LC, MEZİTLİ KAYMAKAMLIGI İlçe Milli Eğitim MüdUrlUğü (967617) Sayı
: 81901177.821.05110235'
ri
1-"
,..
ri ~ lı
J,
Konu: FAO
Uluslarası
Poster
',I
Yarışması
.............................................. ı\-IÜDÜRLÜKLERİNE İlgi:
iı Miııi Eğitim MüdürlüğUnün 0711 112014 tarihli ve 5128945 sayılı yazısı.
FAO
Uluslararası
Poster
Yarışması
ile ilgili
Söz konusu yarışma şartnamesine göre
internet adresine yapılmasını rica ederim.
yazı yazımız
ekinde
gönderilmiştir.
başvuruların doğnıdan şartnamede belirıilen
Ah8±KTN
Müdür a.
Müdürü
Şube
[Ki:
l·Şartname
DAGITIM: Tüm ResrnUÖzel Okul MUdür!üklerine '<
;. , i')' .\,
ılı
'
\~rJj
'-.» H",.r
v
i
MEZiTLi ILÇE MILLI EGITIM MUDURLUC(J
Yenı Mah.G.M,K,BuJvarı Mczidi Sımayıi Sitesi
Giriş: Çelik Ap1.Kar2
MEZITLliMFRSlN
Telefon:{32.:i)J585464 Fah.s:{03:!4 )3597444
c"posta:r.,ezitlı33,itmeb.gov t:­
wcb.lntp:!!nıezltli.mcb gm tr
Ayrın:ılı bilgi için irtibat: Orta Ögretım Şubesi
rı
ORANLI
leii~
~1! \"w""b'l\m;,a'li~ıı ·,,~w;«,:tk,
g
.
't~
T.C.
MERSIN \i ALILıcı
iı Mllti Elltlm MOdHrlUlO
';"~f;
..
""
~
Sayı : 93525931/82 1.05/5 ı 28945
Konu: FAD Uluslararası Poster Yarışması
11111112014
.~......................KAYMAKAMUCINA
(!ıçe Milli E~ltlm MndOrID~ti)
Ilgi: MEB Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel MOdürlü~ilnOn 09109rı014 tarihli ve
821.0513803977 sayılı yazısı.
Bitleşmiş Milletler Gıda ve Tanın ÖrgOtü TOrkiye Temsileiliaı tarafından 16 Ekim
DUnya Gıda Günü nedeniyle, "Aile ÇiftçUiii: DOnyayı Besle, Yeryib:ünU Önemıe" temall,
5-8, 9~12. ve 13-17 yaş gurubundaki tOm resmi ve özel okulö~encilerjne yöne!jk. "FAO
Uluslararası Poster Yarışma,ı" dOzenleneceAi ilgi yazı ile bildirilmiştir.
Söz konusu
yarışma şartruımesi
ekte
gönderilmiş
duywulrnasını ı başvurulann duAnıdan şart:namede
olup; ilçeniz resmi ve ÖZelokuHanna
belirtilen internet adresine yapılmasını
rica ederim.
Abmet A \'DOCAN
Vali a.
MUdUr Yardıme"ı
QCL,
t!"
{ l' ı,
/)eı'~ EKİ
Şartna.me
DACITIM
İlçe Milli ~ltim MOdll!lOklerine
l~ilUIv.\;\.i<.
Ci~..,. .1:..
H'l'l
:"~'i.\...\ı~"\~\ıoıı\\
i
,!"J'
'
nlM
.';'~~\\
i\e !'.i
ht
(.. ) ıı. 1Q ·1. ·
",j . . . . .
Adre:<ı
: Mersin Iı Milli E~ilirn MUdorlllgtl
O
Dum!upınat MM. GMK. Bulvan II [30 Ye~r;ıı::hiriMERsIN
FIlI:: Q (324)321
ıs -19 &poMıı:[email protected]
Tel: O (H4jJ29 14 KI -84
Daı.hili: JU9
mlgi lçlr.: AtlIa şIMşn:: (Şı;\f)
n
'!ert.ıhor)(lI,m-rb 1WV \i rn!r~~ir4e!\b6cd-b4f7·J594·b646-413a iod~ ile ıc~.ıI ",hlçb,hı.
:!
c
1,
;
"g;
~
..
<:
~
•
.~.
.'.
",
i ",<
fo
i .,l'
".
,
:~'~,~,~t,,:,,~
\: ı:.~~,..
,~. '~
Aile Çlrtçiligı:
Otiııy •• ::ı hesıcı
yı'l"y1tI.Ün1i öneıns('
.".,,.J ,"", ," ... '''.
~",
;
;...-',
0//.
2014 FAO
Uluslararası Posıcr Yarışması
2(}14 DünYil Gıda Goııil'nün bu ~ene"ı sloganı "'Aııe ÇiftçlllAi. DJnyil}'1 bes!t', yt'ryuıunii
onemse-. Bırleşmış MWcHer tar;ı(llIdııln Z014'iin Uhl!Olar.ır.lSl Aile Çlfrçllıği Yılı ılan
edUmı:.~I)'ıe birlikıe; açlık ve yoksullukla müracele, gıda gtivcniiA:inin ve yetNt)
beslennıenin sa~!anması. geçım kaynaklarının iyileştirilmesi. do'al kaynaklann
yônetlmi, çevrenin kurunması v(' kırsal alanlarda surdürülebilir kalk!l1m~nııı
başarı!ması açısmdan aile çmçillAJniıı ve kuçük ölçekı, çiltçlJj~n örtemint.' dikkat
çekIliyor,
IJ~nya Gıdi!
Günu
UIIJslar.ıır.ı$1
Poster yanşm.lsı
ıum
çocuklar ve gf'nçlerirı
katılınma
"çıktı ..
""fışma h;ıkkındil:
Son
başvuru taı1hl:
:·W h"hi! 2Ht.!
Nanl baS1:uracaksınız?
Y,\flşmanrn
Inlpmel Sdyfasııı<lı giı:'i,ı: hlUıiL1ll:'lv.:.tıı:Jjıı.ı...nıı~l:~:.Qflıt1i.:ım1:
day/moıp ş1/2ill1.t.ıll
Y.:ırışm<ı}'tI katılım [otmıınu
dnidurun, pOliter tasarımınızı sneye yııklf>Yin vcsay(<1dnki
StıUMlT dıığınesine lıasltl.
ÖlçOler nedlr1
Tav:;ı}'!' edilım olçu
1\'1 veya a 'lı x 11 'dır. Bu ölçülerde'n daha bUyilk bir t.ısanmmı% varsa
çekip siteye yükley~bilil'5jıııı,
P051E!flrtlzlıı dijit.ı! (ototrarını
Dosya formatı?
S;,ıdect.'
ve l.;iiçilk ölçekli çift~'ilik kiirpsel gıd,)
güvenliği ne dynlmdz şl"kllde bdğlantılıdır. Aile çiftçillgi
fR'm!',eli~el1,hemdt'g!.'ıişmt!kie{}!.ın ülkdl'rdegıda üretimi
A
iJeçlftçili~ı
sı'ktöriln:11.' t.1TIJ!l1O l"n etkin urı~\IJlanı1dıl.n
ıamıı.,;a; ghdiia ve dp,tı:klı?f gibi
blridir. Çift~i ııile!t'f,
üretim karl1akl.ırma dcılı.:ı
tU erişiıııleri olılht~ıllA ra~meıı yük~ek ure!jm scvijelerini
sürdüıeıııımd.; iıin ,mıHl'lin! dikkilıH şckıidej'önt'tirlı:r Ibirçtık
,H.ı~tır/1l" M.ı7raln
hCl) üklügü ile ürı.>rinı u,nmdaki lers NilmIYi
rırr,'Yd bıymakt,ıdırt
jpg, dozy.ı!arı kabul ('dı!nıektt> ve biituıl
H,mll ul.ır.. k guuderilcn posterler kabul
baş\'vrU!Jf Imenıetten YiJpl!m<ı:l<tJl'Iıı,
edı!meycx:ektlr.
Katdım şartları:
,5-17 vn$ ;trOls,lııu.:ıki h\.'r ülkoot'1l liim ~'ufuk vl' gı·n~·I;.!n' .. pktır.
I\,ıı",n"rıl,ır!iç kJtcj(orıı:k ;;"çflcc"kıır'
gruhıı
!)·H Yol'i .r.n1hu. 1"1-12 yaş gruhu, ve 13· ı 7 y"ş
Ilrr ki~i s.tdl!!t'e birdefa bhlabJllr. Bırden f....d.ı
t.as<ltım .ıym
Inıllanar;ık
}'ilklenehlllr; (abr t ..s"rım,'ntn h:m! iki kere ~ıs(eme pı:irilmemelidir.
deyi$le. öAr.tmı-nler ya d. ebeveynler aynı enıail! kullanarak katılabilirıer;
l::tk;ı, berçO<uk/.ııenç katılımemın bIr dosyayia htılma hakkı \ııırdır.
Pdner ral$arımlannda pasıel OOy.1. karA kAlem, kuru boya, yatlı boya, IıkriHk,
sııhı/)()}'~ \'('-y. r.. rklı medya turltri kuilanıhll:ulJr,
nu tıılierin .r~mtırııdiıital olarak faSMlanmış çah~m;:ılıı.rd.. k..ıbul f'd!lec~kur_
IJ:ışka
foto4r.ıfldr
kabul ediim('~kllr,
• J1Mlt'rlerde kOlflhmnnın httilne- b.ıtlı clar;ılı. metın kulland,jbl/lr VI!' Rı...'1:ln her dilde
ol,lbUlr.
