СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ
БУЈАНОВАЦ
GAZETA ZYRTARE E KOMUNËS SË
BUJANOCIT
ГОДИНА-VITI I.
БРОЈ-NUMËR 8.
БУЈАНОВАЦ - BUJANOC
Уторак 31.12.2013
E martë 31.12.2013
Издаје се по потреби
Botohet sipas nevojës
Цена – Çmimi 500 din.
АКТИ ОПШТИНЕ
AKTET E KOMUNËS
BUJANOVAC
BUJANOC
81
На основу члана 54. става 2. и члан 55.
став 3. тачка 3. – Закона о основама система
образовања и васпитања ('' Сл. Гл. РС '' бр. 72/09 и
52/11) члана 32. става 1. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи (''Сл. Гласник РС'' бр.
129/07), члана 35. става 1. тачка 23. Статута
општине Бујановац (''Сл. Гласник Пчињског
округа'' бр. 24/08) и члана 69. става 1. тачка 2.
Пословника о раду СО Бујановац (''Сл. Гласник
Пчињског округа'' бр. 30/08), СО Бујановац на
седници одржаној дана 30.12.2013. године, донела
је
Në bazë të nenit 54. alinea 2. dhe nenit 55
alinea 3 pika 3 të Ligjit mbi bazat e sistemit e
arsimimit dhe të edukimit “Fletorja zyrtare e RS” nr.
72/09, të nenit 32. alinea 1. pika 20. të Ligjit mbi
vetadministrimin lokal “Fletorja zyrtare e RS” nr.
129/07”, të nenit 35. alinea 1. pika 23. të Statutit të
Komunës së Bujanocit “Fl. Zyrtare të Rrethit të
Pçinjit” nr. 24/08 dhe të nenit 69. alinea 1. pika 2. të
Rregullores mbi punën e KK të Bujanocit “Fletorja
zyrtare e Rrethit të Pçinjës” nr. 30/08, Kuvendi i
Komunës së Bujanocit në seancën e mbajtur më
30.12.2013 bie
РЕШЕЊЕ
О ПОНИШТЕЊУ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ
ШКОЛСКОГ ОДБОРА О.Ш. ''НАИМ
ФРАШЕРИ'' У БУЈАНОВЦУ
AKTVENDIM
MBI ANULIMIN E AKTVENDIMIT MBI
SHKARKIMIN E ANËTARËVE TË KËSHILLIT
TË SHKOLLËS FILLORE “NAIM FRASHËRI”
NË BUJANOC
I
ПОНИШТАВА СЕ Решење Скупштине
општине Бујановац број 02-127/13 од 20.12.2013
године, о разрешењу школског Одбора Основне
Школе „Наим Фрашери“ у Бујановцу.
ANULOHET Aktvendimi i Kuvendit
komunal të Bujanocit me numër 02-127/13 i datës
20.12.2013, mbi shkarkimin e Këshillit të Shkollës
Fillore “Naim Frashëri” në Bujanoc.
II
Ово решење ступа на снагу даном
доношења.
Ky Aktvendim hyn nëfuqi në ditën e
aprovimit.
III
Ово Решење биће објављено у
''Службеном гласнику Општине Бујановац''.
Vendimi do të shpallet në “Gazetën zyrtare të
komunës së Bujanocit”
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БУЈАНОВАЦ
KUVENDI KOMUNAL I KOMUNËS SË
BUJANOCIT
Број- Numër: 02-131/13
П Р Е Д С Е Д Н И К- K R Y E TAR
Jonuz Musliu
82
На основу члана 54. става 2. и члан 55.
став 3. тачка 3. – Закона о основама система
образовања и васпитања ('' Сл. Гл. РС '' бр. 72/09 и
Страна 514
Faqe 514
“СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БУЈАНОВАЦ”
“GAZETA ZYRTARE E KOMUNËS SË BUJANOCIT”
52/11) члана 32. става 1. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи (''Сл. Гласник РС'' бр.
129/07), члана 35. става 1. тачка 23. Статута
општине Бујановац (''Сл. Гласник Пчињског
округа'' бр. 24/08) и члана 69. става 1. тачка 2.
Пословника о раду СО Бујановац (''Сл. Гласник
Пчињског округа'' бр. 30/08), СО Бујановац на
седници одржаној дана 30.12.2013. године, донела
је
Në bazë të nenit 54. alinea 2. dhe nenit 55.
alinea 3. pika 3. të Ligjit mbi bazat e sistemit e
arsimimit dhe të edukimit (“Gazeta zyrtare e RS”
nr.72/09 dhe 52/11), nenit 32. alinea 1. pika 20. të
Ligjit mbi vetadministrimin lokal (“Gazeta zyrtare e
RS” nr. 129/07”), nenit 35. alinea 1. pika 23. të
Statutit të Komunës së Bujanocit (“Gazeta zyrtare të
Rrethit të Pçinjës” nr. 24/08) dhe të nenit 69. alinea 1.
pika 2. të Rregullores mbi punën e KK të Bujanocit
(“Gazeta zyrtare e Rrethit të Pçinjës” nr. 30/08),
Kuvendi i Komunës së Bujanocit në seancën e
mbajtur më 30.12.2013. nxjerr
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА О.Ш. ''НАИМ ФРАШЕРИ'' У
БУЈАНОВЦУ
AKTVENDIM
MBI SHKARKIMIN E ANËTARËVE TË
KËSHILLIT TË SHKOLLËS NË SH.F. “NAIM
FRASHËRI” NË BUJANOC
I
Разрешава се школски Одбор ОШ „Наим
Фрашери“ у Бујановац, именован Решењем СО
Бујановац број 02-33/13 од 06.06.2013 године.
Shkarkohet Këshilli i Sh.F. “Naim Frashëri”
në Bujanoc, i emëruar në bazë të Aktvendimit të KK
të Bujanocit me numër 02-33/13 të datës 06.06.2013.
Испред локалне самоуправе
Pranë vetëadministratës lokale:
- Бурим Гаши, дип. ецц. из Бујановца
Burim Gashi, ecc i dipl. nga Bujanoci,
- Фадиљ Алити, дип. правник из Бујановца
Fadil Aliti, jurist i dipl. nga Bujanoci,
- Енис Рамадани, дип. ецц. из Бујановца
Enis Ramadani, ecc i dipl. nga Bujanoci.
Испред савета родитеља
Pranë këshillit të prindërve :
- Наим Краснићи, из Бујановца
Naim Krasniqi, nga Bujanoci
- Насер Љимани, из Бујановца
Naser Limani, nga Bujanoci
- Скендер Јахиу, из Бујановца
Skender Jahiu, nga Bujanoci
Испред наставничког већа
Pranë këshillit të arsimtarëve
31.12.2013
31.12.2013
Број 8.
Numër 8.
- Мифтар Кадриу, нас. енгл. језика из Бујановца
Miftar Kadriu, ars. i gjuh. Angleze nga Bujanoci
- Мухамед Емини, нас. географије из Бујановца
Muhamed Emini, ars. gjeografisë nga Bujanoci
- Весел Сејдиу, нас. физике из Бујановца
Vesel Sejdiu, ars. i fizikës nga Bujanoci
II
Ово решење ступа на снагу даном
доношења.
Ky Aktvendim hyn në fuqi në ditën e
aprovimit.
III
Ово
Решење
биће
објављено
„Службеном гласнику Општине Бујановац“.
Ky Aktvendim do të shpallet në “Gazetën
zyrtare të komunës së Bujanocit”.
у
Образложење - Arsyetim
Записником
републичког
просветног
инспектора
бр.
423-614-00017/2013-12
од
16.07.2013 г. утврђено је да решењем СО
Бујановац бр. 02-33/13 од 06.06.2013 г. именовани
су чалнови Школског одбора у ОШ „Наим
Фрашери“ у Бујановцу,
супротно члану 54.
Закона о основама система васпитања и
образовања („Сл. Гл. РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13)
и да су се стекли услови за примену члана 55. ст.
3. тач. 3. о чему је обавештена и СО Бујановац.
Me procesverbalin e Inspektorit republikan të
arsimit nr. 423-614-00017/2013-12 të datës
16.07.2013 është konstatuar se me aktvendimin e KK
të Bujanocit nr. 02-33/13 të datës 06.06.2013 janë
emëruar anëtarët e Këshillit të shkollës në SHF “Naim
Frashëri” në Bujanoc, në kundërshtim me nenin 54. të
Ligjit mbi bazat e sistemit të edukimit dhe arsimit
(“Gaz. zyr. e RS”, nr. 72/09, 52/11 и 55/13) dhe se
janë krijuar kushtet për aplikimin e nenit 55. par. 3.
pika 3. për të cilën është njoftuar edhe KK i
Bujanocit.
На захтев СО Бујановац, Национални
савет Албанске националне мањине доставио је
предлог бр. 393-2/13 од 01.11.2013 г. за чланове
Школског одбора ОШ „Наим Фрашери“ у
Бујановцу – представнике јединице локлане
самоуправе. Међутим дописом бр. 04-сл/13 од
19.12.2013 г., Национални савет Албанске
националне мањине обавештава СО Бујановац да
повлачи своје предлоге за чланове Школског
одбора ОШ „Наим Фрашери“ у Бујановцу
представнике јединице локалне самоуправе.
Me kërkesë të KK të Bujanocit, Këshilli
nacional i pakicës nacionale shqiptare ka dërguar
propozimin nr. 393-2/13 të datës 01.11.2013 për
anëtarët të Këshillit të shkollës në SHF “Naim
Frashëri” në Bujanoc – përfaqësues të njësisë së
Број 8.
Numër 8.
“СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БУЈАНОВАЦ”
“GAZETA ZYRTARE E KOMUNËS SË BUJANOCIT”
vetadministrimit lokal. Mirëpo me shkresën nr. 04zyr/13 të datës 19.12.2013, Këshilli nacional i pakicës
nacionale shqiptare e njofton KK të Bujanocit se i
tërheq propozimet e veta për anëtar të Këshillit të
shkollës në SHF “Naim Frashëri” në Bujanoc,
përfaqësues të njësisë së vetadministrimit lokal.
Из свега наведеног СО Бујановац на
седници одржаној дана 20.12.2013 г. донела је
Решење као у диспозитиву.
Nga ajo që u tha, KK i Bujanocit në seancën e
mbajtur më 20.12.2013 aprovoi aktvendimin si në
dispozitiv.
Поука о правном леку: Против овог
решења може се покренути Управни спор,
Управном суду у Београду. Тужба се може
поднети у року од 30 дана од дана пријема
решења у два пруимерка.
Udhëzim mbi mjetin juridik: Kundër këtij
aktvendimi mund të udhëhiqe kontest administrativ në
Gjykatën administrative në Beograd. Padia mund të
inicohet në afat prej 30 ditësh nga dita e pranimit të
aktvendimit në dy kopje.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БУЈАНОВАЦ
KUVENDI KOMUNAL I KOMUNËS SË
BUJANOCIT
Број- Numër: 02-132//13
П Р Е Д С Е Д Н И К- K R Y E TAR
Jonuz Musliu
83
На основу члана 6. Правилника о поступку
и начину решавања захтева грађана за накнаду
штете настале услед уједа напуштених животиња
на територији оштине Бујановац („Cлужбени
гласник општине Бујановац“, бр.6/2013) и члана
39. Одлуке о Општинском већу („Службени
гласник Пчињског округа“, бр. 30/08), Општинско
веће општине Бујановац, на седници одржаној
дана 15.12.2013. године, донело је:
Në bazë të nenit 6. të Rregullores mbi
procedurën dhe mënyrën e zgjidhjes së kërkesave të
qytetarëve për kompenzimin e dëmit të shkaktuar nga
kafshimi kafshëve të braktisura në territorin e
komunës së Bujanocit („Gazeta Zyrtare e komunës së
Bujanocit“, nr. 6/2013) dhe nenit 39. të Vendimit mbi
këshillin Komunal („Gazeta zyrtare e rrethit të
Pçinjës“, бр. 30/08), Këshilli Komunal i komunës së
Bujanocit, në mbledhjen e mbajtur më datë
15.12.2013, aprovoi:
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
УТВРЂИВАЊЕ ОСНОВА И ВИСИНЕ
31.12.2013
31.12.2013
Strana 515
Faqja 515
НАКНАДЕ ШТЕТЕ НАСТАЛЕ УСЛЕД УЈЕДА
НАПУШТЕНИХ ЖИВОТИЊА
AKTVENDIM
MBI FORMIMIN E KOMISIONIT PËR
PËRCAKTIMIN E BAZËS DHE LARTËSIS SË
KOMPENZIMIT TË DËMIT TË SHKAKTUAR
NGA KAFËSHIMI I KAFSHËVE TË
BRAKTISURA
Члан – Neni 1.
