15:30
0415215Q!57eJ
~
A c-\
MILLI
PAI3E 01101
EI3T MUD
~
J-
U~ \_,,\
i. 0
Ad.yamanTEFSis Burosu
1
NCJ~_
S\
{k\kCq
\
'"'
C;rJNtfJ-l:r
I
KhT'ldeh;
G~f'ldei'meTarihl:
Kim.:
Konu;
Berat SEZGIN [email protected]
yBl'§amba 06 Ekim 2014 16:02
ilmem [email protected]
FW: fEFBIS IL KOORDINATORLERI VE MEBSIS VONEi'CILER.I DIKKATINE
01/10/2014 tarihinde gonderilen mailimiz geregince, biinyesinde okul oncesi
bulunan ve Temel Egitim Gene} MUdiirliigune bagh okullanmtz e-okul
tizerinden, Mesleki ve Teknik Egitiln Genel MiidiirlUgiine bagh ve btinyesinde
okul oncesi bulunan kurumlar kurum bilgilerini Mebbis Meis modiilii iaerinden
giincelleme yapacaklardir.
_------'----....-I-............-----..........-'----··-~ .""'---..-,-.-._......""'-.- -~--..-From: Bem SEZGiN [meiltQ:[email protected]]
Sent: wedne5d~YIOctober01,201411;24 AM
To: [email protected]'
urr
.11111~Im~ r~mmmr
T.C.
MiLL! EoiTiM BAKANLIGI
Strateji Geli~tirme Baskanhgi
Sayi : 84536802/841.99/4323489
Konu
30109/2014
: TEFBls Okul Oncesi Modulu
2014-2015 Egitim 6gretim yilmda biinyesinde okul oncesi smitlan
bulunan egitim kurumlan okul oncesi bilgilerini giincellemeleri icin Mebbis
Meis modtiltl 01- 10 Ekim 2014 tarihleri araslnda ~llacaktlr.
S5z konusu tarihler arasinda Mebbis Meis modiiliinde bilgi guncellemesi
yapmayan egitim kurumlan, TEFBis ekranl11da tanllnlanamayacagl
i9in okul
oncesi modulO bu kurumlarm kullanlffilna a9t1mayacaktlf.
Bu nedenle 01-10 Ekhn 2014 tarihleri aras111daokul oncesi slutflan olan
egitim kurumlar1nll1 gerekli gUncellemeleri yapm.alan hususunda geregini rica
ederhn.
Download

urr .11111~Im~r~mmmr