YEN!L!KÇ!L!K, ARA"TIRMAGEL!"T!RME ve ÜN!VERS!TE
VOLKAN ATALAY
Rektör Yardımcısı
9. TEKN!K MÜ"AV!RL!K KONGRES!
26 MART 2014
3
4
ÜN!VERS!TE
•! Üniversite felsefi tartı!ma ortamında akıl
sürecini duygusal sürecin önüne alarak
ki#ilerin olayları görerek ve tartı#arak farkına
varılabilirli$ini sa$layan ortamlar
•! Kendi kendini düzenleyen ve üyelerinin
niteliklerini kendisinin belirledi"i bir kurum
(doktora dereceleri)
6
ÜN!VERS!TE
Üniversitelerin Misyonları
Bilgi üretmek-ara#tırma ve geli#tirme
Bilgiyi yaymak-e$itim programları
Bilgiyi uygulamak-sanayi ve toplumla
birlikte çalı#mak
7
ÜN!VERS!TE
Üniversitelerin Rolü
Üniversiteler, e$itim sa$layan ve bilimsel bilgi
üreten geleneksel rollerinden bunlara ek
olarak bilginin ticarile!mesine ve firma ve
sanayinin geli!mesine aktif katkı yapan daha
karma#ık bir role do$ru hızla kayıyorlar.
Etzkowitz et al. (2000) and Etzkowitz (2003a)
8
ÜN!VERS!TE
Sanayide inovasyon için üniversitelerin bilimsel ve
teknolojik kabiliyetlerini kullanabilecekleri üç yol
–! Endüstrideki ara#tırmacılarla üniversitedeki ara#tırmacıların
birlikte bilgi yaratmaları (birlikte veya kontratlı ara!tırma)
–! Üniversitedeki bilginin sanayiye aktarılması (teknoloji
transferi: danı!manlık ve lisanslama)
–! Üniversitedeki bilgiyi temel alarak yeni #irketlerin kurulması
(giri!imcilik)
Kondo (2010)
9
ÜN!VERS!TE
Üçüncü nesil üniversiteler
Bilgi üretmek-ara#tırma ve geli#tirme
Bilgiyi yaymak-e$itim programları
Bilgiyi uygulamak-sanayi ve toplumla
birlikte çalı#mak
10
SANAY!
Ana ihtiyaçlar
–! Nitelikli insan kayna$ı (e$itim/ara#tırma)
–! Danı#manlık (bilgi/deneyim transferi)
–! Ortak ara#tırma
–! Teknoloji transferi (patent/lisanslama)
11
12
ÜN!VERS!TE
•! ABD küresel ekonomide hala rekabetçi:
en önemli neden Dünyanın en iyi 10 ara#tırma
Üniversitesinin 7’si Amerikan üniversitesi
•! ABD ara#tırmada dünya lideri
–! Dünyada yayınlanan ara#tırma makalelerinin
%20sinin yazarı ABD’den
–! Dünya ara#tırma üniversitelerinde lider
–! Kamu ve özel ara#tırma-geli#tirme harcaması yıllık
yakla#ık $400 milyar dolar
13
ÜN!VERS!TE
•! THE: Bilkent Ü, Bo$aziçi Ü, !TÜ, Koç, ODTÜ
•! QS: Bilkent Ü, Bo$aziçi Ü, Çukurova Ü,
Hacettepe Ü, !TÜ, Koç, ODTÜ, Sabancı Ü,
•! Türk üniversiteleri 200-500 arasında
•! Türkiye: 2012 yılı Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge
Harcaması 6.5 Milyar dolar (ABD 60 katı)
14
ÜN!VERS!TE
Recent Research “Excellence” Initiatives
–! Germany Excellence Initiative
–! Brain Korea Program
–! Japan Top-30 program
–! China 985 project
–! UK Funding for Excellent Units
–! Taiwan Development Plan for University Research
Excellence
–! France Poles de Recherche et d’Enseignement
Supérieur (PRES)
16
ÜN!VERS!TE
•! 1513 TTO Destek Programı
–! BTSB Yenilikçi ve Giri#imci Üniversite Endeksi
–! 10+10 Üniversite
–! 0.3M Euro/Üniversite/yıl
•! Türk üniversitelerinde ara#tırma
koordinasyonu/stratejisi (var mı?)
–! YÖK, TÜB!TAK, BSTB, Kalkınma Bakanlı$ı
–! Temel bilimlerin durumu
17
ÜN!VERS!TE
•! Engeller
–! YÖ yasası, FSMH yasası, Merkezler Yasası
–! Ö$retim Üyesi Maa#ları
•! Yayınlarda artı#; kalite-atıflar?
•! Bayh-Dole Act (FSMH)
–! Kanada (1985), Japonya (1998), !ngiltere (1998),
Almanya (1998, 2001), Fransa (1999), Kore
(1998), Çin (2002)
18
ULUSAL B!L!M, TEKNOLOJ! VE
YEN!L!K !STAT!ST!KLER!
19
Kaynak: TÜ!K
20
Kaynak: TÜ!K
* TÜ!K tarafından yayımlanan “OECD ülkelerine Yönelik
Kar"ıla"tırmalar Çerçevesinde, Türkiye’de Satın Alma
Gücü Paritesi Göstergeleri” kullanılmı"tır.
22
Kaynak: TÜ!K
*2013 sabit fiyatlarıya
23
Kaynak: TÜ!K
24
Kaynak: TÜ!K
*2013 sabit fiyatlarıyla.
25
Kaynak: TÜ!K
26
Kaynak: TÜ!K
27
Kaynak: WoS-InCites
29
Kaynak: WoS-InCites
30
31
32
33
34
Di$er Destekler
•! KOSGEB : Ar-Ge !novasyon ve
Endüstriyel Uygulama Destek Programı
•! Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakalı$ı:
SAN-TEZ
35
36
37
http:// www.metu.edu.tr
“Birlikte,*dünyayı*değiş3rebiliriz”*
Bir$Bakışta$ODTÜ$$
!"#$!%&'()%$*+,-$$
$
!"#$%&'%()*+&,-.%/))012.-0.3141%%
,&35&3*.(-.5136%
•! 74)%()*+&,8%%
$./&%#%$$
%9:;<=5)%/))012.-.%>.[email protected]%%
•! B35.*01%C)*+&,&8%%
$01#2"/$$
%9:D;=-.%/))012.-.%>.[email protected]%
•! CEF.2%CGH3G,%C)*+&,&8%%
$3%4&%/4'$
%IJJJ%/))012.-.%>.[email protected]%
!"#$%&'(&)&%(&*+$,$%
!! !"#$%%&'()*+)&,-&.#/%%&'()*+)0)10&
234-+5(&&
!! !#6%%&&1*7&8*7*+'9&234-:7&0;-)(&
,-&!#<%%&234-:7&,-&*4*=>47*&
-'-7*+9&
!! $&[email protected]'1-AB-&C<&&D()*+)&E4FG4*79&&
!! $&H+):10AB-&II&J0@)-@&D()*+)&,-&"6&
[email protected]*&L4FG4*79&&
!! [email protected]'03-&N*3'9&B()(E'(+-4*4*)9&6C&&
O4*=>47*&P-4@-8(&&
!"#$"%&%&%$'()"%*+&,"%&-%(./01(
!! !"#$%$&'(&)*+(,&)-.%-/&#$012/3(%4&1%56%$03$%-"$&#$,-73-&
89::;<("&=$+3$&*3*/3$%$%$/-&>?%("@4&&
!! A*%7<-B-&2"4'(%/47(3(%3(&,5?*"&4B.4%34?4C&
!! &DE:&2+(%4&$"3$B0$&43(&F%$/0*/&'(&F%$/0*/GH*"<*/&
1%56%$03$%-"$&,5?*"&#$I3-0&
!! '(&<2",$&6("(34"<(&8J:&2+(%4&4B.4%34?4K<(?4B40&$"3$B0$/-&
LF%$/0*/&M$%4NO&
!! A*%7&<-B-&2"4'(%/47(3(%3(&,2%2723("&N4P&'(&5%7$#&<41350$&
1%56%$03$%-&L!QR&'(&!'%*1$&2"4'(%/47(3(%4,3(&,2%2723("&S&
34/$"/&'(&&8T&34/$"/2/72&1%56%$0-O&
!"#$"%&%&%$'()"%*+&,"%&-%(./01(
•! !"#$%&'"()$*&+,-./012&3!'+4&561*7,&8$9-:/012&8/2;"2(%<&=>?=&@$&
=>?A&%B*/7/#/%B2,/&$2&C27C&?>>&,C2D/&C2"@$*%":$%"&/*/%B2,/&
•! !"#$%&'"()$*&+,-./012&3!'+4&5!19&E>>&61*7,&F2"@$*%"0$%&=>?AG?E<&
7"%:$%"2,$&
•! HI&:/*/J2,/2&5K"7"#&L7/2B&K/M7B&NC2D/&O2"@$*%":$&IB*/7/#/%B<2,/&&
–! PN!O&Q2R//:&SC)$2,"%7"T"&KU7C#CV&!C*;"D$W,$2&;$2,"&/7/2B2,/&,C2D/,/&"7;&
?>>W$&("*$2&:$;&XU7C#&&
–! 5Y"#D/&SC)$2,"%7"T"<V&5+7$;:*";&@$&+7$;:*12";&SC)$2,"%7"T"<V&5S/;"2/&
SC)$2,"%7"T"<V&5Q%:/0%0;&@$&ZU2$D7$#<&@$&5+T"0#<&/7/27/*B2,/&,/&,C2D/2B2&"7;&
=>>&C2"@$*%":$%"&/*/%B2,/&
•! 58$,&N1:&!/%/*B#&IB*/7/#/%B&=>??<V&L#$*";/&@$&L@*-9/&XU7($%"2,$;"&
[+2&K/R/*B7B&?\&!/%/*B#&P;-7-[&/*/%B2,/&
•! F8L]&5NC2D/&O2"@$*%":$7$*"&IB*/7/#/%B<&%12-^7/*B2/&(U*$&PN!OV&D/D(B2&
