T.C
AKÇAABAT KAYMAKAMLIGI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı
KODU
22/12/2014
:33486921/821/6747032
:Kitap Okuma Yarışması
..
••
.. ;<. ..
.................................. MUDURLUuUNE
ilgi :İI Milli Eğitim Müdürlüğünün 1912/2014 tarihli ve 6674124 sayılı yazısı.
Sivas Anadolu Öğretmen Liseliler Derneği'nin Türkiye geneli resmi /özel tüm ilkokul
ve ortaokul öğrencilerine yönelik "Kitap Okuma Yarışması" düzenlemek istediklerine ilişkin
,ilgi şartname ve ekleri müdürlüğümüz web sayfası (http://akcaabat.meb.gov.tr adresinden
duyurular bölümünde yayımlanmıştır.
Söz konusu yarışmaya katılacak öğretmen ve öğrencilerin şartnamede belirtilen
internet www.aölmezunları.com adresinden başvurmaları hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Muhammetİ~Cİ
Milli Eğitim Müdür Vekili
EK:
' l-Yazı cı
Sayfa)
2-Şartname (5 Sayfa)
DAGITIM:
Tüm İlkokul ve Ortaokul Müdürlükleri
. E\eKtroniK
GÜven\\ \ \\e Moıdl f
\mı.a\\ AS '.J . . 1?Q1..,U
1tl-J~
1
Han~
V.H.Koi
Akçaabat Kaymakamlıgt İlçe Milli Egitim MUdürlUgil
Tel: (O462) 2281084- 116 Faks: (0462) 2282490
. e-posta :[email protected]
Aynntılı Bilgi : H.DEMİRCİ(şube MUd.)
Egitim Ögretim Şubesi:D .ALTUNTAŞ
internet adresi:akcaabat.meb.gov.tr
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindend623-a9a9-3e04-8929-4808 kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
TRABZON VALİLİCİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı
: 78 i 4 i 5 i 3/821.05/6674 i 24
Konu: Kitap Okuma Yarışması
19/ 12/2014
................................. KA YMAKAMLIGINA
(ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlgi: Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün
18/12/20 i 4 tarihli ve 880 13337/82 i .05/663 i 792
sayılı yazısı.
Bakanlığ ımız
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün "Kitap Okuma
Yarışması" konulu ilgi yazısı ekte gönderilmiştir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
HızırAKTAŞ
Vali a.
Milli Eğitim Müdürü
EK:
Yazı
(7 Sayfa)
DAGITIM:
Kaymakamlıklara
(ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerine)
Hükümet Konagı6 i 040 TRABZON
Elektronik Ag :www.trabzon.meb.gov.tr
e-posta : temelegitim6 [email protected]
Ayrıntılı Bilgi: Ömer POLAT VHKI
Tır: (0462) 230 20 94 (I 106)
Fax: (0462) 230 20 96
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imı.alanm ı ştı r. http ://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden040 1·349d·3305-aeOb-aabb kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
MİLLi EGİTİM BAKANLlGI
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
Sayı
18/12/2014
: 88013337/821.05/6631792
Konu: Kitap Okuma Yarışması
....... .......... vALİLİGiNE
(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlgi:
Sivas Anadolu Öğretmen Liseliler Derneği'nin 28.1 1.2014 tarihli ve 100/24 sayılı
yazısı.
Sivas Anadolu Öğretmen Liseliler Derneği'nin Türkiye geneli resmi/özel tüm ilkokul
ve ortaokul öğrencilerine yönelik "Kitap Okuma Yarışması" düzenlemek istediklerine
ilişkin ilgi yazısı incelenmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası , Milli Eğitim Temel Kanunu ile Türk Milli
Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak, ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve
amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde, denetimleri ilgili okul, il/ilçe milli eğitim
müdürlükleri tarafından gerçekleştirilmek üzere söz konusu etkinliğin, gönüllülük esasına
göre, yapılması uygun görülmüştür.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Dinçer ATEŞ
Bakan a.
Genel Müdür
EK: İlgi yazı ve ekleri (6 sayfa)
DAGITIM:
Gereği:
B Planı
Konya YolııfT.Okullar/ANKARA
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr
[email protected]
Bilgi:
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü
Ayrıntılı
bilgi için: Yaşar ŞAHIN (Uz. Ögretmen)
Tel: (0312) 2969440
Faks: (O 3 12) 2238736
Bu evrak gOvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evmksorgu.meb.gov.tr adresindenCd36- 7ffic-36ab-860a-ef88 kodu ile teyit edilebilir.
- - -- - -- - -- -----,--- -- -- -_
.._....
_
_._._
..•••••...................................
...
