T.C.
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Edebiyat Fakültesi Dekanlığı
Sayı:
65802679-010.07.02.00-2738
Konu:
Duyurular
07/12/2014
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ BAŞKANLIĞINA
İlgi: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 04.12.2014 tarihli ve 28677689-010.07.02.00-3351/16494 sayılı yazısı
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığından alınan; öğrencilerin toplu ulaşım araçlarından
indirimli faydalanabilmesi maksadıyla mevcut seyahat kartlarının Kötekli Mahallesi Açık Pazaryeri
içerisindeki seyahat kartları başvuru noktasında kişiselleştirilmiş elektronik kartlarla deşiğiminin ücretsiz
yapılabileceğine dair ilgi yazı ekte gönderilmektedir.
Bilgilerinizi ve ekteki duyurunun Bölümünüz öğrencilerine duyurulması hususunda gereğini rica
ederim.
Prof.Dr. Mansur HARMANDAR
Dekan V.
Ek :
1 duyuru
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre elektronik imza ile imzalanmıştır. Doğrulama Kodu: 446327-346075 http://bks.mu.edu.tr
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığı 48000 Kötekli/MUĞLA
Tel: 02522111430 Faks: 02522113121 E-posta: [email protected] www.mu.edu.tr
T.C.
MUCLA BtrrtrKgEnln nur,Botvs n rgruultGt
Ulapm Dairesi Bagkanh$
sayr
z 46539836- 622.0r -|J.t
Konu :indirimti
zo
?ft.ttuzor4
Sevahat Kartr
MUGLA
[rxivensirn si REr(rORLUGtnrn
4736 Sayft Kanun uyannca ahnan 200213654 Sayrh Bakanlar Kurulu karanna istinaden
tiSrencilerin toplu ulagrm araglanndan indirimli faydalanabilmesi maksadryla mevcut seyahat
kartlan Kiitekli Mahallesi Agtk Pazaryei igerisindeki seyahat kartlan baqvuru noktasrnda
kigiselleqtirilmig elektronik kartlarla de$igimi ticretsiz yaprlacaktrr. Konu ile ilgili 6gencilerin
bilgilendirilmesi hususunda;
Bilginize arz ederim.
NAYiR
Genel Sekreter Yrd.
EKi:
istenilen Belgeler
(l Sayfa)
Emirbeyaat tvlah. U[ur Mumcu Bulvan
No:
14
Mentege[vlUdlA
e'posta: [email protected]
Aynnth bilgi igin irtibat T.K.Ta9.gb.Md.V.: Ahmet KARAKU$
Tel: (0 252) 444 48 0 I Faks: (O 252) Zt2 07 l8
intcrnet adresi:www.mugla,bet.tr
SEYAHAT KARTLARI OGNNNCI KARTI BA'WRUSU igiN
-oGRENci
riulir
-NUFUS cUzDANI
porororisi lzor+-2015 BANDRoLLU)(Elektronik
CrNrrIi
NEICNIN&
ortamda ydk verileri ahmncaya kadar)
FoToKoPisi
-1 ADET vESiKAr,rr
porocRtp (soN 6 Ay iEINDE gEKiLMi$)
-Bagvurular gahsen yaprlacaktrr.
-Mevcut seyahat kartr (Mulla kent kart) olan dlrencilerin kartlarr yenileri ile ricretsiz olarak def,igecektir.
-Seyahat kartr yenileme iglemleri
Kiitekli Mahallesi 4glk Pazaryeri Sevahat Kartlan Basvuru Noktasr
MENTESE/MUdLA adreslnde Hafta
ifi
saat 08:30 ILE 16:00 aia.tndJy"prl"cakttr.
Download

tc muğla sıtkı koçman üniversitesi rektörlüğü