Univerzitet u Novom Sadu
Fakultet tehničkih nauka
Departman za arhitekturu i urbanizam
Nastavni predmet:
PROJEKTOVANJE STAMBENIH OBJEKATA I KOMPLEKSA 2 - broj ЕSPB: 5
Oznaka predmeta:
A231
IV semestar
Nastavnik:
Doc. dr Jelena Atanacković-Jeličić, dipl. inž. arh.
Saradnici:
Vladimir Kubet, mast. inž. arh.
Vladan Varićak, mast. inž. arh.
Dejan Ecet, mast. inž. arh.
Broj kabineta:
505
Informacije u vezi s predmetom:
http://arh505.wordpress.com/category/psoik-2/
Školska godina:
2011/2012.
Nastava na predmetu Projektovanje stambenih objekata i kompleksa 2 će, kako je
to uobičajeno, biti strukturirana kroz rad na predavanjima i vežbanjima. Prirodno,
nastava će biti organizovana u jednu celinu, pri čemu će predavanja pratiti tematski i
strukturno program vežbanja, odnosno, proces izrade studentskih zadataka. Ovi zadaci
će biti definisani kao klauzurna vežbanja, arhitektonski projekti i seminarski radovi.
ORGANIZACIJA NASTAVE
IV semestar
2+3 (časova predavanja + vežbanja)
PROGRAM - SADRŽAJ NASTAVE:
Na predmetu Projektovanje stambenih objekata i kompleksa 2 studenti se kroz
predavanja i vežbe upoznaju sa arhitektonskim objektima i sadržajima namenjenim
višeporodičnom stanovanju. To su objekti čije lociranje, povezivanje sa kontekstom i
oblikovanje zahteva precizno sagledavanje problema i ispitivanje brojnih uticajnih
faktora, pre donošenja odluke o mogućnostima formiranja arhitektonskog sklopa.
Školski rad na vežbama se obavlja prema osnovnom rasporedu fakulteta, a u toku
semestra studenti su obavezni da aktivno rade na svojim projektima i to:
-
kroz samostalan rad uz obavezno korišćenje literature;
-
uz saradnju nastavnika, saradnika;
-
uz konsultacije u kabinetu nastavnika i asistenata;
-
kroz izradu klauzurnih i drugih posebnih vežbanja;
-
uz povremeni obavezni izlazak na teren.
PROJEKTNI ZADATAK
Projekat višeporodične zgrade se sastoji iz tri faze:
1. faza – izrada urbanističko – arhitektonskog projekta
Ispitivanje i analiza rezidencijalnog potencijala izabrane gradske četvrti na Bistrici u
Novom Sadu, na lokaciji oivičenom saobraćajnicama: Bulevar Evrope, ulica Raše
Radujkova, Stojana Novakovića i Đorđa Nikšića – Johana i njen novo planirani
produžetak do navedenog bulevara. Na osnovu analiza svih relevantnih parametara
relacije rezidencijalno-gradsko u uslovima savremenog urbanog života, izradiće se
urbanističko – arhitektonski projekat jednog bloka (od ukupno 9 ponuđenih blokova
na zadatoj lokaciji) u grupama od 3 do 4 studenta. Nakon 3 nedelje predviđene za
izradu modela, radne makete i osnove bloka, rad se predaje na 1. kolokvijumu.
Detaljnije
informacije
o
području
mogu
se
pronaći
na
http://www.nsurbanizam.rs/?id=33# (1610), a podloge na sajtu fakulteta i blogu 505.
2. faza – idejno rešenje projekta
Projektovati višeporodičnu zgradu na datoj lokaciji u prethodno projektovanom bloku
na osnovu jednog od 4 predložena projektna programa. Osnovne karakteristike kuće:
lokacija i urbani kontekst, tip (zgrada na uglu, dva različita tipa zgrade u nizu), kao i
struktura stanova predloženi su u okviru projektnog programa. Ovi predlozi
predstavljaju samo osnovu za dalje istraživanje tokom izrade projektnog zadatka i
mogu biti podložni promenama. Idejni projekat se predaje na 2. kolokvijumu.
3. faza – završni projekta
Definisanje i razrada idejnog rešenja projekta na nivou detalja, instalacija i enterijerskih
celina. Finalni projekat se predaje poslednje nedelje vežbanja u 12 časova u kabinetu
predmeta.
