T.C
" ~' ~ÇAABATKAYMAKAMLIGI
ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü
.... :..
-
Sayı
','
17/12/2014
:33486921182116583J91
Konu :Geleceği Gören Dür~~ün Olsa
Konulu Resim Yanşması
.. ..
.. r. ..
.................................. MUDURLUuUNE
İlgi :İI Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 16/12/2014 tarihli ve 6536872 sayılı yazısı.
Ankara İli Gölbaşı İlçesinde faaliyette bulunan Özel Nesibe Aydın İlkokulu
Türkiye Geneli resmi ve özel ilkokul öğrencilerine yönelik "Geleceği Gören
Dürbünün Olsa" konulu "Resim Yarışması" düzenlenmesine dair ilgi yazı ve ekleri
müdürlüğümüz web sayfası (http://akcaabatmeb.gov.tr) adresinde duyurular bölümünde
Müdürlüğü'nün
yayımlanmıştır.
Söz konusu yarışmaya katılacak olan eserlerin ilgi
gönderilmesi hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
yazı
ekte belirtilen adrese
doğrudan
Ahmet ÜÇÜNCÜ
Milli Eğitim Müdürü
EKİ:
1- Yazı (1 Sayfa)
2-Şartname (6 Sayfa)
DAGITIM:
Tüm İlkokul Müdürlükleri
",a\iın~
\j .~ .\{.\
Akçaabat Kaymakamlıgt İlçe Milli Egitim Mildilrlilgtl
Tel: (0462) 2281084-116 Faks: (0462) 2282490
e-posta :[email protected]
Ayrıntılı Bilgi: H.OEMİRCİ(şube Mild.)
Egitim Ögretim Şubesi:O.ALTUNTAŞ
internet adresi:akcaabat.meb.gov.tr
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanınıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindena5cl-Ocfa-3138-ae93-b6f3 kodu ile teyit edilebilir.
T.C
TRABZON V ALİLİ(;İ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı
: 78141513/821.0516536872
Konu: Geleceği Gören Dürbünün Olsa
Konulu Resim Yarışması
16/12/2014
......................................... KAYMAKAMLIGINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlgi
:Bakanlığımız Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 12/12/2014 tarihli
ve 88013337/821.0516390171
sayılı yazısı.
Ankara ili Gölbaşı ilçesinde faaliyette bulunan Özel Nesibe Aydın İlkokulu
Türkiye geneli resmi ve özel ilkokul öğrencilerine yönelik "Geleceği Gören
Dürbünün Olsa" konulu resim yarışması düzenleme taleplerinin Türkiye Cumhuriyeti
Anayasası, Milli Eğitim Temel Kanunu ile Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarına uygun
olarak, ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek
şekilde, denetimleri ilgili okul ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından gerçekleştirilmek
üzere uygun görüldüğü ilgi yazı ile bildirilmiştir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica erderim.
Müdürlüğünün
Hızır AKTAŞ
Vali a.
Milli Eğitim Müdürü
EKLER:
I-Yazı (1 Adet)
2-Şartname (6 Sayfa)
Hükümet Konagı 6 i 040 TRABZON
Elektronik Ag:: www.trabzon.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Aynntılı Bilgi: Maide KÖSE Memur
Tel: (0462) 23020 94 - 1133
Faks: (0462) 23020 96
Bu evrak gUvenli elektronik imza ile imzalanınıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindene9aC-de4f-3277-bd83-c154 kodu ile teyit edilebilir.
i.
T.C.
MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
.Sayı
: 88013337/821.05/6390171
Konu:Geleceği Gören Dürbünün Olsa
Konulu Resim Yanşması
12/12/2014
................. '1~İ~İ(}~
(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlgi
a) 07/03/2012 tarihli ve B.08.0. YET. 00.20.00.0/3616 (2012/13) sayılı Genelge
b) Ankara'I aliliği Milli Eğitim Müdürlüğünün 18/11/2014 tarihli ve 21291472/
821.05/5446420 sayılı yazısı
Ankara
ili Gölbaşı ilçesinde faaliyette bulunan Özel Nesibe Aydın İlkokulu
Türkiye geneli resmi ve özel ilkokul öğrencilerine yönelik "Geleceği Gören
Olsa" konulu "Resim Yarışması" düzenleme talebine ilişkin ilgi yazısı
Müdürlüğü'nün
Dürbünün
incelenmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Milli Eğitim Temel Kanunu ile Türk Milli
Eğitiminin genel amaçlanna uygun olarak, ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve
amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde, denetimleri ilgili okul, il/ilçe milli eğitim
müdürlükleri tarafından gerçekleştirilmek üzere söz konusu yanşmanın yapılması uygun
görülmüştür.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
M. Hakan BÜCÜK
Bakan a.
Genel Müdür 'i.