• Tüm t~sarımı.,r orilnal olm3h ve lç~r1giude '0,0J.1'3:' olm.lmahdır.
PQsler tn.lrIml,ltınuı d.rfendilirdmeslndt y~ra,ıeılık \it' unıımı ~re bOlkt~II&1
ı,:ihi "Aıle Çiftçiilgi: Dünyayı bnle. yeryımınıi oııeınse" (emasının da nasıl lşlendiA!
tl:ht"uıll bir faklÖf aUtaktır.
"ıınim" ödölleri;
ıler
Y:ırı}ltlilnın kııı;t.~ı hakkınıl:ı:
email adresini
k.ttL'ftCride uç post~ 6dü!lendl"'l<,«k ve sonuçlar 16 Ekım Z014 DünyaGıdn
kaza Mn ~n ıyi uç pnster tasartmı [)\ioya Cıd ...
Aıle çıftÇllfll nedır:'
Allı;> çlftçilijll,
"ile ıemelli tum
!;:ınmsal
aKtiv!Murl kap.ar ve kırsal kalkınmanın bf':HrH
su ilı ilnle-n
üretıminin hir aile t;:ırafmdıtn yönt'tildi~i ya da yurutılldı.l~u. kadın ve crk...~in ort;ıkl41şa
katkısınrn bl1llind~l.ılu .. Ue emil'Aine dayalıdır.
alan[arıyla bağlantılıdır. Ailı:.: çiftçilieı; nrm;;ını;ılık. biılıkçılık. h:ıyv,ım:ılık vi.!
Ceiişmiş ve gelişmekte
olal1
ülkeitırlıı gıda üreılm
sektöründe tanma at!(" çlftçiliil h.ıkiımHr. tHtı~ .. ı duı~ydl'
dile çlftçjlı~iniıı başıınh gelişImi agro- ekolojik koşullu 'le bôlgesel
&.ı;tJlikler. poHtfk
kO$ullar, piyasaian erışlm,ıoprak 'o"e dolal kaynaklara erıflm,
teknoloji ve yayım biırnetlerine erişim. $ermayeye ertşim, demografik. ekonomık ~
sosyo~kiiitürel koşuflar glhl b1rkar önemli elkene ballıdır.
Aıle çlftç1Hgı
neden önemlidir?
t~unu'nde duyurul..eaktır. dı; kaı~ridt de
l:tınt1
internet sıte$lnd~ {!ılln'iIWWW iiloprgwrid·fQruı·ıJn!rol) yayınlanacaktır.
•
Aiie çtftçiti~1 ı'e
kiıçult {ilçekıl
dtlçilik dünya gtda gt.ivenli~lyle aynlmaı şeklide
!lırl~}ıni$ Mılkı!~r
b.'~Jantllıdır. k,ltılırııcıl.ıta
Aile çiftçileri: dengeli gıda rejImien oluşt~rarak. dünYOlnın agro.biOçe'$ıtIlUelnl
muhafaza eder vtı doAaI kaynaklann siirdürültıbilir olma'Sini nQlayarak ıkıncı bır
gMt'Vlfsl r.:ır.ı(ınd.ôln imı.ıı1an:an senıfika belgeleri tüm katanan
gôndt'"rıltcekffr, Ht.'f" )ıaıe-.ııcırimn hiIincilınirk' ~r;ndi"g Hungrr" N:hirıu Ye­
bt;;;:ly!;' v~rllt:rrkılr.
geleneksel gıda 4irünlerlnl korur. TC"(if bııkkl. ghU1lk. vediler kofıınıır:
FAO.A;Ofldeıil~
yuktenditinde
Ilim po$.t~r tau:nmlarının tııllfbakkına ıahiptir. I'oslmfr ılk aşamada
kıınıımalann
sadett biım?OYadl vC'ulkelen yayınlanacaktır.
I{Julıtn<:ıuf1n d{~r ldşl«ıl bılgill!rt )'3yınlilnm.1yac.lk
VP p.-.ylaidmıya1.:aktır.
• Aile çmçil~rı. özelllkie toplulukların refahını ve ~osyal kOf':Unmnsım amaçlayan,
ü'lCrınde düşunU!müş politIkalarla birlikte ele alnıdıaında yerel ekonomileri
canlandırmak
için bır fırsatyarahr.
no.nyada şu anda kaç insan aç7
Son FAO tahminler! dünyada 842 mIlyon Insanın guııluk" açlık sınırında oldu!uIH.I
gösteriYQr. Bununla bttlikte birÇ'Dk hısan, organıusyarı ve hukümet bir an ônı:e açJI~ı
sonbndırmak için harekete geçmiş durumdadır.
<'
Download

Ah8±KTN - mersin - mezitli ilçe millî eğitim müdürlüğü