Uživatelský manuál
Zpracoval
Grant Avakjan
Grant Avakjan
Aleš Danda
Datum
29.09.2010
14.10.2010
2. 8. 2011
Verze
1.0
2.0
2.1
Popis změn
Vytvoření manuálu
Aktualizace dokumentu
Aktualizace dokumentu – popis odeslání
Obsah
1
Obecné informace ........................................................................................................................... 3
1.1
Osobní účet EGP ...................................................................................................................... 3
1.1.1
Registrace nového uživatele ............................................................................................ 3
1.1.2
Aktivace účtu ................................................................................................................... 4
1.1.3
Přihlášení ......................................................................................................................... 4
1.2
Instalace JAVY .......................................................................................................................... 5
1.3
Informace o certifikátech ........................................................................................................ 5
2
Proces schválení geologických prací................................................................................................ 5
3
Vložení geologické práce ................................................................................................................. 6
3.1
Evideční číslo vs. Kód podání ................................................................................................... 6
3.2
Subjekty ................................................................................................................................... 6
3.2.1
Delegování ....................................................................................................................... 6
3.2.2
Přidání subjektu ............................................................................................................... 7
3.3
Ostatní údaje ........................................................................................................................... 7
3.4
Akce ......................................................................................................................................... 8
3.4.1
Uložit do rozpracovaných ................................................................................................ 8
3.4.2
Odeslat............................................................................................................................. 8
3.4.3
Zpět .................................................................................................................................. 9
2z9
1 Obecné informace
Česká geologická služba – GEOFOND provádí evidenci geologických prací a organizací, které je
realizují – dle § 7 odst. 1 zákona ČNR č.62/1988 Sb., o geologických pracích a podle vyhlášky MŽP
č.282/2001 Sb.
Podklady k evidenci zpracovává organizace provádějící geologické práce. Ta je povinna tyto podklady
nejdříve do 30 dnů a nejméně den před zahájením těchto prací odevzdat České geologické službě Geofondu, která projekt (vyplněný evidenční list) zaeviduje a vydá o tom organizaci potvrzení.
Pro tento účel vznikla tato aplikace, které celý proces evidence zjednodušuje a urychluje, jelikož celá
registrace probíhá pomocí připravených formulářů.
Abyste mohli plně využít aplikaci je třeba
-
Mít nainstalovaný internetový prohlížeč (nejlépe Internet Explorer verze 7.0
-
Zaregistrovat se jako nový uživatel
-
Získat kvalifikovaný osobní certifikát k elektronickému podepisování žádostí o evidenci
geologických prací
-
Nainstalovat balíček JAVA JRE sloužící k zabezpečení komunikace s aplikací), který je ke
stažení na úvodní stránce aplikace EGP
1.1 Osobní účet EGP
1.1.1
Registrace nového uživatele
Při první návštěvě aplikace EGP je nutno v dialogovém oknu „Přihlášení“ klepnout na Registraci
nového uživatele (viz obr). Dostanete se na stránku s formulářem, který je nutno vyplnit osobními
údaji a zadat své budoucí přihlašovací údaje. Pro dokončení stiskněte „uložit“.
3z9
1.1.2
Aktivace účtu
Na Vámi zadanou e-mailovou adresu bude odeslán aktivační e-mail, který bude obsahovat
odkaz pro aktivaci. Pokud vše proběhne v pořádku, zobrazí se Vám po kliknutí potvrzení:
1.1.3
Přihlášení
V úvodním okně pro přihlášení zadáte svoje přihlašovací údaje a dostanete se na stránku se
svým účtem.
Pro případnou změnu přihlašovacích dat použijte odkaz úprava údajů.
Přihlášeného uživatele i s možností jeho odhlášení uvidíte v pravém horním rohu.
4z9
Do vlastní aplikace pro evidenci prací se dostanete skrze odkaz „Webové aplikace“ v menu.
1.2 Instalace JAVY
Elektronický podpis evidenčního listu probíhá v internetovém prohlížeči. Pro tuto funkčnost je
vyžadováno běhové prostředí JAVA spolu s knihovnou kryptografických funkcí. Instalační soubor si
prosím stáhněte ze stránek EGP (http://portal.geofond.cz/EGP/Java/EGP_instalace-java.exe).
Po stažení soubor spusťte a tím se JAVA i podpůrná knihovna nainstaluje.
1.3 Informace o certifikátech
Podpis evidenčního listu se provádí za pomoci elektronického podpisu. Aplikace EGP přijímá
certifikáty vydané od certifikačních autorit:
•
•
•
Česká pošta s.p. – https://qca.postsignum.cz/
První certifikační autorita a.s. (ICA) – http://www.ica.cz/
eIdentity a.s. – http://www.eidentity.cz/
Certifikát můžete mít uložen jak v zabezpečeném úložišti Vašeho internetového prohlížeče, tak ve
formě PFX souboru na disku. Nelze používat certifikáty, které již vypršely nebo byly odvolány
certifikační autoritou.
2 Proces schválení geologických prací
Celý proces schvalování geologických prací probíhá podobně jako v listinné podobě.
1. Přes speciální formulář zaregistrujete svou geologickou práci.
2. Po doplnění všech povinných údajů práci odešlete ke schválení.
3. Referent ČGS – GEOFOND po schválení přidělí evidenční číslo nebo Vám práci zamítne
s připomínkami na doplnění či upřesnění některých údajů.
5z9
Jednotlivé práci vidíte v aplikaci pod různými záložkami podle stavu, ve kterém jsou.
-
Rozpracované
-
Ke schválení
-
Vrácené
-
Schválené
Počet položek ve složce je vidět v závorce za názvem (viz. Obr.)
3 Vložení geologické práce
3.1 Evideční číslo vs. Kód podání
Kód podání má každá žádost než je schválena – slouží ke komunikaci s GEOFONDem.
Po schválení je přiřazeno evidenční číslo.
Vše se přiděluje automaticky.
3.2 Subjekty
3.2.1
Delegování
Dokument, ačkoliv ho vkládá konkrétní osoba, musí vystupovat jménem firmy či instituce. Tu
vyberete pomocí vysouvací lišty (viz. obr.)
6z9
3.2.2
Přidání subjektu
Pokud firmu ve vysouvacím výběru nenajdete, je třeba ji přidat pomocí tlačítka „Přidat
subjekt“. Objeví se vyplňovací okénko, kam zadáte kód a znovu potvrdíte stisknutím „Přidat
subjekt“.
3.3 Ostatní údaje
Do pole „Druh a etapa geologických prací“ můžete vepsat další poznámky k projektu.
Cíl geologických prací lze konkrétně vybrat pomocí vysouvací lišty.
Pro přidání katastru vyplňte příslušná pole a stiskněte „Přidat katastr“.
Pole pro vyplnění dat termínů je rozděleno na dny, měsíce a roky.
V sekci financování zaškrtnete Vámi použitý zdroj. „Státní rozpočet“ vyplníte ručně do pole.
Velikost částky v sekci „Ostatní zdroje“ vyberete klepnutím do příslušného bodu.
7z9
Pro vložení vlastní mapy klepněte na tlačítko „Procházet“. Zobrazí se Vám dialogové okno
Windows – otevření souboru. Tam vyhledáte a vyberete příslušný soubor.
Po dokončení všech úprav formuláře můžete buďto formulář Uložit do rozpracovaných nebo
rovnou Odeslat ke schválení pomocí příslušných tlačítek dole v sekci „Akce“.
3.4 Akce
Dole v kolonce Akce se nachází tři možnosti, co s dokumentem udělat.
3.4.1
Uložit do rozpracovaných
Do rozpracovaných prací je možno uložit i neúplně vyplněný formulář, který se dá později
vyplnit a odeslat.
3.4.2
Odeslat
Po kliku na tlačítko odeslat budete přesměrování na obrazovku pro podpis dokumentu před
odesláním. Pokud se objeví bezpečnostní varování, klikněte na zaškrtávací políčko (vždy důvěřovat
obsahu) a klikněte na tlačítko pro spuštění
8z9
V okně, které se Vám otevře, můžete vybrat certifikát pro podpis práce a provést s prací některou z
akcí.
1) Kliknutím na tlačítko náhled zobrazíte práci, kterou chcete aktuálně podepsat a odeslat.
2) Certifikát od certifikačních autorit můžete použít:
a) Výběrem ze zabezpečeného úložiště (tzn. již nainstalovaný certifikát), ten lze vybrat
rozkliknutím roletkového menu.
b) Výběrem z disku – pokud zvolíte tuto možnost, budete po kliknutí na tlačítko vybrat certifikát
požádáni o doplnění fyzické cesty k certifikátu, který máte uložený na disku, či jiném médiu.
3) Po vybrání certifikátu ve spodní řadě tlačítek vyberete akci, kterou chcete provést.
a) Podepsat – podepíše dokument a provede jeho odeslání, uživatel je vrácen na úvodní
obrazovku.
b) Podepsat a nový – podepíše dokument a provede jeho odeslání, uživateli zobrazí obrazovku
pro zadávání nové geologické práce.
c) Podepsat a zkopírovat – podepíše dokument a provede jeho odeslání, uživatel je přenesen do
editace geologické práce, která obsahuje údaje přenesené z odeslané geologické práce.
d) Zpět – tlačítko vrátí uživatele zpět bez provedení podpisu a odeslání.
3.4.3
Zpět
Vrátí zpět změny dokumentu a můžete vytvořit nový.
9z9
Download

Uživatelský manuál - Česká geologická služba