Јавно комунално предузеће за водовод и анализацију
Ул. Душанова 46. тел:037/ 415-300; фах: 415-314
ЈН-МВ 10/2014
На основу чл.39. и 61. Закона о јавним набавкама(„Сл.гласник РС”бр.124/2012 у даљем тексту ЗЈН),
чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и
начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка
јавне набавке бр. МВ-31/10 од 27.02.2014. године и Решења о образовању комисије бр. МВ-31/10 од
27.02.2014. године, за јавну набавку бр. ЈН-МВ 10/2014 припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ВОЗИЛА И МАШИНЕ
Сукцесивна испорука на годишњем нивоу
Поступак јавне набавке мале вредности
Број: ЈН-МВ 10/2014
Од стране:
ЈАВНО - КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ВОДОВОД-КРУШЕВАЦ“
Рок за достављање понуда: закључно са 16.07.2014. године, до 12:00 часова.
Датум отварања понуда: 16.07.2014. године, у 12:15 часова.
Крушевац, јул, 2014. године
1/44
Јавно комунално предузеће за водовод и анализацију
Ул. Душанова 46. тел:037/ 415-300; фах: 415-314
ЈН-МВ 10/2014
САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕТАЦИЈЕ
Укупан број страна 44
ДЕО I
УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
ДЕО II
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН
ДЕО III
ОБРАСЦИ
- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ MАЛЕ ВРЕДНОСТИ............................................................................................Образац 1.
- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (за подизвођача)..............................................................Образац 1.1.
- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ.................................................................Образац 2.
- ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА ТЕХНИЧКОМ СПЕЦИФИКАЦИОЈОМ...................................Образац 3.
- МОДЕЛ УГОВОРА………………………………………………………………………… Образац 4.
- ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ.................................................................Образац 5.
- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ФИНАНСИЈСКОЈ ГАРАНЦИЈИ...................................................Образац 6.
- ПОТВРДА О ВРЕДНОСТИ ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА...................................................Образац 7.
- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ.75. СТ.2 ЗЈН............................Образац 8.
2/44
Јавно комунално предузеће за водовод и анализацију
Ул. Душанова 46. тел:037/ 415-300; фах: 415-314
ЈН-МВ 10/2014
ДЕО I
УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Назив и адреса Наручиоца: ЈКП "Водовод-Крушевац", Душанова 46, 37000 Крушевац
Врста Наручиоца: Јавна предузећа - локална самоуправа
Интернет страница Наручиоца: http://www.vodovodks.co.rs/
Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности
Број јавне набавке: ЈН-МВ 10/2014
Врста предмета јавне набавке: Набавка добара
Предмет јавне набавке: Резервни делови за возила и машине предузећа
Намена: за одржавање возила и машина предузећа
Назив и ознака из општег речника набавке: 34300000- делови и прибор за возила и њихове моторе
Контакт особа: Драган Живковић
Позив за подношење понуда објављен: на Порталу јавних набавки и на интернет страници
Наручиоца дана 03.07.2014. године.
Рок за подношење понуда: 14 (четрнаест) дана од дана објављивања позива на Порталу јавних
набавки и на интернет страници Наручиоца.
1. ЈЕЗИК ПОНУДЕ
Понуда у целини, сва документа уз понуду и сва коресподенција између понуђача и наручиоца мора да
буде писана на српском језику. У случају да је неки од докумената приложен на страном језику
неопходно је приложити превод на српском језику.
2. ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ
Понуђачи достављају понуде у складу са конкурсном документацијом и захтеваним условима
Наручиоца, обавезно попуњене, потписане и печатом оверене:
1. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ..............................................................................................Образац 1;
2. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (ЗА ПОДИЗВОЂАЧА) уколико понуђач делимично извршење
набавке поверава подизвођачу ........................................................................................................Образац 1.1;
3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ ..........................................................Образац 2;
4. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА ТЕХНИЧКОМ СПЕЦИФИКАЦИОЈОМ......................... Образац 3;
5. МОДЕЛ УГОВОРА (попуњен, потписан и печатом оверен) ..........................................Образац 4;
6. СПОРАЗУМ О ЗАЈЕДНИЧКОМ ИЗВРШЕЊУ НАБАВКЕ (достављају само понуђачи који
подносе заједничку понуду).
7. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ......................................................... Образац 5;
8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ФИНАНСИЈСКОЈ ГАРАНЦИЈИ ......................................... Образац 6;
9. ПОТВРДА О ВРЕДНОСТИ ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА............................................ Образац 7;
10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ.75. СТ.2 ЗЈН.....................Образац 8;
11. ПОНУЂАЧ ЈЕ ОБАВЕЗАН ДА УЗ ПОНУДУ ДОСТАВИ ДОКАЗЕ О ИСПУЊАВАЊУ
ДОДАТНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 76. ЗЈН
3. УСЛОВИ ПРОПИСАНИ ЧЛАНОМ 75. ЗЈН КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ
Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако испуњава
Обавезне услове из члана 75. ст. 1. чл. 1-4. ЗЈН:
1)
да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2)
да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3)
да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања
односно слања позива за подношење понуда;
4)
да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
4. ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН
У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН, испуњеност обавезних услова из члана 75. ст. 1. чл. 1.-4.ЗЈН се
доказује на следећи начин:
3/44
Јавно комунално предузеће за водовод и анализацију
Ул. Душанова 46. тел:037/ 415-300; фах: 415-314
ЈН-МВ 10/2014
1. Достављањем обрасца ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – Образац 1. конкурсне документације за
понуђача (као и за све учеснике у заједничкој понуди уколико понуду подноси група понуђача);
2. Достављањем обрасца ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (ЗА ПОДИЗВОЂАЧА) – Образац 1.1.
конкурсне документације (уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу).
- Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на
основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену
копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи
од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
- Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да
доставе доказе из чл. 75. ст.1. тач.1. ЗЈН, Извод из Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан
на интернет страници Агенције за привредне регистре.
- Наручилац неће одбити као неприхватљиву, понуду која не садржи доказ одређен ЗЈН и овом
конкурсном документацијом, ако је понуђач навео у понуди, интернет страницу на којој су тражени
подаци јавно доступни јер Понуђач на тај начин преузима на себе и потпуну моралну, материјалну и
кривичну одговорност објављених података на истима.
- Уолико Наручилац, на наведеним интернет страницама, надлежних органа, не пронађе наведене
податке на које се понуђач позива да су доступни, Наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву
- Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке која наступи до доношења одлуке, односно закључења
уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
5. ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧИМА О ОБАВЕЗИ ПРОПИСАНОЈ ЧЛАНОМ 75. СТАВ 2. ЗЈН
Понуђачи су дужни да у понуди изричито наведу:
а) да су поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада и заштити животне средине,
б) да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине (уколико је то случај).
Изјаву дату на Обрасцу 8., сачињену на начин да из њене садржине јасно произилази испуњење
напред наведених услова, понуђачи су дужни доставити (као саставни део понуде), уредно потписану од
стране овлашћеног лица понуђача и оверену печатом понуђача.
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне
својине трећих лица сноси понуђач.
6. ДОДАТНИ УСЛОВИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ СХОДНО ЧЛАНУ 76. ЗЈН
за неопходан пословни капацитет:
а) да понуђач у претходне две године (2012. и 2013.године) збирно мора имати испоруке добара
истоврсне предмету јавне набавке, у вредности већој од 5.000.000,00 динара.
за неопходан финансијски капацитет:
а) да понуђач у пословној 2012. и 2013. години није исказао губитак у пословању;
7. ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 76 ЗЈН
за неопходан пословни капацитет:
Докази: Понуђач је дужан да достави потврду о вредности испоручених добара, Образац 7., са
називима купаца, контакт особу и број телефона, са вредностима испоручених добара која су истоврсна
предмету набавке у последње две године (2012. и 2013.). Потврда мора да буде оверена печатом и
потписана од стране одговорног лица понуђача. Подносилац понуде-понуђач дужан је да за сваку
наведену позицију достави и одговарајући доказ, рачун или потврду о вредности испоручених добара,
потписану и оверену од стране купца или неки други доказ на основу кога се несумњиво може утврдити
количина која је испоручена.
за неопходан финансијски капацитет:
Докази: Понуђач доставља Извештај о бонитету за 2012. и 2013. годину или Биланс стања и биланс
успеха за 2012. и 2013. годину нли извод из тог биланса стања или потврда пословне банке о стварном и
укупном промету на пословном - текућем рачуну (за паушалце)
Сви тражени докази достављају се у оригиналу или фотокопији.
4/44
Јавно комунално предузеће за водовод и анализацију
Ул. Душанова 46. тел:037/ 415-300; фах: 415-314
ЈН-МВ 10/2014
8. ИЗРАДА ПОНУДЕ
- Понуде морају бити у целини припремљене у складу са Законом о јавним набавкама ("Сл. Гл. РС" бр.
124/2012), позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом.
- Понуђач треба да достави понуду у писаном облику.
- Понуђач може поднети само једну понуду.
- Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или
као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
- Понуду треба поднети на обрасцима садржаним у конкурсној документацији.
- Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду њихов саставни део,
понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом оверава.
- Потписивањем понуде Понуђач се изјашњава да је у потпуности разумео и прихватио све услове из
конкурсне документације.
- Евентуалне грешке настале приликом попуњавања образаца из конкурсне документације и исправљане
коректором или рукописом морају се оверити печатом и потписом одговорног лица.
- Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене, обавезне и додатне услове из конурсне
документације, биће одбијена као неприхватљива
- Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског
документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.
- Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима
понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
- Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа,
приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским
или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
- Наведена изјава, уколико није дата на српском језику, мора бити преведена на српски језик од стране
овлашћеног судског тумача.
9. НАЧИН И РОК ДОСТАВЕ ПОНУДА
- Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом
отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, непосредно или путем поште на
адресу Наручиоца:
ЈКП “Водовод-Крушевац”, Крушевац, Душанова 46, са назнаком: "Понуда за ЈН-МВ 10/2014„
- На полеђини коверте (пошиљке) треба навести назив и адресу понуђача.
- Понуда се сматра благовременом ако је Наручилац исту примио до 16.07.2014. године до 12:00
часова.
- Неблаговременом понудом ће се сматрати она понуда коју је Наручилац примио након истека рока за
подношење понуда.
- Неблаговремене понуде комисија за јавну набавку Наручиоца ће, по окончању поступка отварања
понуда, вратити неотворене понуђачу са назнаком да су поднете неблаговремено.
10. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
- Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда, дана 16.07.2014.
године у 12:15 часова, на адреси Наручиоца.
- Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.
- У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача.
- Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење за учествовање у отварању
понуда.
11. ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ
- У складу са чланом 87. став 6. ЗЈН, понуђач може у року за подношење понуде да допуни, измени или
опозове своју понуду. Измена, допуна или повлачење понуде је пуноважно ако Наручилац прими допуну
понуде, измењену понуду или обавештење о опозиву понуде пре истека рока за подношење понуда.
- Измена, допуна или опозив понуде се врши на начин одређен за подношење понуде.
- Понуда се не може допунити, изменити или опозвати након истека рока за подношење понуда.
5/44
Јавно комунално предузеће за водовод и анализацију
Ул. Душанова 46. тел:037/ 415-300; фах: 415-314
ЈН-МВ 10/2014
12. ОБЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
- Све додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде заинтересована лица могу
тражити у писаном облику и то најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда.
- Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева писаним путем одговорити заинтересованом
лицу, уз истовремену обавезу објављивања информације:
на Порталу јавних набавки, интернет адреса: www.portal.ujn.gov.rs и
на својој интернет страници wwwvodovodks.co.rs.
- Сва комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен чланом 20. ЗЈН.
- Питања треба упутити на адресу ЈКП “Водовод-Крушевац”, Крушевац, Душанова 46, са назнаком:
"За јавну набавку – питања за бр. ЈН-МВ 3/2014", послати факсом на тел. број: 037-415-314 или
електронском поштом на адресу vodovodks@ ptt.rs.
- Тражење додатних информација и појашњења телефоном, у вези са конкурсном документацијом и
припремом понуде, није дозвољено.
13. ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
- У било ком моменту, пре крајњег рока за подношење понуда Наручилац може, на сопствену
иницијативу, или као одговор на питање заинтересованог лица – да измени или да допуни конкурсну
документацију.
- Измене, односно допуне ће бити објављене на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.
Наручилац ће, уколико наступе услови из члана 63. став 5. Закона о јавим набавкама, продужити рок за
подношење понуда и објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда на Порталу јавних
набавки и интернет страници Наручиоца.
- У случају продужења рока за отварање понуда сва права и обавезе Наручиоца и понуђача које су
подлегале претходном крајњем року за подношење понуда, ће подлегати том продуженом крајњем року
за подношење понуда.
14. ЦЕНА
- Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе јединичну цену, укупну цену без ПДВ, припадајући ПДВ
у складу са Законом о ПДВ и укупну цену са ПДВ. Цена мора бити исказана у динарима.
- Понуђач мора исказати цене, као и назив произвођача добара која нуди за све позиције из обрасца
понуде са тех.спецификациојом, у противном понуда ће бити одбијена као неисправна.
- У понуђену цену понуђач мора укључити све зависне трошкове.
- Понуђене јединичне цене, исказане у динарима су фиксне и не могу се мењати током важења Уговора.
- Наручилац може да одбије понуду због неуобичајно ниске цене.
- Неуобичајено ниска цена у смислу ЗЈН је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишно
упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима.
