служ­
бени гласник града Пожаревца“ број 1/10) члан 18.
ме­ња се и гласи:
„Члан 18.
Корисник који не поступи по одредбама члана 16.
став 2. ове одлуке, користиће услугу јавног паркиралишта у дневном трајању, плаћањем дневне карте.
Дневна карта важи од тренутка издавања до истог времена у првом следећем дану у коме се врши
наплата паркирања.
Дневну карту издаје овлашћени контролор
Предузећа и уручује је кориснику, а када није у могућности да уручи карту кориснику, карту причвршћује на возило.
Број 8 - Страна 33
11
На основу члана 20. став 1. тачке 10) и члана
24. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/07) и члана 27.
става 1. тачке 6) и 16) Статута града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца“ број 9/09пречишћен текст), Скупштина града Пожаревца на
седници одржаној 22.12.2011. године, донела је
ОДЛУКУ
о изменама и допунама Одлуке о
утврђивању висине закупа за пословни
простор
Члан 1.
У Одлуци о утврђивању висине закупа за пословни простор („Службени гласник града По­жа­
ревца“ број 4/09 и 3/11), члан 4. мења се и гласи:
„Члан 4.
Приликом закључења уговора о закупу, цена закупа се исказује у еврима по званичном средњем
курсу Народне банке Србије на дан закључења уговора.
Цена закупа пословног простора из закљученог уговора усклађуje се месечно, према званичном
средњем курсу евра Народне банке Србије, на дан
фактурисања месечне закупнине.“
Члан 2.
Члан 6. мења се и гласи:
Страна 34 - Број 8
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
„Члан 6.
У циљу обезбеђења благовременог измирења
за­ку­пнине и трошкова на име утрошене електричне енергије, комуналних услуга и других трошкова
за време коришћења пословног простора, закупац
се обавезује да у моменту закључења уговора о закупу пословног простора, закуподавцу уплати као
депозит средства у висини од 3 (три) месечне излицитиране закупнине, који се исказује у еврима по
званичном средњем курсу Народне банке Србије на
дан уплате истог.
Уплаћени депозит из става 1. овог члана, усклађује се према званичном средњем курсу динара
Народне банке Србије на дан употребе за измирење
обавеза од стране закуподавца, а у ситуацији када
се закупцу по истеку или раскиду уговора о закупу
депозит враћа усклађивање се врши на дан повраћаја депозита.
Закупац је дужан да за време трајања уговора
о закупу пословног простора закуподавцу месечно достави доказе о извршеној уплати закупнине
и трошкова на име утрошене електричне енергије,
комуналних услуга и других трошкова.
У случају да закупац не измирује редовно и благовремено закупнину и трошкове на име утрошка
електричне енергије, комуналних услуга и других
трошкова, ова потраживања намирују се из депозита.
У случају да закупац дуже од 2(два) месеца не
плаћа закупнину и остале трошкове за време коришћења пословног простора, то ће бити основ за
раскид уговора о закупу пословног простора.“
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику града
Пожаревца“.
У Пожаревцу, 22.12.2011. год. Број: 01-06-130/13
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
12
На основу члана 15. став 1. тачка 1) Закона о
ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“
бр. 111/09 и 92/11), члана 20. тачка 19) Закона о
локалној самоуправи ( „Службени гласник РС“, бр.
129/07), и члана 27. тачка 6) и 23) Статута Града
Пожаревца ( „Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 9/09-пречишћен текст),
Скупштина Града Пожаревца, на седници одржаној дана 22.12.2011.године, донела је
22.12.2011.
ОДЛУКУ
О ОРГАНИЗАЦИЈИ
И ФУНКЦИОНИСАЊУ ЦИВИЛНЕ
ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком регулише се организација и фун­
кцио­ни­сање цивилне заштите на територији града
По­жа­ревца, дужности градских органа у заштити и
спа­са­вању и изради Процене угрожености и Плана
заш­тите и спасавања у ванредним ситуацијама, об­ра­
зо­вање штаба за ванредне ситуације, постављање по­
ве­реника и заменика повереника цивилне заштите у
насељеним местима, формирање јединице цивилне
заштите опште намене, одређивање оспособљених
правних лица за заштиту и спасавање, финансирање
и друга питања из области цивилне заштите.
Члан 2.
Субјекти заштите и спасавања на територији
града Пожаревца су:
1. Скупштина града;
2. Градоначелник;
3. Градско веће;
4. Градска управа и њени органи;
5. Оспособљена привредна друштва и друга
правна лица значајна за заштиту и спасавање;
6. Грађани и удружења грађана и друге организације.
НАДЛЕЖНОСТИ ОРГАНА ГРАДА
Скупштина града
Члан 3.
У остваривању своје улоге у систему заштите и
спасавања становништва и материјалних и културних добара на територији града и одредби Закона
о ванредним ситуацијама, (у даљем тексту: Закон),
Скупштина града Пожаревца врши следеће послове:
-- доноси одлуку о организацији и функционисању цивилне заштите на територији града и
обезбеђује њено спровођење у складу са јединственим системом заштите и спасавања у
Републици Србији,
-- доноси план и програм развоја система заштите и спасавања на територији града, у складу
са Дугорочним планом развоја заштите и спасавања Републике Србије,
-- планира и утврђује изворе финансирања за развој, изградњу и извршавање задатака заштите
и спасавања и развој цивилне заштите и спро-
22.12.2011.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
вођење мера и задатака цивилне заштите на
територији града,
-- образује Градски штаб за ванредне ситуације;
-- одређује оспособљена правна лица од значаја
за заштиту и спасавање
-- разматра висину насталих штета од елементарних непогода и доставља захтеве за помоћ
од Владе,
-- разматра извештаје градоначелника о битним
питањима за заштиту и спасавање и др.
Градско веће
Члан 4.
У остваривању своје улоге у систему заштите и
спасавања становништва, материјалних и културних добара на територији града и одредби Закона,
Градско веће врши следеће послове:
-- Усваја Процену угрожености за територију
града,
-- Усваја План заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама,
-- Образује Комисију за процену штете настале
од елементарних непогода,
-- Доноси одлуке о накнади штете настале од
елементарних непогода
-- Прати реализацију превентивних мера заштите,
-- предлаже акта која доноси скупштина града и
др.
Градоначелник града
Члан 5.
У оквиру своје надлежности градоначелник града, у систему заштите и спасавања обавља следеће
послове и задатке:
-- стара се о спровођењу Закона и других прописа из области заштите и спасавања;
-- обавља функцију команданта Градског штаба
за ванредне ситуације и руководи његовим радом;
-- у сарадњи са начелником штаба предлаже постављења осталих чланова штаба за ванредне
ситуације;
-- доноси одлуку о проглашењу ванредне ситуације на територији града;
-- руководи заштитом и спасавањем и наређује
мере утврђене Законом и другим прописима;
-- усмерава и усклађује рад Градских органа и
правних лица чији је град оснивач у спровођењу мера заштите и спасавања;
-- предлаже Градском већу План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, на усвајање;
-- наређује формирање, опремање и обуку јединица цивилне заштите опште намене,
-- остварује сарадњу са начелником управног
округа и окружним штабом за ванредне ситу-
Број 8 - Страна 35
ације у циљу јединственог и усклађеног деловања у ванредним ситуацијама;
-- наређује евакуацију грађана, правних лица и
материјалних добара са угроженог подручја и
стара се о њиховом збрињавању;
-- стара се о организацији и спровођењу мобилизације грађана, правних лица и материјалних
добара у циљу укључења истих у активности
заштите и спасавања;
-- одлучује о организовању превоза, смештаја и
исхране припадника јединица цивилне заштите опште намене и грађана који учествују у
заштити и спасавању становништва и материјалних добара у граду;
-- одлучује о увођењу дежурства у градским органима и другим правним лицима у ванредној
ситуацији;
-- одлучује о додели помоћи грађанима који су
претрпели штете у ванредним ситуацијама;
-- остварује сарадњу са суседним општинама, Министарством унутрашњих послова и
Војском Србије у циљу усклађивања активности у ванредним ситуацијама;
-- разматра и одлучује о другим питањима из
области заштите и спасавања из своје надлежности;
-- извештава Скупштину града о стању на терену и о преузетим активностима у ванредној
ситуацији.
Органи градске управе
Члан 6.
Органи градске управе у оквиру своје надлежности у систему заштите и спасавања обављају
следеће послове и задатке:
-- прате стање у вези са заштитом и спасавањем
у ванредним ситуацијама и предузимају мере
за заштиту и спасавање;
-- учествују у изради Процене угрожености територије града Пожаревца;
-- израђују поједине делове Плана заштите и
спасавања у ванредним ситуацијама;
-- учествују у припремама и извођењу привременог померања или евакуације становништва;
-- учествују у припремама и спровођењу збрињавања настрадалог становништва;
-- старају се око обезбеђења неопходних средстава за рад Градског штаба за ванредне ситуације;
-- врше послове урбанистичких мера заштите и
спасавања из своје надлежности;
-- набављају и одржавају средства за узбуњивање у оквиру система јавног узбуњивања у
Републици Србији, учествују у изради студија покривености система јавног узбуњивања за
територију града;
Страна 36 - Број 8
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
-- старају се о обезбеђењу телекомуникационе и
информационе подршке за потребе заштите и
спасавања;
-- организују, развијају и воде личну и колективну заштиту;
-- учествују у организацији, формирању и опремању јединице цивилне заштите опште намене;
-- остварују сарадњу са организационим јединицама Сектора за ванредне ситуације;
-- обављају и друге послове заштите и спасавања.
Члан 7.
тручна служба за послове заштите
С
и спасавања града
-- Стручне, оперативне, планске и организационе
послове заштите и спасавања у ванредним ситуацијама за град Пожаревац вршиће Група за послове одбране и ванредне ситуације, Градске
управе града Пожаревца. Група за послове одбране и ванредне ситуације врши следеће послове:
-- носилац је активности на изради Процене
угрожености града,
-- носилац је активности на изради Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама,
-- носилац је активности на изради Плана функционисања цивилне заштите и система осматрања и обавештавања (у склопу Плана
од­бра­не града);
-- обавља послове на формирању, опремању и обучавању јединице цивилне заштите опште намене;
-- прати опасности, обавештава становништво о
опасностима и предузимају друге превентивне
мере за смањење ризика од елементарних непогода и других несрећа;
-- предлаже набавку и одржавање средства за узбуњивање у оквиру система јавног узбуњивања у Републици Србији, учествује у изради
студије покривености система јавног узбуњивања за територију града;
-- организује, развија и води личну и колективну заштиту;
-- усклађује планове заштите и спасавања у ванредним ситуацијама са суседним јединицама
локалних самоуправа;
-- остварује непосредну сарадњу са организационим јединицама Сектора за ванредне ситуације;
-- учествује у изради плана мобилизације и организацији извршења мобилизације јединице
цивилне заштите опште намене;
-- обавља стручно административне и техничке
послове за потреба Штаба за ванредне ситуације
-- врши и друге послове из области заштите и
спасавања.
Градски штаб за ванредне ситуације
22.12.2011.
Члан 8.
Обједињавање, координацију и руковођење снагама за заштиту и спасавање, јединицама цивилне
заштите које формира град и активностима које се
предузимају у заштити и спасавању људи и материјалних добара, као и спровођењу мера и задатака
цивилне заштите у случају елементарних непогода, техничко – технолошких несрећа и других опасности на територији града Пожаревца, спроводи
Градски штаб за ванредне ситуације.
Градски штаб за ванредне ситуације се формира
на основу члана 33. Закона и у складу са чланом 8.
Уредбе о саставу и начину рада штаба за ванредне ситуације („Сл. Гласник РС“ број 98/10) а надлежност је
дефинисана чланом 34. и чланом 35. Закона.
Члан 9.
Поред надлежности дефинисаних Законом,
Град­ски штаб у случају ванредне ситуације може
наредити и следеће мере:
-- мобилизацију јединица цивилне заштите опште
намене, грађана и материјалних средстава;
-- ангажовање оспособљених правних лица;
-- увођење дежурства правним лицима;
-- посебан режим обављања одређених комуналних делатности;
-- посебне мере и поступке хигијенско – профилактичког карактера;
-- посебан режим саобраћаја или забрану саобраћаја локалним путевима;
-- евакуацију становништва;
-- одређивање другачијег распореда радног времена;
-- посебне приоритете у испоруци комуналних и
других производа и пружања услуга (воде, грејање, гаса, електричне енергије, градског превоза, железничког и друмског превоза и сл.);
-- привремену забрану приступа и кретања у појединим угроженим подручјима;
-- привремену забрану коришћења одређених
покретних и непокретних ствари власницима
односно корисницима,
-- обезбеђење обавезног поштовања наређених
мера од стране становништва и правних лица у организовању и спровођењу евакуације и
других активности у заштити и спасавању;
-- корисницима, односно власницима стамбених
зграда, станова, пословних просторија и других зграда да приме на привремени смештај
угрожена лица из угроженог подручја;
-- и друге мере.
Повереници цивилне заштите
Члан 10.
За организацију и спровођење превентивних
мера заштите и покретање почетних активности
у случају појаве опасности по људе и материјална
22.12.2011.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
средстава, формираће се повереници цивилне заштите и њихови заменици у следећим насељеним
местима, месним заједницама и градској опшини:
1. БЕРАЊЕ поставиће се, 1 повереник и 2 заменика повереника;
2. БАРЕ поставиће се, 1 повереник и 2 заменика повереника;
3. БАТОВАЦ поставиће се, 1 повереник и 2 заменика повереника;
4. БРАДАРАЦ поставиће се, 1 повереник и 2
заменика повереника;
5. БРАТИНАЦ поставиће се, 1 повереник и 2
заменика повереника;
6. БРЕЖАНЕ поставиће се, 1 повереник и 2
заменика повереника;
7. БУБУШИНАЦ поставиће се, 1 повереник и
2 заменика повереника;
8. ДРАГОВАЦ поставиће се, 1 повереник и 2
заменика повереника;
9. ДУБРАВИЦА поставиће се, 1 повереник и 2
заменика повереника;
10.ЖИВИЦА поставиће се, 1 повереник и 2 заменика повереника;
11.КАСИДОЛ поставиће се, 1 повереник и 2
заменика повереника;
12.ДРМНО поставиће се, 1 повереник и 2 заменика повереника;
13.КЛИЧЕВАЦ поставиће се, 1 повереник и 2
заменика повереника;
14.ЛУЧИЦА поставиће се, 1 повереник и 2 заменика повереника;
15.МАЉУРЕВАЦ поставиће се, 1 повереник и
2 заменика повереника;
16.НАБРЂЕ поставиће се, 1 повереник и 2 заменика повереника;
17.ПОЉАНА поставиће се, 1 повереник и 2 заменика повереника;
18.ПРУГОВО поставиће се, 1 повереник и 2
заменика повереника;
19.РЕЧИЦА поставиће се, 1 повереник и 2 заменика повереника;
20.ТРЊАНЕ поставиће се, 1 повереник и 2 заменика повереника;
21.ЋИРИКОВАЦ поставиће се, 1 повереник и
2 заменика повереника;
22.МЗ „БРАЋА ВУЈОВИЋ“ поставиће се, 1
повереник и 2 заменика повереника;
23.МЗ „БУЛЕВАР“ поставиће се, 1 повереник
и 2 заменика повереника;
24.МЗ „БУРЈАН“ поставиће се, 1 повереник и
2 заменика повереника;
25.МЗ „ВАСА ПЕЛАГИЋ“ поставиће се, 1 повереник и 2 заменика повереника;
26.МЗ „ГОРЊА МАЛА“ поставиће се, 1 повереник и 2 заменика повереника;
27.МЗ „ЗАБЕЛА“ поставиће се, 1 повереник и
2 заменика повереника;
Број 8 - Страна 37
28.МЗ „ЉУБИЧЕВО“ поставиће се, 1 повереник и 2 заменика повереника;
29.МЗ „ПАРК“ поставиће се, 1 повереник и 2
заменика повереника;
30.МЗ „РАДНА МАЛА“ поставиће се, 1 повереник и 2 заменика повереника;
31.МЗ „СОПОТ“ поставиће се, 1 повереник и
2 заменика повереника;
32.МЗ „ЋЕБА“ поставиће се, 1 повереник и 2
заменика повереника;
33.МЗ „ЧАЧАЛИЦА“ поставиће се, 1 повереник и 2 заменика повереника;
34.ГО КОСТОЛАЦ поставиће се, 1 повереник
и 2 заменика повереника;
35.ОСТРОВО поставиће се, 1 повереник и 2
заменика повереника;
36.ПЕТКА поставиће се, 1 повереник и 2 заменика повереника;
37.СЕЛО КОСТОЛАЦ поставиће се, 1 повереник и 2 заменика повереника;
38.КЛЕНОВНИК поставиће се, 1 повереник и
2 заменика повереника;
Повереници и заменици повереника у насељима предузимају непосредне мере за учешће грађана у спровођењу мера и задатака цивилне заштите
и личне, узајамне и колективне заштите и руководе
јединицама цивилне заштите опште намене.
Грађани на угроженим и настрадалим подручјима дужни су да поступају у складу са упуствима
повереника, односно заменика повереника.
Предлоге за именовање повереника и заменика
повереника, урадиће стручна служба за заштиту и
спасавање у сарадњи са саветима месних заједница. Именовање повереника и заменика повереника извршиће Градски штаб за ванредне ситуације у
року од 60 дана од дана доношења ове одлуке.
Оспособљена правних лица за заштиту
и спасавање
Члан 11.
У складу са чланом 15. тачка 8. Закона о ванредним ситуацијама а за потребе заштите и спасавања грађана и материјалних добара од елементарних
непогода, техничко технолошких несрећа и опасности на територији града Пожаревца одређују
се оспособљена привредна друштва и друга правна лица, и то:
Ред.
бр.
1
2
4
5
6
Назив организације
Општа болница Пожаревац
Дом Здравља Пожаревац
Завод за јавно здравље Пожаревац
Црвени крст Пожаревац
TE-KO Костолац
Страна 38 - Број 8
Ред.
бр.
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Назив организације
Јавно Предузеће „Дирекција за изградњу
града Пожаревца“
ЕД „Електроморава“ Пожаревац
ДП „Водопривреда“ Пожаревац
ВХДП „ Хидроградња и ерозија“ Пожаревац
ЈКП „Комуналне службе“ Пожаревац
ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац
ЈП „Радио Пожаревац“ Пожаревац
„Предузеће за путеве Пожаревац“ АД
Пожаревац
ПД„Аутотранспорт“ доо Костолац
„Веолија транспорт Литас“ АД Пожаревац
Центар за социјални рад, Пожаревац
„Пољопривредно саветодавна и стручна
служба“ доо Пожаревац
Ветеринарски специјалистички институт
Пожаревац
Ветеринарска станица Пожаревац
Пољопривредна школа са домом ученика
„Соња Маринковић“, Пожаревац
ПД „Костолац услуге“ доо Костолац
ПД „РИО“ доо Костолац
„Мопинг инжињеринг“ доо Пожаревац
ПД „Горионик“ доо Пожаревац
„SAT TV communication“ доо Пожаревац
Aктивирање и употребу правних субјеката из
става 2. овог члана наређује Градски штаб за ванртедне ситуације.
Овлашћује се Градско веће да са правним лицима из става 2. овог члана склопи уговор којим ће се
уредити међусобна права и обавезе.
Средства за надокнаду трошкова насталих учешћем правних лица из става 2. овог члана у заштити и спасавању у ванредним ситуацијама
обезбеђује се из буџета града.
Јединице цивилне заштите опште намене
Члан 12.
Јединице цивилне заштите опште намене оспособљавају се за извршавање обимних и мање сложених задатака из области заштите и спасавања
као што су локализовање и гашење почетних и мањих пожара и шумских пожара, учешће у заштити
од поплава, указивање прве помоћи, за одржавање
реда, затим учешће у збрињавању угроженог становништва, помоћ у асанацији терена и друге активности по процени Градског штаба за ванредне
ситуације.
У граду Пожаревцу формираће се две јединица
цивилне заштите опште намене са укупно 56 обвезника цивилне заштите.
22.12.2011.
Попуну, опремање и обуку јединица цивилне
заштите опште намене извршиће надлежни орган
Градске управе.
Координацију послова из става 3. Овог члана,
вршиће Градско веће.
РОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ
П
ПЛАН ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА У
ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА
ПЛАН ФУНКЦИОНИСАЊА ЦИВИЛНЕ
ЗАШТИТЕ
Члан 13.
Носилац израде Процене угрожености града
Пожаревца од елементарних непогода и других несрећа је стручна служба за заштиту и спасавање,
која ће у сарадњи са организационим јединицама
Сектора за ванредне ситуације и другим организационим јединицама градске управе, у складу са
Законом, Методологијом за израду Процене угрожености и планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, (која треба да се донесе, не
чекајући извод из Националне процене), сачинити
Процену.
Градски штаб за ванредне ситуације ће размотрити Процену угрожености и доставити је
Градском већу на усвајање.
Члан 14.
Носилац израде Плана заштите и спасавања у
ванредним ситуацијама за град је стручна служба за
заштиту и спасавање, који ће у сарадњи са организационим јединицама Сектора за ванредне ситуације
и другим организационим јединицама градске управе, у складу са Законом, Методологијом за израду
Процене угрожености и планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, сачинити План.
Градски штаб за ванредне ситуације ће размотрити План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама града Пожаревца и доставити га Градском
већу на усвајање.
Члан 15.
Носилац израде Плана функционисања система
цивилне заштите као саставног дела Плана одбране града је стручна служба за заштиту и спасавање,
која ће у сарадњи са организационим јединицама Сектора за ванредне ситуације и другим организационим јединицама градске управе, у складу
са Упуством о методологији за израду планова
одбране и потребним изводом из Плана одбране
Републике, сачинити План.
Лична и колективна заштита
Члан 16.
Лична и колективна заштита на територији града организовати по месту рада и месту становања.
22.12.2011.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Грађани и власници стамбених зграда, односно
кућа, дужни су да за потребе личне заштите и спасавања и заштите и спасавања породичног домаћинства, као и имовине, набаве и држе у исправном
стању средства и опрему као што је предвиђено
Уредбом о обавезним средствима и опреми за личну и колективну заштиту од елементарних непогода и других несрећа.
Обавезује се стручна служба за заштиту и спасавање да у сарадњи са организационим јединицама
Сектора за ванредне ситуације, припреми упуства
и друге публикације којима ће се вршити едукација становништва о поступцима у могућој или насталој опасности. Посебан акценат дати едукацији
становништва о реаговању у земљотресу, поплавама и пожару.
У реализацији активности наведених у ставу 3.
овог члана укључити поверенике цивилне заштите.
Број 8 - Страна 39
и другим правним лицима, службама и органима
градске управе, штаба за ванредне ситуације, јединицама цивилне заштите, повереницима цивилне
заштите, заменицима повереника и другим припадницима и заслужним појединцима на територији
града Пожаревца додељују се признања и награде.
Признања и награде ће се уручивати на дан града и на Светски дан цивилне заштите 1. март.
Обавезује се Градско веће да ближе уреди врсту
награда и признања као и критеријуме за њихову
доделу.
Члан 19.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
об­јав­љи­ва­ња у „Службеном гласнику града По­жа­
рев­ца“.
У Пожаревцу, 22.12.2011. год. Број: 01-06-130/14
Финансирање
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Члан 17.
Из буџета града Пожаревца и из средства Фонда
за ванредне ситуације, за потребе заштите и спасавања становништва и материјалних добара од
елементарних непогода, техничко – технолошких
не­сре­ћа и опасности, финансираће се следеће:
-- организовање, опремање и обучавање Град­
ског штаба за ванредне ситуације;
-- организовање, опремање и обучавање јединице цивилне заштите опште намене;
-- трошкови ангажовања оспособљених правних
лица у складу са уговором за извршавање задатака заштите и спасавања;
-- изградња система за узбуњивање на својој територији;
-- набавка, одржавање, смештај, чување и осигурање посебне опреме за градске јединице цивилне заштите опште намене;
-- изградња, адаптација, одржавање, опремање,
осигурање и чување објеката за потребе цивилне заштите;
-- обука из области цивилне заштите коју организује град,
-- организација и спровођење мера и задатака
ци­вил­не заштите из делокруга града;
-- санирање штета насталих природном и другом
незгодом, у складу са материјалним могућностима;
-- и друге послове цивилне заштите који су одређени позитивним прописима.
ПРИЗНАЊЕ И НАГРАДЕ
Члан 18.
За нарочите успехе у организовању и спровођењу задатака цивилне заштите и других послова заштите и спасавања, у привредним друштвима
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
13
На основу члана 29. став 3. Закона о основама сис­тема образовања и васпитања („Службени
глас­ник РС“ бр. 72/09) члана 2. Уредбе о крите­ри­
ју­ми­ма за до­ношење акта о мрежи предшкол­ских
ус­та­но­ва и акта о мрежи основних шко­ла („Служ­
бе­ни гласник РС“ бр. 80/10) и члана 27. став 1.тачка 6) Ста­ту­та града Пожаревца („Служ­бени гласник
гра­да По­жа­ревца“ бр. 9/09- пречишћен текст)
Скуп­штина града Пожаревца на седници од
22.12.2011. године донела је
ОДЛУКУ
о мрежи Предшколске установе „Љубица
Вребалов“ Пожаревац
Члан 1.
Одлуком о мрежи Предшколске установе „Љу­
би­ца Вребалов“ Пожаревац ( у даљем тексту: Одлу­
ка), утврђује се врста, број и просторни распоред
об­је­ка­та који испуњавају услове за обављање де­
лат­нос­ти предшколског васпитања и образовања на
те­ри­то­рији града Пожаревца.
Члан 2.
Мрежу Предшколске установе „Љубица Вре­ба­
лов“ Пожаревац чине:
- дечји вртићи ( у седишту и организационим јединицама предшколске установе)
- објекти школа ( матична школа и издвојена
одељења школе)
Страна 40 - Број 8
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
- други простори који испуњавају услове за обављање припремног предшколског програма у
складу са законом.
Члан 3.
Основе програма предшколског васпитања и об­
ра­зо­вања чине:
- основе програма неге и васпитања деце узраста од 6 месеци до 3 године старости;
- основе програма предшколског васпитања и
об­ра­зо­вања деце од 3 године до поласка у ос­
нов­ну шко­лу, укључујући и основе припремног
пред­школ­ског програма.
Члан 4.
Програм припреме детета пред полазак у основну школу у оквиру предшколског васпитања и об­
ра­зо­ва­ња (у даљем тексту: припремни предшколски
22.12.2011.
програм) траје четири сата дневно, најмање девет
месеци.
Члан 5.
Табеларни преглед мреже Предшколске установе „Љубица Вребалов“ Пожаревац, саставни је део
ове одлуке.
Члан 6.
Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука о броју и просторном распореду дечјих
вртића и основних школа („Службени гласник општине Пожаревац“ број 4/07)
Члан 7.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана об­јав­
љи­вања у „Службеном гласнику града По­жа­рев­ца“.
ТАБЕЛА ПРЕГЛЕДА МРЕЖЕ
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ,, ПОЖАРЕВАЦ
1. Мрежа дечјих вртића у којима се обавља целодневни боравак и припремни предшколски програм
ред.
Назив објекта
Адреса
Облик рада према узрасту деце
број
Целодневни боравак до поласка у школу
ул. Вука Караџића 1
1.
„Бамби“
и ПП програм
Пожаревац
(целодневни и четворочасовни)
2.
„Пчелица“
ул. Немањина 8
Пожаревац
3.
„Лептирић“
ул. Книнска 5
Пожаревац
4.
„Невен“
ул. Сопотска 2
Пожаревац
5.
„Бубамара“
ул Косовска бб
Пожаревац
6.
„Сунашце“
Лучица
7.
„Лане“
ул. Моше Пијаде бб.
Пожаревац
8.
„Полетарац“
ул Чеде Васовића 49
Пожаревац
9.
„Мајски цвет“
ул. Задругарска бб
Костолац
Целодневни боравак до поласка у школу
и ПП програм
(целодневни и четворочасовни)
Целодневни боравак до поласка у школу
и ПП програм
(целодневни и четворочасовни)
Целодневни боравак до поласка у школу
и ПП програм
(целодневни и четворочасовни)
Целодневни боравак до поласка у школу
и ПП програм
(целодневни и четворочасовни)
Целодневни боравак до поласка у школу
и ПП програм
(целодневни и четворочасовни)
Целодневни боравак од три године
до поласка у школу
Целодневни боравак од три године до поласка
у школу и ПП програм (целодневн и четворочасовни)
Целодневни боравак до поласка у школу
и ПП програм
(целодневни и четворочасовни)
1.
Назив школе матична школа
- издвојено одељење
Основна школа „Милош Савић“ Лучица –
матична школа
издвојено одељење
Ред.
број
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Назив школе матична школа
- издвојено одељење
Основна школа „Свети Сава“ Пожаревац матична школа
издвојено одељење
Основна школа „Јован Цвијић“ Костолац матична школа
издвојено одељење
Основна школа „Јован Цвијић“ Костолац матична школа
издвојено одељење
Основна школа „Божидар ДимитријевићКозица“ Брадарац-матична школа
издвојено одељење
Основна школа „Божидар ДимитријевићКозица“ Брадарац-матична школа
издвојено одељење
Основна школа „Божидар ДимитријевићКозица“ Брадарац-матична школа
издвојено одељење
Основна школа „Божидар ДимитријевићКозица“ Брадарац-матична школа
издвојено одељење
Основна школа „Божидар ДимитријевићКозица“ Брадарац-матична школа
издвојено одељење
Основна школа „Божидар ДимитријевићКозица“ Брадарац-матична школа
издвојено одељењно
Основна школа „Божидар ДимитријевићКозица“ Брадарац-матична школа
издвојенао одељење
Основна школа „Божидар ДимтријевићКозица“-матична школа
Адреса
Облик рада
Пољана
Припремно предшколски програм
Број 8 - Страна 41
Адреса
Облик рада
Ћириковац
Припремно предшколски програм
Кленовник
Припремно предшколски програм
Острово
Припремно предшколски програм
Дрмно
Припремно предшколски програм
Кличевац
Припремно предшколски програм
Берање
Припремно предшколски програм
Баре
Припремно предшколски програм
Касидол
Припремно предшколски програм
Набрђе
Припремно предшколски програм
Трњане
Припремно предшколски програм
Бубушинац
Припремно предшколски програм
Брадарац
Припремно предшколски програм
Дубравица
Припремно предшколски програм
Основна школа „Вук Караџић“ Пожаревацматична школа
Драговац
издвојено одељење
Основна школа „Јован Цвијић“ Костолац –
матична школа
Стари Костолац
издвојено одељење
Основна школа „Вук Караџић “ Пожаревацматична школа
Живица
издвојено одељење
Основна школа „Јован Цвијић“ Костолац
Костолац
У Пожаревцу,22.12.2011.год.
2. Мрежа објекта школа у којима се обавља припремни предшколски програм
Ред.
број
22.12.2011.
Припремно предшколски програм
Припремно предшколски програм
Припремно предшколски програм
Припремно предшколски програм
Број:01-06-130/15
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
Страна 42 - Број 8
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
14
На основу члана 9. став 4. Закона о финансијској подршци породици са децом („Службени гласник Републике Србије“ бр.16/02, 115/05 и 107/09)
и чл. 27. став 1. тачка 6) Статута града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца“ бр. 9/09–
пречишћен текст)
Скупштина града Пожаревца на седници одржаној дана 22. 12. 2011. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
НОВЧАНОЈ НАКНАДИ ЗА ПРВОРОЂЕНО
ДЕТЕ У 2011. ГОДИНИ
Члан 1.
Овом одлуком, назив Одлуке о новчаној накнади
за прворођено дете у 2011. години („Службени гласник града Пожаревца“ бр. 12/10 ) мења се и гласи:
„ Одлука о новчаној накнади за прворођено дете у
2012. години“.
Члан 2.
У члану 1. и 5. речи: „у 2011. години“, замењују
се речима: „у 2012.години“.
Члан 8. брише се.
Члан 3.
Члан 4.
Члан 9. мења се и гласи:
„Члан 9.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана об­јав­
љивања у „Службеном гласнику града Пожаревца“
а при­мењиваће се на поднете захтеве почев од 01.
01. 2012. године.“
У Пожаревцу, 22. 12. 2011. год. Број: 01-06-130/18
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
15
На основу члана 9. став 4. Закона о финансијској подршци породици са децом („Службени гласник Републике Србије “ бр.16/02, 115/05 и 107/09)
и чл. 27. став 1. тачка 6) Статута града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца“ бр. 9/09–
пречишћен текст)
Скупштина града Пожаревца на седници одржаној дана 22. 12. 2011. године, донела је
22.12.2011.
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О РЕГРЕСИРАЊУ БОРАВКА ТРЕЋЕГ
И СВАКОГ НАРЕДНОГ ДЕТЕТА У
УСТАНОВИ ЗА ПРЕДШКОЛСКО
ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ДЕЧИЈИ
ВРТИЋ „ ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ“
ПОЖАРЕВАЦ У 2011. ГОДИНИ
Члан 1.
Овом одлуком, назив Одлуке о регресирању боравка трећег и сваког наредног детета у Установи
за предшколско васпитање и образовање Дечији вртић „Љубица Вребалов“ Пожаревац у 2011. години
(„Службени гласник града Пожаревца“ бр. 12/10),
мења се и гласи: „ Одлука о регресирању боравка
трећег и сваког наредног детета у Предшколској
установи „Љубица Вребалов“ Пожаревац у 2012.
години“.
Члан 5. брише се.
Члан 2.
Члан 3.
Члан 6. мења се и гласи:
„Члан 6.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику града
Пожаревца“ а примењиваће се на поднете захтеве
почев од 01. 01. 2012. године.“
У Пожаревцу, 22. 12. 2011. год. Број: 01-06-130/19
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
16
На основу члана 9. став 4. Закона о финансијској подршци породици са децом („Службени гласник Републике Србије “ бр.16/02, 115/05 и 107/09)
и чл. 27. став 1. тачка 6) Статута града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца“ бр. 9/09–
пречишћен текст)
Скупштина града Пожаревца на седници одржаној дана 22. 12. 2011. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНУ
НАКНАДУ ПОРОДИЦИ У КОЈОЈ
СЕ РОДЕ БЛИЗАНЦИ, ТРОЈКЕ ИЛИ
22.12.2011.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЧЕТВОРКЕ У 2011. ГОДИНИ
Члан 1.
Овом Одлуком, назив Одлуке о остваривању
права на новчану накнаду породици у којој се роде близанци, тројке или четворке у 2011. години“
(„Службени гласник града Пожаревца“ бр. 4/11),
мења се и гласи: „Одлука о остваривању права на
новчану накнаду породици у којој се роде близанци, тројке или четворке у 2012. години“.
Члан 2.
У члану 1. и 9. речи: „у 2011. години“, замењују
се речима:„у 2012 години“.
Члан 3.
Члан 10. мења се и гласи:
„Члан 10.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објав­
љи­ва­ња у „Службеном гласнику града По­жа­рев­ца“
а примењиваће се на поднете захтеве почев од 01.
01. 2012. године.“
У Пожаревцу, 22. 12. 2011. год. Број: 01-06-130/17
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства
17
На основу члана 32. став 1. тачка 6) Закона о ло­
кал­ној самоуправи („Службени гласник Републике
Ср­бије бр. 129/07), члана 27. став 1. тачка 6) Ста­ту­
та града Пожаревца ( „Службени гласник града По­
жа­рев­ца“ бр. 9/09– пречишћени текст)
Скупштина града Пожаревца на седници одржаној 22. 12. 2011. године донела је
ОДЛУКУ
О ФИНАНСИРАЊУ ДЕЛА ТРОШКОВА
ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се услови и начин за ос­
тва­ривање права на субвенционисани превоз редовних ученика средњих школа на територији града
По­жа­ревца који путују у средње школе и то:
-- из сеоских насеља до Пожаревца или Кос­тол­ца,
-- из Пожаревца за Костолац и
-- Костолца за Пожаревац.
Субвенција трошкова превоза признаје се у висини од 30% цене аутобуске месечне ученичке
карте на релацијама из претходног става, према це-
Број 8 - Страна 43
новнику превозника који буде изабран путем спровођења поступка јавне набавке.
Члан 2.
Право на субвенционисани превоз из члан 1. ове
одлуке, остварују ученици за време трајања наставне године.
Члан 3.
Право на субвенцију цене превоза из члана 1.
ове Одлуке имају ученици:
-- који имају пребивалиште на територији града
Пожаревца
-- који похађају средњу школу на територији града Пожаревца као редовни ученици
-- да свакодневно путују од места становања до
седишта школе на територији града По­жа­рев­
ца.
Испуњеност услова за остваривање права на
субвенцију, доказује се: личном картом или уверењем о пребивалишту (издаје Министарство унутрашњих послова Србије -ПУ Пожаревац) и писаном
изјавом родитеља да дете свакодневно користи превоз за редовно похађање наставе.
Члан 4.
Стручне службе средњих школа достављају
Одељењу за друштвене делатности спискове ученика у складу са одредбама ове одлуке, потписан
и оверен од стране секретара и директора школе за
сваки месец током школске године.
Списак ученика садржи: име и презиме ученика,
адресу становања, разред, и релацију превоза.
Члан 5.
На основу спискова средњих школа Одељење за
друштвене делатности издаје потврде о субвенционисаном превозу ученика и доставља их школама
ради уручења ученицима.
Ученик на основу потврде, код аутопревозника
остварује право на куповину субвенционисане месечне карте.
Члан 6.
Аутопревозник са којим је закључен уговор за
обављање линијског превоза на територији града
Пожаревца, трошкове на име издатих субвенционисаних месечних карата-маркица ( 30% до пуног
износа цене по издатим ученичким картама- маркицама) фактурише Граду Пожаревцу.
Обавеза аутопревозника је да посебним знаком
– маркицом означи издату карту за превоз ученика
средњих школа као месечну карту за превоз ученика средњих школа.
Члан 7.
Средства за остваривање права по основу ове
одлуке обезбеђују се у буџету града.
Страна 44 - Број 8
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Члан 8.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања, у „Службеном гласнику града
Пожаревца“ а примењиваће се од 01. 01. 2012. године.
У Пожаревцу, 22.12.2011. год. Број: 01-06-130/20
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
18
На основу члана 23. став 4, члана 52. став 1. тачка 1) и члана 59. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07), члана
27. став 1. тачка 6) и члана 99. став 1. Статута града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 9/09 – пречишћен текст), Скупштина града
Пожаревца, на седници одржаној 22.12.2011. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Члан 1.
22.12.2011.
спровођење поступака јавних набавки по овлашћењу других наручилаца у складу са Законом о јавним набавкама; спровођење обједињених набавки
за више наручилаца у складу са законом; објављивање огласа о јавним набавкама, конкурсне документације, обавештења и извештаја на Порталу
јавних набавки; пружање консултантских услуга и
стручне помоћи директним и индиректним корисницима буџетских средстава и понуђачима у поступцима јавних набавки; одређивање запослених
који ће представљати град Пожаревац у поступцима јавних набавки које спроводе други наручиоци;
прикупљање и евидентирање одређених података о
поступцима јавних набавки и закљученим уговорима о јавним набавкама, вођење посебне евиденције о јавним набавкама мале вредности, састављање
извештаја о закљученим уговорима о јавним набавкама велике и мале вредности и спроведеним поступцима; достављање у предвиђеном законском
року наведених извештаја Управи за јавне набавке; праћење реализације закључених уговора о јавним набавкама; остваривање сарадње са органима
и организацијама који у оквиру своје надлежности примењују прописе из области јавних набавки; обављање других послова у складу са Законом
о јавним набавкама и подзаконским прописима који регулишу област јавних набавки.“
Члан 4.
У члану 12. речи: „пружање правне помоћи грађанима“ бришу се.
У Одлуци о Градској управи града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 1/10 –
пречишћен текст), у члану 2. став 1. алинеја прва,
после речи: „Скупштина града“, додаје се запета и
реч: „Градоначелник“.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику града
Пожаревца“.
Члан 2.
У Пожаревцу, 22.12.2011. год. Број :01-06-130/21
У члану 7. став 1. после тачке 8. додаје се тачка
9, која гласи:
„9. Одељење за јавне набавке.“
Члан 5.
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О ОСНИВАЊУ УСТАНОВЕ ЦЕНТАР
ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ПОЖАРЕВАЦ
(пречишћен текст)
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком врше се измене и допуне Одлуке
о оснивању установе Центар за социјални рад По­
жа­ре­вац,( „Службени гласник града Пожаревца бр.