EK: İlgi yazı ve ekleri (8 sayfa)
DA(}ITIM:
Gereği:
B Planı
Teknikokullar - 06500 Yenimahalle/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
[email protected]
Bilgi:
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü
Özel Nesibe Aydın İlkokulu Müdürlüğü
Ayrıntılı bilgi için: Harun ÇETİNKA YA (Uzm. Öğrt.)
Tel : (O 312) 29694 00-943 ı
Faks: (O 312)2238736
Bu' evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden2c9b-0375-3422-bb la-a646 kodu ile teyit edilebilir.
TUTANAKTIR
13 E1dm 201 .. - 15 Mayıs 2015 tarihleri :mısın<h, okuluııuzda düzenlenmesi
plaııhUlan "Geleceğİ Günn Diirbünüm Olsa" liOllulu resim yarışmasının ek olarak
suııuhın yöncrgc doğru1tusllJ)d~ı Türkiye geneli tüÜl resmi ve i;zel Hkolmllnra
du)'unılmasmda ilçemiz Kültür K(I'IUİsyonu tarafıııdnn sakınc~, g()rülmcIl1İştİr.
.
rı {j ~
C ·.~
..
Canan OZUN
Nesibe
Aydın
T.C.
GÖLBAşı KAYMAKAMLıGl,
ÖZEL NESiBE AYDIN İLKOKULU MÜOÜRLÜGÜ
13.10.2014'
SAYI:
BO~4MEM2065103 . 300.155
KONU:
Geleceği
Gören Dürbünün Olsa Konulu
Yarışma Hk.
GÖLBAŞı İLÇE MİLLİ EGITİM MÜDÜRLÜGÜ 'NE
ANKARA
13 Ekim 2014 - IS Mayıs 20 i 5'tarihleri arasında okul umuzda düzenlenmesi
planlanan "Geleceği Gören Dürbüriün Olsa" konulu resim
yöner~e doğrultusunda
yarışm~sının,
Türkiye geneli tüm resmi ve özel ilkokullara duyurulması için
olurunuzu arz ederiz.
Ek.l
Geleceği
ek olarak sunulan
Gören Dürbünün Olsa Konulu
Yarışma Şaı1namesi
ÖZEL NESisE AYDIN OKULLARı
GElENEKSEl"GELECE~i GÔREN DÜRSÜNÜN OLSA" KONULU RESIM YARıŞMASı
Özel Neslbe Aydın .okullarıöncülüğünde ve Stabilo'nun kaJkllarıUe Türkiye geneli geleneksel
resim yarışmamızın üçüncüsü olan ilGElECEGi GÖREN OÜRBÜNÜNOLSA" konuluresimyarışması
düzenlemiştir. Yarışma şartnamesiaşa~ıda sunulmuştur.
Yarışmanın Amacı:
Bir duyarlılık eğitimi olarak görülen sanat eğitiminin, çocuğun duygu dünyasının
gelişimine, ifade gücüne katkısı ve sanateğitimi vurgusununönemli olduğunun hissettirilmesi; duygu,
düşünce ve hayallerinin sansürsüz ve özgür bir biçimde ifade edilmesi amacını taşımaktadır.
Yarışmanın
Konusu: liGeleceği Gören Dürbünün Olsa"
Yarışmanın Uygulama Alanı: Tüm,özelve resmi ilkokull, 2, 3, 4. sınıf öğrencileri
Yarışma
Takvimi
Şartnamenin Ankara - Gölbaşı ilçe Milli Eğitim Müd(.irıu~üne Duyurulması
Ekim 2014
Okulları temsil eden resimlerin Özel Nesibe Aydın Okullim'nagönderilmesi
10 Nisan 2015
Ön elemeyi geçerek ödül alan eserlerin duyurulması
24 Nisan 2015
Resımlerin sergilenmesi ve ödül töreni
15 Mayıs .2015
Yarışma
ile Ilgili görev, sorumluluklar vesmırhlıklar:
A- Okul Yönetimi
•
•
•
Yarışma
süresi içerisinde yarışma ile ilgili tarih ve işleyişi veli, öğretmen ve öğrencilere
zamanında duyurmak ve yönlenditici olmak.
Çıkabilecek sorunların çözümü için ilçe yarışma koordinatörüile iletişim kurmak.
Yarışma sonucundakatılım gösteren tüm öğrenci ve öğretmenlerin sergiyigezmeleri ve
katılımları sağlamak.
B-Öğretmen
•
ve öğrenciler
Yarışamaya
gönderilen çalışmalar daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ve üretilmem iş
olmalıdır.
•
Katılım bilgileri yarışma resminin arkasında mutlaka: yazılmahdır. Etiket örneği ektedir.
Yarışmaya Katılım Şartları:
•
Türkiye geneli tüm özel ve resmi ilkokullarının 1.2.3.4. sınıf öğrençileri yarışmayakatılabilirler.
Eserler 10 Nisan 2015 Cuma günü saat 17:00 mesai bitimine kadar okulumuzun Görsel
sanatlar zümresine teslim edilmiş olacaktır.
Katılımcılar yarışmaya daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış istedikleri kadar eser ile
katıla biii rler.
35X50 ebat resim kağıdı, Bristol, canson kağıtlar kullanılacaktır.
Teknik; Pastel boya, kuru boya, keçeli kalem boyakullanılacaktır.
Resimler paspartusuz ve çerçevesiz olacaktır. Resimlerin ön yüzUnde hiçbir yazı ve ibare
olmayacaktır. Arkasına katılım bilgilerinin yer alacağı bir etiket yapıştırılacaktır.
Sergilehmeye değer görülen eserler ve derece alanlar sergilenecektir. Resimler iade
edilmeyece,kfir. Eser sah ibi yarışmaya katılarak telif hakkını Nesfbe Aydın Okullarına
devrettiğini kabul ve beyan etmiştir.
Yarışmaya katılan tum öğrenciler şartlarını ve seçici kurul kararlarını peşinen kabul etmiş
•
Yarışma ile ilgili tOm konular irtibatve ·numaraları http://www.nesibeaydin.k12.tr/web/
•
•
•
•
•
•
•
sayılacaktli'.
sayfasından takip edilebilir.
•
Yarışma jürisi gerekli gördüğü takdirde yarışma takvimi üzerinde değişiklik yapabilir .
.Ödüller:
1.Iik Diz üstü bilgisayar + Plaket + StabilO resim malzemeleri +madalya
ı . lik Tablet bilgisayar+Plaket+ 'Stabilo Resim malzemeleri+madalya
3.1ükDljital Fotoğraf Makinası +MP 3 müzik çalar + Plaket+ Stabilo Resim
malzemeleri+madalya
Ilk 10'a girenlere Stabilo Resim malzemeleri + Madalya
Ödüller ve Sponsorluk:
Etkinli~i Yürüten
Ve katkılar:
Nesibe Aydın Qkulları
Sponsor: Stabilo ve Özel Nesibe Aydın Okulları
Sergilenme
Yarışma eserleri 15 Mayıs 2015 Cumagünü saat 14:00' de Özel Nesibe Aydın Oku lları Konferans
Salonunda ödül töreni eşliğinde sergilenecektir. Sergi 15 Mayıs- 22Mayıs tarihleri arasında
gezilebilecektir.
Ödül alan ve sergilerneye değer. bulunana eserlerin Özel :Nesibe Aydın Okulları tarafından kataloğu
hazırlanacakt. ır.
Ödül alan ve il dışından gelecek.olan katılımcının ve bir refakatçisinin konaklama masrafları bir gün
süreyle karşılanacaktır.
Resimlerin Değerlendirilmesi
Seçici kurul aşağıda yazılı başlıkları ölçüt alarak resimleri değerleridirecektir. Resimler öncelikle
sonra kurul üyeleri tarafından puanlama sistemi ile oylanacaktır.
numaralandınlacak
•
•
•
Resmin özgünlüğü
Sanatsal düzenleme ilkeleri ve elemanlarının kullanımı
!i
Konunun
Yaratıcılık
mesajı
seçlcl KURUL BAŞKANı
Prof. Hülya iz BÖlÜKOGLU ! TOBB ETÜ . GSTMF.GÖRSEl iLETişiM TASARIMI BÖLÜM BAŞKANı.
SEçlCi KURUL ÜYELERI
Yrd.Doç.Dr. Güzin Altan AYRANCIOGLU! Gü. GEF. GÜZELSANATLA" EGiTIM! BÖLÜM BŞK . YRD.
Yrd. Doç.Dr. Bünyamin BALAMiR / TOBB ETÜ. GSTMF. GÖRSEL ILETiŞiM TASARIMI BÖLÜMÜ YARI
ZAMANlı ÖGRETIMÜYESi- RESSAM
Süleyman DÜNDAR! NESisE AYDINSANAT AKADEMiSi MÜDÜRÜ
Kamuran MIYANYEOi /NESisE AYDIN OKULLARı 'GÖRSEL SANATLAR ÖGRETMENi
iletişim
Bilgileri ve Eser teslim adresi:
Özel Nesibe Aydın Okulları . Haymana YoluS. km. Karşıyaka Mahallesi 577. SokakNo:!, Gölbaşı
Ankara
Tel: o 3124982525 Fax: O 312 498 24 46
Yarışma hakkındabilgi
için;
Kamuran Miyanyedi -Özel Nesibe Aydın Okulları Görsel Sanatlar Öğretmeni
Tel: 0532 595 16 97
ff!) Nesibe Aydın
• • [email protected]
Katıhm
Öğrencininadı soyadı
Yaşı
Sınıfı
-
numarası
Yarışma
Okul
konusu
adı
Okul adresi ve telefonu
Bağlı bu l unduğu
il-ilçe adı
Bilgileri
Download

",a\iın~ - Akçaabat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü