VICTORIAOIL А.Д., Шид
Финансијски извeштаји
31. децембар 2012. гoдине и
Извeштај нeзависнoг рeвизoра
VICTORIAOIL А.Д., ШИД
САДРЖАЈ
Страна
Извештај независног ревизора
1
Финансијски извештаји:
Биланс успеха
2
Биланс стања
3
Извештај о променама на капиталу
4
Извештај о токовима готовине
5
Напомене уз финансијске извештаје
6 - 36
Deloitte д.о.о.
Теразије 8
11000 Београд
Србија
ПИБ 10048772
МБ 07770413
Тел: +381 11 3812 100; + 381 11 3812 200
Факс: +381 11 3812 101; + 381 11 3812 201
www.deloitte.com/rs
ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА
Акционарима VICTORIAOIL aкционарскo друштвo фабрика за прераду уљарица, Шид
Обавили смо ревизију приложених финансијских извештаја (страна 2 до 36) друштва VictoriaОil a.д.
фабрика за прераду уљарица, Шид (у даљем тексту: “Друштво“) који обухватају биланс стања на дан 31.
децембра 2012. године и одговарајући биланс успеха, извештај о променама на капиталу и извештај о
токовима готовине за годину која се завршава на тај дан, као и преглед значајних рачуноводствених
политика и напомене уз финансијске извештаје.
Одговорност руководства за финансијске извештаје
Руководство је одговорно за састављање ових финансијских извештаја у складу са рачуноводственим
прописима Републике Србије, као и за интерне контроле које сматра неопходним за састављање
финансијских извештаја који не садрже погрешне информације од материјалног значаја, настале услед
криминалне радње или грешке.
Одговорност ревизора
Наша одговорност је да изразимо мишљење о приложеним финансијским извештајима на основу
обављене ревизије. Ревизију смо обавили у складу са Међународним стандардима ревизије и Законом о
рачуноводству и ревизији Републике Србије. Ови стандарди налажу усаглашеност са етичким принципима
и да ревизију планирамо и обавимо на начин који омогућава да се, у разумној мери, уверимо да
финансијски извештаји не садрже погрешне информације од материјалног значаја.
Ревизија укључује спровођење поступака у циљу прибављања ревизијских доказа о износима и
информацијама обелодањеним у финансијским извештајима. Одабрани поступци су засновани на
просуђивању ревизора, укључујући процену ризика материјално значајних грешака садржаних у
финансијским извештајима, насталих услед криминалне радње или грешке. Приликом процене ових
ризика, ревизор разматра интерне контроле које су релевантне за састављање финансијских извештаја у
циљу осмишљавања најбољих могућих ревизорских процедура, али не у циљу изражавања мишљења о
ефикасности система интерних контрола правног лица. Ревизија такође укључује оцену примењених
рачуноводствених политика и вредновање значајнијих процена које је извршило руководство, као и оцену
опште презентације финансијских извештаја.
Сматрамо да су ревизијски докази које смо прибавили довољни и одговарајући и да обезбеђују солидну
основу за изражавање нашег мишљења.
Мишљење
По нашем мишљењу, финансијски извештаји друштва VictoriaОil a.д. фабрика за прераду уљарица, Шид
за годину која се завршава на дан 31. децембра 2012. године, су састављени, по свим материјално
значајним питањима, у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије.
Остало
Финансијски извештаји Друштва на дан и за годину која се завршава 31. децембра 2011. године, били су
предмет ревизије другог ревизора који је у свом извештају од 18. јуна 2012. године изразио позитивно
мишљење.
Београд, 30. април 2013. године
Зоран Нешић
Oвлашћени ревизор
Deloitte се односи на Deloitte Touche Tohmatsu Limited, правно лице основано у складу са правом Уједињеног Краљевства Велике Британије
и Северне Ирске, и мрежу његових чланова, од којих је сваки засебан и самосталан правни субјект. Молимо Вас да посетите www.deloitte.com/rs/o-nama
за детаљнији опис правне структуре Deloitte Touche Tohmatsu Limited и њених друштава чланица.
Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited
VICTORIAOIL А.Д., ШИД
БИЛАНС УСПEХА
У периоду од 1. јануара до 31. дeцeмбра 2012. гoдинe
(У хиљадама динара)
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ
Приходи од продаје
Повећање вредности залиха учинака
Остали пословни приходи
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ
Набавна вредност продате робе
Трошкови материјала
Трошкови зарада, накнада зарада и остали
лични расходи
Трошкови амортизације и резервисања
Остали пословни расходи
Напомена
5
6
7
8
9
10
ПОСЛОВНИ ДОБИТАК
Финансијски приходи
Финансијски расходи
Остали приходи
Остали расходи
11
12
13
14
ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА
ПОРЕЗ НА ДОБИТАК
Порески расход периода
Одложени порески расходи периода
16,972,833
1,981,959
62,248
19,017,040
14,570,149
124,008
157,407
14,851,564
(622,402)
(15,020,324)
(351,979)
(12,188,181)
(325,498)
(268,860)
(573,451)
(16,810,535)
(237,468)
(282,720)
(470,892)
(13,531,240)
2,206,505
1,320,324
533,076
(888,639)
47,488
(104,728)
(412,803)
1,793,702
783,497
(842,427)
5,944
(59,537)
(112,523)
1,207,801
15
(19,846)
(4,465)
(24,311)
НЕТО ДОБИТАК
Зарада по акцији (у динарима)
2012.
Ревизију
обавио други
ревизор
2011.
16
(57,440)
(8,718)
(66,158)
1,769,391
1,141,643
2.58
1.66
Напoмeнe на нарeдним странама
чинe саставни дeo oвих финансијских извeштаја.
Oви финансијски извeштаји одобрени су од стране руководства и послати су Агенцији за привредне
регистре Републике Србије, 28. фебруара 2012. године.
Потписано у име VICTORIAOIL акционарско друштвo фабрика за прераду уљарица, Шид:
Рајко Чаворовић
Директор
Љиљана Јовановић
Лице одговорно за састављање
финансијских извештаја
2
VICTORIAOIL А.Д., ШИД
БИЛАНС СТАЊА
На дан 31. децембра 2012. године
(У хиљадама динара)
АКТИВА
Стална имовина
Нематеријална улагања
Некретнине, постројења и опрема
Дугорочни финансијски пласмани
Обртна имовина
Залихе
Потраживања
Потраживања за више плаћен порез на добитак
Краткорочни финансијски пласмани
Готовински еквиваленти и готовина
Порез на додату вредност и активна временска
разграничења
31. децембар
2012.
Ревизију обавио
други ревизор
31. децембар
2011.
17
17
18
13,849
8,822,292
3,915
8,840,056
43,232
5,546,701
13,934
5,603,867
19
20
5,073,043
1,550,763
32,807
14,255
197,775
2,741,442
1,683,966
964,631
471,014
67,830
6,936,473
62,258
5,923,311
15,776,529
11,527,178
24
686,279
149,061
2,751,445
1,769,391
5,356,176
835,294
3,274
533,277
1,141,643
2,513,488
25
26
17,433
2,930,139
2,947,572
12,941
3,369,748
3,382,689
27
28
29
2,363,880
4,462,516
8,088
1,715,663
3,732,330
1,312
30
20,374
6,854,858
2,161
23,622
5,475,088
15
617,923
155,913
15,776,529
11,527,178
26,075,568
24,581,481
Напомена
21
22
23
Укупна актива
ПАСИВА
Капитал
Акцијски капитал
Остали капитал
Ревалоризационе резерве
Нераспоређени добитак
Дугорочне обавезе
Дугорочна резервисања
Дугорочни кредити
Краткорочне обавезе
Краткорочне финансијске обавезе
Обавезе из пословања
Остале краткорочне обавезе
Обавезе по основу пореза на додату вредност и
осталих јавних прихода и пасивна временска
разграничења
Обавезе по основу пореза на добитак
Одложене пореске обавезе
Укупна пасива
Ванбилансна актива/пасива
31
Напoмeнe на нарeдним странама
чинe саставни дeo oвих финансијских извeштаја.
3
VICTORIAOIL А.Д., ШИД
ИЗВEШТАЈ O ПРOМEНАМА НА КАПИТАЛУ
У периоду од 1. јануара до 31. дeцeмбра 2012. гoдинe
(У хиљадама динара)
Основни капитал
Акцијски
капитал
Остали
капитал
Ревалоризационе
резерве
835,294
-
3,274
-
533,277
-
936,217
(930,000)
2,308,062
(930,000)
-
-
-
(6,217)
1,141,643
(6,217)
1,141,643
Стање 31. децембра 2011. године
835,294
3,274
533,277
1,141,643
2,513,488
Стање 1. јануара 2012. године
Исплата дивиденде
Ефекти процене вредности
основних средстава
Пренос на одложене пореске
обавезе
Преноси по основу усаглашавање са
Централним регистром ХОВ
Добитак текуће године
Остало
835,294
-
3,274
-
533,277
-
1,141,643
(1,141,643)
2,513,488
(1,141,643)
-
-
2,675,869
-
-
(149,015)
-
149,015
(3,228)
Стање 31. децембра 2012. године
686,279
149,061
Ревизију обавио други ревизор
Стање 1. јануара 2011. године
Исплата дивиденде
Резервисања за отпремнине
запослених
Добитак текуће године
Нераспоређени
добитак
-
Укупно
2,675,869
(457,545)
-
(457,545)
(156)
1,769,391
-
1,769,391
(3,384)
1,769,391
5,356,176
2,751,445
Напoмeнe на нарeдним странама
чинe саставни дeo oвих финансијских извeштаја.
4
VICTORIAOIL А.Д., ШИД
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
У периоду од 1. јануара до 31. дeцeмбра 2012. гoдинe
(У хиљадама динара)
Токови готовине из пословних активности
Продаја и примљени аванси
Примљене камате из пословних активности
Остали приливи из редовног пословања
Исплате добављачима и дати аванси
Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи
Плаћене камате
Порез на добитак
Плаћања по основу осталих јавних прихода
2012.
18,851,714
780,988
(17,858,238)
(316,660)
(185,803)
(85,028)
(391,296)
Ревизију
обавио
други
ревизор
2011.
14,657,802
41,900
813,174
(10,837,988)
(233,502)
(249,274)
(64,761)
(42,459)
Нето прилив готовине из пословних активности
795,677
4,084,892
Токови готовине из активности инвестирања
Примљене камате из активности финансирања
Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме
Остали финансијски пласмани
82,678
(766,575)
950,118
208
(1,069,214)
(622,803)
Нето прилив/(одлив) готовине из активности инвестирања
266,221
(1,691,809)
Токови готовине из активности финансирања
Дугорочни и краткорочни кредити и друге обавезе (нето одливи)
Финансијски лизинг
Исплаћене дивиденде
(208,695)
(1,141,643)
(1,134,911)
(603)
(930,000)
Нето (одлив) готовине из активности финансирања
(1,350,338)
(2,065,514)
Нето (одлив) /прилив готовине
Готовина на почетку обрачунског периода
Курсне разлике по основу прерачуна готовине, нето
(288,440)
471,014
15,201
327,569
136,507
6,938
Готовина на крају обрачунског периода
197,775
471,014
Напoмeнe на нарeдним странама чинe
саставни дeo oвих финансијских извeштаjа
5
VICTORIAOIL А.Д., ШИД
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
На дан 31. децембра 2012. године
1.