17/*/;&;-77/2B7/2&_&%B*/7/#/&%"%:$#"2,$2&\W"2,$&"7;&\>>W$&("*$2&:$;&!C*;&
C2"@$*%":$%"&
!"#"$%&%'(&)*+%'(,%-&
•! !"#$%&'"()$%*
•! +(,-.(%,&/)0#-$(%)**
•! 12304%5,0*6#7%)8**
!"#$%&'"()$%*)+,-.-/#+#0)+!12#0)3#%4++
,-.-/#+#5#.+.#1)0#20#+#36787+/)$3$(%)+
•! !"#"$"%&"#"'%(#)*#+,-+#%
•! ./%%012+'2%(#)*#+,3%%
•! 44%5672"7%012+'2%&"%89%!)7:)#+%;#)*#+,3%%
•! <!=>%-12+'2%?@#"'$1-"#1%A@#"'$1%B"C,"%&"%5"#-"DE#,"%B12:",1%
FAB5BGH"%I+D&J#+'%%KLMNNLNNN%+O+P3'%"'%62:%QKH-17%O1-1,1'O"'%
•! A@#"'$1RS"TJ'%2+P3-+#3%F9NK9G %%
•! ULM4UH21%-12+'262:6%?@#"'$1%:)(-+,%9VL898%?@#"'$1%%
•! 9U9%O)7:)#+W%4V8%P672"7%-12+'2%&"%9L/M4%-12+'2%O1(-),+23%
•! F9NK9G%012+'2%,"TJ'J%2+P323'O+%Q/W%P672"7%-12+'2%,"TJ'J%
2+P323'O+%QKUW%O)7:)#+%,"TJ'J%2+P323'O+%O+%QK/%)#+'3'O+%
+#XD%%
!"#$%&'"()$%*)+,-.-/#+#0)+!12#0)3#%4++
,-.-/#+#5#.+.#1)0#20#+#36787+/)$3$(%)+
•! !"#"$%&"'($)*+,*-%./-",#(+*%,*+/$+%01231/4,/15%
/-1()*#/+62$)/$%3(74*891%:;<<1()*#/92$%!2/1)%=21%
>$3*$((1*$3%/$)%?(<'$2,236%@%;!>?%:ABBCD)($%EF%6/$/G%+2$%
6($*,(4(%CHAHD)/I%
•! JF1#%)585%"$*K(1+*#(,(1,(%6"1"#",($%7*L%K(%21#/-%)*0,24/%
01231/4,/15%:;!M%K(%;K1F0/%"$*K(1+*#(,(1*6,(%6"1"#",($%N%
,*+/$+%K(%%AB%,*+/$+"+#"%01231/45I%
•! OP1(94%Q6(+*%J(98914(%R1231/45S%NCHD)($%=/T,/%)2-#21/,5%
(,(4/$%
!"#$%&'"()$%*)+,-.-/#+#0)+!12#0)3#%4++
,-.-/#+#5#.+.#1)0#20#+#36787+/)$3$(%)!
•! "#$#%&!'()*(+&!,"-./'012!
!34!5+67(!%#8*#9:8!;<=>?>=@;3!'A!
•! '0B.C/'01!
–! D$&E(+F&G(HI(!*&F#$FJFGJ!(K&LM!#*M#8G#!6*#$!
#+#9N+M#O:*#+:$P!'(8$68($G!9&+8(L!E(!D$&E(+F&G(!G#+#Q$I#$!
6+G#8*#9#!R(*&+*($($!S#*:9M#!86$TFT!&S&$!U(+(8*&!6*#$!
V$#$F#*!I(FG(K&$!F#K*#$#R&*(O(K&!I&K(+!5+6U+#M*#+#!5+67(!
W$(+&F&!X#):+*#M#F:!!
!"#"$%#%#&'()(*(&+()(#&,-%./01-)(./&
2""3%$(43()%#(&53"6%3(*(7&8"4793")9&
•!
•!
•!
•!
•!
•!
!"#$%&'#(#)'#*+%
,-./*0%10.#*/"'/*0%%
2/*3%4/%5*&$/'/*/%)#6'+7%892:;%<;:=%>*(/?0@%
A/B5/*"%0(%*/30C/(D/E%F.GF'#7#3+%
2#(+-7#%)F*F'F%
:/)(0)%#'".#5+%C/3"/?0H%./*0(C/%F.GF'#7#%&'#(#?+H%
!"#$%&'()*+,%-.,/0%1)(*)2,%
•! !"#$%&'&()*+*,*-*&*(.'-(,/+/-(01()*+1231+31(
4523565)*3-1,(5-578235(19*:-31+(;'<1&31-1,(
5-578235=(
>??>(@5+.A(B1,.C+3'91()5938()*+()*+*-(D35+5,(,/+/3-/6./+E(
•! #'+,*21%;1(,/+/35&(*3,(F'+1,3*(G9*:-(@1+,1<*;*+(
•! H&.1+&1.('<1+*&;1&(*3,(I1+:J,5(4+DK+5-8&8(
K1+L1,316:+-*6:+E((
•! MN>M(2838&;5(>ONN(,5P38-7825(QQERSN(5;5-TI55.3*,(SM(
U5+,38(19*:-((
!"#$%&'()*+,-./*0),"1+23*(4,
•!
•!
•!
•!
•!
•!
•!
•!
•!
•!
•!
•!
!"#$%&"'!"%"()'*+,%-.-/).+0)'!+012,"'30-40"&5'
6).4)'*+,%-.-/).+0)'!+012,"'30-40"&5'789:;<'
*"=0)>"[email protected]'B$"(+%+'#+'C"(%",'*+,%-.-/).+0)''
D%@"%'C"(%",."05'EF%+1&)'
G(4$."&".5'H)I0-40"2'
;J'K'BL=+%I)@.),';,[email protected])''
B:*G'!:B'N+?O-0,';,"I+&)'7BPN;<Q'H$"O+)'9"?"R-&'!+012,"@(-%$'
7HP9;<'Q'P8!PS'N+?O-0,)%4';R"I+&(''
D,.)&'9+M)T),.)M)U'G($&'3-.)1,"."05'#+'*L0,)(+'
V+>'*+,%-.-/).+0)'#+'30-40"&."&"'
W"#"'
;).+'#+':#.).),'*+0"X)@)''
9-M".';Y+?'Z)@,)'EF%+1&)'7GA",?"%':M)1&<'
25/03/14
ODTÜ SEM -- http://
www.sem.metu.edu.tr/
!"#"$%&%'(&)*+%'(,%-&
•! !"#$%&'"()$%*
•! +(,-.(%,&/)0#-$(%)**
•! 12304%5,0*6#7%)8**
!"#$%"&#'()*+$,"&)-.##*+/)0*)"+12)-3#1#/+/*)405+*)$+&•! !"#$%&$'()"*("+,-$.-/-*-*$0-1-2"$3-4535$#)/$452$
6*("3)*"$76/"$89:$-/;<2-$=>9=$4525*,-$9?@>A+4-$
B2-<;?$$
•! CD/"E0$F4"3)$G"$6D/"E0$76/"G2)3)$#-<5*-$,F<"*$4B/.$
,5<5$#)2)03"2$,"/7)$G"$1).-H.-$0-1-2"$3-4535$3%*$452$
)I)*,"$9JKL+,"*$9JM@+"$4F13"2,)?$
•! NOPQ$R-45*(5251$
!"##$%&'&$(')*+'$,-$(')*'+.+.+*&$/.01-$23'43'-.3$
$!"##$5&'&$*06)$378+.35'-$59.95-6$:0;'+<$;.01-'-.$
/.01-$=9.9$
/.01-$>+5&*&$
/.01-$29:?-*3$@=AB$
/01'
/27'
47'
25014'
#CD#"$
23456075000'
1358445000'
135=405000'
/154/15000'
!E!CD!!C"""$
/.01-$>+5&*&$
/.01-$29:[email protected]$$
85'D,)E,F,'()*G)BA-B)H$
75'D,)E,F,'()*G)BA-B)H$
0'
0'
0'
0'
35'D,)E,F,'()*G)BA-B)H$
40'
'''''''''''''''''351775=72'
>.I,)'()*+,-,)$
2/'
'''''''''''''''''''''''8=45827'
(')*'+.+.+*&$/.01-'-.$
=0;'+<&$$
G!$
$$$$$$$$$$$$$$$$$DCHE#CIDD$
!"#$!%&'()*+,-,).$
#%(''
9%:!;<'
>?@,)'9,)ABC,'()*+,-,).$
(')*+'$/.01-'-.$=0;'+<&$$
/.01-$=9.9$
!"#$"%&%&%$'()&*+,",&(!
!! "#$%&'!()$*)+)!,-$.-#-!/$0+$'1*'$23'!4'5*216'!7389*94!
!! :;<!1)*=03!>!!?9@.-*)!;A!@'1'1*'312B!C/A!&$0D-E)!!
!! :::!1)*=03!>!!?9@.-*)!!F!@'1'1*'312B!!#-!!GH!6-#'1!-6-3!!!C/I!&$0D-E)!
!! JK(LJ"MN23!J-11%O!'=236'!='=23*'62P2!$'&0$'!+7$-Q!9*4-1)O6-4)!
4%**'32*'3!"(!R03*'$2!).)36-4)!S!::N*%4!&'=2!)*-!TUJKQ!IV!,-$.-#-!
/$0+$'12N36'3!-3!=94E-4!0$'36'!='$'$*'3'3!4%$%16%$V!!
./01'!2*#"#'3#&4565''
!"#$%"&#'()"*)+,)"-''
!! !"#$%&'()"*+,)'-**./0/1'/2"&,&,0-*34*5&,67&8,*9"&#":/*/'"**,&,67&8,*
;"*'/0,20(0$(*")/<8/2*"2$"=&,0>[email protected],*#,$#-*
!! A,#-2*$,&/B$"*#@&@',[email protected],'*9(#"88"'/>"$*9"&#":'"&/*
!! DEF59**GD(2"6*H2"&I/0/*5&,67&8,*;"*C>=@',8,*9"&#":/J*G3KKLJ*
!! !(MDH9*G!(:=,&*H2"&I/0/*N"#2?'?I/'"&/*5&,67&8,*;"*C>=@',8,*
9"&#":/*J*G3KOOJ*
!! PQR95NHF**GP/>?8,':"8"*;"*S?#@*9(B"2./0'/)/*C>=@',8,*;"*
5&,67&8,*9"&#":/*J*G3KOOJ*
!! SHTRUQ9*GS"2/:*H#?0/0$"8'"&/*;"*V#'/8*5&,67&8,',&-*9"&#":/*J*
G3KO3J*
!"#$%&'(#)*(+,"-.+/"#.)0&123&41)5"&#"6.)71,8-89):;)<:=>:)-?+@)).AB1&.,'"C)
))
!"!
@"!
H"!
Q"!
V"!
X"!
["!
]"!
