T.C. MEZİnİ KA YMAKAMLlGI ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü (967617) Sayı
: 8190 i 177.330.99;101 ı~
Konu: Felsefi Deneme Yazma
Yarışması
.............................................. MÜDÜRLÜKLERİNE ilgi
:İl Milli Eğitim Müdürlüğü 0311112014 tarihli ve 4972036 sayılı yazısı.
Felsefeciler Derneği İzmir Şubesi tarafından, hedef kitlesi Türkiye geneli resıni ve
özel tüm lise öğrencileri olan "Felsefi Deneme Yazma Yarışması" düzenleneceği ilgili yazı ile
ekte gönderilmiştir.
Söz konusu
yarışma katılım
başvurularını doğrudan
Bilgilerinizi ve
yönergesi ekte
yönergede belirtilen adrese
gereğini
gönderilmiş
yapmaları
olup ve katılacak
hususunda;
önemle rica ederim.
EKLER ı-ilgi yazı (I sayfa) ~- Yönerge
(3 sayfa) DACTIM Tüm Resmi 'Özel Lise ve Dengi Okul Müdürlükleri [tiliilm
MEZ1TLI iLÇE MiLli EGITIM MODORLOC;U
Ycnı Malı
G M K Bulvan Mezıtli Sanayıi Sitesı
Girişi ı.;dik
Apt.Kal'2 MEZiTLllMERSiN
-i I!kforı:(324)3:i85464 Faks:(0324 )3597444
c-po.~ta mCLitli33'11:meb,gov tr
web: http:,'/nıezitli,meb,gov.tr
Ayrıntılı bilgi için irıibat: Orta Öğretim Şubesi
ı
i ORANI.l
OLM i ; wl
444 O63z
" j
ı ı
i
[o/Jn"tTı"
IfM.!.t...IA
,t]:f.jU:<ı
\vv.w ~gıt,mede'ltk meb
!l'" ır
öğrencilerin
. . .....'"
T.C.
~""
"
....
~
"
MERSIN VALILtGI
Iı Milli Elilim MÜdÜrlOlU
'C~
TO'RKtyK LIsELER ARASı "DÜşON YAZ'" FELSEFt DENEME YAZMA
YARışMASı
YÖNEROK
lkinciti Y6PI1&:ıı.I: olan DIl!IIln-Yıız yıımmuı, Feritfeciler Demegı izmirŞ\ıbesi taraftndan, her seYi~de list: OR,mtçüeri arı.undıı dD."enJennıil bir felsefı deneme yama yuı.pnasıdır.
0311112014
Sayı:
935259311821.0514972036
Konu! Fels.efi Deneme Yazma. Yurışması,
Yıınımıyo TUrltlye'n!n
her yeMden kahlmlk: mnmknndÜJ'. Yııtjfmarıın ilk iki .eşatrWI !ntt:rne1 !);ıennden g~I~, nnaı yııı'ı,muı i4e lımlfde yapl1ıK.ıV.:lIr .
............_ .............KA YMAKAMLıGINA
(Ilçe Milli ElHlm MUdUrIUIII)
rlll1/_ H(l/rjmh 8011
A. Genel Amaçtan
LUe öpı::llorinin,
Ilgi: MEB Yenilik ve E~itimTeknnlojileri Genel MOdIlrIU~Uniln 30/1012014 tarihli ve 821.0514908916 sayılı Y821". Felsefmtn tomel.sorunlıın hakkında dtlt0nebUmderlııi.
Okuma, &ııIıı:rı:ı1ı ve yonmtlayıı:bilı:ne bcceriii kanNnlı1ıı.ı'lnI,
felsefeciler Demegi ızmir Şubesi tatafinda.n. hedef kitlesi TOrkiye geneli resmi ve ô:ı,el
tAm lise ögrencileri olan flFetsen Deneme Yazma Vanşması,t dO:ıenleneceği ilgi yazı jle
'""
bildirilmiştir.
fı.ıwlt dl1J(inebilmeıerml,
DnşOJıdlikletmi tenıel'lcndınıbil~ıeriru. Felıefi
bir dilk, feıufe
Yarnlıcı
Söz konusu yanşma katılım yönergesi ekte gönderilmiş olup; ilçeniz liselerine
duyurulmasInı ve katılacak: ö~n(;ilerin başvurulanm do~rudan yönergede belirtilen adrese
yapmalannı rka ederim.
k.ııvramlanru kuılaıuırak ym yazabilmelerin!, dilliinme ve ~a yetenııımnı gdiştirebilme:lerini,
Kerıdilenni
ve çevrelerini aorgula)'1lbUmelcrini, Konumm ç1lk yOnlU
babbi1ıne Mufllvluwnııbilmelerini, KtI1'lrdilerinl ve ÇC'm'lcrinl •.rı.lımı! çab4sı içinde oJıtw.!annı,
FeLtereyi yqamı a.nlamJ.andı:rm! çebas.ında kuUan!oolmeledni "gWnayı amaı;lanıaktııdır. Ahmet AYDOCAN
Vıııı
MIJdür
••
a Katılım:
Yardırneıst
Bu YMışmııyn bOtUrı liac tlırencit«i k!tılııbilir, Yanpnaya bUlabilmek Için ogreıı.Cllcrin,
)'Intrnı Otlcc,inde !'WWıdttlUlpuı.wn adresine girip UyK yapılırtnl$lan genkmektuitr.
,otIL:l!lr9''
EKI
""
_~.j/J 5.:L
Şartname
'Or~N\
...
DAGITIM
TOm ilçe Kaymakamlıklanna
cı ri i ,ı\ i'l
ııil. \ , •'" .~\,
I)'.".,,:, \~,ı'"
\
ııl
"~'"
"~'i". '''\1,. 1(.
'.S
','
\~\~
v
\," \ I' "
cı"'_\t_~(ı."
A"",
,"'mj, II Milli
nliıim rıumru,mu
M"""'''Ill
Teo!: !){324)12? 1481 -84
Dahili: J09
Uilgi Için: Atilfl. Ş!YŞEK (Şerı ttı nnk !tenııı. dd,\nmı~ 1111\:11
F!L'(;
MM. GMK. Bul'",
o(324)327 3S 18· W
e;) , ıl'
1JB.Y~!2..
l';-fXlS!U ;l::uııur3J(ı:ılmdq~'tıv.tf
Ya~may. bır
Dneekl yıl nk "e ııının Gireneller kıtıl.mulu.
yarışma)'1l aynı CIt'..ıldan
C. Yilrilmıılim
Y~ yıl
birden çok tlpci i:atılabHir, okullar fçlrı sayı sınırı yoktur.
Nlklllf~
boyunca sD.ren) apmadan olll1ur.
L.Ata ma
19
Aralık
20\4 Cuma Saa!: 19,00·21.30
ÖJ;rMti1~ daha 6ru:eden
wwwdmIWlyazrom4dre.lnekAylt)'1lpUnkenbcUrtediklui
}ifreleriyle YW1PlIA ...yfıııınl girerler_ SW 19.00 da web styfuIDda. 3 adet ..Iınit )'aYuılanır. <itrenci bu konulıı.rd6ıı: şeçii~ bir tmesi hUJunda online olmık bir (etteli deneme~. saat 2ı.3f;'a kadar yıı.zdıt,mı b)'fkder. SaaI2I.JO'dlı sayfa kıııp«mı, Yazı ılitem Mııu.ıuıWa kaydç(!IHr, :tA,..mlı
'-. de ,muı\ııııımıt~!.lıIltıJI,~l'lIluKır~u m"h .". II ...ı:,.~J~,.9"7(9-74ı:ıe-J.8t7-&eıA· ı 277 hoJu 'i~ ıey,( "demi*,.
20 Man 201S Cuma Saııt:19.00-21 JO
2
1
0Arencll« daha ôncedı:tı wwwdusgnvurom.an:ılrıc kayıt yapftrtkcn belirlediklerı
dUşUk oLarı
,jfrderiyle yah~ma $IlyfIWM girerler.
babıeniz olaçU:brdır.
saaı
puan atılarak ortalamııahnacakıır.) Jııri Uyt;leri bitbirlerinin vı;:rt!ıldcri notlardan
19.00 da web sayfasında., 3 adet ahntı yaymlanu'. Ö&renci bu konlJlıu:dan ıeçlj~ bir
Final yarıJlIlulOda finale: kalan ıs YU~ lse., )'anşmanın bemen ardından ızmir'de
tMW ha.kkırıda online olarak bir fel5cfi denem!! yazar. Saat 21.30'. kadar yazdıgmı
kaydeder.
Sıı.at lUO'da iIlyfn. kapanır.
FelsefecilClr Oemegi'nin oluşturdulu ve ogrelmen Ve akildemiıyenlerden atuşan fina! J!lriii
Vaz! sistem havuzunda kaydedilir,
taı'Illndan degerlendirilecektir. Yazılar yine
J jOri Uyu! walir:ıdıın pı.ıanlandırılactkıır,
~inin ilna! yarışmasırıcla 8ıdı~ plUUlm % 70'i, nk 2 qamada!llde etıigi puan
Final YıırlJm8l1
LO Mayı! 20 15 Cıımarı:t;\i sur.Ul.oo-.13,OO
ortalaırwll'lın ise % lO'u ahn,aıııl( yarışma lOiItlÇ rıo!U
O@;rencinin ı. Aşamadı ald.ıiı puanın %40'1, 2. A~adıın a1dıgı puıuıın %60 ilitmr. FJde
ÖdUI törenin ardından }UIlar web cruımuıda }'ayırull.l1lWahl1.
ed.ilen puanla sıralama
lık 2~')'c girmeyen ~cik:rin do bol1ltl )Uılan web Qrtamından uJa:şılabllir otaçaktır.
YIlpllır. l"ıWI
:uralam• .nnıı göre ilk 2.'1 ye.ıının sahipleri
finaıe kalını,
belirlenecektir.
olurlac, FinaU'sı 6Itenciler ızmir Amerikan Kolejı'nde fina! yaMimuına kınıilTiar, Van~ma
obıldııı
uııu
'"
yine bilgisayar ortamınd. yapılır.
Saaı:
13.00'e j.ı:udıır yllmllllann. olanak mnınır,
YatılM finaljtlrisi
tmfindan deFicndirilir,
~lııj.n t1:ı;ı;1 )'PfI.mıuında a!driı puaıım % 70'i, ilk ~ 8}am8da cldtı enıgı puan
4rtolarmuının
iu'l % 30'n alınarakyanpııe a:ınUç notu belirlenlr, Aynı gl1n saat 19.t)O'da
sonlJç!at açıldarur ve OdruJ~ verilir, Yin$maya Imılr dl.$ından katı1Bc&k t1:na!lııtlerin yol
ıruısraflaıı kendileri W'afından.
fina!
BDtQn YUfiar lçlll dettrkndlrme kriterlt'!'!
10.00 da konular .çıklanır vf oınmclkrin
'"
sunu için laşe ve ih6le rnll8nıflan demek tıım.findlll\
ı)
Seçilen kOllu !.'\Unncle felsefenin temel probkmlerine ulıı.şmıı(15 Puan).
2)
Bu problem w kavramıu hekkında bilgi(15 Puan),
3) özgün olma, bagtmt;r.t dlı,Unebilme, yenı dOşaneeler gelqtiul:ıilme{20 Pıwı).
4)
kM$llanl1.
Tutarlılık(lO Puın),
5) Temıtllondimu\ liı:ri 51lr1llen dO:j.Orıce1cri destekleyen ve)'aç(lıill:.cn kanıtlar ileri $!.l.nibilme(20 P)
o.. YiIlrlfma .KODU AlalıiIIIn
ı.
2,
6) Felsefe dilini n kavram!.annı dotru kul1anabilmc:(11) PUArı),
Fcl..Kfe Nedir? Varlık
7) Sefilen konUl'lun dogrv oLarak anJaşıInıISI(lO Puan).
fetJcfes! (Ontotoji) 3, Bilgi Felııcfcsl {Epistemclnj!) F.Ôdliller
4, &teıi. Felsefedler ~ Jmıir Şube6i, DUŞOn-Yaz yartJmil8:ıı1da ba,arıil alan ~Hcti
S, :Siyuc'! i'elsefesi .aıdakı Sibllk1lllIcruUrir,
6. Torı1uın Felsefesi '­
7, Din felsefesi
'-
8. Ahlak felsefesi (Etik)
Btrincl~. dizasıo
bilsisayar,
fkln<;iye, dizeiUl bilglıayail',
O",QncU)'e, ııctl'>oot,
E. Delcrlf1tdlrıne:
Yarışmanın
m, iki oŞalDR5U'ldakl yıwlann dc!erlcndltmeıi, Ttlrkıymin degişik illerinde
çahJOl'l, çok sayıdaid
kınre
GAretmenleri tanJftndm gerçeklqtirik«ktir, sıun haw:runa
kaydtdilmiş olıın ,uılar. ,isteme
Gu! ,imiyle girenjCı! tlye/erine rastgele: jGndcrilir. JIlri
OördllnC!l'ye, ıablct
Betinciye,
ııı.blc:~
Digct fıuıı.liııtlenı ise alınaklilt 6lçll5Onde çı-şltli
hedıyeler v<t
kii;!p Od.ilUerı,
TUrn kııtılııııcdan. re,Clkktit ve kAtılım belıni.
tlytkri yazıları okuyup tCO puan !lzerindcn degerlenditir.
Vanlarda isim olmadıjı için,jllli Dytlerj yuının wıhibini wumııyaaık1lr. Her yıızı UC jUri
!I~ıi tarafıııdao dcIerleadlrilea:kı.lt, Üç jt1ri Uyesinin vçrdi~( puanl&rHı {)rtalamau yazının
puıınını oj~ır. Ü yjari ayeıinin "ttdili puaıılıır arasında 20
farklılık vatıll, yazı d&dUııctl
puarun UZCrinde
bir Jtıri Uyesl tarafil.lda,n dı: okımacakt:ır, (Ôrrt: Bir yll21),1I ı.
iilri !ıyellJııin 60, 2. JUti Uyuinln 80 ve l. ]ıırı !IyelinIn 90 puan ~erdi"ini d~llnellm.
Aralanndaki rm 20 puandan fazla oldulU !çin )'1I2L 4. Htrl uyuine gönderilecek: ve en
Yarı,ma
Sorumh.,,,:
Fe~ecller Demegi l:ı:mır Şubesi IıdltUl Yılmaz Murat nlliı::.arı
Tel: 333 ısı) 62 29 e-posta: [email protected]
Download

[tiliilm - mersin - mezitli ilçe millî eğitim müdürlüğü