...
T.C
i*~U AKl.()
~
\
. .\.if...
. '
:',
'
-
~ .... .
.-
, '
"
"'BAT . '
," -. '. -'
-, .
.
. '~ ,"
AKÇAABAT KAYMAKAMLIGI
ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü
.
i
. ~. ~
...
,"
Sayı
:33486921/1758829/< ...>
Konu : Gençlerden Ecdada Mektup
Yazma Yanşması
17/02/2015
.................................. :.~.-.~ .... :: ........... :..... :........ MÜDÜRLÜGÜNE·.
İlgi
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 13/02/2015 tarih ve 56046570/821.05/1649477 sayılı
yazısı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 11-29 yaşlan
gençlerimizin milli manevi duygulannı canlı tutarak; tek vatan, tek devlet, tek
bayrak, tek millet inancı ve idealini kazandırmak, tarih şuurunu toplumda yerelleşmesini
sağlamak, dili doğru, etkin bir şekilde kullanmasını teşvik ederek okuyan düşünen ve yazan
gençliğin oluşmasına katkı sağlamak amacıyla Çanakkale Zaferi ve Sankamış konu
başlıklarında "Çanakkale ve Sarıkamış'ın 100. Yılında 100 Bin Mektup" sloganıyla
"Gençlerden Ecdada Mektup Yanşması" düzenlendiğine dair Bakanlığımız Yenilik ve Eğitim
Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 05/02/2015 tarihli ve 1268808 sayılı yazısı ekte
arasındaki
gönderilmiştir.
Yarışma ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://www.gsb.gov.tr/r/GençlerdenEcdadaMektup ve
internet adresinden ulaşılmakta olup, okulunuz öğrencilerine duyurulması hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Ahmet ÜÇÜNCÜ
Milli Eğitim Müdürü
EK:
I-Bakanlık Yazısı
(4 Sayfa)
DAGITIM:
Resmi/Özel Ortaokul ve Lise Müd.
Akçaabat Kaymakamlıgı İlçe Milli Egitim MüdürlügO
Tel: (O 462) 228 i 084- i i 6 Faks : (0462) 2282490
e-posta :[email protected]
Ayrıntılı Bilgi : H.DEMİRCİ(şube Müd.)
Egitim Ögretim Şubesi:D.ALTIJNTAŞ
internet adresi:akcaabat.meb.gov.tr
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden700b-8467-397f-b3e8-ge3fkodu ile teyit edilebilir.
T.C.
TRABZON V ALİLİCİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
13/02/2015
Sayı
: 56046570/821.05/1649477
Konu: Gençlerden Ecdada Mektup
Yazma Yarışması.
.................. .. ...... KA YMAKAMLI GINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 11-29 yaşları
arasındaki gençlerimizin milli manevi duygularını canlı tutarak; tek vatan, tek devlet, tek
bayrak, tek millet inancı ve idealini kazandırmak, tarih şuurunu toplumda yerelleşmesini
sağlamak, dili doğru, etkin bir şekilde kullanmasını teşvik ederek okuyan düşünen ve yazan
gençliğin oluşmasına katkı sağlamak amacıyla Çanakkale Zaferi ve Sarıkamış konu
başlıklarında "Çanakkale ve Sarıkamış' ın 100. Yılmda 100 Bin Mektup" sloganıyla
"Gençlerden Ecdada Mektup Yarışması" düzenlendiğine dair Bakanlığımız Yenilik ve Eğitim
Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 05102/2015 tarihli ve 1268808 sayılı yazıları ekte
gönderilmiştir.
Yarışma ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://www.gsb.gov.tr/r/GençlerdenEcdadaMektup
ve internet adresinden ulaşılmakta olup, ilçeniz okullarına duyurulması hususunda gereğini
rica ederim.
Hızır AKTAŞ
Vali a.
Milli Eğitim Müdürü
~KLER:
Yazı
(2 Sayfa)
DAGITIM:
18 ilçe Kaymakamlıklarma
(ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
Hükümet Konağı6ıo40 TRABZON
Ayrıntılı bilgi için: B. AKYÜZ . Md Yrd .. Elektronik Ağ:
www.trabzon.meb.gov.tr
Tel:(0462)2302094 (1112-1115)
H.KAZAZ Dinğretimi Şefi
e-posta: [email protected] / kultur61 @meb.gov.tr
Faks: (O 462) 230 2096
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden518a-edd5-345f-b768-cfl8 kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
MİLLi EGİTİM BAKANLIGI
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
Sayı
: 88013337/821.0511268808
Konu: Gençlerden Ecdada Mektup
05/02/2015
Yarışması
............. "J\~i~i(}~
(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)
ilgi:
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nün 15/0112015 tarihli ve 840375611821.05/438311
sayılı yazısı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün, tek vatan, tek
devlet, tek bayrak, tek millet inancı ve idealini kazandırmak, toplumda tarih şuurunun
yerleşmesini sağlamak, dilin doğru ve etkin bir şekilde kullanılmasını teşvik etmek için 11-29
yaş arasındaki gençlere yönelik Çanakkale ve Sarıkamış'ın 100.Yılında 100 Bin Mektup
sloganı ile "Gençlerden Ecdada Mektup" yarışmasının 3.'sünü düzenleme talebine ilişkin
ilgi yazı ve ekleri incelenmiştir.
Söz konusu etkinliğin; Türkiye Cumhuriyeti }\nayasası, Milli Eğitim Temel Kanunu
ile Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak, ilgili yasal düzenlemelerde
belirtilen ilke, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde, denetimleri ilgili okul,
iVilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından gerçekleştirilmek üzere, gönüllülük esasına göre
yapılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Dinçer J\ TEŞ
Bakan a.
Genel Müdür
EK : ilgi yazı ve ekleri (2 sayfa)
Not: Etkinlik detaylarına YEGİTEK'e ait aşağıdaki adres üzerinden ulaşabilecektir.
http://yegitek.meb .gov. tr/www/yarisma-ve-etkinlik-duyurularilkategori/18
DJ\GlTIM:
Gereği:
B Planı
Teknikokuııar - 06500 Yenimahaııe/ANKARA
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr
[email protected]
Bilgi:
Temel
Eğitim
Genel Müdürlüğü
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü
G.S.B. Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Aynntılı
bilgi için: Harun ÇETİNKA YA (Uzın. Ögrt.)
Tel: (O 312) 296 9400-943 ı
Faks: (O 312)223 8736
Bu evrak güvenli e1eklronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindend1 7f-73fc-3a22-99dO-5ab5 kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Sayı
: 840375611821.05/438311
Konu: "Gençlerden Ecdada Mektup
15/0112015
Yarışması"
YENİLİK VE EGİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜGÜNE
İlgi: a) 07/0312012 tarihli ve B.08.0.YET.00.20.00.0/3616 sayılı yazı,(Genelge No:2012/13),
b) Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel
tarihli ve 62786568-000/91 sayılı yazısı.
Müdürlüğünün
08/0112015
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından tek vatan,
devlet, tek bayrak, tek millet inancı ve idealini kazandırmak, tarih şuurunun toplumda
yerleşmesini sağlamak, dilin doğru ve etkin bir şekilde kullamlmasım teşvik ederek okuyan,
düşünen ve yazan gençliğin oluşmasına katkı sağlamak amacıyla Çanakkale Zaferi ve
Sarıkamış konu başlıklarında "Çanakkale ve Sarıkamış'ın 100.Yılında 100 Bin Mektup"
slogamyla "Gençlerden Ecdada Mektup" yarışmasının 3 üncüsünün düzenlenmesi ilgi (b)
yazı ile talep edilmiştir.
Bir örneği yazımız ekinde gönderilen söz konusu yarışmamn Türkiye geneli 11-29
yaşları arasında gençlerimize yönelik yapılacak olması nedeniyle konunun ilgi (a) Genelge
doğrultusunda Genel Müdürlüğünüzce değerlendirilmesi hususunda
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.
~ek
Yaşar
KOÇAK
Daire
Başkam
EK: İlgi yazı (1 sayfa)
Atatürk Blv. 06648 Kızılay/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
.e-posta: [email protected]
Ayrıntılı
bilgi için:Muammer AKSOY
Tel: (O 312) 4131511
Faks: (0312) 4180739
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr aclresindenaa16-2fa7-37cd-82eb-b23b kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
GENÇLiK VE SPOR BAKANLI(;I
Gençlik Hizmetleri Genel Müd ü rlüjiü
Sayı : 62786568- 000 191
Konu : Gençlerden Ecdada Mektup
08.01.2015
Yarışması
MİLlı EGlTIM BAKANllGINA
Ortaö~retim
Genel
Müdürlüğü
Gençlerin milli ve manevi duygularını canlı tutarak; tek vatan, tek devlet. tek bayrllk.
tck millet inancı ve idealini kazandınnlik. tarih şuurunu toplumda yereııeşmesini sa~ıamak,
dili doğru, etkin bir şekilde kullanmasını teşvik ederek okuyan dUşünen ve yv.ıın gençlilıin
oluşmasına
katkı
sağınmak
ıımacıyla
Çanakkale Zaferi ve Sarıkamış konu
başlıklarında "Çanakkale ve Sarıkamış'm 100. Yı/mda 100 Bin Mektup" sloganıyla
Gençlerden Ecdada Mektup Yarı~masımn J. 'sıl dilzenlcnecektir.