3/09 - пречишћен текст), (у даљем тексту: Од­лу­ка),
у ци­љу усклађивања шифара делатности Цен­тра за
со­ци­јал­ни рад Пожаревац (у даљем тексту: Цен­тар)
са Уред­бом о класификацији делатности ( „Служ­
бе­ни глас­ник РС“ 54/10 ) и Законом о о со­ци­јал­ној
заш­ти­ти („Службени гласник РС“ број 24/11).
Члан 2.
У члану 1. став 1. Одлуке, после речи: „Центар
за со­ци­јал­ни рад“, речи: „у Пожаревцу“ замењују
се ре­чи­ма: „Пожаревац“.
Став 2. и 3. члана 1. бришу се.
Члан 3.
У члану 2. став 1. мења се и гласи:
„Установа Центар за социјални рад Пожаревац
(у даљем тексту: Центар) има својство правног лица и одговара за своје обавезе у правном промету свим средствима и имовином којом располаже.
Средства и имовина Центра намењена корисницима социјалне заштите не могу бити предмет извршења“.
Члан 4.
У члану 3. став 1. мења се и гласи:
„Назив Установе је: Центар за социјални рад
По­жаревац“.
Члан 5.
19
После члана 3. додаје се члан 3а, који гласи:
„Члан 3а
Центар има печат и штамбиљ.
Изглед и садржај печата и штамбиља утврђује
се Статутом Центра.“
На основу члана 32. став 1. тачка 8) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“ бр. 129/07), члану 4. Закона о јавним службама (Службени гласник Републике Србије, бр.
42/91,71/94 и 79/05), члана 10. Закона о социјалној
заштити („Службени гласник РС“ број 24/11), члана 27. став 1. тачка 8) Статута града Пожаревца (
„Службени гласник града Пожаревца“ број: 9/09–
пречишћени текст)
Скупштина града Пожаревца на седници одржаној 22. 12. 2011. године донела је
Члан 4. мења се и гласи:
„Члан 4.
Делатност Центра је:
88.99 Остала непоменута социјална заштита без
смештаја.
У спровођењу социјалне заштите и социјалног
рада, Центар врши следећа јавна овлашћења:
-- процењује потребе и снаге корисника и ризике по њега и планира пружање услуга социјалне заштите;
Члан 3.
После члана 8, додаје се члан 8a, који гласи:
„Члан 8a
Одељење за јавне набавке врши све послове из
члана 2. ове одлуке који се односе на: истраживање
тржишта и ефикасно планирање набавки; припрему плана набавки за кориснике буџетских средстава за које спроводи поступке јавних набавки у
сарадњи са другим службама; обезбеђивање услова
за економичну, ефикасну и транспарентну употребу јавних средстава и подстицања конкурентности
и равноправности понуђача у поступцима јавних
набавки; спровођење поступака јавних набавки по
процедури прописаној законом за Градску управу
града Пожаревца, Градоначелника и Градско веће
града Пожаревца и Скупштину града Пожаревца;
22.12.2011.
Члан 6.
Број 8 - Страна 45
-- спроводи поступке и одлучује о правима на
материјална давања и о коришћењу услуга со­
ци­јал­не заштите;
-- предузима прописане мере, покреће и учествује у судским и другим поступцима;
-- води прописане евиденције и стара се о чувању документације корисника;
Центар одлучује у првом степену о коришћењу
ус­лу­га социјалне заштите које обезбеђује град По­
жа­ре­вац у складу са законом.
Надзор над радом из става 2. и 3. овог члана врши Министарство и надлежни орган Градске управе за послове социјалне заштите.
Поред послова из става 2.и 3. овог члана, Цен­
тар обав­ља и стручне послове у спровођењу со­ци­
јал­не заш­тите, социјалног рада, породично-прав­не
заштите и старатељства и то:
– открива и прати социјалне потребе грађана и
проблеме у области социјалне заштите;
– предлаже и предузима мере у решавању социјалних потреба грађана и прати њихово извршење;
– организује и спроводи одговарајуће облике социјалне заштите и непосредно пружа услуге
социјалне заштите и социјалног рада;
– развија у унапређује превентивне активности,
које доприносе спречавању и сузбијању социјалних проблема;
– пружа дијагностичке услуге, спроводи одговарајући третман, саветодавно-терапијске услуге
и стручну помоћ корисницима;
– подстиче, организује и координира професионални и добровољни хуманитарни рад у области социјалне заштите;
– води евиденцију и документацију о пруженим
услугама и предузетим мерама у оквиру своје
делатности;
– учествује у пословима планирања и развоја социјалне заштите у граду Пожаревцу;
– обавља и друге послове утврђене законом и
другим прописима“.
Члан 7.
Чланови 5. 6. и 10. бришу се.
Члан 8.
У члану 11. став 1. алинеја 3. после речи „ социјалне заштите“ додају се речи: “ и породичног смештаја“.
Став 2. члана 11. мења се и гласи:
„Град Пожаревац преноси Центру наменски
сред­ства за остваривање права и услуга утврђених
Одлуком о правима у социјалној заштити и соци­
јал­ној сигурности грађана на територији града По­
жа­ревца:
-- за остваривање стручног рада у функцији ре­
ша­вања о правима и услугама утврђених Од­
лу­ком о правима у социјалној заштити и
Страна 46 - Број 8
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
со­ци­јал­ној сигурности грађана на територији
гра­да Пожаревца
-- за исплату новчаних примања на основу утврђених права“.
У члану 11. став 3. и 4. бришу се.
Члан 9.
Члан 12. мења се и гласи:
„Члан 12.
Средства за обављање делатности Центра обезбеђују се:
– из буџета Републике
– из буџета града Пожаревца
– непосредно од корисника – родитеља
– из донација
– од спонзора
– из прилога
– из пројектног финансирања
– из других извора у складу са законом.“
Члан 10.
После члана 12. додају се чл. 12а - 12б, који гласе:
„Члан 12а
Скупштина Града у складу са законом:
– даје сагласност на Статут Центра;
– даје сагласност на статусне промене Центра;
– именује и разрешава чланове Управног и надзорног одбора;
– предузима мере којима се обезбеђују услови
да Центар обавља своју делатност;
– даје сагласност на Годишњи програм рада;
– даје сагласност на годишњи извештај о раду;
– врши и друге послове у складу са Законом и
актима Скупштине Града.
Члан 12б
Градско веће града Пожаревца:
– Даје сагласност на Правилник о организацији
и систематизацији послова и радних задатака
Центра, број и структуру запослених чије се
зараде финансирају из буџета Града
– доноси Правилнике из области социјалне заштите за које је овлашћено општим актима
скупштине града
– врши и друге послове у складу са законом.“
Члан 11.
Члан 13. брише се.
Члан 12.
У члану 14. додаје се став 2, који гласи:
„Органе Центра именује и разрешава оснивач“.
Члан 13.
Члан 15. мења се и гласи:
„Члан 15.
Директор руководи Центром.
22.12.2011.
Ди­ректора Центра именује и разрешава оснивач,
у складу са законом и статутом.
Директор се именује на основу спроведеног јавног конкурса, на период од четири године по прибављеном мишљењу управног одбора и може
бити поново именован. Поступак избора директора
утврђује се статутом Центра.“
Члан 14.
Члан 16. мења се и гласи:
„Члан 16.
Директор Центра:
– представља и заступа Центар;
– организује и руководи радом Центра;
– предлаже програм рада и план развоја Центра
и предузима мере за њихово спровођење;
– доноси акт о унутрашњој организацији и систематизацији послова и друга општа и појединачна акта у складу са законом и статутом,
– учествује у раду и извршава одлуке Управног
одбора
– стара се о законитости рада Центра
– одговоран је за материјално пословање
Центра;
– врши и друге послове утврђене законом и статутом.“
Члан 15.
Члан 17. мења се и гласи:
„Члан 17.
Центром управља управни одбор.
Управни одбор има пет чланова, и чине га два
представника по предлогу запослених у Центру и
три представника оснивача, од којих је један из реда чланова удружења чији су циљеви усмерени на
заштиту права социјално угрожених лица, ако на
територији за коју је основан Центар делује и има
седиште такво удружење.
Председника и чланове управног одбора именује и разрешава оснивач, у складу са законом.
Председника Управног одбора именује оснивач из
реда чланова управног одбора.
Чланови Управног одбора именују се на период
од четири године и могу бити именовани највише
два пута. „
Члан 16.
Члан 18. мења се и гласи:
„Члан 18.
Управни одбор Центра:
– доноси Статут;
– доноси друге опште акте предвиђене законом
и Статутом;
– одлучује о пословању Центра;
– доноси програме рада и план развоја Центра,
на предлог директора;
– доноси годишњи финансијски план;
22.12.2011.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
– усваја годишњи обрачун;
– усваја годишњи извештај о раду и пословању;
– даје предлог о статусним променама, у складу
са законом;
– доноси одлуку, расписује конкурс, води изборни поступак и даје мишљење за избор и именовање директора Центра;
– закључује уговор о раду и решава о другим
питањима из области рада и радних о д носа директора у складу са законом;
– одлучује о другим питањима утврђеним законом и Статутом;
– врши и друге послове у складу са законом.“
Члан 17.
Члан 19. мења се и гласи:
„Члан 19.
На оснивање, организацију и рад Центра, као
установе, примењују се прописи о јавним службама и прописи из области социјалне заштите.
У погледу права, обавеза и одговорности запослених у Центру примењују се општи прописи о
раду.“
Члан 18.
Члан 20. мења се и гласи:
„Члан 20.
Надзор над пословањем Центра врши надзорни
одбор.
Надзорни одбор има три члана од којих два
представника оснивача и једног представника из
реда запослених у Центру.
Председника и чланове надзорног одбора именује и разрешава оснивач, у складу са законом.
Председника надзорног одбора именује оснивач
из реда чланова надзорног одбора.
Чланови надзорног одбора именују се на период од четири године и могу бити именовани највише два пута.“
Члан 19.
Члан 21. мења се и гласи:
„Члан 21.
Надзорни одбор Центра:
– врши надзор над пословањем Центра, у складу са законом,
– врши контролу годишњег извештаја и годишњег обрачуна Центра,
– врши контролу уредности пословне документације и њено вођење у складу са законом
– о бавештава оснивача о евентуалним пропустима у раду директора и управног одбора
– врши и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и статутом.“
Члан 20.
Члан 22. брише се.
Број 8 - Страна 47
Члан 21.
У члану 23. став 1. брише се.
У члану 23. у ставу 2. после речи „управног “
до­да­ју се речи: „ и надзорног “.
Члан 22.
Члан 25. брише се.
Члан 23.
У свим члановима Одлуке које садрже реч: „Ус­
та­нова“ замењују се речју „Центар“.
Члан 24.
Обавезује се Центар да у року од 30 дана од дана сту­па­ња на снагу ове одлуке усагласи статут
Цен­тра и достави га оснивачу на давање сагласности.
Члан 25.
Овлашћује се Комисија за прописе да утврди и
објави пречишћен текст Одлуке о оснивању установе Центар за социјални рад Пожаревац.
Члан 26.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања, у „Службеном гласнику града По­жа­рев­
ца.“
У Пожаревцу, 22.12.2011. год. Број: 01-06-130/23
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
20
На основу члана 23. став 4. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07)
и члана 27. став 1. тачка 6) и 8) Статута града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 9/09 - пречишћен текст) Скупштина града
Пожаревца на седници од 22.12.2011. године,
донела је
Одлуку
о изменама Одлуке о оснивању Аграрног
фонда за развој пољопривреде града
Пожаревца
Члан 1.
У Одлуци о оснивању Аграрног фонда за развој
пољопривреде града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 3/09 – пречишћен текст
и 9/09) члан 4. мења се и гласи:
„Члан 4.
Страна 48 - Број 8
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Средства Фонда остварена по основима из члана 3. ове одлуке чине:
-- до 70% бесповратна средства,
-- 20% субвенционисање камате кредита пољопривредних произвођача или за учешће за
кредитирање, по основу удруживања са пословним банкама,
-- 7% финансирање редовне делатности Фонда
кроз план и програм рада,
-- 3% оперативни трошкови за рад Фонда.“
Члан 2.
У члану 4а став 2. мења се и гласи:
„Фонд путем јавног конкурса додељује бесповратна средства за студијско истраживачке радове и
пројекте од значаја за пољопривреду, као и субвенције пољопривредним произвођачима који су као
носиоци газдинства уписани у Регистар пољопривредних газдинстава, у циљу унапређења пољопривредне производње.
Пољопривредни произвођачи су дужни да уз
пријаву на конкурс за радове, пројекте и субвенције из претходног става чија је вредност већа од
1.000.000,00 динара, доставе бизнис план.“
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у
„Службеном гласнику града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 22.12.2011. год. Број : 01-06-130/24
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
21
На основу члана 46. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09
и 24/11) и члана 27. став 1. тачка 5) Статута града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 9/09 - пречишћен текст), по претходно при­бав­
ље­ном мишљењу Комисије за планове града По­
жа­рев­ца број 04–350–476/11 од 08.12.2011. године,
Скуп­штина града Пожаревца, на седници одржаној
22.12.2011. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ „СОПОТ I“ У
ПОЖАРЕВЦУ
Члан 1.
Овом одлуком приступа се изради Плана детаљне регулације „Сопот I“ у Пожаревцу (у даљем тексту: План).
22.12.2011.
Члан 2.
Наручилац израде Плана је Град Пожаревац.
Израда Плана уступа се ЈП „Дирекција за изградњу града Пожаревца“.
Члан 3.
Планско подручје чини обухват војног комплекса касарне „Сопот“, оквирне површине 11.5 ха, чије
су границе: део улице Војске Југославије, са западне стране, део улице 28. Марта, са јужне стране,
пружни колосек, са источне стране и изграђена зона индивидуалног становања, са северне стране.
У обухвату Плана су следеће катастарске парцеле: 4686/4, 4686/5, 4686/6, 4686/7, 4686/11, 4686/12,
4687/1, 4687/2, 4687/4, 4688/1, 4688/2, 4688/3,
4688/4, 4688/5, 4488/6, 4688/7, 4688/8, 4690/1,
4690/2, 4691, 4692, 4693, 4694, 4695, 4696/3, 4715/2,
4719/2, 4720/2, 4721, 4722/2, 4722/3, 4723/1, 4723/3,
4724, 4725, 4726, 4727, 4728, 4729, 4730, 4732/1,
4732/2, 4732/3, 4733/1, 4733/2, 4733/3, 4735/1,
4735/3, 4736/1, 4736/3, 4736/4 и 4737/2, све К. О.
Пожаревац.
Члан 4.
План детаљне регулације садржи нарочито: границе плана и обухват грађевинског подручја, поделу простора на посебне целине и зоне; детаљну
намену земљишта; регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима
за обележавање на геодетској подлози; нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони
план); попис парцела и опис локација за јавне површине, садржаје и објекте; коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу
инфраструктуру; мере заштите културно-историјских споменика и заштићених природних целина;
локације за које се обавезно израђује урбанистички
пројекат или расписује конкурс; правила уређења и
правила грађења по целинама и зонама и друге елементе значајне за спровођење плана детаљне регулације.
Саставни делови плана су правила уређења,
правила грађења и графички део.
Графички део плана израђује се на овереном катастарско-топографском плану.
22.12.2011.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
или неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину.
Члан 8.
Обуставља се издавање локацијских дозвола за
извођење радова, којима се мења стање у простору
у границама планског подручја, до усвајања Плана.
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
22
На основу члана 20. став 1. тачка 19), члана
23. став 4. и члана 32. став 1. тачка 6) Закона о ло­
кал­ној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.
129/07), члана 15. Закона о ванредним ситуација­
ма („Службени гласник РС“, бр. 111/09) и члана 27. став 1. тачка 6) Статута града Пожаревца
(„Служ­бени гласник града Пожаревца“, бр. 9/09 –
пречиш­ћен текст), Скупштина града Пожаревца, на
сед­ни­ци одржаној 22.12.2011. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ
О ОСНИВАЊУ ФОНДА ЗА
ПРОТИВПОЖАРНУ ЗАШТИТУ ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
Члан 1.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да
важи Одлука о оснивању Фонда за противпожарну
заштиту града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 3/09 – пречишћен текст).
Члан 2.
Фонд за противпожарну заштиту града По­жа­
рев­ца престаје са радом даном ступања на снагу
ове одлуке.
Члан 6.
Даном престанка рада Фонда за противпожарну
заштиту града Пожаревца, сва права и обавезе, односно средства са рачунa Фонда преносе се на рачун буџета града Пожаревца.
Целокупна архива Фонда за противпожарну заштиту града Пожаревца предаје се Служби за ванредне ситуације Градске управе града Пожаревца.
Трошкови финансирања Плана обезбеђују се из
буџета града Пожаревца.
Члан 7.
Израђивач Плана је дужан да у поступку израде
Плана прибави решење надлежног органа о изради
У Пожаревцу, 22.12.2011. год. Број : 01-06-130/26
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана об­
јав­љи­ва­ња у „Службеном гласнику града По­жа­рев­ца “.
Члан 5.
Рок за израду нацрта Плана је 12 (дванаест) месеци од дана објављивања ове одлуке у „Службеном
гласнику града Пожаревца.“
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града По­жа­
рев­ца“.
Члан 9.
У Пожаревцу, 22.12.2011. год. Број: 01-06-130/25
Члан 3.
Број 8 - Страна 49
23
На основу члана 23. став 4. и члана 32. став 1.
тачка 6) Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, бр. 129/07), члана 1. Закона о престанку важења Закона о порезу на фонд зарада („Службени гласник РС“, бр. 33/04) и члана
27. став 1. тачка 6) Статута града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 9/09 –
пречишћен текст), Скупштина града Пожаревца, на
седници одржаној 22.12.2011. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ О
НАЧИНУ, УСЛОВИМА И РОКОВИМА
КОРИШЋЕЊА И ВРАЋАЊА
СРЕДСТАВА ЗА ИЗГРАДЊУ СТАНОВА
СОЛИДАРНОСТИ
Члан 1.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да
важи Одлука о начину, условима и роковима ко­
риш­ћења и враћања средстава за изградњу стано­ва
солидарности („Службени гласник општине По­жа­
ре­вац“, бр. 5/01 и 6/01).
Члан 2.
Фонд за изградњу станова солидарности града Пожаревца престаје са радом даном ступања на
снагу ове одлуке.
Члан 3.
Даном престанка рада Фонда за изградњу станова солидарности града Пожаревца, сва права и обавезе, односно средства са рачунa Фонда преносе се
на рачун буџета града Пожаревца, а непокретне и
покретне ствари на којима је Фонд имао право коришћења постају својина града.
Целокупна архива Фонда за изградњу стано­ва
солидарности града Пожаревца предаје се Оде­ље­
њу за привреду и финансије Градске управе града
По­жа­рев­ца.
Страна 50 - Број 8
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику града
Пожаревца“.
У Пожаревцу, 22.12.2011. год. Број : 01-06-130/27
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
шћења средстава која су одобрена од стране Фонда
за развој у претходним годинама.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику града
Пожаревца“, а примењиваће се од 1. јануара 2012.
године.
У Пожаревцу, 22.12.2011. год. Број : 01-06-130/28
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
24
На основу члана 23. став 4. и члана 32. став 1.
тачка 6) Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, бр. 129/07), члана 47. Закона о изменама и допунама Закона о рударству („Службени
гласник РС“, бр. 34/06) и члана 27. став 1. тачка
6) Статута града Пожаревца („Службени гласник
града Пожаревца“, бр. 9/09 – пречишћен текст),
Скупштина града Пожаревца, на седници одржаној
22.12.2011. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ О
ОСНИВАЊУ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
Члан 1.
Даном почетка примене ове одлуке престаје да
важи Одлука о оснивању Фонда за развој града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 3/09 - пречишћен текст).
Члан 2.
Фонд за развој града Пожаревца престаје са радом 31. децембра 2011.године.
Члан 3.
Даном престанка рада Фонда за развој града
Пожаревца, сва права и обавезе, односно средства
са рачунa Фонда преносе се на рачун буџета града
Пожаревца.
Целокупна архива Фонда за развој града По­жа­
рев­ца предаје се Одељењу за привреду и финансије
Градске управе града Пожаревца.
Члан 4.
Корисници буџетских средстава којима су на
основу конкурса одобрена средства за реализацију одређених пројеката, наставиће са коришћењем
средстава до износа уговореног са Фондом за развој односно извођачем радова.
Градско веће града Пожаревца одлучиваће о
свим захтевима корисника за промену намене кори-
22.12.2011.
22.12.2011.
Обавезује се Одељење за привреду и финансије Градске управе града Пожаревца, да потребан
износ средстава, предвиђен чланом 1. ове одлуке предвиди у буџету града Пожаревца за 2012. и
2013. годину.
Члан 4.
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 23.09.2011. год.
На основу члана 23. став 4. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07)
и члана 27. став 1. тачка 6) и 8) Статута града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 9/09 – пречишћен текст), Скупштина града
Пожаревца, на седници одржаној 23. септембра
2011. године, донела је
ОДЛУКУ
Члан 1.
Град Пожаревац, преузима у својству оснивача,
обавезу обезбеђења средстава за измирење дела дуга извршног дужника Јавног предузећа „Љубичево“
Пожаревац према извршном повериоцу, Компанија
„Дунав Осигурање“ адо Београд, у износу од 50%
укупне висине дуга, што представља 31.548.260,00
динара. Средстава за ову намену, која ће бити предвиђена буџетом града Пожаревца, реализоваће се
следећом динамиком:
1. у 2012. години, измирење обавезе у износу од
16.000.000,00 динара, уз девизну клаузулу;
2. у 2013. години, измирење обавезе у износу од
15.548.260,00 динара, уз девизну клаузулу.
Члан 2.
Овлашћује се Градоначелник града Пожаревца,
Миодраг Милосављевић, да у име града По­жа­рев­
ца, у својству оснивача извршног дужника, Јавног
пре­ду­зећа „Љубичево“ Пожаревац, закључи уговор којим ће се регулисати обавеза између изврш­
ног повериоца, Компаније „Дунав Осигурање“ адо
Београд, извршног дужника Јавног предузећа „Љу­
бичево“ Пожаревац и града Пожаревца, за потраживање из члана 1. ове одлуке и према динамици
која ће бити утврђена са девизном клаузулом.
Члан 3.
Број:01-06-102/13
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
25
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
Број 8 - Страна 51
27
На основу члана 32. став 1. тачка 6. и члана 66.
став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени
глас­ник Републике Србије“ број 129/07) и члана 27.
став 1. тачка 6) Статута града Пожаревца („Служ­
бени гласник града Пожаревца 9/09 - пречишћен
текст),
Скуп­штина града Пожаревца на седници одржаној 22.12.2011. године, донела је
ОДЛУКУ
о давању сагласности на текст Предлога
уговора о преносу права јавне својине на
непокретности уз накнаду
Члан 1.
26
На основу члана 23. став 4. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07) и
члана 27. став 1. тачка 6), 8) и 22) Статута града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 9/09 – пречишћен текст) и Одлуке Управног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а. д.о. о отпусту и репрограму дела дуга осигуранику ЈП
„Љубичево“ из Пожаревца, број 178/11 од 22. септембра 2011. године, Скупштина града Пожаревца,
на седници одржаној 22.12.2011. године, донела је
ОДЛУКУ
O ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ
Члан 1.
У Одлуци број: 01–06–102/13, донетој на Скуп­
штини града Пожаревца од 23. септембра 2011.
годи­не, члан 1. тачка 1. и 2. мењају се и гласе:
„1) до 28. фебруара 2012. године, измирење обавезе у износу од 16.000.000,00 динара, са валутном клаузулом,
2) до 28. фебруара 2013. године, измирење обавезе у износу од 15.548.260,00 динара, са валутном клаузулом.“
Члан 2.
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу 22.12.2011. год.
Број:01-06-130/35
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на текст Предлога уго­
вора о преносу права јавне својине на непокрет­
ности уз накнаду, којим се регулишу међусобни
односи између Републике Србије – Републичке
ди­рекције за имовину Републике Србије и Града
Пожаревца око преноса права јавне својине уз накнаду катастарске парцеле бр. 3455 од 2ха 95ари
67м2 и катастарске парцеле бр. 3454 од 9 ари 60м2
обе у КО Пожаревац (војни комплекс „Барутана“)
са Републике Србије- корисника Министарства одбране на Град Пожаревац.
Члан 2.
Саставни део ове одлуке је текст Предлога уговора о преносу права јавне својине на непокретности уз накнаду.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у
„Службеном гласнику града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 22.12.2011. год. Број:01-06-130/30а
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
28
На основу члана 32. став 1. тачка 6. и члана 66.
став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“ број 129/07) и члана 27. став 1. тачка 6) Статута града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца 9/09- пречишћен текст),
Скупштина града Пожаревца на седници одржаној 22.12.2011. године, донела је
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ОДЛУКУ
О ОВЛАШЋЕЊУ ГРАДОНАЧЕЛНИКА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ДА ЗАКЉУЧИ
УГОВОР О ПРЕНОСУ ПРАВА ЈАВНЕ
СВОЈИНЕ НА НЕПОКРЕТНОСТИ УЗ
НАКНАДУ
Члан 2
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у
„Службеном гласнику града Пожаревца“.
22.12.2011.
29
На основу члана 100.става 4. и 5. Закона о заш­ти­
ти животне средине („Службени гласник Ре­пу­бли­ке
Србије“ број 135/2004, 72/2009 и 36/2009), са­глас­
ности Број 401–00–02177/2011–01 од 02.12.2011. го­
дине Министарства животне средине ру­дарства и
просторног планирања Републике Ср­бије и члана 27.
става 1. тачке 6. Статута града По­жа­рев­ца-пречишћен
текст („Службени гласник гра­да По­жаревца“ број
9/2009), Скупштина града По­жа­ревца на седници
одржаној дана 22.12.2011. године, донела је
СИСТЕМАТСКА КОНТРОЛА САДРЖАЈА АЛЕРГОГЕНОГ ПОЛЕНА
У ВАЗДУХУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА И ОКОЛИНЕ
НА УДАЉЕНОСТИ ДО 25км У 2011 ГОДИНИ
САГЛЕДАВАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ИСПРАВНОСТИ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА У 2011 ГОДИНИ
ЕДУКАЦИЈА СТАНОВНИШТВА ПО ЛОКАЛНОМ ПЛАНУ
УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ У 2011. ГОДИНИ
ИНФОРМИСАЊЕ О СТАЊУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У 2011. ГОДИНИ
ОДРЖАВАЊЕ ГРАДСКИХ И ЧИШЋЕЊЕ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА У 2011. ГОДИНИ
СИСТЕМАТСКО УКЛАЊАЊЕ АМБРОЗИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА У 2011. ГОДИНИ
НАБАВКА ТЕХНИЧКОГ ВОЗИЛА ЗА ОПАСНЕ МАТЕРИЈЕ ЕН 1846
6,5 Л-1-3-400-40/100-1 ЗА МУП
СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОДЕЉЕЊЕ ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ У ПОЖАРЕВЦУ
ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
“САВЕТОВАЊЕ” ОДРЖИВИ РАЗВОЈ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА И
ЕНЕРГЕТСКОГ КОМПЛЕКСА КОСТОЛЦА 2011. ГОДИНЕ
СИМПОЗИЈУМ “РУДАРСТВО 2011” СА ТЕМОМ
“РУДАРСТВО И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ”
(ИНСТИТУТ ЗА ХЕМИЈУ, ТЕХНОЛОГИЈУ И МЕТАЛУРГИЈУ
ЦЕНТАР ЗА РЕМЕДИЈАЦИЈУ БЕОГРАД)
ИЗРАДА БИЗНИС ПЛАНА ЗА Ц.Х.П. ПОСТРОЈЕЊЕ НА БИОМАСУ
ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТОПЛОТНЕ И ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ (ЗА 600
ДОМАЋИНСТВА)
П Р О Г Р А М О ДОПУНИ ПРОГРАМА
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА 2011. ГОДИНУ
Овим програмом даје се преглед пројеката и програма чија се реализација у 2011. години финансира средствима буџетског Фонда за заштиту животне средине града Пожаревца.
НАЗИВ ПРОЈЕКТА
ФЕКАЛНИ КОЛЕКТОР У ДУНАВСКОЈ УЛИЦИ У ПОЖАРЕВЦУ
ОД “ЦС-КПЗ ЗАБЕЛА” ДО ЗМАЈ ЈОВИНЕ” УЛИЦЕ СА ТРИ ЦРПНЕ
СТАНИЦЕ - УЧЕШЋЕ ГРАДА ПО ЗАКОНУ О ПОДСТИЦАЊУ
ГРАЂЕВИНСКЕ ИНДУСТРИЈЕ РС У УСЛОВИМА ЕКОНОМСКЕ
КРИЗЕ
ОДОБРЕНО
5,693,279.50
КИШНИ КОЛЕКТОР У УЛИЦИ КНЕЗ МИЛОШЕВ ВЕНАЦ ДО
УЛИВА У БРЕЖАНСКИ КАНАЛ II ФАЗА - УЧЕШЋЕ ГРАДА ПО ЗАКОНУ О ПОДСТИЦАЊУ
ГРАЂЕВИНСКЕ ИНДУСТРИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У УСЛОВИМА
ЕКОНОМСКЕ КРИЗЕ
2,498,720.50
КИШНИ КОЛЕКТОР У УЛИЦИ КНЕЗ МИЛОШЕВ ВЕНАЦ ДО
УЛИВА У БРЕЖАНСКИ КАНАЛ - НЕДОСТАЈУЋА СРЕДСТВА ЗА II
ФАЗУ
8,598,495.00
СИСТЕМАТСКА КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА У ГРАДУ
ПОЖАРЕВЦУ У 2011. ГОДИНИ
2,450,000.00
ПРОГРАМ КОНТРОЛЕ ЗАГАЂЕНОСТИ ЗЕМЉИШТА НА ПОДРУЧЈУ
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА У 2011. ГОДИНИ
1,750,000.00
ПРОГРАМ МЕРЕЊА БУКЕ У ГРАДУ ПОЖАРЕВЦУ У 2011. ГОДИНИ
1,440,000.00
1,380,000.00
920,000.00
1,000,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
23,575,000.00
1,000,000.00
250,000.00
100,000.00
1,180,000.00
ЈКП “КОМУНАЛНЕ СЛУЖБЕ” ПОЖАРЕВАЦ
ПОДНОСИЛАЦ
ПРИЈАВЕ
НАЗИВ ПРОЈЕКТА
ЈКП “КОМУНАЛНЕ СЛУЖБЕ”
ГРАДСКА УПРАВА ПОЖАРЕВАЦ
ПОДНОСИЛАЦ
ПРИЈАВЕ
ОДОБРЕНО
УКУПНО: 60,835,495.00
ДОПУЊЕНИ ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА 2011.ГОДИНУ
ОБАВЕЗЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Број 8 - Страна 53
НАЗИВ ПРОЈЕКТА
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПОДНОСИЛАЦ
ПРИЈАВЕ
У Пожаревцу, 22.12.2011. год. Број:01-06-130/30б
Члан 1.
Овом одлуком овлашћује се Градоначелник
града Пожаревца Миодраг Милосављевић, да у
име Града Пожаревца са Републичком дирекцијом
за имовину Републике Србије, улица Грачаничка
бр.8 Београд, коју по овлашћењу бр. II Ов. бр.
4939 / 2011 од 18.11.2011. године заступа Љиљана
Матовић, закључи Уговор о преносу права јавне својине на непокретности уз накнаду- катастарске парцеле бр. 3455 од 2ха 95ари 67м2 и
катастарске парцеле бр. 3454 од 9 ари 60м2 обе
у КО Пожаревац (војни комплекс „Барутана“) са
Републике Србије - корисника Министарства одбране на Град Пожаревац.
22.12.2011.
ГРАДСКА УПРАВА ПОЖАРЕВАЦ
Страна 52 - Број 8
ПРОЈЕКАТ КОНТИНУИРАНОГ ОДРЖАВАЊА МЕЂУБЛОКОВСКИХ
ПОВРШИНА У ПОЖАРЕВЦУ И КОСТОЛЦУ
ПРОЈЕКАТ КОНТИНУИРАНОГ ОДРЖАВАЊА ПРИЛАЗНИХ
ПУТЕВА У ПОЖАРЕВЦУ И КОСТОЛЦУ
ПРОЈЕКАТ ОДРЖАВАЊА “СПОМЕН ПАРКА ЧАЧАЛИЦА” У 2011.
ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ТРАНСФЕР СТАНИЦУ
ПОЖАРЕВАЦ
ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ТРАНСФЕР СТАНИЦУ
КОСТОЛАЦ
КИПЕР ВОЗИЛО
СПЕЦИЈАЛНО ВОЗИЛО ЗА ПРАЊЕ КОНТЕЈНЕРА
СПЕЦИЈАЛНО ВОЗИЛО АУТОПОДИЗАЧ
СПЕЦИЈАЛНО ВОЗИЛО АУТО-СМЕЋАР / 2 КОМАДА
КОНТЕЈНЕРИ 5м3 / 12 КОМАДА
КОНТЕЈНЕРИ 1,1м3 / 120 КОМАДА
8,500,000.00
15,000,000.00
8,000,000.00
22,000,000.00
1,300,000.00
3,850,000.00
УКУПНО:
78,622,597.38
ОДОБРЕНО
4,423,699.64
2,791,272.96
7,457,624.78
3,500,000.00
1,800,000.00
Страна 54 - Број 8
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
22.12.2011.
22.12.2011.
ЈКП “ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА” ПОЖАРЕВАЦ
НАЗИВ ПРОЈЕКТА
ИЗРАДА ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА ИЗВОРИШТА “КЉУЧ” У
ПОЖАРЕВЦУ СА СТУДИЈОМ ОПРАВДАНОСТИ И СТУДИЈОМ
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
ПРОЈЕКАТ УПОТРЕБА ТЕХНИЧКЕ ВОДЕ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ
ИЗРАДА И ОПРЕМАЊЕ БУНАРА (1. ГРАДСКИ ПАРК 2.СУНЧАНИ
ПАРК 3.ВАТРОГАСНА СЛУЖБА У ПОЖАРЕВЦУ)
ДОГРАДЊА КОЛЕКТОРА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У ДЕЛУ
УЛИЦЕ ВОЈВОДЕ ДОБРЊЦА ОД ОХРИДСКЕ ДО УЛИЦЕ РАДЕ
СЛОБОДЕ У ДУЖИНИ ОД 280м
РЕКОНСТРУКЦИЈА ЦЕМЕНТ АЗБЕСТНЕ МРЕЖЕ ОД ТАКОВСКЕ
ДО РАСКРСНИЦЕ ДУНАВСКЕ И ПАРТИЗАНСКЕ (717м)
РЕКОНСТРУКЦИЈА ЦЕВОВОДА ОД АЗБЕСТНО ЦЕМЕНТНИХ
ЦЕВИ ПРЕЧНИКА 200мм У ДЕЛУ УЛИЦЕ ХАЈДУК ВЕЉКОВЕ И
ВИНОГРАДСКЕ У ДУЖИНИ ОД 404м
РЕКОНСТРУКЦИЈА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ ОД КЕРАМИЧКИХ
ЦЕВИ ПРЕЧНИКА 200мм У ДЕЛУ УЛИЦЕ К.М.ВЕНАЦ ОД
ДЕЛИГРАДСКЕ ДО М.ПИЈАДЕ У ДУЖИНИ ОД 343м
НАБАВКА И УГРАДЊА ВОДОМЕРА СА ДАЉИНСКИМ
ОЧИТАВАЊЕМ-ЗАБЕЛСКИ ПУТ (412КОМ.)
РЕКОНСТРУКЦИЈА ЦЕМЕНТ АЗБЕСТНЕ МРЕЖЕ И ПРИКЉУЧАКА
У ДЕЛОВИМА УЛИЦА СТАРИ КОРЗО И ВОЈЕ ДУЛИЋА 240м
РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У ГРАДСКОМ ПАРКУ И
ДЕЛУ ДРИНСКЕ УЛИЦЕ
РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНОГ ПРИКЉУЧКА ПОЛИТЕХНИЧКЕ
ШКОЛЕ У УЛ. Ј. ШЕРБАНОВИЋА
РЕКОНСТРУКЦИЈА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ - УЛИЦА
ТАБАЧКА ЧАРШИЈА И ДОГРАДЊА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У
ДЕЛУ УЛИЦЕ ДРИНСКЕ - ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА
ДОГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У МЗ СОПОТ УЛ.ПЕЧКИ ПУТ У
ДУЖИНИ 830м
ДОГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У МЗ СОПОТ УЛ. ПЕЋКА И
ОРАХОВА У ДУЖИНИ 200м
ЗДРУЖЕНИ ЗАХТЕВ МЗ „ЛУЧИЦА“, МЗ „ПРУГОВО“ И МЗ
„ПОЉАНА“ ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНОГ И ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА
ПРИМАРНЕ И СЕКУНДАРНЕ МРЕЖЕ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ
ИЗГРАДЊА ФЕКАЛНОГ КОЛЕКТОРА У „ЉУБИЧЕВУ“
УКУПНО:
ОДОБРЕНО
ПОДНОСИЛАЦ
ПРИЈАВЕ
18.000.000,00
12.000.000,00
6.434.716,00
14.158.281,90
4.302.258,66
7.476.573,00
4.000.000,00
2.810.469,90
2.623.360,95
308.604,00
3.595.379,60
3.600.551,85
993.219,15
1.360.000,00
10.640.000,00
92.303.415,01
ЈП “ТОПЛИФИКАЦИЈА” ПОЖАРЕВАЦ
ЈП “ТОПЛИФИКАЦИЈА”
ПОДНОСИЛАЦ
ПРИЈАВЕ
Број 8 - Страна 55
ЈП “ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА” ПОЖАРЕВАЦ
ЈП “ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ”
ЈКП “ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”
ПОДНОСИЛАЦ
ПРИЈАВЕ
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЗИВ ПРОЈЕКТА
ОДОБРЕНО
НЕВЕСИЊСКА (ТПС 06/77, ТПС 07/77, ТПС 08/77) И СЕКУНДАР,
МЗ ГОРЊА МАЛА
МОРАВСКА ПРИМАР ГМ- МАГИСТРАЛНИ ВОД МЗ БУРЈАН
ТПС БОРСКА ТПС 3/65 ПРИМАР
ТПС МОРАВСКА ТПС 6/65 ПРИМАР
ТПС ВЛАЈКА ПАВЛОВИЋА ТПС 7/65 ПРИМАР
АЛЕКСЕ ДУНДИЋА-БАРСКА ТПС 7/85 ТПС 1/85 ПРИМАР, ТПС,
СЕКУНДАР
ВАСА ПЕЛАГИЋ II ФАЗА (ТПС 14/65, ТПС 16/65) СЕКУНДАР
СИНЂЕЛИЋЕВА ТПС 21/64, ТПС 10/64 СЕКУНДАР МЗ ЋЕБА
ЈУГОВИЋЕВА 4 - II ФАЗА ТПС 08/63 СЕКУНДАР МЗ БУЛЕВАР
УКУПНО:
31.860.000,00
19.588.000,00
5.192.000,00
8.850.000,00
117.764.000,00
ОДОБРЕНО
ЧИШЋЕЊЕ СЛИВНИКА КИШНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ
ЧИШЋЕЊЕ КИШНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ И КОЛЕКТОРА У
ПОЖАРЕВЦУ
ЧИШЋЕЊЕ ТАЛОЖНИКА НА КАНАЛУ У СТИШКОЈ УЛИЦИ
ЧИШЋЕЊЕ БРЕЖАНСКОГ КАНАЛА
ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА У ПОЖАРЕВЦУ И
КОСТОЛЦУ У 2011 ГОДИНИ
САНИТАРНА СЕЧА СТАБАЛА
УЛИЦА НЕМАЊЕ ТОМИЋА-ПРЕПРОЈЕКТОВАЊЕ ФЕКАЛНЕ
КАНАЛИЗАЦИЈЕ
УЛИЦЕ СТУДЕНИЧКА И РАВАНИЧКА.ПРОЈЕКАТ ФЕКАЛНЕ
КАНАЛИЗАЦИЈЕ
УЛИЦА МОШЕ ПИЈАДЕ.ПРОЈЕКАТ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ
ДО К.М.ВЕНЦА
ИЗГРАДЊА СТС 10/0,4 УЗУН МИРКОВА СА ПРИКЉУЧНИМ
ВОДОВИМА ЗА ИЗГРАДЊУ ЦС 7
ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧНОГ ВОДА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ЦС 8
ИЗРАДА ПРОЈЕКТА СЕКУНДАРНЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ
УЛИЦА КОЈЕ ИЗЛАЗЕ НА ДУНАВСКУ УЛИЦУ СА РЕШЕЊЕМ
ПРИКЉУЧКА ДЕСНЕ СТРАНЕ ДУНАВСКЕ (ГЛЕДАНО ИЗ
ПОЖАРЕВЦА)
ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА У ЗАБЕЛИ ОД ПОСТОЈЕЋЕ ЦС
КОЛОНИЈА ДО НОВЕ ЦС-КПЗ Л=679м
ИЗРАДА СЕКУНДАРНЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ УЛИЦА КОЈЕ
СЕ УЛИВАЈУ У КОЛЕКТОР РАТАРСКА-ДЕО ПРЕ ПРУГЕ-ИСПРЕД
ЦРПНЕ СТАНИЦЕ
ИЗРАДА ФЕКАЛНОГ КОЛЕКТОРА ПРЕЧНИКА 250мм У УЛИЦИ
ВОЈСКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ Л=1128м
ИЗРАДА СЕКУНДАРНЕ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У УЛИЦАМА
КОЈЕ СЕ УЛИВАЈУ У КОЛЕКТОР У УЛИЦИ ВОЈСКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ
РЕКОНСТРУКЦИЈА И УРЕЂЕЊЕ ГРАДСКОГ ПАРКА У
ПОЖАРЕВЦУ
ИЗРАДА ФЕКАЛНОГ КОЛЕКТОРА ПРЕЧНИКА 250мм У ПЕЋКОЈ
УЛИЦИ Л=970м
РАДОВИ НА ИЗРАДИ ТРИ ДУБИНСКА БУНАРА И ПОСТАВЉАЊЕ
ЈАВНИХ ЧЕСМИ У КАСИДОЛУ
4.331.400,00
4.583.500,00
1.145.900,00
5.729.300,00
14.210.000,00
700.000,00
100.000,00
120.000,00
250.000,00
2.200.000,00
350.000,00
1.000.000,00
6.250.000,00
10.580.000,00
13.000.000,00
15.961.000,00
6.000.000,00
7.860.000,00
5.000.000,00
УКУПНО: 99.371.100,00
ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ
ПОДНОСИЛАЦ
ПРИЈАВЕ
31.152.000,00
21.122.000,00
НАЗИВ ПРОЈЕКТА
ГРАДСКА
ОПШТИНА
КОСТОЛАЦ
НАЗИВ ПРОЈЕКТА
ОДОБРЕНО
РЕКОНСТРУКЦИЈА ЦЕВОВОДА ОД АЗБЕСТ-ЦЕМЕНТНИХ ЦЕВИ У
КОСТОЛЦУ - УЛ. ЂУРЕ ЈАКШИЋА 425м
РЕКОНСТРУКЦИЈА ЦЕВОВОДА ОД АЗБЕСТ-ЦЕМЕНТНИХ ЦЕВИ У
КОСТОЛЦУ - УЛ. САВЕ КОВАЧЕВИЧА 200м
РЕКОНСТРУКЦИЈА ЦЕВОВОДА ОД АЗБЕСТ-ЦЕМЕНТНИХ ЦЕВИ У
КОСТОЛЦУ - УЛ.НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 780м
ТОПЛИФИКАЦИЈА СЕЛА ПЕТКА ДРУГА ФАЗА
3.342.670,00
2.167.155,00
6.500.000,00
50.000.000,00
УКУПНО: 62.009.825,00
Страна 56 - Број 8
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
22.12.2011.
