MU~
T.e. . . ......
VALILIGI
il Miln Egitim Miidiirliigii
Sayl : 73774402/10012810274
Konu: Egitim Duyurusu
13/03/2015
.....
.. "" ..
................................................................. MUDURLUGUNE ilgi
:Igdlr Psikolojik Egitim Geli~im ve Destek Demegi Ba~kanhgmm 15.02.2015 tarih ve
46 saylh yazlSl.
ilgi yazlda belirtilen 16-17 MaYls 2015 tarihlerinde Malatya da Yrd.Doy.Dr. Nevin
DOLEK'in egitmen olarak katllacagl ve Psikolog.Psikolojik Dam~man;Rehber
Ogretmen,~ocuk Geli:;imi Uzmam,Okul Oncesi Ogretmeni ve Slmf Ogretmenlerinin
katdlmcl olarak katdabilecegi ~ocuklarda Bili:;sel Davram~cI Dam~manhk Egitimi ile ilgili
okulunuz ogretmenlerine gereken duyurunun yapdmasI hususunu;
Bilgilerinize rica ederim.
Bayram GULER
Mudiir a.
Milli Egitim ~ube MudfuU
Ek :1.Yazl
DagltIm : Tiim Okul Mud. Bu evrak: giivenli elektronik irnza ile imzalamm~tlr. http://evraksorgu.meb.gov.tradresinden
4de6-acde-35cd-871a-6a56 kodu ile teyit edilebilir
I(;DIR
Psikolojik Egitim Gelilim ve Datek Del'lleii Bqkanbg.
1510212015
AOlllU~qiUDl DuyDnJSu
iL MiLLi EGhiM MiJDilRLfrliiINE
MU~
Demegimiz 16-17 Maya 2015 tarihlerinde Malatya'da Ynl.~r. Nevin OOLEK'in
egilimtn olarak katdaca8t ve Psikoiog, Psikolojik Du~man, Rehber ()gntmea, C';oeuk
GeIi,tDi UZlDam, Okul Oueesi Ogre_a ve Suuf 6gretmeoIeriDia katJhmCl olarak
katlla.1ilecegi C';oeuldanla Bilipel Davraoqa Danqmanbk EgitiDai dflzenleyecektir.
0532
Egitim Ucretti olup, egitime ait detayh bilgiler www.pegder.org.tr adresinden veya
08 46 numarab telefondan almabilir.
P1anlanan egitimin miidiirlUgtiniize bagll kurum ve kurul~annda dUyurulmasl
MttdOrlogtlnOzcc de uygun gorilldilgil takdirde, olurlanmza arz ederim.
YOnetim Kurulu Bqkam
_'.'~''''''''''''''''':i>'
_ _''''''''''''.
f'e+-""
Download

Ayrıntılar İçin Tıklayınız