^"!
!`"!
!!"!
!@"!
!H"!
!Q"!
!V"!
!X"!
!["!
!]"!
!^"!
@`"!
@!"!
@@"!
@H"!
@Q"!
'
#$%&'()*%+,-'./0123,3'4%'#53675,3'8%59%:-';#<=>?''
AB>C'DEF>EG'8%59%:-''
D-/I,32:%,%'4%'BI91'8JK%*L-M2-N-'./0123,3'4%'#53675,3'8%59%:-';DO(A8#>=P?''
D-2-,'4%'>%9*I2IR-'SI2-+93235T'#53675,3'8%59%:-';>=USAF?''
=WB%42%&'#53675,3'4%'./0123,3'8%59%:-';=B8=G?''
Y-5-6-,Z-2-9'#53675,3'4%'./0123,3'8%59%:-';YE8=G?''
Y)5M%2WE6-&M%2'\-M&%,2%5'#53675,3'4%'C5%+,'8%59%:-';YE\#8?''
YJ*%6'=*%5R-M-'./0123,3'4%'#53675,3'8%59%:-';YCP#8?''
E*M3*'_39235T'4%'YJ4%*2-N-'.21M235353MT'#53675,3'4%'./0123,3'8%59%:-''
E*633&'\%9&)5J'=N-+,'#53675,3'8%59%:-';O\=8?''
U353L%*-:'4%'A5&3'#M/3'C29%2%5-'#53675,3'8%59%:-';UAG#?''
U3/*39'>%9*I2IR-M-'4%'>3K5-a3&M-:'813/%*%'#53675,3'8%59%:-';U#(P#U?''
UI*$Jb/1M'./0123,3'4%'#53675,3'8%59%:-''
8%59%:-'F3aI53&1435';#GWY='=N-+,'4%'c2b,%'8%59%:-'4%'8I2%9J2%5'D-/I2IR-'4%'D-/I&%9*I2IR-'#GWY='8%59%:-'?'
AB>C'Y#S'#53675,3'8%59%:-';Y#S?''
8-95IW=2%9&5IW8%93*-9'\-M&%,2%5'#53675,3'4%'./0123,3'8%59%:-';AB>CW8=8\?''
AB>C'W'SOY8'S%&5I2'#53675,3'8%59%:-';S#F?''
AB>C'W'>\U'8IL%22%,%'4%'\-,J23M/I*'8%59%:-';8AB\O8?''
GJ:035'=*%5R-M-'>%9*I2IR-2%5-'./0123,3'4%'#53675,3'8%59%:-';GCdY=8?''
\J5%92-'=N-+,'8%59%:-';\=8?''
>35-KM%2'e%45%'B%N%52%5-*-'#536"'4%'./0123,3'8%59%:-';>#eB#8?''
>If21,'D-2-,'./0123,3'4%'#53675,3'8%59%:-';>D8?''
./0123,32T'=+9'#53675,3'8%59%:-';.=#8?'
(3fT2T'e%45%'4%'>3M35T,'./0123,3'4%'#53675,3'8%59%:-';(>8W8#>S.8?'
4/&/$"$*(56&*7"8(9"+"3":7*+(
!"#$%&'&()*+(,-(./+-/#0&1/(2/3/+0((
!"#$"%"&'()(*+(,!"#$#%&$'#"()"*)+,%-$')"
!"#$"%"&'(%+(,!").,-'/0.$)-'"1$2*$#'+#$3""
!"#$"%"&-%$.#(+(,&!"4#5#6,"()"721+8'+#",%9,$+,.,""
"
!! :;<=";05)$">)$'#6)4,"!"4#5#6,"*)+,$+)$,5?)"[email protected]"
?8$8'?#?3$B"
!! :;<=C"D$,-D"7)D52+2E,+)$,5")?,5,+')4,"()"05)'+,"
D8$8'+#$35"D8$8+8%+#$35?#")7D)5"$2+"265#6#*)+',%-$B"
!! <A$D,6)F5,5",+D"9,+,'"()"#$#%&$'#"1#$D3"2+#$#D":;<="
<)D521#$DF?3$B""
!"#"$%$&'$(#&)%*'+%,%-%.)&,'
•! !"#"$%&%'%#&()"*+),"-.&/01*1),0&2)34)",.&5!(/26&
•! 70)809:0)&%'%#&;*<%):%=%&>0:%*1),0&2)34)",.&57;>?26&
!"#$%&'#(%)*+"+,#-./0#&1#2#•! !"#"$%&'()(*"&+,&-,.)/#/0"&!(.()#1213&
45)"+,67"8,#,6(6(71&9"6":"$;"#".&+,&<,)"#".="#".&
>)?,.7"4)?,&@A-5&B"6");"&716(?(&&
–! B"#"$7,#&+,&8,.)/#/0".&(6(:C6$(&*,8.")#"2"%&&
–! D.6"&$E#."*,8&F(+GHG%&&
–! ":B"6#"2"&+,&,8."#,:"$%&&
–! I"6":"$;"#".&+,&*,)"#".="#".&.E#8E6E&"#,&&
–! ,./)/$".&.(8.1&+,&J;(6"#,:$,&
•! !"#"$%&'()(*"&+,&-,.)/#/0"&!(.()#121&8(6(K)?()&+,6"#,)&
L5)"+,67"8,&'()(*"&M:B"6#"2"N&./)G7G)?(&O?E#3&@A-5&
"#.&E=&E)"+,67"8,&(6(71)?(&
y. 16000
m2
!"#$%&'&(#)'*&%+&',)%
!
