ЈП ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НОВИ САД
расписује
КОНКУРС ЗА ИДЕЈНО АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ
ПЕШАЧКО БИЦИКЛИСТИЧКОГ МОСТА ПРЕКО ДУНАВЦА У НОВОМ САДУ
1.ОПШТИ УСЛОВИ
Карактер конкурса
По врсти конкурс је општи и јавни
Према задатку конкурс је пројектни
Према учесницима конкурс је домаћи
По облику конкурс је једностепени
Према начину и предаји рада конкурс је анонимни
Задатак и циљ конкурса
Задатак конкурса је израда Идејнoг архитектонског решења за пешачко бициклистички мост преко
Дунавца у Новом Саду.
Циљ конкурса је да се добије што квалитетније идејно решење пешачко бициклистичког моста са
прилазним рампама преко Дунавца од Сунчаног кеја до Рибарског острва у Новом Саду. Акценат
приликом израде решења мора бити на поштовању окружења и природног амбијента.
Конкурсни услови
Предајом рада сваки учесник прихвата пропозиције овог конкурса.
Право учешћа на конкурсу имају лица која испуњавају следеће услове:
Обавезни услови за учешће на конкурсу су:
1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) да је основан и за обављање делатности која је предмет конкурса;
3) да му у року од две године пре дана објављивања конкурса није изречена правноснажна судска
или управна мера забране обављања делатности која је предмет конкурса;
4) да је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или
стране државе када има седиште на њеној територији;
5) да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом;
Испуњеност обавезних услова понуђач доказује достављањем следећих доказа:
1) Извода из Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног органа.
2) Оснивачки акт понуђача који има форму Одлуке о оснивању или Уговора о оснивању.
3) Потврда или уверење надлежног органа - Привредног суда, Прекршајног суда или Агенције за
привредне регистре, које треба да се односи и на судску и на управну меру забране обављања
делатности и да обухвати период од 2 године пре дана објављивања конкурса, а мора бити издат
после дана објављивања конкурса.
4) Измирење доспелих пореза се доказује потврдом или уверењем које издаје Пореска управа
Министарства финансија Републике Србије, а измирење других јавних дажбина које се наплаћују на
локалном нивоу се доказује Потврдом надлежног органа јединице локалне самоуправе или Управе
јавних прихода. Уколико се понуђач налази у поступку приватизације, доставља се потврда коју издаје
Агенција за приватизацију.
Овај доказ за измирење доспелих пореза и других јавних дажбина може бити издат и пре датума
објаве конкурса, ако од дана његовог издавања до дана када је конкурс објављен није протекло више
од шест месеци.
Кадровски капацитет
300 Одговорни пројектант архитектонских пројеката, уређења слободних простора и унутрашњих
инсталација водовода и канализације
310 Одговорни пројектант грађевинских конструкција објеката високоградње, нискоградње и
хидроградње
314 Одговорни пројектант хидротехничких објеката и инсталација водовода и канализације
316 Одговорни пројектант објеката грађевинске геотехнике
350 Одговорни пројектант електроенергетских инсталација ниског и средњег напона
353 Одговорни пројектант телекомуникационих мрежа и система
Пословни капацитет
Важеће Решење о испуњености услова за израду техничке документације за објекте за које
одобрење издају Министарство односно Аутономна покрајина:
П132Г1 - пројекти грађевинских конструкција за путне објекте (мостове) на државним путевима I и II
реда, путне објекте и саобраћајне прикључке на ове путеве
П202Г1 - пројекти грађевинских конструкција за објекте конструктивног распона 50 и више метара
Референц листа
Да понуђач у претходних пет (5) година има потврђене најмање 3 услуге израде техничке
документације (пројектовање Идејних и Главних пројеката) за путне објекте распона 30 и више
метара.
Подлоге
Конкурсни материјал учесници Конкурса могу бесплатно преузети са сајта ЈП Завод за изградњу
града Нови Сад www.zigns.rs.
2. САДРЖАЈ КОНКУРСНОГ РАДА
Учесници конкурса су обавезни да дају следеће прилоге :
Графички прилози
Ситуација
ƒ са приказом просторног концепта решења моста, са уклапањем у окружење (постојећи и
планирани објекти у окружењу), диспозицијом приступних путева моста, са нивелацијом и
висинском представом у размери (1:1000).
Основе
ƒ темеља и стубова моста у размери (1:50),
ƒ моста са решењем одводњавања објекта, као и решењем јавног и декоративног осветљења у
размери (1:500)
Пресеци
ƒ подужни пресек у размери (1:500),
ƒ карактеристичне попречне профиле на најмање четири позиције за мост: на позицији ближој
северној обали, на средини централног распона моста, на позицији карактеристичног ослонца
на речни стуб и на позицији ближој јужној обали. Уколико се предлаже мостовска конструкција
за чије сагледавање је потребно више карактеристичних попречних пресека, дати онолики
број попречних пресека колико је потребно, сви у размери (1:50).
Изгледи
ƒ подужни изглед моста у размери (1:500),
ƒ попречни изглед моста у размери (1:50).
Тродимензионална визуелизација (аксонометрија, изометрија, 3D модел).
Представити минимум два приказа - поглед са кеја, и поглед са Рибарца.
