T.C
AKÇAABAT KA YMAKAMLIGI
ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı :334869211.8!J.I. 05 /3'-9"
Konu :SEDEP Resim Yarışması
05/01/2015
............ ......... ......... ... .................. .. ... MÜDÜRLÜGÜNE
İlgi : a) Bakan)ığımız Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 26/12/2014
tarihli ve 880133378821 .05/6950700 sayılı yazısı
b) İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 30112/2014 tarihli ve 78141513/821.0517087247
sayılı yazısı
Konya İli Selçuklu ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Selçuklu Belediyesi , Selçuklu ilçe
Milli Eğitim Müdürlüğü ve Necmettin Erbakan Üniversitesi işbirliğiyle Selçuklu Değerler
Eğitimi Projesi kapsamında, Türkiye geneli resmi/özel tüm 7. sınıf öğrencilerine yönelik
"SEDEP (Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi) Resim Yarışması" düzenleme taleplerinin
uygun gö rüldüğüne dair yazı ve şartname Müdürlüğümüz internet sayfası duyurular
bölümünde yayınlanmıştır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Ahmet ÜÇÜNCÜ
Milli Eğitim Müdürü
i
EKİ:
I-Yazı
(8 sayfa)
DAGITIM:
Resmi/ÖzelTüm Ortaokul Müdürlüklerine
Ha'im~
V.H.K.i
Güvenli Elektronik
Imza" Aslı ile Aynıdır
C_
i
.
Akçaabat Kay makamlığı Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Tel: (0462) 2281084-116 Faks: (0462) 2282490
e-posta :[email protected]
/. .
12eu-
Ayrıntılı Bilgi: H.DEMİRCİ (Şube Müd.)
Temel Eğitim Şube M.GÜLA YDıN (Memur)
internet adresi:akcaabat.meb.gov .tr
Bu evrak güven li elektronik iın za ile iın za lanınıştır. http ://evraksorgu . ıneb . gov.ır adresindena28 7-db9d-37eb-92fe-6f62 kodu ile teyit edi lebilir.
T.C.
TRABZON V ALİLİGİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
.....
.
-;
. ..c--
'
.~.
-;".
._
~
. .:
-
.
Sayı
: 78141513/821.0517087247
Konu: SEDEP Resim Yarışması
30/12/2014
......................................KA YMAKMLIGINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlgi
:Bakanlığımız Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 26/12/2014
tarihli ve 88013337/821.05/6950700 sayılı yazısı.
Konya ili Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Selçuklu Belediyesi, Selçuklu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Necmettin Erbakan Üniversitesi işbirliğiyle, Selçuklu
Değerler Eğitimi Projesi kapsamında, Türkiye geneli resmi/özel tüm 7. sınıf öğrencilerine
yönelik "SEDEP (Selçuçuklu Değerler Eğitimi Projesi) Resim Yarışması" düzenleme
taleplerinin uygun görüldüğüne dair İlgi yazı ile şartnarne ekte gönderilmiştir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Hızır AKTAŞ
Vali a.
Milli Eğitim Müdürü
EK:
İlgi yazı ve ekleri (8 sayfa)
HükUmet Konagı 61040 TRABZON
Elektronik Ag:: www.trabzon.meb.gov.tr
e-posta : [email protected]
Aynntılı Bilgi: Maide KÖSE Memur
Tel: (0462) 230 20 94 - 1133
Faks: (0462) 230 20 96
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindend3e5-9640-390b-9457-94e6 kodu ile teyit edilebilir.
.. _: .....
. T.C ··
MİLLı EGİTİM BAKANLIGI
·.-:-
Yenilik ve
Eğitim
Teknolojileri Genel Müdürlüğü
"
,Sayı
: 88013337/821.05/6950700
Konu: SEDEP Resim Yarışması
2611212014
............................... VALİLİGİNE
(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlgi:
Konya Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 128.12.2014 tarihli ve 87107935/821.05/
6389042 sayılı yazısı.