OСНИВАЊE И ДEЛАТНOСТ
Акционарско предузеће Фабрика уља Младост, Шид (у даљем тексту „Друштво”) је регистровано
у Агенцији за привредне регистре 8. августа 2005. године под бројем БД 87169/2005. По решењу
Трговинског суда у Сремској Митровици број СТ-1088/03 од 2. фебруара 2004. године над
Друштвом је отворен стечајни поступак.
Дана 11. фебруара 2005. године, потписан је уговор о купопродаји Фабрике уља Младост а.д., у
стечају и предузећа Сојапротеин а.д., Бечеј којим је предузеће Сојапротеин а.д., Бечеј купило
стечајног дужника Фабрику уља Младост а.д., Шид у стечају као правно лице за купопродајну
цену од 603,550 хиљада динара. По исплати купопродајне цене у целости Трговински суд у
Сремској Митровици је 11. јула 2005. године донео Решење број СТ-1088/03 о обустављању
стечајног поступка против Друштва.
У новембру 2006. године куповином акција на берзи нови власник Друштва је постало предузеће
Victoria Group а.д., Нови Сад са 433.815 акција (100% акцијског капитала).
Решењем Агенције за привредне регистре Републике Србије број БД 87169/2005 од 8. августа
2005. године уписана је промена назива Друштва (брише се Акционарско предузеће Фабрика
уља Младост, Шид у стечају и уписан је нови назив Акционарско предузеће Фабрика уља
Младост, Шид).
Решењем Агенције за привредне регистре Републике Србије број БД 255328/2006 од 4. јануара
2007. године, уписани и уплаћени новчани капитал износи ЕУР 5,214,417.16 по курсу на дан 22.
јула 2005. године.
Друштво је у 2007. години променило име у Victoriaoil акционарско друштво фабрика за прераду
уљарица, Шид, односно скраћено Victoriaoil а.д., Шид што је и потврђено Решењем Агенције за
привредне регистре број БД 3987/2007 од 28. маја 2007. године.
Друштво пословање обавља у Шиду, Улица Бранка Ерића број 2. Порески идентификациони број
Друштва је 101546948. Матични број је 08140391.
Основна делатност Друштва је производња сировог уља и масти.
На дан 31. дeцeмбра 2012. гoдинe Друштво је ималo 304 запoслeних (2011. године - 271
запослених).
2.
ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА
И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД
2.1.
Oснoвe за састављањe и прeзeнтацију финансијских извeштаја
На основу Закона о рачуноводству и ревизији (“Службени гласник РС” бр. 46 од 2. јуна 2006.
године и бр. 111 од 29. децембра 2009. године), правна лица и предузетници у Републици Србији
су у обавези да вођење пословних књига, признавање и процењивање имовине и обавеза,
прихода и расхода, састављање, приказивање, достављање и обелодањивање финансијских
извештаја врше у складу са законском и професионалном регулативом, која подразумева Оквир
за припремање и приказивање финансијских извештаја (“Оквир”), Међународне рачуноводствене
стандарде (“МРС”), односно Међународне стандарде финансијског извештавања (“МСФИ”), као и
тумачења која су саставни део стандарда који су били на снази на дан 31. децембра 2002. године.
Измене МРС, као и нови МСФИ и одговарајућа тумачења, издати од Одбора за међународне
рачуноводствене стандарде (“Одбор”) и Комитета за тумачење међународног финансијског
извештавања (“Комитет”), у периоду од 31. децембра 2002. године до 1. јануара 2009. године,
званично су усвојени Решењем Министра финансија Републике Србије (“Министарство”) и
објављени у Службеном гласнику РС бр. 77 на дан 25. октобра 2010. године.
6
VICTORIAOIL А.Д., ШИД
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
На дан 31. децембра 2012. године
2.
ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА
И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД (наставак)
2.1.
Oснoвe за састављањe и прeзeнтацију финансијских извeштаја (наставак)
Међутим, до датума састављања приложених финансијских извештаја, нису биле преведене све
измене МРС/МСФИ и IFRIC тумачења која су била на снази за годишње периоде који почињу 1.
јануара 2009. године. При том, приложени финансијски извештаји су приказани у формату
прописаном Правилником о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна
друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике (“Службени гласник РС” бр. 114/2006 дo
3/2011), који преузима законом дефинисан потпун скуп финансијских извештаја који одступа од
оног дефинисаног у МРС 1 “Приказивање финансијских извештаја”, а уз то у појединим деловима
одступа и од начина приказивања одређених билансних позиција предвиђених наведеним
стандардом. Објављени стандарди и тумачења на снази у текућем периоду који још увек нису
званично преведени и усвојени, као и објављени стандарди и тумачења који још увек нису у
примени, обелодањени су у напоменама 2.2 и 2.3.
Сходно наведеном, а имајући у виду потенцијално материјалне ефекте које одступања
рачуноводствених прописа Републике Србије од МСФИ и МРС могу имати на реалност и
објективност финансијских извештаја Друштва, приложени финансијски извештаји се не могу
сматрати финансијским извештајима састављеним у сагласности са МСФИ и МРС.
Финансијски извештаји су састављени у складу са начелом историјског трошка, осим ако је
другачије наведено у рачуноводственим политикама које су дате у даљем тексту.
Друштво је у састављању ових финансијских извештаја примењивало рачуноводствене политике
образложене у напомени 3.
Финансијски извештаји Друштва су исказани у хиљадама динара. Динар представља званичну
извештајну валуту у Републици Србији.
2.2.
Објављени стандарди и тумачења на снази у текућем периоду који још увек нису званично
преведени и усвојени
На дан објављивања ових финансијских извештаја, доле наведени стандарди и измене стандарда
су били издати од стране Одбора за међународне рачуноводствене стандарде, а следећа
тумачења била су објављена од стране Комитета за тумачење међународног финансијског
извештавања, али нису званично усвојена у Републици Србији:
•
Измене МСФИ 7 „Финансијски инструменти: Обелодањивања“ – Измене којима се
побољшавају обелодањивања фер вредност и ризика ликвидности (ревидиран марта 2009.
године, на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2009. године);
•
Измене МСФИ 1 „Прва примена међународних стандарда финансијског извештавања“ –
Додатни изузеци за лица која први пут примењују МСФИ. Измене се односе на средства у
индустрији нафте и гасаи утврђивање да ли уговори садрже лизинг (ревидиран јула 2009.
године, на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2010. године);
•
Измене различитих стандарда и тумачења резултат су Пројекта годишњег квалитативног
побољшања МСФИ објављеног 16. априла 2009. године (МСФИ 5, МСФИ 8, МРС 1, МРС 7,
МРС 17, МРС 36, МРС 39, ИФРИЦ 16 првенствено са намером отклањања неусаглашености
и појашњења формулација у тексту (измене стандарда ступају на снагу за годишње периоде
који почињу на дан или након 1. јануара 2010. године,а измена ИФРИЦ на дан или након 1.
јула 2009. године);
•
Измене МРС 38 „Нематеријална имовина“ (на снази за годишње периоде који почињу на дан
или након 1. јула 2009. године);
•
Измене МСФИ 2 „Плаћања акцијама“: Измене као резултат Пројекта годишњег квалитативног
побољшања МСФИ (ревидиран у априлу 2009. године, на снази за годишње периоде који
почињу на дан или након 1. јула 2009. године) и измене које се односе на трансакције
плаћања акцијама групе засноване на готовини (ревидиран јуна 2009. године, на снази за
годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2010. године);
7
VICTORIAOIL А.Д., ШИД
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
На дан 31. децембра 2012. године
2.
ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА
И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД (наставак)
2.2.
Објављени стандарди и тумачења на снази у текућем периоду који још увек нису званично
преведени и усвојени (наставак)
•
Измене ИФРИЦ 9 „Поновна процена уграђених деривата“ ступају на снагу за годишње
периоде који почињу на дан или након 1. јула 2009. године и МРС 39 “Финансијски
инструменти:Признавање и мерење” – Уграђени деривати (на снази за годишње периоде који
почињу на дан или након 30. јуна 2009. године);
•
ИФРИЦ 18 „Пренос средстава са купаца“ (на снази за годишње периоде који почињу на дан
или након 1. јула 2009. године);
•
„Свеобухватни оквир за финансијско извештавање 2010. године“ што представља измену
„Оквира за припремање и приказивање финансијских извештаја“ (важи за пренос средстава
са купаца примљених на дан или после септембра 2010. године);
•
Допуне МСФИ 1 „Прва примена међународних стандарда финансијског извештавања“ –
Ограничено изузеће од упоредних обелодањивања прописаних у оквиру МСФИ 7 код лица
која први пут примењују МСФИ (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након
1. јула 2010. године);
•
Допуне МРС 24 „Обелодањивања о повезаним лицима“ – Поједностављени захтеви за
обелодањивањем код лица под (значајном) контролом или утицајем владе и појашњење
дефиниције повезаног лица (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1.
јануара 2011. године);
•
Допуне МРС 32 „Финансијски инструменти: презентација“ – Рачуноводствено обухватање
пречег права на нове акције (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1.
фебруара 2010. године);
•
Допуне различитих стандарда и тумачења „Побољшања МСФИ (2010)“ резултат су Пројекта
годишњег квалитативног побољшања МСФИ објављеног 6. маја 2010. године (МСФИ 1,
МСФИ 3, МСФИ 7, МРС 1, МРС 27, МРС 34, ИФРИЦ 13) првенствено са намером отклањања
неслагања и појашњења формулација у тексту (већина допуна биће на снази за годишње
периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2011. године);
•
Допуне ИФРИЦ 14 „МРС 19 – Ограничење дефинисаних примања, минимални захтеви за
финансирањем и њихова интеракција“ Авансна уплата минималних средстава потребних за
финансирање (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2011.
године);
•
ИФРИЦ 19 „Намиривање финансијских обавеза инструментима капитала“ (на снази за
годишње периоде који почињу на дан или након 1. јула 2010. године);
•
Допуне МСФИ 1 „Прва примена међународних стандарда финансијског извештавања“ –
Велика хиперинфлација и уклањање фиксних датума за лица која први пут примењују МСФИ
(на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јула 2011. године);
•
Допуне МСФИ 7 „Финансијски инструменти: Обелодањивања“ – Пренос финансијских
средстава (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2011.
године);
•
Допуне МРС 12 „Порези на добитак“ – Одложени порез: повраћај средстава која су служила
за обрачун пореза (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара
2012. године).
8
VICTORIAOIL А.Д., ШИД
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
На дан 31. децембра 2012. године
2.
ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА
И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД (наставак)
2.3.
Објављени стандарди и тумачења који још увек нису ступили на снагу
На дан издавања ових финансијских извештаја следећи стандарди, њихове допуне и тумачења
били су објављени, али нису још увек ступили на снагу:
•
МСФИ 9 „Финансијски инструменти“ (на снази за годишње периоде који почињу на дан или
након 1. јануара 2015. године);
•
Допуне МСФИ 9 „Финансијски инструменти“ иМСФИ 7 „Финансијски инструменти:
Обелодањивања” – Обавезно ступање на снагу и прелазна обелодањивања(на снази за
годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2015. године);
•
МСФИ 10 „Консолидовани финансијски извештаји“ (на снази за годишње периоде који почињу
на дан или након 1. јануара 2013. године);
•
МСФИ 11 „Заједнички аранжмани“ (на снази за годишње периоде који почињу на дан или
након 1. јануара 2013. године);
•
МСФИ 12 „Обелодањивање учешћа у другим правним лицима“ (на снази за годишње периоде
који почињу на дан или након 1. јануара 2013. године);
•
Допуне МСФИ 10, МСФИ 11 иМСФИ 12 „Консолидовани финансијски извештаји, Заједнички
аранжмани и Обелодањивања учешћа у другим правним лицима: Упутство о прелазној
примени” (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2013.
године);
•
МРС 27 (ревидиран 2011. године) „Појединачни финансијски извештаји“ (на снази за годишње
периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2013. године);
•
МРС 28 (ревидиран 2011. године) „Улагања у придружена правна лица и заједничка улагања“
(на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2013. године);
•
МСФИ 13 „Мерење фер вредности“ (на снази за годишње периоде који почињу на дан или
након 1. јануара 2013. године);
•
Допуне МРС 19 „Накнаде запосленима” – Побољшања рачуноводственог обухватања
накнада по престанку радног односа (на снази за годишње периоде који почињу на дан или
након 1. јануара 2013. године);
•
Допуне МСФИ 1 „Прва примена међународних стандарда финансијског извештавања” –
Државни кредити по каматној стопи нижој од тржишне (на снази за годишње периоде који
почињу на дан или након 1. јануара 2013. године);
•
Допуне МСФИ 7 „Финансијски инструменти: обелодањивања“ – Пребијање финансијских
средстава и финансијских обавеза (на снази за годишње периоде који почињу на дан или
након 1. јануара 2013. године);
Допуне МРС 1 „Презентација финансијских извештаја“ – Презентација ставки осталог укупног
резултата (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јула 2012. године);
•
Допуне МРС 32 „Финансијски инструменти: Презентација“ – Пребијање финансијских
средстава и финансијских обавеза (на снази за годишње периоде који почињу на дан или
након 1. јануара 2014. године);
•
Годишња побољшања за период од 2009. до 2011. године издата у мају 2012. године(на снази
за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2013. године);
•
ИФРИЦ 20 „Трошкови откривке у производној фази површинских рудника“ (на снази за
годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2013. године);
•
Допуне МСФИ10, МСФИ 12 иМРС 27 –Изузеће зависних лица из консолидације према МСФИ
10 „Консолидовани финансијски извештаји“(на снази за годишње периоде који почињу на дан
или након 1. јануара 2014. године).
9
VICTORIAOIL А.Д., ШИД
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
На дан 31. децембра 2012. године
2.
ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА
И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД (наставак)
2.4.
Упоредни подаци
Упоредне податке представљају финансијски извештаји Друштва на дан и за годину која се
завршила на дан 31. децембра 2011. године у извештајном формату прописаном Правилником о
контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга
правна лица и предузетнике (“Службени гласник РС” бр. 114/2006 до 101/2012).
3.
ПРEГЛEД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНOВOДСТВEНИХ ПOЛИТИКА
3.1.
Прихoди и расходи
Приходи се одмеравају по правичној вредности примљене накнаде или накнаде која ће се
примити и представљају износе који се добијају за продату робу и извршене услуге у току
редовног пословања, умањене за дате попусте, повраћаје и порезе при продаји.
Приходи од продаје роба се признају када се роба испоручи и када су значајни ризици и користи
од власништва над њом пренете на купца.
Приходи од вршења услуга евидентирају се по принципу фактурисане реализације у моменту
извршења услуге .
Приходи од камата се књиже у корист биланса успеха обрачунског периода на који се односе.
Признавање расхода врши се истовремено са признавањем прихода ради којих су ти расходи
настали (принцип сучељавања прихода и расхода).
3.2.
Прерачунавање девизних износа исказаних у страној валути и са уговореном валутном
клаузулом
Пословне промене настале у страној валути и пословне промене са уговореном валутном
клаузулом су прерачунате у динаре по средњем курсу утврђеном на међубанкарском тржишту
девиза, који је важио на дан пословне промене.
Сва монетарна средства и обавезе исказане у страној валути и са уговореном валутном
клаузулом на дан биланса стања прерачунати су у динаре по средњем курсу утврђеном на
међубанкарском тржишту девиза који је важио на тај дан.
Позитивне и негативне курсне разлике настале прерачуном пословних промена у страној валути и
прерачуном монетарних средстава и обавеза исказаних у страној валути на дан биланса стања,
књиже се у корист или на терет биланса успеха, као добици или губици по основу курсних
разлика.
Позитивни и негативни ефекти настали прерачуном пословних промена и прерачуном
монетарних средстава и обавеза са уговореном валутном клаузулом на дан биланса стања,
књиже се у корист или на терет биланса успеха, као приходи или расходи по основу ефеката
уговорене заштите од ризика.
3.3.
Порези и доприноси
3.3.1
Порез на добит
а) Текући порез на добитак
Текући порез на добитак представља износ који се обрачунава применом прописане пореске
стопе од 10% на основицу утврђену пореским билансом, коју представља износ добитка пре
опорезивања по одбитку ефеката усклађивања прихода и расхода, у складу са пореским
прописима Републике Србије, уз умањење за прописане пореске кредите. Стопа пореза на
добитак која се примењује после 1. јануара 2013. године је 15%.
10
VICTORIAOIL А.Д., ШИД
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
На дан 31. децембра 2012. године
3.
ПРEГЛEД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНOВOДСТВEНИХ ПOЛИТИКА (наставак)
3.3.
Порези и доприноси (наставак)
3.3.1
Порез на добит (наставак)
а) Текући порез на добитак (наставак)
Закон о порезу на добитак Републике Србије не предвиђа да се порески губици из текућег
периода могу користити као основа за повраћај пореза плаћеног у претходним периодима.
Међутим, губици из текућег периода исказани у пореском билансу могу се користити за умањење
пореске основице будућих обрачунских периода, али не дуже од пет година. Порески губици
настали пре 1. јануара 2010. године могу се преносити на рачун будућих добитака у периоду не
дужем од десет година.
б) Одложени порез на добитак
Одложени порез на добитак се обрачунава коришћењем методе утврђивања обавеза према
билансу стања, за привремене разлике произашле из разлике између пореске основе
потраживања и обавеза и њихове књиговодствене вредности. Одложене пореске обавезе се
признају за све опорезиве привремене разлике. Одложена пореска средства се признају за све
одбитне привремене разлике и пореске губитке и кредите, који се могу преносити у наредне
фискалне периоде, до степена до којег ће вероватно постојати опорезиви добитак од којег се
одложена пореска средства могу искористити.
Одложена пореска средства и обавезе се обрачунавају по пореској стопи чија се примена очекује
у периоду када ће се средство реализовати односно обавеза измирити. На дан 31. децембра
2012. године, одложена пореска средства и обавезе обрачунати су по стопи од 15% (31. децембра
2011. године: 10%).
Одложени порез се књижи на терет или у корист биланса успеха, осим када се односи на позиције
које се књиже директно у корист или на терет капитала и у том случају се одложени порез такође
распоређује у оквиру капитала.
3.3.2.
Порези и доприноси који не зависе од резултата
Порези и доприноси који не зависе од резултата укључују порез на имовину и друге порезе и
доприносе који се плаћају према разним републичким и општинским прописима. Остали порези и
доприноси признају се као расход периода у коме су настали.
3.4.
Некретнине, постројења и опрема
Некретнина и опрема, који испуњавају услове да буду признати као средство, одмеравају се по
својој набавној вредности. Набавну вредност чини фактурна вредност набављених средстава
увећана за све трошкове настале до њиховог стављања у употребу. Средство изграђено у
сопственој режији признаје се по цени коштања под условом да она не прелази тржишну
вредност.
Након почетног признавања некретнине и опрема се исказују по ревалоризованом износу који
изражава њихову поштену вредност на дан ревалоризације, умањеној за укупан износ исправке
вредности по основу амортизације и укупан износ исправке вредности по основу губитка због
обезвређења.
Друштво је извршило процену вредности некретнина постројења и опреме са стањем на дан 31.
децембар 2012. године. На основу извештаја од стране овлашћеног проценитеља у току процене
вредности за грађевинске објекте је коришћена метода тржишних цена, за опрему је коришћена
метода амортизованих трошкова замене, а за инвестиционе некретнине метод поређења
тржишних трансакција.
Повећање књиговодствене вредности средстава као резултат ревалоризације, се признаје у
оквиру позиције ревалоризационе резерве. Међутим, повећање се признаје као приход у билансу
успеха до оног износа до којег се сторнира ревалоризационо смањење истог средства, које је
претходно признато као расход у билансу успеха. Смањење књиговодствене вредности средства
као резултат ревалоризације, се признаје као расход. Међутим, смањење се признаје на терет
ревалоризационих резерви до износа постојећих ревалоризационих резерви које се односи на то
средство.
11
VICTORIAOIL А.Д., ШИД
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
На дан 31. децембра 2012. године
3.
ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак)
3.5.
Амортизација
Амортизација основних средстава врши се применом пропорционалне методе отписивања
појединачно за свако средство. Обрачун амортизације почиње наредног месеца у односу на
месец у којем је основно средство стављено у употребу.
Век употребе основних средстава, изражен у годинама, је приказан у следећем прегледу:
Грађевине и инфраструктура
Производна опрема
Возила
Рачунарска и остала опрема
Век употребе након
процене вредности
са стањем на дан
31. децембар
2012.
Век употребе пре
процене
8 – 40
2 – 16
6–8
5
10– 40
2 – 20
5 – 15
5 – 10
За потребе састављања пореског биланса, некретнине, постројења и опрема се разврставају и
амортизују по стопама које су у складу са пореским законодавством.
3.6.
Нематеријална улагања
Почетно мерење нематеријалних улагања врши се по набавној вредности или цени коштања.
Накнадно мерење након почетног признавања нематеријалних улагања врши се по трошковном
моделу из МРС 38 „Нематеријална улагања“, односно по набавној вредности или цени коштања,
умањеној за исправке вредности по основу кумулиране амортизације и обезвређења.
Амортизација нематеријалних улагања врши се применом пропорционалног метода у року од 5
година, осим улагања чије је време утврђено уговором, када се отписивање врши у роковима који
проистичу из уговора.
3.7.
Умањење вредности
На сваки датум биланса стања Друштво преиспитује књиговодствене износе своје материјалне
имовине да би утврдило постоје ли назнаке да је дошло до губитака услед умањења вредности
наведене имовине. Ако постоје такве назнаке, процењује се надокнадиви износ средства да би се
могао утврдити евентуални губитак настао умањењем. Ако није могуће проценити надокнадиви
износ појединог средства, Друштво процењује надокнадиви износ јединице која генерише новац,
а којој то средство припада.
Надокнадива вредност је нето продајна цена или вредност у употреби, зависно од тога која је
виша. За потребе процене вредности у употреби, процењени будући новчани токови дисконтују
се до садашње вредности применом дисконтне стопе пре опорезивања која одражава садашњу
тржишну процену временске вредности новца и ризике специфичне за то средство.
Ако је процењен надокнадиви износ средства (или јединице која генерише новац) мањи од
књиговодственог износа, онда се књиговодствени износ тога средства (или јединице која
генерише новац) умањује до надокнадивог износа. Губици од умањења вредности признају се
одмах као расход, осим ако средство није земљиште или зграда које се не користи као
инвестициона некретнина која је исказана по ревалоризираном износу, у којем случају се губитак
од умањења исказује као смањење вредности настало ревалоризацијом средства.
Код накнадног поништења губитка од умањења вредности, књиговодствени износ средства
(јединице која генерише новац) повећава се до ревидираног процењеног надокнадивог износа
тога средства, при чему већа књиговодствена вредност не премашује књиговодствену вредност
која би била утврђена да у претходним годинама није било признатих губитака на том средству
(јединици која генерише новац) услед умањења вредности. Поништење губитка од умањења
вредности одмах се признаје као приход, осим ако се предметно средство не исказује по
процењеној вредности, у којем случају се поништење губитка од умањења вредности исказује као
повећање услед ревалоризације.
12
VICTORIAOIL А.Д., ШИД
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
На дан 31. децембра 2012. године
3.
ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак)
3.8.
Учешћа у капиталу зависних и придружених правних лица
Учешћа у капиталу повезаних и придружених правних лица, пословних банака и других правних
лица која се не котирају на берзи исказују се по методу набавне вредности која се умањује за
обезвређења на основу процене руководства ради свођења на њихову надокнадиву вредност.
3.9.
Залихе
Залихе се исказују по цени коштања или по нето продајној вредности у зависности која је нижа.
Нето очекивана продајна вредност је цена по којој залихе могу бити продате у нормалним
условима пословања након умањења цене за трошкове продаје.
Вредност залиха материјала и резервних делова се утврђује на основу метода просечне набавне
цене. Набавна вредност укључује вредност по фактури добављача, транспортне и зависне
трошкове.
Вредност недовршене производње и готових производа укључује све директне трошкове
производње као и аликвотни део трошкова погонске режије.
Залихе робе у магацину евидентирају се по набавним ценама, а залихе робе у малопродаји по
малопродајним ценама. На крају обрачунског периода врши се свођење вредности залиха на
набавну вредност алокацијом разлике у цени, израчунате на просечној основи, између набавне
вредности продате робе и робе на стању на крају године.
Терећењем осталих расхода врши се исправка вредности залиха у случајевима када се оцени да
је потребно свести њихову вредност на нето очекивану продајну вредност (укључујући залихе са
успореним обртом, сувишне и застареле залихе). Оштећене залихе и залихе које по квалитету не
одговарају стандардима се отписују.
3.10.
Финансијски инструменти
Финансијска средства и обавезе се рачуноводствено обухватају, односно признају од момента
када је Друштво уговорним одредбама везано за инструмент.
Финансијска средства престају да се признају када су права коришћења финансијског
инструмента реализована, истекла или уступљена. Финансијске обавезе престају да се признају
када их Друштво измири или када је уговором предвиђена обавеза укинута или истекла.
Учешћа у капиталу
Учешћа у капиталу банака и других правних лица која се котирају на берзи се почетно одмеравају
по набавној вредности. Накнадно одмеравање се врши, на сваки датум биланса стања, ради
усклађивања њихове вредности са тржишном вредношћу. Добитак или губитак од финансијског
средства расположивог за продају признаје се у оквиру нереализованих добитака/губитака по
основу хартија од вредности, осим за трошкове од умањења вредности и девизне добитке и
губитке, док финансијско средство не престане да се признаје. По престанку признавања
финансијског средства акумулирани добитак или губитак претходно признат у нереализованим
добицима/губицима по основу хартија од вредности рекласификује се из капитала у биланс
успеха, као рекласификација услед кориговања.
Дугорочни финансијски пласмани који обухватају учешћа у капиталу повезаних правних лица,
пословних банака и других правних лица која се не котирају на берзи исказују се по методу
набавне вредности која се умањује за обезвређења на основу процене руководства ради
свођења на њихову надокнадиву вредност.
Остали дугорочни финансијски пласмани
Остали дугорочни финансијски пласмани обухватају потраживања од продаје и друга
потраживања, затим потраживања од запослених по основу одобрених бескаматних зајмова, који
су исказани у износима неотплаћених зајмова увећаним за ефекат ревалоризације применом
индекса раста цена на мало. Овако вредновање потраживања од запослених по основу
одобрених бескаматних зајмова, одступа од захтева МРС 39 Финансијски инструменти:
„Признавање и одмеравање“. Руководство Друштва сматра да неусаглашеност са МРС 39 по
наведеном основу нема материјално значајног ефекта на финансијске извештаје у целини.
13
VICTORIAOIL А.Д., ШИД
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
На дан 31. децембра 2012. године
3.
ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак)
3.11.
Финансијски инструменти
Потраживања од купаца, краткорочни пласмани и остала краткорочна потраживања
Потраживања од купаца, краткорочни пласмани и остала краткорочна потраживања исказују се по
номиналној вредности, умањеној за исправке вредности извршене на основу процене њихове
наплативости од стране руководства.
Готовински еквиваленти и готовина
Под готовином и готовинским еквивалентима подразумевају се готовина, чекови послати на
наплату, средства на рачунима (депозити) код других банака и средства на текућем и девизном
рачуну као и златници који су у сефу Друштва и који се исказују по поштеној - фер вредности.
Износи готовине на рачунима који гласе на страна средства плаћања исказују се у динарима,
према средњем курсу Народне банке Србије који је важио на дан биланса стања.
Финансијске обавезе
Инструменти финансијских обавеза су класификовани у складу са суштином уговорних одредби.
Финансијске обавезе се почетно признају по фер вредности, умањеној за трансакцијске трошкове.
Кредити и остале финансијске обавезе су накнадно мерене по амортизираној вредности
користећи уговорену каматну стопу која кореспондира ефективно каматној стопи.
Друштво престаје да признаје финансијску обавезу када, и само када, су обавезе Друштва
престале, отказане или истичу.
Обавезе из пословања
Обавезе према добављачима и остале обавезе из пословања се процењују по вредности
примљених средстава.
Остале финансијске обавезе
Остале финансијске обавезе, укључујући и обавезе по кредитима и обавезе према добављачима,
се почетно признају по фер вредности, умањеној за трансакцијске трошкове. Кредити и остале
финансијске обавезе су накнадно мерене по амортизираном трошку користећи уговорену каматну
стопу која кореспондира ефективно каматној стопи.
3.12.
Бенефиције за запослене
а) Порези и доприноси фондовима за социјалну сигурност запослених
У складу са прописима који се примењују у Републици Србији, Друштво је у обавези да плаћа
порезе и доприносе пореским органима и државним фондовима којима се обезбеђује социјална
сигурност запослених. Ове обавезе укључују порезе и доприносе за запослене на терет
послодавца у износима обрачунатим по стопама прописаним законским прописима. Друштво је,
такође обавезно да од бруто плате запослених обустави доприносе и да их, у име запослених,
уплати фондовима. Порези и доприноси на терет послодавца и порези и доприноси на терет
запосленог се књиже на терет расхода периода на који се односе.
б) Обавезе по основу отпремнина и јубиларних награда
Друштво је, у складу са одредбама Закона о раду и Колективним уговором, у обавези да
запосленом приликом одласка у пензију исплати отпремнину у висини три зараде коју је
запослени остварио у месецу који претходи месецу одласка у пензију , а која не може бити нижа
од три просечне зараде код послодавца или у Републици Србији, у месецу који претходи месецу
одласка у пензију.
Такође, на основу Колективног уговора, Друштво је у обавези да исплати и јубиларне награде
запосленима за 10, 15, 20, 25, 30, 35 и 40 година непрекидног рада у Друштву. Основица за
обрачун јубиларне награде је просечна зарада по запосленом остварена у Друштву у претходна
три месеца, без увећања зараде по основу регреса за годишњи одмор и прековремени рад, и то у
распону од 40% до 220% зараде.
14
VICTORIAOIL А.Д., ШИД
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
На дан 31. децембра 2012. године
3.
ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак)
3.12.
Бенефиције за запослене (наставак)
б) Обавезе по основу отпремнина и јубиларних награда (наставак)
Друштво је у финансијским извештајима за 2012. годину исказало садашњу вредност обавеза по
основу очекиваних накнада запосленима за пензију и јубиларне награде на основу процене
извршене од стране независног актуара. Претпоставке које је у обрачуну користио актуар су
дисконтна стопа од 7.11% и очекивани раст зарада 4% годишње. Процену садашње вредности
обавеза по основу очекиваних накнада запосленима Друштво утврђује сваке треће године.
в) Накнаде за краткорочна плаћена одсуства
Плаћена одсуства (годишњи одмори) могу се преносити и користити у наредним периодима,
уколико у текућем периоду нису искоришћена у потпуности. Трошкови плаћених одсуства се
признају у износу за који се очекује да ће бити исплаћен као резултат неискоришћених
кумулираних права на дан биланса стања. Према мишљењу руководства Друштва, садашња
вредност обавеза по основу накнада за краткорочна плаћена одсуства није материјално значајна
за финансијске извештаје посматране у целини и због тога у овим финансијским извештајима
нису извршена резервисања по овом основу.
У случају некумулираних трошкова плаћених одсустава, обавеза или трошак се не признају до
времена одсуства. Привредно друштво обрачунава накнаде за краткорочна плаћена одсуства
запослених у складу са МРС 19 “Накнаде запосленима”.
3.13.
Обелодањивање односа са повезаним правним лицима
За сврхе ових финансијских извештаја, правна лица се третирају као повезана уколико једно
правно лице има могућност контролисања другог правног лица или врши значајан утицај на
финансијске и пословне одлуке другог лица у складу са одредбама МРС 24: „Обелодањивање
односа са повезаним правним лицима“.
Повезаним правним лицима у смислу напред наведеног стандарда, Друштво сматра сва предузећа
која улазе у састав Victoria Grou, његова повезана правна лица као и правна лица у којима има
учешће у капиталу.
Друштво пружа услуге повезаним лицима и истовремено је корисних њихових услуга. Односи
између Друштва и повезаних лица регулисани су на уговорној основи.
Повезана лица могу улазити у трансакције које неповезана лица можда не би вршила и
трансакције са повезаним лицима могу се обављати под другачијим условима и другачијим
износима у односу на исте трансакције са неповезаним правним лицима.
Трошкови корпоративних услуга представљају извршене услуге корпоративног сервиса од стране
матичног Друштва. Накнада за услуге корпоративног сервиса се утврђује у висини пословних
расхода матичног Друштва, умањено за расходе резервисања, а увећаних за 5% марже.
Наведена маржа је одређена у складу са корпоративном анализом приказаном у студији о
трансферним ценама. Принцип расподела трошкова матичног Друштва се утврђује директном
или индиректном алокацијом трошкова, односно приписивањем трошкова на конкретне услуге.
Индиректна алокација трошкова се врши сходно висини учешћа прихода примаоца услуге у
приходима Групе кориговано за износ пословних прихода повезаних правних лица која нису
регистрована у Републици Србији
3.14.
Финансијски лизинг
Лизинг се класификује као финансијски лизинг у свим случајевима када се лизингом, на
корисника лизинга, преносе у највећој мери сви ризици и користи који произлазе из власништва
над средствима. Сваки други лизинг се класификује као оперативни лизинг.
Предузеће као давалац лизинга
Приход по основу оперативног лизинга (приход од ренти) признаје се применом линеарне методе
током периода трајања лизинга. Индиректни трошкови настали у преговорима и уговарањем
оперативног лизинга додају се књиговодственом износу изнајмљеног средства и признају се на
пропорционалној основи током периода трајања лизинга.
15
VICTORIAOIL А.Д., ШИД
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
На дан 31. децембра 2012. године
3.
ПРEГЛEД ЗНАЧАЈНИЈИХ РАЧУНOВOДСТВEНИХ ПOЛИТИКА (наставак)
3.14.
Лизинг (наставак)
Предузеће као корисник лизинга
Средства која се држе по уговорима о финансијском лизингу се првобитно признају ка средства
Привредног друштва по садашњој вредности минималних рата лизинга утврђених на почетку
периода лизинга. Одговарајућа обавеза према даваоцу лизинга се укључује у биланс стања као
обавеза по финансијском лизингу.
Плаћање рата лизинга се распоређује између финансијских трошкова и смањења обавеза по
основу обавеза лизинга са циљем постизања константне стопе учешћа у не измиреном износу
обавезе. Финансијски расходи се признају одмах у билансу успеха, осим ако се директно могу
приписати средствима која се оспособљавају за употребу, у којем се случају капитализују у
складу са општом политиком Привредног друштва о трошковима позајмљивања (напомена 3.2.).
Рате по основу оперативног лизинга се признају као трошак на линеарној основи за време
трајања лизинга, осим када постоји нека друга систематска основа која боље одсликава
временски шаблон трошења економских користи од изнајмљеног средства.
У случају када се одобравају лизинг олакшице, оне улазе у састав оперативног лизинга и признају
се као обавеза. Укупна корист од олакшица признаје се као смањење трошкова изнајмљивања на
линеарној основи, осим када постоји нека друга систематска основа која боље одсликава
временску структуру трошења економских користи од изнајмљеног средства.
4.
ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПРОЦЕНА
Презентација финансијских извештаја захтева од руководства Привредног друштва коришћење
најбољих могућих процена и разложних претпоставки, које имају ефекта на приказане вредности
средстава и обавеза као и на обелодањивање потенцијалних потраживања и обавеза на дан
састављања финансијских извештаја, као и прихода и расхода у току извештајног периода. Ове
процене и претпоставке су засноване на информацијама расположивим на дан састављања
финансијских извештаја. Стварни износи се могу разликовати од процењених.
У наставку су приказане кључне претпоставке везане за будућност и остали извори
процењивања, неизвесности на датум биланса стања које представљају значајан ризик за
материјалне корекције износа позиција биланса стања у следећој финансијској години
4.1..
Амортизација и стопе амортизације
Обрачун амортизације и стопе амортизације су засноване на пројектованом корисном веку
употребе некретнина, постројења и опреме и нематеријалних улагања. Једном годишње
Привредно друштво процењује преостали век употребе наведених средстава на основу тренутних
предвиђања.
4.2.
Исправка вредности потраживања
Друштво врши обезвређење сумњивих потраживања од купаца и других дужника на основу
процењених губитака који настају, ако дужници нису у могућности да изврше плаћања. У процени
одговарајућег износа губитка од обезвређења за сумњива потраживања, Друштво се ослања на
старост потраживања, раније искуство са отписом, бонитет купаца и променама у условима
плаћања. Ово захтева процене везане за будуће понашање купаца и тиме изазване будуће
наплате. Међутим, значајан део потраживања Друштва се односи на потраживања од зависних
правних лица код којих је, на основу процена и досадашњих искустава, укупна садашња вредност
потраживања наплатива.
4.3.
Одложена пореска средства
Одложена пореска средства призната су на све неискоришћене пореске кредите по основу
улагања у некретнине и опрему до мере до које је извесно да је ниво очекиваних будућих
опорезивих добитака довољан да се неискоришћени порески кредити могу искористити. Значајна
процена од стране руководства Друштва је неопходна да би се утврдио износ одложених
пореских средстава која се могу признати, на основу периода настанка и висине будућих
опорезивих добитака и стратегије планирања пореске политике.
16
VICTORIAOIL А.Д., ШИД
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
На дан 31. децембра 2012. године
4.
ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПРОЦЕНА (наставак)
4.4.
Фер вредност
Пословна политика Друштва је да обелодани информације о правичној вредности активе и
пасиве за коју постоје званичне тржишне информације и када се правична вредност значајно
разликује од књиговодствене вредности. У Републици Србији не постоји довољно тржишног
искуства, као ни стабилности и ликвидности код куповине и продаје потраживања и остале
финансијске активе и пасиве, пошто званичне тржишне информације нису у сваком тренутку
расположиве. Стога, правичну вредност није могуће поуздано утврдити у одсуству активног
тржишта. Руководство Друштва врши процену ризика и, у случајевима када се оцени да вредност
по којој се имовина води у пословним књигама неће бити реализована, врши исправку вредности.
По мишљењу руководства Друштва, износи у овим финансијским извештајима одражавају
вредност која је, у датим околностима, најверодостојнија и најкориснија за потребе извештавања.
5.
ПРИХOДИ OД ПРOДАЈE
Приходи од продаје робе на домаћем тржишту:
- повезана правна лица
- остала правна лица
Приходи од продаје робе на иностраном тржишту
Приходи од продаје производа и услуга:
- повезана правна лица
- остала правна лица
Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту
6.
ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ
Приходи од субвенција
Приходи од продаје секундарних сировина
7.
ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА
Трошкови материјала за израду
Трошкови горива и енергије
Трошкови осталог материјала
У хиљадама динара
За годину која се завршава
31. децембра
2012.
2011.
442,220
240,927
-
68,358
967,606
22,671
1,670,266
5,371,642
9,247,778
1,884,472
3,882,022
7,745,020
16,972,833
14,570,149
У хиљадама динара
За годину која се завршава
31. децембра
2012.
2011.
62,248
136,614
20,793
62,248
157,407
У хиљадама динара
За годину која се завршава
31. децембра
2012.
2011.
14,533,215
152,389
334,720
11,956,997
109,312
121,872
15,020,324
12,188,181
17
VICTORIAOIL А.Д., ШИД
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
На дан 31. децембра 2012. године
8.
ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ
У хиљадама динара
За годину која се завршава
31. децембра
2012.
2011.
Трошкови зарада и накнада зарада (бруто)
Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада
на терет послодавца
Трошкови накнада по уговорима
Остали лични расходи и накнаде
9.
ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА
Трошкови амортизације
Трошкови резервисања за бенефиције запослених
10.
OСТАЛИ ПOСЛOВНИ РАСХOДИ
Трошкови транспортних услуга
Трошкови услуга одржавања
Трошкови закупнина
Трошкови рекламе и пропаганде
Трошкови осталих производних услуга
Трошкови непроизводних услуга
Трошкови репрезентације
Трошкови премија осигурања
Трошкови платног промета
Трошкови чланарина
Трошкови индиректних пореза и доприноса
Трошкови извоза
Трошкови контроле квалитета
Трошкови корпоративних услуга
Остали нематеријални трошкови
229,426
182,712
67,196
12,697
16,179
32,218
11,680
10,858
325,498
237,468
У хиљадама динара
За годину која се завршава
31. децембра
2012.
2011.
262,774
6,086
274,366
8,354
268,860
282,720
У хиљадама динара
За годину која се завршава
31. децембра
2012.
2011.
134,908
66,425
16,099
25,551
2,271
30,255
8,834
21,754
21,903
2,337
23,567
2,795
14,318
156,053
46,381
143,389
52,166
31,018
6,031
3,804
2,170
8,287
22,324
11,851
941
18,568
1,915
17,994
130,434
20,000
573,451
470,892
Трошкови корпоративних услуга исказани у пословној 2012. години у износу од 156,053 хиљада
динара у целости се односе на трошкове сходно уговору закљученим са Victoria Group а.д., Нови
Сад. Наведеним Уговором прецизиране су услуге корпоративног сервиса као и рокови за
фактурисање и плаћање истих. Уговор је закључен на период од дванаест месеци.
18
VICTORIAOIL А.Д., ШИД
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
На дан 31. децембра 2012. године
11.
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ
Финансијски приходи из односа са матичним и повезаним
правним лицима
Приходи од камата
Позитивне курсне разлике
Приходи по основу ефеката валутне клаузуле
Остали финансијски приходи
12.
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ
Финансијски расходи из односа са осталим
повезаним правним лицима
Расходи камата
Негативне курсне разлике
Остали финансијски расходи
13.
ОСТАЛИ ПРИХОДИ
Добици од продаје учешћа и дугорочних хартија од вредности
Наплаћена отписана потраживања
Приходи од укидања резервисања
Приходи од усклађивања вредности залиха
Вишак
Остали непоменути приходи
14.
ОСТАЛИ РАСХОДИ
Губици по основу расходовања и продаје основних средстава
и нематеријалних улагања
Мањкови
Обезвређење дугорочних финансијских пласмана и других ХОВ
расположивих за продају
Расходи по основу директног отписа потраживања
Обезвређене основних средстава по основу процене
Расходи по основу расходовања и продаје материјала
Обезвређење потраживања и краткорочних
финансијских пласмана
Остали расходи
У хиљадама динара
За годину која се завршава
31. децембра
2012.
2011.
133,619
12,187
372,400
2,206
12,664
72,367
4,311
695,802
1,552
9,465
533,076
783,497
У хиљадама динара
За годину која се завршава
31. децембра
2012.
2011.
11,124
189,959
684,896
2,660
1,872
261,944
574,555
4,056
888,639
842,427
У хиљадама динара
За годину која се завршава
31. децембра
2012.
2011.
3,386
137
11,681
8,048
24,236
748
224
1,630
3,342
47,488
5,944
У хиљадама динара
За годину која се завршава
31. децембра
2012.
2011.
2,718
51,287
-
482
13,565
13,362
22,867
54,149
315
132
4,930
458
104,728
59,537
19
VICTORIAOIL А.Д., ШИД
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
На дан 31. децембра 2012. године
15.
ПОРЕЗ НА ДОБИТАК
а) Компоненте пореза на добитак
Порески расход периода
Одложени порески расходи периода
У хиљадама динара
За годину која се завршава
31. децембра
2012.
2011.
(19,846)
(4,465)
(57,440)
(8,718)
(24,311)
(66,158)
б) Усаглашавање износа пореза на добитак из биланса успеха и производа резултата
пословања пре опорезивања и прописане пореске стопе
У хиљадама динара
2012.
2011.
Добитак пре опорезивања
Порески ефекти расхода који се не признају у пореском билансу
Укупан износ амортизације у
финансијским извештајима
Укупан износ амортизације обрачунат за
пореске сврхе
Опорезиви добитак
Пореска основица
Порез по стопи од 10%
Умањење обрачунатог пореза по основу улагања у основна
средства
Ослобођење по основу СУ обрасца
Порески расход периода
1,793,702
1,207,802
67,698
-
262,774
274,366
(360,019)
1,764,155
(333,367)
1,148,801
1,764,155
176,416
1,148,801
114,880
(88,208)
(68,362)
(57,440)
-
19,846
57,440
в) Кретање на одложеним пореским обавезама
У хиљадама динара
2012.
2011.
16.
Стање на почетку године
Пренос са ревалоризационих резерви
Повећање одложених пореских обавеза
(155,913)
(457,545)
(4,465)
(147,194)
(8,719)
Стање на крају године
(617,923)
(155,913)
ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ
Нето добитак
Просечан пондерисани број акција
Основна зарада по акцији
У хиљадама динара
Година која се завршава
31. децембра
2012.
2011.
1,769,391
686,279
1,141,643
686,279
2.58
1.66
20
VICTORIAOIL А.Д., ШИД
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
На дан 31. децембра 2012. године
17.
НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА
Набавна вредност
Стање 1. јануара 2011. године
Набавке у току године
Активирања
Стање 31. децембра 2011
године
Набавна вредност
Стање 1. јануара 2012. године
Набавке у току године
Активирања
Ефекти процене вредности (нето)
Продаја и расходовање
Стање 31. децембра 2012.
године
Исправка вредности
Стање 1. јануара 2011. године
Амортизација
Стање 31. децембра 2011.