- Ако Наручилац оцени да понуда садржи неуобичајно ниску цену захтеваће од понуђача детаљно
образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, у свему према члану 92. ЗЈН.
15. РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА
- Нема авансног плаћања.
- Плаћање добара које су предмет ове набавке врши се по извршењу сваке појединачне испоруке, а у
року не краћем од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема исправне фактуре.
- Уколико понуђач искаже краћи рок плаћања, таква понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
- Испоручилац се обавезује да на фактури унесе број под којим је Уговор заведен код Наручиоца.
- Наручилац не издаје финансијске гаранције за плаћање.
16. РОК, МЕСТО И НАЧИН ИЗВРШЕЊА
- Понуђач ће испоруку извршавати сукцесивно,на годишњем нивоу,према динамици и количинама које
одреди Наручилац упућивањем писаног захтева за испоруку,за сваку конкретну испоруку.
-Рок испоруке добара:за све позиције наведене у обрасцу понуде је не дуже од 3(три) дана од писаног
захтева Наручица.
- Место испоруке добара:Фцо ЈКП „Водовод –Крушевац“, Душанова 46,-магацин.
- Уколико понуђач искаже дужи рок испоруке добара од захтеваног таква понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.
6/44
Јавно комунално предузеће за водовод и анализацију
Ул. Душанова 46. тел:037/ 415-300; фах: 415-314
ЈН-МВ 10/2014
17. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗАБРАНОГ ПОНУЂАЧА И ДОБРА KOJE ИСПОРУЧУЈЕ
- Трошкове превоза предметних добара, као и ризик транспорта истих до места испоруке сноси
изабрани понуђач.
- Изабрани понуђач je обавезан да у било ком тренутку испоруке, на захтев Наручиоца, достави доказ о
пореклу испоручених добара. Гарантни рок за понуђена добра је према декларацији произвођача.
- Наведене количине представљају просечну годишњу потрошњу (оквирне потребне количине) и у
зависности од потреба Наручиоца може доћи до повећане или смањене потрошње појединих добара, у
односу на дате количине
- Испоручена добра морају бити прописно декларисана,упакована и обележена са образложеном ознаком
произвођача. Изабрани понуђач је обавезан да испоручује добра оних произвођача које је навео у
обрасцу понуде са тех.спецификацијом. Произвођачка декларација мора да садржи:
*Назив производа и тежина паковања,
*Тип производа,
*Каталошки број,(уколико постоји)
*Назив произвођача,
*Земља порекла,
*Серијски број (уколико постоји),
*Датум производње - година, месец, недеља... (уколико постоји),
- Изабрани понуђач je обавезан да се на захтев Наручиоца изјасни о томе како произвођач понуђене
добара испитивањем потврђује квалитет својих производа, да ли су и ако јесу, како и када испитивани
статистички репрезентативни узорци производа који су предмет уговора.
- У случају потребе Наручилац има право да спроведе контролу квалитета, односно контролу
саобразности испоручених добара са декларацијом код за то компетентне организације (акредитоване
лабораторије и сл.), a која je способна да то учини применом верификоване или документоване методе.
18. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
- Понуђач је обавезан да уз понуду достави наручиоцу финансијске гаранције и то:
* за добро извршење посла: изјаву о прихватању услова за издавање финансијске гаранције,
бланко соло меница, у висини од 10% укупне уговорене вредности добара (са ПДВ-ом).
- Изјава се даје на Обрасцу 6. који чини саставни део конкурсне документације.
- Уколико се Понуђачу Одлуком о избору најповољније понуде додели уговор предметне јавне набавке,
обавезан је да у моменту потписивања уговора достави Наручиоиу тражену финанасијску гаранцију,
прописно потписану и оверену бланко соло меницу, са пратећим меничним овлашћењем за њено
попуњавање и копијом картона депонованих потписа, на износ од 10% вредности Уговора, са роком
важења који је дужи од периода важења Уговора.
- Депоновани потпис од стране пословне банке не сме бити старији од 30 дана од дана предаје менице
- Менице морају бити регистроване у Регистру меница и овлашћења, сагласно Одлуци о ближим
условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења /Сл.гласник РС 56/11) НБС.
19. ВАЖНОСТ ПОНУДЕ
- Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе рок важења понуде.
- Понуда мора да важи најмање 30 дана од дана отварања понуда.
- У случају да понуђач наведе краћи рок или непрецизно одреди рок важења понуде (нпр: око, оквирно,
од-до и сл.), иста ће се сматрати неприхватљивом.
20. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
- Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде,
Образац 5. конкурсне докуметације.
- Трошкове припремања и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
Наручиоца накнаду трошкова.
- У случају обуставе поступка јавне набавке из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац ће
понуђачу надокнадити трошкове израде узорка или модела, ако су изграђени у складу са техничким
спецификацијама Наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач
тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
7/44
Јавно комунално предузеће за водовод и анализацију
Ул. Душанова 46. тел:037/ 415-300; фах: 415-314
ЈН-МВ 10/2014
21. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
- Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује као подизвођач код
другог понуђача.
- Подизвођач мора испуњавати обавезне услове из чл. 75. ст. 1. тач. 1.- 4. ЗЈН наведене у Обрасцу 1.1.
под редним бројевима 1, 2, 3 и 4., а додатне услове из члана 76. ЗЈН испуњавају заједно.
- Понуђач је дужан да у Обрасцу понуде наведе да ли ће извршење предметне набавке, делимично
поверити подизвођачу и дужан је да у Обрасцу понуде наведе све тражене податке за подизвођача, као и
проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, који не може бити већи од 50%, и део
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. У том случају, дужан је да за подизвођача
достави од стране понуђача и подизвођача попуњену, потписану и печатом оверену наведену Изјаву
(Образац 1.1.) из ове документације.
- Све остале обрасце у понуди и уговор са Наручиоцем, без обзира на број подизвођача,
попуњава, печатом оверава и потписује понуђач. Понуђач у потпуности одговара за извршење
уговореног посла Наручиоцу, без обзира на број подизвођача.
- Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради
утврђивања испуњености услова.
- Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела
потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.
- Наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори на захтев подизвођача наведен у претходном
ставу ако потраживање није доспело.
- Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном Наручилац
ће реализовати средства обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора Наручилац
претрпео знатну штету.
- Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача
након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако тo лице испуњава све услове
одређене за подизвођача и уколко добије претходну сагласност Наручиоца.
22. ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ
- Понуду може поднети и група понуђача.
- Понуђач који је поднео понуду самостално не може истовремено учествовати у заједничкој понуди,
нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
- Уколико понуду подноси група понуђача, у Обрасцу понуде навести све учеснике у заједничкој понуди.
- Сваки учесник у заједничкој понуди мора испуњавати обавезне услове из чл. 75. став 1. тач. 1.- 4. ЗЈН
наведене у Обрасцу 1., а додатне услове из члана 76. ЗЈН група понуђача испуњава заједно.
- У складу са чланом 81. став 4. ЗЈН, саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи
из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.
Споразум о заједничком извршењу обавезно садржи податке о:
а) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу
понуђача пред наручиоцем;
б) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
в) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
г) понуђачу који ће издати рачун;
д) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
ђ) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Понуђачи који подносе заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.
23. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОД СТРАНЕ ЗАДРУГЕ
- Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у
име задругара.
- Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци
одговара задруга и задругари у складу са Законом.
- Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора
о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
24. ВАРИЈАНТНА ПОНУДА
- Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
8/44
Јавно комунално предузеће за водовод и анализацију
Ул. Душанова 46. тел:037/ 415-300; фах: 415-314
ЈН-МВ 10/2014
25. КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА
- Наручилац ће донети одлуку о додели уговора након што спроведе оцењивање понуда применом
критеријума најнижа понуђена цена, уколико су испуњени сви услови наведени у конкурсној
документацији.
Најнижа понуђена цена ..................................................................................................................... 100 пондера
Оцењивање и рангирање понуда извршиће се према датој формули:
Бр. пондера = (најнижа понуђена цена / цена конкретне понуде) х 100
- Уколико две или више понуда имају исте понуђене цене, као најповољнија ће бити оцењена понуда
понуђача са већом вредношћу испоручених добара исказаних у потврди о вредности испоручених
добара.
- Уколико две или више понуда имају исте понуђене цене и исте вредности испоручених добара, као
најповољнија ће бити оцењена понуда понуђача који наведе дужи рок важења понуде.
- Заокруживање добијених пондера врши се на две децимале.
26. ПРЕФЕРЕНЦИЈАЛИ
Ако понуђач нуди добра домаћег порекла и жели да оствари предност, мора поднети доказ-потврду о
домаћем пореклу робе, коју издаје Привредна комора Србије. ("Сл.гласник РС" бр. 33/2013). Уколико је
понуђач из земље потписнице споразума ЦЕФТА, домаће порекло робе доказује уверењем које је издала
Привредна комора земље понуђача или писаном изјавом датом под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу овереном пред судским или управним органом, нотаром или другим надлежним органом
те државе.
27. СТРУЧНА ОЦЕНА ПОНУДА
- Након спроведене стручне оцене понуда, биће вредноване само понуде које су предате благовремено и
које у потпуности испуњавају све захтеве из конкурсне документације, тј. понуде које су одговарајуће и
прихватљиве.
- Неодговарајуће понуде се неће даље разматрати, већ ће бити одбијене.
1) Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у позиву за
подношење понуда.
2) Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена, и за коју је утврђено да потпуно испуњава све
услове из техничке спецификације .
3) Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних
недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе
понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.
28. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ
Понуда ће бити одбијена:
1) уколико није благовремена,
2) уколико поседује битне недостатке,
3) уколико није одговарајућа,
4) уколико ограничава права Наручиоца,
5) уколико условљава права Наручиоца,
6) уколико ограничава обавезе понуђача,
7) уколико прелази процењену вредност јавне набавке.
Битни недостаци понуде су:
1) уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће,
2) уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће,
3) уколико понуђач није доставио тражено средство обезбеђења,
4) уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног,
5) уколико понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину
понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.
29. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ
- Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог
подизвођача.
9/44
Јавно комунално предузеће за водовод и анализацију
Ул. Душанова 46. тел:037/ 415-300; фах: 415-314
ЈН-МВ 10/2014
- Захтев за објашњење и одговор на овај захтев биће у писаној форми и њиме се не смеју тражити,
нудити, или дозволити промене у понуди.
- Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за
примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или
неприхватљива учинила одговарајућом односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из
природе поступка јавне набавке.
- Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом
разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
- У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
- Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
30. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ
- Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку
јавне набавке:
1. поступао суптротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН,
2. учинио повреду конкуренције,
3. доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној
набавци, након што му је уговор додељен,
4. одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
- Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје
обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет
набавке, за период од претходне три године.
- Докази који представљају негативну референцу наведении су у члану 82. став 3. ЗЈН.
- Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. став 3. тачка 1. ЗЈН који се односи на
поступак или уговор који је закључио и други Наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.
- У складу са чланом 83. став 11. ЗЈН, Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних
референци Управе за јавне набавке одбити као неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврсан
предмету за који је понуђач добио негативну референцу.
31. ОБАВЕШТАВАЊЕ ПОНУЂАЧА О РЕЗУЛТАТИМА ПОСТУПКА
- Рок у коме ће Наручилац донети Одлуку у вези са овом јавном набавком је 10 (десет) дана од дана
јавног отварања понуда.
32. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
- Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од осам
дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН.
- У складу са чланом 112. став 2. тачка 5. ЗЈН, уколико је поднета само једна понуда, Наручилац може
закључити уговор и пре истека рока за подношења захтева за заштиту права.
- Наручилац ће изабраног понуђача благовремено обавестити о настанку законских услова за
потписивање уговора (одмах по настанку услова, односно по протеку рока за подношење захтева за
заштиту права) и позвати га да приступи закључењу уговора, односно учинити му доступним уговор о
јавној набавци.
- У случају одустајања од закључења уговора, Наручилац има право да закључи уговор о набавци са
понуђачем који је следећи на утврђеној ранг листи.
Разлози због којих се може одустати од доделе уговора:
1. Наручилац задржава право да обустави поступак у складу са чланом 109. ЗЈН.
2. Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису
могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча,
односно услед којих је престала потреба Наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати
у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.
33. ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА
- Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само за намену позива и неће
бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће
бити објављени приликом отварања понуда, нити у наставку поступка или касније.
- Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а која не садржи ниједан
јавни регистар или која на други начин нису доступна, као и пословне податке који су прописима или
интерним актима понуђача означени као поверљиви.
10/44
Јавно комунално предузеће за водовод и анализацију
Ул. Душанова 46. тел:037/ 415-300; фах: 415-314
ЈН-МВ 10/2014
- Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима
имају исписану реч "ПОВЕРЉИВО".
- Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин.
- Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац ће
позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач то чини тако што његов представник изнад
ознаке поверљивости напише "ОПОЗИВ", упише датум, време и потпише се.
- Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост докумената, Наручилац ће
третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.
- Неће се сматрати повeрљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената
критеријума и рангирање понуде.
- Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до истека рока
предвиђеног за отварање понуда.
34. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА
- Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице које има интерес да
закључи конкретан уговор о јавној набавци, у складу са одредбама 148. до 159. ЗЈН.
- Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
- О поднетом Захтеву за заштиту права Наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке,
односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два
дана од пријема захтева за заштиту права.
- Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или
конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца три дана пре
истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.
- После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева
за заштиту права је пет дана од дана пријема одлуке.
- Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у поступку јавне набавке
ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока
за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
- Уговор о јавној набавци не може бити закључен пре истека рока за подношење Захтева за заштиту
права из члана 149. Закона о јавним набавкама.
- Ако је захтев за заштиту права поднет након закључења уговора у складу са чланом 112. став 2. овог
закона, Наручилац не може извршити уговор о ј.набавци до доношења одлуке о поднетом захтеву за заш.
права, осим ако Републичка комисија на предлог Наручиоца не одлучи другачије.
- Захтев за заштиту права задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке до доношења
одлуке о поднетом Захтеву за заштиту права, осим ако Републичка комисија на предлог Наручиоца не
одлучи другачије.
- Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на Рачун буџета Републике Србије број: 840742221843-57 уплати таксу у износу од 40.000,00 динара (шифра плаћања: 253; модул: 97; позив на број:
97 50-016; сврха: Републичка административна такса - са назнаком набавке на коју се односи; Корисник:
БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ).
35. ОСТАЛО
За све што није наведено у овој конкурсној документацији примењују се одредбе Закона о јавним
набавкама („Сл. Гласник РС“ бр.124/12.), Правилника о обавезним елементима конкурсне докуметације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.гласник РС“ бр.29/13), као и
остали подзаконски прописи којима су регулисане јавне набавке
11/44
Јавно комунално предузеће за водовод и анализацију
Ул. Душанова 46. тел:037/ 415-300; фах: 415-314
ЈН-МВ 10/2014
ДЕО II
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75 ЗЈН
УСЛОВИ ИЗ ЧЛ. 75 ЗЈН
За понуђача
За подизвођача
(уколико понуђач делимично извршење набавке
поверава подизвођачу)
За носиоца посла групе понуђача и све учеснике у
заједничкој понуди
(уколико понуду подноси група понуђача)
1. Да је регистрован код надлежног органа, односно
уписан у одговарајући регистар
2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за
неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре
3. Да му није изречена мера забране обављања
делатности, која је на снази у време објављивања
односно слања позива за подношење понуда
4. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге
јавне дажбине у складу са прописима Републике
Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији
1. Да је регистрован код надлежног органа, односно
уписан у одговарајући регистар
2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за
неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре
3. Да му није изречена мера забране обављања
делатности, која је на снази у време објављивања
односно слања позива за подношење понуда
4. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге
јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије
или стране државе када има седиште на њеној
територији
1. Да је регистрован код надлежног органа, односно
уписан у одговарајући регистар
2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за
неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре
3. Да му није изречена мера забране обављања
делатности, која је на снази у време објављивања
односно слања позива за подношење понуда
4. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге
јавне дажбине у складу са прописима Републике
Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији
ДОКАЗ:
Попуњен, потписан и печатом оверен Образац изјаве о
испуњавању услова из чл. 75. ЗЈН у поступку јавне
набавке мале вредности , Образац 1, конкурсне
документације (у складу са чл. 77 став 4. ЗЈН ("Сл.
гласник РС" број 124/2012))
Напомена:
Понуђач који подноси понуду самостално или са
подизвођачем мора испуњавати услове под редним
бројевима 1, 2, 3 и 4.
ДОКАЗ:
Попуњен, потписан и печатом оверен Образац изјаве о
испуњавању услова из чл. 75. ЗЈН у поступку јавне
набавке мале вредности (за подизвођаче) ,Образац 1.1.
конкурсне документације (у складу са чл. 77 став 4. ЗЈН
("Сл. гласник РС" број 124/2012))
Напомена:
Подизвођач мора испуњавати услове под редним
бројевима 1, 2, 3 и 4.
ДОКАЗ:
Попуњен, потписан и печатом оверен Образац изјаве о
испуњавању услова из чл. 75. ЗЈН у поступку јавне
набавке мале вредности , Образац 1. конкурсне
документације (у складу са чл. 77 став 4. ЗЈН ("Сл.
гласник РС" број 124/2012))
Напомена:
Сваки од учесника у заједничкој понуди мора
испуњавати услове под редним бројевима 1, 2, 3 и 4.
12/31
Јавно комунално предузеће за водовод и анализацију
Ул. Душанова 46. тел:037/ 415-300; фах: 415-314
ЈН-МВ 10/2014
ДЕО III
__________________________________________________________________________________________
ОБРАСЦИ
Образац 1.
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН ("Сл. Гласник РС" број 124/2012), под пуном моралном,
материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач __________________________________________________________________________________
из________________________________________________________________________________________,
Адреса: ___________________________________________________________________________________,
Матични број: _______________________________,
ПИБ________________________________________,
испуњава све обавезне услове из чл. 75. ст.1. тачка од 1. до 4. ЗЈН, утврђене конкурсном документацијом за
учешће у поступку јавне набавке бр. ЈН-МВ 10/2014 за набавку добара – Резервни делови за возила и
машине и то:
1)
је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2)
он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3)
му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно
слања позива за подношење понуда;
4)
је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике
Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
Напомена: У случају заједничке понуде, сваки понуђач учесник у заједничкој понуди мора испуњавати
услове под редним бројевима 1, 2, 3 и 4.
Датум:
Потпис овлашћеног лица понуђача
м.п.
Напомена:
Уколико понуду подноси група понуђача потребно је да се наведени образац изјаве фотокопира у довољном
броју примерака и попуни за носиоца посла групе понуђача, као и за сваког члана групе понуђача
појединачно.
Изјављујем да ћемо уколико наручилац то захтева поступити у складу са чланом 79. став 2. ЗЈН и доставити
наведене доказе.
13/44
Јавно комунално предузеће за водовод и анализацију
Ул. Душанова 46. тел:037/ 415-300; фах: 415-314
ЈН-МВ 10/2014
Образац 1.1.
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
(ЗА ПОДИЗВОЂАЧА)
У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН ("Сл. Гласник РС" број 124/2012), под пуном моралном,
материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници понуђача и подизвођача, дајемо следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач _______________________________________________________________________________
из _______________________________________________________________________________________,
Адреса: __________________________________________________________________________________,
Матични број: ____________________________________________________________________________,
ПИБ_____________________________________________________________________________________,
испуњава све обавезне услове из чл. 75. ст.1. тачка од 1. до 4. ЗЈН, утврђене конкурсном документацијом за
учешће у поступку јавне набавке бр.ЈН-МВ 10/2014 за набавку добара – – Резервни делови за возила и
машине и то:
1)
је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2)
он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3)
му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно
слања позива за подношење понуда;
4)
је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике
Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
Датум:
Потпис овлашћеног лица понуђача
м.п.
Датум:
Потпис овлашћеног лица подизвођача
м.п.
Напомена:
Уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу, дужан је да за подизвођача достави
од стране и понуђача и подизвођача попуњен, потписан и печатима оверен овај образац Изјаве (уколико
понуђач наступа са више подизвођача, овај образац изјаве фотокопирати за сваког подизвођача).
Изјављујем да ћемо уколико наручилац то захтева поступити у складу са чланом 79. став 2. ЗЈН и доставити
наведене доказе.
14/44
Јавно комунално предузеће за водовод и анализацију
Ул. Душанова 46. тел:037/ 415-300; фах: 415-314
ЈН-МВ 10/2014
Образац 2.
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. и 61. став 4. тачка 9. ЗЈН ("Сл. гласник РС" број 124/2012), и чл.6. став 1. тачка 10)
Правилника о обавезним елементима конкурсне докуметације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова („Сл.гласник РС бр.29/13) под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник (носилац посла) понуђача дајем следећу
ИЗЈАВУ
Изјављујемо да понуду број ___________ од____________. 2014. године, припремљену на основу позива за
подношење понуда у поступку јавне набавке бр. ЈН-МВ 10/2014 за набавку добара – Резервни делови за
возила и машине предузећа, објављеног дана 03.07.2014. године на Порталу јавних набавки и на интернет
страници Наручиоца ЈКП " Водовод-Крушевац" подносимо независно, без договора са другим понуђачима
или заинтересованим лицима.
Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће
одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Оранизација надлежна за заштиту
конкуренције може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне
набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне
набавке у слмислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне
набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана
82. став 1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког
понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
У
Датум:
М.П.
Потпис овлашћеног лица
понуђача
15/44
Јавно комунално предузеће за водовод и анализацију
Ул. Душанова 46. тел:037/ 415-300; фах: 415-314
ЈН-МВ 10/2014
Образац 3.
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
СА ТЕХНИЧКОМ СПЕЦИФИКАЦИЈОМ
ЈН-МВ 10/2014
Понуда број _____________ од ______________2014. године
Назив понуђача : ____________________________________________________________________________
Адреса и седиште понуђача: ___________________________________________________________________
Матични број: _____________________________________
ПИБ: __________________________________
Овлашћено лице: _____________________________________________________________________________
Особа за контакт: __________________________________ E-mail: ___________________________________
Број телефона: _________________________________ Телефакс : __________________________________
Број рачуна понуђача: ________________________________________________________________________
Понуда се подноси: (заокружити)
А) самостално
Б) понуда са подизвођачем:
В) заједничка понуда
Б) Навести податке о подизвођачима
(уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем/подизвођачима):
1. Подизвођач: ____________________________________ адреса ____________________________________,
матични број:_______________, ПИБ:________________, овлашћено лице: ___________________________,
број телефона: ________________, е-mail:__________________, број рачуна: __________________________.
Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи ______% .
Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу :
____________________________________________________________________________________________
_
2. Подизвођач: ____________________________________ адреса ____________________________________,
матични број:_______________, ПИБ:________________, овлашћено лице: ___________________________,
број телефона: ________________, е-mail:__________________, број рачуна: __________________________.
Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи ______% .
Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу :
____________________________________________________________________________________________
_
3. Подизвођач: ____________________________________ адреса ____________________________________,
матични број:_______________, ПИБ:________________, овлашћено лице: ___________________________,
број телефона: ________________, е-mail:__________________, број рачуна: __________________________.
Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи ______% .
Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу :
___________________________________________________________________________________________
НАПОМЕНА: Проценат укупне вредности јавне набавке, који понуђач поверава подизвођачу не може бити
већи од 50%, односно ако понуђач поверава извршење јавне набавке већем броју подизвођача, проценат
укупне вредности које понуђач поверава подизвођачима (збирно за све подизвођаче) не може бити већи од
50%.
16/44
Јавно комунално предузеће за водовод и анализацију
Ул. Душанова 46. тел:037/ 415-300; фах: 415-314
ЈН-МВ 10/2014
В) Навести податке осталих учесника у заједничкој понуди (уколико се подноси заједничка понуда):
1.____________________________________________, адреса: ______________________________________,
матични број:____________________, ПИБ:____________________, број телефона: ____________________,
особа за контакт: _________________________________________, е-mail:_____________________________,
овлашћено лице: _________________________________, број рачуна : _______________________________.
2. ___________________________________________, адреса:_______________________________________,
матични број:____________________, ПИБ:____________________, број телефона: ____________________,
особа за контакт: _________________________________________, е-mail:_____________________________,
овлашћено лице: _________________________________, број рачуна : _______________________________.
3. ___________________________________________, адреса: _______________________________________,
матични број:____________________, ПИБ:____________________, број телефона: ____________________,
особа за контакт: _________________________________________, е-mail:_____________________________,
овлашћено лице: _________________________________, број рачуна : _______________________________.
Rezervni delovi - FILTERI
Rb.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Predmet nabavke sa tehničkom
specifikacijom
FILTER ULJA Zastava Koral IN L
FILTER VAZDUHA JUGO IN
Zastava Koral IN L
FILTER VAZDUHA Z-101 1116
cm³ Jugo Tempo 1.1-Koral 1.1Zastava Skala 55
FILTER ULJA Z 101 Jugo Tempo
1.1-Koral 1.1-Zastava Skala 55
FILTER VAZDUHA 1300 cm³ Jugo
Tempo 1.1-Koral 1.1-Zastava Skala
55
FILTER VAZDUHA 1400 cm³
Zastava Florida 1.4 poly LC-Zastava
Florida 1.3 poly LC
FILTER VAZDUHA ŠKODA Škoda
Super B 1,9 TDI Classic
FILTER KLIME ŠKODA Škoda
Super B 1,9 TDI Classic
FILTER ULJA ŠKODA Škoda Super
B 1,9 TDI Classic
FILTER GORIVA SKODA Škoda
Super B 1,9 TDI Classic
FILTER ULJA AUTOBUS NIOBUS
Neobus Mercury - Autobus
FILTER GORIVA 43,59,01,/30
NEOBUS Neobus Mercury - Autobus
FILTER GORIVA 43,59,02/30
NEOBUS Neobus Mercury - Autobus
FILTER ULJA - RIVAL Rival 35.10
- 40.10 -40.8
FILTER GORIVA RIVAL Rival
35.10 - 40.10 -40.8
FILTER VAZDUHA - RIVAL Rival
35.10 - 40.10 -40.8
jm
Kol-
kom
1
kom
1
kom
15
kom
13
kom
5
kom
2
kom
2
kom
1
kom
2
kom
2
kom
2
kom
4
kom
5
kom
6
kom
20
kom
4
Jed.cena bez
pdv-a
Ukupna cena
bez pdv-a
Proizvođač
17/44
Јавно комунално предузеће за водовод и анализацију
Ул. Душанова 46. тел:037/ 415-300; фах: 415-314
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Filter ulja MOTOR TS 46
(ULT,FAP1314,TG 75)
Filter goriva IMT 539 MOTOR TS
46 (ULT,FAP1314,TG 75)
Filter ulja menjača MOTOR TS 46
(ULT,FAP1314,TG 75)
Fini uložak prečistača ulja FAP 1314
- 1414
Uložak glavnog prečistača ulja FAP
1314 - 1414
Filter goriva fini FAP 1314 - 1414
Filter goriva grubi FAP 1314 - 1414
Filter goriva - uložak FAP 1921
Filter ulja - uložak FAP 1921
FILTER VAZDUHA VEĆI FAP
1921 FAP 1921
FILTER VAZDUHA MANJI FAP
1921 FAP 1921
FILTER GORIVA - MERCEDES
Mercedes Atego 1317 K
FILTER ULJA MOTORA HITACHI
Skip HITAČI FB 100
Filter ulja motora COBELKO Skip
KOBELKO FB 200
Filter ulja menjača HITAČI Skip
HITAČI FB 100
Filter ulja menjača COBELKO Skip
KOBELKO FB 200
Filter vazduha HITAČI Skip HITAČI
FB 100
Filter vazduha COBELKO Skip
KOBELKO FB 200
Filter goriva HITAČI Skip HITAČI
FB 100
FILTER GORIVA COBELCO Skip
KOBELKO FB 200
FILTER VAZDUHA 12.19.09/20
BGH 600 BGH 600
FILTER GORIVA BTH 600 BTH
600
FILTER VAZDUHA Mašina za
sečenje asfalta
FILTER ULJA IMT 558 BN 81
FILTER GORIVA - NAFTA BN 81
ЈН-МВ 10/2014
kom
4
kom
4
kom
1
kom
4
kom
kom
kom
kom
kom
4
4
4
6
4
kom
3
kom
3
kom
2
kom
3
kom
3
1
1
kom
2
kom
2
kom
3
kom
3
kom
1
kom
1
kom
kom
kom
3
2
3
Rezervni delovi - za ZAPTIVANJE
Rb.
42
43
44
Predmet nabavke sa tehničkom
specifikacijom
Garnitura zaptivača za motor Jugo
Tempo 1.1-Koral 1.1-Zastava Skala
55
Zaptivač poklopca ventila-gumeni
Jugo Tempo 1.1-Koral 1.1-Zastava
Skala 55
Zaptivač poklopca glave motora Jugo
Tempo 1.1-Koral 1.1-Zastava Skala
55
jm
Kol-
Gar.
3
Kom
5
Kom
5
Jed.cena bez
pdv-a
Ukupna cena
bez pdv-a
Proizvođač
18/44
Јавно комунално предузеће за водовод и анализацију
Ул. Душанова 46. тел:037/ 415-300; фах: 415-314
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
Zaptivač glave cilindra - 1100 cm³.
Jugo Tempo 1.1-Koral 1.1-Zastava
Skala 55
Zaptivač glave cilindra - 1300 cm³
Jugo Tempo 1.1-Koral 1.1-Zastava
Skala 55
Zaptivač pumpe za gorivo Jugo
Tempo 1.1-Koral 1.1-Zastava Skala
55
Membrane pumpe goriva - komplet
Jugo Tempo 1.1-Koral 1.1-Zastava
Skala 55
ZAPTIVAČ BREGASTE JUGO 55
Jugo Tempo 1.1-Koral 1.1-Zastava
Skala 55
ZAPTIVAČ POKLOPCA VENTILA
JUGO Jugo Tempo 1.1-Koral 1.1Zastava Skala 55
MEMBRANA SAUHA 101 Jugo
Tempo 1.1-Koral 1.1-Zastava Skala
55
MEMBRANA KARBURATORA
JUGO Jugo Tempo 1.1-Koral 1.1Zastava Skala 55
DIHTUNG GLAVE 1,300 SM
FLORIDA Zastava Florida 1.3
Zaptivač poklopca ventila-gumeni
Zastava Florida 1.4 poly LC-Zastava
Florida 1.3 poly LC
Zaptivač poklopca glave motora
Zastava Florida 1.4 poly LC-Zastava
Florida 1.3 poly LC
Zaptivač glave cilindra - 1300 cm³
Zastava Florida 1.4 poly LC-Zastava
Florida 1.3 poly LC
Zaptivač glave cilindra - 1400 cm³
Zastava Florida 1.4 poly LC-Zastava
Florida 1.3 poly LC
Zaptivač pumpe za gorivo Zastava
Florida 1.4 poly LC-Zastava Florida
1.3 poly LC
GARNITURA ZAPTIVAČA
NIOBUS Neobus Mercury - Autobus
DIHTUNG -GARNIT. RIVAL Rival
35.10 - 40.10 -40.8
Garnitura zaptivača za motor Lada
NIVA 1.7 4x4
Garniture zaptivača za motor
MOTOR TS 46 ULT –FAP – TG 75
Zaptivač poklopca ventila MOTOR
TS 46 ULT –FAP – TG 75
SREDSTVOZA ZAPTIVANJE
HLADNJAKA WURTH
ЈН-МВ 10/2014
Kom
5
Kom
1
Kom
5
Kmpl
5
kom
5
kom
3
kom
5
kom
5
kom
2
kom
3
kom
3
kom
3
kom
3
kom
2
gar
1
kom
1
Gar.
1
Kom
1
kom
1
kom
4
Rezervni delovi - KAIŠEVI
Rb.
Predmet nabavke sa tehničkom
specifikacijom
jm
Kol-
Jed.cena bez
pdv-a
Ukupna cena
bez pdv-a
Proizvođač
19/44
Јавно комунално предузеће за водовод и анализацију
Ул. Душанова 46. тел:037/ 415-300; фах: 415-314
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
ZUPČASTI KAJŠ JUGO Jugo
Tempo 1.1-Koral 1.1-Zastava Skala
55
KLINAST KAJIŠ 10X825 JUGO
Jugo Tempo 1.1-Koral 1.1-Zastava
Skala 55
Ventilator kaiš 10 x 844 Jugo
Tempo 1.1-Koral 1.1-Zastava Skala
55
KAIŠNIK RADILICE FLORIDA
Zastava Florida 1.4 poly LC-Zastava
Florida 1.3 poly LC
ZUPČASTI KAJŠ FLORIDA 138
Zastava Florida 1.4 poly LC-Zastava
Florida 1.3 poly LC
KAIŠ KLINASTI 10X850 FLORIDA
Zastava Florida 1.4 poly LC-Zastava
Florida 1.3 poly LC
KAJIŠ ZUPČASTI ZA RIVAL Rival
35.10 - 40.10 -40.8
KAIŠ KLINASTI 9.5X925 RIVAL
Rival 35.10 - 40.10 -40.8
Klinasti kaiš 20 x 1600 BGH 600
Klinasti kaiš 10 x 1000 FAP 1314 1414
Klinasti kaiš 12,5 x 1450 MOTOR
TS 46 ULT –FAP – TG 75
Ventilator kaiš SPA x 1345LW
MOTOR TS 46 ULT –FAP – TG 75
KAJIŠ KLINASTI 12.5X975 FAP
1921
KLINASTI KAUŠ 1250 (KLIMA
KOBELKO) Skip KOBELKO FB
200
KANALNI KAIŠ KOBELKO Skip
KOBELKO FB 200
KLINASTI KAJŠ 12,5 X 1375 FAP
1921
KLINASTI KAJŠ 12,5X1700
Autobus Neobus
KLINASTI KAIŠ 12,5X1400
ЈН-МВ 10/2014
kom
10
kom
10
Kom
3
kom
1
kom
2
kom
2
kom
4
kom
kom
3
2
kom
4
kom
4
kom
2
kom
2
kom
1
kom
1
kom
6
kom
kom
2
2
Rezervni delovi - CREVA i CEVI
Rb.
83
84
85
86
87
Predmet nabavke sa tehničkom
specifikacijom
CREVO NALIVNO ZA GORIVO
JUGO Jugo Tempo 1.1-Koral 1.1Zastava Skala 55
Crevo naglavak - kat.br. 46626448
Jugo Tempo 1.1-Koral 1.1-Zastava
Skala 55
CEV KOČNICE JUGO Jugo Tempo
1.1-Koral 1.1-Zastava Skala 55
CREVO ZA VODU -GARN. JUGO
Jugo Tempo 1.1-Koral 1.1-Zastava
Skala 55
ŠELNE ZA CREVO Jugo Tempo
1.1-Koral 1.1-Zastava Skala 55
jm
Kol-
kom
5
Kom
5
kom
2
kom
3
kom
50
Jed.cena bez
pdv-a
Ukupna cena
bez pdv-a
Proizvođač
20/44
Јавно комунално предузеће за водовод и анализацију
Ул. Душанова 46. тел:037/ 415-300; фах: 415-314
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
Šelna creva - kat.br. 12181090 Jugo
Tempo 1.1-Koral 1.1-Zastava Skala
55
Šelna creva - kat.br. 12180390 Jugo
Tempo 1.1-Koral 1.1-Zastava Skala
55
Šelna manžetne homok.zgloba - veća
Jugo Tempo 1.1-Koral 1.1-Zastava
Skala 55
Šelna manžetne homok.zgloba manja Jugo Tempo 1.1-Koral 1.1Zastava Skala 55
Garniture creva za vodu Zastava
Florida 1.4 poly LC-Zastava Florida
1.3 poly LC
Crevo ( od pumpe do karburatora)
4340492 Zastava Florida 1.4 poly
LC-Zastava Florida 1.3 poly LC
Granitura gumenih creva za vodu
FAP 1314 - 1414
NASTAVAK ZA CREVO IPV06
NASTAVAK ZA CREVO IPV10
NASTAVAK CREVA REDUCIR
8/10
NAGLAVAK BRZE SPOJKE F 10
CREVO ZA GORIVO -PLASTIČNO
CREVO FI 6
CREVO GUMENO FI 16
ЈН-МВ 10/2014
Kom
10
Kom
20
Kom
10
Kom
10
Gar.
1
kom
2
kom
kom
kom
1
5
10
kom
kom
5
20
m
m
m
10
10
10
Rezervni delovi za STAJNI TRAP
Rb.
102
103
104
105
106
107
108
109
Predmet nabavke sa tehničkom
specifikacijom
LEŽAJ TOČKA GTL 101 Novi tip
Jugo Tempo 1.1-Koral 1.1-Zastava
Skala 55
Ležaj prednjeg točka – stari tip Jugo
Tempo 1.1-Koral 1.1-Zastava Skala
55
Navrtka glavčine prednjeg točka Jugo
Tempo 1.1-Koral 1.1-Zastava Skala
55
MANŽETNA ZGLOBA 101 Jugo
Tempo 1.1-Koral 1.1-Zastava Skala
55
MANŽETNA POLUOSOVINE
JUGO Jugo Tempo 1.1-Koral 1.1Zastava Skala 55
RAME PREDNJEG TRAPA JUGO
55 Jugo Tempo 1.1-Koral 1.1Zastava Skala 55
SPONA DUŽA FIKSNA Z-101 Jugo
Tempo 1.1-Koral 1.1-Zastava Skala
55
SPONA Kraća FIKSNA Z-101 Jugo
Tempo 1.1-Koral 1.1-Zastava Skala
55
jm
Kol-
kom
6
kom
4
Kom
10
kom
10
kom
8
kom
10
kom
5
kom
5
Jed.cena bez
pdv-a
Ukupna cena
bez pdv-a
Proizvođač
21/44
Јавно комунално предузеће за водовод и анализацију
Ул. Душанова 46. тел:037/ 415-300; фах: 415-314
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
HOMOKINETIČKI ZGLOB JUGO
FI 22mm Jugo Tempo 1.1-Koral 1.1Zastava Skala 55
Homokinetički zglob 24mm Jugo
Tempo 1.1-Koral 1.1-Zastava Skala
55
DRŽAČ AMORTIZERA-ŠRAF
JUGO Jugo Tempo 1.1-Koral 1.1Zastava Skala 55
GUMA BALANS STANGLE JUGO
Jugo Tempo 1.1-Koral 1.1-Zastava
Skala 55
GLAVČINA ZADNJEG TOČKA
JUGO Jugo Tempo 1.1-Koral 1.1Zastava Skala 55
Disk prednjeg točka Jugo Tempo
1.1-Koral 1.1-Zastava Skala 55
DOBOŠ TOČKA JUGO Jugo
Tempo 1.1-Koral 1.1-Zastava Skala
55
Viljuška zadnjeg trapa Jugo Tempo
1.1-Koral 1.1-Zastava Skala 55
ŠRAF VILJUŠKE Jugo Tempo 1.1Koral 1.1-Zastava Skala 55
Amortizer - prednji Jugo Tempo 1.1Koral 1.1-Zastava Skala 55
Amortizer - zadnji Jugo Tempo 1.1Koral 1.1-Zastava Skala 55
AMORTIZER PREDNJI JUGO
POLI Zastava Skala 1.1 poly LCJugo 55 poly LC
AMORTIZER ZADNJI JUGO POLI
Zastava Skala 1.1 poly LC-Jugo 55
poly LC
RAME OSCILUJUĆE - FLORIDA
Zastava Florida 1.4 poly LC-Zastava
Florida 1.3 poly LC
DUZA SPONA FLORIDA Zastava
Florida 1.4 poly LC-Zastava Florida
1.3 poly LC
KRAJ SPONE Tam 80 T5
POJAS ZA GUMU 6.50-7,50-16
Rival 35.10 - 40.10 -40.8
DISK TOČKA - RIVAL Rival 35.10
- 40.10 -40.8
DOBOŠ RIVAL Rival 35.10 - 40.10
-40.8
LEŽAJ PREDNJEG TOČKA RIVAL
Rival 35.10 - 40.10 -40.8
LEŽAJ PREDNJEG TOČKA RIVAL
32208 Rival 35.10 - 40.10 -40.8
OPRUGE TOČKA RIVALMEHANIZAM Rival 35.10 - 40.10 40.8
SPONA DUŽA RIVAL Rival 35.10 40.10 -40.8
ЈН-МВ 10/2014
kom
4
kom
4
kom
8
gar
5
kom
4
gar
8
kom
8
Kom
5
kom
10
Kom
4
Kom
4
kom
4
kom
4
kom
4
kom
kom
4
2
kom
1
kom
2
kom
2
kom
2
kom
2
kom
4
kom
2
22/44
Јавно комунално предузеће за водовод и анализацију
Ул. Душанова 46. тел:037/ 415-300; фах: 415-314
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
BREZON TOČKA FAP FAP 1314 1414
BREZON 22 X 1,5 X 195 FAP 1414
FAP 1314 - 1414
CILINDAR TOČKA FAP FAP 1314
- 1414
POJAS ZA GUMU OD 9.00 do
12.00-20 FAP 1921
GUME BALANS ŠTANGLE FAP
19/21 FAP 1921
NAVRTKA BREZONA FI 22 FAP
1921
PODLOŠKA TOČKA 215872 FAP
1921
PODLOŠKA BREZONA FI 22 FAP
1921
ELASTIČNA PODLOŠKA U
KVALITETU FAP 1921
KUGLA VILJUŠKE LADA NIVA
gornja i donja Lada NIVA 1.7 4x4
MANŽETNA HOMO ZGLOBA
LADA NIVA Lada NIVA 1.7 4x4
SPONA DUŽA - LADA Lada NIVA
1.7 4x4
SPONA GLAVNA LADA NIVA
Lada NIVA 1.7 4x4
SPONA DUŽA LADA NIVA Lada
NIVA 1.7 4x4
Ležaj prednjeg točka Lada NIVA
1.7 4x4
Donja kugla trapa Lada NIVA 1.7
4x4
HOMOKINETIČKI ZGLOB LADA
NIVA Lada NIVA 1.7 4x4
Spona leva Skip Fiat Hitači FB 100
Spona desna Skip Fiat Hitači FB 100
Spone leve Skip Fiat Kobalko FB 200
Spone desne Skip Fiat Kobalko FB
200
ЈН-МВ 10/2014
kom
20
kom
20
kom
1
kom
6
kom
2
kom
20
kom
40
kom
40
kom
20
kom
2
kom
1
kom
1
kom
1
kom
1
Kom
1
kom
1
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
kom
1
Rezervni delovi za KOČIONI SISTEM
Rb.
154
155
156
157
158
Predmet nabavke sa tehničkom
specifikacijom
GLAVNI KOČIONI CILINDAR
Jugo Tempo 1.1-Koral 1.1-Zastava
Skala 55
GLAVNI KOČIONI CILINDAR Z101 Jugo Tempo 1.1-Koral 1.1Zastava Skala 55
PAKNOVI GARNITURA JUGO
Jugo Tempo 1.1-Koral 1.1-Zastava
Skala 55
CILINDAR TOČKA ZADNJI JUGO
Jugo Tempo 1.1-Koral 1.1-Zastava
Skala 55
PRIKLJUČAK SERVO APARATA
JUGO Jugo Tempo 1.1-Koral 1.1Zastava Skala 55
jm
Kol-
kom
3
kom
1
gar
10
kom
8
kom
5
Jed.cena bez
pdv-a
Ukupna cena
bez pdv-a
Proizvođač
23/44
Јавно комунално предузеће за водовод и анализацију
Ул. Душанова 46. тел:037/ 415-300; фах: 415-314
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
DISK PLOČICA JUGO 55 Jugo
Tempo 1.1-Koral 1.1-Zastava Skala
55
Kočiona čeljust - leva Zastava Skala
1.1 poly LC-Jugo 55 poly LC
Kočiona čeljust – desna Zastava
Skala 1.1 poly LC-Jugo 55 poly LC
Kočiono crevo prednjeg točka
Zastava Skala 1.1 poly LC-Jugo 55
poly LC
Kočiono crevo zadnjeg točka Zastava
Skala 1.1 poly LC-Jugo 55 poly LC
Posuda glav.kočion. cilindra Jugo 55
Zastava Skala 1.1 poly LC-Jugo 55
poly LC
Posuda glav.kočion. cilindra Jugo
55poli Zastava Skala 1.1 poly LCJugo 55 poly LC
Glavni kočioni cilindar Zastava
Florida 1.4 poly LC-Zastava Florida
1.3 poly LC
Kočiono crevo prednjeg točka
Zastava Florida 1.4 poly LC-Zastava
Florida 1.3 poly LC
Kočiono crevo zadnjeg točka Zastava
Florida 1.4 poly LC-Zastava Florida
1.3 poly LC
Posuda glav.kočion. cilindra Zastava
Florida 1.4 poly LC-Zastava Florida
1.3 poly LC
Garniture disk pločica - novi tip
Zastava Florida 1.4 poly LC-Zastava
Florida 1.3 poly LC
OBLOGE ZA KOČNICE TAM Tam
80 T5
CREVO KOČNICA TAM Tam 80
T5
GARNITURA DISK. PLOČICA
RIVAL Rival 35.10 - 40.10 -40.8
PAKNOVI RIVAL Rival 35.10 40.10 -40.8
CILINDAR ZADNJEG TOČKA
RIVAL Rival 35.10 - 40.10 -40.8
VENTIL TROKRUŽNI 5241.13.0000 FAP 1214 - 1318
Glavni kočioni cilindar FAP 1921
ЈН-МВ 10/2014
gar
5
Kom
1
Kom
1
Kom
4
Kom
4
Kom
1
Kom
1
kom
1
kom
2
kom
2
kom
1
Gar.
1
gar
1
kom
2
gar
3
gar
3
kom
4
kom
kom
1
1
Rezervni delovi - SAJLE
Rb.
178
179
Predmet nabavke sa tehničkom
specifikacijom
SAJLA NOŽNOG GASA Jugo
Tempo 1.1-Koral 1.1-Zastava Skala
55
SAJLA KVACILA J-55 Jugo
Tempo 1.1-Koral 1.1-Zastava Skala
55
jm
Kol-
kom
3
kom
5
Jed.cena bez
pdv-a
Ukupna cena
bez pdv-a
Proizvođač
24/44
Јавно комунално предузеће за водовод и анализацију
Ул. Душанова 46. тел:037/ 415-300; фах: 415-314
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
SAJLA RUČNOG GASA JUGO
Jugo Tempo 1.1-Koral 1.1-Zastava
Skala 55
SAJLA RUČNE JUGO Jugo Tempo
1.1-Koral 1.1-Zastava Skala 55
Sajla kvačila Jugo 55 poli Zastava
Skala 1.1 poly LC-Jugo 55 poly LC
Sajla ručne kočnice Jugo 55 poli
Zastava Skala 1.1 poly LC-Jugo 55
poly LC
SAJLA KILOMETAR SATA-JUGO
POLI Zastava Skala 1.1 poly LCJugo 55 poly LC
Sajla ručne kočnice - poli Zastava
Florida 1.4 poly LC-Zastava Florida
1.3 poly LC
Sajla ručne kočnice Zastava Florida
1.4 poly LC-Zastava Florida 1.3 poly
LC
Sajla haube Zastava Florida 1.4 poly
LC-Zastava Florida 1.3 poly LC
Sajla gasa Zastava Florida 1.4 poly
LC-Zastava Florida 1.3 poly LC
Sajla kvačila Zastava Florida 1.4
poly LC-Zastava Florida 1.3 poly LC
Sajla kilometer sata Zastava Florida
1.4 poly LC-Zastava Florida 1.3 poly
LC
Sajla nožnog gasa Rival 35.10 - 40.10
-40.8
SAJLA RUČNE-RIVAL Rival 35.10
- 40.10 -40.8
SAJLA KILOMETRAŽE FAP FAP
1214 - 1318
STEGA ZA SAJLU
ЈН-МВ 10/2014
kom
3
kom
5
Kom
3
Kom
3
kom
2
kom
3
kmpl
1
kom
2
kom
1
kom
2
kom
1
kom
2
kom
2
kom
kom
1
10
Rezervni delovi za IZDUVNI SISTEM
Rb.
195
196
197
198
199
200
Predmet nabavke sa tehničkom
specifikacijom
ZAPTIVAČ AUSPUHA JUGO Jugo
Tempo 1.1-Koral 1.1-Zastava Skala
55
ZAPTIVAČ GRANE JUGO Jugo
Tempo 1.1-Koral 1.1-Zastava Skala
55
LONAC AUSPUHA ZADNJI JUGO
k.br. 4430741 Jugo Tempo 1.1-Koral
1.1-Zastava Skala 55
LONAC SREDNJI JUGO 55 k.br.
4430740 Jugo Tempo 1.1-Koral 1.1Zastava Skala 55
DUPLA CEV AUSPUHA JUGO
k.br. 46622356 Jugo Tempo 1.1Koral 1.1-Zastava Skala 55
ŠELNA AUSPUHA JUGO 101 k.br.
4082895 Jugo Tempo 1.1-Koral 1.1Zastava Skala 55
jm
Kol-
kom
5
kom
2
kom
5
kom
5
kom
2
kom
3
Jed.cena bez
pdv-a
Ukupna cena
bez pdv-a
Proizvođač
25/44
Јавно комунално предузеће за водовод и анализацију
Ул. Душанова 46. тел:037/ 415-300; фах: 415-314
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
NOSAČ AUSPUHA k.br. 4126729
Jugo Tempo 1.1-Koral 1.1-Zastava
Skala 55
Auspuh - komplet Jugo 55 poli Jugo
Tempo 1.1-Koral 1.1-Zastava Skala
55
NOSAC ZADNJEG LONCA JUGO
Jugo Tempo 1.1-Koral 1.1-Zastava
Skala 55
Zaptivač duple cevi auspuha Zastava
Skala 1.1 poly LC-Jugo 55 poly LC
Prednja izduvna cev - kat.br.
46636015 Zastava Skala 1.1 poly LCJugo 55 poly LC
Gumeni držač auspuha - kat.br.
4296059 Zastava Skala 1.1 poly LCJugo 55 poly LC
Zakačka lonca Zastava Skala 1.1 poly
LC-Jugo 55 poly LC
Auspuh – komplet - poli Zastava
Skala 1.1 poly LC-Jugo 55 poly LC
ZADNJI LONAC JUGO - POLI
Zastava Skala 1.1 poly LC-Jugo 55
poly LC
LONAC PREDNJI - FLORIDA
POLI Zastava Florida 1.4 poly LCZastava Florida 1.3 poly LC
LONAC ZADNJI FLORIDA Zastava
Florida 1.4 poly LC-Zastava Florida
1.3 poly LC
Prednja izduvna cev Zastava Florida
1.4 poly LC-Zastava Florida 1.3 poly
LC
CEV AUSPUHA DUPLA FLORIDA
Zastava Florida 1.4 poly LC-Zastava
Florida 1.3 poly LC
Gumeni držač auspuha Zastava
Florida 1.4 poly LC-Zastava Florida
1.3 poly LC
Šelna auspuha Zastava Florida 1.4
poly LC-Zastava Florida 1.3 poly LC
GUMENI DRŽAČ AUSPUHA FAP
FAP 1314 - 1414
LONAC IZDUVNI FAP 1921 FAP
1921
ЈН-МВ 10/2014
kom
10
Komp
l.
2
kom
6
Kom
5
Kom
2
Kom
5
kom
Koml
et
10
kom
3
kom
1
kom
1
kom
1
kom
1
Kom
8
kom
2
kom
4
kom
3
1
Rezervni delovi za UPRAVLJAČKI SISTEM
Rb.
218
219
220
Predmet nabavke sa tehničkom
specifikacijom
MANŽETNA GLAVE
UPRAVLJAČA JUGO Jugo Tempo
1.1-Koral 1.1-Zastava Skala 55
GLAVA UPRAVLJAČA JUGO
Jugo Tempo 1.1-Koral 1.1-Zastava
Skala 55
ČAURA GLAVE UPRAV. Z 101
Zastava Skala 1.1 poly LC-Jugo 55
poly LC
jm
Kol-
kom
5
kom
2
kom
4
Jed.cena bez
pdv-a
Ukupna cena
bez pdv-a
Proizvođač
26/44
Јавно комунално предузеће за водовод и анализацију
Ул. Душанова 46. тел:037/ 415-300; фах: 415-314
221
222
223
Ležaj kugl. glav.upravljača - gornji
Zastava Skala 1.1 poly LC-Jugo 55
poly LC
Ležaj kugl. glav.upravljača - donji
Zastava Skala 1.1 poly LC-Jugo 55
poly LC
Glava upravljača - komplet Zastava
Florida 1.4 poly LC-Zastava Florida
1.3 poly LC
ЈН-МВ 10/2014
Kom
2
Kom
2
Kmpl
1
Rezervni delovi za TRANSMISIJU
Rb.
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
Predmet nabavke sa tehničkom
specifikacijom
ZGLOB MENJAČA MEHANIČKI
Jugo Tempo 1.1-Koral 1.1-Zastava
Skala 55
MANŽETNA BIRAČA BRZINE
JUGO Jugo Tempo 1.1-Koral 1.1Zastava Skala 55
KVAČILO SET DW 8 JUGO IN
Jugo Tempo 1.1-Koral 1.1-Zastava
Skala 55
BIRAČ BRZINA JUGO Jugo
Tempo 1.1-Koral 1.1-Zastava Skala
55
Opruga kvačila - kat.br. 4391001
Jugo Tempo 1.1-Koral 1.1-Zastava
Skala 56
Glava sveričnog zgloba - kat.br.
4379434 Jugo Tempo 1.1-Koral 1.1Zastava Skala 57
Kopča sajle kvačila - kat.br.
11063976 Jugo Tempo 1.1-Koral
1.1-Zastava Skala 58
Korpa kvačila Jugo Tempo 1.1-Koral
1.1-Zastava Skala 60
Vođeni zupčanik pinjona Jugo
Tempo 1.1-Koral 1.1-Zastava Skala
62
LAMELA KVAČILA NIOBUS
Neobus Mercury - Autobus
Manž. poluosovine menjača – novi
tip Zastava Florida 1.4 poly LCZastava Florida 1.3 poly LC
DRUK LEŽAL RIVAL Rival 35.10 40.10 -40.8
KORPA KVAČILA RIVAL Rival
35.10 - 40.10 -40.8
LAMELA - RIVAL Rival 35.10 40.10 -40.8
KRST KARDANA - LADA Lada
NIVA 1.7 4x4
Lamela kvačila Lada NIVA 1.7 4x4
Pomoćni cilindar kvačila FAP 1921
Glavni cilindar kvačila FAP 1921
jm
Kol-
kom
1
kom
5
kom
5
kom
5
Kom
2
Kom
10
Kom
10
Kom
3
Kom
2
kom
1
kom
2
kom
1
kom
1
kom
1
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
Jed.cena bez
pdv-a
Ukupna cena
bez pdv-a
Proizvođač
Ukupna cena
bez pdv-a
Proizvođač
Rezervni delovi za LIMARIJU
Rb.
Predmet nabavke sa tehničkom
specifikacijom
jm
Kol-
Jed.cena bez
pdv-a
27/44
Јавно комунално предузеће за водовод и анализацију
Ул. Душанова 46. тел:037/ 415-300; фах: 415-314
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
METLICA BRISAČA JUGO Jugo
Tempo 1.1-Koral 1.1-Zastava Skala
55
Poluga metlica brisača Jugo Tempo
1.1-Koral 1.1-Zastava Skala 55
OPRUGE ZA BRAVU NA
VRATIMA JUGO Jugo Tempo 1.1Koral 1.1-Zastava Skala 55
PODIZAČ STAKLA Z-101 Jugo
Tempo 1.1-Koral 1.1-Zastava Skala
55
POKLOPAC POSUDE ZA VODU
JUGO Jugo Tempo 1.1-Koral 1.1Zastava Skala 55
Osigurač ručice za otvaranje stakla
Jugo Tempo 1.1-Koral 1.1-Zastava
Skala 55
Ručica za otvaranje vrata Jugo
Tempo 1.1-Koral 1.1-Zastava Skala
55
Brava vrata sa ključem - leva Jugo
Tempo 1.1-Koral 1.1-Zastava Skala
55
Brava vrata sa ključem - desna Jugo
Tempo 1.1-Koral 1.1-Zastava Skala
55
RUČICA ZA STAKLO JUGO Jugo
Tempo 1.1-Koral 1.1-Zastava Skala
55
Bočno ogledalo - levo Jugo Tempo
1.1-Koral 1.1-Zastava Skala 55
Bočno ogledalo - desno Jugo Tempo
1.1-Koral 1.1-Zastava Skala 55
Zatvarač rezer.za gorivo sa ključem
Jugo Tempo 1.1-Koral 1.1-Zastava
Skala 55
ŠOFERŠAJBNA JUGO Jugo Tempo
1.1-Koral 1.1-Zastava Skala 55
ŠVELERI ZA 101 Jugo Tempo 1.1Koral 1.1-Zastava Skala 55
BRANIK ZADNJI JUGO Jugo
Tempo 1.1-Koral 1.1-Zastava Skala
55
BRAVA GEPEKA Jugo Tempo 1.1Koral 1.1-Zastava Skala 55
BRAVA HAUBE Zastava Skala 1.1
poly LC-Jugo 55 poly LC
METLICE BRISAČA FLORIDA
Zastava Florida 1.4 poly LC-Zastava
Florida 1.3 poly LC
OGLEDALO BOČNO FLORIDA
Zastava Florida 1.4 poly LC-Zastava
Florida 1.3 poly LC
Ručica za otvaranje vrata Zastava
Florida 1.4 poly LC-Zastava Florida
1.3 poly LC
ЈН-МВ 10/2014
kom
10
Kom
4
kom
4
kom
2
kom
3
Kom
10
Kom
20
Kom
1
Kom
1
kom
20
Kom
4
Kom
4
Kom
3
kom
1
kom
2
kom
4
kom
1
kom
1
kom
4
kom
2
kom
2
28/44
Јавно комунално предузеће за водовод и анализацију
Ул. Душанова 46. тел:037/ 415-300; фах: 415-314
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
Ručica za otvaranje stakla Zastava
Florida 1.4 poly LC-Zastava Florida
1.3 poly LC
Brava vrata sa ključem - leva
Zastava Florida 1.4 poly LC-Zastava
Florida 1.3 poly LC
Brava vrata sa ključem - desna
Zastava Florida 1.4 poly LC-Zastava
Florida 1.3 poly LC
Poluga metlica brisača Zastava
Florida 1.4 poly LC-Zastava Florida
1.3 poly LC
Brava vrata zadnja Zastava Florida
1.4 poly LC-Zastava Florida 1.3 poly
LC
POSUDA ZA TECNOST
VETR.STAKLO FLORIDA Zastava
Florida 1.4 poly LC-Zastava Florida
1.3 poly LC
POSUDA EKSPANZIONA
FLORIDA Zastava Florida 1.4 poly
LC-Zastava Florida 1.3 poly LC
ŠARKA ZADNJIH STAKLENIH
VRATA FLORIDA POLI Zastava
Florida 1.4 poly LC-Zastava Florida
1.3 poly LC
METLICE BRISACA RIVAL Rival
35.10 - 40.10 -40.8
OGLEDALO SPOLJNO RIVAL
Rival 35.10 - 40.10 -40.8
JABUČICA GASA FAP FAP 1314 1414
ZAKAČKA HAUBE FAP FAP 1314
- 1414
METLICE BRISAČA FAP 13 FAP
1314 - 1414
Ram za tablice
VEZICE
VIJAK 4X30
VIJAK P 6X20
VIJAK 8X30
VIJAK 10X30
VIJAK 12X60
VIJAK 3,9 X 19
VIJAK 6,3 X 40
VIJAK M 16X100
VIJAK M14X150
VIJAK 1,25X70 M10
ZNAK OGRANIČENJA BRZINE
ZNAK PROIZVODJAČA
MAZALICE
NAVRTKA M 4
NAVRTKA M 5
NAVRTKA M 6
NAVRTKA M 8
NAVRTKA M 10
NAVRTKA M 12
ЈН-МВ 10/2014
kom
2
kom
1
Kom
1
kom
2
kom
2
kom
1
kom
1
kom
6
kom
6
kom
2
kom
5
kom
10
kom
Kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
2
10
550
100
50
100
100
30
100
100
50
50
50
5
1
50
50
50
50
50
50
50
29/44
Јавно комунално предузеће за водовод и анализацију
Ул. Душанова 46. тел:037/ 415-300; фах: 415-314
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
NAVRTKA M-14
NAVRTKA M 16
NAVRTKA
PODLOŠKA RAVNA Ø 14
PODLOSKA B 5
PODLOŠKA B 6
PODLOŠKA B 8
PODLOŠKA B 10
PODLOŠKA B 12
PODLOŠKA FI 16
SEGER 45
KORUND PAPIR
KREP TRAKA 25
DIZNA SPOLJAŠNJA 3-100
NOSAČ DIZNE CO2
OPRUGA ŠOLJE DIZNE
ŠOLJA DIZNE CO2
ЈН-МВ 10/2014
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
m
kom
kom
kom
kom
kom
50
50
50
50
100
100
100
100
100
100
10
10
5
1
1
1
1
Rezervni delovi za ELEKTROINSTALACIJU
Rb.
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
Predmet nabavke sa tehničkom
specifikacijom
MIGAVAC BOČNI - JUGO Jugo
Tempo 1.1-Koral 1.1-Zastava Skala
55
BOBINA 12V Jugo Tempo 1.1Koral 1.1-Zastava Skala 55
BENDIKS ANLASERA JUGO Iskra
Jugo Tempo 1.1-Koral 1.1-Zastava
Skala 55
GARNITURA BIKSNI ZA
ANLASER Jugo Tempo 1.1-Koral
1.1-Zastava Skala 55
GARNITURA KABLOVA JUGO
Jugo Tempo 1.1-Koral 1.1-Zastava
Skala 55
PREKIDAČ SVETLA JUGO Jugo
Tempo 1.1-Koral 1.1-Zastava Skala
55
PREKIDAČ SVETLA KLIK-KLAK
Jugo Tempo 1.1-Koral 1.1-Zastava
Skala 55
RAZVODNA KAPA Z-101 Jugo
Tempo 1.1-Koral 1.1-Zastava Skala
55
REGLER ALTERNATORA JUGO
duži vrat Iskra Jugo Tempo 1.1Koral 1.1-Zastava Skala 55
Regler alternatora Češki Jugo Tempo
1.1-Koral 1.1-Zastava Skala 55
RAZVODNIK PALJENJA JUGO
Jugo Tempo 1.1-Koral 1.1-Zastava
Skala 55
RAZVODNA RUKA 101 Jugo
Tempo 1.1-Koral 1.1-Zastava Skala
55
ČETKICE ANLASERA 101 Iskra
Jugo Tempo 1.1-Koral 1.1-Zastava
Skala 55
jm
Kol-
kom
5
kom
1
kom
1
kom
1
gar
4
kom
5
kom
5
kom
5
kom
1
kom
2
kom
2
kom
5
kom
20
Jed.cena bez
pdv-a
Ukupna cena
bez pdv-a
Proizvođač
30/44
Јавно комунално предузеће за водовод и анализацију
Ул. Душанова 46. тел:037/ 415-300; фах: 415-314
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
Čaura alnasera Iskra Jugo Tempo
1.1-Koral 1.1-Zastava Skala 55
BOŠ BRAVA - PALJENJA Jugo
Tempo 1.1-Koral 1.1-Zastava Skala
55
Plovak rezervoara - kat.br. 1617494
Jugo Tempo 1.1-Koral 1.1-Zastava
Skala 55
Plovak rezervoara - kat.br. 46628381
Jugo Tempo 1.1-Koral 1.1-Zastava
Skala 55
Komutator električnog paljenja Jugo
Tempo 1.1-Koral 1.1-Zastava Skala
55
FAR - H4 Jugo Tempo 1.1-Koral
1.1-Zastava Skala 55
Staklo migavca Jugo Tempo 1.1Koral 1.1-Zastava Skala 55
Automat migavca elektronski 12V
Jugo Tempo 1.1-Koral 1.1-Zastava
Skala 55
Stop automat 12V Jugo Tempo 1.1Koral 1.1-Zastava Skala 55
Prekidač ventilatora stari tip Jugo
Tempo 1.1-Koral 1.1-Zastava Skala
55
Prekidač –četri migavca stari tip Jugo
Tempo 1.1-Koral 1.1-Zastava Skala
55
Motor brisača prednji Jugo Tempo
1.1-Koral 1.1-Zastava Skala 55
Automat alnasera Iskra kraći Jugo
Tempo 1.1-Koral 1.1-Zastava Skala
55
Automat alnasera Čajavec Jugo
Tempo 1.1-Koral 1.1-Zastava Skala
55
Bendiks alnasera Čajavec Jugo
Tempo 1.1-Koral 1.1-Zastava Skala
55
Klema akumulatora + mesing Jugo
Tempo 1.1-Koral 1.1-Zastava Skala
55
Klema akumulatora - mesing Jugo
Tempo 1.1-Koral 1.1-Zastava Skala
55
Ablender svetla-brisača Jugo Tempo
1.1-Koral 1.1-Zastava Skala 55
Regler alternatora kraći vrat Iskra
Jugo Tempo 1.1-Koral 1.1-Zastava
Skala 55
BRAVA KONTAKT Zastava Skala
1.1 poly LC-Jugo 55 poly LC
Uložak boš brave stari tip Zastava
Skala 1.1 poly LC-Jugo 55 poly LC
Uložak boš brave novi tip Zastava
Skala 1.1 poly LC-Jugo 55 poly LC
ЈН-МВ 10/2014
gar
5
kom
2
Kom
1
Kom
1
Kom
1
kom
2
kom
4
kom
3
kom
4
kom
2
Kom
4
kom
1
kom
2
kom
2
kom
2
kom
20
kom
20
kom
2
kom
2
kom
1
kom
2
kom
2
31/44
Јавно комунално предузеће за водовод и анализацију
Ул. Душанова 46. тел:037/ 415-300; фах: 415-314
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
Ležaj alternatora prednji Iskra
Zastava Skala 1.1 poly LC-Jugo 55
poly LC
Ležaj alternarora zadnji Iskra Zastava
Skala 1.1 poly LC-Jugo 55 poly LC
MIGAVAC U BRANIKU ZA POLI
- levi Zastava Skala 1.1 poly LC-Jugo
55 poly LC
MIGAVAC U BRANIKU ZA POLI
- desni Zastava Skala 1.1 poly LCJugo 55 poly LC
GARNITURA ČETKICA ZA
ANLASER Čajevec Zastava Skala
1.1 poly LC-Jugo 55 poly LC
Čaura alnasera Čajavec Zastava Skala
1.1 poly LC-Jugo 55 poly LC
STOP LAMPA AUTOBUS Neobus
Mercury - Autobus
GABARITNO SVETLO AUTOBUS
Neobus Mercury - Autobus
Držač četkica alnaser Zastava Florida
1.4 poly LC-Zastava Florida 1.3 poly
LC
Zadnj dekli alnasera Zastava Florida
1.4 poly LC-Zastava Florida 1.3 poly
LC
Garniture kablova za paljenje Zastava
Florida 1.4 poly LC-Zastava Florida
1.3 poly LC
Bobina Zastava Florida 1.4 poly LCZastava Florida 1.3 poly LC
ADAPTER H-4 Zastava Florida 1.4
poly LC-Zastava Florida 1.3 poly LC
KUTIJA OSIGURAČA FLORIDA
Zastava Florida 1.4 poly LC-Zastava
Florida 1.3 poly LC
MIGAVAC PREDNJI FLORIDA
Zastava Florida 1.4 poly LC-Zastava
Florida 1.3 poly LC
PUMPA ZA PRANJE
ŠOFERŠAJBNE Zastava Florida 1.4
poly LC-Zastava Florida 1.3 poly LC
FAR FLORIDA Zastava Florida 1.4
poly LC-Zastava Florida 1.3 poly LC
BENDIKS TAM 80 Tam 80 T5
RELEJ VEBASTER Tam 80 T5
BRAVA PALJENJA RIVAL Rival
35.10 - 40.10 -40.8
GREJAČ MOTORA Rival 35.10 40.10 -40.8
MOTOR GREJAČA RIVAL Rival
35.10 - 40.10 -40.8
RELEJ GREJAČA AUTOMAT
RIVAL od Golfa II Rival 35.10 40.10 -40.8
Staklo stop lampe levo Rival 35.10 40.10 -40.8
ЈН-МВ 10/2014
kom
2
kom
2
kom
2
kom
2
kom
10
gar
5
kom
2
kom
2
Kom
2
kom
1
gar
2
kom
1
kom
5
kom
1
kom
2
kom
1
kom
kom
kom
2
1
1
kom
1
kom
12
kom
1
kom
2
kom
2
32/44
Јавно комунално предузеће за водовод и анализацију
Ул. Душанова 46. тел:037/ 415-300; фах: 415-314
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
Staklo stop lampe desno Rival 35.10 40.10 -40.8
Far desni Rival 35.10 - 40.10 -40.8
FAR levi Rival 35.10 - 40.10 -40.8
Relej svetla 12 V Rival 35.10 - 40.10
-40.8
Staklo prednjeg migavca levo Rival
35.10 - 40.10 -40.8
Staklo prednjeg migavca desno Rival
35.10 - 40.10 -40.8
Četkice alnasera Rival 35.10 - 40.10 40.8
Bendiks alanasera Rival 35.10 - 40.10
-40.8
Čaure alnasera Rival 35.10 - 40.10 40.8
Automat alnasera Rival 35.10 - 40.10
-40.8
Nosač četkica alanasera Rival 35.10 40.10 -40.8
Automat migavca 12 V Rival 35.10 40.10 -40.8
Štop lampa leva Rival 35.10 - 40.10
-40.8
Štop lampa desna Rival 35.10 - 40.10
-40.8
BROJČANIK RADNIH SATI FAP
1314 - 1414
LAMPA STOP FAP Leva FAP 1314
- 1414
LAMPA STOP FAP Desna FAP
1314 - 1414
AUTOMAT MIGAVCA 24 V FAP
1214 - 1318
AUTOMAT ANLASERA 24V FAP
1214 - 1318
Grejač motora 12V MOTOR TS 46
ULT –FAP – TG 75
AKUMULATOR 12V 55A
AKUMULATOR 12 V 70AH
AKUMULATOR 12 V 45AH
AKUMULATOR 12/143
AKUMULATOR 12/110
AKUMULATOR 12V 180 AH
BUKSNE (MUŠKE I ŽENSKE)
OSIGURAČ 8A
OSIGURAČ 10A
OSIGURAČ 15A
OSIGURAČ 16A
OSIGURAČ 25A
SVEĆICE
SIJALICA ZA VOZILA SULFITNA
SIJALICE 12V 21W
Sijalica 24V / 3w
SIJALICA 24V 4W
SIJALICE 12V FAR JUGO
ЈН-МВ 10/2014
kom
kom
kom
2
1
1
kom
4
kom
1
kom
1
kom
8
kom
1
gar
2
Kom
1
Kom
1
kom
2
kom
2
kom
2
kom
1
kom
2
kom
2
kom
2
kom
2
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
5
8
1
3
2
10
3
200
8
3
3
24
15
32
kom
kom
kom
kom
kom
10
50
10
10
10
33/44
Јавно комунално предузеће за водовод и анализацију
Ул. Душанова 46. тел:037/ 415-300; фах: 415-314
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
SIJALICE 12V 5W
SIJALICA 12V 21/5W
SIJALICA 12V H3
SIJALICA H4 12V 60/55W P43
SIJALICE 12V i 24V H1
SIJALICA 24 VH-7
SIJALICA 12V H7
SIJALICA 24V 70/75
SIJALICA 24V-21W
Sijalica 3W 12V ubodna
Sijalica 2W 12V ubodna mala
Sijalica 3W 12V sa fasungom
SIRENA 12V
SIRENA 24V
CUG PREKIDAČ
ČETKICE ALNASERA LUCAS
ČETKICE ZA BRUSILICU
Tinol žica za letovanje
Pasta za letovanje
Izolir traka
Redne kleme 4 mm
Trakaste plastične šelne 10 cm
ЈН-МВ 10/2014
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
gar
kom
kg
kom
kom
kom
kom
50
50
5
20
5
10
10
20
40
20
20
20
5
5
5
2
10
1
3
20
10
100
Rezervni delovi za MOTOR
Rb.
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
Predmet nabavke sa tehničkom
specifikacijom
GUMICA ZA MERAČ ULJA JUGO
Jugo Tempo 1.1-Koral 1.1-Zastava
Skala 55
LEŽAJ ŠPANERA JUGO 55 Jugo
Tempo 1.1-Koral 1.1-Zastava Skala
55
POLUPUMPA ZA VODU - JUGO
Jugo Tempo 1.1-Koral 1.1-Zastava
Skala 55
Garnitura ventila – usisni+izduvni
Jugo Tempo 1.1-Koral 1.1-Zastava
Skala 55
Gumice ventila Jugo Tempo 1.1Koral 1.1-Zastava Skala 55
Pumpa za gorivo Jugo Tempo 1.1Koral 1.1-Zastava Skala 55
Izolator pumpe za gorivo - bakelitni
Jugo Tempo 1.1-Koral 1.1-Zastava
Skala 55
Potisna poluga benzinske pumpe
Jugo Tempo 1.1-Koral 1.1-Zastava
Skala 55
TERMOSTAT Z 101 Jugo Tempo
1.1-Koral 1.1-Zastava Skala 55
BOČNI DRŽAČ MOTORA
ALUMINIJUMSKI JUGO Jugo
Tempo 1.1-Koral 1.1-Zastava Skala
55
SEMERING BREGASTI JUGO 55
Jugo Tempo 1.1-Koral 1.1-Zastava
Skala 55
jm
Kol-
kom
5
kom
10
kom
2
Komp
l
2
Kom
24
Kom
2
Kom
4
Kom
5
kom
2
kom
2
kom
5
Jed.cena bez
pdv-a
Ukupna cena
bez pdv-a
Proizvođač
34/44
Јавно комунално предузеће за водовод и анализацију
Ул. Душанова 46. тел:037/ 415-300; фах: 415-314
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
Semering radilice - zadni Jugo
Tempo 1.1-Koral 1.1-Zastava Skala
55
SEMERING RADILICE PREDNJI
JUGO Jugo Tempo 1.1-Koral 1.1Zastava Skala 55
Vodeći zupčanik kaišnik radilice
1116 cm³ Jugo Tempo 1.1-Koral 1.1Zastava Skala 55
Vodeći zupčanik kaišnik radilice
1300 cm³ Jugo Tempo 1.1-Koral 1.1Zastava Skala 55
Bregasta Jugo Tempo 1.1-Koral 1.1Zastava Skala 55
Garn. delova za opravku karbura.
1330037 Jugo Tempo 1.1-Koral 1.1Zastava Skala 55
Garn. delova za opravku karbura.
1330038 Jugo Tempo 1.1-Koral 1.1Zastava Skala 55
Karburator Jugo Tempo 1.1-Koral
1.1-Zastava Skala 55
AUTOMAT ULJA Zastava Skala 1.1
poly LC-Jugo 55 poly LC
Zupčanik pumpe ulja Zastava Skala
1.1 poly LC-Jugo 55 poly LC
Rezervoar tečnosti za hlađenje
Zastava Skala 1.1 poly LC-Jugo 55
poly LC
Termo prekidač Zastava Skala 1.1
poly LC-Jugo 55 poly LC
NOSAČ MOTORA ŠIPKA
GORNJA POLI Zastava Skala 1.1
poly LC-Jugo 55 poly LC
Nosač motora Zastava Florida 1.4
poly LC-Zastava Florida 1.3 poly LC
Semering radilice - zadni Zastava
Florida 1.4 poly LC-Zastava Florida
1.3 poly LC
Semering radilice – prednji Zastava
Florida 1.4 poly LC-Zastava Florida
1.3 poly LC
Garnitura ventila – usisni+izduvni
Zastava Florida 1.4 poly LC-Zastava
Florida 1.3 poly LC
Ležaj španela Zastava Florida 1.4
poly LC-Zastava Florida 1.3 poly LC
Vodeći zupčanik 1300 – 1400 cm³
Zastava Florida 1.4 poly LC-Zastava
Florida 1.3 poly LC
Bregasta Zastava Florida 1.4 poly
LC-Zastava Florida 1.3 poly LC
Pumpa za gorivo Zastava Florida 1.4
poly LC-Zastava Florida 1.3 poly LC
Rezervoar tečnosti za hlađenje
Zastava Florida 1.4 poly LC-Zastava
Florida 1.3 poly LC
ЈН-МВ 10/2014
Kom
5
kom
10
Kom
5
Kom
2
Kom
1
Gar.
1
Gar.
1
komp
1
kom
2
Kom
3
Kom
3
Kom
2
kom
2
kom
2
kom
2
kom
2
Komp
l
1
kom
2
kom
2
kom
1
kom
1
kom
1
35/44
Јавно комунално предузеће за водовод и анализацију
Ул. Душанова 46. тел:037/ 415-300; фах: 415-314
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
Pumpa za vodu Zastava Florida 1.4
poly LC-Zastava Florida 1.3 poly LC
DEKLI PREDNJI SA SEMER.
RIVAL Rival 35.10 - 40.10 -40.8
DEKLI ZADNJI SA SEMERIN.
RIVAL Rival 35.10 - 40.10 -40.8
LEŽAJ ŠPANERA RIVAL Rival
35.10 - 40.10 -40.8
AC PUMPA GORIVA RIVAL Rival
35.10 - 40.10 -40.8
MOTOR GREJAČA FAP FAP 1314
- 1414
AC PUMPA S-44 FAP FAP 1314 1414
Semering radilice - zadnji MOTOR
TS 46 ULT –FAP – TG 75
Semering radilice prednje MOTOR
TS 46 ULT –FAP – TG 75
Termostat motora MOTOR TS 46
ULT –FAP – TG 75
Automat ulja FAP 1214-42
LEŽAJ SA KUĆIŠTEM Mašina za
sečenje asfalta
ЈН-МВ 10/2014
kom
1
kom
1
kom
1
kom
6
kom
1
kom
1
kom
1
kom
1
kom
1
kom
kom
1
1
kom
2
Rezervni delovi za NADGRADNJU
Rb.
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
Predmet nabavke sa tehničkom
specifikacijom
VIJAK ZUBA Skip HITAČI FB 100
ZUB KAŠIKE SREDNJI HITACHI
Skip HITAČI FB 100
GLAVA MAZALICE AMERIKAN
TAHOGRAF LIST
Prsten čaura ( zadnja strela) Skip
HITAČI FB 100
Metalni prsten ( zadnja strela) Skip
HITAČI FB 100
Zaptivač ( zadnja strela) Skip
HITAČI FB 100
Čaura ( zadnja strela) Skip HITAČI
FB 100
Zaptivač ( zadnja strela) Skip
HITAČI FB 100
Bolcni nosača zadnje ruke Skip
HITAČI FB 100
Bolcni ( zadnja strela) Skip HITAČI
FB 100
Klizač ( zadnja strela) Skip HITAČI
FB 100
Klizač ( zadnja strela) Skip HITAČI
FB 100
Bolcni strele ( zadnja strela) Skip
HITAČI FB 100
Bolcni nosača zadnje ruke Skip
HITAČI FB 100
O-ring ( zadnja strela) Skip HITAČI
FB 100
Klizač ( zadnja strela) Skip
KOBELKO FB 200
jm
Kol-
kom
28
kom
kom
kom
14
5
24
kom
2
kom
2
kom
4
kom
2
kom
4
kom
2
kom
1
kom
4
kom
4
kom
2
kom
2
kom
4
kom
4
Jed.cena bez
pdv-a
Ukupna cena
bez pdv-a
Proizvođač
36/44
Јавно комунално предузеће за водовод и анализацију
Ул. Душанова 46. тел:037/ 415-300; фах: 415-314
495
Klizač ( zadnja strela) Skip
KOBELKO FB 200
kom
ЈН-МВ 10/2014
4
Ukupna ponuđena cena bez PDV-a
PDV 20%
Ukupna ponuđena cena saPDV-om
Комерцијално технички услови понуде:
Цена: изражена у динарима је фиксна и непроменљива током важења Уговора.
Рок важења понуде: _____ дана од дана отварања понуда – (не краћи од 30 дана)
У случају да понуђач непрецизно одреди рок важења понуде (од-до, око...и сл.), или краћи понуда ће се
сматрати неприхватљивом.
Начин извршења: Понуђач ће набавку извршавати сукцесивно, током важења Уговора, на основу писаног
захтева Наручиоца, према динамици и количинама које одреди Наручилац упућивањем писаног захтева за
испоруку.
Рок испоруке: _____ дана од дана пријема захтева за испоруку – (не дужи од 3 дана)
У случају да понуђач непрецизно одреди рок испоруке (од-до, око...и сл.), или дуже од захтеваног понуда
ће се сматрати неприхватљивом.
Место испоруке: ЈКП "Водовод-Крушевац“ Душанова 46 - магацин.
Рок и начин плаћања: _____ дана од дана пријема исправне фактуре – (не краћи од 45 дана). Уколико
понуђач наведе краћи рок плаћања таква понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
Потврда о вредностима испоручених добара: ___________________ динара.
Испоручилац је у обавези да на фактури унесе број под којим је Уговор заведен код Наручиоца.
Трошкове превоза и ризик транспорта до места испоруке сноси изабрани понуђач.
Приликом преузимања робе, наручилац задржава право да исту провери и одмах врати уколико се покаже
да је неисправна или не одговара квалитету који је тражен, а у случају скривених мана у року 24 часа од
сазнања за ману.
Наведене количине представљају просечну годишњу потрошњу (оквирне потребне количине) и у
зависности од потреба Наручиоца може доћи до повећане или смањене потрошње појединих добара, у
односу на дате количине.
Понуђач је обавезан да у обрасцу понуде са тех. спецификацијом наведе произвођаче понуђених добара.
Гарантни рок за понуђена добра је према декларацији произвођача.
Испоручилац се обавезује да испоручи добра према прописаном квалитету и карактеристикама, који су
одређени у захтеву Наручиоца и према техничким условима из обрасца понуде са тех.спецификацијом.
Датум:
___________________
Потпис овлашћеног лица понуђача:
М.П.
______________________________
37/44
Јавно комунално предузеће за водовод и анализацију
Ул. Душанова 46. тел:037/ 415-300; фах: 415-314
ЈН-МВ 10/2014
Образац 4.
МОДЕЛ УГОВОРА
Понуђач мора у целини да попуни, овери печатом и потпише модел уговора и исти достави у понуди
ЈКП „Водовод-Крушевац”,
Душанова 46, 37000 Крушевац
које заступа директор Милутин Тасић дипл.економиста
(у даљем тексту: Наручилац)
и
________________________________________________________
(Назив понуђача)
________________________________________________________
(Адреса понуђача)
________________________________________________________
(Лице овлашћено за потписивање уговора)
(у даљем тексту: Испоручилац)
Опционо (понуђачи из групе понуђача или подизвођачи):
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
(у случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, на горњим цртама морају
бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи Понуђачи из групе понуђача
одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.)
Подаци о Наручиоцу:
ПИБ: 100474808
Матични број: 07145837
Број рачуна: 160-7035-20 Банка Интеса
Подаци о Испоручиоцу:
ПИБ: ___________________________________(попунити)
Матични број:___________________________ (попунити)
Број рачуна:____________________________ _(попунити)
УГОВОР
Члан 1.
Предмет овог уговора је купопродаја и испорука добара – резервни делови за возила и машине предузећа, за
потребе Наручиоца, које је Наручилац доделио Испоручиоцу на основу претходно спроведеног поступка
јавне набавке бр. ЈН-МВ 10/2014,набавка добара –резервни делови за возила и машине, а у свему на основу
усвојене понуде Испоручиоца број ________ од _________________ године, заведене код Наручиоца под бр.
_________ од _________________ године и техничке спецификације уз исту, које чине саставни део овог
Уговора.
Члан 2.
Укупна вредност добара из члана 1. овог Уговора утврђена је према фиксним јединичним ценама из усвојене
понуде бр. ________ од _______________ године, а иста износи: __________________ динара без пдв-а,
односно _________________ динара са пдв-ом.
38/44
Јавно комунално предузеће за водовод и анализацију
Ул. Душанова 46. тел:037/ 415-300; фах: 415-314
ЈН-МВ 10/2014
Словима:
__________________________________________________________________________________________.
У цену из става 1 урачунати су сви трошкови Испоручиоца на паритету Фцо Наручилац
ЈКП “Водовод-Крушевац”, Душанова 46 - магацин.
Члан 3.
Испоручилац се обавезује да добра из члана 1. овог Уговора испоручује Наручиоцу сукцесивно, по динамици
и количинама које одреди Наручилац, у року ______ дана, од дана пријема захтева за испоруку од стране
Наручиоца, у сваком конкретном случају.
Члан 4
Испоручилац се обавезује да испоручи добра према прописаном квалитету и карактеристикама, који су
одређени у захтеву Наручиоца и према техничким условима из техничке спецификације. Наведене количине
представљају просечну годишњу потрошњу (оквирне потребне количине) и у зависности од потреба
Наручиоца може доћи до повећане или смањене потрошње појединих добара, у односу на дате количине.
Члан 5.
Након сваке конкретне испоруке добара уговорне стране ће извршити примопредају количина као и
целокупне пратеће документације, отпремница, атест о квалитету и др.
За све уочене недостатке на испорученим добрима Наручилац ће рекламацију са записником доставити
Испоручиоцу одмах по утврђивању недостатака, а најкасније у року од три дана од дана уоченог недостатка.
Испоручилац ће најкасније у року до 3 (три) дана по пријему рекламације отклони недостатке, о свом
трошку.
Члан 6.
Вредност испоручене количине добара ће се у сваком конкретном случају утврђивати на основу јединичних
цена и стварно испоручене количине добара, утврђене приликом примопредаје.
Понуђене јединичне цене, исказане у динарима су фиксне и не могу се мењати током важења Уговора.
Наручилац је дужан да вредност испоручених добара након сваке конкретне испоруке плати у року ______
дана, од дана пријема исправне фактуре Испоручиоца под условом да је претходно извршена примопредаја, у
смислу члана 5.
Члан 7.
Испоручилац ће у моменту потписивања уговора предати Наручиоцу бланко соло меницу са пратећим
меничним овлашћењем за њено попуњавање и копијом картона депонованих потписа, на име гаранције за
добро извршење посла, у висини од 10% од вредности уговора, са пдв-ом.
Наручилац задржава право активирања средста обезбеђења за добро извршење посла уколико Испоручилац
не испоручи добра у року из члана 3. или у евентуалном накнадном року који му Наручилац остави, као и у
случају да Испоручилац не отклони недостатке утврђене приликом примопредаје или не поступи по
приговору наручиоца на квалитет испоручених добара.
У случају неоправданог кашњења Испоручиоца дуже од 30 (тридесет) дана, Наручилац може покренути
поступак раскида уговора. Све трошкове проузроковане раскидом уговора сносиће Испоручилац.
Члан 8.
За све што није регулисано овим уговором примениће се одредбе Закона о облигационим односима, као и
други важећи прописи који регулишу ову материју.
39/44
Јавно комунално предузеће за водовод и анализацију
Ул. Душанова 46. тел:037/ 415-300; фах: 415-314
ЈН-МВ 10/2014
Члан 9.
Овај уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања, са роком важења на период од годину дана.
Члан 10.
Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове решавати споразумно, а уколико то нису у
могућности сва спорна питања решава ће Привредни суд у Краљеву
Члан 11.
Уговор је закључен у 6 (шест) истоветна примерка од којих свака уговорна страна добија по 3 (три)
примерка.
ИСПОРУЧИЛАЦ
_________________________________
ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ
_________________________________
НАРУЧИЛАЦ
ЈКП “ВОДОВОД-КРУШЕВАЦ”
ДИРЕКТОР
МИЛУТИН ТАСИЋ дипл. економиста
_________________________________
_________________________________
Напомена: Овај Модел уговора представња садржину уговора који ће бити закључен са изабраним
понуђачем, и Наручилац ће, ако понуђач без оправнданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци,
након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце, односно
исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.
Достављени модел уговора, понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата
елементе модела уговора. У случају заједничке понуде и понуде са подизвођачем, у моделу уговора морају
бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.
40/44
Јавно комунално предузеће за водовод и анализацију
Ул. Душанова 46. тел:037/ 415-300; фах: 415-314
ЈН-МВ 10/2014
Образац 5.
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. ЗЈН став 1. ("Сл. гласник РС" број 124/2012) и чл.6. ст.1 тачка 9) Правилника о
обавезним елементима конкурсне докуметације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова („Сл.гласник РС“ бр.29/13) прилажемо структуру трошкова насталих приликом
припреме понуде број ____________ од ____________. 2014. године у поступку јавне набавке
бр. ЈН-МВ 10/2014 за набавку добара – Резерни делови за возила и машине.
Редни
број
ВРСТА ТРОШКОВА
ИЗНОС
1.
2.
3.
4.
УКУПНО динара:
(Навести врсту трошкова који су настали приликом припремања понуде)
Напомена:
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца
накнаду трошкова.
У случају обуставе поступка јавне набавке из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац ће понуђачу
надокнадити трошкове израде узорка или модела, ако су изграђени у складу са техничким спецификацијама
наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих
трошкова у својој понуди, односно доставио Захтев за накнаду трошкова.
У
Датум:
М.П.
Потпис овлашћеног лица
понуђача
41/44
Јавно комунално предузеће за водовод и анализацију
Ул. Душанова 46. тел:037/ 415-300; фах: 415-314
ЈН-МВ 10/2014
Образац 6.
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ДОСТАВЉАЊУ ФИНАСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ
У својству овлашћеног лица за заступање понуђача овим изјављујем да смо упознати са свим захтевима и
условима из конкурсне докуметације у поступку јавне набавке бр. ЈН-МВ 10/2014 за набавку добара –
резервни делови за возила и машине предузећа, за потребе ЈКП „Водовод-Крушевац“.
Овим изјављујемо да ћемо у случају доделе уговора за предметну јавну набавку, у моменту потписивања
уговора доставити средство финансијског обезбеђења, потписану и оверену БЛАНКО СОЛО МЕНИЦУ, са
пратећим меничним овлашћењем за њено попуњавање и копијом картона депонованих потписа, као
гаранцију за добро извршење посла, на износ од 10 % од вредности уговора, са пдв-ом, са роком важења који
је дужи од периода важења уговора.
Депоновани потпис од стране пословне банке не сме бити старији од 30 дана од дана предаје менице.
Све менице морају бити регистроване у регистру меница и овлашћења, сагласно Одлуци о ближим условима,
садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења (Сл.гласник РС бр.56/11) НБС.
У
Датум:
М.П.
Потпис овлашћеног лица
понуђача
42/44
Јавно комунално предузеће за водовод и анализацију
Ул. Душанова 46. тел:037/ 415-300; фах: 415-314
ЈН-МВ 10/2014
Образац 7.
ПОТВРДА О ВРЕДНОСТИ ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА
истоврсних предмету јавне набавке бр. ЈН-МВ 10/2014.
набавка добара – резервни делови за возила и машине предузећа
за претходне 2 године – 2012, 2013.
Спецификација
р.бр
назив корисника
адреса
контакт особа
број телефона
назив добара која су
предмет јавне
набавке
датум / период
испоруке
вредност
испоручених добара
УКУПНО:
Напомена:
Подносилац понуде – понуђач дужан је да за сваку наведену позицију достави и одговарајући доказ, рачун
или потврду о испорученој количини, потписану и оверену од стране купца или неки други доказ на основу
кога се несумњиво може утврдити количина која је испоручена.
Докази се достављају у оригиналу или фотокопији.
Наручилац задржава право провере приложених доказа.
Приложени образац по потреби фотокопирати.
У
Датум:
М.П.
Потпис овлашћеног лица
понуђача
43/44
Јавно комунално предузеће за водовод и анализацију
Ул. Душанова 46. тел:037/ 415-300; фах: 415-314
ЈН-МВ 10/2014
Образац 8.
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ.75. СТ.2 ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач___________________________________________________________________________________ у
поступку јавне набавке бр. ЈНМВ 10/2014 за набавку добара – резервни делови за возила и машине
предузећа, поштовао je обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине и гарантујем да je ималац права интелектуалне својине.
У
Датум:
М.П.
Потпис овлашћеног лица
понуђача
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана oд стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача u оверена печатом.
44/44
Download

Конкурсна документација