!
*-',-./%0&1!'&#23&'%&'45-%-6/#/*%78%90:*-%*-',-./%
5$;-(%-;-'</=/%&'&(#)'*&%78%2>520&*&%*-',-./%
1/>!*&0.-*-%78%"!,2%*$?-;"/=0/6/%&'&(#)'*&%78%2>520&*&%*-',-./%
*!0-,$0-'%1/>!0!</%1/>!#-,;!0!</%&'45-%*-',-./%
"-+'-*%&'&(#)'*&%*-',-./%
=$'-,0/%-6/#/*%*-',-./!
"#$%&'($)!*&!+#,-($+.!)(-#$-('.!
"/+/,0($&!
konsept
!"#"$%&%'(&)*+%'(,%-&
•! !"#$%&'"()$%*
•! +(,-.(%,&/)0#-$(%)**
•! 12304%5,0*6#7%)8**
854,0&'#,!@.(&*:!=*!A5'3#,!A5+0&,0,0/!
!! !"#$%&'()*)%+),-./.'01%23%(,4567(%8*,)'%)6)'9%:)*);6,)/9%<%=&>)%?)'%
@0.6.A%BCDDEF%
!! &(GH%/8/:)6%/8*I,6I6I(%-*8J*),6)*9%:.*.K1'%@>*1'L7%#8-6I6I(6)*9%%
!! #8-6I,%M767,%N1*(1O7%<%P:JI6),)69%M767,%N1*(1O7%Q1%M767,%Q1%#1('868R7%
+861(/7:8'I%S1*J7/7%Q1%N.O161*7%T%:960)%43U333%O7:)*1KV7%B43CCF%
!! @>*1'L761*%7V7'%I6I/)6%V)-K)%:.*.K.61'%MI*/%-*8J*),9%%
!! @O16%Q1%(),I%/1(KW*.'1%:W'167(%-*8R1%Q1%0)'9X,)'69(%Y7O,1K61*7%
!! +I*I,6)*)%Q1%Z7*1:61*1%:W'167(%:)X),%Z8:I%1>7G,%/1*G[()%-*8J*),6)*9%Q1%
(I*/6)*9%BS.*1(67%\>7G,%N1*(1O7]%43C4%:969'0)%CE33%();69,L9:)%^^U_`3%
)0),</))K67(%`4%H)*(69%1>7G,F%%
"!"#$%&'%(!)*$*+,*-).+&*!/0+0,01,#+%-2#!3#4%,#-!/#&0530!
35/,#&#,#+%-)#!6789!:54,0&)#!*-!;<=*-.,.+!/0+0&,#+!!
#+#'%-)#!'#3%,&%1>+?!%
!"#$%&'($)*+,&-.)/(($+0-.$-1+)234536)
!!"#$%&'()'&#*+,-.-#
/01#
234)56#7')'6#"89&8:'#
;',+98%<'#*+,-.-#
=>?@>A#
!B)%B9#CD)89'#"BEB9)BFB#
$%&'()'&#*+,-.-)
@?>11#
!"#$%
•!
•!
•!
•!
•!
•!
•!
&'(%)*%+,-./012%12%1'03'4,%15(5+%
6(278(+2%*9:842(9;'<:,4'(,=%3'4,(4'(,%
&2>,+%?).):4)@)%A'%*'7,<4,4,:%
#':0/:'0<%
B,<'4,:4,%,0-20%:[email protected]%
64<.2C9%D+'(:'E4'(=%42?42(F%%
G5(5+-2449:H%.I0'J+=%-<(2<'K,=%/(320,E2-./0%A'%.2C9=%
L,E+'<%A'%1'-<':4'(%
34
35
!"#$%&'#(%)
*+,-./012.34.5)
675.3804.5)
9.:;34,5)
*5,<=5/,)9.5+.:4.50)
>,[email protected],A;B,54,5)
(08,50)!5P3)J2O;4,/,4,5H))
J30B.510A.)',3,20)#<?054070)
!5P3)D-,+4H)*5TU.)
(%C"DE*&C)
(.+3@+.3AF)?040/)G,5+HF)
,5,<=5/,)G,5+HF)?040/)<.I50)
'*"*R#)
J4;14,5,5,1H)0<?0540+4.50)
!30B.510A.)',3,20))
#<?054070)K0:/.A4.50)
(.[email protected]@L0)A5,31M.50)
(.[email protected]@L0)#<?054070)
63)+;4;N+,F))
C;4;N+,)[email protected],/4,5H)
J4;14,5,5,1H)0<?0540+4.50)
CP/.4.</.F)E4,[email protected]/4,5F)
'#3.5L0)
J2O;4,/,)D-,+4H)
*5,<=5/,)
S05+.A4.5)
Türkiye’de Teknoparklar
•! !"#$%&'()*&&+,-+(./01('&2(3+4&+5*46,7(
•! !""!()*&*8-+(./01(9.:;<=(9>&>?@+(A2,@2B'(
@>,>&5>4C>,7(
•! !""D()*&*8-+(:+8+)'(E2(0'F+,2C(=+@+8&*G*([email protected]+,@&+,(
JK82C52&'G'%8'()+)*5&+5*46,7(
•! !""#()*&*8-+(./01([email protected]@28C(E2(01=L0M9(AMA(
0N,@')2%8'8('&@([email protected]+,@&+,*(H&+,+@(H8+)&+85*46,7(
•! O$$!()*&*8-+([email protected]&HP'(;2&'4Q,52(=K&R2&2,'(J+S+S*(
)N,N,&NG2(R',5'4Q,7(
!