године
Исправка вредности
Стање 1. јануара 2012. године
Амортизација
Ефекат процене вредности
Продаја и расходовање
Остала повећања
Стање 31. децембра 2012.
године
31. децембра 2011. године
31. децембра 2012. године
Земљиште
Грађевински
објекти
Опрема
41,364
-
2,249,248
2,842
31,562
4,144,320
15,889
84,041
41,364
2,283,652
41,364
6,223
158,690
-
Дати аванси
и основна
средства у
припреми
У хиљадама динара
Укупно
Нематеријална
улагања
52,652
1,082,132
(115,603)
6,487,584
1,100,863
-
260,474
25
-
4,244,250
1,019,181
7,588,447
260,499
2,283,652
652,285
405,684
(2,287)
4,244,250
443,862
(160,703)
(20,372)
1,019,181
895,196
(1,102,370)
-
7,588,447
895,196
403,671
(22,659)
260,499
-
206,277
3,339,334
4,507,037
812,007
8,864,655
260,499
-
819,886
37,666
997,180
187,014
-
1,817,066
224,680
167,581
49,686
-
857,552
1,184,194
-
2,041,746
217,267
-
857,552
39,911
(897,463)
-
1,184,194
193,480
(1,361,372)
(16,302)
-
2,041,746
233,391
(2,258,835)
(16,302)
42,363
217,267
29,383
-
42,363
-
-
-
42,363
42,363
246,650
41,364
206,277
1,426,100
3,339,334
3,060,056
4,507,037
1,019,181
769,644
5,546,701
8,822,292
43,232
13,849
Друштво је, ради свођења вредности основних средстава на њихову фер вредност, ангажовало
независног проценитеља који је, са стањем на дан 31. децембар 2012. године, извршио процену
вредности некретнина, постројења и опреме коришћењем тржишне методе процене упоређивањем продајних цена и методе амортизованих вредности замене. Укупни нето ефекти
процене вредности некретнина, постројења и опреме евидентирани су у нето износу од
2,662,506 хиљада динара од чега се на позитивне ефекте процене у корист ревалоризационих
резерви односи 2,675,869 хиљадa динара, а на негативне ефекте процене на терет биланса
успеха односи 13,363 хиљадe динара. Након књижења процене вредности основних средстава
Друштво је признало одложене пореске обавезе у износу од 457,545 хиљадa динара.
Грађевински објекти садашње вредности на дан 31. децембра 2012. године у износу од 3,339,334
хиљаде динара су под хипотеком.
Опрема садашње вредности на дан 31. децембра 2012. године у износу од 4,507,037 хиљада
динара је под залогом.
21
VICTORIAOIL А.Д., ШИД
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
На дан 31. децембра 2012. године
18.
ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ
Учешћa у капиталу:
- Зависних правних лица:
- Victoria biоdizel д.о.о., Шид (100%)
- Повезаних правних лица:
- Лала Станковић а.д., Богатић (8.37%)
- Осталих правних лица
Дугорочни зајам за решавање стамбених потреба
У хиљадама динара
31. децембар
31. децембар
2012.
2011.
41
41
41
41
-
11,447
46
46
3,828
2,400
3,915
13,934
У току 2012. године Друштво је извршило продају 50,000 акција предузећа Лала Станковић a.д.
Богатић по цени од 221 динара по акцији, матичном друштву Victoria Group a.д. Београд. Укупна
вредност продатих акција је износила 10,956 хиљада динара чиме је Друштво остварило губитак
од продаје у износу од 482 хиљаде динара.
19.
ЗАЛИХЕ
Материјал
Резервни делови
Алат и инвентар
Резервни делови
Недовршена производња
Готови производи
Роба у промету на велико
Дати аванси
Исправка вредности
- алат и инвентар
У хиљадама динара
31. децембар
31. децембар
2012.
2011.
2,073,598
77,600
25,543
35,165
2,239,718
493,259
26,711
125,094
(23,645)
5,073,043
20.
ПОТРАЖИВАЊА
Потраживања од купаца:
- повезана правна лица
- у земљи
- у иностранству
Потраживања за камату
Друга потраживања
Исправка вредности потраживања од купаца
1,666,638
36,070
19,765
751,018
3,388
281,768
(17,205)
2,741,442
У хиљадама динара
31. децембар
31. децембар
2012.
2011.
269,975
530,588
645,099
133,619
2,231
1,581,512
(30,749)
1,550,763
242,255
674,631
711,510
72,367
523
1,701,286
(17,320)
1,683,966
22
VICTORIAOIL А.Д., ШИД
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
На дан 31. децембра 2012. године
21.
КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ
У хиљадама динара
31. децембар
31. децембар
2012.
2011.
Краткорочни финансијски пласмани
- повезана правна лица
- остала правна лица у земљи
Хартије од вредности којима се тргује
22.
ГOТOВИНСКИ EКВИВАЛEНТИ И ГOТOВИНА
947,919
6,000
10,712
14,255
964,631
У хиљадама динара
31. децембар
31. децембар
2012.
2011.
Текући рачуни
Благајна
Девизни рачуни
Девизна благајна
Остала новчана средства (депозити до 3 месеца)
23.
3,801
10,454
20,214
18
8,982
69
168,492
146,667
9
324,327
11
-
197,775
471,014
ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА
У хиљадама динара
31. децембар
31. децембар
2012.
2011.
Потраживања за више плаћени
порез на додату вредност
Разграничени порез на додату вредност
Активна временска разграничења – унапред плаћено
осигурање
Остала активна временска разграничења
24.
26,550
6,136
35,694
17,714
35,144
-
7,814
1,036
67,830
62,258
АКЦИЈСКИ КАПИТАЛ
Акцијски капитал на дан 31. децембра 2012. године износи 686,279 хиљада динара (31.
децембар 2011. године - 835,293 хиљаде динара).
Акцијски капитал Друштва се састоји од 686,279 акција номиналне вредности 1,000 динара.
На дан 31. децембар 2012. године Друштво је извршило усаглашавање капитала у књигама са
капиталом уписаним код Агенције за привредне регистре и код Централног регистра за хартије од
вредности. У циљу усаглашавања акцијског капитала са уписаним капиталом разлика у износу од
149,015 хиљада динара је пренета на остали капитал.
Власничка структура акцијског капитала Друштва на дан 31. децембра 2012. и 2011. године је
приказана у наредној табели:
31. дeцeмбар
2012.
У хиљадама
%
динара
учeшћа
Victoria Group д.o.o., Нови Сад
31. дeцeмбар
2011.
У хиљадама
%
динара
учeшћа
686,279
100.00
835,293
100.00
686,279
100.00
835,293
100.00
23
VICTORIAOIL А.Д., ШИД
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
На дан 31. децембра 2012. године
25.
ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА
Структура дугорочних резервисања је приказана како следи:
У хиљадама динара
31. децембар
31. децембар
2012.
2011.
Резервисања за отпремнине
17,433
12,940
17,433
12,940
Дугорочна резервисања за бенефиције запослених исказана, на дан 31. децембар 2012. године у
износу од 17,433 хиљаде динара се односе на резервисања за отпремнине запослених на основу
обрачуна извршеног у складу са захтевима МРС 19 "Бенефиције запослених". Наведени износ
обухвата резервисања по основу отпремнина и јубиларних награда у складу са колективним
уговором уз претпоставке да ће вредност зарада расти по стопи од 6.20% уз дисконтни фактор од
7.11% годишње.
Кретања на дугорочним резервисањима у току 2012. и 2011. године су приказана у наредној
табели:
У хиљадама динара
2012.
2011.
26.
Стање 1. јануара
Резервисања за отпремнине
Исплате по основу резервисаних отпремнина
12,940
6,086
(1,593)
6,216
8,354
(1,630)
Стање 31. децембра
17,433
12,940
ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ
Валута
Дугорочни кредити у иностранству
Дугорочни кредити у земљи
Део дугорочних кредита који доспева до
једне године
Износ у
валути
У хиљадама динара
31. децембар 31. децембар
2011.
2010.
2,262,271
2,576,875
4,839,146
(1,909,007)
2,930,139
2,683,249
1,592,867
4,276,116
(906,368)
3,369,748
Обавезе по основу дугорочног кредита, према банкама у иностранству, исказане на дан 31.
децембар 2012. године у износу од 2,262,271 хиљада динара (укључујући текуће доспеће у износу
од 773,417 хиљада динара), у целости се односе на обавезе деноминиране у страној валути
(ЕУР), одобрене уз каматну стопу у распону од тромесечни ЕУРИБОР+3.23 до 3.4%.
Обавезе по основу дугорочног кредита, према банкама у земљи, исказане на дан 31. децембар
2012. године у износу од 2,576,875 хиљада динара (укључујући текуће доспеће у износу од
1,135,590 хиљада динара), се највећим делом у износу од 2,176,875 хиљада динара односе на
обавезе са валутном клаузулом одобрене уз каматну стопу у распону од тромесечни
ЕУРИБОР+3.29% до 3.4% док се преостали износ од 400,000 хиљада динара односи на обавезу
по основу дугорочног кредита одобреног у динарима уз каматну стопу у висини референтне
каматна стопе Народне Банке Србије +1.5%.
Друштво на име обезбеђења потраживања банака гарантује заложним правом извршном
вансудском хипотеком на непокретностима у износу од 3,339,334 хиљаде динара, залога над
покретним стварима у износу од 4,507,037 хиљада динара, као и 30 бланко соло менице и
овлашћења којима се овлашћује банка да може издати налог за наплату доспелих неизмирених
потрживања. Поред наведеног, по наведеним обавезама за кредите као солидарни дужник и
јемац уписани су Victoria Group а.д., Нови Сад, Сојапротеин а.д., Бечеј и Victoria Logistic д.o.o.,
Нови Сад.
24
VICTORIAOIL А.Д., ШИД
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
На дан 31. децембра 2012. године
26.
ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ (наставак)
Доспеће дугорочних кредита је приказано у следећој табели:
- дo 1 године
- од 1 do 2 године
- од 2 do 3 године
- од 3 do 4 године
- од 4 do 5 година
27.
КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ
Текућа доспећа дугорочних кредита
Обавезе по основу краткорочних кредита
Текућа доспећа осталих дугорочних обавеза
28.
ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА
Примљени аванси
Обавезе према добављачима:
- повезана правна лица
- остала правна лица у земљи
- остала правна лица у иностранству
29.
ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
Нето зараде и накнаде зарада
Порези и доприноси на зараде
Камате и трошкови финансирања
Остале обавезе
У хиљадама динара
31. децембар
31. децембар
2012.
2011.
1,909,007
1,607,758
1,157,000
165,382
-
906,368
1,173,816
1,154,320
884,286
157,326
4,839,147
4,276,116
У хиљадама динара
31. децембар
31. децембар
2012.
2011.
1,909,007
454,873
-
906,368
808,076
1,219
2,363,880
1,715,663
У хиљадама динара
31. децембар
31. децембар
2012.
2011.
120,771
35,344
3,838,661
302,372
200,712
3,413,486
205,667
77,833
4,462,516
3,732,330
У хиљадама динара
31. децембар
31. децембар
2012.
2011.
3,095
2,108
2,822
63
1,312
-
8,088
1,312
25
VICTORIAOIL А.Д., ШИД
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
На дан 31. децембра 2012. године
30.
ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И ОСТАЛИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА И
ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА
У хиљадама динара
31. децембар
31. децембар
2012.
2011.
Обавезе за порез на додату вредност
Остале обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине
Раграничене обавезе за ПДВ
Остала пасивна временска разграничења
31.
ВАНБИЛАНСНА АКТИВА/ПАСИВА
Средства других лица
- повезана правна лица
- остали
Дате гаранције и јемства повезаним правним лицима
2,539
4,402
2,533
10,900
2,161
20,374
2,161
У хиљадама динара
31. децембар
31. децембар
2012.
2011.
721,130
993,678
1,714,808
24,360,760
542,885
1,040,263
1,583,148
22,998,333
26,075,568
24,581,481
Дате гаранције и јемства повезаним правним лицима су деноминоване у станој валути ЕУР.
32.
ОДНОСИ СА ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА
Пoтраживања и oбавeзe и приходи и расходи настали су из трансакција са следећим повезаним
правним лицима:
Биланс стања
Средства
Залихе набављене од повезаних лица
Потраживања од купаца
- Ветеринарски завод а.д., Суботица
- Мачванка д.о.о., Шабац
- Victoria logistic д.о.о., Нови Сад
Потраживања за камату
- Victoria Group а.д., Нови Сад
Краткорочни финансијски пласмани
- Victoria Group а.д., Нови Сад
Укупно средства
У хиљадама динара
31. дeцeмбар
31. дeцeмбар
2012.
2011.
1,942,328
1,441,480
208,158
50,598
11,219
269,975
102,974
129,600
9,681
242,255
133,619
72,367
3,801
947,919
2,349,723
2,704,021
26
VICTORIAOIL А.Д., ШИД
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
На дан 31. децембра 2012. године
32.
ОДНОСИ СА ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА (наставак)
Биланс стања
У хиљадама динара
31. дeцeмбар
31. дeцeмбар
2012.
2011.
Обавезе
Добављачи
- Victoria Group а.д., Нови Сад
- Victoria logistic д.о.о., Нови Сад
- Сојапротеин а.д., Бечеј
- Victoria Starch д.о.о., Зрењанин
- СП Лабораторија а.д., Бечеј
- Ветеринарски завод а.д., Суботица
- Лука Бачка Паланка а.д., Бачка Паланка
48,951
3,131,110
633,656
22,226
2,470
48
200
3,838,661
41,229
3,162,121
209,449
329
358
3,413,486
Укупно обавезе
3,838,661
3,413,486
Обавезе, нето
(1,488,938)
Биланс успеха
Приходи
Приходи од продаје робе
- Ветеринарски завод а.д., Суботица
- Сојапротеин а.д., Бечеј
- Victoria logistic д.о.о., Нови Сад
Приходи од продаје производа и услуга
- Victoria Group а.д., Нови Сад
- Ветеринарски завод а.д., Суботица
- Сојапротеин а.д., Бечеј
- Фертил д.о.о., Бачка Паланка
- Victoria logistic д.о.о., Нови Сад
Финансијски приходи
- Victoria Group а.д., Нови Сад
Остали приходи
- Victoria logistic д.о.о., Нови Сад
- Victoria Group а.д., Нови Сад
Укупно приходи
(709,465)
У хиљадама динара
2012.
2011.
13,852
428,368
442,220
32,026
36,332
68,358
215
162,617
299,342
17,984
1,190,108
1,670,266
395
112,847
1,145,073
6,786
619,371
1,884,472
133,619
72,367
28,926
13,073
41,999
426
426
2,288,104
2,025,623
27
VICTORIAOIL А.Д., ШИД
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
На дан 31. децембра 2012. године
32.
ОДНОСИ СА ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА (наставак)
Биланс успеха
Расходи
Набавна вредност продате робе
- Сојапротеин а.д., Бечеј
- Ветеринарски завод а.д., Суботица
- Victoria logistic д.о.о., Нови Сад
Трошкови материјала за израду
- Сојапротеин а.д., Бечеј
- Victoria logistic д.о.о., Нови Сад
Остали пословни расходи
- Victoria Group а.д., Нови Сад
- Victoria logistic д.о.о., Нови Сад
- Сојапротеин а.д., Бечеј
- СП Лабораторија а.д., Бечеј
- Victoria Starch д.о.о., Зрењанин
- Ветеринарски завод а.д., Суботица
Остали расходи
- Victoria logistic д.о.о., Нови Сад
- Сојапротеин а.д., Бечеј
Укупно расходи
Расходи нето
У хиљадама динара
2012.
2011.
(386,250)
(12,045)
(1,449)
(399,744)
(26,384)
(30,083)
(56,467)
(10,013,632)
(10,013,632)
(422,832)
(5,379,956)
(5,802,788)
(157,704)
(23,496)
(316)
(1,859)
(496)
(183,871)
(104,767)
(46,580)
(1,845)
(1,279)
(279)
(154,750)
(233)
(13)
(246)
(31,823)
(279)
(32,102)
(10,597,493)
(6,046,107)
(8,309,389)
(4,020,484)
Примања Руководства
Током 2012. године, Предузеће је исплатило зараде кључном руководству које укључује 8 чланова
у бруто износу од 20,875 хиљаде динара (у 2011. години – 13.905 хиљада динара).
33.
ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ
Управљање ризиком капитала
Не постоји формални оквир за управљање ризиком капитала Друштва. Руководство Друштва
разматра ризик капитала путем ублажавања ризика и уверења да ће Друштво бити у могућности
да одржи принцип сталности пословања, уз истовремено повећање добити власника, путем
оптимизације дуга, односно обавеза и капитала.
Лица која контролишу финансије на нивоу Друштва врше преглед структуре капитала на
годишњем нивоу. У склопу тог прегледа руководство Друштва разматра цену капитала и ризике
повезане са врстом капитала.
28
VICTORIAOIL А.Д., ШИД
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
На дан 31. децембра 2012. године
33.
ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ (наставак)
Показатељи задужености Друштва са стањем на крају године су следећи:
У хиљадама динара
31. децембар
31. децембар
2012.
2011.
Задуженост а)
Готовински еквиваленти и готовина
5,294,019
197,775
5,085,411
471,014
Нето задуженост
5,096,244
4,614,397
Капитал б)
5,356,176
2,513,488
0.95
1.84
Рацио (однос) нето задужености према капиталу
a)
Нето задуженост se односи на обавезе по основу кредита
б)
Капитал укључује акцијски капитал, остали капитал,емисиону премију, резерве и
нераспоређену добит
Значајне рачуноводствене политике у вези са финансијским инструментима
Значајне рачуноводствене политике, као и критеријуми за признавање прихода и расхода за све
врсте финансијских средстава и обавеза обелодањене су у оквиру напомене 3. уз финансијске
извештаје – Преглед значајних рачуноводствених политика.
Категорије финансијских инструмената
Финансијска средства
Остали дугорочни финансијски пласмани
Потраживања од купаца
Краткорочни финансијски пласмани
Готовински еквиваленти и готовина
Финансијске обавезе
Дугорочни кредити
Краткорочне финансијске обавезе
Обавезе према добављачима
Остале обавезе
У хиљадама динара
31. децембар
31. децембар
2012.
2011.
3,828
1,549,356
14,255
197,775
2,400
1,683,685
964,631
471,014
1,765,214
3,121,730
2,930,139
2,363,880
4,341,745
2,822
3,369,748
1,715,663
3,696,996
1,312
9,638,586
8,783,719
Финансијски ризици
Циљеви управљања финансијским ризицима
Финансијски ризици укључују тржишни ризик (девизни и каматни), кредитни ризик и ризик
ликвидности. Финансијски ризици се сагледавају на временској основи и превасходно се
избегавају умањењем изложености Друштва овим ризицима. Друштво не користи посебне
финансијске инструменте да би избегло утицај финансијских ризика на пословање због тога што
такви финансијски инструменти нису у широкој употреби, нити постоји организовано тржиште тих
инструмената у Републици Србији.
Тржишни ризик
У свом пословању Друштво је изложено финансијским ризицима и у том склопу изложено је
тржишном ризику који се јавља као девизни ризик и ризик од промене каматних стопа.
29
VICTORIAOIL А.Д., ШИД
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
На дан 31. децембра 2012. године
33.
ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ (наставак)
Тржишни ризик
Девизни ризик
Друштво је изложено девизном ризику преко готовинских еквивалената и готовине, потраживања
од купаца, дугорочних кредита, краткорочних финансијских обавеза и обавеза према
добављачима, деноминованих у страној валути. Друштво не користи посебне финансијске
инструменте за заштиту од девизног ризика, односно ризика промене курсева страних валута
обзиром да ти инструменти нису у широј употреби у Републици Србији.
Књиговодствена вредност монетарних средстава и монетарних обавеза исказаних у страној
валути на датум биланса стања је следећа:
Монетарна средства
31. децембар
2012.
2011.
ЕУР
772,862
1,310,525
У хиљадама динара
Монетарне обавезе
31. децембар
2012.
2011.
5,100,776
5,163,337
Друштво је осетљиво на промене девизног курса евра (ЕУР). При интерном приказивању
девизног ризика користи се стопа осeтљивости од 10% слабљења или јачања курса динара у
односу на наведене стране валуте. Уз претпоставку да су исказана монетарна средства и
монетарне обавезе у страним валутама (која су прерачунате у динаре на крају текуће и претходне
године) основа за квантификацију ефеката, односно утицаја осетљивости промене курса динара у
односу на ЕУР, у следећој табели приказан је утицај промене курсева ЕУР за + (-) 10% на
финансијске извештаје за 2012. и 2011. годину.
У хиљадама динара
31. децембар
31. децембар
2012.
2011.
ЕУР валута
(432,791)
(385,281)
Резултат текућег периода
(432,791)
(385,281)
Ризик од промене каматних стопа
Друштво је изложено ризику од промене каматних стопа на средства и обавезе код којих је
уговорена варијабилна каматна стопа. Овај ризик зависи од финансијског тржишта, а Друштво
нема на располагању инструменте којима би ублажило утицај ризика од промене каматних стопа.
30
VICTORIAOIL А.Д., ШИД
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
На дан 31. децембра 2012. године
33.
ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ (наставак)
Тржишни ризик (наставак)
Ризик од промене каматних стопа (наставак)
Књиговодствена вредност финансијских средстава и финансијских обавеза на крају текуће и
претходне године, груписана према степену ризика од промене камата, дата је на следећем
прегледу:
У хиљадама динара
31. децембар
31. децембар
2012.
2011.
Финансијска средства
Некаматоносна
Дугорочни финансијски пласмани
3,828
2,400
Потраживања од купаца
1,549,356
1,683,685
Краткорочни финансијски пласмани
10,454
16,712
Готовински еквиваленти и готовина
197,775
471,014
1,761,413
2,173,811
Фиксна каматна стопа
Краткорочни финансијски пласмани
3,801
947,919
Финансијске обавезе
Некаматоносне
Обавезе према добављачима
Остале обавезе
Варијабилна каматна стопа
Дугорочни кредити
Краткорочне финансијске обавезе
1,765,214
3,121,730
4,341,745
2,822
4,344,567
3,696,996
1,312
3,698,308
2,930,139
2,363,880
5,294,019
3,369,748
1,715,663
5,085,411
9,638,586
8,783,719
За средства и обавезе са варијабилном каматном стопом, анализа је састављена под
претпоставком да је преостали износ средстава и обавеза био непромењен у току целе године.