S15z konusu yan~maya 11-29 yaşları arasında gençlerimiz, 09 Ocak - 27 MarlıOl5
tarihleri arasında elektronik başvuru formunu doldurarak başvunıcaklardır.Başvuru formuna
ve
yarışma
afışinc hl!p:/fwww.Bsb'Bov.lrfr/Genc1erdenEcdodBMeJçtup adresinden
ulaşılacaktır.
Elektronik ortamda Genel MUdUrlü~ümüze ulaşan mektuplar
kategoride:
L.Kategori i 1- J4 yaş,
ı.kategori i 5-18 yaş,
3.kategori ı 9-29 yaş.
her kategoride dereceye giren ilk Uç kişiye:
I. lJltrabook ile Bakanlık kitap seti,
2. Laptop ile Bakanlık kitap seti,
3. Akıııı Telefon ile Bakanlık kitap seti ödülolarak verilecektir.
A}T1ca ilk IOO'c giren katılımcılara Bakanlı~ımızın projelerine
delıerlendiriJip
katılımda
Oç
öncelik
imkAnı tanln.llcakıır.
Bilgilerinize ve ortaöAı"etim kurumlarında
hususunda gereğini arz ederim.
yarışmayla
ilgili gerekli bilgilendirmenin
yapılması
Sinan AKSU
Bakan a.
Genel MOdDrV .
. ' ~,ııın ASlı
.;" .'1' Irnzalıdlf-,.
~.
lo., .../~I.~
,tt
v
JIO!I'A'K LL
ii."
btl,ı, 5070 '11),111 ElekJl'Qnik amu Kanununun S. addesi tereliftıc ~"enli cJtkll"Onik imK ile imallnlnlftlr.'·
Adrtt i Omek Malı. Orut; &e1S C;.d. ND: ı} Altına.ı: AK~ARA
Tel""•• :ılı'Q66100
F...
' IO) l ııs9~I'B
"'yrınnıı IIIcf i(ln :HaSln OONlJL TAS - GtftÇ.lik 'wl Spor t:'m.ııınIU:&tnıılik ••Ia i ıu.s.n.i'ftIJtılı;@~h..sınv.1Ir
E..·nık. bitıısi'le C"I'TUıof,u. pb.p.tr &drcsindcn')'mkylm3I:tl304 ' DYS Nd yt e\'r,.1r: wıhl ilCL eri"",,lhrsı ni7,
III
-~·D"
'
"
'
~
,
,
.
ııe:
,. ~ , '
Sayı
T.C.
,
TRABZON VALİLİGİ
Gençlik Hizmetleri ve Spor iı Müdörliilü
: 94114989-04.001/tfJ86
KODU :
10/02/2015
Gençlerden Ecdada Mektup
Yanşması
İL MİLLİ EGİTİM MÜnÜRLÜGÜNE
TRABZON
Gençlik ve Spor BakanhAımızca gençlerin milli ve manevi duygulanDi canlı tutarak;
tek vatan, tek devlet, tek bayrak, tek millet inancı ve idealini kazandırmak, tarih şuurunu
toplumda yereııeşmesini sağlamak, dili doğru, etkin bir şekilde kullanmasını teşvik ederek
okuyan, düşünen ve yazan gençliğin oluşmasına katkı sağlamak amacıyla Çanakkale Zaferi ve
Sarıkamış konu başlıklarında "Çanakkale ve Sarıkamış'ın 100 Yılında 100 Bin Mektup"
sloganıyla Gençlerden Ecdada Mektup Yanşmasırun 3.sli düzenlenecektir.
Söz konusu yarışmaya 11-29 yaşlan arasında gençlerimiz, 09 0cak-27 Mart 2015
tarihleri arasında elektronik başvuru formunu doldurarak başvuracaklardır. Başvuru formuna
bHP":,!lwWV{,g.~Q~Qj~Jr/r/Geıı cl erden Ecdada \1'ektup adresinden ulaşılacaktır.
Bu nedenle Müdürlüğümüze bağlı gençlik merkezlerimizde görev yapan gençlik
liderlerimiz il ve ilçe oku1larımızda yarışma tanıtımı yapacak olup, gerekli kolaylığın
gösterilmesi hususunda gereğini rica ederim.
Ayban YAZGAN
Vali a.
Vali Y.rdım(ısı
: Gençlik Himıetleri ve Spor lı MüdUrlü~ Gençlik Merkezleri Koordinatörlü~
Havaalaru Allı ASual ÖL)'azıCl Cad. Spor Tesisleri 61080 i TRABZON
T e l : (462)2302256 - 2302257 Faks: (462) 230 22 66 E-Posta: !,n!bzon ~a'gsQ,gQYJ!
Adres
Download

Gençlerden Ecdada Mektup Yazma Yarışması