T.C.
AKÇAABAT KA YMAKAMLIGr
ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı: 3348692 1 - 310.01 i ~L
i6
o5
u
2014
Kitap Okuma Yarışması
KODU:
............................. ~l){JFlI-lJG~E
ilgi
:a)M.Selami Yardım Ortaokulu Müdürlüğü'nün 28/11/2014 tarih ve 287 sayılı yazısı.
b)04/12/2014 tarih ve 9209 sayılı Kaymakamlık Oluru.
İlçemiz Mevlüt Selami Yardım Ortaokulu Müdürlüğü ilçemiz genelinde 06 Mayıs 2015
tarihinde ortaokullar arası (5-6-7-8 sınıflar) "Mevlüt Selami Yardım Ortaokulu 2.Kitap Okuma
Yarışması" düzenleyecektir.
Şartname
ve
yarışma
takvimi
İlçe
Milli
Eğitim
Müdürlüğünün
(http://akçaabat.meb.com.tr) adresinin duyurular bölümünden yayımlanmış olup, eserler
doğrudan ilgili okula teslim edilecektir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
~
Ahmet UÇUNCU
Milli Eğitim Müdürü
EKLEFl
l-Şartname
(4 sayfa)
l)AGrTrM
Ortaokul Müdürlüklerİne
o.(r12/2014 Şef
: M. HAI-CI
.. /12/2014 Şb.Md. : H.ı)EMİFl İ.
Akçaabat Kaymakamhğı İlçe Milli Eg İm Müdürlüğü
Tel: (O 462) 2281084-112 Faks: (0462) 2282490
e-posta:[email protected]
Ayrıntıli Bilgi:
HDEMİR
(Şube Müd.)
MHALCI
(Şef)
internet adresi:akcaabat. meb.gov. tr
T.C.
AKÇAABAT KAYMAKAMLlGI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
uq
Sayı: 33486921 -- 310.01/ 9 ~CA
~
L014
Konu: Kitap Okuma Yarışması
KAYMAKAMLlK
İlgi
MAKAMıNA
:Mevlüt Selami Yardın Ortaokulu Müdürlüğü ' nün 2811112014 tarih ve 287 sayılı yazısı.
İlçemiz Mevlüt Selami Vardın Ortaokulu Müdürlüğü ilçemiz genelinde 06 Mayıs
2015tarihşinde
ortaokullar arası (5-6-7-8 sınıflar) "Mevlüt Selami Yardım Ortaokulu 2.Kitap
Okuma Yarışması " düzenlemeyi planlamaktadır.
Ekli şartname ve yarışma takvimi doğrultusund a Kitap Okuma Yarışmasının yapılması
Müdürlüğümüzce uygun görülmektedir.
Makamlarınızca da uygun görülmesi halinde olurlarınıza arz ederim.
~
Milli Eğitim Müdürü
EKLER
1- Program ( 4 Sayfa)
.9
12/2014 Şef
: M.HALC
. .i 2/2014 Şb. Md. :H. DEMİ ci.
Akçaabat Kaymakandığı İlçe Milli Eği i Müdürlüğü
Tel: (O 462) 2281084-11 2 Faks : (0462) 2282490
e-posta:akcaabat61 @meb.gov.tr
Aynntılı Bilgi: HDEMİRCİ (Şube Miid.)
M . HALCI (Şef)
internet adresi:akcaabat-nı eb. gov. tr
~ :;
T.C.
AKÇAABAT KA YMAKAMLIG1~
Mevlüt
Selami Yardım
Ortaokulu
Müdürlüğü
.
. .
..
,.,
,..... . :"., . . .. ..
~
,
Sayı
: 45512356 /3101.L~ -;f....
Konu
: Kitap Okuma Yarışması
'
.r:'
"
28/11/2014
İLÇE MİLLİ E9İTİM MÜDÜRLÜGÜNE
Mevlüt Selami Yardım Ortaokulu olarak ilçemiz genelinde 06 Mayıs 2015 tarihinde, ::,
Ortaokullar arası (5-6-7-8 . sınıflar) "Mevlüt Selami Yardım Ortaokulu ı.Kitap Okuma' \
Yarışması" düzenlemek istiyoruz.
Yarışma şartnamesi ile başvuru formu ekte sunulmuş olup, İlçemizdeki tüm okullara
duyurulmasını arz ederim.
f'
Ekler:
1-) Yarışma Şartnamesi(3 sayfa)
2-) Yarışma Formu (1 sayfa)
Dürbinar Malı. İnönü Cad.!Akçaabat
Tlf:( 0462)228 10 70
a [email protected]
i .'
i
Ayrıntılı Bilgi: İrfan BAYRAM(Md.Yard.) E~ITIMDEREFORM
.
.
iliNıg
:
"
T.C.
AKÇAABAT KAYMAKAMLlGI
M.SELAMİ YARDIM ORTAOKULU MÜnÜRLÜGÜ
AKÇAABAT ORTAOKULLAR ARASI M.SELAMİ YARDIM
II.KİTAP OKUMA YARıŞMASı ŞARTNAMESİ
KONU:
Akçaabat geneli ortaokulların S'inci, 6'ncı, Tnci ve 8'inci sınıflar arası KİTAP
OKUMA YARIŞMASI
AMAÇ:
Türk Mim Eğitimi 'nin genel amaçları doğrultusunda; Akçaabat genelindeki bütün
ortaokulların S'inci, 6'ncı, Tnci ve 8'inci sınıfları arasında; dikkatleri kitaba çekmek ve
yoğunlaştırmak, kitap okumaya olan ilgiyi artırmak, okuduğu kitaba göre öğrencinin
anlama seviyesini görmesini sağlamak, kendine güven duygusunu geliştirmek, okulunu
temsil etme bilincini kazandırmaktır.