Konya ili Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Selçuklu Belediyesi, Selçuklu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Necmettin Erbakan Üniversitesi işbirliğiyle, Selçuklu
Değerler Eğitimi Projesi kapsamında, Türkiye geneli resmi/özel tüm 7. sınıf öğrencilerine
yönelik "SEDEP (Selçuçuklu Değerler Eğitimi Projesi) Resim Yarışması" düzenlemek
'istediklerine ilişkin ilgi yazısı incelenmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Milli Eğitim Temel Kanunu ile Türk Milli
Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak, ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve
amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde, denetimleri ilgili okul, il/ilçe milli eğitim
müdürlükleri tarafından gerçekleştirilmek ve gönüllülük esasına göre söz konusu etkinliğin
yapılması uygun görülmüştür.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Dinçer ATEŞ
Bakan a.
Genel Müdür
EK: İlgi yazı ve ekleri (7 sayfa)
DAGITIM:
Gereği:
B Planı
Konya Yoıurr, Okullar/ANKARA
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr
[email protected]
Bilgi:
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü
Ayrıntılı bilgi için: Yaşar ŞAHİN (Birim Koord.)
Tel: (O 312) 2969440
Faks: (O 312) 2238736
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden24b4-4515-3af6-a6e4-99c8 kodu ile teyit edilebilir.
Sayı:. 871 07935182 LQ516389042
' Konu:
.·
SEDEPResİnı Yanşrrl~~tc. ;~'
.,' ;- '.' <:~}:i~
'::;:;{:;',
~:, :._.' :-:;::
. ./', .........
,.~;.,,;~,;~~:~~:: ('.:\::/ .,,"'~,\~, . .
,,L_. .. ' .
:".,: .;;;~<
:'j '...~~,
~. ı
i
'f:{
r ~ ,"
~'Lİ BG1Tj~ı:~A~tıdı»A: ; :}~::'j)'::i;;'
(Yenilik ve Eğitim. TeknolojileriGenel Müdürlüğü)
İlgi
: Selçuklu İlçe Mil1i Eğitito MüdürlüğUnün 05/1212014 tarihliv(j 37977991300/6068702
sayılı yazısı.
Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdür1J:ığünÜD; Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi
kapsamında Türkiye geneli resmi ve özelortaokul 7. sınıf öğrencilerine yöne.lik değerler
eğitimi ile ilgili resim yanşması düzenlenmesi isteğine ilişkin ilgi yazı ve ekleri ilişikte
sunulmuştur.
Arzederim.
Mukadder GORsOY
Vali 3.
İl Milli Eğitim Müdürü
EK: ilgi yazı ve ekleri. (6 Sayfa)
'Akçeşme Mah. Garaj Cad. No:4
42()20/Karata.yIKONYA
Web : http://konya.meb.gov.tr
E-Posta: [email protected]
Tel: (O 332)353 3050
Faks: (O 332}3S1 S940
Bilgi İşJem ve Eğitim TeknoIc>jiJeri t 309
Bilgi : MehmetKESER (Memur) 1306
E...mail : [email protected]
Bu eHak gOvenl! elektronik imza ile imzalannitŞtır. httj):J/evnıksorgu,ıııeb.gov .tr adresind.cn e231·8f5 J -3f23-9856-3d8a kodu ile teyit cdil~bjlir.
Sayı
. '05/1,21201.4
: 537977991300/606~702
Konu: SEDEPResim Yat1~ası
•...
':."'(
:<~;:
:-...
KONY A İL MiLLİ EGİTİM MÜDÜRLÜOi}
(Stratejin Bölümüne)
Selçuklu
Değerler
Eğitimi Projesi kapsamında Türkiye
çapında
tUm
7 .sıruf1ara yönelik değerlereğitimi ile ilgiliresim yan~ması yapılması İçin ~ame ve ati~
~kte sunulmuJitur. Makaml$Tlnızca da uygug görül:ınesi b~li~de Ba!canhk onayı ahnması ve
Ulkemizde 7.sınıf olan tiimokullanmıza duyurulması hususunda'
Gereğini arz ederim.
Turan, KAYACILAR
İlçe MilliEğitim Müdürü
EK:
l-Yarışma Şartnarnesi
2-Atiş
Yenişehir Mh, Şahinağa Sk
No:21 Kat:4 SelçulduiKONYA
Tel: 0332 238 40 90·92.93-94 Faks; O 332 2384(,) 25
,E l'osm : [email protected],gov.tr
" Bu evrak &liVenli elelerıoni],; imza ile imzalanmıŞtır. http://evrııksorgıuneb. gov,ıradresinden a296-325c-3 ı 27-9(eO-c009 kodu ile teyit edilebilir.
Sel~uklu De~erler E~itinıi Pr'!jesi
SON BAŞVURU; 1 Nisan 2015
Sonuçlann
Duyurulması:
21
Nı!>on
2015
·~~~i··. '~:; ~;,~ ~ i;';?1!1
Se;l~~~ lJ.e~r~l~r~~~e~~~%~~~:~ c4\',.l,'T:; i~,~":'~ .1,.',,<,,
Yarışmayı Düzenleyen Kunım:
ıLÇE
MİLLİ EGITIM MÜDÜRLÜGÜ - NECMETTİNE,RBAKAN üNİVERSITESİ
(SEDEP YÜRÜTME KURtIlJU)
) "'" . ' Yal1ş:ma ':,SEDEP \~ı.;i""'V,""""''''''V
?," ~Ô~,Başvu~;~ıp; :",
Sonuçların Duyurulması
Amaç:
1.
2.
Değerlere öğrencil~rindikkat1enm , ~km~k.
;::
":':: ..:;:',.;. ..o ,.
(-, .' ': :::;>< , ,.'
,.'::::
:,: '.:" ::,>:::.:::::::>,: :::;-::( . =;:.' ';{::p
Öğrencilerin proje(le . ~~ :rol ~atıriı
.,. -"
sag1a.mak::' ,
3. Öğrencilerin yakın ve 'uı.ak çevrelerindekiolayjara dUYılrhhklanm, arttınnak..
4. Öğrencilerin sanat yeteneklerini geliştirmelerlne yardımcı olmak..
S. Öğrencilere sanatsalyı:tenelderini,\cWlaru;ı)a 'Y~. pnıtik y~pm~ olar,ı~ğı :sunmak..
KODU:
Selçuklu Değerler Eğitimi Projesiı,ıde işıe~n;sekiz değeJd~n (Adalet, Saygı,
YardımseverJik, Dostluk, Özdenetim, Sabır, Sorturiltduk, Doğnıluk) biriveya birkaçı
resmedilecek.
Kategoriler:
Resim Yarışması 'nda Tilrkiye' dekt~tüm resrnive özelortaokul 7. sınıf öğrencileri tek
bir kategoride yarışacaklardır. ''):''
....
.
Yöntem:
1.
Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler.
Görsel sanatlar öğretmenlerinin rehberliğinde
Selçuklu Değerler Eğitimi. Projeslı:ı,p.e işlenen, sekiz değer(.len birtveyabirkaçıU1
(Adalet. Saygı, Yardımseverlik, Oostluk, Öz4~etim, Sabır , Sorwpluluk, Doğruluk)
anlatan bir resim hazırıııyacaklardır.
.
2. Heröğrenci en fazla: birresimıeyarişma.ya: k~qıabilir.
3. Öğrenciler hazır1adıkları resimleri Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlügü Yenişehir
Malı. Kemerli Caddesi Şahinağa Sok. Selçuklu Kaymakamhğı Kat:3 Selçuklu/Konya
adresine posta yoluyla göndereceklerdir. Olf04120lS tarihinden sonra ulaşanresimler
değerlendirmeye alınıriiyacaktii'.
4. POB,taqa yaşanan ~ec~eıerderiSEPBP XUriıtme Kun.i1tjsommlıı 'de,ğildir.
\~~~.~b-~~~!..
",Itul.:lml'l\.".!:kt
uı..r~~_
Jin~:~w>Jı~p,1
'.''Ww.r;ı(ebo~~:{;H~fEııE!l.se1Cl~'!<iegc!leregiti.~i
SelçulçLu D~ed~(~ğitirrii Projeşi 2014 - 2015
....
.
Seçic~'KwuI 21Ni~~ gOJ5'~<~~~.~~r.~ç~}:~:~ft~~~~J~q: ~Jj{1~t;ye ~eçilen eseder
\if:i-ı;;t,;11'jı~;J~t~~'ı'i\~;!~.;': ..
ilan~ilie
.
Katılım Şartlan:
ı.
;'
Yarışmaya Türkiye'deki
.;. '.'
...
....
tüm resmi ve özel ortaôkulların. 7.
Sınıf öğrencileri
katılabilirler.
.
:
~
.
2. Resinı öl~UsU35 x:S9pm'dir. \: .,,~ . i >.:,);.,<.
.. . / .::::
3 ; Eserler 1',cm l{aıı$Aırld3Jbeyat:·p~p~u :Q~~~.
.. . . . e'"·'''
4. Teknik setbesttir. . . . . :. O:c •. ' ... : . . . . . ' ; . , <
5.
Kullamlması yasak olan malzenıeler: Kara talemj' ~ömür veyakalıcı özelliği olmayan
fotokopi ve yapıştırma mozaik yöntemiyle hazırıanan eserler ile bilgisayar ortamında
hazırlanan
eserler kabul edilmeyecektir. Resimlerelle hazır1amnab ve özgün
olmalıdır.
6. Eserinarka:yüzüne aşağtda ek l'deverilen form · yapıstınIacaktır. Eserin ön yüzüne
kesinlikle hiçbir yazı yazılmayacaktır. Bu fonna}'azılac~bÜgiler .siıjnmeyen bir
kalemle ve okunaklı yazılrnahdır~ Bilgilerinde ekSiklik ôlan çalışmaıar doğrudan
e1enecektir.
..,....
' . .
Ek
ı
Resim tarafımdan
Bilgiler
~=--------------r~~--~~~~-----1
apılmış ve banaaittir.
~~--~--~~---rr-----~~--------~
cinin
rencİnin
imza
SlUlft
Evadresi
Öğrenci
li telefonu
Öğretmenin adı soyadı
Öğretmenin telefonu
ad soyad
. I;:O\tk~u]Lu=n-;te:tle~f1;:on::u::--,--tr~::-""""'G0T""770--::Y7"T9
" Ri;sim. öğrencim
Okulun adresi
tarafmdan yapılmış ve
özgündür.
İmza
1'<.'!!1'liy!t~g~rIere ithn"
"". ;.fıtt'~m
\~~.ü;c,!'~r!,mfgEQu ,s fsdeukludeE:~~mi
Selçuklu Değerler EğitimiProjesi 2014- 2015
6. Yanşmaya katılacak. <lğrencilere . Görsel Sanatlar dersinegiren .öğretmeni rehberlik
edecektir.
7.
8,
Eserleiiyıo yapıl~~;Selçuk,~~~J~~~~~;~~!i,I~lMpdm-!p~~la~mlm~ıdır~Rul0
yapıl~l,ş; hl,lıde g~tm)e~!,~~erler-~eş~~~~~~f-~.~ \'ı:;t;~:;,j_l";j:".C:fl,;'.. .
.
Katıhm bireyselmrve her katılımcı yanşn1ay~;'aıri~zca bir res~lekatilabilir.
9. Yanşmada ödüle değer bulunan eserler>tüm hak:lanyla SEDEP (Selçuklu Değerler
Eğitimi Projesi) sahibi olan Selçuk:lu Belediyesine ait olacaktır. Yarışma sonunda ödül
alan eser veya eserler. bütUn telif haklanyla SEDEP sahibi olan Selçuklu, Belediyesi
tarafından satın alınmış gibi işlem görecektir. SEDEP sahibi olan Selçuklu Belediyesi,
ödüle layık ya da sergilenmeye değer bulunan eserleri ve/veya içeriklerini,
etkinliklerinde ve eğitim faaliyetlerinde afiş katalog, broşür vb, hertürlü tanıtım
malzemelerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu' nun. ilgili maddelerinde
belirtilen şekilde; işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses veya görüntü naklin.e
yarayan araçl.a rla um.uma iletim hakkının yanı sıra sergilemek ve ödül alan eserleri
başka kamu kurumlarına devretmek hakkına herhangi bir bedel ödemeksizin sahip
o.lacaktır.
ıo. Katılımcılar yanşmaya katılmakla, yanşmaya gönderecekleri esederin tanıammda
veya bir kısmmda alıntı veya kopya olmadığını, eserlerini başka bir yarışmaya veya
herhangi bir yayın grubuna göndemıediklerini beyan etmiş sayılırlar. Aksi haldeki
durumJarda ortaya çıkacak yasal her türlü sorumluluk katı.lımcıyaaittir.
1 ı. Selçuklu ılçe MEM'e teslim için son tarih 1 Nisan 20IS'tir.
12. Yarışma Seçici Kurul kararları kesindir ve itiraz edilemez.
13. SEDEP Proje Ekibi yanşma şartnamesiyle ilgili her türlü değişiklik yapma hakkma
sahiptir.
14. Yarışmaya katılanlar, yukarıda yer alanşartların tamammı kabul etmiş sayılırlar.
Yarışmamn Duyurulması:
Yarışma;
•
•
SEDEP Facebook Grup/sayfasında,
Ok'uIIarın e-postaları aracılığı He okul yöneticileri bilgiIend.irilerek.
duyurulacaktır.
, Başvurular:
Öğren.ciler hazırladıklan. resimleri Şelçuk1u İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yenişehir
Kemerli caddesi Şahinağasok. Selçuklu Kaymakamhğı Kae3 SelçukluIKonya adresine
posta yoluyla gönderecekJet:dit~
Malı.
Yarışma . Seç:iei·Kurulu:
1. Doç. Dr. Uğur ATAN (Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi)
~ ..k'4:luJ<:Std"r<:sltimi,'!1l!!
..~uııu.~'!tr$iI ;m!eı~ll':'-.(~tl.~~~~,,)
~da.ı:e~ok,cp
~p$r~!~!4\1d.eg~rl~~ti!p;i
Selçuıqu )eğıerIe(~1~tiıni Pf~je~ı,2014>~ ,20r5 .·
2. Doç. Dr. Zuhal ARDA
6~ıSanatJıv F~ıtç~i)
3. Doç. Dr. İlham ENVERDOLU (Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi)
4. Doç.Or.Mutluban TAŞ
.... 5.
~Se:ıç~-9~fye~~iteSi:9üzeı .sanatl~ Fakültesi)
J)oç. p~ .~et Q,~~~(~~I,~~:
.~~iv~r~J~~k;· ~I~~~i~~.~;~~:RI~e$i)
..
.:..;
','
",:;:',
AlınU veya kopya oİduğu başka bir yan.şmaya veya her:h~gi bi~ yayıngrubuna
gönderilmiş olduğu tespit edilen eserler 5/ 12/195 i tarih ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat
Eserleri Kanunu gereğince Yanşma Seçici Kurulu tarafından. iptal edilir.
Değerlendirnıc:
KurUııarafından seçilerek
aşağıda belirtilmiştir.
•
•
•
dereceye giren eserlerUm edilir. Değerlendil:nıeölçütleri
Çalışma konuyla ilgilj mesaj veriyor mu?
Konuyla ilgili verilen mesaj yeterince etkili mi?
Çabşma sanatsal açıdan ne kadar başarılJ?
Sonuçların Açıklanması:
Sonuçlar.facebook SEDEP grup sayfasında ve SEDEP web sitesinde de
paylaşılacaktır.
Ödüller:
ilk 3 ı e giren öğrencilerin ödülü: ıPAD (Birer adet)t S3mini cep telefonu (Birer adet)
İlk 10'a giren öğrencilerin Danışman Öğretmenlerinin Milli): Diz 'üstü bilgisayar
(Birer adet)
ilk liçe giren öğrencilerin okullannın ödülü: Diz üstü bilgisayar (Birer adet)
İlk üçün dışında ilk ona girenöğrencilere
: IPAD (Birer adet)
.İletişim Bilgileri:
Muroı KILIÇ - 05426930479 - [email protected]!,coID • Chlıit Zarifoıtu tıkokulu MOdılnl
Erol YALPIR - 05056404217- [email protected] itcoro- Şe:ıifeAkkıınat ılkokulu Okul Madalil
Eıdiııç SARICA - 050564042 1.1- çaliocsarical74l®hot!!!l!i! com -Adnan Hadiye StıırııegOz Ortaokulu MUduro
,,,,,,,v..,,ku1ı~'Tkr~ iilIDUı>m
~!t'f~M"~,&trk~~!~~~"l'!:[~~~;«>!'l
\",~"'W,fa~bol)~,c:()m /grtıupslse'lc:\l~1l!4e~!~ti.lll.i
Download

SEDEP (Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi) Resim