.
ANADOLU Ö.GR.ETMEN ~iSESi MEZUNLARt,O.ERNEG'I
Sayı : 100/24
Konu: Kitap Okuma Yanşmas i
Milli
Eğitim Bakanhğ.r'na
ANKARA
Anadoly.,Öğretm~n. Lisesl ,Mezunlan Demeti olarak ötrencilerimizin
okuma alışkanlıklarını geliştirmesi, o'kuduklarrnı yorumlama kabiliyetlerinin
artınıması amacıyla Türkiye geneli
iiI< ve ortaokullarda -kitap okuma yanşması
düzenteni~k istiyoruz.
ilgiliyazımızın okullara duyurufarak gereğinin yapılmasını arz ederim.
Ek 1: ŞartnamerS sayfa)
Ek 2: Yanşma Kitaplan (17 adet)
Dernek Başkanı
Adres:'Anadolu Ölretmen Usesi M.ezunlan Derneli
. Istasyon cad. Onur Apt. B blok Kat:l/12 Sivas
TEL:0505 7374450 - 0506 1214179
..
::' .
.~
.'.
-- '.
ANADOLU öGRETMEN LİSESJ MEZUNLARı DERNı:(;J
İLKöGRETİM OKULLARı
Ohl Ll \i OhlH>R \ \RI'\" \'\1
ŞARTNAMESı
AMAÇ:
Öyencilere kitap okuma alışkanlığı kazandınnak, kitap okumayı sevdinnek; öyencilerin kelime
daAareıgını zenginleştinnek ve gOven duygusunu geliştinnek; Türkçeyi doğru, güzel, etkili kullanma
becerisini
geliştinnekı i,.
YARıŞMANIN DA YANAGl:
Milli Eğiıim Bakanlıgı Ilköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği ve
Toplum Hizmeti maddesi 12-e rıkrası (Toplumda Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma bilincini
gelişiirm. ve kitap okuma alışkanlığını kazandınnaya yönelik çalışmalar yapmak).
KAPSAM:
Türkiye geneli Resmi-Özel ılkokul ögrencileri (2,3,4. Sınıflar)
Tilrltlye geneli Rcsmi-ÖzeJ Ortaokul öğrencileri (S,6,ve 7, 8. Sınınar)
Türkiye geneli Resmi-Özel imam Haıip Ortaokul liğrcncileri (S,6,ve 7,8. Snııflar)
YÜ"RÜTME KURULU:
Yürütme Kurulu Anadolu O~tmen Lisesi Mezunlan Dem~i tarafından belirlenen öğretmen
temsilcilerden oluşur.
ŞARTNAME:
i. ııkokullarda 2, 3, ve 4.sınıflar için kendi düzeylerinde kategoriler belirlenmiştir. 2, 3 ve
4.slnıflar kendi kategorilerinde belirlenen tilm kitapları okuyacaklar ve okuduldarı
kitaplardan sınavda sorumlu olacaklardır.
2. Ortaokulda ise 5. ve 6. sınıflar için ayn, 7.ve S .sınıflar için ayn olmak üzere iki kategori
belirlenmiştir. 5. ve 6. sınıflar kendi kategorisinde, 7. ve 8. sınıflar kendi kategorisinde
belirlenen tOm kitapları okuyacaklar ve okuduldan bu kitaplardan sınavda sorumlu
olacaldardır.
3.
Yarışmacılar yarışma kapsamında okuyacaklan kitaplarını (internet, seçkin kitapçılar ve
yaymevlerinden) kendileri temin edeceklerdir. Yarışmaedar sınavlara kendi imkAnlan ile
katılacaldardır.
4. Yanşmaya başvuru www.aölmezunları .com adresindeki bireysel Girenci başvuru
linkinden olabileceği gibi bu ögreneilerin IItretmmi tarafmdan lIintmen grıap
başvurusu linkinden de yapılabilecektir. Ayrıca posta yoluyla başvurabileceldentir.
5. Başvuru sahibinin başvuru esnasında verecegi bilgilerin hatalı veya yanlıŞ olması
durumunda sorumluluk başvuru sahibine aittir. YllrIltrne kurulu bu tilr hatıılardan dolayı
sorumlu tutularnu. Düzeltmeler için Yürütme Kuruluna dilekçe veya mail yoluyla
başvurabilitler.
6. Her türlü eşitlik durumunda sıralama do~wn tarihi kOçUle olandan başlayarak
belirlenecektir.
':"
0'0; ", ,0
7. Sınava girecek yarışmacıların yanında. kimlik belgesi ve sınav yerini gösterir internet
çıktısım bulundunnasızoJU.n1udur.