Predloženi projektni programi:
Predlog 1 –Ugaona višeporodična stambena zgrada (ugrađena sa najmanje
jedne strane)
Spratnost: suteren ili podrum, prizemlje, 4 sprata, potkrovlje (ili 5 spratova ukoliko se
planira ravan krov)
Broj stanova: minimalno 20, najmanje 5 različitih struktura
Moguće strukture stanova: garsonjera, jednosoban, jednoiposoban, dvosoban,
dvoiposoban, trosoban, troiposoban, četvorosoban, četvoroiposoban, petosoban...
Predlog 2 –Višeporodična stambena zgrada u nizu (ugrađena sa najmanje dve
strane)
Spratnost: suteren ili podrum, prizemlje, 4 sprata, potkrovlje (ili 5 spratova ukoliko se
planira ravan krov)
Broj stanova: minimalno 20, najmanje 5 različitih struktura
Moguće strukture stanova: garsonjera, jednosoban, jednoiposoban, dvosoban,
dvoiposoban, trosoban, troiposoban, četvorosoban, četvoroiposoban, petosoban...
Predlog 3 –Višeporodična stambena zgrada kao deo stambenog kompleksa
Spratnost: suteren ili podrum, prizemlje, 2-3 sprata, potkrovlje (ili 4 sprata ukoliko se
planira ravan krov)
Broj stanova: minimalno 5, različitih struktura. Potrebno je projektovati najmanje 3
jedinice. Projektovane jedinice moraju formirati urbanu celinu. Moguće je projektovati
pojedinačne ulaze za stanove u okviru jedne jedinice.
Moguće strukture stanova: garsonjera, jednosoban, jednoiposoban, dvosoban,
dvoiposoban, trosoban, troiposoban, četvorosoban, četvoroiposoban, petosoban...
Predlog 4 –Slobodnostojeća stambena zgrada („urbana vlia“ ili kula)
Spratnost: suteren ili podrum, javno prizemlje, a spratnost je određena iz urbanističko
arhitektonskog projekta.
Broj stanova: minimalno 5 različitih struktura. Minimum dve različite stambene etaže.
Moguće strukture stanova: garsonjera, jednosoban, jednoiposoban, dvosoban,
dvoiposoban, trosoban, troiposoban, četvorosoban, četvoroiposoban, petosoban...
Napomena: sobom se smatra prostorija veća od 9m2, a polusobom prostorija od 6-9 m2.
KRITERIJUMI OCENJIVANJA PROJEKTA U IV SEMESTRU:
Ocenu projekta u IV semestru formiraju (maksimalan broj bodova je 105):
1. Bodovi ostvareni na vežbama – do 10 bodova
2. Dodatni bodovi za prisustvo na svim predavanjima – 5 bodova
3. Ocena 1. kolokvijuma – do 10 bodova
4. Ocena 2. kolokvijuma – do 25 bodva
5. Ocena projekta na kraju semestra – do 55 bodova
Ocena rada na vežbanjima formiraće se na osnovu bodova koji će studenti osvajati u
svakom terminu vežbanja. Maksimalan broj bodova koji student može da osvoji na
jednom vežbanju, ukoliko je ispunio zahteve koji su od njega planom i programom
predmeta očekivani iznosi 1. Tokom 12 nastavnih nedelja, bodovi se neće dodeljivati
na prvim i poslednjim vežbanjima i vežbama koje budu namenjene izradi kolokvijuma
- odnosno, ukupan broj poena koji je moguće osvojiti tokom semestra iznosi 10.
Ocene rada na vežbanjima za svaki pojedinačan semestar će biti dodeljivane prema
sledećoj ekvivalenciji:
Ocena kolokvijuma i ocena projekta na kraju semestra će biti formirane prema
sledećim kriterijumima:
- društvena stvarnost kao polazište projektantskog pristupa – promene, uticaji, sile;
- atraktivnost i prepoznatljivost urbanističko-arhitektonskog rešenja;
- doslednost u rešavanju problema na različitim prostornim nivoima;
- skladnost urbanog konteksta i prostorni kvalitet sadržaja;
- izražajnost urbanih sklopova, oblikovna usklađenost;
- ostvarene vrednosti identiteta i svake ambijentalne (pod)celine;
- ostvarljivost ponuđenih rešenja kroz kontinualno uravnotežene promene postepenih
i „skokovitih“ transformacija;
- kvantitativna iskorišćenost postojećih prostornih resursa (kako zemljišta, tako i
fizičkih sklopova), kroz predloženi oblik i stepen efikasnog povezivanja zatečenih i
novoplaniranih modela racionalizacije prostora – principi održivog razvoja;
- kontinuitet predloženih promena;
- funkcionalna zaokruženost i integrisanost;
- komunikativnost ponuđenog koncepta, kroz ostvarenje lake pristupačnosti i utkanosti
u gradsku matricu.
- slikovitost i likovnost, uz višeslojnu perceptivnost prostora.
PROCES RADA
Proces rada na semestralnom projektu mora biti neposredno i kontinuirano verifikovan od strane
nastavnika i saradnika. Faze rada, po datumima vežbanja, koje moraju biti odobrene i verifikovane, su:
Plan vežbanja:
Broj
nedelje
Datum
Tema vežbanja
Potrebna
vežbe
1
22.02.
Upoznavanje
sa
radom
na
vežbanjima
i
predavanjima,
preuzimanje dostupnog materijala
o zadatku u III semestru.
Plan i program predmeta.
2
29.02.
Analize
odabrane
lokacije:
urbanistički parametri, genius loci.
Urbanističke
podloge,
urbanističke analize.
1
3
07.03.
Koncepcijsko
rešenje
bloka,
prezentacija programskog eseja.
Definisanje urbanističkog
resenja bloka
1
09.03.
1. Kolokvijum – predaja rada u
kabinetu 505 u 12h
Idejno
urbanističko
arhitektonsko
rešenje
bloka: osnova, model,
radna maketa.
petak
priprema
za
Maksimalan broj bodova koje je
moguće osvojiti na vežbama
(ukoliko je ispunjena priprema i
zadatak za termin)
4
14.03.
Početak rada na koncepcijskom
modelu;
funkcionalne
sheme;
pozicija arhitektonskih intervencija
u prostoru.
Materijal
modela.
izradu
1
5
21.03.
Konceptualno rešenje i njegove
manifestacije
u
prostoru;
funkcionalne sheme planiranih
objekata; konstruktivni sistemi,
volumetrija i karakter arhitekture.
Situacija 1:1000, 1:500,
početak
rada
na
preciznom
definisanju
osnova, preseka i izgleda
objekta; nastavak rada na
modelu.
1
6
28.03.
Definisanje funkcionalnih rešenja.
Osnove
preseci.
1
7
04.04.
Analiza konstruktivnog
rešavanje detalja
Definisanje
konstruktivnog resenja.
1
8
11.04.
Izrada modela
instalacija
Definisanje
instalacija.
1
9
18.04.
2. Kolokvijum – predaja rada u
kabinetu 505 u 12h
Idejno rešenje: osnove,
preseci, prostorni prikaz.
10
09.05.
Tehnička obrada crteža do nivoa
idejnog projekta.
Svi grafički prilozi 1:200
1
11
16.05.
Detalji konstrukcije i materijalizacije
Detalji: 1:25; 1:20; 1:10
1
19.05.
Finalne konsultacije – termin
održavanja će naknadno biti
objavljen
subota
12
23.05.
objekta,
sistema;
analiza
Predaja semestralnog rada u
kabinetu 505 u 12h
za
objekta
1:200,
resenja
1
Prilozi prema priloženom
spisku.
Potrebni crteži za predaju rada na kraju IV semestra (svi crteži su stepena
tehničke obrade do nivoa idejnog projekta; detalji do nivoa glavnog projekta):
1. šira situacija 1:1000
2. situacija 1:500
3. sve osnove, sa osnovom krova 1:200 ili 1:100 (razmera u dogovoru sa
asistentom)
4. preseci (minimalno dva) 1:200 ili 1:100 (razmera u dogovoru sa
asistentom)
5. svi izgledi 1:200 ili 1:100 (razmera u dogovoru sa asistentom)
6. prostorni prikaz (izometrija, 3d model, aksonometrija, perspektiva...)
7. detalji konstrukcije i materijalizacije (1:25, 1:20, 1:10)
8. maketa 1: 200 ili 1:100 (razmera u dogovoru sa asistentom)
9. skice (ilustrovati razvoj koncepta)
Grafičke priloge prikazati u tehnici po izboru studenata na formatu 70/50 cm ili
svedene na ovaj format. Dozvoljeno je max. 4 lista štampana u full-color tehnici.
Download

Plan i program PSOIK2.pdf