!!
Türkiye’de Teknoparklar
•! !"#$%&'()*+&#,$%&'(-(./#0%-/12+3%#45-6%7/8#,9'&*+*:;*#
<=#>7?*'@A-:;*#!=#B(C*%-/:;%#D=#>E3/+:;%#F#G%#;/H%+#F"#/-;%#I:%+#*;%?#(-3*&#
JE%+%8#
–!
–!
–!
–!
–!
–!
FK:A#L**-/M%N%##
$()-*3;*#"!OO:;%'#L*E-*#P+3*#,QRO#M*@*'CS8#
"<T!OO:;%'#L*E-*#U%+7('%-#
VJ+J?J-%'#U+(.%#7*MS7SW#M*&-*1S&#ROOO#
$*3*3-*'*'#U+(.%#X*MS7SW#QIOR!O#
QIT!#Y/-M*+#ZX[:;*'#L*E-*#>\+*C*?#
•! "F#BA-A]&*#Y%+&%E/#
–! ^'/G%+7/?%_B`X0a4#/1@/+-/H/#/-%#M5'%2-/M(+T#
4691 sayılı Teknoloji Geli!tirme
Bölgeleri Yasası
!"#$$%"&'(')*+"&,-,-(,./"01-2134-5"
!
"#$%&'!%#!(#)*#'+#,!
•! 6-!7/"8/-9:)/(1"1;1)"-#+&,!%#,-&)&!./012#3!
•! <1-=/>(/-"1;1)"'/,/.+0,!%#,-&)&!./012#3!
•! ?+@'('2",-,)(/-1"1;1)"ABC"2D+E&/4"
•! F/=):=/)>"31-=/>(/-1"1;1)";+('3+)"0'04#.&'!5#,)67#+!
&8&7!)09+0707!*#$%&'+#,!
!
!
!
"M?S"@$!!
$#K/:?!
!KK9!
!
S.b(.(!$*1-!
$-&-1.*&F!
!
!
!
@)3*&*!K*)*,(!#'*+F!
#K?.5&!
K*)*,(2(.5&!
!
!
;.-+*.!45!
-.-+.*&*&*+F!S0c(&.(H(!
,*dF.*)!$-&-.-0.*&!
!
!
#G"M!"53)%35)B!!DM$K:[email protected]@!$;^;V;!
!
!
!
G*)F01*).*&N!OPQI1!
#&B*3.*&F!
!
""#!!
$%%&'()*+,%)!$-&-.-!
DP)5L2(!R(&35B!
#G"M!"53)%35)B!!
DP)[email protected]!
!
!
!
!
!
!
;V;KV@^@[email protected]!
SR?S^VS$V:^S!
[email protected]@^!@[email protected]!
SR?S^VS`S!
!
;ASa:^K"S":[email protected]@DS!
SR?S^VS`S!
":$A#V#eS!SR?S^VS`S!f!!!!
":$A#V#eS!"[email protected]_:^S!
!
/S^SRS9<SVS$!
[email protected]@^6!
!
SUV:9:!W!!
G:A:"V:9:!XYZ[\]!
!
?SA@!DTA:"S9S!
/(&(0(12(.(3!45!6)%4*+,%)!
7.*8%&1-!
9:";":<=>[email protected]!
"53)%35)B!"53)%.%C(!
D*E&F12F.*&F!G5&)5H(!
!
!
$I15.5&J!
K*4-)1*!K*)*,(!
6<"!>!"5.53%1I)(3*+,%)!
"I35L2(!M&I).5&(!
K*H.F3!"53)%.%C(.5&(!
G!R!"!MC!L!K
!"#$%:%,*#%%
,*,;%
!"#$%&%'!()*+%#*',*-%
#./012343536%74124869%%
<8=9>9%%
'?=?@/8%,.4/.A3%%
1513 !cra
Kurulu
ÜN!VERS!TE-SANAY! !"B!RL!#! (Ocak 2014 itibariyle)
•!
2002’den bugüne 975 ortak Ar-Ge projesi
•!
2002’den bugüne 552 farklı akademisyen ile 1768 sözle!me
•!
2002’den bugüne 44 farklı Bölüm/Enstitü ile i!birli"i
•!
2013 yılı sonu itibariyle 97 yeni projede i!birli"i, 2014’te ba!layan 5
yeni proje
•!
Ayrıca, 50 Santez projesi
TTO FAAL!YETLER! (Ocak 2014 itibariyle)
•!
44 PCT Ba!vurusu, 29 Türkiye, 18 ABD, 16 EPO, 5 EAPO, 11 JAPONYA
ve 4 Faydalı Model ba!vurusu
•!