22.12.2011.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ПОДНОСИЛАЦ
ПРИЈАВЕ
МЗ ВАСА
ПЕЛАГИЋ
МЗ ГОРЊА
МАЛА
МЗ ЖИВИЦА
МЗ ЉУБИЧЕВО
МЗ БАРЕ
МЗ БРАЋА
ВУЈОВИЋ
МЗ БУЛЕВАР
МЗ ПРУГОВО
МЗ ОСТРОВО
НАЗИВ ПРОЈЕКТА
ШКОЛЕ
ОДОБРЕНО
УГРАДЊА УНУТРАШЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ГРЕЈАЊА У ЗГРАДИ МЗ
269.068,00
“В.ПЕЛАГИЋ”
УРЕЂЕЊЕ ЦРКВЕНОГ ДВОРИШТА (ПОРТЕ) ЦРКВЕ СВ. ПЕТКЕ У
2.991.920,00
ПОЖАРЕВЦУ
ПОТИСНИ ЦЕВОВОД ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ ЖИВИЦЕ КРОЗ
15.199.566,90
НАСЕЉЕ ДРАГОВАЦ У ДУЖИНИ 958м ( I ФАЗА )
УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА ИСПРЕД ЗГРАДЕ МЗ ЉУБИЧЕВО У
500.000,00
ЉУБИЧЕВУ
ОПРЕМАЊЕ БУНАРА ББ-2 И ПУШТАЊЕ БУНАРА У СИСТЕМ
1.048.842,00
ВОДОСНАБДЕВАЊА НАСЕЉА БАРЕ
УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА И СЛОБОДНОГ ПРОСТОРА У УЛ. 2.521.797,91
МОШЕ ПИЈАДЕ - НАСЕЉЕ КОЛОНИЈА ИЗА ЖЕНСКОГ ЗАТВОРА
НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У УЛ. БОЖЕ
3.198.753,44
ДИМИТРИЈЕВИЋА У ДУЖИНИ 440м
ИЗГРАДЊА СЕКУНДАРНЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ - II ФАЗА У
5.000.000,00
ДУЖИНИ 800м
САНАЦИЈА ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА СЕЛА ОСТРОВА
1.008.700,00
УКУПНО: 31.738.648,25
ОСТАЛИ КОРИСНИЦИ
ПОДНОСИЛАЦ
ПРИЈАВЕ
СПОРТСКИ ЦЕНТАР
ПОЖАРЕВАЦ
К. Д. “КНЕЗ
МИХАИЛО”
ПОЖАРЕВАЦ
НАЗИВ ПРОЈЕКТА
ЗАМЕНА ДОТРАЈАЛЕ СТОЛАРИЈЕ НА И СПРАТУ ОБЈЕКТА
(АНЕКС ХАЛЕ)
ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ ПРОСТОРА ОКО СТАДИОНА МАЛИХ
СПОРТОВА КОД С.Ц. ПОЖАРЕВАЦ
ЗАМЕНА ВОДОВОДНИХ ЦЕВИ И ПОСТАВЉАЊЕ НОВЕ
ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ - II ФАЗА У С.Ц.
ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА НА ГРАДСКОМ
ХИПОДРОМУ
УВОЂЕЊЕ ОРГАНСКЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ У ЦИЉУ
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРОИЗВОДЊЕ
ЗДРАВСТВЕНО БЕЗБЕДНЕ ХРАНЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
ИЗРАДА И ПОСТАВЉАЊЕ 25 ПАРКОВСКИХ КЛУПА
КРАЉЕВСКО
СА 50 ЖАРДИЊЕРА ИЗРАЂЕНИХ ОД
ТЕХНИЧКО ДРУШТВО САСТАВЉЕНИХ
ПЕПЕЛА ИЗ ТЕ-КО КОСТОЛАЦ И ПЕСКОВА СА ПК ДРМНО
УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА И САНИТАРНО ОРЕЗИВАЊЕ
ЕПАРХИЈСКИ
СТАБАЛА У ДВОРИШТУ САБОРНЕ ЦРКВЕ
УПРАВНИ ОДБОР
ПРАВОСЛАВНЕ
УРЕЂЕЊЕ ДВОРИШТА ЕПАРХИЈСКОГ ДВОРА СА САДЊОМ
ЕПАРХИЈЕ
БИЉНОГ МАТЕРИЈАЛА И УГРАДЊА АУТОМАТСКОГ
БРАНИЧЕВСКЕ
СИСТЕМА ЗА ЗАЛИВАЊЕ
ПОЉО­ПРИВ­РЕД­НЕ
СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ
ПОЖАРЕВАЦ
ЦРВЕНИ КРСТ
ПОЖАРЕВАЦ
ЗЦ ПОЖАРЕВАЦ РЈ
ОПШТА БОЛНИЦА
НАРОДНА ТЕХНИКА
ПОЖАРЕВАЦ
УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА ОКО ЗГРАДЕ ИСТОР.АРХИВА НА
ПОТЕЗУ СТАРИХ КАСАРНИ-ПАВИЉОНИ 3 И 4
ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА И ЗАСАДА НА
ПОТЕЗУ ЦРВЕНИ “КРСТ-ВАРОШКО БРДО”
КУПОВИНА И УГРАДЊА ЕЛЕКТРО-МАШИНСКЕ ОПРЕМЕ
ПОСТРОЈЕЊА ПИТКЕ ВОДЕ У БОЛНИЦИ ПОЖАРЕВАЦ
ЗАМЕНА ДОТРАЈАЛИХ ПРОЗОРА И ВРАТА НА ОБЈЕКТУ
НАРОДНЕ ТЕХНИКЕ
УКУПНО:
Број 8 - Страна 57
ОДОБРЕНО
1.710.000,00
500.000,00
2.253.099,00
650.000,00
662.000,00
374.650,00
400.000,00
473.200,00
1.640.406,97
228.020,00
4.364.820,00
582.920,00
13.839.115,97
ПОДНОСИЛАЦ
ПРИЈАВЕ
НАЗИВ ПРОЈЕКТА
ОДОБРЕНО
ЗАМЕНА СТОЛАРИЈЕ НА ОБЈЕКТИМА ОСНОВНИХ ШКОЛА
ОШ “МИЛОШ САВИЋ” У ЛУЧИЦИ И ПРУГОВУ
ЛУЧИЦА
САНАЦИЈА ВЛАГЕ, ПОСТАВЉАЊЕ ЧЕСМЕ И ЗАМЕНА
ВРАТА У ПРУГОВУ
ЗАМЕНА ДОТРАЈАЛЕ ДРВЕНЕ СТОЛАРИЈЕ НА СТАРОМ
ОШ “ВУК КАРАЏИЋ” ДЕЛУ ЦЕНТРАЛНЕ ШКОЛЕ
ПОЖАРЕВАЦ
ИЗРАДА ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА,ДЕМОНТАЖА СТАРОГ И
МОНТАЖА НОВОГ ХИДРАНТА
ИЗРАДА ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ ПРИКЉУЧНОГ
ПОЉО­ПРИВ­РЕДНА
ТОПЛОВОДА И УНУТРАШЊИХ ИНСТАЛАЦИЈА
ШКОЛА
ПЛАСТЕНИКА
ОШ “КРАЉ
АЛЕКСАНДАР I”
ПОЖАРЕВАЦ
УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА И ДВОРИШТА ШКОЛЕ
997.000,00
300.000,00
1.929.400,00
169.150,00
2.498.323,33
350.755,00
ЗАМЕНА ДОТРАЈАЛЕ СТОЛАРИЈЕ НА ОБЈЕКТУ ШКОЛЕ
600.000,00
ИСТУРЕНО ОДЕЉЕЊЕ У МАЉУРЕВЦУ
ЗАМЕНА СТОЛАРИЈЕ У ШКОЛИ У БРАДАРЦУ
1.847.130,70
САНАЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ
181.130,00
ЕКОНОМСКОТРГОВИНСКА ШКОЛА ЗАМЕНА СТОЛАРИЈЕ НА “НОВОЈ ЗГРАДИ” ШКОЛЕ
3.250.000,00
МУЗИЧКА ШКОЛА
ЗАМЕНА ПРОЗОРА НА СТАРОМ ДЕЛУ ЗГРАДЕ ДО УЛИЦЕ
580.000,00
“С.МОКРАЊАЦ”
КНЕЗА ЛАЗАРА БР.1.
ПОЖАРЕВАЧКА
ЗАМЕНА СТОЛАРИЈЕ НА ОБЈЕКТУ ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ
2.394.000,00
ГИМНАЗИЈА
САНАЦИЈА МОКРОГ ЧВОРА
540.000,00
ОШ “ЈОВАН ЦВИЈИЋ”
ЗАМЕНА
ДОТРАЈАЛИХ
ПРОЗОРА
У
ЦЕНТРАЛНОЈ
ШКОЛИ
У
КОСТОЛАЦ
1.020.000,00
КОСТОЛЦУ
МЕДИЦИНСКА
НАБАВКА 15 УНУТРАШЊИХ ДРВЕНИХ ВРАТА СА
992.670,00
ШКОЛА ПОЖАРЕВАЦ УГРАДЊОМ НА ОБЈЕКТУ ШКОЛЕ
ТШ “НИКОЛА ТЕСЛА” ЗАМЕНА СТОЛАРИЈЕ НА ОБЈЕКТУ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ У
974.000,00
КОСТОЛАЦ
КОСТОЛЦУ
ПОЛИ­ТЕХ­НИЧ­КА
ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА ОБЈЕКТА-ЗАМЕНА ДОТРАЈАЛИХ
2.571.668,40
ШКОЛА
ПРОЗОРА И ВРАТА - III ФАЗА
УКУПНО: 21.195.227,43
ОШ “Б. Д. КОЗИЦА”
БРАДАРАЦ
ОБАВЕЗЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЈКП “КОМУНАЛНЕ СЛУЖБЕ” ПОЖАРЕВАЦ
ЈКП “ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА” ПОЖАРЕВАЦ
ЈП “ТОПЛИФИКАЦИЈА” ПОЖАРЕВАЦ
ЈП “ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА” ПОЖАРЕВАЦ
ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ОСТАЛИ КОРИСНИЦИ
ШКОЛЕ
УКУПНО ЗА 2011. ГОДИНУ
60.835.495,00
78.622.597,38
92.303.415,01
117.764.000,00
99.371.100,00
62.009.825,00
31.738.648,25
13.839.115,97
21.195.227,43
577.679.424,04
Овај програм објавити у „Службеном гласнику града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 22.12.2011. год.
Број: 01-06-130/2
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
Страна 58 - Број 8
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
30
На основу члана 27. став 1. тачка 9) Статута града Пожаревца („Службени гласник РС“, бр. 9/09 –
пречишћен текст), Скупштина града Пожаревца на
седници одржаној 22.12.2011. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
СТАТУТАРНУ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА
СТАТУТА АГРАРНОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ
ПОЉОПРИВРЕДЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Члан 1.
Даје се сагласност на Статутарну одлуку о изменама Статута Аграрног фонда за развој пољопривреде града Пожаревца, коју је донео Управни
одбор Аграрног фонда за развој пољопривреде града Пожаревца, на седници од 22.12.2011.године.
Члан 2.
Ово решење објавити у “Службеном гласнику
града Пожаревца”.
Пожаревцу, 22.12.2011. год.
Број : 01-06-130/29
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
31
На основу члана 14. став 2. Статута града По­жа­
рев­ца („Службени гласник РС“, бр. 9/09 – пре­чиш­ћен
текст) и члана 3, 4, 4а и члана 14. Од­луке о оснивању Аграрног фонда за развој пољопривре­де града
Пожаревца („Службени гласник града По­жа­рев­ца“,
бр.3/09 – пречишћен текст и 9/09), Управни од­бор
Аграрног фонда за развој пољопривреде града По­
жаревца на седници од 22.12.2011. године, донео је
Статутарну одлуку
о изменама Статута Аграрног фонда за
развој пољопривреде града Пожаревца
Члан 1.
У Статуту Аграрног фонда за развој пољопривреде града Пожаревца( „Службени гласник РС“,
бр.5/09 – пречишћен текст и 4/10) члан 5а мења се
и гласи:
„Члан 5а
Средства Фонда остварена по основима из члана 3. ове одлуке чине:
-- до 70% бесповратна средства,
22.12.2011.
-- 20% субвенционисање камате кредита пољо­
прив­редних произвођача или за учешће за
кре­ди­ти­рање, по основу удруживања са по­
слов­ним банкама,
-- 7% финансирање редовне делатности Фонда
кроз план и програм рада,
-- 3% оперативни трошкови за рад Фонда.“
Члан 2.
Члан 5б став 2. мења се и гласи:
„Фонд путем јавног конкурса додељује бесповратна средства за студијско истраживачке радове и
пројекте од значаја за пољопривреду, као и субвенције пољопривредним произвођачима који су као
носиоци газдинства уписани у Регистар пољопривредних газдинстава, у циљу унапређења пољопривредне производње.
Пољопривредни произвођачи су дужни да уз
пријаву на конкурс за радове, пројекте и субвенције из претходног става чија је вредност већа од
1.000.000,00 динара, доставе бизнис план.“
Члан 3.
Ова Статутарна одлука о изменама Статута
Аграрног фонда за развој пољопривреде града По­
жа­рев­ца, по добијању сагласности Скупштине града
Пожаревца, ступа на снагу осмог дана од да­на објављивања у „Службеном гласника града По­жа­рев­ца“.
У Пожаревцу, 22.12.2011. год.
Број : 53/2011
Управни одбор Аграрног фонда
за развој пољопривреде града Пожаревца
Председник Управног одбора
спец. Снежана Милосављевић, др. вет. мед., с.р.
32
На основу члана 22. став 3. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Службени гласник РС“, бр. 25/00, 25/02,
107/05, 108/05 – исправка и 123/07 – др. закон) и
члана 27. став 1. тачка 8) Статута града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 9/09 –
пречишћен текст) Скупштина града Пожаревца, на
седници од 22.12.2011. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Ребаланс 1
Програма пословања ЈП „Дирекција за
изградњу града Пожаревца“ за 2011. годину
I
Даје се сагласност на Ребаланс 1 програма по­
сло­вања ЈП „Дирекција за изградњу града По­жа­
22.12.2011.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
рев­ца“ за 2011. годину, који је донео Управни одбор
ЈП „Дирекција за изградњу града Пожаревца“, на
сед­ници од 05. децембра 2011. године.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 22.12.2011. год.
107/05, 108/05 – исправка и 123/07 – др. закон) и
члана 27. став 1. тачка 8) Статута града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 9/09 –
пречишћен текст) Скупштина града Пожаревца, на
седници од 22.12.2011. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Ребаланс
Програма пословања ЈКП „Водовод и
канализација“ за 2011. годину
Број: 01-06-130/1
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
33
На основу члана 22. став 3. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Службени гласник РС“, бр. 25/00, 25/02,
107/05, 108/05 – исправка и 123/07 – др. закон) и
члана 27. став 1. тачка 8) Статута града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 9/09 –
пречишћен текст) Скупштина града Пожаревца, на
седници од 22.12.2011. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Измене и допуне
Програма пословања ЈП „Топлификација“
за 2011. годину
I
Даје се сагласност на Измене и допуне програма
пословања ЈП „Топлификација“ за 2011. годину, који је донео Управни одбор ЈП „Топлификација“, на
седници од 05. децембра 2011. године.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 22.12.2011. год.
Број: 01-06-130/1
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
Број 8 - Страна 59
I
Даје се сагласност на Ребаланс програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ за 2011. годину, који је донео Управни одбор ЈКП „Водовод
и канализација“, на седници од 29. новембра 2011.
године.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 22.12.2011. год.
Број: 01-06-130/1
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
35
На основу члана 22. став 3. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Службени гласник РС“, бр. 25/00, 25/02,
107/05, 108/05 – исправка и 123/07 – др. закон) и
члана 27. став 1. тачка 8) Статута града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 9/09 –
пречишћен текст) Скупштина града Пожаревца, на
седници од 22.12.2011. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Измене и допуне
Плана и програма пословања ЈКП
„Комуналне службе“ за 2011. годину
I
34
На основу члана 22. став 3. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Службени гласник РС“, бр. 25/00, 25/02,
Даје се сагласност на Измене и допуне Плана
и програма пословања ЈКП „Комуналне службе“
за 2011. годину, који је донео Управни одбор ЈКП
„Комуналне службе“, на седници од 30. новембра
2011. године.
Страна 60 - Број 8
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 22.12.2011. године Број: 01-06-130/1
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
36
22.12.2011.
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Измене и допуне
Плана пословања ЈП „Љубичево“ у
Пожаревцу за 2011. годину
I
Даје се сагласност на Измене и допуне плана пословања ЈП „Љубичево“ у Пожаревцу за 2011. годину, који је донео Управни одбор ЈП „Љубичево“, на
седници од 29. новембра 2011. године.
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Ребаланс
Програма пословања ЈКП „Паркинг
сервис“ Пожаревац за 2011. годину
I
Даје се сагласност на Ребаланс програма пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац за 2011. годину, који је донео Управни одбор ЈКП „Паркинг
сервис“, на седници од 15. новембра 2011. године.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 22.12.2011. год.
Број: 01-06-130/1
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
37
На основу члана 22. став 3. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Службени гласник РС“, бр. 25/00, 25/02,
107/05, 108/05 – исправка и 123/07 – др. закон) и
члана 27. став 1. тачка 8) Статута града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 9/09 –
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 22.12.2011. год.
Број: 01-06-130/1
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
38
На основу члана 22. став 3. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Службени гласник РС“, бр. 25/00, 25/02,
107/05, 108/05 – исправка и 123/07 – др. закон) и
члана 27. став 1. тачка 8) Статута града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 9/09 –
пречишћен текст) Скупштина града Пожаревца, на
седници од 22.12.2011. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Измене и допуне
Програма пословања
ЈРДП „Радио Пожаревац“ за 2011. годину
I
Даје се сагласност на Измене и допуне програма
по­словања ЈРДП „Радио Пожаревац“ за 2011. годи­
ну, који је донео Управни одбор ЈРДП „Радио По­жа­
ревац“, на седници од 23. новембра 2011. године.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 22.12.2011. год.
Број: 01-06-130/1
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
пречишћен текст) Скупштина града Пожаревца, на
седници од 22.12.2011. године, донела је
II
На основу члана 22. став 3. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Службени гласник РС“, бр. 25/00, 25/02,
107/05, 108/05 – исправка и 123/07 – др. закон) и
члана 27. став 1. тачка 8) Статута града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 9/09 –
пречишћен текст) Скупштина града Пожаревца, на
седници од 22.12.2011. године, донела је
22.12.2011.
39
На основу члана 22. став 3. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Службени гласник РС“, бр. 25/00, 25/02,
107/05, 108/05 - исправка и 123/07 - др. закон) и
члана 27. став 1. тачка 8) Статута града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 9/09 –
пречишћен текст) Скупштина града Пожаревца, на
седници од 22.12.2011. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм
пословања ЈП „Дирекција за изградњу
града Пожаревца“ за 2012. годину
I
Даје се сагласност на Програм пословања ЈП
„Дирекција за изградњу града Пожаревца“ за 2012.
годину, који је донео Управни одбор ЈП „Дирекција
за изградњу града Пожаревца“ на седници од 08.
децембра 2011. године. осим у делу Финансијског
плана за 2012. годину – План текућих издатака – у
оквиру кога се имају извршити следеће измене:
-- у колони „Сопствена средства“, на позицији 3,
економска класификација 412112 – „Допринос
за добровољно пензијско осигурање“, брише
се број „816.000“.
-- у колони „Сопствена средства“, на економској
класификацији 4121 – „Допринос за пензијско и инвалидско осигурање“, брише се број
„816.000“.
-- у колони „Сопствена средства“, на економској кла­си­фи­ка­цији 412 – „Социјални доприноси на терет по­сло­дав­ца“, брише се број
„816.000“.
-- у колони „Сопствена средства“, у реду „Укуп­
но“, уместо броја „9.228.500“ треба да стоји
број „8.412.500“.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 22.12.2011. год. Број: 01-06-130/6а
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
Број 8 - Страна 61
40
На основу члана 22. став 3. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Службени гласник РС“, бр. 25/00, 25/02,
107/05, 108/05 - исправка и 123/07 - др. закон) и
члана 27. став 1. тачка 8) Статута града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 9/09 –
пречишћен текст) Скупштина града Пожаревца, на
седници од 22.12.2011. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм
пословања ЈП „Топлификација“ за 2012.
годину
I
Даје се сагласност на Програм пословања ЈП
„Топлификација“ за 2012. годину, који је донео
Управни одбор ЈП „Топлификација“ на седници од
05. децембра 2011. године.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 22.12.2011. год.
Број: 01-06-130/6
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
41
На основу члана 22. став 3. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Службени гласник РС“, бр. 25/00, 25/02,
107/05, 108/05 - исправка и 123/07 - др. закон) и
члана 27. став 1. тачка 8) Статута града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 9/09 –
пречишћен текст) Скупштина града Пожаревца, на
седници од 22.12.2011. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм
пословања ЈКП „Водовод и канализација“
за 2012. годину
I
Даје се сагласност на Програм пословања ЈКП
„Водовод и канализација“ за 2012. годину, који је
донео Управни одбор ЈКП „Водовод и канализација“ на седници од 06. новембра 2011. године.
Страна 62 - Број 8
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
II
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм
пословања ЈКП „Паркинг сервис“
Пожаревац за 2012. годину
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 22.12.2011. год.
Број: 01-06-130/6
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
22.12.2011.
I
Даје се сагласност на Програм пословања ЈКП
„Паркинг сервис“ Пожаревац за 2012. годину, који
је донео Управни одбор ЈКП „Паркинг сервис“ на
седници од 25. новембра 2011. године.
II
42
На основу члана 22. став 3. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Службени гласник РС“, бр. 25/00, 25/02,
107/05, 108/05 - исправка и 123/07 - др. закон) и
члана 27. став 1. тачка 8) Статута града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 9/09 –
пречишћен текст) Скупштина града Пожаревца, на
седници од 22.12.2011. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на План и програм
пословања ЈКП „Комуналне службе“ за
2012. годину
I
Даје се сагласност на План и програм пословања ЈКП „Комуналне службе“ за 2012. годину, који
је донео Управни одбор ЈКП „Комуналне службе“
на седници од 30. новембра 2011. године.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 22.12.2011. год.
Број: 01-06-130/6
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 22.12.2011. год.
Број: 01-06-130/6
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
На основу члана 22. став 3. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Службени гласник РС“, бр. 25/00, 25/02,
107/05, 108/05 - исправка и 123/07 - др. закон) и
члана 27. став 1. тачка 8) Статута града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 9/09 –
пречишћен текст) Скупштина града Пожаревца, на
седници од 22.12.2011. године, донела је
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
На основу члана 22. став 3. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Службени гласник РС“, бр. 25/00, 25/02,
107/05, 108/05 - исправка и 123/07 - др. закон) и
члана 27. став 1. тачка 8) Статута града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 9/09 –
пречишћен текст) Скупштина града Пожаревца, на
седници од 22.12.2011. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм
пословања ЈП „Љубичево“ у Пожаревцу за
2012. годину
I
Даје се сагласност на Програм пословања ЈП
„Љубичево“ у Пожаревцу за 2012. годину, који је
донео Управни одбор ЈП „Љубичево“ на седници
од 05. децембра 2011. године.
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 22.12.2011. год.
Број: 01-06-130/6
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
Број 8 - Страна 63
II
45
На основу члана 22. став 3. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Службени гласник РС“, бр. 25/00, 25/02,
107/05, 108/05 - исправка и 123/07 - др. закон) и
члана 27. став 1. тачка 8) Статута града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 9/09 –
пречишћен текст) Скупштина града Пожаревца, на
седници од 22.12.2011. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм
пословања ЈРДП „Радио Пожаревац“ за
2012. годину
I
Даје се сагласност на Програм пословања ЈРДП
„Радио Пожаревац“ за 2012. годину, који је донео
Управни одбор ЈРДП „Радио Пожаревац“ на седници од 01. децембра 2011. године.
II
44
II
43
22.12.2011.
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 22.12.2011. год.
Број: 01-06-130/6
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 22.12.2011. год. Број: 01-06-130/36а
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
47
На основу члана 8. став 2. Одлуке о оснивању установе Спортски центар „Пожаревац“ у
Пожаревцу („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 3/09 - пречишћен текст) и на основу члана 27. став 1. тачка 9. Статута града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 9/09
-пречишћен текст) Скупштина града Пожаревца, на
седници од 22.12.2011. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу директора установе Спортски
центар „Пожаревац“ у Пожаревцу
I
Разрешава се Марија Милошевић, дипломирани економиста из Пожаревца, дужности директора установе Спортски центар „Пожаревац“ у
Пожаревцу због поднете оставке.
II
46
На основу члана 5. Одлуке о оснивању и преузимању оснивачких права над Апотекарском установом „Пожаревац“ Пожаревац („Службени гласник
града Пожаревца“, бр. 3/09 -пречишћен текст) и
на основу члана 27. став 1. тачка 9. Статута града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 9/09 -пречишћен текст) Скупштина града
Пожаревца, на седници од 22.12.2011. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању директора Здравствене
установе Апотека Пожаревац у Пожаревцу
I
Именује се Небојша Јорговановић, магистар
фармације из Пожаревца, за директора Здравствене
установе Апотеке Пожаревац у Пожаревцу, досадашњи директор исте установе, од 23.11.2011. године.
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 22.12.2011. год. Број: 01-06-130/36б
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
48
На основу члана 8. став 2. Одлуке о оснивању установе Спортски центар „Пожаревац“ у
Пожаревцу („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 3/09 -пречишћен текст) и на основу члана 27. став 1. тачка 9. Статута града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 9/09
-пречишћен текст) Скупштина града Пожаревца, на
седници од 22.12.2011. године, донела је
Страна 64 - Број 8
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
РЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности директора
установе Спортски центар „Пожаревац“ у
Пожаревцу
I
Именује се Бранко Чегањац, пословни менаџер
из Пожаревца, ул. Чеде Васовића бр.8, запослен у
Спортском центру „Пожаревац“ у Пожаревцу, за
вршиоца дужности директора установе Спортски
центар „Пожаревац“ у Пожаревцу.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
22.12.2011.
50
На основу члана 14. став 1. Закона о локалним
из­бо­рима („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и
54/11) и на основу члана 27. Статута града По­жа­
рев­ца („Службени гласник града Пожаревца“, бр.
9/09 - пречишћен текст),
Скупштина града Пожаревца, на седници од
22.12.2011. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о престанку функције и именовању
заменика председника Градске изборне
комисије у Пожаревцу
У Пожаревцу, 22.12.2011. год. Број: 01-06-130/36в
I
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Престаје функција заменика председника Град­
ске изборне комисије у Пожаревцу Ранковић Бра­
ни­славу из Пожаревца, ул. Шумадијска бр. 57, кога
је предложила Одборничка група Со­ци­јалис­тич­ке
партије Србије-Партије уједињених пензионера и
Јединствене Србије.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
49
На основу члана 4. Уговора о оснивању Ре­гио­
нал­ног центра за таленте из области природних и
тех­нич­ких наука у Пожаревцу („Службени глас­ник оп­
шти­не Пожаревац, бр. 2/98 и 3/98), члана 19. став 1.
Статута Регионалног центра за таленте у По­жа­рев­цу
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 5/09) и на
основу члана 27. Статута града По­жа­рев­ца („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 9/09-пречишћен текст),
Скупштина града Пожаревца, на седници одржаној 22.12.2011. године, донела је
Именује се Орландић Арсеније, дипломирани правник из Пожаревца, ул. Ужичка бр. 12, за заменика председника Градске изборне комисије у
Пожаревцу, кога је предложила Одборничка група
Социјалистичке партије Србије-Партије уједињених пензионера и Јединствене Србије.
III
РЕШЕЊЕ
I
У Пожаревцу, 22.12.2011. год. Број: 01-06-130/36д
Даје се сагласност да се за директора Ре­гио­нал­
ног центра за таленте у Пожаревцу именује Славко
Деспотовић, досадашњи директор Регионалног
центра за таленте у Пожаревцу.
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
II
У Пожаревцу, 22.12.2011. год. Број: 01-06-130/36г
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
51
На основу члана 7. Одлуке о оснивању Јав­ног
предузећа „Дирекција за изградњу гра­да По­жа­рев­
ца“ („Службени гласник града По­жа­рев­ца“, бр. 1/09
- пречишћен текст) и на основу члана 27. Ста­ту­та
града Пожаревца („Службени гласник града По­жа­
рев­ца“, бр. 9/09 - пречишћен текст),
Скупштина града Пожаревца, на седници од
22.12.2011. године, донела је
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању председника
Управног одбора Јавног предузећа
„Дирекција за изградњу града Пожаревца“
у Пожаревцу
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 22.12.2011. год. Број: 01-06-130/36e
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Разрешава се Jанковић Милош из Пожаревца,
ул. Аћима Медовића бр. 7 дужности председника
Уп­рав­ног одбора Јавног предузећа „Дирекција за
из­град­њу града Пожаревца“ у Пожаревцу.
II
Именује се Jанковић Александар, дипломирани
инжењер архитектуре из Пожаревца, ул. Поречка
бр. 24, за председника Управног одбора Јавног предузећа „Дирекција за изградњу града Пожаревца“ у
Пожаревцу.
III
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 22.12.2011. год.
Број: 01-06-130/ђ
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
Број 8 - Страна 65
III
I
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
22.12.2011.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
53
На основу члана 41. став 3. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/09), члана 11.
Одлуке о оснивању установе Центар за кул­ту­ру у
Пожаревцу („Службени гласник града По­жа­рев­ца“,
бр. 3/09-пречишћен текст) и на основу члана 27.
става 1. тачка 9). Статута града Пожаревца („Служ­
бени гласник града Пожаревца“, бр. 9/09-пречишћен текст),
Скупштина града Пожаревца, на седници од
22.12.2011. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању једног члана
Управног одбора установе Центар за
културу у Пожаревцу
I
52
На основу члана 5. Одлуке о оснивању Јавног
пре­ду­зећа „Љубичево“ у Пожаревцу („Службени
глас­ник града Пожаревца“, бр. 3/09-пречишћен
текст и 6/09) и на основу члана 27. тачка 9) Статута
гра­да Пожаревца („Службени гласник града По­жа­
рев­ца“, бр. 9/09-пречишћен текст),
Скупштина града Пожаревца, на седници одржаној 22.12.2011. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању једног члана
Управног одбора Јавног предузећа
„Љубичево“ у Пожаревцу
Разрешава се Пућо Александра из Костолца, ул.
Карађорђева бр. 22, дужности члана Управног одбора установе Центар за културу у Пожаревцу.
II
Именује се Лазаров Иван из Острова, ул. Цара
Ду­шана бр. 7, за члана Управног одбора установе
Центар за културу у Пожаревцу.
III
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 22.12.2011. год.
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
I
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
Разрешава се Јовић Далибор из Бубушинца, дужности члана Управног одбора Јавног предузећа
„Љубичево“ у Пожаревцу.
II
Именује се Животић Дејан из Брадарца, ул. Све­
то­сав­ска бр. 6, за члана Управног одбора Јавног
пре­ду­зећа „Љубичево“ у Пожаревцу.
Број: 01-06-130/36ж
54
На основу члана 16. Одлуке о оснивању Дома
здравља Пожаревац („Службени гласник гра-
Страна 66 - Број 8
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
да Пожаревца“, бр. 10/10 и 1/11), на основу члана
27. тачка 9) Статута града Пожаревца („Службени
глас­ник града Пожаревца“, бр. 9/09-пречишћен
текст), a на предлог Стручног савета Дома здрав­
ља Пожаревац у Пожаревцу бр. 01–06–137 од
15.12.2011. године,
Скупштина града Пожаревца, на седници одржаној 22.12.2011. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању једног члана
Управног одбора Дома здравља Пожаревац
у Пожаревцу
I
Разрешава се Јовановић др Љубиша, Дом здрав­
ља Пожаревац у Пожаревцу, дужности члана
Уп­рав­ног одбора Дома здравља Пожаревац у По­жа­
рев­цу.
I
Разрешава се Алексовски Весна, дипломирани прав­ник из Пожаревца, ул. Данила Киша бр. 20,
дуж­ности секретара Фонда за доделу стипендија и
на­гра­да на подручју града Пожаревца.
II
Именује се Лазић Милан, дипломирани правник
Одељењa за имовинско-правне, комуналне послове
и саобраћај Градске управе града Пожаревца, за секретара Фонда за доделу стипендија и награда на
подручју града Пожаревца.
III
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
III
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 22.12.2011. год. Број: 01-06-130/36з
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
55
На основу члана 5. и 8. Одлуке о оснивању
Фонда за доделу стипендија и награда на подручју града Пожаревца („Службени гласник града
Пожаревца“, бр. 3/09-пречишћен текст) и на основу члана 27. Статута града Пожаревца („Службени
глас­ник града Пожаревца“, бр. 9/09-пречишћен
текст), Скупштина града Пожаревца, на седници одржаној 22.12.2011. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању секретара Фонда
за доделу стипендија и награда на подручју
града Пожаревца
22.12.2011.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 22.12.2011. год. Број:01-06-130/36j
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
56
На основу члана 53. став 2. и на основу члана
54. став 1, 2. и 3. Закона о основама система обра­
зо­вања и васпитања („Службени гласник РС“, бр.
72/09 и 52/11) и на основу члана 27. став 1. тачка 6)
Ста­ту­та града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 9/09-пречишћен текст),
Скупштина града Пожаревца, на седници од
22.12.2011. године, донела је
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
6. Манојловић Иван из Пожаревца, ул. Шу­ма­
диј­ска бр. 23/21, представник запослених Школе
7. Турудић Ненад из Пожаревца, ул. Југовићева
бр. 4/18, представник Савета родитеља Школе;
8. Стојадиновић Љиљана из Пожаревца, ул. Лор­
ки­на бр. 8, представник Савета родитеља Школе; и
9. Милановић Дејан из Пожаревца, ул. Кнез Ми­
ло­шев венац бр. 6/4, представник Савета родитеља
Школе.
У Пожаревцу, 22.12.2011. год. Број: 01-06-130/36и
II
Именује се Шутовић др Борка из Костолца, ул.
Јадранска бр. 1/21, специјалиста опште медицине,
запослена у Дому здравља Пожаревац-Здравственој
служби у Костолцу, за члана Управног одбора Дома
здравља Пожаревац у Пожаревцу.
22.12.2011.
57
На основу члана 52. става 1, 2. и 3. Закона о планирању и изградњу („Службени гласник РС“, бр.
72/09, 81/09 и 24/11) и на основу члана 27. става 1.
тачке 6. Статута града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 9/09-пречишћен текст),
Скупштина града Пожаревца, на седници од
22.12.2011. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању једног члана
Комисије за планове града Пожаревца
Број 8 - Страна 67
58
На основу члана 60. став 3. Закона о пољоприв­
редном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06
и 41/09) и на основу члана 27. и 57. Ста­ту­та града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр.
9/09-пречишћен текст), Скуп­шти­на града Пожаревца
на седници одржаној 22.12.2011. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању председника и
једног члана Комисије за израду годишњег
програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта на територији
града Пожаревца у државној својини
I
Разрешава се Кочи Биљана, начелник Одељења
за привреду и финансије Градске управе града
Пожаревца дужности председника Комисије за израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији
града Пожаревца у државној својини.
Разрешава се Марјановић Зоран, дипломирани правник Одељења за имовинско-правне, комуналне послове и саобраћај Градске управе града
Пожаревца дужности члана Комисије за израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта на територији града
Пожаревца у државној својини.
II
РЕШЕЊЕ
о именовању чланова Школског одбора
Пожаревачке гимназије у Пожаревцу
Разрешава се Јанковић Александар, дипл. инж.
ар­хитектуре из Пожаревца, ул. Поречка бр. 24, дуж­
ности члана Комисије за планове града По­жа­рев­ца.
I
II
У Школски одбор Пожаревачке гимназије у По­
жа­рев­цу именују се за чланове:
1. Јацић др Љубомир из Пожаревца, ул. Чеде Ва­
со­ви­ћа бр. 4/8, представник Скупштине града По­
жа­рев­ца;
2. Никић Матовић Даница из Пожаревца, ул. Трг
Радомира Вујовића бр. 10/31, представник Скуп­ш­
ти­не града Пожаревца;
3. Ракић Светлана из Пожаревца, ул. Михајла Пу­пи­
на бр. 10, представник Скупштине града По­жа­рев­ца;
4. Ђорђевић Живкица из Пожаревца, ул. Ко­сов­
ска бр. 77, представник запослених Школе;
5. Живојиновић Мирјана из Пожаревца, ул. Вла­
ди­мира Назора бр. 10, представник запослених
Шко­ле;
Именује се Маринковић Владислав, дипломирани инжењер из Пожаревца, ул. Чеде Васовића бр.
51, за члана Комисије за планове града Пожаревца.
Именује се Марјановић Зоран, дипломирани правник Одељења за имовинско-правне, комуналне послове и саобраћај Градске управе града
Пожаревца, за председника Комисије за израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта на територији града
Пожаревца у државној својини.
Именује се Лазић Милан, дипломирани правник
Одељења за имовинско-правне, комуналне послове
и саобраћај Градске управе града Пожаревца, за члана Комисије за израду годишњег програма заштите,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта
на територији града Пожаревца у државној својини.
III
III
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 22.12.2011. год. Број:01-06-130/36к
У Пожаревцу, 22.12.2011. год. Број: 01-06-130/36л
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
I
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
Страна 68 - Број 8
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
59
Градско веће града Пожаревца на седници одржаној дана 3. октобра 2011. године, разматрало је захтев
Фонда за доделу стипендија и награда на подручју града Пожаревца за обезбеђење средстава за покриће трошкова основних и средњих школа везана
за републичка такмичења, па је на основу члана 86.
Статута града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 9/09- пречишћен текст), члана 21.
Пословника о раду Градског већа града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08
и 3/09), члана 3. став 3. и члана 16. Одлуке о буџету
града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11) донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске
резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Фонда за доделу стипендија и награда на подручју града Пожаревца број
44/2011 од 5. септембра 2011. године за обезбеђење
средстава за покриће трошкова основних и средњих школа везана за републичка такмичења и одобравају средства у износу од 105.503,00 динара.
из буџета“, у оквиру Финансијског плана Фонда
за доделу стипендија и награда на подручју града
Пожаревца за 2011. годину на Економској класификацији 472717- „Исхрана и смештај ученика“.
IV
За реализацију Решења задужују се Одељење за
привреду и финансије Градске управе града По­жа­
ревца.
V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 3.10.2011. год. Број: 01-06-108/2011-2
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА
ОПШТУ УПРАВУ И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити из средства предвиђених Одлуком о буџету града По­жа­рев­ца за 2011. годину („Службени гласник
гра­да Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11), са Раздела:
1 - „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.1: „Гра­до­начелник и Градско веће“, Функција 110 „Изврш­ни и законодавни органи, финансирање и
фискални послови и спољни послови“, Позиција
18, Економска класификација 499 - „Текућа буџетска резерва“, и иста распоредити у оквиру Раздела:
3 - „Орган Управе“, Глава 3.4. „Градски фондови“, Функција 980 „Образовање некласификовано
на другом месту“, Позиција 133, Економска класификација 472 - „Накнаде за социјалну заштиту
из буџета“ (у оквиру Финансијског плана Фонда
за доделу стипендија и награда на подручју града
Пожаревца за 2011. годину на Економској класификацији 472717- „Исхрана и смештај ученика“).
III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11), са Раздела:
3 - „Орган Управе“, Глава 3.4. „Градски фондови“, Функција 980 „Образовање некласификовано
на другом месту“, Позиција 133, Економска кла­
си­фикација 472 - „Накнаде за социјалну заштиту
22.12.2011.
60
Градско веће града Пожаревца на седници одржаној дана 3. октобра 2011. године, разматрало је захтев
ЈКП „Паркинг сервис“ за одобрење средстава за уређење паркинга на углу Шумадијске и Босанске улице
у Пожаревцу, са изјашњењем Одељења за привреду
и финансије, па је на основу члана 86. Статута града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 9/09- пречишћен текст), члана 21. Пословника о
раду Градског већа града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08 и 3/09), члана 3.
став 3. и члана 16. Одлуке о буџету града Пожаревца
за 2011. годину („Службени гласник града По­жа­
ревца“ 12/10, 1/11 и 6/11) донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске
резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев ЈКП „Паркинг сервис“
бр. 01–40–1258/11 од 29. септембра 2011. године,
за одобрење средстава за уређење паркинга на углу
Шумадијске и Босанске улице у Пожаревцу, са изјашњењем Одељења за привреду и финансије од
22.12.2011.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
29. септембра 2011. године и одобравају средства
у износу од 371.882,90 динара. (сходно понуди бр.
3/316 Предузећа за путеве „Пожаревац“ А. Д.)
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити из средства предвиђених Одлуком о буџету града По­жа­ревца за 2011. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11), са Раздела: 1 „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.1: - „Гра­до­
на­чел­ник и Градско веће“, Функција 110 - „Извр­шни и
за­ко­но­дав­ни органи, финансирање и фиск­ални по­сло­
ви и спољни послови“, Позиција 18, Економска кла­
си­фи­кација 499 - „Текућа буџетска резерва“, и иста
рас­по­ре­дити у оквиру Раздела: 2 - „Скупштина града
По­жа­рев­ца“, Глава 2.3. „Субвенције градским јавним
пре­ду­зећима и градским манифестацијама“, Функција
160 „Опште јавне услуге које нису класификоване на
другом месту“, Позиција 65/1, Економска класификација 451 - „ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац.
III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити из
средства предвиђених Одлуком о буџету града По­
жаревца за 2011. годину („Службени гласник гра­
да Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11), са Раздела: 2
- „Скупштина града Пожаревца“, Глава 2.3. „Суб­
венције градским јавним предузећима и градским манифестацијама“, Функција 160 „Опште јавне услуге
које нису класификоване на другом месту“, Позиција
65/1, Економска класификација 451 - „ЈКП „Паркинг
сервис“ Пожаревац, а у оквиру Финансијског плана
ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац.
IV
За реализацију Решења задужује се Одељење за
прив­реду и финансије Градске управе града По­жа­рев­ца.
V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 3.10.2011. год. Број: 01-06-108/2011-4
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА
ОПШТУ УПРАВУ И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
Број 8 - Страна 69
61
Градско веће града Пожаревца на седници одржаној дана 3. октобра 2011. године разматрало је предлог Комисије за спровођење поступка, утврђивања
нематеријалне штете грађанима који су претрпели
уједе паса луталица и сачињавање предлога вансудског поравнања, за давање сагласности на закључење
вансудског поравнања између Града Пожаревца, кога заступа Градоначелник Миодраг Милосављевић,
дипл. правник, са једне стране и Тодоровић
Слободана из Пожаревца ул. Космајска бр.15, са
друге стране и исплату накнаде нематеријалне штете због уједа пса луталице, па је на основу члана 86.
Статута града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, 9/09-пречишћен текст), члана 21.
Пословника о раду Градског већа града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 3/2008,
5/2008 и 3/2009) члана 4. став 2. и члана 16. Одлуке о
буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени
гласник града Пожаревца“ 12/2010), донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава сталне буџетске
резерве
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник града Пожаревца“ 12/10,1/11 и 6/11), у оквиру
Раздела: 1 „Градоначелник и Градско веће“, Глава
1.1. „Градоначелник и градско веће“, Функција 110
„Изврши и законодавни органи, финансирање и
фискални послови спољни послови“ Позиција: 17,
Економска класификација: 499 -„Стална буџетска
резерва“, одобравају се средства у укупном износу
од 40.000,00 динара, по основу закљученог вансудског поравнања број: 02–40–798/11 од 19.септембра
2011. године, између Града Пожаревца, кога заступа Градоначелник Миодраг Милосављевић, дипл.
правник, са једне стране и Тодоровић Слободана из
Пожаревца ул. Космајска бр.15, са друге стране.
II
Средства из тачке 1. овог решења књижиће се
у оквиру Раздела: 1 „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.1. „Градоначелник и Градско веће“,
Функција 110 „Изврши и законодавни органи, финансирање и фискални послови спољни послови“, Позиција: 15, Економска класификација: 484
-„Накнада штете за повреде или штету настале
услед елементарних непогода“.
III
Средства из тачке 1. овог решења, исплатити
Тодоровић Слободану из Пожаревца ул. Космајска
бр.15, на благајни Градске управе града Пожаревца.
Страна 70 - Број 8
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
IV
О реализацији овог Решења стараће се Одељење
за привреду и финансије Градске управе града
Пожаревца.
V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 3.10.2011. год. Број: 01-06-108/2011-12а
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА
ОПШТУ УПРАВУ И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
22.12.2011.
сник града Пожаревца“ 12/10,1/11 и 6/11), у оквиру
Раздела: 1 „Градоначелник и Градско веће“, Глава
1.1. „Градоначелник и градско веће“, Функција 110
„Изврши и законодавни органи, финансирање и
фискални послови спољни послови“ Позиција: 17,
Економска класификација: 499 -„Стална буџетска
резерва“, одобравају се средства у укупном износу
од 40.000,00 динара, по основу закљученог вансудског поравнања број: 02–40–810/11 од 19.септембра
2011. године, између Града Пожаревца, кога заступа Градоначелник Миодраг Милосављевић, дипл.
правник, са једне стране и Цветковић Станице из
Пожаревца ул. Печка бр.63, са друге стране.
II
Средства из тачке 1. овог решења књижиће се
у оквиру Раздела: 1 „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.1. „Градоначелник и Градско веће“,
Функција 110 „Изврши и законодавни органи, финансирање и фискални послови спољни послови“, Позиција: 15, Економска класификација: 484
-„Накнада штете за повреде или штету настале
услед елементарних непогода“.
III
62
Градско веће града Пожаревца на седници одржаној дана 3. октобра 2011. године разматрало је
предлог Комисије за спровођење поступка, утврђивања нематеријалне штете грађанима који су
претрпели уједе паса луталица и сачињавање предлога вансудског поравнања, за давање сагласности
на закључење вансудског поравнања између Града
Пожаревца, кога заступа Градоначелник Миодраг
Милосављевић, дипл. правник, са једне стране и
Цветковић Станице из Пожаревца ул. Печка бр.63,
са друге стране и исплату накнаде нематеријалне
штете због уједа пса луталице, па је на основу члана 86. Статута града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, 9/09-пречишћен текст),
члана 21. Пословника о раду Градског већа града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 3/2008, 5/2008 и 3/2009) члана 4. став 2. и члана
16. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник града Пожаревца“ 12/2010),
донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава сталне буџетске
резерве
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени гла-
Средства из тачке 1. овог решења, исплатити
Цветковић Станици из Пожаревца ул. Печка бр.63 ,
на благајни Градске управе града Пожаревца.
IV
О реализацији овог Решења стараће се Одељење
за привреду и финансије Градске управе града
Пожаревца.
V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 3.10.2011. год Број: 01-06-108/2011-12б
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА
ОПШТУ УПРАВУ И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
22.12.2011.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Број 8 - Страна 71
IV
63
Градско веће града Пожаревца на седници одржаној дана 3. октобра 2011. године разматрало је предлог Комисије за спровођење поступка, утврђивања
нематеријалне штете грађанима који су претрпели
уједе паса луталица и сачињавање предлога вансудског поравнања, за давање сагласности на закључење
вансудског поравнања између Града Пожаревца, кога заступа Градоначелник Миодраг Милосављевић,
дипл. правник, са једне стране и Вукша Јелене из
Пожаревца ул. Мајаковског бр.24/52, са друге стране
и исплату накнаде нематеријалне штете због уједа
пса луталице, па је на основу члана 86. Статута града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
9/09-пречишћен текст), члана 21. Пословника о раду Градског већа града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 3/2008, 5/2008 и 3/2009)
члана 4. став 2. и члана 16. Одлуке о буџету града
Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник града Пожаревца“ 12/2010), донело
О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
прив­реду и финансије Градске управе града По­жа­рев­
ца.
V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 3.10.2011. год. Број: 01-06-108/2011-12в
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА
ОПШТУ УПРАВУ И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава сталне буџетске
резерве
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник града Пожаревца“ 12/10,1/11 и 6/11), у оквиру
Раздела: 1 „Градоначелник и Градско веће“, Глава
1.1. „Градоначелник и градско веће“, Функција 110
„Изврши и законодавни органи, финансирање и фискални послови спољни послови“ Позиција: 17,
Економска класификација: 499 -„Стална буџетска
резерва“, одобравају се средства у укупном износу
од 40.000,00 динара, по основу закљученог вансудског поравнања број: 02-40-358/11 од 19.септембра
2011. године, између Града Пожаревца, кога заступа
Градоначелник Миодраг Милосављевић, дипл.правник, са једне стране и Вукша Јелене из Пожаревца
ул. Мајаковског бр.24/52, са друге стране.
II
Средства из тачке 1. овог решења књижиће се
у оквиру Раздела: 1 „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.1. „Градоначелник и Градско веће“,
Фун­кција 110 „Изврши и законодавни органи, фи­
нан­сирање и фискални послови спољни послови“, По­зиција: 15, Економска класификација: 484
-„Накнада штете за повреде или штету настале ус­
лед елементарних непогода“.
III
Средства из тачке 1. овог решења, исплатити Ву­
кша Јелене из Пожаревца ул. Мајаковског бр.24/52, на
бла­гај­ни Градске управе града По­жа­рев­ца.
64
Градско веће града Пожаревца на седници одржа­
ној дана 3. октобра 2011. године разматрало је пред­
лог Комисије за спровођење поступка, утврђивања
не­ма­те­ри­јал­не штете грађанима који су претрпели
ује­де паса луталица и сачињавање предлога вансудског по­рав­нања, за давање сагласности на закључење
ван­суд­ског поравнања између Града Пожаревца, кога зас­ту­па Градоначелник Миодраг Милосављевић,
дипл. правник, са једне стране и мал. Дуње Ми­хај­ло­
вић, коју заступа законски заступник, мајка Ћурчић
Го­ри­ца из Пожаревца, ул. В.Царевца бр.7, са друге
стра­не и исплату накнаде нематеријалне штете због
уједа пса луталице, па је на основу члана 86. Ста­ту­
та града Пожаревца („Службени гласник града По­жа­
рев­ца“, 9/09-пречишћен текст), члана 21. Пословника
о ра­ду Градског већа града Пожаревца („Службени
глас­ник града Пожаревца“, бр. 3/2008, 5/2008 и
3/2009) члана 4. став 2. и члана 16. Одлуке о буџету
града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник
гра­да Пожаревца“ 12/2010), донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава сталне буџетске
резерве
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету града По­жаревца за 2011. годину („Службени гла-
Страна 72 - Број 8
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
сник града Пожаревца“ 12/10,1/11 и 6/11), у оквиру
Раздела: 1 „Градоначелник и Градско веће“, Глава
1.1. „Градоначелник и градско веће“, Функција 110
„Изврши и законодавни органи, финансирање и
фискални послови спољни послови“ Позиција: 17,
Економска класификација: 499 -„Стална буџетска
резерва“, одобравају се средства у укупном износу
од 50.000,00 динара, по основу закљученог вансудског поравнања број: 02–40–835/11 од 19.септембра
2011. године, између Града Пожаревца, кога заступа Градоначелник Миодраг Милосављевић, дипл.
правник, са једне стране и мал. Дуње Михајловић,
коју заступа законски заступник, мајка Ћурчић Го­
ри­ца из Пожаревца, ул. В.Царевца бр.7, са друге
стране.
II
Средства из тачке 1. овог решења књижиће се
у оквиру Раздела: 1 „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.1. „Градоначелник и Градско веће“,
Функција 110 „Изврши и законодавни органи, финансирање и фискални послови спољни послови“, Позиција: 15, Економска класификација: 484
-„Накнада штете за повреде или штету настале
услед елементарних непогода“.
III
Средства из тачке 1. овог решења, исплатити
Ћурчић Горици из Пожаревца, ул. В. Царевца бр.7
на благајни Градске управе града Пожаревца.
IV
О реализацији овог Решења стараће се Одељење
за привреду и финансије Градске управе града По­
жа­рев­ца.
V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 3.10.2011. год. Број: 01-06-108/2011-12в
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА
ОПШТУ УПРАВУ И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
22.12.2011.
22.12.2011.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
IV
65
Градско веће града Пожаревца на седници одр­жа­
ној дана 3. октобра 2011. године разматрало је пред­
лог Комисије за спровођење поступка, утврђи­ва­ња
нематеријалне штете грађанима који су претр­пе­ли
уједе паса луталица и сачињавање предлога ван­суд­
ског поравнања, за давање сагласнос­ти на за­кљу­че­
ње вансудског поравнања између Гра­да По­жа­рев­ца,
кога заступа Градоначелник Мио­драг Ми­ло­сав­ље­
вић, дипл. правник, са једне стра­не и Ми­ло­ва­но­вић
Верице из Пожаревца ул. Ју­го­ви­ћева бр.79, са друге стране и исплату накнаде не­ма­те­ријал­не штете због уједа пса луталице, па је на основу члана 86.
Статута града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, 9/09-пречишћен текст), члана 21.
Пословника о раду Градског већа града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 3/2008,
5/2008 и 3/2009) члана 4. став 2. и члана 16. Одлуке о
буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени
гласник града Пожаревца“ 12/2010), донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава сталне буџетске
резерве
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник града Пожаревца“ 12/10,1/11 и 6/11), у оквиру
Раздела: 1 „Градоначелник и Градско веће“, Глава
1.1. „Градоначелник и градско веће“, Функција 110
„Изврши и законодавни органи, финансирање и фискални послови спољни послови“ Позиција: 17,
Економска класификација: 499 -„Стална буџетска резерва“, одобравају се средства у укупном из­носу од
40.000,00 динара, по основу закљученог вансудског
поравнања број: 02–40–682/11 од 14. септембра
2011. године, између Града Пожаревца, кога заступа Градоначелник Миодраг Милосављевић, дипл.
правник, са једне стране и Миловановић Верице из
Пожаревца ул. Југовићева бр.79, са друге стране.
II
Средства из тачке 1. овог решења књижиће се
у оквиру Раздела: 1 „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.1. „Градоначелник и Градско веће“,
Функција 110 „Изврши и законодавни органи, финансирање и фискални послови спољни послови“, Позиција: 15, Економска класификација: 484
-„Накнада штете за повреде или штету настале
услед елементарних непогода“.
III
Средства из тачке 1. овог решења, исплатити
Миловановић Верици из Пожаревца ул. Југовићева
бр.79, на благајни Градске управе града Пожаревца.
О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
привреду и финансије Градске управе града По­жа­рев­ца.
V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 3.10.2011. год Број: 01-06-108/2011-13а
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА
ОПШТУ УПРАВУ И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
Број 8 - Страна 73
1.1. „Градоначелник и градско веће“, Функција 110
„Изврши и законодавни органи, финансирање и
фискални послови спољни послови“ Позиција: 17,
Економска класификација: 499 -„Стална буџетска
резерва“, одобравају се средства у укупном износу
од 40.000,00 динара, по основу закљученог вансудског поравнања број: 02–40–931/11 од 14.септембра
2011. године, између Града Пожаревца, кога заступа Градоначелник Миодраг Милосављевић, дипл.
правник, са једне стране и Лиздек Александра из
Пожаревца ул. Светосавска бр.31, са друге стране.
II
Средства из тачке 1. овог решења књижиће се у ок­
ви­ру Раз­дела: 1 „Градоначелник и Градско веће“, Глава
1.1. „Гра­до­начелник и Градско веће“, Функција 110
„Извр­ши и законодавни органи, финансирање и фискални по­сло­ви спољни послови“, Позиција: 15, Економска
кла­си­фи­ка­ција: 484 -„Накнада штете за повреде или
ште­ту нас­тале услед елементарних непогода“.
III
Средства из тачке 1. овог решења, исплатити
Лиздек Александру из Пожаревца ул. Светосавска
бр.31, на благајни Градске управе града Пожаревца.
IV
66
Градско веће града Пожаревца на седници одржаној дана 3. октобра 2011. године разматрало је предлог Комисије за спровођење поступка, утврђивања
нематеријалне штете грађанима који су претрпели
уједе паса луталица и сачињавање предлога вансудског поравнања, за давање сагласности на закључење
вансудског поравнања између Града Пожаревца, кога заступа Градоначелник Миодраг Милосављевић,
дипл. правник, са једне стране и Лиздек Александра
из Пожаревца ул. Светосавска бр.31, са друге стране и исплату накнаде нематеријалне штете због уједа
пса луталице, па је на основу члана 86. Статута града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
9/09-пречишћен текст), члана 21. Пословника о раду Градског већа града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 3/2008, 5/2008 и 3/2009)
члана 4. став 2. и члана 16. Одлуке о буџету града
Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник града Пожаревца“ 12/2010), донело
О реализацији овог Решења стараће се Одељење
за привреду и финансије Градске управе града По­
жа­рев­ца.
V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 3.10.2011. .
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА
ОПШТУ УПРАВУ И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ
ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава сталне буџетске
резерве
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник града Пожаревца“ 12/10,1/11 и 6/11), у оквиру
Раздела: 1 „Градоначелник и Градско веће“, Глава
Број: 01-06-108/2011-13б
67
Градско веће града Пожаревца на седници одржаној дана 3. октобра 2011. године разматрало је предлог Комисије за спровођење поступка, утврђивања
Страна 74 - Број 8
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
нематеријалне штете грађанима који су претрпели
уједе паса луталица и сачињавање предлога вансудског поравнања, за давање сагласности на закључење
вансудског поравнања између Града Пожаревца, кога заступа Градоначелник Миодраг Милосављевић,
дипл. правник, са једне стране и Станковић Светлане
из Пожаревца ул. 4. јули бр.11, са друге стране и исплату накнаде нематеријалне штете због уједа пса
луталице, па је на основу члана 86. Статута града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
9/09-пречишћен текст), члана 21. Пословника о раду Градског већа града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 3/2008, 5/2008 и 3/2009)
члана 4. став 2. и члана 16. Одлуке о буџету града
Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник града Пожаревца“ 12/2010), донело
22.12.2011.
V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 3.10.2011. год. Број: 01-06-108/2011-13в
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА
ОПШТУ УПРАВУ И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ
ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава сталне буџетске
резерве
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник града Пожаревца“ 12/10,1/11 и 6/11), у оквиру
Раздела: 1 „Градоначелник и Градско веће“, Глава
1.1. „Градоначелник и градско веће“, Функција 110
„Изврши и законодавни органи, финансирање и
фискални послови спољни послови“ Позиција: 17,
Економска класификација: 499 -„Стална буџетска
резерва“, одобравају се средства у укупном износу
од 40.000,00 динара, по основу закљученог вансудског поравнања број: 02–40–708/11 од 14.септембра
2011. године, између Града Пожаревца, кога заступа Градоначелник Миодраг Милосављевић, дипл.
правник, са једне стране и Станковић Светлане из
Пожаревца ул. 4. јули бр.11, са друге стране.
II
Средства из тачке 1. овог решења књижиће се
у оквиру Раздела: 1 „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.1. „Градоначелник и Градско веће“,
Функција 110 „Изврши и законодавни органи, финансирање и фискални послови спољни послови“, Позиција: 15, Економска класификација: 484
-„Накнада штете за повреде или штету настале
услед елементарних непогода“.
III
Средства из тачке 1. овог решења, исплатити
Станковић Светлани из Пожаревца ул. 4. јули бр.11,
на благајни Градске управе града Пожаревца.
IV
О реализацији овог Решења стараће се Одељење
за привреду и финансије Градске управе града
Пожаревца.
68
Градско веће града Пожаревца на седници одржаној дана 3. октобра 2011. године разматрало је
предлог Комисије за спровођење поступка, утврђивања нематеријалне штете грађанима који су
претрпели уједе паса луталица и сачињавање предлога вансудског поравнања, за давање сагласности
на закључење вансудског поравнања између Града
Пожаревца, кога заступа Градоначелник Миодраг
Милосављевић, дипл. правник, са једне стране
и Павловић Драгише из Пожаревца ул. Дечанска
бр.15, са друге стране и исплату накнаде нематеријалне штете због уједа пса луталице, па је на основу члана 86. Статута града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, 9/09-пречишћен текст),
члана 21. Пословника о раду Градског већа града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 3/2008, 5/2008 и 3/2009) члана 4. став 2. и члана
16. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник града Пожаревца“ 12/2010),
донело
22.12.2011.
фискални послови спољни послови“ Позиција: 17,
Економска класификација: 499 -„Стална буџетска
резерва“, одобравају се средства у укупном износу
од 40.000,00 динара, по основу закљученог вансудског поравнања број: 02–40–1036/11 од 14.септембра 2011. године, између Града Пожаревца, кога
заступа Градоначелник Миодраг Милосављевић,
дипл. правник, са једне стране и Павловић
Драгише из Пожаревца ул. Дечанска бр.15, са друге стране.
II
Средства из тачке 1. овог решења књижиће се
у оквиру Раздела: 1 „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.1. „Градоначелник и Градско веће“,
Функција 110 „Изврши и законодавни органи, финансирање и фискални послови спољни послови“, Позиција: 15, Економска класификација: 484
-„Накнада штете за повреде или штету настале
услед елементарних непогода“.
III
Средства из тачке 1. овог решења, исплатити Павловић Драгиши из Пожаревца ул. Дечанска
бр.15, на благајни Градске управе града Пожаревца.
IV
О реализацији овог Решења стараће се Одељење
за привреду и финансије Градске управе града
Пожаревца.
V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 3.10.2011. год.
Број: 01-06-108/2011-13г
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА
ОПШТУ УПРАВУ И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ
ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава сталне буџетске
резерве
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник града Пожаревца“ 12/10,1/11 и 6/11), у оквиру
Раздела: 1 „Градоначелник и Градско веће“, Глава
1.1. „Градоначелник и градско веће“, Функција 110
„Изврши и законодавни органи, финансирање и
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
69
Градско веће града Пожаревца на седници одржаној дана 3. октобра 2011. године разматрало је
предлог Комисије за спровођење поступка, утвр-
Број 8 - Страна 75
ђивања нематеријалне штете грађанима који су
претрпели уједе паса луталица и сачињавање предлога вансудског поравнања, за давање сагласности
на закључење вансудског поравнања између Града
Пожаревца, кога заступа Градоначелник Миодраг
Милосављевић, дипл. правник, са једне стране и
Ђурђевић Зорана из Лучице, са друге стране и исплату накнаде нематеријалне штете због уједа пса
луталице, па је на основу члана 86. Статута града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
9/09-пречишћен текст), члана 21. Пословника о раду Градског већа града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 3/2008, 5/2008 и
3/2009) члана 4. став 2. и члана 16. Одлуке о буџету
града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник града Пожаревца“ 12/2010), донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава сталне буџетске
резерве
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник града Пожаревца“ 12/10,1/11 и 6/11), у оквиру
Раздела: 1 „Градоначелник и Градско веће“, Глава
1.1. „Градоначелник и градско веће“, Функција 110
„Изврши и законодавни органи, финансирање и
фискални послови спољни послови“ Позиција: 17,
Економска класификација: 499 -„Стална буџетска
резерва“, одобравају се средства у укупном износу
од 40.000,00 динара, по основу закљученог вансудског поравнања број: 02–40–709/11 од 14.септембра
2011. године, између Града Пожаревца, кога заступа Градоначелник Миодраг Милосављевић, дипл.
правник, са једне стране и Ђурђевић Зорана из
Лучице, са друге стране.
II
Средства из тачке 1. овог решења књижиће се
у оквиру Раздела: 1 „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.1. „Градоначелник и Градско веће“,
Функција 110 „Изврши и законодавни органи, финансирање и фискални послови спољни послови“, Позиција: 15, Економска класификација: 484
-„Накнада штете за повреде или штету настале
услед елементарних непогода“.
III
Средства из тачке 1. овог решења, исплатити
Ђур­ђе­вић Зорана из Лучице, на благајни Градске
уп­ра­ве града Пожаревца.
IV
О реализацији овог Решења стараће се Одељење
за привреду и финансије Градске управе града
Пожаревца.
Страна 76 - Број 8
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 3.10.2011. год. Број: 01-06-108/2011-13д
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА
ОПШТУ УПРАВУ И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ
ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
70
Градско веће града Пожаревца на седници одржаној дана 3. октобра 2011. године разматрало је
предлог Комисије за спровођење поступка, утврђивања нематеријалне штете грађанима који су
претрпели уједе паса луталица и сачињавање предлога вансудског поравнања, за давање сагласности
на закључење вансудског поравнања између Града
Пожаревца, кога заступа Градоначелник Миодраг
Милосављевић, дипл. правник, са једне стране
и Грујић Драгана из Пожаревца ул. Карађорђева
бр.26, са друге стране и исплату накнаде нематеријалне штете због уједа пса луталице, па је на основу члана 86. Статута града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, 9/09-пречишћен текст),
члана 21. Пословника о раду Градског већа града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 3/2008, 5/2008 и 3/2009) члана 4. став 2. и члана
16. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник града Пожаревца“ 12/2010),
донело
22.12.2011.
фискални послови спољни послови“ Позиција: 17,
Економска класификација: 499 -„Стална буџетска
резерва“, одобравају се средства у укупном износу
од 40.000,00 динара, по основу закљученог вансудског поравнања број: 02–40–593/11 од 14.септембра 2011. године, између Града Пожаревца, кога
заступа Градоначелник Миодраг Милосављевић,
дипл. правник, са једне стране и Грујић Драгана из
Пожаревца ул. Карађорђева бр.26, са друге стране.
II
Средства из тачке 1. овог решења књижиће се
у оквиру Раздела: 1 „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.1. „Градоначелник и Градско веће“,
Фун­кци­ја 110 „Изврши и законодавни органи, фи­
нан­сирање и фискални послови спољни послови“, Позиција: 15, Економска класификација: 484
-„Накнада штете за повреде или штету настале
услед елементарних непогода“.
III
Средства из тачке 1. овог решења, исплатити Гру­јић Драгану из Пожаревца ул. Карађорђева
бр.26, на благајни Градске управе града Пожаревца.
IV
О реализацији овог Решења стараће се Одељење
за привреду и финансије Градске управе града По­
жа­рев­ца.
V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 3.10.2011. год. Број: 01-06-108/2011-13ђ
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА
ОПШТУ УПРАВУ И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ
ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава сталне буџетске
резерве
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник града Пожаревца“ 12/10,1/11 и 6/11), у оквиру
Раздела: 1 „Градоначелник и Градско веће“, Глава
1.1. „Градоначелник и градско веће“, Функција 110
„Изврши и законодавни органи, финансирање и
71
Градско веће града Пожаревца на седници одржаној дана 3. октобра 2011. године, разматрало је
предлог Координатора за ЛЕР града Пожаревца за
учествовање града на 6. Међународном сајму ин-
22.12.2011.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
вестиција у Новом Саду и предлогом финансијског плана, са изјашњењем Одељења за привреду
и фнансије па је на основу члана 86. Статута града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 9/09- пречишћен текст), члана 21. Пословника
о раду Градског већа града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08 и 3/09),
члана 3. став 3. и члана 16. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11) донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске
резерве
V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 3.10.2011. год.Број: 01-06-108/2011-20
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА
ОПШТУ УПРАВУ И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ
ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
I
ДЕЛИМИЧНО СЕ ПРИХВАТА предлог
Коор­ди­на­тора за ЛЕР града Пожаревца од 7. септембра 2011. године за учествовање града на 6.
Међународном сајму инвестиција у Новом Саду
и предлогом финансијског плана, са изјашњењем
Одељења за привреду и финансије и одобравају средства у износу од 156.311,00 динара (по профактури број:4934, Новосадског сајма од 3. октобра
2011. године).
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11), са Раздела:
1 - „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.1: „Градоначелник и Градско веће“, Функција 110 „Извршни и законодавни органи, финансирање и
фискални послови и спољни послови“, Позиција
18, Економска класификација 499 - „Текућа буџетска резерва“, и иста распоредити у оквиру Раздела:
3 - „Орган Управе“, Глава 3.1. „Градска управа града Пожаревца“, функција 130, економска класификација 423911 „Остале опште услуге“
Број 8 - Страна 77
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
72
Градско веће града Пожаревца на седници одржаној дана 3. октобра 2011. године, разматрало је
захтев МЗ „Горња Мала“ за исплату отпремнине за
радника, са изјашњењем Одељења за привреду и
финансије, па је на основу члана 86. Статута града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 9/09- пречишћен текст), члана 21. Пословника
о раду Градског већа града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08 и 3/09),
члана 3. став 3. и члана 16. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11) донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске
резерве
III
I
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11), са Раздела: 3
- „Орган Управе“, Глава 3.1. „Градска управа града
Пожаревца“, функција 130, економска класификација 423911 „Остале опште услуге“ на жиро рачун
Новосадског сајма бр. 275–220031771–11 уз обавезан позив на број 24330–4934/00.
ПРИХВАТА СЕ захтев Месне заједнице „Горња
Мала“ бр. 01–40–942/11 од 28. јула 2011. године, за
исплату отпремнине за одлазак у пензију радници
Стокић Радици, са изјашњењем Одељења за привреду и финансије од 12. септембра 2011. године и
одобравају средства у износу од 163.850,00 динара.
IV
За реализацију Решења задужују се Одељење
за привреду и финансије Градске управе града
Пожаревца.
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити из
средства предвиђених Одлуком о буџету града По­
жа­ревца за 2011. годину („Службени гласник гра­да
По­жа­ревца“ 12/10, 1/11 и 6/11), са Раздела: 1 - „Гра­до­
на­чел­ник и Градско веће“, Глава 1.1: - „Градоначелник
и Град­ско веће“, Функција 110 - „Извршни и законо-
Страна 78 - Број 8
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
давни органи, финансирање и фискални послови и
спољни послови“, Позиција 18, Економска класификација 499 - „Текућа буџетска резерва“, и иста распоредити у оквиру Раздела: 3 - „Орган Управе“, Глава
3.2. „Месне заједнице“, Функција 160 - „Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту“, Позиција 96, Економска класификација 414
- „Социјална давања запосленима“.
III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити из
сред­ства предвиђених Одлуком о буџету града По­
жа­рев­ца за 2011. годину („Службени гласник града По­жа­рев­ца“ 12/10, 1/11 и 6/11), са Раздела: 3
- „Ор­ган Управе“, Глава 3.2. „Месне заједнице“,
Фун­кци­ја 160 - „Опште јавне услуге које нису кла­
си­фи­ко­ване на другом месту“, Позиција 96, Еко­
ном­ска класификација 414 - „Социјална давања
за­по­сле­нима“, у оквиру Финансијског плана Месне
за­јед­ни­це „Горња Мала“ за 2011. годину.
IV
Задужује се директни буџетски корисник Орган
управе и Месна заједница „Горња Мала“, да сходно
овом Решењу изврше измену у свом Финансијском
плану за 2011. годину.
V
За реализацију Решења задужују се Одељење за
прив­реду и финансије Градске управе града По­жа­
рев­ца.
VI
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 3.10.2011. год. Број: 01-06-108/2011-22
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА
ОПШТУ УПРАВУ И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ
ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
73
Градско веће града Пожаревца на седници одржаној дана 3. октобра 2011. године, разматра-
22.12.2011.
22.12.2011.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ло је захтев Правног факултета Универзитета у
Београду, за финансијску подршку и помоћ поводом учешћа студената на XIX Willem C. Vis Moot
такмичењу у Бечу и летњој школи Међународног
привредног и арбитражног права у Цириху, са изјашњењем Одељења за друштвене делатности, па
је на основу члана 86. Статута града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 9/09пречишћен текст), члана 21. Пословника о раду Градског већа града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08 и 3/09),
члана 3. став 3. и члана 16. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11) донело
Позиција 41, Економска класификација 481 „Учешће града у програмима НВО и Удружења“ на
буџетски рачун Правног факултета Универзитета у
Београду бр. 840–1439660–55, позив на број 97 53–
500.
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске
резерве
У Пожаревцу, 3.10.2011. год. Број: 01-06-108/2011-25
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Правног факултета Уни­
вер­зи­те­та у Београду бр. 01–40–1198/11 од 19. сеп­
тем­бра 2011. године, за финансијску подршку и
по­моћ поводом учешћа студената на XIX Willem
C. Vis Moot такмичењу у Бечу и летњој школи
Ме­ђу­на­род­ног привредног и арбитражног права
у Цириху, са изјашњењем Одељења за друштвене делатности и одобравају средства у износу од
80.000,00 динара.
IV
За реализацију Решења задужују се Одељење за
друштвене делатности и Одељење за привреду и
финансије Градске управе града Пожаревца.
VI
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА
ОПШТУ УПРАВУ И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ
ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11), са Раздела:
1 - „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.1: „Градоначелник и Градско веће“, Функција 110 „Извршни и законодавни органи, финансирање и
фискални послови и спољни послови“, Позиција
18, Економска класификација 499 - „Текућа буџетска резерва“, и иста распоредити у оквиру Раздела:
1 - „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.2: „Дотације невладиним организацијама, удружењима и пројектима“, Функција 160 - „Опште јавне
услуге које нису класификоване на другом месту“,
Позиција 41, Економска класификација 481 „Учешће града у програмима НВО и Удружења“.
III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11), са Раздела:
1 - „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.2: „Дотације невладиним организацијама, удружењима и пројектима“, Функција 160 - „Опште јавне
услуге које нису класификоване на другом месту“,
74
Број 8 - Страна 79
тврти квартал (октобар – децембар) 2011. године, за
самосталног уметника Анђелку Стевић са станом у
Пожаревцу у укупном износу од 54. 241,65 динара за 2011. годину (18.080,55 динара – квартално).
Исплату износа од 54. 241,65 динара за 2011.
годину извршити, уплатом на текући рачун
Удружења драмских умeтника Србије број: 255–
0012640101000–92 који се води код Привредне банке Београд А. Д.
II
Средства за исплату обезбедити са Раздела
1 – Градоначелник и Градско веће, Глава 1.1. –
Градоначелник и Градско веће, Функција 110 –
Извршни и законодавни органи, финансирање и
фискални послови и спољни послови, Позиција
18, Економска класификација 499 – Текућа буџетска резерва, и иста расподелити у оквиру Раздела
1 – Градоначелник и Градско веће, Глава 1.2. –
Дотације невладиним организацијама, удружењима
и пројектима, Функција 160 – Опште јавне услуге
које нису класификоване на другом месту, Позиција
41, Економска класификација 481 – Учешће града у
програмима НВО и Удружења.
III
Средства у износу од 54.241,65 динара исплатити са Раздела 1 – Градоначелник и Градско веће,
Глава 1.2. – Дотације невладиним организацијама,
удружењима и пројектима, Функција 160 – Опште
јавне услуге које нису класификоване на другом
месту, Позиција 41, Економска класификација 481
– Учешће града у програмима НВО и Удружења.
IV
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи ( „Сл. гласник Републике Србије“ бр.
129/07), члана 70. Закона о култури („Службени
гласник РС“, бр. 72/09), члана 86. Статута града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
9/09 - пречишћен текст), члана 4. Пословника о раду Градског већа града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08 и 3/09),
Градско веће града Пожаревца на седници одржаној дана 3. октобра 2011. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске
резерве
I
Даје се сагласност за пренос средства Удру­
жењу драмских уметника Србије у циљу учешћа
града Пожаревца у плаћању доприноса за обавезно
социјално осигурање самосталног уметника у 2011.
години за: други квартал (април-јун) 2011. године,
трећи квартал (јули – септембар) 2011. године и че-
Обавезује се Одељење за привреду и финансије
- Одсек за буџет и финансије да средства за ове намене планира Одлуком о буџету града Пожаревца
за 2012. годину.
V
За реализацију овог Решења задужује се
Одељење за привреду и финансије Градске управе
града Пожаревца.
VI
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
Образложење
Закон о култури (у даљем тексту: Закон) је објављен 3. септембра 2009. године („Службени гласник РС“, бр. 72/09), а примењује се од 11. марта
2010. године. Под појмом самосталног уметника, у
складу са чланом 58. Закона, подразумева се физичко лице које самостално, у виду занимања, обавља
уметничку делатност и коме је репрезентативно
удружење у култури утврдило статус лица које са-
Страна 80 - Број 8
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
мостално обавља уметничку или другу делатност у
области културе.
У члану 70. Закона, предвиђено је, да се средства за уплату доприноса за пензијско и инвалидско
осигурање и доприноса за здравствено осигурање
за лице које је стекло статус лица које самостално
обавља уметничку или другу делатност у области
културе обезбеђују у буџету аутономне покрајине, односно буџету јединице локалне самоуправе,
у складу са законом. Потом је, у члану 71. Закона
предвиђено да се уплата доприноса за пензијско и
инвалидско осигурање и доприноса за здравствено осигурање, за које се средства обезбеђују у буџету, врши преко репрезентативног удружења у
култури код кога је то лице уведено у евиденцију.
До утврђивања статуса репрезентативног удружења
у култури у складу са Законом о култури, поверене
послове утврђивања статуса лица које самостално
обавља уметничку или другу делатност у области
културе, обављаће уметничка удру­же­ња утврђена
Законом о самосталном обављању уметничке или
друге делатности у области културе („Службени
гласник РС“, бр. 39/93 и 42/98).
Стевић Анђелки ЈМБГ: 2310984767028 из По­
жа­рев­ца са станом у ул. Хајдук Вељковој бр. 25,
р­еше­њем удружења драмских уметника Србије
број: 462/1 од 30. 05. 2011. године је утврђен статус
– да самостално у виду занимања обавља професионалну делатност – глумице почев од 01. 04.
2011. године.
Решењем Министарства финансија – пореске
управе, филијала Пожаревац утврђено је аконтационо задужење доприноса за социјално осигурање
за период 01. 04. 2011. године до 31. 12. 2011. године глумици Анђелки Стевић.
У складу са чланом 38. став 2. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, министар
финансија објавио је, да најнижа месечна основица на коју се обрачунавају и плаћају доприноси
за обавезно социјално осигурање за самосталне
уметнике, за 2011. годину износи 17.571,00 динар
- „Службени гласник РС“ бр. 4/11. Најнижа месечна
основица доприноса износи 35% од просечне месечне зараде исплаћене у четвртом кварталу претходне
године, према објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике ’Службени
гласник РС“ бр. 4/11. што је сагласно члану 25. став
2. тачка 1. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање. Обвезник плаћа тромесечну аконтацију у износу 18.080,55 динара на основицу који
чини најнижа месечна основица у износу од 17.571
динара помножена са коефицијентом 3.
Стопе доприноса за обрачун и плаћање доприноса за социјално осигурање одређене су чланом
44. Закона о доприносима за обавезно социјално
осигурање и износе: 22% за обавезно пензијско и
инвалидско осигурање и 12,3% за обавезно здравствено осигурање - укупно 34,3%.
22.12.2011.
Укупна аконтациона обавеза за ПИО за период 01. 04. 2011. године до 31. 12. 2011. године износи 34.790,58 дина (тромесечно 11.596,86 динара).
Укупна аконтациона обавеза за здравствено
осигурање за период 01. 04. 2011. године до 31.
12. 2011. године износи 19.451,07 дина (тромесечно 6.483,69 динара).
Аконтативни износ доприноса на најнижу основицу доприноса у 2011. години за други квартал
(април-јун) 2011. године чини збир износа месечних обрачуна доприноса на најнижу месечну
основицу доприноса - износ од 18.080,55 динара
који је потребно обезбедити за једног уметника.
На основу изнетог донето је решење као у диспозитиву.
У Пожаревцу, 3.10.2011. год. Број: 01-06 -108/2011-28
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Весна Стевић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
75
Градско веће града Пожаревца на седници одржаној дана 3. октобра 2011. године, разматрало је
захтев Удружења пензионера града Пожаревца за
одобрење новчаних средстава ради учешћа представника организације на 4. Олимпијади спорта у
Соко Бањи, са изјашњењем Одељења за друштвене
делатности, па је на основу члана 86. Статута града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 9/09- пречишћен текст), члана 21. Пословника
о раду Градског већа града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08 и 3/09),
члана 3. став 3. и члана 16. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11) донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
22.12.2011.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ди учеш­ћа осам представника организације (пет
учес­ника са територије града Пожаевца и три са
по­дручја Градске општине Костолац), на 4. Олим­пи­
јади спорта у Соко Бањи, са изјашњењем Оде­ље­ња
за друштвене делатности од 12. августа 2011. године
и одобравају средства у износу од 60.800,00 динара.
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11), са Раздела:
1 - „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.1: „Градоначелник и Градско веће“, Функција 110 „Извршни и законодавни органи, финансирање и
фискални послови и спољни послови“, Позиција
18, Економска класификација 499 - „Текућа буџетска резерва“, и иста распоредити у оквиру Раздела:
1 - „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.2: „Дотације невладиним организацијама, удружењима и пројектима“, Функција 160 „Опште јавне
услуге које нису класификоване на другом месту“,
Позиција 41, Економска класификација 481 „Учешће града у програмима НВО и Удружења.
III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града По­жаревца за 2011. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11), са Раздела:
1 - „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.2: „Дотације невладиним организацијама, удружењима и пројектима“, Функција 160 „Опште јавне
услуге које нису класификоване на другом месту“,
Позиција 41, Економска класификација 481 „Учешће града у програмима НВО и Удружења, на
рачун Удружења пензионера града Пожаревца.
IV
За реализацију Решења задужују се Одељење за
привреду и финансије Градске управе града По­жа­
ревца.
V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 3.10.2011. год. Број: 01-06-108/2011-29
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
I
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА
ОПШТУ УПРАВУ И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
ПРИХВАТА СЕ захтев Удружења пензионе­
ра града Пожаревца бр. 01–40–994/11 од 9. август
2011. године, за одобрење новчаних средстава ра-
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
Број 8 - Страна 81
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
76
Градско веће града Пожаревца на седници одржаној дана 3. октобра 2011. године, разматрало је
захтев Удружења „Сашка и дружина“ за финансирање пројекта „Ја волим“ такмичење у глуми,
пле­су и певању, за децу и младе, са мишљењем
Оде­ље­ња за друштвене делатности, па је на основу чла­на 86. Статута града Пожаревца („Службени
глас­ник града Пожаревца“, бр. 9/09- пречишћен
текст), члана 21. Пословника о раду Градског већа
гра­да Пожаревца („Службени гласник града По­жа­
рев­ца“, бр. 3/08, 5/08 и 3/09), члана 3. став 3. и члана 16. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2011.
годину („Службени гласник града По­жа­рев­ца“
12/10, 1/11 и 6/11) донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
ДЕЛИМИЧНО СЕ ПРИХВАТА захтев Удружења
„Сашка и дружина“ бр. 01–40–1138/11 од 6. септембра 2011. године, за финансирање пројекта „Ја волим“ такмичење у глуми, плесу и певању, за децу
и младе, са мишљењем Одељења за друштвене делатности од 14. септембра 2011. године и одобравају средства у износу од 80.000,00 динара.
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11), са Раздела:
1 - „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.1: „Градоначелник и Градско веће“, Функција 110 „Извршни и законодавни органи, финансирање и
фискални послови и спољни послови“, Позиција
18, Економска класификација 499 - „Текућа буџетска резерва“, и иста распоредити у оквиру Раздела:
1 - „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.2: „Дотације невладиним организацијама, удружењима и пројектима“, Функција 160 „Опште јавне
услуге које нису класификоване на другом месту“,
Позиција 41, Економска класификација 481 „Учешће града у програмима НВО и Удружења.
III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11), са Раздела: 1
Страна 82 - Број 8
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
- „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.2: - „До­
та­ције невладиним организацијама, удружењи­ма
и пројектима“, Функција 160 „Опште јавне услуге
које нису класификоване на другом месту“, По­зи­
ци­ја 41, Економска класификација 481 - „Учеш­ће
гра­да у програмима НВО и Удружења, на ра­чун
УНБО „Сашка и дружина“ бр. 160–19581–18 от­во­
рен код Banca Intesa.
IV
За реализацију Решења задужују се Oдељење за
друш­твене делатности и Одељење за привреду и
фи­нан­сије Градске управе града Пожаревца.
V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
гра­да Пожаревца“.
У Пожаревцу, 3.10.2011. год. Број: 01-06-108/2011-30
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА
ОПШТУ УПРАВУ И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
77
Градско веће града Пожаревца на седници одржаној 6. октобра 2011. године, разматрало је захтев председника Одбора за додељивање награда
и повеља града Пожаревца за одобрење средстава ради доделе награда поводом 15. октобра Дана
ослобођења града Пожаревца, те је на основу члана
86. Статута града Пожаревца („Службени гласник
града Пожаревца“ број 9/09- пречишћен текст),
члана 21. Пословника о раду Градског већа града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 3/08, 5/08 и 3/09), члана 16. Одлуке о буџету
града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник града Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11) и Одлуке
Одбора за додељивање награда и повеља града
Пожаревца, број: 01–06–97 од 04.10.2011. године,
донело
РЕШЕЊЕ
I
22.12.2011.
ПРИХВАТА СЕ захтев председника Одбора за
додељивање награда и повеља града Пожаревца за
одобрење средстава ради доделе награда поводом
15. октобра Дана ослобођења града Пожаревца,
те се сходно Одлуци Одбора за додељивање награда и повеља града Пожаревца, број: 01–06–97
од 04.10.2011. године и ОДОБРАВАЈУ средства у
бруто износу од 181.571,43 динара са урачунатим
порезом на друге приходе (50.840,00 динара у нето износу по награђеном, за укупно три добитника).
Саставни део овог Решења чини Одлука Одбора
за додељивање награда и повеља града Пожаревца,
број: 01–06–97 од 04.10.2011. године.
II
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11), са Раздела:
1 „Градоначелник и Градско веће“, Глава: 1.1.
„Градоначелник и Градско веће“, Функција: 110
„Извршни и законодавни органи, финансирање и
фискални послови и спољни послови“, Позиција:
10; Економска класификација 423712 - „ Поклони“.
III
За реализацију овог решења задужују се
Одељење за привреду и финансије.
У Пожаревцу, 6.10.2011. год. Број: 01-06-110 /2011-1
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
22.12.2011.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08
и 3/09), члана 3. став 3. и члана 16. Одлуке о буџету
града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11) донело
Градско веће града Пожаревца на седници одржаној дана 6. октобра 2011. године, разматрало је
захтев Организационог одбора за свечано обележавање 15. октобра – Дана ослобођења града
Пожаревца, за одобрење додатних средстава за обележавање манифестације, па је на основу члана 86.
Статута града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 9/09- пречишћен текст), члана 21.
Пословника о раду Градског већа града Пожаревца
кономску класификацију 423411 - „Услуге штампања“ средства у износу од 90.000,00 динара на име
осталих непредвиђених расхода, по достављеним
рачунима.
IV
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске
резерве
За реализацију Решења задужују се Одељење
за привреду и финансије Градске управе града
Пожаревца.
I
V
ПРИХВАТА СЕ захтев Организационог одобра
за свечано обележавање 15. октобра – Дана ослобђења града Пожаревца, бр. 01–06–100 од 5. октобра 2011. године за одобрење додатних средстава
за обележавање манифестације и одобравају средства у износу од 198.324,00 динара (на име израде
каталога слика за изложбу у износу од 108.324,00
динара и на име осталих непредвиђених расхода у
износу од 90.000,00 динара).
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11), са Раздела:
1 - „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.1: „Градоначелник и Градско веће“, Функција 110 „Извршни и законодавни органи, финансирање и
фискални послови и спољни послови“, Позиција
18, Економска класификација 499 - „Текућа буџетска резерва“, и иста распоредити у оквиру Раздела:
1 - „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.1.
„Градоначелник и Градско веће“, функција 110 –
Извршни и законодавни органи, финансирање и
фискални послови и спољни послови“, Позиција 9,
и то:
-- на економску класификацију 423712 - „По­кло­
ни“ -средства у износу од 108.324,00 динара
на име израде Каталога слика за изложбу, а
-- на кономску класификацију 423411 - „Услуге
штам­пања билтена“ средства у износу од
90.000,00 динара на име осталих непредвиђених расхода.
III
78
Број 8 - Страна 83
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11), са Раздела:
1 - „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.1.
„Градоначелник и Градско веће“, функција 110 –
Извршни и законодавни органи, финансирање и
фискални послови и спољни послови“, Позиција
9, и то на економску класификацију 423712 „Поклони“ -средства у износу од 108.324,00 динара на име израде Каталога слика за изложбу, а на
У Пожаревцу, 6.10.2011. год.
Број: 01-06-110/2011-2
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ
УПРАВУ И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
79
Градско веће града Пожаревца на седници одржаној дана 6. октобра 2011. године, разматрало је
захтев ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац, за одобравање средстава за поставаљање стубића у ул.
Кнез Милошев венац, па је на основу члана 86.
Статута града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 9/09- пречишћен текст), члана 21.
Пословника о раду Градског већа града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08
и 3/09), члана 3. став 3. и члана 16. Одлуке о буџету
града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11) донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске
резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев ЈКП „Паркинг сервис“
Пожаревац, бр. 01–40–1282/11 од 5. октобра 2011.
године за одобравање средстава за поставаљање стубића у ул. Кнез Милошев венац и одобравају средства у укупном износу од 82.685,00 динара
(70.070,00 динара без ПДВ-а).
Страна 84 - Број 8
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
II
22.12.2011.
22.12.2011.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
III
80
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11), са Раздела:
1 - „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.1: „Градоначелник и Градско веће“, Функција 110 „Извршни и законодавни органи, финансирање и
фискални послови и спољни послови“, Позиција
18, Економска класификација 499 - „Текућа буџетска резерва“, и иста распоредити у оквиру у оквиру
Раздела: 2 - „Скупштина града Пожаревца“, Глава
2.3. „Субвенције градским јавним предузећима и
градским манифестацијама“, Функција 160 „Опште
јавне услуге које нису класификоване на другом
месту“, Позиција 65/1, Економска класификација
451 - „ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац.
На основу члана 84. Статута града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 9/09пречишћен текст), члана 4. став 2. и члана 16.
Одлуке о буџету града Пожаревца за 2011. годину
(„Службени гласник града Пожаревца“ 12/10,
1/11 и 6/11), поступајући по пресуди Вишег суда
у Пожаревцу Гж. бр. 888/11 (2009) од 08.08.2011.
године, којом је потврђена пресуда Основног суда
у Пожаревцу П. бр. 5018/2010 од 21.4.2011. године,
Градоначелник града Пожаревца доноси
Одобрена средства у тачки 1. овог Решења уплатити на текући рачун Терзић Драгана из По­жа­рев­
ца, бр. 200–2900866–70 отворен код Пош­тан­ске
ште­дио­нице.
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава сталне буџетске
резерве
Ово Решење ступа на снагу даном доношења.
III
I
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити из
сред­ства предвиђених Одлуком о буџету града По­
жаревца за 2011. годину („Службени гласник гра­да
По­жаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11), са Раздела: 2 - „Скуп­
шти­на града Пожаревца“, Глава 2.3. „Суб­вен­ције
град­ским јав­ним предузећима и градским ма­ни­фес­
та­ци­јама“, Функција 160 „Опште јав­не услуге које нису кла­си­фи­коване на другом мес­ту“, Позиција
65/1, Еко­но­мска класификација 451 - ЈКП „Паркинг
сервис“ По­жа­ре­вац, а у оквиру Финансијског плана
ЈКП „Пар­кинг сервис“ По­жа­ревац.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ бр. 10/12, 1/11 и 6/11), а у оквиру
Раздела 1. „Градоначелник и Градско веће“, Глава
1.1. „Градоначелник и Градско веће“, Функција 110
„Извршни и законодавни органи, финансирање и
фискални послови и спољни послови“, Позиција:
15, Економска класификација 499 - „Стална буџетска резерва“, одобравају се средства у укупном
износу од 156.275,00 динара, на име исплате накнаде нематеријалне штете због уједа пса луталице и накнаде трошкова поступка, малолетном Гојку
Теризићу из Пожаревца, кога заступа пуномоћник
Дејан Бојић, адвокат из Пожаревца, а као обавезе
солидарног дужника – Града Пожаревца по основу
правоснажне пресуде Вишег суда у Пожаревцу Гж.
бр. 888/11 (2009) од 8.08.2011. године, којом је потрвђена пресуда Основног суда у Пожаревцу П. бр.
5018/2010 од 21.4.2011. године.
IV
За реализацију Решења задужује се Одељење за
прив­реду и финансије Градске управе града По­жа­
рев­ца.
V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 6.10.2011. год. Број: 01-06-110/2011-3
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
Обавезује се ЈКП „Комуналне службе“ По­жа­ре­
вац, као солидарни дужник по основу правоснaжне
пре­суде Вишег суда у Пожаревцу Гж. бр. 888/11
(2009) од 8.08.2011. године, којом је потрвђена пресуда Основног суда у Пожаревцу П. бр. 5018/2010
од 21.4.2011. године, да изврши уплату 50% средстава.
II
Средстава из тачке 1. овог Решења књижиће се у
оквиру Раздела 1. „Градоначелник и градсско веће“,
Глава 1.1. „Градоначелник и Градско веће“, функција
110 „Извршни и законодавни органи, финансирање
и фисклани послови и спољни послови“, Позиција
15, Економска класификација 484 - „Накнада штете
за повреде или штету насталу услед елементарних
непогода“.
IV
O реализацији овог Решења стараће се Одељење
за прив­реду и финансије Градске управе града По­
жа­рев­ца.
V
У Пожаревцу, 10.10.2011. год.
Број: 01-40-961/2011
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, с.р.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
Број 8 - Страна 85
због задобијених телесних повреда на отвореном
и необезбеђеном шахту, Војину Мирковићу из По­
жаревца, по основу правоснажне и извршне пре­
су­де Основног суда у Пожаревцу П 1113/07–55 од
21.05.2009. године и другостепене пресуде Апе­ла­
ционог суда у Београду ГЖ-6332/10 од 23.05.2011.
године.
II
Средстава из тачке 1. овог Решења књижиће се у
ок­виру Раздела 1. „Градоначелник и Градско веће“,
Глава 1.1. „Градоначелник и Градско веће“, Фун­
кци­ја 110 „Извршни и законодавни органи, фи­нан­
сирање и фисклани послови и спољни по­сло­ви“,
По­зи­ција 15, Економска класификација 484 - „На­
кна­да штете за повреде или штету насталу услед
елементарних непогода“.
III
Средства из тачке 1. овог Решења уплатити
на ра­чун ЈКП „Водовод и канализација“ бр. 160–
12510–85 отво­рен код „Banca Intesa“.
IV
O реализацији овог Решења стараће се Одељење
за привреду и финансије Градске управе града
Пожаревца.
81
На основу члана 84. Статута града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 9/09
- пречишћен текст), члана 4. став 2. и члана 16.
Одлуке о буџету града Пожаревца за 2011. годину
(„Службени гласник града Пожаревца“ 10/12, 1/11
и 6/11), поступајући по пресуди Основног суда у
Пожаревцу П, 1113/07–55 од 21.05.2009. године и
другостепене пресуде Апелационог суда у Београду
ГЖ-6332/10 од 23.05.2011. године, Градоначелник
града Пожаревца, доноси
V
Ово Решење ступа на снагу даном доношења.
У Пожаревцу, 10.10.2011. год
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
СТРУЧНИ САРАСНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, с.р.
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава сталне буџетске
резерве
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник града Пожаревца“ бр. 10/12, 1/11 и 6/11), а у
ок­ви­ру Раздела 1. „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.1. „Градоначелник и Градско веће“,
Фун­кција 110 „Извршни и законодавни органи,
фи­нан­сирање и фискални послови и спољни посло­
ви“, По­зи­ци­ја: 15, Економска класификација 499 „Стал­на буџетска резерва“, одобравају се средства
у укупном износу од 155.735,72 динара, на име
солидарне исплате накнаде нематеријалне штете
Број: 03-40-1065/2011
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Миодраг Милосављевић, дипл., с.р.
82
На основу члана 106.ж, став 1. тачка 1. члана 106м. став 1. тачка 1. Статута града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца“ број
9/09- пречишћен текст), члана 82. став 1. тачка 1.
Статута Градске општине Костолац („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 2/10) и члана 21.
Пословника о раду Градског већа града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 3/08,
5/08 и 3/09), Градско веће града Пожаревца, на седници од 1. новембра 2011. године, донело је
Страна 86 - Број 8
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
22.12.2011.
РЕШЕЊЕ
о давању претходне сагласности на предлог
Одлуке о изменама и допунама
Одлуке о буџету Градске општине Костолац
за 2011. годину
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске
резерве
I
ПРИХВАТА СЕ предлог Градоначелника града Пожаревца од 6.10.2011. године, за формирање
Радног тима који би осмислио и реализовао учешће
Града Пожаревца на овогодишњем сајму Локалне
самоуправе, са финансијским показатељима и одобравају средства у износу од 185.614,00 динара са
ПДВ-ом (сходно предрачуну Београдског Сајма бр.
21107600002, од 10. октобра 2011. године).
Даје се претходна сагласност на предлог Одлуке
о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске
општине Костолац за 2011. годину („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 13/10 и 2/11), које је
Веће Градске општине Костолац утврдило на седници од 30. септембра 2011. године, под бројем
23/201–01.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 1.11.2011. год.
Број: 01-06-118/2011-3
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
83
Градско веће града Пожаревца на седници одржаној дана 1. новембра 2011. године, разматрало је
предлог Градоначелника града Пожаревца за формирање Радног тима који би осмислио и реализовао учешће Града Пожаревца на овогодишњем
сајму Локалне самоуправе, са финансијским планом учешћа, са финансијским показатељима па
је на основу члана 86. Статута града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 9/09пречишћен текст), члана 21. Пословника о раду Градског већа града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08 и 3/09),
члана 3. став 3. и члана 16. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11) донело
I
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града По­жа­рев­ца за 2011. годину („Службени гласник
гра­да По­жа­рев­ца“ 12/10, 1/11 и 6/11), са Раздела:
1 - „Гра­до­на­чел­ник и Градско веће“, Глава 1.1: „Градоначелник и Град­ско веће“, Функција 110 „Извршни и законодавни ор­га­ни, фи­нан­сирање и
фискални послови и спољни по­сло­ви“, Позиција
18, Економска класификација 499 - „Те­ку­ћа буџетска резерва“, и иста распоредити у ок­ви­ру Раздела:
3 - „Орган Управе“, Глава 3.1. „Градска уп­ра­ва града Пожаревца“, функција 130, економска кла­си­фи­
ка­ци­ја 423911 „Остале опште услуге“
III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11), са Раздела: 3
- „Орган Управе“, Глава 3.1. „Градска управа града Пожаревца“, функција 130, економска класификација 423911 „Остале опште услуге“ на број конта
Београдског Сајма бр. 330–4004035–76 који се води код Credit Agricole банке уз обавезан позив на
број 7921107600002 (модел 97).
IV
За реализацију Решења задужује се Одељење за
привреду и финансије Градске управе града По­жа­
рев­ца.
V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 1.11.2011. год. Број: 01-06-118/2011-29а
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
22.12.2011.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
84
Градско веће града Пожаревца на седници одржаној дана 1. новембра 2011. године, разматрало
је захтев Петров Томислава, члана Градског већа за одобрење средстава ради уклањања бетонског платоа са изјашњењем Одељења за привреду
и финансије Градске управе града Пожаревца, па
је на основу члана 86. Статута града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 9/09пречишћен текст), члана 21. Пословника о раду Градског већа града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08 и 3/09),
члана 3. став 3. и члана 16. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11) донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске
резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Томислава Петрова, бр.
01–40–1226/11 од 22. септембра 2011. године, за
одобрење додатних новчаних средстава ради уклањања бетонског платоа од монтажног објекта, у ул.
Југовићевој у Пожаревцу, са изјашњењем Одељења
за привреду и финансије Градске управе града
Пожаревца од 5. октобра 2011. године и одобравају
средства за извођење радова у укупном износу до
100.000,00 динара.
ЈП „Дирекција за изградњу града Пожаревца“ на
позицију „Хитне интервенције“).
III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити из
средства предвиђених Одлуком о буџету града По­
жаревца за 2011. годину („Службени гласник гра­
да Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11), са Раздела: 3
- „Орган управе“, Глава 3.8. „ЈП Дирекција за изградњу града Пожаревца“ на позицију 196 – Еко­
ном­ска класификација 425 – Текуће одржавање“ (у
оквиру финансијског плана за 2011. годину ЈП „Ди­
рек­ција за изградњу града Пожаревца“ на позицију
„Хитне интервенције“).
IV
Задужује се директни буџетски корисник Ор­ган
управе и ЈП „Дирекција за изградњу града По­жа­
рев­ца“, да сходно овом Решењу изврше измену у
свом Финансијском плану за 2011. годину.
V
За реализацију Решења задужују се ЈП „Ди­рек­
ци­ја за изградњу града Пожаревца“ и Одељење за
привреду и финансије Градске управе града По­жа­
ревца.
VI
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 1.11.2011. год. Број: 01-06-118/2011-36
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11), са Раздела:
1 - „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.1: „Градоначелник и Градско веће“, Функција 110 „Извршни и законодавни органи, финансирање и
фискални послови и спољни послови“, Позиција
18, Економска класификација 499 - „Текућа буџетска резерва“, и иста распоредити у оквиру Раздела:
3 - „Орган управе“, Глава 3.8. „ЈП Дирекција за
изградњу града Пожаревца“ на позицију 196 –
Економска класификација 425 – Текуће одржавање“ (у оквиру финансијског плана за 2011. годину
Број 8 - Страна 87
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
85
Градско веће града Пожаревца на седници одржаној дана 1. новембра 2011. године, разматрало је
захтев МЗ „Пругово“ из Пругова за додатна буџетска средства на име обележавања црквене-сеоске
славе Мала Госпојина, са изјашњењем Одељења за
привреду и финансије градске управе града По­жа­
рев­ца, па је на основу члана 86. Статута града По­
жа­рев­ца („Службени гласник града Пожаревца“,
Страна 88 - Број 8
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
бр. 9/09- пречишћен текст), члана 21. Пословника
о раду Градског већа града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08 и 3/09),
члана 3. став 3. и члана 16. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11) донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске
резерве
I
ДЕЛИМИЧНО СЕ ПРИХВАТА захтев МЗ
„Пру­гово“ из Пругова, бр. 01–40–1243/11 од 26.
сеп­тем­бра 2011. године, за додатна буџетска средства на име обележавања црквене-сеоске Славе
Мала Госпојина и одобравају средства у износу од
69.000,00 динара.
22.12.2011.
На име организовања музичке пратње учесника програма, средства у износу од 10.000,00 динара
распоређује се на економску класификацију – 4239
- „Остале опште услуге“.
На име репрезентације, средства у износу од
25.000,00 динара распоређују се на економску клсификацију – 4237- „Рапрезентација“.
IV
Задужује се директни буџетски корисник Орган
управе и Месна заједница „Пругово“, да сходно
овом решењу изврше измену у свом Финансијском
плану за 2011. годину.
V
За реализацију Решења задужује се Одељење за
привреду и финансије Градске управе града По­жа­
рев­ца.
II
VI
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града По­жа­рев­ца за 2011. годину („Службени гласник
града По­жаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11), са Раздела:
1 - „Гра­доначелник и Градско веће“, Глава 1.1: „Гра­доначелник и Градско веће“, Функција 110 „Извршни и законодавни органи, финансирање и
фискални послови и спољни послови“, Позиција
18, Економска класификација 499 - „Текућа буџетска резерва“, и иста распоредити у оквиру Раздела:
3 - „Орган Управе“, Глава 3.2. „Месне заједнице“, Функција 160 - „Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту“, Позиција 101,
Економска класификација - 423 „Услуге по уговору“.
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 1.11.2011. год. Број: 01-06-118/2011-38
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити из
сред­ства предвиђених Одлуком о буџету града По­
жа­ревца за 2011. годину („Службени гласник гра­
да Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11), са Раздела: 3
- „Орган Управе“, Глава 3.2. „Месне заједнице“,
Фун­кција 160 - „Опште јавне услуге које нису кла­
си­фиковане на другом месту“, Позиција 101, Еко­
ном­ска класификација - 423 „Услуге по уговору“.
У оквиру финансијског плана индиректног
корис­ника буџетских средстава МЗ „Пругово“ из
Пру­го­ва, средства из тачке 1. у износу од 69.000,00
динара распоређују се на следећи начин:
На име штамапања плаката, позивница и захвалница, средства у износу од 18.000,00 дунара распоређују се на економску класификацију – 4234
- „Услуге информисања“.
На име превоза учесника програма фолклорног
ансамбла, средства у износу од 16.000,00 динара
распоређује се на економску класификацију – 4239
- „Остале опште услуге“.
86
Градско веће града Пожаревца на седници одржаној дана 1. новембра 2011. године, разматрало је захтев Спортског савеза града Пожаревца за
одобрење додатних новчаних средстава ради санације дела крова и унутрашњег дела зграде у улици Воје Дулића бр.35, са изјашњењем Комисије за
утвђивање стања на имовини на којој право власништва има Град Пожаревац и Одељења за друштвене делатности Градске управе града Пожаревца, па
је на основу члана 86. Статута града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 9/09пречишћен текст), члана 21. Пословника о раду
Градског већа града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08 и 3/09),
члана 3. став 3. и члана 16. Одлуке о буџету гра-
22.12.2011.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
да Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11) донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске
резерве
но овом Решењу изврше измену у свом Фи­нан­
сијском плану за 2011. годину.
V
За реализацију Решења задужују се Одељење за
друштвене делатности и Одељење за привреду и финансије Градске управе града Пожаревца.
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Спортског савеза града Пожаревца, бр. 01–40–1141/11 од 7. септембра
2011. године, за одобрење додатних новчаних средстава ради санације дела крова и унутрашњег дела
зграде у улици Воје Дулића бр. 35, са изјашњењем
Комисије за утвђивање стања на имовини на којој
право власништва има Град Пожаревац од 7. октобра 2011. године и Одељења за друштвене делатности Градске управе града Пожаревца од 10. октобра
2011. године и одобравају средства у износу од
40.000,00 динара.
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11), са Раздела:
1 - „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.1: „Гра­до­начелник и Градско веће“, Функција 110 „Изврш­ни и законодавни органи, финансирање и
фис­кални послови и спољни послови“, Позиција
18, Еко­номска класификација 499 - „Текућа буџет­
ска резерва“, и иста распореди­ти у оквиру Раздела:
3 - „Орган Управе“, Глава 3.6. „Фи­зич­ка култура“, Функција 810- „Услуге рекреа­ције и спорта“, Позиција 164, Економска класификаци­ја 425
- „Текуће поправке и одржавање (у оквиру Фи­нан­
сиј­ског плана Спортског савеза града Пожаревца за
2011. годину, Економска класификација 4251 – „Те­
ку­ће поправке и одржавање зграда и објеката“).
III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник града Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11), са
Раздела: 3 - „Орган Управе“, Глава 3.6. „Физичка
култура“, Функција 810- „Услуге рекреације и
спорта“, Позиција 164, Економска класификација 425 - „Текуће поправке и одржавање (у оквиру Финансијског плана Спортског савеза града
Пожаревца за 2011. годину, Економска класификација 4251 – „Текуће поправке и одржавање зграда и
објеката“).
IV
Задужује се директни буџетски корисник Орган
управе и Спортски савез града Пожаревца, да сход-
Број 8 - Страна 89
VI
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 1.11.2011. год.
Број: 01-06-118/2011-39
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
87
Градско веће града Пожаревца на седници одр­
жа­ној дана 1. новембра 2011. године, разматрало је
мол­бу Асоцијације за развој општине Мало Црниће
за по­моћ у реализацији пројекта „Браничевски
еко-портал“ са изјашњењем Одељења за привреду и фи­нан­сије Градске управе града Пожаревца,
па је на основу члана 86. Статута града Пожаревца
(„Служ­бени гласник града Пожаревца“, бр. 9/09пре­чиш­ћен текст), члана 21. Пословника о раду Град­ског већа града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08 и 3/09),
члана 3. став 3. и члана 16. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11) донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске
резерве
I
ДЕЛИМИЧНО СЕ ПРИХВАТА молба Асо­ци­
ја­ци­је за развој општине Мало Црниће бр. 01–40–
1213/11 од 21. септембра 2011. године, за помоћ у
реа­ли­за­ци­ји пројекта „Браничевски еко-портал“ и
одо­бра­вају средства у износу од 40.000,00 динара.
Страна 90 - Број 8
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
II
22.12.2011.
88
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11), са Раздела:
1 - „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.1: „Градоначелник и Градско веће“, Функција 110 „Извршни и законодавни органи, финансирање и
фискални послови и спољни послови“, Позиција
18, Економска класификација 499 - „Текућа буџетска резерва“, и иста распоредити у оквиру Раздела: 1 - „Градоначелник и Градско веће“,
Глава 1.2. „Дотације НВО, Удружењима и пројектима“, Функција 160- „Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту“, Позиција 41,
Економска класификација 481 – Учешће града у
програмима НВО и Удружења.
Градско веће града Пожаревца на седници одржаној дана 1. новембра 2011. године, разматрало је
захтев КД „Кнез Михаило“ Пожаревац, за одобрење додатних средстава у циљу организације тркачког дана „Ослобођење града Пожаревца“, у склопу
градских свечаности са изјашњењем Одељења за
привреду и финансије Градске управе града
Пожаревца, па је на основу члана 86. Статута града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 9/09- пречишћен текст), члана 21. Пословника
о раду Градског већа града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08 и 3/09),
члана 3. став 3. и члана 16. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11) донело
III
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске
резерве
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11), са Раздела: 3
- „Орган Управе“, Глава 1.2. „Дотације НВО, Удру­
же­њима и пројектима“, Функција 160- „Опште
јавне услуге које нису класификоване на другом
месту“, Позиција 41, Економска класификација 481
– Учешће града у програмима НВО и Удружења.,
на рачун Асоцијације за развој Општине Мало црниће бр. жр. 265–6310310003480–31 који се води
код Raiffeissen bank AD Beograd.
IV
За реализацију Решења задужују се Одељење
за привреду и финансије Градске управе града
Пожаревца.
V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 1.11.2011. год. Број: 01-06-118/2011-40
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
I
ПРИХВАТА СЕ захтев КД „Кнез Михаило“ По­
жа­ре­вац, бр. 01–40–1254/11 од 28. септембра 2011.
го­ди­не, за одобрење додатних новчаних средстава
у циљу организације тркачког дана „Ослобођење
гра­да Пожаревца“, у склопу градских свечаности
са из­јаш­њењем Одељења за привреду и финансије Град­ске управе града Пожаревца од 7. октобра
2011. го­ди­не и одобравају средства за извођење радова у укуп­ном износу од 300.000,00 динара.
22.12.2011.
2.3. - „Субвенције градским јавним предузећима и
градским манифестацијама“ Функција 820 „Услуге
културе“, позиција 72 – КД „Кнез Михаило“, Еко­
ном­ска класификација 4511- „Текуће субвенције
јав­ним нефинансијским организацијама“ на рачун
КД „Кнез Михаило“, а уз обавезу корисника сред­
ста­ва да Одсеку за послове трезора достави прав­да­
ју­ћу документацију за пренос.
IV
За реализацију Решења задужује се Одељење за
прив­реду и финансије Градске управе града По­жа­
рев­ца.
VI
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 1.11.2011. год. Број: 01-06-118/2011-41
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ
ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити
из сред­ства предвиђених Одлуком о буџету града По­жа­ревца за 2011. годину („Службени гласник
гра­да По­жаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11), са Раздела:
1 - „Гра­доначелник и Градско веће“, Глава 1.1: „Гра­доначелник и Градско веће“, Функција 110 „Извр­шни и законодавни органи, финансирање и
фис­кал­ни послови и спољни послови“, Позиција
18, Економска класификација 499 - „Текућа буџет­
ска резерва“, и иста распоредити у оквиру Раздела:
2 - „Скуп­штина града Пожаревца“, Глава 2.3. „Суб­венције градским јавним предузећима и градским манифестацијама“ Функција 820 „Услуге
кул­туре“, позиција 72 – КД „Кнез Михаило“, Еко­
ном­ска класификација 4511- „Текуће субвенције
јав­ним нефинансијским организацијама“.
III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник града Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11), са
Раздела: 2 - „Скуптина града Пожаревца“, Глава
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
89
Градско веће града Пожаревца на седници одржаној дана 1. новембра 2011. године, разматрало
је захтев Друштва Ром Браничевски округ, за обезбеђење буџетских средстава за штампање каталога
продајне изложбе слика са изјашњењем Одељења
за привреду и финансије Градске управе града
Пожаревца, па је на основу члана 86. Статута града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 9/09- пречишћен текст), члана 21. Пословника
о раду Градског већа града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08 и 3/09),
члана 3. став 3. и члана 16. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11) донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске
резерве
Број 8 - Страна 91
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Друштва Ром Бра­ни­
чев­ски ок­руг бр. 01–40–1247/11 од 28. септембра
2011. го­ди­не, за обезбеђење буџетских средстава за штам­пање ка­та­ло­га продајне изложбе слика,
са из­јаш­ње­њем Оде­ље­ња за привреду и финансије Град­ске управе града Пожаревца од 7. октобра 2011. го­ди­не и одобра­ва­ју средства у износу од
103.430,00 ди­нара (сходно пред­ра­чу­ну Компромис
дизајна бр. 558/2011)
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити
из сред­ства предвиђених Одлуком о буџету гра­
да По­жа­рев­ца за 2011. годину („Службени глас­ник
гра­да По­жа­рев­ца“ 12/10, 1/11 и 6/11), са Раз­де­
ла: 1 - „Гра­до­на­чел­ник и Градско веће“, Глава 1.1:
- „Гра­до­на­чел­ник и Градско веће“, Функција 110 „Извршни и за­ко­но­дав­ни органи, финансирање и
фискални послови и спољ­ни по­сло­ви“, Позиција
18, Економска класи­фи­ка­ција 499 - „Те­ку­ћа бу­џет­
ска резерва“, и иста распоредити у оквиру Раз­де­
ла: 1 - „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.2:
- „До­тације невладиним организацијама, удружењима и пројектима“ , Функција 160 - „Опште јавне
услуге које нису класификоване на другом месту“,
Позиција 41, Економска класификација 481 –
„Ромски едукативне центар“.
III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити из
средства предвиђених Одлуком о буџету града По­
жа­рев­ца за 2011. годину („Службени гласник гра­да
По­жаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11), са Раздела: 1 - „Гра­
до­на­чел­ник и Градско веће“, Глава 1.2: - „Дотације
невла­ди­ним организацијама, удружењима и пројектима“ , Фун­кци­ја 160 - „Опште јавне услуге које нису класифи­ко­ва­не на другом месту“, Позиција
41, Економска кла­си­фи­ка­ци­ја 481 – „Ромски едукативне центар“, на жи­ро рачун Друштва Ром
Браничевски округ бр. 180–1371210014753–19 отоворен код Alpha bank По­жа­ре­вац.
IV
За реализацију Решења задужује се Одељење
за привреду и финансије Градске управе града
Пожаревца.
V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 1.11.2011. год. Број: 01-06-118/2011-42
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Страна 92 - Број 8
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
90
Градско веће града Пожаревца на седници одржаној дана 1. новембра 2011. године, разматрало
је захтев Центра за културу Пожаревац за одобрење додатних средстава на име исплате отпремнина за два радника која су стекла услове за одлазак
у пензију са изјашњењем Одељења за друштвене делатности Градске управе грда Пожаревца, па
је на основу члана 86. Статута града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 9/09пречишћен текст), члана 21. Пословника о раду Градског већа града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08 и 3/09),
члана 3. став 3. и члана 16. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11) донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске
резерве
Раздела: 3 - „Орган управе“, Глава 3.5. „Култура“,
Функција 820 - „Услуге културе“, Позиција 137,
Економска класификација 414 – Социјална давања
запосленима (у оквиру Финансијског плана Центра
за културу Пожаревац за 2011. годину, Економска
класификација 4143 – Отпремнине и помоћи).
III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11), са Раздела: 3
- „Орган управе“, Глава 3.5. „Култура“, Функција
820 - „Услуге културе“, Позиција 137, Економска
класификација 414 – Социјална давања запосленима (у оквиру Финансијског плана Центра за
културу Пожаревац за 2011. годину, Економска класификација 4143 – Отпремнине и помоћи).
IV
Задужује се директни буџетски корисник Орган
управе и Центар за културу Пожаревац да сходно
овом решењу изврше измену у свом Финансијском
плану за 2011. годину.
V
За реализацију Решења задужују се Центар за
културу Пожаревац и Одељење за привреду и финансије Градске управе града Пожаревца.
V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 1.11. 2011. год. Број: 01-06-118/2011-45
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Центра за културу По­
жа­ревац бр. 01–40–1197/11 од 16. септембра 2011.
године, за одобрење додатних средстава на име
исплате отпремнина за два радника која су стекла услове за одлазак у пензију са изјашњењем
Одељења за друштвене делатности Градске управе грда Пожаревца од 23. септембра 2011. године и
одобравају средства у износу од 340.000,00 динара.
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11), са Раздела:
1 - „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.1: „Градоначелник и Градско веће“, Функција 110 „Извршни и законодавни органи, финансирање и
фискални послови и спољни послови“, Позиција
18, Економска класификација 499 - „Текућа буџетска резерва“, и иста распоредити у оквиру
22.12.2011.
91
Градско веће града Пожаревца на седници одржаној дана 1. новембра 2011. године, разматрало је
зах­тев Предшколске установе „Љубица Вребалов“
из По­жаревца, за одобрење додатних новчаних средстава ради санирања последица попла-
22.12.2011.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ве у објекту „Лептирић“, са изјашњењем Одељења
за друштвене делатности Градске управе града
Пожаревца, па је на основу члана 86. Статута града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 9/09- пречишћен текст), члана 21. Пословника
о раду Градског већа града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08 и 3/09),
члана 3. став 3. и члана 16. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11) донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске
резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Предшколске установе „Љубица Вребалов“ из Пожаревца бр. 01–40–
1237/11 од 23. септембра 2011. године, за одобрење
додатних средстава ради санирања последица поплаве у објекту „Лептирић“ са изјашњењем
Одељења за друштвене делатности Градске управе
града Пожаревца од 5. октобра 2011. године и одобравају средства у укупном износу од 1.861.000,00
динар (варијанта 1- 1.661.000,00 динара са набавком обичног стола за пеглање и 200.000,00 динара
за набавку горионика на лож уље за котао).
Ради стварања могућности за реализацију претходног става, донеће се Решење о увођењу нове позиције у Одлуци о буџету града Пожаревца за 2011.
годину.
II
Након доношења Решења о увођењу нове позиције, средства из тачке 1. овог Решења обезбедити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11), са Раздела:
1 - „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.1: „Градоначелник и Градско веће“, Функција 110 „Извршни и законодавни органи, финансирање и
фискални послови и спољни послови“, Позиција
18, Економска класификација 499 - „Текућа буџетска резерва“, и иста распоредити у оквиру
Раздела: 3 - „Орган управе“, Глава 3.7. „Друштвена
брига о деци“, Функција 911 - „Предшколско образовање“, и то износ од 105.000,00 динара на позицију - 182 - економска класификација 425 „Текуће
поправке и одржавање“ (у оквиру финансијског плана Предшколске установе за 2011. годину н економску класификацију - 4251 - „Текуће
поправке и одржавање зграда и објеката“), а износ од 1.756.000,00 динара у оквиру новоуведене позиције 185/1 – економска класификација 512
- „Машине и опрема“ а у оквиру Финансијског плана Предшколске установе за 2011. годину на следеће економске класификације:
Број 8 - Страна 93
-- економска класификација - 5122 - „Адми­ни­
стра­тив­на опрема“ износ од 1.402.000,00 динара,
-- економска класификација - 5126 - „Опрема
за образовање, културу и спорт“ износ од
154.000,00 динара,
-- економска класификација - 5129 - „Опрема за
производњу, моторна, непокретна и немоторна
опрема“ износ од 200.000,00 динара.
III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити из средства предвиђених Одлуком о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11), са Раздела: 3
- „Орган управе“, Глава 3.7. „Друштвена брига о деци“, Функција 911 - „Предшколско образовање“,
и то износ од 105.000,00 динара на позицију - 182
- економска класификација 425 „Текуће поправке и одржавање“ (у оквиру финансијског плана
Предшколске установе за 2011. годину н економску
класификацију - 4251 - „Текуће поправке и одржавање зграда и објеката“), а износ од 1.756.000,00 динара у оквиру новоуведене позиције 185/1 – економска
класификација 512 - „Машине и опрема“ а у оквиру
Финансијског плана Предшколске установе за 2011.
годину на следеће економске класификације:
-- економска класификација - 5122 - „Адми­ни­
стра­тив­на опрема“ износ од 1.402.000,00 дина­
ра,
-- економска класификација - 5126 - „Опрема
за образовање, културу и спорт“ износ од
154.000,00 динара,
-- економска класификација - 5129 - „Опрема за
производњу, моторна, непокретна и немоторна
опрема“ износ од 200.000,00 динара, уз обавезу корисника да достави правдајућу документацију за пренос средстава.
IV
Задужује се Предшколса установа „Љубица
Вребалов“ из Пожревца, да буџету Града изврши
повраћај средстава у износу који оствари након завршеног поступка процене и накнаде настале штете по основу осигурања које има.
V
За реализацију Решења задужује се Одељење за
друштвене делатности и Одељење за привреду и
финансије Градске управе града Пожаревца.
V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 1.11.2011. год. Број: 01-06-118/2011-48
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Страна 94 - Број 8
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
92
Градско веће града Пожаревца на седници одржаној дана 1. новембра 2011. године, разматрало је захтев КУД-а „Раша Лазаревић“ из Живице,
за одобрење додатних новчаних средстава ради гостовања у иностранству, са изјашњењем Одељења
за друштвене делатности Градске управе града
Пожаревца, па је на основу члана 86. Статута града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 9/09- пречишћен текст), члана 21. Пословника
о раду Градског већа града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08 и 3/09),
члана 3. став 3. и члана 16. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11) донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске
резерве
I
ДЕЛИМИЧНО СЕ ПРИХВАТА захтев КУД-а
„Раша Лазаревић“ из Живице, бр. 01–40–1275/11 од
4. октобра 2011. године, за одобрење додатних новчаних средстава на име путовања у иностранство,
са изјашњењем Одељења за друштвене делатности Градске управе града Пожаревца од 7. октобра
2011. године и одобравају средства за извођење радова у укупном износу од 100.000,00 динара.
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11), са Раздела:
1 - „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.1: „Градоначелник и Градско веће“, Функција 110 „Извршни и законодавни органи, финансирање и
фискални послови и спољни послови“, Позиција
18, Економска класификација 499 - „Текућа буџетска резерва“, и иста распоредити у оквиру Раздела:
1. - „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.2. „Дотације невладиним организацијама, удружењи-
22.12.2011.
ма и пројектима“ Функција 820 „Услуге културе“,
Позиција 50 – Економска класификација 481„Дотације културно-уметничким друштвима“.
III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11), са Раздела:
1. - „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.2.
- „Дотације невладиним организацијама, удружењима и пројектима“ Функција 820 „Услуге културе“, Позиција 50 – Економска класификација
481- „Дотације културно-уметничким друштвима“
на рачун КУД „Др Раша Лазаревић“ из Живице, уз
обавезу достављања захтева за повлачење средстава и правдајуће документације.
IV
За реализацију Решења задужују се Одељење за
друштвене делатности и Одељење за привреду и
финансије Градске управе града Пожаревца.
VI
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 1.11.2011. год. Број: 01-06-118/2011-49 б
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
93
Градско веће града Пожаревца на седници одржа­
ној да­на 1. новембра 2011. године, разматрало је зах­тев
Друш­тва пријатеља ФК „Црвена звезда“ из По­жа­рев­
ца, за одобрење новчаних средстава ради ор­га­ни­за­
ције турнира у малом фудбалу, поводом обе­ле­жа­вања
15.октобра, дана ослобођења гра­да По­жа­рев­ца, са изјашњењем Одељења за друш­тве­не делатности Градске
управе града Пожаревца, па је на основу члана 86.
Статута града Пожаревца („Служ­бе­ни глас­ник гра­
да Пожаревца“, бр. 9/09- пречиш­ћен текст), члана 21.
Пословника о раду Градског већа града По­жа­рев­ца
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08 и
22.12.2011.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
3/09), члана 3. став 3. и члана 16. Од­лу­ке о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Служ­бе­ни гласник града Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11) до­не­ло
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске
резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Друштва пријатеља ФК
„Црвена звезда“ из Пожаревца бр. 01–40–1278/11
од 4. октобра 2011. године, за одобрење новчаних
средстава ради организације турнира у малом фудбалу, поводом обележавања 15.октобра, дана ослобођења града Пожаревца, са изјашњењем Одељења
за друштвене делатности Градске управе града
Пожаревца од 7. октобра 2011. године и одобравају
средства у износу од 10.000,00 динара.
V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 1.11.2011. год. Број: 01-06-118/2011-50
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11), са Раздела:
1 - „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.1: „Градоначелник и Градско веће“, Функција 110 „Извршни и законодавни органи, финансирање и
фискални послови и спољни послови“, Позиција
18, Економска класификација 499 - „Текућа буџетска резерва“, и иста распоредити у оквиру
Раздела: 1 - „Градоначелник и Градско веће“, Глава
1.2. „Дотације невладиним организацијама, удружењима и пројектима“, Функција 160 - „Опште
јавне услуге које нису класификоване на другом
месту“, Позиција 41, Економска класификација 481
– Учешће града у програмима НВО и удружења.
III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11), са Раздела:
1 - „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.2.
„Дотације невладиним организацијама, удружењима и пројектима“, Функција 160 - „Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту“, Позиција 41, Економска класификација 481
– Учешће града у програмима НВО и удружења, на
рачун Друштва пријатеља ФК „Црвена звезда“ бр.
160–151179–14 отворен код Banca Intesa.
IV
За реализацију Решења задужују се Oдељење за
друштвене делатности и Одељење за привреду и
финансије Градске управе града Пожаревца.
Број 8 - Страна 95
94
Градско веће града Пожаревца на седници
одржаној дана 1. новембра 2011. године, разматрало је захтев Балетског студија „Амадеус“ из
Пожаревца за обезбеђење додатних средстава ради покрића трошкова присуства представника БС
„Амадеус“ на Dies Natalis-31.рођендан Федеације
Европских карневалских градова (FECC)са изјашњењем Одељења за привреду и финансије
Градске управе града Пожаревца, па је на основу члана 86. Статута града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 9/09- пречишћен
текст), члана 21. Пословника о раду Градског већа града Пожаревца („Службени гласник града
Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08 и 3/09), члана 3. став
3. и члана 16. Одлуке о буџету града Пожаревца
за 2011. годину („Службени гласник града
Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11) донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске
резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Балетског студија „Ама­деус“ из Пожаревца бр. 01–40–1246/11 од
27. сеп­тем­бра 2011. године, за одобрење додатних
сред­ста­ва ради покрића трошкова присуства пред­
став­ни­ка БС „Амадеус“ на Dies Natalis - 31.рођендан Фе­де­рације Европских карневалских градова
(FECC) са из­јашњењем Одељења за привреду и
фи­нан­сије Градске управе града Пожаревца од 10.
окто­б­ра 2011. године и одобравају средства у износу од 22.400,00 динара.
Страна 96 - Број 8
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
II
22.12.2011.
95
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11), са Раздела:
1 - „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.1: „Градоначелник и Градско веће“, Функција 110 „Извршни и законодавни органи, финансирање и
фискални послови и спољни послови“, Позиција
18, Економска класификација 499 - „Текућа буџетска резерва“, и иста распоредити у оквиру
Раздела: 1 - „Градоначелник и Градско веће“, Глава
1.2: - „Дотације невладиним организацијама, удружењима и пројектима“, Функција 160- „Опште
услуге које нису класификоване на другом месту“, Позиција 41, Економска класификација 481 „Учешће града у програмима НВО и Удружења“.
Градско веће града Пожаревца на седници одржаној дана 1. новембра 2011. године, разматрало је предлог Радета Михајловића, члана Градског
већа града Пожаревца за одобрење средстава на
име превоза за учешће деце на дечјој олимпијади у оквиру националне камање „Безбедност деце
у саобраћају“ у Новом Саду, па је на основу члана
86. Статута града Пожаревца („Службени гласник
града Пожаревца“, бр. 9/09- пречишћен текст),
члана 21. Пословника о раду Градског већа града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 3/08, 5/08 и 3/09), члана 3. став 3. и члана 16.
Одлуке о буџету града Пожаревца за 2011. годину
(„Службени гласник града Пожаревца“ 12/10, 1/11
и 6/11) донело
III
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске
резерве
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити из
средства предвиђених Одлуком о буџету града По­
жаревца за 2011. годину („Службени гласник гра­да
Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11), са Раздела: 1 - „Гра­
до­на­челник и Градско веће“, Глава 1.2: - „Дотације
не­владиним организацијама, удружењима и пројектима“, Функција 160- „Опште услуге које нису класификоване на другом месту“, Позиција 41,
Економска класификација 481 - „Учешће града у
програмима НВО и Удружења“, на жиро-рачун БС
„Амадеус“ бр. 220–63619–34 .
IV
За реализацију Решења задужује се Одељење
за привреду и финансије Градске управе града
Пожаревца.
V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 1.11.2011. год. Број: 01-06-118/2011-51
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
I
ПРИХВАТА СЕ предлог Радета Михајловића,
члана Градског већа града Пожаревца бр. 01–40–
1386/11 од 25. октобра 2011. године, за одобрење средстава на име превоза за учешће деце на
дечјој олимпијади у оквиру националне камање
„Безбедност деце у саобраћају“ у Новом Саду и
одобравају средства у износу од 42.500,00 динара
(сходно рачуну ПД за транспортне услуге, одржавање и оправку моторних возила „Аутотранспорт“ д.
о.о. Костолац бр. 11–360–001458).
22.12.2011.
да Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11), са Раздела:
1 - „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.1: „Градоначелник и Градско веће“, Функција 110 „Извршни и законодавни органи, финансирање и
фискални послови и спољни послови“, Позиција 9,
Економска класификација 423 -„Услуге по уговору“ (у оквиру Финансијског плана Градоначелника
и Градског већа“ - Економска класификација 423911 – „Остале опште услуге), на текући рачун
„Аутотранспорт“ д.о.о. Костолац, бр. 160–130476–
43, отворен код Banca Intesa.
IV
За реализацију Решења задужује се Одељење за
привреду и финансије Градске управе града По­жа­
ревца.
V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 1.11. 2011. год.
III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити
из средства предвиђених Одлуком о буџету гра-
Број: 01-06-118/2011-52
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити
из сред­ства предвиђених Одлуком о буџету гра­
да По­жа­рев­ца за 2011. годину („Службени глас­ник
гра­да По­жа­рев­ца“ 12/10, 1/11 и 6/11), са Раз­дела:
1 - „Гра­до­начелник и Градско веће“, Глава 1.1: „Гра­до­начелник и Градско веће“, Фун­кција 110 „Изврш­ни и законодавни органи, фи­нан­си­ра­ње и
фис­кал­ни послови и спољни послови“, По­зи­ци­
ја 18, Еко­номска класификација 499 - „Текућа бу­
џет­ска резерва“, и иста распоредити у оквиру
Раз­дела: 1 - „Градоначелник и Градско веће“, Гла­
ва 1.1: - „Градоначелник и Градско веће“, Фун­
кци­ја 110 - „Извршни и законодавни органи,
фи­нан­си­ра­ње и фискални послови и спољни посло­
ви“, Позиција 9, Економска класификација 423
-„Услуге по уговору“ (у оквиру Финансијског плана Градоначелника и Градског већа“ на Економску
класификацију - 423911 – „Остале опште услуге).
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
96
Градско веће града Пожаревца на седници одр­
жа­ној дана 11. новембра 2011. године, разматра­
ло је зах­тев Економско-трговинске школе из
По­жа­рев­ца, за одобрење додатних новчаних сред­
ста­ва ради по­кри­ћа трошкова куповине авио ка­
ра­та за два наставника, са изјашњењем Одељења
за друштвене делатности, па је на основу члана 86. Статута града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 9/09- пречишћен
текст), члана 21. Пословника о раду Градског већа града Пожаревца („Службени гласник града
Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08 и 3/09), члана 3. став
3. и члана 16. Одлуке о буџету града Пожаревца
за 2011. годину („Службени гласник града
Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11) донело
Број 8 - Страна 97
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске
резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Економско-трговинске
школе из Пожаревца, бр. 01–40–1371/11 од 20.
октобра 2011. године, за одобрење додатних
новчаних средстава ради покрића трошкова куповине авио карата за два наставника, са изјашњењем Одељења за друштвене делатности од
31.10.2011. године и одобравају средства у износу
од 45.000,00 динара.
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11), са Раздела:
1 - „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.1: „Градоначелник и Градско веће“, Функција 110 „Извршни и законодавни органи, финансирање и
фискални послови и спољни послови“, Позиција
18, Економска класификација 499 - „Текућа буџетска резерва“, и иста распоредити у оквиру Раздела:
3 - „Орган управе“, Глава 3.10. - „Средње образовање“ Функција 920 - „Средње образовање“,
Позиција 206, Економска класификација 4631„Текуће донације“.
III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11), са Раздела:
3-„Орган управе“, Глава 3.1.-„Средње образовање“ Функција 920 „Средње образовање“, позиција
206, Економска класификација 4631- „Текуће донације“ (у оквиру Финансијског плана Економскотрговинске школе из Пожаревца за 2011. годину,
Економска класификација 4222-Трошкови службених путовања у иностранство), а уз обавезу корисника средстава да Одсеку за послове трезора
достави правдајућу документацију за пренос средстава.
IV
За реализацију Решења задужује се Одељење за
привреду и финансије Градске управе града По­жа­
рев­ца.
V
Задужује се директни буџетски корисник Ор­
ган управе и Економско-трговинска школа из По­
жа­ревца да сходно овом Решењу изврше измену у
свом Финансијском плану за 2011. годину.
Страна 98 - Број 8
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
VI
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 11.11.2011. год. Број: 01-06-119/2011-6
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
97
Градско веће града Пожаревца на седници одржаној дана 11. новембра 2011. године, разматрало је
захтев ОШ „Вук Караџић“ из Пожаревца, бр. 06–40–
1290/2011 од 5. октобра 2011. године, за одобрење додатних новчаних средстава на име испла­те солидарне
помоћи на име трошкова сахране по­ро­ди­ци преминуле Михаиловић Радице, са из­јаш­ње­њем Одељења
за друштвене делатности, па је на основу члана 86.
Статута града Пожаревца („Служ­бени гласник града Пожаревца“, бр. 9/09- пре­чиш­ћен текст), члана 21.
Пословника о раду Град­ског већа града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08
и 3/09), члана 3. став 3. и члана 16. Одлуке о буџету
града По­жа­рев­ца за 2011. годину („Службени гласник
града По­жа­рев­ца“ 12/10, 1/11 и 6/11) донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске
резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев ОШ „Вук Караџић“ из
По­жаревца, бр. 06–40–1290/2011 од 5. октобра
2011. године, за одобрење додатних новчаних сред­
става на име исплате солидарне помоћи односно
на­кна­де трошкова сахране породици преминуле
рад­ни­це Михаиловић Радице, са изјашњењем Оде­
ље­ња за друштвене делатности и одобравају средства у износу од 30.000,00 динара.
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити из средства предвиђених Одлуком о буџету гра-
22.12.2011.
да Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11), са Раздела:
1 - „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.1: „Градоначелник и Градско веће“, Функција 110 „Извршни и законодавни органи, финансирање и
фискални послови и спољни послови“, Позиција 18,
Економска класификација 499 - „Текућа буџетска
резерва“, и иста распоредити у оквиру Раздела: 3 „Орган управе“, Глава 3.9. - „Основно образовање“
Функција 912 „основно образовање“, позиција 204,
Економска класификација 4631 - „Текуће донације“.
III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11), са Раздела:
3 - „Орган управе“, Глава 3.9. - „Основно образовање“ Функција 912 „основно образовање“, позиција 204, Економска класификација 4631 - „Текуће
донације“, у оквиру Финансијског плана ОШ „Вук
Караџић“ из Пожаревца на Економску класификацију 414 - „Социјална давања запосленима“, а уз
обавезу корисника средстава да Одсеку за послове
трезора достави правдајућу документацију за пренос средстава.
IV
За реализацију Решења задужују се Одељење за
друштвене делатности и Одељење за привреду и
финансије Градске управе града Пожаревца.
V
Задужује се директни буџетски корисник
Орган управе и ОШ „Вук Караџић“ из Пожаревца
да сходно овом Решењу изврше измену у свом
Финансијском плану за 2011. годину.
VI
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 11.11.2011. год. Број: 01-06-119/2011-7а
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
22.12.2011.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
98
Градско веће града Пожаревца на седници одржаној дана 11. новембра 2011. године, разматрало
је захтев ОШ „Милош Савић“ из Лучице бр. 06–
40–1308/2011 од 7. октобра 2011. године, за одобрење додатних новчаних средстава на име исплате
солидарне помоћи на име трошкова сахране породици преминуле раднице Диманић Данијеле, са изјашњењем Одељења за друштвене делатности, па
је на основу члана 86. Статута града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 9/09пречишћен текст), члана 21. Пословника о раду Градског већа града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08 и 3/09),
члана 3. став 3. и члана 16. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11) донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске
резерве
ције“, у оквиру Финансијског плана ОШ „Милош
Савић“ из Лучице на Економску класификацију 414
- „Социјална давања запосленима“, а уз обавезу корисника средстава да Одсеку за послове трезора
достави правдајућу документацију за пренос средстава.
IV
За реализацију Решења задужују се Одељење за
друштвене делатности и Одељење за привреду и
финансије Градске управе града Пожаревца.
V
Задужује се директни буџетски корисник Орган
управе и ОШ „Милош Савић“ из Лучице да сходно
овом Решењу изврше измену у свом Финансијском
плану за 2011. годину.
VI
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 11.11.2011. год.
I
ПРИХВАТА СЕ захтев ОШ „Милош Савић“ из
Лучице бр. 06–40–1308/2011 од 7. октобра 2011. године, за одобрење додатних новчаних средстава
на име исплате солидарне помоћи на име трошкова сахране породици преминуле раднице Диманић
Данијеле, са изјашњењем Одељења за друштвене делатности и одобравају средства у износу од
13.512,00 динара.
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11), са Раздела:
1 - „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.1: „Градоначелник и Градско веће“, Функција 110 „Извршни и законодавни органи, финансирање и
фискални послови и спољни послови“, Позиција
18, Економска класификација 499 - „Текућа буџетска резерва“, и иста распоредити у оквиру Раздела:
3 - „Орган управе“, Глава 3.9. - „Основно образовање“ Функција 912 „Основно образовање“,
Позиција 204, Економска класификација 4631 „Текуће донације“.
III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11), са Раздела: 3
- „Орган управе“, Глава 3.9. - „Основно образовање“ Функција 912 „основно образовање“, позиција
204, Економска класификација 4631 - „Текуће дона-
Број 8 - Страна 99
Број: 01-06-119/2011-7б
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
99
Градско веће града Пожаревца на седници одржаној дана 11. новембра 2011. године, разматрало је захтев Медицинске школе из Пожарева бр.
06–40–1350/2011 од 18. октобра 2011. године, за
одобрење додатних новчаних средстава на име исплате солидарне помоћи запосленој Живковић
Бисерки, на име покрића трошкова сахране преминулог брачног друга, са изјашњењем Одељења
за друштвене делатности, па је на основу члана
86. Статута града Пожаревца („Службени гласник
града Пожаревца“, бр. 9/09- пречишћен текст),
члана 21. Пословника о раду Градског већа града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 3/08, 5/08 и 3/09), члана 3. став 3. и члана 16.
Одлуке о буџету града Пожаревца за 2011. годину
(„Службени гласник града Пожаревца“ 12/10, 1/11
и 6/11) донело
Страна 100 - Број 8
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске
резерве
I
ДЕЛИМИЧНО СЕ ПРИХВАТА захтев Ме­ди­
цин­ске школе из Пожарева бр. 06–40–1350/2011
од 18. октобра 2011. године, за одобрење додатних
нов­чаних средстава на име исплате солидарне по­
мо­ћи запосленој Живковић Бисерки, на име покрића трош­кова сахране преминулог брачног друга, са
из­јаш­ње­њем Одељења за друштвене делатности и
одо­бра­вају средства у износу од 30.000,00 динара.
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити из средства предвиђених Одлуком о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11), са Раздела:
1 - „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.1: „Градоначелник и Градско веће“, Функција 110 „Извршни и законодавни органи, финансирање и
фискални послови и спољни послови“, Позиција 18,
Економска класификација 499 - „Текућа буџетска
резерва“, и иста распоредити у оквиру Раздела: 3 „Орган управе“, Глава 3.10. - „Средње образовање“
Функција 920 - „Средње образовање“, Позиција 206,
Економска класификација 4631 - „Текуће донације“.
III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник града
Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11), са Раздела: 3 - „Орган
управе“, Глава 3.10. - „Средње образовање“ Функција
920 „Средње образовање“, позиција 206, Економска
класификација 4631 - „Текуће донације“, а у оквиру
Финансијског плана Медицинске школе Пожаревац,
на Економску класификацију - 414- „Социјална давања запосленима“, уз обавезу корисника средстава да
Одсеку за послове трезора достави правдајућу документацију за пренос средстава.
IV
За реализацију Решења задужују се Одељење за
друштвене делатности и Одељење за привреду и
финансије Градске управе града Пожаревца.
V
Задужује се директни буџетски корисник Орган
управе и ОШ „Милош Савић“ из Лучице да сходно
овом Решењу изврше измену у свом Финансијском
плану за 2011. годину.
VI
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
22.12.2011.
У Пожаревцу, 11.11.2011. год.
Број: 01-06-119/2011-7в
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
100
Градско веће града Пожаревца на седници одржаној дана 11. новембра 2011. године, разматрало је захтев Вишег суда у Пожаревцу за помоћ у
обележавању јубилеја 190 година Суда, са изјашњењем Одељења за привреду и финансије, па
је на основу члана 86. Статута града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 9/09пречишћен текст), члана 21. Пословника о раду Градског већа града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08 и 3/09),
члана 3. став 3. и члана 16. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11) донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске
резерве
22.12.2011.
ћа града Пожаревца („Службени гласник града
Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08 и 3/09), члана 3. став
3. и члана 16. Одлуке о буџету града Пожаревца
за 2011. годину („Службени гласник града По­жа­
ревца“ 12/10, 1/11 и 6/11) донело
III
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске
резерве
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11), са Раздела:
1 - „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.2. „Дотације невладиним организацијама, удружењима и пројектима“ Функција 160 - „Опште јавне
услуге које нису класификоване на другом месту“,
Позиција 41, Економска класификација 481 „Учешће града у програмима НВО и Удружења“,
на подрачун посебне намене који се води код
Управе за трезор, бр. 840–2854721–95.
IV
За реализацију Решења задужује се Одељење
за привреду и финансије Градске управе града
Пожаревца.
V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 11.11.2011. год.
Број: 01-06-119/2011-11
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11), са Раздела:
1 - „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.1: „Градоначелник и Градско веће“, Функција 110 „Извршни и законодавни органи, финансирање и
фискални послови и спољни послови“, Позиција
18, Економска класификација 499 - „Текућа буџетска резерва“, и иста распоредити у оквиру Раздела:
1 - „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.2. -
Број 8 - Страна 101
„Дотације невладиним организацијама, удружењима и пројектима“ Функција 160 - „Опште јавне
услуге које нису класификоване на другом месту“,
Позиција 41, Економска класификација 481 „Учешће града у програмима НВО и Удружења“.
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Вишег суда у
Пожаревцу, бр. 01–40–1415/2011 од 28. октобра
2011. године, за помоћ у обележавању јубилеја 190
година Суда, са изјашњењем Одељења за привреду и финансије и одобравају средства у износу од
400.000,00 динара.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
101
Градско веће града Пожаревца на седници одржаној дана 11. новембра 2011. године, разматрало
је захтев Прекршајног суда у Пожаревцу за накнаду путних трошкова ради одласка на Годишње саветовање прекршајних судија РС, са изјашњењем
Одељења за привреду и финансије, па је на основу члана 86. Статута града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 9/09- пречишћен
текст), члана 21. Пословника о раду Градског ве-
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Прекршајног суда у
Пожаревцу, бр. 01–40–1338/2011 од 14. октобра
2011. године, а накнаду путних трошкова ради одласка на Годишње саветовање прекршајних судија
РС у Кладову, са изјашњењем Одељења за привреду и финансије од 31.10.2011. године и одобравају средства у износу од 17.100,00 динара (сходно
предрачуну „Дунав Експрес“ доо, бр. 6 од 14.октобра 2011. године).
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11), са Раздела:
1 - „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.1: „Градоначелник и Градско веће“, Функција 110 „Извршни и законодавни органи, финансирање и
фискални послови и спољни послови“, Позиција
18, Економска класификација 499 - „Текућа буџетска резерва“, и иста распоредити у оквиру Раздела:
1 - „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.1. „Градоначелник и Градско веће“ Функција 110 „Извршни и законодавни органи, финансирање и
фискални послови и спољни послови“, Позиција 9,
Економска класификација 423 - „Услуге по уговору“ (у оквиру Финансијског плана Градоначелника
и Градског већа – Економска класификација 423911
- „Остале опште услуге).
III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11), са Раздела:
1 - „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.1. „Градоначелник и Градско веће“ Функција 110 „Извршни и законодавни органи, финансирање и
фискални послови и спољни послови“, Позиција 9,
Економска класификација 423 - „Услуге по уговору“ (у оквиру Финансијског плана Градоначелника
и Градског већа – Економска класификација 423911
- „Остале опште услуге), на текући рачун бр. 205–
169044–72, „Dunav Express“ d. o.o. Смедерево, ул.
Крља Милутина бр. 8/34.
Страна 102 - Број 8
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
IV
За реализацију Решења задужује се Одељење
за привреду и финансије Градске управе града
Пожаревца.
V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 11.11.2011. год. Број: 01-06-119/2011-12
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
102
Градско веће града Пожаревца на седници одржаној дана 11. новембра 2011. године, разматрало
је захтев Високе техничке школе струковних студија Пожаревац за плаћање камате по основу кредитног задужења, везано за реализацију пројекта
„Центар за повећање конкурентности МСП-а у
граничном региону“, са изјашњењем Одељења за
привреду и финансије, па је на основу члана 86.
Статута града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 9/09- пречишћен текст), члана 21. Пословника о раду Градског већа града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 3/08, 5/08 и 3/09), члана 3. став 3. и члана 16.
Одлуке о буџету града Пожаревца за 2011. годину
(„Службени гласник града Пожаревца“ 12/10, 1/11
и 6/11) донело
22.12.2011.
цију пројекта „Центар за повећање конкурентности МСП-а у граничном региону“, са изјашњењем
Одељења за привреду и финансије од 24.10.2011.
године и одобрава исплата средства у износу од
182.336,00 динара.
На име плаћања доспећа камате у 2012. години,
по основу уговора бр. 149 од 15.07.2011. године,
средства у износу од 147.840,00 динара обезбедити
приликом израде Одлуке о буџету града Пожаревца
за 2012. годину.
II
Средства из тачке 1. став 1) овог Решења у износу од 182.336,00 динара обезбедити из средства предвиђених Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11), са Раздела:
1 - „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.1: „Градоначелник и Градско веће“, Функција 110 „Извршни и законодавни органи, финансирање и
фискални послови и спољни послови“, Позиција
18, Економска класификација 499 - „Текућа буџетска резерва“, и иста распоредити у оквиру Раздела:
1 - „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.2: „Дотације невладиним организацијама, удружењима и пројектима“, Функција 160 - „Опште услуге
које нису класификоване на другом месту, Позиција
41, Економска класификација 481 - „Учешће града
у програмима НВО и Удружења“.
III
Средства из тачке 1. став 1) овог Решења у износу од 182.336,00 динара исплатити из средства предвиђених Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11), са Раздела:
1 - „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.2: „Дотације невладиним организацијама, удружењима и пројектима“, Функција 160 - „Опште услуге
које нису класификоване на другом месту, Позиција
41, Економска класификација 481 - „Учешће града
у програмима НВО и Удружења“, а на текући рачун Високе техничке школе струковних студија
Пожаревац бр. 840–1180666–85.
IV
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске
резерве
За реализацију Решења задужује се Одељење
за привреду и финансије Градске управе града
Пожаревца.
I
V
ПРИХВАТА СЕ захтев Високе техничке школе струковних студија Пожаревац, бр.
03–40–1329/2011 од 12.10.2011. године и бр. 03–40–
1431/2011 од 31. октобра 2011. године, за плаћање
камате по основу кредитног задужења, у укупном
износу од 330.176,00 динара, везано за реализа-
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 11.11.2011. год. Број: 01-06-119/2011-13
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
22.12.2011.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
103
Градско веће града Пожаревца на седници одржаној дана 11. новембра 2011. године разматрало је предлог Комисије за спровођење поступка,
утврђивања нематеријалне штете грађанима који су претрпели уједе паса луталица и сачињавање
предлога вансудског поравнања, за давање сагласности на закључење вансудског поравнања између Града Пожаревца, кога заступа Градоначелник
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, са једне стране и Аџемовић Предрага из Пожаревца ул.
Пионирски трг бр. 10, са друге стране и исплату накнаде нематеријалне штете због уједа пса луталице, па је на основу члана 86. Статута града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
9/09-пречишћен текст), члана 21. Пословника о раду Градског већа града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08 и 3/09)
члана 4. став 2. и члана 16. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11), донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава сталне буџетске
резерве
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник града Пожаревца“ 12/10,1/11 и 6/11), у оквиру
Раздела: 1 „Градоначелник и Градско веће“, Глава
1.1. „Градоначелник и градско веће“, Функција
110 „Изврши и законодавни органи, финансирање
и фискални послови спољни послови“ Позиција:
17, Економска класификација: 499 -„Стална буџетска резерва“, одобравају се средства у укупном
износу од 40.000,00 динара, по основу закљученог вансудског поравнања број: 02–40–787/11 од
25.10. 2011. године, између Града Пожаревца, кога заступа Градоначелник Миодраг Милосављевић,
дипл. правник, са једне стране и Аџемовић
Предрага из Пожаревца ул. Пионирски трг бр. 10,
са друге стране.
Број 8 - Страна 103
II
Средства из тачке 1. овог решења књижиће се
у оквиру Раздела: 1 „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.1. „Градоначелник и Градско веће“,
Функција 110 „Изврши и законодавни органи, финансирање и фискални послови спољни послови“, Позиција: 15, Економска класификација: 484
-„Накнада штете за повреде или штету настале
услед елементарних непогода“.
III
Средства из тачке 1. овог решења, исплатити на руке Аџемовић Предрагу из Пожаревца ул.
Пионирски трг бр. 10 , на благајни Градске управе
града Пожаревца.
IV
О реализацији овог Решења стараће се Одељење
за привреду и финансије Градске управе града
Пожаревца.
V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 11.11.2011. год. Број: 01-06-119/2011-22а
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
104
Градско веће града Пожаревца на седници одржаној дана 11. новембра 2011. године разматрало је предлог Комисије за спровођење поступка,
утврђивања нематеријалне штете грађанима који су претрпели уједе паса луталица и сачињавање
предлога вансудског поравнања, за давање сагласности на закључење вансудског поравнања између Града Пожаревца, кога заступа Градоначелник
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, са једне стране и малолетног Миленковић Петра кога заступа отац, Миленковић Ивице из Калишта,
са друге стране и исплату накнаде нематеријалне
штете због уједа пса луталице, па је на основу чла-
Страна 104 - Број 8
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
на 86. Статута града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, 9/09-пречишћен текст),
члана 21. Пословника о раду Градског већа града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 3/08, 5/08 и 3/09) члана 4. став 2. и члана 16.
Одлуке о буџету града Пожаревца за 2011. годину
(„Службени гласник града Пожаревца“ 12/10, 1/11
и 6/11), донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава сталне буџетске
резерве
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени
гласник града Пожаревца“ 12/10,1/11 и 6/11), у
оквиру Раздела: 1 „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.1. „Градоначелник и градско веће“,
Функција 110 „Изврши и законодавни органи, финансирање и фискални послови спољни послови“ Позиција: 17, Економска класификација: 499
-„Стална буџетска резерва“, одобравају се средства у укупном износу од 40.000,00 динара,
по основу закљученог вансудског поравнања
број: 02–40–1107/11 од 25.10. 2011. године, између Града Пожаревца, кога заступа Градоначелник
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, са једне стране и малолетног Миленковић Петра кога
заступа отац, Миленковић Ивица из Калишта, са
друге стране.
II
Средства из тачке 1. овог решења књижиће се
у оквиру Раздела: 1 „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.1. „Градоначелник и Градско веће“,
Фун­кција 110 „Изврши и законодавни органи, фи­
нан­си­ра­ње и фискални послови спољни послови“,
По­зи­ци­ја: 15, Економска класификација: 484 -„На­
кна­да штете за повреде или штету настале услед
еле­мен­тар­них непогода“.
III
Средства из тачке 1. овог решења, исплатити на руке законском заступнику оцу, Миленковић
Ивици из Калишта, на благајни Градске управе града Пожаревца.
IV
О реализацији овог Решења стараће се Одељење
за привреду и финансије Градске управе града
Пожаревца.
V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
22.12.2011.
У Пожаревцу, 11.11.2011. год. Број: 01-06-119/2011-22б
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
105
Градско веће града Пожаревца на седници одржаној дана 11. новембра 2011. године разматрало је предлог Комисије за спровођење поступка,
утврђивања нематеријалне штете грађанима који су претрпели уједе паса луталица и сачињавање
предлога вансудског поравнања, за давање сагласности на закључење вансудског поравнања између Града Пожаревца, кога заступа Градоначелник
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, са једне
стране и Николић Миланке из Симићева, са друге стране и исплату накнаде нематеријалне штете због уједа пса луталице, па је на основу члана
86. Статута града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, 9/09 - пречишћен текст),
члана 21. Пословника о раду Градског већа града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 3/08, 5/08 и 3/09) члана 4. став 2. и члана 16.
Одлуке о буџету града Пожаревца за 2011. годину
(„Службени гласник града Пожаревца“ 12/10, 1/11
и 6/11), донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава сталне буџетске
резерве
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник града Пожаревца“ 12/10,1/11 и 6/11), у оквиру
Раздела: 1 „Градоначелник и Градско веће“, Глава
1.1. „Градоначелник и градско веће“, Функција 110
„Изврши и законодавни органи, финансирање и
фискални послови спољни послови“ Позиција: 17,
Економска класификација: 499 - „Стална буџетска
резерва“, одобравају се средства у укупном износу од 40.000,00 динара, по основу закљученог
вансудског поравнања број: 02–40–1196/11 од
25.10. 2011. године, између Града Пожаревца, ко-
22.12.2011.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
га заступа Градоначелник Миодраг Милосављевић,
дипл. правник, са једне стране и Николић Миланке
из Симићева, са друге стране.
II
Средства из тачке 1. овог решења књижиће се
у оквиру Раздела: 1 „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.1. „Градоначелник и Градско веће“,
Функција 110 „Изврши и законодавни органи, финансирање и фискални послови спољни послови“, Позиција: 15, Економска класификација: 484
-„Накнада штете за повреде или штету настале
услед елементарних непогода“.
III
Средства из тачке 1. овог решења, исплатити на
руке Николић Миланки из Симићева, на благајни
Градске управе града Пожаревца.
IV
О реализацији овог Решења стараће се Одељење
за привреду и финансије Градске управе града По­
жа­ревца.
V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 11.11.2011. год. Број: 01-06-119/2011-22в
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
Број 8 - Страна 105
не штете због уједа пса луталице, па је на основу члана 86. Статута града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, 9/09-пречишћен текст),
члана 21. Пословника о раду Градског већа града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 3/08, 5/08 и 3/09) члана 4. став 2. и члана 16.
Одлуке о буџету града Пожаревца за 2011. годину
(„Службени гласник града Пожаревца“ 12/10, 1/11
и 6/11), донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава сталне буџетске
резерве
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени глас­
ник града Пожаревца“ 12/10,1/11 и 6/11), у оквиру
Раз­дела: 1 „Градоначелник и Градско веће“, Глава
1.1. „Градоначелник и градско веће“, Функција
110 „Изврши и законодавни органи, финансирање
и фис­кал­ни послови спољни послови“ Позиција:
17, Еко­ном­ска класификација: 499 -„Стална буџетска ре­зер­ва“, одобравају се средства у укупном износу од 50.000,00 динара, по основу
закљученог вансудског поравнања број: 02–
40–1183/11 од 25.10. 2011. године, између Града
Пожаревца, кога заступа Градоначелник Миодраг
Милосављевић, дипл. правник, са једне стране и
Селимовић Се­михана из Костолца, са друге стране.
II
Средства из тачке 1. овог решења књижиће се
у ок­виру Раздела: 1 „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.1. „Градоначелник и Градско веће“,
Фун­кци­ја 110 „Изврши и законодавни органи, фи­
нан­си­ра­ње и фискални послови спољни послови“,
Позиција: 15, Економска класификација: 484 -„На­
кна­да штете за повреде или штету настале услед
еле­мен­тар­них непогода“.
III
106
Градско веће града Пожаревца на седници одржаној дана 11. новембра 2011. године разматрало је предлог Комисије за спровођење поступка,
утврђивања нематеријалне штете грађанима који су претрпели уједе паса луталица и сачињавање
предлога вансудског поравнања, за давање сагласности на закључење вансудског поравнања између Града Пожаревца, кога заступа Градоначелник
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, са једне стране и Селимовић Семихане из Костолца,
са друге стране и исплату накнаде нематеријал-
Средства из тачке 1. овог решења, исплатити на
руке Селимовић Семихани, ул. Саве Ковачевића
бр. 1 из Костолца, на благајни Градске управе града По­жа­рев­ца.
IV
О реализацији овог Решења стараће се Одељење
за привреду и финансије Градске управе града По­
жа­ревца.
V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
гра­да Пожаревца“.
Страна 106 - Број 8
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
У Пожаревцу, 11.11.2011. год. Број: 01-06-119/2011-22г
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
22.12.2011.
од 24.10.2011. године, између Града Пожаревца, кога заступа Градоначелник Миодраг Милосављевић,
дипл. правник, са једне стране и Добросављевић
Драгана из Пожаревца ул. Македонска бр. 3, са
друге стране.
II
Средства из тачке 1. овог решења књижиће се
у оквиру Раздела: 1 „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.1. „Градоначелник и Градско веће“,
Фун­кција 110 „Изврши и законодавни органи, фи­
нан­сирање и фискални послови спољни послови“,
По­зиција: 15, Економска класификација: 484 -„На­
кна­да штете за повреде или штету настале услед
еле­мен­тарних непогода“.
III
107
Градско веће града Пожаревца на седници одржаној дана 11. новембра 2011. године разматрало је предлог Комисије за спровођење поступка,
утврђивања нематеријалне штете грађанима који су претрпели уједе паса луталица и сачињавање
предлога вансудског поравнања, за давање сагласности на закључење вансудског поравнања између Града Пожаревца, кога заступа Градоначелник
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, са једне
стране и Добросављевић Драгана из Пожаревца,
ул. Македонска бр. 3, са друге стране и исплату
накнаде нематеријалне штете због уједа пса луталице, па је на основу члана 86. Статута града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
9/09-пречишћен текст), члана 21. Пословника о раду Градског већа града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08 и 3/09)
члана 4. став 2. и члана 16. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11), донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава сталне буџетске
резерве
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник града Пожаревца“ 12/10,1/11 и 6/11), у оквиру
Раздела: 1 „Градоначелник и Градско веће“, Глава
1.1. „Градоначелник и градско веће“, Функција
110 „Изврши и законодавни органи, финансирање
и фискални послови спољни послови“ Позиција:
17, Економска класификација: 499 -„Стална буџетска резерва“, одобравају се средства у укупном
износу од 40.000,00 динара, по основу закљученог вансудског поравнања број: 02–40–1163/11
Средства из тачке 1. овог решења, исплатити
на руке Добросављевић Драгану из Пожаревца ул.
Македонска бр. 3, на благајни Градске управе града Пожаревца.
IV
О реализацији овог Решења стараће се Одељење
за привреду и финансије Градске управе града
Пожаревца.
V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 11.11.2011. год. Број: 01-06-119/2011-23а
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ
ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
108
Градско веће града Пожаревца на седници одржаној дана 11. новембра 2011. године разматрало је предлог Комисије за спровођење поступка,
утврђивања нематеријалне штете грађанима који су претрпели уједе паса луталица и сачињавање
предлога вансудског поравнања, за давање сагла-
22.12.2011.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
сности на закључење вансудског поравнања између Града Пожаревца, кога заступа Градоначелник
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, са једне
стране и Попац Дејана из Пожаревца, ул. Хајдук
Вељкова бр. 289, са друге стране и исплату накнаде нематеријалне штете због уједа пса луталице, па је на основу члана 86. Статута града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
9/09-пречишћен текст), члана 21. Пословника о раду Градског већа града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08 и 3/09)
члана 4. став 2. и члана 16. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11), донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава сталне буџетске
резерве
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник града Пожаревца“ 12/10,1/11 и 6/11), у оквиру
Раздела: 1 „Градоначелник и Градско веће“, Глава
1.1. „Градоначелник и градско веће“, Функција
110 „Изврши и законодавни органи, финансирање
и фискални послови спољни послови“ Позиција:
17, Економска класификација: 499 -„Стална буџетска резерва“, одобравају се средства у укупном
износу од 40.000,00 динара, по основу закљученог вансудског поравнања број: 02–40–923/11 од
24.10.2011. године, између Града Пожаревца, кога
заступа Градоначелник Миодраг Милосављевић,
дипл. правник, са једне стране и Попац Дејана из
Пожаревца, ул. Хајдук Вељкова бр. 289, са друге
стране.
II
Средства из тачке 1. овог решења књижиће се
у оквиру Раздела: 1 „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.1. „Градоначелник и Градско веће“,
Функција 110 „Изврши и законодавни органи, финансирање и фискални послови спољни послови“, Позиција: 15, Економска класификација: 484
-„Накнада штете за повреде или штету настале
услед елементарних непогода“.
III
Средства из тачке 1. овог решења, исплатити на руке Попац Дејана из Пожаревца, ул. Хајдук
Вељкова бр. 289, на благајни Градске управе града
Пожаревца.
IV
О реализацији овог Решења стараће се Одељење
за привреду и финансије Градске управе града
Пожаревца.
Број 8 - Страна 107
V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 11.11.2011. год. Број: 01-06-119/2011-23б
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
109
Градско веће града Пожаревца на седници одржаној дана 11. новембра 2011. године разматрало је
предлог Комисије за спровођење поступка, утврђивања нематеријалне штете грађанима који су претрпели уједе паса луталица и сачињавање предлога
вансудског поравнања, за давање сагласности на
закључење вансудског поравнања између Града
Пожаревца, кога заступа Градоначелник Миодраг
Милосављевић, дипл. правник, са једне стране и
Малић Зорана из Пожаревца, ул. Железничка бб,
са друге стране и исплату накнаде нематеријалне
штете због уједа пса луталице, па је на основу члана 86. Статута града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, 9/09-пречишћен текст),
члана 21. Пословника о раду Градског већа града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 3/08, 5/08 и 3/09) члана 4. став 2. и члана 16.
Одлуке о буџету града Пожаревца за 2011. годину
(„Службени гласник града Пожаревца“ 12/10, 1/11
и 6/11), донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава сталне буџетске
резерве
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник града Пожаревца“ 12/10,1/11 и 6/11), у оквиру
Раздела: 1 „Градоначелник и Градско веће“, Глава
1.1. „Градоначелник и градско веће“, Функција
110 „Изврши и законодавни органи, финансирање
и фискални послови спољни послови“ Позиција:
Страна 108 - Број 8
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
17, Економска класификација: 499 -„Стална буџетска резерва“, одобравају се средства у укупном
износу од 40.000,00 динара, по основу закљученог вансудског поравнања број: 02–40–124411 од
24.10.2011. године, између Града Пожаревца, кога
заступа Градоначелник Миодраг Милосављевић,
дипл. правник, са једне стране и Малић Зорана из
Пожаревца ул. Железничка бб, са друге стране.
II
Средства из тачке 1. овог решења књижиће се
у оквиру Раздела: 1 „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.1. „Градоначелник и Градско веће“,
Функција 110 „Изврши и законодавни органи, финансирање и фискални послови спољни послови“, Позиција: 15, Економска класификација: 484
-„Накнада штете за повреде или штету настале
услед елементарних непогода“.
III
Средства из тачке 1. овог решења, исплатити на
руке Малић Зорана из Пожаревца ул. Железничка
бб, на благајни Градске управе града Пожаревца.
IV
О реализацији овог Решења стараће се Одељење
за привреду и финансије Градске управе града
Пожаревца.
V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 11.11.2011. год. Број: 01-06-119/2011-23в
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
110
Градско веће града Пожаревца на седници одржаној дана 11. новембра 2011. године разматрало је
предлог Комисије за спровођење поступка, утврђивања нематеријалне штете грађанима који су претрпели уједе паса луталица и сачињавање предлога
вансудског поравнања, за давање сагласности на
22.12.2011.
закључење вансудског поравнања између Града
Пожаревца, кога заступа Градоначелник Миодраг
Милосављевић, дипл. правник, са једне стране и
Николић Тање из Пожаревца, ул. Цинцар Јанка бр.
14, са друге стране и исплату накнаде нематеријалне штете због уједа пса луталице, па је на основу члана 86. Статута града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, 9/09-пречишћен текст),
члана 21. Пословника о раду Градског већа града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 3/08, 5/08 и 3/09) члана 4. став 2. и члана 16.
Одлуке о буџету града Пожаревца за 2011. годину
(„Службени гласник града Пожаревца“ 12/10, 1/11
и 6/11), донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава сталне буџетске
резерве
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник града Пожаревца“ 12/10,1/11 и 6/11), у оквиру
Раздела: 1 „Градоначелник и Градско веће“, Глава
1.1. „Градоначелник и градско веће“, Функција
110 „Изврши и законодавни органи, финансирање
и фискални послови спољни послови“ Позиција:
17, Економска класификација: 499 -„Стална буџетска резерва“, одобравају се средства у укупном
износу од 40.000,00 динара, по основу закљученог вансудског поравнања број: 02–355–818 од
24.10.2011. године, између Града Пожаревца, кога
заступа Градоначелник Миодраг Милосављевић,
дипл. правник, са једне стране и Николић Тање из
Пожаревца, ул. Цинцар Јанка бр. 14, са друге стране.
II
Средства из тачке 1. овог решења књижиће се
у оквиру Раздела: 1 „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.1. „Градоначелник и Градско веће“,
Функција 110 „Изврши и законодавни органи, финансирање и фискални послови спољни послови“, Позиција: 15, Економска класификација: 484
-„Накнада штете за повреде или штету настале
услед елементарних непогода“.
22.12.2011.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 11.11.2011. год. Број: 01-06-119/2011-23г
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
111
Градско веће града Пожаревца на седници одржаној дана 11. новембра 2011. године, разматрало је
захтев Школе за основно и средње музичко образовање „Стеван Мокрањац“ из Пожаревца за одобрење додатних новчаних средстава ради организације
једнодневног излета, са изјашњењем Одељења за
друштвене делатности, па је на основу члана 86.
Статута града Пожаревца („Службени гласник града
Пожаревца“, бр. 9/09- пречишћен текст), члана 21.
Пословника о раду Градског већа града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 3/08,
5/08 и 3/09), члана 3. став 3. и члана 16. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени
гласник града Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11) донело
Број 8 - Страна 109
да Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11), са Раздела:
1 - „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.1: „Градоначелник и Градско веће“, Функција 110 „Извршни и законодавни органи, финансирање и
фискални послови и спољни послови“, Позиција
18, Економска класификација 499 - „Текућа буџетска резерва“, и иста распоредити у оквиру Раздела:
3 - „Орган управе“, Глава 3.10. - „Средње образовање“, Функција 920 „Средње образовање“, позиција 206, Економска класификација 4631 - „Текуће
донације“, а у оквиру Финансијског плана Школе
за основно и средње музичко образовање „Стеван
Мокрањац“ за 2011. годину - Економска класификација 423 - „Услуге по уговору“, средства у износу од 79.000,00 динара на име трошкова превоза,
и средства у износу до 150.000,00 динара на име
трошкова ручка за 120 особа.
III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11), са Раздела:
3 - „Орган управе“, Глава 3.10. - „Средње образовање“, Функција 920 „Средње образовање“, позиција 206, Економска класификација 4631 - „Текуће
донације“, а у оквиру Финансијског плана Школе
за основно и средње музичко образовање „Стеван
Мокрањац“ за 2011. годину - Економска класификација 423 - „Услуге по уговору“, средства у износу од 79.000,00 динара на име трошкова превоза, и
средства у износу до 150.000,00 динара (по достављеном рачуну), на име трошкова ручка за 120 особа, а уз обавезу корисника средстава да Одсеку за
послове трезора достави правдајућу документацију за пренос средстава.
IV
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске
резерве
За реализацију Решења задужују се Одељење за
друштвене делатности и Одељење за привреду и
финансије Градске управе града Пожаревца.
I
V
Задужује се директни буџетски корисник Орган
управе и Школа за основно и средње музичко образовање „Стеван Мокрањац“ из Пожаревца
да сходно овом Решењу изврше измену у свом
Финансијском плану за 2011. годину.
IV
ДЕЛИМИЧНО СЕ ПРИХВАТА захтев Школе
за основно и средње музичко образовање „Стеван
Мокрањац“ из Пожаревца, бр. 01–40–1410/2011 од
28. октобра 2011. године, за одобрење додатних новчаних средстава ради организације једнодневног излета и одобравају средства у укупном износу до
229.000,00 динара (на име трошкова превоза износ
од 79.000,00 динара и на име ручка за ученике до износа од 150.000,00 динара по достављеном рачуну).
О реализацији овог Решења стараће се Одељење
за привреду и финансије Градске управе града По­
жа­ревца.
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити
из средства предвиђених Одлуком о буџету гра-
III
Средства из тачке 1. овог решења, исплатити
на руке Николић Тањи из Пожаревца, ул. Цинцар
Јанка бр. 14, на благајни Градске управе града По­
жа­рев­ца.
II
VI
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 11.11.2011. год. Број: 01-06-119/2011-27
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Страна 110 - Број 8
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
112
Градско веће града Пожаревца на седници одржаној дана 11. новембра 2011. године разматрало
је предлог Комисије за спровођење поступка, утврђивања нематеријалне штете грађанима који су
претрпели уједе паса луталица и сачињавање предлога вансудског поравнања, за давање сагласности
на закључење вансудског поравнања између Града
Пожаревца, кога заступа Градоначелник Миодраг
Милосављевић, дипл. правник, са једне стране и
малолетног Миленковић Петра кога заступа отац,
Миленковић Ивице из Калишта, са друге стране и
исплату накнаде нематеријалне штете због уједа пса
луталице, па је на основу члана 86. Статута града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
9/09-пречишћен текст), члана 21. Пословника о раду
Градског већа града Пожаревца („Службени гласник
града Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08 и 3/09) члана 4. став
2. и члана 16. Одлуке о буџету града Пожаревца за
2011. годину („Службени гласник града Пожаревца“
12/10, 1/11 и 6/11), донело
РЕШЕЊЕ
о допуни Решења о употреби средстава
сталне буџетске резерве бр. 01–06–119/2011–
22б од 11. новембра 2011. године
I
Допуњује се Решење Градског већа града
Пожаревац о употреби средстава сталне буџетске резерве бр. 01–06–119/2011–22б од 11. новембра 2011. године у члану I, тако да се одобравају
додатна средства у износу од 10.000,00 динара, а
по основу закљученог вансудског поравнања број:
02–40–1107/11 од 25.10. 2011. године, између Града
Пожаревца, кога заступа Градоначелник Миодраг
Милосављевић, дипл. правник, са једне стране и
малолетног Миленковић Петра кога заступа отац,
Миленковић Ивица из Калишта, са друге стране.
II
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
22.12.2011.
У Пожаревцу, 11.11.2011. год. Број: 01-06-119/2011-22б-1
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ
ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
22.12.2011.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
слови и спољни послови“, Позиција 18, Еко­ном­ска
кла­си­фи­кација 499 - „Текућа буџетска ре­зер­ва“, и иста распоредити у оквиру Раздела: 3 - „Ор­ган управе“, Глава 3.9. - „Основно образовање“ Фун­кци­ја 912
- „Ос­новно образовање“ Позиција 204, Еко­ном­ска
класификација 4631 - „Текуће донације“, а у ок­виру
Финансијског плана ОШ „Божидар Ди­ми­три­је­вић
Козица“ из Брадарца за 2011. годину, на сле­де­ће еко­
но­мске класификације:
– 4236 - „Услуге за домаћинство и угоститељство“ у износу од 25.000,00 динара
– 4239 - „Остале опште услуге“ у износу од
7.000,00 динара и
– 4234 - „Услуге информисања“ у износу од
3.000,00 динара
III
113
Градско веће града Пожаревца на седници одржаној дана 28. новембра 2011. године, разматрало је захтев МЗ „Берање“ за одобрење додатних средстава
за прославу стогодишњице оснивања основне школе у Берању, са изјашњењем Одељења за привреду
и финансије, па је на основу члана 86. Статута града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 9/09- пречишћен текст), члана 21. Пословника
о раду Градског већа града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08 и 3/09),
члана 3. став 3. и члана 16. Одлуке о буџету града
Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник града Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11) донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске
резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев МЗ „Берање“, бр. 01–
40–1345/2011 од 17. октобра 2011. године, за
одобрење додатних средстава за прославу стогодишњице оснивања основне школе у Берању, са изјашњењем Одељења за привреду и финансије од
26.10.2011. године и одобравају средства у износу
од 35.000,00 динара (сходно рачунима бр. 36, УР
„Мали Рај“ Берање, бр. 630/2011 Kompromis dizajn,
бр.106/11Continental turs-a, и бр. 12 Угоститељске
радње „Жабари“ Смољинац) .
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити из
средства предвиђених Одлуком о буџету града По­
жа­ревца за 2011. годину („Службени гласник гра­да
Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11), са Раздела: 1 - „Гра­
доначелник и Градско веће“, Глава 1.1: - „Гра­до­
начелник и Градско веће“, Функција 110 - „Из­врш­ни
и законодавни органи, финансирање и фис­кал­ни по-
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити из
сред­ства предвиђених Одлуком о буџету града По­жа­
рев­ца за 2011. годину („Службени гласник града По­
жа­рев­ца“ 12/10, 1/11 и 6/11), са Раздела: 3 - „Орган
уп­ра­ве“, Глава 3.9. - „Основно образовање“ Функција
912 - „Основно образовање“ Позиција 204, Економска
кла­си­фи­ка­ци­ја 4631 - „Текуће донације“, а у оквиру
Фи­нан­сиј­ског плана ОШ „Божидар Димитријевић Ко­
зи­ца“ из Брадарца за 2011. годину, на следеће економске класификације:
– 4236 - „Услуге за домаћинство и угоститељство“ у износу од 25.000,00 динара
– 4239 - „Остале опште услуге“ у износу од
7.000,00 динара и
– 4234 - „Услуге информисања“ у износу од
3.000,00 динара
IV
За реализацију Решења задужује се Одељење за
прив­реду и финансије Градске управе града По­жа­
рев­ца.
V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 28.11.2011. год.
Број: 01-06-129/2011-36
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
Број 8 - Страна 111
114
Градско веће града Пожаревца на седници одржаној дана 29. новембра 2011. године, разматрало
је захтев НИПД „Реч народа“ из Пожаревца за финансијску подршку пројекта „Ђачка реч“ у 2011/12.
години, са изјашњењем Одељења за привреду и финансије, па је на основу члана 86. Статута града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 9/09- пречишћен текст), члана 21. Пословника
о раду Градског већа града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08 и 3/09),
члана 3. став 3. и члана 16. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11) донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске
резерве
I
ДЕЛИМИЧНО СЕ ПРИХВАТА захтев Новинско
издавачког привредног друштва „Реч народа“
из Пожаревца, бр. 01–40–1117/2011 од 1. септембра 2011. године, за финансијску подршку пројекту
„Ђачка реч“ у 2011/12 години и одобравају средства
у износу од 200.000,00 динара.
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11), са Раздела:
1 - „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.1: „Градоначелник и Градско веће“, Функција 110 „Извршни и законодавни органи, финансирање и
фискални послови и спољни послови“, Позиција
18, Економска класификација 499 - „Текућа буџетска резерва“, и иста распоредити у оквиру Раздела:
1 - „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.1. „Градоначелник и Градско веће“ Функција 110 „Извршни и законодавни органи, финансирање и
фискални послови и спољни послови“, Позиција 9,
Економска класификација 423 - „Услуге по уговору“ (у оквиру Финансијског плана Градоначелника
и Градског већа – Економска класификација 4234 „Услуге информисања“).
III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11), са Раздела:
1 - „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.1. „Градоначелник и Градско веће“ Функција 110 „Извршни и законодавни органи, финансирање и
фискални послови и спољни послови“, Позиција 9,
Страна 112 - Број 8
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Економска класификација 423 - „Услуге по уговору“ (у оквиру Финансијског плана Градоначелника
и Градског већа – Економска класификација 4234 „Услуге информисања“) на текући рачун бр. 160–
254972–05, Banca Intesa Beograd.
IV
За реализацију Решења задужује се Одељење за
прив­реду и финансије Градске управе града По­жа­
рев­ца.
V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 29.11.2011. год. Број: 01-06-129/2011-37
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
115
Градско веће града Пожаревца на седници одржаној дана 29. новембра 2011. године, разматрало
је захтев Спортског центра Пожаревац за одобрење средстава за набавку опреме за противпожарну
заштиту на новоизграђеном објекту Стадион малих спортова, сходно уговорним обавезама, са изјашњењем Одељења за привреду и финансије, па
је на основу члана 86. Статута града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 9/09пречишћен текст), члана 21. Пословника о раду
Градског већа града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08 и 3/09),
члана 3. став 3. и члана 16. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11) донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске
резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Спортског центра По­жа­
ре­вац, број 01–40–1445/2011 од 2. новембра 2011.
22.12.2011.
године, за одобрење додатних средстава за набавку опреме за противпожарну заштиту на новоизграђеном објекту Стадион малих спортова, сходно
уговорним обавезама, са изјашњењем Одељења за
привреду и финансије од 17. новембра 2011. године, о одобравају средства у износу од 130.600,00
динара. (сходно предрачуну ПД за противпожарну
заштиту ДВД, сервис и обука ДОО бр. 22/11)
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити из
сред­става предвиђених Одлуком о буџету града По­
жа­ревца за 2011. годину („Службени гласник гра­да
По­жа­рев­ца“ 12/10, 1/11 и 6/11), са Раздела: 1 - „Гра­
до­на­чел­ник и Градско веће“, Глава 1.1: - „Гра­до­на­
чел­ник и Град­ско веће“, Функција 110 - „Извршни
и законодавни ор­гани, финансирање и фискални послови и спољни по­сло­ви“, Позиција 18, Економска
класификација 499 - „Те­ку­ћа бу­џет­ска резерва“, и иста распоредити у оквиру Раз­де­ла: 3 - „Орган управе“, Глава 3.1. - „Градска уп­ра­ва града Пожаревца“
Фун­кција 810 - „Физичка кул­ту­ра“, Позиција 171,
Економска класификација 512 - „Машине и опрема“ (у оквиру Финансијског пла­на Спортског центра
„Пожаревац“ за 2011. годину Еко­ном­ска класификација 5128- „Опрема за јавну безбедност“).
III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити из
сред­ста­ва предвиђених Одлуком о буџету града По­
жа­рев­ца за 2011. годину („Службени гласник гра­да
Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11), са Раздела 3 - „Ор­ган
управе“, Глава 3.1. - „Градска управа града По­жа­
рев­ца“ Функција 810 - „Физичка култура“, Позиција
171, Економска класификација 512 - „Машине и
опрема“ (у оквиру Финансијског плана Спортског
центра „Пожаревац“ за 2011. годину Економска класификација 5128- „Опрема за јавну без­бедност“).
22.12.2011.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
116
Градско веће града Пожаревца на седници
одржаној дана 29. новембра 2011. године, разматрало је захтев Пољопривредне школе са домом ученика „Соња Маринковић“ из Пожаревца
за одобрење додатних новчаних средстава ради санације крова на објекту котларнице и
радионице, са изјашњењем Одељења за друштвене делатности, па је на основу члана 86.
Статута града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 9/09- пречишћен
текст), члана 21. Пословника о раду Градског већа града Пожаревца („Службени гласник града
Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08 и 3/09), члана 3. став
3. и члана 16. Одлуке о буџету града Пожаревца
за 2011. годину („Службени гласник града
Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11) донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске
резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Пољопривредне школе са домом ученика „Соња Маринковић“ из
Пожаревца, број: 01–40–1422/2011 од 28. октобра
2011. године за одобрење додатних новчаних средстава ради санације крова на објекту котларнице и радионице и одобравају средства у износу од
210.000,00 динара.
IV
II
За реализацију Решења задужује се Одељење
за привреду и финансије Градске управе града По­
жаревца.
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11), са Раздела:
1 - „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.1: „Градоначелник и Градско веће“, Функција 110 „Извршни и законодавни органи, финансирање и
фискални послови и спољни послови“, Позиција
18, Економска класификација 499 - „Текућа буџетска резерва“, и иста распоредити у оквиру
Раздела: 3 - „Орган управе“, Глава 3.1. - „Средње
образовање“ Функција 920 - „Средње образовање“, Позиција 206, Економска класификација
4631 - „текуће донације“ (у оквиру финансијског
плана Пољопривредне школе са домом ученика
„Соња Маринковић“ из Пожаревца за 2011. годину, економска класификација 425114 – радови на
крову).
V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 29.11.2011. год. Број: 01-06-129/2011-41
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
Број 8 - Страна 113
III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник града Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11), са
Раздела: 3 - „Орган управе“, Глава 3.1. - „Средње
образовање“ Функција 920 - „Исредње образовање“, Позиција 206, Економска класификација 4631
- „текуће донације“ (у оквиру финансијског плана
Пољопривредне школе са домом ученика „Соња
Маринковић“ из Пожаревца за 2011. годину, економска класификација 425114 – радови на крову).
IV
За реализацију Решења задужује се Одељење
за привреду и финансије Градске управе града
Пожаревца.
V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 29.11.2011. год. Број: 01-06-129/2011-51
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
117
Градско веће града Пожаревца на седници одржаној дана 29. новембра 2011. године, разматрало је захтев ОШ „Јован Цвијић“ из Костолца, за
одобрење додатних новчаних средстава на име
трошкова платног промета и банкарских услуга и месечних карата за запослене, са изјашњењем Одељења за друштвене делатности, па је
на основу члана 86. Статута града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 9/09пречишћен текст), члана 21. Пословника о раду Градског већа града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08 и 3/09),
члана 3. став 3. и члана 16. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11) донело
Страна 114 - Број 8
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске
резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев ОШ „Јован Цвијић“ из
Костолца, број 06–40–1417/11 од 28. октобра 2011.
године за одобрење додатних новчаних средстава на име трошкова платног промета и банкарских
услуга и месечних карата за запослене, са изјашњењем Одељења за друштвене делатности и одобравају средства у износу од 400.000,00 динара.
22.12.2011.
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ
ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11), са Раздела:
1 - „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.1: „Градоначелник и Градско веће“, Функција 110 „Извршни и законодавни органи, финансирање и
фискални послови и спољни послови“, Позиција
18, Економска класификација 499 - „Текућа буџетска резерва“, и иста распоредити у оквиру Раздела:
3 - „Орган управе“, Глава 3.9. - „Основно образовање“ Функција 912 - „Основно образовање“,
Позиција 204, Економска класификација 4631 - „текуће донације“ (у оквиру финансијског плана ОШ
„Јован Цвијић“ из Костолца за 2011. годину, економска класификација 4211 – трошкови платног
промета и банкарских услуга и Економска класификација 4131 – Накнаде у натури).
III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11), са Раздела: 3 „Орган управе“, Глава 3.9. - „Основно образовање“
Функција 912 - „Основно образовање“, Позиција
204, Економска класификација 4631 - „текуће донације“ (у оквиру финансијског плана ОШ „Јован
Цвијић“ из Костолца за 2011. годину, економска
класификација 4211 – трошкови платног промета
и банкарских услуга и Економска класификација
4131 – Накнаде у натури).
IV
За реализацију Решења задужује се Одељење
за привреду и финансије Градске управе града
Пожаревца.
V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 29.11.2011. год. Број: 01-06-129/2011-53
118
Градско веће града Пожаревца на седници одржаној дана 29. новембра 2011. године, разматрало је захтев ОШ „Вук Караџић“ из Пожаревца
за одобрење додатних новчаних средстава ради
уградње додатних грејних тела у издвојеном одељењу школе у Драговцу, са изјашњењем Одељења
за друштвене делатности Градске управе града
Пожаревца, па је на основу члана 86. Статута града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 9/09- пречишћен текст), члана 21. Пословника
о раду Градског већа града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08 и 3/09),
члана 3. став 3. и члана 16. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11) донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске
резерве
22.12.2011.
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11), са Раздела:
1 - „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.1: „Градоначелник и Градско веће“, Функција 110 „Извршни и законодавни органи, финансирање и
фискални послови и спољни послови“, Позиција
18, Економска класификација 499 - „Текућа буџетска резерва“, и иста распоредити у оквиру Раздела:
3 - „Орган управе“, Глава 3.9. - „Основно обра-
Број 8 - Страна 115
зовање“ Функција 912 - „Основно образовање“,
Позиција 204, Економска класификација 4631 - „текуће донације“ (у оквиру финансијског плана ОШ
„Вук Караџић“ из Пожаревца за 2011. годину, економска класификација 4251 – текуће поправке и
одржавање зграда и објеката).
о раду Градског већа града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08 и 3/09),
члана 3. став 3. и члана 16. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11) донело
III
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске
резерве
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11), са Раздела: 3 „Орган управе“, Глава 3.9. - „Основно образовање“
Функција 912 - „Основно образовање“, Позиција
204, Економска класификација 4631 - „текуће донације“ (у оквиру финансијског плана ОШ „Вук
Караџић“ из Пожаревца за 2011. годину, економска
класификација 4251 – текуће поправке и одржавање зграда и објеката).
IV
За реализацију Решења задужује се Одељење
за привреду и финансије Градске управе града
Пожаревца.
V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 29.11.2011. год. Број: 01-06-129/2011-54
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
I
ПРИХВАТА СЕ захтев ОШ „Вук Караџић“ из
Пожаревца, број 01–40–1374/11 од 21. октобра
2011. годинеза одобрење додатних новчаних средстава ради уградње додатних грејних тела у издвојеном одељењу школе у Драговцу и одобравају
средства у износу од 108.320,00 динара.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
119
Градско веће града Пожаревца на седници одржаној дана 29. новембра 2011. године, разматрало је захтев ОШ „Вук Караџић“ из Пожаревца
за одобрење додатних новчаних средстава ради
уградње додатних грејних тела у издвојеном одељењу школе у Драговцу, са изјашњењем Одељења
за друштвене делатности Градске управе града
Пожаревца, па је на основу члана 86. Статута града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 9/09- пречишћен текст), члана 21. Пословника
I
ПРИХВАТА СЕ захтев ОШ „Божидар Ди­ми­три­
јевић Козица“ из Брадарца, бр. 01–40–1418/2011 од
28. октобра 2011. године за одобрење додатних новчаних средстава на име трошкова превоза, односно
месечних карата-маркица за запослене и одобравају
средства у износу од 140.000,00 динара.
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11), са Раздела:
1 - „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.1: „Градоначелник и Градско веће“, Функција 110 „Извршни и законодавни органи, финансирање и
фискални послови и спољни послови“, Позиција
18, Економска класификација 499 - „Текућа буџетска резерва“, и иста распоредити у оквиру Раздела:
3 - „Орган управе“, Глава 3.9. - „Основно образовање“ Функција 912 - „Основно образовање“,
Позиција 204, Економска класификација 4631 „текуће донације“ (у оквиру финансијског плана
ОШ „Божидар Димитријевић-Козица“ из Брадарца
за 2011. годину, економска класификација 4131 –
Накнаде у натури).
III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити из средства предвиђених Одлуком о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11), са Раздела: 3 „Орган управе“, Глава 3.9. - „Основно образовање“
Функција 912 - „Основно образовање“, Позиција
204, Економска класификација 4631 - „текуће донације“ (у оквиру финансијског плана ОШ „Божидар
Димитријевић-Козица“ из Брадарца за 2011. годину,
економска класификација 4131 – Накнаде у натури).
IV
За реализацију Решења задужује се Одељење
за привреду и финансије Градске управе града По­
жаревца.
V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
Страна 116 - Број 8
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
У Пожаревцу, 29.11.2011. год. Број: 01-06-129/2011-55
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
120
Градско веће града Пожаревца на седници одржаној дана 29. новембра 2011. године, разматрало је захтев ОШ „Свети Сава“ за одобрење
додатних новчаних средстава на име трошкова замене самостојећег кућишта у школи, са изјашњењем Одељења за друштвене делатности, па
је на основу члана 86. Статута града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 9/09пречишћен текст), члана 21. Пословника о раду Градског већа града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08 и 3/09),
члана 3. став 3. и члана 16. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11) донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске
резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев ОШ „Свети Сава“ из
Пожаревца, број: 06–40–1407/2011 од 27. октобра
2011.године за одобрење додатних новчаних средстава на име трошкова замене самостојећег кућишта у школи, и одобравају средства у износу од
69.560,00 динара (по рачуну ПД за дистрибуцију електричне енергије Центар доо Крагујевац ЕД
„Електроморава“ Пожаревац број 344 од 21. септембра 2011. године).
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11), са Раздела:
1 - „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.1: „Градоначелник и Градско веће“, Функција 110 „Извршни и законодавни органи, финансирање и
22.12.2011.
фискални послови и спољни послови“, Позиција
18, Економска класификација 499 - „Текућа буџетска резерва“, и иста распоредити у оквиру Раздела:
3 - „Орган управе“, Глава 3.9. - „Основно образо­
вање“ Функција 912 - „Основно образовање“,
По­зи­ци­ја 204, Економска класификација 4631 - „те­
ку­ће донације“ (у оквиру финансијског плана ОШ
„Свети Сава“ из Пожаревца за 2011. годину, еко­
ном­ска кла­си­фи­ка­ција 4251 – Текуће поправке и
одр­жа­ва­ње зграда и објеката).
III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити из
средства предвиђених Одлуком о буџету града По­
жа­рев­ца за 2011. годину („Службени гласник града
По­жа­рев­ца“ 12/10, 1/11 и 6/11), са Раздела: 3 - „Ор­
ган управе“, Глава 3.9. - „Основно образовање“
Фун­кци­ја 912 - „Основно образовање“, Позиција
204, Економска класификација 4631 - „текуће донације“ (у оквиру финансијског плана ОШ „Свети
Сава“ из Пожаревца за 2011. годину, економска
класификација 4251 – Текуће поправке и одржавање зграда и објеката).
IV
За реализацију Решења задужује се Одељење за
прив­реду и финансије Градске управе града По­жа­
рев­ца.
V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 29.11.2011. год. Број: 01-06-129/2011-56
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
121
Градско веће града Пожаревца на седници одржаној дана 29. новембра 2011. године, разматрало
је захтев ОШ „Свети Сава“ за одобрење додатних
средстава на име трошкова платног промета и банкарских услуга, са изјашњењем Одељења за друштвене делатности, па је на основу члана 86.
22.12.2011.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Статута града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 9/09- пречишћен текст), члана 21. Пословника о раду Градског већа града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 3/08, 5/08 и 3/09), члана 3. став 3. и члана 16.
Одлуке о буџету града Пожаревца за 2011. годину
(„Службени гласник града Пожаревца“ 12/10, 1/11
и 6/11) донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске
резерве
V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 29.11.2011. год. Број: 01-06-129/2011-57
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
I
ПРИХВАТА СЕ захтев ОШ „Свети Сава“ из
Пожаревца, број: 06–40–1406/2011 од 27. октобра
2011.године за одобрење додатних средстава на
име трошкова платног промета и банкарских услуга и одобравају средства у износу од 100.000,00 динара
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити
из средстава предвиђених Одлуком о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11), са Раздела:
1 - „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.1: „Градоначелник и Градско веће“, Функција 110 „Извршни и законодавни органи, финансирање и
фискални послови и спољни послови“, Позиција
18, Економска класификација 499 - „Текућа буџетска резерва“, и иста распоредити у оквиру Раздела:
3 - „Орган управе“, Глава 3.9. - „Основно образовање“ Функција 912 - „Основно образовање“,
Позиција 204, Економска класификација 4631 - „текуће донације“ (у оквиру финансијског плана ОШ
„Свети Сава“ из Пожаревца за 2011. годину, економска класификација 4211 – Трошкови платног
промета и банкарских услуга).
III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити
из средстава предвиђених Одлуком о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11), са Раздела: 3 „Орган управе“, Глава 3.9. - „Основно образовање“
Функција 912 - „Основно образовање“, Позиција
204, Економска класификација 4631 - „текуће донације“ (у оквиру финансијског плана ОШ „Свети
Сава“ из Пожаревца за 2011. годину, економска
класификација 4211 – Трошкови платног промета и
банкарских услуга).
IV
За реализацију Решења задужује се Одељење
за привреду и финансије Градске управе града
Пожаревца.
Број 8 - Страна 117
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
122
Градско веће града Пожаревца на седници одржаној дана 29. новембра 2011. године, разматрало је захтев Музичке школе „Стеван Мокрањац“
Пожаревац за одобрење додатних новчаних средстава на име превоза радника до краја 2011. године,
са изјашњењем Одељења за друштвене делатности,
па је на основу члана 86. Статута града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 9/09пречишћен текст), члана 21. Пословника о раду
Градског већа града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08 и 3/09),
члана 3. став 3. и члана 16. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11) донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске
резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Музичке школе „Стеван
Мокрањац“ Пожаревац, број:01–40–1357/2011 од
18. октобра 2011. године за одобрење додатних новчаних средстава на име превоза радника до краја 2011. године и одобравају средства у износу од
232.550,00 динара.
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити
из средстава предвиђених Одлуком о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11), са Раздела:
1 - „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.1: -
Страна 118 - Број 8
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
„Градоначелник и Градско веће“, Функција 110 „Извршни и законодавни органи, финансирање и
фискални послови и спољни послови“, Позиција
18, Економска класификација 499 - „Текућа буџетска резерва“, и иста распоредити у оквиру Раздела:
3 - „Орган управе“, Глава 3.1. - „Средње образовање“ Функција 920 - „средње образовање“, Позиција
206, Економска класификација 4631 - „текуће донације“ (у оквиру финансијског плана Школе за
основно и средње музичко образовање „Стеван
Мокрањац“ из Пожаревца за 2011. годину, економска класификација 4151 – Накнада за запослене).
III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити
из средстава предвиђених Одлуком о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11), са Раздела: 3
- „Орган управе“, Глава 3.1. - „Средње образовање“ Функција 920 - „средње образовање“, Позиција
206, Економска класификација 4631 - „текуће донације“ (у оквиру финансијског плана Школе за
основно и средње музичко образовање „Стеван
Мокрањац“ из Пожаревца за 2011. годину, економска класификација 4151 – Накнада за запослене).
IV
За реализацију Решења задужује се Одељење
за привреду и финансије Градске управе града
Пожаревца.
V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 29.11.2011. год. Број: 01-06-129/2011-58
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
123
Градско веће града Пожаревца на седници одржаној дана 29. новембра 2011. године, разматрало
је захтев Медицинске школе Пожаревац за одобрење додатних средстава на име исплате јубиларне
22.12.2011.
награде за раднике који су то право стекли у 2011.
години, са изјашњењем Одељења за друштвене делатности, па је на основу члана 86. Статута града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 9/09- пречишћен текст), члана 21. Пословника
о раду Градског већа града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08 и 3/09),
члана 3. став 3. и члана 16. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11) донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске
резерве
22.12.2011.
V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 29.11.2011. год. Број: 01-06-129/2011-59
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Медицинске школе
Пожаревац, број 06–40–1421/2011 за одобрење додатних средстава на име исплате јубиларне награде
за раднике који су то право стекли у 2011. години,
за наставницу географије која испуњава услов за
исплату јубиларне награде и одобравају средства у
износу од 46.190,00 динара.
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити
из средстава предвиђених Одлуком о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11), са Раздела:
1 - „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.1: „Градоначелник и Градско веће“, Функција 110 „Извршни и законодавни органи, финансирање и
фискални послови и спољни послови“, Позиција
18, Економска класификација 499 - „Текућа буџетска резерва“, и иста распоредити у оквиру Раздела: 3
- „Орган управе“, Глава 3.1. - „Средње образовање“
Функција 920 - „средње образовање“, Позиција 206,
Економска класификација 4631 - „текуће донације“
(у оквиру финансијског плана Медицинске школе из
Пожаревца за 2011. годину, економска класификација 4161 – Награде, бонуси и остали расходи).
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
124
Градско веће града Пожаревца на седници одр­
жа­ној дана 29. новембра 2011. године, разматрало
је захтев РРА „Браничево подунавље“ за обезбеђе­
ње средстава за учешће Локалне самоуправе на сајму пре­ду­зет­ништва, са Изјашњењем Одељења за
прив­ре­ду и финансије, па је на основу члана 86. Ста­
ту­та града Пожаревца („Службени гласник града
Пожаревца“, бр. 9/09- пречишћен текст), члана 21.
Пословника о раду Градског већа града По­жа­рев­
ца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 3/08,
5/08 и 3/09), члана 3. став 3. и члана 16. Од­лу­ке о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Служ­бени
гласник града Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11) донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске
резерве
I
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити из
сред­ста­ва предвиђених Одлуком о буџету града По­
жа­рев­ца за 2011. годину („Службени гласник гра­да
По­жаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11), са Раздела: 3 - „Ор­
ган управе“, Глава 3.1. - „Средње образовање“ Фун­
кци­ја 920 - „средње образовање“, Позиција 206,
Еко­ном­ска класификација 4631 - „текуће донације“
(у ок­ви­ру финансијског плана Медицинске школе из
По­жа­рев­ца за 2011. годину, економска класификација 4161 – Награде, бонуси и остали расходи).
ПРИХВАТА СЕ захтев Регионалне развојне
агенције „Браничево-Подунавље“ д. о.о. бр. 01–
012–455/11 од 16. новембра 2011. године, за обезбеђење средстава за учешће локалне самоуправе, на
10. међународном сајму предузетништва „Бизнис
база 2011.“ на Београдском сајму, и одобравају
средства у износу од 60.180,00 динара.
За реализацију Решења задужује се Одељење за
прив­реду и финансије Градске управе града По­жа­рев­ца.
„Градоначелник и Градско веће“, Функција 110 „Извршни и законодавни органи, финансирање и
фискални послови и спољни послови“, Позиција
18, Економска класификација 499 - „Текућа буџетска резерва“, и иста распоредити у оквиру Раздела:
3 - „Орган Управе“, Глава 3.1. „Градска управа града Пожаревца“, функција 130, економска класификација 423911 „Остале опште услуге“
III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити
из средстава предвиђених Одлуком о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11), са Раздела:
Раздела: 3 - „Орган Управе“, Глава 3.1. „Градска
управа града Пожаревца“, функција 130, економска класификација 423911 „Остале опште услуге“,
економска класификација 4151 – Накнада за запослене), на број конта Београдског Сајма бр. 330–
4004035–76 који се води код Credit Agricole банке.
IV
III
IV
Број 8 - Страна 119
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11), са Раздела:
1 - „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.1: -
За реализацију Решења задужује се Одељење
за привреду и финансије Градске управе града
Пожаревца.
V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 29.11.2011. год. Број: 01-06-129/2011-81
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
125
Градско веће града Пожаревца на седници одржаној дана 30. новембра 2011. године, разматрало је захтев Славомира Лазаревића за одобрење
финансијских средстава за израду пројкта реконструкције електроинсталација монтажних објеката ЈП „Љубичево“ на уласку у комплекс Фабрике
шећера у Пожаревц, па је на основу члана 86.
Статута града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 9/09- пречишћен текст), чла-
Страна 120 - Број 8
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
на 21. Пословника о раду Градског већа града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 3/08, 5/08 и 3/09), члана 3. став 3. и члана 16.
Одлуке о буџету града Пожаревца за 2011. годину
(„Службени гласник града Пожаревца“ 12/10, 1/11
и 6/11) донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске
резерве
IV
За реализацију Решења задужује се Одељење
за привреду и финансије Градске управе града
Пожаревца.
V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 30.11.2011. год.Број: 01-06-129/2011-80-1
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Славомира Лазаревића
за одобрење финансијских средстава за израду
пројкта реконструкције електроинсталација монтажних објеката ЈП „Љубичево“ на уласку у комплекс
Фабрике шећера у Пожаревц и одобравају средства
у износу од 30.000,00 динара (сходно рачуну бр.
45/11 од 7.12.2011. године „Елпрос“ пројектни биро из Пожаревца).
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11), са Раздела:
1 - „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.1: „Градоначелник и Градско веће“, Функција 110 „Извршни и законодавни органи, финансирање и
фискални послови и спољни послови“, Позиција
18, Економска класификација 499 - „Текућа буџетска резерва“, и иста распоредити у оквиру Раздела:
1. - „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.1. „Градоначелник и Градско веће“ Функција 110 „Извршни и законодавни органи, финансирање и
фискални послови и спољни послови“, Позиција 9,
Економска класификација 423 - „Услуге по уговору“ (у оквиру Финансијског плана Градоначелника
и Градског већа за 2011. годину на Економску класификацију 423911 - „Остале опште услуге“).
III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11), са Раздела:
1. - „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.1. „Градоначелник и Градско веће“ Функција 110 „Извршни и законодавни органи, финансирање и
фискални послови и спољни послови“, Позиција 9,
Економска класификација 423 - „Услуге по уговору“ (у оквиру Финансијског плана Градоначелника
и Градског већа за 2011. годину - Економска класификација 423911 - „Остале опште услуге“), на
рачун „ELPROS S. R.“- Projektni biro бр. 160–
115352–19 - Banca Intesa A. D. Београд.
22.12.2011.
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
22.12.2011.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
стације „Фестивал Младих“ бр. 01–40–1320/11 од
10. октобра 2011. године, са изјашњењем Одељења
за друштвене делатности градске управе града
Пожаревца од 24. октобра 2011. године, и одобравају средства у укупном износу од 240.000,00 динара.
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11), са Раздела:
1 - „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.1: „Градоначелник и Градско веће“, Функција 110 „Извршни и законодавни органи, финансирање и
фискални послови и спољни послови“, Позиција
18, Економска класификација 499 - „Текућа буџетска резерва“, и иста распоредити у оквиру Раздела:
1 - „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.2.
- „Дотације невладиним организацијама, удружењима и пројектима“ Функција 160 - „Опште
услуге које нису класификоване на другом месту“, Позиција 41, Економска класификација 481 „Учешће града у програмима НВО и Удружења“.
III
126
Градско веће града Пожаревца на седници одржаној дана 2. децембра 2011. године, разматрало је захтеве Културано-просветне заједнице града
Пожаревца за одобрење новчаних средстава ради
организације манифестације „Новембарски дани
културе“ и финансирања аматерске културно-уметничке манифестације „Фестивал Младих“, са изјашњењем Одељења за друштвене делатности, па
је на основу члана 86. Статута града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 9/09пречишћен текст), члана 21. Пословника о раду
Градског већа града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08 и 3/09),
члана 3. став 3. и члана 16. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11) донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске
резерве
I
ДЕЛИМИЧНО СЕ ПРИХВАТАЈУ захтеви
Културно-просветне заједнице града Пожаревца
бр. 01–40–1319/2011 од 10. октобра 2011. године,
за одобрење новчаних средстава ради организације
манифестације „Новембарски дани културе“ и финансирања аматерске културно-уметничке манифе-
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити из средства предвиђених Одлуком о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник
гра­да Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11), са Раздела: 1
- „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.2. - „До­
та­ци­је невладиним организацијама, удружењима и
про­јек­ти­ма“ Функција 160 - „Опште услуге које ни­
су кла­си­фиковане на другом месту“, Позиција 41,
Еко­ном­ска класификација 481 - „Учешће града у
про­гра­ми­ма НВО и Удружења“, а на рачун Кул­тур­
но-просветне заједнице града Пожаревца бр. 160–
17535–45, уз обавезу подносиоца захтева да достави
правдајућу документацију за пренос средстава.
IV
За реализацију Решења задужују се Одељење за
привреду и финансије и Одељење за друштвене делатнодти Градске управе града Пожаревца.
V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 2.12.2011. год. Број: 01-06-129/2011-47
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
Број 8 - Страна 121
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
127
Градско веће града Пожаревца на седници одржаној дана 5. децембра 2011. године, разматрало
је захтев ЈП „Љубичево“ Пожаревац, за одобрење
додатних новчаних средстава по основу извршне
пресуде у судском спору између извршног повериоца Степановић Миодрага из Маљуревца и извршног дужника ЈП „Љубичево“, ради наплате
доспелог потраживања, па је на основу члана 86.
Статута града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 9/09- пречишћен текст), члана 21. Пословника о раду Градског већа града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 3/08, 5/08 и 3/09), члана 3. став 3. и члана 16.
Одлуке о буџету града Пожаревца за 2011. годину
(„Службени гласник града Пожаревца“ 12/10, 1/11
и 6/11) донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске
резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев ЈП „Љубичево“
Пожаревац, бр. 01–40–1554/11 од 24. новембра
2011. године, за одобрење додатних новчаних средстава у укупном износу од 2.500.000,00 динара,
за наплату новчаног потраживања по основу извршне пресуде 80 I 458/2010 у судском спору између извршног повериоца Степановић Миодрага из
Маљуревца и извршног дужника ЈП „Љубичево“.
Одобрава се део средства за намене из претходног става у износу од 500.000,00 динара из средстава предвиђених Одлуком о буџету града Пожаревца
за 2011. годину.
Преостали део средства у износу од 2.000.000,00
динара за наплату ночаног потраживања из става
1. овог решења уврстити приликом израде предлога
Одлуке о буџету за 2012. годину.
II
Средства из тачке 1. став 2) овог решења обезбедити из средства предвиђених Одлуком о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени
гласник града Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11),
са Раздела: 1 - „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.1: - „Градоначелник и Градско веће“,
Страна 122 - Број 8
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Функција 110 - „Извршни и законодавни органи,
финансирање и фискални послови и спољни послови“, Позиција 18, Економска класификација 499
- „Текућа буџетска резерва“, и иста распоредити у
оквиру Раздела 2 - „Скупштина града Пожаревца“,
Глава 2.3. - „Субвенције градским јавним предузећима и градским манифестацијама“, Функција 470
- Остале делатности - ЈП „Љубичево“, Позиција 66
Економска класификација 4511 - „Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима“.
III
Средства из тачке 1. став 2) овог решења исплатити из средства предвиђених Одлуком о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени
глас­ник града Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11), са
Раздела 2 - „Скупштина града Пожаревца“, Глава
2.3. - „Субвенције градским јавним предузећима и градским манифестацијама“, Функција 470 Остале делатности - ЈП „Љубичево“, Позиција 66
Економска класификација 4511 - „Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима“.
IV
За реализацију Решења задужује се Одељење
за привреду и финансије Градске управе града
Пожаревца.
V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 5.12.2011. год. Број: 01-06-129/2011-95-1
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
128
Градско веће града Пожаревца на седници одржаној дана 12. децембра 2011. године, разматрало
је захтев КД „Кнез Михаило“ Пожаревац, за покриће дела трошкова на име одржавања тркачког дана
„Ивањдански састанак“, са изјашњењем Одељења
за привреду и финансије, па је на основу члана 86.
Статута града Пожаревца („Службени гласник гра-
22.12.2011.
да Пожаревца“, бр. 9/09- пречишћен текст), члана 21. Пословника о раду Градског већа града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 3/08, 5/08 и 3/09), члана 3. став 3. и члана 16.
Одлуке о буџету града Пожаревца за 2011. годину
(„Службени гласник града Пожаревца“ 12/10, 1/11
и 6/11) донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске
резерве
22.12.2011.
V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 12.12.2011. год. Број: 01-06-129/2011-93
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
I
ПРИХВАТА СЕ захтев КД „Кнез Михаило“ По­
жа­ревац, бр. 01–40–1566/11 од 25. новембра 2011.
го­ди­не, за покриће дела трошкова на име одржавања тркачког дана „Ивањдански састанак“, са изјашњењем Одељења за привреду и финансије од 9.
децембра 2011. године и одобравају средства у износу од 100.000,00 динара.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник града Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11), са
Раздела: 2 - „Скуптина града Пожаревца“, Глава
2.3. - „Субвенције градским јавним предузећима и
градским манифестацијама“ Функција 820 „Услуге
културе“, позиција 72 – КД „Кнез Михаило“,
Економска класификација 4511- „Текуће субвенције
јавним нефинансијским организацијама“ на рачун
КД „Кнез Михаило“, а уз обавезу корисника средстава да Одсеку за послове трезора достави правдајућу документацију за пренос.
IV
За реализацију Решења задужује се Одељење
за привреду и финансије Градске управе града По­
жаревца.
на име накнаде штете и 29.200,00 динара на име
исплате трошкова парничног поступка са такском
за поравнање).
II
Средстава из тачке 1. овог Решења књижиће се
у оквиру Раздела 1. „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.1. „Градоначелник и Градско веће“,
Функција 110 „Извршни и законодавни органи, финансирање и фисклани послови и спољни послови“, Позиција 15, Економска класификација 484
- „Накнада штете за повреде или штету насталу
услед елементарних непогода“.
III
Средства из тачке 1. овог Решења уплатити на
такући рачун Биљане Младеновић, из Пожаревца
бр.170001015633700066 RSD Paket račun plus –
„UniCredit Bank“.
IV
O реализацији овог Решења стараће се Одељење
за привреду и финансије Градске управе града
Пожаревца.
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11), са Раздела:
1 - „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.1: „Градоначелник и Градско веће“, Функција 110 „Извршни и законодавни органи, финансирање и
фискални послови и спољни послови“, Позиција
18, Економска класификација 499 - „Текућа буџетска резерва“, и иста распоредити у оквиру Раздела:
2 - „Скупштина града Пожаревца“, Глава Функција
820 „Услуге културе“, позиција 72 – КД „Кнез
Михаило“, Економска класификација 4511- „Текуће
субвенције јавним нефинансијским организацијама“.
Број 8 - Страна 123
129
На основу члана 84. Статута града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 9/09 пречишћен текст), члана 4. став 2. и члана 16. Од­
луке о буџету града Пожаревца за 2011. годину
(„Службени гласник града Пожаревца“ 10/12, 1/11
и 6/11), поступајући по закљученом судском по­
рав­нању у предмету П. бр. 4940/10 и Решењу Ос­
нов­ног суда у Пожаревцу од 12.12.2011. године,
Гра­до­начелник града Пожаревца, доноси
V
Ово Решење ступа на снагу даном доношења.
У Пожаревцу, 13.12.2011. год.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ОБРАЂИВАЧ
ОДСЕК ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
СТРУЧНИ САРАДНИК
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава сталне буџетске
резерве
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник града Пожаревца“ бр. 10/12, 1/11 и 6/11), а у
оквиру Раздела 1. „Градоначелник и Градско веће“, Глава 1.1. „Градоначелник и Градско веће“,
Функција 110 „Извршни и законодавни органи, финансирање и фискални послови и спољни послови“, Позиција: 15, Економска класификација 499
- „Стална буџетска резерва“, одобравају се средства у укупном износу од 129.200,00 динара, на
име исплате накнаде штете Биљани Младеновић
из Пожаревца, ул. Шумадијска бр. 1, коју заступа
пуномоћник Бисерка Стојковић, због повреде настале 11.01.2010. године, у Пожаревцу између ул.
Табачка Чаршија и Лоле Рибара, где су у то време
извођени радови и на име трошкова парничног поступка са таксом за поравнање (100.000,00 динара
Број: 03-40-1699/2011
130
Градско веће града Пожаревца на седници одржаној дана 30. новембра 2011. године, разматрало је предлог Славомира Лазаревића за решење
прикључка на електодистрибутивну мрежу објекта „Шећерана“, са Изјашњењем надлежних служби Градске управе, па је на основу члана 86.
Статута града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 9/09- пречишћен текст), члана 21. Пословника о раду Градског већа града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 3/08, 5/08 и 3/09), члана 3. став 3. и члана 16.
Одлуке о буџету града Пожаревца за 2011. годину
(„Службени гласник града Пожаревца“ 12/10, 1/11
и 6/11) донело
Страна 124 - Број 8
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске
резерве
I
ПРИХВАТА СЕ предлог Славомира Лаза­ре­
ви­ћа, члана Градског већа града Пожаревца бр.
01–40–1519/2011 од 16. новембра 2011. године, за
ре­ше­ње прикључка на електодистрибутивну мре­
жу монтажних објеката, који су као станови дати
на привремено коришћење, на уласку у ком­плекс
Фабрике шећера у Пожаревцу, са изјаш­њењем
над­леж­них служби Градске управе и одобравају сред­ства у износу од 1.175.000,00 динара
(сходно предрачуну бр. 274 ЕД „Електроморава“
Пожаревац), и то за постављање новог кабла,
стубова, слободностојећег разбодног-мерног ормана са бројилима и таксе за нови прикључак
објекта у укупној површини од 405,33 м2 стојећој на кат. парц. 7740/2 КО Пожаревац, која је у
поступку комасације унета у комасациону масу
од стране ЈП „Љубичево“, по изсказу 1302 за КО
Пожаревац.
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити из средства предвиђених Одлуком о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени
глас­ник града Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11), са
Раз­де­ла: 1 - „Градоначелник и Градско веће“, Гла­
ва 1.1: - „Градоначелник и Градско веће“, Фун­кција
110 - „Извршни и законодавни органи, фи­нан­си­
рање и фискални послови и спољни пос­ло­ви“,
Позиција 18, Економска класификација 499 - „Те­
ку­ћа буџет­ска резерва“, и иста распоредити у оквиру Раз­де­ла: 3 - „Орган управе“, Глава 3.8. - „ЈП
„Ди­рек­ција за изградњу града Пожаревца“ позиција 201 економска класификација 511 - „Зграде
и гра­ђе­вин­ски објекти“, на нову позицију под на­
зивом „Прикључак објекта некадашње ДП „Пољо­
прив­реда“ на ТЦ у комплексу Станице сао­браћајне
по­лиције“, економска класификација 511292 „Комуникациони и електрични водови“.
III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник града Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11), са
Раздела: Раздела: 3 - „Орган управе“, Глава 3.8. „ЈП „Дирекција за изградњу града Пожаревца“
позиција 201 економска класификација 511 „Зграде и грађевински објекти“, на нову позицију под називом „Прикључак објекта некадашње
ДП „Пољопривреда“ на ТЦ у комплексу Станице
саобраћајне полиције“, економска класификација
511292 - „Комуникациони и електрични водови“.
22.12.2011.
22.12.2011.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Број 8 - Страна 125
IV
II
За реализацију Решења задужује се Одељење за
прив­реду и финансије Градске управе града По­жа­рев­
ца и ЈП „Дирекција за изградњу града По­жа­рев­ца“.
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити из
средства предвиђених Одлуком о буџету града По­
жа­рев­ца за 2011. годину („Службени гласник гра­да
По­жа­ревца“ 12/10, 1/11 и 6/11), са Раздела: 1 - „Гра­до­
на­чел­ник и Градско веће“, Глава 1.1: - „Градоначелник
и Град­ско веће“, Функција 110 - „Извршни и законодавни ор­га­ни, финансирање и фискални послови
и спољни по­сло­ви“, Позиција 18, Економска класификација 499 - „Те­ку­ћа буџетска резерва“, и иста распоредити у оквиру Раз­дела: 3 - „Орган управе“,
Глава 3.9. - „Основно об­ра­зо­вање“ Фун­кција 912 „Основно образовање“ По­зи­ци­ја 204, Економска
класификација 4631 - „Текуће до­на­ције“, (а у оквиру Финансијског плана ОШ „Бо­жи­дар Ди­ми­три­јевић
Козица“ из Брадарца за 2011. годину, на економску
класификацију 4235- „Остале стручне услуге“).
На основу члана 86. и 106. ж, став 1. тачка 1)
Статута града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“ број 9/09- пречишћен текст), члана 29. став 1. тачка 1) Статута Градске општине
Костолац („Службени гласник града Пожаревца“
бр. 2/10) и члана 21. Пословника о раду Градског
већа града Пожаревца („Службени гласник града
Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08 и 3/09) Градско веће града Пожаревца, на седници од 23.12.2011. године,
донело је
III
I
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2011. годину („Службени гласник града
Пожаревца“ 12/10, 1/11 и 6/11), са Раздела: 3 - „Орган
управе“, Глава 3.9. - „Основно образовање“ Функција
912 - „Основно образовање“ По­зи­ција 204, Економска
класификација 4631 - „Текуће до­на­ције“, (а у оквиру Финансијског плана ОШ „Бо­жи­дар Димитријевић
Козица“ из Брадарца за 2011. годину, на економску
класификацију 4235- „Остале стручне услуге“), уз
обавезу корисника средстава да достави правдајућу
документацију за пренос средстава.
Даје се претходна сагласност на предлог Одлуке
о буџету Градске општине Костолац за 2012. годину, који је Веће градске општине Костолац утврдило актом бр. 28/2011–02 на седници одржаној дана
23.12.2011. године.
V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 30.11.2011. год. Број: 01-06-129/2011-80
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
131
Градско веће града Пожаревца на седници одр­
жа­ној дана 12. децембра 2011. године, разматрало је захтев Војислава Стојићевића за обезбеђење
средстава за израду техничке контроле за Главни
пројекат фискултурне сале у ОШ „Божидар Ди­
ми­три­је­вић - Козица“ у Брадарцу, па је на основу чла­на 86. Статута града Пожаревца („Службени
глас­ник града Пожаревца“, бр. 9/09- пречишћен
текст), члана 21. Пословника о раду Градског већа
града Пожаревца („Службени гласник града По­жа­
рев­ца“, бр. 3/08, 5/08 и 3/09), члана 3. став 3. и члана 16. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2011.
годину („Службени гласник града Пожаревца“
12/10, 1/11 и 6/11) донело
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске
резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Војислава Стојићевића,
члана Градског већа града Пожаревца бр. 01–40–
1690/2011 од 12. децембра 2011. године, за обезбеђење средстава за израду техничке контроле за
Главни пројекат фискултурне сале у ОШ „Божидар
Димитијевић - Козица“ у Брадарцу и одобравају
средства у износу од 16.520,00 динара.
IV
За реализацију Решења задужује се Одељење за
привреду и финансије Градске управе града По­жа­
ревца.
V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
гра­да Пожаревца“.
У Пожаревцу, 12.12.2011. год. Број: 01-06-129/2011-97
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
132
РЕШЕЊЕ
о давању претходне сагласности на предлог
Одлуке о буџету Градске општине Костолац
за 2012. годину
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 22.12.2011. год.
Број: 01-06-142/2011-1
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
Страна 126 - Број 8
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
22.12.2011.
22.12.2011.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Број 8 - Страна 127
САДРЖАЈ
1.
ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА 2012. ГОДИНУ................................................................1
2.
ДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРИХОДА КОЈИ ПРИПАДАЈУ ГРАДУ
О
И ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ КОСТОЛАЦ У 2012. ГОДИНИ.........................................................................29
3.
ДЛУКа О РАСПОРЕЂИВАЊУ ПРИХОДА
О
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ У 2012. ГОДИНИ................................................................................29
4.
ОДЛУКа о раскиду уговора..................................................................................................................30
5.
ДЛУКа О СТРАТЕШКОМ ПАРТНЕРУ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА
О
ГАСИФИКАЦИЈЕ НАСЕЉА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА..................................................30
6.
ДЛУКа о овлашћењу Градоначелника града Пожаревца
О
да закључи Уговор о пословно -техничкој сарадњи
на реализацији Програма гасификације насеља на територији
Града Пожаревца.....................................................................................................................................31
7.
ДЛУКа О ИЗНОСУ ПОРЕЗА НА ПОЉОПРИВРЕДНО
О
И ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ ЗА 2011. ГОДИНУ.............................................................................................31
8.
ОДЛУКа о отпису камате по препоруци Владе Републике Србије...............................32
9.
ДЛУКа О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
О
ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА ............................................................................32
10. ОДЛУКа О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА.................................................33
11. О
ДЛУКа о изменама и допунама
Одлуке о утврђивању висине закупа за пословни простор.........................................33
12. О
ДЛУКа О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ФУНКЦИОНИСАЊУ
ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА............................................................34
13. ОДЛУКа о мрежи Предшколске установе „Љубица Вребалов“ Пожаревац.............39
14. О
ДЛУКа О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О НОВЧАНОЈ НАКНАДИ ЗА ПРВОРОЂЕНО ДЕТЕ У 2011. ГОДИНИ.................................42
15. О
ДЛУКа О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О РЕГРЕСИРАЊУ БОРАВКА ТРЕЋЕГ И СВАКОГ НАРЕДНОГ
ДЕТЕТА У УСТАНОВИ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ
И ОБРАЗОВАЊЕ ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „ ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ“ ПОЖАРЕВАЦ У 2011. ГОДИНИ...........42
16. О
ДЛУКа О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСТВАРИВАЊУ
ПРАВА НА НОВЧАНУ НАКНАДУ ПОРОДИЦИ У КОЈОЈ СЕ РОДЕ БЛИЗАНЦИ,
ТРОЈКЕ ИЛИ ЧЕТВОРКЕ У 2011. ГОДИНИ................................................................................................42
17. О
ДЛУКа О ФИНАНСИРАЊУ ДЕЛА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА УЧЕНИКА
СРЕДЊИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА.................................................................43
18. О
ДЛУКа О ИЗМЕНИ И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА...........................................................................44
19. О
ДЛУКа О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ПОЖАРЕВАЦ
(пречишћен текст)...................................................................................................................................44
20. О
длука о изменама Одлуке о оснивању Аграрног фонда за развој
пољопривреде града Пожаревца....................................................................................................47
21. ОДЛУКа О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „СОПОТ I“ У ПОЖАРЕВЦУ........................48
22. О
ДЛУКа О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ
ФОНДА ЗА ПРОТИВПОЖАРНУ ЗАШТИТУ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА......................................................49
23. О
ДЛУКа О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ О НАЧИНУ, УСЛОВИМА И РОКОВИМА
КОРИШЋЕЊА И ВРАЋАЊА СРЕДСТАВА ЗА ИЗГРАДЊУ СТАНОВА СОЛИДАРНОСТИ ...............49
Страна 128 - Број 8
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
22.12.2011.
22.12.2011.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Број 8 - Страна 129
24. О
ДЛУКа О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ
ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ................................................................................................50
48. Р
ЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора
установе Спортски центар „Пожаревац“ у Пожаревцу....................................................64
25. О
ДЛУКА О ПРЕУЗИМАЊУ ОБАВЕЗЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА СРЕДСТАВА
ЗА ИЗМИРЕЊЕ ДУГА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЉУБИЧЕВО“ У ПОЖАРЕВЦУ
ПРЕМА КОМПАНИЈИ „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ АДО БЕОГРАД . ..........................................................50
49. Р
ЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ДА СЕ ЗА ДИРЕКТОРА РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА
ЗА ТАЛЕНТЕ У ПОЖАРЕВЦУ ИМЕНУЈЕ СЛАВКО ДЕСПОТОВИЋ.....................................................64
26. О
ДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ПРЕУЗИМАЊУ ОБАВЕЗЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА СРЕДСТАВА
ЗА ИЗМИРЕЊЕ ДЕЛА ДУГА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЉУБИЧЕВО“ У ПОЖАРЕВЦУ ПРЕМА
КОМПАНИЈИ „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ АДО БЕОГРАД . .........................................................................51
27. О
ДЛУКa о давању сагласности на текст Предлога уговора о преносу права
јавне својине на непокретности уз накнаду........................................................................51
28. О
ДЛУКa О ОВЛАШЋЕЊУ ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ДА ЗАКЉУЧИ
УГОВОР О ПРЕНОСУ ПРАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ НА НЕПОКРЕТНОСТИ УЗ НАКНАДУ..................51
29. П
РОГрАМ О ДОПУНИ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА 2011. ГОДИНУ........................................52
30. Р
ЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТАРНУ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА СТАТУТА
АГРАРНОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА...........................................58
31. С
татутарна одлука о изменама Статута Аграрног фонда за развој
пољопривреде града Пожаревца....................................................................................................58
32. Р
ЕШЕЊЕ о давању сагласности на Ребаланс 1 Програма пословања
ЈП „Дирекција за изградњу града Пожаревца“ за 2011. годину . .....................................58
33. Р
ЕШЕЊЕ о давању сагласности на Измене и допуне Програма
пословања ЈП „Топлификација“ за 2011. годину ...................................................................59
34. Р
ЕШЕЊЕ о давању сагласности на Ребаланс Програма
пословања ЈКП „Водовод и канализација“ за 2011. годину ............................................59
35. Р
ЕШЕЊЕ о давању сагласности на Измене и допуне Плана и програма
пословања ЈКП „Комуналне службе“ за 2011. годину . .......................................................59
36. Р
ЕШЕЊЕ о давању сагласности на Ребаланс Програма
пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац за 2011. годину . .....................................60
37. Р
ЕШЕЊЕ о давању сагласности на Измене и допуне Плана
пословања ЈП „Љубичево“ у Пожаревцу за 2011. годину ..................................................60
38. Р
ЕШЕЊЕ о давању сагласности на Измене и допуне
Програма пословања ЈРДП „Радио Пожаревац“ за 2011. годину.....................................60
39. Р
ЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања
ЈП „Дирекција за изградњу града Пожаревца“ за 2012. годину ......................................61
40. Р
ЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања
ЈП „Топлификација“ за 2012. годину ..............................................................................................61
41. Р
ЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања
ЈКП „Водовод и канализација“ за 2012. годину ......................................................................61
42. Р
ЕШЕЊЕ о давању сагласности на План и програм пословања
ЈКП „Комуналне службе“ за 2012. годину ...................................................................................62
43. Р
ЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања
ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац за 2012. годину .................................................................62
44. Р
ЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања
ЈП „Љубичево“ у Пожаревцу за 2012. годину .............................................................................62
45. Р
ЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања
ЈРДП „Радио Пожаревац“ за 2012. годину .....................................................................................63
46. Р
ЕШЕЊЕ о именовању директора Здравствене
установе Апотека Пожаревац у Пожаревцу . ........................................................................63
47. Р
ЕШЕЊЕ о разрешењу директора установе
Спортски центар „Пожаревац“ у Пожаревцу...........................................................................63
50. Р
ЕШЕЊЕ о престанку функције и именовању заменика
председника Градске изборне комисије у Пожаревцу.....................................................64
51. Р
ЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника Управног
одбора Јавног предузећа „Дирекција за изградњу града Пожаревца“
у Пожаревцу...............................................................................................................................................65
52. Р
ЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању једног члана Управног
одбора Јавног предузећа „Љубичево“ у Пожаревцу............................................................65
53. Р
ЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању једног члана
Управног одбора установе Центар за културу у Пожаревцу.........................................65
54. Р
ЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању једног члана
Управног одбора Дома здравља Пожаревац у Пожаревцу...............................................66
55. Р
ЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању секретара Фонда за доделу
стипендија и награда на подручју града Пожаревца.......................................................66
56. Р
ЕШЕЊЕ о именовању чланова Школског одбора
Пожаревачке гимназије у Пожаревцу.........................................................................................66
57. Р
ЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању једног члана
Комисије за планове града Пожаревца.....................................................................................67
58. Р
ЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника
и једног члана Комисије за израду годишњег програма заштите,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта на
територији града Пожаревца у државној својини .............................................................67
59. РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
БР. 01-06-108/2011-2 ОД 3.10.2011. ГОДИНЕ................................................................................................68
60. Р
ЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
БР. 01-06-108/2011-4 ОД 3.10.2011. ГОДИНЕ................................................................................................68
61. Р
ЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
БР. 01-06-108/2011-12А ОД 3.10.2011. ГОДИНЕ...........................................................................................69
62. Р
ЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
БР. 01-06-108/2011-12Б ОД 3.10.2011. ГОДИНЕ............................................................................................70
63. Р
ЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
БР. 01-06-108/2011-12В ОД 3.10.2011. ГОДИНЕ............................................................................................71
64. Р
ЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
БР. 01-06-108/2011-12Г ОД 3.10.2011. ГОДИНЕ............................................................................................71
65. Р
ЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
БР. 01-06-108/2011-13А ОД 3.10.2011. ГОДИНЕ...........................................................................................72
66. Р
ЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
БР. 01-06-108/2011-13Б ОД 3.10.2011. ГОДИНЕ............................................................................................73
67. Р
ЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
БР. 01-06-108/2011-13В ОД 3.10.2011. ГОДИНЕ............................................................................................74
68. Р
ЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
БР. 01-06-108/2011-13Г ОД 3.10.2011. ГОДИНЕ............................................................................................74
69. Р
ЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
БР. 01-06-108/2011-13Д ОД 3.10.2011. ГОДИНЕ...........................................................................................75
70. Р
ЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
БР. 01-06-108/2011-13Ђ ОД 3.10.2011. ГОДИНЕ...........................................................................................76
Страна 130 - Број 8
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
22.12.2011.
22.12.2011.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Број 8 - Страна 131
71. Р
ЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
БР. 01-06-108/2011-20 ОД 3.10.2011. ГОДИНЕ..............................................................................................77
96. Р
ЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
БР. 01-06-119/2011-6 ОД 11.11.2011. ГОДИНЕ...............................................................................................97
72. Р
ЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
БР. 01-06-108/2011-22 ОД 3.10.2011. ГОДИНЕ..............................................................................................77
97. Р
ЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
БР. 01-06-119/2011-7А ОД 11.11.2011. ГОДИНЕ............................................................................................98
73. Р
ЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
БР. 01-06-108/2011-25 ОД 3.10.2011. ГОДИНЕ..............................................................................................78
98. Р
ЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
БР. 01-06-119/2011-7Б ОД 11.11.2011. ГОДИНЕ............................................................................................99
74. Р
ЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
БР. 01-06-108/2011-28 ОД 3.10.2011. ГОДИНЕ..............................................................................................79
99. Р
ЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
БР. 01-06-119/2011-7В ОД 11.11.2011. ГОДИНЕ..........................................................................................100
75. Р
ЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
БР. 01-06-108/2011-29 ОД 3.10.2011. ГОДИНЕ.......................................................................................................80
100.РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
БР. 01-06-119/2011-11 ОД 11.11.2011. ГОДИНЕ...........................................................................................100
76. Р
ЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
БР. 01-06-108/2011-30 ОД 3.10.2011. ГОДИНЕ.......................................................................................................81
101.РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
БР. 01-06-119/2011-12 ОД 11.11.2011. ГОДИНЕ...........................................................................................101
77. РЕШЕЊЕ БР. 01-06-110/2011-1 ОД 6.10.2011. ГОДИНЕ..............................................................................82
102.РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
БР. 01-06-119/2011-13 ОД 11.11.2011. ГОДИНЕ...........................................................................................102
78. Р
ЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
БР. 01-06-110/2011-2 ОД 6.10.2011. ГОДИНЕ................................................................................................83
79. Р
ЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
БР. 01-06-110/2011-3 ОД 6.10.2011. ГОДИНЕ................................................................................................83
80. Р
ЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
БР. 01-40-961/2011 ОД 10.10.2011. ГОДИНЕ..................................................................................................84
81. Р
ЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
БР. 01-40-1065/2011 ОД 10.10.2011. ГОДИНЕ................................................................................................85
82. Р
ЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ НА ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
КОСТОЛАЦ ЗА 2011. ГОДИНУ БР. 01-06-118/2011-3 ОД 1.11.2011. ГОДИНЕ.........................................86
103.РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
БР. 01-06-119/2011-22А ОД 11.11.2011. ГОДИНЕ........................................................................................103
104.РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
БР. 01-06-119/2011-22Б ОД 11.11.2011. ГОДИНЕ........................................................................................104
105.РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
БР. 01-06-119/2011-22В ОД 11.11.2011. ГОДИНЕ........................................................................................104
106.РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
БР. 01-06-119/2011-22Г ОД 11.11.2011. ГОДИНЕ........................................................................................105
107.РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
БР. 01-06-119/2011-23А ОД 11.11.2011. ГОДИНЕ........................................................................................106
83. Р
ЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
БР. 01-06-118/2011-29А ОД 1.11.2011. ГОДИНЕ............................................................................................86
108.РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
БР. 01-06-119/2011-23Б ОД 11.11.2011. ГОДИНЕ........................................................................................107
84. Р
ЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
БР. 01-06-118/2011-36 ОД 1.11.2011. ГОДИНЕ..............................................................................................87
109.РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
БР. 01-06-119/2011-23В ОД 11.11.2011. ГОДИНЕ........................................................................................107
85. Р
ЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
БР. 01-06-118/2011-38 ОД 1.11.2011. ГОДИНЕ..............................................................................................88
110.РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
БР. 01-06-119/2011-23Г ОД 11.11.2011. ГОДИНЕ........................................................................................108
86. Р
ЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
БР. 01-06-118/2011-39 ОД 1.11.2011. ГОДИНЕ..............................................................................................89
111. РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
БР. 01-06-119/2011-27 ОД 11.11.2011. ГОДИНЕ...........................................................................................109
87. Р
ЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
БР. 01-06-118/2011-40 ОД 1.11.2011. ГОДИНЕ..............................................................................................89
112.РЕШЕЊЕ о допуни Решења о употреби средстава
сталне БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ БР. 01–06–119/2011–22б од 11. новембра 2011. године............ 110
88. Р
ЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
БР. 01-06-118/2011-41 ОД 1.11.2011. ГОДИНЕ..............................................................................................90
113.РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
БР. 01-06-129/2011-36 ОД 28.11.2011. ГОДИНЕ.......................................................................................... 110
89. реШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
БР. 01-06-118/2011-42 ОД 1.11.2011. ГОДИНЕ..............................................................................................91
114.РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
БР. 01-06-129/2011-37 ОД 29.11.2011. ГОДИНЕ.......................................................................................... 111
90. Р
ЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
БР. 01-06-118/2011-45 ОД 1.11.2011. ГОДИНЕ..............................................................................................92
115.РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
БР. 01-06-129/2011-41 ОД 29.11.2011. ГОДИНЕ.......................................................................................... 112
91. Р
ЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
БР. 01-06-118/2011-48 ОД 1.11.2011. ГОДИНЕ..............................................................................................93
116.РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
БР. 01-06-129/2011-51 ОД 29.11.2011. ГОДИНЕ.......................................................................................... 113
92. Р
ЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
БР. 01-06-118/2011-49Б ОД 1.11.2011. ГОДИНЕ............................................................................................94
117.РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
БР. 01-06-129/2011-53 ОД 29.11.2011. ГОДИНЕ.......................................................................................... 114
93. Р
ЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
БР. 01-06-118/2011-50 ОД 1.11.2011. ГОДИНЕ..............................................................................................95
118.РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
БР. 01-06-129/2011-54 ОД 29.11.2011. ГОДИНЕ.......................................................................................... 114
94. Р
ЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
БР. 01-06-118/2011-51 ОД 1.11.2011. ГОДИНЕ..............................................................................................95
119.РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
БР. 01-06-129/2011-55 ОД 29.11.2011. ГОДИНЕ.......................................................................................... 115
95. Р
ЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
БР. 01-06-118/2011-52 ОД 1.11.2011. ГОДИНЕ..............................................................................................96
120.РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
БР. 01-06-129/2011-56 ОД 29.11.2011. ГОДИНЕ.......................................................................................... 116
Страна 132 - Број 8
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
22.12.2011.
121.РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
БР. 01-06-129/2011-57 ОД 29.11.2011. ГОДИНЕ.......................................................................................... 117
122.РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
БР. 01-06-129/2011-58 ОД 29.11.2011. ГОДИНЕ.......................................................................................... 117
123.РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
БР. 01-06-129/2011-59 ОД 29.11.2011. ГОДИНЕ.......................................................................................... 118
124.РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
БР. 01-06-129/2011-81 ОД 29.11.2011. ГОДИНЕ.......................................................................................... 119
125.РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
БР. 01-06-129/2011-80-1 ОД 30.11.2011. ГОДИНЕ.......................................................................................120
126.РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
БР. 01-06-129/2011-47 ОД 2.12.2011. ГОДИНЕ............................................................................................120
127.РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
БР. 01-06-129/2011-95-1 ОД 5.12.2011. ГОДИНЕ.........................................................................................121
128.РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
БР. 01-06-129/2011-93 ОД 12.12.2011. ГОДИНЕ..........................................................................................122
129.РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
БР. 03-40-1699/2011 ОД 13.12.2011. ГОДИНЕ..............................................................................................123
130.РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
БР. 01-06-129/2011-80 ОД 30.11.2011. ГОДИНЕ..........................................................................................124
131.РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
БР. 01-06-129/2011-97 ОД 12.12.2011. ГОДИНЕ..........................................................................................124
132.РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ НА ПРЕДЛОГ
ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ ЗА 2012. ГОДИНУ
БР. 01-06-142/2011-1 ОД 22.12.2011. ГОДИНe............................................................................................125
Издавач: Одељење за општу управу и скупштинске послове - Главни и одговорни уредник: Мирослав
Унгурјановић, секретар Скупштине града Пожаревца, Редакција: Одељење за општу управу
и скупштинске послове Пожаревац, Дринска 2, тел: 539-646, Тираж броја 08 - 160 примерака.
Прелом: „KOMPROMIS-DIZAJN“ - Пожаревац,
Штампа: „KOMPROMIS-DIZAJN“ - Пожаревац.
Download

08/2011 - Град Пожаревац