Текстуални прилози
Технички опис и то: образложење конструкције прилаза и моста, образложење урбанистичке,
архитектонске, обликовне и амбијенталне концепције конструкција, опис техничких карактеристика и
параметара објеката, опис фундирања објеката, опис нивелете моста и уклапања у приступне делове
постојеће и планиране путне мреже, опис начина одводњавања, начина организације јавног и
декоративног осветљења, опис решења елемената опреме моста. (у 8 примерака)
Изјава учесника на колику оквирну вредност са ПДВ-ом, у складу са идејним решењем, цени израду
пројектно-техничке документације.
3. ОПРЕМА КОНКУРСНОГ РАДА
ƒ
Графички прилози конкурсног рада треба да буду технички обрађени, презентовани на
материјалу који је погодан за излагање и рад жирија.
ƒ
За потребе штампе каталога радова потребно је доставити све графичке прилоге решења на
CD-у (не веће од А4 формата у 300dpi, у jpg. или tif. формату)
ƒ
Конкурсни рад доставити на српском језику.
ƒ
Сви прилози треба да су формата 70/100cm.
ƒ
Сваки графички прилог мора бити означен шифром у горњем десном углу коју чини број од
шест цифара и редним бројем у доњем десном углу.
ƒ
Шифра се мора налазити и на свим осталим прилозима рада. Сви прилози конкурсног рада
морају се предати у запечаћеном омоту. На омоту се налази само шифра.
ƒ
Уз конкурсни рад прилажу се и две запечаћене коверте са шифром у горњем десном углу:
једна са назнаком “ПОДАЦИ ЗА КОНТАКТ“ и друга за назнаком “АУТОР” са именом аутора
(ауторског тима), адресом, процентуалном расподелом средстава од награде ако има више
од једног аутора и сагласност да се ауторство може објавити приликом евентуалне изложбе
конкурсних радова
4. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ДАЈЕ УЧЕСНИЦИМА
ƒ Распис конкурса
ƒ Урбанистички услови
ƒ Фотографије
ƒ Графичка подлога
5. РОКОВИ
Конкурс почиње да тече од 07. децембра 2011. године.
Рок за предају радова је 10. јануар 2012. године до 14 часова у просторијама ЈП Завод за изградњу
града ул. Стевана Брановачког бр. 3, 21000 Нови Сад
Радови послати поштом морају стићи на наведену адресу најкасније до горе дефинисаног рока.
Радови који стигну после овог рока неће бити разматрани.
Рад жирија на прегледу и оцењивању радова ће бити завршен до 14. јануар 2012.
Учесници могу постављена питања и додатне информације слати на e-mail:
[email protected]
6. НАГРАДЕ
Инвеститор је за овај конкурс предвидео следеће награде у нето износима и то:
I НАГРАДА - додела уговора о изради пројектно техничке документације
II НАГРАДА - 500.000,00 динара
III НАГРАДА - 300.000,00 динара
Награђени радови постају власништво инвеститора који их може користити у целости.
Инвеститор ће са првонаграђеним понуђачем спровести преговарачки поступак без објављивања
јавног позива у складу са чланом 24 став 1 тачка 3 Закона о јавним набавкама (’’Сл. гласник РС’’ бр.
116/2008), за израду пројектно техничке документације и у складу са Одлуком о програму уређивања
грађевинског земљишта за 2012. годину.
7. ЖИРИ
Чланови жирија су:
Срђан Црквењаков, дипл.инж.арх, председник
проф. Властимир Радоњанин, дипл.инж.грађ, члан
проф. Ђорђе Лађиновић, дипл.инж.грађ, члан
Александар Пањковић, дипл.инж.саобраћаја, члан
Слободанка Ђаконовић, дипл.инж.грађ, члан
Секретар: Вања Вукадиновић, дипл.инж.арх.
Известиоци: Стојан Бубњевић, дипл.инж.грађ. и Милена Попов, дипл.инж.арх.
8. ВРЕДНОВАЊЕ КОНКУРСНИХ РАДОВА - КРИТЕРИЈУМИ
Жири ће вредновати конурсне радове према следећим оквирним критеријумима:
1. Естетичност - оригиналност идејног решења, архитектонско - просторни концепт и елементи
обликовања габарита моста, квалитет везе са окружењем (уклапање силуете моста у
високовредан природни амбијент).
2. Конструкција - рационалност предложене конструкције моста, као и квалитет употребљених
материјала. Рационалност и економичност решења у целини (по питању извођења, као и
одржавања моста).
3. Приступачност
- безбедност и функционалност решења површина за пешачки и
бициклистички саобраћај, као и обезбеђење максималне приступачности за све потенцијалне
кориснике (поштовање услова које прописује "Правилник о условима за планирање и
пројектовање објеката у вези са несметаним кретањем деце, старих и инвалидних лица”
("Службени гласник РС", број 18/97).
9. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Жири неће разматрати радове који одступају од услова датих у Урбанистичким условима, који су
одступили од изричитих условљености датим у пропозицијама конкурса, непотпуне радове (који не
садрже све прилоге) , као и неблаговремено достављене радове.
У случају спора у вези са овим Конкурсом у првом степену надлежна је Арбитражна комисија
Расписивача, а у другом степену надлежан је Суд части Инжењерске Коморе Србије.
Download

пешачко бициклистичког моста преко дунавца у новом саду