17 TR Patent, 5 ABD Patent, 2 Avrasya Patent, 2 EPO Patent, 3 Japonya
Patent, 1 Rusya Patent, 1 Kanada Patent, 1 Gürcistan Patent, 1 Ukrayna
Patent ve 3 Faydalı Model
ÖNCEL!KL! SEKTÖRLER
01DE/%1+
01/16"+
012#3)+
'()/*#*4"#(."+
=>'?'(#()*%+
:#(."+'()/*#*4"+
'@)(AB"+C.@/#(."+
•!
•!
•!
•!
•!
!"#"$"%&'(#()*%+
,#()-.*/")+
012#3)+'()/*#*4"#(."+5!"6*-()/*#*4"&7(8")1#+
-()/*#*4"#(.9+
:#(."+71#;(%(+
'1<1.3%+
!"#$%$&#$'()(&'*+,-+$.(/'
0%-&%-,'
ULUSLARARASI #$B#RL#KLER#
•!
•!
•!
•!
•!
•!
BSN Anatolia - Enterprise
Europe Network
Uluslararası Rekabeti Geli!tirme
Projesi – URGE (TSSK)
Teknopark ve benzeri yapılarla
i!birli"i (Sophia Antipolis,
Digital City..vb)
Projeler Ofisi – AB projesi yazma
yürütme deste!i
FP 6, FP7, CIP ve Leonardo
Projeleri – AB "#birlikleri
Kırgızistan, Azerbaycan,
Kazakistan, Pakistan, Ukrayna,
Suudi Arabistani Libya, Tunus –
Teknopark Kurulması
ODTÜ Teknokent !"RKETLER"
(Ocak 2014 itibariyle)
•!
•!
•!
•!
•!
•!
•!
•!
!""!"#$%&'(!)*+,-./0!1/23/45!#3%!.&1/!6789!8&%0:%&0'-'&!%;$;3.;<!
##""!8:=3/>!?&$4:0&3!
!$""!@$AB&!?&$4:0&3#!)CD,*!>EF&0.#4<!
7&G/>!H.&0!?$:I&!J/K545!%&'""&
(!!"&8EL#'/%!?$:I&4#(!)$!88BM!=$:I&4#(!$)[email protected]!=$:I&4#(!#*!8&%0:O#$#P#>(!*+!
Q/3%50>[email protected]/045!?$:I&4#(!(*,"&Q6JBHN!?$:I&4#!
(!""&R%$#A450/#!>E3%#K&'!
($$"!S#3K:0!T!UF$/V/'!
$"!J/0'&2!?$:I&4#!
TTO FAAL"YETLER" (Ocak 2014 itibariyle)
•! ##&-./&N/PG;$;4;(!)0!8E$%#K&(!*+&@N7(!*,!H?61&$!H@?6(!**&W@?6XY@!G&!#!Z/K./35!
S:.&3!L/PG;$;4;!!
•! *'!!8[!?/'&0'([email protected]!?/'&0'(!)[email protected]$/4K/!?/'&0'(!)!H?6!?/'&0'(!!!W/=:0K/!?/'&0'(!*!
[;4K/!?/'&0'(!*!Q/0/./!?/'&0'(!*!BE$V#4'/0!?/'&0'(!!*!\%$/K0/!?/'&0'!G&!!!Z/K./35!
S:.&3!
!"RKETLER"M"Z
!"!#"$%$%$#&'
()*+',+"+)"+%'
!
ODTÜ TEKNOKENT
KENTSEL TASARIM
PROJES!
##############9#:'/.;<=#,-.*'/#>!>19#?'##
@A6B#:'/.;<;=#>>91C#?'##
@A6B#DE6#=#C#?'##
@F6GD#=#>1H#?'!
>!"1"""#/!#2'.'*3#'*'4#
!"!"#$%&'($)*+#,-.*'/#!0"1"""#/!#
2'.'*3#'*'4##
56'/'/*'4/37#'*,)'.38#
YEN! !" MERKEZ!
Eski#ehir yolu üzeri – ODTÜ
MET ALANINDA
•! !"#$%&$#&'&()*+,-(./0),$
1+*&'&,*&/-$$
•! 2.34'4*$5&'-678*&$%&$*)9-'$
:&(,)');-'&8$.'.,4,<.$=..'-0&:$
5>/:&8&,$>,&*'-$)0?,@?'.8$$
$
•! CDGBBB$*A$:)H'.*$(.H.'4$.'.,$
•! #&**?3$ABCDE:&$=..'-0&:&$
5&F-'*&/-$$
TÜRK!YE’N!N B!R NUMARALI
TEKNOKENT!
!"#"$%&'()(*"&+,&-,.)/#/0"&!(.()#121&3,45/4$()6&7)8,.6&9(#1:$(61&&
;<==&+,&;<=;&+,4"#,4"),&>?4,&&
;&*1#&@6A&@6A,&&
[email protected]"*,B8,."&,)&!CDCEFGF&-,.)/.,)A&&
!"#
Neden Üniversite ile !#birli$i?
•! Rekabet: küresel
–! Ar-ge inovasyon
•! Marka: küresel
38
!#birli$i Yöntemleri
•! Formal-informal birliktelikler
•! Arayüzler
•! Stratejik ortaklıklar: ortak hedefler
39
!#birli$i Olanakları
•! H2020
–! Smart cities
–! Energy efficiency
•! Internet of things
•! Ortak merkezler-sertifikasyon,
standartlar
•! Ortak sertifika programları
40
41
Download

Prof. Dr. Volkan ATALAY