T.c.
MEliTU KA YMAK;\MLIGI
İlçe Milli Eğitim :vıüdürlüğü
(967617)
Sil:> ı
: 83843968806' ,:Hto'2.
Konu : Kitap Toplama Kampanyası
oJ.
1~~OI.t
... " ............................ cvlOnÜRLOGÜNE İl ;"lilli Eğitim Müdürlüğünün. kitap toplama kampanyası ik ilgili 24'10/2014 tarihli
ve 4799895 sayılı yazılan ve ekkri ilişikte gönderilmişıir.
Bilgilerini;,:i ve gereğini rica ederim.
E" U:!, Yi"" \ 4 adeıı • ~
Mezitli İlçe Milli Eğitim M(jdürlüğüinşa~t EmlakBilrosa
.
,l'"
ı\dres: GMK. Bulvarı Mezitli Sanayı Sitesi Girişi Çelik Apt. Kat:2 Mezitlı/MERSIN
t"·'~,!:...
Tek>ton::ı57 54 74-3585464 Faks: 359 74 4<1 intemeı Adresi: http://mezltli.meb.gov.tr
''',;;!
. ..
,""'~,."
""
-
T.C.
'­ <
~
S.yı
2411 0120 14
: 935259311li1414799895
KOııU:
Kitap
T.C. @
MERSİN VALiLiGi
II MilU Eğitim Miidiirlliğit
Sayı:
TopJamaKl'Impanyası
KAHRAMANMARAŞ VALİLiG! iı Milli Egitim Müdürlüğü 77674210ILL0614773 110
Kolıu:Kijap
Toplama
2311 0/20J4
Kampanyası
............................KA YMAKAMLlGINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
..... vAL1LlGINE
(İl Mılli Eğitim Müdiirlüğü)
ilgi: Kahramanmaraı; İl Mılli Eğitim Müdürlüğünün, 23.10.2014 tarihli ve 4773 ! J O sayılı
yazılan.
İlgi
Kahramamnam;; İl Mllli Eğiıim Müdürlüğünün, ilgi yazılan ile Oniki~uba1 (lçesi Hasan
Baleı Iıkokı,ıluuun okul kütüphancs;ni zengınle~ıirmek ve öğrencilere okuma ahşkanlığı
kazandırmak, kitap ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile ülke genelinde Kiıap Toplama
Kampanyası başlatıldığı belirtilmektedir
Kıtap Toplama Kampanyaları
ılçeniz okullarına duyurulmasım
müdürlüğüne
gönderilmesini
riç~
ilc ilgili
yazı ekte gönderilıni} olup,
ye yapilacak olan kitap
:Onjki~ubf;lt Kaymakamhg.ı'nın OII i Of20 14 tarih ve 4326467 sayııı yazısı.
İiimı7 Onjki~ubaf ilçesi Hasan Balcı İllwkulunun okul kü!üphanesini zenginleştirmek
ve ö/'trencilere okuma alışkanlığı ka:ııındırmak. kitap ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yurt
kitap toptama kampanyası düzenlemesinin uygun görüldüğil· hakkında Vali!ik
Makamının 22/10/2014 tarih ve 4758100 sayılı onaylan ilı~ikte sunulmuştur.
iHnıiı: OrIJkiştiba! ilçesi Hasan Bak:! Hkokulunun okul kutüphalıesini zenginlejil1rmek
amacıyla yurt
haşlatılan kilap toplama kampanyası ile ilgiii gerekli duyurunun
yapııma~ı ve toplanan kitapların ilgili okul miıdürlUğüne doğmd"n gönderilmesi hususunda
gereğini arz ederim.
söz konusu yazının
ilgili oku!
bağı;>ının. doğrudan
ederim,
Mehmet Emin AKKURT
Vali a.
Ahmct A YDOGAN
Vali :ı:.
Müdür Yardımcısı
,
It MlIlİ Eğitim MüdUru
EKLER: ~. EK;
yazı
(4 ,ayfa)
{
'i;,
DAGITIM
~ı3 hçe Kaymakl'lm!ıklanna
.,<,."\
-13 İlçe Miııi Eğitim Müdür!ülderine
'"
.~r""
I-Olur (I Sayfa) DAGITIM:
8ı İl Vah!ı~e Apıanı ,:,r, 1;i)i.aL
1"iı ile A,nıdr
"L.'1' /Dı,"ıy
Dwnjı..pıııiiIJ Mah, G~1K, Bul'..'llJl 3Jı.10 Yen:~ehiJ:'MERSiN
,o (324);;17;518 ·19
E·posıu :1ı.\lllu:33ı8trll:'!'q;cur
Yen'1ehır
MJh
[Iekıron;~ A~:
nu
.>i.' ;;u,'cıılı dc~lror:ık "',,-" ık ,""v~h"",~ı\lr 'Nır !Ieı,,"hmı" n".h ff';''' ıc"",,'Mn J7F1d-1c 1e· JSeS· b087,,440fi 1<00" .lı- ,~vı! Nl*"
KAHRAMANMARAŞ
www.mebgovJr
f·pv.ı~: adsı:ı)[email protected]:qgov,ır
i"
8u e"r:E;~ ;;ilv..ı1ı tki<ırrn:.j ırnııı
Alfımılı
bdg.
içıtı
f,ATI.] V.K ICL
Tel: (ü J~4, Z2.uOi 7
Faks. (O 3~~ı 2235463
,i. ım?..I~~mıŞlır hnp ff<wllltmrgu ",~b gov ır"d=ı<>dım d5eO·beıO·J511·'1acY-hıg~ koo" 'I.. ıey" ..aıırı)'
Ö"
Le.
,\{."".
,i'''''
KAHRAMANMARAŞ VALİI.İGi
İı Milfi Eğitim MüdürlOg"
<"'' 11<
i ilk,}",J
,~
1<
Le.
"."'~."'• •<'<
:.•
•'-.;.
ONiKişUBAT KAYMAKAMLlGI
itçe Milli Eğitim Müdürlüğü
~
-t:Y/
Say. : 776742101806/4758100
Konu: Kitap Toplama
2211012014
Say. : 43125851180614326467
Kampanyası
0111012014 Konu: Hasan Baleı İlkokulu iL MiLLi EGiTiM MÜDÜRLÜGÜNE
(Temel
VALiı jK MAKAMıNA
llgi
:Onikişubaı Kaymakamlığ,ı ilçe Milli Eğitim Mudür!üğünü 01/1012014 tarih ve
4326467 sayılı yazl$t.
Oniki~ubat
zenginleştiTfnek,
yazıda
yurt genelinde kitap toplama
BöJümü)
Hasan Baleı Ilkokulunda okul kütüphanesi açılmasından dolayı ilimiz
genelinde kitap toplama kampanyası düzenlenmesi hakkındaki. Okul Müdürlüğünün
17/0912014 tarih Ve 150 sayılı yazısı ilj~ikte sunuJmu~tu(,
Geregini arz ederim.
öğrencilere
kar:;ılamak amacıyla
ilgili
Hasan Baki Iıkokulu tarafından, -okul kütüphanesini
okuma alışkanllgı kazandınnak ve
kitap ihliyaçlannı
ilçesi
Eğitim Hizmetıeri
KAHRAMANMARAŞ
kampanyası
düzenlemek istedikleri
ıle
belirtilmektediL
Onikişubat
amacıyla
Enver GÖK~EN
lıçesi Hasan Baleı İlkokulunun okul kuıüphanesini
yurt genelinde kitap ıoplama kampanyası du.zenıCnmtsini arz
MiHi
Mehmet Emin AKKURT
Milli Eğitim Müdürü
Eğitim
Müdürü
T.e. ONIKIşUBAT KAYMAKAMLIO! Hasan Baleıllkokulu Müdl1r1iı,ğü J
OLUR
2211U12014
2,...6. 10
::ı-o''(
•
,tV'o{'
Dr. Erkan BULGAN Vali a. Vali
Sayı
47002194.8131150
Konu : Kitap Toplama Kampanyası
Q
"
Yardımcısı J O i O~ go r(,
17.09.2014
iLÇE ,Y1İLLi EOiT!M MüDüRLü()üNE
(Tı:mel Egitim Hizmetleri Bölümü)
ONiKIŞllBATIKAHRAMANMARAŞ
/OC; 9 L
~.jl-el- '- r-J~
Ycr.işdıu Mııh,ı{AHRAMANMARAŞ
Etd:ırooil Ag~
Oklllwııuz
yı.."lıi
olduğımdan,
okul kJltltph:ancsi
de
yeni
açılmışlH, OkuJumul.
g~ne1ınde kitap
ögrencilerin4"t yeni açıla:; ktlWphaneden dajı..s verimli y:,m:ırlarunalan için Ilimi?:
toplama kaınpa,ny-ası !içılma$) h\J~uStırıd,,;
Geregini arı ederim
Ayrıntılı boıilıiçin: F,A TU V,H ıCİ.
"'_'.meb-,go_ Jr
t'pmıa' adıı()[email protected]~b_go~·Jr
B~ t'\1~'" Bımnli ~1~kı1'tl",ı '",.3 ik ''''1... r,,,m'şt'' hl1r fkv,,';.r.urtı-< mrh ıpv!r .dJeııM~"
Tel' (O 144) 22350)7
Fw. (() 344) 213546)
U&;-7abl-32111· bııed';:~IıD j
~~ .... k 'eyll oJ,lcbl'"
.~~
-~~
Download

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yazısı - mersin