Образује се Комисија за утврђивање
основа и висине накнаде штете настале услед
уједа напуштених животиња, у саставу:
Formohet Komisioni për përcaktimin e bazës
dhe lartësis së kompenzimit të dëmit të shkaktuar nga
kafshimi i kafshëve të braktisura, në përbërje:
ПРЕДСЕДНИК – KRYETARI,
Фејзи Бећири , дип.правник – радник
општинске управе
Fejzi Beqiri , jurist i dip. – punëtor i
administratës komunale
ЧЛАНОВИ - ANËTARËT:
1. Саша Стевановић , шеф азила –
ветеринар
Sasha Stevanoviq , shef i azilit - veterinar
2. Абедин Раћипи , дип. економиста – радник
општинске управе
Abedin Raqipi , ekonom. i dip. punëtor i
administratës komunale
3. Др Ариф Јахиу , неуропсихијатар – Дом
здравље
Dr. Arif Jahiu , neuropsikiatër – Shtëpia e
shëndetit
4. Дејан Стојановић , спец. Ургентне
медицине– Дом здравље
Dejan Stojanoviq , spec.i Mjekësis
emergjente-Shtëpia e shëndetit
Стручне, административно-техничке и
послове евиденције водиће Драган Арсић,
запослен у Општинском јавном
правобранилаштву.
Punët profesionale, tekniko-administrative
dhe evidencat do ti udhëheq Dragan Arsiq, i punësuar
në Avokaturën publike të Komunës.
Члан –Neni 2.
Комисија је дужна да примљене захтеве
грађана за накнаду штете настале услед уједа
напуштених животиња размотри и упути свој
предлог Општинском јавном правобранилаштву,
најкасније у року од 30 дана од дана пријема
захтева грађана.
Komisioni është i obliguar që kërkesat e
pranuara të qytetarëve për kompenzimin e dëmit të
shkaktuar nga kafshimi i kafshëve të braktisura të i
shqyrtoj dhe propozimin e saj të ja dërgoj avokatit
Страна 516
Faqe 516
“СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БУЈАНОВАЦ”
“GAZETA ZYRTARE E KOMUNËS SË BUJANOCIT”
Број 8.
Numër 8.
31.12.2013
31.12.2013
Члан – Neni 4.
Решење ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Бујановац“,а примењиваће се од 01.01.2014.године
Aktvendimi hynë në fuqi ditën e tetë nga dita
e shpalljes në „Gazetën Zyrtare të komunës së
Bujanocit“,dhe do të zbatohet prej 01.01.2014
publik, më së voni në afat prej 30 ditëve nga dita e
marrjes së kërkesave të qytetarëve.
Комисија ће заседати једном месечно ( ако
постоји захтеви ) и то у времену од 25-ог у месецу
до краја месеца.
Komisioni do të takohet një herë në muaj (
nëse ka kërkesa ) edhe ate në periudhën prej të 25-tit
deri në fund të muajit
Члан – Neni 3.
Накнада за рад Комисије биће иста као
члановима сталних радних тела скупштине
општине Бујановац.
Kompenzimi për punën e komisionit do të
jetë e njejtë si e anëtarëve të trupit të përhershëm
punues të kuvendit komunal të Bujanocit.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
БУЈАНОВАЦ
KËSHILLI KOMUNAL I KOMUNËS SË
BUJANOCIT
Број – Numër : 02-129/13-03
ПРЕДСЕДНИК - KRYETARI
Nagip Arifi
84
ОДЛУКА
О ИЗМЕНАМА ЦЕНЕ КОМУНАЛНИХ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА
За коришћење воде, канализације, чишћења улица, изношења отпада, закупа пословних
просторија, погребних услуга, испоруку топлотне енергије и инвестиционог динара.
I
Овим ценовником одредјује се цена коришћења воде, одводјење отпадних вода, чишћења смећа
и фекалија, закупа пословног простора, погребних услуга и инвестиционог динара.
II
Вода за људске и технолошке потребе са јавног водовода,свих корисника на територији опстине
Бујановц
Ред.
Број
Категорија потросацакорисника
Јед.
Стара
цена без
ПДВ
Стара
цена са
ПДВ
Нова
цена без
ПДВ
ПДВ
10%
Нова
цена са
ПДВ
% повечања
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Привредни субјекти
м3
109.26
118.00
118.00
11.80
129.80
10.00
2
Физицка лица
м3
36.57
39.50
39.50
3.95
43.45
10.01
3
Установе , школе и
опстински одбор за
помоц србима ван
Србије (Моравска,
Салваторе, стара
циглана и Обданисте)
м3
76.85
83.00
83.00
8.30
91.30
10.00
За сваки утрошени м3 воде преко 50 м3 у току месеца маја, јуна, јула, августа и септембра,
домаћинства плаћају цену у троструком износу од цене из тачке ИИ овог ценовника.
III
Пружање канализационих услуга за одводјење отпадних вода на подручју Бујановца и
Бујановачке Бање наплаћиваће се по категоријама корисника и то:
Ред.
број
1
Категорија потросаца корисника
Јед.
Стара
цена без
ПДВ
Стара
цена са
ПДВ
Нова
цена без
ПДВ
ПДВ
10%
Нова
цена са
ПДВ
%
повечања
9=(8/5)
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Првредни субјекти
м3
21.30
23.00
21.30
2.13
23.43
1.02
2.
Физицка лица
м3
15.74
17.00
15.74
1.57
17.31
1.02
Број 8.
Numër 8.
3.
“СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БУЈАНОВАЦ”
“GAZETA ZYRTARE E KOMUNËS SË BUJANOCIT”
Установе , школе и
општински одбор за
помоћ Србима ван
Србије (Моравска
,Салваторе, Стара
циглана и Обданисте )
м3
16.67
18.00
31.12.2013
31.12.2013
16.67
1.67
Strana 517
Faqja 517
1.02
18.34
Основ за наплату канализационих услуга је и утрошена количина воде са градског водовода.
IV
Услуге изношења смећа и одвоз фекалија једном месечно на подручју Бујановца наплаћиваће
се по категоријама корисника и то:
Ред.
број
Кат. потросаца корисника
Јед.
Стара цена
без ПДВ
Стара
цена са
ПДВ
Нова
цена без
ПДВ
ПДВ 10
%
Нова
цена са
ПДВ
%
повечања
2
3
4
5
6
7
8
9=8/5
1
2.
Привредни
субјекти
Физицка лица
3.
Радње до 10м2
1.
м2
9.72
10.50
9.72
0.97
10.69
1.02
м2
5.56
6.00
5.56
0.56
6.12
1.02
м2
388.89
420.00
388.89
38.89
427.78
1.02
583.33
630.00
583.33
58.33
641.66
1.02
694.44
750.00
694.44
69.44
763.88
1.02
972.22
1,050.00
972.22
97.22
1069.44
1.02
1361.11
1,470.00
1361.11
136.11
1497.22
1.02
1944.44
2,100.00
1944.44
194.44
2138.88
1.02
3935.19
4,250.01
3935.19
393.52
4328.71
1.02
4733.33
1.02
4861.11
5,112.00
1.10
5,250.00
4733.33
1.02
4861.11
473.33
0.10
486.11
5625.00
1.12
5347.22
10.00
1.02
1.02
-Радње од 11-20 м2
-Радње од 21-30 м2
-Радње од 31-50 м2
-Радње од 51-100 м2
4.
5.
-Радње од 101200м2
-Радње преко 200
м2
-Стоваришта
Чишћење улица
Одвоз фекалија
м2
м2
V
Висина закупнине пословног простора у занатском центру за физичка и правна лица плаћа се по
метру квадратном и то:
Категорија
Стара
Стара
Нова
Нова цена
ПДВ
%
Јед.
цена без
цена са
цена са
потросаца без ПДВ
20 %
повечања
ПДВ
ПДВ
ПДВ
корисника
1
2
Привредни
субјекти
Физичка лица
м2
м2
3
4
5
6
7
8
618.64
730.00
618.64
111.36
730.00
0.00
618.64
730.00
618.64
111.36
730.00
0.00
VI
Накнада плаћања услуга сахрањивања, уредјивања, одржавања и чувања гробља православног и
исламског плаћа се и то:
Ред.
број
Врста радова и услуга
Стара
цена без
ПДВ
Стара
цена са
ПДВ
Нова
цена без
ПДВ
ПДВ
10%
Нова цена
са ПДВ
% повечања
1
2
3
4
5
6
7
8
17.31
18.69
17.31
1.
Уредјење, одржавање
гробља и коришћење воде
2.
Ископ раке за посмртне
остатке потребне величине
1.73
19.04
1.02
Страна 518
Faqe 518
“СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БУЈАНОВАЦ”
“GAZETA ZYRTARE E KOMUNËS SË BUJANOCIT”
као и затрпавање
3.
2,546.30
2,750.00
2546.30
Број 8.
Numër 8.
31.12.2013
31.12.2013
254.63
2,800.93
1.02
Превоз посмртних остатака
и то:
- у граду са поворком
1680.56
1,815.00
1680.56
168.06
1,848.62
1.02
- у селу са поворком
1935.19
2,090.01
1935.19
193.52
2,128.71
1.02
4.
Превоз посмртних остатака
ван Бујановца по 1-ом км.
5.
Скупљање леша у
несретним случајевима
0.00
50% од цене
литра супер
бензина +
ПДВ 10%
6,620.37
7,150.00
Старт
1,851,85 дин.
И сваки
даљи км.
50% од цене
супер
бензина +
ПДВ
6,620.37
662.04
1.02
7,282.41
2444,44 дин И
за сваки даљи
км.50% од цене
супер бензина +
ПДВ
6.
Превоз покојника у
несрећним случајевима
7.
Закуп једног гробног места
до 10г. по м2
2,037.04
2,200.00
2,037.04
203.70
2,240.74
1.02
Обнављање закупа једног
гробног места за наредних
10 г.
1,629.63
1,760.00
1,629.63
162.96
1,792.59
1.02
81.48
88.00
81.48
8.15
89.63
1.02
5,724.07
6,182.00
5,724.07
572.41
6296.48
1.02
814.81
879.99
814.81
81.48
896.29
1.02
Ископ покојника до 5
година старог леша са
затрпавањем на истом
месту
8,981.48
9,700.00
8,981.48
898.15
9879.63
Ископ покојника преко 5
година старости леша са
затрпавањем на истом гробном
месту
1.02
#ДИВ/0!
8,657.41
9,350.00
8,657.41
865.74
9523.15
1.02
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Наканада смештаја
посмртних остатака у
капели по часу
Коришћење просторија
ради вештачења или
обдукције
Коришћење капеле са
инвентаром за време
верског обреда
2,222.22
222.22
Уредјење и одрзавање гробља Исламске заједнице у Бујановцу и Великом Трновцу.
Ред.
број
Место
Стара цена
без ПДВ
Стара цена
са ПДВ
Нова
цена
без ПДВ
ПДВ
10%
Нова
цена
са ПДВ
%
повечања
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
Бујановац
Велики Трновац
56.48
89.81
61.00
96.99
56.48
89.81
5.65
8.98
1.02
1.02
62.13
98.79
VII
Инвестициони динар
Ред.
број
За изградњу
депоније
Стара цена
без ПДВ
Стара цена
са ПДВ
Нова цена
без ПДВ
ПДВ
10%
Нова цена
са ПДВ
% повећања
1
2
3
4
5
6
7
8
1
За правна лица
0.79
2
За физицка лица
0.34
0.85
0.79
0.08
0.87
1.02
0.37
0.34
0.03
0.37
1.02
Број 8.
Numër 8.
“СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БУЈАНОВАЦ”
“GAZETA ZYRTARE E KOMUNËS SË BUJANOCIT”
31.12.2013
31.12.2013
Strana 519
Faqja 519
Наканада за проширење постојећег изворишта
За правна лица
15,00 % од вредности утрошене воде
За физичка лица
10,00 % од вредности утросене воде


VIII
Услуга испоруке топлотне енергије на мазут са градске котларнице:
Категорија
потросаца
корисника
Јед.
Стара
цена без
ПДВ
Стара
цена са
ПДВ
Нова цена
без ПДВ
ПДВ
10%
Нова цена
са ПДВ
% повечања
1
2
3
4
5
6
7
8
Привредни
субјект
м2
294.04
317.56
318.18
31.82
350.00
10.21
Физицка лица
м2
103.96
112.28
124.75
11.23
123.50
10.00
Установе
сколе И
опстина
м2
237.44
256.44
237.44
23.74
261.18
1.02
Цене из претходног ценовника повецане су у просеку 10 % и то за воду , канализационе услуге
, износења смеца и одвоз фекалија и услуге испоруке топлотне енергије на мазут,под ставком II, III, IV,
VI, VII и VIII. .
Фактурисање испоруке топлотне енергије за домацинства бице 12 месециа за Привредне
субјекте,Установе , сколе и Опстину 9 ( девет) месеци.
Цене из овог ценовника примењиваце се од 01.01.2014. године.
Датум ступања на снагу овог ценовника престаје да вази део ценовника бр.2759 од 21.12.2012.
год.
Бујановац :18.12.2013 године
Финансијски директор
Бецири Сами
84
VENDIMI
MBI NDRYSHIMIN E ÇMIMEVE TË PRODUKTEVE DHE SHËRBIMEVE KOMUNALE
Për shfrytëzimin e ujit, kanalizimit, pastrimit të rrugëve, bartjen e mbeturinave, qiranë e hapësirave
afariste, shërbimeve të varrimit, ngrohjen qëndrore dhe të dinarit investues.
I
Me këtë Çmimore caktohet çmimi i shfrytëzimit të ujit, bartjen e ujërave të zeza, pastrimi i bërllogut
dhe fekalieve, qiraja e hapësirave afariste, shërbimeve të varrimit dhe të dinarit investues.
II
UJI për nevojat e njerëzve dhe nevojat teknologjike nga ujësjellësi publik, për të gjithë shfrytëzuesit në
territorin e Komunës së Bujanocit:
Nr.
rend
Kategoria e
konsumatorit shfrytëzuesit
1
2
1
Subjektet
ekonomike
2
Personat fizik
Njësia
Çmimi i
vjetër
pa
TVSH
Çmimi i
vjetër
me
TVSH
Çmimi i
ri pa
TVSH
TVSH
10%
Çmimi i
ri me
TVSH
% rritje
3
4
5
6
7
8
9
m3
109.26
118.00
118.00
11.80
129.80
10.00
m3
36.57
39.50
39.50
3.95
43.45
10.01
Страна 520
Faqe 520
3
“СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БУЈАНОВАЦ”
“GAZETA ZYRTARE E KOMUNËS SË BUJANOCIT”
Entet, shkollat dhe
këshilli lokal për ndihmë
serbëve jashtë Serbisë
(Morava, Salvatore,
tjegullorja e vjetër dhe
Çerdhja e fëmijëve)
m3
76.85
83.00
83.00
31.12.2013
31.12.2013
8.30
Број 8.
Numër 8.
10.00
91.30
Për secilin m3 uj të shfrytëzuar e që kalon vëllimin prej 50 m3 gjatë periudhës maj, qershor, korrik,
gusht dhe shtator, amëvisëritë paguajnë çmimin e trefishuar të çmimit nga pika II e kësaj Çmimore.
III
Ofrimi i shërbimeve të kanalizimit për ujërat e zeza në territorin e Komunës së Bujanocit dhe banjës së
Bujanocit do të inkasohen sipas kategorive të shfrytëzuesve:
Nr.
rend
Kategoria e
konsumatorit shfrytëzuesit
Njësia
Çmimi i
vjetër pa
TVSH
Çmimi i
vjetër me
TVSH
Çmimi i ri
pa TVSH
TVSH
10%
Çmimi i
ri me
TVSH
% rritje
9=(8/5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Subjektet ekonomike
m3
21.30
23.00
21.30
2.13
23.43
1.02
2.
Personat fizik
Entet, shkollat dhe këshilli
lokal për ndihmë serbëve
jashtë Serbisë (Morava,
Salvatore, tjegullorja e
vjetër dhe Çerdhja e
fëmijëve)
m3
15.74
17.00
15.74
1.57
17.31
1.02
m3
16.67
18.00
16.67
1.67
18.34
1.02
3.
Baza për inkasimin e shërbimeve të kanalizimit është edhe sasia e shpenzuar e ujit nga ujësjellësi i
qytetit.
IV
Shërbimet e bartjes së mbeturinave dhe fekalive një herë në muaj në territorine Komunës së
Bujanocit do të inkasohet sipas kategorive të shfrytëzuesve:
Nr.
rend
1
Kategoria e
konsumatorit shfrytëzuesit
Njësia
Çmimi i
vjetër pa
TVSH
Çmimi i
vjetër me
TVSH
Çmimi i ri
pa TVSH
TVSH
10%
Çmimi i ri
me TVSH
% rritje
2
3
4
5
6
7
8
9=8/5
1.
Subjektet ekonomike
m2
9.72
10.50
9.72
0.97
10.69
1.02
2.
Personat fizik
m2
5.56
6.00
5.56
0.56
6.12
1.02
3.
Punëtoritë deri10m2
m2
388.89
420.00
388.89
38.89
427.78
1.02
583.33
630.00
583.33
58.33
641.66
1.02
694.44
750.00
694.44
69.44
763.88
1.02
972.22
1,050.00
972.22
97.22
1069.44
1.02
1361.11
1,470.00
1361.11
136.11
1497.22
1.02
1944.44
2,100.00
1944.44
194.44
2138.88
1.02
3935.19
4,250.01
3935.19
393.52
4328.71
1.02
4733.33
1.02
4861.11
5,112.00
1.10
5,250.00
4733.33
1.02
4861.11
473.33
0.10
486.11
5625.00
1.12
5347.22
10.00
1.02
1.02
Punëtorit prej11-20
m2
Punëtorit prej 21-30
m2
Punëtorit prej 31-50
m2
Punëtorit prej51-100
m2
Punëtorit prej 101200m2
Punëtorit prej 200 m2
4.
5.
-Depot
Pastrimi i rrugëve
Bartja e fekalieve
m2
m2
V
Lartësia e qirasë të hapësirës afariste në Qendrën zejtare për persona fizik dhe juridik paguhet për metër
katror:
Број 8.
Numër 8.
“СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БУЈАНОВАЦ”
“GAZETA ZYRTARE E KOMUNËS SË BUJANOCIT”
Kategoria e
konsumatorit shfrytëzuesit
Njësia
1
Çmimi i
vjetër pa
TVSH
2
Çmimi i
vjetër me
TVSH
Çmimi i ri
pa TVSH
31.12.2013
31.12.2013
TVSH
20%
Strana 521
Faqja 521
Çmimi i
ri me
TVSH
% rritje
7
8
3
4
5
Subjektet ekonomike
m2
618.64
730.00
618.64
111.36
6
730.00
0.00
Personat fizik
m2
618.64
730.00
618.64
111.36
730.00
0.00
VI
Kompensimi i pagesës së shërbimeve të varrimit, të rregullimit, mirëmbajtjes dhe ruajtjes së varrezave
ortodokse dhe atyre islame paguhet:
Nr.
ren
Lloji i punëve dhe i
shërbimeve
Çmimi i
vjetër pa
TVSH
Çmimi i
vjetër
me
TVSH
Çmimi i ri
pa TVSH
TVSH
10%
Çmimi i ri
me TVSH
% rritje
1
2
3
4
5
6
7
8
17.31
18.69
17.31
1.73
19.04
1.02
2,546.30
2,750.00
2546.30
254.63
2,800.93
1.02
1.
Rregullimi, mirëmbajtja e
varrezave dhe shfrytëzimi i ujit
2.
Hapja e varrit për mbetjet
mortore i madhësisë së duhur dhe
mbulimi
3.
- në qytet me kortezh
1680.56
1,815.00
1680.56
168.06
1,848.62
1.02
- në fshat me kortezh
1935.19
2,090.01
1935.19
193.52
2,128.71
1.02
4.
Bartja e mbetjeve mortore jashtë
Bujanocit për çdo 1 km
5.
Marrja e kufomave në rast
fatëkeqësie
6.
Bartja e të ndjerit në raste
fatëkeqësie
7.
Qiraja e një vendi të varrimit deri
në 10 v. për m2
8.
9.
i benzinës super
+ 10% TVSH
6,620.37
7,150.00
Nisja 1.851,85
dinarë dhe
çdo km tjetër
50% nga
çmimi i
benzinës
super + TVSH
6,620.37
2,222.22
662.04
222.22
7,282.41
1.02
2444,44 dinarë
dhe çdo km
tjetër 50% nga
çmimi i benzinës
super + TVSH
2,200.00
2,037.04
203.70
2,240.74
1.02
1,629.63
1,760.00
1,629.63
162.96
1,792.59
1.02
81.48
88.00
81.48
8.15
89.63
1.02
5,724.07
6,182.00
5,724.07
572.41
6296.48
1.02
814.81
879.99
814.81
81.48
896.29
1.02
Nxjerrja e të ndjerit
,kufomës së vjetër 5 vjet, me
mbulimin në të njëjtin vend
varrim
8,981.48
9,700.00
8,981.48
898.15
9879.63
Nxjerrja e të ndjerit pas më
shumë se 5 vjet të kufomës së
vjetër , me mbulimin në të njëjtin
vend varrim
1.02
#ДИВ/0!
8,657.41
9,350.00
8,657.41
865.74
9523.15
1.02
Përtëritja e qirasë e një vendi të
varrimit për 10 v. e ardhsh.
Kompensimi për orë i strehimit
të mbetjeve mortore në morg
Shfrytëzimi i hapësirës me qëllim
të ekspertizës apo obduksionit
11.
Shfrytëzimi i morgut me
inventarin gjatë ceremonisë
fetare
13.
50% nga çmimi
2,037.04
10.
12.
0.00
Bartja e mbetjeve mortore
Страна 522
Faqe 522
“СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БУЈАНОВАЦ”
“GAZETA ZYRTARE E KOMUNËS SË BUJANOCIT”
31.12.2013
31.12.2013
Број 8.
Numër 8.
Rregullimi dhe mirëmbajtja e varrezave të Bashkësisë Islame në Bujanoc dhe në Tërnoc.
Nr.
ren
Vendi
Çmimi i
vjetër pa
TVSH
Çmimi i
vjetër me
TVSH
Çmimi i ri
pa TVSH
TVSH
10%
Çmimi i ri
me TVSH
% rritje
2
3
4
5
6
7
8
1
1
2
56.48
89.81
Bujanoc
Tërnoc
61.00
96.99
56.48
89.81
5.65
8.98
1.02
1.02
62.13
98.79
VII
Dinari investues:
Nr.
ren
Për ndërtimin e
deponisë
Çmimi i
vjetër pa
TVSH
Çmimi i
vjetër me
TVSH
Çmimi i ri
pa TVSH
TVSH
10%
Çmimi i ri
me TVSH
% rritje
2
3
4
5
6
7
8
1
1
Për persona juridik
0.79
0.85
0.79
0.08
0.87
1.02
2
Për persona fizik
0.34
0.37
0.34
0.03
0.37
1.02
Kompensimi për zgjerimin e vendburimit ekzistues
Për persona juridik
15,00 % nga vlera e ujit të shpenzuar
Për persona fizik
10,00 % nga vlera e ujit të shpenzuar
o
o
VIII
Shërbimi i ngrohjes me mazut nga ngrohtorja e qytetit:
Kategoria e
konsumatorit
- shfrytëzuesit
Njësia
Çmimi i
vjetër pa
TVSH
Çmimi i
vjetër me
TVSH
Çmimi i ri
pa TVSH
TVSH
10%
Çmimi i ri
me TVSH
% rritje
1
2
3
4
5
6
7
8
Subjektet
ekonomike
m2
294.04
317.56
318.18
31.82
350.00
10.21
personat fizik
m2
103.96
112.28
124.75
11.23
123.50
10.00
Entet, shkollat
dhe komuna
m2
237.44
256.44
237.44
23.74
261.18
1.02
Çmimet nga Çmimorja e mëparshme janë rritur mesatarisht për 10% edhe atë për ujin, shërbimet e
kanalizimit, bartjen e mbeturinave dhe transportin e fekalieve dhe shërbimet e ngrohjes me mazut, nën pikat II.
III. IV. VI, VII dhe VIII.
Faturimi i ngrohjes për amëvisëri do të jetë 12 muaj, ndërkaq për subjektet ekonomike, entet, shkollat
dhe Komunën 9 (nëntë) muaj.
Çmimet nga kjo Çmimore do të aplikohen nga data 01.01.2014.
Në ditën e hyrjes në fuqi të kësaj Çmimore shfuqizohet Çmimorja nr. 2759 e datës 21.12.2012
Bujanoc: 18.12.2013
Drejtori financiar
Sami Beqiri
ОПШТИНА ПРЕШЕВО
KOMUNA E PRESHEVËS
85
На основу члана 219.ст. 4. Закона о
здравственој заштити (“Сл. Гласник Р. Србије“
бр.107/05, 72/2009, 88/2010 99/2010 и 57/2011/
119/2012, и 45/2013), члана 52. Статута општине
Прешево) ”Сл. Гласник Пчињског Округа“ бр.
26/2008/ и члана 2 Одлуке о општинском Већу
општине Прешево /”Сл. Гласник Пчињског
Округа, бр.31/08/, Општинско Веће општине
Прешево, разматрао је питање образовања и
одредјивања накнаде за рад службе за утврдјивања
узрока, на седници одржаној дана 27.12.2013
.године донело је:
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ И
ОДРЕЂИВАЊУ НАКНАДЕ ЗА РАД СЛУЖБЕ
Број 8.
Numër 8.
“СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БУЈАНОВАЦ”
“GAZETA ZYRTARE E KOMUNËS SË BUJANOCIT”
ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВРЕМЕНА УЗРОКА
СМРТИ ИЗВАН ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ
I
Ради стручног утврдјивања времена узрока
смрти изван здравствене установе и издавање
потврде о смрти ,ОБРАЗУЈЕ СЕ служба за
утврдјивање времена узрока смрти изван
здравствене установе при Дому здравља у
Прешеву у саставу :
1.Фитим Нухиу- Председник Доктор опште праксе
2.Едвиг Сахити -члан
Доктор опште праксе
3.Љуан Љимани-члан
Доктор опште праксе
II
Средства за преглед умрлих лица и
стручно утврдјивање времена и узрока смрти на
лицу места ван здравствене установе обезбедјују
се из буџета општине Прешево.
Потврде о узроку смрти ће се издавати на
новом обрасцу ,Правилник о поступку издавања
потврде о смрти и обрасцу потврде о смрти
/”Сл.Гласник Р.Србије “,бр.25/2011/.
III
Накнада из тачке 1.овог Решења утврђује
се :Председнику месечна накнада у износу од
5.000,00 динара , а члановима службе месечна
накнада од 4.000,00 динара.
IV
За реализацију овог Решења ,стараће се
Одељење за привреду ,финансије и приватно
предузетништву општине Прешево.
V
Даном Ступања на снагу овог Решења,
престаје да важи Решење III.Бр.50-4/2012 од
02.11.2012.године и Решење о измени Решења
III.Бр.50-5/2012 од 13.12.2012 године.
VI
Мандат комисије траје четири године .
VII
Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Сл.Гласнику Општине Бујановац”
Решење доставити:Дому Здравља у
Прешеву,Одељењу за привреду финансије и
приватно предузетништво,Општинском Већу
општине Прешево и Архиви.
31.12.2013
31.12.2013
Strana 523
Faqja 523
Në mbështetje të nenit 219 al. 4 të Ligjit mbi
mbrojtjen shëndetsore (“Fl. zyrtare e RS”, nr. 107/05,
72/09, 88/10, 99/10 dhe 57/11, 119/2012 dhe
45/2013), nenit 52 të Statutit të komunës Preshevë
(“Fl.zyrtare e Rrethit të Pçinjës”, nr. 26/08) dhe nenit
2 të Vendimit mbi Këshillin komunal të komunës
Preshevë (“Fl.zyrtare e Rrethit të Pçinjës”, nr. 31/08),
Këshilli komunal i komunës Preshevë ka shqyrtuar
çështjen e formimit dhe përcaktimit të kompenzimit
për punën e shërbimit për konstatimin e kohës dhe
shkakut të vdekjes jashtë institucionit shëndetësor, në
mbledhjen e mbajtur më 27.12.2013, nxjerr këtë
AKTVENDIM
MBI FORMIMIN E KOMISIONIT DHE
PËRCAKTIMIN E KOMPENZIMIT PËR
PUNËN E SHËRBIMIT PËR KONSTATIMIN
PROFESIONAL TË KOHËS DHE SHKAKUT
TË VDEKJES JASHTË INSTITUCIONIT
SHËNDETËSOR
I
Për arsye të konstatimit profesional të kohës
dhe shkakut të vdekjes jashta Institucionit shëndetsor
dhe lëshimit të vërtetimit mbi vdekjen, FORMOHET
Shërbimi për konstatimin profesional të kohës dhe
shkakut të vdekjes jashtë institucionit shëndetësor
pranë Shtëpisë së shëndetit në Preshevë, në përbërje:
1. Fitim Nuhiu-Kryetar Mjek i praksës së
përgjithshme
2. Edvig Sahiti-Anëtar Mjek i praksës së përgjithsme
3. Luan Limani-Anëtar Mjek i praksës së
përgjithshme
II
Mjetet për kontrollimin e personave të vdekur
dhe konstatimi profesional i kohës dhe shkakut të
vdekjes në vendin e ngjarjes jashta institucionit
shëndetsorë sigurohen nga buxheti i komunës
Preshevë.
Vërtetimet mbi shkakun e vdekjes do të
lëshohen në formularët e rinjë, Rregullorja mbi
procedurën e dhënjes së vërtetimit mbi vdekjen dhe
formularin e konstatimit të vdekjes (“Fl.zyrtare RS”,
nr. 25/11).
III
Kompenzimi nga pika 1 i këtij Aktvendimi
përcaktohet: Kryetarit kompenzimi mujor në shumë
prej 5.000,00 din., ndërsa anëtarëve të shërbimit
kompenzimi mujor prej 4.000,00 din.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРЕШЕВО
III.бр.119-73
Председник
Др.Сц.Рагми Мустафа
IV
Për realizimin e këtij Aktvendimi do të
kujdeset Drejtoriati për ekonomi, finansa dhe
ndërmarrësi private të komunës Preshevë.
85
V
Страна 524
Faqe 524
“СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БУЈАНОВАЦ”
“GAZETA ZYRTARE E KOMUNËS SË BUJANOCIT”
Me ditën e hyrjes së këtij Aktvendimi në fuqi
pushon të vlejë Aktvendimi III nr. 50-4/12 prej
02.11.2012 dhe Aktvendimi mbi ndryshimin e
Aktvendimit III nr.50-5/12 prej 13.12.2012.
VI
Mandati i komisionit zgjat 4 vite .
VII
Aktvendimi hyn në fuqi me ditën e miratimit
ndërsa do të shpallet në “Fl.zyrtare të komunës së
Bujanocit”.
31.12.2013
31.12.2013
Број 8.
Numër 8.
Aktvendimi t’i dërgohet: Shtëpisë së
shëndetit në Preshevë, Drejtoriatit për ekonomi
finansa dhe ndërmarrësi private, Këshillit komunal të
Komunës Preshevë dhe arkivit.
KËSHILLI KOMUNAL I KOMUNËS
PRESHEVË
III Nr.119-73
Kryetari,
Dr.Sc. Ragmi Mustafa
Број 8.
Numër 8.
“СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БУЈАНОВАЦ”
“GAZETA ZYRTARE E KOMUNËS SË BUJANOCIT”
31.12.2013
31.12.2013
Strana 525
Faqja 525
САДРЖАЈ ОБЈАВЉЕНИХ АКАТА:
PËRMBAJTJA E AKTEVE TË PUBLIKUARA:
РЕШЕЊЕ О ПОНИШТЕЊУ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА
О.Ш. ''НАИМ ФРАШЕРИ'' У БУЈАНОВЦУ
AKTVENDIM MBI ANULIMIN E AKTVENDIMIT MBI SHKARKIMIN E ANËTARËVE
TË KËSHILLIT TË SHKOLLËS FILLORE “NAIM FRASHËRI” NË BUJANOC ............................ 513
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА О.Ш. ''НАИМ ФРАШЕРИ''
У БУЈАНОВЦУ
AKTVENDIM MBI SHKARKIMIN E ANËTARËVE TË KËSHILLIT TË SHKOLLËS NË SH.F.
“NAIM FRASHËRI” NË BUJANOC .......................................................................................................... 513
РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ОСНОВА И ВИСИНЕ
НАКНАДЕ ШТЕТЕ НАСТАЛЕ УСЛЕД УЈЕДА НАПУШТЕНИХ ЖИВОТИЊА
AKTVENDIM MBI FORMIMIN E KOMISIONIT PËR PËRCAKTIMIN E BAZËS DHE
LARTËSIS SË KOMPENZIMIT TË DËMIT TË SHKAKTUAR NGA KAFËSHIMI I
KAFSHËVE TË BRAKTISURA ................................................................................................................. 515
ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ЦЕНЕ КОМУНАЛНИХ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА ............................ 516
VENDIMI MBI NDRYSHIMIN E ÇMIMEVE TË PRODUKTEVE DHE SHËRBIMEVE
KOMUNALE ................................................................................................................................................ 519
РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ И ОДРЕЂИВАЊУ НАКНАДЕ ЗА РАД СЛУЖБЕ
ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВРЕМЕНА УЗРОКА СМРТИ ИЗВАН ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ........ 523
AKTVENDIM MBI FORMIMIN E KOMISIONIT DHE PËRCAKTIMIN E KOMPENZIMIT PËR
PUNËN E SHËRBIMIT PËR KONSTATIMIN PROFESIONAL TË KOHËS DHE SHKAKUT TË
VDEKJES JASHTË INSTITUCIONIT SHËNDETËSOR ...................................................................... 523
Издаваш: Опщтина Бујанпвац, К. Петрпвића 115 Бујанпвац, пдгпвпрни уредник: Емрулах Љутфиу, секретар Скупщтине ппщтине
Бујанпвац, уређује: Струшна служба за Скупщтинске ппслпве ппщтине Бујанпвац, телефпн: 017/654-365, faks: 017/651-104, жирп
рашун: 840-742351843-94, изврщеое бучета ппщтине Бујанпвац, цена гпдищое претплате 25.000,oo дин, щтампа: “Плутпс”
Враое, Драгашевска 2.
Botues: Komuna e Bujanocit, K. Petroviq 115 Bujanoc, redaktori përgjegjës: Emrullah Lutfiu, sekretar i Kuvendit të Komunës së
Bujanocit, redaksia: Shërbimi profesional për punët e Kuvendit të Komunës së Bujanocit, telefoni: 017/654-365, faks: 017/651-104,
llogaria rrjedhëse: 840-742351843-94, ekzekutimi i buxhetit të komunës së Bujanocit, çmimi i parapagimit vjetor 25.000,oo din, botohet
në: “Plutos” Vranjë, Dragaçevska 2.
Download

Službeni glasnik 8/13