OKUTIJLACAK KİTAPLAR:
S.NO:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
KİTABIN ADI
Vatan Yahut Silistre
Aldı Sözü Anadolu
80 Günde Devr-i Alem
Beyaz Yele
Serçe Kuş
Momo
Masal Masal İçinde
Gümüş Kanat
Kuklacı
Kayıp
Gül
YAZARI
YAYINEVİ
NamıkKEMAL
Timaş
Mehmet ÖNDER
Jules VERNE
Rene GUİLLOT
Cahit ZARİFOOLU
Michael ENDE
Elips Kitap
AhmetÜMİT
Doğan Egmont Çocuk Yayınları
Bilge Kültür Sanat
Damla Yayınevi
Artemis
CahitUÇUK
Kemalettin TUOCU
Serdar ÖZKAN
Timaş
Can Yayınları
Beyan Yayınları
Kabaıcı Yayınları
NOT: Sorular bu yayınevlerinden çıkan kitaplardan sorulacağı için yayınevi adları
ayrıca belirtilmek istenmiştir. Özellikle çeviri eserlerde, yayınevi farklılıklarından
doğacak sıkıntıların önüne geçmek için bu yönteme başvurulmuştur.
KATILIM
ŞARTLARI:
a)Yarışmaya
Akçaabat genelindeki bütün ortaokulların S'inci,
sınıflarında okuyan öğrenciler katılabilirler.
6'ncı,
b)Yarışmaya
öğrenciler,
her okul, en fazla üç öğrenci ile katılabilir. Bu
içinde oluşturacağı bir kurul tarafından seçilecektir.
c)Yarışma
okul
adına
okulun kendi
(Türkçe öğretmeni öncelikli olmak üzere) bir
danışman öğretmenin de bulunması gerekmektedir.
günü
katılımcı
Tnci ve 8'inci
SONUÇLARIN DUYURULMASı VE ÖDÜL TÖRENİ:
Sınav sonuçları
6 Mayıs 2015
Çarşamba
günü saat 15.00'te açıklanacaktır.
ÖDÜLLER:
SıRALAMA
ı.
ÖDÜLLER
Tablet Bilgisayar
Tablet Bilgisayar
Fotoğraf Makinesi
MP3 Çalar
2.
3.
4.
BAŞARININ EşİTLİGİ HALİNDE:
a) Alt sınıftaki
Eşitlik
b)
c)
Eşitlik
öğrenciler
öne geçer.
halinin devamında yanlış
sayısı
az olan
öğrenciler
halinin devamında öğrencinin doğum tarihi esas
öne geçer.
öne geçer.
alınır; yaşı
küçük
öğrenciler
d) Yukarıda belirtilen hususlarda da eşitliğin devamı halinde kura çekilerek sonuç
belirlenir.
BELGELER:
./ Yarışmada dereceye giren öğrencilere ve öğretmenlerine başarı belgesi; katılımcı
öğrencilere ve danışman öğretmenlere, katılım belgesi takdim edilecektir .
./ Yarışmada dereceye giren öğrenci ve öğretmenler ödül töreninde hazır bulunmalıdır.
ORGANİZASYON:
Yarışmanın
organizasyonundan M. Selami Yardım Ortaokulu sorumludur.
İRTİBAT'
i'
ADRES: "
Dürbinar Mahallesi
İnönü Caddesi
No. 18
Akçaabatl Trabzon
:,C
Telefon ve FAKS: .;~1i
Telefon 0(462) 228 10 70
Belgeç
0(462) 228 68 70
Web ve E-posta:
Web
http://msyo.meb.k12.tr
E-posta
[email protected]
T.C.
AKÇAABAT KAYMAKAMLlGI
M.SELAMİ YARDIM ORTAOKULU MÜDÜRLÜGÜ
M.SELAMİ YARDIM ll.KİTAP OKUMA YARıŞMASı
BAŞVURU
FORMU
OKUL BİLGİLERİ
OKULUNADI
ADRESİ
TELEFONU
FAKSI
E-POSTA
DANIŞMAN ÖGRETMENE AİT BİLGİLER
ADI
SOYADı
BRANŞI
TELEFON
E-POSTA
KATıLıMCı ÖGRENCİLERE AİT BİLGİLER (1)
T.C. KiMLİK NO
ADI
SOYADı
BABAADI
SıNıFı ve NO
DOGUM TARİHİ{Gün/Ay/Yıl)
EV ADRESİ VE EV TELEFONU
KA TlLIMCI ÖGRENCİLERE AİT BİLGİLERL2}
T.C. KiMLİK NO
ADI
SOYADı
BABAADI
SıNıFı ve NO
DOGUM TARİHİ (Gün/Ay/Yıl)
EV ADRESİ VE EV TELEFONU
KA TlLIMCI ÖGRENCİLERE AİT BİLGİLER (3)
T.C. KiMLİK NO
ADI
SOYADı
BABAADI
SıNıFı veNO
DOGUM TARİHİ (Gün/Ay/YıI)
EV ADRESİ VE EV TELEFONU
M. Selami Yardım Ortaokulu Müdiitliiıtiil\<:'e. ı\k.l:iö..?ı..~~\\A\.\. ~~~'m\\ı.!w.. ~. , ~. , '"\ .~~ ~ \W~,\ ';,''I'i\~-a"i -an';,,"Wl. 'Se\amı
Yardım II. Kitap Okuma Yarışması"na okulumuzdan yukarıda isimleri yazılı ögrencilerin ve danışman ögretmenin
katılması uygun görülmüştür.
... ./ ... ./ .. ..... .
Okul Müdürü
Download

Mevlüt Selami Yardım Ortaokulu´nun Düzenlediği 2.Kitap Okuma