8. Yanşma başlangıcmdan itibarenilk 30 dakika içinde yarışmaeının ·smavdan ayrılınasıM
izin verilmeyecektir.
ilk lOdk içinde smava girişlerbbpl ediJecek, bu sOreden SOQnl
gelenler sınava kabul.edilmeyeceklerdir.
10. Sınav bitiminde sınav kitapÇıIdan öArencilereverilm~ecektil'.
9.
Sınav başlarllldan sonraki
ıı. İlkokullar ve Ortaokullar
·_çin .soru. .hazırlanmas.!f\~
.Anadc:ilitÖ~tmen ıtsesi .Mezul\lan
Demeğj'nce oluştundacak komisyonyarışma için belirlenen· kifaJ)laid~n (Ük<*ul-Ortaokuı)yok
sayıda soru hazırlayacaklardır. (Her kitaptan en az 25 nırelikli SOl't!.hazırlanacaktır.)
12. Sorulann hazırlanmasında ve değertendirHmesinde Açıldamalar bölümüı1de ya alan hususlar
dikkate alınacaktır.
13. Hazırlanan sorular, listede yer alan okunacak kitapJardaki bilgiye baAJı kalılUll"&l4 kitabın ko.ıusu,
yeri, zamanı, yazan. şalDsJart olaylar vb.. konulan kapsayacaktır.
14. YanşacJk ôtrenci sayısı göz 6nOnde bulundurularak yarışma yeri sonradan belidenecektir.
15: Yarışmaya başvuran 6ı}renciler sınav yeri, tarihi ve saatini başvurular bittikten soıım proje
web saytaslOdan başvuru snasında kullandıklan mail adresini ve bu mail adresine
gönderilen yanşma numarasını girerek ögrenebileceklerdir. (SıDav tanNerillde herhangi
bir degişiklik olması halinde internet adresimizden duywu yapılacaktır.)
16. Öğrenciler . yarışmaya girmen Ek-ı katıbm fonnu ve kimliğini belirten bir belge iJe (Nüfus
Cüzdanı ve Ötrenci Kimlili vb.) gelecde. belgesi olmayan ve k:iınligini ibraz edemeyenler
yansmgya almmayacaktır.
17. Yanşma gönüllfiJeri ( ögretmenler) • okul elemelerinde ilk ilçe (3) giren.öjrenciler için (tıkoku] 31
Ortaokul 3 ögrenci) yantIDadlo sorumlu deraekçe g6aderiJecek hedlyeteria teslfmiuden
sorumlu olau.klardır.
L8. Projenin tüm imtiyaz sahibi ytlriltme kuruludur. Yanşmaya başvuruda bulunan ög,enciler
bilgilerinin, yanşma sonuçlannın ve istatistiklerinin,
yarışmanın tOm stkeçlerine ait her türlü foto~. video ve görselin kullamm hakkının
yUrOtme k.uruluna ait oldu~unu koşulsuz kabul etmiş sayılacaklardır. Bu nedenle yOrütme
kurulunun yukanda bahsedilen kunanunlara ilişkin başvunı sahiplerine berhangi bir telif
ücreti ödemesi söz konusu olmayaealmr.
ve aileleri
başvuruya ilişkin
19. Sorular optik okuyucu ile okutulacaktır. Sonuçlar ilan edildikten sonra 7 gün içerisinde
itirazlardegerfendirilmek Uzere kabuL edilecektir.
yapılan
20. Yarışma. sonuçlan web sayfamızdan duyunı1acaktıt.
21. Her yarışma sonrasında lklül alacak ö,ğrenciler tespit edilip öJrencilerin <XIü1leri yanşmayı
takip eden iki hafta içinde yapılacak olan 6<1.01 töreninde verilecektir.
22. Ödül almaya hak kazanan kişilerin kimlik ve ö~renci belgesi wıaz etmesİ 2D~ur.
23. Öwenci ödülleri her okul için ayn ayn verilecek olup öduı dagılımı aşaAıdald tabloda
sunulmuştur.
24.
au şartnameyt
deme~i
y\1rütür.
Milli Egitim Bakan11~ndan alınan onay ta Anadolu Ögreun.en Lises.i Mezunları
: ..:
.'
.... .... :., ..J>rc
ı Her Okul Için Ayn Ayn Vl!rilecek ödül Datıtımı
i
Den« f
Sıaıf
r
Iİııokali.-;'--
r:
- ----r-.:--ı
- sıaıllar
'- --r---Onaoluılı...
,"lDıllar
sı.ıllar
~.-6. _ıflar ~..... "ıuftar
'I-_--~b-ıeı-p-c ~b-ıeı-pc--fa-b-ıeı-p-c---i~:-Abl-et-P'-c2.
