ЈКП ,,Градска чистоћа“; Мије Ковачевића 4; Београд
ЈН К.П. 1/2013
ЈКП „ГРАДСКА ЧИСТОЋА“
Бeоград
Мије Ковачевића 4
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за признавање квалификације у оквиру прве фазе квалификационог
поступка за јавну набавку добара
ЈН број К.П. 1/2013
I ФАЗА КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ број ЈН К.П. 1/2013
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Прва фаза квалификационог поступка за јавну набавку:
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ
- партија 1: резервни делови за возила MERCEDES BENZ,
- партија 2: резервни делови за возила IVECO,
- партија 3: резервни делови за возила FAP,
- партија 4: резервни делови аутоелектрике за сва возила.
Рок за достављање пријавa: закључно са 24. јулом 2013. године, до 9,30 часова.
Датум отварања пријава: 24. јул 2013. године, у 10,00 часова.
Јун 2013. године
1/49
ЈКП ,,Градска чистоћа“; Мије Ковачевића 4; Београд
ЈН К.П. 1/2013
САДРЖАЈ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
1. Општи подаци о јавној набавци,
2. Услови за признавање квалификације подносиоцима пријава из члана 75. и 76.
Закона о јавним набавкама
3. Упутство за попуњавање и сачињавање Пријаве за признавање квалификације
подносиоца
4. Основни подаци о подносиоцу пријаве - Образац број 1;
5. Пријава за признавање квалификације у квалификационом поступку јавне набавке
резервних делова (број ЈН К.П. 1/2013) - Образац број 2;
6. Изјава понуђача да не наступа са подизвођачем - Образац број 3;
7. Образац изјаве о независној пријави - Oбразац 4;
8. Подаци о подизвођачу -Образац број 5;
9. Подаци о понуђачу који је учесник у зајдничкој пријави - Образац број 6;
10. Листа купаца - Образац број 7;
11. Образац потврде – Образац број 8;
12 Образац струкуре трошкова – Образац број 9
13 Oбразац изјаве понуђача о поштовању обавеза које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине
(уколико је то случај) - Образац број 10
14. Списак возила из возног парка Наручиоца (за партије 1, 2 и 3) и техничка
спецификације резервних делова за партију 4.
УКУПАН БРОЈ СТРАНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: 49
2/49
ЈКП ,,Градска чистоћа“; Мије Ковачевића 4; Београд
ЈН К.П. 1/2013
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАЦИ
Конкурсна документација садржи потребне информације и упутства за правилно
састављање пријаве, као и услове за признавање квалификације.
Понуђачи су дужни да поднесу пријаву у складу са захтевима из конкурсне документације.
Назив Наручиоца: ЈКП „Градска чистоћа“, Мије Ковачевића 4, Београд.
Интернет страница Наручиоца: www.gradskacistoca.rs
- Редни број јавне набавке К.П. 1/2013
- Врста предмета јавне набавке: добра
- Предмет јавне набавке: РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ
- Предмет јавне набавке је обликован у 4 (четири) партија, и то:
- партија 1: резервни делови за возила MERCEDES BENZ,
- партија 2: резервни делови за возила ,,IVECO”,
- партија 3: резервни делови за возила ,,FAP”,
- партија 4: резервни делови аутоелектрике за сва возила
-Назив и ознака из општег речника набавке: РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ; DA44;
-Назив и ознака из општег речника набавке по партијама:
- партија 1: Резервни делови за теретна возила, доставна возила и
аутомобиле; 34330000,
- партија 2: Резервни делови за теретна возила, доставна возила и
аутомобиле; 34330000,
- партија 3: Резервни делови за теретна возила, доставна возила и
аутомобиле; 34330000,
- партија 4: Резервни делови за теретна возила, доставна возила и
аутомобиле; 34330000.
-Врста поступка јавне набавке: квалификациони поступак, који се спроводи ради
доношења Одлуке о признавању квалификације.
-Период за који се признаје квалификација је 2,5 године – у току 2013,2014. и 2015. године.
Техничке спецификације:
За партије под редним бројем 1,2 и 3, Наручилац је дао списак возила из свог возног
парка (за која (возила) ће се набављати резервни делови у другој фази квалификационог
поступка). За партију број 4, Наручилац је дао техничку спецификацију, односно списак
резервних делова који је орјентационог карактера. Наручилац задржава право да у другој фази
квалификационог поступка исте (спискове) прошири у складу са својим потребама, односно
техничке спецификације ће бити дефинисане, у складу са потребама Наручиоца, у сваком
појединачном поступку јавне набавке у другој фази квалификационог поступка.
Напомена: Списак возила представља стање на дан 31.5.2013. године, и подложан је
променама за време трајања прве фазе квалификационог поступка.
Рокови испоруке резевних делова:
Рокови ће бити дефинисани у садржини конкурсне документације у оквиру II фазе
квалификационог поступка према додатним условима, односно захтевима Наручиоца за сваку
партију појединачно.
3/49
ЈКП ,,Градска чистоћа“; Мије Ковачевића 4; Београд
ЈН К.П. 1/2013
Место испоруке резервних делова:
Локација – место испоруке добара је на адреси Наручиоца: ЈКП „Градска чистоћа“, Мије
Ковачевића број 4, Београд.
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА И
ОРИГИНАЛНОСТИ ДОБАРА У II ФАЗИ КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА
1. Наручилац задржава право да у II фази квалификационог поступка, за одређене резервне
делове и склопове из партија 1, 2,3 и 4, тражи да понуђачи доставе уговор и/или потврду
да имају закључен уговор са произвођачима резервних делова које нуде, издату од
стране произвођача резервних делова или овлашћеног дистрибутера.
2. Наручилац задржава право да, за партије 1, 2, 3 и 4 - за одређене резервне делове и
склопове који су од виталног – безбедносног значаја за функционисање возила тражи да
су компатибилни са деловима који се користе у првој уградњи (што ће бити ближе
прецизирано конкурсном документацијом у II фази квалификационог поступка).
3. Наручилац задржава право да, за партије 1,2, 3 и 4- поред квалитета који је наведен у
техничкој спецификацији, може предвидети да понуђач може понудити и предмет
набавке одговарајућег квалитета односно одговарајући предмет набавке (еквивалент),
при чему је дужан да уз понуду достави доказ да се понуђени делови користе у првој
уградњи или у гарантном року код произвођача возила (у зависности од предмета
набавке), које ЈКП „Градска чистоћа“ поседује у свом возном парку. Достављени доказ
мора бити потписан и оверен од стране произвођача возила. Уколико је доказ достављен
на страном језику, мора бити преведен на српски језик и оверен од стране судског
тумача.
4. Остали услови биће дефинисани у оквиру позива за подношење понуда и конкурсне
документације у оквиру II фазе квалификационог поступка, према захтевима Наручиоца
за сваку партију појединачно.
НАПОМЕНЕ:
•
•
•
•
Наручилац задржава права да у било ком тренутку у периоду важења
квалификационе листе изврши проверу код кандидата, и то свих података о
испуњености услова из пријаве за квалификацију, проверу истинитости и
веродостојности података датих и у другој фази квалификационог поступка, проверу
квалитета делова на лагеру и слично. О свакој провери овлашћени представници
Наручиоца сачиниће Записник, а који ће уредно бити достављен кандидату код кога
је извршена провера,
Уколико кандидат не омогући проверу наведених података Наручилац ће каднидата
искључити са листе кандитата којима је призната квалификација,
Наручилац ће листу кандитата ажурирати сваких шест месеци од дана
правноснажности Одлуке о признавању квалификације – и то признавањем
квалификације сваком подносиоцу пријаве који испуњава услове и који је у
међувремену поднео пријаву за признавање квалификације.
Позив за подношење пријава у квалификационом поступку, који садржи услове за
признавање квалификације и конкурсну документацију Наручилац објављује на
Порталу ЈН и на својој интернет страници тако да буду доступни заинтересованим
лицима све време док важи листа кандидата (у току периода квалификације).
4/49
ЈКП ,,Градска чистоћа“; Мије Ковачевића 4; Београд
ЈН К.П. 1/2013
УСЛОВИ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ
ПОДНОСИОЦИМА ПРИЈАВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН
Признавање квалификације подносиоцима пријава – понуђачима, вршиће се на основу
квалификационих пријава – у складу са захтевима Наручиоца у погледу испуњености
одређених услова за квалификацију од стране подносиоца пријава - понуђача.
Наручилац ће признати квалификацију подносиоцима пријава за које утврди да испуњавају
услове за квалификацију из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама.
Наручилац задржава право да, у сваком тренутку, код подносиоца пријаве изврши
непосредан увид у тачност података који су достављени у оквиру пријаве.
Статус квалификовног понуђача - кандидата, за период од две и по (2,5) године од дана
правоснажности Одлуке о признавању квалификације, признаће се свим подносиоцима пријава
– понуђачима, који докажу испуњеност свих услова прописаних позивом за подношење пријава
и конкурсном документацијом.
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА
УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Сагласно члану 75, 76 и 77. Закона о јавним набавкама заинтересовани понуђач је
обавезан да уз пријаву приложи доказе за оцену испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН.
Документација може бити и у неовереној фотокопији. Наручилац може пре доношења
Одлуке о признавању квалификације захтевати од понуђача – подносиоца пријава, чија је
пријава на основу Извештаја Комисије за јавну набавку оцењена као пријава која испуњава све
захтеване услове, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Понуђачи из следећих категорија: привредна друштва и предузетници, а који су
према позитивним законским прописима регистовани у Агенцији за привредне регистре
Републике Србије, нису дужни да доставе доказ из члана 77. став 1. тачка 1. - Извод из
регистра надлежног органа, из разлога што је овај доказ јавно доступан на интернет
страници надлежног органа, тј. Агенције за привредне регистре (www.apr.gov.rs ).
Понуђач је дужан да у пријави наведе интернет страницу на којој су тражени
подаци јавно доступни.
Обавезни услови за учешће из члана 75. ЗЈН су следећи:
1. да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2. да понуђач (привредно друштво) и његов законски заступник (односно законски
заступници привредног друштва уколико их има више) нису осуђивани за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре;
3. да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања позива за подношење пријаве
4. да је понуђач измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
5/49
ЈКП ,,Градска чистоћа“; Мије Ковачевића 4; Београд
ЈН К.П. 1/2013
Додатни услови за учешће из члана 76. ЗЈН су следећи:
- да подносилац пријаве располаже довољним пословним, техничким и кадровским
капацитетом:
- довољан пословни капацитет: да је понуђач у претходне три године од објављивања позива за
подношење пријава за прву фазу овог квалификационог поступка, извршио испоруку резервних
делова који су предмет конкретне партије (партије 1 ,2, 3 и 4), у следећим вредностима:
•
•
•
•
Партија 1: минимално 14.000.000,00 РСД без ПДВ-а
Партија 2: минимално 6.000.000,00 РСД без ПДВ-а
Партија 3: минимално 8.000.000,00 РСД без ПДВ-а
Партија 4: минимално 8.000.000,00 РСД без ПДВ-а
- довољан технички капацитет:
За партије 1, 2, 3 и 4:
- да у моменту подношења пријаве располаже (на територији Републике Србије) пословним
простором, магацинским простором и минимум једним возилом за транспорт предметних
добара, као и да поседује лагер делова у коме по асортиману мора бити минимум 50 делова
за партију за коју се подносилац пријаве пријављује (уколико се пријављује за више
партија - минимум 50 делова за сваку од партија за коју се понуђач пријављује) доставља се за сваку партију за коју се подноси пријава - посебно
- довољан кадровски капацитет:
За партије 1, 2, 3 и 4:
- да пре објављивања позива за подношење пријава у првој фази квалификационог поступка има
у радном односу минимум 3 (три) запослена који раде на пословима који су у вези са
предметном јавном набавком, од којих најмање једно запослено лице мора бити техничке
струке (машинске, електро или саобраћајне) – и које ће бити одговорно за извршење уговора у
другој фази квалификационог поступка.
Докази o испуњености обавезних услова из члана 75. ЗЈН за правна лица:
1. Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра
надлежног Привредног суда
2. Извод из казнене евиденције, односно уверења надлежносг суда и надлежне
полицијске управе Министарства унутрашњих послова да привредно друштво као и његов
законски заступник (односно законски заступници-уколико привредно друштво има више
законских заступника –за сваког од заступника привредног друштва појединачно) није
осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван
за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.
•
За правно лице:
- На основу Закона о одговорносит правних лица за кривична дела казнену евиденцију води
првостепени суд на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште
представништва или огранка страног правног лица.
6/49
ЈКП ,,Градска чистоћа“; Мије Ковачевића 4; Београд
ЈН К.П. 1/2013
Првостепени суд:
1) кривична дела против привреде, против животне средине, примања или давања
мита, кривично дело преваре:
- Основни суд – кривична дела за која је као главна казна предвиђена новчана
казна или казна затвора до ≤ 10 година,
- Виши суд – кривична дела за која је као главна казна предвиђена казана затвора
> 10 година
2) кривична дела организованог криминала – Виши суд у Београду.
Пример:
Правно лице из Ваљева – уверење Основног суда из Ваљева, Вишег суда из Ваљева и
Вишег суда из Београда.
Правно лице из Београда – уверење Основног суда из Београда и Вишег суда из
Београда
•
За заступника правног лица
- уверење надлежне полицијске управе МУП-а да није осуђиван за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против
привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре.
3. Потврде привредног и прекршајног суда да привредном друштву није изречена мера
забране обављања делатности ИЛИ Потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа
није регистровано да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања
делатности.
4. Уверење пореске управе Министарства финансија и привреде да је понуђач измирио
доспеле порезе и доприносе ИЛИ Потврда надлежног органа да се понуђач налази у поступку
приватизације.
4.1. Уверење надлежне локалне самоуправе да је понуђач измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода
Напомене:
•
•
Докази наведени под тачкама 2, 3, 4 и 4.1. не могу бити старији од 2 (два) месеца пре
отварања пријава;
Доказ наведен под тачком 3. мора бити издат након објављивања позива за подношење
пријава.
Докази o испуњености обавезних услова из члана 75. ЗЈН за предузетнике:
1. Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег
регистра,
2. Извод из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе
Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде,
кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре.
• За предузетника
- уверење надлежне полицијске управе МУП-а да није осуђиван за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против
привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре.
7/49
ЈКП ,,Градска чистоћа“; Мије Ковачевића 4; Београд
ЈН К.П. 1/2013
3. Потврде прекршајног суда да предузетнику није изречена мера забране обављања
делатности или Потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано
да је понуђачу као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности
4. Уверење пореске управе Министарства финансија и привреде да је предузетник
измирио доспеле порезе и доприносе,
4.1 Уверење надлежне локалне самоуправе да је предузетник измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода.
Напомене:
• Докази наведени под тачкама 2,3, 4 и 4.1. не могу бити старији од 2 (два) месеца пре
отварања пријава,
• Доказ наведен под тачком 3. мора бити издат након објављивања позива за подношење
пријава.
Докази o испуњености додатних услова из члана 76. ЗЈН:
Докази пословног, техничког и кадровског капацитета
•
•
Доказ пословног капацитета (доставља се за сваку партију посебно)
-
Образац број 7 – листа купаца - образац потписује овлашћено лице понуђача и оверава
га печатом понуђача; (за сваку партију, за коју се подноси пријава, посебно)
-
Образац број 8 – образац потврде – образац мора бити оверен и потписан од стране
одговорног лица купца (за сваку партију, за коју се подноси пријава, посебно)
Докази техничког капацитета за партије 1, 2, 3 и 4:
- важећи Уговор о власништву или закупу пословног простора, важећи уговор о власништву
или закупу магацинског простора или други одговарајући доказ о поседовању/располагању
пословним и магацинским простором,
- фотокопија правног основа коришћења возила или фотокопија важеће саобраћајне дозволе,
- Као доказ поседовања захтеваног лагера делова, подносилац пријаве мора доставити лагер
листу делова (лагер листа делова мора гласити на датум после објављивања позива за
подношење пријава у овом поступку) у којој по асортиману мора бити минимум 50 делова за
партију за коју се пријављује (уколико се пријављује за више партија - минимум 50 делова за
сваку од партија за коју се понуђач пријављује) - доставља се за сваку партију за коју се
подноси пријава - посебно
НАПОМЕНА: ОБАВЕЗНО ОБЕЛЕЖИТИ ПОЗИЦИЈЕ КОЈЕ ОДГОВАРАЈУ ВОЗИЛИМА
ИЗ ПАРТИЈЕ ЗА КОЈУ СЕ ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЉУЈЕ.
• Докази кадровског капацитета за партије 1, 2, 3 и 4:
-фотокопије радних књижица (за раднике који су запослени код понуђача), односно
други одговарајући доказ за раднике који су ангажовани по другом основу – на пример: уговор
о делу, уговор о обављању повремених и привремених послова...).
Напомена:
-
Горе наведени докази се достављају у једном примерку, без обзира на број партија за који
се подноси пријава, осим доказа - „лагер листа“ који се доставља за сваку партију за коју
се подноси пријава поједначно.
8/49
ЈКП ,,Градска чистоћа“; Мије Ковачевића 4; Београд
ЈН К.П. 1/2013
ОБАВЕЗНА САДРЖИНУ ПРИЈАВЕ ЧИНЕ И ОБРАСЦИ ПРИЛОЗИ
(поред доказа о испуњености услова прописаних чланом 75. и 76. ЗЈН):
Попуњен, печатом оверен и потписан Образац: Основни подаци о подносиоцу пријаве
(Образац број 1);
• Попуњен, печатом оверен и потписан Образац Пријаве за признавање
квалификације подносиоца пријаве за I (прву) фазу квалификационог поступка
јавне набавке резервних делова и услуга сервисирања (Образац број 2)
• Попуњен, печатом оверен и потписан Образац 3- Изјава понуђача да не наступа са
подизвођачем, доставља се само уколико понуђач не наступа са подизвођачем;
• Попуњен, печатом оверен и потписан Образац 4 - Образац изјаве о независној
пријави; за сваку партију за коју се подноси пријава
• Попуњен, печатом оверен и потписан Образац 5 - Подаци о подизвођачу, доставља
се само уколико се понуђач определи да у првој фази рестриктивног поступка
наступи са подизвођачем;
• Попуњен, печатом оверен и потписан Образац 6 - Подаци о понуђачу који је
учесник у заједничкој пријави, доставља се само уколико пријаву подноси група
понуђача;
• Попуњен, печатом оверен и потписан Образац 10 - Oбразац изјаве понуђача о
поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује
да је ималац права интелектуалне својине (уколико је то случај)
•
Напомена у вези обрасца број 9:
Образац број 9 - Образац трошкова припреме пријаве понуђач попуњава, потписује
и оверава печатом, уколико се определи да у оквиру пријаве достави укупан износ и
структуру трошкова припремања пријаве.
Трошкове припреме и подношења пријаве сноси искључиво понуђач и не може
тражити од Наручиоца накнаду трошкова.
ПРИЗНАВАЊЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ
•
Признавање квалификација вршиће се по партијама.
•
Подносилац пријаве - понуђач мора кумулативно испунити све напред наведене
обавезне услове из члана 75. ЗЈН, као и додатне услове из члана 76. ЗЈН који су
захтевани конкурсном документацијом, да би се сматрало да подносилац пријаве
испуњава предвиђене услове за квалификацију.
•
Подносиоцу пријаве - понуђачу признаће се квалификација за конкретну партију,
уколико испуни све услове захтеване конкурсном документацијом предвиђене за
конкретну партију.
НАПОМЕНА:
Уколико подносилац пријаве - понуђач не испуни било који од предвиђених услова
сматраће се да није испунио све предвиђене услове из позива за подношење пријава и ове
конкурсне документације за признавање квалификације за I фазу квалицикационог
поступка, за предметну јавну набавку и такав захтев ће бити одбијен.
9/49
ЈКП ,,Градска чистоћа“; Мије Ковачевића 4; Београд
•
ЈН К.П. 1/2013
Подносиоци пријава - понуђачи дужни су да, у току трајања периода квалификације
обавесте Наручиоца о промени стања у погледу услова на основу којих им је
призната квалификација, а услед чега понуђач престаје да испуњава све услове за
признавање квалификације.
НЕГАТИВНА РЕФЕРЕНЦА
Наручилац ће одбити пријаву уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три
године у поступку јавне набавке:
1. поступио супротно забрани из члана 23. и 25. ЗЈН,
2. учинио повреду конкуренције,
3. доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен,
4. одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
Наручилац ће одбити пријаву уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није
испуњавао своје обавезе по ранијим закљученим уговорима по јавним набавкама који су се
односили на исти предмет набавке за период од претходне три године.
Докази који представљају негативну референцу наведени су у члану 82. став 3. ЗЈН.
Наручилац може одбити пријаву ако поседује доказ из члана 82. став 3. тачка 1. који се
односи на поступак или уговор који је закључио и други Наручилац ако је предмет јавне
набавке истоврстан.
Наручилац ће пријаву понуђача који је на списку негативних референци одбити као
неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврстан предмету за који је понуђач добио
негативну референцу.
РАЗЛОЗИ И УСЛОВИ ПОД КОЈИМ СЕ КАНДИДАТ ИСКЉУЧУЈЕ СА
ЛИСТЕ КВАЛИФИКОВАНИХ ПОНУЂАЧА
Наручилац ће искључити кандидата са листе кандидата ако престане да
испуњава услове за признавање квалификације или ако стекне негативну референцу, о
чему доноси одлуку, која у образложењу садржи разлоге за икључење кандидата и коју у
року од три дана од дана њеног доношења доставља свим кандидатима.
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Наручилац у првој фази квалификационог посупка не прописује средства обезбеђења.
Средства финансијског обезбеђења Наручилац прописује и захтева приликом спровођења
поступака јавних набавки за напред наведене партије у другој фази квалификационог поступака
(за сваки поступак јавне набавке засебно).
У П У Т С Т В О
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ И САЧИЊАВАЊЕ ПРИЈАВЕ
ЗА ПРИЗНАВАЊЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ
Овим Упутством за попуњавање и сачињавање пријаве за признавање квалификације (у
даљем тексту: Упутство) прописује се начин и услови за попуњавање и сачињавање
прихватљиве пријаве за признавање квалификације (у даљем тексту: Пријава), као и правне
последице несачињавања пријаве у складу са овим Упутством.
Право на учешће у поступку ове јавне набавке имају подносиоци пријава - понуђачи који
испуне услове у смислу члана 75. и 76.Закона о јавним набавкама.
10/49
ЈКП ,,Градска чистоћа“; Мије Ковачевића 4; Београд
ЈН К.П. 1/2013
У обрасцу Основни подаци о подносиоцу пријаве (Образац број 1):
- На предвиђеним местима, испод наслова „Основни подаци о подносиоцу пријаве“
(Образац број 1) - уписати све тражене податке.
- У траженом податку „ОБЛИК ОРГАНИЗОВАЊА“ – уписати одговарајући облик
организовања у смислу Закона о привредним друштвима, као на пр. А.Д., ДОО,
ортачко друштво, друштвено предузеће и тд. или СТР, СЗР и слично.
- У траженом податку „ОБЛИК СВОЈИНЕ“ - уписати одговарајући облик својине, као на
пр. државна, приватна, мешовита, друштвена и тд.
У обрасцу Пријаве (Образац број 2):
- На предвиђеним местима уписати све тражене податке – понуђачи су дужни јасно се
определити за облик натупања у обрасцу пријаве, као и за партије за које подносе пријаву.
Подносиоци пријава су дужни да, уз пријаву, поднесу доказе о испуњености услова
према члану 77. Закона о јавним набавкама и друга документа и обрасце захтеване
конкурсном документацијом.
Понуђачи из следећих категорија: привредна друштва и предузетници, а који су
према позитивним законским прописима регистовани у Агенцији за привредне регистре
Републике Србије, нису дужни да доставе доказ из члана 77. став 1. тачка 1. - Извод из
регистра надлежног органа, из разлога што је овај доказ јавно доступан на интернет
страници надлежног органа, тј. Агенције за привредне регистре (www.apr.gov.rs ).
Понуђач је дужан да у пријави наведе интернет страницу на којој су тражени
подаци јавно доступни.
ЈЕЗИК
Пријава и остала пратећа документација која је захтевана мора бити на српском језику.
Документација, уколико је дата на страном језику, мора бити преведена на српски језик и
оверена од стране судског тумача.
ИНФОРМАЦИЈE У ВЕЗИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Све додатне информације и упутства у вези са припремом пријаве и конкурсном
документацијом заинтересована лица могу захтевати у писаном облику и то најкасније 5 (пет)
дана пре истека рока за подношење пријава.
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана од пријема захтева послати одговор у
писаном облику заинтересованом лицу које је захтевало додатне информације или појашњења,
уз истовремену обавезу објављивања информације на Порталу Управе за јавне набавке и
интернет страници Наручиоца.
Питања упутити на адресу ЈКП „Градска чистоћа“, Београд, Мије Ковачевића 4 писарница, са назнаком: "За комисију за јавну набавку – питања у поступку број К.П. 1/2013 за
партију број ,,_______" – навести број партије - или на факс: 011/2084-584, као и путем maila:
[email protected]
Тражење додатних информација и појашњења телефоном, у вези са конкурсном
документацијом и припремом пријаве, није дозвољено.
Контакт особе: Сања Стојкуцовић и Александра Павловић.
Напомена: Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране Наручиоца
или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна
је да од друге стране захтева пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини, када
је то неопходно као доказ да је извршено достављање.
11/49
ЈКП ,,Градска чистоћа“; Мије Ковачевића 4; Београд
ЈН К.П. 1/2013
ИЗМЕНА И ПОВЛАЧЕЊЕ ПРИЈАВА
Понуђач може да допуни, измени или опозове своју пријаву пре истека рока за
подношење пријаве, а измена или повлачење пријаве је пуноважно ако Наручилац прими
допуну пријаве, измењену пријаве, или обавештење о опозиву пријаве - пре истека рока за
подношење пријава.
Измена, допуна или опозив пријаве се врши на начин одређен за подношење пријаве.
Пријава се не може допунити, изменити или опозвати након истека рока за подношење пријава.
ПОСЕБНЕ НАПОМЕНЕ
У било ком моменту, пре крајњег рока за подношење пријава Наручилац може било на
сопствену иницијативу, или као одговор на питање тражен од стране заинтересованог лица – да
измени или да допуни конкурсну документацију а иста ће бити потписана и оверена од стране
овлашћеног лица Наручиоца. Тако формулисане измене или допуне, биће достављене свим
заинтересованим лицима за која Наручилац има сазнања да су узела учешће у предметном
поступку јавне набавке преузимањем конкурсне документације, путем дописа, факса или путем
електронске поште, а измене односно допуне ће бити објављене на Порталу јавних набавки,
интернет страници Наручиоца.
Наручилац ће, уколико наступе услови из члана 63. став 5. Закона о јавим набавкама,
продужити рок за подношење пријава и објавити обавештење о продужењу рока за подношење
пријава, на Порталу јавних набавки, интернет страници Наручиоца, као и на Порталу
службених гласила РС и бази прописа.
У случају продужења рока за отварање пријава сва права и обавезе Наручиоца и
понуђача које су подлегале претходном крајњем року за подношење пријава,
подлегати том продуженом крајњем року за подношење пријава.
По истеку рока предвиђеног за подношење пријава Наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ
Предметна јавна набавка (К.П. 1/2013) је обликована у 4 (четири) партија, наведених у
позиву за подношење пријаве и конкурсној документацији.
Понуђач је дужан да наведе да ли се пријава односи на све или на поједине партије – у
Обрасцу Пријаве.
Понуђач може да поднесе пријаву за једну или више партија.
У обрасцу пријаве, на предвиђеним местима, испод наслова - уписати све тражене
податке.
У обрасцу пријаве, после речи „Пријављујемо се за следеће партије“ - заокружити
редни број испред једне од понуђених опција, под тачком А) или под тачком Б).
Уколико подносилац пријаве заокружи опцију под тачком А) – не треба ништа да
уписује под тачком Б).
Уколико подносилац пријаве заокружи опцију под тачком Б) – мора уписати и редне
бројеве партија за које захтева да му се утврди квалификација (почев од најмањег броја). У
случају да се пријава односи на мањи број партија, подносилац пријаве је дужан да у
преосталим рубрикама упише ознаку „Х“ (као ознаку којом ће означити да се у преосталим
рубрикама није изјашњавао, нпр: 1, 2, 3, Х, Х, Х ).
На предвиђеним местима, потписати пријаву и оверити печатом.
За потпуну и исправну - прихватљиву пријаву, уз прописно попуњен и оверен образац
пријаве, потребно је доставити све доказе о ињпуњености захтеваних услова за признавање
квалификације.
12/49
ЈКП ,,Градска чистоћа“; Мије Ковачевића 4; Београд
ЈН К.П. 1/2013
Понуђачи своје пријаве подносе у затвореним ковертама или кутијама (затвореним на
начин да се приликом отварања пријаве може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара),
са назнаком назива и адресе понуђача и назнаком: "НЕ ОТВАРАТИ - ПРИЈАВА – ЗАХТЕВ ЗА
КВАЛИФИКАЦИЈУ за набавку број К.П. 1/2013 – за партију/е број___________________(навести
број партије/партија) уз напомену „комисијски отворити“, поштом или лично на адресу ЈКП
"Градска чистоћа", Мије Ковачевића, Београд - писарница. На полеђини коверте навести назив
и пуну пословну адресу понуђача.
Сви појединачни обрасци који су саставни део пријаве треба да буду попуњени,
потписани и оверени печатом.
Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду њихов
саставни део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом
оверава.
ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ
Понуђач је дужан да пажљиво прегледа конкурсну документацију, упутства, као и
посебне захтеве, попуни и овери образац пријаве, и остале обрасце према захтевима из
конкурсне документације, приложи тражене изјаве оверане на захтевани начин, као и докумета
прописана чланом 77. Закона о јавним набавкама, којим доказује испуњеност услова из члана
75. и 76. Закона о јавним набавкама.
Понуђачи из следећих категорија: привредна друштва и предузетници, а који су
према позитивним законским прописима регистовани у Агенцији за привредне регистре
Републике Србије, нису дужни да доставе доказ из члана 77. став 1. тачка 1 - Извод из
регистра надлежног органа, из разлога што је овај доказ јавно доступан на интернет
страници надлежног органа: Агенција за привредне регистре (www.apr.gov.rs ).
Понуђач је дужан да у пријави наведе интернет страницу на којој су тражени
подаци јавно доступни.
Потписивањем пријаве Понуђач се изјашњава да је у потпуности разумео и прихватио
све услове из конкурсне документације.
Обрасце треба попунити читко, а према приложеном упутству.
Накнадне рекламације, које су последица нетачно и недовољно прикупљених
информација, или погрешно процењених околности и услова, односно недовољног знања,
Наручилац ће одбити као неосноване.
УСЛОВИ ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ И УЧЕСНИКЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПРИЈАВИ
А) ПОДИЗВОЂАЧИ
Понуђач који је самостално поднео пријаву не може истовремено да учествује у
заједничкој пријави или као подизвођач другог понуђача који подноси пријаву.
Уколико понуђач наступа са подизвођачем дужан је да у Обрасцу пријаве наведе да у
првој фази квалификациног поступка јавне набавке број К.П. 1/2013 наступа са подизвођачем,
односно да ће у току учестовања у јавној набаци (у току друге фазе квалификаионог поступка)
извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу, са навођем општих генералија о
подизвођачу, као и проценат укупне вредности набавки које ће поверити подизвођачу, а који не
може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача(за
сваку појединачну набавку у току спровођења друге фазе квалификационог поступка) .
Уколико је понуђач у својој пријави навео да ће делимично извршење набавке (које ће
се спроводити у току друге фазе квалификациног поступка на основу резултата прве фазе истог)
поверити подизвођачу и уколико уговор између Наручиоца и понуђача буде закључен (у другој
фази квалификационог поступка), тај подизвођач ће бити наведен у уговору односно уговорима.
Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача
ради утврђивања испуњености услова.
13/49
ЈКП ,,Градска чистоћа“; Мије Ковачевића 4; Београд
ЈН К.П. 1/2013
Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из
члана 75. став 1. тачка 1. до 4. ЗЈН.
Понуђач, односно добављач, у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из
поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број
подизвођача (уколико се остваре услови за закључење уговора у другој фази квалификационог
поступка предметне јавне наабвке).
Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава
пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог
подизвођача (уколико се остваре услови за закључење уговора у другој фази квалификационог
поступка предметне јавне набвке).
Наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори на захтев подизвођача наведен
у претходном ставу ако потраживање није доспело.
Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у пријави, у
супртоном Наручилац ће исључити кандидата са листе квалификованих кандидата и
реализовати средства обезбеђења и раскинути уговор (уколико дође до закључења уговора у
другој фази квалификационог поступка), осим ако би раскидом уговора Наручилац претрпео
знатну штету.
Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у пријави, ако је на
страни подизвођача који је уредно наведен у пријави након подношења приве односно у току
спровођења друге фазе квалфикационо поступка настала трајнија неспособност плаћања, ако то
лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност
Наручиоца.
Б) ЗАЈЕДНИЧКА ПРИЈАВА
Пријаву може поднети група понуђача.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1.
тачка 1 - 4. ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно.
Саставни део заједничке пријаве је Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и
према Наручиоцу обавезују на заједничко наступање у току спровођења друге фазе
квалификационог поступка, а који обавезно садржи податке о:
1. члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду (у току
спровођења друге фазе квалификационог поступка) и који ће заступати групу понуђача
пред Наручиоцем,
2. понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
3. понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
4. понуђачу који ће издати исправну фактуру (рачун),
5. рачуну на који ће бити извршено плаћање, и
6. обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик
како би могли да поднесу заједничку пријаву.
Понуђачи који подносе заједничку пријаву одговарају неограничено солидарно према
Наручиоцу.
В) ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ОД СТРАНЕ ЗАДРУГЕ
Задруга може поднети пријаву самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку пријаву у име задругара.
Ако задруга подноси пријаву у своје име за обавезе из поступка јавних набавки у току
спровођења друге фазе квалификационог поступка и уговора о јавној набавци одговара задруга
и задругари у складу са Законом.
14/49
ЈКП ,,Градска чистоћа“; Мије Ковачевића 4; Београд
ЈН К.П. 1/2013
Ако задруга подноси заједничку пријаву у име задругара за обавезе из поступка јавних
набавки у току спровођења друге фазе квалификационог поступка и уговора о јавној набавци
неограничено солидарно одговарају задругари.
ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА
Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само за намену
позива и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне
набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања пријава, нити у наставку
поступка или касније.
Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а која не
садржи ниједан јавни регистар или која на други начин нису доступна, као и пословне податке
који су прописима или интерним актима понуђача означени као поверљиви.
Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу
великим словима имају исписану реч «ПОВЕРЉИВО».
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени
начин. Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима,
наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако
што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати «ОПОЗИВ», уписати датум,
време и потписати се.
Ако понуђач у року који одреди наручилац не опозове поверљивост докумената,
Наручилац ће третирати ову пријаву као пријаву без поверљивих података.
НАРУЧИЛАЦ ЋЕ ЧУВАТИ КАО ПОСЛОВНУ ТАЈНУ ИМЕНА ПОНУЂАЧА, КАО И
ПОДНЕТЕ ПРИЈАВЕ, ДО ИСТЕКА РОКА ПРЕДВИЂЕНОГ ЗА ОТВАРАЊЕ ПРИЈАВА.
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА
Крајњи рок за подношење пријава је 24. јул 2013. године до 9,30 часова.
ОТВАРАЊЕ ПРИЈАВА
Отварање пријава ће се обавити јавно, дана 24. јула 2013. године, са почетком у 10,00
часова, у просторијама ЈКП „Градска чистоћа“, Мије Ковачевића 4, Београд.
Отварање пријава је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.
У поступку отварања пријава могу активно учествовати само овлашћени представници
понуђача.
Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење за учествовање
у отварању пријава.
Пријаве примљене после наведеног рока сматраће се неблаговременим.
Неблаговремене пријаве неће се разматрати и биће враћене подносиоцу неотворенe.
ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПРИЈАВЕ
Понуђач може да у оквиру пријаве достави укупан износ и структуру трошкова
припремања пријаве.
Трошкове припреме и подношења пријаве сноси искључиво понуђач и не може тражити
од Наручиоца накнаду трошкова.
РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Рок у коме ће Наручилац донети Одлуку у вези прве фазе квалифкационог поступка је 25
(двадесетпет) дана од дана јавног отварања пријава.
ПЕРИОД КВАЛИФИКАЦИЈЕ
Период за који се признаје квалификација је 2,5 године – у току 2013,2014. и 2015.
године.
15/49
ЈКП ,,Градска чистоћа“; Мије Ковачевића 4; Београд
ЈН К.П. 1/2013
АЖУРИРАЊЕ ЛИСТЕ
Наручилац је дужан да листу кандидата ажурира сваких шест месеци признавањем
квалификације сваком подносиоцу пријаве који испуњава услове и који је у међувремену
поднео пријаву за признавање квалификације.
Наручилац ће уредно и транспаретно обавештавати заинтересована лица о тачном
датуму ажурирања листе кандидата објљављивањем обавештења на Порталу ЈН и на интернет
страници Наручиоца, као и на Порталу службених гласила РС и базе прописа.
ОБАВЕШТЕЊЕ О НАКНАДИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА
Накнаду за коришћење патента, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.
ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧИМА О ОБАВЕЗИ ПРОПИСАНОЈ чланом 75. став 2. ЗЈН
Понуђачи су дужни да при састављању својих пријава изричито наведу да су поштовали
обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине
(уколико је то случај).
Изјаву сачињену на начин да из њене садржине јасно произилази испуњење напред
наведених услова Наручилац је предвидео као саставни део конкурсне документације – Образац
број 10 - који су понуђачи су дужни доставити (као саставни део пријаве) уредно попуњен,
потписан и оверен од стране овлашћеног лица.
ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице.
Захтев за заштиту права у име понуђача или заинтересованог лица може да поднесе
пословно удружење. Захтев за заштиту права подноси се Републичкој Комисији за заштиту
права у поступцима јавних набавки, а предаје Наручиоцу.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње Наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење пријава или конкурсне докуметнације сматраће се благовременим ако је примљен
од стране Наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење пријава, без
обзира на начин достављања.
У случају подношења Захтева за заштиту права из претходног става долази до застоја
рока за подношење пријава.
После доношења Одлуке о признавању квалификације или Одлуке о обустави поступка
рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана пријема одлуке.
На достављање захтева за заштиту права сходно се примењеују одредбе о начину
достављања одлуке из члана 108. став 6. – 9. ЗЈН.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој
комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.
Захтевом за заштиту права, а који се подноси након доношења Одлуке о признавању
квалификације или Одлуке о обустави поступка јавне набавке не могу се оспоравати радње
Наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити
познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева за заштиту права
којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење пријава или конкурсне
докуметнације, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
16/49
ЈКП ,,Градска чистоћа“; Мије Ковачевића 4; Београд
ЈН К.П. 1/2013
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране
истог подносиоца захтева у том захтеву се не могу оспоравати радње Наручиоца за које је
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац обававештава све учеснике у поступку
јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом затхеву на Порталу јавних набавки,
најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за заштиту права.
Захтев за заштиту права задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке
до доношења Одлуке о поднетом захтеву за заштиту права осим ако Републичка комисија на
предлог Наручиоца не одлучи другачије.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије
број: 840-742221843-57 уплати републичку административну таксу у износу од 80.000,00
динара, на име подношење Захтева за заштиту права, (шифра плаћања: 253; модул: 97; позив на
број: 97 50-016; сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке бр. К.П. 1/2013
за партију/је _______ (навести број партије/ја за коју/је се поднеси захтев за заштиту права);
Корисник: Буџет Републике Србије), уколико захтев за заштиту права подноси пре отварања
пријава, односно уколико се захтев за заштиту права подноси након отварања пријава
подносилац захтева је дужан уплатити административну таксу у износу од 0,1% од процењене
вредности јавне набавке – а на основу члана 156. Закона о јавним набавкама.
Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.
Ако је захтев за заштиту права основан, Наручилац мора подносиоцу захтева за заштиту
права, на писани захтев, надокнадити трошкове настале по основу заштите права.
Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права мора
Наручиоцу, на писани захтев, надокнадити трошкове настале по основу заштите права.
Странке у захтеву морају прецизно да наведеу трошкове за које траже накнаду.
Накнаду трошкова могуће је тражити до доношење одлуке Наручиоца односно
Републичке комисије о поднетом захтеву за заштиту права.
РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПРИЈАВЕ
Пријава ће бити одбијена:
1) уколико није благовремена
2) уколико поседује битне недостатке
БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПРИЈАВЕ СУ:
1) уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће
2) уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове (у случају када су додатни
услови прописани конкурсном документацијом)
5) уколико пријава садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну
садржину пријаве
1) Благовремена пријава је пријава која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у
позиву за подношење пријава.
2) Прихватљива пријава је пријава која је благовремена, коју наручилац није одбио због
битних недостатака.
17/49
ЈКП ,,Градска чистоћа“; Мије Ковачевића 4; Београд
ЈН К.П. 1/2013
ОБРАЗАЦ БРОЈ 1
ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ: К.П. 1/2013
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ
Назив Подносиоца пријаве:
Седиште Подносиоца пријаве
(Место, Поштански број)
Адреса Подносиоца пријаве (Улица и број)
Облик организовања
Облик својине
Овлашћено лице Подносиоца пријаве
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Електронска пошта
Текући рачун Подносиоца пријаве
Матични број Подносиоца пријаве
Порески идентификациони број (ПИБ)
ПДВ број (попуњавају само обвезници)
Поводом Вашег позива за подношење пријаве за признавање квалификације понуђача
за I фазу квалификационог поступка за јавну набавку резервних делова - ЈН бр. К.П. 1/2013,
објављеног са конкурсном документацијом на Порталу ЈН и на интернет страници Наручиоца
дана 24.6.2013. године, као и на Порталу Службених гласила РС и базе прописа, пријављујемо
се и неопозиво подносимо пријаву за квалификацију за партије ___, ____,_____, и ______.
Место и датум:
Печат и потпис овлашћеног лица
Подносиоца пријаве
18/49
ЈКП ,,Градска чистоћа“; Мије Ковачевића 4; Београд
ЈН К.П. 1/2013
ОБРАЗАЦ БРОЈ 2
ПРИЈАВА
ЗА ПРИЗНАВАЊЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ ПОНУЂАЧА У I ФАЗИ КВАЛИФИКАЦИОНОГ
ПОСТУПКА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА
ЈН број К.П. 1/2013
Подносилац
пријаве:
(уписати назив, место и адресу понуђача – подносиоца пријаве)
Пријављујемо се за I фазу квалификационог поступка за јавну набавку резервних
делова, за поступак признавања квалификације по овој јавној набавци за период од две и
по (2,5) године, а по партијама на које се ова пријава односи.
1. Пријаву подносим:
A) Самостално
Б) Са подизвођачем
1. ____________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________
(Уколико је заокружено Б, навести назив и седиште свих подизвођача)
В) као заједничку пријаву
1._____________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________
3._____________________________________________________________________
(Уколико је заокружено В, навести назив и седиште осталих учесника у заједничкој пријави)
2. Пријављујемо се за следеће партије:
А) – све партије,
Б) - за поједине партије, и то:
_____, _____, _____, _____.
Испуњеност услова за признавање квалификације, предвиђених позивом за
подношење пријаве и конкурсном документацијом, доказујемо подношењем захтевних
доказа, а које Вам, у прилогу ове пријаве, достављамо.
Место и датум:
Печат и потпис овлашћеног лица
Подносиоца пријаве
Пријава се подноси у једном примерку.
19/49
ЈКП ,,Градска чистоћа“; Мије Ковачевића 4; Београд
ЈН К.П. 1/2013
ОБРАЗАЦ БРОЈ 3
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
за партију/е број ____________________
У вези са позивом за подношење пријаве у првој фази квалификационог поступка за
јавну набавку резервних делова, број К.П. 1/2013
ИЗЈАВЉУЈЕМ ДА НЕ НАСТУПАМ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Датум:
Потпис овлашћеног лица
понуђача и овера печатом
понуђача
Напомена:
Изјава се попуњава само у случају да понуђач не наступа са подизвођачем.
- На празној цртици у заглављу Обрасца 2 уписати број партије/партија на коју/које се
Образац 2 – Изјава понуђача да не наступа са подизвођачем - односи.
20/49
ЈКП ,,Градска чистоћа“; Мије Ковачевића 4; Београд
ЈН К.П. 1/2013
ОБРАЗАЦ БРОЈ 4
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПРИЈАВИ
за партију/е број ____________________
Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
да
привредно друштво _____________________________________________________________ у
првој фази квалификационог поступка јавне набавке резервних делова, број К.П. 1/2013, а
коју је расписало ЈКП ,,Градска чистоћа” (позив за подношење пријаве објављен дана
24.6.2013. године на Порталу јавних набавки дана и на интернет страници ЈКП ,,Градска
чистоћа”, позив за подношење пријаве објављен је и на Порталу службених гласила РС и базе
прописа) пријаву број ______________________ од _________. 2013. године подноси
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
Датум:
Потпис овлашћеног лица понуђача
и овера печатом понуђача
Напомена:
- На празној цртици у заглављу Обрасца 3 уписати број партије/партија на коју/које се
Образац 3 – Изјава о независној пријави - односи.
21/49
ЈКП ,,Градска чистоћа“; Мије Ковачевића 4; Београд
ЈН К.П. 1/2013
ОБРАЗАЦ БРОЈ 5
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
- применљиво за партију број ______ -
У вези са позивом за подношење пријаве у првој фази квалификационог поступка за
јавну набавку резервних делова, број К.П. 1/2013
Назив:
___________________________________________________________________________
Седиште:
_________________________________________________________________________
Овлашћено лице:
___________________________________________________________________________
Особа за контакт:
___________________________________________________________________________
Телефон:
___________________________________________________________________________
Телефаx:
___________________________________________________________________________
Е – маил:
___________________________________________________________________________
Број рачуна:
___________________________________________________________________________
Матични број:
___________________________________________________________________________
ПИБ:
___________________________________________________________________________
Подизвођач учествује у следећем:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Датум:
Потпис овлашћеног лица понуђача
и овера печатом понуђача
Напомена:
- Образац попуњава само понуђач који наступа са подизвођачем.
- На празној цртици у заглављу Обрасца 4 уписати број партије на коју се Образац 4 – подаци о
подизвођачу - односи.
- Образац фотокопирати у потребном броју примерака.
22/49
ЈКП ,,Градска чистоћа“; Мије Ковачевића 4; Београд
ЈН К.П. 1/2013
ОБРАЗАЦ БРОЈ 6
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПРИЈАВИ
- применљиво за партију број ______ -
У вези са позивом за подношење пријаве у првој фази квалификационог поступка за
јавну набавку резервних делова, број К.П. 1/2013
Назив:
___________________________________________________________________________
Седиште:
___________________________________________________________________________
Овлашћено лице:
___________________________________________________________________________
Особа за контакт:
___________________________________________________________________________
Телефон:
___________________________________________________________________________
Телефаx:
___________________________________________________________________________
Е – маил:
___________________________________________________________________________
Број рачуна:
___________________________________________________________________________
Матични број:
___________________________________________________________________________
ПИБ:
___________________________________________________________________________
Датум:
Потпис овлашћеног лица понуђача
и овера печатом понуђача
Напомена:
- Образац попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку пријаву, у ком случају је
потребно да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави
за сваког понуђача који учествује у заједничкој пријави.
- На празној цртици у заглављу Обрасца 5 уписати број партије на коју се Образац 5 – подаци о
понуђачу који је учесник у заједничкој пријави - односи.
- Образац фотокопирати у потребном броју примерака.
23/49
ЈКП ,,Градска чистоћа“; Мије Ковачевића 4; Београд
ЈН К.П. 1/2013
ОБРАЗАЦ БРОЈ 7
ОБРАЗАЦ ЛИСТЕ КУПАЦА за партију број _________(уписати број партије за коју се
подноси пријава за признавање квалификације у првој фази квалификационог поступка број
К.П. 1/2013)
Вредност
No
Предмет испоруке
Датум испоруке
испоруке
Назив купца
(без ПДВ-а)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Подносилац пријаве попуњава дату табелу подацима који се тичу испоручених добара
која чине предмет партије број _______, а за коју подносилац подноси пријаву за
квалификацију у првој фази квалификационог поступка број К.П. 1/2013. Захтевани подаци
морају се односити на период од претходне три године од дана објављивања позива за
подношење пријава за прву фазу квалификационог поступка број К.П. 1/2013.
Напомена:
На горњој црти, као и на црти у тексту испод табеле, уписати број партије за коју се
подноси пријава. Уколико се подноси пријава за више партија, образац копирати у потребном
броју примерака.
Датум_______________
М. П.
Одговорно лице Подносиоца пријаве
__________________________
24/49
ЈКП ,,Градска чистоћа“; Мије Ковачевића 4; Београд
ЈН К.П. 1/2013
ОБРАЗАЦ БРОЈ 8
ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ
за партију број _________ (уписати број партије за коју се подноси пријава за признавање
квалификације у првој фази квалификационог поступка број К.П. 1/2013)
Назив купца
Седиште:
Улица и број:
Телефон:
Матични број:
ПИБ:
____________________________________________
____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
ПОТВРДА:
Којом потврђујем да је
Подносилац пријаве_____________________________________________________________
(назив и седиште подносиоца пријаве)
у периоду од претходне три године од дана објављивања позива за подношење пријава за
прву фазу квалификационог поступка јавне наабвке број К.П. 1/2013:
а) испоручио резервне делове за __________________________________________________
(уписати прадмет јавне набавке - конкретне партије на коју се потврда односи),
у вредности од _____________________РСД без ПДВ-а.
Резервни делови су испоручени дана ______________(навести датум када су резервни делови
испоручени).
Потврда
се
издаје
на
захтев
подносиоца
пријаве_______________________________________________________________(уписати назив
подносиоца пријаве), ради учешћа у првој фази квалификационог поступка јавне набавке број
К.П. 1/2013, коју је расписало ЈКП „Градска чистоћа“, и у друге сврхе се не може користити.
Да су подаци тачни, својим печатом и потписом потврђује:
Место и датум:
Потпис одговорног лица - издаваоца
потврде
Напомена: На горњој црти уписати број партије за коју се подноси пријава. Образац копирати
у потребном броју примерака.
25/49
ЈКП ,,Градска чистоћа“; Мије Ковачевића 4; Београд
ЈН К.П. 1/2013
ОБРАЗАЦ БРОЈ 9
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПРИЈАВЕ
Привредно друштво (предузетнк)
________________________________________________________ је у припреми пријаве број
__________________ од _______. 2013. године, у поступку прве фазе квалификационог
поступка јавне набавке број резервних делова, број К.П. 1/2013 (позив за подношење
пријава и конкурсна документација објављени дана 24.6.2013. године на Порталу јавних
набавки и интернет страници ЈКП ,,Градска чистоћа”, позив за подношење пријаве објављен је
и на Порталу службених гласила РС и базе прописа) сносило следеће трошкове:
А) приказ структуре трошкова припреме пријаве (попунити податке који чине приказ
структуре трошкова)
_________________________________________(навести врсту трошка) – у износу од _________ динара;
_________________________________________(навести врсту трошка) – у износу од _________ динара;
_________________________________________(навести врсту трошка) – у износу од _________ динара;
Б) Укупан износ трошкова примпреме пријаве износи ______________ динара (упистати укупан износ
трошкова припреме пријаве.
На основу члана 88. ЗЈН понуђач може да у оквиру пријаве
достави укупн износ и структуру трошкова припремања пријаве.
Трошкове припреме и подношења пријаве сноси искључиво понуђач и не може тражити од
Наручиоца накнаду трошкова.
Датум:
Потпис овлашћеног лица понуђача
и овера печатом понуђача
Напомена: На празној цртици у заглављу Обрасца 7 уписати број партије/партија на коју/које
се Образац 5 – Образац трошкова припреме пријаве - односи.
26/49
ЈКП ,,Градска чистоћа“; Мије Ковачевића 4; Београд
ЈН К.П. 1/2013
ОБРАЗАЦ БРОЈ 10
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
(на основу члана 75. став 2. ЗЈН)
I.
Овлашћено
лице
привредног
друштва
(предузетник)
__________________________________________________ изјављује под пуном материјалном,
кривичном и моралном одговорношћу да понуђач поштује обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине. Изјава се
даје као саставни део пријаве број __________________ од _______. 2013. године, којом
понуђач ___________ узима учешћње у првој фази квалификационог поступка јавне набавке
број К.П. 1/2013: РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ, а коју је расписало ЈКП ,,Градска чистоћа”(позив за
подношење пријава и конкурсна документација објављени дана 24.6.2013. године на Порталу
јавних набавки дана и на интернет страници ЈКП ,,Градска чистоћа”, позив за подношење
пријаве објављен је и на Порталу службених гласила РС и базе прописа)
II. ПРАВО ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ:
Заокружити оппцију
А) ПРИМЕНЉИВО
Б) НЕПРИМЕНЉИВО
Овлашћено
лице
привредног
друштва
(предузетни)
__________________________________________________________ гарантује да је понуђач
__________________________________________________________, које подношењем пријаве
број __________________ од _______. 2013. године узима учешћње у провј фази
квалификационог поступка јавне набавке број К.П. 1/2013: РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ, (а коју је
расписало ЈКП ,,Градска чистоћа”) ималац права интелектуалне својине.
Напомена: У зависности да ли је понуђач ималац права интелектуалне својине заокружити
одговарајућу опцију: А) или Б). Уколико је заокружена опиција под А) неопходно је попунити
захтеване податке у прилогу .
Датум:
Потпис овлашћеног лица
понуђача и овера печатом
понуђача
27/49
ЈКП ,,Градска чистоћа“; Мије Ковачевића 4; Београд
ЈН К.П. 1/2013
QMS -742-101.03
Списак возила – партија 1: возила MERCEDES BENZ
Gar.
broj
Marka
vozila
Tip vozila
God: pro.
/eksploat.
Broj šasije
7
MB
Sprinter 311 CDI
2004/05
WDB903622 1R 696623
24
MB
1824
1996/97
WDB652003 1K 159873
35
MB
1824
1996
WDB652003 1K 121398
40
MB
1213/36
1987/88
367003 12 003995
43
MB
1722/39
1992/93
WDB652033 15 736141
48
MB
2422 L
1992/93
WDB654416 15 740619
49
MB
1824
1997/98
WDB652003 1K 219569
53
MB
Sprinter 511 CDI
2008
WDB906255 1N 401142
54
MB
Sprinter 511 CDI
2008
WDB906255 1N 401143
61
MB
Atego 1823 L 4x2
2002
WDB950531 1K 733725
81
MB
Atego 1823 L 4x2
2002
WDB950531 1K 733938
83
MB
Actros 2641
2004
WDB930145 1K 897547
88
MB
1213/36
1984/85
367003 12 001563
92
MB
2222 6x4
1985
WDB619036 15 203593
165
MB
Atego 2528 L 6x2/4
2004
WDB950625 1K 876930
171
MB
1213/36
1985
367003 12 001885
172
MB
Atego 2528 L 6x2/4
2002
WDB950623 1K 734527
173
MB
Atego 2528 L 6x2/4
2002
WDB950623 1K 734659
174
MB
Atego 2528 L 6x2/4
2002
WDB950623 1K 734999
188
MB
1213/36
1985
367003 12 001879
189
MB
1213/36
1985
367003 12 002207
194
MB
2524 L
1998
WDB653427 1K 299724
195
MB
2524 L
1997
WDB654427 1K 218316
197
MB
2627 L
1996
WDB654432 1K 221180
198
MB
1824
1996
WDB652003 1K 194674
28/49
ЈКП ,,Градска чистоћа“; Мије Ковачевића 4; Београд
ЈН К.П. 1/2013
204
MB
Atego 1823/48
2004
WDB950504 1K 900930
205
MB
1213/36
1985/86
367003 12 002212
206
MB
Atego 1317 K/33
2002/03
WDB972062 1K 802169
207
MB
Atego 1317 K/33
2002/03
WDB972062 1K 802214
208
MB
Atego 1317 K/33
2002/03
WDB972062 1K 802650
216
MB
1213/36
1985
367003 12 001899
217
MB
1213/36
1985
367003 12 002213
219
MB
Axor 1823
2006
WDB950501 1L 154720
226
MB
Econic 1823
1999
WDB957541 1Z 930246
227
MB
Econic 1823
1999
WDB957541 1Z 930247
229
MB
Axor 1823
2006
WDB950501 1L 154721
233
MB
Econic 1828 LL
2003
WDB957542 1Z 931301
235
MB
Econic 1828 LL
2003
WDB957543 1Z 931329
241
MB
1213/36
1985/86
367003 12 002215
252
MB
1213/36
1987/88
367003 12 004019
256
MB
Actros 1840 LS
2001
WDB954033 1K 540147
260
MB
Sprinter 510 CDI
2009
WDB906153 1N 438038
283
MB
Atego 2528 L
2002/03
WDB950602 1K 792773
284
MB
Atego 2528 L
2002/03
WDB950602 1K 793617
285
MB
Atego 2528 L
2002/03
WDB950602 1K 793647
286
MB
Atego 2528 L
2002/03
WDB950602 1K 793669
287
MB
Atego 2528 L
2002/03
WDB950602 1K 793871
288
MB
Atego 2528 L
2002/03
WDB950602 1K 794104
289
MB
Atego 2528 L
2002/03
WDB950602 1K 794163
301
MB
1722/39
1991
WDB652033 15 734792
303
MB
1722/39
1991
WDB652033 15 736333
304
MB
Axor 1823
2005
WDB950502 1L 019947
305
MB
Axor 1823
2005
WDB950502 1L 021165
306
MB
Axor 1823
2005
WDB950502 1L 021491
307
MB
Axor 1823
2005
WDB950502 1L 023347
308
MB
Axor 1823
2005
WDB950502 1L 024141
29/49
ЈКП ,,Градска чистоћа“; Мије Ковачевића 4; Београд
ЈН К.П. 1/2013
309
MB
Axor 1823
2005
WDB950502 1L 023381
315
MB
Sprinter 411 CDI
2004
WDB904612 1R 662584
316
MB
Sprinter 411 CDI
2004
WDB904612 1R 662235
317
MB
Sprinter 411 CDI
2004
WDB904612 1R 661644
318
MB
Sprinter 411 CDI
2004
WDB904612 1R 661067
319
MB
Sprinter 411 CDI
2004
WDB904612 1R 660969
332
MB
Sprinter 616 CDI
2006
WDB905613 1R 947666
333
MB
Sprinter 616 CDI
2006
WDB905613 1R 948576
334
MB
Atego 1218/48
2006/07
WDB970287 1L 183410
352
MB
1722/39
1991
WDB652033 15 735763
353
MB
Axor 2628
2005
WDB950626 1L 068268
354
MB
Axor 2628
2005
WDB950626 1L 068917
360
MB
2422 L
1991
WDB654416 15 736460
361
MB
Atego 1823
2004/05
WDB950502 1K 958752
362
MB
Atego 1823
2004/05
WDB950502 1K 959272
363
MB
Atego 1823
2004/05
WDB950504 1K 986758
364
MB
Atego 1823
2004/05
WDB950504 1K 986935
365
MB
Atego 1823
2005
WDB950504 1L 007836
366
MB
Atego 1823
2005
WDB950504 1L 007991
367
MB
Atego 1823
2005
WDB950504 1L 005547
368
MB
Atego 1823
2005
WDB950504 1L 008044
369
MB
Atego 1823
2005
WDB950504 1L 465278
370
MB
Axor 2528
2005
WDB950626 1L 018836
371
MB
Axor 2528
2005
WDB950626 1L 019668
372
MB
Axor 2528
2005
WDB950626 1L 021659
373
MB
Axor 2528
2005
WDB950626 1L 021721
374
MB
Axor 2528
2005
WDB950626 1L 022088
375
MB
Axor 2528
2005
WDB950626 1L 023329
376
MB
Axor 2528
2006
WDB950626 1L 089436
377
MB
Axor 2528
2006
WDB950626 1L 093116
378
MB
Axor 2528
2006
WDB950626 1L 093117
30/49
ЈКП ,,Градска чистоћа“; Мије Ковачевића 4; Београд
ЈН К.П. 1/2013
379
MB
Axor 1823
2006
WDB950502 1L 107787
391
MB
Sprinter 411 CDI
2006
WDB904612 1R 948332
392
MB
Sprinter 411 CDI
2006
WDB904612 1R 948642
393
MB
Sprinter 411 CDI
2006
WDB904612 1R 949853
394
MB
Sprinter 411 CDI
2006
WDB904612 1R 948641
395
MB
Sprinter 411 CDI
2006
WDB904612 1R 949852
399
MB
Actros 2641
2006/07
WDB930145 1L 157465
405
MB
Axor 2528
2006
WDB950626 1L 145244
406
MB
Axor 2528
2006
WDB950626 1L 144232
407
MB
Axor 2528
2006
WDB950626 1L 144234
408
MB
Axor 2528
2006
WDB950626 1L 145245
409
MB
Axor 2528
2006
WDB950626 1L 142570
414
MB
Axor 2528
2006
WDB950626 1L 144233
427
MB
Axor 1823
2006/07
WDB950501 1L 172150
428
MB
Axor 1823
2006/07
WDB950501 1L 172149
429
MB
Axor 1823
2006/07
WDB950501 1L 171254
431
MB
Axor 2528
2006/07
WDB950626 1L 185590
432
MB
Axor 2528
2006/07
WDB950626 1L 185223
433
MB
Axor 2528
2006/07
WDB950626 1L 185949
434
MB
Axor 2528
2006/07
WDB950626 1L 185950
435
MB
Axor 2528
2006/07
WDB950626 1L 183881
436
MB
Axor 2528
2006/07
WDB950626 1L 184193
437
MB
Axor 2528
2007
WDB950626 1L 205518
438
MB
Axor 2528
2007
WDB950626 1L 205519
439
MB
Axor 2528
2007
WDB950626 1L 206855
440
MB
Axor 2528
2007
WDB950626 1L 206856
442
MB
Axor 2528
2007
WDB950626 1L 232837
443
MB
Axor 2528
2007
WDB950626 1L 232838
444
MB
Axor 2528
2007
WDB950626 1L 232836
445
MB
Axor 2528
2007
WDB950626 1L 233389
446
MB
Axor 2528
2007
WDB950626 1L 233390
31/49
ЈКП ,,Градска чистоћа“; Мије Ковачевића 4; Београд
ЈН К.П. 1/2013
448
MB
Axor 2528
2007
WDB950626 1L 232839
454
MB
Actros 2532 L
2007
WDB930203 1L 189142
465
MB
Axor 1823
2007
WDB950501 1L 223449
468
MB
Axor 1823
2007
WDB950501 1L 225225
470
MB
Axor 1823
2007
WDB950501 1L 226012
471
MB
Axor 1823
2007
WDB950501 1L 226013
527
MB
Sprinter 510 CDI
2009
WDB906153 1N 438362
528
MB
Axor 2529 L
2009
WDB950602 1L 421379
529
MB
Axor 2529 L
2009
WDB950602 1L 421380
530
MB
Axor 2529 L
2009
WDB950602 1L 422479
531
MB
Axor 2528
2007
WDB950626 1L 255783
532
MB
Axor 2528
2007
WDB950626 1L 255784
533
MB
Axor 2528
2007
WDB950626 1L 255782
534
MB
Axor 2528
2007
WDB950626 1L 255786
535
MB
Axor 2528
2007
WDB950626 1L 255787
536
MB
Axor 2528
2007
WDB950626 1L 255785
541
MB
Axor 1824
2007
WDB950501 1L 254109
542
MB
Axor 1824
2007
WDB950501 1L 254830
543
MB
Axor 1824
2007
WDB950501 1L 254831
544
MB
Axor 1824
2007
WDB950501 1L 254832
545
MB
Axor 1824
2007
WDB950501 1L 254957
546
MB
Axor 1824
2007
WDB950501 1L 255953
547
MB
Axor 1824
2007/08
WDB950501 1L 262747
548
MB
Axor 1824
2007/08
WDB950501 1L 279904
549
MB
Axor 1824
2007/08
WDB950501 1L 280286
554
MB
Actros 2536 L
2008/09
WDB930203 1L 407930
555
MB
Actros 2536 L
2009
WDB930203 1L 408250
556
MB
Axor 1824
2007/09
WDB950501 1L 280288
557
MB
Axor 1824
2008/09
WDB950501 1L 345756
558
MB
Axor 1824
2008/09
WDB950501 1L 346731
565
MB
Atego 1318
2008
WDB9752622L381110
32/49
ЈКП ,,Градска чистоћа“; Мије Ковачевића 4; Београд
ЈН К.П. 1/2013
566
MB
Atego 1318
2008
WDB9752622L452309
567
MB
Axor 1824
2009
WDB9505011L356535
573
MB
Axor 1824
2009
WDB9505011l345357
574
MB
Axor 1824
2010
WDB9505011l452846
575
MB
Axor 1824
2010
WDB9505011l452996
642
MB
Actros 2532L
2012
WDB9302011L654360
643
MB
Actros 2532L
2012
WDB9302011L655778
644
MB
Actros 2532L
2012
WDB9302011L654359
645
MB
Actros 2532L
2012
WDB9302011L654652
646
MB
Actros 2532L
2012
WDB9302011L654653
Списак возила – партија 2: возила IVECO
Gar.
broj
Marka
vozila
Tip vozila
God: pro.
/eksploat.
Broj šasije
44
ZASTAVA
New Turbo Rival 35.10
HNPK
2006
ZCFC357010Z015561
99
IVECO
Stralis 260S36
2008
WJME2NPH404349836
121
ZASTAVA
Turbo Zeta 85.14 BD
2002
ZCFA85A000Z06284
224
IVECO
Stralis 260S30Y/PS
2007
WJME2NNJ40C188680
273
IVECO
Eurotrakker
MP260E35H
2004
WJME2NPT10C143272
274
IVECO
Eurotrakker
MP260E35H
2004
WJME2NPT10C143340
275
IVECO
Eurotrakker
MP260E35H
2004
WJME2NPT10C143408
276
IVECO
Eurotrakker
MP260E35H
2004
WJME2NPT10C143479
339
IVECO
Eurocargo ML 180E28
2004
ZCFA1TM0202451801
340
IVECO
Eurocargo ML 180E28
2004
ZCFA1TM0202451802
341
IVECO
Eurocargo ML 180E28
2004
ZCFA1TM0202451803
342
IVECO
Eurocargo ML 180E28
2004
ZCFA1TM0202451804
344
IVECO
Trakker AD260T36
2008
WJME2NPS40C205030
422
ZASTAVA
Euro Zeta 85.14 BN
2006
ZCFA85B000Z063070
423
ZASTAVA
Euro Zeta 85.14 BN
2006
ZCFA85B000Z063071
424
IVECO
Stralis 260S33
2007
WJME2NNJ40C176448
425
ZASTAVA
New Turbo Rival 49.10
2007
ZCFC497000Z015772
426
ZASTAVA
New Turbo Rival 49.10
2007
ZCFC497000Z015763
33/49
ЈКП ,,Градска чистоћа“; Мије Ковачевића 4; Београд
ЈН К.П. 1/2013
453
IVECO
Stralis 260S30Y/PS
2006/07
WJME2NNH404324761
490
IVECO
Daily 50C15
2008/09
ZCFC50A2005779289
568
IVECO
Daily 40C12
2009
ZCFC4082005783313
569
IVECO
Daily 40C12
2009
ZCFC4082005783314
570
IVECO
Daily 40C12
2009
ZCFC4082005783571
571
IVECO
Daily 40C12
2009
ZCFC4082005784531
572
IVECO
Daily 40C12
2009
ZCFC4082005784759
609
IVECO
Daily 50C15
2011
ZCFC50A3205873565
610
IVECO
Daily 50C15
2011
ZCFC50A3205873566
611
IVECO
Daily 50C15
2011
ZCFC50A3205873567
612
IVECO
Daily 50C15
2011
ZCFC50A3205873568
613
IVECO
Daily 50C15
2011
ZCFC50A3205873569
614
IVECO
Daily 50C15
2011
ZCFC50A3205873570
615
IVECO
Daily 50C15
2011
ZCFC50A3205873571
616
IVECO
Daily 50C15
2011
ZCFC50A3205873572
617
IVECO
Daily 50C15
2011
ZCFC50A3205873573
618
IVECO
Daily 50C15
2011
ZCFC50A3205873574
619
IVECO
Daily 65C15
2011
ZCFC65A5005873575
620
IVECO
Daily 65C15
2011
ZCFC65A5005873576
621
IVECO
Daily 65C15
2011
ZCFC65A5005873577
622
IVECO
Daily 65C15
2011
ZCFC65A5005873578
623
IVECO
Daily 65C15
2011
ZCFC65A5005873579
625
IVECO
Eurocargo ML180E25K
2011
ZCFA1TJ0402583568
626
IVECO
Eurocargo ML180E25K
2011
ZCFA1TJ0402583558
627
IVECO
Eurocargo ML180E25K
2011
ZCFA1TJ0402583559
628
IVECO
Eurocargo ML180E25K
2011
ZCFA1TJ0402583560
629
IVECO
Eurocargo ML180E25K
2011
ZCFA1TJ0402583561
630
IVECO
Eurocargo ML180E25K
2011
ZCFA1TJ0402583562
631
IVECO
Eurocargo ML180E25K
2011
ZCFA1TJ0402583563
632
IVECO
Eurocargo ML180E25K
2011
ZCFA1TJ0402583564
633
IVECO
Eurocargo ML180E25K
2011
ZCFA1TJ0402583565
34/49
ЈКП ,,Градска чистоћа“; Мије Ковачевића 4; Београд
ЈН К.П. 1/2013
634
IVECO
Eurocargo ML180E25K
2011
ZCFA1TJ0402583566
635
IVECO
Eurocargo ML180E25K
2011
ZCFA1TJ0402583567
636
IVECO
Eurocargo ML180E25K
2011
ZCFA1TJ0402583569
637
IVECO
Eurocargo ML180E25K
2011
ZCFA1TJ0402583570
638
IVECO
Eurocargo ML180E25K
2011
ZCFA1TJ0402583571
639
IVECO
Eurocargo ML180E25K
2011
ZCFA1TJ0402583572
640
IVECO
Eurocargo ML180E25K
2011
ZCFA1TJ0402583573
Списак возила – партија 3: возила FAP
Gar.
broj
Marka
vozila
Tip vozila
God: pro.
/eksploat.
Broj šasije
2
FAP
1620 B/36
1991
115149
3
FAP
1620 BD/45
1991
1620BD/45 114386
4
FAP
1620 BD/45
1989
1620BD/45 110794
16
FAP
2226 / BK
1987
2226RBK 104647
27
FAP
1620 BK/45
1986
99880
30
FAP
1620 BD/45
1991
1520BD/45 114384
51
FAP
2021 RBK/38-C
1999/00
2021RBK/38 119296
55
FAP
1620 B/45
1987
105180
59
FAP
1314 FF
1986
1314 101775
63
FAP
1620 B/36
1991
1620B/36 114392
64
FAP
1921 B/39
2001/02
1921RB39 119492
65
FAP
1921 B/39
2001/02
1921RB19 119493
73
FAP
1620 B/36
1991
114394
74
FAP
1314 FF
1984
FAP1314 95405
76
FAP
1616 BD/45
1983
FAP1616BD/45 88472
89
FAP
1620 B/36
1991
1620B/36 115153
98
FAP
1314 FF
1985
98556
104
FAP
1414 FF
1987
1414 104426
110
FAP
1620 B/36
1991
1620B/36 115152
117
FAP
1215/32
2001
FAP1215K/32 119524
118
FAP
1215/32
2001
FAP1215K/32 119525
35/49
ЈКП ,,Градска чистоћа“; Мије Ковачевића 4; Београд
ЈН К.П. 1/2013
119
FAP
1215/32
2001
FAP1215K/32 119526
122
FAP
1314 FF
1981
84630
128
FAP
1616 BD/45
1980
1616BD45 78449
135
FAP
2634 VB/32 6x4
2002/03
FAP2634VB/32 119641
136
FAP
1218/32 RBK 4x2
2003
FAP1218/32RBK 119771
138
FAP
1414 FF
1987
1414 104428
151
FAP
2021 RBK/38-C
2000
119295 2021RBK/38
152
FAP
1620 B/36
1991
1620B/36 115151
153
FAP
1620 BD/45
1989
110797
155
FAP
2634 VB/32 6x4
2002/03
FAP2634VB/32 119643
156
FAP
1414 FF
1987
1414 104427
160
FAP
1921 B/39
2001
1921RB/39 119491
179
FAP
1314 FF
1985
1314 100242
202
FAP
1620 B/36
1991
114387
203
FAP
1620 B/36
1991
16200B3 114391
210
FAP
1921 BK
1987
1921B 106172
211
FAP
1921 BK
1987
1921B 106580
228
FAP
1314 FF
1986
1314 101773
231
FAP
1414 FF
1987
1414 104419
237
FAP
1414 FF
1987
104416
238
FAP
1414 FF
1987
1414 104415
242
FAP
1616 BD/45
1981
FAP1616BD/45 78465
245
FAP
1620 B/36
1991
1620B36 114395
246
FAP
1620 B/36
1991
1620B36 114396
247
FAP
1414 FF
1987
104429
248
FAP
1414 FF
1987
1414 104405
250
FAP
1414 FF
1987
104422
251
FAP
1414 FF
1987
1414 104417
258
FAP
2226/RB
1986
2226 RB 100076
261
FAP
2628 RB/39-6x2
2006
FAP2628RB/39 120124
262
FAP
2628 RB/39-6x2
2006
FAP2628RB/39 120125
36/49
ЈКП ,,Градска чистоћа“; Мије Ковачевића 4; Београд
ЈН К.П. 1/2013
267
FAP
1414 FF
1987
1414 104451
279
FAP
1620 B/36
1990/91
1620B36 112903
280
FAP
1620 B/36
1990/91
1620B36 112904
282
FAP
1620 B/36
1990/91
1620/B36 112905
292
FAP
1620 B/36
1990/91
1620/B36 112906
294
FAP
1620 B/36
1990/91
112907
310
FAP
1620 B/45
1988
105177
311
FAP
1620 B/45
1988
105179
321
FAP
1618 RB/38
2004
FAP 1618RB/38 119919
322
FAP
1618 RB/38
2004
FAP 1618RB/38 119920
323
FAP
1618 RB/38
2004
FAP 1618RB/38 119921
324
FAP
1618 RB/38
2004/05
FAP 1618RB/38 119922
325
FAP
1618 RB/38
2004
FAP 1618RB/38 119923
326
FAP
1618 RB/38
2004
FAP 1618RB/38 119924
327
FAP
1618 RB/38
2004
FAP 1618RB/38 119925
328
FAP
1618 RB/38
2004
FAP 1618RB/38 119926
346
FAP
1618 RB/42 4x2
2004/05
FAP1618/42 119929
347
FAP
1618 RB/42 4x2
2004/05
FAP1618/42 119930
348
FAP
1618 RB/42 4x2
2004/05
FAP1618/42 119928
349
FAP
1618 RB/42 4x2
2004/05
FAP1618/42 119927
350
FAP
2021 RBK/38
2007
FAP2021RBK/38 119878
358
FAP
1318 K/32
2006
FAP1318K/32 120051
359
FAP
1318 K/32
2006
FAP1318K/32 120053
381
FAP
1618 RB/38
2006
FAP1618RB/38 120106
382
FAP
1618 RB/38
2006
FAP1618RB/38 120107
383
FAP
1618 RB/38
2006
FAP1618RB/38 120112
384
FAP
1618 RB/38
2006
FAP1618RB/38 120108
385
FAP
1618 RB/38
2006
FAP1618RB/38 120110
386
FAP
1618 RB/38
2006
FAP1618RB/38 120113
387
FAP
1618 RB/38
2006
FAP1618RB/38 120114
388
FAP
1618 RB/38
2006
FAP1618RB/38 120109
37/49
ЈКП ,,Градска чистоћа“; Мије Ковачевића 4; Београд
ЈН К.П. 1/2013
389
FAP
1618 RB/38
2006
FAP1618RB/38 120115
390
FAP
1618 RB/38
2006
FAP1618RB/38 120111
411
FAP
1414 FF
1987
1414 104408
447
FAP
1921 BK
1987
1921BK 106574
461
FAP
1414 FF
1987
1414 104407
463
FAP
1414 FF
1987
1414 104418
464
FAP
1414 FF
1987
1414 104397
466
FAP
1414 FF
1987
104411
467
FAP
1414 FF
1987
1414 104406
469
FAP
1414 FF
1987
104465
478
FAP
1414 FF
1987
1414 105693
479
FAP
1414 FF
1987
105694
480
FAP
1414 FF
1987
105696
481
FAP
1414 FF
1987
1414 105697
483
FAP
1414 FF
1987
1414 105701
484
FAP
1414 FF
1987
105704
491
FAP
1414 FF
1987
1414 105695
492
FAP
1414 FF
1987
1414 105700
493
FAP
1414 FF
1987
1414 105702
494
FAP
1414 FF
1987
1414 105703
495
FAP
1414 FF
1987
1414 105705
497
FAP
1414 FF
1987
1414 105720
498
FAP
1921 BK
1987
106546
499
FAP
1921 BK
1987
1921BK 106585
550
FAP
1823 B/38 4x2
2008
FAP1823B/38 120509
551
FAP
1823 B/38 4x2
2008
FAP1823B/38 120510
552
FAP
1823 B/38 4x2
2008
FAP1823B/38 120511
553
FAP
1823 B/38 4x2
2008
FAP1823B/38 120512
38/49
ЈКП ,,Градска чистоћа“; Мије Ковачевића 4; Београд
ЈН К.П. 1/2013
Техничка спецификација – партија 4: резервни делови аутоелектрике за сва возила
Jed.
mer.
Ekvivalent
Sijalica R5W; 12[V], 5[W], BA 15 s
kom
HELLA,BERU,NARVA,HERTH,OSRAM,GE
LIGHTS
8GA 002 071241
Sijalica R5W; 24[V], 5[W], BA 15s
kom
HELLA,BERU,NARVA,HERTH,OSRAM,GE
LIGHTS
3
8GA 002 071251
Sijalica R10W; 24[V], 10[W], BA15s
kom
HELLA,BERU,NARVA,HERTH,OSRAM,GE
LIGHTS
4
8GA 002 073121
Sijalica P21W; 12[V], 21[W], BA 15s
kom
HELLA,BERU,NARVA,HERTH,OSRAM,GE
LIGHTS
5
8GA 002 073241
Sijalica P21W; 24[V], 21[W], BA 15s
kom
HELLA,BERU,NARVA,HERTH,OSRAM,GE
LIGHTS
6
8GA 006 841121
Sijalica PY21W; 12[V], 21[W], BAU 15 s (žuta)
kom
HELLA,BERU,NARVA,HERTH,OSRAM,GE
LIGHTS
7
8GA 006 841241
Sijalica PY21W; 24[V], 21[W], BAU 15 s (žuta)
kom
HELLA,BERU,NARVA,HERTH,OSRAM,GE
LIGHTS
8
8GA 007 997031
Sijalica ubodna; 12[V], 1,2[W], B 8,5 d (crna)
kom
HELLA,BERU,NARVA,HERTH,OSRAM,GE
LIGHTS
9
8GA 007 997041
Sijalica ubodna; 12[V], 1,2[W], B 8,3 d (crna)
kom
HELLA,BERU,NARVA,HERTH,OSRAM,GE
LIGHTS
10
8GA 007 997051
Sijalica ubodna; 12[V], 1,2[W], B 8,7 d (siva)
kom
HELLA,BERU,NARVA,HERTH,OSRAM,GE
LIGHTS
11
8GA 007 997061
Sijalica ubodna; 24[V], 1,2[W], B 8,3 d (siva)
kom
HELLA,BERU,NARVA,HERTH,OSRAM,GE
LIGHTS
12
8GA 007 997071
Sijalica ubodna; 24[V], 1,2[W], B 8,5 d (siva)
kom
HELLA,BERU,NARVA,HERTH,OSRAM,GE
LIGHTS
13
8GD 002 078121
Sijalica P21/5W; 12[V], 21/5[W], BAY 15 d
kom
HELLA,BERU,NARVA,HERTH,OSRAM,GE
LIGHTS
14
8GD 002 078241
Sijalica P21/5W; 24[V], 21/5[W], BAY 15 d
kom
HELLA,BERU,NARVA,HERTH,OSRAM,GE
LIGHTS
15
8GD 002 084151
Sijalica S2; 12[V], 45/40[W], BA 20 d (bez šešira)
kom
HELLA,BERU,NARVA,HERTH,OSRAM,GE
LIGHTS
16
8GD 002 084251
Sijalica S2; 24[V], 45/40[W], BA 20 d (bez šešira)
kom
HELLA,BERU,NARVA,HERTH,OSRAM,GE
LIGHTS
17
8GD 002 088131
Sijalica R2 (Bilux); 12[V], 45/40[W], P 45 t
kom
HELLA,BERU,NARVA,HERTH,OSRAM,GE
LIGHTS
18
8GD 002 088251
Sijalica R2 (Bilux); 24[V], 55/50[W], P 45 t
kom
HELLA,BERU,NARVA,HERTH,OSRAM,GE
LIGHTS
19
8GH 002 089133
Sijalica H1; 12[V], 55[W], P 14,5 s
kom
HELLA,BERU,NARVA,HERTH,OSRAM,GE
LIGHTS
20
8GH 002 089251
Sijalica H1; 24[V], 70[W], P 14,5 s
kom
HELLA,BERU,NARVA,HERTH,OSRAM,GE
LIGHTS
21
8GH 002 090133
Sijalica H3; 12[V], 55[W], PK 22 a
kom
HELLA,BERU,NARVA,HERTH,OSRAM,GE
LIGHTS
22
8GH 002 090251
Sijalica H3; 24[V], 70[W], PK 22 s
kom
HELLA,BERU,NARVA,HERTH,OSRAM,GE
LIGHTS
23
8GH 007 157121
Sijalica H7; 12[V], 55[W], PX 26 d
kom
HELLA,BERU,NARVA,HERTH,OSRAM,GE
LIGHTS
24
8GH 007 157241
Sijalica H7; 24[V], 70[W], PX 26 d
kom
HELLA,BERU,NARVA,HERTH,OSRAM,GE
LIGHTS
25
8GJ 002 525-133
Sijalica H4; 12[V], 60/55[W], P 43 t-38
kom
HELLA,BERU,NARVA,HERTH,OSRAM,GE
LIGHTS
26
8GJ 002 525-251
Sijalica H4; 24[V], 75/70[W], P 43 t-38
kom
HELLA,BERU,NARVA,HERTH,OSRAM,GE
LIGHTS
27
8GM 002 091131
Sijalica K(10W): 12[V], 10[W], SV 8,5 (sulfidna)
kom
HELLA,BERU,NARVA,HERTH,OSRAM,GE
LIGHTS
28
8GM 002 092241
Sijalica C5W; 24[V], 5[W], SV 8,5 (sulfidna)
kom
HELLA,BERU,NARVA,HERTH,OSRAM,GE
LIGHTS
29
8GP 002 067121
Sijalica T4W; 12[V], 4[W], BA 9s (kontrolna)
kom
HELLA,BERU,NARVA,HERTH,OSRAM,GE
LIGHTS
RB
Kataloški broj
1
8GA 002 071121
2
Naziv dela
39/49
ЈКП ,,Градска чистоћа“; Мије Ковачевића 4; Београд
ЈН К.П. 1/2013
30
8GP 002 067241
Sijalica T4W; 24[V], 4[W], BA 9s (kontrolna)
kom
HELLA,BERU,NARVA,HERTH,OSRAM,GE
LIGHTS
31
8GP 002 095121
Sijalica W1,2W; 12[V], 1,2[W], W2x4,6d (ubodna)
kom
HELLA,BERU,NARVA,HERTH,OSRAM,GE
LIGHTS
32
8GP 002 095241
Sijalica W1,2W; 24[V], 1,2[W], W2x4,6d (ubodna)
kom
HELLA,BERU,NARVA,HERTH,OSRAM,GE
LIGHTS
33
8GP 003 594141
Sijalica W3W; 12[V], 3[W], W2,1x9,5 d (ubodna)
kom
HELLA,BERU,NARVA,HERTH,OSRAM,GE
LIGHTS
34
8GP 003 594241
Sijalica W3W; 24[V], 3[W], W2,1x9,5 d (ubodna)
kom
HELLA,BERU,NARVA,HERTH,OSRAM,GE
LIGHTS
35
1A3 996 002-051
Far svetla 12/24[V], Ø139[mm], R2, T4W (stari tip)
kom
HELLA, EUROLITES, HERTH+BUSS, DT,
BOSCH
36
1A3 996 162-321
Far svetla, 24[V], H4, (novi tip)
kom
HELLA, EUROLITES, HERTH+BUSS, DT,
BOSCH
37
000 544 54 11
Lampa, poziciona, bočna, 24[V], 120[mm]x45[mm]x7.5[mm],
žuta
kom
HELLA, EUROLITES, HERTH+BUSS, DT,
BOSCH
38
000 826 42 10
Staklo fara, levo
kom
HELLA, EUROLITES, HERTH+BUSS, DT,
BOSCH
39
000 826 43 10
Staklo fara, desno
kom
HELLA, EUROLITES, HERTH+BUSS, DT,
BOSCH
40
001 820 43 21
Lampa pokazivača pravca, bočna, leva
kom
HELLA, EUROLITES, HERTH+BUSS, DT,
BOSCH
41
001 820 44 21
Lampa pokazivača pravca, bočna, desna
kom
HELLA, EUROLITES, HERTH+BUSS, DT,
BOSCH
42
001 822 49 20
Lampa pokazivača pravca na blatobranu, 12/24[V], P21W,
desna
kom
HELLA, EUROLITES, HERTH+BUSS, DT,
BOSCH
43
002 826 01 90
Staklo fara, levo
kom
HELLA, EUROLITES, HERTH+BUSS, DT,
BOSCH
44
002 826 02 90
Staklo fara, levo D
kom
HELLA, EUROLITES, HERTH+BUSS, DT,
BOSCH
45
004 826 12 90
Staklo fara, desno
kom
HELLA, EUROLITES, HERTH+BUSS, DT,
BOSCH
46
004 826 13 90
Staklo fara, levo
kom
HELLA, EUROLITES, HERTH+BUSS, DT,
BOSCH
47
004 826 25 90
Staklo fara, levo
kom
HELLA, EUROLITES, HERTH+BUSS, DT,
BOSCH
48
004 826 26 90
Staklo fara, desno
kom
HELLA, EUROLITES, HERTH+BUSS, DT,
BOSCH
49
11228
Staklo stop lampe, četvrtasto, levo
kom
50
11229
Staklo stop lampe, četvrtasto, desno
kom
51
115.437
Far svetla, okrugli, Ø170[mm]
kom
52
2KA 003 389-068
Lampa registarske tablice, 12/24[V], R10W,
102[mm]x55[mm]x56.5[mm]
kom
53
14993
Lampa, stop, dugačka, 2 vijka, leva
kom
54
14994
Lampa, stop, dugačka, 2 vijka, desna
kom
55
15133
Lampa pokazivača pravca u braniku
kom
56
15344
Staklo stop lampe, dugačko, 2 vijka
kom
57
15978
Lampa, stop, dugačka, 6 vijaka, leva
kom
58
15979
Lampa, stop, dugačka, 6 vijaka, desna
kom
59
16123
Lampa, stop, četvrtasta, 120[mm]x100[mm], leva
kom
60
16124
Lampa, stop, četvrtasta, 120[mm]x100[mm], desna
kom
40/49
HELLA, EUROLITES, HERTH+BUSS, DT,
BOSCH
ЈКП ,,Градска чистоћа“; Мије Ковачевића 4; Београд
ЈН К.П. 1/2013
61
1EG 007 150-091
Far svetla 24[V], H4, P21W, R5W, levi
kom
HELLA, EUROLITES, HERTH+BUSS, DT,
BOSCH
62
1EG 007 150-101
Far svetla 24[V], H4, P21W, R5W, desni
kom
HELLA, EUROLITES, HERTH+BUSS, DT,
BOSCH
63
1G3 005 760-021
Lampa, radna, 12/24[V], Ø152[mm], H3
kom
HELLA, EUROLITES, HERTH+BUSS, DT,
BOSCH
64
1GA 005 060001
Lampa, radna, 12/24[V], 153[mm]x118[mm], H3
kom
HELLA, EUROLITES, HERTH+BUSS, DT,
BOSCH
65
263.311
Lampa svetla za hod unazad, bela
kom
66
263.341
Lampa svetla za hod unazad
kom
67
282052001
Fasung pozicije fara
kom
68
283151001
Staklo stop lampe, dugačko, 6 vijaka, levo
kom
69
283152001
Staklo stop lampe, dugačko, 6 vijaka, desno
kom
70
283468001
Fasung svetla fara
kom
71
2BE 997 006-101
Lampa pokazivača pravca, P21W, R5W, sa pozicionim
svetlom
kom
HELLA, EUROLITES, HERTH+BUSS, DT,
BOSCH
72
2BM 006 692011
Lampa pokazivača pravca, 12[V], P21W, leva
kom
HELLA, EUROLITES, HERTH+BUSS, DT,
BOSCH
73
2PF 961 167-021
Lampa, gabaritna, 24[V], C5W, bela
kom
HELLA, EUROLITES, HERTH+BUSS, DT,
BOSCH
74
2PS 963 639-071
Lampa, bočna poziciona, 24[V], 110.8[mm]x50.8[mm], žuta
kom
HELLA, EUROLITES, HERTH+BUSS, DT,
BOSCH
75
2PS 963 959-001
Lampa, poziciona, bočna, 12/24[V], 116[mm]x50[mm], žuta
kom
HELLA, EUROLITES, HERTH+BUSS, DT,
BOSCH
76
2RL 007 550-001
Lampa, rotaciona, 12[V], Ø137[mm], H1, žuta
kom
HELLA, EUROLITES, HERTH+BUSS, DT,
BOSCH
77
2RL 007 550-011
Lampa, rotaciona, 24[V], Ø137[mm], H1, žuta
kom
HELLA, EUROLITES, HERTH+BUSS, DT,
BOSCH
78
2RL 008 061-111
Lampa, rotaciona, 24[V], Ø155[mm], H1, žuta
kom
HELLA, EUROLITES, HERTH+BUSS, DT,
BOSCH
79
2SD 001 685-211
Lampa, stop, Ø140[mm], P21W, R5W
kom
HELLA, EUROLITES, HERTH+BUSS, DT,
BOSCH
80
2VP 008 204-181
Lampa, stop, P21W, R5W, desna/leva
kom
HELLA, EUROLITES, HERTH+BUSS, DT,
BOSCH
81
2XS 004 237-291
Lampa, gabaritna, bela, leva
kom
HELLA, EUROLITES, HERTH+BUSS, DT,
BOSCH
82
2XS 004 237-301
Lampa, gabaritna, bela, desna
kom
HELLA, EUROLITES, HERTH+BUSS, DT,
BOSCH
83
2XS 005 020-011
Lampa, gabaritna, 12/24[V], T4W, crveno-bela
kom
HELLA, EUROLITES, HERTH+BUSS, DT,
BOSCH
84
35.126.000
Lampa, poziciona, bočna, desna/leva
kom
85
35.342.000
Lampa, poziciona, gabaritna, bela, desna
kom
86
37.082.000
Lampa, stop, 303[mm]x130[mm]x81[mm], desna
kom
HELLA, EUROLITES, HERTH+BUSS, DT,
BOSCH
87
37.083.000
Lampa, stop, 303[mm]x130[mm]x81[mm], leva
kom
HELLA, EUROLITES, HERTH+BUSS, DT,
BOSCH
88
381 820 27 61
Far svetla, 12/24[V], P21W, R2(Bilux), T4W, levi
kom
HELLA, EUROLITES, HERTH+BUSS, DT,
BOSCH
89
381 820 28 61
Far svetla, 12/24[V], P21W, R2(Bilux), T4W, desni
kom
HELLA, EUROLITES, HERTH+BUSS, DT,
BOSCH
90
42555022
Lampa pokazivača pravca, bočna, desna
kom
HELLA, EUROLITES, HERTH+BUSS, DT,
BOSCH
91
42555023
Lampa pokazivača pravca, bočna, leva
kom
HELLA, EUROLITES, HERTH+BUSS, DT,
BOSCH
41/49
ЈКП ,,Градска чистоћа“; Мије Ковачевића 4; Београд
ЈН К.П. 1/2013
Staklo stop lampe, 303[mm]x130[mm], desno
kom
HELLA, EUROLITES, HERTH+BUSS, DT,
BOSCH
Staklo stop lampe, 303[mm]x130[mm], levo
kom
HELLA, EUROLITES, HERTH+BUSS, DT,
BOSCH
940 820 01 61
Far svetla, 24[V], H7/H1, W5W, levi
kom
HELLA, EUROLITES, HERTH+BUSS, DT,
BOSCH
95
940 820 02 61
Far svetla, 24[V], H7/H1, W5W, desni
kom
HELLA, EUROLITES, HERTH+BUSS, DT,
BOSCH
96
940 820 03 21
Lampa pokazivača pravca, 24[V], PY21W, bela, leva
kom
HELLA, EUROLITES, HERTH+BUSS, DT,
BOSCH
97
940 820 04 21
Lampa pokazivača pravca, 24[V], PY21W, bela, desna
kom
HELLA, EUROLITES, HERTH+BUSS, DT,
BOSCH
98
940 826 00 13
Nosač fara, plastični
kom
99
940 826 01 13
Nosač fara, plastični
kom
100
941 820 10 21
Lampa pokazivača pravca na blatobranu, P21/5W,
desna/leva
kom
HELLA, EUROLITES, HERTH+BUSS, DT,
BOSCH
101
941 820 53 61
Far svetla, 24[V], P21W, W5W, levi
kom
HELLA, EUROLITES, HERTH+BUSS, DT,
BOSCH
102
941 820 54 61
Far svetla, 24[V], P21W, W5W, desni
kom
HELLA, EUROLITES, HERTH+BUSS, DT,
BOSCH
103
973 820 01 21
Lampa pokazivača pravca, čeona, leva
kom
HELLA, EUROLITES, HERTH+BUSS, DT,
BOSCH
104
973 820 02 21
Lampa pokazivača pravca, čeona, desna
kom
HELLA, EUROLITES, HERTH+BUSS, DT,
BOSCH
105
973 820 04 21
Lampa pokazivača pravca, bočna
kom
HELLA, EUROLITES, HERTH+BUSS, DT,
BOSCH
106
9EL 860 627-001
Staklo rotacione lampe, žuto
kom
HELLA, EUROLITES, HERTH+BUSS, DT,
BOSCH
107
000 826 47 10
Staklo fara, levo
gar
HELLA, EUROLITES, HERTH+BUSS, DT,
BOSCH
108
000 826 46 10
Staklo fara, desno
gar
HELLA, EUROLITES, HERTH+BUSS, DT,
BOSCH
109
1404747
Pokazivač pravca, bočni, DAF
kom
HERTH+BUSS, DT
110
Osigurač, stakleni 5.2[mm]x20[mm], 10[A]
kom
111
Osigurač, stakleni 5.2[mm]x20[mm], 1[A]
kom
112
Osigurač, stakleni 5.2[mm]x20[mm], 2.5[A]
kom
113
Osigurač, stakleni 5.2[mm]x20[mm], 2[A]
kom
114
Osigurač, stakleni 5.2[mm]x20[mm], 6[A]
kom
115
Osigurač, stakleni 5.2[mm]x20[mm], 8[A]
kom
92
7984015
93
7984016
37.083.034
94
116
8JS 089 015-003
Topljivi osigurač D 66, 16[A] (crveni)
kom
HELLA, HERTH, BERNER
117
8JS 711 684-002
Osigurač, ubodni, D 70, 5[A] (bež)
kom
HELLA, HERTH, BERNER
118
8JS 711 685-002
Osigurač, ubodni, D 71, 7.5[A] (braon)
kom
HELLA, HERTH, BERNER
119
8JS 711 686-002
Osigurač, ubodni, D 72, 10[A] (crveni)
kom
HELLA, HERTH, BERNER
120
8JS 711 687-002
Osigurač, ubodni, D 73, 15[A] (plavi)
kom
HELLA, HERTH, BERNER
121
8JS 711 688-002
Osigurač, ubodni, D 74, 20[A] (žuti)
kom
HELLA, HERTH, BERNER
122
8JS 711 690-002
Osigurač, ubodni, D 76, 30[A] (zeleni)
kom
HELLA, HERTH, BERNER
42/49
ЈКП ,,Градска чистоћа“; Мије Ковачевића 4; Београд
ЈН К.П. 1/2013
123
8JS 713 575-001
Osigurač za BAP, 11[mm]x41[mm], 80[A]
kom
HELLA, HERTH, BERNER
124
8JS 728 595-061
Osigurač D 149, MAXI, 30[A] (zeleni)
kom
HELLA, HERTH, BERNER
125
8JS 728 595-081
Osigurač D 151, MAXI 50[A] (crveni)
kom
HELLA, HERTH, BERNER
126
8JS 728 595-111
Osigurač D 154, MAXI 80[A] (beli)
kom
HELLA, HERTH, BERNER
127
8JS 728 596-811
Osigurač D 31, MINI 5[A] (bež)
kom
HELLA, HERTH, BERNER
128
8JS 728 596-821
Osigurač D 32, MINI 10[A] (crveni)
kom
HELLA, HERTH, BERNER
129
8JS 728 596-831
Osigurač D 33, MINI 15[A] (plavi)
kom
HELLA, HERTH, BERNER
130
8JS 728 596-841
Osigurač D 34, MINI 20[A] (žuti)
kom
HELLA, HERTH, BERNER
131
8JS 728 596-851
Osigurač D 35, MINI 30[A] (zeleni)
kom
HELLA, HERTH, BERNER
132
8JS 728 596-871
Osigurač D 137, MINI 25[A] (beli)
kom
HELLA, HERTH, BERNER
133
8JS 728 596-891
Osigurač D 136, MINI 7.5[A] (braon)
kom
HELLA, HERTH, BERNER
134
Kabl 3x1.5[mm2], licnati
m
135
Kabl 3x2.5[mm2], licnati
m
136
Kabl 5x1.5[mm2], licnati
m
137
Kabl 5x2.5[mm2], licnati
m
138
Kabl 1[mm2], licnati
m
139
Kabl 2.5[mm2], licnati
m
140
Kabl 6[mm2], licnati
m
141
Kabl mase 35[mm2], licnati
m
142
4RA 933 332-101
Relej 12V 30A 4izvoda - D5000
kom
DT, HELLA, BOSCH, HERTH+BUSS
143
4RD 007 814-031
Relej mikro 5 izvoda 12V 20/10 mb
kom
DT, HELLA, BOSCH, HERTH+BUSS
144
001 153 21 20
Senzor broja obrtaja radilice
kom
DT, HELLA, BOSCH, HERTH+BUSS
145
0025422619
Relej paljenja
kom
146
012 542 10 17
Davač temperature ulja u menjaču
kom
147
0085457624
Davač - senzor
kom
148
000 153 99 32
Davač pritiska ulja
kom
149
0035422518
0055425818
Davač vazdušnog jastuka
kom
150
81255030244
3.60570
Davač za uključenje malog kardana
kom
DT, HELLA, BOSCH, HERTH+BUSS
151
001 545 84 09
Davač malog kardana
kom
DT, HELLA, BOSCH, HERTH+BUSS
152
008 545 02 24
Davač senzor
kom
153
9425420217
Davač nivoa tečnosti
kom
43/49
DT, HELLA, BOSCH, HERTH+BUSS
DT, HELLA, BOSCH, HERTH+BUSS
DT, HELLA, BOSCH, HERTH+BUSS
ЈКП ,,Градска чистоћа“; Мије Ковачевића 4; Београд
ЈН К.П. 1/2013
154
0065451114
0045455514
Davač ručne kočnice
kom
155
0115425017
Davač filtera vazduha
kom
156
99484736
Relej grejača 12V
kom
DT, HELLA, BOSCH, HERTH+BUSS
157
4RA 003 510-141
Relej mini 5 izvoda 24V 30A
kom
DT, HELLA, BOSCH, HERTH+BUSS
158
4DZ 002 834-161
4DZ 002 834-162
Automat migavca 11 izvoda 24V
kom
DT, HELLA, BOSCH, HERTH+BUSS
159
RŽ18(55W)24V
529.144
Automat pokazivača pravca, 3 izvoda, 24[V]
kom
Automat migavca 3 izvoda 12V
kom
Kabl senzora kočnica
kom
Rele 12[V] 20/10[A], 5 izvoda, glavna struja
kom
HELLA, HERTH+BUSS
WABCO
160
RŽ18(2x21+4W)12V
510.173
DT, HELLA, BOSCH, HERTH+BUSS
161
0005406336
162
4RD 007 814-031
163
1691988
894 100 030 2
Kapa zaštitna davača
kom
164
001 153 21 20
Davač broja obrtaja radilice
kom
165
411 050 25 18
Senzor nivelacije
kom
166
5243409
Davač u cilindru FAUN
kom
167
000 545 36 16
Relej grejača Sprinter 616 DCI
kom
HERTH+BUSS, FEBI
168
3AL 002 952-011
Sirena jednoglasna 12[V]
kom
DT, HELLA, BOSCH, HERTH+BUSS
169
3BA 002 768-431
Sirena jednoglasna 24[V]
kom
DT, HELLA, BOSCH, HERTH+BUSS
170
8KW 044 039003
Papučica kabla - stopica 1.5-2.5[mm], M6, Axor
kom
HELLA, HERTH, BERNER
171
8KW 044 277003
Papučica kabla - stopica 1.5-2.5[mm], M8, Axor
kom
HELLA, HERTH, BERNER
172
8KW 044 030003
Papučica kabla - stopica 4.0-6.0[mm], M6, Axor
kom
HELLA, HERTH, BERNER
173
8KW 044 031003
Papučica kabla - stopica 4.0-6.0[mm], M8, Axor
kom
HELLA, HERTH, BERNER
174
8KW 044 038003
Papučica kabla - stopica 4.0-6.0[mm], M10, Axor
kom
HELLA, HERTH, BERNER
Papučica kabla - stopica M12-50[mm], Axor
kom
175
176
8HL 717 962-041
Vezica za vezivanje kablova 4.7x360[mm]
kom
177
8HL 717 962-011
Vezica za vezivanje kablova 3.6x140[mm]
kom
178
Traka izolir
kom
179
Buksna – ženka mesingana, 1.5[mm]
kom
180
Buksna – ženka čelična, 1.5[mm]
kom
181
Buksna – ženka mesingana, 2.5[mm]
kom
182
8KX 043 021-001
Klema za akumulator (-)
kom
HELLA, HERTH+BUSS
183
8KX 091 450-001
Klema za akumulator (+)
kom
HELLA, HERTH+BUSS
184
000 835 22 85
Ventilator unutrašnjeg prostora
kom
HELLA, FEBI
44/49
ЈКП ,,Градска чистоћа“; Мије Ковачевића 4; Београд
ЈН К.П. 1/2013
185
001 821 67 60
Reostat-otpornik MB Sprinter
kom
186
004 820 67 42
Motor brisača, 24[V]
kom
187
0.115.463
Motor brisača vazdušni L FAP1314
kom
188
0.115.462
Motor brisača vazdušni D FAP1314
kom
189
9XW 862 052001
Metlice brisača L=500[mm]
kom
HELLA, VALEO, CHAMPION, BOSCH,
LUCAS
190
9XW 862 059001
Metlice brisača L=700[mm]
kom
HELLA, VALEO, CHAMPION, BOSCH,
LUCAS
191
115467
Metlice brisača sa zavrtnjem FAP1314
kom
192
9XW 862 056001
Metlice brisača L=600[mm]
kom
HELLA, VALEO, CHAMPION, BOSCH,
LUCAS
193
9XW 862 058001
Metlice brisača L=650[mm]
kom
HELLA, VALEO, CHAMPION, BOSCH,
LUCAS
194
9XW 178 878151
Metlice brisača L=375[mm]
kom
195
470658
Držač – nosač metlice
kom
196
9XW 862 054001
Metlica brisača L=550[mm]
kom
197
3678207041
Poluge brisača komplet
kom
198
000 820 98 44
Držač – nosač metlice
kom
199
005 545 38 24
Prekidač APU 6 - FAP1620
kom
DT, HELLA, BOSCH, HERTH+BUSS
200
003 545 83 24
Prekidač APU 45 - FAP1314
kom
DT, HELLA, BOSCH, HERTH+BUSS
201
620 540 00 45
Prekidač APU 6 - FAP1618
kom
DT, HELLA, BOSCH, HERTH+BUSS
202
008 545 01 24
Kombinovani prekidač APU 8
kom
DT, HELLA, BOSCH, HERTH+BUSS
203
6BG 001 545-001
Prekidač 3 položaja klik klak FAP1620
kom
DT, HELLA, BOSCH, HERTH+BUSS
204
004 545 01 13
Prekidač podizača stakla D - MB
kom
205
004 545 51 13
Prekidač podizača stakla L - MB
kom
206
004 545 41 07
Prekidač za uključenje malog kardana - cug šalter
kom
207
6HF 002 372-051
Prekidač sva 4 pokazivača pravca
kom
208
115.137
Taster start dugme
kom
209
001 540 47 45
Prekidač poluge upravljača
kom
210
115.171
Boš brava 3 pola
kom
211
0230685
115168
Baterijski preklopnik BAP 12/24[V]
kom
212
6ED 001 563-003
Cug šalter - prekidač
kom
DT, HELLA, BOSCH, HERTH+BUSS
213
006 545 11 14
Davač ručne kočnice
kom
DT, FEBI
214
5620415
Prekidač, granični (FAUN)
kom
215
261682
Prekidač pod volanom
kom
45/49
DT, HELLA, BOSCH, HERTH+BUSS
HELLA, VALEO, CHAMPION, BOSCH,
LUCAS
DT, HELLA, BOSCH, HERTH+BUSS
DT, HELLA, BOSCH, HERTH+BUSS
ЈКП ,,Градска чистоћа“; Мије Ковачевића 4; Београд
216
1.580.000
217
6EK 001 559-011
218
ЈН К.П. 1/2013
Boš brava sa cilindrom
kom
Prekodač mase
kom
DT, HELLA, BOSCH, HERTH+BUSS
11.201.098
Alternator, 28[V], 35[A]
kom
BOSCH, HELLA, DELCO REMY, ISKRA
219
11.201.360
Alternator 28[V], 35[A]
kom
BOSCH, HELLA, DELCO REMY, ISKRA
220
0 120 484 009
Alternator 14[V], 85[A] (Wille 455B)
kom
BOSCH, HELLA, DELCO REMY, ISKRA
221
4012404
63321019
Alternator 14[V], 65[A]
kom
BOSCH, HELLA, DELCO REMY, ISKRA
222
013 154 78 02
Alternator 28[V], 80[A]
kom
BOSCH, HELLA, DELCO REMY, ISKRA
223
3E-7577
Alternator, 24[V], 75[A] (Caterpillar D8R)
kom
BOSCH, HELLA, DELCO REMY, ISKRA
224
19025100
Alternator, 28[V], 80[A] (MB Econic 1823)
kom
BOSCH, HELLA, DELCO REMY, ISKRA
225
012 154 10 02
Alternator, 24[V], 35/80[A]
kom
BOSCH, HELLA, DELCO REMY, ISKRA
226
0 123 525 501
Alternator, 24[V], 40/100[A]
kom
BOSCH, HELLA, DELCO REMY, ISKRA
227
0 124 555 032
Alternator, 24[V], 80[A], 9 rebara
kom
BOSCH, HELLA, DELCO REMY, ISKRA
228
0 124 555 002
Alernator, 28[V], 35/80[A]
kom
BOSCH, HELLA, DELCO REMY, ISKRA
229
013 154 17 02
Alternator, 12[V], 90[A], (MB Sprinter)
kom
BOSCH, HELLA, DELCO REMY, ISKRA
230
19024096
Elektropokretač, 24[V], 5.4[kW], 9 zuba (FAP 1620)
kom
BOSCH, HELLA, DELCO REMY, ISKRA
231
0 001 231 033
Elektropokretač, 24[V], 4[kW], 9 zuba, (MB Axor/Atego)
kom
BOSCH, HELLA, DELCO REMY, ISKRA
232
11.139.056
Elektropokretač 24[V], 4[kW], 11 zuba
kom
BOSCH, HELLA, DELCO REMY, ISKRA
233
0 001 218 174
Elektropokretač 12[V], 2,3[kW]
kom
BOSCH, HELLA, DELCO REMY, ISKRA
234
005 151 13 01
Elektropokretač 12[V], 2[kW], 10-11 zuba
kom
BOSCH, HELLA, DELCO REMY, ISKRA
235
10478998
Elektropokretač 24[V] (TG 220)
kom
BOSCH, HELLA, DELCO REMY, ISKRA
236
005 151 20 01
Elektropokretač, 24[V], 4[kW]
kom
BOSCH, HELLA, DELCO REMY, ISKRA
237
005 151 27 01
Elektropokretač, 24[V], 5.4[kW], 9 zuba
kom
BOSCH, HELLA, DELCO REMY, ISKRA
238
19070039
Elektropokretač, 24[V], 4[kW], 11 zuba
kom
BOSCH, HELLA, DELCO REMY, ISKRA
239
0 001 231 026
Elektropokretač, 24[V], 4[kW], 10 zuba
kom
BOSCH, HELLA, DELCO REMY, ISKRA
240
0 001 109 011
292083
Elektropokretač, 12[V], 1.6[kW] (Piaggio Diesel)
kom
BOSCH, HELLA, DELCO REMY, ISKRA
241
19024204
Elektropokretač, 24[V], 4[kW] (MB 1213)
kom
BOSCH, HELLA, DELCO REMY, ISKRA
242
005 151 13 01
Elektropokretač, 12[V], 2.2[kW] (MB Sprinter)
kom
BOSCH, HELLA, DELCO REMY, ISKRA
243
000 154 27 05
Regler alternatora MB2528
kom
BOSCH, DT, DELCO REMY, ISKRA, FEBI,
HELLA
244
11.125.047
Regler alternatora 24[V], FAP
kom
BOSCH, DT, DELCO REMY, ISKRA, FEBI,
HELLA
245
11.125.076
Regler diname, 12[V], 300[W] (FAP 1314)
kom
246
11.125.071
Reger diname 24[V], 300[W], 18[A] (FAP 1414)
kom
46/49
ЈКП ,,Градска чистоћа“; Мије Ковачевића 4; Београд
ЈН К.П. 1/2013
247
16.905.451
Nosač dioda
kom
248
424.990.310
Zglob alternatora - kardan
kom
249
1115673
Elektromagnetni prekidač elektropokretača
kom
DELCO REMY
250
000 980 53 15
Ležaj alternatora
kom
BOSCH
251
16.905.388
252
1 197 311 558
253
16.909.020
19024324
Elektromagnetni prekidač elektropokretača, 24[V], sa kuglom
254
18.670.053
Elektromagnetni prekidač elektropokretača, 24[V] (FAP 1620)
255
646 200 02 70
256
16.905.159
257
001 151 17 13
Bendiks elektropokretača (MB Sprinter 411)
258
000 151 97 55
Stator sa nosačem četkica (MB Sprinter 411)
259
000 154 27 05
Regler alternatora (MB 2528)
kom
BOSCH, BERU, HERTH+BUSS, FEBI
260
000 980 53 15
Ležaj alternatora
kom
BOSCH
261
F 00M 131 645
Rotor alternatora (MB Axor/Atego)
262
19024600
Zaštitni poklopac elektropokretača
kom
DELCO REMY
263
19024601
Pogonski zupčanik elektropokretača
kom
DELCO REMY
264
19024606
Rotor elektropokretača
kom
DELCO REMY
265
19024608
Držač četkica elektropokretača
kom
DELCO REMY
266
19024610
Elektromagnetni prekidač elektropokretača
kom
DELCO REMY
267
19024618
Prednji poklopac elektropokretača
kom
DELCO REMY
268
19024623
Ležište komutatora elektropokretača
kom
DELCO REMY
269
19024627
Uključna poluga elektropokretača
kom
DELCO REMY
270
19024628
Stezaljka elektropokretača
kom
DELCO REMY
271
19024631
Ugljene četkice elektropokretača
gar
DELCO REMY
272
19024633
Namotaj elektropokretača
kom
DELCO REMY
273
19024635
Namotaj elektropokretača
kom
DELCO REMY
274
19024637
Lamelasto kvačilo elektropokretača
kom
DELCO REMY
275
10510215
Ugljene četkice elektropokretača
gar
DELCO REMY
276
10515805
Uključna poluga elektropokretača
kom
DELCO REMY
277
10515809
Pogonski zupčanik elektropokretača
kom
DELCO REMY
Četkice elektropokretača
ISKRA
BOSCH, ISKRA
Regler alternatora 28[V]
BOSCH, HERTH+BUSS
Zatezač kaiša alternatora, Ø70[mm]x27[mm] (MB Sprinter)
DAYCO, FEBI, INA, SKF
Elektromagnetni prekidač elektropokretača, 24[V] (MB 1213)
47/49
ЈКП ,,Градска чистоћа“; Мије Ковачевића 4; Београд
ЈН К.П. 1/2013
278
10515825
Pogonski ležaj elektropokretača
kom
DELCO REMY
279
10515832
Namotaj elektropokretača
kom
DELCO REMY
280
10515834
Rotor elektropokretača
kom
DELCO REMY
281
10515835
Zavrtanj elektropokretača
kom
DELCO REMY
282
10518782
Elektromagnetni prekidač elektropokretača
kom
DELCO REMY
283
10518784
Elektromagnetni prekidač elektropokretača
kom
DELCO REMY
284
10518785
Ležište komutatora elektropokretača
kom
DELCO REMY
285
19024356
Pogonski ležaj elektropokretača
kom
DELCO REMY
286
19024396
Ležaj elektropokretača
kom
DELCO REMY
287
19024397
Ležaj elektropokretača
kom
DELCO REMY
288
19024398
Ležaj-čaura elektropokretača
kom
DELCO REMY
289
19024337
Nosač četkica elektropokretača
kom
DELCO REMY
290
19024644
Ugljene četkice elektropokretača
gar
DELCO REMY
291
19024301
Zaštitni poklopac elektropokretača
kom
DELCO REMY
292
19024393
Uključna poluga elektropokretača
kom
DELCO REMY
293
19024388
Namotaj elektropokretača
kom
DELCO REMY
294
19024317
Rotor elektropokretača
kom
DELCO REMY
295
19024302
Zaštitni poklopac elektropokretača
kom
DELCO REMY
296
1 000 301 031
Čaura, vratilo elektropokretača
kom
BOSCH
297
1 000 301 056
Čaura, vratilo elektropokretača
kom
BOSCH
298
1 001 933 111
Uključna poluga elektropokretača
kom
BOSCH
299
1 004 011 099
Rotor elektropokretača
kom
BOSCH
300
1 004 336 257
Ugljene četkice elektropokretača
gar
BOSCH
301
1 005 821 716
Pogonski ležaj elektropokretača
kom
BOSCH
302
1 005 851 069
Ležište komutatora elektropokretača
kom
BOSCH
303
1 006 209 612
Zupčanik slobodnog hoda elektropokretača
kom
BOSCH
304
1 006 200 027
Set za popravku elektropokretača
kom
BOSCH
305
1 007 010 039
Set za popravku elektropokretača
kom
BOSCH
306
2 339 303 269
Relej elektropokretača
kom
BOSCH
307
1 003 421 013
Upušteni vijak M5.0x33.5
kom
BOSCH
308
1 004 320 210
Ugljena četkica elektropokretača
kom
BOSCH
48/49
ЈКП ,,Градска чистоћа“; Мије Ковачевића 4; Београд
ЈН К.П. 1/2013
309
1 004 320 211
Ugljena četkica elektropokretača
kom
BOSCH
310
1 004 336 518
Držač ugljene četkice elektropokretača
kom
BOSCH
311
1 006 209 843
Zupčanik slobodnog hoda elektropokretača
kom
BOSCH
312
2 339 305 013
Elektromagnetni prekidač elektropokretača
kom
BOSCH
313
Akumulator 12[V], 8[Ah]
kom
314
Akumulator 12[V], 40[Ah]
kom
315
Akumulator 12[V], 44[Ah]
kom
316
Akumulator 12[V], 45[Ah]
kom
317
Akumulator 12[V], 50[Ah]
kom
318
Akumulator 12[V], 55[Ah]
kom
319
Akumulator 12[V], 61[Ah]
kom
320
Akumulator 12[V], 66[Ah]
kom
321
Akumulator 12[V], 72[Ah]
kom
322
Akumulator 12[V], 80[Ah]
kom
323
Akumulator 12[V], 97[Ah]
kom
324
Akumulator 12[V], 100[Ah]
kom
325
Akumulator 12[V], 105[Ah]
kom
326
Akumulator 12[V], 110[Ah]
kom
327
Akumulator 12[V], 143[Ah]
kom
328
Akumulator 12[V], 145[Ah]
kom
329
Akumulator 12[V], 180[Ah]
kom
330
Akumulator 12[V], 220[Ah]
kom
Напомене:
•
•
За партије под редним бројем 1,2 и 3, Наручилац је дао списак возила из свог возног
парка (за која ће се набављати резервни делови у другој фази квалификационог
поступка). За партију број 4, Наручилац је дао техничку спецификацију, односно
списак резервних делова који је орјентационог карактера. Наручилац задржава
право да у другој фази квалификационог поступка исте (спискове) прошири у
складу са својим потребама, односно техничке спецификације ће бити дефинисане,
у складу са потребама Наручиоца, у сваком појединачном поступку у другој фази
квалификационог поступка
Списак возила представља стање на дан 31.5.2013. године, и подложан је променама
за време трајања прве фазе квалификационог поступка.
49/49
Download

Konkursna dokumentacija