Повећање или смањење за 1 процентни поен представља процену реално могуће промене у
каматним стопама од стране руководства Друштва, под претпоставком да су све остале
варијабле непромењене. Са овом претпоставком, у билансу успеха Друштва за 2012. годину
повећали би се или смањили финансијски расходи по основу камата и смањио би се или повећао
добитак у билансу успеха за 2012. годину у износу од 52,940 хиљада динара (у билансу успеха за
2011. годину у износу од 50,854 хиљада динара)
31
VICTORIAOIL А.Д., ШИД
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
На дан 31. децембра 2012. године
33.
ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ (наставак)
Кредитни ризик
Управљање потраживањима од купаца
Друштво је изложено кредитном ризику, који представља ризик да дужници неће бити у
могућности да измире у целости и на време своја дуговања према Друштву. Изложеност Друштва
кредитном ризику ограничена је углавном на потраживања од купаца на дан биланса стања.
Потраживања од купаца састоје се од великог броја потраживања, од којих се већи део односи на
следећа потраживања од купаца:
У хиљадама динара
31. децембар
31. децембар
2012.
2011.
Повезана правна лица
Остали купци
269,975
1,279,381
124,102
1,559,583
1,549,356
1,683,685
Структура потраживања од купаца на дан 31. децембра 2012. године приказана је у табели која
следи:
У хиљадама динара
Бруто
Исправка
Нето
изложеност
вредности
изложеност
Недоспела потраживања од купаца
Доспела, исправљена потраживања
од купаца
Доспела, неисправљена потраживања
од купаца
852,648
30,749
696,708
1,580,105
(30,749)
(30,749)
852,648
696,708
1,549,356
Структура потраживања од купаца на дан 31. децембра 2011. године приказана је у табели која
следи:
У хиљадама динара
Бруто
Исправка
Нето
изложеност
вредности
изложеност
Недоспела потраживања од купаца
Доспела, исправљена потраживања од
купаца
Доспела, неисправљена потраживања
од купаца
909,970
17,320
(17,320)
773,715
1,701,004
-
909,970
773,715
1,683,685
Недоспела потраживања од купаца
Недоспела потраживања од купаца на дан 31. децембра 2012. године у износу од 852,648 хиљада
динара (31. децембра 2011. године – 909,971 хиљада динара) највећим делом се односе на
потраживања од купаца по основу продаје. Ова потраживања доспевају за наплату углавном у
зависности од уговорених рокова за плаћање. Просечно време наплате потраживања у 2012.
години износи 29 дана (у 2011. години - 30 дана).
32
VICTORIAOIL А.Д., ШИД
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
На дан 31. децембра 2012. године
33.
ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ (наставак)
Кредитни ризик (наставак)
Управљање потраживањима од купаца (наставак)
Доспела исправљена потраживања од купаца
Доспела исправљена потраживања од купаца на дан 31. децембра 2012. године износе 30,749
хиљада динара (на дан 31. децембра 2011. године – 17,320 хиљада динара), за која је Друштво
утврдило да је дошло до погоршања њихове кредитне способности и да потраживања у
наведеним износима неће бити наплаћена, односно да ће бити делимично наплаћена. Извршена
је исправка вредности потраживања да би се ова потраживања свела на њихову накнадиву
вредност.
Доспела, неисправљена потраживања од купаца
Друштво није извршило исправку вредности, односно није обезвредило доспела потраживања од
купаца исказана на дан 31. децембра 2012. године у износу од 696,708 хиљада динара (31.
децембра 2011. године – 773,714 хиљада динара) с обзиром да руководство Друштва сматра да
није утврђена промена у кредитној способности купаца, као и да се део ових потраживања односи
на потраживања чија је наплата покривена са одговарајућим инструментима обезбеђења
плаћања. Сходно томе, руководство Друштва сматра да ће садашња вредност ових потраживања
бити наплаћена.
Старосна структура доспелих неисправљених потрживања од купаца приказана је на следећој
табели:
У хиљадама динара
31. децембар
31. децембар
2012.
2011.
Мање од 30 дана
Од 31 – 90 дана
Од 91 – 180 дана
Од 181 – 365 дана
Преко 365 дана
103,883
346,645
205,673
5,555
34,952
336,277
142,425
97,205
2,789
195,019
Укупно
696,708
773,715
Управљање обавезама према добављачима
Обавезе према добављачима на дан 31. децембра 2012. године износе 4,341,745 хиљада динара
(31. децембра 2011. године 3,696,996 хиљада динара). Највећи део ових обавеза односи се на
набавке материјала, робе и услуга. Сагласно политици управљања финансијским ризицима,
Друштво измирује доспеле обавезе према добављачима у уговореним роковима и сходно томе,
добављачи не зарачунавају камату на доспеле обавезе.
Добављачи не зарачунавају затезну камату на доспеле обавезе, при чему Друштво доспеле
обавезе према добављачима, сагласно политици управљања финансијским ризицима, измирује у
уговореном року. Просечно време измирења обавеза према добављачима у 2012. години износи
62 дана (2011. године: 52 дана).
Ризик ликвидности
Коначна одговорност за управљање ризиком ликвидности је на руководству Друштва које је
успоставило одговарајући систем управљања за потребе краткорочног средњорочног и
дугорочног финансирања Друштва, као и управљање ликвидношћу. Друштво управља ризиком
ликвидности одржавајући одговарајуће новчане резерве континуираним праћењем планираног и
стварног новчаног тока, као и одржавањем адекватног односа доспећа финансијских средстава и
обавеза.
33
VICTORIAOIL А.Д., ШИД
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
На дан 31. децембра 2012. године
33.
ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ (наставак)
Ризик ликвидности (наставак)
Табеле ризика ликвидности и кредитног ризика
Следеће табеле приказују детаље преосталих уговорених доспећа финансијских средстава.
Приказани износи засновани су на недисконтованим токовима готовине насталим на основу
финансијских средстава на основу најранијег датума на који ће Друштво бити у могућности да
потраживања наплати.
Доспећа финансијских средстава
Следећа табела приказује структуру доспелости финансијских средстава и финансијских обавеза
са стањем на дан 31. децембра текуће и претходне године. Приказани износи засновани су на
недисконтованим токовима готовине финансијских средстава и финансијских обавеза, уз
претпоставку да ће се финансијска средства наплатити и да ће се финансијске обавезе измирити
према наведеној рочности доспећа.
У хиљадама динара
31. децембар 2012.
Од 3
Мање
месеца до
од месец
1-3
Преко
једне Од 1 до 5
дана
месеца
године
година 5 година
Укупно
Некаматоносна
Фиксна каматна стопа
Некаматоносна
Фиксна каматна стопа
904,937
-
852,648
3,801
-
3,828
-
-
1,761,413
3,801
904,937
856,449
-
3,828
-
1,765,214
Од 3
месеца до
једне Од 1 до 5
године
година
Мање
од месец
дана
1-3
месеца
1,172,119
78,993
982,580
157,989
16,712
710,937
1,251,112
1,140,569
727,649
У хиљадама динара
31. децембар 2011.
Преко
5 година
Укупно
2,400
-
-
2,173,811
947,919
2,400
-
3,121,730
Детаљи доспећа финансијских обавеза
Следеће табеле приказују детаље преосталих уговорених доспећа обавеза Друштва. Приказани
износи засновани су на недисконтованим токовима готовине насталим на основу финансијских
обавеза на основу најранијег датума на који ће Друштво бити обавезно да такве обавезе намири.
У хиљадама динара
31. децембар 2012
1-3
месеца
Од 3
месеца
до једне Од 1 до 5
године
година
Некаматоносна
1,086,142
Варијабилна каматна стопа
- главница
196,990
- камата
7,504
592,441
2,665,984
-
393,980
1,772,910
2,930,139
15,008
67,536
138,215
-
228,263
204,494
408,988
1,840,446
3,068,354
-
5,522,282
1,290,636
1,001,429
4,506,430
3,068,354
-
9,866,849
Мање
од месец
дана
Преко
5 година
Укупно
-
4,344,567
-
5,294,019
34
VICTORIAOIL А.Д., ШИД
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
На дан 31. децембра 2012. године
33.
ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ (наставак)
Ризик ликвидности (наставак)
Табеле ризика ликвидности и кредитног ризика (наставак)
Детаљи доспећа финансијских обавеза (наставак)
Некаматоносна
Варијабилна каматна стопа
- главница
- камата
Од 3
месеца
до једне Од 1 до 5
године
година
Мање
од месец
дана
1-3
месеца
924,249
1,222,148
1,551,911
142,980
3,563
146,543
285,959
7,126
293,085
1,070,792
1,515,233
У хиљадама динара
31. децембар 2012
Преко
5 година
Укупно
-
-
3,698,308
1,285,505
32,065
1,317,570
3,370,967
159,008
3,529,975
-
5,085,411
201,762
5,287,173
2,869,481
3,529,975
-
8,985,481
Фер вредност финансијских инструмената
Следећа табела представља садашњу вредност финансијских средстава и финансијских обавеза
и њихову фер вредност на дан 31. децембра 2012. године и 31. децембра 2011. године.
Финансијска средства
Остали дугорочни
финансијски пласмани
Потраживања од купаца
Краткорочни финансијски
пласмани
Готовина и готовински
еквиваленти
Финансијске обавезе
Дугорочни кредити
Краткорочне финансијске
обавезе
Обавезе према
добављачима
Остале обавезе
34.
31.децембар 2012.
Књиговодствена
Фер
вредност
вредност
У хиљадама динара
31. децембар 2011.
Књиговодствена
Фер
вредност
вредност
3,828
1,549,356
3,828
1,549,356
2,400
1,683,685
2,400
1,683,685
14,255
14,255
964,631
964,631
197,775
197,775
471,014
471,014
1,765,214
1,765,214
3,121,730
3,121,730
2,930,139
2,930,139
3,369,748
3,369,748
2,363,880
2,363,880
1,715,663
1,715,663
4,341,745
2,822
4,341,745
2,822
3,696,996
1,312
3,696,996
1,312
9,638,586
9,638,586
8,783,719
8,783,719
ПОРЕСКИ РИЗИЦИ
Порески закони Републике Србије се често различито тумаче и предмет су честих измена.
Тумачење пореских закона од стране пореских власти у односу на трансакције и активности
Друштва могу се разликовати од тумачења руководства Друштва. Као резултат изнетог,
трансакције могу бити оспорене од стране пореских власти и Друштву може бити одређен
додатни износ пореза казни и камата. Период застарелости пореске обавезе је пет година. То
практично значи да пореске власти имају права да одреде плаћање неизмирених обавеза у року
од пет година од када је обавеза настала.
35
VICTORIAOIL А.Д., ШИД
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
На дан 31. децембра 2012. године
35.
СУДСКИ СПОРОВИ
На дан 31. децембра 2012. године против Друштва се води један судски спор чија је укупна
вредност у распону од 200 хиљада динара до 3,000 хиљаде динара. Руководство Друштва сматра
да неће бити изложено евентуалним материјално значајним потенцијалним губицима по
наведеном судском спору, из ког разлога Друштво није извршило укалкулисавање трошкова и
признавање резервисања по основу наведеног судског спора у својим финансијским извештајима.
На дан 31. децембар 2012. године, Друштво води два судска спора у којем се јавља као тужилац.
Укупна вредност спорова износи 4,910 хиљада динара.
36.
ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ
Средњи курсеви за девизе, утврђени на међубанкарском тржишту девиза, примењени за прерачун
девизних позиција биланса стања у динаре, за поједине главне валуте су били следећи:
31. децембар
2012.
ЕУР
УСД
113.7183
86.1763
2011.
104.6409
80.8662
36
Download

Finansijski izveštaj za 2012. godinu