T.C. MEZini KA YMAKAMLlGI ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü (967617) Sayı : 81901J77.330.99/~g13
Konu: Sporcu
2014
Taraması
...........................•..................MÜDÜRL ÜKLERİNE ilgi:
0311 J 120 i 4 tarihli ve 9808 sayılı yazısı.
Güney Yıldızları Gençlik Spor Kulübü antrenörleri Mehmet Aykut SA YGA'i ve
Oktay KUl' Basketbol. Voleybol ve Yüzme sporunu sevdirmek, yaygınlaştırmak. öğrencileri
spora yönlendimıek, spor alışkanlığı kazandırmak ve elit sporcular yetiştirmek için 27 Ekim
2014 - 21 Haziran 2015 tarihleri arasında ekli listede adları belirtilen okullarda okul
müdürlerinin yetki ve sorumluluğunda olmak kaydı ile sporcu taraması yapmak
isıemektedirler,
Belirtilen tarihler arasında ekli listedeki isimleri
hususunda kaymakamlık Olur'u ektedir.
yazılı okullarımızda
sporcu
taraması
yapmaları
Bilgilerinizi ve ilgi
yazı doğrultusunda gereğini
önemle rica ederim.
~Hflir "
Şube
EKİ:
1- ilgi yazı (2 sayfa)
2- Kaymakamlık oluru (1 adet)
MEZITLl iLÇE MiLLi EGITiM MODORLlJGÜ
Ycni Mah.G.MXJ3ulvarı Mczilli Sanavd Sitesi
Girişi Çelik Apt Kat-ı MEZiTLl/:vJERSi;-...;
Telefon (324)358.5464 Fa~:.5-(0324)J597444
c-pus ta: mCLitlı :n~/iJme b.gü ii _tr
".eh-http f/meLitl! meb.gov.tr
Ayrımı!ı bilgi
ii ORANI i
iI;in ınıbal: Orta O~ret!nı
Şube::)!
r{lIiitWl
n'" i"' ~Iiı"'ıa
4440
631 i ..
ii ,\ : T i
'''1.1'13
"""'"'" cgiumed61el< rrıeb .s"'" II
Müdürü
TL MEZITLİ KAYMAKAMLlGI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü (967617) Sayı : 8190 i 177.330 i 98° 8
Konu: Sporcu
li.'. !C., 2014
Taraması
MEZİTLİ KAYMAKAMLIGINA
İlgi
: Gençlik Hizmetleri ve Spor II MüdürlUğUnUn 17/10/2014 tarih ve 8133 sayılı yazısı.
GOney Yıldızları Gençlik Spor Kulübu antrenörleri Mehmet Aykut SAYGAN ve
Oktay KUT Basketbol, Voleybol ve Yüzme sporunu sevdirmek, yaygınlaştırmak, Öğrencileri
spora yönlendirmek, spor alışkanlığı kazandırmak ve elit sporcular yetiştirmek için 27 Ekim
2014
21 Haziran 2015 tarihleri arasında ekli listede isimleri belirtilen okullarda okul
müdürlerinin yetki ve sorumluluğunda olmak kaydı ile sporcu taraması yapması
Müdürlüğümüzce uygun görülmektedir.
Makamlarınızea
da uygun görüldüğü takdirde Olur' larınıza arz ederim,
İlçe
EKİ: I-İlgi Yazı (i sayfa) 2- Okul Listesi (I sayfa) >.1EZITLlILÇE MILL! EGITIM MÜDÜRLü()C
Yeni Mah.G.M K.Bulvan Mezitli Sanayıi Sitesi
Çelik Apt.Kat2 MEZfTUIMERStN
Girişi
Te!efon:(J24 13585464 Faks (OJ24)3591444
c~PQsta.mezitli3J:?i)meb.gov
web.http;!/mezitıı
tr
mcb, gov .tr
A)rmtıh bilgı içm ırtibaı: Orta Ö~retim Şubesi
H ()RA"iU
'itim Müdürü
T.C.
MERSİN V ALİLİ(a
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl MfldllırlıJ~~~~~
Sayı: 14333292-SPI
Konu: Sporcu Taraması
g t ~J
..
,
.
~Q/."7.Z/. ... KAYMAKAMLI<JINA
( lIçe Milli Egitim Mildürlilgil )
MERSİN
GÜIley Yıldızlan Gençlik Spor Kulübü antrenörleri Mehmet Aykut
ve
Oktay KUT Basketbol, Voleybol ve Yüzme sporunu sevdinnek, Yliygmlaştırm*, ö~ncileri
spora yönlendirmek, spor alışkanhgı kıızandı.mııık ve eüt sporcular yetiştirmek için 27 Ekim
2014 - 21 Haziran 2015 tarihleri arasında ek listede belirtilen okullarda sporcu taraması
yapmak istemektedir.
SAttJAN
MüdürlügünlıZCe uygwı görüldüğü takdirde; be1irtilen tarihler arasında ek listede
belrtilen okullarda GÜIley Yıldızları Gençlik Spor Kulübü antrenörleri Mehmet Aykut
SAY<JAN ve Oktay KUrun sporcu taraması yapabilmeleri için gerekli imin verilmesini arz
ederim.
~A
Şube
Müdürü
EK: Okul Listesi 1 sayfa
DA<JITIM: Akdeniz, Yenişebir, Me~tli ve Toroslar
lIçe MPLi Eğitim Müdürlilgil
.
t
•
-Gazi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------,.-------Mustafa Kemal Bulvan 33 ı Lo Yenişehir {MERSIN
Tel: O324 325 33 36 Faks: 03243252503
Elektronik posta: [email protected]
Ayrıntılı Bilgi ve İrtibat: E.TOROS i 142
Elektronik At. http://mernin.gsb.gov.tr
MEzini BÖLGESi
i
MEZiııi
2
AKARCA KÖVÜ Lö.o. BOZÖN I.Ö.O.
3
çEvliK Lö.o.
MEZiııi
4
DAVUlTEPE ATATÜRK Lö.O.
5
DAVUlTEPE BELEDIYESil O O MEZiııi
DR. HAKAN KUNDAK 1.0.0.
MEZiııi
ESKi SARıLAR Lö.o.
MEZiııi
FARIs KOKULU 1.0.0.
MEZiTıi
FINDIK PıNARı Lö.o.
MEZITıl
1
ii···
Iİ i ILÇE
OKULADI S.NO
MEZiııi
i;
MEZiTıi
,
.. ,.
6
, 7
i 8
KALE I.Ö.O.
11 i KOCAYER Lö.O.
12 KUYULUK BELD.Lö.o.
MEZiTıi
13
KUYULUK Lö.o.
MEZiııl
14
KUZUCUBELEN 1.0.0.
MEZiTıi
15
16
17
MEZITLi AHMET HOCAOGlU Lö.o.
MEziııi
MEZiTlI BElD. I.Ö.O.
MEZITıi
10
:
MEZiTıi
....
~----
MEZITLi MUHITTiN DEVEli I.Ö.O.
MEziTLi ViRANŞEHiR 7S.YIL I.Ö.O.
19
MEziTLi ZEKi KOYUNCUOGLU I.Ö.O.
20 •TAKANLI I.Ö.O.
, 21 •TECE CUMHURiYET 1.0.0.
TECE HACı HATUN CÜNE LÖ.o.·
i TECE I.Ö.O.
i
MEZiııi
MEZiııi
MEZiııi
MEZITıi
TEPE KÖV Lö.O.
MEZll ıi
25
26
VAıi ŞENOL
MEZITlI
ÖZEL TÜRK I.b.o.
i
MEZiııi
24
i
i
MEZiTlI
MEZıııi
ENGiN I.b.o.
,
MEZiTıi
18
22
23
i
MEZITlI
i
Download

4440 631 i - mersin - mezitli ilçe millî eğitim müdürlüğü