Na osnovu člana 171. Zakona o radu («Službeni glasnik RS», br. 24/05 i 61/05) zaključuje se:
Aneks ugovora o radu, br._______
Ugovor o radu broj _________ od ____________________ godine, zaključen između
___________________________________________________________ i zaposlenog
(naziv i sedište poslodavca)
__________________________ na poslovima _________________________________________
(ime i prezime zaposlenog)
(naziv poslova na kojima radi)
u tački _______ menja se i glasi: ____________________________________________________
_______________________________________________________________________________
U__________________________
Dana________________. godine
__________________
Zaposleni
___________________
Za poslodavca
Direktor ili ovlašćeno lice
Napomena: Na primer, ako se zaposleni premesti na druge poslove menja se tač. 4 ugovora: «vrši
se popis poslova koje zaposeni treba da obavlja»; ako se menja iznos osnovne zarade menja se i tač.
10:»novčani iznos osnovne zarade» i dr.
Download

aneks ugovora o radu-primer 2