АКСОНОМЕТРИЈСКА
ПРОЈЕКЦИЈА
АКСОНОМЕТРИЈСКА ПРОЈЕКЦИЈА
Аксонометрија је поступак којим се предмети предтављају на равнини
помоћу паралелног пројицирања. Резултат овог поступка је
аксонометријска пројекција. У пракси се користи коса и ортогонална
аксонометрија. У косонометријске пројекције спадају:
коса пројекција
фронтална (кавалир) аксонометрија.
Врста аксонометрије
А
А.1
А.2
B
B.1
B.2
B.3
Карактеристичне мјере
α
Коса аксонометрија
Коса пројекција
30°...45°
Фронтална (кавалир) аксонометрија 30°...45°
Ортогонална аксонометрија
Изометријска пројекција
30°
Диметријска пројекција
42°
Триметријска пројекција
30°...45°
β
a
b
c
0°
0°
1
1
1
1
1/2...2/3
1
30°
7°
<30°
1
1
1
1
произвољне
1
1/2
Коцка у два положаја опште аксонометрије
Коса пројекција
Изометријска пројекција
Просторучне скице предмета у косој (а), диметријској (б) и
изометријској пројекцији (ц)
Три пројекције предмета при ортогоналном пројектовању
тлоцрт
други
нацрт
други
бокоцрт
нацрт
бокоцрт
други
тлоцрт
Истакнут 5. просторни октант
СМЈЕРОВИ ПОГЛЕДА,
НАЗИВИ И АНАЛИЗА
ПРОЈЕКЦИЈА
Смјерови погледа, називи и анализа пројекција
Пројекције неког предмета морају се подударати
Примјер предмета у изометријској пројекцији и четири
ортогоналне пројекције
Примјер погрешног смјештања бокоцрта у тлоцрт (а) и погрешног
смјештаја пројекције која не одговара исправном смјеру погледа (б)
Методе пројицирања 1. и 3. квадранта
Према ISO 5426
5426--2 имамо метод пројицирања 1. квадранта (или
европски начин пројицирања, метода Е) и метод пројицирања 3.
квадранта (или амерички начин пројицирања, метода А).
Особине метода пројицирања 1. и 3. квадранта (ISO
(ISO 54526
54526--2)
Европски начин пројектовања:
• посматрач
• предмет
• пројекцијска раван (A
(A)
Амерички начин пројектовања:
• посматрач
• пројекцијска раван (P
(P)
• предмет
Метода пројицирања 1. квадранта
Метода пројицирања 1. квадранта предмета који се налази у 1. квадранту
Распоред пројекција код метода пројицирања 1. квадранта пројицирања
ОБЛИКОВАЊЕ
ПРЕДМЕТА
ОБЛИКОВАЊЕ ПРЕДМЕТА
Процес читања
читања радионичких цртежа састоји се у разматрању облика и
мјера нацртаног машинског д
диј
ијела.
ела.
Поступак:
помоћу правоуглих изгледа најприј
најпријее се у свести ствара јасна
представа о облику предмета,
предмета,
на основу датих котних вриј
вриједности
едности установљавају се све мј
мјере
предмета,,
предмета
утврђује се које су вриј
вриједности
едности (или облици) толерисане и
анализира се квалитет обрађених површина и утврђује се врста
материјала од кога се предмет прави.
1. Нацрта се паралелопипед 1:1 у односу на модел
2. Нацрта се површина на предњој површини паралелопипеда
3. Нацрта се површина на горњој површини паралелопипеда
4. Нацрта се површина на лијевој површини паралелопипеда
5. Обликовање предмета цртањем међусобно паралелних ивица
Обликовање уклањањем вишка мaтеријала
Обликовање додавањем метеријала
Визуелизација објеката може се извршити и замишљањем базних
облика који се затим спајају. Под базним облицима подразумијевају се:
конуси (купе),
правоугаони солиди,
ваљци,
пирамиде,
торуси и
сфере.
Download

АКСОНОМЕТРИЈСКА ПРОЈЕКЦИЈА