3.
~_~p4
'- .-1--P3.. _ ___ F~~
1
.
~ı;
_r~3 _____ F~-3_-_-_- '
_
irable! Pc
Mp4
r ~_-_-._.~
3
p_
YARıŞMA T AKVİMİ
Ok.lartn Dt1"MIe
Bildlr_ T ,,1Iı1
İ1kokllllar
20 Aralık-2S ocak
Or1aokullar
20 Aralık-ıS Ocak
VanılllAYI
... 1.....
V,n,.., IIltll TırlIıI
ıs
Ocak- 25 Mayıs
25 Ocak -2S Mayıs
Odii!
TireIıI
12 Haziran
20LS
AÇIKLAMALAR:
i. ilkokul ögeencileri için ( 2 ve 3. sınıflarda) hazırlanan sorular çoktan seçmeli olacak ve 3
scçoıekten oluşacaktır
2. ilkokul
~cileri
için ( 4.
sınıflarda) hazırlanan
sorular çoktan seçme ii olacak ve 4
seçeııelaen
oluşacaktır.
3. OrIankul ııgrencileri için lıa2ırlanan sorular çoktan seçmeli olacak ve 4 seçenekten oluşacaktır.
4. ilkokul ve ortaokul Ogreııcilerine ele !isıede belirlenen kitaplann tamamından soru sorulacaktır.
5.
6.
7.
8.
Her iki yonşınanın da yanşma sDresi 50 dakikadır.
ilkokul ögtencileıi için 40 soru Ortaokul Ogeencileri için50 soru, sorulacaktır.
Ilkokul Ogtencileıi için her soru 2.5 puan olup, 3 yanlış i do~yu göti1mıelaedir.
Onaokul ögtencileri için her soLu 2 puan olup, 3 yanlış i dotruyu gOtUımektedir.
o
0
"
0
EK-I
ANADOLU öGRETMEN LISESi MEZUNLARı DERNWI
İLK~RETIM OKULLARı
"OKULUM OKUYOR"
VARıŞMASı
KATILIM FORMU VE ÖDÜL BELGESl
~RENCİNİN
OKULU
ADI-SOYADı
. ........... , ... : ...........................
SıNıfı
.
NUMARASı
Yukanda
açık
kimlig; belirtilen lIgrenci
''Okuluın
Okuyor"
yanşmasında
.... ....... .. . ... olarak
... .. ...... .. ...... ödülünü almaya hak kazanmıştır.
Yan~ GönüIıU.U
Adı Soyadı
Imza
. ." ..r:
ANADOLUöGRETMEN rJsEslmzuNLAlUDERNEGi
İLKÖGRETl'MOKULLARllOl4-1015 EGtrtM OORE11M YILI
"OKULUMOlCOYOR" YARlŞMASlıdTAPıJsTELERf .
.
.·.· .• · · SAYFA.
ESEll
SAyıSı
Papağanın Anlattığı
HikAyeler Erdem yayınları
ı KugtıOölü
Bahar yaVınları
.3 Kiraz J\Aacagındald Çocuk
çılek yayınları
4 Köyde bir .hafta
Çilek yayınları
i
6 Mutlu Prens
Erdem yayınları
Bahar yayınları
'i Matorlu kuş
Beyan yayınları
8. Sibitli Elma
Bahar yayınla.rı
5 AftmNine
Damla yayınevi
J>!ri reisserüvenleri
İbrahim TAŞKIRAN
80
Kolektif
İbrahim ÜNSAL
64
İbrahim ONSAL
70
MeJilce GUNYUZ
KOlektif
80
. •.•. Kolclctif
Kemalettm ÇALlK
80
80
48
96
B) ORTAOKULLAR IçiN SEçILEN KITAPLAR!
SAYFA
YAYINEvt
ESER
S~YISI
-ra;mıa yayınevi
,J Şehit mektupları
Birleşik tomurtuk
2 Macera Avcılan
3 Kafkas Babailırlan
4
Hikmetneşriyat
Varım
nağmeler Savaşı
Elma yayınları
5 Geçit VermezÇanakkale
TImaş yaYınian
6 AzattIk Aşkı
7. İzmir Fatihi Çaka Bey
Bilgeoğuz
:2 ..•Sende Olabilirsin
...
YusufASAL
112
128
HasanKALLIMC!
Louis PERGAUD
112
Metin OZDAMARLAR
160
124
IJirfeşik tomurcuk
Ahmet YlLD.IRIM
MUrat OZK,AN
8irleşiktomurcuk
İlhtm soYTORK
95
192
96
Download

V.H.Koi - Akçaabat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü