T.e. MU~
vALiLiGi il Milli Egitim Miidiirliigii Sayl : 32026198130017010848
Konu: SEDEP Resim Yart~masl
29112/2014
............................................ KA YMAKAMLIGINA
tlge Milli Egitim Mtidtirltigti
.................................................... MDDORLDG'ONE iIgi
:Milli Egitim Bakanhgl Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel Miidtirliigti'nUn
26/12/2014 tarih ve 6950700 saYlh yazlSl.
Konya iii Sel9uklu ilge Milli Egitim MtidUrltigti'ntin Se19uk1u Belediyesi, Sel9uklu
ilge Milli Egitim MtidUrlOgti ve Necmettin Erbakan Dniversitesi i~birligiyle, Se19uklu
Degerler Egitimi Projesi kapsammda, Ttirkiye geneli resmi/ozel tUm 7. slruf ogrencilerine
yonelik "SEDEP (Sel~u~uklu Degerler Egitimi Projesi) Resim Yara,masl" diizenlenecegi
i1gi yazl He bi1dirilmi~tir.
Soz konusu yan~mayla ilgili yazl ve yan~ma ~artnamesi yazlmlz ekinde
gonderilmi~tir. Okulunuz ogrencilerine gerekli duyurunun yaptlmasml ve yan~maya katl1acak
eserlerin ~artnamede belirtilen adrese dogrudan gonderilmesi hususunda;
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
Cevdet ARSLAN
VaH a.
Milli Egitim MUdtirti
Ekler: l-Yazl (8 Sayfa) Dagltlm: i1ge Kaymakamhklarma (ilge Milli Egitim MiidiirlOgti) ResmilOzel TOm Ortaokul Miid. Bu evrak gOvenli elektronik imza ile imzalanml~tlr. htlp:llevraksorgu.meb.gov.tr adresindenefc5-d911-3c63-8e6e-2072 kodu ile teyit edilebilir.
T.e.
MiLLi EGiTiM BAKANLIGI Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel Miidiirliigii Sayl : 88013337/821.05/6950700
Konu: SEDEP Resim Yart~masl
26/12/2014
...............................VALiLiGiNE
(il Milli Egitim MOdtirIOgO)
iIgi: Konya Milli Egitim MOdOrlOgti'nOn 128.12.2014 tarihli ve 87107935/821.051
6389042 saYlh yazlSI.
Konya iIi Sel~uklu il~e Milli Egitim MOdOrlOgO'nOn Sel~uklu Belediyesi, Sel~uklu
iI~e Milli Egitim MOdOrliigii ve Necmettin Erbakan Oniversitesi i~birligiyle, Sel~uklu
Degerler Egitimi Projesi kapsammda, TUrkiye geneli resmi/ozel tOm 7. smlf ogrencilerine
yonelik "SEDEP (Sel~u~uklu Degerler Egitimi Projesi) Resim Yarl~masl" dOzenlemek
istediklerine ili~kin ilgi yazlSI incelenmi~tir.
TOrkiye Cumhuriyeti Anayasasl, Milli Egitim Temel Kanunu ile TUrk Milli
Egitiminin genel ama~lanna uygun olarak, ilgili yasal dOzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve
ama~lara aykmhk te~kil etmeyecek ~ekilde, denetimleri Ugili okul, illil~e milli egitim
miidtirliikleri tarafmdan ger~ekle~tirilmek ve gonOllOlOk esasma gore soz konusu etkinligin
yaptlmasl uygun gorlilmii~tiir.
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
Din~er
ATE$ Bakan a. Genel Miidtir EK: Ugi yazl ve ekleri (7 sayfa) DAGITIM: Geregi:
B Plaru
Konya Yolurr.Okullar/ANKARA
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr
[email protected]
Bilgi: Temel Egitim Genel MOdOrlOgO Din Ogretimi Genel MiidOrliigO
Ozel Ogretim Kurumlarl Genel MiidtirliigO
Aynntllt bilgi i~in: Y~ar ~AHiN (Birim Koord.)
Tel: (0312) 2969440
Faks: (0312) 2238736
Bu evrak gOvenli eJeklronik irnza iJe irnzalanrnl~lr, http://evraksorgu.rneb,gov,tr adresinden24b4-4515-3af6-a6e4-99c8 kodu He tcyit ediJebilir.
T.C. KOl'l'A VALiLiGi il Mllfi Egitim Midirlup Sa)') : 87 lO7935182LOS/6389042
Konu: SEDEP Resim Yafl$maSl
12,1]2/2014
MiLLI EGtriM BAKANLRilNA (YenHik ve Egitim Teknolojileri Gene) Mudlirlugu) Ugi : Sel~uldu
11~ Mitli Egitim
MUdilrlUgunUn 05/12/2014 tarihli ve 3797199/300/6068702
saYlh yazlSl.
Sel~ukiu il~c MiUi Egitim Mudurlugunun, Scl~uklu Dcgcrler Egitimi Projesi
kapsammda Ttirkiye geneli resmi ve ozel ortaokul 7. stntf ogencilerine yonelik degeder
egilimi ileilgili rcsim yan,masl dilzenlenmesi istegine i!i~kin ilgi yazl ve elden i1i~ikte
sunulmu~tur.
An ederim.
Mukadder GORSOY
VaH 8.
it Mil1i Egitim MiidurU
EK: llgi yazl vc ekleri (6 Sayfa)
Ak~~me
Web: hl'tp:f,l!:finya.meb.j!ll'V,lr
4202QiKatataylKONYA
Tel: to H2JHJ JUSH
rUlgi i$Iem ve Eiirim Tel''l101oji!eri 1](1'}
Billi Mehmet Kf:SER IMemur) 1306
E·Poqla konyamem(a.meb.g(l\',tr
hks; (0 J32i 351 5941)
E-mail: bilgsina\·[email protected]<>v.lr
Malt GaB] Cad, 1'110:4
T.e.
.
SEL(.:UKLU KA YM,~KAMLIGI
i~e Mill Egitim Miidiirliip
Say. : 53797799/300/6068702
KOlle: SEDEP Resim Yan;;masl
05il2/2014
KONYAiL MiLU EGiTiM MUDURlUGU
(Stratcji UBQ}Umune)
Scl~uklu
DcgcrJcr
Egitimi PWJcsi kapsammda Tfu-kiye
~apmda
tUm
7.stmflara yonelik degerler egitimi de Hgih resim yan$masl yapllmasl iiJin ~rtname ve afi~
ekte sunulm~tur. Makamlanmzca da uygun gorulmesi halinde Bakanhk onaYl ahnmasf ve
Ulkemizdc 7.s!mf olan tUm okuUanmlza duyurulmasl hususunda;
Geregini an ededm,
Turan KAYACILAR
i~c Mini Egitim MiidUrU
EK:
1-Yan~ma Sannamesi
2-At1$
Yeni~llir Mh, $ahinaja Sk
No:l! Kllt:4 SeI;ukIWKONYA
Tel: 0332 238 4() 9(M~2.93·94 Fales: 0 332 2384{) 25
E Posta; Selcuklu42(ft411eb.g<)vJr
--
SEW
Sel~uklu De~erler
Egitimi P£Ojesi 2014 - 20t5
Val'lfmayt DiDnleyen Karunl: SEL~UKLU BELEDtYESi - SELC;UKLU tL~E
MiLLi E(;tTiM MootJRLOl;(r - NECMETIiN ERBAKAN ONtVERSiTESi
(SEDEP VURfJTME KURULU)
Vartf_
: SEDEP (SEL<;UKLU DEOERLER EOI11Mi PROJESl) REStM YARr~MASI
Son Ba$vuru Taribi : 1 Nisan 2015
Sonu.rm Duyurulm.,1 : 21 Nisan 2015
Ama~
1. Degeriere ogrencilerin dikkatlerini ~ekmek.
2. Ogrencilerin projede etkin £01 almalanru saglamak.
3. O~ncilerin yakm ve uzak ~relerindeki olaylar8 duyarhbldanm artttrmak.
4. (}grencilerin sanat yeteneklerini geli~innelerine yardnncl olmak.
5. Ogrencilere sanatsal yeteneklerini kuUanma ve pratik yapma olanaAl s:unmak.
Konu:
Sel~uklu
Degerter Egitimi Projesinde i,lenen sekiz d*den (Adalet, Saygr,
YardtmseverJik, Dostluk. Ozdenetim, Sablf, Sorumluluk, DoAruluk) biri veya birk~l resmedilecek. Kategoriler: Resim Yan~asl'nda Ttirkiye'deki tUm resmi ve OzclonaokuI 7. slmf ogrencileri tek
bir kategoride yan~aklaf(JIr.
Yontem:
1. Yan~maya katIlmak isteyen o~nciler. Gorsel sanatJar Dgretmenlerinin rehberliginde
Sel~uklu Degerler Egitimi Projesinde i~lenen sekiz degerden bin veya birk~lm
(Adalet, SarSI, Yard1lllscveriik. Dostluk. Ozdenetim. Sablr. Sorumluluk, Dogruluk)
anlatan bir resim haztrlayacaklardlf.
2. Her ogrenci en faila bir resimle yan~maya katllabilir.
3. O~renciler hanrladtklan resimleri SeI~uklu tl~ MiUi Eiitim MUdUrl* Yenifehir
Mah. Kemerli Caddesi $ahina~ Sok. Set~uk}u Kaymakamhgs Kat:3 Sel~ukluIKonya
adresine posta yoluyla gondereceklerdir. 01/0412015 tarihinden sonra ula~ resimler
degerlendirmeye ahnmayacaktlr.
4. Postada y~ gecikmelerden SEDEP YUrfltme Kurulu sorumlu degildir.
'" sroep
Sel~uklu
Degeder EBitimi Projesi 2014·2015
5. Se~ici Kuru1 21 Nisan 201S' e Kadar dere<.:eye giren eserleri belirler ve sc'Yilen eserler
ilan ediHr.
KataJlm ~artlan:
1. Yanimaya Turkiye'deki tUm resmi ve ozeJ ortaoJrullann 7. Slmf6grencileri kat11abilirler. 2. Resim (')l~iisU 35 x 50 em' dir.
3. Eserler 7 em kalmhAmda beyaz paspartulu oIacaktlr.
4. Teknik serbesttir.
5. Kullamlmasl yasak olan malzeme}er: Kara kaiem, kOmUrveya kahel 6zelligi olmayan
fotokopi ve yapl,tlrma mozaik yontemiyle hazIrlanan eserler iJe bilgisayar ortammda
bazlrlanan eserler kabul edilmeyecektir. Resimler eUe baz1rlanmah ve tlzgQn
olmahdlf.
6. Eserin ada vilziine asdlda ek l'de verilen (onn yapl§t1nlacaknr. Eserin 6n yi1Zfine
kesinlik1e hi£bir yazl Yazlil:na)1!cakttr. Su forma yazllacak bilgiJer silinmeyen bir
kalemle ve okunakh yaztlmahdu. BHgilerinde eksiklik olan ~l~ar do~udan
elcnecektir.
Ek 1
i1 iler
.....-----------;
--------~---+------
.m taraflmdan
'aplhm~ ve bana aittir.
itma
Ogrenci ad soyad
jOkulun telefonu
lokulun adresi
I
.• ogrencim
mdan yapllm~ ve
zgUndUr.
tmza
en ad soyad
*
Sffl£P
Sellj:uklu Degerler Egitimi Pr<>,iesi 2014 • 2015
6. Y ~maya kattlacak i}grencilere Gorsel Sanatlar dersine giren ogretmeni rebherlik
edecektir.
7. Eserier rulo yapl1madan Sel~uklu ll~e MiHi E~tim MildtitlOgilne uJafllnlmahdtr. Rulo
yapdml~ halde getirilen eserier teslim ahnmayacakttr.
8. Kauhm bireyseldir ve her katdlmCl yan~maya yalmzca bir resimle kattlabilir.
9. Yan~mada MUle dejer bulunan eserler, tUm haklanyla SEDEP (Sel~uklu Degerler
E~timi Projesi) sahibi olan Sel~uktu Bdediyesine Bit olacaktlr. Yan~ma sonunda Mill
alan eser veya eserler. bfltiin telifhaklanyla SEDEP sahibi oIan Se~uldu Belediyesi
tarafmdan saun allnml~ gtbi i~lem gorecektir. SEDEP sahibi olan SelyukJu Belediyesi,
Odille laYlk ya da sergilenmeye deger bulunan eserIeri ve/veya i~erikJerini,
etkinliklerinde ve egitim faaIiyetlerinde afi~. katalog. bro$tir vb. her lUrlu tarutnn
malzemelerinde 5846saYlh Fikir ve Sanat f:.serleri Kanunu'nun ilgili maddelerinde
belirtilen ~kilde~ i~leme. ~ogaltma. yaym", temsil. i~ ses veya goriintti nakline
yarayan ar~larlaumuma iletim hakkmm yanl SIrs sergilemek ve MUI alan eserlcri
baika kamu kurumlanna devretmek hakkma berbangi bir bedel 6demeksizin sahip
olacakur.
10, Kanhmctlar yarl$maya katllmakla. yan~maya gOnderecekleri eserlenn tamamtnda
veya bir klsmmda almn veya kopya olmadl~lm. eserlerini ba~ka bir yan~maya veya
herhangi bir yaym grubuna gondermedikJerini beyan etmi~ saYlhrlar. Aksi haldeki
durumlarda artays. ylkacak yasaJ her tUrin sorumluluk kauhmclya aittir.
11. SeI~uklu il~e MEM'e tulim ~in son tarih I Nisan 2015'*.
12. Yan~ma Se~ici Kuru! kararlan kesindir ve itiraz edilemez.
13. SEDEP Proje Ekibi yart~ma ~amesiyle ilgili her tiirlO degi~iklik yapma hakkma
sahiptir.
14. Yarl~mayakatllanlar, yukarlda yer alan ~rdant1 tarnammt kabul etmi, saYlhrlar.
Yan~ma~
• SEDEP Facebook Grup sayfasmda.
.. Okullarm e-postalan araclilg1 He oku! yOneticileri bHgilendirilerek.
duyurulaeaktlf.
(')grenciler hUlrJad.lktarl resimleri Sell;uklu l~ MiUi Egitim MildiirlOgO Yeni~hir
Mah. Kemerli caddesi ~in$ sok.. Seiyukiu KaymakamhtlJ Kat:3 Sel~uklu/Konya adresine
PO!J1a yoluyla gondereceklerdir.
VanJJDa S~ici Kumlu:
1. D~. Dr. Ugur ATAN (Sel~uk Oniversitesi C:tUze1 Sanatlar Fakilltesi)
*
Sel~uklu Degerler Egitimi Projesi 2014 • 2015
2. D~. Dr. Zuhal ARDA (Sel~uk Oniversitesi OUzel SanatJar FakU!tesi)
3. D~. Dr. ilharn ENVEROOLU (Sel~uk Oniversitesi OUzel Sanatlar FakUltesi)
4. ~.Dr. .Mutluhan TA~ (Sel~uk Oniversitesi OUzel Sanmlar Fakultesi)
5. D()(f:. Dr. Ahmet DALKIRAN (Sellfuk Oniversitesi OUzel Sanatlar FakUltesi)
Almtl veya kopya oldugu. ~a bir yan~ya veya herhangi bir yaym grubuna oldugu tespit edilen eserlcr 5/1211951 tarib ve 5846 saYlh Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu geregince Yan~ma SC'fki Kurulu tarafmdan iptal ediIir. gonderi1mi~
Deterleodirme:
Kuru! tarafmdan se~ilerek dereceye giren eserler ilan ediHr. Degerlendirme ol~Utleri
apglda belirtilmilltir.
•
•
•
~ah~ma
konuyla UgiJi mesaj veriyor mu?
Konuyla ilgili veriten mesaj yeterince etkili mi?
~ahJ1D.8 sanatsal ~ldan ne kadar b~b?
SonU\lar Facebook SEDEP grup sayfasmda ve SEDEP web sitesinde de
payl~llacaktlr.
OdiiUer:
11k 3'e giren ogregciJerin Odulil: IPAD (Birer adet). S3mini cep telefonu (Birer adet)
11k 10'a giren omncilerin ~man O~tmenJerinin OdUlu: Diz ilstil bUgisayar (Birer adet) ilk ilke girt.'1l Qgrencilerin Qkullanmn QdUlO : Diz UstO bilgisayar (Birer adet) ilk ultiin d1itnda ilk 008 giren og,rencilere
iledfim BUgUeri:
: IPAD (Birer adet) 
Download

Ayrıntılar İçin Tıklayınız